21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Pertandingan Ko<br />

Akademik/Khas<br />

Penyelaras Ko-Akademik/Khas<br />

Pn Norezan bt Ngah<br />

Pengurus Pasukan Pidato/Bercerita<br />

Pn Zainah bt Umar<br />

Pengurus Pasukan Public Speaking/<br />

Storytelling<br />

En Chong Yeong Tsair<br />

Pengurus Pasukan Choral Speaking<br />

Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

Pengurus Pasukan Tilawah Al Quran<br />

Pn Normaziah bt Mahmud<br />

Pengurus Pasukan Nasyid<br />

Pn Lailawani bt Nor<br />

Pengurus Pasukan Kuiz Sains&Matematik<br />

Pn Zaleha bt Zakaria<br />

Pengurus Pasukan Kuiz Kesihatan<br />

Pn Mahiran bt Hassan<br />

Pengurus Pasukan Kompang<br />

En Mohd Fadli b Ismail<br />

aktiviti sukan dan permainan / olahraga.<br />

12. Menjaga keselamatan pelajar semasa mereka menyertai aktiviti sukan dan olahraga.<br />

13. Bertindak selaku Pengurus Pasukan / Jurulatih untuk menghantar pelajar / peserta dari<br />

rumah sukannya ke tempat permulaan acara atau pertandingan.<br />

14. Memastikan pelajar yang didaftar menyertai sesuatu acara / pertandingan mengambil<br />

bahagian mengikut masa yang ditetapkan.<br />

15. Membuat Laporan Tahunan Rumah Sukan.<br />

16. Mengambil alatan dan memulangkan alatan dari bilik sukan.<br />

17. Membuat tempahan awal untuk menggunakan alatan sukan yang terhad bilangannya.<br />

18. Hal-hal lain yang difikirkan sesuai dengan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang Guru<br />

Penasihat Rumah Sukan.<br />

-memilih pelajar yang berkelayakan untuk menyertai pertandingan<br />

-melatih pelajar secara itensif<br />

-membawa pelajar menyertai pertandingan mengikut peringkat<br />

-membuat catatan/foto semasa pertandingan<br />

-mencatat rekod pencapaian pelajar dalam buku rekod pencapaian sekolah<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!