Laporan Tahunan PHB 2017

pejabathartabinautm2019

Penerbitan buku laporan ini adalah bagi merakamkan keseluruhan aktiviti berteraskan visi dan misi PHB yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Pelbagai aktiviti dan skop pengurusan fasiliti universiti diuruskan dan disediakan dengan sempurna bagi menjamin keselesaan warga kampus amnya. Buku laporan ini juga membuktikan bahawa PHB secara keseluruhannya telah mencipta satu semangat kerja berpasukan yang menitikberatkan aspek profesional, integriti, kerjasama serta memberikan perkhidmatan yang cemerlang bagi menjadi peneraju dalam pembangunan pengurusan projek, pengurusan dan penyenggaraan fasiliti, pengurusan asset dan perkhidmatan, pengurusan perolehan mengikut garis panduan yang ditetapkan dan mempunyai pengurusan sumber manusia yang cekap.

MISI, VISI, NILAI TERAS &

TERAS PERKHIDMATAN

Laporan Tahunan PHB

2017

MISI

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan

lestari untuk memenuhi misi universiti

VISI

Menjadi peneraju dalam pembangunan

kampus dan pengurusan fasiliti

NILAI

TERAS

• Profesional

• Berintegriti Tinggi

• Inovasi

• Keusahawanan

• Lestari

TERAS

PERKHIDMATAN

• Pembangunan Kampus Universiti

• Pengurusan Penyenggaraan Fasiliti Keseluruhan

Kampus Universiti

• Pengurusan Penyewaan Ruang Gunasama

Universiti

• Pengurusan Kenderaan Universiti

• Pengurusan Perumahan Universiti

• Kampus Ekopelancongan Universiti

• Kampus Lestari Universiti

• Pengurusan Arked, Kafeteria dan Kiosk Universiti

1


PERUTUSAN

PENGARAH KERJA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah SWT atas

kesempatan yang diberikan kepada saya kerana

dengan limpah kurniaanya, buku laporan tahunan

PHB bagi tahun 2017 ini telah dapat diterbitkan.

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada

jawatankuasa yang telah bertungkus lumus untuk

mengumpul maklumat serta menyediakan satu

laporan yang berharga untuk tatapan warga PHB

serta warga kampus UTM umumnya ini menjadi

kenyataan. Sesungguhnya kejayaan ini adalah

merupakan satu usaha kerja berpasukan yang

memerlukan komitmen semua pihak yang akhirnya

buku laporan ini dapat diterbitkan.

Di antara objektif utama penerbitan buku laporan ini

adalah bagi merakamkan keseluruhan aktiviti berteraskan

visi dan misi PHB yang dilaksanakan sepanjang tahun

2017. Pelbagai aktiviti dan skop pengurusan fasiliti universiti

diuruskan dan disediakan dengan sempurna bagi

menjamin keselesaan warga kampus amnya. Buku laporan

ini juga membuktikan bahawa PHB secara keseluruhannya

telah mencipta satu semangat kerja berpasukan yang

menitikberatkan aspek profesional, integriti, kerjasama

serta memberikan perkhidmatan yang cemerlang bagi

menjadi peneraju dalam pembangunan pengurusan

projek, pengurusan dan penyenggaraan fasiliti, pengurusan

asset dan perkhidmatan, pengurusan perolehan mengikut

garis panduan yang ditetapkan dan mempunyai

pengurusan sumber manusia yang cekap.

Saya percaya bahawa buku laporan ini akan dapat

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh semua warga

kampus UTM. Penghasilan buku laporan ini secara tidak

langsung akan menjadi lambang PHB sebagai sebuah

pusat tumpuan yang penting seiring dengan hala tuju UTM

yang unggul serta menitikberatkan persekitaran landskap

kampus lestari bagi mencipta perhubungan warga kampus

sihat dan mesra alam.

Akhirnya saya ingin merakamkan penghargaan kepada

semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan penghasilan

buku laporan tahunan ini.

Terima Kasih.

PENGARAH KERJA,

PEJABAT HARTA BINA

2


SEJARAH

PEJABAT HARTA BINA

Laporan Tahunan PHB

2017

Pejabat Harta Bina (PHB) UTM (dahulunya dikenali sebagai Bahagian Kerja

dan Pembangunan) ditubuhkan pada 27 Disember 1973. Pejabat ini

berperanan mengendalikan

pembangunan projek dan kerja-kerja

penyenggaraan bangunan. Sebelum 1 April 1975 UTM dikenali sebagai Institut

Teknologi Kebangsaan (ITK). Bahagian ini diketuai oleh En. Hamzah bin Mahmod

sebagai pengarah yang pertama yang mana terdapat 94 jawatan di Bahagian

Kerja dan Pembangunan. Bahagian Kerja dan Pembangunan telah ditukar

nama pada 1975 kepada Pejabat Pengarah Kerja & Pembangunan dan

diterajui oleh pegawai yang sama.

Pada tahun 1977, Pejabat Pengarah Kerja & Pembangunan dikenali sebagai

Pejabat Pengarah Kerja. Dua fungsi utama telah dipertanggungjawabkan iaitu

kerja-kerja penyenggaraan dan projek pembangunan. Projek pembangunan

terbahagi kepada dua iaitu projek kampus UTM KL dan pembangunan tapak

baharu bagi kampus di Skudai, Johor. Pembangunan projek kampus baharu

Skudai, Johor berkembang pesat pada 1981 dengan tertubuhnya unit

cawangan Pejabat Pengarah Kerja yang diketui oleh Jurutera Awam Kanan, En.

Sani bin Sidek.

Pada tahun 1982, Tuan Hj. Hamzah bin Mahmod telah berpindah ke Fakulti

Alam Bina kerana kenaikan pangkat. Jawatan Pengarah Kerja kemudiannya

dipangku oleh En. Mohd Hashim bin Mohd Noor sehingga Julai 1982. Pada 2

Ogos 1982, Pengarah Kerja kedua, En. Ir. Abdahir bin Abdul Majid dilantik

meneruskan kesinambungan Pengarah Kerja sebelumnya. En. Mohamed@Abd.

Rashid bin Othman telah dilantik sebagai Pengarah Kerja yang ketiga pada

1983 dengan jumlah staf pada ketika itu seramai 162 orang dan 65 orang

daripadanya telah ditempatkan di kampus Skudai, Johor.

Mulai 1984, Pejabat Pengarah Kerja telah diletakkan di bawah Timbalan Naib

Canselor (Pembangunan). Pengarah Kerja yang keempat diterajui oleh En. Ir.

Abdul Kadir bin Awang Hamat. Bilangan staf pada waktu itu berjumlah 196

orang. Bahagian Pembangunan mempunyai 2 cawangan iaitu Pejabat

Pengarah Kerja, Jalan Gurney (UTM KL) dan Pejabat Pengarah Kerja, Skudai

Johor.

3


Laporan Tahunan PHB

2017

16 Ogos 1990, Pengarah Kerja yang kelima diterajui oleh Prof. Madya. Ir. Dr. Mohd. Zulkifli

bin Mohd Ghazali (kini Tan Sri). Beliau merupakan pengarah pertama yang dilantik

dikalangan staf UTM sendiri iaitu dari Fakulti Kejuruteraan Awam.

Berdasarkan prosedur sebelumnya semua Pengarah Kerja dilantik atau dipinjam

dari Kementerian Kerja Raya Malaysia dan bermula tahun tersebut, staf UTM

mula menerajui jawatan ini sehingga sekarang.

PHB telah diberi tanggungjawab untuk mengendalikan projek-projek di bawah

Rancangan Malaysia ke Enam dengan jumlah RM 324 juta.

Pada bulan Jun 1993, Pn. Siti Rokiah binti Hj. Abdul Manaf yelah dilantik sebagai

Pengarah Kerja yang keenam. Tahun 1994, Ir.Anton Sebastian memangku

jawatan Pengarah Kerja bagi menggantikan Pn. Siti Rokiah yang bercuti sakit.

Beliau merupakan Ketua Jurutera yang dipinjamkan dari JKR.

Pada tahun 1994, Pejabat Pengarah Kerja telah berpindah ke bangunan sendiri

iaitu di luar pintu gerbang UTM (bangunan sekarang). Mulai 1 Januari 1995,

Pengarah Kerja ketujuh telah disandang oleh Tn. Hj. Aziruddin Ressang (Jurutera

Awam Kanan) setelah Ir. Anton Sebastian tamat tempoh pinjaman dari JKR dan

Pn. Siti Rokiah binti Abdul Manaf bersara di atas sebab kesihatan. Jumlah staf

pada waktu itu berjumlah 253 orang.

Satu lagi sejarah dilakarkan dengan berlakunya perubahan struktur baharu

Pejabat Pengarah Kerja pada 1 April 2000, yang dikenali sebagai Pejabat Harta

Bina (PHB). Pengurusan PHB dibahagikan kepada dua bahagian utama

iaitu Bahagian Pembinaan diketuai oleh Sr. Hjh. Rohayah binti Yusoff. Manakala

Bahagian Harta diketuai oleh Tn. Hj. Zulkarnain bin Mohd. Shah.

Pada 15 Oktober 2008, berlaku sekali lagi perubahan struktur PHB iaitu jawatan

Pengarah Kerja telah diwujudkan semula yang diterajui oleh Prof. Ir. Dr. Wahid

bin Omar dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Beliau merupakan Pengarah Kerja

yang kelapan yang kini menerajui UTM sebagai Naib Canselor.

Seterusnya jawatan Pengarah Kerja disandang oleh Prof. Dr. Abd. Latif bin Saleh

merupakan Pengarah Kerja kesembilan pada 15 Oktober 2011 sehingga 15

Oktober 2017 sebelum diganti oleh Prof. Dr. Roslan bin Amiruddin yang dilantik

sebagai Pengarah Kerja kesepuluh pada 15 Oktober 2017 sehingga kini.

4


SEJARAH

PENGARAH KERJA PHB

Laporan Tahunan PHB

2017

Prof. Ir. Dr. Wahid bin Omar

15 Oktober 2008 – 15 Oktober 2011

Prof. Dr. Abd Latif bin Saleh

15 Oktober 2011 – 15 Oktober 2017

Prof. Dr. Roslan bin Amiruddin

15 Oktober 2017 – KINI

5


Bahagian Pentadbiran

& Pengurusan Sumber

Manusia 6


CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN

SUMBER MANUSIA

PENGARAH

KERJA

PROF. MADYA DR.

ABD LATIF BIN

SALEH

(VK07)

(15.10.2011 –

15.10.2017)

PENGARAH KERJA

PROF. DR. ROSLAN

BIN AMIRUDDIN

(VK07)

(15.10.2017

KINI)

SETIAUSAHA

PEJABAT

KAMSIAH NOR BTE

KAMARUDDIN

(NA30)

TIMBALAN

PENDAFTAR

ZULKEFLRR BIN

SARMAN

(NA48)

SETIAUSAHA

PEJABAT

RUSNI BT. ABD

MANAF

(NA30)

PEMBANTU

TADBIR (P/O)

KANAN

SUHAIMI BIN ACHIL

(NA22)

PENOLONG

PEGAWAI TADBIR

HJH. NORHAYATI

MOHD ISA

(NA32)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

MOHD

SALLEH BIN

AHMAD

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

RASHIDAH

BTE

RASIDIN

(KUP 22)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

MD RASOL

BIN HASHIM

(KUP 22)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

NURUL AINI

NAGESWARY

ABDULLAH

(KUP 22)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

AKMAL

HISHAM BIN

MADON

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

ISWANI

BINTI

ISMAIL

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

HADIJAH

BTE. NASIR

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

HAFIZAWATI

BT

AHMAD@MO

HD

HANAFIAH

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

NOORMAYA

WATI BINTI

ABU BAKAR

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

SUHANA

BINTI

SALIMON

(NA19)

SETIAUSAH

A PEJABAT

KEPLI BIN

MOHD

GHAUS

(NA30)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

NORAIDAH

BINTI

NORDIN

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

HABIDAH

BTE

MAHMOD

(NA19)

PEMBANTU

TADBIR

(P/O)

NORHAYATI

BTE ISMAIL

(NA19)

PEMBANTU

AWAM

MOHD

HANIF BIN

MOHD RAIS

(H11)

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

7


SKOP KERJA

PENGURUSAN MODAL INSAN

❖ Merancang keperluan sumber tenaga manusia, menyedia anggaran

belanjawan perjawatan, mengurus pengambilan staf baru dan kenaikan

pangkat staf.

❖ Mengurus perkhidmatan staf dari lapor diri sehingga bersara

❖ Mengurus penilaian prestasi staf

❖ Memastikan data sumber manusia dikemaskini dan menyediakan statistic

❖ Memastikan keselamatan fail-fail, data/maklumat, buku perkhidmatan dalam

simpanan pejabat dan sentiasa dikemaskini.

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

❖ Menyediakan analisis keperluan latihan, anggaran belanjawan latihan staf

dan perancangan tahunan latihan staf secara individu dan kumpulan

❖ Memastikan polisi latihan university sentiasa dipatuhi

❖ Menyediakan laporan penilaian individu staf yang hadir latihan

❖ Memastikan rekod kehadiran latihan staf dikemaskini

PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEROLEHAN

❖ Menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahunan dan agihannya

❖ Memastikan pengurusan kewangan, perolehan dan asset mengikut

Perkeliling Bendahari.

❖ Memastikan buku vot diselenggara dan dikemaskini

❖ Memastikan rekod perbelanjaan Vot Mengurus PTJ 050 & 150 secara bulanan

❖ Memastikan rekod dan salinan dokumen perolehan, tuntutan dan

pembayaran disimpan dengan baik

❖ Menguruskan penyediaan pelbagai tuntutan dan bayaran oleh staf,

pembekal dan syarikat

❖ Menguruskan bayaran secara tunai

❖ Bertanggungjawab mengawal perbelanjaan serta menyediakan rekod

kewangan

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

8


MODAL INSAN

STAF MELAPOR DIRI

BIL NAMA JAWATAN UNIT TARIKH

1.

MOHD AZFAR FITRI

BIN MOHD SETU

PENOLONG

JURUTERA

UBAHSUAI 29.06.2017

2.

MOHAMED HAIKAL

BIN MOHAMAD

PEMBANTU

AWAM

KAMPUS

EKOPELANCON

GAN

01.10.2017

3.

MOHD NORAROZI

BIN MASARI

PENJAGA

JENTERA

ELEKTRIK

ELEKTRIK 19.10.2017

4.

MUHAMMAD

ZULHILMI BIN

AHMAD

PENJAGA

JENTERA

ELEKTRIK

ELEKTRIK 22.10.2017

5.

ISKANDAR KHAN BIN

ABDUL RAHMAN

PEMBANTU

KEMAHIRAN

LANDSKAP 25.10.2017

6.

ILLA ZULFAKAR BIN

HASSAN

PEMBANTU

AWAM

PENTADBIRAN 01.11.2017

7.

MOHAMAD

RIDZWAN BIN

MOHAMMAD

PEMBANTU

KEMAHIRAN

MEKANIKAL 01.11.2017

8.

MUHAMMAD

NORAIMAN HAKIM

BIN AHMAD

PEN.

PEGAWAI

SENIBINA

UBAHSUAI 06.11.2017

9.

MOHD UZAIR BIN

ABD RAHMAN

PEMBANTU

KEMAHIRAN

MEKANIKAL 09.11.2017

10.

MUHAMMAD HAFFIZ

BIN RAMLEE

PEN.

PEGAWAI

SENIBINA

PEMBANGUNAN 08.11.2017

11.

SHARMIMI FARHANA

BINTI TIK

PENOLONG

JURUTERA

ELEKTRIK 31.12.2017

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

9


MODAL INSAN

PERTUKARAN STAF

BIL NAMA DARI KE TARIKH

1. SUHAIZA BINTI YAACOB PHB FKM 30.04.2017

2. SHAMSURI BIN SIDEK BENDAHARI PHB 02.05.2017

3. ARMAN BIN MD. YASIN PENDAFTAR PHB 15.05.2017

4. MASNAWI BIN MISKAM PHB HEMA 15.05.2017

5. HAMIDAH BINTI HARIS RMC PHB 20.06.2017

6. AHMAD FADLY BIN SAMSURI UTMKL PHB 20.08.2017

7.

PROF. MADYA. DR. MOHD FADHIL BIN

MD. DIA

UTMCS PHB 14.12.2017

8. ASFAELIZA BINTI PAINO UTMCS PHB 14.12.2017

9. MAHATHIR BIN MUHAMAD UTMCS PHB 14.12.2017

10. IR. NORHASHIMAH BT HASHIM PHB TNCP 14.12.2017

11. HELMI BIN MISBAH PHB TNCP 14.12.2017

12. NORASIKIN BINTI HASSAN PHB TNCP 14.12.2017

13. MUHAMMAD HAFFIZ BIN RAMLEE PHB TNCP 14.12.2017

14. MOHAMAD FAIZAL BIN SULEIMAN PHB TNCP 14.12.2017

15. MOHAMAD BIN MOHD SUM PHB TNCP 14.12.2017

PERPINDAHAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN KE PEJABAT TNCP BERKUATKUASA PADA 14.12.2017

• PENTADBIRAN

• PEMANDU

• RUANG

• ARKED

• PERUMAHAN

• ECO PELANCONGAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

10


MODAL INSAN

STAF NAIK PANGKAT

BIL NAMA JAWATAN UNIT TARIKH

1. NORHASHIMAH BINTI HASHIM JURUTERA (J48) PEMBANGUNAN 21.02.2017

2. SHALAN BIN TALIB ARKITEK (J48) UBAHSUAI 19.3.2017

3. MARINA BINTI MOHAMAD TAHIR

4. WAN NUR AZLINA BINTI CHOLAN

5. MOHD FAIZAL BIN WAKIMAN

6. AHMAD BIN MAAMOR

7. ZAKARIA BIN AHMAD

8. OTHMAN BIN KASMUNI

9. ABDUL AZIZ BIN MUHAMAD

10. MOHAMAD SALLEH BIN KADIR

11. HASHIM BIN AHMAD

12. ABD RAHIM BIN MOHD NOR

13. MOHD HANIS BIN AZIZ

PEN. JURUTERA

(J36)

PEN. PEG. SENIBINA

(J36)

JURUTERA AWAM

(J41)

PEMANDU

KENDERAAN (H14)

PEMANDU

KENDERAAN (H14)

PEMANDU

KENDERAAN (H14)

PEMBANTU AWAM

(H14)

PEMBANTU AWAM

(H14)

PEMBANTU AWAM

(H14)

PEMANDU

KENDERAAN (H14)

PEMBANTU AWAM

(H14)

ELEKTRIK 11.04.2017

PEMBANGUNAN 01.06.2017

PEMBANGUNAN 05.06.2017

PERKHIDMATAN 18.09.2017

PERKHIDMATAN 18.09.2017

PERKHIDMATAN 18.09.2017

ELEKTRIK 27.09.2017

MEKANIKAL 27.09.2017

UBAHSUAI 27.09.2017

PERKHIDMATAN 14.10.2017

ECO 06.11.2017

14. ZUHAIRI BIN JAAFAR JURUTERA ELEKTRIK ELEKTRIK 30.11.2017

15. IMANUREZEKI BIN MOHAMAD

16. MOHD SHAPIEE BIN SARANI

JURUTERA

MEKANIKAL

PEMBANTU AWAM

(H14)

MEKANIKAL 30.11.2017

AWAM 12.12.2017

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

11


MODAL INSAN

STAF BERSARA

BIL NAMA JAWATAN STATUS TARIKH

1. MD. YUSUP BIN A RAHMAN

PEMANDU

KENDERAAN

(H11)

BERSARA

WAJIB

10.01.2017

2. ABDUL JALIL BIN SULAIMAN

PEMANDU

KENDERAAN

(H11)

BERSARA

PILIHAN

01.02.2017

3. AZMAN BIN ARSAD

PEMBANTU

AWAM (H11)

BERSARA ATAS

SEBAB

KESIHATAN

04.03.2017

4. MOHTAR BIN SAHIMAN

PENOLONG

JURUTERA (J29)

BERSARA

WAJIB

25.03.2017

5. ABD KADIR BIN RAMLEE

PENYELENGGARA

STOR KANAN

(N22)

BERSARA

WAJIB

01.05.2017

6. OTHMAN BIN MAT ALI

PEMANDU

KENDERAAN

(H11)

BERSARA

WAJIB

15.06.2017

7.

MOHAMAD NOR BIN A

KADIR

PEMANDU

KENDERAAN

(H11)

BERSARA

PILIHAN

20.06.2017

8. SAMSIR BIN TUKIMAN

PEMANDU

KENDERAAN

(H11)

BERSARA

PILIHAN

01.08.2017

9. AZMI BIN LAMRI

PENOLONG

JURUTERA (J29)

BERSARA

WAJIB

01.10.2017

10. IBERAHIM BIN DARWIS

PEMBANTU

AWAM (H11)

BERSARA

WAJIB

28.08.2017

11. HASHIM BIN MOHD DALIL

PENOLONG

JURUTERA (J29)

BERSARA

WAJIB

18.08.2017

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


jumlah

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

REKOD LATIHAN STAF PEJABAT HARTA BINA

MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN 2017

STATISTIK PENCAPAIAN MATA CPD STAF PHB 2017

100

90

88

80

70

60

50

40

30

34

30

30

24

20

16

12

10

2 0 1 0 1

0

Kump. A Kump. B Kump. C Kump. D

Lebih 42 mata CPD 30 88 34 24

Kurang 42 mata CPD 2 16 12 30

Tiada Mata CPD 0 1 0 1

176

CAPAIAN MATA CPD JUMLAH %

Lebih 42 Mata CPD 176 73.95%

Kurang 42 Mata CPD 60 25.21%

Tidak hadir kursus langsung 2 0.84%

JUMLAH 238

60

Lebih 42 Mata CPD Kurang 42 Mata CPD tidak hadir kursus langsung

2

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


PENGURUSAN KEWANGAN

LAPORAN VOT MENGURUS PHB J050000 TAHUN 2017

(JANUARI – DISEMBER)

SODO PERKARA PERUNTUKAN PERBELANJAAN BAKI % BELANJA

B21000

PERJALANAN RASMI /

KURSUS

33,750.00 35,549.67 -1,799.67 105.33 %

B24000

SEWAAN

(MESIN FOTOSTAT)

79,000.00 69,107.06 9,892.94 87.48 %

B27000 BEKALAN PEJABAT 34,500.00 34,566.31 -66.31 100.19%

SELENGGARA /

B28000

BACAAN METER

MESIN

FOTOSTAT

112,700.00 99,469.34 13,230.66 88.26 %

B29000

PERKHIDMATAN &

HOSPITALITI

36,850.00 26,980.71 9,869.29 73.22 %

B35000 ASET 8,200.00 7,734.91 465.09 94.33 %

B36000 INVENTORI 0.00 0.00 0.00 0.00 %

JUMLAH 305,000.00 273,398.00 31,602.00 89.64%

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


PENGURUSAN KEWANGAN

PERUNTUKAN MENGURUS PHB 2015-2017

B20000 - PERKHIDMATAN / BEKALAN

B30000 - PERALATAN

550,000.00

524,228.00

410,000.00

450,000.00

382,547.36

283,260.00 265,000.00

282,255.89

132,307.93

2015 2016 2017

MOHON TERIMA BELANJA

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


PENGURUSAN KEWANGAN

LAPORAN PERBANDINGAN ELAUN LEBIH MASA

TAHUN 2013 - 2017

1600000

1400000

1200000

1,489,331.57

1,393,618.62

1,444,831.27

1,400,000.00

1,284,851.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,140,000.00

1000000

800000

600000

561,350.00

536,813.52

400000

200000

2013 2014

2015

2016 2017

0

1 2 3 4 5

Tahun Terima Peruntukan Belanja

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Laporan Tahunan PHB

2017


Laporan Tahunan PHB

2017

Bahagian ini bertanggungjawab kepada pengurusan

penyenggaraan fasiliti, bangunan kampus,

penyenggaraan tanah

(ground maintenance), landskap dan infrastruktur untuk

seluruh kampus serta bertanggungjawab untuk

menaiktaraf, mengubahsuai dan membina

projek/bangunan baharu. Bahagian ini terdiri daripada

beberapa unit dengan pelbagai displin kerja seperti

berikut :-

❖ Unit Ubahsuai & Ruang

❖ Unit Awam

❖ Unit Elektrik

❖ Unit Mekanikal

❖ Unit Landskap

❖ Unit Pengurusan Perabot

Bertepatan dengan misi Pejabat Harta Bina, Bahagian

Penyenggaraan, Ubahsuai & Pengurusan Perabot (BPUPP)

bertanggungjawab menyediakan fasiliti yang terbaik dan

lestari supaya seiring dengan misi Universiti.

BAHAGIAN PENYENGGARAAN, UBAHSUAI & PENGURUSAN

PERABOT


KEY AMAL INDICATOR

Laporan Tahunan PHB

2017

BIL ITEM KPI SASARAN

% PENCAPAIAN

SEBENAR

1 Power Quality Index UTM 99.9% (min. uptime) 99.55%

2 CSI 80% 84.54%

3 ECS

4 Waste management index

5 Telecommunication bil

85%/Yr

Completion of repair

work

0.3kg/person/day

(max.)

0.5% reduction from

year 2016

64.04%

0.26kg/person/day

+2.5%

6

Lean Management

(Project Management)

-3%

7 Building Upgrading Project UTM JB 100% completion

8

9

Waste operation through in-house

waste recycle program (zero

waste)

Reduction wastage of water

(volume of water)

1 st batch (13 projects)

Compteled : 85%

(11/13)

In-Progress: 15% (2/13)

2 nd batch (7projects)

Compteled : 71% (5/7)

In-Progress: 29% (2/7)

RM2 mil 5%

10% reduction in meter

cube

10 Reduction of maintenance cost 10% reduction

11 Spend to budget for RMK-11 ≤RM50 mil

+19.72%

Around 70% cost

reduction of FM

contracts

100%

(95% spent)

BAHAGIAN PENYENGGARAAN, UBAHSUAI & PENGURUSAN

PERABOT


Laporan Tahunan PHB

2017

LAPORAN Ecs TAHUN 2015-2017

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS TOTAL

2015 1851 1719 2903 2427 2124 1858 1702 1834 3442 2380 1995 1848 26083

2016 2250 2375 2596 1997 1822 1433 1313 2047 3327 2291 2079 1483 25013

2017 1499 2030 1773 1443 1563 846 1760 1727 3737 2031 2047 1425 21881

% -33.38 -14.53 -31.70 -27.74 -14.22 -40.96 34.04 -15.63 12.32 -11.35 -1.54 -3.91 -12.52

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

2015 2016 2017

• Jumlah aduan yang diterima pada bulan DIS 2017 BERKURANGAN sebanyak 3.91 %

berbanding bilangan aduan pada DIS 2016.

• Jumlah keseluruhan aduan yang diterima sehingga DIS 2017 adalah berkurangan

sebanyak 12.52% berbanding dengan tempoh yang sama 2016.

BAHAGIAN PENYENGGARAAN, UBAHSUAI & PENGURUSAN

PERABOT


CARTA ORGANISASI UUSR

Laporan Tahunan PHB

2017

UNIT UBAHSUAI & RUANG


SKOP KERJA

Laporan Tahunan PHB

2017

Pengurusan

Projek

•Permohonan kerja ubahsuai & naiktaraf

•Pembaikan ruang dalaman

•Petanda nama

Pengurusan

Ruang

•Permohonan Penempatan Ruang

•Perlaksanaan Audit Ruang

•Proses Mendigitalkan Lukisan Kepada

Softcopy

•Proses Kemaskini Data & Inventori Ruang

Universiti

UNIT UBAHSUAI & RUANG


RM

Laporan Tahunan PHB

2017

PENGURUSAN PROJEK

DATA KERJA (2015 -2017)

BIL

VOT

RM

1 Vot Mengurus - 28000 6,023,603.4

5

2015 2016 2017

BIL FLOOR

AREA

RM

2 Vot Mengurus - 32000 185,659.00 1 3,535.00 4,025,356.6

9

3 Vot PTJ

2,073,085.4

8

BIL

FLOOR

AREA

RM

BIL FLOOR

AREA

63 5,774.00 687,924.36 14 1,209.00 458,801.93 8 228.00

30 1,226.00 3,860,216.0

8

- - 91,942.88 - -

26 3,307.90 3,686,307.02 33 2,943.50

FACT &

FIGURES

JUMLAH :

RM 13,677,562.35

BIL. BANGUNAN :

46

KELUASAN :

15,703.50 M2

4 Vot DE - RMK 11 - - - - 9,440,510.52 5 12,532.00

Jumlah Keseluruhan 8,282,347.9

3

94 10,535.00 8,573,497.1

3

40 4,516.90 13,677,562.3

5

46 15,703.50

10,000,000

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

BAJET KOMITED UUSR 2015-2018

6,023,603

9,440,510.52

Vot

Mengurus -

28000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

2,073,085.48

4,025,356.69

3,860,216.08 3,686,307.02

687,924.36 458,801.93 0.00

0 185,659.00 0

91,942.88 0

2015 2016 2017 2018

TAHUN

4,609,698.32

3,383,548.75

FACT &

FIGURES

RMK-11 :

RM 9,440,510.52

VOT PTJ :

RM 3,383,548.75

VOT MENGURUS :

RM 458,801.93

VOT MENGURUS :

RM 91,942.88

UNIT UBAHSUAI & RUANG


BILANGAN

BILANGAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PENGURUSAN PROJEK

BILANGAN PROJEK NAIKTARAF

70

60

50

40

63

Vot Mengurus - 28000

Vot Mengurus - 32000

Vot PTJ

Vot DE - RMK 11

BIL. PROJEK

TERTINGGI

30

20

10

0

33

30

26

24

14

8

5

1 2

0 0

0 0

2015 2016 2017 2018

TAHUN

PTJ :

33

14,000.0

12,000.0

BILANGAN KELUASAN DINAIKTARAF

12,532.0

10,000.0

8,000.0

6,000.0

4,000.0

2,000.0

0.0

5,774.0

Vot Mengurus - 28000

Vot Mengurus - 32000

Vot PTJ

Vot DE - RMK 11

BIL.

5,500.0 KELUASAN

TERTINGGI

3,307.9

3,337.4

2,943.5

RMK-11 :

12,532 M2

1,226.0 1,209.0

0.0 0.0

228.0 0.0

2015 2016 2017 2018

TAHUN

UNIT UBAHSUAI & RUANG


Laporan Tahunan PHB

2017

PENGURUSAN PROJEK

STATUS KERJA 2015-2017

2015 2016 2017

BIL.

VOT

Jumlah

Projek

Dahulu/

Ikut

Jadual

Lewat

10%

Jumlah

Projek

Dahulu

Lewat

/Ikut

10%

Jumlah

Projek

Dahulu

/

Ikut

Jadual

Lewat

10%

1

Vot Mengurus

- 28000

63 58 0 5 14 14 0 0 8 7 0 1

2

Vot Mengurus

- 32000

1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0

3 Vot PTJ 30 29 0 1 26 22 1 3 33 25 1 7

4

Vot DE

- RMK 11

- - - - - - - - 5 3 0 2

Jumlah 94 87 0 7 40 36 1 3 46 35 1 10

% Projek Siap

Ikut Jadual

92.55% 90.00% 76.09%

UNIT UBAHSUAI & RUANG


PENGURUSAN RUANG

Laporan Tahunan PHB

2017

DATA RUANG BANGUNAN UTM JOHOR BAHRU (SEHINGGA DISEMBER 2017)

FACT & FIGURES

JUMLAH BANGUNAN :

807

KELUASAN :

1,135,414.15 M2

UNIT UBAHSUAI & RUANG


Laporan Tahunan PHB

2017

PENGURUSAN RUANG

PENGURUSAN

PERMOHONAN

PENEMPATAN RUANG

JUMLAH

PERMOHONAN

15

PERLAKSANAAN AUDIT

RUANG

BLOK

BANGUNAN

04

KEMASKINI DATA &

INVENTORI RUANG

UNIVERSITI

BANGUNAN

RMK-9 Fakulti (Lingkaran Ilmu) Protokol/Pentadbiran

SISTEM

MY SPATA

UNIT UBAHSUAI & RUANG


KPI & PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN FAKULTI

KEJURUTERAAN AWAM

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

Floor Area

RM 915,599.00

1585 mp.

Senarai

Ruang

∙ DO1 Bilik Kuliah (107-01)

∙ D03 Bilik Kuliah (204-01)

∙ D02 Smart Class Room

∙ D03 Makmal Geoteknik

∙ D03 Makmal Geotopika

∙ Pembaikan Kemasan

Bangunan D01, D02 & D03.

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 02.06.2017

Status

Siap

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN FAKULTI

KEJURUTERAAN MEKANIKAL

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

Floor Area

Senarai

Ruang

RM 1,738,506.00

3048 mp.

∙ E01 Makmal Pengukuran Jitu

∙ E01 Makmal Pengeluaran 2

∙ E02 Makmal Casting

∙ E04 Makmal Pemprosesan

bahan

∙ E04 Makmal Analisis Tegasan

∙ E05 Makmal Sistem &

Kawalan

∙ Pembaikan Kemasan

Bangunan

E01-E05

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 02.11.2017

Status

Siap

UNIT UBAHSUAI & RUANG


KPI & PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN FAKULTI

KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA

RMK-11

Data Projek

Data Projek

RM 1,528,149.00

Harga

Harga Kontrak

RM 1,521,745,184.00

Floor Area

3048 2042 mp. mp.

Senarai

Senarai Ruang

∙ N09 Makmal Membrane

∙ C21 Makmal Saput Tipis

∙ N11 Makmal Analisis Bendalir

∙ C21 Makmal Percikan

∙ ∙ C21 N11 Makmal Makmal Instrumentasi Analisis & Penyelidikan PVT2

∙ ∙ C20 N11 Makmal Makmal Pertumbuhan Analisis Hablur Teras & 2

∙ Makmal N16 Makmal Bahan Tindak balas

∙ C18 Makmal Kimia Analisis 1

Kimia

∙ C18 Makmal Kimia Analisis 2

∙ ∙ C18 N18 Makmal Makmal Penyelidikan Biologi Kimia Gunaan

Organik 1

∙ ∙ C10 N21 Makmal Makmala Penyelidikan Asas Kimia Organik 2

∙ Kejuruteraan.

C19 Makmal Penyelidikan Bioteknologi 1

Tarikh

Tarikh Mula

Mula

03.10.2016

Tarikh Siap 02.08.2017

Tarikh Siap 02.05.2017

Status Siap

Status Siap

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN FAKULTI

KEJURUTERAAN SAINS

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

Floor Area

Senarai

Ruang

RM 1,521,745,184.00

3048 mp.

∙ C21 Makmal Saput Tipis

∙ C21 Makmal Percikan

∙ C21 Makmal Instrumentasi &

Penyelidikan

∙ C20 Makmal Pertumbuhan

Hablur &

Makmal Bahan

∙ C18 Makmal Kimia Analisis 1

∙ C18 Makmal Kimia Analisis 2

∙ C18 Makmal Penyelidikan

Kimia Organik 1

∙ C10 Makmal Penyelidikan

Kimia Organik 2

∙ C19 Makmal Penyelidikan

Bioteknologi 1

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 02.08.2017

Status

Siap

UNIT UBAHSUAI & RUANG


KPI & PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH DEWAN KULIAH PUSAT N24

RMK-11

DATA PROJEK

Harga

Kontrak

Floor Area

Senarai

Ruang

RM 2,366,238.00

2471 mp.

∙ Bilik Kuliah 1

∙ Bilik Kuliah 2

∙ Bilik Kuliah 3

∙ Bilik Kuliah 4

∙ Bilik Kuliah 5

∙ Bilik Kuliah 6

∙ Dewan Kuliah 7

∙ Dewan Kuliah 8

∙ Dewan Kuliah 9

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 02.06.2017

Status

Siap

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN FAKULTI

PENDIDIKAN

RMK-11

DATA PROJEK

Harga

Kontrak

Floor Area

Senarai

Ruang

RM 1,715,143.60

3300 mp.

∙ C14 Makmal Komputer 1

∙ C14 Makmal Komputer 2

∙ C14 Makmal Penyelidikan

Pasca

Siswazah

∙ C14 Makmal Multimedia

∙ N30 Makmal Pertanian

∙ N30 Makmal Pemesianan

Logam

Tarikh Mula 18.12.2017

Tarikh Siap 17.10.2018

Kemajuan

Dirancang

Kemajuan

Sebenar

Status

11.0 %

20.0 %

Dahulu Jadual

+ 9.0 %

UNIT UBAHSUAI & RUANG


KPI & PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | KERJA BAIKPULIH BANGUNAN P19 (RMK-11)

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

Floor Area

Senarai

Ruang

RM 2,894,554.72

2200 mp.

∙ Dewan Kuliah 4

∙ Dewan Kuliah 5

∙ Dewan Kuliah 6

∙ Ruang Legar Pelajar

∙ Kafe Pelajar

Tarikh Mula 18.12.2017

Tarikh Siap 17.10.2018

Kemajuan

Dirancang

Kemajuan

Sebenar

Status

16.0 %

19.0 %

Dahulu Jadual

+ 3.0 %

PROJEK | KERJA TAMBAHAN BANGUNAN AMTEC

PTJ

Data Projek

Harga

Kontrak

Floor Area

RM 800,300.00

222 mp.

Senarai

Ruang

∙ 9 Bilik Pensyarah

∙ Makmal Power Plant

∙ Bilik Analisis

∙ Bilik Peralatan

∙ Stor Gas

Tarikh Mula 01.11.2017

Tarikh Siap 30.05.2018

Status

Siap

UNIT UBAHSUAI & RUANG


KPI & PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | KERJA TAMBAHAN & NAIKTARAF BANGUNAN VOKASIONAL

(N30)

PTJ

Data Projek

Harga

Kontrak RM 861,122.8 RM 184,148.50

Kontrak

Floor Area

Floor Area

700 mp

108 mp

Senarai

Ruang

Ruang

∙ Makmal Kerja Elektronik

∙ Makmal Kerja Bata

∙ Makmal Kimpalan

∙ Makmal ∙ Makmal Fabrikasi komputer

∙ Makmal Logam

Tarikh Mula

Tarikh Mula

01.11.2017

06.09.2017

Tarikh Siap

Tarikh Siap

30.06.2018

16.11.2017

Status

Status

Siap

Siap

PROJEK | KERJA NAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER 2,ARAS 3 BLOK

C22-311,

FAKULTI SAINS

PTJ

Data Projek

Harga

Kontrak

Floor Area

RM 184,148.50

108 mp

Senarai

Ruang

∙ Makmal komputer

Tarikh Mula 06.09.2017

Tarikh Siap 16.11.2017

Status

Siap

UNIT UBAHSUAI & RUANG


KPI & PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF RUANG UNIT AUDIO

VISUAL , ARAS 3 BLOK B02, FAKULTI ALAM BINA

PTJ

Data Projek

Harga

Kontrak

Floor Area

RM 861,122.80

700 mp

Senarai

Ruang

∙ Makmal Kerja Elektronik

∙ Makmal Kerja Bata

∙ Makmal Kimpalan

∙ Makmal Fabrikasi

∙ Makmal Logam

Tarikh Mula 01.11.2017

Tarikh Siap 30.06.2018

Status

Siap

PROJEK | KERJA UBAHSUAI MINI WORKSHOP BLOK N14A, FAKULTI

KEJURUTERAAN KIMIA & TENAGA

PTJ

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 78,486.00

Floor Area

140 mp

Senarai

Ruang

∙ Bengkel

Tarikh Mula 14.11.2016

Tarikh Siap 09.01.2018

Status

Siap

UNIT UBAHSUAI & RUANG


KPI & PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

PENGURUSAN

PERMOHONAN

PENEMPATAN RUANG

15

JUMLAH

PERMOHONAN

PENCAPAIAN

100%

PERLAKSANAAN AUDIT

RUANG

04

BLOK

BANGUNAN

Blok S45, CFIRST,

Makmal Zeolite,

V01 & T02, FBME

PENCAPAIAN

100%

KEMASKINI DATA &

INVENTORI RUANG

UNIVERSITI

SISTEM

MYPATA

BANGUNAN

RMK-9

Fakulti (Lingkaran Ilmu)

Protokol/Pentadbiran

PENCAPAIAN

100%

INOVASI

BUSINESS PROCESS TRANSFORMATION (BPT) | SISTEM PENGURUSAN

PENEMPATAN RUANG

15 OGOS 2017

OUTPUT PROJEK

1. Sistem versi baru adalah selari

dengan kemajuan teknologi

terkini.

OBJEKTIF

1. Menambah baik sistem

pengurusan

penempatan ruang

sedia ada daripada

sistem manual kepada

sistem berkomputer

2. Mempermudahkan

operasi kerja secara

online

2. Permohonan boleh dibuat oleh

sesiapa sahaja (warga kampus

dan orang awam) dengan

mudah dan cepat.

3. Tempoh proses permohonan

dapat dipendekkan.

4. Bilangan proses kerja telah

dapat dikurangkan.

5. Penambahbaikan kepada

‘Tracking System’ untuk proses

kerja dan tambahan kepada

Proses Permohonan Ruang

UNIT UBAHSUAI & RUANG


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

AIDILFITRI | BERGAMBAR RAYA DI KOLEJ RAHMAN PUTRA 18 JUN 2017

GAMBAR RAYA UUSR

Tarikh : 18 Jun 2017

Tempat : Kolej Rahman Putra

Objektif Program :

Program ini sebagai aktiviti

unit bagi mengabadikan

memori indah & kenangan

meraikan Aidilfitri dikalangan

staf.

PROGRAM KEBAJIKAN | MENZIARAHI STAF BERSARA UUSR 15 JUN 2017

MENZIARAHI STAF BERSARA

Tarikh : 15 Jun 2017

Staf Bersara :

1) En. Md. Zain bin

Dahalan

2) Pn. Zarina bt. Bahari

3) Pn. Noraida bt Buang

4) Pn. Nakmah bt. Abd.

Shukor

Objektif Program :

Program ini diadakan

sempena kunjungan aidilfitri

pada bulan Syawal sebagai

tanda penghargaan dan

ikatan silaturrahim diantara

staf-staf unit yang telah

bersara dan menyumbang

khidmat bakti kepada PHB.

UNIT UBAHSUAI & RUANG


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

PROGRAM PENGHARGAAN STAF | PROGRAM KUALITI BPUPP,PHB 2017 05 OKTOBER 2017

PROGRAM KUALITI BPUPP

Tarikh : 05 Oktober 2017

Masa : 7.30 malam

Tempat :

Ruang Banquet, Dewan Tan

Sri Ainuddin, UTMKL

Objektif Program :

Program ini sebagai tanda

penghargaan dan insentif

diatas segala usaha keras

yang telah dilaksanakan

oleh semua staf BPUPP agar

lebih bermotivasi untuk

menjalankan tugas dengan

lebih baik.

PROGRAM KEMASYARAKATAN | GOTONG-ROYONG PERDANA UTM 02 OGOS 2017

GOTONG-ROYONG PERDANA UTM

Tarikh : 2 Ogos 2018

Masa : 8.30 pagi – 1.00 petang

Tempat : Sekitar kluster baru & stadium

Aktiviti gotong-royong ini melibatkan

semua PTJ di kampus UTM Johor Bahru.

Unit Ubahsuai & Ruang,PHB telah

diberikan tugasan membersihkan

petanda nama di zon kluster baru dan

stadium.

UNIT UBAHSUAI & RUANG


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

PROGRAM PENGHARGAAN STAF | MAJLIS SAMBUTAN HARI LAHIR 25 OKTOBER 2017

MAJLIS SAMBUTAN HARI LAHIR STAF UUSR (BULAN OKTOBER) :-

Sambutan ini sebagai inisitaif bagi menghargai & meraikan staf dalaman melalui penganjuran

program kebajikan. Staf yang diraikan adalah :-

1) En. Mohd. Nazeri Bin Omar

2) En. Aizat Fahmi Bin Ahmad

SUKAN DAN REKREASI | JUARA LIGA FUTSAL PHB (SEPTEMBER 2017) 02 OGOS 2017

JUARA LIGA FUTSAL PHB

(BULAN SEPTEMBER)

Tarikh : 28 September 2017

Masa : 9.00 malam

Tempat : Daiman Sports

Centre, Taman Sri Skudai

Objektif Program :

Pertandingan secara liga

diadakan dengan setiap

pasukan yang diwakili oleh

unit berpeluang dinobatkan

sebagai juara bulanan.

Program ini bertujuan

mengeratkan silaturahim

antara staf PHB dan sebagai

salah satu inisiatif aktiviti

sukan/riadah

yang

memupuk amalan gaya

hidup sihat di kalangan staf

PHB

UNIT UBAHSUAI & RUANG


CARTA ORGANISASI

UNIT AWAM

Laporan Tahunan PHB

2017

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

SKOP KERJA

1) Mengurus dan mengawal Pengurusan Operasi dan Penyenggaraan (O&M)

Bangunan dan kemudahannya.

‣ Struktur dan komponen bangunan

‣ Kemasan dan siapan bangunan

‣ Perpaipan dan sanitari bangunan

‣ Bumbung bangunan

2) Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Infra-struktur serta

kemudahan luar bangunan.

‣ Retikulasi paip bekalan dan kolam air

‣ Pembentungan dan kolam rawatan kumbahan

‣ Jalanraya dan peparitan

‣ Dataran dan pakir

‣ Kawasan dan sempadan

‣ Sungai dan saliran

3) Mengurus dan mengawal Pengurusan Pembersihan dan Pencucian Bangunan

4) Post Management

5) Mengurus perkhidmatan penyediaan teknikal program Universiti

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

TANGGUNGJAWAB

1) Pentadbiran Organisasi Unit.

1.1) Pengurusan Sumber

‣ Staf mematuhi displin, etika dan peraturan kerja

‣ Staf mematuhi keselamatan di tempat kerja

‣ Penjadualan dan pengagihan tugasan yang optimum

‣ Sumber bawah kawalan dijaga dan gunakan dengan baik

dan selamat

‣ Kawalan kerja kontraktor memenuhi dan mematuhi keperluan

dan kehendak mutu perkhidmatan dan kerja

‣ Keterampilan pekerja yang baik dan menjaga imej

‣ Penggunaan kenderaan dan bahan bakar yang berkesan

‣ Penggunaan bahan dan alat ganti yang mencukupi dan

bermutu

1.2) Pengurusan Teknikal

‣ Perancangan kerja penyenggaraan tahunan

‣ Bajet dan belanjawan tahunan

‣ Sistem operasi kerja penyenggaraan mengikut proses dan

standard

‣ Penyenggaraan kerja berkala mengikut jadual

‣ Kualiti perkhidmatan dan kerja penyenggaraan

‣ Projek Penyenggaraan

‣ Prestasi kerja pembaikan kerosakan

‣ Kepuasan pelanggan

1.3) Dokumen Teknikal

‣ Dokumentasi perolehan mengikut jadual, tempoh dan

berintegriti

Laporan kerja pembaikan kerosakan ditentusahkan setiap

masa.

Laporan kerja projek penyenggaraan bagi setiap projek

Laporan pergerakan kerja hadian pada setiap staf dan setiap

hari

‣ Dokumentasi pembayaran kerja perolehan disiapkan dan

keluarkan setiap bulan

‣ Fail kerja bagi setiap kerja dalam simpanan yang baik dan

mudah dicapai.

‣ Inventori dan pelan bangunan dalam simpanan yang baik

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

TANGGUNGJAWAB

1.3) Dokumen Teknikal

‣ Dokumentasi perolehan mengikut jadual, tempoh dan

berintegriti

Laporan kerja pembaikan kerosakan ditentusahkan setiap

masa.

Laporan kerja projek penyenggaraan bagi setiap projek

Laporan pergerakan kerja hadian pada setiap staf dan setiap

hari

‣ Dokumentasi pembayaran kerja perolehan disiapkan dan

keluarkan setiap bulan

‣ Fail kerja bagi setiap kerja dalam simpanan yang baik dan

mudah dicapai.

‣ Inventori dan pelan bangunan dalam simpanan yang baik

2) Operasi Penyenggaraan

2.1) Penyenggaraan Bangunan dan Kemudahannya

‣ Bangunan dan kemudahannya sentiasa berfungsi dan tiada

kerosakan serta kecacatan yang kritikal

mengganggu operasi busines dan aktivitinya, dan

penghuni bangunan

‣ Selamat dan selesa didiami

‣ Keterampilan dan moral bangunan menjaga imej Universiti.

2.2) Penyenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Luar Bangunan

‣ Kemudahan infa; jalanraya, peparitan,pembentungan, paip

air sentiasa berkeadan baik dan berfungsi

‣ Gangguan minima kepada perkhidmatan dan bekalan

‣ Selamat digunakan

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

TANGGUNGJAWAB

3) Pembersihan dan Pencucian Bangunan

‣ Bangunan dan ruangnya sentiasa bersih dan bebas daripada

sebarang kekotoran

‣ Persekitaran kesihatan ruang yang baik dan selesa

‣ Keterampilan dan moral bangunan menjaga imej Universiti

‣ Selamat kepada penghuni dan pengguna

4) Kawalan dan Pembasmian Makluk Perosak

‣ Pencegahan dan pembasmian serangga dan makluk perosak bagi

keselamatan penghuni bangunan

‣ Memberikan maklumat pencegahan dan kawalan kepada

masyarakat kampus

‣ Penggunaan bahan pencermaran dan kerancunan yang minima

5) Projek Penyenggaraan (Maintenance Capital Programs)

‣ Bertanggungjawab untuk konsep, belanjawan, perancangan, reka

bentuk dan pembinaan projek-projek peningkatan modal

penyenggaraan awam bagi kampus UTM

6) Servis Perkhidmatan Aduan Kerosakan dalam sistem Electronic Customer

Support.

‣ Prestasi kerja pembaikan aduan kerosakan mematuhi sasaran kerja

‣ Mutu perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan

‣ Mutu kerja yang berkualiti

‣ Meminimakan tempoh gangguan dan tempoh pembaikan kepada

kerosakan

7) Perkhidmatan Teknikal Program Universiti

‣ Sebagai Ketua Jawatankuasa Teknikal untuk menyediakan segala

kemudahan dan perkhidmatan teknikal bagi majlis dan upacara rasmi

Universiti

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

DATA DAN INVENTORI

BILANGAN BILIK DAN TANDAS DI ASRAMA

NO KOLEJ BIL. BILIK

BIL.

TANDAS

KELUASAN LANTAI

ASRAMA

KESELURUHAN (m2)

1 KRP 1,195 129 40,652.00

2 KTF 987 114 35,542.00

3 KTR 1,042 147 42,322.00

4 KTHO 1,048 133 43,475.00

5 KTDI 1,618 171 34,823.00

6 KTC 1,081 107 50,909.00

7

KOLEJ

PERDANA

1,212 969 40,831.00

8 KOLEJ 9 & 10 1,614 60 43,980.00

9 KDSE 953 60 30,090.00

10 KDOJ 1,011 66 31,412.00

JUMLAH 11,761 1,956 394,036.00

UNIT AWAM


DATA DAN INVENTORI

Laporan Tahunan PHB

2017

BILANGAN PEPASANG DI PAIP UTAMA SEKITAR

UNIVERSITI

NO. PERKARA JUMLAH

1 Sluice Valve 254

2 Hydrant 306

3 Meter 35

4 Scour Valve 14

5 Air Valve 44

UNIT AWAM


DATA DAN INVENTORI

Laporan Tahunan PHB

2017

PANJANG JALAN SEKITAR UNIVERSITI

LOKASI

JALAN BANGUNAN

PENTADBIRAN

JALAN LINGKARAN

ILMU

PANJANG

JALAN

LOKASI

PANJANG

JALAN

LOKASI

PANJANG

JALAN

M M M

100 LENGKUK CENGAL 243 KOLEJ PERDANA U6 225

2550 JALAN MERBAU 1000 SCHOLAR INN 119

JALAN TAQWA 300 JALAN RESAK 466

JALAN KOMPLEK

SUKAN

JALAN BUDI 200 LENGKOK RESAK 700 JALAN LADANG 763

JALAN HIKMAH 503 KTDI KE PALAPES 432

JALAN DESA BAKTI KE

DRIVING RANGE

JALAN INSAF 100 JALAN ANGKASA 2449 DESA BAKTI 1 184

JALAN IMAN 150 JALAN KEMPAS 480 DESA BAKTI 2 128

JALAN INSAN 280 JALAN P 21 98 DESA BAKTI 3 197

1400

896

JALAN STADIUM 505 JALAN P 22 109

JALAN PUSAT

KESIHATAN KE KOLEJ 17

3000

JALAN PDG. RAGBI 250 JALAN P 23 637 KOLEJ 14 & 15 347

JALAN UNIVERSITI 1200 JALAN P 15 507 KOLEJ 16 & 17 441

JALAN AMAL 800 JALAN KEMPAS 1 180 BULATAN KLUSTER 650

LENGKOK KUASA 630 JALAN KEMPAS 2 922 T05 500

JALAN CAHAYA 138 JALAN KEMPAS 3 278 T04 540

JALAN SETIA 302 JALAN KEMPAS 4 257 T03 470

JALAN SURIA 850 LENGKUK KEMPAS 349 JALAN KOLAM AIR 604

JALAN MERANTI 760 LORONG KEMPAS 1 144

JALAAN KE TANGKI AIR

2

794

JALAN MERANTI 1 230 LORONG KEMPAS 2 99 T02 730

LENGKUK MERANTI 300 LORONG KEMPAS 3 79 T06 - T08 900

JALAN BERLIAN 900 KOLEJ 9 & 10 871 JALAN KLUSTER 2000

JALAN CENGAL 1650

KOLEJ PERDANA U3

- U8

581

JUMLAH

KESELURUHAN

38467

METER

UNIT AWAM


Jumlah Aduan

Jumlah Aduan

Laporan Tahunan PHB

2017

ADUAN DAN KEROSAKAN

Aduan Mengikut Jenis Kerosakan

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

Infra 12 10 15 3 6 14 2 7 9 11 10 16

Mahluk Perosak 33 44 37 29 28 22 18 38 47 30 36 16

Perpaipan 485 525 544 348 359 202 381 395 908 606 694 485

Bumbung 87 142 120 100 113 81 99 120 223 119 158 78

Kemasan 326 312 300 232 221 204 247 300 400 334 267 179

Aduan Kerosakan Unit Awam 2017

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

Bil Aduan 943 1033 1016 712 727 523 747 860 1587 1100 1165 774

Merujuk kepada graf diatas, bulan september menunjukan jumlah aduan tertinggi iaitu

sebanyak 1587 aduan dan yang terendah pada bulan April iaitu sebanyak 712 aduan.

Daripada tren graf ini juga, peningkatan aduan kerosakan akan berlaku pada waktu

pelajar memulakan semester baru iaitu sekitar bulan Mac dan September.

UNIT AWAM


JUMLAH (RM)

Laporan Tahunan PHB

2017

PERATUSAN ADUAN

KEROSAKAN

Infra

1%

Mahluk Perosak

3%

Kemasan

30% Infra

Bumbung

13%

Perpaipan

53%

Mahluk Perosak

Perpaipan

Bumbung

Kemasan

Merujuk kepada carta diatas, dapat dilihat bahawa aduan perpaipan merupakan

aduan tertinggi pada tahun 2017 iaitu sebanyak 53% diikuti oleh kemasan (30%),

Bumbung (13%), Mahluk Perosak (3%) dan Infra (1%).

RM2,200,000.00

GRAF BAYARAN BULANAN BIL AIR 2017

RM2,000,000.00

RM1,800,000.00

RM1,600,000.00

RM1,400,000.00

RM1,200,000.00

RM1,000,000.00

RM800,000.00

RM600,000.00

RM400,000.00

Purata Bil Air Sebulan

Pada Tahun 2017 =

RM 1,330,208.13

RM200,000.00

RM-

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis

2017 RM1,143 RM1,065 RM1,243 RM1,291 RM1,385 RM1,345 RM1,054 RM1,221 RM1,406 RM1,469 RM1,681 RM1,653

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

SENARAI PENCAPAIAN

BIL SENARAI PROJEK/AKTIVITI KOS (RM) TARIKH SIAP

1 CADANGAN BAIKPULIH BUMBUNG DI KOLEJ PERDANA, UTM JB RM 1,380,650.00 9/12/2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CADANGAN MEMBAIKPULIH BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN DI UM JB. PAKEJ 1 - KRP

CADANGAN MEMBAIKPULIH BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN DI UM JB. PAKEJ 2 - KTF

CADANGAN MEMBAIKPULIH BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN DI UM JB. PAKEJ 3 - KTR

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KOMPONEN KEMASAN BANGUNAN,

PERPAIPAN, BUMBUNG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DESA

BAKTI, UTM JB

PEMBAIKAN & PENYANGGARAAN KOMPONEN BANGUNAN

SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BANGUNAN DI PERUMAHAN

UNIVERSITI, UTM JB

KERJA-KERJA PEMBAIKAN BILIK AIR SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN DI ASRAMA, UTM JB

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEBOCORAN LANTAI LIF PIT DI WA3,

KDSE

PEMBAIKAN & PENYENGGARAAN KOMPONEN BUMBUNG DI

ASRAMA

BAIKPULIH BUMBUNG DI KOLEJ RAHMAN PUTRA & KOLEJ DATO

ONN JAAFAR

KERJA-KERJA PENGGANTIAN TANGKI AIR DI KTF, KTR, KTDI & FAB,

UTM JB

KERJA-KERJA PENGGANTIAN KOMPONEN KEMASAN BANGUNAN

DI BLOK U3 DAN U4, RUMAH BEKELUARGA, KOLEJ PERDANA

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEMASAN BANGUNAN DI RUMAH

PENGETUA, BLOK K20 KTR, UTM JB

KERJA-KERJA PEMBAIKAN JUBIN LANTAI DI BLOK S44 & S45, UTM

JB

RM 2,385,731.40 28/9/17

RM 2,320,411.55 3/5/2018

RM 2,647,975.40 11/9/2017

RM 24,872.90 1/2/2017

RM 113,390.00 31/12/17

RM 176,490.00 23/11/2017

RM 10,578.00 9/10/2017

RM 195,360.00 15/4/18

RM 275,462.20 21/12/2017

RM 217,590.00 12/11/2017

RM 19,928.00 11/1/2017

RM 4,876.00 12/4/2017

RM 4,920.00 12/10/2017

15

PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KOMPONEN BUMBUNG &

SILING ROSAK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK P05 DAN

P03 FAKULTI KEJ. ELEKTRIK, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR.

RM 8,300.00 20/5/2017

16

KERJA-KERJA PEMBINAAN SEMULA BUMBUNG MAKMAL

KOMPOSIT, BLOK P23 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL,

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

RM 376,300.00

UNIT AWAM


SENARAI PENCAPAIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

BIL SENARAI PROJEK/AKTIVITI KOS (RM) TARIKH SIAP

17

KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG BOCOR DI PEJABAT

ENDOWEN DAN WAKAF, BLOK A01 BANGUNAN CANSELERI

SULTAN IBRAHIM, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR

RM 4,900.00 22/4/2017

BAHRU.

18

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KABIN SERTA KERJA - KERJA

BERKAITAN DI SEKOLAH AGAMA UTM, UTM JOHOR BAHRU, RM 7,367.00 24/5/2017

JOHOR.

19

KERJA-KERJA MENGGANTI WATER CLOSET SEAT COVER DI

BCSI, UTMJB.

RM 954.00 27/10/2017

20

KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMBEKAL DAN MEMASANG

POLYCARBONATE SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI IBD,

DEWAN KULIAH L50, MAKMAL AERO & IBNU SINA, UTM, JOHOR

RM 78,600.00 29/7/2017

BAHRU, JOHOR.

21

PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN KOMPONEN BUMBUNG

RM

SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN BANGUNAN DI SEKITAR

148,506.00

KAMPUS, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR. (ZON AKADEMIK)

15/4/2018

22

23

24

25

26

27

28

29

KERJA-KERJA PEMBAIKAN TALANG DAN KEROSAKAN

KEMASAN LUAR BANGUNAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN

DI FAKULTI PENGURUSAN T08 DAN FAKULTI TAMADUN ISLAM

T07, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR.

KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG DAN KEMASAN

BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI FAKULTI

KEJURUTERAAN AWAM BLOK M50, FAKULTI PERKOMPUTERAN

BLOK N28a DAN FAKULTI KEJURUTERAAN TENAGA BLOK N11a

DAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK BLOK P19a, UTM JOHOR

BAHRU, JOHOR.

PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KOMPONEN BUMBUNG &

SILING ROSAK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK P05

DAN P03 FAKULTI KEJ. ELEKTRIK, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR.

KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG BOCOR DI PEJABAT

ENDOWEN DAN WAKAF, BLOK A01 BANGUNAN CANSELERI

SULTAN IBRAHIM, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR

BAHRU.

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KABIN SERTA KERJA - KERJA

BERKAITAN DI SEKOLAH AGAMA UTM, UTM JOHOR BAHRU,

JOHOR.

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN

BARU BUMBUNG DI FAKULTI-FAKULTI UTM JOHOR BAHRU.

PAKEJ 1 FKA

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN

BARU BUMBUNG DI FAKULTI-FAKULTI UTM JOHOR BAHRU.

PAKEJ 2 FKM

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN

BARU BUMBUNG DI FAKULTI-FAKULTI UTM JOHOR BAHRU.

PAKEJ 3 FKE, DSI & PSZ

RM

240,376.20

RM

275,080.60

17/12/2017

24/12/2017

RM 8,300.00 20/5/2017

RM 4,900.00 22/4/2017

RM 7,367.00 24/5/2017

RM

2,074,017.20

RM

1,719,320.00

RM

1,221,650.00

31/5/2017

30/4/2017

10/03/2017

JUMLAH RM 15,954,173.45

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

PENCAPAIAN PROJEK

PROJEK | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN BARU

BUMBUNG DI FAKULTI-FAKULTI UTM JOHOR BAHRU. PAKEJ 1 - FKA

RMK-11

Data Projek

Harga Kontrak RM 2,074,017.20

Keluasan

Bumbung

15100 mp.

Senarai Blok

∙ D01

∙ D02

∙ D03

∙ D04

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 31.5.2017

Status

Siap

PROJEK | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN BARU

BUMBUNG DI FAKULTI-FAKULTI UTM JOHOR BAHRU. PAKEJ 1 - FKM

RMK-11

Data Projek

Harga Kontrak RM 1,719,320.00

Keluasan

Bumbung

Senarai Blok

11700 mp.

∙ E01

∙ E02

∙ E03

∙ E04

∙ E05

∙ E06

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 30.04.2017

Status

Siap

UNIT AWAM


Laporan Tahunan PHB

2017

PENCAPAIAN PROJEK

PROJEK | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN

BARU BUMBUNG

DI FAKULTI-FAKULTI UTM JOHOR BAHRU. PAKEJ 1 – FKE,DSI & PSZ

RMK-11

Data Projek

Harga Kontrak RM 1,221,650.00

Keluasan

Bumbung

4700 mp.

Senarai Blok

∙ A03

∙ A04

∙ P19a

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 10.03.2017

Status

Siap

PROJEK | CADANGAN KERJA PEMBAIKAN/PENGGANTIAN BUMBUNG DI

KOLEJ PERDANA

RMK-11

Data Projek

Harga Kontrak RM 1,380,650.00

Keluasan

Bumbung

4700 mp.

Senarai Blok

∙ A03

∙ A04

∙ P19a

Tarikh Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 10.03.2017

Status

Siap

UNIT AWAM


PENCAPAIAN PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN

KOLEJ RAHMAN PUTRA. PAKEJ 1

RMK-11

Data Projek

Harga Kontrak RM 2,385,731.40

Bil. Tandas 41

Senarai Blok

∙ G06

∙ G09

∙ G10

∙ G11

∙ G13

∙ G14

∙ G15

∙ G16

∙ G17

∙ G18

∙ G19

∙ G20

∙ G21

∙ G22

∙ G23

∙ G24

∙ G25

∙ G26

∙ G28

Tarikh Mula 19.12.2016

Tarikh Siap 28.09.2017

Status

Siap

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN

KOLEJ TUN FATIMAH. PAKEJ 2

RMK-11

Data Projek

Harga Kontrak RM 2,320,411.55

Bil. Tandas 57

Senarai Blok

∙ H03

∙ H05

∙ H06

∙ H07

∙ H08

∙ H09

∙ H10

∙ H12

∙ H13

∙ H14

∙ H15

Tarikh Mula 19.12.2016

Tarikh Siap 04.03.2017

Status

Siap

UNIT AWAM


PENCAPAIAN PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN

KOLEJ TUN RAZAK. PAKEJ 3

RMK-11

Data Projek

Harga Kontrak RM 2,647,975.40

Tarikh Mula 19.12.2016

Tarikh Siap 19.11.2017

Status

Siap

UNIT AWAM


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

AIDILFITRI | JAMUAN HARI RAYA UNIT AWAM

AKTIVITI UNIT | HARI KELUARGA UNIT AWAM

UNIT AWAM


CARTA ORGANISASI

UNIT ELEKTRIK

Laporan Tahunan PHB

2017

Unit Elektrik


SKOP KERJA

Laporan Tahunan PHB

2017

Unit Elektrik bertanggungjawab memastikan sistem-sistem berikut sentiasa

berikut di dalam kampus UTMJB.

1) SISTEM RETIKULASI VOLTAN TINGGI 132KV DAN SEDERHANA 22KV

• Memastikan bekalan elektrik tempoh gangguan tidak lebih 8.7 jam atau

99.9% berfungsi setahun.

• Menyediakan penyenggaraan pencegahan dan pembaikan untuk

sistem.

• Bertanggungjawab memastikan semua peralatan suisgera, alatubah dan

sistem sokongan dalam setiap sub-stesen disemak dan diperiksa oleh

Jurutera Profesional Kompeten.

• Memastikan bekalan kuasa elektrik sementrara disalurkan dalam masa 24

jam selepas laporan insiden diterima sehingga pemulihan semula bekalan

kuasa kembali ke keadaan asal.

• Memastikan pembaikan kerosakan dibuat mengikut tempoh dan catuan

bekalan elektrik dilaksanakan bagi memastikan belakan sementara

berfungsi tanpa gangguan.

2) SISTEM VOLTAN RENDAH

• Bertanggungjawab menyediakan penyenggaraan pencegahan kepada

Papan Suis Utama (MSB) bangunan.

• Bertanggungjawab menyenggara dan melaksanakan pembaikan

kepada lengkapan elektrik (lampu, kipas, soket dsb).

• Memberi kelulusan kepada pemasangan elektrik sementara dan baru

yang mengikut peraturan dan selamat.

3) LAMPU LUAR BANGUNAN

• Bertanggungjawab menyenggara dan membaiki semua lampu luar

bangunan diseluruh kampus UTM JB (lampu jalan, lampu laman, lampu

pejalan kaki, lampu tempat letak kenderaan, lampu limpah, lampu

perhiasan landskap, lampu high mast, lampu hentian bas).

• Untuk lampu high mast stadium, Unit Elektrik bertanggungjawab

menyenggara dan membaiki kerosakan dari feeder pillar hingga ke

pencawang berhampiran. Pembaharuan Permit Mesin Angkat (PMA)

gondola diuruskan oleh Unit Mekanikal.

Unit Elektrik


SKOP KERJA

Laporan Tahunan PHB

2017

4) SISTEM SET JANAKUASA TUNGGUSEDIA

• Bertanggungjawab menyenggara set janakuasa tunggusedia di

dalam kampus UTM JB bagi ruang kritikal tertentu untuk berfungsi

sebagai sistem bekalan kuasa kecemasan dalam memastikan

bekalan kuasa utama tidak terganggu.

• Bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan

berkala dan semakan visual.

• Bertanggungjawab untuk menguruskan belakan minyak bagi set

janakuasa tunggusedia.

5) SISTEM BEKALAN KUASA TANPA GANGGUAN BERPUSAT (UPS)

• Bertanggungjawab menyenggara secara visual UPS berpusat

sediada di ruang tertentu untuk berfungsi sebagai sumber tenaga

elektrik tanpa gangguan bagi peralatan dalam tempoh tidak

kurang dari 5 minit masa back-up sebelum bekalan dari janakuasa

tunggusedia memberi bekalan elektrik.

6) VOLTAN AMAT RENDAH/EXTRA LOW VOLTAGE (ELV)

i) SISTEM TELEKOMUNIKASI

• Bertanggungjawab ke atas sistem PABX, infrastruktur telefon, sistem

telefon, talian fax dalam bangunan dan telefon mudah alih dalam

premis UTM JB.

• Bertanggungjawab menguruskan permohonan telefon dalam

bangunan mengikut kategori kelayakan pegawai untuk urusan

rasmi sahaja.

• Bertanggungjawab mengemaskini data pengguna nombor telefon

dengan makluman PTJ.

• Bertanggungjawab menguruskan semua permohonan

perkhidmatan telefon

mudah alih Universiti dan tertakluk

kepada kelulusan JPU mengikut Pekeliling

Perbendaharaan terkini.

ii) SISTEM MULTIMEDIA DAN SIARAYA (TAK ALIH)

• Bertanggungjawab menyenggara, membaiki dan mengganti

peralatan untuk sistem multimedia dan siaraya bagi ruang

gunasama UTM.

Unit Elektrik


Laporan Tahunan PHB

2017

SKOP KERJA

iii) SISTEM KAMERA TELIVISYEN LITAR TERTUTUP (CCTV)

• Sistem ini bertujuan untuk pemantauan keselamatan bagi seluruh

kampus UTM JB samada untuk papapran secara siaran langsung atau

simpanan rakaman.

• Bertanggungjawab menyenggara, membaiki dan menyemak sistem

CCTV.

• Tidak bertanggungjawab ke atas pemantauan operasi sistem seperti

rakaman dan pengawasan serta penentuan lokasi penempatan

CCTV.

iv) SISTEM SUPERVISORY CONTROL DAN DATA ACQUISITION (SCADA)

• Bertanggungjawab ke atas penyenggaraan dan pembaikan serta

operasi sistem SCADA untuk pengawasan pencawang elektrik 132kV

dan pencawang 22kV.

v) SISTEM ELECTRICAL INSTALLATION BUS (EIB)

• Sistem EIB adalah sistem kawalan lengkapan elektrik yang pintar

di mana sistem dikawal oleh sensor dalam bangunan. Namun di

kampus UTM JB sistem ini hanya merangkumi kawalan pelampuan

dan pendingin hawa sahaja.

vi) SISTEM PAPARAN ELEKTRIK (LED)

• Sistem ini adalah paparan elektronik bagi penyebaran maklumat

untuk makluman umum khasnya komoniti UTM dalam pelbagai bentuk

seperti video grafik dan imej grafik.

vii) SISTEM AKSES PINTU DAN PENGIMBAS CAP JARI

• Bertanggungjawab ke atas semua sistem berkaitan akses pintu

magnet dan segala sistem berkaitan.

Unit Elektrik


Laporan Tahunan PHB

2017

SENARAI PENCAPAIAN

PROJEK UNIT ELEKTRIK

BIL SENARAI PROJEK/AKTIVITI KOS (RM) TARIKH MULA TARIKH SIAP

1

Kerja Baikpulih Bangunan UTM . Pakej 1 –

KRP (RMK-11)

193,200.00 19 Dis 2016 30 Julai 2017

2

Kerja Baikpulih Bangunan UTM . Pakej 2 –

KTF (RMK-11)

261,767.50 19 Dis 2016 30 Julai 2017

3

Kerja Baikpulih Bangunan UTM . Pakej 3 –

KTR (RMK-11)

215,000.00 19 Dis 2016 30 Julai 2017

4

Kerja Pendawaian Kabel Sub Utama

Untuk Kegunaan “Charging Bus Station”

DI Bangunan FBME, V01.

14,050.00 7 Sept 2017 15 Sept 2017

5

Kerja Pendawaian Kabel Bawah Tanah

Dari Tap-off Unit MCCB 500A ke Panel

Pengecas Bas Elektrik Di PE 51, FBME.

15,813.49 22 Nov 2017 5 Dis 2017

6

Kerja Tambahan Lampu Limpah di Hutan

Rekreasi UTM JB

12,483.83 18 Sept 2017 10 okt 2017

7

Kerja Pendawaian Baru dan

Pemasangan Soket Kuasa 13A Di Pusat

Kualiti Dan Pengurusan Risiko UTM JB.

300.00 25 Julai 2017 27 Julai 2017

8

Kerja Membaikpulih Lampu Jalan Sekitar

Kampus UTM JB

26,847.15 13 Nov 2017 26 Dis 2017

9

Kerja Membekal dan Memasang Set

Janakuasa Tunggu Sedia di Pusat Dialisis

Blok G27

161,500.00 14 Nov 2016 12 Mac 2017

10

Kerja Pendawaian dan Pepasangan

Elektrik di Makmal Penyelidikan N18,

Fakulti Tenaga dan Kimia.

5,000.00 8 Okt 2017 15 Okt 2017

Unit Elektrik


PENCAPAIAN PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | KERJA BAIKPULIH BANGUNAN KRP – PENGGANTIAN RCBO

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 193,200.00

Tarikh Mula 19/12/2016

Tarikh Siap 30/7/2017

PROJEK | KERJA KERJA PENDAWAIAN KABEL BAWAH TANAHDARI TAP-OFF

UNIT 500A KE PANEL PENGECAS BAS ELEKTRIK DI PE 51 FBME.

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 215,000.00

Tarikh Mula 19/12/2016

Tarikh Siap 27/8/2017

Unit Elektrik


PENCAPAIAN PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

PROJEK | KERJA-KERJA PENDAWAIAN KABEL SUB UTAMA UNTUK

KEGUNAAN “CHARGING BUS STATION” DI BANGUNAN FBME, V01, UTM JB

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 15,813.49

Tarikh Mula 7/9/2017

Tarikh Siap 15/9/2017

PROJEK | KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SEKITAR KAMPUS UTM JB

RMK-11

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 26,847.15

Tarikh Mula 13/11/2017

Tarikh Siap 5/12/2017

Unit Elektrik


Laporan Tahunan PHB

2017

AKTIVITI

IN-HOUSE MAINTENANCE| PENUKARAN LAMPU & KIPAS YANG

ROSAK

SEPANJANG

TAHUN

IN-HOUSE MAINTENANCE| PENUKARAN LAMPU FLUORESEN DI

DEWAN UTAMA KOMPLEKS SUKAN

1 NOVEMBER – 15

NOVEMBER 2017

IN-HOUSE MAINTENANCE| PEMBERSIHAN KAWASAN PE33 14 DISEMBER 2017

Unit Elektrik


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

IN-HOUSE MAINTENANCE| PENYENGGARAAN PENCEGAHAN PERALATAN VOLTAN TINGGI

DAN PEMBERSIHAN KAWASAN PE22

IN-HOUSE MAINTENANCE| PENDAWAIAN TELEFON UNTUK URUSAN MALAM UTM ROYAL

GALA DINNER

IN-HOUSE MAINTENANCE| PENUKARAN PROJEKTOR YANG ROSAK DI DEWAN SOLAT

MASJID SULTAN ISMAIL

Unit Elektrik


Laporan Tahunan PHB

2017

AKTIVITI

IN-HOUSE MAINTENANCE| PENGALIHAN KAMERA CCTV DI BLOK B11 FAB

IN-HOUSE MAINTENANCE| PENANGGALAN PERALATAN PANEL SOLAR DI PSZ

PROGRAM PENGHARGAAN STAF|MALAM KUALITI BPUPP PADA 5 OKTOBER 2017

Unit Elektrik


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

PROGRAM PENGHARGAAN STAF|MAJLIS PERSARAAN EN. MOHD PUAT ZACHARIAH

SUKAN & REKREASI|EKSPIDISI TASIK BIRU

SUKAN & REKREASI|PENYERTAAN STAF UE KE SUKUM 2017

Unit Elektrik


Laporan Tahunan PHB

2017

INOVASI

Menutup panel kawalan lampu jalan/laman menggunakan botol mineral terpakai

dan cable tie sebagai langkah keselamatan.

Ini adalah sebagai pembaikan/tindakan sementara untuk melindungi orang ramai

dari terkena renjatan elektrik dan juga melindungi komponen di tiang lampu dari

rosak.

Unit Elektrik


Laporan Tahunan PHB

2017

DATA DAN INVENTORI

NO KETERANGAN BILANGAN

1. PENCAWANG ELEKTRIK 61 BUAH

2. JANAKUASA TUNGGUSEDIA 45 BUAH

3. PABX 8 BUAH

4. TALIAN TELEFON 8,900 TALIAN

5.

LAMPU PELBAGAI SAIZ DAN KADAR

KUASA

295,000 UNIT

6. KIPAS PELBAGAI SAIZ 16,868 UNIT

7. SOKET 49,811 UNIT

8. LAMPU LIMPAH 249 UNIT

Unit Elektrik


eCS Unit Elektrik

Laporan Tahunan PHB

2017

Laporan kerosakan menunjukkan pengurangan sebanyak 14.5% dari tahun 2017. Antara

penyumbang pengurangan laporan kerosakan adalah dengan menggunakan lampu

jenis jimat tenaga dan mempunyai jangkahayat yang lebih panjang.

Unit Elektrik


Laporan Tahunan PHB

2017

eCS Unit Elektrik

Status Laporan eCS Bahagian Elektrik

2017

TOTAL COMPLETED IN PROGRESS REJECTED

8317

7272

Graf disebelah menunjukkan

senarai laporan eCS unit elektrik

dimana kekerapan laporan

diterima adalah kerosakan

lampu, kipas dan suis soket alir

keluar. Data diambil pada

penghujung bulan Disember 2017.

Oleh demikian laporan ‘inprogress’

menujukkan status

jumlah laporan yang banyak.

Laporan tersebut dapat

diselesaikan pada bulan

Februari dan Mac 2018.

582

463

811 778

11387

12113 27 6

LV

LAMPU LUAR

BANGUNAN

ELV

NOTA :

Peratusan Laporan eCS Bahagian Elektrik Bagi

Tahun 2017

LV : Low Voltage (Voltan Rendah)

* Pemasangan elektrik dalam bangunan.

LAMPU JALAN

* Lampu jalan, lampu kawasan, lampu limpah, lampu

bollard.

LAMPU LUAR

BANGUNAN

1%

ELV

9%

ELV : Extra Low Voltage

(Voltan Lampu Rendah)

* Telefon, sistem siaraya, CCTV, akses pintu, thumb print

LV

90%

Unit Elektrik


CARTA ORGANISASI

UNIT MEKANIKAL

Laporan Tahunan PHB

2017

PERKERANIAN DAN OPERASI

KETUABAHAGIAN

MEKANIKAL ( J48)

AMIR HAMZAH BIN

SAADON

PEMBANTU TADBIR P/O (

N17 )

MAZLISZAH BINTI ARIS

PEMBANTU TADBIR P/O (

N17 )

HANIFAH BINTI IBRAHIM

PENYENGGARAAN HAWA DINGIN PENYENGGARAAN PENCEGAH KEBAKARAN PENYENGGARAAN SISTEM LIF, KENDERAAN, PUMP AIR DAN MESIN

KECIL

JURUTERA MEKANIKAL (

J41 )

IMANUREZEKI BIN

MOHAMAD

PENOLONG JURUTERA

KANAN 1 ( J36 )

MOHD SUHAIRI BIN

MOHAMED

JURUTERA MEKANIKAL (

J41 )

KHAIRUL ELMI BIN

MOHAMAD SHARIF

PENYENGGARAAN KENDERAAN

PENYENGGARAAN LIF ,PUMP AIR DAN MESIN KECIL

PENOLONG JURUTERA 2 (

J29 )

NURAIN BINTI RAZALE

PENOLONG JURUTERA 1 (

J29 )

NURUL AZLY BIN MARBAIE

PENOLONG JURUTERA 2 (

J29 )

ABDUL KARIM BIN

IBRAHIM

PENOLONG JURUTERA 1 (

J29 )

MOHD RAFI BIN BACHOK

PENOLONG JURUTERA 4 (

J29 )

WAN FAIZUL BIN WAN

ISMAIL

PENOLONG

JURUTERA (

J29 )

NAJMUDDIN BIN

BAIHAKI

PENOLONG JURUTERA (

J29 )

MOHD RUZAIMI BIN

MAS’OD

PENOLONG JURUTERA 3 (

J29 )

MOHAMMAD BIN SAAD

PENOLONG JURUTERA 2 (

J29 )

JAAFAR BIN RUSMIN

PENOLONG JURUTERA 3 (

J29 )

RIZAL BIN KHAUS

PENOLONG JURUTERA 4 (

J29 )

MUHAMAD ZAKI BIN

ABDULLAH

PENOLONG JURUTERA 5 (

J29 )

MOHAMED RAZAK BIN

MOHD YASIM

STOR TEKNIKAL

PEMASANG JENTERA ( H17

)

MOHD KHAIRUZZAMAN

BIN HASSIN

FAST TEAM

ECS/STP &

DOKUMEN

PENYELENGGARA STOR (

N17 )

ZUL IZZI BIN ABDUL RASHID

PEMBANTU OPERASI

RIZAL BIN JAMARI

PEMBANTU OPERASI ( H11

)

MOHD HAZRUL ZAFRI MAULA

BIN ABDUL AZIZ

PEMBANTU OPERASI

MOHD SALLEH BIN KADIR

PEMBANTU OPERASI 2

IBRAHIM BIN DARWIS

PEMBANTU OPERASI ( H 11

)

MUHAMMAD BIN

MUZAMMEL

PEMBANTU OPERASI ( H11

)

MOHD FIRDAUS BIN

MOHAMAD ALI

PEMBANTU OPERASI 1

MOHD NOR BIN ABDUL

HAMID

PEMBANTU OPERASI ( H11

)

MOHD AZHARI BIN MAT

SAID

PEMBANTU OPERASI ( H11

)

MUHOMAD ARMAN BIN

YIM

CARTA SKOP KERJA

KETUA UNIT

MEKANIKAL

KERANI

SEKSYEN SISTEM

HAWADINGIN

SEKSYEN LIF,BENGKEL

DAN MESIN KECIL

SEKSYEN

PENCEGAHKEBAKARAN

UNIT MEKANIKAL


Laporan Tahunan PHB

2017

SKOP KERJA

Mengurus dan mengawal Pengurusan Operasi dan Penyenggaraan (O&M)

Mekanikal Bangunan dan kemudahannya.

SEKSYEN SISTEM HAWADINGIN

•Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Hawadingin Sepusat, VRV

unit dan Split Unit.

SEKSYEN SISTEM PENYENGGARAAN LIF, KENDERAAN, EKZOS

DAN MESIN KECIL

•Mengurus dan mengawal pengurusan penyenggaraan sistem lif.

•Mengurus dan mengawal pengurusan penyenggaraan kenderaan UTM seperti bas,

kereta dan motosikal.

•Mengurus dan mengawal pengurusan penyenggaraan Ekzos Fan.

•Mengurus dan mengawal pengurusan penyenggaraan mesin-mesin kecil.

SEKSYEN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN & STP

•Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Pencegahan

Kebakaran.

•Memantau, membersihkan (Persekitaran) dan memastikan keadaan motor pam dalam

keadaan baik (Bilik Pam) disetiap Loji Kumbahan.

FAST TEAM

•Menyemak dan membaiki kerja-kerja segera dan kecil sistem hawadingin split,

unit dan jenis VRV, lif, STP dan ekzos fan.

central

UNIT MEKANIKAL


Laporan Tahunan PHB

2017

eCS Unit Mekanikal

188 150 319 298 313 415 155 197 281 294 297 250

317 279 414 329 283 211 163 304 301 311 239 197

235 293 216 202 318 128 230 257 231 228 232 163

Graf di atas menunjukkan trend penurunan laporan dari tahun 2015 hingga 2017

Graf diatas menunjukkan trend penurunan laporan dari tahun 2016 hingga 2017 sebanyak 615 laporan iaitu

pengurangan sebanyak 18%

Diantara inisiatif unit mekanikal :

1. Meningkatkan kapasiti kerja Fast Team.

2. Sentiasa menmghubungi pelanggan.

3. Audit kendiri ke atas sistem sediada.

4. Melakukan tindakan proaktif menyemak dan spotcheck.

5. Mengurangkan masa menunggu pelanggan.

UNIT MEKANIKAL


Laporan Tahunan PHB

2017

DATA DAN INVENTORI

BIL

INVENTORI

JUMLAH

INVENTORI

1 SPLIT UNIT 8584

2 VRV / VRF 3373

3 AHU/ACPU/WCPU/FCU 834

4 COLLING TOWER 23

5 CHILLER 16

6 LIF 82

7 EKZOS FAN 181

8 MESIN KECIL 76

9 PAM AIR 96

Jenis Peralatan Hawadingin UTM

BIL INVENTORI JUMLAH INVENTORI

1 4WD 51

2 BAS 19

3 JENTERA BERAT 4

4 KERETA 50

5 LORI 5

6 MOTOSIKAL 42

7 MPV 12

8 VAN 30

Jenis kenderaan UTM

UNIT MEKANIKAL


SENARAI PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

Tarikh

Mula

Tarikh

Siap

RM 501,392.00

19.12.2016

18.05.2017

PROJEK | PROJEK PENGGANTIAN SISTEM CHILLED WATER PIPE

HAWADINGIN SEPUSAT DI BANGUNAN BCSI RMK 11

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

Tarikh

Mula

Tarikh

Siap

RM 1,515,897.73

20.12.2016

24.12.2017

PROJEK | PROJEK PENGGANTIAN SISTEM HAWADINGIN DI BANGUNAN

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM.

RMK 11

UNIT MEKANIKAL


SENARAI PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

Tarikh

Mula

Tarikh

Siap

RM 1,490,466.00

20.12.2016

08.05.2017

PROJEK | ROJEK PENGGANTIAN SISTEM HAWADINGIN DI BANGUNAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK.

RMK 11

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

Tarikh

Mula

Tarikh

Siap

RM 533,582.80

16.10.2017

15.02.2018

PROJEK | PROJEK PENGGANTIAN SISTEM HAWADINGIN DI BANGUNAN

AKADEMI BAHASA

RMK 11

UNIT MEKANIKAL


SENARAI PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

Tarikh

Mula

Tarikh

Siap

RM 521,573.00

13/11/2017

5/12/2017

PROJEK | ROJEK PENGGANTIAN SISTEM HAWADINGIN DI BANGUNAN

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

RMK 11

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 1,749,000.00

Tarikh

Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 16.11.2017

PROJEK | PROJEK PENGGANTIAN SISTEM LIF DI KDOJ (BLOK XB1 & XB2) RMK 11

UNIT MEKANIKAL


SENARAI PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 2,798,400.00

Tarikh

Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 04.01.2018

PROJEK | PROJEK PENGGANTIAN LIF DI KDSE DAN FAKULTI SAINS RMK 11

SEBELUM

SELEPAS

Data Projek

Harga

Kontrak

RM 3,080,360.00

Tarikh

Mula 03.10.2016

Tarikh Siap 15.08.2017

PROJEK | PROJEK PENGGANTIAN SISTEM LIF DI FKE, CICT, FCOMP, FKT,

FKA, FKM DAN IBD

RMK 11

UNIT MEKANIKAL


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

Melalui kerja-kerja inhouse oleh Unit Fast Team, Penjimatan Kos Penyenggaraan sebanyak RM 29,000.00

PEMBERSIHAN LOJI KUMBAHAN DAN (STP) DI SEKITAR KAMPUS &

SEMAKAN AIRCOND TRIP & SERVIS

SEMAKAN SUHU HAWADINGIN & MEMBEKALKAN KIPAS DI MASJID SULTAN

ISMAIL (MSI)

MENGAMBIL BACAAN ARUS ELEKTRIK DI SISTEM HAWADINGIN &

PEMBERSIHAN HAWADINGIN DISEKITAR KAMPUS

UNIT MEKANIKAL


INOVASI

Laporan Tahunan PHB

2017

AIRCOND SERVICE DAY 2017

Program "Aircond Services Day" pada setiap hari khamis setiap bulan bermula dari bulan

September 2017. Program ini dirancang merupakan inisiatif kearah kampus Kecekapan

Tenaga dan Lestari iaitu faedah daripada aktiviti ini ialah:

1. Penjimatan dari segi bil elektrik dengan mematikan 1 hari sistem hawadingin sepusat 5-8%

dari bil elektrik bulanan PTJ dalam RM 2,000 hingga RM 7,000 ikut bil eletrik PTJ.

2. Pengurangan pembebasan karbon daripada sistem hawadingin sepusat 5-10%

3. Penjimatan kos servis sistem hawadingin sepusat (dilaksanakan secara in-house)

sebanyak RM 50,000 setahun

4. Penjimatan penggunaan air 5-7% setelah dibersihkan dan diservis.

5. Menambah keselesaan ruang kerja makmal, pejabat, bilik pensyarah dan bilik kuliah.

14 SEPT 2017- ASD DI

SISTEM HAWADINGIN

SEPUSAT BLOK C25 FKM

21 SEPT 2017- ASD DI

SISTEM HAWADINGIN

SEPUSAT BLOK C16

28 SEPT 2017 – ASD DI

SISTEM HAWADINGIN

SEPUSAT PHB-BLOK F53

12 OKT 2017 (KHAMIS) –ASD DI SISTEM

HAWADINGIN SEPUSAT DI BLOK F54, SPS,

UTMLEAD, RMC dan SRAD

6 DIS 2017 (KHAMIS) - ASD DI SISTEM

HAWADINGIN SEPUSAT DI BLOK A04, PSZ

UNIT MEKANIKAL


Laporan Tahunan PHB

2017

INOVASI

INTERNAL AIR QUALITY(IAQ) AUDIT DI BCSI 2017

Penjimatan kos audit RM 21,000.00

1. Melakukan Audit kendiri Kualiti Udara Dalaman(IAQ) dengan mengambil

data suhu ruang kerja, kelembapan dan pergerakan udara.

2. IAQ menerangkan bagaimana di dalam udara bioleh menjejaskan

kesihatan seseorang, keselamatan dan keupayaan untuk berkerja.

3. Ia boleh termasuk tetapi tidak terhad kepada suhu, kelembapan,

acuan,bakteria, pengudaraan yang kurang baik atau

pendedahaNkepada bahan kimia lain.

AUDIT TENAGA ELEKTRIK BERSAMA UNIT ELEKTRIK

Penjimatan Kos Tenaga Elektrik

1. Melakukan Audit kendiri penggunaan Tenaga ElektrikSistem Hawadingin ke arah penjimatan

tenaga elektrik

2. Sasaran penjimatan 5 –8% tenaga elektrik daripada Bil Elektrik bulanan PTJ RM 3,000.00 -

RM7,500.00

UNIT MEKANIKAL


AKTIVITI SOSIAL

Laporan Tahunan PHB

2017

Menziarah Staf Unit Mekanikal di timpa musibah (Jan 2017)

Riadah masa lapang mencari peluh bersukan (Badminton) bersama

team Mekanikal di kompleks sukan UTM

Meraikan staf berpencen & bertukar bahagian (Feb 2017)

Aktiviti Penyediaan Bubur Lambuk majlis berbuka puasa peringkat

bahagian

Jamuan Aidilfitri peringkat Unit Mekanikal

Staf mekanikal wakil SUKAN Universiti dalam badminton dan bolasepak

UNIT MEKANIKAL


CARTA ORGANISASI

UNIT LANDSKAP

Laporan Tahunan PHB

2017

UNIT LANDSKAP


PENYENGGARAAN

LANDSKAP DAN

PEMBERSIHAN KAWASAN

Laporan Tahunan PHB

2017

Pemotongn rumput

Penyenggaraan pokok

Penyenggaraan pokok

renek

SKOP PENYENGGARAAN LANDSKAP

DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

Pembersihan kolam

Pembersihan longkang

Pembersihan jalan dan

tempat letak kereta

UNIT LANDSKAP


PENYENGGARAAN

LANDSKAP DAN

PEMBERSIHAN KAWASAN

Laporan Tahunan PHB 2017 PHB

2017

UNIT LANDSKAP


PENGURUSAN SISA

PEPEJAL

65%

30%

5%

Kompos

Kitar Semula

Tapak Pelupusan

Rajah 1.0 peratusan Sisa Pepejal Kampus

UTM Johor Bahru Sediada

Laporan Tahunan PHB 2017

Rajah disebelah menunjukkan sisa

pepejal UTM yang dibawa ke

tapak pelupusan adalah

sebanyak iaitu sebanyak 65%

dengan nilai 2,100 Tan Metrik

berbanding sisa pepejal yang di

kompos kan iaitu sebanyak 30%

dan nilai kitar semula yang rendah

di kalangan warga kampus UTM JB

iaitu 5%.

Rajah kanan menunjukkan sasaran

tren sisa pepejal pada tahun 2018

dengan meletakkan nilai sisa

pepejal dibawa ke tapak

pelupusan adalah sebanyak 50%

dengan nilai penurunan sebanyak

1,760 Tan Metrik diikuti kitar semula

dan kompos

30%

20%

50%

Kompos

Kitar Semula

Tapak Pelupusan

Rajah 1.1 Sasaran Peratusan Pengurusan Sisa

Pepejal Kampus UTM Johor Bahru

Gambar1.0 Pusat Pengumpulan

Bahan Kitar Semula

Pusat Pengumpulan

Bahan Kitar Semula

Pada Mac 2017 Unit Landskap telah mewujudkan pusat

pengumpulan bahan kitar semula (gambar 1.0) yang

dibangunkan menggunakan kabin terpakai. Pusat Kitar

Semula berfungsi sebagai lokasi pengasingan bahan kitar

semula dan sehingga 2017 ini telah berjaya

mengumpulkan sebanyak kira-kira 2 Tan Metrik bahan

kitar semula.

UNIT LANDSKAP


PENGURUSAN SISA

PEPEJAL

Pejabat Harta Bina telah mewujudkan pusat pengumpulan sisa pepejal di semua lokasi PTJ

yang terdiri daripada 49 buah Rumah Sampah , 41 Kandang Sampah dan 22 tempat

pengumpulan yang diletakkan tong 1100 liter dan 660 liter.

Rumah Sampah

Kandang Sampah

Tong Sampah 1100 liter

Tong Sampah 660 liter


PENGURUSAN SISA

PEPEJAL

Laporan Tahunan PHB 2017

OPERASI PENGURUSAN SISA PEPEJAL OLEH KONTRAKTOR

UNIT LANDSKAP


PENGURUSAN SISA

PEPEJAL

Laporan Tahunan PHB 2017

Rajah 1 : Perbandingan Jumlah Kos (RM) dan Berat Sampah

(Tan Metrik) Tahun 2009-2017

Tonnage (1000kg)

Expenses (RM)

425,800.00

420,000.00

407,300.00

393,000.00

334,100.00

273,400.00

239,320.00

257,465.00

258,351.00

3116.08 3425.28 3520.42 3368.31 2235.64 2466.38 1995.63 2164.1 2171

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Graf di atas menunjukkan perbandingan kos dan berat sampah yang

terjana sepanjang tahun 2009 hingga 2017. Tren menunjukkan keadaan

menurun selepas perlaksanaan kutipan sisa makanan bagi projek KFA 3

UTM bermula pada tahun 2012 sehingga 2017.Kenaikan pada tahun 2014

adalah disebabkan pengurangan lokasi kutipan sisa makanan atas

beberapa sebab teknikal.

Gambar operasi pungutan sisa makanan

UNIT LANDSKAP


SPS F54

PHB

FAB B11/Student Mall

FKK N05+Cafe

FKK N10

LOJI PANDU N22

N29 + IBNU SINA

FBME T02

FTI T07

FP T08

Dewan Kuliah P19

FKM AUTO P21 + P23

P06 IVAT + P22 MARINE

FKE P10

UIRL T03

PRZS T04

FS T05

FGHT T06

FAB B09

CAFÉ SUB

F.SAINS C13

F.SAINS C08

CICT D07

FKM E01

FKA D01

PUSAT KESIHATAN

SPS F54

PHB

FAB B11/Student Mall

FKK N05+Cafe

FKK N10

LOJI PANDU N22

N29 + IBNU SINA

FBME T02

FTI T07

FP T08

Dewan Kuliah P19

FKM AUTO P21 + P23

P06 IVAT + P22 MARINE

FKE P10

UIRL T03

PRZS T04

FS T05

FGHT T06

FAB B09

CAFÉ SUB

F.SAINS C13

F.SAINS C08

CICT D07

FKM E01

FKA D01

PUSAT KESIHATAN

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

PENGURUSAN SISA

PEPEJAL

FKK N05 + Cafe

Berat Keseluruhan Sisa Pepejal di Fakulti dan Pejabat

2017

FBME T02

Dewan Kuliah P19

FAB B09

Dewan Kuliah P19

Overall

Tonnages

(Tonne)

Laporan Tahunan PHB 2017

• 5 lokasi yang

mencatatkan

jumlah tertinggi ini

adalah

dipenagruhi oleh

kafe

• 15 tan metrik garis

sasaran

maksimum sisa

pepejal

• Setiap PTJ perlu

lebih aktif dalam

kempen

pengasingan sisa

pepejal.

4000.00

3500.00

3000.00

2500.00

2000.00

1700.00

1500.00

1000.00

500.00

0.00

FKK N05 + Cafe FBME T02

Kos Keseluruhan Sisa Pepejal di Pejabat/Fakulti

2017 (RM)

Dewan Kuliah P19

FAB B09

Dewan Kuliah P19

• 5 lokasi yang

mencatatkan

jumlah tertinggi

ini adalah

dipenagruhi

oleh kafe

• RM1700 adalah

garis sasaran kos

sisa pepejal

maksimum.

Kos Tahun 2017 (RM)

UNIT LANDSKAP


PENGURUSAN SISA

PEPEJAL

Sisa Pepejal Kolej 2017

Laporan Tahunan PHB 2017

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

20,896

174.13

Kolej

Perdana

11,218

93.48

Kolej 9

dan 10

25,182

209.85

Kolej

Tuanku

Canselor

21,340

15,895

177.83

132.46

Kolej Tun

Dr Ismail

13,910

115.92

Kolej Tun Kolej Tun

Hussein Razak

Onn

6,298

52.48

Kolej

Datin Sri

Endon

8,965

74.71

Kolej

Dato

Onn

Jaafar

11,768

98.07

Kolej Tun

Fatimah

6,078

50.65

Kolej

Rahman

Putra

Berat Sisa Pepejal

Kolej 2017 (Tan

Metrik)

Kos Mengangkut

dan Membuang

Sisa Pepejal Kolej

2017 (RM)

Graf di atas menunjukkan Kolej Tuanku Canselor merupakan kolej

yang tertinggi dalam penjanaan sampah sepanjang tahun 2017.

Manakala, Kolej Datin Sri Endon dan Kolej Rahman Putra

mencatatkan penjanaan sampah terendah sepnajang tahun 2017.

Gambar penyerahan bakul kitar semual

kepada Penolong Pengurus Asrama bagi semua Kolej.

UNIT LANDSKAP


KERJA-KERJA IN-HOUSE

Laporan Tahunan PHB 2017

Pemprosesan tanah kompos

Kerja mengangkat dan memproses sisa makanan

UNIT LANDSKAP


KERJA-KERJA IN-HOUSE

Laporan Tahunan PHB 2017

Gotong-royong pembersihan di sekitar surau PHB

Penjualan buah-buahan di Dusun UTM

UNIT LANDSKAP


Laporan Tahunan PHB 2017

KERJA-KERJA IN-HOUSE

Kerja-kerja memungut sisa sampah di sekitar kampus

Operasi pengumpulan dan kutipan bahan kitar semula

Kerja-kerja penyenggaraan pokok renek di BCSI

UNIT LANDSKAP


Bahagian

Kontrak


Laporan Tahunan PHB

2017

CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN KONTRAK

BAHAGIAN KONTRAK


Laporan Tahunan PHB

2017

KPI BAHAGIAN KONTRAK

BIL ITEM KPI SASARAN PENCAPAIAN

%

PENCAPAIAN

SEBENAR

PIC

1. Customer satisfaction index 100% 85% 84.43% JUB Azlan

2.

Proses Kerja Utama

a. Tatacara Perolehan kerja

100% 100% 100% PJUBK Junaidah

3. Pembangunan Sistem 100% 60% 50% JUB Fadzreen

Perkongsian Ilmu

4.

5.

a. Kursus Estimating (For QS) -

(Januari)

b. Kursus Estimating (Non QS) -

(Julai)

c. Kursus Borang Siri JKR 203 -

(Oktober) (*)

d. Contract Admin & Management

- (Oktober) (*)

Kompetensi - Teambuilding

(Oktober)

100% 100% 100% KBK

100% 100% 100% KBK

100% 0% 0% KUKP

100% 40% 0% KUKF

100% 100% 100% JUB Fadzreen

(*) Kursus ini diganti dengan Kursus/ Roadshow Tatacara perolehan kerja UTM selaras dengan

PHB Corporate Scorecard 2017 KFA 5. P1.P1.3

KEMASKINI : Disember 2017

BAHAGIAN KONTRAK


SKOP KERJA

Laporan Tahunan PHB

2017

Pengurusan Tender

(Kerja, Bekalan dan

Perkhidmatan) termasuk

khidmat nasihat

perancangan projek,

pengurusan tender prakontrak

dan pasca

kontrak

Pengurusan sebut harga

kerja bagi Gred G1 dan

Gred G2, Perkhidmatan

serta Penyenggaraan

Pengurusan

Perkhidmatan Perunding

FUNGSI

Menguruskan permohonan peruntukan agensi-agensi pusat

bagi perlaksanaan projek-projek pembangunan dan

perkhidmatan penyenggaraan

Mengurus perolehan bagi projek-projek pembangunan dan

perkhidmatan penyenggaraan

Melaksana pentadbiran kontrak dan kewangan bagi projekprojek

pembangunan dan perkhidmatan penyenggaraan

Memberi khidmat nasihat berkaitan dengan pentadbiran

kontrak dan kewangan mengikut tatacara perolehan

Kerajaan dan Universiti

BAHAGIAN KONTRAK


DATA INVENTORI

Laporan Tahunan PHB

2017

86

•Jumlah Perolehan

kerja

21

•Bil staf sediada 19

•Kekosongan 2

3692

•Jumlah Kontraktor

berdaftar Keseluruhan

POLIS PERLAKSANAAN BAGI TATACARA

PEROLEHAN KERJA UTM

Perlaksanaan Perolehan Kerja

bermaksud perancangan, pemanggilan

sebut harga/tender, pembinaan,

tempoh tanggungan kecacatan dan

penutupan akaun projek.

Tatacara Perolehan Kerja UTM

hendaklah dibaca bersama Tatacara

Pengurusan Perolehan Universiti

(Bekalan & Perkhidmatan) terkini

dimana berkaitan.

PHB bertanggungjawab keatas

perlaksanaan projek kerja termasuk

projek-projek pembangunan, ubahsuai

dan pembaikan yang menggunakan

peruntukan pembangunan, mengurus

dan peruntukan sumber dalaman

Universiti.

Semua Perolehan Kerja di UTM

hendaklah dilaksanakan oleh Pejabat

Harta Bina. Pengecualian pelaksanaan

hanya boleh diberikan kepada PTJ bagi

perolehan kerja dibawah RM20 ribu

dengan syarat mendapat kelulusan

bertulis daripada Pengarah Kerja

terlebih dahulu.

Semua Perolehan Kerja hendaklah

menggunakan Tatacara Perolehan

Kerja UTM. Pengecualian hanya boleh

dibuat sekiranya mendapat kelulusan

bertulis daripada Jawatankuasa

Kewangan Universiti.

Perolehan Kerja akan dikaji dari

semasa ke semasa mengikut garis

panduan perolehan Kerajaan dan

dasar Tatacara Perolehan Kerja UTM.

BAHAGIAN KONTRAK


TATACARA PEROLEHAN

UNIVERSITI

Laporan Tahunan PHB

2017

Prinsip Perolehan

Pendaftaran UTM

Jenis Perolehan

Ketidakpatuhan Prestasi Kontraktor

Kemudahan Pembiayaan Dalam Perolehan Universiti

Kawalan dan Pemantauan

BAHAGIAN KONTRAK


TATACARA PEROLEHAN

UNIVERSITI

Laporan Tahunan PHB

2017

PROCUREMENT

2017 JUMLAH

BP BPK BPUPP

PEROLEHAN

2017

(JAN - DIS)

JUMLAH

KESELURUHAN

HARGA KONTRAK

2017 (RM)

TENDER 2 - 8 10 31,330,214.70

QUOTATION 4 3 26 33 5,424,226.02

DIRECT APPOINTMENT

(Work below RM20,000)

5 5 18 28 515,321.07

DIRECT NEGOTIATION

(Work below

RM500,000)

- - 10 10 702,538.32

REQUISITION - 1 4 5 162,138.25

TOTAL 11 9 66 86 38,134,438.36

BAHAGIAN KONTRAK


BILANGAN

BILANGAN

JADUAL PERMOHONAN

LANJUTAN MASA (EOT)

Laporan Tahunan PHB

2017

Maklumat sebenar sehingga Disember 2017

7

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

6

5

4

3

2

1

0

2015 2016 2017

JUMLAH PERMOHONAN 3 4 7

LULUS 2 4 5

PERMOHONAN SEMULA 1 0 2

BAHAGIAN PENYENGGARAAN DAN UBAHSUAI

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2015 2016 2017

JUMLAH PERMOHONAN 2 2 10

LULUS 2 2 8

PERMOHONAN SEMULA 0 0 2

BAHAGIAN KONTRAK


BILANGAN

BILANGAN

JADUAL PERBANDINGAN PERMOHONAN

PERUBAHAN KERJA (V.O)

Laporan Tahunan PHB

2017

Maklumat sebenar sehingga Disember 2017

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

JUMLAH

PERMOHONAN

2014 2015 2016 2017

3 10 6 2

BAHAGIAN PENYENGGARAAN DAN

UBAHSUAI

16

14

12

10

8

6

4

2

0

JUMLAH

PERMOHONAN

2014 2015 2016 2017

2 2 8 16

BAHAGIAN KONTRAK


Bilangan

Bilangan

STATUS AKAUN

MUKTAMAD (FA)

Laporan Tahunan PHB

2017

7

6

5

4

3

2

1

0

DLP

JUM. PROJEK

DITUTUP

JUM. PROJEK

TIDAK DAPAT

DITUTUP

BP 1 4 1

BPUPP 6 2 2

JUMLAH 7 6 3

MESYUARAT JAWATANKUASA

SEBUT HARGA

35

30

25

20

15

10

5

0

BP BPU JUMLAH

LULUS 3 31 34

BATAL 2 8 10

Dibatalkan

atas sebab

kekurangan

peruntukan

kewangan

BAHAGIAN KONTRAK


PENCAPAIAN RUNDINGAN

HARGA

Laporan Tahunan PHB

2017

Rundingan

Harga (Kerja)

di bawah

RM500K

•Permohonan : 1

•Lulus : 1

Rundingan

Harga Secara

Darurat

•Permohonan : 10

•Lulus : 10

BAHAGIAN KONTRAK


PERJALANAN AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

Januari 2017

Jamuan Tahunan

Oktober 2017

Team Building BK

November 2017

Roadshow Polisi

Dan Tatacara Kerja

UTM Bersama PTJ

February 2017

Kursus estimating

(for QS)

September 2017

Gotong Royong BK

November 2017

Majlis Perpisahan

April 2017

Hari Keluarga BK

Ogos 2017

Majlis Tahlil

Keberangkatan KBK

Menunaikan Ibadah Haji

Disember 2017

Kursus Anggaran

Pejabat (Estimating

For Non QS)

Mei 2017

Majlis Tahlil & Doa

selamat

Julai 2017

Jamuan Raya

BK

BAHAGIAN KONTRAK


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

AKTIVITI BAHAGIAN | MAJLIS TAHLIL

AKTIVITI BAHAGIAN | GOTONG-ROYONG DAN 5S

BAHAGIAN KONTRAK


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

AKTIVITI BAHAGIAN | JAMUAN AKHIR TAHUN

AKTIVITI BAHAGIAN |FAMILY DAY BK TANJUNG SEPANG BEACH RESORT 21-22 APRIL 2017

Peruntukan adalah hasil dari:

1. Simpanan secara

bulanan oleh semua staf

BK.

2. Sumbangan Ketua

Bahagian, Ketua Unit dan

Pegawai A di BK.

3. Sumbangan hasil jualan

makanan ringan BK.

4. Pembiyaan sendiri

BAHAGIAN KONTRAK


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

TEAM BUILDING| HUTAN REKREASI UTM 12 OKTOBER 2017

ROADSHOW| POLISI DAN TATACARA PEROLEHAN KERJA UTM

BAHAGIAN KONTRAK


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

AKTIVITI BAHAGIAN | KURSUS ANGGARAN PEJABAT (FOR NON-QS)

AKTIVITI BAHAGIAN | JAMUAN PERPISAHAN 2017

BAHAGIAN KONTRAK


Bahagian

Pembangunan


CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Laporan Tahunan PHB

2017

KETUA BAHAGIAN

PEMBANGUNAN

PENTADBIRAN DAN

PENGURUSAN FAIL

SEKSYEN

LANDSKAP

SEKSYEN

ARKITEK

SEKSYEN

MEKANIKAL

SEKSYEN

ELEKTRIK

SEKSYEN

AWAM

UNIT

PENTADBIRAN

TANAH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN


SKOP KERJA

Laporan Tahunan PHB

2017

Skop Bahagian Pembangunan adalah untuk memacu

pembangunan masa hadapan kampus ke arah Kampus yang

terancang mengikut pembangunan (2017—2035)

melibatkan

beberapa teras iaitu Hub Penyelidikan dan Akademik, Daya,

Kesalinghubungan dan Kemudahsampaian dan Penglibatan

Komuniti dalam kehidupan kampus menerusi objektif berikut :-

.Menyediakan panduan perancangan fizikal pembangunan

masa hadapan kampus dalam tempoh 18 tahun selari dengan

hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2015-2025),

Pelan Global 2012-2020 dan Teras Akademia Baru.

.Penyelarasan Projek berasaskan :

‣ CA (Perjanjian Konsesi)

‣ Pinjaman KWSP

‣ Kerjasama Pihak Swasta (PFI)

‣ Berdasarkan RFP

3. Pentadbiran tanah, cukai tanah dan persempadanan.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN


SENARAI PENCAPAIAN

PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

BIL SENARAI PROJEK/AKTIVITI KOS (RM) TARIKH SIAP

1 Pagoh (SCWR) 23,000,000.00 4 Feb 2018

2 UTM Pagoh (Konsesi 20 tahun) 200,000,000.00 2 Mei 2017

3 SAC UTMKL 180,000,000.00 7 Mei 2017

4

Ruang Interaksi Pelajar, Dewan Konvensyen

dan Makmal-makmal di Fakulti Pengurusan

1,200,000.00 27 Sept. 2017

5

Surau di Fakulti Tamadun Islam & Fakulti

Pengurusan

529,000.00

Mac 2018

( Jangka masa siap )

Mac 2018

6 Projek JPU 1-3 (bil projek 10) 1,525,727.70

( Jangka masa siap )

7 Data Centre UTM

10,892,960.38 26 April 2018

( Jangka masa siap )

8 Bekalan Perabot (Unit Perabot) - In-House 176,000.00 2017

9 Pelan Induk Pembangunan UTM 100,000.00

Sept. 2017

10

11

12

13

14

Pembangunan Hospital Pakar UTM-KPJ

(Pelantikan Pemaju KPJ)

Penyediaan 'Request For Proposal' (RFP) &

Penilaian Cadangan Pemaju

Projek Kerjasama UTM-Swasta

- Cadangan Pembangunan Tanah 254 ekar

Penyediaan 'Request For Proposal' (RFP) &

Penilaian Cadangan Pemaju

Projek Kerjasama UTM-Swasta

- Cadangan Pembangunan Tanah UTM-

Bandar Penawar

Pembangunan Semula Sekolah Agama UTM

secara CSR bersama fakulti

Persetujuan kerjasama membangunkan

Persimpangan Bertingkat Bunga Cengkih

('Clover Leaf') bersama MBIP

- Okt. 2017

- 2017

- 2017

- 2017

- 2017

JUMLAH 417,423,688.08

BAHAGIAN PEMBANGUNAN


SENARAI PENCAPAIAN

PROJEK

Laporan Tahunan PHB

2017

BAHAGIAN PEMBANGUNAN


LAPORAN PELESTARIAN

Laporan Tahunan PHB

2017

BAHAGIAN PEMBANGUNAN


SENARAI AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

BIL SENARAI AKTIVITI TARIKH

1

Konvensyen Inovatif, Efisien & Produktif - 'Business Process

Transformation' (Projek Harapan)

28 Nov 2017

2

Big Grin (Program Jalinan Ukhwah Mengunjungi Staf BP

yang telah berpencen – CSR)

13 Jun 2017

3 Juara Liga Futsal PHB 27 Dis 2017

4

5

'Office Spring Cleaning' – Gotong Royong Berkala

'Office Make Over' dengan peruntukan sendiri (Self

Funded)

Kunjungan Marhaban Jalinan Aidilfitri dari rumah ke

rumah

20 Feb 2017

7 Sept 2017

2 Nov 2017

Julai 2017

6

Majlis-majlis keraian (sambutan hari lahir, jamuan staf

berpencen & berpindah, tahlil, year-end gathering)

Jan- Dec 2017

7 Penyediaan Fasiliti 'Video Conferencing' 23 Feb 2017

8

Traffic Survey BP,PHB bersama Pavement & Transportation

Research Group PTRG,FKA

13 Apr 2017

Nov 2017

9

Proses Kerja Perancangan Projek, Proses Kerja Penyediaan

Rekabentuk, Proses Kerja Pemantauan Projek

Nov 2017

10 Indeks Kepuasan Pelanggan (85.7%) 2017

11

Kerjasama Projek POE bersama FGHT (Scholar's Inn, MSI dan

Desa Bakti)

2017

BAHAGIAN PEMBANGUNAN


AKTIVITI

Laporan Tahunan PHB

2017

BAHAGIAN PEMBANGUNAN


Bahagian

Perkhidmatan


CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


LATAR BELAKANG

Bahagian Perkhidmatan (BPk), Pejabat Harta Bina (PHB) memainkan

peranan utama dalam pengurusan perkhidmatan di PHB.

Tanggungjawab BPk antaranya ialah pengurusan kemudahan dan

sewaan kenderaan universiti (fleet), ruang-ruang guna sama, arked,

aktiviti ruang-ruang rekreasi (Kampus Ekopelancongan) dan Kediaman

Staf Universiti.

Dengan kekuatan seramai 73 orang staf yang kompeten dan

berdedikasi, Bahagian Perkhidmatan dibahagikan kepada 3 unit iaitu

Unit Pengurusan Kenderaan dan Arked, Unit Kampus Ekopelancongan

& Pengurusan Kediaman Staf Universiti dan Unit Pengurusan Ruang

Sewaan.

Sepanjang 2017, BPk telah mencatat pelbagai pencapaian besar

yang memberi impak dalam menyokong universiti ke arah menjayakan

Pelan Global UTM Fasa II: 2015-2017.

Melalui pelbagai aktiviti penjanaan kewangan seperti penyewaan

ruang, kenderaan, arked, tapak menara telekomunikasi, Kediaman

Staf Universiti dan Kampus Edupelancongan, BPk telah merekodkan

kutipan hasil sebanyak RM 4.7 juta (rekod setakat 31 Disember 2017)

dengan peningkatan sebanyak RM 209,760 berbanding RM 4.5 juta

pada 2016.

Menerusi penstrukturan semula Bahagian Perkhidmatan yang dikuat

kuasakan mulai 14 Disember 2017, bahagian tersebut yang sejak sekian

lama diletakkan di bawah pengurusan Pejabat Harta Bina (PHB) telah

distruktur semula ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

dan diselaras kepada 3 kluster iaitu penyewaan ruang, kenderaan,

arked, tapak menara telekomunikasi diletakkan di bawah Kluster

Perkhidmatan sementara Kampus Ekopelancongan (kini dikenali

sebagai Kampus Edupelancongan) di bawah Kluster Sukan, Rekreasi

dan Edupelancongan dan Kediaman Staf Universiti diletakkan di

bawah Kluster Hospitaliti.

Meskipun berlakunya pesntrukturan semula Bahagian Perkhidmatan

(kini dikenali sebagai Kluster Perkhidmatan), bahagian ini akan tetap

komited untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada

warga Universiti dan masyarakat Malaysia secara holistik serta

menzahirkan hasrat utama Universiti dalam penjanaan pendapatan

demi kelangsungan UTM pada masa depan.

B

P

k

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


LATAR KEDIAMAN

STAF UNIVERSITI

Bersumberkan 355 unit Kediaman Staf Universiti di sekitar kampus UTM

Johor Bahru, Bahagian Perkhidmatan (BPk) turut bertanggungjawab

mengurus kuarters / rumah – rumah sewa Universiti tersebut yang

disediakan untuk staf-staf UTM yang berkelayakan.

Kediaman Staf Universiti Desa Bakti mempunyai sebanyak 200 unit

rumah yang terletak berhampiran dengan kampus UTM dan dikelilingi

pelbagai kemudahan asas seperti surau, taman permainan dan

gelanggang serbaguna. Terdapat sebanyak 120 unit rumah di

Kediaman Staf Universiti Desa Skudai berkonsepkan pangsapuri 4

tingkat yang disediakan dengan prasarana asas seperti surau, bilik

serbaguna dan taman permainan. Kedua-dua perumahan ini terbuka

untuk Kumpulan Staf Bukan Akademik khususnya Gred 19 ke bawah.

Walau bagaimanapun, Universiti telah mula memberi beberapa

kelonggaran iaitu penyewaan Kediaman Staf Desa Skudai kepada

Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Bagi memastikan Universiti dapat mengatasi masalah-masalah luar

jangka dan kecemasan dengan pantas dan tuntas, sebanyak 11 unit

kuarters tunggu sedia telah disediakan khas bagi staf yang

diamanahkan untuk bertugas di luar waktu pejabat meliputi

penyenggaraan kecil, elektrikal, awam dan mekanikal.

Universiti turut mempunyai 24 unit Kediaman Staf Umum (dahulunya

dikenali sebagai Kediaman Staf Akademik). Kediaman ini dibuka

kepada semua kategori warga UTM yang berminat dan berkelayakan

untuk menyewa rumah sewa Universiti tersebut. Kadar sewa rumah

adalah berdasarkan kepada saiz dan bilangan bilik yang terdapat di

unit-unit kediaman tersebut.

Setakat 31 Disember 2017, sebanyak RM 841,886.56 hasil penjanaan

pendapatan telah diperoleh bagi Kediaman Staf Universiti. Walau

bagaimanapun terdapat penurunan sebanyak RM 54,180.48 untuk

pendapatan bagi tahun 2016 iaitu RM 896,067.06. Maklumat lengkap

adalah seperti di lampiran 1.

Seiring dengan era teknologi maklumat semasa, satu laman sesawang

khas berkaitan Kediaman Staf UTM telah dibina dan dikemaskini sejak

Ogos 2014 iaitu http://assets.utm.my/staff-housing/ bagi

membolehkan warga Universiti mendapatkan maklumat

selengkapnya berkenaan perumahan universiti serta status

permohonan mereka dari semasa ke semasa.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


LATAR KEDIAMAN

STAF UNIVERSITI

Laporan Tahunan PHB

2017

JENIS-JENIS KEDIAMAN STAF UNIVERSITI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


AKTIVITI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


LAPORAN UTM KAMPUS

EKOPELANCONGAN

Laporan Tahunan PHB

2017

Inisiatif UTM Kampus Ekopelancongan saban tahun telah mencatatkan

beberapa perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

UTM Kampus Ekopelancongan mentadbir urus beberapa lokasi di sekitar

kampus UTM Johor Bahru bagi tujuan penyewaan seperti berikut:

1.) Hutan Rekreasi;

2.) Balai Cerapan;

3.) Rumah dan Taman Tropika;

4.) Tasik Ilmu I dan II;

5.) UTM Trails; dan

6.) Lata Jernih, Hutan Rekreasi.

Setakat 31 Disember 2017, sebanyak RM 240,465.16 hasil penjanaan

pendapatan telah diperoleh bagi Kampus Ekopelancongan Universiti.

Walau bagaimanapun terdapat penurunan sebanyak RM 24,985.96 untuk

pendapatan bagi tahun 2016 iaitu RM 265,451.12.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


AKTIVITI KAMPUS

EKOPELANCONGAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


AKTIVITI KAMPUS

EKOPELANCONGAN

PHB 2017

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


STATISTIK PELAWAT

KAMPUS EKOPELANCONGAN

PHB 17

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


LAPORAN KENDERAAN

UNIVERSITI

HB 2017

Pada tahun 2017, Unit Kenderaan meneruskan dasar Fleet Management

dalam usaha melestarikan kewangan Universiti. Peruntukan keseluruhan untuk

Unit Kenderaan adalah sebanyak RM2,681,620.00. Walau bagaimanapun

perbelanjaan keseluruhan adalah sebanyak RM3,012,351.40. Perbezaan defisit

ini ditampung dengan penjanaan

pendapatan sebanyak

RM722,000.00 melalui sewaan luar.

Jika dipecahkan mengikut sodo ekaun lebih masa Pemandu menunjukkan

penurunan iaitu dari RM732,730.59 pada tahun 2016 kepada RM591,758.70

selari dengan dasar Fleet Management yang dilaksanakan. Manakala

perbelanjaan bahan bakar juga menyusut kepada RM893,144.14 pada tahun

2017 berbanding dengan RM950,000.00 tahun 2016.

Langkah-langkah penjimatan juga dapat dilihat pada elaun perjalanan

Pemandu iaitu RM249,785.00, penyelenggaraan kenderaan iaitu RM658,172.13,

touch n go sebanyak RM138,340.20 dan bayaran cukai jalan dan insuran

sebanyak RM298,454.33.

Pihak Pengurusan Unit Kenderaan mengucapkan tahniah atas kerjasama dan

bantuan PTJ didalam mengawal pengurusan kenderaan Universiti dalam

merelilisasi harapan Universiti agar berhemah dalam perbelanjaan.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


LAPORAN PENGURUSAN

ARKED, KAFETERIA &

KIOSK UNIVERSITI

PHB 017

Jumlah kutipan hasil sewaan bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM 538,788.75

dan telah mencatatkan penurunan sedikit berbanding tahun 2016. Hal ini

berikutan penutupan beberapa premis kerana pengubahsuaian dan juga

kurangnya permintaan daripada warga kampus sendiri. Beberapa prosedur

sedang diusahakan untuk meningkatkan lagi hasil sewaan bagi penjanaan

pendapatan universiti.

Beberapa premis berbentuk kiosk juga turut diperkenalkan memandangkan

iainya lebih mudahalih dan lebih digemari oleh para pelajar.

Walaubagaimanapun, Arked Kolej 13 terpaksa ditutup sejak tahun 2015

berikutan perubahan demografi pelajar yang menginap di kolej tersebut.

Lot sewaan ini melibatkan 8 lokasi arked dan 7 lokasi kafeteria yang

ditawarkan kepada pihak luar untuk kafeteria disewakan iaitu di Arked

Meranti, Arked Cengal, Arked Angkasa, Arked Lestari, Arked Bangunan

Persatuan Pelajar dan Arked Kolej Perdana.

Bagi kafeteria yang disewakan adalah terletak di Pejabat Harta Bina, Dewan

Kuliah Pusat P19, N24, Fakulti Kejuruteraan Kimia, Kafeteria di Blok R02, Kafeteria

Kolej Perdana dan juga VVIP di Bangunan Persatuan Pelajar (SUB), Kafeteria

Kolej 17 dan Kafeteria Kolej 16 dan 17 (KDOJ)) dan Kafeteria T02 (FBME).

Unit ini juga menguruskan kiosk-kiosk yang terletak di Fakulti Kejuruteraan

Awam, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Fakulti Sains,

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ( P23), kiosk di Arked Cengal, Arked 13, Arked

Kolej 9 dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik ( P03 ) dan Arked Meranti.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


LAPORAN TEMPAHAN RUANG

GUNASAMA UNIVERSITI

017

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) mempunyai 12 unit ruang dalam dan luar

bangunan di kampus UTM Johor Bahru yang ditadbir urus oleh Bahagian

Perkhidmatan, Pejabat Harta Bina (PHB) yang disediakan untuk sewaan oleh

staf-staf UTM serta pihak luar. Jenis-jenis ruang dan lokasi seperti mana berikut:

1. Dewan Sultan Iskandar

❖ Bilik Jamuan

❖ Bilik VVIP

❖ Bilik Majlis

❖ Bilik Senat

2. Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim

❖ Dewan Bankuet

❖ Dewan Senat

❖ Bilik Mesyuarat Utama

3. Dataran UTM

4. Dewan Kuliah Pusat

❖ Dewan Kuliah Pusat L50 ( DK 1, DK 2 dan DK 3 )

❖ Dewan Kuliah Pusat P19 ( DK 4, DK5, dan DK 6)

❖ Dewan Kuliah Pusat N24 (DK 7, DK 8 dan DK9)

5. Dewan Kuliah dan Bilik Kuliah PRZS

❖ Dewan Peperiksaan Perpustakaan Raja Zarith Sofia

❖ Ruang-ruang ini juga turut disewakan kepada warga universiti dan pihak

luar untuk penganjuran pelbagai aktiviti. Caj yang berpatutan dikenakan

mengikut kategori penyewa tersebut. Dalam usaha untuk menggiatkan

lagi penjanaan kewangan melalui aktiviti-aktiviti sewaan, BPk sentiasa

menerapkan minda entrepreneurial dikalangan semua staf melalui kursus,

program perkongisan ilmu dan perlibatan dalam program-program

keusahawanan peringkat universiti.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


PERBANDINGAN

PENDAPATAN 2012-2017

Laporan Tahunan PHB

2017

PENDAPATAN SEWAAN UTM OSSR PHB 2012- 2017

3,000,000.00

RM2,589,114.98

2,500,000.00

RM2,283,082.70

RM2,135,597.21

2,000,000.00

RM1,473,536.32

1,500,000.00

RM1,213,117.48

RM1,387,721.99

1,000,000.00

500,000.00

0.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


Laporan Tahunan PHB

2017

AKTIVITI

KONVOKESYEN TADIKA KEMAS GELANG PATAH DI DEWAN

SULTAN ISKANDAR

MAJLIS PEKAHWINAN DI DEWAN PRZS

MAJLIS GRADUASI PELAJAR MJITT, KL DI DEWAN PRZS

BAHAGIAN PERKHIDMATAN


PHB UTM

KUALA LUMPUR


PENGURUSAN PHB UTMKL

MISI

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan

lestari selaras dengan misi Universiti

VISI

Menjadi peneraju dalam pembangunan

kampus dan pengurusan fasiliti

UTM KUALA LUMPUR


131

TADBIR

SELENGGARA

KONTRAK

UBAHSUAI

PEMBANGUNAN

50

51

6

11

13

UTM KUALA LUMPUR


PERKHIDMATAN TERAS

Pembangunan Kampus

Penyelenggaraan

Ubahsuai

Perkhidmatan

UTM KUALA LUMPUR


AKTIVITI

PEMBUDAYAAN KUALITI

AUDIT OSHE

AUDIT PELUPUSAN

ASET

GOTONG

ROYONG BALAI

PEMANDU

PROJEK UBAH SUAI

BILIK FAIL ARKIB

PHB

GOTONG-ROYONG

PERDANA SIRI I

GOTONG-ROYONG

PERDANA SIRI II

AMALAN 5S

UTM KUALA LUMPUR


AKTIVITI

AMALAN GOTONG ROYONG

GOTONG ROYONG BULAN RAMADHAN (GULAI KAWAH)

MESYUARAT KELAB PHB

11 JAN 2017

DOA SELAMAT & SOLAT

HAJAT

GOTONG ROYONG PERDANA 27 SEPT 2017

AMALAN UKHWAH SESAMA STAF

PERTANDINGAN BOWLING

11 MAC 2017

MAJLIS SAMBUTAN RAYA

AIDILFITRI PHB KL

13 JULAI 2017

UBAHSUAI RUANG PANTRI

8 SEPTEMBER 2017

MAJLIS MENYAMBUT KEDATANGAN RAMADHAN

19 MEI 2017

UTM KUALA LUMPUR


AKTIVITI

KURSUS / LATIHAN / SEMINAR ANJURAN PHB KL

Pengurusan

Kerja

Pengurusan Risiko PHB Kuala Lumpur

10 Ogos 2017

Pengurusan

Kehidupan

Fahami Faraid dan Pengurusan

Pusaka PHB Kuala Lumpur

19 September 2017

Pengetahuan

Am/Semasa

Pengkongsian Ilmu : Satu Perjalanan

Belum Bernoktah – Syria

27 Oktober 2017

Pengurusan

Majlis

Bengkel Perancangan Gerak Kerja

Majlis Gala Dinner UTM

7 November 2017

PELUANG PENINGKATAN PEMBELAJARAN

PUAN NORZLINA BINTI MD DANI

JURUUKUR BAHAN KANAN (J44)

01/10/2015 – 31/03/2017

CUTI BELAJAR PENGAJIAN

PERINGKAT SARJANA DI UNIVERSITI

MALAYA

UTM KUALA LUMPUR


KEWANGAN

PRESTASI PERBELANJAAN PHB UTMKL 2017 MENGIKUT SODO

Peratus

Perbelanjaan

97%

40,000.00

Gaji &

Emolumen

Utiliti

Sewaan

Bekalan Bahan

Mentah

Bekalan Bahan

&

Perkhidmatan

Penyelenggara

an

Peruntukan 4,379,335.00 8,704,000.00 60,000.00 520,000.00 50,000.00 3,316,977.00

Perbelanjaan 4,379,335.00 8,617,553.00 59,656.88 430,173.88 47,456.61 3,062,424.51

PENJANAAN KEWANGAN

TAHUN RUMAH TAMU SEWAAN TAPAK &

RUANG

RM400,000.00

2016 RM96,450.00 RM39,628.00

RM350,000.00

RM300,000.00

RM250,000.00

RM200,000.00

RM150,000.00

RM100,000.00

RM50,000.00

2017 KERJA MEMBAIKI &

MENAIKTARAF

RUMAH TAMU

SEWAAN TAPAK

PROMOSI & RUANG

RM365,696.65

RM0.00

2017 2016

UTM KUALA LUMPUR


KEWANGAN

KAWALAN PERBELANJAAN MENJADIKAN

PENJIMATAN SEBAGAI SUMBER PENJANAAN

Menyalakan satu mentol lampu

kalimantang sahaja pada

setiap set lampu di Pejabat PHB.

Menetapkan mod “Energy Saver”

pada mesin fotostat dan mesin

faksimili selepas penggunaan dan

mematikan suis mesin fotostat dan

pencetak selepas waktu bekerja.

Penyediaan tong kitar semula (tin, kertas,

plastik) di sekitar kampus dan kempen

mengitar semula melibatkan pihak Alam

Flora.

Program Suspended Meal

Pelanggan Kafetaria/Kantin perlu

meletakkan pinggan sendiri di tempat

yang disediakan sebelum beredar

meninggalkan meja

Langkah penjimatan caj

pengunaan bil elektrik

kepada rumah felo di Kolej

Siswa Jaya yang melebihi

RM 250.00

Gotong royong melibatkan staf PHB

bagi projek universiti sebagai langkah

menjimatkan kos dan peningkatan

kemahiran

UTM KUALA LUMPUR


PENGHARGAAN STAF

•APC 2016 – 10 orang

•Anugerah Jasa Setia (AJS) :

4 orang

•Staf cemerlang diberi

kenaikan pangkat :

•J41 ke J44 – 2 orang

•N41 ke N44 – 1 orang

•H11 ke H14 – 3 orang

ANUGERAH

PERKHIDMATAN

CEMERLANG

MAJLIS

SANJUNGAN BUDI

UTM

KENAIKAN

PANGKAT

PENGHARGAAN

STAF

• Majlis Penghargaan kepada staf bersara dan bertukar

jabatan

• Pemberian saguhati kepada staf yang baharu mendirikan

rumah tangga, dikurniakan cahaya mata, ditimpa

kemalangan, staf yang kehilangan ibubapa/anak dan staf

yang menghadapi musibah banjir

Majlis

Penghargaa

n Staf

Bersara

En Ramli Bin

Yusof

Pembantu

Awam

H11

Majlis Perpisahan Timbalan Pengarah Kerja

PHB UTMKL

UTM KUALA LUMPUR


CSI

KFA-3, L3 : PERSEKITARAN KONDUSIF

Aduan

Penyelenggaraan

Purata CSI

maintenance

88.0 %

Kesempurnaan

Ubahsuai

Purata CSI ubahsuai

87.0 %

Purata menepati

keperluan ubahsuai

83.0 %

Survey Perkhidmatan

Kantin

Purata Survey Keseluruhan

Perkhidmatan Kantin

87.33%

Bidang %

Mekanikal 82.0

Awam 90.0

Elektrik 85.0

Pembersihan &

Lanskap

95.0

Purata 88.0

Kategori %

Kepuasan Staf 90.9

Kepuasan

Kontraktor

83.8

Menepati Masa

Siap

133.0

Aduan Pelanggan 100.0

Skop %

Kebersihan 94.0

Harga 75.0

Keceriaan 93.0

CPD STAF

KFA-5, L1 : STAF HOLISTIK

CPD Staf

2.2.3 Pencapaian petunjuk prestasi sebagaimana yang ditentukan oleh universiti dan organisasi

Bilangan Staf : 131 orang

Bil.

Statistik CPD

> 42 mata CPD = 74.05%

< 42 mata CPD = 25.19%

Tidak Hadir = 0.76%

Unit

Jumlah

Staf

Bil. Hadir > 42

Mata CPD

Bil. Hadir < 42

Mata CPD

Tidak Hadir

1. Ubahsuai 11 10 1 0

2. Penyelenggaraan 51 41 10 0

3. Pembangunan &

Pelestarian

13 13 0 0

4. Kontrak 6 6 0 0

5. Pentadbiran 50 27 22 1

JUMLAH KESELURUHAN 131 97 33 1

UTM KUALA LUMPUR


AKTIVITI

UTM KUALA LUMPUR


AKTIVITI

UTM KUALA LUMPUR


AKTIVITI

PENJANAAN PENDAPATAN

KFA-6, F3 : UNLOCKING ASSET

Sewaan Ruang Gunasama

PENJANAAN PENDAPATAN HASIL SEWAAN

RUANG GUNASAMA

1

RUANG DISEWAKAN OLEHPTJ

SEWA RUANG UMUM

(D.AZMAN HASHIM, B.KULIAH, ILMUAN)

SASARAN

TAHUNAN

JUMLAH KUTIPAN

(JAN - DIS 2017)

100,000.00 146,278.66

2 DEWAN TAN SRI AINUDDIN WAHID

100,000.00 219,417.99

JUMLAH KESELURUHAN 200,000.00 365,696.65

UTM KUALA LUMPUR


PENJANAAN PENDAPATAN

KFA-3, L3 : PERSEKITARAN KONDUSIF

KFA-6, F2 : DIVERSIFIED INCOME

Residensi UTMKL

UTM KUALA LUMPUR


INOVASI

Projek Menyusun Interlock Untuk Ruang Parkir Motosikal Pusat Islam, UTM Kuala Lumpur

i. Menyediakan ruang parkir motosikal di Pusat Islam UTM Kuala Lumpur

ii. Impak

• Mewujudkan Lebih 30 Ruang Parkir Motosikal .

• Menggilap potensi & meningkatkan kemahiran di kalangan staf PHB

• Menggalakkan sikap kerjasama yang lebih tinggi di kalangan staf

• Menjimatkan kos latihan staf bagi memenuhi mata CPD tahunan melalui program

inovasi seperti ini

Projek Membuat Meja Halfmoon Malam Gala Alumni , UTM Kuala Lumpur

i. Menyediakan meja santapan utama malam Gala Alumni , UTM Kuala Lumpur

ii. Impak

• Mengatasi masalah ketiadaan meja santapan utama .

• Menjimatkan kos belian dan sewaan meja .

• Menggilap potensi & meningkatkan kemahiran di kalangan staf PHB

• Menggalakkan sikap kerjasama yang lebih tinggi di kalangan staf

• Mengatasi masalah masa yang suntuk untuk membeli meja kustom .

• Menjimatkan kos latihan staf bagi memenuhi mata CPD tahunan melalui program

inovasi seperti ini

UTM KUALA LUMPUR


BAHAGIAN KONTRAK

UTM KL


CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN KONTRAK

UTMKL

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KONTRAK

PHB UTM KUALA LUMPUR 2017

KETUA BAHAGIAN KONTRAK

PUAN. NORZLINA BT. MOHD DANI

JURUUKUR BAHAN J41/J44

PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29

MOHD HAFIZUDIN BIN CHE DAUD

PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29

BURHANUDDIN BIN YAACOB

PENOLONG JURUTERA J29

MOHD SHAHRIZAN BIN MOHD SAAD

PEMBANTU AWAM H11

MIOR FAIZAL DIN AL-HAFIZ BIN SAHUDIN

PEMBANTU OPERASI N11

MUHD AFISZUL FAKHRI BIN MOHD AMIN

UTM KUALA LUMPUR


SKOP KERJA

• Bahagian Kontrak bertanggungjawab menguruskan perkara seperti ;

Bertanggungjawab

dalam Pengurusan

Pentadbiran Projek

Peringkat Pra Kontrak

Bertanggungjawab

dalam perancangan

pembangunan

kampus UTM Kuala

Lumpur

Bertanggungjawab

dalam Urusan

Perjanjian sewaan

ruang Universiti

Bertanggungjawab

dalam Pengurusan

Pentadbiran Projek

Peringkat Post Kontrak

Penyediaan ‘Request

For Proposal’ Projek

Bertanggungjawab

dalam Pengurusan

dan Pentadbiran

Sebutharga

Bertanggungjawab

dalam Pengurusan

Perolehan

Perkhidmatan

Perunding

TATACARA PEROLEHAN

KERJA UTM

• Setiap Ketua (PTJ) bertanggungjawab untuk memastikan semua urusan perolehan

dilaksanakan mengikut peraturan dan prinsip serta dasar perolehan yang

ditetapkan Universiti.

• Secara umumnya,PHB bertanggungjawab menguruskan semua urusan perolehan

kerja.

• Walaubagaimanapun,pengecualian pelaksanaan hanya boleh diberikan kepada

PTJ bagi perolehan kerja dibawah RM 20,000.00 dengan syarat mendapat kelulusan

bertulis darpada Pengarah Kerja terlebih dahulu.

UTM KUALA LUMPUR


PROSES KERJA


PROSES KERJA

PERLANTIKAN KONTRAKTOR DAN PENYEDIAAN INDEN

Kelulusan sebutharga

Proses penyediaan Inden dan Surat Setuju

Terima

Pemakluman tarikh mula kerja kepada

kontraktor

Mendapatkan tandatangan No. Surat

Setuju Terima dan No. Inden

Penyediaan dokumen Asal dan Salinan

Untuk:

1. Kontraktor

2. Ketua Unit

3. Fail Surat

4. Fail Inden

Hubungi Kontraktor untuk pengambilan

Inden

Failkan dokumen

PEROLEHAN

REKOD PEROLEHAN TAHUN 2017

PEROLEHAN

2017

BU BS BP BT

JUMLAH

PEROLEHAN

2017

(JAN - DIS)

JUMLAH

KESELURUHAN

HARGA KONTRAK

2017 (RM)

TENDER - - - - - -

SEBUTHARGA 28 34 3 - 65 3,259,683.62

REQUISITION 7 89 - - 96 162,950.42

REQUEST FOR

PROPOSAL (RFP)

- - 1 - 1 -

JUMLAH 35 123 4 - 162 3,422,634.04


Ringgit Malaysia (RM)

PEROLEHAN, TENDER &

SEBUTHARGA

JUMLAH PEROLEHAN TAHUN 2017

90

89

80

70

60

50

40

30

28

34

20

10

0

7

3

1

Ubahsuai Selenggara Pembangunan Tadbir

Sebutharga Requisition Tender RFP

KUTIPAN JUALAN TENDER & SEBUTHARGA TAHUN 2017

Jualan Sebutharga & Tender Tahun 2017

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Sebutharga

Requisition

Jumlah Jualan 9,038 25,000


KUTIPAN JUALAN

SEBUTHARGA, TENDER & REQUISITION

JUMLAH KUTIPAN JUALAN SEBUTHARGA DAN

TENDER TAHUN 2017

Jumlah penyediaan naskah meja sebutharga berdasarkan bahagian adalah seperti

berikut :

Requisition :

1. Ubahsuai - 14 Sebutharga

2. Selenggara - 17 Sebutharga

3. Tadbir - 6 Sebutharga

4. Pembangunan - 8 Sebutharga

1. Ubahsuai - 7 Requisition

2. Selenggara - 85 Requisition

Jumlah kutipan jualan sebutharga bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM 9,038.00

Jumlah kutipan bagi jualan tender bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM 25,000.00

Jumlah keseluruhan kutipan jualan dokumen adalah sebanyak RM 34,038.00

JUMLAH SEBUTHARGA TAHUN

2017

8

14

SEBUTHARGA

16

17

Ubahsuai

Selenggara

Tadbir

Pembangunan


KUTIPAN JUALAN

SEBUTHARGA, TENDER & REQUISITION

JUMLAH REQUISITION TAHUN 2017

7

Requisition

85

Ubahsuai

Selenggara

Tadbir

Pembangunan


BAHAGIAN

UBAHSUAI


LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG BAHAGIAN UBAHSUAI

Ditubuhkan pada

1 Jun 2013 semasa proses transformasi Pejabat

Harta Bina UTMKL

Dahulunya Dikenali sebagai Unit Ubahsuai

dan mempunyai 4 seksyen iaitu :

1. Sekysen Awam

2. Seksyen Elektrikal

3. Seksyen Mekanikal

4. Seksyen Perabot

Berlaku tranformasi menjadi Bahagian

Ubahsuai sehingga sekarang dan tinggal 3

Unit sahaja kecuali Unit Perabot yang

berpindah kepada Bahagian Pembangunan

FUNGSI BAHAGIAN UBAHSUAI

Menguruskan kerja-kerja naiktaraf dan ubahsuai serta pembinaan

bangunan dan infrastruktur yang tidak dilaksanakan oleh

Bahagian Selenggara dan Pembangunan.


CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN UBAHSUAI

PHB UTMKL

CARTA ORGANISASI

KETUA BAHAGIAN UBAHSUAI

MOHD FAZLAN BIN ABDUL PATAH

KETUA UNIT AWAM

MOKHTARUDIN BIN MUSTAFA

KETUA UNIT ELEKTRIKAL

RASHDAN BIN HARUN

PENOLONG

JURUTERA

AWAM

PENOLONG

JURUTERA

AWAM

PENOLONG

JURUTERA

AWAM

PENOLONG

JURUTERA

MEKANIKAL

PENOLONG

JURUTERA

MEKANIKAL

PENOLONG

JURUTERA

ELEKTRIK

PENOLONG

JURUTERA

ELEKTRIK

PENOLONG

JURUTERA

ELEKTRIK

ROHAIDA

BINTI

HASSAN

ZURIANA

BINTI SUDIN

MOHD

AZUHA BIN

MAMAT

MOHD

ANSANI BIN

OTHMAN

TAN ROZMI

BIN TAN

IBRAHIM

ZULKIFLI

BIN

AHAMD @

SULAIMAN

ABDUL

RAHMAN

BIN ABU

BAKAR

MEGAT

YAZID BIN

MEGAT

YAAKOB


POLISI UBAHSUAI

KAI UBAHSUAI

Wajaran

(%)

Sasaran (%

/ Bil.)

Pencapaian

(% / Bil.)

PENGURUSAN PELANGGAN

ENCULTURATION OF HIGH PERFORMANCE DELIVERY

1. % Customer Satifaction Index 5% 80% 88%

i) jadual CSI Ubahsuai dicapai

PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERALATAN

ENCULTURATION OF HIGH PERFORMANCE DELIVERY

2. % peralatan utama berada dalam sedia bila operasi bermula 5% 95% 156%

i) jadual projek disiapkan berbanding perancangan asal dicapai

PENGURUSAN PEROLEHAN DAN BAJET

ENCULTURATION OF HIGH PERFORMANCE DELIVERY

3. Aktiviti utama yang dirancang dapat berjalan tampa

10% 85% 102%

kengkangan kewangan

i) jadual projek dibayar 80% 98%

i) jadual cost deviation +/- 10% + 5.71 %

dicapai

PENGURUSAN PROJEK / PERKHIDMATAN

ENCULTURATION OF HIGH PERFORMANCE DELIVERY

4. % Perlaksanaan Kerja/Perkhidmatan yang tidak melebihi 5% 40% 80% 52%

perancangan masa dan kos.

i) jadual projek siap on time tidak dicapai

5. % Produk/Perkhidmatan utama yang menepati objektif,

keperluan dan jangkaan pelanggan / stakeholder.

40% 80% 90%

i) senarai projek dengan aduan pelanggan dicapai


SENARAI PENCAPAIAN

PROJEK

SENARAI KERJA

(Januari – Disember 2017)

1 KERJA KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT HAWADINGIN JENIS BERASINGAN DI MJIIT ( BILIK 02-11) UTMKL

2

CADANGAN KERJA UBAHSUAI MAKMAL EGT 02 (ADVANCED ENVIRONMENTAL LAB) MELIBATKAN KERJA MEMBEKAL,

MEMASANG DAN MENGUJITERIMA ALAT HAWADINGIN, EMERGENCY SHOWER DAN FUMEHOOD DI BLOK F ARAS 4,

UTM KUALA LUMPUR

3 KERJA-KERJA UBAHSUAI EGT 02, MJIIT, ARAS 4, BLOK F, MELIBATKAN KERJA-KERJA PEMASANGAN ELEKTRIK DI UTMKL

4

CADANGAN KERJA MEMBEKAL , MEMASANG DAN MENYIAPKAN KAWASAN EPOXY DAN PINTU ROLLER SHUTTER SERTA

LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN MAKMAL WIND TUNNEL UTM KUALA LUMPUR

5 MEMBEKAL DAN MEMASANG KABEL BEKALAN ELEKTRIK UNTUK MAKMAL AIRCOND BLOK B UTMKL

6

7

8

CADANGAN UBAHSUAI PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MAKMAL EGT07 MJIIT DI ANTARA BLOK V DAN BLOK F, UTM

KUALA LUMPUR

KERJA-KERJA UBAHSUAI VIBRATION LABORATORY MJIIT ARAS 1, MELIBATKAN KERJA-KERJA PEMASANGAN ELEKTRIK DI

UTM KUALA LUMPUR

KERJA-KERJA UBAHSUAI MAKMAL VIBRATOR CLIMATE CHAMBER MELIBATKAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN

MENGUJITERIMA ALAT HAWADINGIN JENIS BERASINGAN DI ARAS 1 MJIIT, UTM KUALA LUMPUR

9

10

CADANGAN KERJA UBAHSUAI MAKMAL EGT07, DI ANTARA BLOK V DAN BLOK F MELIBATKAN KERJA MEMBEKAL,

MEMASANG DAN MENGUJITERIMA ALAT HAWADINGIN JENIS BERASINGAN DAN SISTEM EXZOS DI UTM KUALA LUMPUR

CADANGAN KERJA UBAHSUAI MAKMAL EGT 03 (SEPARATION & PRUFICATION LAB) MELIBATKAN KERJA MEMBEKAL,

MEMASANG DAN MENGUJITERIMA ALAT HAWADINGIN, EMERGENCY SHOWER DAN FUMEHOOD DI BLOK F, ARAS 2,

UTM KUALA LUMPUR

11

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DINDING ALUMINIUM LOUVERS DAN PINTU ROLLER SHUTTER DI RUANG PUMP

OIL DUST PILOT PLANT DI ARAS BAWAH BANGUNAN MJIIT, UTM KUALA LUMPUR

12 CADANGAN UBAHSUAI PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MAKMAL VEHICLE SYSTEM DI BLOK G3, UTM KUALA LUMPUR

13

14

KERJA-KERJA UBAHSUAI EGT 03, ARAS 2, BLOK F, MELIBATKAN KERJA-KERJA PEMASANGAN ELEKTRIK DI UTM KUALA

LUMPUR

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN UJITERIMA ALAT HAWADINGIN, EXZOS DUCTING DAN BURNER

DUCTING DI MAKMAL ROLLER DYNO G3 UTM KUALA LUMPUR

15 CADANGAN KERJA MENGUBAHSUAI MAKMAL EGT03 DI ARAS 2, BLOK F, UTM KUALA LUMPUR

16

17

CIVIL WORKS PACKAGE #4 GEO & IV LAB CADANGAN KERJA UBAHSUAI BILIK KULIAH PELAJAR KEPADA MAKMAL IV

DAN MAKMAL GEO DI ARAS 2, MJIIT UTMKL

KERJA UBAHSUAI MAKMAL EGT 03 (SEPARATION & PURIFICATION LAB) MELIBATKAN KERJA MEMBEKAL MEMASANG DAN

MENGUJI TERIMA ALAT HAWADINGIN,EMERGENCY SHOWER DAN FUMEHOOD DI BLOK F ARAS 2 UTMKL (PANGGILAN

SEMULA)

18 CADANGAN KERJA MENGUBAHSUAI MAKMAL EGT02 DI ARAS 4, BLOK F, UTM KUALA LUMPUR

19

20

CIVIL WORKS PACKAGE #3 MICROBIOLOGY LAB CADANGAN KERJA UBAHSUAI BILIK KULIAH PELAJAR KEPADA

MICROBIOLOGY LAB DI ARAS 2, MJIIT UTMKL

ELECTRICAL WORKS PACKAGE#2 GEO & IV LAB - CADANGAN UBAHSUAI PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MAKMAL IV

LAB DAN GEO HAZARD LAB DI MJIIT ARAS 2 UTMKL


SENARAI PENCAPAIAN

PROJEK

SENARAI KERJA

(Januari – Disember 2017)

21

22

KERJA MENYIAPKAN TEBAR LAYAR, RAMP, KEMASAN LANTAI JENIS EPOXY DAN PINTU TEMPERED DI MAKMAL

PENYELIDIKAN VEHICLE ENGINEERING DI BLOK G3, UTMKL

KERJA-KERJA UBAHSUAI MAKMAL DPPC DI ARAS2, BANGUNAN MJIIT MELIBATKAN MEMBUKA, MENGALIH,

MEMASANG DAN UJITERIMA ALAT HAWADINGIN JENIS BERASINGAN DAN VRV DI UTMKL

23 CADANGAN KERJA PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MAKMAL DPPC DI BANGUNAN MJIIT ARAS 2 D UTMKL

24

REQUISITION: KERJA KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PPINTU ROLLER SHUTTER BEROPERASI SECARA BERMOTOR DI

EGT07 BLOK V2 UTM KUALA LUMPUR

25

KERJA-KERJA LAN DAN TELEFON BAGI PROJEK MJIIT DI MAKMAL KOMUNIKASI ARAS 6 , STUDIO SRI ARAS 4 BLOK P ,

MAKMAL CHECHA ARAS 10 , DPPC ARAS 2 , NANO3 ARAS 8, ALGAL LAB ARAS 4, BANGUNAN WIND TUNNEL, EGT

07, EGT02, EGT08, MICROSCOPY, MAKMAL AIR RESOURCES ARAS 8, ROLLER DYNO G3, EGT03 DI BLOK F,

26

KERJA-KERJA ACESS CARD BAGI PROJEK MJIIT DI DPPC, BILIK JT CLEAN ROOM, (ADD EGT02, EGT03) (PREVIOUSLY

KERJA-KERJA LAN DAN TELEFON BAGI PROJEK MJIIT DI BANGUNAN WIND TUNNEL, EGT 07, ROLLER DYNO G3, EGT02

& EGT03 DI BLOK F)

27

KERJA TAMBAHAN SEGERA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN UJITERIMA ALAT HAWADINGIN 1.5HP WALL

MOUNTED JENIS BERASINGAN (2 NOS) UNTUK MAKMAL MICROSCOPY ARAS 1 MJIIT, UTMKL

28 CADANGAN KERJA PEMBAIKAN STRUKTUR SILING DI MAKMAL ANALOG 1, ARAS 1 BLOK C DI UTM KUALA LUMPUR

29

KERJA-KERJA LAN DAN TELEFON BAGI PROJEK MJIIT DI MAKMAL KOMUNIKASI ARAS 6 , STUDIO SRI ARAS 4 BLOK P ,

MAKMAL CHECHA ARAS 10 , DPPC ARAS 2 , AIR RESOURCES ARAS 8, NANO3 ARAS 8, ALGAL LAB ARAS 4,

BANGUNAN MJIIT

30 CADANGAN KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUANG TAMBAHAN MAKMAL AIRCOND DISEBELAH BLOK B UTMKL

31

32

KERJA-KERJA UBAHSUAI BILIK SEVER MELIBATKAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN UJITERIMA ALAT

HAWADINGIN JENIS BERASINGAN DI IKOZA WIND TUNNEL ARAS 10 MJIIT, UTMKL

CADANGAN KERJA MENGUBAHSUAI KABINET MAKMAL SEDIAADA DI MAKMAL ALGA BIOMASS TINGKAT 4 MJIIT,

UTMKL

33 KERJA2 UBAHSUAI TRIBOLOGI LABORATORY (TAMBAHAN) ARAS 8, BANGUNAN MJIIT, UTMKL

34 KERJA2 MEMBAIKI KECACATAN DI MAKMAL HIDRO, MEMBAIKI WATERPROOFING DI BLOK G3

35 DAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP MANHOLE DI MAKMAL EGT 07 UTMKL

36

KERJA-KERJA UBAHSUAI AIR RESOURCES LABTORATORY 2, ARAS 8, MJIIT MELIBATKAN KERJA-KERJA PEMASANGAN

ELEKTRIK UTMKL

37 KERJA KERJA REQUISITION BILIK KULIAH (3 UNIT) DI MJIIT

38 REQUISITION ELECTRICAL WIRING WORKS KERJA KERJA REQUISITION BILIK KULIAH (3 UNIT) DI MJIIT

39

CADANGAN KERJA PEMBAIKAN BUKAAN DINDING DALAM SILING BANGUNAN MJIIT ARAS 1 BERSEBELAHAN CLEAN

ROOM DAN KANTIN MJIIT.


STATUS PENCAPAIAN

PROJEK

2,336,493.69

Baki 5% kerja tidak

siap adalah

dilaksanakan

pada akhir tahun


PENCAPAIAN PROJEK

MAKMAL ODESSEY

MJIIT

PEJABAT UPMU DI J3


BAHAGIAN

SELENGGARA


CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN SELENGGARA

PHB UTMKL


SKOP KERJA

UNIT ELEKTRIK


SKOP KERJA

UNIT MEKANIKAL

Unit Mekanikal bertanggungjawab untuk memastikan kesemua penyelenggaraan

bangunan dan fasiliti berkaitan Mekanikal dikampus UTMKL didalam keadaan baik.

Berikut merupakan system yang dibawah penyeliaan Unit Mekanikal :

‣ Sistem Pendingin Hawa

‣ Sistem Lif & Eskalator

‣ Sistem Pencegah Kebakaran

‣ Sistem Pam Air Domestik

‣ Sistem Rain Water Harvesting

SKOP KERJA UNIT AWAM

Unit Mekanikal bertanggungjawab untuk memastikan kesemua penyelenggaraan

bangunan dan fasiliti berkaitan Bangunan dan Bekalan Air dikampus UTMKL didalam

keadaan baik.

Berikut merupakan system yang dibawah penyeliaan Unit Mekanikal :

‣ Sistem Bekalan Air dan Perpaipan

‣ Struktur dan Kemasan Bangunan

‣ Bumbung bangunan dan Perngairan Hujan

‣ Sistem Sanitari, Pembentungan dan Peparitan

‣ Sistem Rain Water Harvesting

SKOP KERJA UNIT

PEMBERSIHAN & LANSKAP

Unit Pembersihan dan Lanskap bertanggungjawab untuk memastikan kesemua

penyelenggaraan Pembersihan bangunan dan Persekitaran serta Permbersihan Tandas

dikampus UTMKL didalam keadaan bersih.

Berikut merupakan system yang dibawah penyeliaan Unit Pembersihan dan Lanskap:

‣ Kebersihan Dalam Banguna

‣ Kebersihan Tandas

‣ Kebersihan dan Penceriaan Lanskap

‣ Kebersihan Jalan dan Laluan pejalan kaki

‣ Pengurusan Nursery

‣ Penyediaan Hiasan majlis university

‣ Menyelaras gotong-royong


MEKANISMA & PENCAPAIAN

MEKANISMA

PENCAPAIAN

Penjimatan

bayaran elaun

lebih masa stafdigantikan

dengan cuti

gantian

Zero waste

20% Di ganti

kepada Cuti

Gantian

50% dengan

fotocopy

menggunakan

kertas recyle

Penjimatan Bil

Elektrik-Bayaran

Balik Bil Felo KSJ

yang melebihi RM

250.00

Pengurangan

harga kontrak

10% Penjimatan Bil

Elektrik-Bayaran

Balik Bil Felo KSJ

yang melebihi RM

250.00

10% Pengurangan

harga kontrak

Penjimatan Bil

Celcom- Bayaran

balik Bil Celcom

melebihi RM

100.00

20% Penjimatan

Bil Celcom-

Bayaran balik Bil

Celcom melebihi

RM100.00


INDEKS PENYELENGARAAN

BIL PERKARA 2015 (RM) 2016 (RM) 2017 (RM)

BELANJA PENYELENGGARAAN UTMKL – KSJ

A Penyelenggaraan Awam 397,468.34 386,085.66 292,404.00 - 24.26

B Penyelenggaraan Elektrik 121,729.00 58,506.20 76,321.06 30.45

C Penyelenggaraan Mekanikal 83,053.00 61,464.70 24,481.76 - 60.29

D Pembersihan Bangunan dan Landskap 211,051.80 266,719.18 294,153.65 10.29

E Jumlah (A+B+C+D) 813,302.14 772,956.75 687,360.47 - 11.07

F Luas Kawasan Bangunan (meter persegi) 74304 74304 74304

G

Index Penyelenggaraan (Kos (E)/Luas(F))

RM/meter persegi

10.95 10.40 9.25

H Luas Kawasan Bangunan (kaki persegi) 799,511.04 799,511.04 799,511.01

- 12.45

I

Index Penyelenggaraan (Kos (E) /Luas (H))

RM/kaki persegi

1.02 0.97 0.86

KOS UTILITI UTMKL - KSJ 2015 (RM) 2016 (RM) 2017 (RM)

J

Telekom

K TNB 1,153,223.73 1,118,569.48 1,032,125.70 -7.73

L IWK 114,077.33

M SYABAS 504,346.35

N Jumlah (J + K +L + M) 1,153,223.73 1,118,569.48 1,650,549.38 47.56

O Luas Kawasan Bangunan (meter persegi) 74304 74304 74304

P

Index Utiliti (Kos (N) /Luas (O) RM/meter

persegi

15.52 15.05 22.21

Q Luas Kawasan Bangunan (kaki persegi) 799,511.04 799,511.04 799,511.04

32.23

R Index Utiliti (Kos (N) /Luas (Q)) RM/kaki persegi 1.44 1.40 2.06

HASIL SEWAAN BUMBUNG

HASIL SEWAAN BUMBUNG (UTM KL SEMARAK) 2015 (RM) 2016 (RM) 2017 (RM)

A Celcom 27,984.00 27,984.00 27,984.00

B Maxis 30,782.40 30,782.40 30,782.40

C Umobile 30,782.40 30,782.40 30,782.40

D JUMLAH (A+B+C) 89,548.80 89,548.80 89,548.80


INDEKS PENYELENGARAAN

BIL PERKARA 2015 (RM) 2016 (RM) 2017 (RM) % KOS-

A Penyelenggaraan Awam 1.050.714.70 781.487.89 205,440.00 - 73.71

B Penyelenggaraan Elektrik 269,331.30 346,371.76,1

25,992.26 - 63.63

C Penyelenggaraan Mekanikal 1,027,890.82 1,409,143.24, 1,492,967.18 5.95

C1

C2

C3

Penyelenggaraan Mekanikal (Pendimhim

Hawa)

Penyelenggaraan Mekanikal (Pencegahan

Kebakaran)

Penyelenggaraan Mekanikal (Lif dan

Eskalator)

694,545.32 1,066,838.32 1,163,054.09 9.02

133,206.30 101,042.88 106,349.49 5.25

200,139.20 241,262.04 223,563.60 - 7.34

D Pembersihan bangunan dan landskap 2,015,402.00 1,870,635.50 1,598,033.02 - 14.57

D1 Pembersihan bangunan 1,392,130.00 1,322,273.50 1,168,063.02 - 11.66

D2 Pembersihan Landskap 623,272.00 548,362.00 429,970.00 - 21.59

E

Jumlah Kos Penyelenggaraan UTMKL Semarak

(A+B+C+D)

4,363,338.82 4,407,638.39 3,422,432.46 - 22.35

F Luas kawasan bangunan (meter persegi) 178,370.80 178,370.80 178,370.80

G

Index penyelenggaran (Kos (E) / Luas (F))

RM/meter persegi

24.46 24.71 19.19

H Luas kawasan bangunan (kaki persegi) 1,919,269.81 1,919,269.81 1,919,269.81

- 28.79

I

Index penyelenggaraan (Kos (E) / Luas (H))

RM/kaki persegi

2.27 2.30 1.78

BELANJA PENYELENGGARAAN KENDERAAN (UTM KL

SEMARAK)

2015 (RM) 2016 (RM) 2017 (RM) % KOS

J Penyelenggaraan Kenderaan 704,812.00 370,935.30 210,220.57 - 43.33

L Jumlah Penyelenggaraan (A+B+C+D+J) 5,068,150.82 4,778,573.69 3,632,653.03 - 23.98

KOS UTILITI (UTM KL SEMARAK) 2015 (RM) 2016 (RM) 2017 (RM) % KOS

M Telekom 219,764.00 178,642.00 184,664.67 3.37

N TNB 4,757,746.38 5,126,361.32 5,244,230.13 2.30

O IWK 154,744.00 119,877.00 110,217.44 - 8.06

P SYABAS 549,757.90 496,545.90 294,733.04 - 40.64

Q Jumlah (M+N+O+P) 5,682,012.28 5,921,426.22 5,833,845.28 - 1.48

R Luas kawasan bangunan (meter persegi) 178,370.80 178,370.80 178,370.80

S

Index Utiliti (Kos (Q) /Luas (R)) RM/meter

persegi

31.86 33.20 32.71

T Luas kawasan bangunan (kaki persegi) 1,919,269.81 1,919,269.81 1,919,269.81

- 1.50

U Index Utiliti (Kos (Q) /Luas (T)) RM/kaki persegi 2.96 3.09 3.04


PERLESTARIAN

MEKANISMA, PEMANTAUAN & KEBERKESANAN

Membuat dan

mengemaskini laporan

tenaga dan aktiviti

pelestarian untuk

Jawatankuasa

Pengurusan di UTMKL

Membentangkan

Laporan Tenaga dan

Pelestarian

• Mesyuarat

Jawatankuasa

Pengurusan UTMKL dan

• Mesyuarat

Jawatankuasa

Pengurusan Nilai,

UTMKL.

Laporan

• Energy Performance

Report For UTMKL

• Sustainability Activities

Report


KiloWattHour

PENGGUNAAN ELEKTRIK

KAMPUS

TREND PENGGUNAAN

ELEKTRIK

1400000

Monthly Energy Trend from Year 2008 to Year 2017

1200000

2009

1000000

2010

800000

600000

2011

400000

2012

200000

0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2013


kWh

Thousands

INDEKS TENAGA

EEI Gross

14,000.00

12,000.00

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

-

(2,000.00)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kWh 8,555,5 8,601,6 8,395,4 8,617,8 10,527, 12,551, 13,030, 12,781, 13,529, 13,073,

EEI 87.03 87.49 87.89 77.08 81.77 98.79 102.56 100.60 106.48 102.90

Diff 0.00 0.39 -10.41 -5.73 11.29 15.06 13.10 18.99 15.41

Floor area 80% 98,310. 98,310. 95,522. 111,798 128,747 127,052 127,052 127,052 127,052 127,052

FACTS & FIGURES

NO KETERANGAN BILANGAN

1. PENCAWANG ELEKTRIK 8 BUAH

2. JANAKUASA TUNGGUSEDIA 6 BUAH

3. PABX 3 BUAH

4. TALIAN TELEFON 1500 TALIAN


AKTIVITI

ON-HOUSE MAINTENANCE | KERJA ELEKTRIK

SEPANJANG

TAHUN

KEUSAHAWANAN| KERJA AWAM

SEPANJANG

TAHUN


AKTIVITI

ON-HOUSE MAINTENANCE | KERJA LANDSKAP

SEPANJANG

TAHUN

KEUSAHAWANAN| PENJUALAN BUNGA HIASAN 15 JUN 2017

More magazines by this user
Similar magazines