21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 7: MENCEMERLANGKAN PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong><br />

7.1 Mempertingkat kualiti komuniti melalui penyediaan prasarana, ameniti dan infrastrukur yang lebih sempurna<br />

7.2 Memantapkan pengurusan Aset Alih Kerajaan.<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 1: 7.1 Mempertingkatkan kualiti komuniti melalui penyediaan prasarana, ameniti, dan infrastuktur yang lebih sempurna.<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Meningkatkan kualiti dan kuantiti<br />

setara dengan keperluan asas<br />

murid<br />

Penggantian ameniti dan aset yang<br />

telah rosak.<br />

Melaksanakan<br />

pemeriksaan berkala<br />

terhadap kualiti kerusi,<br />

meja, papan hitam dan<br />

perabot bilik darjah dan<br />

bilik-bilik khas.<br />

Melaksanakan pelupusan<br />

terhadap aset yang telah<br />

rosak dan tidak boleh<br />

digunakan lagi.<br />

Laporan pemeriksaan oleh<br />

ahli Lembaga pemeriksaan<br />

aset. Dikemukakan pada<br />

laporan suku tahun ketiga<br />

setiap tahun.<br />

Permohonan secara E-<br />

perlu oleh unit Hem.<br />

Pegawai pelupusan<br />

bertindak hasil dari<br />

Laporan Lembaga<br />

Pemeriksa dua minggu<br />

selepas laporan<br />

pemeriksaan.<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

40% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

30% 50% 60% 80% 90% 100%<br />

Memohon prasarana baru<br />

setelah kelulusan<br />

pelupusan daripada JPN.<br />

Pengisian E-perlu oleh Unit<br />

HEM dan permohonan<br />

bertulis pihak pentadbiran.<br />

60% 70% 80% 90% 95% 100%<br />

Pemeriksaan berkala unit<br />

Pemeriksaan Aset dan<br />

Pemverifikasian Stor<br />

Melaksanakan<br />

pemeriksaan verifikasi stor<br />

dan sistem rekod dua kali<br />

setahun.<br />

Menyemak baki stok<br />

terkini untuk tujuan<br />

pesanan stok dengan lebih<br />

cepat.<br />

30% 50% 70% 80% 90% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 62

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!