21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Menyediakan prasarana<br />

ICT secukupnya untuk<br />

kegunaan pengurusan data<br />

dan maklumat<br />

Memastikan guru sentiasa<br />

peka dengan<br />

perkembangan terbaru<br />

berkaitan pengisian data<br />

secara atas talian dan<br />

bertindak mengikut<br />

tempoh masa yang<br />

diperuntukkan<br />

Membantu meningkatkan<br />

kecekapan kakitangan<br />

mengemaskini data dan<br />

menyelesaikan masalah<br />

yang berkaitan<br />

Membanteras masalah<br />

kehilangan data dan<br />

maklumat akibat<br />

kerosakan komputer,<br />

bencana alam, virus<br />

komputer, bekalan elektrik<br />

terputus dan lain-lain.<br />

Bekerjasama dengan unit ICT untuk menyediakan<br />

kemudahan prasarana seperti komputer dan talian<br />

internet untuk urusan pengisian data secara offline<br />

atau online<br />

Menghebahkan semua kakitangan kepada aplikasiaplikasi<br />

atas talian yang bersangkut-paut dengan<br />

perkhidmatan melalui semua medium komunikasi<br />

Melantik seorang pentadbir bagi setiap aplikasi atas<br />

talian yang digunakan di sekolah<br />

Pengurusan data dan maklumat di buat dalam<br />

bentuk-bentuk berlainan seperti dokumen web,<br />

salinan dalam storan atas talian, cetakan kertas dan<br />

salinan dalam cakera keras sebagai ‘backup’<br />

Bilangan komputer<br />

yang boleh digunakan<br />

untuk tujuan<br />

pengurusan data dan<br />

maklumat<br />

Peratus (%) guru yang<br />

mendapat pendedahan<br />

dalam pengurusan data<br />

dan maklumat sekolah<br />

Peratus (%) ketepatan<br />

pengisian maklumat<br />

sekolah/guru/murid<br />

Peratus (%) kehilangan<br />

data/maklumat sekolah<br />

3 4 5 6 7 8<br />

70 75 80 85 90 95<br />

75 80 85 90 95 100<br />

25 20 15 10 5 0<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!