21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 6: MENCEMERLANGKAN PENGURUSAN ORGANISASI<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

6.1 Memantapkan Pengurusan Perkhidmatan/Perjawatan di Pejabat dan Sekolah<br />

6.2 Memantapkan Pengurusan Organisasi yang Berkualiti<br />

6.3 Menguruskan Kewangan dengan efisien, akauntabiliti dan integriti<br />

6.4 Memperkasakan Penyeliaan dan Pemantauan<br />

6.5 Memantapkan program pengiktirafan dan penghargaan, nilai murni, semangat kerja sepasukan<br />

MATLAMAT STRATEGI 1: 6.1 Memantapkan Pengurusan Perkhidmatan/Perjawatan di Pejabat dan Sekolah<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Merancang dan<br />

memantau<br />

pelaksanaan hal-hal<br />

berkaitan dengan<br />

perkhidmatan,<br />

perjawatan<br />

Pengurusan Buku<br />

Rekod<br />

Perkhidmatan yang<br />

lebih mantap<br />

Memantapkan<br />

Pelaksanaan<br />

Aplikasi<br />

HRMIS/EMIS/ E-<br />

Operasi<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Melaksanakan dan memastikan<br />

Anggaran Belanja Mengurus<br />

disediakan dengan maklumat<br />

yang tepat<br />

Menjalankan pemantauan halhal<br />

perkhidmatan semua guru<br />

dan kakitangan secara berkala<br />

Penyemakan Buku Rekod<br />

Perkhidmatan (BRP) Sekolah.<br />

Memastikan hal-hal berkaitan<br />

pengurusan HRMIS, EMIS dan<br />

E-Operasi dikemaskini dari<br />

semasa ke semasa<br />

Mengadakan Bengkel HRMIS di<br />

kalangan warga Jabatan dan<br />

sekolah<br />

Menyiapkan Buku Anggaran<br />

Belanjawan Mengurus (ABM)<br />

disediakan dan dikeluarkan pada suku<br />

tahun pertama setiap tahun.<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

1 1 1 1 1 1<br />

Bilangan pemantauan oleh pentadbir<br />

dalam setahun 1 2 3 4 5 6<br />

Memastikan semua Buku Rekod<br />

Perkhidmatan PPP dan AKS Sekolah<br />

dikemaskini sekurang-kurangnya 2 kali<br />

setahun<br />

Memastikan semua submodul dan item<br />

dalam aplikasi dikemaskini dengan<br />

betul<br />

Mengadakan Bengkel / Latihan 2 kali<br />

setahun bagi menambahkan kefahaman<br />

warga jabatan dan sekolah mengikut<br />

Modul/Submodul terkini<br />

2 2 2 2 2 2<br />

60 65 70 75 80 85<br />

1 2 2 2 2 2<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!