21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit Beruniform<br />

Penyelaras<br />

Pengakap<br />

Pn Zalina bt Mat Zin ( K )<br />

Puteri Islam<br />

Pn Normaziah bt Mahmud ( K )<br />

Tunas Puteri<br />

Pn Nik Rahana bt Daud ( K )<br />

Persatuan Bulan Sabit Merah<br />

Pn Roslida bt Abdul Wahab ( K )<br />

Tunas Kadet Remaja Sekolah<br />

Pn. Norzila Bt. Hussin ( K )<br />

- Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat<br />

- Menyelaraskan aktiviti perjumpaan mingguan<br />

- Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar menyertai<br />

persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Memastikan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang<br />

ditetapkan<br />

- Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum<br />

- Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti :<br />

- borang penyertaan persatuan<br />

- borang senarai AJK dan ahli<br />

- buku laporan aktiviti<br />

- Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang<br />

ditetapkan<br />

- Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan Persatuan<br />

- Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah<br />

- Memastikan AJK menjalankan tugas mereka<br />

- Merancang aktiviti tahunan<br />

- Memastikan aktiviti berjalan mengikut Jadual yang ditetapkan<br />

- Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan pasukan yang diurus<br />

- Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda diurus dengan baik<br />

- Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dandifailkan<br />

- Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform/Kelab/Persatuan/Permainan<br />

- Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah, zon, daerah, negeri dan<br />

kebangsaan<br />

- Menandatangan Buku Kehadiran Pelajar<br />

- Menghadiri perjumpaan dan mesyuarat berkaitan dengan unit lain<br />

- Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya<br />

- Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan pada setiap tahun berakhir<br />

- Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!