21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

9. Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan ciri-ciri keselamatan di kawasan sekolah<br />

seperti pemeriksaan berkala alat pemadam api, peralatan elektrik, pili pemadam api,<br />

laluan keselamatan dan lain-lain.<br />

10. Bertanggungjawab menggubal dan mempamerkan Peraturan dan Pelan Latihan<br />

Kebakaran dan Kecemasan di papan kenyataan dan bilik-bilik darjah.<br />

11. Merancang dan melaksanakan latihan kebakaran 2 kali setahun.<br />

Jawatankuasa Unit Kebajikan / Tabung<br />

Murid Dan Takaful<br />

Penyelaras<br />

Pn. Lailawani Bt Nor<br />

Jawatankuasa Unit Pendidikan<br />

Penyalahgunaan Dadah<br />

Penyelaras<br />

Pn. Robiah Bt Yusoff<br />

Jawatankuasa Unit Lawatan Sambil Belajar<br />

(Lasbela)<br />

Penyelaras<br />

En. Mohd. Rujmi B. Saphiaai<br />

1. Mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim dan piatu.<br />

2. Merekod, mengemaskini serta menyimpan rekod murid –murid miskin yang<br />

memerlukan bantuan.<br />

3. Bertanggungjawab ke atas pengedaran semua jenis bantuan sama ada dari dalam<br />

atau luar sekolah berdasarkan kelayakan murid.<br />

4. Bertanggungjawab dengan mengenalpasti dan memilih murid-murid yang<br />

dikehendaki untuk menerima bantuan KWAPM, menghadiri kursus, seminar,<br />

bengkel dan sebagainya.<br />

5. Mengurus dan mengutip derma kilat untuk murid-murid yang ditimpa kemalangan<br />

dan bencana.<br />

6. Membantu dalam penyeliaan kutipan Insuran Takaful murid oleh guru kelas.<br />

7.<br />

1. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program- program di bawah<br />

pendidikan pencegahan dadah seperti program ceramah 5 minit anti dadah.<br />

2. Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah, pameran dan<br />

pertandingan-pertandingan bertemakan anti dadah.<br />

3. Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam<br />

penyalahgunaan dadah seperti merokok, menghidu gam dan melaporkan kes-kes<br />

tersebut kepada pihak sekolah dan menghantar data kepada PPD/JPN.<br />

4. Menubuh Kelab Anti Dadah dan bertanggungjawab ke atas pelaksanaannya<br />

1. Merancang dan melaksanakan program untuk menggalakkan murid-murid<br />

menabung.<br />

2. Mengelolakan lawatan sambil belajar yang membawa faedah kepada murid-murid.<br />

3. Menyediakan segala urusan surat-menyurat dan mendapatkan kebenaran JPN/ibu<br />

bapa/waris murid.<br />

Menyediakan laporan lawatan untuk sekolah dan PPD/JPN.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!