14 Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah 2018

yannayatie

5.3.1 Tanggungjawab Pengetua/Guru Besar/PK Pentadbiran

5.3.2 Tanggungjawab Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)/

Ketua Bidang/ Ketua Panitia

5.3.3 Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran

BAB 6 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN

6.1 Pengenalan

6.1.1 Kaedah Pentaksiran Secara Pemerhatian

• Contoh 1 – Senarai Semak

• Contoh 2 – Anekdot

• Contoh 3 – Rekod Berterusan (running record)

• Contoh 4 – Gambar Aktiviti

6.1.2 Kaedah Pentaksiran Secara Lisan

• Contoh 5 – Respons Guru

• Contoh 6 – Soalan Lisan (murid dengan guru)

• Contoh 7 – Soalan Lisan (murid dengan murid)

• Contoh 8 – Deklamasi Sajak (murid dengan bahan

pembelajaran)

6.1.3 Kaedah Pentaksiran Secara Penulisan

• Contoh 9 – Lembaran Kerja (Soalan Latihan)

• Contoh 10 – Lembaran Kerja (Bentuk Jadual)

6.2 Pentaksiran Kendiri

• Contoh 11 – Lembaran Pentaksiran Kendiri atau Refleksi

• Contoh 12 – Penggunaan Rubrik

• Contoh 13 – Senarai Semak

• Contoh 14 – Skala Kadar

6.3 Pentaksiran Rakan Sebaya

• Contoh 15 – Borang Maklum Balas

43

BAB 7 PENUTUP 59

GLOSARI 60

PENGHARGAAN 63

SENARAI RUJUKAN 65

ii

vi

Similar magazines