03.05.2019 Views

Buku Pengurusan Sekolah 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KANDUNGAN<br />

1 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) GURU BESAR<br />

2 CARTA ORGANISASI UTAMA<br />

3 IKRAR GURU DAN IKRAR MURID SK CYBERJAYA<br />

4 LAGU SEKOLAH<br />

5 PIAGAM PELANGGAN<br />

6 ETIKA KERJA<br />

7 VISI DAN MISI SK CYBERJAYA<br />

8 TERAS PERKHIDMATAN AWAM<br />

9 TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA<br />

10 SENARAI TUGAS (PANDUAN AM)<br />

11 TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN <strong>2019</strong><br />

12 JAWATANKUASA PENGURUSAN INDUK<br />

13 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM<br />

14 JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID<br />

15 JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM<br />

16 TAKWIM PERSEKOLAHAN <strong>2019</strong>


PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)<br />

GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA<br />

DAN SASARAN PENCAPAIAN TAHUN <strong>2019</strong><br />

1 - Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan UPSR Berdasarkan Gred Purata Negeri (GPN ) dan Gred<br />

Purata Daerah (GPD) UPSR Sebanyak 2.08<br />

2 - Peningkatan Peratus Murid Tahap 1 Menguasai Kemahiran Literasi dan Numerasi mengikut :<br />

Tahun 1 : Literasi BM 98% Numerasi 98% Literasi Bahasa Inggeris 95%<br />

Tahun 2 : Literasi BM 98% Numerasi 98% Literasi Bahasa Inggeris 98%<br />

Tahun 3 : Literasi BM 100% Numerasi 100% Literasi Bahasa Inggeris 100%<br />

3 - Menjadikan <strong>Sekolah</strong> Kebangsaaan Cyberjaya salah sebuah <strong>Sekolah</strong> Kluster Kecemerlangan<br />

yang berprestasi tinggi di Malaysia.<br />

4 - Menjadikan <strong>Sekolah</strong> Kebangsaan Cyberjaya sebuah sekolah rendah yang akan mencapai Akreditasi<br />

dan diiktiraf sebagai sebuah sekolah Program <strong>Sekolah</strong> Amanah pada tahun 2020.<br />

5 - Mencapai sasaran peratus purata keseluruhan kehadiran murid di tahap 94 % pada setiap bulan.<br />

6 - Peningkatan Peratus Pencapaian Kemenangan Dalam Pertandingan Sukan MSSD 40% dan<br />

Ko Akademik 40% Peringkat Dearah. dan 15% dalam kedua-dua bidang di peringkat Negeri serta<br />

10% di peringkat Kebangsaan dan 5% peringkat Antarabangsa.


CARTA ORGANISASI INDUK PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA SESI PERSEKOLAHAN <strong>2019</strong>


IKRAR GURU<br />

Bahawasanya Kami Guru-Guru Negara Malaysia<br />

Dengan Ini Berikrar :-<br />

Mendukung Teras Cita-Cita Kami<br />

Dalam Menyatakan Keyakinan Kami<br />

Pada Cita-Cita Murni Pekerjaan Kami<br />

Kami Akan Berbakti<br />

Kepada Masyarakat<br />

Dan Negara Kami<br />

Kami Akan Menjunjung<br />

Perlembagaan Negara<br />

Kami Mengamalkan<br />

Prinsip-Prinsip Rukun Negara<br />

Pada Setiap Masa<br />

IKRAR MURID<br />

Kami murid SK Cyberjaya berikrar dan berjanji :<br />

Akan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi murid yang berilmu dan berdisiplin.<br />

Mampu menangani cabaran, brhemah dan berketrampilan.<br />

Menjaga harta benda dan nama baik sekolah.<br />

Hormat dan patuh kepada arahan guru bagi merealisasikan misi dan visi sekolah.


LAGU SEKOLAH SK CYBERJAYA<br />

Bersatu Tekad Dan Azam<br />

Warga <strong>Sekolah</strong> Bestari<br />

Membina Negara Ke Arah Wawasan<br />

Gemilang Dan Terbilang<br />

Menjulang Matlamatnagara<br />

Hadapi Segala Cabaran<br />

Berpimpinlah Tangan Menuju Kejayaan<br />

Namamu Kan Ku Julang<br />

SK Cyberjaya<br />

<strong>Sekolah</strong> Yang Bitara<br />

Cemerlang Ilmu<br />

Cemerlangn Akal Budi<br />

Sahsiah Perkerti Mulia<br />

Keimanan Penuh Di Dada<br />

Sayang Keluarga Dan Guru Tercinta<br />

Berilmu Menuju Jaya (2x)


PIAGAM PELANGGAN<br />

S<br />

K<br />

C<br />

J<br />

Sentiasa Bertanggungjawab Terhadap<br />

Murid Dan Masyarakat<br />

Kesejahteraan, Kejayaan Dan Kebahagiaan<br />

Adalah Matlamat Kami<br />

Ceria, Sentiasa Bersifat Amanah, Ikhlas Dan<br />

Mesra Amalan Kami<br />

Jaya Perkhidmatan Yang Cemerlang Matlamat<br />

Kami<br />

ETIKA KERJA<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Melaksanakan Tugas Dengan Bebas, Adil Dan<br />

Cekap<br />

Mengutamakan Pelanggan<br />

Menepati Masa Dalam Semua Urusan<br />

Berdedikasi, Berdisiplin Dan Berbudaya<br />

Aras Tinggi<br />

Berusaha Meningkatkan Kualiti Kerja Yang<br />

Cemerlang


VISI SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera<br />

MISI SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA<br />

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi<br />

Memenuhi Aspirasi Negara<br />

MATLAMAT<br />

• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.<br />

• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.<br />

• Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.<br />

• Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.<br />

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA<br />

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan<br />

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan<br />

yang seimbang dan harmoni dari segi Intelek, Emosi, Rohani dan Jasmani berdasarkan<br />

kepada kepercayaan dan kepatuhan Tuhan.<br />

Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab<br />

berketrampilan, berakhlak mulia, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri,<br />

keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran<br />

masyarakat dan negara.


TERAS PERKHIDMATAN AWAM<br />

WAWASAN 2020 - SEMBILAN CABARAN<br />

1 Mewujudkan Negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama.<br />

2 Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap<br />

diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai<br />

masalah.<br />

3 Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu<br />

bentuk persefahaman matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi<br />

contoh kepada banyak negara membangun.<br />

4 Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika.<br />

5 Mewujudkan masyarakt liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan<br />

idea, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama,<br />

meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.<br />

6 Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan<br />

memandang ke depan, yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga<br />

menyumbangkan kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.<br />

7 Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang<br />

mengutamakan kepentingan masyarakat, kebajikan insan tidak akan berkisar kepada Negara<br />

atau orang perseorangan, tetapi sekeliling sitem keluarga yang kukuh.<br />

8 Memastikan masyarakat yang adail dalam bidang ekonomi.<br />

9 Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.<br />

TONGGAK DUA BELAS<br />

1 Menghargai Masa 7 Pengaruh Teladan<br />

2 Ketekunan Membawa Kejayaan 8 Kewajipan Menjalankan Tugas<br />

3 Keseronokan Berkerja 9 Kebijaksanaan Berkhidmat<br />

4 Kemuliaan Kesederhanaan 10 Keutamaan Kesabaran<br />

5 Ketinggian Peribadi 11 Peningkatan Bakat<br />

6 Kekuatan Sifat Baikhati 12 Nikmat Mencipta


PELAN INTERGITI NASIONAL (PIN)<br />

FALSAFAH PIN<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Pelan Integriti Nasional (PIN) digubal dengan merangkumi semangat dan prinsip Perlembagaan<br />

Persekutuan. Hakikat kehidupan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan<br />

agama adalah suatu kurniaan dan kelebihan untuk dimanfaatkan. PIN juga menyerap falsafah dan<br />

prinsip Rukun Negara, iaitu membina masyarakat yang bersatu padu, adil, demokratik, liberal dan<br />

pro"gresif serta berpegang teguh pad a lima prinsip Rukun Negara. PIN turut dibimbing oleh falsafah<br />

dan cabaran Wawasan 2020 ke arah mewujudkan sebuah negara maju menurut acuan sendiri<br />

menjelang 2020.<br />

Sebagai sebuah pelan yang lahir selaras dengan aspirasi rakyat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan<br />

mereka, PIN mencerminkan ciri-ciri khusus masyarakat dan negara Malaysia. Di samping itu, PIN<br />

mengambil kira perkembangan antarabangsat pengalaman negara-negara lain serta impak arus<br />

globalisasi.<br />

Ringkasnya, PIN adalah kesinambungan dan penterjemahan falsafah, prinsip, dan matlamat yang<br />

hendak dicapai dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara serta beberapa dasar strategik<br />

sebelum ini, di samping mengambil kira pelbagai perkembangan dan cabaran baru.<br />

KONSEP<br />

4 PIN ialah sebuah pelan induk yang bertujuan memberikan hala tuju serta bimbingan kepada semua<br />

komponen atau sektor masyarakat dan negara. PIN juga memupuk, menyemai dan membaja sistem<br />

kehidupan masyarakat dan negara dalam usaha besar membina sebuah masyarakat yang bermoral dan<br />

beretika, sekaligus negara yang berintegriti.<br />

5 PIN merupakan suatu gagasan yang dicetuskan oleh pucuk pimpinan dengan sokongan padu rakyat<br />

pelbagai kaum, lapisan dan wilayah. Kerjasama antara semua pihak ini menjadi kekuatan bagi<br />

mengubah atau menambahbaik nilai dan amalan masyarakat serta institusinya<br />

6<br />

Pendekatan PIN ialah mengkoordinasikan usaha semua komponen dan sektor dalam gerakan<br />

pemantapan integriti. PIN memerlukan keseluruhan institusi governan negara iaitu eksekutif,<br />

perundangan dan kehakiman supaya meningkatkan integriti mereka, menghormati dan<br />

mempertahankan prinsip pemisahan kuasa, serta melaksanakan fungsi masing-masing dengan cekap,<br />

telus, adil dan berkesan. PIN juga memerlukan pelbagai komponen dan institusi dalam masyarakat<br />

supaya merangka dan melaksanakan program pemantapan integriti mereka. Sinergi pelaksanaan<br />

program integriti oleh semua komponen dan sektor tersebut akan dengan sendirinya menyumbang<br />

kepada pemantapan integriti seluruh masyarakat dan negara.


OBJEKTIF UMUM<br />

7 Objektif umum PIN ialah untuk merealisasikan hasrat Wawasan 2020, iaitu menjadi sebuah negara<br />

maju menurut acuan sendiri dengan "membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan<br />

etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan<br />

diitunjangi oleh budi pekerti yang luhur.<br />

OBJEKTIF KHUSUS<br />

8 Objektif khusus PIN adalah seperti berikut :<br />

i<br />

ii<br />

iii<br />

Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama<br />

dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti,<br />

bermoral dan beretika;<br />

Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha<br />

peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam<br />

semua bidang;<br />

Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta<br />

mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak<br />

cergas menegakkan integriti;<br />

iv<br />

v<br />

Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara, dan<br />

peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat; dan<br />

Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad<br />

ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan.<br />

KESIMPULAN<br />

9<br />

Penghayatan dan penterjemahan falsafah, prinsip dan objektif PIN oleh pelbagai sektor masyarakat<br />

dan negara sudah pasti akan menjadi suatu kekuatan yang ampuh bagi mengubah wajah masyarakat<br />

dan negara Malaysia. Kekuatan ini juga akan membolehkan Malaysia menangani cabaran baru abad<br />

ke-21 dengan lebih berkesan. Kesemua ini akan menyumbang kepada pencapaian cita-cita menjadi<br />

masyarakat maju mengikut acuan sendiri


IKRAR INTERGITI PERKHIDMATAN AWAM<br />

Kami, Pegawai Awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan<br />

memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah,<br />

salahguna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut:<br />

Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;<br />

<br />

Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah;<br />

<br />

Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan;<br />

<br />

Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah<br />

rasuah; <br />

Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba mengugat integriti dan imej Pegawai Awam;<br />

<br />

Mematuhi sepenuhnya Kod Etika Jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran<br />

agama dalam melaksanakan tugas.


TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA<br />

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah<br />

pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang<br />

menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang<br />

dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.<br />

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka,<br />

memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk<br />

menghadapai cabaran pada masa hadapan.<br />

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan<br />

sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan<br />

kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tinggnya.<br />

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR<br />

1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.<br />

2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi,<br />

politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.<br />

3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak<br />

mengetahuinya.<br />

4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata<br />

pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.<br />

5 Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang<br />

baik kepada pelajar.<br />

6 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri kursus<br />

ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggitingginya.<br />

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA<br />

1 Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.<br />

2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan<br />

dengan rumahtangga.<br />

3 Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau<br />

mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada<br />

mereka yang berhak mengetahuinya<br />

4 Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan<br />

maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.<br />

5 Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan eknonomi ibu<br />

bapa pelajar.<br />

6 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan<br />

kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.


TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA<br />

1 Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,<br />

masyarakat, negara atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.<br />

2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka<br />

untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya<br />

perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.<br />

3<br />

Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai<br />

seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.<br />

4 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan<br />

dengan masyarakat.<br />

5 Memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan<br />

masyarakat.<br />

6 Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan<br />

sehari-hari dengan baik.<br />

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN<br />

1 Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama<br />

baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan<br />

maruah seseorang guru.<br />

2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.<br />

3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguhsungguh<br />

dan mengekalkan sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.<br />

4 Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang beru dalam profesion<br />

keguruan.<br />

5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan.<br />

6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.<br />

CATATAN:<br />

Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan<br />

di sesebuah institusi peringkat rendah, menengh dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas<br />

dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB<br />

1 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BESAR<br />

A. PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM<br />

1 Mengagihkan tugas-tugas akademik dan bukan akademik kepada staf.<br />

2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum atau Panitia Mata Pelajaran<br />

3 Merancang Jadual Waktu.<br />

4 Menyediakan takwim akademik sekolah<br />

5 Menyelia pengajaran dan pembelajaran (P & P)<br />

6 Menyemak buku rancangan pelajaran<br />

7 Menyediakan panduan dan perincian tugas-tugas kepada staf<br />

8 Merancang program sokongan akademik<br />

9 Merancang pelbagai kegiatan berkaitan dengan kurikulum<br />

10 Menyenaraiutamakan pelbagai kegiatan berkaitan dengan kokurikulum<br />

11 Menetapkan sasaran akademik untuk tahun semasa.<br />

B. PENGURUSAN KEWANGAN, KEMUDAHAN DAN SUMBER<br />

1 Mengenalpasti keperluan-keperluan sekolah.<br />

2 Memastikan stok sentiasa kemaskini.<br />

3 Mengoptimumkan penggunaan segala kemudahan yang ada.<br />

4 Memastikan kemudahan dan kelengkapan diselenggarakan dengan baik.<br />

C. PENGURUSAN TENAGA PENGAJAR DAN KAKITANGAN<br />

1 Mengubal Carta Organisasi <strong>Sekolah</strong><br />

2 Menetapkan tugas-tugas staf<br />

3 Menwujudkan budaya dan etika kerja yang cemerlang<br />

4 Menyelia kemajuan dan prestasi staf<br />

5 Merancang dan melaksanakan program pembangunan staf<br />

D. PENGURUSAN KEBAJIKAN PELAJAR<br />

1 Menyediakan kemudahan asas akademik dan bukan akademik.<br />

2 Menjaga keselamatan dan kesihatan pelajar.<br />

3 Mewujudkan perkhidmatan bimbingan dan kauseling.<br />

4 Menggunakan pelbagai bentuk bantuan kepada pelajar.<br />

5 Meningkatkan disiplin dan sahsiah pelajar.<br />

E. PENGURUSAN PERHUBUNGAN DALAMAN DAN LUARAN<br />

1 Mewujudkan hubungan harmonis di antara pihak sekolah dengan masyarakat umum<br />

2 Menubuh dan mempergiatkan aktiviti-aktiviti Persatuan Ibubapa Dan Guru (PIBG)<br />

3 Menjalinkan perhubungan yang bermakna di antara sekolah dengan pelbagai institusi Kementerian<br />

Pendidikan atau agensi-agensi luar


2 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN<br />

A. MENGAJAR<br />

1 Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan Pelajaran<br />

2 Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan<br />

3 Membimbing pelajar memeprolehi ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif.<br />

4 Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan.<br />

B. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PENGURUSAN KURIKULUM<br />

1 Membantu Guru Besar dalam pengagihan tugas-tugas akademik kerpada staf.<br />

2 Menyelaras pengendalian mesyuarat panitia mata pelajaran.<br />

3 Menyelia dan megemaskinikanjadual waktu tahunan.<br />

4 Memabntu Guru Besar menyemak dan menandatangani <strong>Buku</strong> Rekod Persediaan mengajar.<br />

5 Membantu Guru Besar mengurus hal-hal peperiksaan dalaman, UPSR dan kelompok.<br />

Membantu Guru Besar merancang program sokongan<br />

6 akademik.<br />

7 Berinteraksi dengan Penyelia Petang dalam hal-hal akademik dan bukan akademik.<br />

C. MEMBANTU GURU BESAR DALAM URUSAN PENTADBIRAN HARIAN<br />

1 Menyemak kehadiran staf.<br />

2 Mengurus data dan maklumat.<br />

3 Mengawal disiplin pelajar.<br />

4 Mewakili Guru Besar menghadiri taklimat dan majlis rasmi.<br />

D. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PENGURUSAN STAF<br />

1 Menyelia kerja-kerja staf<br />

2 Melaksanakan pembangunann staf<br />

3 Menilai prestasi sasaran kerja tahunan staf<br />

E. MEMBANTU GURU BESAR DAAM PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN SUMBER<br />

1 Menentukan bekalan kemudahan asas mencukupi<br />

2 Mengoptimumkan penggunaan segala kemudahan dan kelengkapan sedia ada<br />

3 Menyelenggara kemudahan dan kelengkapan<br />

F. MEMBANTU GURU BESAR DALAM TUGAS-TUGAS LAIN<br />

1 Membimbing guru-guru baru/pelatih/sandaran dalam mengendalikan tugas-tugas mereka.<br />

2 Menyelia kegiatan-kegiatan bimbingan dan kelas-kelas pemulihan.<br />

3 Membantu dalam perancangan takwim akademik tahunan sekolah.<br />

4 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.<br />

5 Mengurus hal-hal bangunan, keceriaan, keselamatan dan ketenteraman sekolah.<br />

6 Melaksanakan arahan-arahan atau tugasan-tugasan lain seperti yang diberikan oleh pihak<br />

Kementerian Pendidikan atau pihak atasan lain dari masa ke semasa.


3 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID<br />

A. MENGAJAR<br />

1 Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan Pelajaran<br />

2 Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan<br />

3 Membimbing pelajar memeprolehi ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif.<br />

4 Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan.<br />

B. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PENGURUSAN KEBAJIKAN DAN DISIPLIN PELAJAR<br />

1 Menyediakan khidmat bimbingan dan kauseling murid<br />

2 Mengawal keselamatan, kebajikan dan kesihatan murid<br />

3 Mengurus bentuk bantuan kebajikan murid seperti:<br />

3.1 Skim Pinjaman <strong>Buku</strong> Teks (SPBT)<br />

Pelbagai<br />

3.2 Biasiswa<br />

3.3 Bantuan Khas Pakaian Seragam/kasut/beg tajaan Kementerian Pendidikan<br />

3.4 Bantuan cermin mata tajaan Kementerian Pendidikan atau Persatuan Orang Buta<br />

3.5 Lain-lain bantuan khas bagi murid-murid miskin<br />

4 Mengurus dan mengemaskinikan pelbagai rekod kebajikan murid<br />

5 Membantu menguatkuasakan peraturan-peraturan sekolah<br />

6 Mengendalikan kes-kes disiplin murid<br />

7 Mengurus hal-hal makanan, minuman dan kebersihan kantin sekolah<br />

8 Menguruskan hal-hal Projek susu<br />

C. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PENGURUSAN KEMASUKAN DAN PENDAFTARAN PELAJAR<br />

1 Mengendalikan pendaftaran murid-murid Tahun Satu<br />

2 Menempatkan pelajar yang baru berpindah dari sekolah lain<br />

3 Menguruskan perpindahan murid<br />

D. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PERHUBUNGAN AWAM<br />

1 Mewujudkan hubungan harmonis dengan masyarakat umum<br />

2 Mempergiatkan kegiatan-kegiatan Persatuan Ibubapa Dan Guru (PIBG)<br />

3 Menjalinkan hubungan mesra dengan ahli-ahli staf kedua sesi pagi dan petang<br />

E. MEMBANTU GURU BESAR DALAM HAL-HAL LAIN<br />

1 Menguruskan hal Ehwal murid/kebajikan murid<br />

2 Menyelia kemudahan rawatan murid<br />

3 Menyediakan peralatan teknologi pendidikan<br />

Menentukan bahan Pusat Sumber dan Bacaan<br />

4 murid<br />

5 Mengganggotai jawatankuasa perbadanan dalam sekolah<br />

6 Mewakili Guru Besar menghadiri mesyuarat, taklimat dan majlis rasmi<br />

7 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dan<br />

Kementerian Pendidikan dari masa kesemasa.


4 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM<br />

A. MENGAJAR<br />

1 Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan Pelajaran<br />

2 Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan<br />

3 Membimbing pelajar memeprolehi ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif.<br />

4 Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan.<br />

B. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PENGURUSAN KURIKULUM<br />

1 Merancang, menyelaras dan mengubal hal-hal kurikulum<br />

2 Merancang, menyusun dan menyelia kerja-kerja akademik<br />

3 Merancang dan menyelaras penyertaan pelbagai kegiatan akademik dengan pihak luar<br />

C. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PENGURUSAN KOKURIKULUM<br />

1 Menentukan bekalan, persiapan dan kemudahan asas aktiviti-aktiviti kokurikulum<br />

2 Menyelenggara dan merekod kelengkapan serta kemudahan kokurikulum<br />

3 Mengoptimumkan penggunaan kelengkapan dan kemudahan sedia ada<br />

4 Merancang dan menjadualkan kegiatan-kegiatan kokurikulum sepanjang tahun<br />

5 Menyelaras aktiviti-aktiviti kokurikulum dengan institusi/perbadanan luar<br />

6 Mempengerusikan mesyuarat yang berhubung kait dengan hal-hal kokurikulum<br />

D. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PERHUBUNGAN AWAM<br />

1 Menjalinkan hubungan harmonis di antara pihak sekolah dengan masyarakat umum<br />

2 Mempergiatkan aktiviti-aktiviti anjuran PIBG dengan pihak Ibubapa<br />

3 Menjalinkan hubungan baik dengan ibubapa secara langsung<br />

D. MEMBANTU GURU BESAR DALAM PENTADBIRAN HARIAN<br />

1 Menyemak kehadiran staf<br />

2 Mengawal disiplin, keselamatan dan kebajikan pelajar<br />

3 Melayan tetamu semasa ketiadaan Guru Besar<br />

4 Mengurus maklumat dan data rasmi sekolah<br />

E. MEMBANTU GURU BESAR DALAM HAL-HAL LAIN<br />

1 Menjalankan tugas-tugas rasmi semasa ketiadaan Guru Besar<br />

2 Merancang dan menguruskan pentadbiran sekolah secara amnya.<br />

3 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum<br />

4 Beranggungjawab tentang lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah.<br />

5 Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah<br />

6 Melaksanakan tugas-tugas lain atas arahan Guru Besar atau Jabatan Pendidikan dari masa kesemasa.


5 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KELAS<br />

A - BUKU DAFTAR KEDATANGAN<br />

Melengkapkan <strong>Buku</strong> Jadual Kedatangan<br />

1 :<br />

1.1 No pendaftaran<br />

1.2 Nama penuh murid<br />

1.3 Bangsa<br />

1.4 Tarikh masuk kelas<br />

1.5 No. Sijil beranak<br />

1.6 Tarikh lahir<br />

1.7 Tempat lahir<br />

1.8 Agama<br />

1.9 Nama ibubapa<br />

1.1 Pekerjaan bapa/penjaga<br />

1.11 Alamat penuh<br />

1.12 No. telefon rumah/pejabat<br />

1.13 Layak/tidak layak SPBT<br />

2 Menanda kehadiran harian murid.<br />

3 Merumus keselurhan kehadiran pada setiap hujung bulan pesekolahan.<br />

4 Mencatat perpindahan atau kemasukan baru murid dari masa ke semasa.<br />

5 Menghubungi ibu bapa/penjaga sekiranya murid ponteng berturut-turut selama tiga hari.<br />

6 Menghubungi ibubapa/penjaga untuk pengesahan peribadi daripada doktor bagi murid yang tidak<br />

dapat hadir.<br />

B - PENGURUSAN WANG RAMPAI / YURAN KHAS<br />

Mengutip wang rampai/yuran khas untuk tujuan sesuatu hal khususnya seperti UPSR, derma jogaton,<br />

1 derma kilat seperti untuk badan-badan amal dari masa ke semasa<br />

2 Merekod semua wang kutipan sebelum diserahkan kepada Pembantu Takbir.<br />

3 Mengendalikan pesanan buku teks atau buku kerja bagi pihak murid.<br />

C - PERKARA-PERKARA AKADEMIK<br />

1 Merekodkan keputusan setiap keputusan ujian di dalam <strong>Buku</strong> Rekod Persediaan Mengajar.<br />

2 Mengisi markah peperiksaan/ujian semesta dalam Borang Markah Besar.<br />

3 Mengemaskinikan <strong>Buku</strong> Penilaian Kemajuan Murid Berasaskan <strong>Sekolah</strong> (PKBS).<br />

Memastikan papan kenyataan di adalam kelas dimanafaatkan dengan sepenuhnya seperti<br />

mempamerkan jadual waktu, peraturan-peraturan sekolah, notis Guru Besar, jadual kegiatan KK,<br />

4 rooster tugas murid, dsb.<br />

5 Mengawasi kekemasan, kebersihan dan keselesaan di adalam kelas untuk P & P.<br />

D. BANTUAN KEWANGAN DAN BIASISWA<br />

1 Mengenalpasti murid yang memerlukan bantuan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP), Biasiswa Yayasan<br />

Sarawak(BYS) atau mana-mana pertubuhan lain<br />

2 Memaklumkan kepada Penolong kanan (HEM) murid yang memerlukan bantuan pakaian seragam,<br />

kasut atau beg anjuran Jabatan Pendidikan.<br />

3 Mengenalpasti murid yang layak atau tidak layak diberi pinjaman buku teks anjuran Jabatan Pendidikan<br />

di bawah Skim Pinjaman <strong>Buku</strong> Teks (SPBT


E. MENGENDALIKAN TUGAS-TUGAS LAIN<br />

1 Mengenalpasti dan melantik Ketua kelas/Pembantunya pada permulaan penggal.<br />

2 Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan khidmat bimbingan dan kauseling<br />

Mengenalpasti murid yang ada masalah kesihatan, ekonomi, rumah tangga, yatim piatu, emosi dan<br />

3 mental<br />

4 Melaksanakan tugas seprti yang diarahkan oleh JP/GB/PK/PP dari masa kesemasa.<br />

6 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BIASA<br />

A. MENGAJAR<br />

1 Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan Pelajaran<br />

2 Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan<br />

3 Membimbing pelajar memeprolehi ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif.<br />

4 Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan.<br />

B. MEMBUAT PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN<br />

1 Merancang P & P tahunan mengiktu Sukatan Pelajaran anjuran Kementerian Pendidikan.<br />

2 Menyediakan rancangan pelajaran penggal, mingguan dan harian.<br />

3 Menyediakan rancangan mengajar bersaingan selain <strong>Buku</strong> Rekod Persediaan Mengajar.<br />

4 Merancang ujian berasskan tajuk bahan P & P , ujian mingguan, bulanan atau tahunan.<br />

5 Merekodkan penilaian dan keptusan ujian yang kemaskini di dalam Muku Kemajuan murid.<br />

6 Merancang tindakan-tindakan susulan terhadap penilaian/keputusan ujian berkenaan untuk<br />

meningkatkan prestasi akademik murid-murid.<br />

C - MELAKSANAKAN PELBAGAI TUGAS KHAS.<br />

1 Menghadiri kursus kemahiran anjuran Pusat Kegiatan guru atau seumpamanya.<br />

2 Mengendalikan kursus-kursus dalaman kepada ahli-ahli staf yang lain.<br />

3 Menjadi ahli pelbagai jawatankuasa dalaman yang ditubuhkan oleh Guru Besar.<br />

4 Mengendalikan kelas-kelas tambahan apabila dirancangkan oleh Guru Besar.<br />

5 Mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum seperti diagihkan oleh PK(KK).<br />

D - MENJAGA DISIPLIN, KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN MURID<br />

1 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi oleh setiap murid.<br />

2 Mewujudkan suasana ceria dan kondusif bagi P & P.<br />

3 Mengendalikan kes-kes disiplin, keselamatan dan kebajikan murid.<br />

4 Memupuk dan mengamalkan nilai-nilai di kalangan murid.<br />

E. MENTADBIR DAN MENGURUS BILIK DARJAH<br />

1 Mengutamakan disiplin di samping P & P.<br />

2 Mengoptimumkan penggunaan kemudahan dan kelengkkapan yang sedia ada.<br />

3 Memastikan suasana bersih, kemas dan teratur.<br />

4 Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes murid ponteng.<br />

F. MENGENDALIKAN PELBAGAI TUGAS RASMI LAIN<br />

1 Mengambilalih tugas-tugas rasmi bagi rakan yang lain semasa ketiadaannya.<br />

2 Menjadi guru pengganti atau guru “ sit-in” dari masa ke semasa.<br />

3 Mewakili pihak sekolah dalam jemputan-jemputan rasmi atas arahan Guru Besar.<br />

4 Menjalankan tugas-tugas khas yang diarahakan oleh Jabatan Pendidikan/GB/PK1/PK2/PK KK/PP.


7 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU DISIPLIN<br />

1 Sebagai Setiausaha kepada Lembaga Disiplin <strong>Sekolah</strong>.<br />

Merekodkan segala kesalahan-kesalahan/hukuman-hukuman/denda yang dikenakan ke atas muridmurid.<br />

2<br />

3 Menjadi Penasihat kepada Lembaga Pengawas <strong>Sekolah</strong><br />

4 Membantu Guru Besar dalam menentukan supaya peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepenuhnya.<br />

5 Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh Lembaga Pengawas <strong>Sekolah</strong> serta<br />

merujukkannya kepada Guru Besar, jika perlu<br />

6 Membantu Guru Besar dalam mengesan kesalahan-kesalahan besar yang boleh membawa kepada<br />

penggantungan sementara ataupun pembuangan sekolhah. Beliau juga dikehendaki mengesahkan<br />

kesalahan-kesalahan itu.<br />

7 Sentiasa berhubung rapat dengan guru bimbingan dan kauseling untuk menyelesaikan masalahmasalah<br />

murid dan juga dalam membantu menyelesaikan murid-murid yang bermasalah.<br />

8 Sentiasa berusha untuk menanamkan semangat patuh kepada arahan-arahan sekolah di kalangan<br />

murid-murid.<br />

9 Bekerjasama dengan guru-guru bertugas mingguan/harian dan Lembaga Pengawas <strong>Sekolah</strong> untuk<br />

tujuan menguruskan kawalan murid-murid pada hari perhimpunan dan majlis-majlis yang diadakan<br />

oleh pihak sekolah.<br />

10 Mencadangkan perlantikan pengawas-pengawas sekolah.<br />

11 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.<br />

8 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU DATA<br />

1 Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh<br />

Guru Besar/Pengetua.<br />

2 Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh<br />

Bahagian-Bahagian di KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah (Gabungan) dan<br />

sekolah dan lain-lain agensi kerajaan.<br />

3 Bertanggungjawab bagi pengurusan data di bawah sistem aplikasi seperti EMIS iaitu melaksanakan<br />

pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data<br />

dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan yang berkaitan dengan:<br />

3.1 Guru seperti biodata, opsyen dan pengalaman mengajar;<br />

3.2 Pelajar seperti enrolmen, biasiswa dan bantuan lain;<br />

3.3 Staf bukan guru;<br />

3.4 Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah;<br />

3.5 Lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa.<br />

4 Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan maklumat pendidikan seperti HRMIS,<br />

Sistem Maklumat Murid (SMM), Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM), KWAMP, peperiksaan, asrama,<br />

kokurikulum, <strong>Buku</strong> Teks dll<br />

5 Membantu dalam penyelenggaraan dan rangkaian komputer; namun bagi sekolah Bestari<br />

tanggungjawab teknikal dibuat oleh Penyelaras IT.<br />

6 Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat sekolah.<br />

7 Menjadi setiausaha Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran <strong>Sekolah</strong>.<br />

8 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke semasa.


GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH<br />

Adalah menjadi tanggungjawab Guru Data:<br />

1 Mengemas kini data EMIS.<br />

2 Mematuhi tarikh kutipan dan garis panduan penyelenggaraan yang telah ditetapkan.<br />

3 Memastikan data disemak.<br />

4 Menyediakan laporan atau catatan yang diperlukan contoh: catatan atau alasan bagi turun/naik data<br />

enrolmen dan ditentu sah oleh GPK1 selaku Pengurus Maklumat <strong>Sekolah</strong> sebelum menghantar ke PPD.<br />

5 Memastikan Laporan Pengesahan Maklumat <strong>Sekolah</strong> yang dicetak dari aplikasi EMIS disemak dan<br />

disahkan oleh Pengetua/Guru Besar sebelum dihantar ke PPD.<br />

6 Menyimpan dengan baik segala dokumen (bahan bercetak atau elektronik) berkaitan pengurusan data<br />

EMIS<br />

7 Menyelenggara komputer yang digunakan untuk tujuan pengurusan maklumat sekolah dengan baik.<br />

Segala kerosakan perisian hendaklah dilaporkan kepada Pegawai maklumat, PPD dengan segera supaya<br />

kutipan data tidak terganggu.<br />

8 Membuat salinan backup data pada setiap kutipan dan menyimpan disket backup dengan baik.<br />

9 Jika berlaku kerosakan komputer segala urusan kemas kini hendaklah dilakukan di PPD.<br />

10 Pihak pengurusan sekolah perlu memastikan data disimpan di tempat yang selamat kerana ia merupakan<br />

bahan terkawal dan sulit.<br />

9 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SUMBER<br />

A. PEMBELIAN ALAT / BAHAN<br />

1 Membuat senarai alat/bahan yang diperlukan oleh semua bahagian.<br />

2 Mendapat sebutharga bagi barang-barang yang hendak dibeli.<br />

3 Mendapatkan senarai Penender Pusat.<br />

4 Memesan barang-barang setelah diluluskan.<br />

5 Menerima alat/bahan dan menyemak bilangan dan spesifikasinya.<br />

B. PENYIMPANAN STOK<br />

1 Memasukkan alat/bahan dalam stok.<br />

2 Menyediakan buku rekod pinjaman.<br />

3 Memastikan alat/bahan yang dikeluarkan itu dalam keadaan yang baik dan dikembalikan dalam<br />

keadaan yang sama.<br />

4 Menyediakan tempat menyimpan alat/bahan.<br />

5 Mengurus-rawat alat bahan yang rosak.<br />

6 Mengawasi dan menyelenggarakan keselamatan alat/bahan.<br />

C. PENYEDIAAN KATALOG<br />

1 Menyediakan katalog bagi semua bahan yang ada.<br />

2 Menyimpan rekod penggunaan bahan-bahan ini oleh guru-guru.<br />

D. PENGGUNAAN RADIO PENDIDIKAN<br />

1 Membuat rakaman bagi setiap tajuk yang sesuai.<br />

2 Melabel/menjudul dan membuat ringkasan setiap siaran yang dirakamkan.<br />

3 Menyenaraikan setiap yang dirakam dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkenaan.<br />

4 Menyediakan katalog rakaman pita kaset.<br />

5 Menyelaraskan jadual waktu siaran dengan jadual waktu sekolah.


E. PENGGUNAAN TV PENDIDIKAN<br />

1 Membuat rakaman kaset video setiap tajuk yang sesuai.<br />

2 Menyenaraikan dan menyediakan katalog setiap tajuk yang dirakamkan.<br />

3 Menyelaraskan jadual waktu siaran dengan jadual waktu sekolah.<br />

F. PENGELUARAN ALAT / BAHAN<br />

Memberi pimpinan kepada guru –guru dan murid-murid berhubung dengan pengeluaran<br />

1 alat/bahan media.<br />

2 Menyelenggarakan alat perkakas yang digunakan.<br />

3 Merancang dan menyelaraskan pengeluaran alat/bahan oleh guru-guru dan murid-murid.<br />

4 Menilai kesesuaian alat/bahan dengan keperluan sekolah.<br />

G. PENTABIRAN<br />

1 Menguruskan penggunaan bilik media dan bilik khas.<br />

2 Merancang anggaran perbelanjaan tahunan.<br />

3 Menyelia, menasihat dan merancang perkhidmatan yang sesuai melalui Perkhidmatan Sebaran<br />

Pendidikan.<br />

4 Berhubung rapat dengan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (Ibu Pejabat Dan Negeri) dan<br />

agaensi lain yang berkaitan.<br />

5 Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.<br />

10 - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN<br />

A. MENYEDIAKAN PERATURAN<br />

1 Mengurus perlantikan pengawas perpustakaan.<br />

2 Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.<br />

3 Memamstikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua murid.<br />

4 Melatih pustakawan-perpustakawan yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di<br />

perpustakaan.<br />

B. MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN<br />

1 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.<br />

2 Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.<br />

Mengagihkan pembelian buku mengikut peruntukan yang ada, sama ada dari wang kerajaan atau wang<br />

suwa.<br />

3<br />

C. MEMBUAT PESANAN BUKU<br />

1 Menyediakan senarai nama buku dan alatan peprpustakaan yang hendak dibeli.<br />

2 Membuat pesanan buku-buku melalui Guru Besar.<br />

3 Memeriksa buku-buku yang dibekalkan oleh pembekal untuk menentukan cukup bilangannya dan baik<br />

keadaannya.<br />

4 Mengkelaskan buku-buku mengikut pengkelasan Peprpuluhan Dewey.<br />

5 Memasukkan kenyataan mengenai buku-buku ke dalam stok.<br />

Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran dan guru-guru lain dalam memilih buku dan majalahmajalah.<br />

6<br />

D. MEMPROSES BUKU<br />

Menyediakan “slid kerja” iaitu mencatatkan mengenai cetakan, pengarang/penerbit dan butiran<br />

1 berkenaan.<br />

2 Membuat tanda hak milik dan pengenalan pada tiap-tiap buku.


E. MENYEDIAKAN KAD-KAD<br />

1 Setiap buku hendaklah dilekatkan dengan:<br />

1.1 Kocek buku<br />

1.2 Kad buku<br />

1.3 Slid tulang belakang<br />

1.4 Kad katalog<br />

F. GALAKAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN<br />

Menyediakan aktiviti-aktiviti seperti:<br />

1 Menganjurkan pertandingan kuiz.<br />

2 Mengadakan pameran<br />

3 Meneka buku<br />

4 Bercerita<br />

5 Perbincangan mengenai buku<br />

6 Ceramah<br />

7 Drama ringkas<br />

8 Seminar<br />

G. REKOD PENGGUNAAN<br />

1 Mencatatkan bilangan pengguna perpustakaan, setiap kali perputskaan dibuka<br />

2 Senarai peminjam buku<br />

3 Senarai kekerapan murid meminjam buku<br />

H. RAWATAN BUKU<br />

1 Membaiki buku-buku yang rosak dengan cara menjilidkannya semula.<br />

2 Menjilidkan majalah-majalah.<br />

3 Menentukan dan menjamin keselamatan segala harta dan perabot dalam bilik perpustakaan daridapa<br />

kehilangan.<br />

4 Menjaga atrau menjamin kebersihan bilik peprpustakaan.<br />

5 Mengadakan fail-fail tegak.<br />

6 Menyimpan guntingan akhbar-akhbar dan kertas soalan-soalan peperiksaan untuk rujukan.<br />

G. PENYEMAKAN / HAPUS KIRA BUKU STOK<br />

1 <strong>Buku</strong>-buku yang berkedaan yang amat buruk dipilih dan dicadangkan untuk dihapuskira.<br />

2 Menyemak/menutup stok pada akhir tahun.


SENARAI TUGAS BAHAGIAN KOKURIKULUM<br />

A. JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM / SUKAN<br />

1 Merancang aktiviti jangka panjang dan jangka pendek<br />

2 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun<br />

3 Menentukan peraturan aktiviti kokurikulum<br />

4 Menentukan takwim dan jadual aktiviti<br />

5 Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh<br />

Memastikan sekolah mengambil bahagaian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah, negeri,<br />

6 kebangsaan dan antarabangsa.<br />

7 Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti mengikut takwim dan jadual aktiviti.<br />

Menentukan tarikh kejohanan olahraga sekolah, merentas desa, hari kecemerlangan kokurikulum dan<br />

8 kegiatan lain.<br />

9 Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan menyediakan laporan tahunan.<br />

10 Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan elit dilaksanakan di sekolah.<br />

Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan peruntukan kewangan yang akan<br />

11 digunakan.<br />

Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan prestasi yang<br />

12 cemerlang dalam aktiiviti kokurikulum yang disertai.<br />

13 Memastikan semua tempat dan alatan selamat digunakan.<br />

B. SETIAUSAHA KOKURIKULUM<br />

1 Menyelaras semua aktiviti kokurikulum sekolah.<br />

Membantu Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (GPK ) Kokurikulum dalam perancangan, pengagihan<br />

2 tugas pelaksanaan, pemantauan dan penilaian ke atas murid.<br />

Menentu dan menguruskan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat persatuan/ kelab,<br />

3 badan beruniform, serta sukan dan permainan.<br />

4 Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi murid semasa mengikuti aktiviti kokurikulum.<br />

5 Memastikan rekod dan data kokurikulum murid diselenggara dengan baik.<br />

6 Memastikan borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa kemas kini dan mencukupi.<br />

Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum serta menyusun dan<br />

7 melaksanakan latihan.<br />

Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar, PK 1, PK HEM dan PK Kokurikulumdari masa ke<br />

8 semasa.<br />

C. SETIAUSAHA SUKAN<br />

1 Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.<br />

2 Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti sukan MSSD, MSSN dan MSSM.<br />

3 Menetapkan murid dalam rumah sukan.<br />

4 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan peralatan.<br />

5 Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.<br />

6 Mengurus dan menjaga keselamatan peralatan sukan sekolah.<br />

7 Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sukan.<br />

8 Menyedia dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan<br />

9 Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah.<br />

10 Merekod pencapaian murid dan pasukan sekolah dalam <strong>Buku</strong> Rekod Pencapaian sukan sekolah.


11 Menghadiri kursus berkaitan pengurusan sukan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan<br />

kemahiran guru.<br />

12 Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan oleh Guru Besar, PK 1, PK HEM dan PK Kokurikulum dari<br />

masa ke semasa.<br />

D. SETIAUSAHA LAWATAN<br />

1 Menyelaras aktiviti lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah.<br />

2 Menentukan takwim lawatan sekolah yang melibatkan semua murid<br />

3 Mengenal pasti tempat-tempat yang sesuai untuk dilawati<br />

4 Memastikan semua program lawatan sekolah mengikut prosedur dan<br />

5 peraturan yang ditetapkan oleh KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, PPD dan sekolah<br />

6 Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk murid-murid yang mengikuti aktiviti lawatan.<br />

7 Memastikan semua murid mematuhi peraturan semasa lawatan dengan bantuan guru-guru pengiring.<br />

8 Menyediakan laporan setiap lawatan yang telah diadakan.<br />

9 Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan oleh Guru Besar, PK 1, PK HEK dan PK Kokurikulum dari<br />

masa ke semasa.<br />

E. PENYELARAS PERSATUAN / KELAB / BADAN BERUNIFOM<br />

1 Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan, kelab dan badan beruniform.<br />

2 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.<br />

3 Menyelaras semua aktiviti kokurikulum persatuan, kelab dan badan beruniform.<br />

4 Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk murid menyertai aktiviti.<br />

5 Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat, dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.<br />

6 Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang<br />

ditetapkan.<br />

7 Menguruskan buku, buku log, dan kad kokurikulum seperti:-<br />

Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid pada tarikh yang<br />

7.1<br />

ditetapkan.<br />

7.2 Mengumpulkan kad dan rekod kokurikulum pada akhir tahun.<br />

8 Menyediakan borang/ buku yang diperlukan untuk aktiviti.<br />

9 Borang penyertaan persatuan.<br />

10 Borang senarai ahli jawatankuasa.<br />

11 <strong>Buku</strong> laporan aktiviti.<br />

12 Mengumpulkan buku laporan aktiviti untuk edaran dan rekod.<br />

13 Membuat laporan tahunantentang aktiviti dan pencapaian sekolah.<br />

14 Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan oleh Guru Besar, PK 1, PK HEM dan PK Kokurikulum dari<br />

masa ke semasa.<br />

F. GURU PEMIMPIN / GURU PENASIHAT<br />

1 Memastikan mesyuarat agung diadakan untuk melantik ahli jawatankuasa.<br />

2 Memastikan persatuan, kelab dan badan beruniform yang dipimpin ada perlembagaan dan peraturan.<br />

3 Memastikan aktiviti selaras dengan aktiviti sekolah.<br />

4 Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam perlembagaan.<br />

5 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.<br />

6 Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual.


7 Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan badan beruniform, kelab/ persatuan<br />

dan sukan.<br />

8 Memastikan pengurusan kewangan dan hartabenda dan peralatan kokurikulum diurus dan digunakan<br />

dengan baik.<br />

9 Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan.<br />

10 Mendaftarkan persatuan/ kelab yang dipimpin.<br />

11 Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli.<br />

12 Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti peringkat sekolah dan daerah, dalam aktiviti yang dijalankan.<br />

13 Mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.<br />

14 Memantau dan menandatangani <strong>Buku</strong> Kehadiran Ahli.<br />

12 Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti peringkat sekolah dan daerah, dalam aktiviti yang dijalankan.<br />

13 Mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.<br />

14 Memantau dan menandatangani <strong>Buku</strong> Kehadiran Ahli.<br />

15 Menghadiri mesyuarat dan perjumpaan yang diadakan.<br />

16 Mencadangkan nama murid yang layak diberi penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum<br />

<strong>Sekolah</strong>.<br />

17 Menyediakan laporan tahunan persatuan.<br />

18 Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan oleh Guru Besar, PK 1, PK HEM dan PK Kokurikulum dari<br />

masa ke semasa.<br />

G. GURU KELAB PERMAINAN DAN GURU RUMAH SUKAN<br />

1 Membentuk jawatankuasa rumah sukan masing-masing<br />

2 Merancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran, dan minat murid dalam aktiviti sukan dan<br />

permainan.<br />

3 Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.<br />

4 Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim sukan sekolah.<br />

5 Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan, kelab, kelas dan kumpulan murid.<br />

6 Menguruskan pengangkutan pasukan sekolah ke pertandingan luar.<br />

7 Menguruskan surat kebenaran ibu bapa, penjaga dan surat rawatan untuk pertandingan luar sekolah.<br />

8 Merekod dan melapor keputusan pertandingan yang disertai.<br />

9 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan permainan.<br />

10 Memupuk dan menyemai semangat kesukanan di kalangan murid.<br />

11 Menentukan peralatan dan kemudahan sukan/permainan selamat dan mencukupi.<br />

12 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama guru rumah sukan.<br />

13 Merekod profil pemain dan pasukan yang cemerlang.<br />

14 Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia/<br />

Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan badan-badan atau pertubuhan lain yang<br />

diiktiraf.<br />

15 Menilai dan mempertingkatkan prestasi sukan sekolah.<br />

16 Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan oleh Guru Besar, PK 1, PK HEM dan PK Kokurikulum dari<br />

masa ke semasa.


SENARAI TUGAS (PANDUAN AM)<br />

1. ARAHAN AM<br />

1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am<br />

Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am<br />

tersebut.<br />

1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca,memahami dan boleh mentafsir dengan<br />

tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.<br />

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesion<br />

dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.<br />

1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan<br />

cemerlang.<br />

1.5 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara.<br />

1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas.<br />

1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga<br />

harta benda sekolah.<br />

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.<br />

2. KEDATANGAN<br />

2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.<br />

2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu belajar dan menandatangani<br />

<strong>Buku</strong> Kehadiran semasa sampai dan sewaktu balik sekolah.<br />

2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan sebabsebab<br />

yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah secepat mungkin.<br />

2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah.<br />

3. KELUAR WAKTU MENGAJAR<br />

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar kecuali jika ada<br />

sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran<br />

Daerah Kecil dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru Besar / Penolong Kanan.<br />

3.2 Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar dan dituliskan dalam <strong>Buku</strong> Rekod Keluar. Dapatkan<br />

tandatangan Guru Besar / Penolong Kanan sebelum keluar.<br />

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar melalui Guru<br />

Besar / Penolong Kanan apabila berkenaan.


4. CUTI REHAT<br />

4.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal. Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP (PP)0046. SJ/A(30)<br />

bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan<br />

cuti rehat, tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada<br />

jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar.<br />

4.2 Cuti Sakit<br />

4.2.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah<br />

disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.<br />

4.2.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari setahun<br />

4.2.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan<br />

ke Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran untuk menentukan pembayaran gaji.<br />

5. PAKAIAN<br />

5.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur.<br />

5.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.<br />

5.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.<br />

5.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.<br />

6. HUBUNGAN SESAMA GURU<br />

6.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru dan<br />

sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Semua guru juga diharapkan dapat mewujudkan perasaan<br />

kekitaan.<br />

6.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan/fahaman/pendapat/kepercayaan<br />

kepada guru ataupun pelajar/staf sokongan sekolah yang lain.<br />

6.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kaum, status sosial, status sosial ekonomi,<br />

kelulusan dan sebagainya tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.<br />

7. BILIK GURU<br />

7.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuklah<br />

keselamatan harta benda di dalam bilik guru.<br />

7.2 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuklah<br />

keselamatan harta benda di dalam bilik guru.<br />

7.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.<br />

7.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang<br />

sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.<br />

8. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN<br />

8.1 Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam hal perjawatan mereka boleh berurusan dengan<br />

Guru Besar.<br />

8.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Guru Ketua Panitia<br />

atau Penolong Kanan.


9. TUGAS<br />

9.1 Guru akan diberi tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum dan pentadbiran. Mereka mesti melakukan<br />

tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.<br />

9.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas/arahan misalnya menghadiri mesyuarat pagi ke<br />

Jabatan Pelajaran atau sekolah lain guru hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan<br />

tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa pengetahuan Guru Besar. Jika tugas itu<br />

terpaksa dijalankan oleh pihak lain atau persetujuan sesama sendiri, maka ia mesti sampai ke<br />

pengetahuan Guru Besar.<br />

10. BUKU REKOD MENGAJAR<br />

10.1 Setiap guru akan diberi sebuah <strong>Buku</strong> Rekod Mengajar dan bertanggungjawab terhadap keselamatan<br />

buku tersebut. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. <strong>Buku</strong> ini<br />

hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Isnin dan Jumaat untuk disemak dan ditandatangani oleh<br />

Guru Besar.<br />

10.2 Jika seseorang itu bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan 1.<br />

10.3 <strong>Buku</strong> Rekod Persediaan Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah pada hari terakhir tahun<br />

persekolahan.<br />

11. JADUAL WAKTU<br />

11.1 Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri.<br />

11.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.<br />

12. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR<br />

12.1 Setiap guru kelas diberi sebuah <strong>Buku</strong> Kedatangan Pelajar. Guru bertanggungjawab memasukkan<br />

maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak<br />

mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan.<br />

12.2 Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap hari oleh<br />

guru kelas pada waktu pertama. Sekiranya guru kelas tidak ada, guru yang mengajar masa pertama<br />

ditugaskan menanda kedatangan pelajar.<br />

12.3 <strong>Buku</strong> ini hendaklah sentiasa berada di pejabat.<br />

12.4 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselangseli dalam satu minggu,<br />

ibubapa//penjaga pelajar tersebut hendaklah dihubungi secara bertulis.<br />

12.5 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh PK HEM.<br />

12.6 Guru tidak dibenarkan membawa balik <strong>Buku</strong> Jadual Kedatangan Pelajar.<br />

13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH<br />

13.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda<br />

sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja<br />

hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah.<br />

13.2 Ketua Panitia / guru hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat-alat<br />

dalam bilik Makmal Sains dan Bilik KH.<br />

14. KEBERSIHAN<br />

14.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga keberishan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah<br />

disediakan oleh guru kelas. Alatan untuk membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan<br />

disimpan dengan selamat.


14.2 Ketua Panitia yang mempunyai bilik khas seperti Makmal Sains dan KH bertanggungjawab menjaga<br />

kebersihan bilik tersebut.<br />

15. SURAT MENYURAT<br />

15.1 Semua surat menyurat rasmi hendaklah dikirimkan melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada<br />

pihak berkenaan.<br />

16. SURAT YANG DITERIMA<br />

16.1 Ada surat yang diterima oleh pihak sekolah terpaksa diedarkan kepada guru untuk diambil tindakan.<br />

Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.<br />

16.2 Jika surat tersebut dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Guru Besar, surat<br />

itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.<br />

16.3 Jika surat dituju kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan,<br />

maka guru itu hendaklah :<br />

17. PELAWAT<br />

16.3.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat.<br />

16.3.2 Mengambil tindakan yang diperlukan.<br />

16.3.3 Memulangkan semula fail ke pejabat.<br />

17.1 Semua pelawat sekolah DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar dan Penolong Kanan terlebih<br />

dahulu. Guru tidak dibenar berbincang dengan wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan<br />

kebenaran Guru Besar atau wakilnya.<br />

18. KEGIATAN KOKURIKULUM<br />

18.1 Semua guru yang ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan<br />

dengan cekap dan teratur.<br />

19. PERHIMPUNAN SEKOLAH<br />

19.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-masa dan hari-hari yang<br />

ditetapkan.<br />

19.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang.<br />

19.3 Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri.<br />

20. MESYUARAT GURU<br />

20.1 Dari semasa ke semasa Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru. Kedatangan guru ke<br />

mesyuarat ini adalah diwajibkan.<br />

20.2 Guru diwajib menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Penolong Kanan / Ketua Panitia.<br />

21. BUKU STOK DAN INVENTORI<br />

21.1 Ketua Panitia / Kerani / Penyelia Asrama / atau mana-mana guru yang bertanggungjawab<br />

menguruskan buku stok/inventori memastikan maklumat dalam buku stok tepat, lengkap dan<br />

kemas kini. <strong>Buku</strong> ini akan disemak dari semasa ke semasa oleh Guru Besar/Penolong Kanan.


22. PENGGUNAAN ALAT-ALAT<br />

22.1 Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut peraturan.<br />

22.2 Mesti mendapat kebenaran daripada ketua bahagian atau Penjaga Stok.<br />

22.3 Bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan memulangkan kembali dengan<br />

segera serta berkeadaan baik.<br />

22.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan segera.<br />

23. ARAHAN DAN PEKELILING<br />

23.1 Setiap pekekiling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi<br />

serta ditandatangani selepas membacanya.<br />

23.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru / kakitangan sekolah hendaklah<br />

menyimpannya di dalam fail.<br />

23.3 Sekiranya pekeliling itu dari kementerian, Jabatan Pelajaran/PPB/PPD, guru hendaklah<br />

membaca / mengambil tindakan yang wajar.<br />

24. KUNCI<br />

24.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat.<br />

24.2 Kalau ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu Dia mesti mendapat<br />

kebenaran Guru Besar. Guru tersebut bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kunci tersebut.<br />

25. ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH<br />

25.1 Semua guru dan kakitangan dikehendaki hadir dalam semua majis atau acara rasmi sekolah.


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN <strong>2019</strong>


JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


JAWATANKUASA KEWANGAN


JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR


JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI<br />

1 - PENGERUSI (WAKIL PENGURUSAN)<br />

ENCIK LUKMAN BIN ABDULLAH ( GPK Pentadbiran)<br />

1 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti.<br />

2 Menjalankan tugas-tugas Wakil <strong>Pengurusan</strong>.<br />

3 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti kepada pengurusan atasan semasa<br />

Mesyuarat <strong>Pengurusan</strong> Jabatan.


2 - TIMBALAN PENGERUSI (TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN)<br />

ENCIK HERMAN BIN MAHAMAD GAPAR ( GPK HEM )<br />

ENCIK ISMAIL BIN MOHAMAD HANAFIAH ( GPK Kokurikulum )<br />

ENCIK SUZAIM BIN PARMAN ( GPK Petang )<br />

1 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti semasa ketiadaan pengerusi.<br />

2 Menjalankan tugas-tugas Wakil <strong>Pengurusan</strong> ketika ketiadaanya.<br />

3 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti kepada pengurusan atasan semasa<br />

Mesyuarat <strong>Pengurusan</strong> Jabatan.<br />

3 - PENGURUS KUALITI<br />

CIK HAJJAH NUR SURAYA MASTURA BINTI MOHD MAJID<br />

1 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti semasa ketiadaan pengerusi<br />

/timbalan pengerusi.<br />

2 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti kepada Wakil <strong>Pengurusan</strong>.<br />

3 Menyelaras program/aktiviti Pasukan Petugas Kualiti.<br />

4 Menjalankan tugas-tugas Pengurus Kualiti.<br />

4 - SETIAUSAHA<br />

PUAN HAJJAH NOR LAILI BINTI HASIM<br />

1 Menguruskan Mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti<br />

2 Memantau pengurusan jabatan berjalan mengikut Sistem <strong>Pengurusan</strong> Kualiti (SPK)<br />

3 Menasihatkan Wakil <strong>Pengurusan</strong> berkaitan SPK yang diamalkan di jabatan<br />

4 Memastikan semua keputusan mesyuarat diambil tindakan<br />

5 - PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN<br />

PUAN HAJJAH NOR LAILI BINTI HASIM<br />

1 Memastikan semua dokumen kualiti dikawal dan disenggara mengikut prosedur Kawalan Dokumen yang<br />

2 Mengurus pindaan dan pengedaran dokumen kualiti.<br />

3 Mengemaskini Senarai Induk Dokumen Kualiti.<br />

4 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan<br />

(suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam kawalan dokumen.<br />

6 - PENGURUSAN KAWALAN REKOD<br />

PUAN HAJJAH NUR SURAYA MASTURA BINTI MOHD MAJID<br />

1 Memastikan semua rekod kualiti dikawal dan disenggara mengikut prosedur Kawalan<br />

Rekod yang diwujudkan.<br />

2 Merancang dan melaksanakan program penambahbaikan dalam pengurusan rekod.<br />

3 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan<br />

(suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam kawalan rekod.


7 - PENGURUSAN AUDIT DALAMAN<br />

PUAN MAISARA BINTI JAMALUDDIN<br />

1 Menjalankan tugas Ketua Juruaudit Dalaman untuk jabatan dan Bahagian <strong>Sekolah</strong> (KPM).<br />

2 Menyediakan takwim / perancangan audit dalaman.<br />

3 Memantau dan memastikan proses audit dalaman yang dijalankan memenuhi kehendak SPK.<br />

4 Menyelaras kursus-kursus Juruaudit Dalaman.<br />

5 Menyediakan laporan dapatan audit dalaman untuk dibentangkan kepada pihak pengurusan atasan.<br />

6 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan<br />

8 - PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL ( PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)<br />

PUAN FADILAH BINTI KADIR<br />

1 Merancang dan menyelaras kursus-kursus untuk kompetensi staf.<br />

2 Menyediakan laporan prestasi dan keberkesanan kursus kepada pihak pengurusan latihan.<br />

3 Menyenggara rekod-rekod latihan staf.<br />

4 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan<br />

9 - PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN<br />

PUAN SALMA @ SALMAH BINTI HALIM<br />

1 Mengambil tindakan ke atas aduan dan maklum balas pelanggan.<br />

2 Melaporkan status aduan dan maklum balas pelanggan kepada pihak pengurusan atasan.<br />

3 Merancang dan menyediakan kertas cadangan untuk meningkatkan kualiti khidmat pelanggan.<br />

4 Memantau dan memastikan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk pelanggan diselenggara<br />

dengan baik.<br />

5 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan<br />

(suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan aduan dan maklum balas pelanggan.<br />

10 - PENGURUSAN PEROLEHAN DAN PENYELENGGARAAN PUAN SITI<br />

AISHAH BINTI ABU BAKAR<br />

PUAN NOR BAIZURA BINTI MOHD YUNAN<br />

1 Memastikan proses perolehan barangan dan perkhidmatan dilaksanakan mengikut Prosedur Perolehan<br />

yang diwujudkan.<br />

2 Menyenggara rekod-rekod perolehan dan pelupusan.<br />

3 Menyediakan laporan prestasi pembekal kepada pihak pengurusan atasan.<br />

4 Menyediakan perancangan keperluan barangan, peralatan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi<br />

memantapkan sistem pengurusan kualiti.<br />

5 Memastikan semua peralatan dan khidmat penyelenggaraan mematuhi Prosedur Penyelenggaraan yang<br />

diwujudkan.<br />

6 Menyenggara rekod-rekod penyelenggaran<br />

43


7 Memantau dan memastikan penyelenggaran dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.<br />

8 Mengambil tindakan ke atas aduan-aduan kerosakan.<br />

9 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit<br />

pengawasan<br />

(suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan penyelenggaraan.<br />

11 - PENGURUSAN SUMBER KEWANGAN<br />

PUAN NOOR RAFIZAH BINTI RUSLAN<br />

1 Memantau dan memastikan pengurusan kewangan di jabatan mengikut SPK.<br />

2 Menasihati Pasukan Petugas Kualiti berkaitan pengurusan kewangan.<br />

3 Membantu Pasukan Petugas Kualiti dalam hal berkaitan kewangan.<br />

4 Melaporkan kepada Pasukan Petugas Kualiti semua aktiviti yang berkaitan<br />

kewangan dalam usaha membuat penambahbaikkan.<br />

5 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit<br />

pengawasan<br />

(suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan kewangan.<br />

12 - PENGURUSAN TEKNIKAL<br />

ENCIK ZURAIMI BIN MOHAMED ARIPIN<br />

1 Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di jabatan<br />

2 Menjadi sumber rujukan kepada semua proses berkaitan SPK<br />

3 Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses penambahbaikkan SPK<br />

13 - TUGAS-TUGAS KHAS<br />

PUAN SITI AISHAH BINTI ZAINAL<br />

1 Menjadi urus setia dan penyelaras program-program khas kualiti.<br />

2 Menjalankan tugas sebagai pegawai penghubung dengan agensi-agensi lain bagi<br />

program peningkatan kualiti.<br />

3 Membantu tugas-tugas Wakil <strong>Pengurusan</strong> dan Pengurus Kualiti.


45


JAWATANKUASA KURIKULUM<br />

PENGERUSI<br />

EN. MOHD ROYAHAN BIN ABDULLAH<br />

GURU BESAR<br />

TIMBALAN PENGERUSI<br />

EN. LUKMAN BIN ABDULLAH<br />

GURU PENOLONG KANAN KURIKULUM<br />

NAIB PENGERUSI 1<br />

EN. HERMAN BIN MAHAMAD GAPAR<br />

GURU PENOLONG KANAN HEM<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

EN. ISMAIL BIN MOHAMAD HANAFIAH<br />

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

EN. SUZAIM BIN PARMAN<br />

GURU PENOLONG KANAN PETANG<br />

SETIAUSAHA KURIKULUM SEKOLAH<br />

PN. NORIDA BT OTHMAN<br />

NAIB SETIAUSAHA KURIKULUM SEKOLAH<br />

CIK NURUL HUSNA BINTI HASSAN NUDIN<br />

NAIB SETIAUSAHA GPK PETANG<br />

PN. CHE ROSLINA BINTI CHE OMAR<br />

PANITIA MATAPELAJARAN<br />

SEMUA KETUA PANITIA<br />

JADUAL WAKTU<br />

EN. MOHD SAHROM BIN<br />

YUSOF<br />

PUSAT SUMBER<br />

PN. DALINI BINTI JOHARI<br />

KEWANGAN<br />

PN. NOOR RAFIZAH BINTI<br />

RUSLAN<br />

PEPERIKSAAN AWAM<br />

PN. MAZLINA BT ABD WAHID<br />

PEPERIKSAAN DALAMAN<br />

PN. SUZALINA BINTI AMAN<br />

KSSR / PBS<br />

PN. KASEHMELATI BINTI<br />

MASJUKI<br />

MBMMBI<br />

TN. ROSNIDA BINTI TUAN AB<br />

RAHMAN<br />

PEMULIHAN & PROTIM<br />

PN. WAN YUSNI HARYANI BT<br />

WAN JUSOH<br />

BIMBINGAN & KAUNSELING<br />

PN. FADILAH BINTI ABD KADIR<br />

LINUS<br />

PN. NORHIDAYAH BINTI AHMAD<br />

FUAT<br />

j-QAF<br />

PN. ROHANI BINTI MAMAT<br />

PRA SEKOLAH<br />

PN. AMLAH BINTI GHAZALI<br />

LADAP<br />

PN FADILAH BINTI ABDUL<br />

KADIR<br />

PENCERAPAN GURU<br />

CIK HJH NUR SURAYA MASTURA<br />

BINTI MOHD MAJID<br />

TMK / ICT<br />

PN. NOR SHUHAILA BINTI<br />

OSMAN<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Merancang dan melaksanakan kelas-kelas tambahan / bimbingan atau pemulihan bagi murid-murid<br />

terutama bagi kelas peperiksaan.<br />

2. Membincang dan memutuskan kaedah penentuan penempatan murid bagi tahun berikutnya termasuk<br />

penempatan murid tahun satu setiap tahun.<br />

3. Menimbang dan memutuskan kaedah bagaimana guru-guru mata pelajaran dapat meningkatkan kualiti<br />

kerja di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.<br />

4. Menimbang dan memutuskan perkara berkaitan dengan ujian bulanan dan peperiksaan yang akan<br />

dijalankan.<br />

5. Menetapkan cara peperiksaan dan ujian bulanan yang akan dijalankan.<br />

6. Menentukan penyusunan jadual waktu setiap peperiksaan dalaman.<br />

7. Menganalisis dan mencari jalan bagaimana untuk mengatasi kelemahan yang timbul.<br />

8. Menyusun segala perbelanjaan kewangan.<br />

46


1 - JAWATANKUASA INDUK PANITIA MATAPELAJARAN<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengurusi : Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Puan Norida binti Othman Setiausaha Kurikulum <strong>Sekolah</strong><br />

Naib Setiausaha : Cik Nurul Husna binti Hassan Nudin Naib Setiausaha Kurikulum<br />

Ahli Jawatankuasa : Puan Hafizah binti Husin KP Bahasa Melayu<br />

: Puan Anisah binti Ahmad Basri KP Bahasa Inggeris<br />

: Encik Ade Afendi Bin Suib KP Matematik<br />

: Puan Norli binti Nordin KP Sains<br />

: Puan Jamiezrina binti Jemangin KP Pendidikan Islam<br />

: Puan Kasthuri a/p Chendarasegaran KP Bahasa Tamil<br />

: Puan Robiatul Adawiyah binti Abu Bakar KP Bahasa Arab<br />

: Puan Tan Sook Ching KP Bahasa Cina<br />

: Puan Anita Hamidah binti Hamid KP Pendidikan Moral<br />

: Puan Siti Aishah binti Abu Bakar KP Pendidikan Seni Visual<br />

: Puan Wan Rohani binti Wan Mohamad KP Sejarah<br />

: Puan Nur Azidawati Binti Abdul Razak KP Reka Bentuk & Teknologi<br />

: Puan Nor Shuhaila binti Osman KP Teknologi Maklumat<br />

: Puan Nur Farahiyah binti Ab wahab KP Pendidikan Jasmani<br />

: Puan Nooredwin binti Nooran KP Kesihatan<br />

: Puan Nor Azura Binti Abdul Wahab KP Pendidikan Muzik<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Memastikan pengurusan panitia diurus dengan cekap dan teratur supaya prestasi setiap mata<br />

pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan peperiksaan awam meningkat 3<br />

peratus atau minimum 65 peratus keseluruhan dalam tahun semasa.<br />

2. Memastikan dokumen berikut disediakan.<br />

i. Sukatan Pelajaran dan HSP/DS<br />

ii. Rancangan Pelajaran Tahunan<br />

iii. Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian<br />

bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia.<br />

3. Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan menyediakan laporan<br />

pelaksanaan program.<br />

4. Mempengerusikan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.<br />

5. Memastikan kategori dan kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi.<br />

6. Memberikan senarai buku rujukan yang digunakan guru-guru mata pelajaran sebagai rujukan<br />

kepada Guru Pusat Sumber <strong>Sekolah</strong>.<br />

47


7. Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini<br />

dari masa ke semasa.<br />

8. Menyampaikan analisis keputusan / ujian peperiksaan kepada Setiausaha Kurikulum <strong>Sekolah</strong>.<br />

9. Menjalankan tugas menyemak buku latihan murid yang diajar oleh guru lain dari masa ke<br />

semasa termasuk melakukan pencerapan jika diminta oleh pihak pentabir.<br />

2 - JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI ( Masa Mengurus Instruksional )<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Encik Mohd Sahrom bin Yusof Guru<br />

Naib Setiausaha : Cik Nurul Husna binti Hassan Nudin Guru<br />

Ahli<br />

Jawatankuasa : Puan Norida binti Othman Guru<br />

: Puan Suzalina binti Aman Guru<br />

: Semua Ketua dan Setiausaha Panitia<br />

Matapelajaran<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Mengedar jadual waktu peribadi dan kelas kepada semua guru sekurang-kurangnya 7 hari<br />

sebelum sesi persekolahan bermula setiap tahun.<br />

2. Mengenal pasti mata pelajaran , bilangan kelas, bilangan guru dan opsyen serta mematuhi<br />

peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran.<br />

3. Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran:<br />

i. Menetapkan guru mata pelajaran.<br />

ii. Agihan jumlah minit guru mengajar.<br />

4. Menyusun Jadual Waktu Peribadi dan Kelas (berkomputer /manual).<br />

5. Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas.<br />

6. Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas kepada semua guru.<br />

7. Menyediakan jadual guru ganti dengan mengambil langkah-langkah berikut :<br />

i. Mengenal pasti guru yang tidak hadir.<br />

ii. Menentukan dan menyediakan Jadual Guru Ganti.<br />

iii. Mengedar Slip Guru Ganti<br />

8. Memberitahu sebarang pindaan jadual sementara bagi guru pelatih maktab dan menempatkan<br />

kelas guru serta pelajaran akan diambil alih.<br />

9. Melaksanakan tugas lain yang diarah oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.<br />

48


3 - JAWATANKUASA PEPERIKSAAN<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan<br />

Kurikulum<br />

Naib<br />

Pengerusi<br />

: Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan<br />

Petang<br />

Setiausaha : Puan Suzalina binti Aman - Peperiksaan Dalaman Guru<br />

: Puan Mazlina binti Abd Wahid - Peperiksaan Awam Guru<br />

: Puan Kasehmelati binti Masjuki - PBS Guru<br />

Ahli<br />

Jawatankuasa : Puan Rafida binti Jaffar Guru<br />

: Puan NurAimi Iylia binti Mohd Ariff Guru<br />

: Puan Tuan Rosnida binti Tuan Ab Rahman Guru<br />

: Encik Ade Afendi bin Suib Guru<br />

: Puan Nur Farahiyah binti Ab. Wahab Guru<br />

: Puan Dewi Erda Sofia binti Raden Amir Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Memastikan penyediaan soalan dan pengurusan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan<br />

Peperiksaan Akhir Tahun dapat berjalan dengan lancar dalam tempoh 60 hari mengikut<br />

perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim <strong>Sekolah</strong>.<br />

2. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan pada awal tahun bagi merancang penilaian<br />

dan peperiksaan.<br />

3. Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan.<br />

4. Menentukan penyedia/penggubal soalan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.<br />

5. Menyediakan draf soalan:<br />

i. Jadual Spesifikasi Item/Ujian (JSI/U)<br />

ii. Item/Soalan<br />

iii. Skema Jawapan<br />

6. Menerima dan menyimpan kertas-kertas soalan di tempat selamat seperti Bilik Khas Unit<br />

Peperiksaan.<br />

7. Menyediakan Jadual Pengawasan Peperiksaan yang disahkan oleh Guru Besar / GPK.<br />

8. Menyerahkan skrip jawapan murid kepada guru mata pelajaran setelah peperiksaan selesai<br />

untuk diperiksa mengikut skema.<br />

49


4 - JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS<br />

Pengerusi : Encik Lukmanbin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Puan Maisara binti Jamaludin Guru Pemulihan Khas<br />

Ahli Jawatankuasa : Encik Zulfadhli bin Fadzell Guru<br />

: Puan Iziana binti Mukhtar Guru<br />

: Puan Wan Kamilah binti Wan Bakar Guru<br />

: Cik Erma Heldayu binti Idris Guru<br />

: Puan Norhidayah binti Ahmad Fuat Guru<br />

: Puan Rodzleeyana binti Rosli Guru B&K<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Mengenalpasti murid yang memerlukan pemulihan dan bimbingan.<br />

2. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan bagi mangatasi masalah pengajaran dan<br />

pembelajaran murid lambat.<br />

3. Menyusun dan menyimpan maklumat mengenai kegiatan unit ini.<br />

4. Mewujudkan kelas berorientasikan guru pendamping dan memberikan panduan bagi guru kelas<br />

yang ingin mengadakan pemulihan untuk membantu muridnya.<br />

5. Memberikan pendedahan dan perkembangan staf mengenai unit ini bagi melancarkan<br />

perjalanannya.<br />

6. Sentiasa berhubung dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mengatasi masalah murid<br />

lemah yang perlu sesi kaunseling.<br />

7. Menghantar data murid pemulihan ke PPD Sepang mengikut jadual yang ditetapkan.<br />

8. Berhubung dengan ibubapa / penjaga jika ada murid pemulihan yang memerlukan pemeriksaan<br />

lanjutan seperti kes pendidikan khas.<br />

9. Membuat cadangan kepada ibubapa / penjaga seandainya terdapat murid pemulihan yang<br />

memerlukan kelas khas (pendidikan khas).<br />

10. Menghantar data pembelajaran murid kelas pemulihan kepada pihak pentadbir.<br />

50


5 - JAWATANKUASA PENCERAPAN<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Setiausaha : Cik Nur Suraya Mastura binti Mohd Majid Guru<br />

Ahli<br />

Jawatankuasa : Encik Herman bin Mahamad `Gapar Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid<br />

: Encik Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Penolong Kanan Kokurikulum<br />

: Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

: Semua ML Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Memastikan guru-guru yang mengajar di <strong>Sekolah</strong> Kebangsaan Cyberjaya dicerap minimum<br />

sekali, (2) kali setahun.<br />

2. Mengadakan taklimat kepada pencerap mengenai penggunaan Instrumen Pencerapan.<br />

3. Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Guru Besar,<br />

Guru-Guru Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran.<br />

4. Menjalankan proses pencerapan.<br />

5. Membincangkan kekuatan dan kelemahan P & P dengan guru yang dicerap. Pencerapan<br />

susulan(jika perlu).<br />

6. Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan.<br />

7. Menyediakan semua dokumen dan borang pencerapan untuk tujuan menjawab SKPMg2 pada<br />

awal tahun dan pada hujung.<br />

8. Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan yang akan dijalankan minimum<br />

sekalisetahun dalam mesyuarat kurikulum.<br />

51


6 - JAWATANKUASA LADAP<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Puan Fadilah binti Kadir Guru B & K<br />

Ahli<br />

Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia Matapelajaran Guru<br />

: Pengerusi Kelab Guru dan kakitangan Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Memastikan semua guru SK Cyberjaya mendapat latihan tujuh (7) hari dalam satu tahun,<br />

sebagaimana Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2005 - Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.<br />

2. Mengedar, mengumpul, membuat analisis dan merumus Borang Matriks Kompetensi.<br />

3. Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan analisis.<br />

4. Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Guru Besar untuk kelulusan.<br />

5. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan.<br />

6. Menyediakan Jadual Perancangan Latihan selepas kelulusan Guru Besar.<br />

7. Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut:<br />

7.1 Anjuran Dalaman<br />

7.1.1 Menyediakan Surat Jemputan<br />

7.1.2 Menyediakan Jadual Latihan<br />

7.1.3 Menyediakan Senarai Kehadiran<br />

7.1.4 Mengedarkan dan mengumpul Borang Setuju Hadir<br />

7.1.5 Tempahan Tempat<br />

7.1.6 Menyediakan dan mengedar Sijil Penyertaan<br />

7.2 Anjuran agensi Luar<br />

7.2.1 Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur<br />

latihan.<br />

7.2.2 Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan.<br />

7.2.3 Memastikan Guru Penolong hendaklahmenyediakan minit curai dan diserahkan<br />

kepada Guru Besar/ Guru Penolong Kanan selepas latihan.<br />

7.2.4 Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini <strong>Buku</strong> Rekod<br />

Perkhidmatan.<br />

8. Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai<br />

keberkesanan pelaksanaan perkembangan staf.<br />

9. Merekod kehadiran kursus dalam Kad Pelaporan Latihan/Kad Biru dan Menyediakan Laporan<br />

Kursus.<br />

10. Mengedarkan dan mengumpul borang keberkesanan program selepas 3 bulan kursus kepada<br />

guru untuk melaksana penilaian kendiri.<br />

52


7 - AHLI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH :<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah<br />

Guru Penolong Kanan<br />

Kurikulum<br />

Naib<br />

Pengerusi : Encik suzaim bin Parman<br />

Setiausaha : Puan Dalini binti Johari - Guru Media Guru<br />

Ahli<br />

Jawatankuasa : Puan Siti Nurul Ain binti Najmudin - Guru Perpustakaan Guru<br />

: Puan Nor Shuhaila binti Osman - Penyelaras Bestari Guru<br />

: Puan Maisara binti Jamaludin - Guru Pemulihan Guru<br />

: Puan Annisa Ulhusna binti Hamden - Bahan Bantu<br />

Mengajar<br />

Guru<br />

: Puan Fadilah binti Kadir - LADAP Guru<br />

: Puan Ruzilawati binti Ali - NILAM Sesi Pagi Guru<br />

: Puan Haneza binti Abdul Aziz - NILAM Sesi Petang Guru<br />

: Puan Rozita binti Paiman Guru<br />

: Puan Norhazwani binti Haji Hasnan Guru<br />

: Puan Nurul Izzah Binti Mohd Abd Rasid Guru<br />

: Encik Mohd Ismail bin Zulkifli Guru<br />

: Cik Pirontha A/P Kalaiselvan Guru<br />

: Puan Robiatul Adawiyah binti Abu<br />

Bakar<br />

Guru<br />

: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Memastikan 80% murid membuat pinjaman buku di Pusat Sumber di sekolah, minima 10 buah<br />

buku dalam setahun persekolahan.<br />

2. Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan <strong>Buku</strong> di Pusat Sumber.<br />

3. Memastikan kad pinjaman/kad pintar diedarkan kepada murid.<br />

4. Menyemak status pinjaman buku daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman.<br />

5. Merekod butiran pinjaman.<br />

6. Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu<br />

selepas tarikh yang ditetapkan atau memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan<br />

untuk tempoh seminggu atau pengawas PS akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka<br />

mesti memulangkan buku pinjaman dalam masa seminggu. Selepas tarikh tersebut surat<br />

peringatan akan dikeluarkan.<br />

7. Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman .<br />

8. Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku di Pusat Sumber <strong>Sekolah</strong> 6 bulan<br />

sekali.<br />

9. Membentangkan perancangan tahunan Pusat Sumber kepada pihak pentadbir untuk mendapat<br />

kelulusan.<br />

10. Merancang pembelian dengan menggunakan wang peruntukkan.<br />

53


8 - AHLI JAWATANKUASA MBMMBI :<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengerusi :Encik suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Puan Tuan Rosnida binti Tuan Ab Rahman Guru<br />

Ahli Jawatankuasa : Puan Ruzilawati binti Ali Guru<br />

: Puan Roshida Azlina bt Che' Roslee Guru<br />

: Puan Dalini binti Johari Guru<br />

: Puan Norhidayah binti Ahmad Fuat Guru<br />

: Puan Ramlah binti Ab Rahman Guru<br />

: Puan Farah Aidah binti Muhd Faizal<br />

Abdullah<br />

Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Merancang dan menyediakan perancangan aktiviti tahunan bagi melaksanakan MBMMBI<br />

dengan jayanya seperti dikehendaki oleh KPM.<br />

2. Mewujudkan beberapa sudut yang boleh mengambarkan bahawa warga SKCJ sedang<br />

menjayakan program MBMMBI.<br />

3. Menjayakan program MBMMBI yang sudah dirancang dan membuat segala laporan yang<br />

berkaitan untuk diserahkan kepada pihak pentadbir.<br />

4. Memperkayakan lagi program-program yang dirancang dengan melibatkan agensi-agensi luar<br />

dan sentiasa berhubung dengan mereka.<br />

9 - AHLI JAWATANKUASA PRASEKOLAH :<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Puan Amlah binti Ghazali Guru<br />

AJK : Puan Azira binti Zulkifly Guru<br />

: Puan Salma @ Salmah binti Halim Guru<br />

: Puan Norafiza binti Abdul Razak Guru<br />

: Encik Muhammad Firus bin Kamal Guru<br />

: Guru Bahasa Inggeris Guru<br />

: Guru Agama Islam Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Menubuhkan JK Pewaris bagi mewakili ibubapa/penjaga dengan pihak sekolah.<br />

2. Merancang dan menyediakan takwim / program aktiviti tahunan pra sekolah.<br />

3. Menyediakan dan mengemaskini segala data murid pra.<br />

4. Memastikan segala program / aktiviti luar bilik kelas dirancang dengan baik serta dilaksanakan<br />

dengan lancar.<br />

5. Menyelia, memantau dan membuat laporan segala aktiviti untuk dibentangkan kepada pihak<br />

pentadbir dan PPD.<br />

6. Mengemaskini fail pra sekolah.<br />

54


10 - AHLI JAWATANKUASA LINUS DAN PROTIM :<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Puan Norhidayah binti Ahmad Fuat LINUS Guru<br />

Setiausaha : Puan Maisara binti Jamaluddin PEMULIHAN Guru<br />

/ PROTIM<br />

AJK : Puan Izziana binti Mukhtar Guru<br />

: Encik Zulfadhli bin Fadzell Guru<br />

: Guru Bahasa Melayu Guru<br />

: Guru Bahasa Inggeris<br />

: Guru Matematik<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Menyediakan soalan untuk ujian bagi Pra Ujian dan Pasca untuk PROTIM serta Ujian Saringan<br />

Awal, Pertengahan dan akhir.<br />

2. Menjalankan ujian bagi kedua-dua program tersebut.<br />

3. Menyemak dan menyediakan analisa ujian untuk dihantar laporan tersebut ke PPD.<br />

4. Mengeluarkan set-set soalan daripada Portal Bahagian Perkembangan Kurikulum pada masa dan<br />

tarikh yang telah ditetapkan.<br />

11 - AHLI JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TMK / ICT)<br />

Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah Guru Penolong Kanan Kurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim bin Parman Guru Penolong Kanan Petang<br />

Setiausaha : Puan Nor Shuhaila binti Osman Guru Penyelaras ICT<br />

AJK : Cik Erma Heldayu binti Idris Guru<br />

: Puan Dalini binti Johari Guru<br />

: Puan Suzalina binti Aman Guru<br />

: Semua guru bilik-bilik khas<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS:<br />

1. Membantu menyelaras dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan ICT.<br />

2. Mengesor dan menggalakkan penggunaan komputer bagi pencapaian khas pengajaran dan<br />

pembelajaran guru dalam mata pelajaran.<br />

3. Memproses, mengelas dan mengkatalog bahan media elektronik seperti cd-rom, disket dan lainlain.<br />

4. Merancang aktiviti penggunaan komputer dan media elektronik dalam pengajaran dan<br />

pembelajaran.<br />

55


JAWATAN KHAS<br />

BIL UNIT KURIKULUM SETIAUSAHA KURIKULUM SEKOLAH NAIB SETIAUSAHA KURIKULUM SEKOLAH<br />

1<br />

BIL<br />

PENGURUSAN UNIT<br />

KURIKULUM SEKOLAH<br />

UNIT<br />

KURIKULUM<br />

2 SPSK / SPA<br />

PUAN NORIDA BINTI OTHMAN<br />

PENYELARAS<br />

CIK HJH NUR SURAYA MASTURA BINTI<br />

MOHD MAJID<br />

PUAN NURUL HUSNA BINTI HASSAN NUDIN<br />

SETIAUSAHA<br />

PUAN HJH NOR LAILI BINTI HASIM<br />

3 GURU MEDIA PUAN DALINI BINTI JOHARI PUAN SITI NURUL AIN BINTI NAJMUDDIN<br />

4 GURU BIMBINGAN PUAN FADILAH BINTI ABD KADIR PUAN RODZLEEYANA BINTI ROSLI<br />

5<br />

PEPERIKSAAN<br />

DALAMAN<br />

PUAN SUZALINA BINTI AMAN<br />

PUAN NURAIMI ILYIA BINTI ARIFF<br />

6 PEPERIKSAAN AWAM PUAN MAZLINA BINTI ABD WAHID PUAN NOORAZIMAH BINTI AB JALIL<br />

7 KSSR / PBS PUAN KASEHMELATI BINTI MASJUKI PUAN AZZA BINTI ABDUL WAHID<br />

8 LINUS / BILIK LINUS<br />

PUAN NORHIDAYAH BINTI AHMAD<br />

FUAT<br />

9 PEMULIHAN / PROTIM PUAN MAISARA BINTI JAMALUDIN<br />

PUAN IZIANA BINTI MUKHTAR<br />

10 j-QAF PUAN ROHANI BINTI MAMAT PUAN WAN KAMILAH BINTI WAN BAKAR<br />

11 PRASEKOLAH PUAN AMLAH BINTI GHAZALI ENCIK MUHAMMAD FIRUS BIN KAMAL<br />

12 KEM BESTARI SOLAT PUAN ROHANI BINTI MAMAT PUAN SHAFINAZ BINTI ABD HALIM<br />

13<br />

PENCERAPAN BUKU<br />

TULIS<br />

14 TASMIK<br />

PUAN ZUBAIDAH BINTI MOHAMAD<br />

SUFFIAN<br />

PUAN NOORNADIRAH BINTI<br />

HUSSIN@AWANG<br />

PUAN NOR AZURA BINTI MOHD ASIR<br />

15 PENYELARAS BESTARI PUAN NOR SHUHAILA BINTI OSMAN CIK ERMA HELDAYU BINTI IDRIS<br />

16 BILIK MESYUARAT PUAN RUSMALINA BINTI ABD JABAR<br />

17<br />

BILIK UNIT<br />

PEPERIKSAAN<br />

18 BILIK RBT<br />

19 BILIK TAYANGAN<br />

20 BILIK j-QAF / SURAU<br />

PUAN SUZALINA BINTI AMAN<br />

PUAN NUR AZIDAWATI BINTI ABD<br />

RAZAK<br />

PUAN SITI NURUL AIN BINTI<br />

NAJMUDDIN<br />

PUAN WAN KAMILAH BINTI WAN<br />

BAKAR<br />

21 BILIK PEMULIHAN PUAN MAISARA BINTI JAMALUDIN<br />

22 MAKMAL SAINS PUAN NORLI BINTI NORDIN<br />

PUAN ROBIATUL ADAWIYAH BINTI ABU<br />

BAKAR<br />

PUAN NURAIMI ILYIA BINTI ARIFF<br />

PUAN LINDA BINTI ADAM<br />

PUAN HANIZAH BINTI ABU BAKAR<br />

PUAN ZUBAIDAH BINTI MOHAMMAD<br />

SUFFIAN<br />

56


23 BILIK MUZIK PUAN NOR AZURA BINTI ABD WAHAB<br />

PUAN TN. ROSNIDA BINTI TUAN AB<br />

RAHMAN<br />

24 BILIK PENDIDIKAN SENI PUAN SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR PUAN HANEZA BINTI ABDUL AZIZ<br />

25 BILIK KESIHATAN PUAN MAISARA BINTI OTHMAN<br />

26 BILIK KEBITARAAN BI PUAN HAZURA BINTI ABD AZIZ<br />

27 BILIK BOSS PUAN SUHAILA BINTI SAPRIL PUAN RAMLAH BINTI AB RAHMAN<br />

28 GALERI SEKOLAH<br />

29 STOR PJK<br />

30 BILIK KEBUDAYAAN<br />

CIK NUR SURAYA MASTURA BINTI<br />

MOHD MAJID<br />

PUAN NUR FARAHIYAH BINTI AB.<br />

WAHAB<br />

ENCIK MUHAMAD ADIB AMIN BIN<br />

MOHD YUSOF<br />

ENCIK MOHD NASRON BIN KAMARUDDIN<br />

PN. DEWI ERDA SOFIA BINTI RADEN AMIR<br />

31 BILIK PIBG PUAN CHE ROSLINA BINTI CHE OMAR PN.LINDA BINTI ADAM<br />

32 BILIK PBS PUAN KASEHMELATI BINTI MASJUKI<br />

33 BILIK MATEMATIK PUAN NURFARIZAN BINTI MD FAUDZI EN. ADE AFENDI BIN SUIB<br />

34 MAKMAL KOMPUTER PUAN NOR SHUHAILA BINTI OSMAN ENCIK FARID WAJDI BIN DAHALAN<br />

35 PENYELARAS TAHUN 1 PUAN FAZILAH BINTI MUSA<br />

36 PENYELARAS TAHUN 2<br />

ENCIK AHMAD RADZMI BIN ABDUL<br />

RAHMAN<br />

37 PENYELARAS TAHUN 3 PUAN HAFIZAH BINTI HUSIN<br />

38 PENYELARAS TAHUN 4 PUAN NOORAZIMAH BINTI AB JALIL<br />

39 PENYELARAS TAHUN 5 PUAN SITI NOREHA BINTI DAHILI<br />

40 PENYELARAS TAHUN 6 PUAN NOR AZURA BINTI SAARAY<br />

41<br />

JADUAL WAKTU / MMI<br />

PUAN NURUL HUSNA BINTI HASSAN<br />

NUDIN<br />

ENCIK MOHD SAHROM BIN YUSOF<br />

57


SENARAI GURU KELAS<br />

BIL TAHUN NAMA GURU KELAS PENYELARAS DAN PEN. PENYELARAS<br />

1 1<br />

PN. NOOR NADHIRAH BINTI AWANG @<br />

HUSAIN<br />

1 CEMERLANG<br />

2 1 PN. MAISARA BIN OTHMAN 1 YAKIN<br />

3 1 PN. NORHAZWANI BINTI HJ. HASNAN 1 BESTARI<br />

4 1 PN. SALWA RAIHANI BINTI AB HALIM 1 EFISIEN<br />

5 1 PN. MAHIRA BINTI MOHD RAWI 1 RAJIN<br />

PENYELARAS TAHUN : PN. FAZILLAH<br />

BINTI MUSA<br />

6 1 PN. WAN KAMILAH BINTI WAN BAKAR 1 JAYA<br />

7 1 PN.ROZITA BINTI PAIMAN 1 AMANAH<br />

8 1 PN. SHAFINAZ BINTI ABDUL HALIM 1 ARIF<br />

9 2 PN. JAMIEZRINA BINTI JEMANGIN 2 CEMERLANG<br />

10 2 PN. TN. ROSNIDA BINTI TUAN AB RAHMAN 2 YAKIN<br />

11 2 PN. NOR AZURA BINTI MOHAMAD ASIR 2 BESTARI<br />

12 2 PN. NURUL IZZAH BINTI MOHD ABD RASID 2 EFISIEN<br />

13 2 CIK PIRONTHA A/P KALAISELVAN 2 RAJIN<br />

14 2 EN. ZULFADHLI BIN FADZELL 2 JAYA<br />

15 2 PN. IZIANA BINTI MUKHTAR 2 AMANAH<br />

16 3 PN. ANITA HAMIDAH BINTI ABDUL HAMID 3 CEMERLANG<br />

17 3 PN. NUR DIANA BINTI BAHARUDIN 3 YAKIN<br />

18 3 PN. ANISAH BINTI AHMAD BASRI 3 BESTARI<br />

19 3 PN. NUR FARAHIYAH BINTI AB WAHAB 3 EFISIEN<br />

20 3 PN. NORLAILI BINTI HASIM 3 RAJIN<br />

21 3 CIK ERMA HELDAYU BINTI IDRIS 3 JAYA<br />

22 3 PN. NOOR EDWIN BINTI NOORAN 3 AMANAH<br />

23 4 PN. WAN ROHANI BINTI WAN MOHAMAD 4 CEMERLANG<br />

24 4 PN. RAMLAH BIN ABD RAHMAN 4 YAKIN<br />

25 4 PN. SITI AISHAH BINTI ZAINAL 4 BESTARI<br />

26 4 PN. HANIZAH BINTI ABU BAKAR 4 EFISIEN<br />

27 4 PN. ZUBAIDAH BINTI MOHAMAD SUFFIAN 4 RAJIN<br />

28 4 PN. NORANI BINTI OMAR 4 JAYA<br />

29 4 EN. ASHROF BIN YAACOB 4 AMANAH<br />

PENYELARAS TAHUN : EN. AHMAD<br />

RADZMI BIN ABDUL RAHMAN<br />

PENYELARAS TAHUN : PN. HAFIZAH<br />

BINTI HUSIN<br />

PENYELARAS TAHUN :PN.<br />

NOORAZIMAH BINTI ABDUL JALIL<br />

58


30 4 EN. MOHD AIMAN BIN BAHARUDIN 4ARIF<br />

31 5 PN. RUSMALINA BINTI ABD JABAR 5 CEMERLANG<br />

32 5 PN. ROHANI BINTI MAMAT 5 YAKIN<br />

33 5 PN. NURAZIDAWATI BINTI ABD RAZAK 5 BESTARI<br />

34 5 PN. NOOR ASYIKIN BINTI MARASAN 5 EFISIEN<br />

35 5<br />

36 5<br />

PN. NURUL NADHIRAH BINTI ABDUL<br />

WAHAB<br />

PN. FARAH AIDAH BT MUHD FAIZAL<br />

ABDULLAH<br />

5 RAJIN<br />

5 JAYA<br />

37 5 PN. LINDA BINTI ADAM 5 AMANAH<br />

38 6 PN. BADRIAH BINTI MAT 6 CEMERLANG<br />

39 6 PN. MAZLINA BINTI ABD WAHID 6 YAKIN<br />

40 6 PN. RULIZAWATI BINTI ALI 6 BESTARI<br />

41 6 PN. DINA SYAFIQA ANNUR 6 EFISIEN<br />

42 6 PN. NOR AZURA BINTI ABD WAHAB 6 RAJIN<br />

43 6 PN. NORLI BINTI NORDIN 6 JAYA<br />

44 6 PN. RAFIDA BINTI JAFFAR 6 AMANAH<br />

PENYELARAS TAHUN : PN. SITI<br />

NOREHA BINTI DAHILI<br />

PENYELARAS TAHUN :PN. NOR AZURA<br />

BINTI SAARAY<br />

45 PRA C PN. AZIRA BINTI ZULKIFLY PRA CEMERLANG PENYELARAS PRA SEKOLAH :<br />

46 PRA Y PN. SALMA @SALMAN BINTI HALIM PRA YAKIN PN. AMLAH BINTI GHAZALI<br />

47 PRA B PN. NORAFIZA BINTI ABDUL RAZAK PRA BESTARI PENOLONG PENYELARAS TAHUN :<br />

48 PRA E EN. MUHAMMAD FIRUS BIN KAMAL PRA EFISIEN EN. MUHAMMAD FIRUS BIN KAMAL<br />

49 PRA R PN. AMLAH BINTI GHAZALI PRA RAJIN<br />

59


SENARAI PANITIA MATAPELAJARAN<br />

BIL PANITIA KETUA PANITIA SETIAUSAHA<br />

1 BAHASA MELAYU PN HAFIZAH BINTI HUSIN PN RUZILAWATI BINTI ALI<br />

2 BAHASA INGGERIS PN ANISAH BINTI AHMAD BASRI PN DINA SYAFIQA ANNUR<br />

3 MATEMATIK EN ADE AFENDI BIN SUIB PN NURFARIZAN BINTI MD. FAUDZI<br />

4 SAINS PN NORLI BINTI NORDIN PN MAHIRA BIN MOHD RAWI<br />

5 P. ISLAM PN JAMIEZRINA BINTI JEMANGIN PN SITI AISHAH BINTI ZAINAL<br />

6 P.MORAL<br />

PN ANITA HAMIDAH BINTI<br />

ABDUL HAMID<br />

PN ANNISA UL HUSNA BINTI HAMDEN<br />

7 BAHASA ARAB<br />

PN. ROBIATUL NADAWIYAH<br />

BINTI ABU BAKAR<br />

PN SITI NURUL AIN BINTI NAJIDMUDIN<br />

8 BAHASA CINA PN TAN SOOK CHING<br />

9 BAHASA TAMIL<br />

PN KASTHURI A/P<br />

CHENDARASEGARAN<br />

CIK PIRONTHA A/P KALAISELVAN<br />

10 SEJARAH<br />

PN WAN ROHANI BINTI WAN<br />

MOHAMAD<br />

PN NORANI BINTI OMAR<br />

11 RBT<br />

PN NUR AZIDAWATI BINTI ABD.<br />

RAZAK<br />

PN. LINDA BINTI ADAM<br />

12 TMK PN NOR SHUHAILA BINTI OSMAN EN. FARID WAJDI BIN DAHALAN<br />

12 P.SENI<br />

PN SITI AISHAH BINTI ABU<br />

BAKAR<br />

PN. HANEZA BINTI ABDUL AZIZ<br />

13 P.MUZIK<br />

PN NOR AZURA BINTI ABDUL<br />

WAHAB<br />

PN. TN. ROSNIDA BINTI TUAN AB RAHMAN<br />

14 P. JASMANI<br />

PN NUR FARAHIYAH BINTI AB.<br />

WAHAB<br />

EN MOHD NASRON BIN KAMARUDDIN<br />

15 P. KESIHATAN PN NOOREDWIN BINTI NOORAN PN. RAFIDA BINTI JAFFAR<br />

60


1. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU<br />

Ketua Panitia : Puan Hafizah binti Husin<br />

Setiausaha : Puan Ruzilawati binti Ali<br />

AJK : 1. Puan Anita Hamidah Binti Abdul Hamid 13. Puan Siti Aishah Binti Abu Bakar<br />

: 2. Puan Kasehmelati Binti Masjuki 14. Puan Nor Azura Binti Abdul Wahab<br />

: 3. Puan Mazlina Binti Abd Wahid 15. Puan Nur Azidawati Binti Abd Razak<br />

: 4. Puan Nor Azura Binti Saaray 16. Puan Siti Noreha Binti Dahili<br />

: 5. Puan Norida Binti Othman 17. Puan Nooedwin binti Nooran<br />

: 6. Puan Che Roslina binti Che Omar 18. Encik Muhammad Aiman bin Baharudin<br />

: 7. Puan Ramlah Binti Ab Rahman 19. Encik Mohd Sahrum bin Yusof<br />

: 8. Puan Wan Rohani Binti Wan Mohamad 20. Puan Norani Binti Omar<br />

: 9. Puan Dalini binti Johari 21. Puan Nooredwin binti Nooran<br />

: 10. Puan Iziana Binti Mohktar 22. Puan Iziana binti Mukthar<br />

: 11. Puan Maisara Binti Jamaludin 23. Puan Haneza Binti Adul Aziz<br />

: 12. Puan Tuan Rosnida Binti Tuan Ab Rahman 24. Encik Zulfadhli bin Fadzell<br />

2. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA INGGERIS<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

: Puan Anisah binti Ahmad Basri<br />

: Puan Dina Syafiqa Annur<br />

AJK : 1. Puan Hidahyuwati Binti Ahmad 13.Encik Mohd Zaini Bin Yas<br />

: 2. Encik Mohd Ismail Bin Zulkifli 14. Encik Muhamad Adib Amin Bin Yusof<br />

: 3. Puan Hazura Binti Abdul Aziz 15. Cik Pirontha A/P Kalaiselvan<br />

: 4. Puan Nurdiana Binti Baharuddin 16. Puan Noor Asyikin Binti Marasan<br />

: 5. Puan Norhidayah Binti Ahmad Fuat 17. Puan Farah Aidah bt Mohd Faisal<br />

: 6. Puan Roshida Azlina Binti Che Roslee 18. Puan Nurhazwani bt Hj. Hasnan<br />

: 7. Puan Rusmalina Binti Abd Jabar 19. Encik Mohd Ismail bin Zulkifli<br />

: 8. Puan Dina Syafiqa Annur Binti Azha<br />

: 9. Puan Nuraimi Iylia Binti Mohd Ariff<br />

: 10.Puan Nurdiana Binti Baharuddin<br />

: 11.Puan Erma Heldayu Binti Idris<br />

: 12.Cik Hjh Nur Suraya Mastura Binti Mohd<br />

Majid<br />

61


3. JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK<br />

Ketua Panitia : Encik Ade Afendi Bin Suib<br />

Setiausaha : Puan Nurfarizan Binti Md Faudzi<br />

AJK : 1. Encik Lukman bin Abdullah 10.Encik Mazlan bin Mohd Litah<br />

: 2. Encik Mohd Zaini Bin Yas 11.Puan Rozita binti Paiman<br />

: 3. Puan Nor Shuhaila Binti Osman 12.Cik Pirontha A/P Kalaiselvan<br />

: 4. Puan Linda Binti Adam 13. Puan Dewi Erda Sofia bt Raden Amir<br />

: 5. Puan Rafida Binti Jaffar<br />

: 6. Puan Suzalina Binti Aman<br />

: 7. Encik Mohd Nasron Bin Kamaruddin<br />

: 8. Puan Fazilah Binti Musa<br />

: 9. Puan Tan Sook Ching<br />

4. JAWATANKUASA PANITIA SAINS<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Norli Binti Nordin<br />

: Puan Mahira Binti Mohd Rawi<br />

: 1. Encik Herman Bin Mahamad Gapari<br />

: 2. En Suzaim Bin Parman<br />

: 3. Puan Noorazimah Binti Ab. Jalil<br />

: 4. Puan Zubaidah Binti Mohammad Suffian<br />

: 5. Tuan Haji Khafizul Yusairi Bin Hussin .<br />

: 6. Encik Norlizan Bin Othman @ Md This<br />

: 7. Puan Nur Diana Binti Baharuddin<br />

5. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM<br />

Ketua Panitia : Puan Jamiezrina Binti Jemangin<br />

Setiausaha : Puan Hanizah Binti Abu Bakar<br />

AJK : 1.Encik Mohd Mokhairi Bin Mohd Mokhtar 12. Puan Salwa Raihani Binti Ab. Halim<br />

: 2.Encik Ashroff Bin Yaacob 13. Puan Nurul Izzah binti Mohd Rasid<br />

: 3. Puan Siti Aishah Binti Zainal 14. Puan Norlaili Binti Hashim<br />

: 4. Puan Hidayawati Binti Salleh 15. Puan Rohani Binti Mamat<br />

: 5. Puan Suhaila Binti Sapril 16. Cik Nurul Husna binti Hassan Nudin<br />

: 6. Puan Badriah Binti Mat 17. Puan Noridah Binti Ali<br />

: 7. Puan Noor Nadirah Binti Awang@Husain 18. Puan Nurul Nadirah binti abdul Wahab<br />

: 8. Puan Shafinaz Binti Abd Halim<br />

: 9. Puan Wan Kamilah Binti Wan Bakar<br />

: 10. Puan Wan Norizan Binti Wan Muhamad<br />

:11. Puan Nor Azura Binti Mohamad Asir<br />

62


6. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA ARAB<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Robiatul Adawiyah binti Abu Bakar<br />

: Puan Siti Nurul Ain Binti Najidmudin<br />

: 1. Encik Ahmad Radzmi Bin Abdul Rahman<br />

: 2. Puan Azza Binti Abdul Wahid<br />

: 3. Cik Nurul Husna Binti Hasan Nudin<br />

: 5. Puan Rohani Bin Mamat<br />

: 6. Puan Siti Aishah Binti Zainal<br />

: 7. Encik Ashrof bin Yaacob<br />

7. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Siti Aishah Binti Abu Bakar<br />

: Puan Che Roslina binti Che Omar<br />

: 1. Puan Annisa UlHusna Binti Hamden<br />

: 2. Puan Kasehmelati Binti Masjuki<br />

: 3. Puan Haneza binti Abdul Aziz<br />

: 4. Puan Annisa UlHusna binti Hamden<br />

: 5. Puan Noorazimah binti Ab Jalil<br />

: 6. Puan Mazlina binti Abd Wahid<br />

: 7. Guru pendidikan seni<br />

8. JAWATANKUASA PANITIA SEJARAH<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Wan Rohani Binti Wan Mohamad<br />

: Puan Norani binti Omar<br />

:1. Puan Ramlah Binti Abd Rahman<br />

:2. Puan Ruzilawati Binti Ali<br />

9. JAWATANKUASA PANITIA REKA BENTUK DAN T EKNOLOGI<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Nur Azidawati Binti Abdul Razak<br />

: Puan Linda Binti Adam<br />

: 1. Puan Siti Noreha Binti Dahili<br />

: 2. Puan Norida binti Othman<br />

63


10. TEKNOLOGI MAKLUMAT<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Nor Shuhaila binti Osman<br />

: Encik Farid Wajdi Bin Dahalan<br />

: 1.Encik Ismail Bin Mohamad Hanafiah<br />

: 2. Puan Suzalina Binti Aman<br />

11. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Nur Farahiyah Binti Ab. Wahab<br />

: Encik Mohd Nasron Bin Kamaruddin<br />

: 1. Encik Muhammad Aiman Bin Baharudin<br />

: 2. Encik Ade Afendi bin Suib<br />

: 3. Encik Norlizan bin Othman<br />

: 4. Encik Mohd Sahrom bin Yusof<br />

: 5. Semua guru Pendidikan Jasmani<br />

12. JAWATANKUASA PENDIDIKAN KESIHATAN<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Nooredwin Binti Nooran<br />

: Puan Rafida Binti Jaffar<br />

: 1. Puan Nor Azura binti Saaray<br />

: 2. Puan Hafizah binti Husin<br />

: 3. Semua guru Pendidikan Kesihatan<br />

13. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MUZIK<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Nor Azura Binti Abdul Wahab<br />

: Puan Tuan Rosnida Binti Tuan Ab Rahman<br />

: 1. Puan Kasthuri A/P Chendarasegaran<br />

: 2. Puan Annisa Ulhusna binti Hamden<br />

: 3. Semua guru Pendidikan Muzik<br />

64


14. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MORAL<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Anita Hamidah Binti Hamid<br />

: Puan Annisa Ulhusna binti Hamden<br />

: 1. Encik Mohd Royahan bin Abdullah<br />

: 2. Encik Lukman bin Abdullah<br />

: 3. Encik Suzaim bin Parman<br />

: 4. Puan Kasthuri A/P Chendarasegaran<br />

15. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA TAMIL<br />

Ketua Panitia<br />

Setiausaha<br />

: Puan Kasthuri A/P Chendarasegaran<br />

:Cik Pirontha A/P Kalaiselvan<br />

16. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA CINA<br />

Ketua Panitia : Puan Tan Sook Ching<br />

Setiausaha : -<br />

65


66


JAWATANKUASA INDUK HEM<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS :<br />

1. Memastikan semua unit dibawah Unit Hal Ehwal Murid bergerak selari dengan cabaran masa<br />

dan keadaan.<br />

2. Merancang program Unit Hal Ehwal Murid dan menyerahkan kepada Guru Besar untuk<br />

disahkan.<br />

3. Melaksanakan segala perancangan dan program berjalan dengan lancar serta mengikut masa<br />

dan waktu yang telah ditetapkan.<br />

4. Menjalankan pemantuan dari masa ke semasa keadaan persekitaran agar sentiasa ceria,<br />

selamat dan dalam suasana yang harmoni untuk iklim pengajaran dan pembelajaran.<br />

5. Menjadikan SK Cyberjaya sekolah yang selamat, kondusif dan teratur.<br />

67


JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS.<br />

1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan <strong>Pengurusan</strong> Keselamatan <strong>Sekolah</strong>.<br />

1.1 Menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan di sekolah.<br />

1.2 Menyediakan pelan tindakan kontingensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam.<br />

1.3 Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk murid-murid dan sekolah.<br />

1.4 Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Keselamatan.<br />

1.5 Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan.<br />

1.6 Bekerjasama dengan komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan.<br />

2. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah.<br />

3. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi krisis.<br />

4. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh<br />

syarikat kawalan keselamatan sekolah.<br />

5. Menentukan semua polisi, manual dan tatacara mengikut piawaian yang ditetapkan oleh badan-badan<br />

profesional yang berkaitan dengan keselamatan.<br />

68


JAWATANKUASA KECIL<br />

1 - JAWATANKUASA KANTIN :<br />

Pengerusi : En Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Pn Rafida Binti Jaffar (Pagi)<br />

Naib Setiausaha :Cik Erma Heldayu Binti Idris (Petang)<br />

AJK<br />

: Puan Hidayawati Binti Salleh (Schoolmeal)<br />

: Puan Nor Azura Binti Abd. Wahab (Pagi)<br />

: Puan Norida Binti Othman (Pagi)<br />

: Cik Nursuraya Mastura Binti Mohd. Majid (Pagi)<br />

: Puan Kasturi A/P Chendarasegaran (Pagi)<br />

: Pn. Anita Hamidah Binti Hamid (Petang)<br />

: Puan Noor Nadirah Binti Awang@Husain<br />

: Pn. Nor Azura Binti Mohamad Asir (Schoolmeal)<br />

: Puan Maisarah Binti Othman (Schoolmeal)<br />

: Puan Nor Shuhaila Binti Othman (Scoolmeal)<br />

: Puan Wan Kamilah Binti Wan Bakar (Schoolmeal)<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK KANTIN :<br />

1. Menyedia dan memastikan laporan Kendiri Kantin dihantar ke PPD pada setiap bulan<br />

mengikut jadual yang diarahkan.<br />

2. Memastikan keadaan fizikal kantin sentiasa selamat digunakan dan suasana keceriaan yang<br />

menarik serta memberi info kepada murid.<br />

3. Sentiasa memastikan kebersihan tempat memasak, luar dan dalaman kantin serta<br />

penyelengaraan stor yang baik.<br />

4. Memastikan pengusahai kantin dan semua yang bekerja menyediakan sijil Pengesahan<br />

Kesihatan dan suntikan serta mempunyai Sijil Kursus Asas Pengendali Makanan.<br />

5. Memastikan kebersihan makanan yang dijual dan kepelbagaian makanan serta harga yang<br />

sentiasa mengikut perjanjian yang dipersetujui.<br />

6. Memastikan semua dokumen perjanjian ada serta disimpan dalam fail.<br />

7. Memastikan pelupusan sisa pepejal dibuang ditempat yang sepatutnya.<br />

8. Memastikan pembayaran sewa kantin sentiasa dipatuhi serta bayaran bil-bil air dan elektrik<br />

dijelaskan pada setiap bulan.<br />

9. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

10. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

69


2 - JAWATANKUASA KESIHATAN & ANTI DENGGI<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Maisara bt Othman (Petang)<br />

Naib Setiausaha<br />

AJK<br />

: Puan Rohani Binti Mamat(Pagi)<br />

: Puan Hafizah binti Hussin(Petang)<br />

: Puan Dina Syafiqa Annur Binti Azhar (Pagi)<br />

: Semua Guru Kelas<br />

: Semua Penyelaras Tahun<br />

: Encik Anuar b Abdul Rahman<br />

: Puan Noranisah binti Mohd Esa<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK KESIHATAN & ANTI DENGGI :<br />

1. Memastikan pengurusan fail unit kesihatan sentiasa kemaskini.<br />

2. Memastikan setiap murid mempunyai RKM dan data yang sentiasa kemaskini dan menjalankan<br />

timbangan berat, tinggi dan penglihatan murid.<br />

3. Menjadikan sekolah kawasan larangan merokok dan menyediakan papan tanda ZON LARANGAN<br />

MEROKOK serta meletaknya ditempat yang sesuai terutamanya dipintu pagar utama dan<br />

menjalankan aktiviti yang menunjukkan tabiat merokok membahayakan kesihatan.<br />

4. Menubuhkan AJK Program Bebas Denggi <strong>Sekolah</strong>, sentiasa melengkapkan Borang KD1 setiap<br />

minggu, melengkapkan Borang KD2 (pindaan 2004) dan dihantar ke PPD.<br />

5. Mengadakan program Bebas Denggi, menubuhkan Flying Squad Pencegahan Aedes dan Denggi.<br />

6. Mengadakan jadual lawatan pemeriksaan kesihatan dan pergigian dan menyediakan laporan<br />

pemeriksaan kesihatan dan pergiaan serta memastikan rekod dan dokumen berkenaan sentiasa<br />

kemaskini.<br />

7. Mengadakan bilik / ruang sakit dan memastikan kebersihan, kemudahan, susunatur bahan<br />

kesihatan, buku laporan / rekod penggunaan sentiasa baik serta kelengkapan peti pertolongan<br />

cemas dan bahan didalamnya lengkap.<br />

8. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

9. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

70


3 - JAWATANKUASA SMM, APDM DAN sis-MAKAN :<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Tuan Haji Khafizul Yusairy bin Hussin Guru<br />

Penolong Setiausaha : Puan Norida Binti Othman Guru<br />

AJK : Puan Azira Binti Zulkifli (Pagi) Guru<br />

: Puan Nurfarizan Binti Md. Fauzi (Petang) Guru<br />

: Semua Guru Kelas Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK SMM, APDM DAN sis-MAKAN :<br />

1. Memastikan guru-guru kelas mengemaskini data SMM kelas masing-masing.<br />

2. Berhubung rapat dengan guru-guru kelas dan memasukkan nama murid yang baru mendaftar ke<br />

dalam data SMM.<br />

3. Mengemaskini data SMM dan memastikan data adalah terkini pada setiap bulan.<br />

4. Menghadiri mesyuarat dan menghantar data SMM tiga kali setahun.<br />

5. Mengemaskinikan enrolmen murid mengikut kelas, agama dan bangsa serta melekatkan<br />

enrolmen murid yang baru di papan kenyataan untuk rujukan semua guru setiap kali berlaku<br />

perubuhan pada bilangan murid.<br />

6. Melengkapkan data sisMAKAN dan menghantar ke PPD bila diperlukan.<br />

7. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

8. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

71


4 - JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS<br />

Pengerusi<br />

: En Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Ketua Disiplin / Setiausaha : Puan Wan Norizan Binti Wan Muhamad Guru<br />

Pen. Ketua Disiplin ( Pagi)/Naib SU : Puan Kaseh Melati Binti Masjuki<br />

Guru<br />

Penolong Ketua Disiplin ( Petang) : Encik Mohd Sahrom Bin Yusof Guru<br />

Guru Pengawas Sesi Pagi : Puan Hazura Binti Abdul Aziz Guru<br />

Guru Pengawas Sesi Petang : Encik Mohd Mokhairi Bin Mohd Mokhtar Guru<br />

AJK Disiplin dan Pengawas : Puan Fadillah Binti Abd. Kadir (Pagi) Guru BnK<br />

: Puan Rodzleeyana Binti Rosli (Petang) Guru BnK<br />

: Encik Ahmad Radzmi Bin Abdul Rahman Guru<br />

: Puan Wan Rohani Binti Wan Mohamad (Pagi) Guru<br />

: Puan Linda Binti Adam (Pagi) Guru<br />

: Encik Muhamad Aiman Bin Baharudin (Pagi) Guru<br />

: Encik Zulfadli Bin Fadzeel (Petang) Guru<br />

: Puan Siti Noreha Binti Dahili (Pagi) Guru<br />

: Puan Tuan Rosnida Binti Tuan Ab. Rahman (Petang) Guru<br />

: Cik Pirontha A/P Kalaiselvam (Petang) Guru<br />

: Semua Penyelaras Tahun Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK DISIPLIN DAN PENGAWAS :<br />

1. Menyediakan <strong>Buku</strong> Tugasan Pengawas dan <strong>Buku</strong> Rekod Kesalahan Murid<br />

2. Melatih para pengawas untuk menguruskan perhimpunan sekolah seperti menjadi pengacara,<br />

membuat bacaan doa, melafazkan ikrar dan konduktor nyanyian.<br />

3. Menguruskan segala tindakan disiplin dan menyimpan rekod kes.<br />

4. Menyediakan laporan kes untuk rujukan sekolah, PPD dan JPN.<br />

5. Memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid.<br />

6. Merancang dan melaksanakan aktiviti lembaga disiplin dan pengawas sekolah.<br />

7. Mengadakan Watikah Perlantikan Pengawas dan Ketua Kelas.<br />

8. Mengadakan mesyuarat bersama para pengawas.<br />

9. Menghadiri mesyuarat dan menghantar laporan SSDM kepada PPD tiga kali setahun.<br />

10. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

11. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

72


5 - JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING :<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Fadilah Binti Abd. Kadir Guru<br />

Naib Setiausaha : Puan Rozdleeyana Binti Rosli Guru<br />

AJK : Encik Ashrof Bin Yaacob (Pagi) Guru<br />

: Puan Farah Aidah Bt Muhd Faizal Abdullah (Pagi) Guru<br />

: Puan Nor Azura Binti Saaray (Pagi) Guru<br />

: Puan Norafiza Binti Abdul Razak (Pagi) Guru<br />

: Puan Norhidayah Binti Ahmad Fuat (Petang) Guru<br />

: Puan Norhazwani Bt Haji Hasnan (Petang) Guru<br />

: Puan Che Roslina Binti Che Omar (Petang) Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS BIMBINGAN DAN KAUNSELING :<br />

1. Memastikan pengurusan bilik bimbingan dan kaunseling sentiasa baik dengan mengambil kira<br />

perkara-perkara berikut :<br />

i) Mengada dan mempamerkan carta organisasi, misi visi dan piagam pelanggan<br />

ii) Mengadakan ruang bimbingan untuk kaunseling individu<br />

iii) Mengadakan ruang bimbingan untuk kaunseling kelompok<br />

iv) Mengadakan bilik pengurusan<br />

2. Memastikan rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kemaskini. Rekod-rekod tersebut<br />

adalah seperti berikut :<br />

i) Anggaran perbelanjaan<br />

ii) Jadual waktu persendirian<br />

iii) Rekod Harian<br />

iv) Analisis rekod mingguan dan bulanan<br />

v) Rekod pergerakan<br />

3. Menyediakan rancangan tahunan, takwim program dan laporan program.<br />

4. Merekodkan data program kaunseling individu, berkelompok dan juga program kaunseling<br />

berfokus serta pelaksanaan program pembimbing rakan sebaya.<br />

5. Menghantar laporan bimbingan dan kaunseling ke PPD.<br />

6. Mengadakan program bimbingan kerjaya kepada murid terutamanya murid tahap dua.<br />

7. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

8. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

73


6 - JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Suhaila Binti Sapril Guru<br />

Naib Setiausaha : Puan Ramlah Binti AB. Rahman Guru<br />

AJK : Puan Norli Binti Nordin (Pagi Guru<br />

: En Muhamad Aiman Bin Baharudin ( Pagi ) Guru<br />

: Pn. Badariah Binti Mat (Pagi) Guru<br />

: En Muhamad Adib Amin Bin Mohd Yusof Guru<br />

: Puan Mahira Binti Mohd. Rawi (Petang) Guru<br />

: Puan Jamiezrina Binti Jemangin (Petang) Guru<br />

: Puan Norani Binti Omar (Pagi) Guru<br />

: Puan Iziana Binti Mokhtar (Petang) Guru<br />

: Encik Zulfadli Bin Fadzeel (Petang) Guru<br />

: Encik Mohd Ismail Bin Zulkifli (Petang) Guru<br />

: Puan Robiatul Adawiyah Binti Abu Bakar Guru<br />

: Semua Penyelaras Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS :<br />

1. Mengurus fail dan bilik SPBT sentiasa di kemas kini dan teratur.<br />

2. Melantik JK Kerja Skim Pinjaman <strong>Buku</strong> Teks peringkat sekolah yang menepati kehendak KPM.<br />

Serta mempamerkan carta organisasi tersebut di bilik BOSS.<br />

3. Mengedar dan memungut semula borang-borang SPBT.<br />

4. Memesan <strong>Buku</strong>-<strong>Buku</strong> teks.<br />

5. Menerima buku-buku daripada pembekal, menyemak dan merekod ke dalam bukiu stok.<br />

6. Memproses buku-buku yang di terima.<br />

7. Memberi pinjam dan memungut kembali buku-buku teks.<br />

8. Melakukan aktiviti pemeriksaan buku teks dari semasa ke semasa.<br />

9. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat<br />

seperti terdapat dalam PK07 SKSP.<br />

10. Menyediakan perancangan aktiviti tahunan yang mengandungi :<br />

i) Perancangan Taktikal disediakan berasaskan Perancangan Starategik<br />

ii) Perancangan Operasi berdasarkan Perancangan Tahunan<br />

iii) Pemantauan program<br />

iv) Impak program<br />

11. Menyediakan jadual pengagihan buku teks kepada murid berdasarkan kepada SPI.Bil11/2007.<br />

Pindaan Syarat Kelayakan meminjam buku teks di bawah Skim Pinjman Buu Teks, KPM<br />

12. Membuat penutupan stok setiap 31 Disember setiap tahun.<br />

13. Membuat pesanan buku yang tidak mencukupi berdasarkan Prosedur Pesanan <strong>Buku</strong> Teks<br />

Diuruskan (BTBT190/170).<br />

74


14. Mengurus semua sistem fail Skim Pinjaman <strong>Buku</strong> Teks.<br />

15. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

16. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

7 - JAWATANKUASA TPSM :<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Roshida Azlina binti Che Rosli Guru<br />

Penolong Setiausaha : Puan Amlah Binti Ghazali Guru<br />

AJK : Semua Penyelaras Tahun Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK TPSM :<br />

1. Mengemaskini sistem fail dengan mengambilkira butiran berikut :<br />

i) Surat-surat berkaitan disusun mengikut urutan<br />

ii) Surat Pelantikan Ahli Jawatankuasa<br />

iii) Kertas minit dalam fail dikemaskinikan<br />

iv) Surat Laporan Serahan ke Syarikat Takaful<br />

v) Surat Pekeliling Ikhtisas TPSM<br />

vi) Surat dan Borang Tuntutan<br />

2. Menyediakan keperluan-keperluan berikut :<br />

i) Senarai Nama Ahli Jawatankuasa<br />

ii) Carta Aliran<br />

iii) Borang Tuntutan TPSM<br />

iv) Laporan Tuntutan TPSM<br />

v) Resit Sementara Serahan / Sijil Premium<br />

3. Memastikan perkara-perkara kewangan berikut diambilkira :<br />

i) Lajur Kutipan Dari Murid dan dikemaskinikan<br />

ii) Serahan Ke Syarikat Takaful Malaysia<br />

75


8 - JAWATANKUASA BANTUAN, EMK, KWAMP & e-KASIH :<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Cik Nurul Husna Bt Hassan Nudin (Pagi) Guru<br />

Naib Setiausaha : Puan Azza bt Abdul Wahid (Petang) Guru<br />

AJK : Puan Fadilah Binti Abd. Kadir (Pagi) Guru<br />

: Puan Rozdleeyana Binti Rosli (Petang) Guru<br />

: Puan Siti Aishah bt Zainal (Pagi) Guru<br />

: Puan Dalini Binti Johari (Pagi) Guru<br />

: Puan Dewi Erda Sofia Bt Radin Amir (Petang) Guru<br />

: Puan Siti Nurul Ain Binti Najmudin (Pagi) Guru<br />

: Puan Salwa Raihani Binti Ab. Halim (Petang) Guru<br />

: Semua Guru Penyelaras Tahun Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK BANTUAN, EMK, KWAMP & e-KASIH :<br />

1. Melantik JK KWAPM, mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menyusun segala dokumen<br />

mengikut turutan dan menghadiri taklimat pengisian yang terkini.<br />

2. Mengemaskinikan segala surat-surat berkaitan, kertas minit dalam fail disediakan dan<br />

menfailkan semua surat panggilan ibubapa, surat pekeliling dan carta alir.<br />

3. Memastikan semua borang rumusan permohonan EMK,KWAPM dihantar ke PPD.<br />

4. Memastikan semua borang sudah ditandatangani oleh ibubapa dan sudah mendapat kelulusan<br />

dari Guru Besar serta disusun dengan baik.<br />

5. Menyediakan senarai murid yang layak menerima bantuan KWAPM dan EMK serta membuat<br />

analisa pencapaian prestasi murid.<br />

6. Menyimpan akuan pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT, borang akuan penerimaan<br />

bantuan, rekod bayaran, perpindahan dan pemulangan.<br />

7. Memastikan kerani kewangan mengemaskini buku kewangan sekolah.<br />

8. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

9. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

76


9 - JAWATANKUASA RMT, SARAPAN, SUSU DAN VITAMIN:<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Hanizah bt Abu Bakar (RMT) Guru<br />

Naib Setiausaha : Puan Ruzilawati Binti Ali ( Sarapan ) Guru<br />

AJK : Puan Shafinaz Binti Abdul Halim (Petang) Guru<br />

: Puan Annisa Ul Husna Binti Hamden (Petang) Guru<br />

: Puan Nur Farahiyah Bt Ab Wahab ( Petang) Guru<br />

: Puan Norhazwani Binti Haji Hasnan (Petang) Guru<br />

:Puan Noor Asyikin Binti Marasan (Pagi) Guru<br />

:Puan Suzalina Binti Aman (Pagi) Guru<br />

: Semua Guru Kelas Guru<br />

: Puan Noor Rafizah Binti Ruslan PT Kewangan<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK RMT, SUSU DAN VITAMIN:<br />

1. Mengadakan mesyuarat JK RMT dan Progrm Susu & Vitamin IMalaysia serta mengadakan<br />

mesyuarat jawatankuasa.<br />

2. Memastikan surat tawaran perjanjian antara sekolah dengan pembekal ada disimpan dalam fail<br />

dan kemaskini.<br />

3. Memastikan makanan yang disediakan adalah termasuk dalam senarai makanan yang diluluskan<br />

oleh KPM.<br />

4. Penyeliaan dan pelaksanaan program RMT dan Susu <strong>Sekolah</strong> Setiap hari.<br />

5. Menyediakan senarai nama murid yang layak menerima RMT dan Vitamin serta memastikan<br />

ibubapa telah menandatangani borang penerimaan.<br />

6. Menghantar laporan ke PPD.<br />

7. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

8. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

77


10 - JAWATANKUASA 3K - KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN :<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Penyelaras Unit 3K : Puan Rozita Binti Paiman Guru<br />

Ketua Keselamatan : Encik Norlizan b Othman @ Md This (Pagi) Guru<br />

Ketua Kebersihan : Puan Haneza Binti Abdul Aziz (Petang) Guru<br />

Ketua Kesihatan : Puan Maisara Binti Othman Guru<br />

AJK : En. Mohd. Zaini Bin Yas Guru<br />

: En Mohd Nasron Bin Kamaruddin Guru<br />

: En Muhamad Adib Amin Bin Mohd Yusof Guru<br />

: Encik Muhammad Firus Bin Kamal Guru<br />

: Puan Nuraimi Ilyia Binti Mohd. Arif Guru<br />

: Puan Nur Diana Binti Baharuddin Guru<br />

: Encik Mohd Ismail Bin Zulkifli Guru<br />

: Persatuan Ibu Bapa dan Guru<br />

: Klinik Kesihatan Daerah Sepang<br />

: Pengawai Perhubungan Polis Cyberjaya<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK 3K - KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN :<br />

1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan <strong>Pengurusan</strong> Kebersihan, Kesihatan dan<br />

Keselamatan sekolah.<br />

2. Mewujudkan polisi kebersihan, kesihatan dan keselamatan serta kepimpinan yang berkaitan<br />

dengan pengurusan kebersihan, kesihatan dan keselamatan murid.<br />

3. Melaksanakan pemeriksaan, pemantuan dan penilaian kebersihan, kesihatan dan keselamatan<br />

murid dan sekolah.<br />

4. Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu,<br />

keracunan makanan dan lain-lain.<br />

5. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan dengan program kebersihan,<br />

kesihatan dan keselamatan.<br />

6. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala.<br />

7. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi<br />

oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.<br />

8. Menentukan semua polisi, manual dan tatacara mengikut paiwaian yang ditentukan oleh badan<br />

yang berkaitan dengan keselamatan.<br />

9. Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam program kebersihan, kesihatan dan<br />

keselamatan sekolah.<br />

10. Menyedia dan membuat laporan berkala.<br />

11. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat.<br />

12. Melaksanakan arahan Guru Besar/PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

78


11 - JAWATANKUASA KELAB PENCEGAH JENAYAH<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Linda Binti Adam Guru<br />

Penolong Setiausaha : Puan Maisara Binti Jamaludin Guru<br />

AJK : Puan Hazura Binti Abdul Aziz Guru<br />

: Puan Fadilah Binti Abd. Kadir Guru<br />

: Encik Farid Wajdi bin Dahalan Guru<br />

: Encik Mohd Sahrom Bin Yusof (Petang) Guru<br />

: Puan Syafinaz binti Abdul Halim Guru<br />

: Pegawai Polis Cyberjaya Wakil Polis<br />

: Wakil Murid<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK KELAB PENCEGAH JENAYAH<br />

1. Merancang aktiviti tahunan bagi setiap jawatankuasa.<br />

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebanyak 2 kali setahun.<br />

3. Mengadakan hubungan baik dengan agensi-agensi yang berkaitan dengan dadah seperti Agensi<br />

Dadah Kebangsaan dan Polis.<br />

4. Mengadakan ceramah kesedaran tentang bahayanya DADAH dan JENAYAH.<br />

5. Membuat analisa tentang setiap program yang dijalankan dan menghantar laporan kepada<br />

pihak pentadbir dan juga PPD.<br />

12 - JAWATANKUASA PENDAFTARAN MURID & BUKU KEDATANGAN MURID :<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid Naib<br />

Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Fazillah Bt Musa Guru<br />

Penolong Setiausaha : Puan Rusmalina Binti Jabar Guru<br />

AJK : Semua Penyelaras Tahun Guru<br />

: Encik Anuar Bin Ab. Rahman PO<br />

: Puan Noranisah Binti Mohd. Esa PO<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK PENDAFTARAN MURID & BUKU KEDATANGAN MURID :<br />

1. Memantau data penndaftaran murid yang ingin bersekolah tahun hadapan didalam sistem<br />

pendaftaran murid tahun satu secara dalam talian.<br />

2. Memastikan buku kedatangan murid di tanda dan dihantar ke pejabat setiap hari.<br />

79


13 - JAWATANKUASA KEDAI BUKU<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Farah Aidah Binti Muhd Faizal Abdullah Guru<br />

Penolong Setiausaha : Puan Nooredwin Binti Nooran Guru<br />

AJK : Semua Penyelaras Tahun Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK KEDAI BUKU :<br />

1. Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kedai buku sekolah.<br />

2. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan barang-barang jualan.<br />

3. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi sebarang krisis/ bencana<br />

4. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan jualan di kedai buku.<br />

5. Menyediakan laporan secara berkala.<br />

6. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

7. Melaksanakan arahan Guru Besar/PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

14 - JAWATANKUAS PK MAKLUM BALAS:<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Salma @ Salmah Binti Halim Guru<br />

Penolong Setiausaha : Puan Norafiza Binti Abdul Razak Guru<br />

AJK : Puan Zubaidah Binti Mohammad Sufian Guru<br />

: Encik Anuar Bin Ab. Rahman PO<br />

: Puan Noranisah Binti Mohd. Esa PO<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK PK MAKLUM BALAS :<br />

1. Menyediakan borang maklum balas pelanggan dan meletakkan di tempat yang sesuai.<br />

2. Membuat analisa dan laporan borang maklum balas pelanggan setiap bulan.<br />

3. Mengemaskini rekod, fail, surat menyurat dan maklumat yang berkaitan.<br />

4. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

5. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

80


15 - JAWATANKUASA MURID CICIR:<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Nur Azidawati BintiAbd. Razak (Pagi) Guru<br />

Penolong Setiausaha : Puan Anisah Binti Ahmad Basri (Petang) Guru<br />

AJK : Puan Fadilah Binti Abd. Kadir (pagi) Guru BNK<br />

: Puan Rozdleyana Binti Rosli (Petang) Guru BNK<br />

: Puan. Hazura Binti Abdul Aziz (Pagi) Guru<br />

: Puan Rozita Binti Paiman Guru<br />

: Semua Penyelaras Tahun<br />

: Semua Guru Kelas<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK PK MURID CICIR :<br />

1. Merancang program murid cicir selaras dengan perancangan PPD/JPN.<br />

2. Mengenalpasti kes-kes murid cicir bagi setiap kelas.<br />

3. Membuat lawatan atau pemantauan ke rumah murid cicir sekiranya ada.<br />

4. Mengemaskini rekod, fail, surat menyurat dan maklumat yang berkaitan.<br />

5. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

6. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

16 - JAWATANKUASA GURU PENYAYANG:<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Rozdleyana Binti Rosli (Petang) Guru BNK<br />

Penolong Setiausaha : Puan Fadilah Binti Abd. Kadir (pagi) Guru BNK<br />

AJK : Pn. Rusmalina binti Jabar Guru<br />

: Pn. Amlah binti Ghazali Guru<br />

: Pn. Zarina Binti Zainuddin Guru<br />

: Semua Penyelaras Tahun<br />

: Semua Guru Kelas<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK GURU PENYAYANG :<br />

1. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program guru penyayang.<br />

2. Merancang dan melaksanakan program sambutan hari murid pada setiap bulan.<br />

3. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

4. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

81


17 - JAWATANKUASA PROSIDAR:<br />

Pengerusi : Encik Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : Encik Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Rozdleyana Binti Rosli Guru BNK<br />

Penolong Setiausaha : Puan Fadillah Binti Abd. Kadir Guru BNK<br />

AJK : Puan Noridah Binti Ali Guru<br />

: Puan Tan Sook Ching Guru<br />

: Semua Penyelaras Tahun<br />

: Semua Guru Kelas<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK PROSIDAR :<br />

1. Merancang program PPDa selaras dengan perancangan PPD /JPN.<br />

2. Menyediakan sudut PPDa dan merancang program-progran PPDa.<br />

3. Mengemaskini rekod , fail, surat-menyurat dan maklumat yang berkaitan.<br />

4. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.<br />

5. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.<br />

18 - JAWATANKUASA MURID BERKEPERLUAN KHAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF<br />

Pengerusi : En Mohd Royahan Bin Abdullah Guru Besar<br />

Timbalan Pengerusi : En Lukman Bin Abdullah GPK Pentadbiran<br />

Naib Pengerusi : En Herman Bin Mahamad Gapar GPK Hal Ehwal Murid<br />

Naib Pengerusi : En Ismail Bin M. Hanafiah GPK Kokurikulum<br />

Naib Pengerusi : En Suzaim Bin Parman GPK Sesi Petang<br />

Setiausaha : Puan Maisara Binti Jamaludin Guru Pemulihan<br />

AJK<br />

: Tuan Haji Khafizul Yusairy bin Hussin<br />

: Semua Penyelaras Tahun<br />

: Semua Guru Matapelajaran MBK<br />

: Semua Guru Kelas Pelajar MBK<br />

SKOP DAN TUGAS JAWATANKUASA MURID BERKEPERLUAN KHAS DAN PENDIDIKAN<br />

INKLUSIF:<br />

1. Bertanggungjawab terhadap pentadbiran, pengurusan dan ikhtisas program pendidikan inklusif.<br />

2. Bertanggungjawab terhadap Polisi dan Objektif.<br />

3. Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan pelaksanaan program pendidikan inklusif di<br />

sekolah.<br />

4. Memantau semua hasil kerja guru, dan murid program pendidikan inklusif di sekolah.<br />

5. Memberi bimbingan bagi semua guru yang terlibat dengan program pendidikan inklusif di<br />

sekolah.<br />

6. Merancang dan melaksana Program Motivasi murid program pendidikan inklusif.<br />

82


83


JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM<br />

PENGERUSI<br />

En. Mohd Royahan bin Abdullah<br />

Guru Besar<br />

TIMBALAN PENGERUSI<br />

En. Ismail b. Mohamad Hanafiah<br />

PK Kokurikulum<br />

NAIB PENGERUSI<br />

En. Lukman b. Abdullah<br />

PK Kurikulum<br />

NAIB PENGERUSI<br />

En. Herman b. Mahamad Gapar<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

NAIB PENGERUSI<br />

En. Suzaim b. Parman<br />

PK Petang<br />

SETIAUSAHA KOKURIKULUM<br />

En. Mohd Zaini b. Yas<br />

NAIB SETIAUSAHA<br />

Pn. Nuraimi Iylia Binti Mohd Ariff<br />

BENDAHARI<br />

Pn. Nor Shuhaila b. Osman<br />

SETIAUSAHA SUKAN<br />

En. Mohd Nasron Bin Kamaruddin<br />

NAIB SETIAUSAHA<br />

En. Mazlan bin Ahmad Litah<br />

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM<br />

En. Muhammad Aiman<br />

PENYELARAS KELAB PERSATUAN<br />

Pn. Rusmalina Binti Jabar<br />

PENYELARAS SUKAN PERMAINAN<br />

Pn. Kasehmelati Binti Masjuki<br />

PEMBANGUNAN (SUKAN)<br />

En. Mohd Mokhairi<br />

NAIB PENYELARAS<br />

T Hj. Khafizul Yusairy Bin Hussin<br />

NAIB PENYELARAS<br />

Pn. Zarina Binti Zainudin<br />

NAIB PENYELARAS<br />

Pn. Azza Binti Abdul Wahid<br />

PEMBANGUNAN (KOAKADEMIK)<br />

Pn. Haneza Binti Abdul Aziz<br />

SVG<br />

Pn. Azira Binti Zulkifly<br />

DATA PAJSK<br />

En. Zulfadli Bin Fadzeel<br />

PENSIJILAN<br />

Pn. Siti Nurul Ain


SKOP DAN BIDANG TUGAS :<br />

1 Menjalankan mesyuarat JK Induk Kokurikulum sekurang-kurangnya 4 bulan.<br />

2 Merancang segala aktiviti kokurikulum peringkat sekolah.<br />

3 Melaksanakan segala perancangan yang telah dibuat berjalan dengan lancar dan menyediakan<br />

laporan tahunan untuk diserahkan kepada pentadbir.<br />

4 Menjalankan rondaan kokurikulum setiap minggu.<br />

5 Merancang aktiviti jangka panjang dan pendek.<br />

6 Menentukan peraturan aktiviti kokurikulum dan ko akademik sekolah.<br />

7 Menentukan takwim dan jadual aktiviti.<br />

8 Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh.<br />

9<br />

10<br />

Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegitan kokurikulum dan koakademik di peringkat<br />

daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.<br />

Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti mengikut takwim dan jadual kokurikulum<br />

dan koakademik.<br />

11. Menentukan tarikh Hari Kokurikulum Bulanan, Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum,<br />

Ko Akademik dan Sukan serta kegiatan yang lain.<br />

12. Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan koakademik serta membuat laporan tahunan.<br />

13. Memastikan konsep kokurikulum dan ko akademik untuk semua murid dan pelaksanaannya<br />

secara lebih terbuka dan lebih menyeluruh di sekolah.<br />

14. Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan peruntukan kewangan yang<br />

akan digunakan.<br />

15. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan<br />

prestasi cemerlang dalam aktiviti kokurikulum dan koakademik yang disertai.<br />

85


JAWATANKUASA MAJLIS PEMBANGUNAN SUKAN DAN KOAKADEMIK<br />

Pengerusi<br />

: Encik Ismail bin Mohamad Hanafiah<br />

GPK<br />

Kokurikulum<br />

Naib Pengerusi<br />

: Encik Lukman bin Abdullah<br />

GPK<br />

Kurikulum<br />

: Encik Herman bin Baharuddin GPK HEM<br />

: Encik Suzaim bin Parman GPK Petang<br />

Setiausaha Sukan : En. Mohd Nasron Bin Kamaruddin Guru<br />

Pen. Setiausaha Sukan : Encik Mazlan bin Ahmad Litah Guru<br />

Pembangunan Sukan : Encik Mohd Mokhairi Mohd Mokhtar Guru<br />

Pem.Koakademik : Guru<br />

: Encik Khafizul Yusairy bin Hussin - Bola sepak Guru<br />

: Puan Nur Farahiyah binti Ab Wahab - Bola jaring Guru<br />

: Encik Norlizan Othaman - Bola Baling Guru<br />

: Puan Mazlina bt Abd Wahid - Boling Guru<br />

: Encik Ade Afendi bin Suib - Sepak takraw Guru<br />

: Encik Farid Wajdi bin Dahalan - Ping Pong Guru<br />

: Encik Mohd Mokhairi Mohd Mokhtar - Badminton Guru<br />

: Puan Siti Aishah binti Zainal - Catur Guru<br />

: Cik Pirotha - Merentas Desa Guru<br />

: Encik Mohamad Firus bin Kamal - Pra <strong>Sekolah</strong> Guru<br />

: Puan Hazura binti Abd Aziz - Sofbol Guru<br />

: Cik Pirotha - Olahraga Guru<br />

: Puan Maisara bt Othman - Hoki Guru<br />

: Puan Dalini bt Johari -Bercerita BM Guru<br />

: Puan Wan Rohani b. Wan Mohamad -Sahiba Guru<br />

: Puan Anita Hamidah bt Abd Hamid -Pantun Guru<br />

: Pn. Rusmalina bt. Abd Jabar -Action Song Guru<br />

: En. Mohd. Adib Amin / Pn Dina<br />

Syafiqa - Story Telling Guru<br />

: Pn. Noor Asyikin bt. Marasan / Cik<br />

Erma Heldayu -Scrabble Guru<br />

: Pn. Anisah Ahmad Basri -Poetry Recitation Guru<br />

Cik Hajah Nur Suraya bt Abd Majid -Whizz Kids Guru<br />

: Pn. Dewi Erda Sofia Binti Radin Amir -Tarian Guru<br />

: Pn -Tilawah Al Quran Guru<br />

-Hafazan<br />

: Pn. Jamiezrina Binti Jemangin -Nasyid<br />

: Pn. Norli bt Nordin -Karnival Sains


SKOP DAN BIDANG TUGAS JK PEMBANGUNAN SUKAN DAN KOAKADEMIK<br />

1 Menentukan objektif sukan dan koakademik tercapai.<br />

2 Merancang aktiviti sukan dan koakademik jangka panjang / pendek.<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Mengenal pasti TOV (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan koakademik secara<br />

sistematik berserta pelaksanaan secara lebih berkesan.<br />

Menggunakan tenaga kepakaran secara optimum dalam bidang sukan dan koakademik<br />

yang ada di sekolah.<br />

Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru dari semasa ke semasa melalui program klinik ,<br />

kursus dalam dan luaran.<br />

6 Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan dan koakademik luar sekolah.<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Merancang strategi peningkatan yang lebih cemerlang di peringkat daerah, negeri atau<br />

kebangsaan dan penglibatan secara lebih menyeluruh oleh semua guru dan murid dalam<br />

aktiviti sukan dan koakademik<br />

Memastikan peraturan aktiviti bersukan diwujudkan dan dikuatkuasakan secara lebih efisien<br />

serta dipatuhi dengan sempurna bagi menjamin keselamatan dan kelancaran pelaksanaannya.<br />

Sentiasa berbincang dengan Pengetua / Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Kokurikulum<br />

untuk kepentingan dan kemajuan sukan dan koakademik sekolah.<br />

87


JAWATANKUASA PEMANTAUAN KOKURIKULUM DAN SUKAN<br />

Pengerusi : Encik Ismail bin Mohamad Hanafiah GPK Kokurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah GPK Kurikulum<br />

: Encik Herman bin Baharuddin GPK HEM<br />

: Encik Suzaim bin Parman GPK Petang<br />

Setiausaha : En. Mohd Zaini bin Yas Guru<br />

Setiausaha Sukan : Encik Mohd Nasron bin kamaruddin Guru<br />

Penolong Setiausaha Sukan : Encik Mazlan bin Ahmad Litah Guru<br />

Setiausaha Kokurikulum : Encik Mohd Zaini bin Yas Guru<br />

Pen. Setiausaha Kokurikulum<br />

: Puan Nuraimi Iylia bt Mohd<br />

Ariff<br />

Guru<br />

Penyelaras Sukan : Pn Kasehmelat bt Masjuki Guru<br />

Naib Penyelaras Sukan : Pn. Azza Binti Abdul Wahid Guru<br />

: En. Mohd Aiman b<br />

Penyelaras Unit Berunifom Baharuddin<br />

Guru<br />

Naib Penyelaras Unit<br />

Berunifom : Tn Hj Khafizul b. Yusairy Bin Hussin Guru<br />

Penyelaras Persatuan : Pn. Rusmalina bt Abd Jabar Guru<br />

Naib Penyelaras Persatuan : Pn. Zarina bt. Zainuddin Guru<br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS JK PEMANTAUAN<br />

1. Melaksanakan segala perancangan yang telah dibuat berjalan dengan lancar dan menyediakan<br />

laporan tahunan untuk diserahkan kepada pentadbir.<br />

2. Menjalankan rondaan kokurikulum setiap minggu.<br />

3. Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh<br />

4. Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan koakademik serta membuat laporan bulanan dan<br />

tahunan.<br />

88


JAWATANKUASA DATA PAJSK<br />

Pengerusi : Encik Ismail Bin Mohamad Hanafiah GPK Kokurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah GPK Kurikulum<br />

: Encik Herman bin Mohamed Gapar GPK HEM<br />

: Encik Suzaim bin Parman GPK Petang<br />

Setiausaha : Encik Zulfadhli bin Fadzell Guru<br />

AJK : Encik Mohd Zaini bin Yas Mohd Guru<br />

: Puan Nuraimi Iylia bt Mohd Ariff Guru<br />

: Encik Mazlan bin Ahmad Litah Guru<br />

: Encik Nasron bin Kamaruddin Guru<br />

: Encik Mohd Aiman bin Baharudin Guru<br />

: Puan Rusmalina bt Abd Jabar Guru<br />

:Puan Kasehmelati b. Masjuki<br />

: Guru Kelas Tahap 2<br />

JAWATANKUASA PENSIJILAN<br />

Pengerusi : Encik Ismail Bin Mohamad Hanafiah GPK Kokurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah GPK Kurikulum<br />

: Encik Herman bin Mohamed Gapar GPK HEM<br />

: Encik Suzaim bin Parman GPK Petang<br />

Setiausaha : Pn. Siti Nurul Ain Binti Najimudin Guru<br />

AJK : Encik Mohd Zaini bin Yas Mohd Guru<br />

: Puan Nuraimi Iylia bt Mohd Ariff Guru<br />

: Encik Mazlan bin Ahmad Litah Guru<br />

: Encik Nasron bin Kamaruddin Guru<br />

: Puan Kasehmelati b. Masjuki Guru<br />

: Puan Rusmalina bt Abd Jabar Guru<br />

: Encik Mohd Aiman bin Baharudin Guru<br />

: Ketua Setiap Unit/Bidang Kokurikulum<br />

JAWATANKUASA KEWANGAN<br />

Pengerusi : Encik Ismail Bin Mohamad Hanafiah GPK Kokurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah GPK Kurikulum<br />

: Encik Herman bin Mohamed Gapar GPK HEM<br />

: Encik Suzaim bin Parman GPK Petang<br />

Setiausaha : Puan Noor Rafizah Binti Ruslan PT Kewangan<br />

AJK : Encik Mohd Zaini bin Yas Mohd Guru<br />

: Puan Nuraimi Iylia bt Mohd Ariff Guru<br />

: Encik Mazlan bin Ahmad Litah Guru<br />

: Encik Nasron bin Kamaruddin Guru<br />

: Encik Mohd Aiman bin Baharudin Guru<br />

: Puan Rusmalina bt Jabar Guru<br />

89


:<br />

JAWATANKUASA STUDENT VOICE GROUP<br />

Pengerusi : Encik Ismail Bin Mohamad Hanafiah GPK Kokurikulum<br />

Naib Pengerusi : Encik Lukman bin Abdullah GPK Kurikulum<br />

: Encik Herman bin Mohamed Gapar GPK HEM<br />

: Encik Suzaim bin Parman GPK Petang<br />

Setiausaha : Puan Azira bt Zulkifly Guru<br />

AJK : Puan Dina Syafiqa Annur Binti Azha Guru<br />

: Puan Iziana Binti Mukhtar Guru<br />

: Puan Nurfarizan b. Md Faudzi Guru<br />

: Puan Nurul Nadhirah Binti Abdul Wahab Guru<br />

: Encik Muhamad Firus bin Kamal Guru<br />

90


91


Januari / January<br />

Tarikh<br />

1<br />

Minggu Hari<br />

Selasa Cuti Tahun Baru<br />

Aktiviti Tindakan Masa<br />

2 Rabu<br />

3 1 Khamis<br />

4 Jumaat<br />

5 Sabtu<br />

6<br />

Ahad<br />

7 Isnin - Kempen Jom Datang Awal<br />

- Mesyuaratuarat SLT 1<br />

BNK<br />

SLT<br />

7.30/<br />

10.00<br />

8 Selasa<br />

9 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Latihan Road Run /<br />

2<br />

Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

-Mesyarat JKPA (4)<br />

10 Khamis<br />

11 Jumaat<br />

12 Sabtu<br />

13<br />

Ahad<br />

14 Isnin - Program Maju Diri Tahap 2 BNK 7.20<br />

15 Selasa - Program Maju Diri Tahap 2 BNK 7.20<br />

16 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Kejohanan Road Run / SG<br />

Kelab Dan Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Dan Persatuan<br />

3<br />

17 Khamis<br />

18 Jumaat - Program Motivasi Tahun 6<br />

19 Sabtu - Mesyuarat Agung PIBG<br />

20<br />

Ahad<br />

21 Isnin Hari Thaipusam<br />

22 Selasa - Mesyuarat SLT 2 / TISP Tracker<br />

SLT/ML/PPD/ 10.00<br />

- TeachSmart 1<br />

Guru<br />

23 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan SG<br />

4<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Dan Permainan<br />

- Program English Is Fun Bersama Uitm (1)<br />

- Panitia /<br />

Kluster Bi<br />

24 Khamis - SLT PLC 1<br />

- TeachSmart 1<br />

SLT<br />

Guru<br />

25 Jumaat<br />

26 Sabtu Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik<br />

27<br />

Ahad<br />

28 Isnin - Kejohanan Merentas Desa MSSD SKSR 8.00<br />

29 Selasa - Kejohanan Merentas Desa MSSD<br />

- Mesyuarat SG SG<br />

8.00<br />

12.00<br />

30 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan SG<br />

5<br />

/ Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

- Kejohanan Bola Baling MSSD<br />

SKKBL<br />

- Kejohanan Tenpin Boling MSSD<br />

31 Khamis - Kejohanan Bola Baling MSSD<br />

- Kejohanan Tenpin Boling MSSD<br />

SKKBL<br />

92


Februari/February<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1 Jumaat<br />

2 Sabtu<br />

3 Ahad<br />

4 Isnin Cuti Tahun Baru Cina<br />

5 Selasa Cuti Tahun Baru Cina<br />

6 Rabu Cuti Tahun Baru Cina<br />

7 Khamis Cuti Tahun Baru Cina<br />

8<br />

9<br />

Jumaat<br />

Sabtu<br />

Cuti Tahun Baru Cina<br />

10<br />

Ahad<br />

11 Isnin - Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris.<br />

- Mesyuarat SLT 3<br />

- Kejohanan Sepak Takraw MSSD<br />

- Kejohanan Ping Pong MSSD<br />

12 Selasa - Midled 5.1<br />

- Kejohanan Sepak Takraw MSSD<br />

- Kejohanan Hoki MSSD<br />

6<br />

- Kejohanan Ping Pong<br />

- Ujian Kecemerlangan Tahun 6<br />

13 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan /<br />

Kelab Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

- Ujian Kecemerlangan Tahun 6<br />

14 Khamis - Leaded 5.1<br />

- Ujian Kecemerlangan Tahun 6<br />

15 Jumaat<br />

16 Sabtu - Kem Kepimpinan 2018<br />

17<br />

Ahad<br />

Panitia BI<br />

SLT<br />

SKCJ<br />

SKDABB<br />

SLT/ML<br />

SKCJ<br />

SKTPP<br />

SKDABB<br />

18 Isnin - Perhimpunan Kokurikulum (Pengakap) Pengakap<br />

19 Selasa - TeachSmart 2 Guru<br />

20 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan dan Permainan<br />

7<br />

- Program English Is Fun Bersama Uitm (2)<br />

- Kejohanan Badminton MSSD<br />

21 Khamis - TeachSmart 2<br />

- Kejohanan Badminton MSSD<br />

- Kejohanan Bola Jaring MSSD<br />

22 Jumaat - Kejohanan Bola Jaring MSSD<br />

23 Sabtu Gotong Royong Perdana<br />

24<br />

Ahad<br />

SLT<br />

- Panitia /<br />

Kluster Bi<br />

- SJKCU<br />

Guru<br />

SJKCU<br />

10.00<br />

- 11.00 /<br />

2.00<br />

25 Isnin - Mesyuarat SLT 4 SLT/ML/PPD 10.00<br />

26 Selasa - Mesyuarat SG<br />

SG 12.00<br />

- Karnival SEGAK Tahun 4<br />

27 8 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan /<br />

Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

- Karnival SEGAK Tahun 5<br />

28 Khamis - Karnival SEGAK Tahun 6<br />

93


Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan<br />

1 Jumaat<br />

2 Sabtu<br />

3<br />

Ahad<br />

4 Isnin - Pelancaran Bulan Bahasa Melayu<br />

- Kempen Tranformasi Sahsiah “Kempen Anti<br />

Buli”<br />

- Kejohanan Olahraga MSSD<br />

5 Selasa - Midled PLC 1<br />

- Kejohanan Olahraga MSSD<br />

9<br />

- Ujian Bulanan (1)<br />

6 Rabu - Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

- Kejohanan Olahraga MSSD<br />

- Ujian Bulanan (1)<br />

7 Khamis - Kejohanan Olahraga MSSD<br />

8 Jumaat<br />

9 Sabtu<br />

10<br />

Ahad<br />

Panitia Bm<br />

BNK<br />

SLT/ML<br />

11 Isnin - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

12 Selasa - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

13 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan SG<br />

/ Kelab Persatuan<br />

10<br />

- Kokurikukum Tahap 1- Sukan Permainan<br />

- Formal LO<br />

14 Khamis - Leaded 5.2<br />

SLT<br />

- Formal LO<br />

15 Jumaat - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

16 Sabtu<br />

17<br />

Ahad<br />

18 Isnin - Perhimpunan Kokurikulum (Puteri Islam)<br />

- Mesyuarat SLT 5 / TSIP Tracker<br />

- Formal LO<br />

19 Selasa - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

20 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan SG<br />

11<br />

/ Kelab Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1- Unit Beruniform<br />

- Formal LO<br />

SG<br />

Mac/ March<br />

Puteri Islam<br />

SLT/ML/PPD 10.00<br />

21 Khamis - Mesyuarat SG<br />

SG<br />

- Formal LO<br />

22 Jumaat - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

23 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

24 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

25 Isnin Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

26 Selasa Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

27 Rabu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

28 Khamis Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

29 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

30 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

31 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

94


April<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1<br />

Isnin Pelancaran. Bulan Sains Panitia Sains<br />

2 Selasa - Kejohanan Catur MSSD<br />

3 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan SG<br />

12<br />

/ Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

- Kejohanan Catur MSSD<br />

4 Khamis - Kejohanan Catur MSSD<br />

5 Jumaat<br />

6 Sabtu<br />

7<br />

Ahad<br />

8 Isnin - Bulan Kerjaya<br />

SLT 10.00<br />

- Mesyuarat SLT 6<br />

9 Selasa - Audit Dalaman<br />

10 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan SG<br />

13<br />

/ Kelab Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

11 Khamis SLT PLC 2 SLT<br />

12 Jumaat<br />

13 Sabtu<br />

14 Ahad<br />

15 Isnin - Perhimpunan Kokurikulum (TKRS)<br />

- TeachSmart 3<br />

- Sukantara<br />

16 Selasa Midled 5.2<br />

Sukan tara<br />

17 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

/ Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

- Acara Padang Akhir<br />

18 Khamis - TeachSmart 3<br />

- Acara Padang Akhir<br />

19 Jumaat<br />

20 Sabtu<br />

21<br />

Ahad Kejohanan Sukan Tahunan<br />

TKRS<br />

Guru<br />

SLT/ML<br />

22 Isnin<br />

23 Selasa Mesyuarat SLT 7 / TSIP Tracker SLT/ML/PPD 10.00<br />

24 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

14<br />

/ Kelab Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

25 Khamis - Mesyuarat SG<br />

SG 12.00<br />

- Mesyuarat JKPA (1)<br />

26 Jumaat - Sambutan Hari Lahir (Jan-April) BNK<br />

27 Sabtu - Kem Sains Peringkat Kebangsaan Sains<br />

28<br />

Ahad - Kem Sains Peringkat Kebangsaan Sains<br />

29 15 Isnin<br />

30 Selasa<br />

SG<br />

Guru<br />

95


Mei/May<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1<br />

Rabu Hari Cuti Pekerja<br />

2 Khamis<br />

15<br />

3 Jumaat<br />

4 Sabtu<br />

5<br />

Ahad<br />

6 Isnin Pelancaran. Bulan Pendidikan Islam<br />

Panitia Pi<br />

Mesyuarat SLT 8<br />

SLT 10.00<br />

7 Selasa Midled PLC 2 SLT/ML<br />

8 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

16<br />

Permainan / Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

9 Khamis<br />

10 Jumaat<br />

11 Sabtu<br />

12<br />

Ahad<br />

13 Isnin Peperiksaan Pertengahan Tahun<br />

14 Selasa Peperiksaan Pertengahan Tahun/Leded 5.3 SLT<br />

15 Rabu Peperiksaan Pertengahan Tahun<br />

17<br />

16 Khamis Peperiksaan Pertengahan Tahun<br />

17 Jumaat Peperiksaan Pertengahan Tahun<br />

18 Sabtu<br />

19<br />

Ahad<br />

20 Isnin Sambutan Hari Guru<br />

21 Selasa Mesyuarat SLT 9 / TSIP Tracker SLT/ML/PPD 10.00<br />

22 18 Rabu Cuti Nuzul Al Quran<br />

23 Khamis - Mesyuarat SG SG 12.00<br />

24 Jumaat<br />

25 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

26 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

27 Isnin Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

28 Selasa Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

29 Rabu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

30 Khamis Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

31 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

96


Jun / June<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

2 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

3 Isnin Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

4 Selasa Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

5 Rabu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

Cuti Hari Raya Aidilfitri<br />

6 Khamis Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

Cuti Hari Raya Aidilfitri<br />

7 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

8 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

9<br />

Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

10 Isnin - Cuti Hari Raya Aidilfitri<br />

11 Selasa<br />

12 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

19<br />

Permainan / Kelab Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

13 Khamis<br />

14 Jumaat Sambutan Hari Raya Peringkat <strong>Sekolah</strong><br />

15 Sabtu Sambutan Hari Raya Guru Dan Kakitangan<br />

16<br />

Ahad<br />

17 Isnin - Perhimpunan Kokurikulum (BBSM)<br />

- TeachSmart 4<br />

BBSM<br />

Guru<br />

18 Selasa - Midled 5.3<br />

SLT/ML<br />

- Kejohanan Sofbal MSSD<br />

19 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

20<br />

Permainan / Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

- Kejohanan Sofbal MSSD<br />

20 Khamis - TeachSmart 4 Guru<br />

21 Jumaat Hari Dialog Prestasi<br />

22 Sabtu<br />

23<br />

Ahad<br />

24 Isnin Mesyuarat SLT 11/ TSIP Tracker<br />

SLT/ML/PPD 10.00<br />

- Kejohanan Bola Sepak MSSD<br />

25 Selasa - Mesyuarat SG<br />

SG 12.00<br />

- Kejohanan Bola Sepak MSSD<br />

- Ujian Kecemerlangan Tahun 6 (2)<br />

26 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

21<br />

Permainan / Kelab dan Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

- Kejohanan Bola Sepak MSSD<br />

- Ujian Kecemerlangan Tahun 6 (2)<br />

27 Khamis - Ujian Kecemerlangan Tahun 6 (2)<br />

28 Jumaat - Program Motivasi Tahun 6 BNK<br />

29 Sabtu<br />

30 Ahad<br />

97


Julai / July<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1<br />

Isnin Pelancaran Bulan Bahasa Elektif Panitia Ba/Bt/Bc<br />

2 Selasa<br />

3<br />

22<br />

Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

/ Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

4 Khamis<br />

5 Jumaat<br />

6 Sabtu<br />

7<br />

Ahad<br />

8 Isnin Mesyuarat SLT 12 SLT 10.00<br />

9 Selasa Midled PLC 3 SLT/ML<br />

10 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

SG<br />

23<br />

/ Kelab dan Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

11 Khamis<br />

12 Jumaat<br />

13 Sabtu Kem Bestari Solat 1 Panitia PI<br />

14<br />

Ahad<br />

15 Isnin - Perhimpunan Kokurikulum (Tunas Puteri) Tunas Puteri<br />

16 Selasa - TeachSmart 5 Guru<br />

17 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

SG<br />

24<br />

/ Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

18 Khamis - Leaded 5.4<br />

- TeachSmart 5<br />

SLT<br />

Guru<br />

19 Jumaat - Program Kembali Ke Landasan BNK<br />

20 Sabtu<br />

21<br />

Ahad<br />

22 Isnin Mesyuarat SLT 13/ TSIP Tracker SLT/ML/PPD 10.00<br />

23 Selasa<br />

24 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

SG<br />

25<br />

/ Kelab dan Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

25 Khamis - Mesyuarat SG<br />

SG 12.00<br />

- Mesyuarat JKPA (2)<br />

26 Jumaat<br />

27 Sabtu<br />

28<br />

Ahad<br />

29 Isnin - Peperiksaan Percubaan UPSR<br />

30 Selasa - Peperiksaan Percubaan UPSR<br />

31 26 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

/ Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

- Peperiksaan Percubaan Tahun 6<br />

SG<br />

98


Ogos / August<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1<br />

Khamis - Peperiksaan Percubaan UPSR<br />

2 26 Jumaat<br />

3 Sabtu<br />

4<br />

Ahad<br />

5 Isnin Mesyuarat SLT 14 SLT 10.00<br />

6 Selasa<br />

7 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

SG<br />

27<br />

/ Kelab dan Persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

8 Khamis<br />

9 Jumaat<br />

10 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

11 Ahad Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

Cuti Hari Raya Aidiladha<br />

12 Isnin Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

13 Selasa Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

14 Rabu Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

15 Khamis Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

16 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

17 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

18 Ahad Cuti Pertengahan Penggal Ke 2<br />

19<br />

Isnin Pelancaran Bulan Kemerdekaan P.Sejarah/Mz/Seni<br />

20 Selasa<br />

21 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

SG<br />

28<br />

/ Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

22 Khamis SLT PLC 3 SLT<br />

23 Jumaat<br />

24 Sabtu<br />

25<br />

Ahad<br />

26 Isnin Mesyuarat SLT 15 / TSIP Tracker<br />

SLT/ML/PPD 10.00<br />

Formal LO<br />

27 Selasa - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

28 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan Permainan<br />

SG<br />

/ Kelab persatuan<br />

29<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

- Formal LO<br />

29 Khamis - Mesyuarat SG<br />

SG 12.00<br />

- Formal LO<br />

30 Jumaat - Sambutan Hari Lahir (Mei-Ogos)<br />

- Formal LO<br />

31 Sabtu Cuti Hari Kebangsaan<br />

99


September<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1<br />

Ahad Cuti Awal Muharram<br />

2 Isnin<br />

3 Selasa - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

4 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

30<br />

Permainan / Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

- Formal LO<br />

5 Khamis - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

6 Jumaat - Formal LO SLT/ML/Guru<br />

7 Sabtu<br />

8<br />

Ahad<br />

9 Isnin Cuti Hari Keputeraan Agong<br />

10 Selasa - Mesyuarat SLT 16<br />

SLT 10.00<br />

- Midled 5.4<br />

- Ujian Kecemerlangan UPSR (3)<br />

SLT/ML<br />

11 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

31<br />

Permainan / Kelab persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

- Ujian Kecemerlangan UPSR (3)<br />

12 Khamis - Ujian Kecemerlangan UPSR (3)<br />

13 Jumaat<br />

14 Sabtu<br />

15<br />

Ahad<br />

16 Isnin Cuti Hari Malaysia<br />

17 Selasa<br />

18 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

32<br />

Permainan / Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

19 Khamis Leaded 5.5 SLT<br />

20 Jumaat<br />

21 Sabtu<br />

22<br />

Ahad<br />

23 Isnin - UPSR<br />

10.00<br />

- Mesyuarat SLT 17 / TSIP Tracker SLT/ML/PPD<br />

24 Selasa UPSR<br />

33<br />

25 Rabu UPSR<br />

26 Khamis UPSR<br />

27 Jumaat<br />

28 Sabtu<br />

29<br />

Ahad<br />

30 34 Isnin<br />

31 Selasa - Mesyuarat SG SG 12.00<br />

100


Oktober<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1<br />

Selasa Pelancaran Bulan Rbt Dan Tmk Panitia<br />

Rbt/Tmk<br />

2 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

34<br />

Permainan / Kelab persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

3 Khamis<br />

4 Jumaat<br />

5 Sabtu Kem Bestari Solat Ke-2 Panitia PI<br />

6<br />

Ahad<br />

7 Isnin Mesyuarat SLT 18 SLT 10.00<br />

8 Selasa<br />

9 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

35<br />

Permainan / Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

10 Khamis<br />

11 Jumaat<br />

12 Sabtu<br />

13<br />

Ahad<br />

14 Isnin<br />

15 Selasa Midled PLC 4 SLT/ML<br />

16 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

36<br />

Permainan / Kelab persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

17 Khamis - Mesyuarat SG SG 12.00<br />

18 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun<br />

19 Sabtu<br />

20<br />

Ahad<br />

21 Isnin - Peperiksaan Akhir Tahun<br />

- Mesyuarat SLT 19 / TSIP Tracker SLT/ML/PPD 10.00<br />

22 Selasa Peperiksaan Akhir Tahun<br />

-Mesyuarat JKPA (3)<br />

37<br />

23 Rabu Peperiksaan Akhir Tahun<br />

24 Khamis Peperiksaan Akhir Tahun<br />

Leaded 5.6<br />

SLT<br />

25 Jumaat Cuti Hari Deepavalli<br />

26 Sabtu Cuti Hari Deepavalli<br />

27<br />

Ahad Cuti Hari Deepavalli<br />

28 Isnin Cuti Hari Deepavalli<br />

29 Selasa Cuti Hari Deepavalli<br />

30 38 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

Permainan / Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Sukan Permainan<br />

31 Khamis<br />

101


November<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1 Jumaat Kem Kepimpinan Pemimpin Kecil<br />

2 Sabtu Kem Kepimpinan Pemimpin Kecil<br />

3<br />

Ahad Kem Kepimpinan Pemimpin Kecil<br />

4 Isnin Pelancaran. Bulan Kecergasan Pj/Pk Panitia Pj/Pk<br />

5 Selasa Midled 5.5 SLT/ML<br />

6 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

39<br />

Permainan / Kelab persatuan<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Unit Beruniform<br />

7 Khamis<br />

8 Jumaat<br />

9 Sabtu Cuti Maulidur Rasul<br />

10<br />

Ahad<br />

11 Isnin<br />

12 Selasa - Mesyuarat SG SG 12.00<br />

13 Rabu - Kokurikulum Tahap 2 – Sukan Dan<br />

SG<br />

40<br />

Permainan / Unit Beruniform<br />

- Kokurikulum Tahap 1 – Kelab Persatuan<br />

14 Khamis SLT PLC 4 SLT<br />

15 Jumaat - Sambutan Hari Lahir (September- Disember)<br />

16 Sabtu<br />

17<br />

Ahad<br />

18 Isnin<br />

19 Selasa<br />

20 41 Rabu Majlis Aprasiasi Kecemerlangan Kokurikulum<br />

21 Khamis<br />

22 Jumaat<br />

23 Sabtu Cuti Akhir Tahun<br />

24 Ahad Cuti Akhir Tahun<br />

25 Isnin Cuti Akhir Tahun<br />

26 Selasa Cuti Akhir Tahun<br />

27 Rabu Cuti Akhir Tahun<br />

28 Khamis Cuti Akhir Tahun<br />

29 Jumaat Cuti Akhir Tahun<br />

30 Sabtu Cuti Akhir Tahun<br />

102


Disember / December<br />

Tarikh Minggu Hari Aktiviti Tindakan Masa<br />

1 Ahad Cuti Akhir Tahun<br />

2 Isnin Cuti Akhir Tahun<br />

3 Selasa Cuti Akhir Tahun<br />

4 Rabu Cuti Akhir Tahun<br />

5 Khamis Cuti Akhir Tahun<br />

6 Jumaat Cuti Akhir Tahun<br />

7 Sabtu Cuti Akhir Tahun<br />

8 Ahad Cuti Akhir Tahun<br />

9 Isnin Cuti Akhir Tahun<br />

10 Selasa Cuti Akhir Tahun<br />

11 Rabu Cuti Akhir Tahun<br />

Cuti Keputeraan Sultan Selangor<br />

12 Khamis Cuti Akhir Tahun<br />

13 Jumaat Cuti Akhir Tahun<br />

14 Sabtu Cuti Akhir Tahun<br />

15 Ahad Cuti Akhir Tahun<br />

16 Isnin Cuti Akhir Tahun<br />

17 Selasa Cuti Akhir Tahun<br />

18 Rabu Cuti Akhir Tahun<br />

19 Khamis Cuti Akhir Tahun<br />

20 Jumaat Cuti Akhir Tahun<br />

21 Sabtu Cuti Akhir Tahun<br />

22 Ahad Cuti Akhir Tahun<br />

23 Isnin Cuti Akhir Tahun<br />

Mesyuaratuarat Awal Persekolahan<br />

24 Selasa Cuti Akhir Tahun<br />

Mesyuaratuarat Awal Persekolahan<br />

25 Rabu Cuti Akhir Tahun<br />

Cuti Kismas<br />

26 Khamis Cuti Akhir Tahun<br />

Mesyuaratuarat Awal Persekolahan<br />

27 Jumaat Cuti Akhir Tahun<br />

28 Sabtu Cuti Akhir Tahun<br />

29 Ahad Cuti Akhir Tahun<br />

30 Isnin Cuti Akhir Tahun<br />

31 Selasa Cuti Akhir Tahun<br />

103


JADUAL BERTUGAS MINGGUAN <strong>2019</strong><br />

SKOP DAN BIDANG TUGAS :<br />

1. Datang 30 minit lebih awal sebelum sesi waktu persekolahan bermula dan pulang<br />

sekurang-kurangnya 30 minit lewat setelah sesi waktu persekolahan berakhir.<br />

2. Memastikan semua kelas telah dibersihkan, suis lampu dan kipas telah ditutup<br />

dengan sempurna setelah tamat sesi waktu persekolahan.<br />

3. Sentiasa mengawasi disiplin murid di luar waktu kelas PdPc seperti waktu rehat<br />

dan waktu menunggu Ibubapa / Penjaga datang mengambil murid.<br />

4. Mengawasi kebersihan bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan<br />

sekitar sekolah dan memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.<br />

5. Mengurus rawatan murid yang sakit menghantar mereka ke hospital / klinik<br />

(sekiranya mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga) atau balik ke rumah,<br />

mengeluarkan surat kebenaran ke hospital / klinik dan merekodkan nama murid<br />

yang memohon.<br />

6. Menulis catatan perkara-perkara yang penting yang berlaku sepanjang hari /<br />

minggu persekolahan ke dalam <strong>Buku</strong> Laporan Bertugas.<br />

7. Menyediakan segala keperluan semasa perhimpunan pagi atau petang setiap<br />

hari Isnin dan menjadi Pengurus perhimpunan rasmi berkenaan atau<br />

perhimpunan lain yang difikirkan perlu dan sesuai.<br />

8. Berada di pintu pagar sekolah setiap pagi dalam seminggu bertugas untuk<br />

mengalu-alukan kehadiran dan waktu petang untuk waktu balik.<br />

104


MINGGU SESI KUMPULAN GURU BERTUGAS<br />

TAJUK PERHIMPUNAN MINGGUAN DAN NILAI<br />

MURNI<br />

02/01-04/01<br />

18/02-22/02<br />

08/04-12/04<br />

20/05-24/05<br />

15/07-19/07<br />

02/09-06/09<br />

14/10-18/10<br />

SESI PAGI<br />

SESI PETANG<br />

MOHD ROYAHAN BIN ABDULLAH<br />

FADILAH BINTI ABD KADIR<br />

MOHD NASRON BIN KAMARUDDIN (K)<br />

AZIRA BINTI ZULKIFLY<br />

MAZLINA BINTI ABD WAHID<br />

MOHD ZAINI BIN YAS<br />

NORLI BT NORDIN<br />

RAMLAH BINTI AB RAHMAN<br />

SALMA @ SALMAH BINTI HALIM<br />

SUZALINA BINTI AMAN<br />

SUZAIM BIN PARMAN<br />

ROZDLEEYANA BINTI ROSLI<br />

KHAFIZUL YUSAIRY BIN HUSSIN (K)<br />

FAZILLAH BINTI MUSA<br />

ANISAH BINTI AHMAD BASRI<br />

HANEZA BINTI ABDUL AZIZ<br />

MAISARA BINTI JAMALUDIN<br />

NOR SHUHAILA BINTI OSMAN<br />

TUAN ROSNIDA BINTI TUAN AB RAHMAN<br />

WAN KAMILAH BINTI WAN BAKAR<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tiada Perhimpunan Rasmi pada<br />

minggu pertama SEMUA GURU<br />

BERTUGAS DI MINTA BERADA<br />

DIKAWASAN PINTU MASUK MURID<br />

UNTUK AMALAN GURU PENYAYANG<br />

Program sekolah selamat<br />

Kebersihan Bilik Darjah dan kebersihan<br />

Diri<br />

Berakhlak mulia<br />

Berazam tinggi dan Berdisiplin<br />

Sikap Rajin dan menepati masa<br />

07/01-11/01<br />

25/02-01/03<br />

15/04-19/04<br />

10/06-14/06<br />

22/07-26/07<br />

09/09-13/09<br />

21/10-25/10<br />

SESI PAGI<br />

SESI PETANG<br />

LUKMAN BIN ABDULLAH<br />

FADILAH BINTI ABD KADIR<br />

ADE AFENDI BIN SUIB (K)<br />

BADRIAH BINTI MAT<br />

LINDA BINTI ADAM<br />

NOR AZURA BINTI ABD WAHAB<br />

NOORAZIMAH BINTI AB JALIL<br />

RAFIDA BINTI JAFFAR<br />

SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR<br />

WAN NORIZAN BINTI WAN MUHAMAD<br />

SUZAIM BIN PARMAN<br />

ROZDLEEYANA BINTI ROSLI<br />

ZULFADLI BIN FADZEEL (K)<br />

ROBIATUL ADAWIYAH BINTI ABU BAKAR<br />

NOOREDWIN BINTI NOORAN<br />

HAFIZAH BINTI HUSIN<br />

JAMIEZRINA BINTI JEMANGIN<br />

NOOR NADIRAH BINTI AWANG @ HUSAIN<br />

NURUL IZZAH BINTI MOHD ABD RASID<br />

ROZITA BINTI PAIMAN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Selamat Datang dan Disiplin Pelajar<br />

Faedah membaca<br />

Faedah bersukan<br />

Keselamatan Penggunaan <strong>Buku</strong> Teks<br />

Faedah Menabung<br />

Makanan Seimbang<br />

14/01-18/01<br />

04/03-08/03<br />

22/04-26/04<br />

17/06-21/06<br />

29/07-02/08<br />

16/09-20/09<br />

28/10-01/11<br />

SESI PAGI<br />

SESI PETANG<br />

HERMAN BIN MAHAMAD GAPAR<br />

FADILAH BINTI ABD KADIR<br />

MAZLAN BIN AHMAD (K)<br />

DINA SYAFIQA ANNUR BINTI AZHA<br />

KASTHURI A/P CHENDARASEGARAN<br />

NORAFIZA BINTI ABDUL RAZAK<br />

NORIDAH BINTI ALI<br />

ROHANI BINTI MAMAT<br />

SITI AISHAH BINTI ZAINAL<br />

WAN ROHANI BINTI WAN MOHAMAD<br />

SUZAIM BIN PARMAN<br />

ROZDLEEYANA BINTI ROSLI<br />

AHMAD RADZMI BIN ABDUL RAHMAN (K)<br />

MUHAMAD ADIB AMIN BIN MOHD YUSOF<br />

AMLAH BINTI GHAZALI<br />

ERMA HELDAYU BINTI IDRIS<br />

MAHIRA BINTI MOHD RAWI<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Mematuhi Peraturan Jalan Raya<br />

Faedah berjimat cermat<br />

Adab Ketika di dalan kelas<br />

Bahaya menghisap rokok<br />

Semangat Patriotisme<br />

Kepentingan menguasai pelbagai<br />

bahasa<br />

105


NURAIMI IYLIA BINTI MOHD ARIFF<br />

PIRONTHA A/P KALAISELVAN<br />

ZARINA BINTI ZAINUDIN<br />

21/01-25/01<br />

11/03-15/03<br />

29/04-03/05<br />

24/06-28/06<br />

05/08-09/08<br />

23/09-27/09 (UPSR)<br />

04/11-08/11<br />

SESI PAGI<br />

SESI PETANG<br />

ISMAIL BIN MOHAMAD HANAFIAH<br />

FADILAH BINTI ABD KADIR<br />

ASHROF BIN YAACOB (K)<br />

DALINI BINTI JOHARI<br />

KASEHMELATI BINTI MASJUKI<br />

NOR AZURA BINTI SAARAY<br />

NOOR ASYIKIN BINTI MARASAN<br />

ROSHIDA AZLINA BINTI CHE ROSLEE<br />

SITI NOREHA BINTI DAHILI<br />

ZUBAIDAH BINTI MOHAMAD SUFFIAN Menjaga harta Awam<br />

Menghormati ibu bapa dan orang<br />

lebih tua<br />

Menghargai Alam Ciptaan Tuhan<br />

SUZAIM BIN PARMAN<br />

ROZDLEEYANA BINTI ROSLI<br />

MOHD MOKHAIRI BIN MOHD MOKHTAR (K)<br />

NOR AZURA BINTI MOHAMAD ASIR<br />

ANNISA ULHUSNA BINTI HAMDEN<br />

CHE ROSLINA BINTI CHE OMAR<br />

MAISARA BINTI OTHMAN<br />

NUR DIANA BINTI BAHARUDDIN<br />

SALWA RAIHANI BINTI AB HALIM<br />

<br />

<br />

<br />

Bahayanya dadah<br />

Menggunakan masa sewaktu cikgu<br />

tiada dalam kelas<br />

Kepentingan Pelajaran<br />

28/01-01/02<br />

18/03-22/03<br />

06/05-10/05<br />

01/07-05/07<br />

19/08-23/08<br />

30/09-04/10<br />

11/11-15/11<br />

SESI PAGI<br />

SESI PETANG<br />

LUKMAN BIN ABDULLAH<br />

FADILAH BINTI ABD KADIR<br />

MUHAMMAD AIMAN BIN BAHARUDIN (K)<br />

FARID WAJDI BIN DAHALAN<br />

FARAH AIDAH BINTI MUHD FAIZAL ABDULLAH<br />

NUR AZIDAWATI BINTI ABD RAZAK<br />

NUR SURAYA MASTURA BINTI MOHD MAJID<br />

RUSMALINA BINTI JABAR<br />

SITI NURUL AIN BINTI NAJIDMUDIN<br />

NORANI BINTI OMAR<br />

SUZAIM BIN PARMAN<br />

ROZDLEEYANA BINTI ROSLI<br />

MUHAMMAD FIRUS BIN KAMAL (K)<br />

NORHIDAYAH BINTI AHMAD FUAT<br />

ANITA HAMIDAH BINTI HAMID<br />

DEWI ERDA SOFIA BINTI RADIN AMIR<br />

IZIANA BINTI MUKHTAR<br />

NUR FARAHIYAH BINTI AB WAHAB<br />

SHAFINAZ BINTI ABDUL HALIM<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Penampilan diri<br />

Program 5S<br />

Tanggungjawab pemimpin<br />

Peraturan-Peraturan sekolah<br />

Menjaga kesihatan diri<br />

Manfaat cuti sekolah<br />

11/02-15/02<br />

01/04-05/04<br />

13/05-17/05<br />

08/07-12/07<br />

26/08-30/08<br />

07/10-11/10<br />

18/11-22/11<br />

SESI PAGI<br />

SESI PETANG<br />

HERMAN BIN MAHAMAD GAPAR<br />

FADILAH BINTI ABD KADIR<br />

NORLIZAN BIN OTHMAN @ MD THIS (K)<br />

HANIZAH BINTI ABU BAKAR<br />

HAZURA BINTI ABDUL AZIZ<br />

NORIDA BINTI OTHMAN<br />

NURUL HUSNA BINTI HASSAN NUDIN<br />

RUZILAWATI BT ALI<br />

SUHAILA BINTI SAPRIL<br />

SUZAIM BIN PARMAN<br />

ROZDLEEYANA BINTI ROSLI<br />

MOHD SAHROM BIN YUSOF (K)<br />

NOR LAILI BINTI HASIM<br />

AZZA BINTI ABDUL WAHID<br />

HIDAYAWATI BINTI SALLEH<br />

NORHAZWANI BINTI HAJI HASNAN<br />

NURFARIZAN BINTI MD FAUDZI<br />

TAN SOOK CHING<br />

MOHD ISMAIL BIN ZULKIFLI<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Akhlak Mulia<br />

Menepati masa<br />

Menghormati dan menghargai jasa<br />

guru<br />

Peraturan-Peraturan sekolah<br />

Tanggungjawab seorang murid<br />

Semangat Perpaduan<br />

106


107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!