21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN<br />

(JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL <strong>SEKOLAH</strong>)<br />

PENGERUSI<br />

GURU Guru BESAR Besar<br />

Tuan En Haji Abdullah Norddin bin Hassan bin Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

KETUA PEMBANTU TADBIR JK IVENTORI GURU PENYELARAS TMK<br />

GURU PRA <strong>SEKOLAH</strong> JK 3K GURU DATA<br />

SETIUSAHA SUKAN JK KEDAI <strong>SEKOLAH</strong> GURU PERPUSTAKAAN MEDIA<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!