21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 8: PERLUASAN ICT<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

8.1 Memperkasa Pengurusan Data dan Maklumat<br />

8.2 Memantapkan system pengurusan dan penyampaian yang berkesan melalui aplikasi ICT<br />

8.3 Memperkasakan pengurusan ICT<br />

8.4 Memperkasa prasarana ICT<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 1: 8.1. Memperkasa Pengurusan Data dan Maklumat<br />

<strong>STRATEGIK</strong> / OBJEKTIF<br />

Meningkatkan kecekapan<br />

urusan kemasukan dan<br />

pengemaskinian data-data<br />

berkaitan murid, guru dan<br />

sekolah<br />

Membudayakan<br />

penggunaan sistem<br />

pengurusan murid di<br />

kalangan guru dan guru<br />

kelas<br />

Meningkatkan kompetensi<br />

guru dalam menggunakan<br />

ICT sebagai platform<br />

untuk menguruskan data<br />

dan maklumat berkaitan<br />

sekolah<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Menubuhkan jawatankuasa pengurusan data yang<br />

diketuai oleh Guru Penyelaras Data sekolah<br />

Mengadakan taklimat secara berterusan berkaitan<br />

pengisian data dan maklumat sekolah untuk<br />

menyampaikan informasi-informasi terkini yang<br />

diterima daripada PPD/JPN/KPM<br />

Mengadakan bengkel<br />

latihan/pemurnian/pemutihan data untuk melatih<br />

dan meningkatkan kompetensi guru menguruskan<br />

data murid dan sekolah<br />

Mengadakan bengkel latihan ICT untuk melatih dan<br />

meningkatkan kemahiran guru menggunakan<br />

perisian-perisian pejabat untuk menghasilkan<br />

rekod dan pendokumentasian kerja<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Skor SKPM<br />

(Skor Penuh<br />

Pengurusan Maklumat<br />

112)<br />

Peratus (%) guru dapat<br />

menggunakan sistem<br />

pengurusan murid<br />

dengan cekap<br />

Peratus (%) guru mahir<br />

menggunakan<br />

perisian/aplikasi ICT<br />

untuk membina bahanbahan<br />

berkaitan<br />

pengurusan maklumat<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

108 109 110 111 112 112<br />

50 55 60 65 70 75<br />

55 60 65 70 75 80<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!