21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Pemeriksaan Aset Tak-Alih<br />

kerajaan secara umum<br />

Mengenalpasti kedaan aset<br />

yang pelu penyelengaraan.<br />

Melaksanakan<br />

pemeriksaan aset tak alih<br />

bagi mengenalpasti<br />

kerosakan.<br />

Memohon penyelengaraan<br />

daripada pihak PPD dari<br />

semasa ke semasa.<br />

Laporan kerosakan<br />

bangunan dan<br />

infrastruktur bangunan<br />

dari semasa ke semasa<br />

50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

30% 50% 60% 70% 80% 100%<br />

MATLAMAT STRATEGI 2: 7.2 Memantapkan pengurusan aset alih kerajaan<br />

STRATEGI / OBJEKTIF<br />

Memantapkan pengurusan rekod<br />

Aset Alih Kerajaan.<br />

Memantapkan jawatankuasa<br />

pengurusan Aset Alih Kerajaan.<br />

Kolobrasi dengan pengurusan<br />

kewangan.<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Melaksanakan pembinaan rekod<br />

KEW.PA-2 & KEW.PA-3 mengikut<br />

standard (2 minggu daripada<br />

tarikh penerimaan)<br />

Mengadakan mesyuarat 4 kali<br />

setahun dan penerangan bidang<br />

tugas melalui mesyuarat<br />

Menyertai mesyuarat kewangan<br />

dan berhubung secara terus<br />

dengan unit kewangan sekolah.<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Membina borang<br />

KEW.PA-2 &<br />

KEW.PA-3 secara<br />

berkomputer.<br />

Minit mesyuarat<br />

JKPAK empat<br />

penggal<br />

Semakan borang<br />

pesanan barang dan<br />

Sijil Akuan<br />

Penerimaan (SAP).<br />

Satu salinan SAP<br />

kepada unit Aset<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

50% 60% 75% 85% 95% 100%<br />

40% 50% 70% 80% 90% 100%<br />

50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!