09.05.2019 Views

WADAH 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISBN 978-967-0814-34-6<br />

Jabatan Ilmu Pendidikan<br />

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik<br />

1


Jabatan Ilmu Pendidikan<br />

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik<br />

W A D A H<br />

<strong>2018</strong><br />

2


W A D A H<br />

<strong>2018</strong><br />

Penaung<br />

Dr. Yazid Bin Abdul Manap<br />

Pengarah<br />

IPG Kampus Pendidikan Teknik<br />

Penasihat<br />

Dr. Tajul Ariffin Bin Yang Hussin<br />

Timbalan Pengarah<br />

IPG Kampus Pendidikan Teknik<br />

Sidang Editor<br />

Ketua Editor<br />

Shamsiah Binti Md Nasir<br />

Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan<br />

Editor<br />

Dr. Hilmi Bin Ahmad Shaghir<br />

Zaiton Binti Sharif<br />

Terbitan:<br />

Jabatan Ilmu Pendidikan<br />

IPG Kampus Pendidikan Teknik<br />

Kompleks Pendidikan Nilai<br />

71760 Bandar Enstek<br />

Negeri Sembilan<br />

Tel : 06-7979600<br />

Fax : 06-7979699<br />

http://www.ipgkpt.edu.my<br />

Semua hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana<br />

bahagian daripada penerbitan ini boleh diterbitkan<br />

semula, disimpan untuk pengeluaran atau<br />

ditukarkan dalam sebarang bentuk dengan apaapa<br />

cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal,<br />

fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa keizinan<br />

daripada penerbit<br />

© Jabatan Ilmu Pendidikan, IPG Kampus<br />

Pendidikan Teknik<br />

Terbitan 2019<br />

ISBN 978-967-0814-34-6<br />

3


W A D A H<br />

<strong>2018</strong><br />

Bil Tajuk Halaman<br />

Kandungan<br />

i - ii<br />

Dari Meja Editor<br />

1 Sumbangan Kecerdasan Emosi Terhadap Pencapaian<br />

Akademik Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah<br />

Noor Haslinda Shuib , Hilmi Ahmad Shaghir & Ismail Ahmad<br />

iii<br />

1 - 14<br />

2 EDUCATION 4.0 : Cabaran Amalan Pedagogi Masa Kini<br />

Anisah Binti Hashim 15 - 26<br />

3 Pembelajaran Bermakna : Peranan Baharu Pelajar<br />

Norhayati Binti Hashim 27 - 35<br />

4 Menangani Perubahan Dalam Dunia Pendidikan Era Digital<br />

Dr Ramlan Bin Hamzah 36 - 41<br />

5 Ulasan Buku: Mengurus Stres<br />

Zurida Binti Halid, Dr Ramlan Bin Hamzah 42 - 49<br />

6 Kepentingan dan Kesesuaian Penggunaan Teknik Permainan<br />

dan Simulasi Dalam Pengajaran Bahasa Inggeris<br />

Murali a/l Murugasen, Dr. Hilmi Bin Ahmad Shaghir,<br />

Fauziah Binti. Hashim, Norhayati Binti Hashim<br />

7 Menelusuri Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Perhalusi<br />

Pemahaman Kita<br />

Mahani Binti Ibrahim<br />

8 Ulasan Buku: Pendekatan Kaunseling Spiritual<br />

Menurut Al-Ghazali<br />

Che Harithun Binti Abdullah @ Harun<br />

50 - 60<br />

61 - 74<br />

75 - 78<br />

i


9 Pengintegrasian Teoretikal Pendekatan Afektif, Kognitif,<br />

Tingkah Laku dan Spiritual-Keagamaan dalam Membantu<br />

Klien Trauma<br />

Ismail Ahmad & Noor Haslinda Shuib<br />

10 Sudut Pandang Bakal Guru Inklusif Tentang Ciri-Ciri Kanak-<br />

Kanak Autisme Sebelum Dan Selepas Aktiviti Sukarelawan<br />

Di Sebuah Pusat Autisme<br />

Dr Hanani Harun Rasi<br />

11 Penggunaan Whatsapps GROUP : Membantu Menghasilkan<br />

Pengajaran Dan Pembelajaran Kreatif Semasa Praktikum<br />

Guru Pelatih Di Kolej Vokasional<br />

Fauziah Hashim, Murali a/l Murugasen, Mahani Ibrahim<br />

12 Kesediaan Dan Keperluan Latihan Kepada Guru<br />

Bimbingan & Kaunseling Dalam Pencegahan<br />

Penyalahgunaan Dadah<br />

Zaiton Binti Sharif<br />

13 Pemikiran Komputasional: Kemahiran Penyelesaian Masalah<br />

Merentas Kurikulum<br />

Anida Binti Idrus<br />

14 SPECIALITY PROGRAM FOR ALCOHOL AND DRUG ABUSE<br />

(SPADA)<br />

Zaiton Binti Sharif<br />

15 Anjakan Pembangunan Profesional Kepada Pembelajaran<br />

Profesional<br />

Nor ‘Azah Binti Ahmad Safran, Mustaffar Bin Abd Majid<br />

16. Some Myths About Learning To Teach<br />

Murali a/l Murugasen, Fauziah Binti Hashim, Norhayati Binti<br />

Hashim<br />

79 - 89<br />

90 - 99<br />

100- 112<br />

113-129<br />

130-151<br />

152-162<br />

163-170<br />

171-180<br />

17.<br />

Dari Fail Kaunseling<br />

Dr Ramlan Bin Hamzah<br />

181-185<br />

18. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Siswa Guru<br />

Terhadap Pendidikan Inklusif<br />

Shamsiah Binti Md. Nasir<br />

186-193<br />

ii


Segala pujian kepada Allah SWT serta selawat dan salam ke<br />

atas Nabi Muhammad SAW.<br />

Menuntut dan menyampaikan ilmu merupakan satu kewajiban ke<br />

atas setiap insan yang ingin mencari kecemerlangan di dunia<br />

dan akhirat. Tanpa ilmu manusia akan mengalami kehidupan<br />

dalam keadaan yang teraba-raba. Sebagaimana Nabi Adam a.s<br />

iaitu manusia pertama dicipta Allah dibekali ilmu<br />

pengetahuan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ayat pertama<br />

diturunkan daripada Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w.<br />

juga berkaitan ilmu yang menyeru supaya manusia membaca dan<br />

mengenali Allah melalui ilmu. Manusia dan ilmu tidak dapat<br />

dipisahkan. Maka di sinilah peranan yang harus dimainkan<br />

oleh para intelektual sebagai pewaris para aulia’ dalam<br />

menyampaikan ilmu agar gaya penyampaian menarik dan berkesan<br />

akan menjadikan ilmu sesuatu yang tidak membosankan dan<br />

lebih dekat dengan jiwa manusia.<br />

Belajar dan menyampaikan ilmu merupakan potensi semulajadi<br />

yang ada pada semua orang, Gaya penyampaian ilmu boleh<br />

membantu dan membantutkan proses pembelajaran. Oleh itu,<br />

Majalah <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong> ini diharap dapat menjadi wahana dalam<br />

mengisi ketandusan ilmu dan dalam masa yang sama menjadi<br />

lapangan bagi mengasah bakat penyampaian ilmu agar menjadi<br />

lebih berkesan dan merangsang perubahan dalam kalangan<br />

pencinta ilmu. Ilmu yang disimpan dalam minda adalah siasia<br />

dan tidak bermanfaat jika tidak dikongsikan. Penyampaian<br />

ilmu yang merangsang hati dan minda akan menggerakkan orang<br />

lain untuk mencari, menghayati, mengamalkan dan<br />

menyampaikannya pula kepada lain-lain individu.<br />

Semoga bermanfaat.<br />

Sidang Editor <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Jabatan Ilmu Pendidikan<br />

iii


SUMBANGAN KECERDASAN EMOSI TERHADAP PENCAPAIAN<br />

AKADEMIK DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH RENDAH<br />

Noor Haslinda Shuib a*, Hilmi Ahmad Shaghir b & Ismail Ahmad c<br />

ab IPG Kampus Pendidikan Teknik<br />

c Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia<br />

ABSTRAK<br />

Ramai penyelidik percaya kecerdasan emosi (EQ) yang tinggi adalah pendorong kepada<br />

kecemerlangan pencapaian akademik murid. Justeru kajian ini dijalankan untuk mengenal<br />

pasti sejauh mana sumbangan domain EQ kepada pencapaian akademik murid sekolah<br />

rendah. Seramai 918 orang murid darjah 3 dan 4 telah dilibatkan. Keputusan menunjukkan<br />

bahawa tahap EQ dalam kalangan murid sekolah rendah ialah 73.74% yang mana<br />

pemeringkatan bagi domain EQ ialah kerohanian (88.60%), kesedaran kendiri dan empati<br />

(77.69%), motivasi kendiri (77.22%), kematangan (72.58%), kemahiran sosial (69.50%),<br />

keyakinan diri (67.68%) dan regulasi kendiri (63.42%). Berdasarkan lapan domain EQ<br />

tersebut, terdapat enam domain yang signifikan iaitu motivasi kendiri, regulasi kendiri,<br />

kerohanian, kesedaran kendiri, empati dan keyakinan diri dalam menyumbang kepada<br />

pencapaian akademik murid. Dapatan yang diperoleh boleh digunakan oleh guru,<br />

kaunselor, ahli psikologi, ahli akademik dan mereka yang terlibat dalam perkembangan<br />

kanak-kanak untuk merangka program berkaitan EQ bagi memastikan kecemerlangan murid<br />

dalam bidang akademik.<br />

Kata Kunci : kecerdasan emosi, pencapaian akademik, murid sekolah rendah.<br />

PENGENALAN<br />

Sejak beberapa abad yang lalu ahli<br />

falsafah dan ahli psikologi menjadikan<br />

'emosi’ sebagai salah satu isu penting<br />

untuk diperbahaskan kerana impaknya<br />

yang tinggi ke atas kecemerlangan.<br />

Antara aspek yang sering<br />

dibincangkan adalah keperluan<br />

seseorang murid mengurus emosi<br />

dengan baik bagi memperoleh<br />

pencapaian akademik yang cemerlang.<br />

Bagaimana pun adalah mudah bagi<br />

seseorang mempamerkan emosi,<br />

namun biasanya sukar untuk<br />

mengendalikan emosi tersebut<br />

bersesuaian dengan masa, tempat,<br />

situasi dan individu tertentu. Ini<br />

bermaksud emosi yang bersesuaian<br />

sukar dipraktikkan sekiranya<br />

seseorang itu tidak berkemahiran<br />

dalam mengendalikannya. Oleh itu<br />

beberapa pakar psikologi telah<br />

membangunkan model pengurusan<br />

emosi, antaranya berkaitan dengan<br />

Kecerdasan Emosi (Emotional<br />

Intelligence) atau Emotional Quotient<br />

(EQ) dalam usaha menangani hal<br />

tersebut.<br />

Huraian di atas menjelaskan<br />

bahawa konsep EQ dikaitkan dengan<br />

1


keupayaan seseorang untuk mengurus<br />

pelbagai emosi dengan kaedah yang<br />

betul agar setiap emosi itu dapat<br />

dikendalikan dengan sebaiknya.<br />

Pengurusan itu bukan sahaja<br />

berkenaan emosi diri sendiri, malah<br />

turut melibatkan emosi orang lain<br />

terutama mereka yang signifikan<br />

dengan dirinya. Oleh itu EQ<br />

didefinisikan sebagai keupayaan<br />

seseorang mengenali, memahami,<br />

menganalisis serta mengendalikan<br />

emosi diri sendiri dan orang lain<br />

semasa menjalani kehidupan seharian,<br />

misalnya perhubungan dengan dirinya<br />

dan dengan masyarakat sekeliling<br />

(Goleman, 1996). Goleman (1996)<br />

seterusnya memperincikan kelebihan<br />

EQ seperti dapat memberikan<br />

motivasi kepada diri sendiri,<br />

melegakan tekanan, berkomunikasi<br />

dengan berkesan, berempati dengan<br />

orang lain, mengatasi cabaran dan<br />

menyelesaikan konflik. Justeru<br />

individu yang mempunyai EQ yang<br />

tinggi biasanya dikaitkan dengan<br />

mereka yang sentiasa memperoleh<br />

kejayaan dalam kehidupan.<br />

Kajian Chong, Zamri dan<br />

Hamidah (2013) mendapati tidak<br />

terdapat perbezaan yang signifikan<br />

terhadap tahap EQ murid berasaskan<br />

jantina memberikan implikasi bahawa<br />

pengisian program berkaitan EQ di<br />

sekolah sewajarnya tidak dirangka<br />

berasaskan murid lelaki ataupun<br />

perempuan. Sebaliknya jika dilihat<br />

daripada perspektif yang berbeza<br />

program itu perlu mengambil kira<br />

keupayaan mereka dalam mata<br />

pelajaran tertentu seperti Bahasa<br />

Melayu (Chong et al., 2013), Bahasa<br />

Inggeris (Elhaj, 2015) dan Matematik<br />

(Ramirez et al., 2016) bagi<br />

meningkatkan pencapaian mereka<br />

dalam mata pelajaran tersebut.<br />

Malahan Minaabad dan Rad (2016)<br />

menekankan kepentingan EQ kepada<br />

murid yang belajar dua bahasa secara<br />

bersama kerana kemampuan<br />

menguasai dua bahasa itu banyak<br />

bergantung kepada tahap EQ mereka.<br />

Sehubungan itu Minaabad dan Rad<br />

(2016) mengesyorkan agar EQ diajar<br />

atau didedahkan kepada guru-guru<br />

sekolah rendah. Kurikulum mata<br />

pelajaran Bahasa Inggeris pula akan<br />

menjadi lebih baik sekiranya<br />

diterapkan dengan aspek EQ (Elhaj,<br />

2015).<br />

Dalam pada itu banyak kajian<br />

berkaitan EQ menggunakan model<br />

khusus diperkenalkan oleh pengkaji<br />

barat yang tidak mengandungi domain<br />

kerohanian. Model-model itu tidak<br />

akan memberikan dapatan yang<br />

menyeluruh jika kajian dijalankan<br />

kepada murid sekolah rendah di<br />

Malaysia kerana ibu bapa mereka<br />

begitu menitik beratkan soal<br />

keagamaan. Lagipun terdapat<br />

segelintir murid yang tidak<br />

2


mengambil berat terhadap unsur<br />

kerohanian semasa membuat<br />

pertimbangan dalam menjalani<br />

kehidupan di sekolah iaitu melakukan<br />

sesuatu yang melanggar hukum agama<br />

seperti khalwat, cubaan mencabul,<br />

pergaulan bebas dan lain-lain lagi<br />

(Salleh et al., 2016). Maka terdapat<br />

keperluan kajian menggunakan model<br />

EQ daripada barat disesuaikan dengan<br />

budaya murid sekolah di negara ini<br />

dalam aspek kerohanian. Oleh itu<br />

kajian ini menggunakan Model<br />

Goleman adaptasi Noriah (2004)<br />

(Noriah et al., 2004) untuk mengenal<br />

pasti hubungan antara EQ dengan<br />

pencapaian akademik murid bersama<br />

beberapa cadangan program untuk<br />

meningkatkan domain EQ tertentu<br />

khususnya dalam aspek kerohanian.<br />

Kesimpulannya, majoriti<br />

kajian yang dianalisis menunjukkan<br />

bahawa EQ mempunyai perkaitan<br />

amat jelas dengan pencapaian<br />

akademik iaitu semakin tinggi EQ<br />

semakin tinggi tahap pencapaian<br />

akademik murid. Lebih daripada itu<br />

EQ merupakan faktor peramal yang<br />

penting kepada pencapaian akademik<br />

(Mega, Ronconi, & Beni, 2014),<br />

namun kaitan antara dua pemboleh<br />

ubah ini terus dipersoalkan. Sebagai<br />

contoh terdapat hubungan yang lemah<br />

antara EQ dengan pencapaian mata<br />

pelajaran Bahasa Melayu dalam<br />

kalangan murid (Chong et al., 2013),<br />

maka EQ tidak dikaitkan secara<br />

langsung dengan pencapaian<br />

akademik tetapi boleh dicadangkan<br />

dalam meningkatkan prestasi mereka<br />

(Garg, Levin, & Tremblay, 2016).<br />

Dalam masa yang sama motivasi<br />

intrinsik (Bouffard, Marcoux, Vezeau,<br />

& Bordeleau, 2003) dan kesedaran<br />

sosial (Minaabad & Rad, 2016) tidak<br />

memberikan sumbangan yang besar<br />

kepada pencapaian akademik.<br />

Berdasarkan hujah di atas, kajian<br />

berkaitan EQ perlu dibuat secara<br />

berterusan untuk memperoleh dapatan<br />

yang lebih kukuh dan diyakini.<br />

Tujuan Kajian<br />

Secara umumnya kajian ini bertujuan<br />

untuk melihat sejauh mana domain<br />

EQ menyumbang kepada pencapaian<br />

akademik murid sekolah rendah.<br />

Sehubungan itu adalah penting untuk<br />

melihat domain EQ yang terdiri<br />

daripada kesedaran kendiri, keyakinan<br />

diri, regulasi kendiri, motivasi kendiri,<br />

empati, kemahiran sosial, kerohanian<br />

dan kematangan dalam mempengaruhi<br />

prestasi akademik murid. Apabila<br />

setiap domain EQ dikenal pasti, guruguru<br />

dapat membuat perancangan<br />

dengan lebih teliti dan bersesuaian<br />

bagi meningkatkan pencapaian<br />

akademik murid dengan<br />

memperkasakan setiap domain EQ<br />

yang berkaitan. Justeru objektif<br />

kajian ini adalah seperti berikut :<br />

3


1. Mengenal pasti tahap EQ dalam<br />

kalangan murid sekolah rendah.<br />

2. Mengenal pasti tahap EQ murid<br />

berdasarkan domain kesedaran<br />

kendiri, keyakinan diri, regulasi<br />

kendiri, motivasi kendiri, empati,<br />

kemahiran sosial, kerohanian dan<br />

kematangan.<br />

3. Mengenal pasti domain EQ yang<br />

menyumbang kepada pencapaian<br />

akademik murid.<br />

METODOLOGI KAJIAN<br />

Populasi dan Sampel Kajian<br />

Seramai 918 orang murid darjah 3 dan<br />

4 sekolah rendah di negeri Melaka,<br />

Malaysia yang dipilih secara rawak<br />

telah dilibatkan dalam kajian. Nisbah<br />

antara murid perempuan dan murid<br />

lelaki dalam kajian ini adalah hampir<br />

sama (N=434 orang murid lelaki;<br />

N=484 orang murid perempuan).<br />

Bagi tujuan kajian ini hanya<br />

keputusan akhir tahun peperiksaan<br />

mereka diambil sebagai refleksi<br />

terhadap pencapaian akademik.<br />

Metodologi dan Analisis Kajian<br />

Reka bentuk kajian ini adalah kajian<br />

tinjauan menggunakan soal selidik<br />

sebagai kaedah pengumpulan data.<br />

Prosedur penganalisisan data pula<br />

melibatkan analisis deskriptif dan<br />

inferensi. Statistik deskriptif iaitu<br />

kekerapan, peratusan, min dan sisihan<br />

piawai digunakan untuk menganalisis<br />

tahap EQ dan pencapaian akademik<br />

murid. Seterusnya statistik inferensi<br />

iaitu analisis regresi berganda<br />

digunakan untuk meramal sumbangan<br />

faktor domain EQ seperti kesedaran<br />

kendiri, regulasi kendiri, motivasi<br />

kendiri, keyakinan diri, empati,<br />

kemahiran sosial, kerohanian dan<br />

kematangan terhadap variasi<br />

pencapaian akademik murid.<br />

Interpretasi tahap EQ murid adalah<br />

merujuk kepada Interpretasi Nilai<br />

Indeks Kepintaran Emosi oleh Noriah<br />

dan Siti Rahayah (2005) yang terdiri<br />

daripada empat kuartil seperti<br />

ditunjukkan dalan Jadual 1.<br />

JADUAL 1<br />

Interpretasi Nilai Indeks EQ<br />

Nilai Peratus Indeks EQ<br />

81 hingga 100<br />

Interpretasi<br />

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang wujud<br />

dalam diri seseorang merupakan kekuatan bagi dirinya dan<br />

sepatutnya digunakan sepenuhnya.<br />

4


61 hingga 80<br />

41 hingga 60<br />

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang perlu dicari<br />

dalam diri seseorang boleh menjadi kekuatan bagi dirinya,<br />

namun ianya perlu dicari dalam diri individu tersebut.<br />

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang diperlukan<br />

dalam diri seseorang perlu dibina kerana kewujudannya<br />

adalah ditahap yang lemah.<br />

Kurang daripada 40<br />

(Noriah & Siti Rahayah, 2005)<br />

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang perlu ada<br />

dalam diri seseorang berada di tahap yang sangat lemah dan<br />

perlu dibina secepat mungkin.<br />

Alat Pengukuran<br />

Kajian ini menggunakan alat ukur<br />

Malaysian Emotional Quotient<br />

Inventory-Children (MEQI-C) versi<br />

kanak-kanak adaptasi oleh Siti Aishah<br />

(2006) daripada Malaysian Emotional<br />

Quotient Inventory-Adult (MEQI-A)<br />

versi dewasa yang dibangunkan oleh<br />

Noriah et al. (2004). MEQI-C<br />

mengandungi 30 item dengan skala<br />

pengukuran ‘Ya’ dan ‘Tidak’.<br />

Terdapat dua bahagian utama dalam<br />

MEQ1-C iaitu (i) meliputi profil<br />

responden seperti nama, nama<br />

sekolah, umur, kelas, jantina, bilangan<br />

adik beradik dan kedudukan kelahiran<br />

dalam keluarga; dan (ii) meliputi<br />

pernyataan yang mengukur lapan<br />

domain dan beberapa subdomain<br />

kepintaran emosi. Lima belas item<br />

mewakili kompetensi intrapersonal<br />

dengan tiga item bagi domain<br />

kesedaran kendiri, tiga item bagi<br />

domain keyakinan diri, enam item<br />

bagi domain regulasi kendiri dan tiga<br />

item bagi domain motivasi kendiri.<br />

Seterusnya tujuh item mewakili<br />

kompetensi interpersonal dengan<br />

empat item bagi domain empati dan<br />

tiga item bagi domain kemahiran<br />

sosial, manakala empat item mewakili<br />

domain kerohanian dan empat item<br />

mewakili domain kematangan.<br />

MEQI-C telah menjalani ujian<br />

kesahan dan kebolehpercayaan.<br />

Berdasarkan ujian CFA terhadap itemitem<br />

dalam MEQI-A, nilai loading<br />

item yang diterima untuk MEQI-C<br />

adalah (i) kompetensi intrapersonal<br />

bagi domain kesedaran kendiri ialah<br />

(EQ1=.48, EQ2=.58 dan EQ3=.72),<br />

keyakinan diri (EQ4=.28, EQ7=.69<br />

dan EQ8=.65) dan motivasi kendiri<br />

(EQ9=.70, EQ10=.62 dan EQ11=.37);<br />

(ii) kompetensi interpersonal bagi<br />

domain empati ialah (EQ13=.46,<br />

EQ16=.61, EQ15=.73 dan EQ14=.46)<br />

dan kemahiran sosial (EQ18=.56.,<br />

EQ17=.46 dan EQ19=.66); (iii)<br />

domain kerohanian ialah (EQ20=.37,<br />

5


EQ21=.35, EQ22=.80 dan EQ23=.48)<br />

dan (iv) domain kematangan ialah<br />

(EQ26=.56, EQ27=.71, EQ30=.52 dan<br />

EQ28=.60) (Siti Aishah 2006).<br />

Seterusnya selepas proses kesahan<br />

konstruk, alat ukur ini telah dianalisis<br />

untuk<br />

mendapatkan<br />

kebolehpercayaaan.<br />

Nilai<br />

kebolehpercayaan keseluruhan alat<br />

ukur ini ialah .71. Oleh itu nilai<br />

kebolehpercayaan alat ukuran ini<br />

boleh dipercayai kerana berada pada<br />

tahap yang baik (Sherri, 2003), maka<br />

MEQI-C boleh digunakan dalam<br />

kajian ini.<br />

DAPATAN KAJIAN<br />

Analisis Tahap EQ Murid<br />

Jadual 2 memaparkan indeks EQ<br />

murid yang dikaji berada pada tahap<br />

sederhana iaitu min peratus EQ<br />

keseluruhan ialah 73.74% (n = 918,<br />

SP = 1.25). Analisis terperinci<br />

berdasarkan setiap domain pula<br />

menunjukkan bahawa domain<br />

kerohanian (M = 88.60, SP = 1.82)<br />

berada pada tahap tinggi yang mana<br />

nilai skor min adalah lebih besar<br />

berbanding domain EQ lain. Skor<br />

min domain EQ yang lain berada pada<br />

tahap sederhana seperti kesedaran<br />

kendiri (M = 77.69, SP = 2.42),<br />

empati (M = 77.69, SP = 2.28),<br />

motivasi kendiri (M = 77.22, SP =<br />

2.68), kematangan (M = 72.58, SP =<br />

2.51), kemahiran sosial (M = 69.50,<br />

SP = 2.88) dan keyakinan diri (M =<br />

67.68, SP = 2.31). Begitu juga<br />

domain regulasi kendiri (M = 63.42,<br />

SP = 1.94) turut berada pada tahap<br />

sederhana dengan mencatatkan nilai<br />

skor min paling rendah berbanding<br />

domain lain.<br />

JADUAL 2<br />

Tahap EQ Murid Sekolah Rendah<br />

Domain EQ Min (%) SP Interpretasi<br />

Kesedaran kendiri 77.69 2.42 Sederhana<br />

Keyakinan diri 67.68 2.31 Sederhana<br />

Regulasi kendiri 63.42 1.94 Sederhana<br />

Motivasi kendiri 77.22 2.68 Sederhana<br />

Empati 77.69 2.28 Sederhana<br />

Kemahiran sosial 69.50 2.88 Sederhana<br />

Kematangan 72.58 2.51 Sederhana<br />

Kerohanian 88.60 1.82 Tinggi<br />

Min EQ keseluruhan = 73.74% SP = 1.25<br />

6


Sumbangan Domain EQ Terhadap<br />

Pencapaian Akademik Murid<br />

Berdasarkan Jadual 3, keputusan<br />

kajian menunjukkan secara signifikan<br />

keenam-enam varian peramal iaitu<br />

motivasi kendiri (β = .14, p< .05),<br />

regulasi kendiri (β = .14, p< .05),<br />

kerohanian (β = .13, p< .05),<br />

kesedaran kendiri (β = .15, p< .05),<br />

empati (β = .11, p< .05) dan<br />

keyakinan diri (β = .06, p< .05)<br />

merupakan faktor kepada prestasi<br />

pencapaian akademik murid. Dapatan<br />

itu ditunjukkan oleh nilai R 2 yang<br />

merupakan kombinasi sumbangan<br />

enam domain EQ tersebut. Dalam hal<br />

ini motivasi kendiri (β = .27, p< .05)<br />

menyumbang sebanyak 7.2 peratus (r<br />

= .27) perubahan varian dalam<br />

prestasi pencapaian akademik<br />

[F(1,917) = 70.812, P< .05].<br />

Kombinasi antara kedua-dua variabel<br />

motivasi kendiri (β = .23, p< .05) dan<br />

regulasi kendiri (β = .22, p< .05)<br />

menyumbang sebanyak 11.9 peratus (r<br />

= .35) perubahan varian terhadap<br />

prestasi pencapaian akademik<br />

[F(2,916) = 62.027, P< .05].<br />

JADUAL 3<br />

Sumbangan Domain EQ ke atas Variasi Pencapaian Akademik Murid<br />

Model B Beta (β) T Sig. R 2 Sumbangan (%)<br />

Motivasi kendiri .092 .141 4.347 .000 .072 7.2<br />

Regulasi kendiri .130 .143 4.490 .000 .119 11.9<br />

Kerohanian .126 .130 4.054 .000 .145 14.5<br />

Kesedaran kendiri .111 .153 4.889 .000 .166 16.6<br />

Empati .086 .111 3.457 .000 .178 17.8<br />

Keyakinan diri .048 .063 1.999 .000 .181 18.1<br />

Seterusnya apabila variabel<br />

peramal kerohanian (β = .17, p< .05)<br />

diambil kira bersama, ketiga-tiga<br />

variabel peramal itu menyumbang<br />

sebanyak 14.5 peratus (r = .38)<br />

perubahan varian dalam prestasi<br />

pencapaian akademik [F(3,915) =<br />

51.612, P< .05]. Kombinasi antara<br />

variabel peramal kesedaran kendiri (β<br />

= .15, p< .05) dalam keempat-empat<br />

variabel peramal itu menyumbang<br />

sebanyak 16.6 peratus (r = .41)<br />

perubahan varian dalam prestasi<br />

pencapaian akademik [F(4,914) =<br />

45.560, P< .05]. Apabila variabel<br />

peramal empati (β = .11, p< .05)<br />

diambil kira bersama, kelima-lima<br />

variabel peramal itu menyumbang<br />

sebanyak 17.8 peratus (r = .42)<br />

perubahan varian dalam prestasi<br />

pencapaian akademik [F(5,913) =<br />

39.430, P< .05]. Akhir sekali<br />

kombinasi antara variabel peramal<br />

keyakinan diri (β = .06, p< .05) dalam<br />

keenam-enam variabel peramal itu<br />

menyumbang sebanyak 18.1 peratus (r<br />

= .43) perubahan varian dalam<br />

prestasi pencapaian akademik<br />

[F(6,912) = 33.632, P< .05].<br />

7


PERBINCANGAN<br />

Tahap EQ yang tinggi penting bagi<br />

murid sekolah rendah dalam<br />

menjalani proses pembelajaran kerana<br />

kebanyakan masa seharian digunakan<br />

oleh mereka untuk tujuan itu.<br />

Sebaliknya dapatan kajian ini<br />

menunjukkan bahawa secara<br />

keseluruhan EQ murid berada pada<br />

tahap sederhana yang mana domain<br />

regulasi kendiri mempunyai peratus<br />

min paling rendah. Ini bermakna<br />

terdapat perkara yang perlu dipelajari,<br />

dibaiki dan dipertingkatkan oleh<br />

murid seperti guru boleh memberikan<br />

tugasan kepada murid tertentu agar<br />

lebih bertanggungjawab sekali gus<br />

dapat memperkembangkan domain<br />

regulasi kendiri mereka. Dapatan ini<br />

selari dengan kajian oleh Moreno<br />

(2017) yang berpendapat murid yang<br />

mempunyai tahap EQ sederhana tidak<br />

dapat mengawal emosi marah dengan<br />

sepenuhnya. Oleh itu mereka perlu<br />

mempelajari bagaimana untuk<br />

mengenal pasti dan memahami emosi<br />

orang lain serta menzahirkan emosi<br />

tertentu secara bersesuaian bagi<br />

membangunkan pemikiran lebih<br />

rasional (Moreno, 2017).<br />

Berdasarkan saranan Moreno<br />

(2017), tahap EQ murid yang<br />

sederhana dalam kajian ini adalah<br />

berkemungkinan disebabkan mereka<br />

tidak dapat mempamer dan meluahkan<br />

emosi sepenuhnya. Murid bukan<br />

sahaja tidak dapat menunjukkan emosi<br />

dengan bebas, malah lebih daripada<br />

itu mereka tidak mahu berbuat<br />

demikian kerana wujud kekangan<br />

tertentu. Murid sering kali<br />

memendam perasaan kerana pada<br />

peringkat umur sembilan dan sepuluh<br />

tahun mereka begitu akur dengan<br />

kehendak dan peraturan yang telah<br />

ditetapkan oleh orang dewasa. Situasi<br />

ini sangat berkaitan dengan peringkat<br />

kemoralan heteronomous yang<br />

merupakan peringkat pertama dalam<br />

teori perkembangan moral Kohlberg<br />

(Zakri, 2014). Oleh itu adalah malang<br />

peraturan yang kebiasaanya dikaitkan<br />

dengan kehendak moral dan budaya<br />

turut memberi kesan kepada tahap<br />

keterbukaan dalam meluahkan emosi.<br />

Sungguhpun begitu masih terdapat<br />

ruang untuk murid berkenaan<br />

berkembang dengan baik kerana<br />

menurut Goleman (1999) tahap EQ<br />

boleh meningkat melalui pertambahan<br />

usia dan pengalaman hidup, malah EQ<br />

juga boleh dipelajari.<br />

Selanjutnya dapatan kajian ini<br />

bertentangan dengan kajian oleh<br />

Kranzler et al. (2016) yang dijalankan<br />

kepada 204 orang kanak-kanak<br />

berumur antara tujuh hingga 16 tahun.<br />

Menurut Kranzler et al. (2016) tahap<br />

kesedaran emosi kanak-kanak adalah<br />

rendah dan ia merupakan faktor<br />

berlakunya gejala kemurungan dan<br />

kerisauan dalam kalangan mereka.<br />

Dapatan kajian oleh Kranzler et al.<br />

(2016) itu agak membimbangkan<br />

apabila dikaitkan dengan kajian ini<br />

kerana tahap EQ murid yang berada<br />

pada tahap sederhana boleh menurun<br />

ke tahap rendah sekiranya tidak diurus<br />

dengan baik. Justeru beberapa<br />

program perlu disediakan kepada<br />

sebilangan murid yang terpilih bagi<br />

8


mempertingkatkan tahap EQ mereka.<br />

Sebagai contoh EQ murid boleh<br />

ditingkatkan melalui bimbingan<br />

kelompok menggunakan modul<br />

tertentu, misalnya dengan menerapkan<br />

teknik terapi bermain dalam modul<br />

tersebut. Penggunaan terapi bermain<br />

kepada kanak-kanak sangat<br />

bersesuaian memandangkan keinginan<br />

untuk bermain adalah sifat semula jadi<br />

mereka.<br />

Meskipun tahap EQ<br />

keseluruhan murid dalam kajian ini<br />

adalah sederhana, namun suatu<br />

kekuatan dapatan yang boleh<br />

membantu murid terlibat adalah<br />

mereka memiliki kesedaran<br />

kerohanian yang tinggi. Domain<br />

kerohanian yang tinggi menjelaskan<br />

bahawa murid dikaji berkeupayaan<br />

untuk menangani isu-isu dalam<br />

kehidupan seharian dengan wajar,<br />

contohnya mereka boleh memperoleh<br />

keredhaan dalam waktu sepatutnya<br />

jika menghadapi masalah. Oleh itu<br />

murid digalakkan agar menggunakan<br />

segala kelebihan dalam domain ini<br />

untuk memaksimumkan potensi<br />

mereka. Mereka sewajarnya dilihat<br />

sebagai individu yang berhemah<br />

tinggi, menghindari perilaku yang<br />

boleh memudaratkan diri sendiri serta<br />

orang lain dan sentiasa berserah diri<br />

kepada Tuhan dalam usaha<br />

memperoleh ketenangan sebagai<br />

seorang murid. Dengan kata lain<br />

domain kerohanian tinggi yang wujud<br />

dalam diri murid merupakan kekuatan<br />

semulajadi bagi diri mereka dan<br />

sepatutnya digunakan secara optimum<br />

(Noriah & Siti Rahayah, 2005).<br />

Kerohanian merupakan<br />

sebahagian daripada agama yang<br />

bermakna tidak semua nilai spiritul<br />

boleh dikaitkan dengan agama.<br />

Sebaliknya apabila membincangkan<br />

agama, secara tidak langsung aspek<br />

kerohanian turut dilibatkan kerana<br />

semua nilai agama mempunyai ciri<br />

kerohanian dan kedua-dua istilah ini<br />

boleh digunakan silih berganti.<br />

Berdasarkan andaian ini, maka tidak<br />

hairanlah murid dalam kajian ini<br />

memiliki domain kerohanian yang<br />

tinggi kerana gaya asuhan ibu bapa di<br />

Malaysia begitu mementingkan aspek<br />

keagamaan. Justifikasi ini juga telah<br />

mendorong Noriah et al. (2004)<br />

menjalankan kajian berkaitan EQ<br />

dengan membuat penambahbaikan<br />

terhadap Model Kepintaran Emosi<br />

Goleman (1996). Mereka telah<br />

membuat penambahan dua domain<br />

baru yang sangat penting iaitu domain<br />

kerohanian dan kematangan ke dalam<br />

model EQ tersebut.<br />

Seterusnya analisis regresi<br />

pelbagai dalam kajian ini telah<br />

menunjukkan dapatan yang lebih<br />

terperinci. Daripada lapan domain EQ<br />

yang dianalisis didapati hanya enam<br />

domain iaitu motivasi kendiri, regulasi<br />

kendiri, kerohanian, kesedaran<br />

kendiri, empati dan keyakinan diri<br />

merupakan faktor dalam menyumbang<br />

kepada pencapaian akademik murid.<br />

Sebaliknya dua domain lain iaitu<br />

kemahiran sosial dan kematangan<br />

tidak boleh dijadikan asas dalam<br />

menentukan hal tersebut. Hal ini<br />

berkemungkinan kerana pada usia<br />

yang terlalu muda murid tidak dapat<br />

9


menggunakan kelebihan bersosial<br />

dalam suasana pembelajaran,<br />

contohnya mereka merasa janggal<br />

mempraktikkan kaedah belajar secara<br />

berkumpulan. Daripada sudut<br />

kematangan pula dalam usia<br />

berkenaan adalah sukar untuk murid<br />

mempamerkan kematangan<br />

mengendalikan emosi khususnya<br />

semasa proses pembelajaran di<br />

sekolah.<br />

Dalam pada itu keenam-enam<br />

domain yang dijelaskan di atas boleh<br />

dijadikan peramal kepada tahap<br />

pencapaian akademik murid.<br />

Berkaitan hal tersebut pemboleh ubah<br />

EQ meramalkan sebanyak 18.1<br />

peratus kepada perubahan varian<br />

dalam pencapaian akademik. Dapatan<br />

ini berbeza dengan pencapaian<br />

akademik dalam domain EQ UAE<br />

(Understanding and Analysing<br />

Emotions) yang hanya mengaitkan 11<br />

peratus perubahan varian dalam<br />

kedua-dua prestasi membaca dan<br />

mengira (Billings, Downey, Lomas,<br />

Lloyd, & Stough, 2014). Oleh itu<br />

dapat disimpulkan bahawa sumbangan<br />

faktor EQ terhadap pencapaian<br />

akademik dalam kajian ini boleh<br />

dianggap besar jika dibandingkan<br />

dengan kajian yang dijalankan oleh<br />

Billings et al. (2014). Akhirnya<br />

daripada nilai sumbangan 18.1 peratus<br />

varians yang dilaporkan, dapat<br />

difahami bahawa selain daripada EQ<br />

terdapat beberapa faktor lain yang<br />

turut menyumbang kepada pencapaian<br />

akademik murid seperti gaya belajar,<br />

IQ, status sosio ekonomi, persekitaran<br />

bilik darjah, kaedah pengajaran dan<br />

sebagainya.<br />

Selanjutnya dapatan kajian ini<br />

menunjukkan bahawa domain<br />

motivasi kendiri merupakan faktor<br />

utama dalam memberikan sumbangan<br />

kepada pencapaian akademik. Dalam<br />

hal ini pemboleh ubah motivasi<br />

kendiri menyumbang sebanyak 7.2<br />

peratus varians dalam pencapaian<br />

akademik murid. Dapatan ini<br />

bertentangan dengan kajian Bouffard<br />

et al. (2003) tetapi telah menyokong<br />

kajian yang dijalankan oleh Supardi et<br />

al. (2016). Kajian Supardi et al.<br />

(2016) mendapati bahawa motivasi<br />

kendiri yang tinggi marupakan faktor<br />

penting dalam meningkatkan prestasi<br />

pencapaian akademik murid.<br />

Motivasi kendiri yang tinggi<br />

bermakna kemahuan atau semangat<br />

kuat dalam diri murid merupakan<br />

pendorong utama untuk mereka<br />

berusaha dengan gigih bagi mencapai<br />

kejayaan dan kecemerlangan. Apabila<br />

murid mempunyai sikap kesungguhan<br />

yang tinggi dalam menelaah pelajaran<br />

dan melaksanakan sesuatu tugasan ia<br />

dapat membantu meningkatkan EQ<br />

sekali gus mereka cenderung<br />

memperoleh pencapaian akademik<br />

yang tinggi.<br />

IMPLIKASI DAN CADANGAN<br />

Kajian ini memberikan implikasi<br />

teoretikal dan praktikal kepada bidang<br />

pendidikan, kaunseling dan<br />

psikoterapi. Daripada sudut teoretikal<br />

dapatan kajian ini berpadanan dengan<br />

rumusan oleh Billings et al. (2014)<br />

10


yang menyatakan EQ dan pencapaian<br />

akademik boleh dinilai dalam<br />

kalangan kanak-kanak awal remaja.<br />

Sementara itu kajian ini melibatkan<br />

kanak-kanak seawal umur sembilan<br />

dan sepuluh tahun, maka data yang<br />

diperoleh begitu bernilai bagi meneliti<br />

tahap perkembangan EQ mereka.<br />

Dengan itu kajian berkaitan EQ<br />

sewajarnya tidak hanya tertumpu<br />

dalam kalangan orang dewasa sematamata,<br />

sebaliknya kajian terhadap<br />

murid sekolah rendah perlu dijalankan<br />

secara berterusan untuk mencari<br />

kaedah terbaik dalam meningkatkan<br />

tahap EQ mereka. Dapatan yang<br />

diperoleh boleh digunakan oleh guru,<br />

kaunselor, ahli psikologi, ahli<br />

akademik dan mereka yang terlibat<br />

dalam perkembangan kanak-kanak<br />

bagi merangka program bersesuaian.<br />

Seterusnya berdasarkan<br />

kepada Model EQ Goleman adaptasi<br />

Noriah (2004) (Noriah et al., 2004),<br />

dimensi kesedaran kendiri, regulasi<br />

kendiri, motivasi kendiri, empati,<br />

kemahiran sosial, kerohanian dan<br />

kematangan merupakan faktor yang<br />

menyumbang kepada pencapaian<br />

akademik. Bagaimanapun dapatan<br />

kajian ini telah memberikan perspektif<br />

baru kepada model tersebut iaitu tidak<br />

semua domain yang disenaraikan<br />

memberikan gambaran berkenaan.<br />

Dalam kajian ini domain kemahiran<br />

sosial dan kematangan tidak boleh<br />

dianggap sebagai faktor yang<br />

memberikan sumbangan kepada<br />

pencapaian akademik murid. Dalam<br />

masa yang sama kajian juga<br />

menunjukkan bahawa domain<br />

keyakinan diri yang diperkenalkan<br />

oleh Siti Aishah (2006) turut<br />

menyumbang kepada pencapaian<br />

akademik. Justeru model EQ yang<br />

releven kepada kanak-kanak bagi<br />

digunakan dalam kajian pada masa<br />

depan adalah mengandungi domain<br />

kesedaran kendiri, regulasi kendiri,<br />

motivasi kendiri, empati, kerohanian<br />

dan keyakinan diri. Dengan itu dapat<br />

dirumuskan bahawa enam domain ini<br />

boleh membentuk satu model EQ<br />

untuk kanak-kanak dan model itu<br />

disarankan dengan nama Model EQ<br />

Kanak-Kanak.<br />

KESIMPULAN<br />

Secara keseluruhannya kajian ini telah<br />

berjaya mencapai objektif yang telah<br />

digariskan. Murid yang terlibat dalam<br />

kajian ini mempunyai tahap EQ<br />

sederhana adalah kerana mereka tidak<br />

dapat meluahkan emosi sepenuhnya<br />

disebabkan kekangan budaya dan<br />

peraturan moral yang ditetapkan oleh<br />

orang dewasa. Meskipun begitu tahap<br />

EQ sederhana ini diimbangi oleh<br />

domain kerohanian mereka yang<br />

tinggi kerana gaya asuhan ibu bapa di<br />

Malaysia mementingkan nilai<br />

tersebut. Selain itu kajian ini telah<br />

mengukuhkan Model EQ Goleman<br />

adaptasi Noriah (2004) (Noriah et al.,<br />

2004) yang mengandaikan bahawa<br />

terdapat perkaitan antara EQ dengan<br />

pencapaian akademik. Akhirnya,<br />

dalam domain EQ yang dikaji<br />

motivasi kendiri merupakan faktor<br />

terpenting untuk mereka memperoleh<br />

pencapaian akademik yang cemerlang.<br />

11


Oleh itu guru, ibu bapa dan<br />

masyarakat diharap dapat memainkan<br />

peranan penting dalam meningkatkan<br />

motivasi murid melalui pelbagai<br />

kaedah dan kepakaran.<br />

Akhir sekali kajian ini telah<br />

menjelaskan bahawa model EQ sedia<br />

ada tidak sesuai digunakan<br />

sepenuhnya kepada kanak-kanak yang<br />

terlalu muda. Contohnya kajian ini<br />

telah membuktikan bahawa domain<br />

kemahiran sosial dan kematangan<br />

tidak memberikan kesan kepada<br />

pencapaian akademik mereka. Oleh<br />

itu pengubahsuaian dan<br />

penambahbaikan perlu dibuat<br />

terhadap domain-domain dalam model<br />

EQ berkenaan bagi disesuaikan<br />

dengan keperluan kanak-kanak yang<br />

berbeza sama sekali jika dibandingkan<br />

dengan orang dewasa. Murid<br />

sewajarnya diberi kesedaran terhadap<br />

kepentingan EQ, khususnya melalui<br />

domain kesedaran kendiri, regulasi<br />

kendiri, motivasi kendiri, empati,<br />

kerohanian dan keyakinan diri dalam<br />

meningkatkan prestasi pencapaian<br />

akademik mereka. Dengan adanya<br />

EQ yang tinggi, murid berupaya<br />

mengawal emosi, menunjukkan sikap<br />

yang lebih mengambil berat terhadap<br />

pencapaian akademik dan dapat<br />

belajar menyesuaikan diri dengan<br />

masalah yang dihadapi bagi<br />

diaplikasikan dalam proses<br />

pembelajaran mereka.<br />

RUJUKAN<br />

Billings, C. E. W., Downey, L. A.,<br />

Lomas, J. E., Lloyd, J., &<br />

Stough, C. (2014). Emotional<br />

intelligence and scholastic<br />

achievement in pre-adolescent<br />

children. Personality and<br />

Individual Differences, 65, 14–<br />

18. Retrieved from<br />

http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2<br />

014.01.017<br />

Bouffard, T., Marcoux, M., Vezeau,<br />

C., & Bordeleau, L. (2003).<br />

Changes in self-perceptions of<br />

competence and intrinsic<br />

motivation among elementary<br />

school children. British Journal<br />

of Education Psychology, 73,<br />

171–186.<br />

Chong, O. S., Mahamod, Z., &<br />

Yamat, H. (2013). Faktor<br />

jantina, kaum, aliran kelas dan<br />

hubungannya dengan kecerdasan<br />

emosi murid dalam mempelajari<br />

Bahasa Melayu. Jurnal<br />

Pendidikan Bahasa Melayu, 3(1),<br />

12–23. Retrieved from<br />

http://spaj.ukm.my/jpbm/index.p<br />

hp/jpbm/article/view/55<br />

Elhaj, N. H. M. (2015). The<br />

relationship between emotional<br />

intelligence and english language<br />

achievements among private<br />

secondary schools’ students at<br />

Khartoum locality. The Ahfad<br />

Journal, 32(1), 15–29.<br />

Garg, R., Levin, E., & Tremblay, L.<br />

(2016). Emotional intelligence:<br />

12


impact on post-secondary<br />

academic achievement. Social<br />

Psychology of Education, 19,<br />

627–642.<br />

Goleman, D. (1999). Emotional<br />

Intelligence: Working with<br />

emotional intelligence. New<br />

York. Bantam Books.<br />

Goleman, D. (1996). Emotional<br />

Intelligence: Why it can matter<br />

more than IQ. New York.<br />

Bantam Books.<br />

Kranzler, A., Young, J. F., Hankin, B.<br />

L., Abela, J. R. Z., Elias, M. J., &<br />

Selby, E. A. (2016). Emotional<br />

awareness : A transdiagnostic<br />

predictor of depression and<br />

anxiety for children and<br />

adolescents. Journal of Clinical<br />

Child & Adolescent Psychology,<br />

45(3), 262–269. Retrieved from<br />

https://www.tandfonline.com/doi<br />

/abs/10.1080/15374416.2014.987<br />

379<br />

Mega, C., Ronconi, L., & Beni, R. De.<br />

(2014). What Makes a good<br />

student ? How emotions, selfregulated<br />

learning and<br />

motivation contribute to<br />

academic achievement. Journal<br />

of Educational Psychology,<br />

106(1), 121–131. Retrieved from<br />

http://www.researchgate.net/publ<br />

ication/263916847<br />

Minaabad, M. S., & Rad, M. Z.<br />

(2016). The study impact of<br />

emotional intelligence on<br />

monolingual and bilingual<br />

students’ academic achievement.<br />

Jurnal Pendidikan Malaysia,<br />

41(2), 157–163. Retrieved from<br />

http://journalarticle.ukm.my/106<br />

52/<br />

Moreno, L. A. S. R. (2017).<br />

Emotional intelligence and<br />

academic achievement. Liceo<br />

Journal of Higher Education<br />

Research, 13(2), 48–64.<br />

Retrieved<br />

from<br />

http://www.asianscientificjournal<br />

s.com/publication/index.php/ljher<br />

/article/view/1056<br />

Noriah, M.I., Zuria, M., Siti Rahayah,<br />

A., Ramlee, M., Ruhizan, M.Y.,<br />

Norzaini, A., & Ruslin, A.<br />

(2004). IRPA Executive Report.<br />

MOSTI.<br />

Noriah Mohd. Ishak & Siti Rahayah<br />

Ariffin (2005). Understanding<br />

emotional intelligence of<br />

Malaysian teachers. Proceeding<br />

untuk 12th International<br />

Conference (ISATT) 2005. 454-<br />

461.<br />

Ramirez, G., Chang, H., Maloney, E.<br />

A., Levine, S. C., & Beilock, S.<br />

L. (2016). On the relationship<br />

between math anxiety and math<br />

achievement in early elementary<br />

school: The role of problem<br />

solving strategies. Journal of<br />

Experimental Child Psychology,<br />

141, 83–100. Retrieved from<br />

http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2<br />

015.07.014<br />

Salleh, N. M., Tamuri, A. H., Haridi,<br />

13


N. H. M., Amat, S., & Buang, A.<br />

(2016). Kecerdasan emosi<br />

bertauhid dalam kalangan remaja<br />

Muslim Malaysia. Malaysian<br />

Journal of Society and Space,<br />

12(5), 179–190. Retrieved from<br />

http://ejournals.ukm.my/gmjss/ar<br />

ticle/view/18007<br />

Sherri L.J. (2003). Research<br />

Methods and Statistics : A<br />

Critical Thinking Approach.<br />

Thomson Learning, Belmont,<br />

CE.<br />

Siti Aishah Hassan (2006). Maternal<br />

quality time, children's<br />

emotional intelligence and<br />

their academic performance :<br />

A structural equation<br />

modelling analysis. Tesis Dr.<br />

Fal, Fakulti Pendidikan,<br />

Universiti Islam Antarabangsa<br />

Malaysia.<br />

Supardi, S., Azman, M. N. A.,<br />

Mustapha, R., Rus, R. C., & Kob,<br />

C. G. C. (2016). Tahap<br />

Kecerdasan Emosi Guru Pelatih<br />

Teknikal dan Vokasional di<br />

Sekolah Menengah Kejuruan<br />

(SMK). Sains Humanika, 8(1),<br />

41–50. http://doi.org/e-ISSN<br />

ISSN: 2289-6996<br />

Zakri Abdullah (2014). Kemahiran<br />

meta-tingkah laku, kemahiran<br />

membuat keputusan dan<br />

tingkah laku disiplin pelajar.<br />

Tesis Dr. Fal, Fakulti<br />

Pendidikan, Universiti<br />

Kebangsaan Malaysia.<br />

14


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

EDUCATION 4.0 : CABARAN AMALAN PEDAGOGI MASA KINI<br />

Anisah Hashim<br />

ABSTRAK<br />

Kertas konsep ini membincangkan tentang perubahan dalam dunia pendidikan<br />

seiring dengan revolusi industri 4.0 yang mewujudkan Education 4.0. Menyediakan<br />

bakal guru yang kompeten dengan kemahiran keguruan sesuai dengan zamannya<br />

adalah satu cabaran dalam kalangan pensyarah di IPG. Untuk mendepani cabaran<br />

ini , pensyarah perlulah mengenali 7 ciri utama Education 4.0 iaitu pelajar sebagai<br />

penerbit konten dan pengongsi (Learner as content producer and sharer) , pelajar<br />

sebagai penghubung maklumat (Learner as connection maker), akses maklumat<br />

yang terbuka (Open access to information), pendidik sebagai pemandu sumber<br />

maklumat (Educator as resources guide), pelajar sebagai pensyarah (Learner as<br />

teacher), Akses kepada pakar (Access to expert) dan kepelbagaian jaringan<br />

(Diversity of network). Kesemua ciri utama ini memberikan Education 4.0 beberapa<br />

kelebihan utama kepada kemenjadian bakal guru jika diaplikasikan dalam proses<br />

pengajaran dan pembelajaran di IPG. Jadi tentunya impak utama adalah pada amalan<br />

pedagogi pensyarah di IPG.<br />

Kata Kunci : Education 4.0, revolusi industri, cabaran pedagogi , amalan pedagogi<br />

PENGENALAN<br />

Kesalinghubungan di peringkat<br />

global, kewujudan mesin pintar<br />

seperti smartphone dan kepelbagaian<br />

jaringan media baru adalah beberapa<br />

kriteria yang memerlukan kita berfikir<br />

semula tentang kerjaya, asas yang<br />

membentuk kerjaya, dan cara kita<br />

belajar dan membangunkan<br />

kemahiran untuk bekerja di masa<br />

depan. Konsep "kehidupan 100 tahun<br />

ke depan" menjadi norma dan<br />

membawa makna bahawa<br />

pembelajaran akan menjadi lebih<br />

penting dan berbeza, bagi generasi<br />

akan datang. Semua ini memerlukan<br />

‘re-educating’, untuk menyediakan<br />

tenaga mahir yang berdaya tahan dan<br />

berdaya saing di pasaran.<br />

Bertepatan dengan perubahan<br />

dalam revolusi industri, landskap<br />

pendidikan juga pasti berubah supaya<br />

sentiasa seiring dan menepati<br />

perubahan tersebut. Dunia<br />

pendidikan<br />

mempunyai<br />

tanggungjawab yang amat besar dan<br />

penting dalam mencorakkan sumber<br />

manusia yang akan dibekalkan untuk<br />

pasaran kerja negara. Revolusi<br />

Industri yang mula diperkenalkan<br />

15


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

oleh ahli sejarah terkenal, Arnold<br />

Toynbee (1889-1975), adalah satu<br />

fenomena yang dianggap lazim<br />

dalam masyarakat moden untuk<br />

mengukur keperluan ‘re-educating’.<br />

Revolusi perindus-trian keempat juga<br />

akan menyaksikan "Internet of<br />

Things" (IoT) yang mampu<br />

membaikpulih bukan sahaja dalam<br />

dunia perniagaan, tetapi hampir semua<br />

aspek kehidupan seharian termasuklah<br />

pendidikan (Vaidya et al. <strong>2018</strong>;<br />

Ruohomaa et al. <strong>2018</strong>).<br />

Justeru dunia pendidikan di<br />

Malaysia amnya dan pendidikan<br />

kepensyarahan di IPG khasnya juga<br />

turut terpalit sama. Sesuai dengan<br />

hasrat menjadikan pendidikan bertaraf<br />

global di mata dunia. Pendidikan<br />

bertanggungjawab menyediakan sumber<br />

manusia yang diperlukan pada<br />

zamannya. Sebenarnya dari dahulu<br />

cabaran dalam dunia pendidikan<br />

bergerak seiring dengan perkembangan<br />

revolusi industri. Jadi IPG<br />

bertanggungjawab mempastikan semua<br />

bakal guru yang dibekalkan ke dunia<br />

pekerjaan sebenar mempunyai orientasi<br />

sesuai dengan zaman revolusi industri<br />

yang pantas berubah demi memastikan<br />

kemenjadian bakal guru yang kompeten<br />

dan berkemahiran demi untuk<br />

memartabatkan profesionalisme<br />

keguruan.<br />

16


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

SEJARAH PERUBAHAN DALAM<br />

PENDIDIKAN<br />

Perubahan dalam revolusi<br />

industri, membentuk orientasi<br />

pendidikan yang juga turut sentiasa<br />

diperbaharui. Selaras dengan<br />

perubahan dalam revolusi industri ini<br />

empat fasa orientasi pendidikan telah<br />

terbentuk iaitu Education 1.0,<br />

Education 2.0, Education 3.0 dan<br />

terkini Education 4.0. Bagaimana kita<br />

hendak mengenali fasa orientasi ini?<br />

Semua fasa mempunyai ciri-ciri yang<br />

khusus.<br />

Education 1.0 ialah orientasi<br />

pendidikan yang semata-mata<br />

berpusatkan guru/pensyarah<br />

(‘teacher centered’). Pensyarah<br />

menjadi titik tumpu utama. Pensyarah<br />

adalah segala-galanya. Dialah<br />

penyedia maklumat, dialah penyampai<br />

dan macam-macam lagi watak yang<br />

perlu dimainkan sama ada sebelum,<br />

semasa atau selepas proses pengajaran<br />

dan pembelajaran berlaku. Pelajar<br />

hanya bertindak sebagai pendengar<br />

pasif yang bertanggung jawab<br />

mendengar dan menyalin segala<br />

maklumat yang diberikan pensyarah.<br />

Segala maklumat dihafal dan<br />

dikeluarkan semula semasa<br />

peperiksaan.<br />

Education 2.0 pelajar lebih<br />

aktif ( ‘Learner as receptacles of<br />

knowledge’). Pelajar mula bertindak<br />

sebagai penyimpan ilmu. Pelajar akan<br />

memberikan respon dengan aktivitiaktiviti<br />

mudah yang disediakan<br />

pensyarah tetapi masih memuntahkan<br />

semula segala maklumat yang telah<br />

diberikan pensyarah. Tiada<br />

penambahan maklumat, tiada<br />

pencarian maklumat tambahan dan<br />

tiada aktiviti menganalisis atau<br />

menilai semula maklumat-maklumat<br />

baru.<br />

Dalam Education 3.0 pula<br />

pensyarah perlu bertindak sebagai<br />

pemudahcara jaringan sosial (‘teacher<br />

as facilitator social networking’).<br />

Aktiviti PdP berpusatkan pelajar<br />

sepenuhnya dengan panduan dari<br />

pensyarah. Pelajar akan meneroka<br />

maklumat menggunakan pelbagai<br />

jaringan sosial yang ada. Pelajar juga<br />

aktif berkolaboratif dalam kumpulan<br />

dengan aktiviti pembelajaran<br />

berasaskan projek dan inkuiri menjadi<br />

asas utama. Semua pelajar dilatih<br />

menjana idea-idea baharu dan<br />

meneroka kreativiti masing-masing<br />

dalam satu kumpulan kerja yang<br />

interaktif meneroka maklumat baru<br />

merentasi sempadan.<br />

CABARAN PEDAGOGI<br />

EDUCATION 4.0<br />

Bagaimana pula dengan fasa<br />

Education 4.0 ?, revolusi<br />

17


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

perindustrian 4.0 mencetuskan<br />

cabaran yang menuntut kita untuk<br />

keluar dari zon keselesaan di samping<br />

menguasai pelbagai elemen KBAT<br />

termasuk pemikiran kritis dan<br />

penyelesaian masalah. Cabaran besar<br />

ketika ini adalah untuk meningkatkan<br />

produktiviti generasi dewasa untuk<br />

menggunakan teknologi berbanding<br />

generasi pertengahan dan yang baru<br />

keluar dari universiti ketika ini<br />

(Badrow 2017; Kayicki <strong>2018</strong>;<br />

Wilkesmann and Wilkesmann <strong>2018</strong>).<br />

Justeru itu, sebagai persediaan<br />

menghadapi keperluan dan cabaran<br />

dunia akan datang, perubahan besar<br />

perlu dibuat oleh semua pensyarah.<br />

Bagaimanakah pendekatan pedagogi<br />

yang perlu digunakan untuk<br />

mempastikan orientasi pendidikan<br />

sejajar dengan perubahan dalam<br />

masyarakat industri baru. Dalam<br />

Education 4.0, seperti mana<br />

Education 3.0, proses PdP adalah<br />

sepenuhnya berpusatkan pelajar. Jika<br />

dalam Education 3.0 pensyarah<br />

bertindak sebagai pemudahcara tetapi<br />

dalam Education 4.0 pensyarah adalah<br />

rakan pembelajaran pelajar. Pelajar<br />

akan belajar secara sendiri iaitu<br />

konsep heutagogy ( self directed<br />

learning ). Pelajar sepenuhnya akan<br />

memainkan peranan sebagai<br />

penghubung, pencipta dan<br />

konstruktivis (‘connector, creator and<br />

constructivist ’) untuk meneroka<br />

maklumat dan idea-idea baru bagi<br />

mencipta ilmu-ilmu baru.<br />

Terdapat tujuh ciri utama education<br />

4.0 iaitu :<br />

i. Pelajar sebagai penerbit konten<br />

dan pengongsi (Learner as<br />

content produser and sharer)<br />

Dalam Education 4.0, Pelajar adalah<br />

sebagai penerbit konten dan<br />

kemudian berkongsi maklumat<br />

tersebut dengan rakan-rakan pelajar<br />

yang lain sehingga ke peringkat<br />

global. Pelajar akan meneroka<br />

maklumat mengunakan pelbagai<br />

pendekatan dengan sokongan alat-alat<br />

digital dan kepelbagaian jaringan<br />

sosial, malah pergi ke lapangan atau<br />

menghubungi pakar tanpa sempadan<br />

di mana-mana sahaja. Semua<br />

maklumat yang mencetuskan ilmu<br />

baru atau inovasi, akan disebarkan<br />

dan dikongsi dengan rakan secara<br />

interaktif. Inovasi bermaksud<br />

mengubahsuai atau menaik taraf<br />

benda, amalan atau kaedah yang lama<br />

dengan sesuatu yang baru. Pensyarah<br />

dan pelajar perlu melihat inovasi<br />

sebagai sesuatu kemestian dalam<br />

kehidupan hari ini. Inovasi bukan<br />

sahaja dapat menjimatkan masa tetapi<br />

boleh menjana pendapatan atau<br />

kewangan pada empunya. Inovasi<br />

memerlukan pengetahuan, kemahiran<br />

18


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

berfikir secara analitikal dan berusaha<br />

untuk menjana sesuatu yang baharu.<br />

Pelajar beginilah yang akan dilahirkan<br />

jika pensyarah berubah kepada amalan<br />

pedagogi Education 4.0.<br />

ii. Pelajar sebagai penghubung<br />

maklumat (Learner as<br />

connection maker)<br />

Dalam Education 4.0 pelajarlah yang<br />

bertanggung jawab menjadi<br />

‘penghubung’. Pelajar secara kendiri<br />

menghubungkan dirinya dengan<br />

semua sumber untuk mempastikan<br />

mendapat maklumat yang tepat<br />

Mencari dan memproses maklumat,<br />

berhubung dengan pakar sebenar di<br />

seluruh dunia dan apa sahaja peluang<br />

yang ada dihubungi sendiri oleh<br />

pelajar sama ada secara bersemuka<br />

atau maya. Pelajar boleh pergi sendiri<br />

menemubual tokoh-tokoh yang boleh<br />

membantu mereka mendapatkan<br />

maklumat yang tulen di lapangan.<br />

iii. Akses maklumat yang terbuka<br />

( Open access to information )<br />

Dalam Education 4.0, Semua<br />

maklumat atau info yang diperolehi<br />

pelajar dalam aktiviti PdP akan<br />

dimuatnaik atas talian. Pelajar<br />

bertanggung jawab membuka<br />

akses kepada maklumat tersebut<br />

kepada semua orang tanpa batasan<br />

untuk pengongsian ilmu secara maya.<br />

Contohnya<br />

pengkongsian<br />

menggunakan laman sesawang atau<br />

google drive, whatsapp, facebook,<br />

telegram dan pelbagai lagi jaringan<br />

sosial.<br />

iv. Pendidik sebagai pemandu<br />

sumber maklumat (Educator as<br />

resources guide)<br />

Pensyarah akan bertindak sebagai<br />

pemandu pelajar untuk mendapatkan<br />

sumber. Pensyarah tidak akan<br />

memberi info tetapi boleh memberi<br />

panduan penerokaan maklumat<br />

menggunakan pangkalan data,<br />

browser atau laman sesawang<br />

tertentu. Pensyarah hanyalah menjadi<br />

rakan pembelajaran yang akan<br />

mempastikan maklumat yang<br />

diperolehi tepat atau bersesuaian<br />

dengan kehendak tugasan. Kehidupan<br />

sekarang dalam suasana ledakan<br />

maklumat dan dunia tanpa sempadan.<br />

Himpunan maklumat yang banyak<br />

serta kecenderongan untuk berkongsi<br />

maklumat yang sangat ketara<br />

menjadikan pemilihan maklumat<br />

sesuatu yang sukar (Ruslin Amir,<br />

Hamidun Bunawan & Mohd Firdaus<br />

Yahaya <strong>2018</strong>). Jadi pensyarah juga<br />

perlu mantap ilmu tentang pautanpautan<br />

yang boleh digunakan pelajar<br />

untuk meneroka maklumat atau pun<br />

19


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

perisian yang boleh digunakan di<br />

internet.<br />

v. Pelajar sebagai pensyarah<br />

(Learner as teacher)<br />

Jika dalam Education 4.0 pensyarah<br />

menjadi rakan pembelajaran , pelajar<br />

pula akan bertindak sebagai penghasil<br />

ilmu bersama (<br />

co-curators of knowledge ). Jika<br />

sebelum ini pensyarah yang<br />

membekalkan maklumat tetapi dalam<br />

Education 4.0 sebaliknya berlaku.<br />

Semua peranan pensyarah akan<br />

dilaksanakan oleh pelajar sepenuhnya.<br />

vi. Akses kepada pakar (Access to<br />

expert)<br />

Dalam Education 4.0 semua pelajar<br />

diminta mendapatkan maklumat yang<br />

tulen tentang sesuatu isu yang<br />

dibincangkan. Pelajar digalakkan<br />

menghubungi pakar sebenar tentang<br />

isu berkenaan tanpa batasan masa dan<br />

sempadan di seluruh pelusuk dunia,<br />

menggunakan jaringan sosial yang<br />

ada.<br />

vii. Kepelbagaian jaringan<br />

(Diversity of network)<br />

Di masa kini, ada kepelbagaian<br />

jaringan sosial. Dalam Education 4.0<br />

e-pembelajaran ditekankan dengan<br />

sokongan alat-alat digital. Pelajar<br />

wajar memanafaatkan semua jaringan<br />

dan alat digital ini sama ada<br />

berhubung dengan telefon,<br />

whatsapp,we chat, email, facebook<br />

dan lain-lain semasa membuat<br />

pencarian maklumat. Sistem<br />

Penpensyarahsan pembelajaran<br />

menggunakan perisian digital menjadi<br />

satu keperluan.<br />

APAKAH KELEBIHAN<br />

EDUCATION 4.0?<br />

Education 4.0 membolehkan proses<br />

PdP berlaku di mana sahaja dan pada<br />

bila-bila masa. Pensyarah boleh<br />

menyediakan portal untuk tugasan dan<br />

pelajar boleh meneroka maklumat dan<br />

memuatnaik hasil ke portal untuk<br />

dikongsi dengan semua orang.<br />

Sokongan penggunaan e-pembelajaran<br />

seperti schoology, blendspace, padlet<br />

dan google classroom digunakan<br />

semaksimanya.<br />

Antara kelebihan education 4.0 ialah :<br />

1. Pembelajaran tanpa batasan<br />

masa dan sempadan<br />

Pelajar-pelajar akan mempunyai<br />

lebih banyak peluang untuk<br />

belajar dengan cara yang<br />

berlainan, dan di tempat yang<br />

berbeza merentasi sempadan<br />

global. Pembelajaran tidak<br />

semestinya berlaku di kelas<br />

20


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

secara formal. Pembelajaran dan<br />

pengajaran boleh berlaku di mana<br />

sahaja pada bila-bila masa. Alatalat<br />

e-Pembelajaran memudahkan<br />

peluang pembelajaran,<br />

mengikut kemampuan diri.<br />

Pedagogi ‘flipped ‘ atau ‘blended<br />

‘ juga boleh diperluaskan.<br />

2. Pembelajaran personal.<br />

Pelajar boleh belajar menggunakan<br />

alat-alat pembelajaran digital<br />

yang bersesuaian dengan<br />

keupayaan pelajar. Pensyarah boleh<br />

menyediakan bahan pembe-lajaran<br />

dan tugasan mengikut tahap<br />

pencapaian pelajar. Selepas<br />

memenuhi tahap pencapaian<br />

tertentu mereka boleh meneruskan<br />

ke tahap seterusnya. Pelajar<br />

bepeluang mengukuhkan kefahaman<br />

sehingga mereka mencapai<br />

tahap yang dikehendaki. Pelajar<br />

akan diperkukuh secara positif<br />

semasa proses pembelajaran<br />

individu mereka dengan ganjaranganjaran<br />

tertentu. Pengalaman<br />

pembelajaran yang positif akan<br />

memantapkan dan meningkatkan<br />

keyakinan pelajar tentangkebolehan<br />

akademik masingmasing.<br />

Selain itu, pensyarahpensyarah<br />

juga dapat mengesan<br />

dan memantau dengan jelas tahap<br />

pencapaian pelajar-pelajar dengan<br />

lebih cepat supaya bantuan segera<br />

boleh diberikan.<br />

3. Proses penyampaian yang<br />

fleksibel.<br />

Berasaskan pengalaman pembelajaran<br />

peribadi, pelajar akan<br />

mampu untuk mengubahsuai<br />

proses pembelajaran mereka<br />

dengan alat-alat pembelajaran<br />

digital yang sesuai dengan gaya<br />

pembelajaran kendiri. Pelajar akan<br />

mempelajari dengan peranti yang<br />

berbeza, program yang berbeza<br />

dan teknik-teknik yang berasaskan<br />

pilihan mereka sendiri. Gaya<br />

pembelajaran kendiri pelajar<br />

adalah berbeza sama ada bersifat<br />

audiotori, visual atau kinestatik.<br />

Jadi pensyarah harus mahir<br />

dengan alat-alat pembelajaran<br />

digital terkini dan proses PdP yang<br />

lebih fleksibel.<br />

4. Rakan sebaya dan mentor<br />

Peranan rakan sebaya dan mentor<br />

menjadi sangat penting dalam<br />

education 4.0. Pelajar akan lebih<br />

berdikari dalam proses<br />

pembelajaran. Pensyarah akan<br />

menjadi mentor dan rakan<br />

pembelajaran kepada pelajar.<br />

Pensyarah bertanggung jawab<br />

membuka ruang untuk pelajar<br />

21


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

lebih jauh meneroka. Pelajar<br />

bersama rakan sebaya akan<br />

meneroka maklumat sehingga<br />

merentasi global menggunakan<br />

sokongan pelbagai alat digital<br />

dalam pembelajaran mereka.<br />

5. Kemahiran Berfikir Aras tinggi<br />

Dalam pembelajaran ditekankan<br />

justifikasi yang mantap dengan<br />

bukti dan hujah yang kukuh<br />

dibiasakan dalam penciptaan ideaidea<br />

baru di luar kotak dalam<br />

kalangan pelajar.<br />

6. Pembelajaran di lapangan<br />

sebenar<br />

kemahiran berfikir aras tinggi.<br />

Pelajar diajar berfikir, menilai ,<br />

meramal dan menyatakan<br />

pandangan serta membuka ruang<br />

kreativiti dengan potensi yang<br />

mereka ada. Penekanan kepada<br />

Untuk menyesuaikan dengan<br />

revolusi perindustrian 4.0, pelajarpelajar<br />

dibiasakan dengan<br />

pembelajaran yang lebih praktikal.<br />

Pelajar didedahkan dengan<br />

kemahiran-kemahiran yang<br />

bersesuaian untuk menghadapi<br />

cabaran di dunia sebenar. Ini<br />

22


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

bermakna pelajar perlu dilatih<br />

untuk mengaplikasikan kemahiran<br />

mereka dalam pelbagai situasi.<br />

Pada masa yang sama pengalaman<br />

sebenar dalam 'bidang tertentu'<br />

turut diberi penekanan. Secara<br />

tidak langsung pelajar akan<br />

diperkukuhkan dengan kemahiran<br />

penyelesaian masalah yang<br />

kompleks, memiliki kepintaran<br />

emosi yang tinggi, kemahiran<br />

memimpin dan berkolaboratif<br />

sebagai ahli pasukan, mahir<br />

berkomunikasi serta memiliki nilai<br />

intergriti dan moral terpuji.<br />

7. Hakmilik pelajar<br />

Aktiviti PdP melibatkan pelajar<br />

sepenuhnya meneroka maklumat<br />

untuk mendapatkan info yang<br />

tulen dengan bantuan pensyarah<br />

sebagai rakan pembelajaran.<br />

Pembelajaran berasaskan projek,<br />

penyelesaian masalah dan inkuiri<br />

diberikan penekanan dengan<br />

sokongan alat-alat pembelajaran<br />

digital dalam aktiviti e-<br />

pembelajaran. Akhirnya semua<br />

ilmu baru yang dijana dalam PdP<br />

sebenarnya adalah menjadi<br />

hakmilik pelajar sepenuhnya.<br />

8. Pentaksiran bukan berasaskan<br />

pencapaian (exam oriented)<br />

Penilaian akan bersifat<br />

keseluruhan. PdP akan menilai<br />

keupayaan pelajar sepanjang<br />

proses pembelajaran. Pencapaian<br />

dalam peperiksaan bertulis sahaja<br />

tidak lagi relevan dan tidak<br />

memadai. Dari segi inovasi<br />

ternyata pelajar . Fokus<br />

pendidikan diperingkat rendah dan<br />

menengah yang lebih<br />

berorientasikan pencapaian (exam<br />

oriented) mengakibatkan banyak<br />

kekurangan dalam kalangan<br />

opelajar terutamanya keupayaan<br />

menghasilkan inovasi. Jadi<br />

sepatutnya kecekapan dan tahap<br />

pencapaian diukur sepanjang<br />

penglibatan pelajar dari awal<br />

hingga akhir. Penilaian kendiri<br />

dan rakan sebaya turut<br />

diutamakan. Jadi bentuk penilaian<br />

dan pentaksiran akan berubah<br />

sepenuhnya<br />

KESIMPULAN<br />

Sebagai warga pendidik yang berhubung rapat dengan dunia pendidikan, kita perlu<br />

memikirkan semula reka bentuk pengajaran dan pembelajaran semasa kita. Proses<br />

23


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

pembelajaran dan pengajaran yang lebih aktif, interaktif dan immersif serta bersifat<br />

cabaran perlu dilazimkan dalam kalangan pelajar untuk menyediakan mereka<br />

dengan cabaran dalam dunia sebenar. Usaha ini penting untuk memperkasakan<br />

kemenjadian pelajar sebagai individu yang mantap dan lengkap dengan kompetensi,<br />

kemahiran, pengetahuan, kreatif dan inovatif. Kita perlu menyahut cabaran untuk<br />

menyediakan intelligent society bermula dengan bakal guru yang kompeten untuk<br />

bersaing dan menghadapi cabaran dunia pendidikan sebenar.<br />

Penyebaran dan pelaksanaan New Pedagogy Deep Learning (NPDL) adalah<br />

tepat pada masanya. Dalam NPDL pensyarah dikehendaki merungkai semula RMK<br />

untuk mempastikan pembelajaran bermakna dapat dilaksanakan dengan menekan<br />

aplikasi 6C dalam proses PdP. 6C sepertimana yang kita tahu adalah merujuk<br />

kepada Creativity, Communication, Critis and critical thinking, Collaboration,<br />

Character and Citizenship. Terkini 7C merangkumi tambahan Copyright.<br />

Pensyarah juga tidak terkecuali perlu mengubah persepsi mereka terhadap<br />

penguasaan TMK. Masa kini pensyarah perlu menguasai kemahiran teknologi<br />

maklumat pintar terkini. Sekarang seluruh dunia terikat dengan Global Trend of<br />

Digital Learning. Dunia hari ini semakin mendekati revolusi ke 4.0 dan revolusi ini<br />

adalah sesuatu yang amat berlainan sekali dengan jangkaan dan imaginasi kita<br />

sebelum ini. Ini kerana penduduk dunia akan hidup, berkomunikasi, bekerja,<br />

berniaga dalam suasana yang berbeza termasuklah dari segi governan dan<br />

pergerakan manusia.<br />

Satu pertiga dari penduduk dunia menggunakan media sosial untuk belajar,<br />

berkongsi maklumat dan berhubung dan ini akan mengubah cara dan kuantiti<br />

penggunaan teknologi, pemprosesan dan penyimpanan maklumat. Pendidikan akan<br />

dilihat sebagai satu pengulangan secara teratur kepada bahan-bahan yang boleh<br />

dipelajari sendiri. Kehadiran ke dewan kuliah juga sepatutnya dilihat sebagai sesuatu<br />

pilihan. Untuk menghasilkan kemenjadian bakal guru yang kompeten ke arah<br />

penghasilan kemenjadian murid, siswa guru perlulah mengikuti trenda ini sebagai<br />

usaha mempersiapkan diri menghadapi cabaran kerjaya pada masa hadapan. Jadi<br />

impaknya, amalan pedagogi pensyarah perlulah berubah ke arah aplikasi digital<br />

learning.<br />

Pensyarah dalam amalan pedagoginya perlulah mengutamakan pemupukan<br />

potensi, kreativiti dan inovatif dalam PdP. Pembelajaran personal yang bersifat<br />

heutagogy iaitu self directed learning wajar diberi penekanan. Keperluan ini adalah<br />

24


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

untuk mempastikan semua bakal guru yang dibekalkan ke dunia pekerjaan sebenar<br />

mempunyai orientasi sesuai dengan zaman revolusi industri yang pantas berubah.<br />

Demi memastikan kemenjadian bakal guru yang kompeten dan berkemahiran untuk<br />

memartabatkan profesionalisme keguruan.<br />

Rumusannya, jika kita lihat sepintas lalu mungkin kita dapat melihat seolaholah<br />

Education 4.0 sangat sinonim dengan cabaran teknologi digital semata-mata.<br />

Tetapi sebenarnya yang jauh tersirat , yang mungkin tidak terjangkau oleh pemikiran<br />

kita ialah pelaksanaan amalan pedagogi yang selari dengan perubahan Revolusi<br />

Industri 4.0 dan Education 4.0 secara tidak langsung akan memantapkan lagi<br />

pembinaan karakter bakal guru, kemahiran berfikir aras tinggi terutama penyelesaian<br />

masalah, kecerdasan yang pelbagai, kemahiran pembelajaran sepanjang hayat dan<br />

lain-lain kemahiran insaniah (soft- skills) untuk bakal guru menghadapi cabaran baru<br />

dalam dunia sebenar yang sangat pantas berubah.<br />

RUJUKAN<br />

Abdul Rahim Hashim (2017). Preparing Graduates for the 4 th Industrial revolution.<br />

Plenary forum presented at The 7 th World Engeineering Education Forum<br />

2017. Kuala Lumpur, Malaysia.<br />

Nancy.W (<strong>2018</strong>). Higher education in era of the 4 th<br />

MacMilan, Singapore.<br />

Industrial Revolution.<br />

Ramirez-Mendoza, R.A., Morales-Menendez, R., Iqbal, H., Parra-Saldivar, R.<br />

Engineering Education 4.0:-proposal for a new Curricula (<strong>2018</strong>) IEEE Global<br />

Engineering Education Conference, EDUCON, <strong>2018</strong>-April, pp. 1273-1282.<br />

Siti Hamisah Tapsir (2017). Convergence of technologies : 4th Industrial<br />

Revolution. Keynote speaker presented at Malaysia Higher Education 4.0.<br />

Kuala Lumpur, Malaysia.<br />

Sung, T.K. Industry 4.0: A Korea perspective (<strong>2018</strong>) Technological Forecasting and<br />

Social Change, 132, pp. 40-45.<br />

The Education 4.0 Revolution : an analysis of Revolution Industry 4.0 and its effect<br />

on education (<strong>2018</strong>) . www.intelitek.com .<br />

25


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

PEMBELAJARAN BERMAKNA : PERANAN BAHARU<br />

PELAJAR<br />

Norhayati binti Hashim<br />

“Education is not preparation for life; education is life itself.” John Dewey<br />

PENDAHULUAN<br />

Globalisasi, mesin pintar dan media<br />

baharu menjadi antara pemacu yang<br />

mempunyai kesan langsung terhadap<br />

cara kita berfikir, bekerja dan<br />

mengembangkan kemahiran bagi<br />

mengisi keperluan kehidupan masa<br />

depan. Perkembangan inovasi<br />

teknologi yang pantas menuntut<br />

pengetahuan dan kemahiran baharu<br />

untuk menggerakkan pelbagai<br />

inspirasi kepada pendidikan yang<br />

bermula dari peringkat sekolah kepada<br />

amalan pembelajaran sepanjang hayat.<br />

Maka, proses pembelajaran hari ini<br />

seharusnya mencetus cabaran serta<br />

menjana pemikiran kritis, kreatif dan<br />

inovatif serta konsisten dengan<br />

Pendidikan 4.0.(Education 4.0) .<br />

Bagi melengkapkan usaha<br />

untuk membentuk pelajar yang<br />

berupaya mendepani situasi kompleks,<br />

pelajar seharusnya mampu<br />

mengaplikasi pemikiran dalam situasi<br />

baharu yang memberi impak kepada<br />

aktiviti globalisasi, menjana<br />

pengalaman pembelajaran dan<br />

merekabentuk pelbagai produk.<br />

Apakah yang perlu dipelajari?<br />

Bagaimanakah pembelajaran itu harus<br />

berlaku? Bagaimana menyediakan<br />

persekitaran pembela-jaran interaktif<br />

dan berpusatkan pelajar? Serta<br />

bagaimana kejayaan pembelajaran itu<br />

diukur?<br />

Persoalan ini sewajarnya<br />

difikirkan secara mendalam kerana ia<br />

membawa satu konsepsi baharu<br />

tentang proses pembelajaran yang<br />

disebut Pembelajaran Bermakna yang<br />

menjadi tujuan utama pendidikan hari<br />

ini (Fullan, <strong>2018</strong>).<br />

PEMBELAJARAN<br />

(DEEP LEARNING)<br />

BERMAKNA<br />

“Deep Learning is quality learning<br />

that sticks with you for the rest of your<br />

life.”<br />

Fullan<br />

Pembelajaran bermakna sebagai alat<br />

pengajaran yang sistemik kearah<br />

membentuk sinergi untuk<br />

meningkatkan profesionalisme, sosial<br />

dan budaya. Proses pembelajaran<br />

26


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

sebagai penggerak (foundational<br />

driver) sementara teknologi sebagai<br />

pemacu (great accelerator).<br />

Pembelajaran bermakna menekankan<br />

perubahan dalam budaya dan<br />

bukannya perubahan dalam program.<br />

Pembelajaran bermakna dapat<br />

menggerakkan kecemerlangan dan<br />

ekuiti untuk semua. Penentu utama<br />

Pembelajaran bermakna adalah<br />

pemerolehan kompetensi baharu yang<br />

berfungsi untuk. meningkatkan<br />

penglibatan pelajar secara individu<br />

dan rasa kesepunyaan.<br />

Kompetensi baharu merupakan<br />

kompetensi global yang menjadi asas<br />

kepada setiap pelajar untuk<br />

mengharungi cabaran masa<br />

depan. Terdapat enam kompetensi (6<br />

C) yang perlu dipupuk dalam<br />

kalangan pelajar iaitu membina<br />

sahsiah (character), kewarganegaran<br />

(citizenship),<br />

kolaboratif<br />

(collaboration), komunikasi<br />

(communication), pemikiran kritis<br />

(critical thinking), dan kreativiti<br />

(creativity).<br />

Pelajar diberi autonomi untuk<br />

menentukan pembelajaran arah<br />

kendiri bagi membina kemahiran,<br />

pengetahuan, keyakinan diri dan<br />

efikasi kendiri melalui inkuiri. Di<br />

samping itu, pelajar diberi peluang<br />

untuk membina hubungan baharu<br />

dengan pelajar dan antara pelajar,<br />

keluarga , masyarakat dan guru serta<br />

menggalakkan mereka menyuburkan<br />

nilai-nilai kerohanian yang berkait<br />

rapat dengan persekitaran mereka. Di<br />

samping itu, potensi dan keupayaan<br />

untuk mengaplikasi pelbagai<br />

kemahiran teknologi dalam dunia<br />

sebenar dapat direalisasikan. Apabila<br />

pelajar merasai dan menangani<br />

tugasan atau pengalaman<br />

pembelajaran secara langsung melalui<br />

penerapan kompetensi global tersebut<br />

, sekaligus menjadi satu pengalaman<br />

yang bermakna dan diingati sepanjang<br />

hayat mereka.<br />

Justeru, ini akan menentukan<br />

bagaimana guru boleh mengubah bilik<br />

darjah tradisional ke arah<br />

mewujudkan budaya pembelajaran<br />

yang memupuk kreativiti, perasaan<br />

ingin tahu, imaginasi serta inovasi<br />

pelajar. Ini selari dengan pandangan<br />

Ryan dan Deci (2017) yang menekan<br />

akan kepentingan memenuhi<br />

keperluan asas pelajar yang<br />

merangkumi perkaitan, autonomi dan<br />

kemahiran dalam suatu proses<br />

pembelajaran.<br />

Ciri-ciri bilik darjah yang bergerak<br />

ke arah pembelajaran bermakna<br />

1. Pelajar bertanyakan soalan.<br />

Mereka mempunyai pelbagai<br />

kemahiran dan kecekapan bahasa<br />

untuk meneruskan penerokaan dan<br />

tidak setakat menerima secara pasif<br />

27


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

akan jawapan atau respons yang diberi<br />

oleh guru.<br />

2. Utamakan soalan daripada<br />

jawapan<br />

Proses pembelajaran, penerokaan dan<br />

penyampaian yang berkesan adalah<br />

sama penting dengan hasil<br />

pembelajaran.<br />

3. Aplikasi pelbagai model<br />

pembelajaran<br />

Pemilihan pendekatan yang<br />

disesuaikan dengan keperluan dan<br />

minat pelajar yang unik dan<br />

berbeza. Pelajar sentiasa diberi<br />

sokongan untuk menghadapi cabaran<br />

seterusnya.<br />

4. Perkaitan yang jelas dan<br />

berfokus dalam pembelajaran.<br />

Reka bentuk pembelajaran akan<br />

sentiasa disokong dan dibina<br />

berasaskan makna dan relevannya<br />

pada dunia sebenar.<br />

5. Kolaboratif.<br />

Pelajar memperolehi kemahiran<br />

bekerjasama serta kolaborasi yang<br />

kompleks dan kreatif ke arah<br />

penyelesaian masalah. Hubungan ini<br />

melibatkan persekitaran sekolah yang<br />

lebih luas sehingga menjangkau<br />

ruang, masa dan kepakaran di dalam<br />

dan di luar kelas.<br />

6. Pentaksiran yang telus dan<br />

autentik<br />

Pentaksiran dilaksanakan sepanjang<br />

proses pembelajaran. Pelajar sendiri<br />

menentukan matlamat serta memantau<br />

perkembangan pembela-jaran mereka<br />

ke arah memenuhi kriteria kejayaan,<br />

sekali gus terlibat dalam memberi<br />

maklum balas dengan rakan-rakan dan<br />

lain-lain. (Fullan & Quinn, 2016).<br />

Menurut Fullan et. al. (2017),<br />

dalam konteks menjana pembelajaran<br />

bermakna, pendekatan pedagogi<br />

baharu memfokuskan kepada bidang<br />

penciptaan dan penggunaan di<br />

samping memperkembangkan<br />

pengetahuan baharu di dalam<br />

kehidupan sebenar dan tidak sekadar<br />

menyebarkan pengetahuan sedia ada.<br />

Perkongsian pembelajaran dalam<br />

kalangan pelajar-guru perlu dijalin<br />

kerana proses pembelajaran<br />

menekankan kepada penemuan,<br />

penciptaan dan aplikasi pengetahuan<br />

secara bersama. Rakan pembelajaran<br />

merupakan kriteria utama yang akan<br />

menggerakkan motivasi intrinsik<br />

pelajar-guru. Ini merupakan satu<br />

perkembangan baharu yang sangat<br />

menarik dan teruja, apatah lagi adanya<br />

sokongan oleh pihak pentadbir bagi<br />

menggalakkan pembelajaran dengan<br />

membekalkan sumber dan peralatan<br />

teknologi secara berterusan.<br />

Hari ini, revolusi digital<br />

membawa transformasi dalam<br />

kehidupan seharian kita secara<br />

global. Transformasi ini juga<br />

28


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

memberi kesan terhadap cara mereka<br />

mengakses maklumat serta<br />

berkomunikasi antara mereka. Walau<br />

bagaimanapun, revolusi ini masih<br />

kurang memberi impak transformasi<br />

di kebanyakan sekolah atau proses<br />

pengajaran dan pembelajaran di bilik<br />

darjah. Oleh itu, hasil pembelajaran<br />

seharusnya tidak sahaja merangkumi<br />

literasi dan numerasi semata-mata,<br />

malahan lebih luas lagi merangkumi<br />

elemen penyelesaian masalah,<br />

kolaboratif, kreativiti, kepelbagaian<br />

perspektif pemikiran serta membina<br />

hubungan dan pasukan yang berkesan<br />

selaras dengan kemajuan digital.<br />

Pembelajaran bermakna<br />

menggalakkan rekacipta dan<br />

pemikiran inovatif yang diperlukan<br />

dari generasi pelajar sekarang dan<br />

masa akan datang. Bertitik tolak<br />

daripada pembelajaran inkuiri,<br />

kreativiti dan matlamat yang<br />

berimpak, pedagogi baharu mencetus<br />

dan menggabungkan tenaga dan<br />

keseronokan pelajar dan guru dalam<br />

membentuk rakan pembelajaran yang<br />

meneroka, menjana dan memupuk<br />

potensi pembelajaran bermakna<br />

kepada semua. Pelajar<br />

digalakkan mencipta pengetahuan<br />

baharu dan memanfaatkan kemudahan<br />

digital di mana-mana dan bila-bila<br />

masa untuk mempercepat dan<br />

memperdalam pembelajaran.<br />

Selain itu, pelajar seharusnya<br />

dapat menguasai dan jelas tentang<br />

proses pembelajaran; memanfaatkan<br />

perkongsian rakan pembelajaran;<br />

menghubungkan pembelajaran dengan<br />

minat dan aspirasi mereka; sentiasa<br />

membuat refleksi dan menilai<br />

kemajuan kendiri serta memilih<br />

strategi pembelajaran. Dengan ini,<br />

proses pembelajaran akan lebih fokus<br />

dan telus yang membolehkan sebarang<br />

keputusan akan dibincangkan secara<br />

bersama agar matlamat pembelajaran<br />

akan tercapai..<br />

PERANAN BAHARU PELAJAR<br />

DALAM KONTEKS<br />

PEMBELAJARAN BERMAKNA<br />

Peranan baharu bagi pelajar perlu<br />

bergerak menjangkaui bilik darjah<br />

tradisional. Mereka menggunakan<br />

masa, ruang dan individu di dalam<br />

dan di luar bilik darjah sebagai<br />

pemangkin untuk membina<br />

pengetahuan baharu dan mewujudkan<br />

budaya yang kukuh untuk<br />

pembelajaran. Kita akan melihat<br />

penglibatan pelajar yang lebih<br />

mendalam sebagai co-designers dan<br />

co-learners. Sehubungan dengan ini,<br />

pembelajaran bermakna boleh<br />

dirangsang apabila guru<br />

mengambikira komponen Model<br />

Pembelajaran Pelajar semasa<br />

merangka isu dan tugasan<br />

29


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

pembelajaran. Ini akan melahirkan<br />

pelajar aktif, dan bersedia untuk<br />

belajar tentang kehidupan dan melalui<br />

pengalaman tersebut mereka belajar<br />

tentang kehidupan yang lebih<br />

kompleks dan bermakna.<br />

Tiga komponen utama Model<br />

Pembelajaran Pelajar ialah<br />

1. Belajar Cara Belajar<br />

2. Perhubungan<br />

3. Aspirasi<br />

1. Belajar Cara Belajar<br />

Pelajar bertanggung jawab terhadap<br />

pembelajaran dan memahami proses<br />

pembelajaran. Ini memerlukan pelajar<br />

mengembangkan kemahiran<br />

metakognitif, memberi dan menerima<br />

maklumbalas dan mengalakkan agensi<br />

pelajar. Belajar cara belajar<br />

merangkumi elemen metakognitif,<br />

maklum balas dan agensi.<br />

Metakognitif<br />

Belajar cara belajar memerlukan<br />

pelajar membina kemahiran<br />

metakognitif terhadap pembelajaran<br />

serta menguasai proses pembelajaran<br />

mereka. Pelajar sedar apa yang<br />

diketahui dan apa yang tidak<br />

diketahui. Pelajar membina matlamat<br />

pembelajaran dan kriteria kejayaan,<br />

memantau pembelajaran kendiri dan<br />

menilai secara kritis, membuat<br />

refleksi terhadap maklumbalas<br />

daripada rakan pembelajar, guru-guru,<br />

dan orang lain untuk meningkatkan<br />

kesedaran tentang penglibatan mereka<br />

dalam proses pembelajaran. Menurut<br />

Metcalfe dan Shimamura (1994),<br />

strategi kognitif berupaya membantu<br />

pelajar melaksanakan tugasan dengan<br />

lebih berkesan. Kekerapan<br />

keterlibatan pelajar dalam kitaran<br />

pembelajaran kendiri melalui<br />

maklumbalas rakan akan<br />

meningkatkan kualiti aktiviti<br />

metakognitif mereka.<br />

Maklum balas<br />

Maklum balas adalah sangat penting<br />

dalam meningkatkan prestasi<br />

pembelajaran. Semakin pelajar<br />

menguasai proses pembelajaran<br />

mereka, peranan guru semakin<br />

berubah daripada menstrukturkan<br />

tugasan pembelajaran ke arah<br />

memberi maklumbalas yang berkesan.<br />

Guru juga akan memacu cabaran<br />

seterusnya sambil meningkatkan<br />

persekitaran pembela-jaran yang<br />

positif.<br />

Agensi<br />

Agensi dan autonomi pelajar jelas<br />

kelihatan apabila pelajar mula<br />

memainkan peranan yang lebih aktif<br />

semasa melaksanakan tugasan,<br />

membuat keputusan dan menilai hasil<br />

pembelajaran sendiri. Pelajar gemar<br />

diberikan autonomi dalam<br />

pembelajaran kerana mereka dapat<br />

30


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

berdikari, meneroka idea sendiri,<br />

belajar daripada kesilapan dan<br />

berfikiran kritis bagi memilih cara dan<br />

alat yang sesuai dengan<br />

pembelajaran(Wall,2012). Ruang<br />

yang diberi ini bukan sahaja bagi<br />

memastikan keterlibatan mereka<br />

dalam pembelajaran semata-mata<br />

malahan menggalakkan mereka<br />

menentukan sebarang keputusan yang<br />

berkaitan dengan pembelajaran<br />

mereka.<br />

Persekitaran pembelajaran<br />

yang interaktif dan berpusatkan<br />

pelajar dapat membina budaya dan<br />

iklim pembelajaran keseluruhan<br />

pelajar di mana-mana dan pada bilabila<br />

masa. Di situ mereka<br />

menggunakan pelbagai proses dan<br />

alatan untuk mengakses minat, bakat<br />

dan keperluan akademik mereka.<br />

Mereka juga menggunakan strategi<br />

untuk memotivasi dan keterlibatan<br />

rakan bagi memacu pembelajaran<br />

bermakna.<br />

2. Perhubungan<br />

Elemen perhubungan merupakan asas<br />

sosial yang sangat penting bagi semua<br />

manusia yang sentiasa memerlukan<br />

matlamat dan makna dalam hubungan<br />

dengan orang lain. (Ryan &<br />

Deci,2017; Tough,2016). Generasi<br />

muda adalah agen perubahan yang<br />

terbaik. Mereka dan masyarakat<br />

sekitar memerlukan antara satu sama<br />

lain dan meneroka sinergi yang wujud<br />

pada masa kini. Komponen<br />

perhubungan merangkumi elemen<br />

kesepunyaan dan merangkai.<br />

Kesepunyaan<br />

Rasa kesepunyaan menjadi motivasi<br />

yang kuat kepada pelajar untuk<br />

meneroka peluang bagi mereka<br />

membantu komuniti dan peringkat<br />

global. Persekitaran penyayang<br />

membantu mereka memenuhi<br />

keperluan dan berasa diperlukan dan<br />

diterima. Cemalcilar (2010),<br />

menyatakan bahawa kesepunyaan<br />

pelajar mempunyai kesan penting<br />

terhadap pencapaian pelajar dan<br />

sekolah. Budaya pembelajaran,<br />

inovasi dan membuat refleksi akan<br />

mengajar pelajar bersedia mengambil<br />

risiko ,membuat refleksi dan belajar<br />

menangani cabaran,serta menilai<br />

kesan setiap tindakan mereka terhadap<br />

hasil pembelajaran masing-masing.<br />

Merangkai<br />

Merangkai melalui perhubungan yang<br />

bermakna adalah penting dalam<br />

pembelajaran autentik. Apabila pelajar<br />

membina kemahiran membentuk<br />

hubungan interpersonal dan<br />

intrapersonal, mereka akan terdorong<br />

untuk bekerja dengan jayanya secara<br />

individu dan kumpulan. (Ryan &<br />

Deci,2017; Tough, (2016). Dalam<br />

kalangan pelajar, mengurus hubungan<br />

kolaboratif dan pemantauan<br />

31


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

kendiri(self-monitoring) merupakan<br />

satu kemahiran yang sangat penting<br />

dalam kehidupan. Kolaboratif,<br />

rangkaian dan fokus kepada minat<br />

dapat meningkatkan kejayaan<br />

pembelajaran, mengekalkan usaha<br />

serta menggalakkan inisiatif sendiri<br />

dalam kalangan pelajar (Ferris,1999).<br />

Pembelajaran menjadi sangat<br />

bermakna sekiranya berkaitan<br />

langsung dengan kehidupan pelajar -<br />

peranan mereka dan bagaimana<br />

mereka boleh memberi sumbangan<br />

kepada dunia walau apa matlamat<br />

pembelajaran sekalipun. Di samping<br />

itu, bekerja dengan orang lain<br />

merupakan satu motivasi intrinsik<br />

kerana melakukan sesuatu yang<br />

bernilai terhadap orang lain adalah<br />

satu pengalaman yang amat<br />

bermakna.<br />

3. Aspirasi<br />

Pencapaian pelajar amat dipengaruhi<br />

oleh jangkaan mereka terhadap diri<br />

sendiri dan persepsi orang lain<br />

terhadap mereka. Aspirasi<br />

menyediakan pilihan untuk pelajar<br />

meningkatkan motivasi dan<br />

keterlibatan bagi mencipta peluang<br />

untuk mereka terus belajar.<br />

Komponen aspirasi terdiri daripada<br />

elemen jangkaan serta keperluan dan<br />

minat.<br />

Jangkaan<br />

Jangkaan adalah penentu utama<br />

kepada suatu kejayaan, sepertimana<br />

yang diperoleh dalam kajian Hattie.<br />

et.al (2015). Pelajar harus percaya<br />

dan yakin akan kemampuan mereka.<br />

Mereka juga harus sedar akan<br />

jangkaan orang lain terhadap<br />

kemampuan diri mereka. Mereka<br />

harus menentukan kriteria kejayaan<br />

dan terlibat dalam menilai<br />

perkembangan pembelajaran bersama<br />

rakan. Keluarga, pelajar dan guru<br />

boleh bersama membina jangkaan<br />

yang lebih tinggi dan bermakna –<br />

melalui perbincangan tentang<br />

jangkaan sebenar dan jangkaan ideal<br />

serta<br />

membincangkan<br />

bagaimana/usaha untuk mencapai<br />

jangkaan tersebut. Hal ini selaras<br />

dengan pandangan Paechter, et.al<br />

(2010) yang berpendapat bahawa<br />

dengan memahami jangkaan pelajar<br />

dapat meningkatkan motivasi pelajar<br />

serta mempengaruhi pencapaian<br />

akademik mereka.<br />

Keperluan dan Minat<br />

Keperluan dan minat sebagai<br />

penggerak utama motivasi dan<br />

penglibatan pelajar. Guru yang<br />

berjaya merangsang daya ingin tahu<br />

dan minat pelajar dapat melonjak<br />

pembelajaran bermakna pelajar yang<br />

relevan dan autentik serta merancang<br />

tugasan yang dapat mendalami konsep<br />

32


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

serta penyelesaian masalah. Minat<br />

dalam pembelajaran mempunyai<br />

hubungan yang signifikan dan positif<br />

dengan pencapaian hasil pembelajaran<br />

(Lee, Chao & Chen, 2011).<br />

KESIMPULAN<br />

Pembelajaran bermakna adalah<br />

perkongsian global yang berusaha<br />

untuk mengubah peranan pelajar<br />

sebagai co-designers dan co-learners.<br />

Dengan merasai pengalaman<br />

pembelajaran yang bermakna melalui<br />

pemerolehan kompetensi global (6C),<br />

diharapkan pelajar boleh membawa<br />

diri dalam pelbagai situasi, sentiasa<br />

proaktif dan bertanggungjawab<br />

terhadap diri sendiri, keluarga dan<br />

masyarakat. Dengan ini, pelajar<br />

berpeluang meningkatkan kemahiran<br />

dalam penyelesaian masalah yang<br />

kreatif, kritis dan inovatif serta<br />

mampu memberi impak kepada<br />

kehidupan dan dunia.<br />

RUJUKAN<br />

Cemalcilar, Z. (2010). Schools as<br />

Socialisation Contexts:<br />

Understan-ding the Impact of<br />

School Climate Factors on<br />

Students’ Sense of School<br />

Belonging. Applied Psychology,<br />

Volume 59, Issue 2.<br />

Ferris, Timothy L. J, (1999). Personal<br />

Relationships of Staff and<br />

Students in Engineering Educa<br />

tion. Unfolding Landscapes in<br />

Engineering Education:<br />

Proceedings of the 11th<br />

Australasian Conference on<br />

Engineering Education, 6th<br />

Australasian Women in<br />

Engineering.<br />

Fullan, M., Hill, P., & Rincón-<br />

Gallardo, S. (2017). Deep<br />

Learning: Shaking the<br />

Foundation. Ontario, Canada:<br />

Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J.<br />

Retrieved http://npdl.global/ wpcontent/uploads/2017/03/<br />

npdlcase_study_3.pdf<br />

Fullan, M (<strong>2018</strong>), Deep Learning:<br />

Engage the World Change the<br />

World, Corwin Press and<br />

OntarioPrincipals’ Council<br />

<strong>2018</strong>.<br />

Fullan, M. & Quinn, J. (2016).<br />

Coherence: The right drivers in<br />

action for schools, districts, and<br />

systems. Thousand Oaks, CA:<br />

Corwin Press.<br />

Hattie, J. Masters, D. Birch. K.<br />

(2015). Visible<br />

Learning into Action International<br />

Case Studies of Impact.<br />

Routledge<br />

Metcalfe. J.F & Shimamura, P.<br />

(1994). Metacognition: Knowing<br />

About Knowing, MIT Press.<br />

Paechter, M., Maier, B., Macher, D.<br />

(2010). Students’ expectations of,<br />

33


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

and experiences in e-learning:<br />

Their relation to learning<br />

achievements and course<br />

satisfaction. Computers &<br />

Education 54.<br />

Ryan, R.M dan Dec, E.L (2017). Self-<br />

Determination Theory Basic<br />

Psychological Needs in<br />

Motivation, Development, and<br />

Wellness, Guilford Press-ebook.<br />

Global Journal of Engineering<br />

Education<br />

Tough, P. (2016). Helping Children<br />

Succeed: What Works and Why,<br />

Houghton Mifflin Harcourt.<br />

Wall.G (2012) The impact of physical<br />

design<br />

on student outcomes. Author:<br />

Commissioned by Ministry of<br />

Education Written.<br />

Yu-Je Lee, Chia-Hui Chao & Ching-<br />

Yaw Chen (2011). The influences<br />

of interest in learning and<br />

learning hours on learning<br />

outcomes of vocational college<br />

students in Taiwan: using a<br />

teacher’s instructional attitude the<br />

moderator, Global Journal of<br />

Engineering Education, Volume<br />

13, Number 3, 2011 © WIETE<br />

2011.<br />

34


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Menangani Perubahan Di Dalam Dunia Pendidikan Era Digital<br />

Dr Ramlan Hamzah<br />

PENGENALAN<br />

Revolusi digital telah mengubah<br />

kehidupan kita dalam sekelip mata.<br />

Penggunaan teknologi digital di dalam<br />

rancangan hiburan dan media massa<br />

sangat ketara. Penggunaan teknologi<br />

digital di dalam sektor pengurusan<br />

pentadbiran sangat pesat sama ada di<br />

dalam sektor swasta mahu pun<br />

kerajaan. Urusan di dalam<br />

pengurusan perdagangan juga pesat<br />

berkembang. Membeli barang-barang<br />

yang diingini bukan lagi sesuatu yang<br />

menyusahkan. Hanya melalui gajet<br />

kebanyakkan barangan boleh<br />

diperolehi melalui hujung jari.<br />

Pembayaran bil, memindahkan wang<br />

serta menghantar wang kepada anak<br />

yang sedang belajar di dalam dan di<br />

luar negara tidak lagi memerlukan kita<br />

beratur di hadapan kaunter.<br />

Semuanya boleh berlaku di dalam<br />

rumah dan dihujung jari dan boleh<br />

dilakukan pada bila-bila masa dan<br />

dalam masa beberapa minit sahaja.<br />

Keadaan Kritikal Masa Kini<br />

Namun begitu penggunaan teknologi<br />

digital di dalam dunia pendidikan kita<br />

masih jauh ketinggalan. Di<br />

kebanyakkan sekolah guru masih lagi<br />

berperanan memberi maklumat dan isi<br />

kandungan pelajaran kepada muridmurid.<br />

Murid-murid masih lagi<br />

duduk di hadapan kelas mendengar<br />

dan mengambil nota guru. Muridmurid<br />

masih lagi membawa beg yang<br />

berat ke sekolah. Tugasan rumah<br />

masih lagi menjadi rutin. Anak-anak<br />

masih lagi memenuhi pusat-pusat<br />

tuisyen. Keputusan peperiksaan<br />

masih lagi menghantui murid-murid<br />

dan ibu bapa masih lagi bergantung<br />

dan berharap kepada usaha guru dan<br />

sekolah untuk memastikan anak-anak<br />

mereka berjaya mendapat keputusan<br />

peperiksaan yang cemerlang. Pihak<br />

atasan masih lagi memberikan<br />

pengiktirafan dan penghargaan kepada<br />

guru besar atau pengetua yang berjaya<br />

meningkatkan peratusan pelajar yang<br />

mendapat A di dalam mata pelajaran.<br />

Akhirnya matlamat pelajar dan ibu<br />

bapa ialah menentukan bilangan A di<br />

dalam sijil mereka dan mengharapkan<br />

mereka mendapat tempat dan kerja<br />

yang baik.<br />

Di IPG juga pensyarah masih<br />

lagi bersyarah di hadapan pelajar yang<br />

rata-rata ditangan mereka tergenggam<br />

gajet yang tersimpan ilmu dan<br />

35


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

maklumat seluruh dunia. Pensyarah<br />

masih lagi menggunakan papan putih<br />

untuk melakar konsep dan<br />

menerangkan tentang isi kandungan<br />

pengajaran sedangkan segala ilmu<br />

yang hendak diajarkan itu tergenggam<br />

di dalam gajet yang ada di dalam<br />

tangan pelajarnya. Pensyarah masih<br />

lagi bersemuka di hadapan pelajar<br />

sedangkan pelajar boleh mengakses<br />

ilmu yang hendak disampaikan itu di<br />

mana-mana sahaja yang dia itu<br />

kehendakki. Pensyarah masih lagi<br />

berperanan sebagai fasilitator<br />

sedangkan tugas fasilitator telah<br />

dianggap tradisional jika<br />

dibandingkan dengan tugas pensyarah<br />

sebagai aktivator.<br />

Bagi mereka yang keluar latihan<br />

praktikum pula pensyarah masih lagi<br />

memaksa pelajar menulis Rancangan<br />

Pengajaran Harian dengan<br />

menggunakan tangan sedangkan<br />

pelajar lebih mahir dan mudah untuk<br />

menulis dengan menggunakan<br />

komputer. Apabila dilaksanakan e-<br />

praktikum yang memudahkan<br />

pensyarah boleh mengakses kerjakerja<br />

pelajar melalui atas talian,<br />

ramai pensyarah yang tidak<br />

menggunakan kaedah baharu ini<br />

malah lebih suka menggunakan<br />

kaedah lama disebabkan mereka<br />

enggan untuk berubah walaupun<br />

semua orang tahu bahawa kuasa yang<br />

ada pada teknologi digital memang<br />

tidak boleh disangkal lagi. Perkara ini<br />

perlu difikirkan semula. Teknologi<br />

digital perlu diangkat untuk dijadikan<br />

alat pengajaran di dalam kaedah<br />

pengajaran yang baharu agar dapat<br />

menghasilkan suatu pembelajaran<br />

yang bermakna oleh pelajar.<br />

Kaedah Baharu Ke Arah<br />

Pembelajaran Bermakna<br />

Kajian telah dijalankan terhadap<br />

aktiviti otak pelajar semasa mereka<br />

belajar. Kajian tersebut mendapati<br />

bahawa kebanyakkan otak pelajar<br />

kurang aktif semasa kuliah<br />

dilaksanakan. Seorang pendengar<br />

yang pasif tidak akan belajar apaapapun<br />

dari gurunya. Professor Eric<br />

Mazur dari Jabatan Fizik, University<br />

Harvard mengatakan bahawa otak<br />

seorang pelajar akan tidur sewaktu<br />

guru sedang memberikan kuliahnya di<br />

hadapan kelas. Melalui temubual<br />

yang dijalankan kebanyakan pelajar<br />

akan berasa sangat bosan dengan<br />

pengajaran guru namun mereka<br />

terpaksa juga menerima segalagalanya<br />

demi ingin lulus peperiksaan<br />

atas keinginan guru atau ibu bapanya.<br />

Akhirnya ramai pelajar yang kecewa<br />

kerana pembelajaran yang diterima<br />

tidak memberi makna buat dirinya.<br />

Atas dasar inilah maka satu<br />

kaedah baru yang terbaik untuk<br />

mengajar pada abad ke-21 dan pada<br />

36


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

era digital perlu dilaksanakan segera<br />

sebelum murid-murid memberontak<br />

tidak mahu lagi ke sekolah. Mesin<br />

dan komputer yang terbukti dapat<br />

melaksanakan tugas yang berganda<br />

lebih baik dari manusia perlu<br />

difikirkan sebagai alat yang boleh<br />

menyokong keberkesanan pengajaran<br />

guru. Berkembangnya peluang dan<br />

kecendrungan sekolah untuk mencari<br />

dan meneroka kaedah baharu perlu<br />

diberi perhatian. Jika kita sebagai<br />

pendidik dapat membina satu kaedah<br />

yang baharu yang sesuai dengan<br />

keperluan pelajar dalam era global<br />

dan dapat kita sebarkan ke seluruh<br />

negara dan seterusnya ke seluruh<br />

dunia melalui konsep globalisasi,<br />

maka kita akan dapat melihat impak<br />

yang akan memberi kesan yang sangat<br />

positif di dalam system pendidikan<br />

kita.<br />

Sekolah yang berprestij kini<br />

bukan terletak kepada berapa “A”<br />

murid-murid dapat memperolehinya,<br />

atau bukan juga sekolah yang mewah<br />

dan mempuyai kemudahan<br />

infrasturktur yang canggih. Konsep<br />

sekolah yang hebat pada masa ini<br />

perlu dilihat dari aspek bagaimana<br />

sekolah itu dapat mengimplimentasi<br />

kan kaedah baru yang lebih mesra<br />

murid dan kaedah yang dapat<br />

memberi impak yang besar kepada<br />

kemenjadian seorang murid yang akan<br />

menjadi modal insan pada masa kini<br />

dan pada masa depan.<br />

Kewujudan internet, laman web,<br />

blog dan media sosial di dalam dunia<br />

digital merupakan satu transformasi<br />

yang terbesar yang sedang berlaku di<br />

dalam perkembangan sejarah<br />

ketamadunan manusia. Maka oleh itu<br />

perlulah ada satu gerakkan dalam<br />

dunia pendidikan untuk menghasilkan<br />

satu model baru, kaedah baru dalam<br />

meneroka ilmu pendidikan. Konsepkonsep<br />

baru di dalam sistem, kaedah<br />

dan proses pendidikan perlu<br />

diwujudkan agar ia selaras dengan<br />

keperluan dan keinginan pelajar ke<br />

arah pembelajaran yang bermakna.<br />

Pembelajaran yang bermakna ini<br />

mempunyai matlamat agar pelajar<br />

akan memperoleh kompetensi dan<br />

keupayaan yang akan menyediakan<br />

mereka untuk menjadikan mereka<br />

kreatif dan bersedia untuk<br />

berkolaborasi untuk menyelesaikan<br />

masalah di dalam kehidupan serta<br />

menjadi insan yang berpengetahuan<br />

dan saling bekerjasama di dalam<br />

mencari penyelesaian masalah di<br />

dalam kehidupan seharian.<br />

Kaedah mengajar yang baru ini<br />

seharusnya mempunyai unsur-unsur<br />

model pengajaran usahasama di dalam<br />

kalangan pelajar dengan pelajar dan<br />

pelajar dengan guru yang mempunyai<br />

matlamat ke arah pembelajaran yang<br />

bermakna melalui akses teknologi<br />

37


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

digital. Bukan bermakna modelmodel<br />

lama yang dipelajari selama ini<br />

dibuang, tetapi penggunaannya perlu<br />

dinaiktaraf mengikut kesesuaian<br />

kaedah pengajaran yang baru. Di<br />

dalam kaedah pengajaran yang lalu<br />

kemampuan dan kepakaran guru itu<br />

dijadikan sandaran untuk<br />

keberkesanan sesuatu pengajaran dan<br />

pembelajaran. Sedangkan kaedah baru<br />

ini tidak lagi demikian, kaedah baharu<br />

ini seharusnya memberi fokus kepada<br />

keupayaan guru untuk berkolaborasi<br />

dan untuk mewujudkan satu<br />

usahasama yang mana guru dapat<br />

faedah dari keupayaan pelajar dan<br />

pelajar juga dapat faedah dari peluang<br />

yang diberikan oleh seorang guru.<br />

Kalau dulu pelajar dapat<br />

meningkatkan pengetahuan tentang isi<br />

kandungan dari pengajaran guru tetapi<br />

kini pelajar dapat menguasai proses<br />

pembelajaran disebabkan wujudnya<br />

usahasama guru dengan pelajar.<br />

Pembelajaran yang bermakna diharap<br />

akan berlaku di sini apabila pelajar<br />

menjadi kreatif dan penyumbang<br />

kepada kaedah baharu pengajaran dan<br />

pembelajaran yang berlaku di dalam<br />

kelas berasaskan penggunaan<br />

teknologi digital.<br />

Fullan (2013) berpendapat bahawa<br />

terdapat tiga faktor pendorong yang<br />

menjadi pendesak berlakunya revolusi<br />

pendidikan dalam era digital ini iaitu;<br />

i. pedagogi baru sebagai asas<br />

utama perubahan yang<br />

berkesan di dalam<br />

pengajaran<br />

dan<br />

pembelajaran,<br />

ii. teknologi sebagai<br />

pemangkin dan<br />

iii. berlakunya pembelajaran<br />

yang bermakna.<br />

Inilah tiga pendorong yang akan<br />

menghasilkan sesuatu perubahan yang<br />

baharu dan berimpak tinggi di dalam<br />

pembinaan modal insan. Semuanya<br />

ini tidak akan memberi makna<br />

sekiranya para pemain di kalangan<br />

stake holders pendidikan tidak<br />

berperanan secara aktif untuk<br />

menggerakkannya. Dalam pada itu<br />

terdapat tiga komponen yang penting<br />

di dalam dunia pendidikan yang<br />

apabila disepadukan akan<br />

menghasilkan suatu yang berimpak<br />

tinggi di dalam pengajaran dan<br />

pembelajaran. Tiga komponen<br />

tersebut ialah pertama, suatu usaha<br />

sama di antara pelajar dengan guru,<br />

kedua ialah tugasan atau suatu usaha<br />

untuk menstruktur semula proses<br />

pembelajaran yang biasa kepada suatu<br />

proses pembelajaran yang boleh<br />

menghasilkan sesuatu ilmu yang<br />

baharu dan yang bermakna. Ketiga<br />

ialah sumber dan alat digital yang<br />

mengupayakan dan dapat menjana ke<br />

arah pembelajaran yang bermakna itu.<br />

38


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Usaha sama antara pendidik<br />

dengan pelajar itu sangat penting<br />

kerana pendidik perlu memahami cara<br />

gaya bagaimana seorang pelajar itu<br />

belajar di dalam abad ini. Pelajar<br />

pada hari ini sangat pintar teknologi<br />

dan mereka perlu diberi peluang untuk<br />

meneroka pembelajaran yang ingin<br />

diterokanya. Letusan teknologi ini<br />

telah memberi peluang kepada mereka<br />

untuk mereka berinteraksi secara aktif<br />

dengan dunia di sekelilingnya dan<br />

juga ini membawa perubahan tindakan<br />

dan perlakuannya di dalam bilik<br />

darjah. Namun begitu tidak<br />

seharusnya pendidik membiarkan<br />

pelajar hanyut di dalam<br />

penerokaannya yang tidak berakhir.<br />

Maka dengan itu maka konsep usaha<br />

sama ini perlu diperkemas dan<br />

difahami oleh kedua-dua belah pihak.<br />

Usaha sama atau rakan kongsi yang<br />

berkesan perlu bersandarkan kepada<br />

prinsip ketelusan, rasa akauntabiliti<br />

dan keuntungan kepada kedua-dua<br />

pihak. Melalui konsep usahasama ini<br />

diharapkan pendidik bukan sahaja<br />

akan menjadi penimba ilmu, malah<br />

akan dapat memahami pembelajaran<br />

pelajar dari sudut pandangan pelajar<br />

itu sendiri.<br />

Ciri pendidik sebagai pereka<br />

bentuk pedagogi dalam konsep ini<br />

akan berupaya membina hubungan<br />

yang diyakini oleh pelajar, dapat<br />

membantu pelajarnya untuk membina<br />

keyakinan dan aspirasi, dapat<br />

menyediakan matlamat pembelajaran<br />

yang mencabar, dapat<br />

mempelbagaikan kaedah dan strategi<br />

mengajar, dapat menyediakan maklum<br />

balas yang diperlukan pelajar dan<br />

dapat menggunakan kaedah terbaharu<br />

teknologi digital di dalam<br />

pengajarannya.<br />

Manakala pelajar yang<br />

mengalami pembelajaran yang<br />

bermakna pula mempunyai ciri-ciri<br />

seperti; dapat mewujudkan hubungan<br />

yang baik dengan pendidik, dapat<br />

meneroka aspirasi dan perkara yang<br />

diminati, dapat membina ruang untuk<br />

menentukan matlamat pembelajaran,<br />

dapat membuat refleksi dan tekal di<br />

dalam menghadapi ujian dan dugaan<br />

dalam pembelajaran, dapat<br />

memberikan maklum balas yang<br />

penting kepada pendidik dan juga<br />

rakan sekelas, dan dapat membina<br />

serta memperkembangkan ilmu<br />

pengetahuan ke arah mewujudkan<br />

ilmu yang baharu dan bermakna.<br />

KESIMPULAN<br />

Guru, murid, pensyarah, pelajar,<br />

pengurus, pentadbir dan ibu bapa serta<br />

masyarakat perlu bersama-sama<br />

berkolaborasi bagi menjayakannya.<br />

Walaupun semua ini masih awal,<br />

masih kabur, masih di dalam keadaan<br />

kita teraba-raba untuk mencari sesuatu<br />

39


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

yang terbaik, namun alternatif kaedah<br />

baharu perlu diteroka, perlu dicuba<br />

dan diuji. Jika para pendidik dan<br />

pengkaji takut untuk meneroka dan<br />

mencuba dikhuatiri kita akan<br />

ketinggalan di dalam bidang<br />

pendidikan. Sekolah akan menjadi<br />

tugu yang tidak berpenghuni, jika ada<br />

penghuni pun penghuni yang tidak<br />

ada lagi kemenjadian di dalam<br />

dirinya. Modal insan yang ada di<br />

dalamnya merupakan modal insan<br />

yang telah diukir rupa bentuknya yang<br />

tidak akan mempuyai jiwa dan roh<br />

untuk berkembang memajukan dunia<br />

ini. Oleh itu para pendidik harus<br />

bersedia untuk berubah, untuk<br />

menerima kaedah pengajaran yang<br />

baharu dengan menggunakan<br />

teknologi digital yang baharu untuk<br />

melahirkan satu pembelajaran yang<br />

bermakna demi menghasilkan<br />

kemenjadian seorang manusia yang<br />

berakal dan menggunakan akalnya<br />

untuk berikhtiar menyelesaikan<br />

masalah di dalam kehidupannya di<br />

dalam zaman era baharu ini.<br />

40


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

ULASAN BUKU: MENGURUS STRES<br />

Pn Zurida Binti Khalid<br />

Dr Ramlan Hamzah<br />

Tajuk : MENGURUS STRES: Atasi<br />

stress daripada memudaratkan<br />

Pengarang : Mohd Taib Dora<br />

Hamdan Tahir<br />

Bil. muka surat : 155<br />

Buku ini disusun mengikut bab. Ia<br />

merangkumi bab-bab pengenalan<br />

kepada konsep dan isu-isu stres iaitu<br />

Bab 1: Pengenalan Konsep Stres, Bab<br />

2: Mengurus Stres dalam Islam, Bab<br />

3: Punca-punca Stres, Bab 4: Simpton<br />

dan Petanda Stres dan Bab 5: Stres di<br />

Tempat Kerja. Inti pati penting<br />

dalam buku ini ialah menghuraikan<br />

strategi pengendalian dan pengurusan<br />

stres yang merangkumi Bab 6:<br />

Mengendalikan Stres, Bab 7:<br />

Mengurus Stres di Tempat Kerja, Bab<br />

8: Pendekatan Komunikasi<br />

Menangani Stres, Bab 9: Aroma<br />

Terapi Sebagai Alternatif Menangani<br />

Stres dan Bab 10: Penutup.<br />

BAB 1 menjelaskan bahawa stres<br />

tidak dapat dielakkan bahkan mustahil<br />

manusia dapat mengelakkan diri dari<br />

berhadapan dengan stres. Perkataan<br />

stres berasal daripada perkataan<br />

eustres yang bermaksud dapat<br />

menyesuaikan diri atau stres yang<br />

membina. Ia juga daripada perkataan<br />

distres yang bermaksud tidak dapat<br />

menyesuaikan diri atau pun dapat<br />

merosakkan diri. Oleh itu stres adalah<br />

situasi yang boleh mengganggu<br />

ataupun ia boleh membina kehidupan.<br />

Stres dari sudut bahasa membawa<br />

maksud tekanan yang merupakan<br />

fitrah kehidupan (Harussani Zakaria<br />

2004 ).<br />

Stres juga didefinisikan<br />

sebagai satu stimulus, respons atau<br />

natijah daripada sesuatu interaksi<br />

antara dua individu yang terdapat<br />

ketidakseimbangan antara individu itu<br />

dan persekitarannya. Manakala<br />

beberapa orang pakar berpendapat<br />

41


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

stres merupakan suatu keadaan<br />

dinamik apabila seseorang berdepan<br />

dengan peluang, kekangan serta<br />

tuntutan bergantung pada perkara<br />

yang dilakukan oleh individu tersebut.<br />

Dinyatakan juga perbezaan<br />

antara stres dan burnout. Stres<br />

merujuk kepada pengalaman<br />

persekitaran sama ada dalaman dan<br />

luaran yang meninggalkan kesan<br />

kepada pengidap stres. (Kutash,<br />

Schlessinger, & Assoc, 1980).<br />

Burnout pula ialah penurunan atau<br />

pengurangan fizikal dan mental yang<br />

disebabkan oleh tahap motivasi yang<br />

rendah, kurang semangat, kurang<br />

bertenaga dan tidak mempunyai<br />

sebarang minat dalam erti kata<br />

mempunyai tahap pencapaian yang<br />

agak rendah.<br />

Sebagai kesimpulannya, stres<br />

memberikan gambaran wujudnya<br />

perasaan yang tidak seimbang dan<br />

naluri yang tertekan akibat bebanan<br />

kerja, persekitaran tempat kerja,<br />

rakan-rakan ataupun masalah keluarga<br />

dan sebagainya. Justeru stres adalah<br />

phenomena lazim yang berlaku di<br />

sekeliling kita yang memerlukan<br />

penelitian dan tumpuan bagi<br />

mengatasinya. Oleh itu wajarlah bagi<br />

kita untuk membaca buku ini sebagai<br />

satu panduan bagi diri kita untuk<br />

menghadapi situasi kehidupan<br />

seharian untuk membantu kita<br />

memahami tentang stres dan caracara<br />

untuk mengatasinya.<br />

BAB 2 pula adalah Mengurus Stres<br />

Dalam Islam. Penulis memberikan<br />

pelbagai cadangan. Menurut Islam<br />

pendekatan kerohanian merangkumi<br />

cara pencegahan dan rawatan.<br />

Melengkapkan diri dengan tahap<br />

keimanan yang tinggi, terdapat 4<br />

unsur rohani yang perlu dibangunkan<br />

agar ia tidak lemah dan membawa<br />

kepada punca berlakunya tekanan.<br />

Pertama membangunkan roh, kedua<br />

menghidupkan akal, ketiga<br />

membersihkan hati dan keempat<br />

mengawal nafsu.<br />

Selain daripada itu, penulis<br />

menyarankan agar melaksanakan<br />

taddabur Quran, iaitu memahami,<br />

mendalami, menghayati dan<br />

mengamalkan isi kandungan Al Quran<br />

agar ia dapat mententeramkan fikiran<br />

dan jiwa manusia. Amalan lain yang<br />

disarankan adalah mendirikan solat,<br />

berdoa dan bermunajat,<br />

memperbanyakkan sedekah dan<br />

menghapuskan perasaan cinta harta.<br />

Amalan Tafakur dan Muhasabah juga<br />

boleh dilakukan. Kita juga wajib<br />

mengutamakan kehidupan akhirat, dan<br />

meyakini kekuasaan Tuhan. Jika kita<br />

stres hendaklah meminta nasihat dan<br />

mengadu kepada orang yang boleh<br />

dipercayai. Akhir sekali bertawakal<br />

kepada Tuhan atas segala yang kita<br />

lakukan.<br />

42


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

BAB 3 membincangkan punca-punca<br />

stres. Penulis berpendapat terdapat<br />

beberapa faktor yang boleh<br />

menyebabkan stres iaitu keadaan<br />

fizikal dan psikologikal. Contoh<br />

keadaan fizikal ialah seperti sesak,<br />

kotor, kebisingan, penyakit dan<br />

sebagainya. Keadaan psikologikal<br />

pula seperti perubahan tempat kerja,<br />

rakan atau persekitaran baru,<br />

kehilangan orang tersayang,<br />

kehilangan pekerjaan, masalah<br />

keluarga dan rumah tangga, perasaan<br />

tercabar atau terancam. Islam pula<br />

melihat stres berpunca daripada<br />

kelemahan hati, kelemahan roh,<br />

pengaruh nafsu dan kelemahan akal.<br />

BAB 4 pula membincangkan tentang<br />

simpton dan petanda stres. Stres<br />

dapat ditunjukkan dalam pelbagai<br />

cara. Simpton-simpton stres dapat<br />

dikategorikan kepada tiga kategori<br />

umum iaitu fisiologikal, psikologikal<br />

dan tingkah laku serta sosial. Simpton<br />

stres pada fizikal ditujukkan seperti<br />

sakit kepala, cepat penat, letih, tidak<br />

bermaya, banyak berpeluh, berdebardebar,<br />

sakit dada, sesak nafas, ciritbirit,<br />

kerap buang air, mudah<br />

mendapat penyakit fizikal seperti<br />

asma, sakit jantung, darah tinggi dan<br />

diabetes. Mudah mendapat penyakit<br />

kulit dan kanser.<br />

Manakala simpton dari segi<br />

psikologi pula seperti tertekan, tidak<br />

tenang, risau, resah, murung, cepat<br />

marah dan sepat bosan. Dari segi<br />

sosial, simpton stres ditunjukkan<br />

dengan terjejasnya hubungan suami<br />

isteri, hubungan dengan anan-anak,<br />

jiran dan rakan-rakan. Menyalahguna<br />

dadah, menghisap rokok berlebihan,<br />

terjadinya kemalangan, selalu ponteng<br />

kerja dan produktiviti merosot.<br />

Dinyatakan bahawa tindak balas stres<br />

akan bergantung kepada personaliti<br />

seseorang.<br />

BAB 5 membincangkan tentang stres<br />

di tempat kerja. Ia merupakan isu<br />

utama yang sering dikaitkan dengan<br />

produktiviti dan prestasi kerja semasa.<br />

Tekanan di tempat kerja ditakrifkan<br />

sebagai tindak balas fizikal atau emosi<br />

negatif yang timbul apabila tuntutan<br />

tidak sepadan dengan kebolehan<br />

seseorang. Stres di tempat kerja dapat<br />

menimbulkan tahap kesihatan yang<br />

rendah atau mungkin juga<br />

kemalangan.<br />

Buku ini menyatakan faktorfaktor<br />

stres di tempat kerja iaitu<br />

seperti suasana bising di tempat kerja,<br />

jadual kerja yang tidak konsisten,<br />

perbezaan taraf pekerjaan iaitu jurang<br />

yang ketara antara pekerja atasan dan<br />

bawahan, peraturan dan arahan<br />

melampau, pencemaran di tempat<br />

kerja, pekerjaan yang membosankan<br />

yang kurang memberi peluang<br />

kenaikkan pangkat, ancaman di<br />

tempat kerja seperti risiko dibuang<br />

kerja dengan mudah, konflik di<br />

43


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

tempat kerja sesama rakan atau<br />

majikan, komunikasi yang tidak baik<br />

sesama rakan sekerja dan majikan.<br />

Faktor umur juga berhadapan dengan<br />

stres. Biasanya umur 45 tahun ke atas<br />

mudah merasa penat dan tidak cukup<br />

rehat. Produktiviti akan menurun.<br />

Faktor–faktor lain yang boleh<br />

menyebabkan stres di tempat kerja<br />

adalah seperti keluarga. Bagi pekerja<br />

yang telah berkeluarga, mereka<br />

terpaksa juga menguruskan hal<br />

keluarga dan anak-anak. Dari segi<br />

jenis pekerjaan juga, ada pekerjaan<br />

yang dipandang serong oleh<br />

masyarakat contohnya seperti tukang<br />

urut, tukang sapu atau pengangkut<br />

sampah. Keadaan ini juga boleh<br />

mengundang stres bagi pekerja.<br />

Pekerjaan yang mencabar<br />

seperti bidang perubatan, bidang<br />

penguatkuasa dan perniagaan juga<br />

menimbulkan stres kerana<br />

memerlukan ketahanan fizikal dan<br />

mental yang tinggi. Dari segi jantina<br />

pula, terdapat pekerjaan yang tidak<br />

bersesuaian dengan jantina, contohnya<br />

wanita tidak sesuai dengan kerja yang<br />

memerlukan kekuatan fizikal. Oleh itu<br />

wanita akan berhadapan dengan stres<br />

untuk melaksanakan pekerjaan itu<br />

dengan baik.<br />

Selain dari itu, faktor seperti<br />

pertukaran tempat kerja, perhatian<br />

masyarakat seperti ahli politik, artis<br />

dan jawatan-jawatan yang dikenali<br />

ramai juga mengundang stres. Dari<br />

segi keselamatan pekerjaan seperti<br />

pegawai keselamatan, pekerja penjara<br />

dan pekerja dalam industri berat<br />

menimbulkan stres kerana risiko<br />

keselamatan yang tinggi. Jawatan<br />

penting seperti majikan dan pengurus<br />

juga berhadapan dengan stres kerana<br />

pekerja bawahan yang bergantung<br />

sepenuhnya kepada mereka. Contohcontoh<br />

pekerjaan yang yang<br />

memberikan stres tinggi adalah seperti<br />

pelombong, pegawai polis, pegawai<br />

penjara, pekerja binaan, juruterbang,<br />

doktor, bomba, dan guru.<br />

Dibincangkan juga kesan –<br />

kesan stres di tempat kerja. Kesan<br />

pada tubuh badan seperti tidak<br />

bermaya dan tidak bersemangat.<br />

Kesan ke atas penyakit, merendahkan<br />

sistem imun dan penyakit daipada<br />

kesan stres seperti alergi, asma,<br />

migraine, darah tinggi, jantung, kulit,<br />

dan sakit perut. Terdapat juga<br />

perubahan sikap atau gangguan emosi.<br />

Disarankan untuk mengelakkan dari<br />

akibat yang berlaku dari stres ini<br />

hendaklah bekerja dalam suasana<br />

yang gembira.<br />

BAB 6 membincangkan berkaitan<br />

dengan pengendalian stres. Terdapat<br />

pelbagai cara untuk mengurangkan<br />

stres iaitu dengan cara mengendalikan<br />

stres tersebut. Untuk mengatasi stres<br />

seseorang itu mesti mempunyai<br />

44


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

keberanian untuk berubah. Sesorang<br />

itu juga perlu menerima keadaan yang<br />

sedang dilaluinya. Berkongsi masalah<br />

dan bercerita serta meluahkan<br />

perasaan kepada seorang sahabat yang<br />

boleh dipercayai adalah terapi yang<br />

terbaik. Mendapatkan sokongan dari<br />

keluarga, ahli komuniti, profesional<br />

dan pertubuhan kebajikan juga boleh<br />

mengurangkan stres.<br />

Selain itu kita perlu bertindak<br />

dengan langkah demi langkah. Buat<br />

senarai mengikut kepentingan kerja<br />

dan lakukan satu persatu mengikut<br />

kadar yang mampu. Kita juga perlu<br />

menukar perspektif dan falsafah hidup<br />

dengan melihat masalah yang<br />

dihadapi oleh orang lain, ini<br />

membolehkan kita berdepan dengan<br />

masalah peribadi yang sedang kita<br />

alami. Sentiasa berfikiran positif<br />

dengan memikirkan apakah kekuatan<br />

diri sendiri, apakah pengajaran yang<br />

tersirat, apakah peluang yang ada dan<br />

apakah perkara positif dan perkara<br />

yang mesti dilakukan untuk membuat<br />

perubahan ke arah yang lebih positif.<br />

Penulis mencadangkan pelbagai<br />

cara mengurus stres di tempat kerja.<br />

Pertama, dengan mengelakkan<br />

melakukan kerja yang melampau<br />

dalam jangka masa yang panjang.<br />

Kedua, dengan merehatkan minda dan<br />

luangkan masa pergi bercuti. Ketiga,<br />

melakukan senaman ringan. Keempat,<br />

mengelakkan kafein yang berlebihan.<br />

Kelima, mendengar muzik. Keenam<br />

berkomunikasi dengan orang lain.<br />

Seterusnya, sentiasa berfikiran positif,<br />

juga meningkatkan keyakinan diri.<br />

Wujudkan persekitaran dan suasana<br />

pejabat yang selesa. Boleh juga<br />

memelihara binantang peliharaan<br />

yang dapat menghiburkan hati dan<br />

memberi ketenangan. Kita perlu<br />

mengurus masa dengan betul dan<br />

sistematik. Dinyatakan bahawa<br />

kebanyakan stres terutamanya stres di<br />

tempat kerja berpunca daripada<br />

kerisauan yang keterlaluan tentang<br />

seuatu perkara yang di luar kawalan<br />

kita.<br />

BAB 8 membincangkan berkaitan<br />

pendekatan komunikasi untuk<br />

menangani stres. Ada kala stres<br />

timbul kerana komunikasi yang tidak<br />

berkesan. Proses komunikasi yang<br />

gagal mendatangkan perasaan tidak<br />

puas hati dan juga tekanan kerana<br />

salah anggap dan tidak telus dalam<br />

hubungan. Justeru itu penulis<br />

memberikan tip-tip berkomunikasi<br />

penguraian konflik yang berjaya.<br />

Perlu menggunakan perkataan yang<br />

berhemah. Memilih persekitaran yang<br />

neutral dan positif. Isyarat non-verbal<br />

atau bahasa badan yang dapat<br />

membantu. Banyak perkara yang<br />

dilakukan seperti menggunakan<br />

perkataan yang baik-baik, memilih<br />

persekitaran yang sesuai dan menjaga<br />

isyarat bahasa badan akan membantu<br />

45


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

mengurangkan tekanan. Penggunaan<br />

pendekatan komunikasi sememangnya<br />

penting dan berkesan bagi menangani<br />

phenomena stres khususnya di tempat<br />

kerja. Ia memberikan keanjalan<br />

dalam penyelesaian dan pengenduran<br />

tahap stres yang dialami.<br />

BAB 9 membincangkan tentang<br />

aroma terapi sebagai alternatif<br />

menangani stres. Aromaterapi adalah<br />

salah satu cara menangani stres dan<br />

pengubatan penyakit yang disebabkan<br />

oleh stres dengan menggunakan baubauan<br />

yang wangi dan<br />

menyenangkan. Manfaat aromaterapi<br />

yang menggunakan sari tumbuhan<br />

alam semulajadi atau minyak wangi<br />

telah mula diperkenalkan sejak<br />

Empayar Rom kira-kira 5000 tahun<br />

lalu.<br />

Untuk meringankan stress,<br />

seseorang itu hendaklah menggunakan<br />

satu jenis minyak ataupun<br />

menggabungkannya dengan jenis<br />

yang lain. Cara penggunaannya<br />

dengan mengurut tubuh menggunakan<br />

minyak tertentu dan diikuti dengan<br />

mandian wap atau sauna dengan<br />

aroma minyak. Ia akan<br />

mengurangkan stres dan tubuh akan<br />

merasa lebih tenang, segar, fikiran<br />

lebih tenteram, kembali bertenaga<br />

serta membangkitkan suasana yang<br />

gembira. Antara contoh-contoh<br />

minyak yang boleh digunakan adalah<br />

seperti Minyak Caramel, Minyak Teh<br />

Hijau, Minyak Canelle, Minyal Bois<br />

de Santal, Minyak Lavender, Minyak<br />

Ambre, Minyak Oceane dan pelbagai<br />

minyak lagi.<br />

BAB 10 adalah bab penutup.<br />

Menurut penulis, peningkatan<br />

mendadak berlakunya gejala stres<br />

dapat dirangkumkan akibat kelemahan<br />

empat dimensi manusia yang asas<br />

dalam kehidupan mereka.<br />

Pertama ialah dimensi rohani yang<br />

bermasalah. Hubungan yang rapuh<br />

dengan Tuhan dan manusia<br />

mempunyai akhlak yang buruk. Jiwa<br />

yang rapuh dan kosong mudah tewas<br />

dengan pelbagai masalah yang timbul.<br />

Kedua kelemaham dimensi jasmani.<br />

Pelbagai penyakit, penyalahgunaan<br />

dadah, kemalangan dan sebagainya<br />

melemahkan fizikal manusia.<br />

Manusia semakin uzur dan lemah.<br />

Kedaifan ekonomi juga boleh<br />

memudaratkan fizikal seseorang<br />

dengan daya tahan menentang<br />

penyakit yang rendah, Masalah<br />

penyakit dan pencapaian akademik<br />

yang rendah turut menyumbang<br />

kepada berlakunya stres terhadap<br />

golongan ini dari satu generasi ke satu<br />

generasi atau secara “putaran ganas“.<br />

Ketiga kelemahan dimensi akal.<br />

Menurut penulis kelemahan<br />

menguasai ilmu dan pengetahuan juga<br />

menjadi faktor penentu menyebabkan<br />

46


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

berlakunya stres di kalangan ahli<br />

masyarakat.<br />

Keempat kelemahan dimensi emosi.<br />

Seseorang yang tidak mempunyai<br />

pegangan agama yang kuat dan<br />

mantap akan mudah terpengaruh<br />

dengan unsur-unsur yang tidak sihat.<br />

Rohani yang tidak dibajai dengan<br />

nilai–nilai agama akan menjejaskan<br />

perkembangan emosi sesorang yang<br />

akan meningkatkan kadar stres .<br />

Kesimpulannya, manusia diciptakan<br />

Tuhan dikurniakan akal dan<br />

pancaindera yang sempurna. Namun<br />

sentiasa dicabar dengan pelbgai<br />

dugaan yang membawa kepada stres.<br />

Oleh yang demikian, penghayatan<br />

ajaran Islam dan segala pedoman yang<br />

dibekalkan dalam Al Quran dan hadis<br />

adalah pakej sempurna bagi<br />

mengubati segala macam penyakit<br />

termasuklah stres di tempat kerja dan<br />

juga stres dalam kehidupan<br />

seluruhnya.<br />

Pada pandangan saya, buku ini<br />

sangat elok untuk dibaca kerana ia<br />

memberi panduan yang jelas<br />

mengenai stres, punca–punca stres<br />

dan bagaimana hendak mengurus stres<br />

terutamanya stres di tempat kerja.<br />

Dengan ilmu yang diperolehi dari<br />

pembacaan buku ini, diharap kita<br />

dapat menangani stres daripada<br />

memudaratkan.<br />

47


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

KEPENTINGAN DAN KESESUAIAN PENGGUNAAN TEKNIK<br />

PERMAINAN DAN SIMULASI DALAM PENGAJARAN<br />

BAHASA INGGERIS<br />

Murali a/l Murugasen<br />

Fauziah Bt Hashim<br />

Dr Hilmi Bin Ahmad Shaghir<br />

Norhayati Bt Hashim<br />

ABSTRAK<br />

Kajian yang dijalankan berkisar tentang kepentingan dan kesesuaian penggunaan teknik<br />

dalam sesi pengajaran dan pembelajaran terutamanya bagi pelajar sekolah rendah dalam<br />

mata pelajaran Bahasa Inggeris.Mutu pencapaian bahasa Inggeris di negara kita<br />

menampakkan kemerosotan yang ketara terutamanya di peringkat sekolah rendah. Tujuan<br />

kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman dan minat pelajar semasa sesi<br />

pengajaran dan pembelajaran dengan menerapkan atau menggunakan teknik yang sesuai<br />

dan berkesan dalam subjek bahasa Inggeris. Pendedahan awal teknik permainan dan<br />

simulasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah bertujuan agar teknik ini tidak<br />

disalahertikan oleh pelajar itu sendiri. Malahan teknik-teknik ini telah didedahkan sejak<br />

awal pendidikan lagi secara tidak langsung dan tanpa disedari. Menurut Klenowski (1996),<br />

salah satu tujuan pendidikan adalah untuk menggalakkan pelajar meningkatkan<br />

pengetahuan, kebolehan dan kemahiran mengendalikan sendiri proses pembelajaran<br />

mereka. Pendedahan awal mengenai teknik yang sesuai akan membantu meningkatkan<br />

pemikiran kreatif dan kritis di kalangan para pelajar. Kajian ini merupakan kajian<br />

fenomenografi dengan kaedah soal selidik, temu ramah dan permerhatian. Berdasarkan<br />

kepada persampalan kelompok seramai 20 pelajar Tahun 4 dan 5 dan 5 orang dari sebuah<br />

sekolah rendah di daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan.<br />

PENDAHULUAN<br />

Sejak akhir-akhir ini, sistem<br />

pendidikan negara mengalami<br />

pelbagai perubahan. Kurikulum<br />

pendidikan sentiasa dikemaskini bagi<br />

meningkatkan mutu pendidikan untuk<br />

memastikan<br />

keberkesanan<br />

pelaksanaannya sebagai persediaan<br />

untuk menghadapi cabaran alaf<br />

baharu. Menurut Plato, pendidikan<br />

ialah satu proses membentuk individu<br />

yang berakhlak mulia. Jean Jacues<br />

Rousseau pula menyatakan bahawa<br />

pendidikan sebagai suatu proses<br />

berterusan dan bermula dari zaman<br />

48


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

kanak-kanak lagi. Dalam proses ini,<br />

segala kebolehan semulajadi lahir<br />

dengan sendirinya mengikut kehendak<br />

dan peraturan semulajadi (Mok Soon<br />

Sang, 2000). Masyarakat dan<br />

pendidikan bergerak seiring kerana<br />

pendidikan adalah acuan dalam<br />

pembentukan insan.<br />

Menurut Mok Soon Sang<br />

(1994), penjajaran ialah suatu<br />

organisasi aktiviti yang dirancang dan<br />

diolah oleh guru untuk menyampaikan<br />

kefahaman maklumat tertentu kepada<br />

pelajarnya dalam suatu yang dipanggil<br />

bilik darjah. Pengajaran di dalam bilik<br />

darjah boleh dinyatakan sebagai suatu<br />

proses yang kompleks dalam<br />

menyampaikan pelbagai ilmu<br />

pengetahuan yang melibatkan<br />

interaksi antara guru dengan pelajar<br />

dan pelajar dengan pelajar melalui<br />

penggunaan beberapa kaedah yang<br />

tertentu bagi mencapai objektif<br />

pengajaran iaitu perubahan yang<br />

dikehendaki melalui perancangan<br />

yang rapi dan formal.<br />

Pembelajaran pada dasarnya<br />

merupakan suatu interaksi positif<br />

antara pendidik dan pelajar. Bagi<br />

mencapai objektif pembelajaran yang<br />

diperlukan, pemilihan model<br />

pembelajaran yang tepat diperlukan.<br />

Model pembelajaran adalah pola yang<br />

dapat digunakan untuk membentuk<br />

kurikulum, merancang bahan-bahan<br />

pembelajaran dan membimbing<br />

pembelajaran (Joyce dan Weil,1980).<br />

Menurut Ricard I Arends, model<br />

pembelajaran mengacu kepada<br />

pendekatan yang akan digunakan,<br />

termasuk tujuan pembelajaran, tahaptahap<br />

kegiatan di dalam pembelajaran,<br />

lingkungan pembelajaran dan<br />

pengelolaan kelas.<br />

1.1 Latar Belakang Kajian<br />

Berdasarkan kajian Mohammad<br />

Khatim Hassan, kebanyakan pendidik<br />

yang berdedikasi akan melahirkan<br />

pelajar yang berjaya. Faktor<br />

penyampaian guru boleh membawa<br />

kesan kepada para pelajar.Oleh itu,<br />

guru perlu menggunakan pelbagai<br />

pendekatan, kaedah dan teknik yang<br />

sesuai bagi meningkatkan<br />

keberkesanan penyampaian proses<br />

pengajaran dan pembelajaran. Larsen-<br />

Freeman (1986) dan Finocchiaro &<br />

Brumfit (1983) pernah menyatakan<br />

bahawa dalam pengajaran bahasa<br />

khususnya, terdapat beberapa kaedah<br />

yang boleh digunakan untuk<br />

mempertingkatkan keberkesanan<br />

proses pengajaran dan pembelajaran<br />

Bahasa Inggeris.<br />

Teknik pengajaran Bahasa<br />

Inggeris penting untuk memastikan<br />

keberkesanannya dalam proses<br />

pengajaran dan pembelajaran.Bagi<br />

mencapai objektif seperti yang<br />

1<br />

49


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

dirancang, pemilihan teknik<br />

pengajaran perlu dilakukan dengan<br />

teliti serta bersesuaian dengan tahap<br />

pelajar. Antara teknik yang sesuai<br />

untuk diaplikasikan dalam pengajaran<br />

Bahasa Inggeris adalah teknik drama,<br />

permainan bahasa, latih tubi,<br />

bercerita, main peranan dan simulasi.<br />

Tujuan kajian ini dijalankan adalah<br />

untuk melihat kepentingan dan<br />

kesesuaian penggunaan teknik<br />

permainan dan simulasi dalam<br />

pengajaran Bahasa Inggeris semasa<br />

sesi pengajaran dan pembelajaran.<br />

1.2 Objektif Kajian<br />

Kajian ini bertujuan untuk :<br />

i) Mengenalpasti keberkesanan<br />

teknik permainan dan simulasi<br />

dalam pengajaran dan<br />

pembelajaran Bahasa Inggeris,<br />

ii) Mengenalpasti kesesuaian<br />

penggunaan teknik permainan<br />

dan simulasi dalam pengajaran<br />

dan pembelajaran terutamanya<br />

dalam mata pelajaran Bahasa<br />

Inggeris.<br />

1.3 Soalan Kajian<br />

Dalam kajian yang dijalankan, teknik<br />

pengumpulan data adalah melalui<br />

pemerhatian, soal selidik dan sesi<br />

temu ramah. Dalam kaedah temu<br />

ramah, beberapa soalan telah dibina<br />

untuk mendapatkan data yang<br />

diperlukan. Antara soalan yang<br />

digunakan untuk kajian ini adalah<br />

seperti berikut :<br />

i) Adakah permainan dan simulasi<br />

digunakan oleh guru dalam<br />

proses pengajaran dan<br />

pembelajaran bahasa Inggeris?<br />

ii)<br />

iii)<br />

Adakah permainan dan simulasi<br />

sesuai untuk pembelajaran<br />

bahasa Inggeris?<br />

Apakah faktor yang<br />

mempengaruhi keberkesanan<br />

permainan dan simulasi dalam<br />

pengajaran dan pembelajaran<br />

bahasa Inggeris?<br />

1.4 Kepentingan Kajian<br />

Hasil kajian ini diharapkan dapat<br />

mewujudkan suasana pembelajaran<br />

yang menarik dan menyeronokkan.<br />

Sikap yakin, kreatif dan kerjasama di<br />

dalam kumpulan juga dapat<br />

ditingkatkan. Dengan teknik dan<br />

kaedah pengajaran yang kreatif,<br />

pelajar akan berasa seronok dan<br />

secara tidak langsung mereka akan<br />

memberi perhatian terhadap proses<br />

pengajaran dan pembelajaran yang<br />

disampaikan oleh guru atau pendidik.<br />

Pemilihan kaedah dan teknik yang<br />

sesuai boleh membangkitkan rasa<br />

ingin tahu dalam diri pelajar<br />

terutamanya pelajar sekolah rendah.<br />

50<br />

3


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Morrison (2000) dan Spodek (1973)<br />

melalui Fauziah (2010) menyatakan<br />

bahawa bermain adalah satu aktiviti<br />

semulajadi dan keperluan bagi setiap<br />

kanak-kanak. Daya imaginasi pelajar<br />

dapat ditingkatkan melalui belajar dan<br />

meneroka dalam aktiviti bermain.<br />

1.5 Batasan Kajian<br />

Sampel kajian ini hanya melibatkan<br />

lima orang guru dan 20 orang pelajar<br />

Tahun 4 dan 5 di salah sebuah<br />

sekolah di daerah Petaling yang<br />

dijadikan sebagai populasi kajian.<br />

Bilangan sampel pelajar yang kurang<br />

mengakibatkan pemilihan pelajar agak<br />

terhad. Sekolah Kurang Murid (SKM)<br />

ini telah membataskan kelancaran<br />

kajian ini<br />

Sampel pelajar dalam kajian ini<br />

berasal daripada suku kaum etnik<br />

yang sama dan datang dari keluarga<br />

yang sederhana. Dari segi akademik,<br />

semua sampel pelajar mempunyai<br />

tahap penguasaan yang sederhana.<br />

Penguasaan bahasa Inggeris yang<br />

agak lemah akibat penggunaan bahasa<br />

ibunda (bahasa Tamil) ketika<br />

berkomunikasi dengan sesama pelajar.<br />

Oleh itu, teknik-teknik pengajaran<br />

bahasa yang kreatif dapat<br />

menghidupkan suasana proses<br />

pengajaran dan pembelajaran melalui<br />

pelbagai aktiviti. Dengan ini, proses<br />

pengajaran dan pembelajaran akan<br />

menjadi lebih menarik dan<br />

menyeronokkan.<br />

TINJAUAN KAJIAN<br />

2.1 Pendahuluan<br />

Kajian kes ini memfokuskan kepada<br />

kepentingan dan kesesuaian<br />

penggunaan teknik permainan dan<br />

simulasi dalam mata pelajaran Bahasa<br />

Inggeris semasa sesi pengajaran dan<br />

pembelajaran. Pemilihan teknik yang<br />

bersesuaian dengan aras pelajar dapat<br />

membantu dalam mencapai hasil<br />

pembelajaran yang dikehendaki.<br />

Tujuan teknik yang dipilih adalah<br />

untuk meningkatkan minat,<br />

penglibatan dan penguasaan pelajar<br />

terhadap pengajaran dan<br />

pembelajaran. Guru merupakan juru<br />

pandu agar aktiviti serta teknik yang<br />

dipilih tidak tersasar. Hasil kajian<br />

dapat diperoleh melalui pemerhatian<br />

serta respon pelajar. Permainan dan<br />

simulasi merupakan suatu kaedah di<br />

mana pembelajaran berlaku secara<br />

tidak disedari oleh para pelajar<br />

(Smith,1994). Permainan dan simulasi<br />

dapat menghasilkan dua perkara iaitu<br />

perolehan peranan dan perolehan<br />

kemahiran untuk memainkan sesuatu<br />

peranan seterusnya.<br />

2.2 Definisi Permainan<br />

51


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Heinich, et.al (1993) telah mendefi<br />

nisikan permainan sebagai satu<br />

aktiviti di mana pemain akur kepada<br />

peraturan tertentu yang berbeza<br />

daripada realiti demi untuk mencapai<br />

matlamat yang mencabar. Menurut<br />

Nicholas Corder (1974),<br />

"Games add a competitive element to<br />

your class...dividing a class into<br />

smaller groups that then form, teams<br />

is the safest way of introducing<br />

competition. It doesn’t put any<br />

individua on the spot; it increases<br />

teamwork and generally makes for a<br />

fun level of competition." (Corder,<br />

Nicholas:52)<br />

Bermain pula merupakan<br />

aktiviti yang menggembirakan bagi<br />

kanak-kanak. Bermain mempunyai<br />

undang-undang yang perlu difahami<br />

dan dipersetujui oleh ahli kumpulan.<br />

Aktiviti bermain perlu mengamalkan<br />

gabungan kemahiran mental, fizikal<br />

dan emosi yang dapat menyuburkan<br />

pertumbuhan diri kanak-kanak secara<br />

menyeluruh. Dalam teknik pengajaran<br />

dan pembelajaran melalui permainan,<br />

kanak-kanak dapat mengukuhkan<br />

penggunaan bahasa, kemahiran<br />

mengira, menanam keyakinan diri dan<br />

nilai murni. Selain itu, ia dapat<br />

mengembangkan minat belajar,<br />

berfikir dan bertindak secara fleksibel.<br />

2.3 Definisi Simulasi<br />

Simulasi ditakrifkan sebagai satu<br />

situasi yang diwujudkan hampir<br />

menyerupai keadaan sebenar yang<br />

memerlukan murid berinteraksi<br />

sesama sendiri berdasarkan peranan<br />

masing-masing bagi membuat<br />

keputusan menyelesaikan masalah, isu<br />

atau tugasan semula. Murid<br />

digalakkan untuk memberi pendapat,<br />

cadangan, membuat keputusan dan<br />

menyelesaikan masalah berdasarkan<br />

peranan yang dipertanggungjawabkan.<br />

Ia turut memberi peluang kepada<br />

murid mengalami sendiri situasi dan<br />

masalah. Melalui teknik ini, pelbagai<br />

kemahiran dapat digabungjalinkan<br />

dan dipertingkatkan terutamanya<br />

dalam kemahiran lisan, membaca dan<br />

menulis.<br />

Fred & Henry (1994)<br />

menyatakan bahawa pengajaran dan<br />

pembelajaran bagi mata pelajaran<br />

Sains yang dijalankan dengan<br />

menggunakan komputer, bukan sahaja<br />

untuk tujuan pengajaran asas tetapi<br />

juga untuk tujuan mengira dan<br />

membuat simulasi tentang situasi<br />

makmal. Oleh yang demikian,<br />

simulasi adalah model yang boleh<br />

memberikan gambaran sebenar<br />

atau separa sebenar terhadap sesuatu<br />

objek, proses atau<br />

peristiwa. Pelajar akan mengambil<br />

bahagian secara aktif dalam<br />

menentukan apa yang akan berlaku<br />

melalui keputusan yang dibuat.<br />

52<br />

16


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Joyce.et.al (2002) berpendapat,<br />

terdapat empat fasa dalam model<br />

pengajaran simulasi iaitu :<br />

i) Fasa Orientasi<br />

Guru mengemukakan topik<br />

yang ingin diajar,<br />

menerangkan konsep dalam<br />

simulasi<br />

ii) Fasa Latihan Peserta<br />

Guru menerangkan peranan,<br />

peraturan, prosedur, cara<br />

mendapat skor, jenis<br />

keputusan yang perlu dibuat<br />

dan matlamat simulasi<br />

iii) Frasa Proses Simulasi<br />

Pelajar terlibat dalam simulasi<br />

dan guru sebagai pengadil dan<br />

jurulatih dalam keadaan<br />

tertentu.<br />

iv) Fasa Perbincangan<br />

Perbincangan pelajar selepas<br />

simulasi tentang hasil<br />

perbincangan, proses simulasi<br />

dan banding beza antara<br />

simulasi dengan dunia sebenar.<br />

METODOLOGI KAJIAN<br />

3.1 Pengenalan<br />

Kaedah penyelidikan ini memerlukan<br />

pengumpulan data yang berkaitan<br />

daripada dokumen-dokumen tertentu<br />

dan menyusun pangkalan data untuk<br />

menganalisis bahan dan pemahaman<br />

yang lebih lengkap.<br />

3.2 Reka Bentuk Kajian<br />

Dalam kajian ini, metodologi yang<br />

digunakan adalah reka bentuk kajian,<br />

populasi dan persampelan, instrumen<br />

kajian, prosedur pengumpulan data<br />

dan penganalisaan data. Reka<br />

bentuk kajian yang dijalankan adalah<br />

soal selidik. Data yang diperoleh akan<br />

dianalisis dengan menggunakan<br />

kaedah peratus.<br />

Kajian ini dijalankan<br />

menggunakan kaedah kaji selidik,<br />

pemerhatian bilik darjah dan temu<br />

bual dengan para guru. Alat kajian<br />

untuk mengukur keberkesanan<br />

penggunaan kaedah permainan dan<br />

simulasi dalam pengajaran dan<br />

pembelajaran bahasa Inggeris<br />

diberikan kepada guru dan pelajar.<br />

Sampel akan dikenal pasti untuk<br />

mengambil bahagian dalam pusingan<br />

kedua pengumpulan data. Satu<br />

protokol pemerhatian berstruktur<br />

digunakan untuk membantu dalam<br />

koleksi nota dan protokol temubual<br />

berakar umbi yang bertindak sebagai<br />

panduan untuk temu bual separa<br />

berstruktur.<br />

3.3 Prosedur Analisis Data<br />

Penganalisisan data adalah melibatkan<br />

aktiviti seperti mengatur, memilih,<br />

menggabung dan menjadualkan data<br />

yang telah dikumpulkan (Majid M,<br />

1990). Hasil data yang diperoleh<br />

53


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

melalui soal selidik, pemerhatian dan<br />

temu bual adalah bertujuan untuk<br />

mengenalpasti keberkesanan<br />

penggunaan model pembelajaran yang<br />

berkaitan dengan permainan dan<br />

simulasi dalam pengajaran bahasa<br />

Inggeris di dalam kelas.<br />

Soal Selidik<br />

Bagi mendapatkan maklumat yang<br />

diperlukan untuk kajian, satu borang<br />

soal selidik telah disediakan dan telah<br />

diedarkan kepada semua responden<br />

yang telah dipilih di sekolah pilihan.<br />

Pembinaan borang soal selidik ini<br />

adalah berdasarkan kepada perkara<br />

utama iaitu memenuhi kehendak<br />

objektif kajian di samping<br />

mendapatkan maklumat lain. Soalan -<br />

soalan yang telah dikemukakan<br />

mestilah tepat, ringkas dan padat<br />

untuk memudahkan kerja analisis<br />

dijalankan.<br />

Kesimpulan:<br />

mengenalpasti<br />

Pengumpulan Data<br />

Pengurangan<br />

Data<br />

Paparan Data<br />

Rajah 1: Komponen Analisis Data<br />

(Model Interaktif dari Miles dan<br />

Huberman, 1994:12)<br />

Secara umumnya, soalan-soalan yang<br />

digunakan adalah jenis soalan<br />

tertutup. Ia bertujuan untuk<br />

memudahkan responden-responden<br />

terpilih untuk menjawab soalan<br />

berdasarkan jawapan yang telah<br />

diberi. Pilihan-pilihan jawapan ini<br />

turut telah disediakan oleh penyelidik<br />

setelah kajian dan penyelidikan<br />

terhadap jawapan-jawapan yang<br />

dibuat terlebih dahulu.<br />

ANALISIS DATA<br />

4.1 Profil Responden<br />

Kajian ini hanya relevan ke atas 20<br />

responden (pelajar Tahun 4 dan 5<br />

serta lima orang guru dari salah<br />

sebuah sekolah di daerah Petaling.<br />

Oleh yang demikian, responden hanya<br />

dipilih dalam kalangan pelajar dan<br />

guru sekolah itu sendiri. Faktor SES<br />

(Sosio-Economy Status) ini juga<br />

mengakibatkan pelajar bergantung<br />

seratus peratus kepada pengajaran dan<br />

pembelajaran yang dilaksanakan oleh<br />

guru.<br />

4.2 Laporan Dapatan Data<br />

Ujian 1 digunakan pada peringkat<br />

awal utuk mendapatkan tahap<br />

pencapaian responden sebelum diberi<br />

54


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

rawatan. Selain itu, guru dan pelajar<br />

ditemu bual untuk mendapatkan<br />

maklumat di samping pemerhatian<br />

dilakukankan dengan bantuan guru<br />

mata pelajaran bahasa Inggeris.<br />

Jadual menunjukkan hanya lima<br />

orang responden (25.0%) gagal dalam<br />

ujian 1 manakala 15 orang (75.0%)<br />

telah lulus dalam mata pelajaran<br />

tersebut.<br />

Sebelum rawatan diberi, hasil<br />

pemerhatian, temu bual dan soal<br />

selidik terhadap minat responden<br />

dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris,<br />

disimpulkan seperti yang berikut:<br />

Respon Pelajar<br />

Kekerapan<br />

Peratusan<br />

(%)<br />

Ya 7 35.0<br />

Tidak 13 65.0<br />

JUMLAH 20 100<br />

Jadual 1 : Minat Murid Untuk Mempelajari Bahasa Inggeris<br />

Jadual 1 menunjukkan analisis respon<br />

peserta terhadap item yang terdapat<br />

dalam borang soal selidik.<br />

Kebanyakan pelajar kurang berminat<br />

semasa proses pengajaran dan<br />

pembelajaran bahasa Inggeris.Mereka<br />

beranggapan bahawa bahasa Inggeris<br />

merupakan bahasa asing dan sukar<br />

untuk dikuasai. Pelajar menjadi pasif<br />

dan kurang melibatkan diri sepanjang<br />

proses pengajaran dan pembelajaran.<br />

Hal ini menjejaskan pencapaian<br />

objektif pengajaran dan hasil<br />

pembelajaran yang telah ditetapkan.<br />

Minat pelajar mempengaruhi<br />

pencapaian ujian yang mereka duduki.<br />

Selepas rawatan diberi, hasil<br />

pemerhatian, temu bual dan soal<br />

selidik terhadap minat responden<br />

dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris,<br />

disimpulkan seperti yang berikut:<br />

55


Respon Pelajar<br />

Kekerapan<br />

Peratusan<br />

(%)<br />

Ya 14 70.0<br />

Tidak 6 30.0<br />

JUMLAH 20 100<br />

Jadual 2: Minat Murid Untuk Mempelajari Bahasa Inggeris<br />

Berdasarkan perbandingan (minat<br />

responden) terhadap mata pelajaran<br />

Bahasa Inggeris, responden<br />

memberikan reaksi yang positif di<br />

samping peningkatan minat sebanyak<br />

35% selepas rawatan. Suasana<br />

pengajaran dan pembelajaran pula<br />

semakin menyeronokkan kerana<br />

responden dapat berinteraksi dengan<br />

rakan dan guru secara bebas tetapi<br />

dalam keadaan terkawal. Permainan<br />

daya imaginasi dan permainan kreatif<br />

yang pelbagai dalam Bahasa Inggeris,<br />

menambah minat responden dalam<br />

mata pelajaran tersebut. Simulasi pula<br />

meletakkan responden seolah-olah<br />

berada dalam keadaan yang sebenar.<br />

Secara keseluruhannya,<br />

analisis data menunjukkan<br />

keberkesanan kaedah bermain sambil<br />

belajar dan simulasi dalam membantu<br />

meningkatkan penglibatan responden<br />

dalam proses pembelajaran Bahasa<br />

Inggeris. Dapatan kajian ini selaras<br />

dengan dapatan kajian lepas daripada<br />

Nur Hidayah Ibrahim et.al (2010)<br />

yang menyatakan bahawa penglibatan<br />

murid meningkat semasa pelaksanaan<br />

permainan berbentuk simulasi<br />

berbanding semasa pelaksanaan<br />

kaedah tradisional. Kajian lepas<br />

daripada Siti Hajar (1996) juga<br />

mendapati bahawa permainan boleh<br />

meningkatkan penyertaan murid<br />

sehingga membantu mereka untuk<br />

memahami pelajaran. Apabila<br />

permainan dijalankan, murid kelihatan<br />

aktif, dalam kumpulan dan saling<br />

berinteraksi antara satu sama lain.<br />

5.1 RUMUSAN<br />

Permainan bahasa adalah salah satu<br />

cara dalam mempelajari bahasa<br />

melalui teknik permainan. Penglibatan<br />

dalam permainan telah memberi<br />

peluang kepada pelajar memperolehi<br />

latihan intensif, pembelajaran<br />

bermakna dan sebagai alat diagnostik.<br />

Kebanyakan aktiviti yang dijalankan<br />

akan menggunakan pelbagai


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

kemahiran berbahasa pelajar<br />

antaranya kemahiran mendengar,<br />

bertutur, membaca dan menulis.<br />

Permainan bahasa mempunyai hala<br />

tuju yang bertepatan dengan<br />

kemahuan dalam sistem pendidikan<br />

negara serta Falsafah Pendidikan<br />

Kebangsaan. Hala tuju ini<br />

diinterpretasikan melalui objektif<br />

tersirat dalam permainan bahasa<br />

tersebut iaitu :<br />

• Meransang interaksi verbal<br />

pelajar;<br />

• Menambah kefasihan dan<br />

keyakinan;<br />

• Menyediakan konteks<br />

pembelajaran;<br />

• Bertindak sebagai alat yang<br />

dapat mengikis rasa bosan;<br />

• Bertindak sebagai alat<br />

pemulihan, pengukuhan dan<br />

pengayaan.<br />

Berdasarkan dapatan kajian, kaedah<br />

permainan dan simulasi didapati<br />

berkesan untuk meningkatkan minat<br />

belajar di kalangan pelajar. Majoriti<br />

pelajar memberikan pandangan yang<br />

positif terhadap pelaksanaan kaedah<br />

Permainan dan Simulasi ini. Oleh itu,<br />

penyelidik mencadangkan agar pihak<br />

Kementerian Pelajaran Malaysia<br />

(KPM), memberi pendedahan kepada<br />

para guru tentang kaedah pengajaran<br />

dengan penggunaan permainan dan<br />

simulasi dalam mata pelajaran bahasa<br />

Inggeris ini supaya pelaksanaan<br />

Pengajaran dan Pembelajaran dapat<br />

dijalankan dengan lancar. Pendedahan<br />

ini adalah penting supaya guru lebih<br />

kreatif di samping dapat<br />

mempelbagaikan strategi pengajaran<br />

dan pembelajaran menjadi lebih<br />

bermakna.<br />

RUJUKAN<br />

Ang Huat Bin.2001. Konsep Dan<br />

Kaedah Pengajaran Dengan<br />

Penekanan Pendidikan Inklusif.<br />

Utusan Publication &<br />

DistributionsnSdn. Bhd.<br />

Selangor Darul Ehsan.<br />

Bruce Joyce & Marsha Weil.1996.<br />

Models Of Teaching. Boston,<br />

London, Toronto, Sydney,<br />

Tokyo, Singapore : Prentice-<br />

Hall, In..<br />

Chua Yan Piaw (2006). Kaedah<br />

Dan Statistik Penyelidikan,<br />

Kaedah Penyelidikan Malaysia.<br />

Dewan Bahasa dan Pustaka.(2002).<br />

Kamus Dewan; Edisi Ketiga.<br />

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa<br />

dan Pustaka.<br />

Ee Ah Meng.1999. Pedagogi 2<br />

Perlaksanaan Pengajaran. Fajar<br />

Bakti Sdn. Bhd. Selangor Darul<br />

Ehsan.<br />

Falsafah Pendidikan Negara<br />

Hewitt, Des. (2008). Understanding<br />

Effective Learning. Berkshire:<br />

Open University Press.<br />

57


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Laster, Madlon. (2009). Teach The<br />

Way The Brain Learns. United<br />

Kingdom : Rowman &<br />

Littlefield Education.<br />

Leigh, Elyssebeth dan Kinder, Jeff.<br />

(1999). Learning Through Fun<br />

And Games. Australia:<br />

McGraw-Hill.<br />

Mok Soon Sang (2009). Literatur Dan<br />

Kaedah Penyelidikan,<br />

Penerbitan Multimedia Sdn.<br />

Bhd., Selangor<br />

Norazurah Bt. Rubayee (2003),<br />

Penghasilan Manual Teknik<br />

Penggunaan Kaedah Simulas<br />

(TPKS) Di Bilik Darjah Dalam<br />

Proses Pengajaran Dan<br />

Pembelajaran Bagi Mata<br />

Pelajaran Perniagaan di<br />

Politeknik.<br />

Suhaimi Bin Muhamad (2007), Tahap<br />

Kesediaan Guru Terhadap<br />

Pelaksanaan Model Pengajaran<br />

Simulasi Bagi Mata Pelajaran<br />

Pendidikan Islam.<br />

58


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

MENELUSURI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN:<br />

PERHALUSI PEMAHAMAN KITA.<br />

Mahani binti Ibrahim<br />

ABSTRAK<br />

Dalam sesebuah kelompok manusia, pendidikan ialah satu aspek kehidupan yang sangat<br />

penting. Secara umumnya, pendidikan itu hanyalah bentuk-bentuk latihan bagi membentuk<br />

diri individu, masyarakat dan negara supaya sesuai dengan realiti dan cabaran semasa.<br />

Lebih tepat lagi, pendidikan ialah satu sistem dalam sesebuah kehidupan yang mengandungi<br />

aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran,<br />

kerohanian dan jasmani manusia. Sistem pendidikan adalah berbeza-beza mengikut<br />

matlamat kehidupan dalam sesebuah masyarakat atau negara. Di negara kita, matlamat dan<br />

hasrat pendidikan dapat dilihat dalam pembentukan sebuah falsafah pendidikan. Pada<br />

asalnya, falsafah itu dinamakan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang digubal pada tahun<br />

1987. Semakan terhadap FPN telah dibuat pada tahun 1996 dan sejak itu FPN telah ditukar<br />

namanya kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK digubal untuk melahirkan<br />

rakyat Malaysia yang mempunyai sahsiah yang baik, seimbang dan bersepadu dari segi<br />

intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.<br />

Kata kunci: falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan Islam, pembangunan insan<br />

PENGENALAN<br />

Proses membangunkan manusia<br />

memerlukan satu usaha yang<br />

berterusan agar tidak berlaku<br />

kepincangan pada setiap peringkat<br />

pelaksanaannya. Usaha untuk<br />

membangunkan manusia merupakan<br />

usaha pendidikan yang paling utama.<br />

Usaha ini bertujuan untuk melahirkan<br />

manusia yang berkeupayaan<br />

membangunkan seluruh potensi diri,<br />

bakat dan kebolehan yang<br />

tersembunyi dalam dirinya.<br />

Keupayaan untuk mengenal,<br />

mencungkil, membongkar potensi diri<br />

insan dan usaha pembangunan serta<br />

pembinaan insan yang konsisten akan<br />

membantu melahirkan serta<br />

menzahirkan diri manusia sebagai<br />

insan yang paling sempurna. Dalam<br />

konteks negara kita, insan yang ingin<br />

dibangunkan dan dilahirkan itu telah<br />

dijelaskan melalui dua ayat majmuk<br />

yang terkandung dalam penyataan<br />

59


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Falsafah Pendidikan Kebangsaan<br />

(FPK).<br />

Sebagai warga pendidik,<br />

penelitian dan pemahaman yang jitu<br />

tentang penyataan FPK itu perlu<br />

diusahakan agar kerja buat kita di<br />

peringkat pelaksanaannya tidak<br />

menyongsang dari landasan yang<br />

benar. Jika golongan warga pendidik<br />

dapat menghayati serta mengamalkan<br />

konsep Falsafah Pendidikan<br />

Kebangsaan (FPK) dalam setiap<br />

langkah mereka maka jalan untuk<br />

menzahirkan insan seimbang yang<br />

berkeupayaan mensejahterakan<br />

dirinya, keluarga, masyarakat serta<br />

umat seluruhnya akan dapat dicapai.<br />

Proses pendidikan itu secara<br />

hakikatnya merupakan kitaran hayat<br />

insan yang saling melengkapi dengan<br />

seluruh sistem yang wujud di<br />

persekitaran sosialnya. Melalui<br />

pendidikan, seseorang insan itu akan<br />

terdidik dengan sifat-sifat<br />

kemanusiaannya.<br />

Azhar Hj. Wahid (2009)<br />

berkata bahawa pendidikan itu ialah<br />

perubahan ke arah menjadi insan yang<br />

baik dan juga beradab. Namun<br />

pendidikan dalam pengertian yang<br />

lebih luas ruang lingkupnya, secara<br />

langsung atau secara tidak langsung<br />

sebenarnya membincangkan soal<br />

perubahan sekali gus membicarakan<br />

agenda pembinaan akhlak terhadap<br />

seluruh kelompok yang termasuk<br />

dalam kerangka pendidikan itu<br />

sendiri.<br />

Maka itulah dapat dirumuskan<br />

bahawa tujuan dan matlamat<br />

pendidikan adalah bagi melahirkan<br />

insan yang sempurna (Ahmad Mohd.<br />

Salleh, 2008; Ghazali Darusalam,<br />

2004; Hassan Langgulung,1991). Hal<br />

ini telah dijelaskan oleh firman<br />

Tuhan dalam Surah Al-Tin: 4 yang<br />

bermaksud: “Sesungguhnya kami<br />

telah menjadikan manusia dengan<br />

sebaik-baik kejadian.” Allah<br />

memberitahu bahawa manusia itu<br />

diciptakan sebagai makhluk paling<br />

istimewa.<br />

Manusia sebagai insan<br />

disempurnakan sifatnya dengan<br />

anugerah akal, potensi pembelajaran<br />

dan kemahiran untuk memahami dan<br />

menguasai ilmu kehidupan. Maka<br />

sebab itu, proses pendidikan menjadi<br />

satu bahagian yang amat penting<br />

dalam kehidupan kita. Secara<br />

tersiratnya tujuan pendidikan itu<br />

adalah bermaksud untuk<br />

merealisasikan apa yang telah<br />

termaktub dalam ajaran al-Quran.<br />

Justeru bagi melaksanakan<br />

proses pendidikan berjalan dengan<br />

lebih teratur dan sistematik, konsep<br />

dan falsafah pendidikan bagi sesebuah<br />

60


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

masyarakat haruslah diperhalusi,<br />

diteliti dan difahami. dengan<br />

mendalam oleh perancang dan<br />

pelaksana pendidikan di negara kita.<br />

Penulisan ini memberi fokus<br />

kepada Falsafah Pendidikan<br />

Kebangsaan (FPK) dari peringkat asal<br />

pembinaannya serta kandungannya<br />

yang menekankan aspek pemba<br />

ngunan manusia itu sendiri. Mudahmudahan<br />

penelitian ini akan<br />

membawa kepada pemahaman yang<br />

benar dan bermanfaat kepada kita<br />

yang secara langsung berada dalam<br />

sistem pendidikan negara.<br />

Sejarah Pendidikan di Malaysia<br />

dan Pembentukan Falsafah<br />

Pendidikan Kebangsaan (FPK)<br />

Sistem pendidikan di Malaysia<br />

sebenarnya telah wujud sejak zaman<br />

kegemilangan Kerajaan Melayu<br />

Melaka lagi. Pendidikan pada zaman<br />

tersebut adalah berteraskan agama<br />

Islam hasil daripada kedatangan Islam<br />

ke rantau Asia yang kemudiannya<br />

merebak ke bumi Melaka. Sejarah<br />

menyebut bahawa pendidikan ini<br />

bermula di sekolah pondok.<br />

Institusi pengajian pondok<br />

adalah institusi pendidikan yang tertua<br />

di Tanah Melayu. Namun, tidak ada<br />

sebarang bukti atau catatan yang jelas<br />

yang menyatakan tarikh sebenar<br />

kewujudan institusi ini. Apa yang<br />

pasti, sekolah pondok muncul tanpa<br />

dirancang. Sekolah pondok<br />

berkembang akibat sambutan dan<br />

minat orang ramai yang dahagakan<br />

ilmu pengetahuan. Maka mereka<br />

datang ke tempat-tempat pengajian<br />

untuk belajar dengan tok guru mereka.<br />

Apabila Inggeris datang ke<br />

Tanah Melayu pada tahun 1824<br />

selepas Perjanjian Inggeris-Belanda,<br />

mereka telah campur tangan dalam<br />

seluruh pentadbiran Tanah Melayu.<br />

Amalan pemerintahan penjajah yang<br />

berpaksikan pecah-perintah telah<br />

mencorakkan pendidikan negara kita<br />

dengan sekolah vernakular. Setiap<br />

kaum menubuhkan sekolah mereka<br />

tersendiri iaitu sekolah Melayu,<br />

Inggeris, Cina dan Tamil yang<br />

menggunakan bahasa pengantar,<br />

kurikulum, buku dan guru masingmasing.<br />

Hanya dalam sekolah<br />

Inggeris sahaja, kanak-kanak pelbagai<br />

kaum dapat belajar bersama-sama<br />

tetapi sistem persekolahan tersebut<br />

tidak dipersetujui oleh majoriti<br />

penduduk.<br />

Beberapa jawatankuasa telah<br />

ditubuhkan untuk mengkaji sistem<br />

persekolahan pada masa itu seperti<br />

yang kita ketemui dalam kepustakaan<br />

sejarah antaranya;<br />

61


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

a. Laporan Barnes (1951) – bertujuan<br />

untuk menyemak dan memperbaiki<br />

keadaan pendidikan dalam kalangan<br />

kaum Melayu;<br />

b. Laporan Fenn-Wu (1951) –<br />

bertujuan untuk menyemak<br />

pendidikan kaum Cina;<br />

c. Ordinan Pelajaran (1952) –<br />

mencuba untuk mengesyorkan<br />

sekolah kebangsaan sebagai corak<br />

sistem persekolahan kebangsaan; dan<br />

d. Laporan Razak (1956) – telah<br />

meletakkan asas bagi perkembangan<br />

sistem pendidikan untuk memupuk<br />

perpaduan melalui sistem pelajaran<br />

kebangsaan untuk semua kaum.<br />

Bahasa Melayu diletakkan sebagai<br />

bahasa pengantar utama. Manakala<br />

kurikulum kebangsaan, sukatan<br />

pelajaran dan sistem peperiksaan yang<br />

sama akan dilaksanakan untuk semua<br />

sekolah.<br />

Rumusannya, sistem<br />

pendidikan di Malaysia bermula<br />

sebelum kedatangan penjajah dan juga<br />

semasa pemerintahan penjajah.<br />

Penjajah melaksanakan sistem<br />

pendidikan yang bertujuan untuk<br />

mengekalkan kekuasaan mereka di<br />

Tanah Melayu dan untuk memastikan<br />

bekalan tenaga buruh dipenuhi bagi<br />

mengekalkan eksploitasi ekonomi<br />

mereka. Sebab itu pendidikan hanya<br />

berkembang untuk kepentingan dan<br />

kesesuaian pada zaman berkenaan<br />

sahaja.<br />

Dalam tahun-tahun menuju<br />

kemerdekaan, telah timbul kesedaran<br />

dalam kalangan pemimpin dan rakyat<br />

Malaysia tentang betapa mustahaknya<br />

diadakan satu sistem pendidikan<br />

kebangsaan untuk mengganti sistem<br />

pendidikan penjajah bagi memenuhi<br />

kehendak negara. Atas kesedaran<br />

inilah lahirnya satu Dasar Pelajaran<br />

Kebangsaan yang diasaskan kepada<br />

Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan<br />

dalam Ordinan Pelajaran, 1957. Dasar<br />

pelajaran ini telah disemak semula<br />

dalam tahun 1960 yang menghasilkan<br />

Laporan Rahman Talib. Laporan<br />

Rahman Talib ini kemudian<br />

dimaktubkan dalam Akta Pelajaran,<br />

1961.<br />

Dasar pendemokrasian<br />

pendidikan bermula pada tahun 1962<br />

dengan memberi penekanan kepada<br />

pendidikan percuma untuk semua<br />

pelajar. Dasar ini diperluas dengan<br />

mengadakan pendidikan universal<br />

selama sembilan tahun apabila<br />

peperiksaan pemilihan masuk ke<br />

sekolah menengah dihapuskan pada<br />

tahun 1964. Penghapusan peperiksaan<br />

pemilihan ini menyebabkan<br />

peningkatan kadar penyertaan ke<br />

sekolah menengah.<br />

62


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Pada tahun 1970 rentetan<br />

daripada peristiwa 13 Mei 1969,<br />

terdapat desakan mewujudkan<br />

perpaduan rakyat sehingga<br />

terbentuknya Rukun Negara yang<br />

mendasari sistem pendidikan di<br />

Malaysia. Kemudian, kerajaan<br />

mengisytiharkan pelaksanaan Dasar<br />

Ekonomi Baru yang bertujuan untuk<br />

memupuk perpaduan rakyat (Tajul<br />

Ariffin Noordin & Mohamed Sani<br />

Ibrahim, 2007).<br />

Kemudian, sebuah Jawatan<br />

kuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam<br />

tahun 1974 untuk mengkaji semula<br />

Dasar Pelajaran Kebangsaan bertujuan<br />

untuk memperbaiki pelaksanaannya<br />

supaya dapat melahirkan sebuah<br />

masyarakat yang bersatu padu dan<br />

berdisiplin serta memenuhi keperluan<br />

tenaga rakyat yang terlatih bagi<br />

pembangunan negara. Laporan<br />

Jawatankuasa ini telah diterbitkan<br />

dalam tahun 1979. Laporan Kabinet<br />

merupakan satu laporan yang<br />

mengandungi isu-isu penting<br />

berkaitan dengan pendidikan<br />

termasuklah prinsip, nilai dan hala<br />

tuju pendidikan (Choong Lean Keow,<br />

2008).<br />

Idea untuk menggubal<br />

Falsafah Pendidikan Kebangsaan<br />

(FPK) tercetus setelah Laporan<br />

Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar<br />

Pelajaran diterbitkan pada tahun 1979.<br />

Laporan Kabinet telah ditubuhkan<br />

pada September 1974 dan<br />

dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir<br />

Mohamad yang ketika itu merupakan<br />

Menteri Pelajaran.<br />

Pelaksanaan Dasar Ekonomi<br />

Baru (DEB, 1970-1990) bermatlamat<br />

untuk mengukuhkan perpaduan<br />

negara melalui pembasmian<br />

kemiskinan di kalangan semua kaum<br />

dan penyusunan semula masyarakat.<br />

Dalam tempoh ini, pendidikan<br />

diberikan keutamaan untuk<br />

menangani masalah ketidakseimbangan<br />

dalam masyarakat dengan<br />

menyediakan peluang pendidikan<br />

yang sama untuk semua kaum.<br />

Pada tahun 1979, semakan<br />

semula pelaksanaan dasar pendidikan<br />

oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji<br />

Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979)<br />

telah menggariskan cadangan<br />

pendekatan dan strategi baru untuk<br />

memantapkan sistem pendidikan<br />

antaranya peluang pendidikan untuk<br />

warganegara ditingkatkan dengan<br />

menambahkan kemudahan fizikal dan<br />

infrastruktur terutama di luar bandar,<br />

mengurangkan jurang perbezaan<br />

peluang pendidikan antara golongan<br />

kaya dengan miskin, program<br />

sokongan pendidikan seperti Skim<br />

Pinjaman Buku Teks (SPBT),Televisyen<br />

Pendidikan, Sekolah<br />

Berasrama Penuh (SBP), asrama desa<br />

63


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

dan asrama harian, biasiswa,<br />

Rancangan Makanan Tambahan<br />

(RMT) dan program kesihatan<br />

dipertingkatkan, usaha merekaraya<br />

kurikulum dibuat dan ini menyaksikan<br />

lahirnya Kurikulum Baru Sekolah<br />

Rendah (KBSR) pada tahun 1983 dan<br />

diikuti dengan Kurikulum Bersepadu<br />

Sekolah Menengah (KBSM) pada<br />

tahun 1989.<br />

Landasan untuk menggubal<br />

dan melaksanakan Kurikulum Baru<br />

Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun<br />

1983 dan Kurikulum Bersepadu<br />

Sekolah Menengah (KBSM) pada<br />

tahun 1989. Tajul Ariffin Noordin<br />

(1993) menjelaskan bahawa sistem<br />

pendidikan Malaysia telah memasuki<br />

era yang lebih baik dengan<br />

tercetusnya Falsafah Pendidikan<br />

Negara (FPN) pada tahun 1987.<br />

Falsafah ini sekali gus telah<br />

menggambarkan hakikat keseluruhan<br />

yang terdapat dalam sistem<br />

pendidikan kebangsaan. Falsafah<br />

Pendidikan Negara (FPN) akan<br />

menentukan arah haluan, asas dan<br />

sumber inspirasi kepada semua usaha<br />

dan rancangan dalam bidang<br />

pendidikan.<br />

Matlamat pendidikan negara<br />

adalah untuk melahirkan warganegara<br />

yang mempunyai sahsiah yang baik,<br />

seimbang dan sepadu dari segi intelek,<br />

rohani, emosi dan jasmani<br />

berdasarkan kepada kepercayaan<br />

kepada Tuhan. FPN yang telah<br />

digubal pada tahun 1988 telah<br />

disemak semula pada tahun 1996 dan<br />

hasilnya nama FPN telah ditukarkan<br />

kepada Falsafah Pendidikan<br />

Kebangsaan (FPK) dan terdapat<br />

beberapa pernyataannya juga diubah<br />

kepada dua ayat berikut:<br />

“Pendidikan di Malaysia<br />

adalah suatu usaha berterusan (ke<br />

arah) untuk lebih memperkembangkan<br />

lagi potensi individu secara<br />

menyeluruh dan bersepadu untuk<br />

mewujudkan insan yang seimbang<br />

dan harmonis dari segi intelek,<br />

rohani, emosi dan jasmani<br />

berdasarkan kepercayaan dan<br />

kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini<br />

adalah untuk melahirkan rakyat<br />

Malaysia yang berilmu pengetahuan,<br />

berketrampilan, berakhlak mulia,<br />

bertanggungjawab dan berkeupayaan<br />

mencapai kesejahteraan diri<br />

serta dapat menyumbang sumbangan<br />

terhadap keharmonian dan<br />

kemakmuran keluarga, masyarakat<br />

dan negara.”<br />

Manusia yang ingin dilahirkan<br />

menerusi FPK ini tentunya<br />

mempunyai perwatakan yang indah<br />

dan unggul. Mereka adalah insan yang<br />

baik dan mulia, rakyat yang amanah<br />

dan bertanggungjawab, warganegara<br />

yang setia serta bersemangat tinggi.<br />

64


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Insan yang baik akan membina<br />

keluarga yang baik. Justeru,<br />

masyarakat dan bangsa yang baik<br />

akan terbentuk. Wujudnya FPK (dulu<br />

FPN) yang tersurat secara rasmi pada<br />

tahun 1987 adalah untuk memenuhi<br />

matlamat di atas.<br />

Jelasnya, hala tuju pendidikan<br />

berasaskan FPK adalah bercorak<br />

individu dan juga kemasyarakatan. Ini<br />

selaras dengan usaha ke arah<br />

melahirkan insan yang baik, sekaligus<br />

merupakan anggota masyarakat dan<br />

warganegara yang baik. Falsafah<br />

Pendidikan Kebangsaan telah digubal<br />

pada tahun 1988 bagi memperteguh<br />

hala tuju dan matlamat pendidikan<br />

negara. Falsafah ini menekankan<br />

pendidikan yang menyeluruh dan<br />

bersepadu bagi membentuk pelajar<br />

yang seimbang daripada segi jasmani,<br />

emosi, rohani dan intelek.<br />

Pembangunan Diri Insan Dalam<br />

Falsafah Pendidikan Kebangsaan<br />

(FPK)<br />

FPK membawa agenda utama untuk<br />

memberi pendidikan seimbang<br />

sebagai aspirasi bagi setiap murid di<br />

Malaysia. Kombinasi pengetahuan,<br />

kemahiran berfikir, kemahiran<br />

memimpin, kemahiran dwibahasa, ada<br />

etika dan kerohanian serta identiti<br />

nasional yang kukuh adalah amat<br />

penting dalam usaha mempersiapkan<br />

murid untuk berjaya dan berkembang<br />

maju dalam dunia masa hadapan yang<br />

kian mencabar.<br />

Maka agenda utama dalam<br />

sesebuah pendidikan ialah perubahan<br />

dan tranformasi diri individu dari satu<br />

tahap ke satu tahap. Perubahan dan<br />

tranformasi ini tidak akan terlaksana<br />

tanpa melibatkan pembangunan insan<br />

yang perlu direncanakan mengikut<br />

acuan FPK. Pembangunan insan yang<br />

seimbang dan holistik tidak akan<br />

meminggirkan mana-mana aspek<br />

bahkan akan digabungjalinkan agar<br />

dapat melahirkan insan yang<br />

mempunyai pegangan agama, nilainilai<br />

murni serta berkemahiran.<br />

Jika kita meneliti kepada<br />

kehendak FPK, matlamat pendidikan<br />

adalah untuk melahirkan manusia<br />

yang seimbang dan harmonis dari<br />

semua aspek keinsanannya.<br />

Pernyataan penting pembangunan<br />

insan dalam FPK ialah<br />

membangunkan<br />

intelek,<br />

membangunkan rohani dan emosi<br />

serta membangunkan jasmani.<br />

Penyepaduan elemen-elemen ini<br />

dibuat supaya tidak berlaku<br />

kepincangan terhadap kejadian<br />

makhluk ciptaan Allah s.w.t. ini,<br />

seperti dijelaskan oleh Tajul Ariffin<br />

Noordin (1993) bahawa<br />

ketidakseimbangan elemen-elemen ini<br />

65


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

akan membawa masalah dalam<br />

golongan manusia yang pelbagai.<br />

FPK ingin melahirkan satu<br />

golongan manusia yang bergelar insan<br />

kamil. Dalam diri insan ini tersepadu<br />

nilai-nilai murni sama ada aspek<br />

rohani, emosi, jasmani dan<br />

pemikirannya. Ke semua elemen ini<br />

sebenarnya akan menjadikan insan itu<br />

berdiri dalam keadaan ciptaannya<br />

yang asal iaitu dengan sebaik-baik<br />

kejadian (ahsanu taqwim).<br />

Pembangunan Intelektual<br />

Menurut Mok Soon Sang (2004),<br />

falsafah mempersoalkan prinsipprinsip<br />

realiti, ilmu dan nilai. Bagi<br />

membangunkan intelektual dan<br />

pemikiran manusia, salah satu cabang<br />

utama falsafah iaitu epistemologi<br />

berperanan untuk membangunkan<br />

manusia. Kewujudan konsep ilmu ini<br />

mampu meningkatkan dan<br />

memperkembang minda atau daya<br />

fikir manusia. Sistem pendidikan di<br />

Malaysia yang disusun berdasarkan<br />

kurikulum banyak berkaitan dengan<br />

teori epistemologi iaitu teori ilmu.<br />

Islam membuktikan bahawa ilmu<br />

boleh membawa umat manusia<br />

daripada kejahilan kepada cahaya<br />

kebenaran.<br />

Sehubungan dengan ini,<br />

kurikulum dalam rangka FPK<br />

menyusun pelbagai kaedah dan<br />

pendekatan pengajaran dan<br />

pembelajaran serta penilaian bagi<br />

menepati teori ilmu. Tiga dimensi<br />

kurikulum; kurikulum bertulis,<br />

kurikulum yang diajar dan kurikulum<br />

yang ditaksir mesti saling berjajaran<br />

supaya kurikulum itu sampai kepada<br />

tujuan untuk membangunkan<br />

intelektual insan.<br />

Menurut Ahmad Mohd. Salleh<br />

(2008) terdapat beberapa unsur yang<br />

diberi tumpuan kepada daya berfikir<br />

iaitu mempunyai kemahiran 3M,<br />

meningkat dan menyebarkan ilmu,<br />

berfikir secara kritis dan kreatif serta<br />

memanfaatkan ilmu untuk diri dan<br />

orang lain. Hal ini turut dijelmakan<br />

dalam Pelan Pembangunan<br />

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-<br />

2025 menerusi medium Kemahiran<br />

Berfikir Aras Tinggi (KBAT)7 bagi<br />

menentukan kejayaan tranformasi<br />

pendidikan seperti yang digariskan.<br />

Ringkasnya, pembangunan intelektual<br />

ini lebih menjurus kepada pemba<br />

ngunan kognitif seseorang.<br />

Pembangunan Kerohanian dan<br />

Emosi<br />

Aspek kerohanian dan emosi turut<br />

dipentingkan dalam FPK. Aspek ini<br />

memberi tumpuan untuk<br />

membangunkan jiwa insan supaya<br />

66


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

mempunyai perasaan sedar akan<br />

adanya Pencipta, menghargai dan<br />

mensyukuri pemberian Pencipta dan<br />

dapat memupuk dan membina disiplin<br />

kendiri yang nantinya akan<br />

melahirkan insan yang berakhlak<br />

mulia. Selain itu, aspek emosi<br />

bertujuan membangunkan jiwa yang<br />

sihat dan kuat. Jiwa yang kuat<br />

memiliki tenaga dan tingkah laku<br />

yang terkawal, perasaan kasih sayang,<br />

semangat kekitaan yang muhibbah,<br />

kerjasama dan perpaduan serta<br />

mempunyai kemahiran menilai dan<br />

menghargai keindahan dan kesenian<br />

Tajul Ariffin Noordin (1993)<br />

menyatakan bahawa bangsa yang kuat<br />

serta mulia tidak hanya bergantung<br />

pada kekuatan fizikal yang bercorak<br />

kebendaan dan teknologi. Dengan ini<br />

dapatlah difahami bahawa manusia<br />

yang berjaya bukan sahaja mereka<br />

yang cemerlang pada satu-satu aspek<br />

sahaja malahan istilah berjaya sebenar<br />

diukur pada kualiti rohaninya. Ini<br />

dijelaskan dalam al-Quran surah al-<br />

Mukminun: 1 maksudnya:<br />

”Sesungguhnya beruntunglah orangorang<br />

yang beriman iaitu orangorang<br />

yang khusyu’ dalam<br />

sembahyangnya……”.<br />

Berdasarkan ayat ini dapat difahami<br />

kekuatan dalaman seseorang<br />

merupakan kayu ukur bagi<br />

menentukan tahap kejayaan<br />

seseorang.<br />

Oleh kerana itu, FPK<br />

menekankan pembangunan rohani dan<br />

emosi dengan meletakkan<br />

kepercayaan dan keyakinan bahawa<br />

manusia dan alam sekitar tidak terjadi<br />

secara sendiri tetapi ada Penciptanya,<br />

dan hukum-hukum alam adalah<br />

hukum-hukum dari Pencipta yang<br />

perlu dipatuhi. Manusia harus patuh<br />

kepada Pencipta dengan memikul<br />

amanah dan bertanggungjawab<br />

kepada Pencipta dalam usaha<br />

mentadbir dan memakmurkan dunia<br />

seluruhnya.<br />

Hal ini dipegang secara<br />

seimbang dalam FPK dan terjelma<br />

menerusi penerapan nilai-nilai murni<br />

yang merentasi kurikulum.<br />

Pembangunan intelektual yang<br />

dihubungkan dengan kemantapan<br />

rohani akan mengukuhkan lagi<br />

sahsiah peribadi manusia yang dicipta<br />

dengan sebaik-baik kejadian oleh<br />

Pencipta.<br />

Pembangunan Jasmani<br />

Pembangunan aspek jasmani<br />

menekankan kepada kesihatan tubuh<br />

badan individu, seperti memperkembang<br />

kepada tahap keupayaan<br />

seperti menjaga kesihatan tubuh badan<br />

67


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

diri ataupun melakukan riadah dengan<br />

sempurna. Aspek ini juga melihat<br />

kepada pembangunan potensi atau<br />

bakat dan kemahiran teknikal/<br />

manipulatif dengan cekap serta<br />

memanfaatkan tenaga fizikal secara<br />

optimum. Semua aspek jasmani yang<br />

dibangunkan ini akan memberi<br />

kepentingan masyarakat dalam<br />

meningkatkan daya pengeluaran.<br />

Seterusnya berupaya pula memberi<br />

sumbangan kepada kemajuan negara.<br />

Pepatah Arab ada<br />

menyebutkan “akal yang sihat berada<br />

dalam tubuh badan yang sihat.” Oleh<br />

sebab itu, FPK turut menyepadukan<br />

pendidikan jasmani. Maka<br />

terbentuklah aktiviti ko-kurikulum<br />

seperti kesukanan, kemahiran teknikal<br />

dan vokasional serta keusahawanan.<br />

Kemahiran-kemahiran ini kelak akan<br />

membantu seseorang pelajar<br />

menjalani kehidupannya di atas muka<br />

bumi ini. Rasulullah s.a.w pernah<br />

bersabda mafhumnya:<br />

”… kamu lebih mengetahui<br />

urusan duniamu, maka laksanakanlah<br />

apa yang kamu kehendaki..”.<br />

Ini menjelaskan bahawa dalam usaha<br />

untuk membangunkan insan, unsurunsur<br />

jasmani tidak boleh<br />

dikesampingkan, sebaliknya perlu<br />

dibangunkan seiring dengan<br />

perubahan zaman.<br />

Kesimpulannya, hakikat<br />

pemba-ngunan insan dalam kerangka<br />

FPK nampaknya sangat sempurna dan<br />

sesuai untuk diteruskan sehinggalah<br />

kita sudah menemui insan kamil<br />

seperti yang digambarkan dalam FPK<br />

itu. Usaha yang dilaksanakan untuk<br />

menghasilkan insan yang berkualiti<br />

dari semua aspek ini dibuat tanpa<br />

henti. FPK hanya sebagai garis<br />

panduan untuk kita mencapai maksud<br />

pendidikan yang sebenarnya. Apabila<br />

pendidikan memainkan peranannya<br />

yang sebenar, maka kesan yang nyata<br />

dapat dilihat dalam dua bentuk iaitu<br />

ekstrinsik (jasmaniah) dan instrinsik<br />

(rohaniah). Dalam menjalankan tugas<br />

dan tanggunjawabnya, insan kamil<br />

yang terdidik sedemikian akan<br />

mempelihatkan kepintaran dan<br />

kemahirannya.<br />

Pembangunan diri murid<br />

sebagai manusia yang mempunyai<br />

nilai-nilai keinsanan sebelum mereka<br />

menjadi tenaga kerja (modal insan)<br />

yang dapat memberi sumbangan ke<br />

arah kemajuan negara perlu<br />

dilaksanakan. Semuanya terangkum<br />

dalam FPK secara jelas dan teratur.<br />

Terpulanglah kepada kita untuk<br />

memikirkan bagaimanakah caranya<br />

untuk merealisasikan hasrat murni<br />

yang terkandung dalam FPK.<br />

68


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Kurikulum Pendidikan<br />

Cabaran bagi FPK masa kini yang<br />

berkaitan dengan kurikulum ialah<br />

merealisasikan konsep sepadu dalam<br />

semua aspek kurikulum pendidikan.<br />

Menurut Rosnani Hashim (2001)<br />

kurikulum meliputi seluruh proses<br />

pembelajaran, dari menentukan<br />

matlamat dan objektif, membina<br />

kandungan yang relevan, memikirkan<br />

kaedah pengajaran, penilaian tentang<br />

keberkesanannya sehinggalah kepada<br />

maklum balas untuk memperbaikinya.<br />

Konsep kesepaduan yang<br />

dinyatakan oleh Tajul Ariffin Noordin<br />

dan Nor’Aini Dan (2002) meliputi<br />

aspek kesepaduan dalam matlamat<br />

pendidikan, kesepaduan dalam<br />

kurikulum, kesepaduan kaedah<br />

pengajaran, kesepaduan dalam<br />

penilaian, kesepaduan dalam<br />

ketrampilan guru, kesepaduan dalam<br />

kemahiran, kesepaduan dalam kokurikulum,<br />

dan kesepaduan nilai-nilai<br />

murni dalam diri murid.<br />

Namun isu yang masih belum<br />

diselesaikan kini ialah penilaian<br />

kurikulum pendidikan yang masih<br />

mengutamakan peperiksaan akademik<br />

yang cemerlang. Sememangnya<br />

penilaian itu penting dalam<br />

pendidikan untuk melihat tahap<br />

pencapaian dan perubahan seseorang<br />

pelajar kerana matlamat pendidikan<br />

ialah berlakunya perubahan dalam diri<br />

pelajar ke tingkat yang lebih baik.<br />

Sebaliknya, kurikulum pendidikan<br />

kini hanya menumpukan kepada<br />

ketinggian intelek semata-mata bagi<br />

mengukur kejayaan dan<br />

kecemerlangan seseorang.<br />

Dengan itu, matlamat untuk<br />

membangunkan insan akan terbantut<br />

sekiranya terdapat pelajar yang tidak<br />

melepasi tahap yang dikatakan berjaya<br />

tetapi mempunyai sahsiah yang baik.<br />

Justeru, bagi mengejar matlamat<br />

peperiksaan, guru-guru hampir lupa<br />

atau tidak berkesempatan untuk<br />

menerapkan nilai-nilai murni dalam<br />

setiap pengajarannya. Hasilnya, guru<br />

terpaksa menghabiskan isi kandungan<br />

mata pelajaran kerana bimbang pelajar<br />

tidak mampu menjawab sekiranya<br />

tajuk yang tidak diselesaikan akan<br />

keluar di dalam peperiksaan.<br />

Persoalannya, bagaimanakah bentuk<br />

insan yang ingin dilahirkan oleh<br />

pendidikan masa kini? Walau berapa<br />

banyak idea kesepaduan yang<br />

diutarakan dan dibahaskan sekiranya<br />

dari segi perlaksanaannya tidak ada,<br />

maka seolah-olah hanya mencurahkan<br />

air ke daun keladi. Apakah halangan<br />

yang menghalang konsep kesepaduan<br />

ini dilaksanakan dengan sepenuhnya?<br />

Oleh kerana itu, mengapa<br />

tidaksistem penilaian juga<br />

disepadukan seperti yang dijelaskan<br />

69


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

oleh Tajul Ariffin Noordin dan Nor<br />

‘Aini Dan (2002) dengan mengambil<br />

kira di dalam sistem penggredan nilai<br />

sahsiah seseorang pelajar. Dengan itu<br />

kategori pelajar yang dikatakan<br />

cemerlang ialah pelajar yang baik dari<br />

segi akademiknya maupun<br />

sahsiahnya.<br />

Keprofesionalan Guru<br />

Hasrat FPK melahirkan insan<br />

sempurna tidak akan kesampaian<br />

sekiranya orang yang<br />

bertanggungjawab secara formal<br />

dalam menyampaikan ilmu ini tidak<br />

berkesan. Istilah guru berkesan sudah<br />

lama dibahaskan (Tajul Ariffin<br />

Noordin & Nor ‘Aini Dan, 2002) iaitu<br />

semenjak penggubalan dan<br />

perlaksanaan KBSR dan KBSM lagi.<br />

Guru atau pendidik merupakan ejen<br />

penting dalam menyampaikan ilmu<br />

pengetahuan. Keberkesanan<br />

pendidikan para guru terhadap<br />

tanggungjawabnya sebagai pendidik.<br />

Oleh itu, para guru haruslah<br />

melaksanakan tanggungjawab dan<br />

sentiasa menjaga nama baik mereka<br />

sebagai pendidik dan pemimpin<br />

masyarakat dengan menjalankan<br />

segala tugas dan tanggungjawab<br />

secara ikhlas dan jujur. Perwatakan,<br />

keilmuan dan kemahiran profesional<br />

guru memainkan peranan yang<br />

penting bagi membolehkan<br />

penyampaian ilmu secara berkesan<br />

tentang kepercayaan, pengetahuan,<br />

kemahiran dan pemahaman yang<br />

diperlukan pada sebarang peringkat<br />

(Abdul Halim el-Muhammadi, 1986;<br />

Kamarul Azmi et.al., 2007).<br />

Tajul Ariffin Noordin dan Nor<br />

’Aini Dan (2002) menjelaskan bahawa<br />

cabaran sebenar seorang guru ialah<br />

bagaimana untuk memanusiakan<br />

manusia (membina insan) ditengahtengah<br />

era kegawatan dan<br />

kemusnahan nilai moral, akhlak, adab<br />

dan tabii manusia.<br />

Guru yang berpekerti mulia,<br />

berpandangan progresif dan saintifik,<br />

bersedia menjunjung aspirasi negara<br />

serta menyanjung warisan kebudayaan<br />

negara, menjamin pembangunan<br />

individu dan memelihara suatu<br />

masyarakat yang bersatu padu,<br />

demokratik, progresif dan<br />

berdisiplin." mungkin terdapat<br />

beberapa faktor antaranya dari sudut<br />

bebanan tugas, kehidupan ekonomi<br />

yang mendesak dan yang paling<br />

utamaialah pengaruh sekularisme<br />

yang telah memberi kefahaman<br />

bahawa tidak ada kaitan tugas<br />

mengajar dengan ibadat. Ekoran<br />

daripada inilah, kebanyakan yang<br />

memohon menjadi guru adalah demi<br />

memenuhi tuntutan peluang pekerjaan<br />

70


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

yang mendesak dalam bidang<br />

perguruan.<br />

RUMUSAN<br />

Secara keseluruhannya, kerangka dan<br />

konsep Falsafah Pendidikan<br />

Kebangsaan sudah cukup unik dan<br />

lengkap bagi membangunkan insan.<br />

Usaha-usaha untuk melahirkan insan<br />

kamil seharusnya bukan sekadar satu<br />

konsep dan falsafah malah harus<br />

diteliti dengan sebaik mungkin.<br />

Penyemakan dan penilaian terhadap<br />

kurikulum harus dilaksanakan supaya<br />

selaras dengan kemahuan FPK.<br />

Manusia yang melaksanakan<br />

kurikulum pula harus memahami<br />

sepenuhnya dan berperanan dalam<br />

melaksanakan kurikulum dengan<br />

penuh kesedaran. Jika tidak, hasrat<br />

dalam FPK hanya tinggal catatan<br />

murni di atas kertas sahaja.<br />

RUJUKAN<br />

Ahmad Mohd. Salleh. (2008).<br />

Pengajian Agama Islam & j-<br />

QAF: Metodologi dan Pedagogi<br />

Pendidikan. Shah Alam,<br />

Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.<br />

Azhar Hj. Wahid & Zawawi Jahya.<br />

(2009). Pendidikan Pembangu<br />

nan Modal Insan. Tanjung<br />

Malim: Penerbit Universiti<br />

Pendidikan Sultan Idris.<br />

Hassan Ahmad & Mohd Salleh<br />

Ahmad. (2002). Usul Fiqh dan<br />

Kaedah Fiqh. Kuala Lumpur:<br />

Pustaka Hj. Abd. Majid.<br />

Hassan Langgulung. (1991).<br />

Pendidikan Islam Menghadapi<br />

Abad Ke 21. Shah Alam,<br />

Selangor: Hizbi Sdn. Bhd.<br />

Kamarul Azmi & Ab.Halim Tamuri.<br />

(2007). Pendidikan Islam:<br />

Kaedah Pengajaran &<br />

Pembelajaran. Johor: Penerbit<br />

UTM.<br />

Mok Soon Sang. (2009). Pengurusan<br />

Kurikulum. Puchong, Selangor:<br />

Penerbitan Multi media Sdn.<br />

Bhd.<br />

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan<br />

(PIPP) 2006-2010. Kementerian<br />

Pendidikan Malaysia.<br />

Pelan Pembangunan Pendidikan<br />

Malaysia (PPPM) 2013-2025.<br />

Kementerian Pendidikan<br />

Malaysia.<br />

Rosnani Hashim. (2001). Kurikulum<br />

Pendidikan Dari Perspektif<br />

Islam. Jurnal Pendidikan Islam.<br />

Jilid 9 Bil. 4.<br />

Saharia Hj Ismail (2015).<br />

Pembangunan Insan dalam<br />

Falsafah<br />

Pendidikan<br />

Kebangsaan. Journal of Human<br />

Capital Development. Vol 8<br />

No.2 July-December 2015.<br />

71


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

PENDEKATAN KAUNSELING SPIRITUAL<br />

MENURUT AL-GHAZALI<br />

Che Harithun binti Abdullah @ Harun<br />

Pengarang: Prof Madya Dr. Salasiah<br />

Hanin Hamjah<br />

Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka<br />

Tahun : 2016<br />

Buku ini mengandungi 257 halaman<br />

termasuk halaman roman. Ia terdiri<br />

daripada enam bab yang<br />

membincangkan kaedah penerapan<br />

elemen spiritual dalam kaunseling<br />

khususnya pandangan al-Ghazali.<br />

Buku ini bukan sahaja<br />

membincangkan kepentingan<br />

menerapkan elemen spiritual dalam<br />

kaunseling bahkan juga menjelaskan<br />

secara terperinci kaedah penerapannya<br />

dalam kaunseling. Pengarang buku ini<br />

berhasrat dengan kehadiran buku ini<br />

dapat menambahkan koleksi<br />

pengetahuan kepada pengamal<br />

kaunseling di Malaysia agar dapat<br />

meningkatkan karisma mereka dalam<br />

mengendalikan sesi kaunseling.<br />

Kaunselor Muslim khususnya diharap<br />

dapat mengimplementasi nilai<br />

spiritual dalam amalan kaunseling<br />

mereka.<br />

Bab 1 buku ini<br />

membincangkan mengenai perkaraperkara<br />

asas berkaitan kaunseling<br />

seperti pengertian kaunseling dan<br />

sejarah perkembangan kaunseling di<br />

Malaysia. Dalam bab ini turut<br />

membincangkan mengenai pentingnya<br />

menerapkan elemen spiritual dalam<br />

kaunseling serta cabaran<br />

melaksanakannya.<br />

Menurut penulis, dalam<br />

konteks perspektif Islam, aspek<br />

spiritual dilihat sebagai satu<br />

kombinasi aspek hati, jiwa, akal dan<br />

roh. Ini bersandarkan kepada<br />

pandangan al-Ghazali bahawa empat<br />

elemen inilah yang berperanan dalam<br />

menjelaskan hakikat insan yang<br />

72


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

mempunyai keupayaan untuk<br />

mendapatkan ilmu pengetahuan.<br />

Perbincangan mengenai aspek<br />

spiritual lebih berfokus kepada hati<br />

(al-qalb) kerana hati adalah umpama<br />

raja yang menerajui seluruh perlakuan<br />

anggota badan manusia.<br />

Antara kepentingan yang<br />

diketengahkan penulis terhadap<br />

penekanan aspek spiritual ini ialah<br />

ianya dapat menyedarkan klien<br />

bahawa masalah yang berlaku dalam<br />

kehidupan mereka adalah berpunca<br />

daripada aspek spiritual mereka<br />

sendiri. Manakala antara cabaran yang<br />

wujud dalam usaha menerapkan nilainilai<br />

spiritual dalam kaunseling ialah<br />

kekurangan ilmu pengetahuan agama<br />

dalam kalangan kaunselor, dan juga<br />

kurangnya kesediaan klien untuk<br />

membincangkan isu spiritual dalam<br />

kaunseling.<br />

Bab 2 buku ini<br />

membincangkan mengenai biografi al-<br />

Ghazali, pendidikan dan<br />

pengembaraan spiritual beliau.<br />

Perbincangan juga meliputi maksud<br />

spiritual daripada perspektif al-<br />

Ghazali, kaunseling spiritual serta<br />

proses dan matlamat kaunseling<br />

menurut al-Ghazali.<br />

Penulis menerangkan maksud<br />

spiritual dalam kaunseling menurut<br />

al_Ghazali, tertumpu kepada proses<br />

mengenali diri sendiri (ma’rifah alnafs),<br />

perjuangan jiwa (mujahadah alnafs),<br />

latihan jiwa (riyadah al-nafs)<br />

dan penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs)<br />

yang kesemuanya menuju matlamat<br />

yang satu, iaitu kebahagiaan hakiki<br />

dunia dan akhirat.<br />

Bab 3 buku ini<br />

membincangkan secara spesifik<br />

tentang modul pendekatan spiritual<br />

menurut al-Ghazali dalam kaunseling.<br />

Bab ini merupakan pengenalan enam<br />

peringkat pelaksanaan penerapan<br />

spiritual dalam kaunseling yang<br />

dimulai dengan peringkat pertama,<br />

iaitu membinan kemesraan (rapport).<br />

Membina kemesraan dengan klien<br />

penting bukan sahaja menggunakan<br />

amalan teori Barat, tetapi penulis<br />

menyarankan pengaplikasian beberapa<br />

kaedah dakwah personal bagi<br />

menimbulkan rasa ukhuwah dalam<br />

Islam. Penulis menyenaraikan<br />

beberapa ciri personaliti yang baik<br />

yang perlu dimiliki oleh kaunselor<br />

untuk mencapai tujuan tersebut<br />

seperti, ikhlas, sabar dan tenang,<br />

lemah lembut dan kasih sayang,<br />

mesra, amanah dan boleh menyimpan<br />

rahsia, sentiasa ingin membantu,<br />

berempati, lebih banyak mendengar<br />

daripada bercakap dan merendah diri.<br />

Peringkat kedua, merujuk<br />

kepada mengenali diri dan mengenal<br />

73


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

pasti punca masalah. Penulis<br />

membincangkan empat perkara yang<br />

boleh diberi tumpuan oleh kaunselor<br />

untuk mencapai tujuan tersebut iaitu<br />

mengenal tanda-tanda penyakit hati,<br />

mengenal pasti medium kemasukan<br />

syaitan ke dalam hati manusia, kaedah<br />

mengenal kekurangan diri sendiri dan<br />

menyedari hakikat hati yang sering<br />

berbolak balik.<br />

Dalam peringkat ketiga,<br />

penulis menjelaskan berkaitan<br />

pelaksanaan pendekatan tazkiyah alnafs<br />

dengan kaedah utama mujahadah<br />

al-nafs (takhalli) bagi merawat semua<br />

penyakit hati dan dilakukan dengan<br />

kaedah bertentangan dengan<br />

membuang sifat-sifat mazmumah.<br />

Perbincangan seterusnya iaitu<br />

peringkat keempat, penulis menyentuh<br />

tentang pelaksanaan pendekatan<br />

tazkiyah al-nafs dengan kaedah<br />

khusus mujahadah al-nafs (takhalli),<br />

iaitu dengan meneliti punca dan<br />

mengenal pasti jenis penyakit hati<br />

supaya dengan pengetahuan tersebut<br />

kaunselor dapat menggunakan kaedah<br />

rawatan khusus bertepatan dengan<br />

masalah dihadapi klien.<br />

Peringkat kelima, huraian<br />

difokuskan kepada pelaksanaan<br />

pendekatan tazkiyah al-nafs dengan<br />

kaedah umum riyadah al-nafs<br />

(tahalli), iaitu dengan membangunkan<br />

jiwa dan roh serta membuat penyucian<br />

diri dengan melakukan ibadah dan<br />

mengamalkan sifat mahmudah.<br />

Peringkat keenam, iaitu penilaian<br />

(muhasabah) dan kebahagiaan (alsa’adah)<br />

merupakan peringkat<br />

terakhir. Tumpuan diberikan kepada<br />

proses menilai langkah-langkah serta<br />

kaedah ke arah mencapai kebahagiaan<br />

dalam kehidupan klien.<br />

Bab 4 merupakan sambungan<br />

bagi perbincangan mengenai<br />

peringkat penerapan spiritual dalam<br />

kaunseling. Bab ini penulis<br />

menjelaskan secara terperinci kaedah<br />

penyelesaian masalah spiritual klien<br />

khususnya yang berkaitan dengan<br />

masalah komunikasi verbal yang<br />

buruk, suka menipu, mengumpat,<br />

buruk sangka, marah, dengki, benci,<br />

dendam, cintakan dunia, sombong,<br />

sedih, kecewa, tekanan dan keluh<br />

kesah. Bab ini menghuraikan punca<br />

berlakunya masalah spiritual tersebut<br />

dan kaedah al-Ghazali bagi mengatasi<br />

masalah spiritual berkenaan. Sebagai<br />

contoh penulis merujuk kepada kes<br />

mengikut hawa nafsu tergolong<br />

sebagai penyakit cintakan dunia, yang<br />

boleh menyebabkan seseorang itu<br />

melakukan maksiat, berakhlak buruk<br />

serta membuat kerosakan. Menurut<br />

penulis, al-Ghazali mencadangkan<br />

beberapa strategi yang perlu dilakukan<br />

bagi menangani keadaan ini iaitu<br />

74


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

dengan bermujahadah mengawal<br />

nafsu dengan membuang sifat tamak,<br />

menginsafi bahawa kehidupan ini<br />

hanya sementara, berusaha<br />

memperbanyak mengingati kematian,<br />

memperbanyak zikir, mencontohi<br />

Rasulullah dan mensyukuri dengan<br />

apa sahaja nikmat yang Allah<br />

kurniakan kepada kita.<br />

Seterusnya bagi bab 5, penulis<br />

membicarakan secara mendalam<br />

kaedah penerapan elemen ibadah<br />

dalam kaunseling termasuk dorongan<br />

supaya berakhlak murni. Ibadah yang<br />

diberikan penekanan untuk diterapkan<br />

dalam sesi kaunseling adalah seperti<br />

solat, zakat, puasa, haji, tilawah al-<br />

Quran, zikir, doa dan qiyam al-lail.<br />

Berikutnya iaitu bab 6<br />

mempamerkan pertimbangan penulis<br />

dalam melengkapkan huraian secara<br />

khusus tentang kaedah memberikan<br />

dorongan dan motivasi kepada klien<br />

supaya mengamalkan sifat-sifat<br />

mahmudah sebagai salah satu strategi<br />

mengatasi masalah lebih-lebih lagi<br />

apabila dikenal pasti keperluannya<br />

bagi membantu menyelesaikan<br />

masalah klien. Sifat-sifat mahmudah<br />

itu seperti taubat, sabar, syukur, takut,<br />

harap, qana’ah, zuhud, tawakal,<br />

mahabbah, reda, ikhlas, benar,<br />

muraqabah dan tafakkur.<br />

Akhir kata, penulis berharap<br />

semoga buku ini dapat membantu<br />

kaunselor mengenal pasti masalah<br />

sebenar klien yang berpunca daripada<br />

aspek spiritual dan menggunakan<br />

pendekatan spiritual juga bagi<br />

mengatasinya sehingga klien<br />

menemui jalan keluar daripada<br />

belenggu masalahnya di samping<br />

menjadi insan yang lebih bertaqwa<br />

kepada Allah SWT.<br />

Secara keseluruhannya setiap<br />

masalah spiritual yang sering berlaku<br />

dalam kehidupan masyarakat<br />

dihuraikan secara terperinci dengan<br />

membawa pandangan al-Ghazali bagi<br />

menanganinya. Di samping itu,<br />

dihuraikan juga penjelasan tentang<br />

kaedah menerapkan elemen ibadah<br />

kepada klien dalam proses kaunseling<br />

tersebut dengan disertakan contohcontoh<br />

khusus bagi memperolehi<br />

kefahaman yang lebih mendalam.<br />

75


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

PENGINTEGRASIAN TEORETIKAL PENDEKATAN AFEKTIF,<br />

KOGNITIF, TINGKAH LAKU DAN SPIRITUAL-KEAGAMAAN<br />

DALAM MEMBANTU KLIEN TRAUMA<br />

Ismail Ahmad & Noor Haslinda Shuib<br />

ABSTRAK<br />

Mutakhir ini penggunaan teori menurut perspektif integratif menunjukkan peningkatan<br />

ketara terutamanya melibatkan tatacara pengintegrasian teoretikal (theoretical integration).<br />

Ramai kaunselor mengintegrasikan dua atau beberapa teori semasa menjalankan sesi<br />

kaunseling. Bagaimanapun bagi klien mengalami trauma kebanyakan kajian memaparkan<br />

penggunaan satu teori atau teknik tertentu untuk menangani masalah tersebut. Situasi ini<br />

menimbulkan kebimbangan kaunselor akan meminggirkan dimensi tertentu, sedangkan<br />

beberapa aspek sewajarnya diperhalusi oleh kaunselor seperti peranan dimensi afektif,<br />

kognitif, tingkah laku dan spiritual. Justeru pengkaji menyarankan kaedah rawatan kepada<br />

mangsa trauma menggunakan model yang lebih holistik dengan mengintegrasikan empat<br />

dimensi tersebut. Memikirkan kepentingannya, artikel ini mengusulkan satu model<br />

berkaitan proses kaunseling yang mengintegrasikan teori PCC, REBT, Tingkah Laku dan<br />

Psikologi Kognitif Ad-Din sebagai pilihan kepada kaunselor untuk membantu klien yang<br />

mengalami trauma.<br />

Kata kunci: pendekatan integratif, pengintegrasian teoretikal, trauma<br />

PENGENALAN<br />

Banyak teori kaunseling telah<br />

dibangunkan dan ia diklasifikasikan<br />

kepada beberapa pendekatan dengan<br />

justifikasi pelbagai seperti berasas<br />

kepada gugusan iaitu beberapa teori<br />

menjadi kuasa utama dalam tempoh<br />

tertentu. Sebagai contoh teori<br />

kaunseling dibahagi kepada<br />

pendekatan Psikodinamik, Kognitif-<br />

Tingkah Laku, Humanistik-<br />

Eksistensialisme dan Konstruktivisme<br />

Sosial (Jones-Smith 2016).<br />

Namun memikirkan perspektif<br />

integratif yang mementingkan dimensi<br />

afektif, kognitif, tingkah laku (Corey<br />

2017), spiritual (Hajir 2015) dan<br />

populariti pengintegrasian teori sejak<br />

dekad 1990-an (Zeqaj 2015) sehinga<br />

kini, maka artikel ini membahagikan<br />

kepada lima pendekatan kaunseling<br />

iaitu Afektif, Kognitif, Tingkah Laku,<br />

Spiritual-Keagamaan dan Integratif.<br />

Walaupun mutakhir ini mejoriti<br />

kaunselor beroperasi dengan<br />

76


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

mengintegrasikan teori, namun bagi<br />

klien yang mengalami trauma banyak<br />

kajian memaparkan penggunaan satu<br />

teori atau teknik tertentu. Justeru bagi<br />

mengecilkan jurang ilmu dinyatakan,<br />

artikel ini mengusulkan model yang<br />

lebih holistik dengan<br />

mengintegrasikan empat teori sebagai<br />

pilihan kepada kaunselor. Model itu<br />

juga mengetengahkan dimensi<br />

spiritual yang semakin mendapat<br />

tempat dewasa ini.<br />

Lima Pendekatan Kaunseling<br />

Selain Psikoanalisis beberapa teori<br />

Pendekatan Afektif sering dirujuk<br />

sebagai teori kaunseling humanistik.<br />

Teori-teori itu termasuk Teori<br />

Pemusatan Perorangan atau Person-<br />

Centered Counseling (PCC), Gestalt<br />

dan Esksistensial. Fokus utama teori<br />

kaunseling Pendekatan Afektif adalah<br />

dimensi perasaan melalui konsep<br />

kesedaran, penerimaan emosi,<br />

pemahaman emosi dan pengalaman<br />

mendalam berkaitan emosi (Corey<br />

2013). Dalam konteks Malaysis PCC<br />

merupakan teori yang popular<br />

digunakan oleh kaunselor di pelbagai<br />

seting perkhidmatan berbanding<br />

dengan teori lain daripada Pendekatan<br />

Afektif. Oleh itu teori PCC yang<br />

dipelopori Carl Rogers dipilih bagi<br />

mewakili dimensi afektif dalam model<br />

integratif dicadangkan.<br />

Selanjutnya teori kaunseling<br />

utama yang boleh digolongkan dalam<br />

Pendekatan Kognitif termasuk Teori<br />

Rasional Emotif Tingkah Laku atau<br />

Rational Emotive Behavior Therapy<br />

(REBT), Analisis Transeksional atau<br />

Transactional Analysis (TA), Teori<br />

Kognitif Aaron Beck dan Psikologi<br />

Individu. Pendekatan ini memberikan<br />

tumpuan kepada dimensi kognitif<br />

berbanding afektif, tingkah laku dan<br />

spiritual. Dimensi kognitif dikaitkan<br />

dengan persepsi iaitu tanggapan klien<br />

kepada suatu peristiwa akan<br />

membentuk sistem kepercayaan<br />

seterusnya memberi kesan kepada<br />

pemikiran, emosi dan tingkah laku.<br />

Salah satu teori daripada Pendekatan<br />

Kognitif yang mempunyai ramai<br />

pengikut ialah REBT dan kajian di<br />

Malaysia menunjukkan ia merupakan<br />

teori paling popular digunakan oleh<br />

kaunselor kerana konsep A-B-C-D-E<br />

mudah difahami serta sesuai<br />

digunakan dalam seting sekolah<br />

(Ismail, Noor Haslinda & Salleh<br />

2015). Justeru REBT oleh Albert<br />

Ellis telah dipilih mewakili teori<br />

kaunseling yang berfokus kepada<br />

dimensi kognitif untuk diintegrasikan<br />

dengan dimensi afektif, tingkah laku<br />

dan spiritual.<br />

Berbeza dengan PCC dan REBT,<br />

Teori Modifikasi Perlakuan tidak<br />

merujuk kepada pelopor tertentu,<br />

77


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

sebaliknya ia berkembang<br />

berdasarkan gabungan pandangan<br />

teori Pelaziman Klasik Pavlov,<br />

Pelaziman Operan Skinner dan<br />

Pembelajaran Sosial Bandura. Teori<br />

Modifikasi Perlakuan berfokus kepada<br />

pembelajaran tingkah laku dan amat<br />

sesuai mewakili dimensi tersebut<br />

dalam model integratif dicadangkan<br />

kerana antara matlamat utama sesi<br />

kaunseling adalah untuk mengubah<br />

tingkah laku klien kepada lebih baik.<br />

Selain Modifikasi Perlakuan, Teori<br />

Realiti juga tergolong dalam<br />

Pendekatan Tingkah Laku. Kaunselor<br />

behavioris sama ada daripada Teori<br />

Modifikasi Perlakuan atau Teori<br />

Realti akan menjalankan pentafsiran<br />

tingkah laku, merangka prosedur<br />

rawatan bersesuaian dengan klien dan<br />

masalahnya serta membuat penilaian<br />

keberkesanan proses kaunseling<br />

(Corey 2013).<br />

Sebenarnya selain dimensi afektif,<br />

kognitif dan tingkah laku penulis<br />

berpendapat dimensi spiritual perlu<br />

diambil kira dalam membina model<br />

integratif. Namun sehingga ke hari ini<br />

spiritual/keagamaan belum diiktiraf<br />

sebagai satu pendekatan utama dalam<br />

kaunseling, walhal dimensi ini sering<br />

dibincangkan terutama apabila<br />

disiplin kaunseling berkembang<br />

dengan pesat di beberapa negara Asia<br />

pada pertengahan abad ke-20 yang<br />

lalu. Bukan sahaja di asia,<br />

spiritual/keagamaan turut diterima<br />

baik di Amerika yang mana mejoriti<br />

klien bersetuju ia wajar dibincangkan<br />

dalam kaunseling kelompok (Post,<br />

Wade & Cornish 2014). Malahan<br />

tinjauan kajian lampau mendapati<br />

4751 artikel membicarakan dimensi<br />

ini dan seterusnya proses sintesis<br />

daripada 23 artikel tersebut<br />

menunjukkan ia berkesan dalam<br />

menangani gejala kebimbangan<br />

(Goncalves et al. 2015). Berdasarkan<br />

situasi ini penulis mengusulkan<br />

spiritual/keagamaan boleh dipertimbangkan<br />

sebagai pendekatan utama<br />

dalam bidang kaunseling dengan<br />

istilah Pendekatan Spiritual-<br />

Keagamaan.<br />

Huraian di atas menjelaskan<br />

bahawa Pendekatan Spiritual-<br />

Keagamaan telah diterima baik, lebihlebih<br />

lagi dalam konteks Malaysia<br />

yang mana Pendekatan Spiritual-Islam<br />

begitu menyerlah kerana mejoriti<br />

pengamal kaunseling di sini beragama<br />

Islam. Penciptaan teori baru<br />

berasaskan dimensi ini telah<br />

diusahakan oleh beberapa tokoh<br />

kaunseling muslim, contohnya Teori<br />

Psikologi Kognitif Ad-Din (Othman<br />

2005), Teori Kaunseling Al-Ghazali<br />

(Yatimah & Mohd. Tajudin 2008) dan<br />

Terapi Pemulihan Iman (Abdul Latif<br />

2011). Daripada tiga teori<br />

78


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

disenaraikan didapati Psikologi<br />

Kognitif Ad-Din telah mula bertapak<br />

dengan adanya beberapa kajian<br />

dijalankan terhadapnya. Tambahan<br />

pula penggunaan teori ini dalam<br />

kaunseling telah dibuktikan berkesan<br />

menangani masalah tekanan (Sapora<br />

2009) konsep kendiri, kemurungan<br />

dan daya tahan (Fauziah et al. 2014).<br />

Justeru Psikologi Kognitif Ad-Din<br />

dipilih mewakili dimensi spiritual<br />

untuk diintegrasikan dengan dimensi<br />

afektif, kognitif dan tingkah laku<br />

melalui teori-teori yang telah<br />

dinyatakan sebelum ini.<br />

Pengintegrasian dimensi afektif,<br />

kognitif, tingkah laku dan spiritual<br />

melalui teori kaunseling di atas<br />

berupaya menghasilkan satu model<br />

integratif yang holistik. Pandangan<br />

ini selari dengan Harris (2016) yang<br />

menyenaraikan antara dua daripada<br />

empat prinsip Pendekatan Integratif<br />

ialah pengintegrasian pelbagai teori<br />

(multitheoretical integration) dan<br />

pengintegrasian pelbagai dimensi<br />

(multidimensional integration).<br />

Pendekatan Integratif merujuk kepada<br />

pengintegrasian teori, teknik serta<br />

elemen kaunseling daripada dua atau<br />

beberapa teori membentuk suatu teori<br />

peribadi dan model baru yang efektif.<br />

Definisi ini bersandarkan pandangan<br />

Corey (2017) yang membahagikan<br />

pendekatan Integratif kepada empat<br />

kategori utama iaitu (i)<br />

pengintegrasian faktor kebiasaan<br />

(common factors integration); (ii)<br />

pengintegrasian teknikal (technical<br />

integration); (iii) pengintegrasian<br />

teoretikal (theoretical integration) dan<br />

(iv) pengintegrasian asimilasi<br />

(assimilative integration).<br />

Pengintegrasian Teoretikal<br />

Daripada gabungan definisi oleh<br />

Corey (2017), Harris (2016) dan<br />

Neukrug (2011) dirumuskan bahawa,<br />

pengintegrasian teoretikal merujuk<br />

kepada penggunaan dan<br />

pengintegrasian dua atau beberapa<br />

teori bagi membentuk satu teori<br />

peribadi atau pendekatan kaunseling<br />

yang komprehensif dengan<br />

menjadikan satu teori induk sebagai<br />

pegangan. Berdasarkan kepada<br />

definisi tersebut, pegangan kepada<br />

teori bermakna kaunselor akan<br />

menjadikan satu teori sebagai asas<br />

dalam menjustifikasikan keseluruhan<br />

proses kaunseling. Penggunaan dua<br />

atau beberapa teori pula bermaksud<br />

kaunselor akan menggunakan<br />

pelbagai teori daripada pendekatan<br />

lain secara integratif untuk membantu<br />

teori yang dijadikan pegangan.<br />

Pegangan dan penggunaan teori atau<br />

orientasi teori (theoretical orientation)<br />

kaunselor<br />

integrasionisme<br />

79


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

(integrationisme) dalam kategori<br />

pengintegrasian teoretikal bergantung<br />

kepada teori daripada empat<br />

pendekatan yang diintegrasikan<br />

seperti di tunjukkan dalam Rajah 1.<br />

Berdasarkan Rajah 1, penggunaan<br />

teori secara pengintegrasian teoretikal<br />

memberi peluang kepada kaunselor<br />

mengintegrasikan dua atau beberapa<br />

teori yang berfokus sama ada kepada<br />

dimensi afektif, kognitif, tingkah laku<br />

atau spiritual. Pengintegrasian<br />

sebegini membolehkan kaunselor<br />

berfokus kepada teori kaunseling<br />

daripada orientasi utama yang<br />

dijadikan pegangan disamping teori<br />

kaunseling daripada orientasi kedua,<br />

ketiga dan keempat membantu proses<br />

kaunseling dijalankan. Contohnya,<br />

kaunselor yang cenderung kepada<br />

dimensi spiritual boleh menjadikan<br />

Teori Psikologi Kognitif Ad-Din<br />

sebagai pegangan. Teori PCC, REBT<br />

dan Tingkah Laku kemudiannya<br />

digunakan secara integratif untuk<br />

membantu Psikologi Kognitif Ad-Din.<br />

Gabungan empat teori ini memberi<br />

kelebihan kepada kaunselor kerana<br />

berpeluang mensintesis pelbagai<br />

perbezaan dan persamaan untuk<br />

membentuk gaya pendekatan<br />

kaunselingnya.<br />

Namun begitu kaunselor<br />

integrasionisme turut terdedah kepada<br />

penggunaan teori secara eklektik<br />

kerana terdapat ciri-ciri eklektik<br />

dalam integratif. Justeru kaunselor<br />

sewajarnya berhati-hati agar tidak<br />

beroperasi berdasar kepada falsafah<br />

eklektisisme (eclecticism) yang tidak<br />

mempunyai metode standard.<br />

Misalnya eklektik dikaitkan dengan<br />

istilah syncretism, iaitu kaunselor<br />

kekurangan pengetahuan dan<br />

kemahiran dalam memilih intervensi<br />

seperti menggunakan teknik secara<br />

tidak bersistematik tanpa alasan<br />

munasabah (Corey 2017). Oleh hal<br />

yang demikian, berikut diperincikan<br />

empat prinsip pengintegrasian<br />

teoretikal yang boleh dijadikan<br />

panduan iaitu:<br />

(i) Mengintegrasikan beberapa<br />

teori yang terlibat secara<br />

konsisten (consistenly).<br />

(ii) Mengintegrasikan beberapa<br />

teori berasaskan metode yang<br />

sistematik (systematically).<br />

(iii) Menggunakan lebih daripada<br />

satu teori secara berurutan<br />

(sequentially).<br />

(iv) Menggunakan lebih daripada<br />

satu teori secara serentak<br />

(simultaneously).<br />

80


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

PENGGUNAAN TEORI<br />

PEGANGAN<br />

TEORI<br />

Orientasi<br />

Kedua<br />

Orientasi<br />

Ketiga<br />

Orientasi<br />

Keempat<br />

Afektif<br />

Kognitif<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Spiritual<br />

Kognitif<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Afektif<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Afektif<br />

Kognitif<br />

Afektif<br />

Kognitif<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Spiritual<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Spiritual<br />

Kognitif<br />

Spiritual<br />

Kognitif<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Kognitif<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Spiritual<br />

Spiritual<br />

Afektif<br />

Afektif<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Afektif<br />

Spiritual<br />

Tingkah<br />

Laku<br />

Afektif<br />

Tingkah<br />

Laku Afektif Kognitif<br />

Spiritual<br />

Kognitif<br />

Spiritual<br />

Kognitif<br />

Spiritual<br />

Afektif<br />

Rajah1: Pegangan dan Penggunaan Teori Menurut Perspektif<br />

Pengintegrasia Teoretikal<br />

81


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Trauma<br />

Trauma ditakrifkan sebagai rasa<br />

terkejut yang menyebabkan fikiran<br />

benar-benar terganggu sehingga<br />

meninggalkan kesan mendalam,<br />

menakutkan dan berpanjangan<br />

(Kamus Dewan 2005). Dalam sesi<br />

kaunseling, trauma boleh dikesan<br />

apabila klien menunjukkan gejala<br />

tertentu yang melibatkan fizikal,<br />

afektif, kognitf, tingkah laku dan<br />

spiritual. Misalnya dari sudut<br />

spiritual klien sering menyalahkan<br />

tuhan dengan kejadian atau peristiwa<br />

ngeri menimpanya yang menyebabkan<br />

trauma tersebut.<br />

American Psychiatric<br />

Association (2013) dalam manual<br />

kerja Diagnostic and Statistical<br />

Manual of Mental Disorder 5 atau<br />

DSM-5 mengaitkan kesan trauma<br />

dengan istilah Gangguan Stres Pasca<br />

Trauma atau Posttraumatic Stress<br />

Disorder (PTSD). DSM-5<br />

menjelaskan bahawa PTSD berpunca<br />

daripada situasi membabitkan<br />

kejadian yang berlaku kepada diri<br />

sendiri. Ia juga melibatkan individu<br />

yang signifikan dan orang lain sama<br />

ada kejadian itu disaksikan sendiri<br />

atau mendengar-nya daripada orang<br />

lain. Sebagai contoh klien mendegar<br />

cerita berkenaan kematian ayahnya<br />

akibat daripada kemalangan jalan raya<br />

yang mengerikan.<br />

Contoh Cebisan Kes<br />

Ani (bukan nama sebenar), seorang<br />

siswi tahun dua di sebuah universiti<br />

tempatan. Ani merupakan anak<br />

bongsu daripada dua orang adik<br />

beradik. Sejak dilahirkan sehingga<br />

kini Ani tinggal bersama keluarga<br />

kerana rumah mereka berada<br />

berhampiran dengan universiti tempat<br />

dia belajar. Situasi ini menjadikan<br />

Ani sangat rapat dengan kedua orang<br />

tua terutama sekali dengan ayah yang<br />

sering memanjakannya. Bagaimana<br />

pun pada suatu hari Ani dikejutkan<br />

dengan berita begitu memilukan,<br />

ayahnya telah meninggal dunia akibat<br />

kemalangan jalan raya ngeri sewaktu<br />

memandu sendirian. Sejak kejadian<br />

itu susuk tubuh Ani semakin kurus,<br />

dia sentiasa termenung dan kerap kali<br />

menangis semasa di dalam kuliah<br />

apabila terdapat isu berkaitan keluarga<br />

dibincangkan. Prestasi akademik Ani<br />

juga semakin merosot. Oleh itu<br />

pensyarah penasihat akademiknya<br />

telah merujuk Ani untuk menjalani<br />

sesi kaunseling.<br />

Pengintegrasian Empat Teori<br />

Kaunseling<br />

82


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Kebiasaannya teori atau model<br />

integratif dibina dengan<br />

mengintegrasikan beberapa teori<br />

berlainan yang memberikan tumpuan<br />

kepada dimensi berbeza. Dalam<br />

konteks Malaysia khususnya kepada<br />

kaunselor Muslim, penulis<br />

mengusulkan dimensi spiritual yang<br />

diwakili oleh Teori Psikologi Kognitif<br />

Ad-Din dijadikan asas utama untuk<br />

membantu klien muslim yang<br />

mengalami trauma. Teori PCC,<br />

REBT dan Modifikasi Perlakuan akan<br />

membantu Psikologi Kognitif Ad-Din.<br />

Dengan kata lain kaunseor berpegang<br />

kepada Psikologi Kognitif Ad-Din<br />

dan teori ini digunakan sebagai asas<br />

untuk (i) memahami sifat semula jadi<br />

manusia; (ii) mengenal pasti masalah<br />

klien; dan (iii) merangka rawatan bagi<br />

menangani masalah tersebut<br />

berdasarkan teknik spiritual.<br />

Sementara itu konsep dan teknik teori<br />

PCC, REBT dan Modifikasi<br />

Perlakuan digunakan sebagai<br />

sokongan untuk melicinkan proses<br />

dan pencapaian matlamat kaunseling.<br />

Berdasarkan kes Ani, sebagai<br />

kaunselor Muslim yang berpegang<br />

kepada teori Psikologi Kognitif Ad-<br />

Din pengendalian kaunseling<br />

sewajarnya berasaskan andaian<br />

bahawa manusia dilahirkan bersih<br />

serta dikurniakan akal dan ilmu<br />

pengetahuan untuk meneliti perkara<br />

yang dianggap munasabah ataupun<br />

sebaliknya. Selain itu manusia juga<br />

merupakan makhluk yang pelupa atau<br />

nisyan. Oleh itu tidak hairanlah<br />

dalam kes dipaparkan, Ani dikatakan<br />

mengalami trauma kerana dia<br />

mungkin terlupa bahawa setiap<br />

kejadian adalah takdir daripada Allah.<br />

Justeru kaunselor sewajarnya<br />

meneroka tahap nafs semasa Ani bagi<br />

mengenal pasti masalah sebenarnya.<br />

Tambahan pula konsep al nafs dalam<br />

Teori Psikologi Kognitf Ad-Din<br />

difahami bahawa manusia mempunyai<br />

dua unsur iaitu sama ada positif<br />

ataupun negatif.<br />

Proses kaunseling pengintegrasian<br />

teoretikal tidak terkecuali<br />

daripada peringkat membina<br />

hubungan sebagaimana proses<br />

kaunseling standard. Gaya interaksi<br />

dan layanan yang dipelopori oleh teori<br />

PCC merangkumi komunikasi verbal<br />

dan nonverbal perlu dikuasai<br />

kaunselor untuk mewujudkan suasana<br />

mesra dan kondusif. Kecekapan<br />

mempraktikkan kemahiran seperti<br />

parafrasa, refleksi perasaan dan<br />

sebagainya merupakan asas kepada<br />

layanan berbentuk empati, sekali gus<br />

memberi gambaran bahawa klien<br />

difahami. Dalam pada itu layanan<br />

sebegini turut memberi manfaat<br />

kepada kestabilan perasaan klien.<br />

Kebiasaannya klien yang mengalami<br />

83


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

trauma turut mempamer atau<br />

meluahkan perasaan gerun, ketakutan<br />

atau bimbang dan tidak berdaya<br />

(American Psychiatric Association<br />

2013).<br />

Pendekatan kaunseling PCC tidak<br />

terikat kepada proses tertentu,<br />

sebaliknya ia merupakan teras utama<br />

gaya interaksi keseluruhan sesi<br />

kaunselor integratif. Begitu juga pada<br />

peringkat penerokaan, kemahiran asas<br />

terus digunakan berasas kepada teori<br />

pegangan bagi mendapatkan pelbagai<br />

maklumat seperti berkaitan keseriusan<br />

masalah dialami klien. Dalam<br />

konteks kes Ani, pada peringkat ini<br />

penerokaan bertujuan untuk<br />

memahami nafs serta hubungannya<br />

dengan kalbu dan akal (Othman<br />

2005). Tambah Othman (2005) lagi,<br />

kefahaman tentang tahap nafs dapat<br />

memberi kesedaran kepada klien<br />

bahawa dia berupaya menggunakan<br />

akal untuk berubah. Beliau seterusnya<br />

memperincikan tahap nafs kepada<br />

lima peringkat iaitu (i) nafs al amarah;<br />

(ii) nafs al lawamah; (iii) nafs al<br />

mulhamah; (iv) nafs al mutmainah;<br />

dan (v) nafs radiah mardiah.<br />

Penerokaan yang menyeluruh<br />

banyak membantu proses mengenal<br />

pasti masalah bagi memutuskan<br />

masalah sebenar klien. Dalam hal ini<br />

trauma yang dialami berkait rapat<br />

dengan tahap nafs semasa klien.<br />

Contohnya klien berada pada tahap<br />

nafs al amarah dapat digambarkan<br />

dengan perasaan tidak tenang,<br />

pemikiran tidak rasional, tingkah laku<br />

tidak wajar dan sering menyalahkan<br />

takdir. Justeru gabungan intervensi<br />

berbentuk afektif, kognitif, tingkah<br />

laku dan spiritual dipercayai dapat<br />

membantu klien. Sebagai contoh<br />

penerapan konsep A-B-C-D-E dalam<br />

REBT membolehkan kaunselor<br />

mempraktikkan teknik mempertikaikan<br />

pemikiran. Teknik berbentuk<br />

afektif dalam teori ini juga boleh<br />

dipraktikkan, misalnya teknik imageri<br />

rasional emotif. Selain itu teknik<br />

latihan relaksasi dalam teori<br />

Modifikasi Perlakuan dan teknik<br />

penyampaian pengetahuan dalam teori<br />

Psikologi Kognitif Ad-Din turut<br />

disarankan. Walaupun demikian<br />

pengintegrasian teori wajar<br />

mengambil kira teori kaunseling yang<br />

dijadikan pegangan. Dalam kes ini<br />

kaunselor yang berpegang kepada<br />

teori Psikologi Kognitif Ad-Din<br />

menerapkan prosedur PCC, REBT<br />

dan Modifikasi Perlakuan perlu<br />

menggunakannya menurut perspektif<br />

Psikologi Kognitif Ad-Din.<br />

KESIMPULAN<br />

Metode integratif dibincangkan dalam<br />

artikel ini berkemungkinan telah<br />

84


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

dipraktikkan oleh sesetengah<br />

kaunselor, namun oleh kerana<br />

ketiadaan latihan secara formal<br />

barangkali perlaksanaanya tidak<br />

tersusun. Kaunselor mungkin<br />

mengintegrasikan teori berbeza setiap<br />

kali mengendalikan kes berbeza<br />

dengan klien berbeza. Situasi ini<br />

menjelaskan kaunselor berkenaan<br />

tidak mengamalkan falsafah<br />

integrasionisme tulin. Lebih<br />

membimbangkan kaunselor tersebut<br />

mungkin telah mengamalkan falsafah<br />

eklektisisme. Situasi ini boleh<br />

diterima jika membabitkan kaunselor<br />

novis, tetapi bagi kaunselor<br />

berpengalaman sewajarnya telah<br />

mempunyai orientasi teori tersendiri.<br />

Orientasi teori kaunselor<br />

berpengalaman kebiasaannya<br />

dikaitkan dengan teori peribadi hasil<br />

pengalamannya mengintegrasikan<br />

teori secara konsisten dan sistematik<br />

dalam sesi kaunseling untuk tempoh<br />

waktu tertentu perkhidmatannya.<br />

RUJUKAN<br />

Abdul Latif Abdul Razak (2011).<br />

Iman restoration therapy: A<br />

Study of why, what and how. In.<br />

Ushama T. (Ed.), Islamic<br />

revealed<br />

knowledge:<br />

Dimensions of thought (pp. 1–<br />

20). Batu Caves: IIUM Press.<br />

American Psychiatric Association<br />

(2013). Diagnostic and<br />

statistical manual of mental<br />

disorders DSM - IV. 5 th ed.<br />

Arlington, VA: American<br />

Psychiatric Association.<br />

Corey, G. (2013). The art of<br />

integrative counseling. 3 rd ed.<br />

Belmont, CA: Brooks/Cole,<br />

Cengage Learning.<br />

Corey, G. (2017). Theory and practice<br />

of counseling and<br />

psychotherapy. 10 th ed. Boston,<br />

MA: Cengage Learning.<br />

Fauziah Mohd Sa’ad, Fatimah<br />

Yusooff, Salina Nen &<br />

Nasrudin Subhi (2014). The<br />

Effectiveness of person-centered<br />

therapy and cognitive<br />

psychology ad-din group<br />

counseling on self-concept,<br />

depression and resilience of<br />

pregnant out-of-wedlock<br />

teenagers. Procedia - Social and<br />

Behavioral Sciences, 114, 927–<br />

932.<br />

Goncalves, J.P.B., Lucchetti, G.,<br />

Menezes, P.R. & Vallada, H.<br />

(2015). Religious and spiritual<br />

interventions in mental health<br />

care: A systematic review and<br />

meta-analysis of randomized<br />

controlled clinical trials.<br />

85


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Psychological Medicine, 45,<br />

2937–2949.<br />

Hajir Tajiri (2015). Gagasan<br />

pengembangan metode<br />

konseling islami dalam<br />

perspektif integratif. ANIDA:<br />

Aktualisasi Nuansa Ilmu<br />

Dakwah, 14(2), 299–313.<br />

Harris, J.E. (2016). Integrative<br />

Theories of Psychtherapy. In.<br />

Tinsley E.A., Lease S.H. &<br />

Wiersma N.S.G. (Ed.).<br />

Contemporary theory and<br />

practice in counseling and<br />

psychotherapy (pp. 434–464).<br />

Thousand Oaks, California:<br />

Sage Publications Inc.<br />

Ismail Ahmad, Noor Haslinda Shuib<br />

& Salleh Amat (2015).<br />

Kefahaman teori kaunseling dan<br />

faktor penggunaannya dalam<br />

kalangan kaunselor. Jurnal<br />

PERKAMA, 19, 15–29.<br />

Jones-Smith, E. (2016). Theories of<br />

counseling and psychotherapy:<br />

An integrative approach. 2 nd ed.<br />

Thousand Oaks, California:<br />

Sage Publications Inc.<br />

Kamus Dewan. (2005). Kamus dewan.<br />

Edisi Ke-4. Kuala Lumpur:<br />

Dewan Bahasa dan Pustaka.<br />

Neukrug, E.S. (2011). Counseling<br />

theory and practice. Belmont,<br />

CA: Brooks/Cole Cengage<br />

Learning.<br />

Othman Mohamed (2005). Prinsip<br />

psikoterapi dan pengurusan<br />

dalam kaunseling. Edisi Ke-2.<br />

Serdang: Penerbit Universiti<br />

Putra Malaysia.<br />

Post, B.C., Wade, N.G. & Cornish,<br />

M.A. (2014). Religion and<br />

spirituality in group counseling:<br />

Beliefs andpreferences of<br />

university counseling center<br />

clients. Group Dynamics:<br />

Theory, Research, and Practice,<br />

18(1), 53–68.<br />

Yatimah Sarmani & Mohd. Tajudin<br />

Ninggal (2008). Teori<br />

kaunseling Al-Ghazali. Batu<br />

Caves: Penerbit PTS Islamika.<br />

Zeqaj, F.L. (2015). The influence of<br />

integrative play therapy on<br />

children. Academic Journal of<br />

Business, Administration, Law<br />

and Social Sciences, 1(3), 188–<br />

192.<br />

86


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

SUDUT PANDANG BAKAL GURU INKLUSIF TENTANG CIRI-CIRI<br />

KANAK-KANAK AUTISME SEBELUM DAN SELEPAS AKTIVITI<br />

SUKARELAWAN DI SEBUAH PUSAT AUTISME<br />

Hanani Binti Harun Rasit, PhD<br />

ABSTRAK<br />

Kepentingan latihan guru yang melengkapkan bakal guru dengan sikap, pengetahuan dan<br />

kemahiran untuk mengajar dan menyediakan bahan pengajaran kepada murid berkeperluan<br />

khas (MBK) menerusi pendidikan inklusif banyak dilaporkan. Selaras dengan Pelan<br />

Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk menjamin akses dan ekuiti pendidikan kepada<br />

semua murid termasuk MBK, IPGKPT komited dalam melatih bakal guru yang terampil<br />

dalam pedagogi inklusif. Kursus Pendidikan Inklusif yang diperkenalkan adalah manifestasi<br />

komitmen tersebut. Aktiviti pengayaan untuk memberikan pengalaman secara hands-on<br />

dengan MBK juga diperkenalkan. Satu aktiviti sukarelawan telah dijalankan di sebuah pusat<br />

kanak-kanak autisme untuk memberi pendedahan kepada bakal guru inklusif tentang kanakkanak<br />

autisme. Kajian kualitatif ini dijalankan untuk melihat perspektif pelajar IPGKPT<br />

tentang ciri-ciri kanak-kanak autisme sebelum dan selepas mereka menjalani aktiviti<br />

sukarelawan. Metodologi analisis dokumen digunakan dalam kajian ini yang melibatkan 48<br />

skrip refleksi pelajar iaitu 24 skrip sebelum dan 24 skrip selepas aktiviti sukarelawan<br />

dilaksanakan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis perbandingan berterusan<br />

(constant comparative analysis). Analisis data menemukan 5 tema utama ciri-ciri yang<br />

diandaikan ada pada kanak-kanak autisme sebelum aktiviti sukarelawan. Pelajar pada<br />

awalnya tidak tahu tentang autisme; menyangka bahawa kanak-kanak autisme seperti OKU<br />

lain; mengandaikan bahawa kanak-kanak autisme agresif, hiperaktif dan mencederakan diri<br />

sendiri dan orang lain; mempunyai tingkah laku berulang dan tidak mahu disentuh. Selepas<br />

aktiviti sukarelawan, 5 tema utama ciri-ciri kanak-kanak autisme telah dikenalpasti iaitu<br />

keadaan fizikal sama seperti kanak-kanak tipikal; komunikasi, sosial, tingkah laku dan<br />

keadaan co-morbidity. Pelajar positif dengan aktiviti sukarelawan ini yang memberikan<br />

mereka pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dan mengendalikan kanak-kanak<br />

autisme.<br />

Pengenalan<br />

Pelan Pembangunan Pendidikan<br />

Malaysia (2013-2025) mensasarkan<br />

setiap murid berkeperluan khas<br />

(MBK) mendapat akses kepada<br />

pendidikan yang berkualiti tinggi<br />

yang sesuai dengan keperluan khusus<br />

mereka dan 75% MBK berada dalam<br />

87


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

pendidikan inklusif menjelang 2025<br />

(KPM 2013). Implikasi kepada<br />

pencapaian sasaran ini ialah kesediaan<br />

guru dari segi sikap, pengetahuan dan<br />

kemahiran untuk menerima MBK di<br />

kelas aliran perdana dan menjayakan<br />

pendidikan inklusif.<br />

Dapatan kajian lalu<br />

menunjukkan kepentingan latihan<br />

keguruan yang melengkapkan bakal<br />

guru dengan sikap, pengetahuan dan<br />

kemahiran untuk mengajar dan<br />

menyediakan bahan pengajaran<br />

kepada (MBK) menerusi pendidikan<br />

inklusif (Engelbrecht 2013; Florian &<br />

Spratt 2013; Savolainen et al 2011).<br />

Kajian juga mendapati bahawa<br />

kepercayaan dan sikap guru terhadap<br />

pendidikan inklusif boleh dibentuk<br />

dengan pengalaman atau penglibatan<br />

langsung mereka dengan MBK<br />

(Jordan, Schwartz & McGhie-<br />

Richmond 2009; Avramidis &<br />

Norwich 2002).<br />

IPGM sebagai sebuah institusi<br />

latihan guru komited dalam melatih<br />

bakal guru yang terampil dalam<br />

pedagogi inklusif. Kursus Pendidikan<br />

Inklusif yang diperkenalkan mulai<br />

tahun 2017 adalah manifestasi<br />

komitmen tersebut (Lee Kok Cheong<br />

& Salajah Nair Sukumaran 2017).<br />

Selain daripada latihan perguruan<br />

formal dalam pedagogi inklusif,<br />

aktiviti pengayaan untuk memberikan<br />

pengalaman secara hands-on dengan<br />

MBK juga diperkenalkan seperti<br />

aktivti sukarelawan. Penglibatan<br />

dengan MBK ini dapat menambah<br />

pengetahuan dan seterusnya memupuk<br />

sikap positif bakal guru inklusif<br />

terhadap MBK (Winter 2006).<br />

Tujuan Kajian<br />

Tujuan kajian ini dijalankan adalah<br />

untuk mendapatkan maklumat tentang<br />

sudut pandang pelajar tentang ciri-ciri<br />

kanak-kanak autisme sebelum dan<br />

selepas mereka menjalani aktiviti<br />

sukarelawan.<br />

Objektif<br />

Kajian ini dijalankan dengan objektif<br />

untuk memerihalkan tentang ciri-ciri<br />

kanak-kanak autisme berdasarkan<br />

perspektif pelajar sebelum dan selepas<br />

aktiviti sukarelawan yang mereka<br />

laksanakan.<br />

Persoalan kajian yang ingin dijawab<br />

melalui kajian ini ialah:<br />

1. Apakah ciri-ciri kanak-kanak<br />

autisme berdasarkan perspektif pelajar<br />

sebelum dan selepas aktiviti<br />

sukarelawan?<br />

88


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Metodologi<br />

Kajian ini merupakan sebahagian<br />

daripada kajian kes yang dijalankan<br />

tentang pemerihalan pengalaman<br />

pelajar yang menjalani aktiviti<br />

sukarelawan di sebuah pusat autisme.<br />

Pelajar-pelajar yang menyertai aktiviti<br />

sukarelawan ini tidak pernah terlibat<br />

dengan kanak-kanak autisme dan<br />

mengetahui tentang ciri-ciri autisme<br />

kecuali apa yang mereka pernah baca<br />

dan tonton sebelum ini. Aktiviti<br />

sukarelawan ini merupakan<br />

pengalaman pertama pelajar-pelajar<br />

ini dengan kanak-kanak autisme dan<br />

bertujuan untuk memberi pendedahan<br />

secara hands on kepada pelajar-pelajar<br />

yang merupakan baka-bakal guru<br />

kelas inklusif.<br />

Penulisan ini hanya<br />

memfokuskan kepada kaedah analisis<br />

dokumen digunakan dalam kajian ini.<br />

Analisis dokumen merupakan satu<br />

prosedur sistematik untuk mengkaji<br />

dan menilai dokumen. Prosedur ini<br />

dalam penyelidikan kualitatif<br />

melibatkan aktiviti menginterpretasi<br />

dokumen yang menjadi sumber data<br />

oleh penyelidik untuk memberi suara<br />

dan makna kepada topik kajian.<br />

Menganalisis dokumen melibatkan<br />

aktiviti mengekod isi kandungan<br />

kepada tema seperti mana teknik<br />

analisis data daripada transkrip<br />

temubual (Bowen,n.d).<br />

Data kajian ini bersumberkan 48 skrip<br />

refleksi pelajar. 24 skrip refleksi<br />

pelajar yang ditulis sebelum aktiviti<br />

sukarelawan dan 24 skrip refleksi<br />

pelajar yang ditulis selepas aktiviti<br />

sukarelawan dianalisis menggunakan<br />

teknik analisis perbandingan<br />

berterusan (constant comparative<br />

analysis) (Glaser & Strauss,1967<br />

dalam Lincoln & Guba, 1985). Proses<br />

mengekod data bagi mendapatkan<br />

tema-tema dilakukan secara manual.<br />

Tema-tema yang diperoleh ini<br />

kemudiannya diperihalkan bagi<br />

menjawab persoalan kajian.<br />

Dapatan Kajian<br />

Analisis data menemukan lima tema<br />

utama ciri-ciri yang pelajar andaikan<br />

ada pada kanak-kanak autisme<br />

berdasarkan pengetahuan sedia ada<br />

mereka sebelum mereka menjalani<br />

aktiviti sukarelawan. Pelajar pada<br />

awalnya tidak tahu tentang autisme;<br />

menyangka bahawa kanak-kanak<br />

autisme seperti OKU lain;<br />

mengandaikan bahawa kanak-kanak<br />

autisme agresif, hiperaktif dan<br />

mencederakan diri sendiri dan orang<br />

lain; mempunyai tingkah laku<br />

berulang dan tidak mahu disentuh.<br />

89


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Sebelum mengikuti aktiviti<br />

sukarelawan, pelajar mengakui<br />

bahawa mereka tidak tahu tentang<br />

autisme dan sekiranya mereka tahu<br />

pengetahuan tentang kanak-kanak<br />

autisme amat rendah. Ini kerana<br />

mereka tiada pengalaman dengan<br />

kanak-kanak autisme dan tiada<br />

pendedahan tentang autisme.<br />

Sebelum saya ke Permata Kurnia,<br />

saya memang tidak mengetahui apaapa<br />

tentang kanak-kanak yang<br />

menghidap autisme (Dok/R3/refleksi<br />

sebelum).<br />

Sebelum mengikuti program...,<br />

sememangnya saya tidak mengetahui<br />

... dan tidak berpengalaman melihat<br />

secara dekat kanak-kanak autisme<br />

(Dok/R6/refleksi sebelum).<br />

Sebelum pergi ke program ini,<br />

pengetahuan saya terhadap autisme<br />

ini amat rendah dan jarang saya<br />

dengari tentang kanak-kanak yang<br />

menghadapi autisme ini<br />

(Dok/R12/refleksi sebelum).<br />

saya tidak tahu apa-apa mengenai<br />

kanak-kanak autisme dan tiada<br />

langsung bayangan mengenai mereka<br />

(Dok/R14/refleksi sebelum).<br />

Pelajar menyangka bahawa kanakkanak<br />

autisme mempunyai ciri-ciri<br />

fizikal seperti kanak-kanak Sindrom<br />

Down atau OKU lain.<br />

Pada mulanya saya beranggapan<br />

bahawa kanak-kanak autisme adalah<br />

seperti kanak-kanak syndrome down<br />

secara fizikalnya (Dok/R8/refleksi<br />

sebelum).<br />

Pada mulanya, saya berpendapat<br />

bahawa ciri-ciri autism yang ada<br />

pada kanak-kanak tersebut adalah<br />

seperti wajah mereka yang sama<br />

seperti warga OKU, pertuturan<br />

mereka tidak jelas dan hiperaktif<br />

(Dok/R10/refleksi sebelum).<br />

Mereka juga beranggapan kanakkanak<br />

autisme agresif, hiperaktif,<br />

berupaya mencederakan diri sendiri<br />

dan orang lain. Anggapan ini<br />

dipengaruhi oleh video yang ditonton<br />

di media sosial tentang kanak-kanak<br />

autisme.<br />

Pada mulanya, sebelum saya menjadi<br />

sukarelawan di pusat tersebut saya<br />

berpendapat kanak-kanak tersebut<br />

sangat agresif. Saya andaikan mereka<br />

suka meracau dan mencari<br />

gaduh...(Dok/R9/refleksi sebelum).<br />

saya juga berpendapat bahawa<br />

tingkah laku mereka yang akan<br />

mencederakan diri mereka dan orang<br />

di sekeliling (Dok/R10/refleksi<br />

sebelum).<br />

Pemikiran saya sebelum masuk ke<br />

dalam bilik penjagaan amat negatif<br />

kerana takut mereka ini boleh<br />

mencederakan para sukarelawan dan<br />

90


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

akan menyebabkan para sukarelawan<br />

penat untuk menjaga mereka<br />

(Dok/R12/refleksi sebelum).<br />

Hal ini kerana saya telah menonton<br />

beberapa video tentang kanak-kanak<br />

autisme. Kebanyakan video yang saya<br />

telah tonton, ia menunjukkan perilaku<br />

kanak-kanak autisme yang sangat<br />

agresif sehingga mencederakan orang<br />

sekeliling dan dirinya sendiri<br />

(Dok/R9/refleksi sebelum).<br />

Pelajar juga mempunyai pengetahuan<br />

sedia ada sebelum aktiviti<br />

sukarelawan bahawa kanak-kanak<br />

autisme mempunyai tingkah laku<br />

berulang.<br />

Ciri-ciri kanak-kanak autism yang<br />

saya ketahui sebelum melakukan<br />

aktiviti sukarelawan ... ialah<br />

perbuatan secara berulang-ulang<br />

(Dok/R1/refleksi sebelum)<br />

Saya beranggapan bahawa kanakkanak<br />

autisme ini sangat psiko kerana<br />

mereka suka melakukan perkara yang<br />

sama dan berulang (Dok/R14/refleksi<br />

sebelum)<br />

Maklumat lain yang pelajar ketahui<br />

tentang kanak-kanak autisme ialah<br />

mereka tidak suka disentuh.<br />

Kanak-kanak autisme juga tidak mahu<br />

dipeluk dan dibelai. Mereka tidak<br />

seperti kanak-kanak lain yang suka<br />

manja (Dok/R1/refleksi sebelum)<br />

kerap melentikkan badan seolah-olah<br />

mengelak apabila dipeluk<br />

(Dok/R4/refleksi sebelum)<br />

Selepas aktiviti sukarelawan, terdapat<br />

lima tema utama ciri-ciri kanak-kanak<br />

autisme telah dikenalpasti oleh pelajar<br />

iaitu keadaan fizikal sama seperti<br />

kanak-kanak tipikal; komunikasi dan<br />

sosial; tingkah laku dan keadaan comorbidity.<br />

Pelajar mendapati bahawa<br />

keadaan fizikal kanak-kanak autisme<br />

adalah sama seperti kanak-kanak<br />

tipikal yang lain. Hal ini berbeza<br />

dengan andaian mereka sebelum ini<br />

bahawa kanak-kanak autisme<br />

mempunyai ciri fizikal seperti kanakkanak<br />

sindrom Down ataupun<br />

mempunyai kecacatan fizikal yang<br />

nyata.<br />

Saya melihat kanak-kanak autisme<br />

yang hadir tersebut mempunyai rupa<br />

bentuk fizikal yang sama seperti<br />

kanak-kanak normal yang lain.Saya<br />

langsung tidak dapat mengenal pasti<br />

kanak-kanak autisme.Kanak-kanak<br />

yang hadir tersebut juga tidak<br />

mempunyai muka yang sama seperti<br />

tanggapan awal saya sebelum tiba di<br />

pusat tersebut. Selain itu,saya juga<br />

mendapati bahawa kanak-kanak<br />

tersebut juga tidak menunjukkan<br />

91


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

sebarang kecacatan fizikal yang<br />

nyata. (Dok/R15/refleksi selepas).<br />

Setelah saya menjalankan aktiviti<br />

sukarelawan ini, barulah saya sedar<br />

bahawa mereka bukanlah seteruk itu.<br />

Wajah mereka sama seperti kanakkanak<br />

normal yang lain, putih dan<br />

sangat comel. Mereka juga tidak<br />

mencederakan diri mereka dan orang<br />

di sekeliling (Dok/R10/refleksi<br />

selepas).<br />

Selepas aktiviti sukarelawan, pelajar<br />

mempelajari bahawa kanak-kanak<br />

autisme mengalami kesukaran<br />

berkomunikasi di mana mereka sukar<br />

menyatakan kehendak dan lebih<br />

cenderung menggunakan isyarat untuk<br />

berkomunikasi.<br />

mereka sukar untuk diajak bercakap<br />

(Dok/R7/refleksi selepas).<br />

sukar menyatakan kehendak mereka.<br />

Terdapat seorang kanak-kanak yang<br />

saya perhatikan baru-baru ini, dia<br />

menangis teresak-esak, tapi apabila<br />

ditanya mengapa, dia langsung tidak<br />

mengucapkan kemahuannya<br />

(Dok/R3/refleksi selepas).<br />

mereka lebih suka menggunakan<br />

isyarat berbanding perkataan<br />

(Dok/R4/refleksi selepas).<br />

Antara isu hubungan sosial kanakkanak<br />

autisme yang diperhatikan oleh<br />

pelajar setelah terlibat dalam aktiviti<br />

sukarelawan ialah kanak-kanak<br />

autisme tidak respon kepada<br />

senyuman orang lain atau apabila<br />

dipanggil, tidak mempunyai kontak<br />

mata, sukar membina hubungan sosial<br />

dengan orang lain dan tiada<br />

kemahiran bermain dengan orang lain.<br />

kurang senyum kepada sesiapa sahaja<br />

(Dok/R2/refleksi selepas).<br />

kanak-kanak autisme juga tidak<br />

memberikan respon sekiranya<br />

dipanggil (Dok/R3/refleksi selepas).<br />

....(mereka) tiada hubungan mata<br />

(Dok/R6/refleksi selepas).<br />

Mereka suka bersendirian dan lebih<br />

cenderung untuk menjauhkan diri<br />

daripada orang lain seolah-olah<br />

berada di dalam dunia mereka sendiri<br />

(Dok/R17/refleksi selepas).<br />

ada juga kanak-kanak autisme yang<br />

tidak menunjukkan minat untuk<br />

berkawan dan bermain dengan kanakkanak<br />

lain malah selesa bermain<br />

sendiri (Dok/R8/refleksi selepas).<br />

Kanak-kanak tersebut akan menjerit<br />

dan bertindak memukul kanak-kanak<br />

lain sekiranya diganggu ketika<br />

sedang bermain. Kanak-kanak ini<br />

tidak suka berkongsi permainannya<br />

dengan orang lain (Dok/R13/refleksi<br />

selepas).<br />

Selepas menjalani aktiviti<br />

sukarelawan pelajar memahami<br />

92


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

bahawa kanak-kanak autisme<br />

mempunyai isu tingkah laku. Antara<br />

tingkah laku yang diperhatikan ialah<br />

kanak-kanak autisme menunjukkan<br />

tantrum apabila marah atau kecewa,<br />

menunjukkan tingkah laku<br />

mencederakan orang lain, inginkan<br />

perhatian, terlalu menunjukkan obsesi<br />

dengan objek atau perkara tertentu<br />

dan melakukan sesuatu secara<br />

berulang-ulang.<br />

Alif menjadi tantrum atau kemarahan<br />

dan kekecewaan yang tidak dapat<br />

terkawal. Walaupun saya memujuk<br />

berulang kali, fiil tantrum nya sama<br />

sekali tidak berubah (Dok/R8/refleksi<br />

selepas).<br />

ada salah seorang daripada mereka<br />

yang suka mencederakan orang lain.<br />

Kanak-kanak tersebut akan menjerit<br />

dan bertindak memukul kanak-kanak<br />

lain sekiranya diganggu ketika sedang<br />

bermain (Dok/R13/refleksi selepas).<br />

Mereka juga sangat manja dan<br />

inginkan perhatian orang sekeliling<br />

(Dok/R13/refleksi<br />

selepas)<br />

(Dok/R9/refleksi selepas).<br />

Apa yang saya lihat , kanak-kanak ini<br />

lebih suka bermain permainan kereta<br />

yang sama berbanding permainan<br />

lain (Dok/R13/refleksi selepas).<br />

Mereka juga sering kali menunjukkan<br />

obsesi kepada sesuatu perkara seperti<br />

permainan tertentu sahaja<br />

(Dok/R8/refleksi selepas).<br />

selalu melakukan suatu perbuatan<br />

secara<br />

berulang-ulang<br />

(Dok/R6/refleksi selepas).<br />

Irfan gemar mengibarkan tangan dan<br />

memusingkan badan setempat<br />

(Dok/R8/refleksi selepas).<br />

Pelajar juga mendapati bahawa pelajar<br />

mempunyai isu sensori dimana kanakkanak<br />

ini tidak suka dipegang atau<br />

dipeluk. Mereka juga berjalan atas jari<br />

kaki atau toe walk.<br />

Kanak-kanak autism tidak suka<br />

dipegang ataupun dipeluk<br />

R7(Dok/R7/refleksi selepas).<br />

Seorang kanak-kanak berjalan suka<br />

jinjit. Pijak soft mat jinjit. Berjalan di<br />

dalam bilik jinjit (Dok/R8/refleksi<br />

selepas).<br />

Pelajar juga mendapati bahawa kanakkanak<br />

autisme juga mempamerkan<br />

keadaan co-morbidity. Keadaan comorbidity<br />

ialah kehadiran satu atau<br />

lebih ciri tambahan yang wujud<br />

serentak dengan ciri-ciri autisme<br />

tipikal yang dialami oleh kanak-kanak<br />

autisme. Keadaan co-morbidity yang<br />

dikenalpasti oleh pelajar ialah<br />

hiperaktif.<br />

saya lihat adalah ada kanak-kanak<br />

yang hyperactive. Mereka ini<br />

mempunyai tenaga yang luar biasa.<br />

Dari awal dihantar sehinggalah<br />

93


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

dibawa pulang mereka bermain<br />

permainan yang disediakan,<br />

melompat, berlari dan memanjat<br />

tanpa henti (Dok/R13/refleksi<br />

selepas).<br />

mereka sangat aktif bermain. Mereka<br />

akan bermain dengan cergas dan<br />

muka mereka tidak menunjukkan yang<br />

mereka penat atau letih<br />

(Dok/R9/refleksi selepas).<br />

Perbincangan<br />

Dapatan daripada perspektif pelajar<br />

menunjukkan bahawa aktiviti<br />

sukarelawan telah menambah<br />

pengetahuan mereka tentang ciri-ciri<br />

kanak-kanak autisme. Sebelum<br />

aktiviti, pengetahuan pelajar tentang<br />

ciri-ciri yang ada pada kanak-kanak<br />

autisme agak kurang tetapi melalui<br />

penglibatan mereka dengan kanakkanak<br />

autisme dalam aktiviti<br />

sukarelawan ini, pengetahuan mereka<br />

bertambah. Ada juga pelajar yang<br />

mempunyai pengetahuan sedia ada<br />

tentang ciri-ciri kanak-kanak autisme<br />

melalui pembacaan dan media sosial,<br />

dan aktiviti ini telah memberikan<br />

pengalaman sebenar dan<br />

mengukuhkan pengetahuan tersebut.<br />

Pengetahuan bakal guru tentang MBK<br />

adalah penting kerana apa yang<br />

diketahui tentang MBK akan<br />

mempengaruhi sikap mereka tentang<br />

MBK (Burke & Sutherland 2004).<br />

Sebelum mengikuti aktiviti<br />

sukarelawan ini, pelajar mengakui<br />

mereka tiada pengalaman dan tiada<br />

pendedahan tentang kanak-kanak<br />

autisme. Aktiviti sukarelawan ini telah<br />

memberi mereka pengalaman dan<br />

pendedahan yang diperlukan oleh<br />

bakal guru tentang kanak-kanak<br />

autisme. Pengalaman dan pendedahan<br />

ini penting bagi menanamkan<br />

kesedaran atau sikap yang betul yang<br />

perlu ada pada bakal guru terhadap<br />

MBK. Ini selaras dengan dapatan<br />

kajian Akiba (2011) yang mendapati<br />

bahawa lebih banyak pengalaman dan<br />

pendedahan yang didapati oleh guru<br />

tentang MBK lebih positif sikap<br />

mereka. Sikap guru terhadap MBK<br />

pula mempunyai pengaruh yang<br />

signifikan terhadap pencapaian MBK<br />

dalam kelas inklusif (Winter 2006).<br />

Aktiviti yang memberikan<br />

peluang kepada bakal guru untuk<br />

terlibat dengan MBK seperti kanakkanak<br />

autisme ini perlu dibanyakkan<br />

untuk menyemai sikap positif bakal<br />

guru terhadap MBK. Ini kerana<br />

pengaruh sikap guru adalah signifikan<br />

terhadap kejayaan pembelajaran MBK<br />

dan adalah penting bagi bakal guru<br />

dilatih untuk mempunyai sikap yang<br />

positif ini (Angelides 2008).<br />

94


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Penutup<br />

Usaha untuk melatih bakal guru agar<br />

bersedia menjayakan pendidikan<br />

inklusif boleh berlaku secara formal di<br />

dalam kelas ataupun secara tidak<br />

formal seperti aktiviti sukarelawan ini.<br />

Aktiviti seumpama ini telah<br />

memberikan pengetahuan dan<br />

pengalaman kepada bakal guru untuk<br />

lebih memahami dan bersedia<br />

menerima MBK seperti kanak-kanak<br />

autisme dalam kelas inklusif mereka<br />

pada satu masa nanti.<br />

RUJUKAN<br />

Akiba, M. (2011). Identifying<br />

program characteristics for<br />

preparing pre-service teachers<br />

for diversity. Teachers College<br />

Record, 113(3), 658-697.<br />

Angelides, P. (2008). Patterns of<br />

Inclusive Education Through<br />

the Practice of Student<br />

Teachers. International Journal<br />

of Inclusive Education, 12(3),<br />

317-329.<br />

Bowen, G.A. (n.d.) Document<br />

Analysis as A Qualitative<br />

Research Method. Qualitative<br />

Research Journal, 9, 27-40.<br />

Burke, K. & Sutherland, C. (2004).<br />

Attitudes toward inclusion:<br />

Knowledge versus Experience.<br />

Education, 125(2), 163-173.<br />

Engelbrecht, P. (2013) ‘Teacher<br />

education for inclusion,<br />

international perspectives.’<br />

European Journal of Special<br />

Needs Education, 28 (2), pp.<br />

115–<br />

8.doi:10.1080/08856257.2013.7<br />

78110.<br />

Florian, L. & Spratt, J. (2013)<br />

‘Enacting inclusion: a<br />

framework for interrogating<br />

inclusive practice.’ European<br />

Journal of Special Needs<br />

Education, 28 (2), pp. 119–35.<br />

doi:10.1080/08856257.2013.778<br />

111.<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

(Kpm). (2013). Pelan<br />

Pembangunan Pendidikan<br />

Malaysia 2013-2025:<br />

(Pendidikan Pra Sekolah<br />

Hingga Lepas Menengah).<br />

Putrajaya: Kementerian<br />

Pendidikan Malaysia (KPM).<br />

Lee Kok Cheong & Salajah Nair<br />

Sukumaran (2017) Siri<br />

Pendidikan Guru: Pendidikan<br />

Inklusif. Kuala Lumpur : Oxford<br />

Fajar.<br />

Lincoln, Y. & Guba, E. (1985).<br />

Naturalistic inquiry. London:<br />

Sage.<br />

95


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Savolainen, H., Engelbrecht, P., Nel,<br />

M. & Malinen, O. (2011)<br />

‘Understanding teachers’<br />

attitudes and self-efficacy in<br />

inclusive<br />

education:<br />

implications for pre-service and<br />

in-service teacher education.’<br />

European Journal of Special<br />

Needs Education, 27 (1), pp.<br />

51–68. doi:<br />

10.1080/08856257.2011.613603<br />

Winter, E. (2006). Initial Teacher<br />

Education: Preparing New<br />

Teachers for Inclusive Schools<br />

and Classrooms. Support for<br />

Learning, 21(2), 85-91.<br />

96


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

PENGGUNAAN WHATSAPPS GROUP : MEMBANTU MENGHASILKAN<br />

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KREATIF SEMASA PRAKTIKUM<br />

GURU PELATIH<br />

DI KOLEJ VOKASIONAL<br />

Fauziah Hashim<br />

Murali a/l Murugasen<br />

Mahani Ibrahim<br />

ABSTRAK<br />

Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru-guru pelatih dibawah penyeliaan praktikum<br />

pengkaji di sebuah Kolej Vokasional dapat menjana idea untuk melaksanakan pendekatan ,<br />

strategi dan teknik pengajaran yang lebih kreatif sepanjang penyeliaan praktikum 12<br />

minggu. Hasil tinjauan awal mendapati responden kekurangan idea untuk merancang<br />

aktiviti dan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP). Satu inovasi menggunakan<br />

aplikasi WhatApps sebagai alat berkomunikasi telah dibina bagi membantu mengatasi<br />

masalah ini. Semua data kajian dikumpul melalui tiga alat pengumpulan data iaitu<br />

pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa<br />

penggunaan aplikasi Group WhatApps telah berjaya membantu responden menyediakan PdP<br />

yang kreatif dan menarik minat pelajar. Posting-posting dalam Group WhatsApp yang<br />

dimuatnaik adalah dalam format teks, ikon, foto dan video. Posting-posting yang<br />

dikongsikan oleh pengkaji tentang aktiviti yang sedang diselia dan respon positif daripada<br />

rakan-rakan Group WhatsApp itu telah berjaya membangkitkan semangat responden.<br />

Responden telah dapat melaksanakan aktiviti PdP dengan lebih kreatif menggunakan<br />

pelbagai pendekatan dan teknik pengajaran serta dapat meningkatkan percambahan idea<br />

responden.<br />

Kata kunci: kreatif, praktikum, Group WhatsApp<br />

PENDAHULUAN<br />

Dunia semakin pantas dengan<br />

pelbagai teknologi terkini, justeru itu<br />

ramai pendidik mula menekankan<br />

penggunaan teknologi dalam proses<br />

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di<br />

pelbagai peringkat pengajian.<br />

Media sosial seperti Facebook, We<br />

Chat, Skype ,Twitter, Instagram, blogblog<br />

dan emel sudah menjadi<br />

sebahagian dari kehidupan<br />

termasuklah fenomena terkini aplikasi<br />

Whatsapp. Sejak diperkenalkan,<br />

Whatsapp telah menjadi sangat<br />

97


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

popular dan telah mendapat lebih 350<br />

juta orang pengguna (Chovi, 2013).<br />

Whatsapp dicipta pada tahun 2009<br />

oleh Jan Koum dan Brian Acton<br />

(Albergotti, MacMillan & Rusli,<br />

Evelyn, 2014) yang sebelum ini telah<br />

mencipta Yahoo (Eric, 2012). Duggal<br />

dan Ludhra (2014), menyatakan<br />

bahawa dengan adanya sambungan<br />

internet, aplikasi Whatsapp ini sudah<br />

boleh digunakan. Whatsapp<br />

menyediakan pelbagai fungsi, untuk<br />

mesej teks contoh, fail audio, imej<br />

yang dilampirkan, kepada pautan<br />

mana-mana laman web dan fail video<br />

yang boleh dikongsi.<br />

Keberkesanan pengajaran dan<br />

pembelajaran dapat ditingkatkan<br />

melalui interaksi sosial dan ini<br />

memberi manfaat kepada pelajar<br />

untuk berkongsi maklumat yang selari<br />

dengan sosial kesusasteraan<br />

pembangunan (Vygotsky, 1978).<br />

Banyak kajian telah membuktikan<br />

bahawa penggunaan aplikasi<br />

WhatsApp telah berjaya meningkat<br />

komunikasi dan prestasi pelajar dalam<br />

PdP. Dalam kajian oleh Fatin Fatinah<br />

Manap, Fariza Khalid, Aidah Abdul<br />

Karim,(2017), WhatsApp telah<br />

berjaya digunakan dalam PdP di IPTA<br />

mereka sebagai platform m-<br />

pembelajaran.<br />

OBJEKTIF KAJIAN<br />

Kajian ini bertujuan membantu<br />

responden untuk:<br />

i. menghasilkan aktiviti Pengajaran<br />

dan Pembelajaran yang kreatif<br />

dalam kalangan empat orang<br />

responden semasa praktikum<br />

melalui penggunaan aplikasi Group<br />

Whatsapp<br />

ii. meningkatkan percambahan idea<br />

dalam merancang aktiviti PdP<br />

semasa praktikum<br />

RESPONDEN KAJIAN<br />

Responden kajian adalah empat orang<br />

responden di bawah penyeliaan<br />

pengkaji yang terdiri daripada tiga<br />

orang perempuan dan seorang lelaki.<br />

Mereka merupakan guru pelatih<br />

Kursus Dalam Cuti Interim PDPLI<br />

TVET yang menjalani praktikum<br />

selamai 12 minggu di sebuah Kolej<br />

Vokasional Malaysia.<br />

PENYATAAN MASALAH<br />

Pengkaji mendapati sebahagian<br />

daripada responden kurang<br />

menunjukkan kesungguhan dalam<br />

merancang aktiviti yang kreatif dan<br />

menarik. Penggunaan elemen 4C<br />

sangat minimum. Elemen 4C ialah<br />

98


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Collaborative, Communicative,<br />

Creative dan Critical Thinking.<br />

Rancangan pengajaran harian (RPH)<br />

yang disediakan kurang teliti dan<br />

kurang eksplisit yang memberi kesan<br />

kepada PdP yang tidak menarik dan<br />

hambar. Responden gemar<br />

menggunakan pendekatan yang<br />

tradisional serta kurang kreatif. Idea<br />

mereka agak jumut dan tidak<br />

bercambah. Fenomena ini amat<br />

membimbangkan kerana hal ini akan<br />

memberi kesan kepada prestasi<br />

akademik pelajar mereka. Pengkaji<br />

perlu mencari cara komunikasi yang<br />

lebih berkesan untuk membimbing<br />

responden agar lebih berani<br />

meneroka idea kreatif, mencari<br />

pelbagai strategi dan teknik dalam<br />

pengajaran dan pembelajaran.<br />

Pemerhatian ke atas responden 1 (R1)<br />

yang mengajar subjek Automotif,<br />

didapati kurang berkemahiran<br />

menyediakan aktiviti yang menarik.<br />

Hasil semakan penulisan RPHnya,<br />

pengkaji dapati beliau sentiasa<br />

menggunakan set induksi<br />

memaparkan video yang berkaitan<br />

dengan tajuk hari tersebut. Strategi<br />

lebih berpusatkan guru dan langkahlangkah<br />

pengajaran setiap RPHnya<br />

agak homogenus seolah-olah<br />

mengikut template. R1 kurang kreatif<br />

dan idea tidak bercambah. Beliau<br />

berada dalam zon selesa. Kelas kurang<br />

dinamik!<br />

Pemerhatian ke atas responden<br />

2 (R2) pula mendapati beliau agak<br />

Jadual 1: Transkripsi temubual dengan guru pembimbing.<br />

Soalan<br />

Bagaimana kualiti<br />

penulisan RPH<br />

responden?<br />

Apakah strategi dan<br />

kaedah yang sering<br />

mereka gunakan?<br />

Adakah mereka datang<br />

untuk berbincang<br />

aktiviti persediaan<br />

mengajar?<br />

Jawapan<br />

Agak memuaskan, perlu bimbingan untuk<br />

merancang aktiviti yang sesuai dengan objektif<br />

pengajaran serta yang dapat menarik perhatian<br />

pelajar.<br />

Berpusatkan pelajar tetapi lebih kepada berpusatkan<br />

guru kerana mudah untuk mengawal disiplin bilik<br />

darjah. Kebiasaannya aktiviti perbincangan dan<br />

pembentangan di hadapan kelas dilakukan.<br />

Tidak. Mereka lebih suka berbincang sesama sendiri<br />

sahaja. Pengkaji lihat cara penerangan mereka<br />

menyulitkan pelajar untuk faham.<br />

99


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

mahir menyediakan RPH, mempunyai<br />

pengetahuan yang baik dalam subjek<br />

diajar tetapi kurang keyakinan untuk<br />

mengaplikasi pedagogi terkini.<br />

Aktiviti perbincangan dilakukan<br />

dengan cara konvensional, satu<br />

pembentangan pada satu masa<br />

dilakukan di hadapan kelas yang<br />

mengakibatkan pelajar-pelajarnya<br />

kurang aktif dan mengantuk<br />

sementara menunggu giliran untuk<br />

pembentangan. Pengkaji dapat melihat<br />

pergerakan pelajar-pelajar keluar dan<br />

masuk kelas agak kerap. Alasan<br />

apabila ditanya ialah untuk ke tandas<br />

dan untuk mencuci muka kerana<br />

mengantuk. Guru lebih banyak<br />

bercakap kerana mengamalkan<br />

strategi berpusatkan guru.<br />

Pemerhatian ke atas responden<br />

3 (R3), mendapati agak mahir<br />

menyediakan RPH, mempunyai sikap<br />

yang positif kerana membuat<br />

persediaan bahan bantu mengajar<br />

yang teliti sebelum pengajaran. Beliau<br />

gemar menggunakan persembahan<br />

powerpoint namun penggunaan ayat<br />

yang terlalu panjang menyebabkan<br />

pelajar-pelajar hilang fokus, berbualbual<br />

dan yang lebih teruk ada yang<br />

menggunakan telefon bimbit. Kerja<br />

berkumpulan sangat minima. R3<br />

banyak membuat penerangan.<br />

Pemerhatian ke atas responden<br />

4 (R4), mendapati beliau seorang yang<br />

rajin dan proaktif. Beliau selalu<br />

berbincang dengan rakan sejawat dan<br />

membuat rujukan tentang teknikteknik<br />

pedagogi masa kini lalu<br />

mencubanya dalam PdP sepanjang<br />

tempoh praktikum. Faham tentang<br />

aspek 4C dalam Pedagogi Masa Kini<br />

dan menunjukkan usaha<br />

mengaplikasi 4C, namun perlu<br />

bimbingan mengenai kesesuaian<br />

aktiviti dengan keadaan pelajar dan<br />

masa. Sesuai pengkaji dijadikan R4<br />

sebagai modeling kepada rakanrakannya.<br />

Jadual 1 adalah transkripsi<br />

temubual dengan guru pembimbing<br />

kepada empat responden tersebut.<br />

Daripada temubual dengan guru<br />

pembimbing, dapat dibuat rumusan<br />

bahawa responden kekurangan idea<br />

untuk menjalankan aktiviti yang<br />

menarik dan lebih selesa dengan PdP<br />

berpusatkan guru serta perbincangan<br />

terhad berlaku dalam kalangan<br />

sesama mereka sahaja. Oleh sebab itu<br />

skema pemikiran agak terhad dan<br />

kurang kreatif.<br />

100


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Jadual 2: Hasil pemerhatian, temubual dan analisa dokumen<br />

terhadap empat responden<br />

Isu<br />

Soalan:<br />

Apakah<br />

tahap<br />

kesediaan<br />

anda ?<br />

Setuju kita<br />

guna Group<br />

WhatsApp<br />

untuk<br />

saluran<br />

komunikasi<br />

dan<br />

maklumat ?<br />

R1<br />

R2<br />

R3<br />

R4<br />

R1<br />

R2<br />

R3<br />

R4<br />

Jawapan<br />

Rasa banyak yang saya perlu pelajari. Walaupun saya telah<br />

belajar subjek Pedagogi tetapi secara praktikalnya saya<br />

tidak pasti cara. Kering idea untuk buat aktiviti. Saya<br />

jurutera Automotif dulu.<br />

Kurang berkeyakinan untuk buat aktiviti pedagogi terkini,<br />

Mereka bukanlah pelajar yang pandai sangat, mungkin<br />

tidak sesuai kot!<br />

Saya boleh buat RPH dengan baik tetapi susah hati untuk<br />

memikirkan aktiviti yang menarik. Takut cuba cara yang<br />

lain sebab saya rasa mereka tidak dapat faham. Ramai yang<br />

lemah.<br />

Saya sudah mencuba beberapa pendekatan pedagogi masa<br />

kini tetapi perlu cari cara yang efektif. Pelajar saya ini<br />

sangat aktif dan mereka perlu diberi perhatian yang lebih<br />

kerana mereka cenderung untuk membuat perkara yang<br />

diluar jangkaan seperti memasukkan jari pada kipas!<br />

Selalu idea mengajar saya terputus.<br />

Mudah untuk berkomunikasi<br />

Ada masalah mudah boleh tanya<br />

Dapat buat persediaan awal bila Puan maklumkan yang<br />

Puan akan datang.<br />

Senang untuk dapat satu ketetapan bila ada WhatsApp<br />

kumpulan.Boleh bincang-bincang<br />

101


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Hasil daripada temubual dan<br />

pemerhatian terhadap kesemua<br />

responden, pengkaji dapat<br />

merumuskan bahawa mereka<br />

kekurangan idea untuk menghasilkan<br />

PdP yang kreatif. Contohnya untuk<br />

aktiviti perbincangan, mereka hanya<br />

meminta setiap kumpulan pelajar<br />

membincangkan satu isu yang diberi<br />

dan membentangnya di hadapan kelas,<br />

sedangkan ada banyak lagi teknik<br />

lain. Mereka juga mempunyai<br />

tanggapan bahawa pelajar mereka<br />

tidak berminat dengan aktiviti<br />

pembelajaran korporatif .<br />

INOVASI YANG TELAH<br />

DILAKSANAKAN<br />

Pembelajaran abad ke-21 dirangka<br />

kepada strategi berpusatkan pelajar,<br />

yang menekankan kepada kaedah<br />

kolaboratif, belajar secara<br />

berkumpulan dalam persekitaran yang<br />

lebih luas dan melibatkan pelbagai<br />

komuniti (Noriati & Boon &<br />

Sharifah,2017). Oleh itu pengkaji<br />

telah membina Group WhatsApp<br />

sebagai suatu platform memudahkan<br />

komunikasi dan sebagai satu<br />

scaffolding yang menyokong proses<br />

pembelajaran mereka. Pengkaji<br />

menggunakan aplikasi Group<br />

Whatsapp dinamakan “Praktikum<br />

Team” dengan keahlian empat orang<br />

responden. Penggunaan aplikasi<br />

WhatsApp amat mudah dan praktikal<br />

kerana pelajar hanya perlu<br />

mengunakan smartphone dan akses<br />

sambungan internet sahaja.<br />

Komunikasi cara ini sangat<br />

efektif kerana penyampaian maklumat<br />

dapat diterima serentak dan tiada had<br />

masa. Group WhatsApp ini<br />

memfokuskan kepada memaparkan<br />

foto dan video aktiviti-aktiviti yang<br />

sedang pengkaji selia. Pengkaji<br />

mengambil video dan foto aktiviti -<br />

aktiviti yang menarik dan kreatif dan<br />

dikongsi terus dalam Group<br />

WhatsApp. Melalui posting tersebut,<br />

pengkaji akan membuat sedikit ulasan<br />

dan komen dalam bentuk pujian.<br />

Pengkaji mencari kekuatan<br />

setiap responden dengan memaparkan<br />

foto serta komentar kelebihan mereka<br />

itu. Contohnya salah seorang<br />

responden yang memaparkan dalam<br />

bentuk grafik mengenai perkara yang<br />

akan dipelajari pada hari tersebut. Ini<br />

merupakan Advance Organizer(AO)<br />

yang dapat memandu pelajarpelajarnya<br />

tahu apa yang bakal<br />

dipelajari hari itu dan dapat lebih<br />

fokus. Dengan cara ini, rakan-rakan<br />

responden yang lain akan turut<br />

mendapat bimbingan dan boleh<br />

menggunakan advance organizer<br />

untuk PdP bilik darjah mereka pula.<br />

102


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Pengkaji amat yakin bahawa<br />

responden yang lain akan tertanyatanya<br />

apakah bentuk pengajaran yang<br />

istimewa yang sedang berlangsung.<br />

Bagi responden yang belum sampai<br />

giliran untuk diselia, sudah pasti<br />

mencari-cari idea dan pendekatan<br />

aktiviti yang ingin dilaksanakan.<br />

Setiap posting yang dimuatnaik<br />

mempunyai motif:<br />

i. menunjukkan pelbagai<br />

aktiviti yang baik dan kreatif supaya<br />

dapat dicontohi<br />

ii. mempunyai unsur pujian,<br />

ulasan dan sedikit provokatif supaya<br />

responden yang lain rasa tercabar dan<br />

semangat bersaing yang positif<br />

iii. menunjukkan kekuatan<br />

dan kelebihan yang dimiliki oleh<br />

setiap responden lalu dapat<br />

meningkatkan motivasi keyakinan diri<br />

responden<br />

Secara tidak langsung Group<br />

WhatsApp ini membantu<br />

membangunkan prestasi pengajaran<br />

responden dan keluar dari amalan PdP<br />

kebiasaan mereka.<br />

Melalui Group WhatsApp pengkaji<br />

menggunakan responden yang<br />

cemerlang pendekatan dan strategi<br />

PdPnya sebagai modeling. Teori<br />

belajar modeling merupakan teori<br />

yang dikemukakan oleh Albert<br />

Bandura (1986) di mana modeling<br />

adalah proses belajar dengan<br />

mengamati tingkah laku atau perilaku<br />

dari orang lain di sekitar kita. Menurut<br />

Vygotsky (1978) interaksi sosial<br />

antara pelajar dapat meningkatkan<br />

proses perkongsian maklumat yang<br />

secara tidak langsung membantu<br />

membangunkan semangat dan<br />

keyakinan diri untuk mencuba.<br />

103


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Gambar -gambar yang dikongsi dalam Group WhatsApp “Praktikum Team”<br />

Gambarajah 1: Contoh penulisan refleksi<br />

responden dengan ulasan pensyarah<br />

Gambarajah 2: Aktiviti Galery Walk juga<br />

boleh dilakukan di bengkel Automotif<br />

Gambarajah 3: Strategi berpusatkan bahan<br />

di mana pelajar diberi peralatan untuk<br />

menyelesaikan masalah dalam kelas amali<br />

Automotif<br />

104


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Gambarajah 4: Guru yang kreatif juga<br />

boleh menjalankan Gallery Walk di<br />

makmal Komputer. Penilaian rakan<br />

pembelajaran berlaku.<br />

Gambarajah 5: Memberi idea alternatif kepada<br />

responden lain tentang pendekatan one-to-one<br />

setelah penerangan di depan kelas sebelum ini<br />

kurang berkesan.<br />

Gambarajah 6: Aktiviti pembelajaran korporatif yang menarik minat pelajar.<br />

105


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

DAPATAN<br />

Data-data kajian dikumpul melalui<br />

pemerhatian, analisis dokumen dan<br />

temubual selama tempoh 10 minggu<br />

setelah penggunaan aplikasi Group<br />

Whatsapp ”Praktikum Team”.<br />

Jadual 3 pula menunjukan transkripsi temubual yang dijalankan terhadap responden<br />

Soalan<br />

Jawapan<br />

Apakah pendapat<br />

anda dengan posting<br />

aktiviti-aktiviti yang<br />

pengkaji telah<br />

lakukan dalam Group<br />

WhatsApp sepanjang<br />

Praktikum?<br />

Adakah Group<br />

WhatsApp“Praktikum<br />

R1<br />

R2<br />

R3<br />

R4<br />

R1<br />

Pengkaji suka sebab dapat idea dari apa yang kawan sedang<br />

lakukan. Membantu idea pengkaji berkembang. Persediaan<br />

kawan-kawan yang hebat dan bersungguh-sungguh<br />

membuatkan pengkaji rasa bersemangat dan tidak mahu<br />

ketinggalan. Rasa banyak yang pengkaji perlu pelajari. Pada<br />

masa yang sama juga pengkaji dapat tahu kekuatan yang<br />

ada pada pengkaji.<br />

Pengkaji boleh buat perbandingan aktiviti pengkaji dengan<br />

kawan-kawan. Hindar perasan syok sendiri mengajar<br />

kadang-kala! Group WhatsApp ini ialah platform yang<br />

sangat baik kerana kita dapat tahu perkembangan rakan<br />

yang sedang diselia dan memberi pengkaji idea untuk<br />

membuat persediaan mengajar.Rasa malu jika tidak dapat<br />

buat setanding dengan rakan.<br />

Tercabar dan mencabar diri untuk buat lebih baik PdP<br />

semasa Puan datang menyelia pengkaji pula nanti. Pengkaji<br />

terus mencari maklumat atau berbincang dengan rakan<br />

sejawat. Cari idea baharu yang kreatif bagi menarik minat<br />

pelajar pengkaji belajar.<br />

Masing-masing dapat menilai kekuatan dan kelemahan diri.<br />

Kami boleh berbincang dan bertukar-tukar idea. Cari lagi<br />

teknik-teknik yang kreatif dari internet dan buku.Rasa<br />

bersemangat apabila rakan memberi respon yang positif<br />

dalam Whatsapp seperti .<br />

Pengkaji setuju. Sedar kelemahan sendiri yang kurang usaha<br />

guna elemen 4C malah sering memberi alasan bahawa<br />

106


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Team” membantu<br />

anda untuk<br />

menghasilkan PdP<br />

yang kreatif dan<br />

mencambahkan idea?<br />

pelajar tidak berminat dengan aktiviti dalam kelas<br />

sedangkan rakan-rakan lain telah menunjukkan mereka<br />

boleh menjalankan aktiviti melibatkan kolaboratif dan<br />

pelajarnya teruja seronok. Puan telah memuji penggunaan<br />

Advanced Organiser(AO) , aktiviti Gallery Walk dan<br />

strategi berpusatkan bahan yang saya jalankan dalam<br />

bengkel Automotif. Keyakinan diri saya bertambah dan<br />

memberi saya semangat untuk terus mencari dan<br />

mengembangkan idea yang baharu.<br />

R2<br />

Sangat membantu. Group WhatApp telah menimbulkan<br />

keyakinan diri untuk mencuba pendekatan dan teknik yang<br />

dipelajari dalam kuliah di IPG. Saya menggunakan teknik<br />

seperti ‘Think-Pair-Share’ Gallery Walk , menggunakan<br />

aplikasi Kahoot dan Plickers. Mereka tidak beranjak keluar<br />

dari kelas untuk ke tandas kerana seronok menjalankan<br />

aktiviti.<br />

R3 Setuju. Sebelum ini tidak terfikir untuk mencuba<br />

pendekatan yang lain. Selesa dengan pendekatan kuliah.<br />

Puan berjaya menonjolkan kekuatan dan kelebihan setiap<br />

kami dalam Whatsapp kumpulan kita. Contohnya Saya rasa<br />

bangga dan bersemangat apabila Puan ambil gambar folio<br />

saya sebagai contoh yang terbaik. Saya akan selalu<br />

menggalakkan pelajar saya membuat pemelajaran korporatif<br />

dan buddy system.<br />

R4<br />

Setuju! Posting-posting yang Puan lakukan memberi kesan<br />

yang besar untuk saya kerana menimbulkan semangat<br />

bersaing secara positif dan menolak terhasilnya kreativiti.<br />

Saya membuat bacaan tambahan dan rujukan supaya idea<br />

dapat bercambah. Membuka peluang untuk berkolaborasi<br />

sesama team bagi membincangkan penggunaan aplikasi ICT<br />

yang relevan dengan pelajar. Saya membina keyakinan diri<br />

pengkaji menerusi Whatsapp Group.<br />

107


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Jadual 4: Transkripsi temubual yang dijalankan terhadap Guru Pembimbing<br />

Soalan<br />

Bagaimana<br />

pencapaian 4<br />

orang<br />

respondenini<br />

setelah 12<br />

minggu<br />

praktikum?<br />

Jawapan<br />

Mereka telah menunjukkan peningkatan yang ketara. Aktiviti PdP<br />

sudah banyak berpusatkan pelajar. Mereka menggunakan pendekatan<br />

TMK dan pedagogi masa kini. Pengkaji rasa seronok bila melihat<br />

mereka mengajar dengan menggunakan pelbagai aktiviti. Pelajarpelajar<br />

juga mudah faham apabila banyak menggunakan<br />

pembentangan, diskusi dan gallery walk.<br />

Penggunaan WhatsApp Group telah<br />

berjaya membantu responden untuk<br />

menghasilkan aktiviti yang kreatif dan<br />

meningkatkan percambahan idea.<br />

Responden telah dapat melakukan<br />

pelbagai bentuk aktiviti PdP seperti<br />

perbincangan dalam bentuk Think-Pair-<br />

Share, Round-Robin, Jigsaw Puzzle,<br />

Gallery Walk, menggunakan strategi<br />

berpusatkan pelajar, strategi berasaskan<br />

masalah, berasaskan bahan dan tugasan.<br />

Malah aktiviti yang dilaksanakan<br />

menggunakan TMK seperti kahoot,<br />

plickers, wheel of fortune dan sebagainya.<br />

Implikasi dari aktiviti PdP mereka yang<br />

kreatif dan menarik itu, pengkaji dapati<br />

penglibatan pelajar-pelajar mereka<br />

menjadi aktif dan mereka lebih fokus<br />

melakukan aktiviti. Tiada pelajar yang<br />

keluar kelas untuk ke tandas atau bermain<br />

dengan telefon bimbit. Temubual<br />

pengkaji dengan pelajar mendapati<br />

mereka sangat teruja dengan aktiviti yang<br />

responden jalankan kerana tidak<br />

membosankan dan memudahkan<br />

pemahaman.<br />

KESIMPULAN<br />

Penggunaan aplikasi Group WhatsApp<br />

sebagai medium komunikasi sepanjang<br />

12 minggu praktikum telah dapat<br />

menimbulkan semangat bersaing secara<br />

sihat dalam kalangan responden<br />

terutamanya dalam aspek merancang<br />

PdP. Mereka berjaya menolak diri keluar<br />

dari zon selesa mereka dan<br />

melaksanakan aktiviti-aktiviti yang<br />

kreatif bercirikan elemen 4C. Posting -<br />

posting aktiviti berserta ulasan dan<br />

komen yang dilakukan oleh pengkaji<br />

sepanjang penyeliaan praktikum dalam<br />

Group WhatsApp, telah berjaya<br />

membantu mereka menghasilkan aktiviti<br />

PdP yang kreatif dan menarik minat<br />

pelajar. Group WhatsApp ini berfungsi<br />

sebagai salah satu bentuk scaffolding<br />

yang mencetuskan idea alertness terhadap<br />

kepelbagaian aktiviti PdP yang berjaya<br />

dijalankan oleh rakan-rakan yang lain.<br />

108


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

RUJUKAN<br />

Bahagian Pembangunan Kurikulum<br />

(BPK). (2011). Panduan<br />

Kreativiti Pembangunan dan<br />

Amalan dalam Pengajaran dan<br />

Pembelajaran. Putrajaya, Malaysia:<br />

Kementerian Pelajaran Malaysia<br />

Barhoumi, C. (2015). The effectiveness<br />

of Whatsapp mobile learning<br />

activities guided by activty theory<br />

on students' knowledge<br />

management.Contemporary<br />

Educational Technology.<br />

Cullingford, C. (1995). The Effective<br />

Teacher. London: Cassell.<br />

Fatin Fatinah Manap, Khalid, F. & Aidah<br />

Abdul Karim (2017) Whatsapp<br />

sebagai Platfom M-Pembelajaran.<br />

Dalam Rohaila Mohamed Rosly,<br />

Nabila Atika Razali &<br />

Nur Atikah Jamilluddin. (Editor).,<br />

Pembelajaran Abad ke 21.<br />

Trend Integrasi Teknologi (pp69-<br />

79). Bangi: Fakulti Pendidikan<br />

UKM.<br />

Noliza A. Rahim (2013). Penggunaan<br />

Mobile learning (M-Pembelajaran)<br />

untuk tujuan pembelajaran dalam<br />

kalangan pelajar kejuruteraan<br />

UTHM (Doctoral dissertation,<br />

Universiti Tun Hussein Onn<br />

Malaysia).<br />

Norfaezah M. H. (2015). Penggunaan<br />

Aplikasi Whatsapp Dalam<br />

Pembelajaran & Pengajaran (PDP)<br />

Di Kuis. Jabatan Bahasa, Pusat<br />

Pengajian Teras Kolej Universiti<br />

Islam Antarabangsa Selangor<br />

(Kuis).1st Global Conference On<br />

Technology In Language Learning<br />

2015 (Glit2015)<br />

Vygoysky,L.S (1986).Thought and<br />

language.A. Kozulin,Trans.).<br />

Cambridge,MA:MIT Press.<br />

Wong Kiet Wah, Mohamad Isa Azis,<br />

Rafidah Ruhani (2017).<br />

Perkembangan Kanak-Kanak.<br />

Selangor Darul Ehsan.Oxford Fajar<br />

Sdn Bhd.<br />

109


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

KESEDIAAN DAN KEPERLUAN LATIHAN KEPADA GURU BIMBINGAN<br />

& KAUNSELING DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DADAH<br />

Zaiton binti Sharif<br />

ABSTRAK<br />

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesediaan dan keperluan latihan Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah dalam pencegahan penyalahgunaan dadah.<br />

Masalah dadah bukan sahaja menjadi masalah dalam kalangan dewasa, malah telah menjadi<br />

masalh kepada golongan remaja dan kanak-kanak. Pelbagai kempen dan tindakan telah<br />

dilakukan oleh pihak kerajaan, tetapi masih sukar membendung masalah penyalahgunaan<br />

dadah yang semakin menular dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah. Kaedah<br />

persampelan bertujuan digunakan dan melibatkan seramai enam orang Guru Bimbingan &<br />

Kaunseling sebagai responden yang bertugas di Sekolah Rendah di Daerah Sepang.<br />

Kaedah kajian adalah secara kualitatif dengan menggunakan teknik pemerhatian, temubual<br />

dan analisis dokumen. Data dikumpul melalui temu bual berstruktur dan tema-tema<br />

dikenalpasti bagi menjawab persoalan kajian. Implikasi utama dapatan kajian ini ialah<br />

saranan dikemukakan agar kursus-kursus dan latihan-latihan tambahan berkaitan<br />

penyalahgunaan bahan perlu diberi dan dimantapkan dikalangan Guru Bimbingan &<br />

Kaunseling sekolah agar program-program pencegahan penyalahgunaan dadah di sekolah<br />

dapat dilaksankan dengan yakin dan berkesan. Beberapa saranan untuk kajian masa<br />

hadapan turut dicadangkan.<br />

Kata kunci: kesediaan, Guru Bimbingan & Kaunseling, penyalahgunaan dadah<br />

PENDAHULUAN<br />

Masalah penyalahgunaan dadah di<br />

Malaysia masih merupakan ancaman<br />

yang serius dan berada di tahap yang<br />

amat membimbangkan. Masalah ini<br />

merupakan ancaman utama yang<br />

menjejaskan keselamatan dan<br />

keutuhan negara. Penyalahgunaan<br />

dadah telah diisytiharkan sebagai<br />

musuh nombor satu negara pada 19<br />

Februari 1983 bersempena dengan<br />

sambutan Hari Anti Dadah<br />

Kebangsaan oleh Tun Dr. Mahathir<br />

bin Mohamad, Perdana Menteri<br />

Malaysia.<br />

S<br />

elaku tunjang kepada sistem<br />

pendidikan dan merupakan golongan<br />

pelaksana segala dasar serta matlamat<br />

yang telah di tetapkan oleh pihak<br />

kerajaan melalui Kementerian<br />

Pendidikan Malaysia (KPM), guru<br />

terutamanya guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling Sekolah Rendah perlu<br />

seiring dengan KPM dalam<br />

110


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

menangani isu-isu berkaitan<br />

penyalahgunaan dadah. Sehubungan<br />

dengan itu, program pendidikan guru<br />

adalah penting bagi membekalkan<br />

guru-guru dengan kemahiran<br />

profesional bagi membolehkan<br />

mereka mengajar dan mendepani<br />

setiap permasalahan dengan lebih<br />

berkesan. Tanpa penglibatan guru<br />

secara aktif, matlamat kurikulum<br />

yang dirancang sukar untuk dicapai.<br />

Menurut Mohd Izham dan Noraini<br />

(2007), kesediaan guru merupakan<br />

salah satu elemen penting serta dapat<br />

memainkan peranan untuk membantu<br />

pelajar menyesuaikan diri dalam<br />

suasana dan kaedah pembelajaran<br />

yang baharu serta didedahkan dengan<br />

penggunaan teknologi baharu.<br />

Sekiranya guru tidak bersedia, maka<br />

segala program yang sedang dan akan<br />

dilaksanakan oleh pihak KPM yang<br />

melibatkan teknologi dan pasaran<br />

baharu tidak akan dapat dijayakan<br />

dengan berkesan. Hal ini menjadi<br />

cabaran terbesar bagi guru khususnya<br />

guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

Sekolah Rendah di mana mereka<br />

perlu mempersiapkan diri dengan<br />

pengetahuan, kemahiran dan<br />

penampilan yang boleh diktiraf agar<br />

kesinambungan hasrat negara dapat<br />

diteruskan mengikut seperti yang<br />

dirancang (Hussin, 1993).<br />

Latar Belakang Masalah<br />

Mengikut laporan Kedudukan<br />

Masalah Dadah dan Kemajuan<br />

Tindakan Anti Dadah (1985),<br />

perbuatan penyalahgunaan dadah di<br />

kalangan pelajar-pelajar sekolah<br />

diketahui bermula pada awal tahun<br />

1970an. Ekoran itu, pelbagai langkah<br />

pencegahan telah diambil oleh pihak<br />

kerajaan melalui perkhidmatan<br />

bimbingan dan kaunseling melalui<br />

tindakan disiplin di sekolah-sekolah.<br />

Maklumat yang dikeluarkan, daripada<br />

671 penagih yang pertama kali<br />

dikesan adalah terdiri dari pelajar<br />

sekolah berumur 14 hingga 18 tahun.<br />

Senario ini memperlihatkan bahawa<br />

penyalahgunaan dadah yang<br />

melibatkan golongan pelajar bukan<br />

perkara yang baharu tetapi masih<br />

berlanjutan sehingga ke hari ini.<br />

Masalah dadah dalam negara<br />

menyediakan keperluan untuk<br />

pembangunan program kaunseling<br />

dalam satu bidang kepakaran<br />

penyalahgunaan dadah dan<br />

penagihan. Menurut Marzita (2003),<br />

bebanan guru bimbingan dan<br />

kaunseling pada era kini semakin<br />

bertambah ekoran daripada masalahmasalah<br />

runcing pelajar seperti isu<br />

samseng, sumbang mahram, lumba<br />

haram, kegiatan penyalahgunaan<br />

dadah, membunuh dan merogol di<br />

samping bebanan untuk menyediakan<br />

111


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

pelbagai laporan dan dokumentasi<br />

program-program perkembangan,<br />

pencegahan dan pemulihan di<br />

sekolah. Pandangan ini dikukuhkan<br />

dengan pandangan Zasmani (2004),<br />

yang melihat fungsi sesebuah sekolah<br />

terutama sekolah menengah tidak<br />

lengkap jika tidak wujud<br />

perkhidmatan kaunseling di sekolah.<br />

Jangkaan dan harapan yang tinggi<br />

inilah yang memberi cabaran dan<br />

tekanan kepada guru bimbingan dan<br />

kaunseling dalam melaksanakan<br />

tanggungjawab mereka. Walau<br />

bagaimanapun menurut Schmidt<br />

(2003) cabaran yang dihadapi oleh<br />

guru bimbingan dan kaunseling perlu<br />

ditangani melalui perkhidmatan yang<br />

berkualiti dan berkesan.<br />

Berdasarkan kepada maklumat Dadah<br />

2017 oleh AADK, berlaku<br />

peningkatan yang ketara pengambilan<br />

dadah jenis Methamphetamin dan pil<br />

ATS di kalangan pelajar seperti<br />

Jadual 1.2.<br />

Pelaksanaan sesuatu perubahan atau<br />

inovasi oleh pembuat dasar<br />

pendidikan iaitu KPM perlu disokong<br />

dan mendapat penglibatan guru secara<br />

aktif. Tanpa penglibatan guru secara<br />

aktif, matlamat kurikulum yang<br />

dirancang sukar untuk dicapai.<br />

Secara umumnya, penglibatan guru<br />

dalam proses pelaksanaan programprogram<br />

perkembangan, pencegahan<br />

dan pemulihan serta inovasi<br />

kurikulum di sekolah adalah berbezabeza<br />

di samping pelbagai cabaran<br />

serta rintangan dalam melaksanakan<br />

perubahan itu secara berkesan.<br />

Pelaksanaan program-program<br />

perkembangan, pencegahan dan<br />

pemulihan serta perubahan inovasi<br />

dalam kurikulum di sekolah<br />

seringkali menghadapi halangan<br />

berikutan wujudnya perasaan<br />

bimbang, konflik, rasa tidak tenteram<br />

dan kesukaran guru untuk menukar<br />

amalan sedia ada kepada amalan yang<br />

baharu. Bahkan masih juga<br />

Menurut Fullan (1993) dalam Zalizan<br />

(2009), guru memainkan peranan<br />

utama dalam menentukan kualiti<br />

implementasi semua polisi<br />

pendidikan yang baharu dan sering<br />

kali perubahan dalam pendidikan<br />

gagal kerana kurangnya perhatian<br />

diberikan kepada aspek pelaksanaan,<br />

khususnya keperluan para pelaksana.<br />

112


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Jadual 1.2: Bilangan Penuntut Mengikut Jenis Dadah, 2013-2017<br />

BILANGAN PENUNTUT MENGIKUT JENIS DADAH<br />

2013-2017<br />

Tahun<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Opiat<br />

*<br />

Metham<br />

phetamin<br />

(Crystalline)<br />

Ganja<br />

Metham<br />

Phetamin<br />

(Tablets)<br />

ATS<br />

**<br />

Pil Psiko<br />

Tropik<br />

***<br />

Lain-<br />

Lain<br />

***<br />

94 19 30 1 5 0 1 150<br />

Jum<br />

62.67 12.67% 20.00 0.67% 3.33 0.00% 0.67% 100<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

106 36 45 7 8 0 1 203<br />

52.22 17.73% 22.17 3.45% 3.94 0.00% 0.49% 100<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

106 113 46 5 14 0 0 284<br />

37.32 39.79% 16.20 1.76% 4.93 0.00% 0.00% 100<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

72 151 62 11 7 3 0 306<br />

23.53 49.35% 20.26 3.59% 2.29 0.98% 0.00% 100<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

47 146 72 17 11 0 1 294<br />

15.99<br />

%<br />

49.66% 24.49<br />

%<br />

5.78% 3.74<br />

%<br />

0.00% 0.34% 100<br />

%<br />

Nota:<br />

i. *Merujuk kepada Heroin dan morfin<br />

ii.**Merujuk kepada Ecstasy, amphetamin & Pil Kuda<br />

iii.Ganja : Ganja, Hashish dan Marijauna<br />

iv.***Termasuk Benzodiazepine, Pil Psikotropik dan Eramin5<br />

v.***Termasuk daun ketum, Depressen, Dissoaciative, Hallucinogens, Inhalan dan<br />

lain-lain<br />

vi. Data jumlah jenis dadah yang diguna tidak semestinya menyamai jumlah<br />

penagih. Ini kerana terdapat penagih yang menggunakan lebih daripada satu jenis<br />

dadah.<br />

vii. Terdapat pengemaskinian data mengikut pengkelasan kumpulan dadah yang<br />

telah dipiawaian oleh pihak antarabangsa.<br />

113


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

terdapat halangan daripada segi<br />

psikologi seperti ketidakyakinan<br />

dalam melaksanakan programprogram<br />

pencegahan yang melibatkan<br />

pelbagai komuniti seperti Agensi<br />

Anti Dadah Kebangsaan (AADK),<br />

Kementerian Kesihatan, polis, pihak<br />

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)<br />

khususnya oleh pihak yang<br />

dipertanggung-jawabkan seperti<br />

kaunselor, guru bimbingan dan<br />

kaunseling dan sebagainya (Amla,<br />

Zuria, Salleh, 2009).<br />

Pelaksanaan program-program<br />

perkembangan, pencegahan dan<br />

pemulihan serta perubahan inovasi<br />

dalam kurikulum di sekolah<br />

seringkali menghadapi halangan<br />

berikutan wujudnya perasaan<br />

bimbang, konflik, rasa tidak tenteram<br />

dan kesukaran guru untuk menukar<br />

amalan sedia ada kepada amalan yang<br />

baharu. Bahkan masih juga terdapat<br />

halangan daripada segi psikologi<br />

seperti ketidakyakinan dalam<br />

melaksanakan program-program<br />

pencegahan yang melibatkan pelbagai<br />

komuniti seperti Agensi Anti Dadah<br />

Kebangsaan (AADK), Kementerian<br />

Kesihatan, polis, pihak Persatuan Ibu<br />

Bapa dan Guru (PIBG) khususnya<br />

oleh pihak yang dipertanggungjawabkan<br />

seperti kaunselor, guru<br />

bimbingan dan kaunseling dan<br />

sebagainya (Amla, Zuria, Salleh,<br />

2009).<br />

Kerangka Teori Kajian<br />

Kajian ini menggunakan kerangka<br />

teori reflektif Wallace (1991) yang<br />

berpendapat bahawa seseorang guru<br />

biasanya mempunyai pengetahuan<br />

dan pengalaman sedia ada yang<br />

berkaitan dengan bidang tugasnya.<br />

Apabila mengikuti latihan<br />

professional, seseorang guru itu akan<br />

mengaitkan pengetahuan yang<br />

diterimanya (received knowledge)<br />

dengan pengetahuan melalui<br />

pengalaman (experiental knowledge)<br />

yang merupakan dua sumber yang<br />

penting dalam latihan professional.<br />

Kedua-dua sumber pengetahuan<br />

tersebut mengikut Wallace saling<br />

bergantung antara satu sama lain bagi<br />

membolehkan guru lebih bersedia<br />

untuk melaksanakan tugas<br />

profesionalnya. Oleh itu, bagi kajian<br />

ini penyelidik telah menggunakan<br />

kerangka teori Wallace (1991) yang<br />

telah diubahsuai mengikut kesesuaian<br />

kajian seperti Rajah 1.<br />

114


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Peranan Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling Dalam Pencegahan<br />

Dadah di Sekolah<br />

Persepsi positif masyarakat terhadap<br />

perkhidmatan bimbingan dan<br />

kaunseling semakin meluas apabila<br />

semakin ramai memerlukan<br />

perkhidmatan<br />

tersebut.<br />

Perkembangan ekonomi yang pesat,<br />

desakan hidup yang semakin<br />

meruncing mula memperlihatkan<br />

perubahan sosial dan memerlukan<br />

perkhidmatan bimbingan dan<br />

kaunseling dipraktikkan dengan lebih<br />

meluas dalam kalangan masyarakat<br />

kini. Oleh yang demikian Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling di sekolah<br />

perlu lebih peka dan bersedia dengan<br />

cabaran-cabaran semasa yang<br />

melanda agar perkhidmatan yang<br />

diberi mencapai matlamat.<br />

Perubahan pesat yang berlaku di<br />

sekolah memberi kesan kepada<br />

perkembangan dan perubahan yang<br />

bakal berlaku. Perkhidmatan<br />

bimbingan dan kaunseling di sekolah<br />

dipercayai dapat membendung gejalagejala<br />

negatif serta menyediakan<br />

bantuan perkembangan minda dan<br />

pemulihan. Oleh itu peranan Guru<br />

115


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Bimbingan dan Kaunseling adalah<br />

penting dalam mengendalikan<br />

program yang tersusun untuk<br />

membantu murid menghadapi<br />

cabaran tersebut (Amla, Zuria, Salleh,<br />

2009).<br />

Keperluan Perkhidmatan<br />

Kaunseling Kepada Pelajar<br />

Menurut Muhammad Uthman el-<br />

Muhammadi (2003), dalam profesion<br />

perguruan, tugas guru bukan sahaja<br />

mengajar sesuatu mata pelajaran<br />

tertentu tetapi guru juga berperanan<br />

sebagai pendidik manusia, justeru itu<br />

para guru haruslah memiliki ciri-ciri<br />

profesionalisme yang menguasai<br />

ilmu-ilmu teras dan ilmu pedagogi<br />

sebagai asas kepada etika dan<br />

profesion perguruan. Seorang guru<br />

yang profesional khususnya Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling perlu<br />

sentiasa mencari jalan dan<br />

memikirkan bagaimana pendekatan<br />

yang terbaik dari segi penyampaian<br />

ilmu dan maklumat serta kemahiran<br />

kepada pelajarnya. Para guru serta<br />

Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

mesti mempersiapkan diri dengan<br />

ilmu pengetahuan dan kemahiran<br />

serta nilai-nilai murni yang unggul<br />

bagi menjadikan diri mereka sebagai<br />

pendidik yang berwibawa, mampu<br />

membangunkan sistem pendidikan<br />

negara yang berkualiti dan bertaraf<br />

dunia (world class).<br />

Sehubungan itu, bagi menjamin<br />

kesejahteraan negara pada masa<br />

hadapan, adalah penting untuk<br />

melahirkan pelajar yang bebas<br />

daripada terlibat dengan<br />

penyalahgunaan dadah. Usaha<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

merancang dan melaksanakan<br />

Program Pendidikan Pencegahan<br />

Dadah (PPDa) di sekolah bagi<br />

menangani permasalahan penularan<br />

dadah di sekolah merupakan langkah<br />

proaktif ke arah pembasmian<br />

penyalahgunaan dadah. Walau<br />

bagaimana pun, dalam merealisasikan<br />

usaha-usaha murni ini, KPM turut<br />

telah mengenal pasti isu atau masalah<br />

yang perlu ditangani iaitu kekurangan<br />

guru terlatih dan Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling terlatih dalam pendidikan<br />

pencegahan dadah.<br />

OBJEKTIF KAJIAN<br />

i. Mengenalpasti kesediaan Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling untuk<br />

menjalankan sesi bimbingan dan<br />

kaunseling kepada pelajar berisiko<br />

terlibat penyalahgunaan dadah di<br />

sekolah<br />

116


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

ii. Mengenalpasti latihan khusus<br />

diperlukan oleh Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling dalam pencegahan<br />

penyalahgunaan dadah di sekolah<br />

SOLAN KAJIAN<br />

Persoalan kajian yang telah<br />

dikenalpasti adalah:<br />

i. Sejauhmanakah kesediaan Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling untuk<br />

menjalankan sesi bimbingan dan<br />

kaunseling kepada pelajar berisiko<br />

terlibat penyalahgunaan dadah di<br />

sekolah?<br />

ii. Adakah latihan khusus diperlukan<br />

oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

dalam pencegahan penyalahgunaan<br />

dadah di sekolah?<br />

METODOLOGI KAJIAN<br />

Kajian ini menggunakan pendekatan<br />

kualitatif yang bertujuan untuk<br />

mengenal pasti kesediaaan dan<br />

keperluan latihan kepada Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling dalam<br />

pencegahan penyalahgunaan dadah di<br />

sekolah dengan menggunakan reka<br />

bentuk Kajian Kes bagi mendapatkan<br />

data primer. Kajian kes digunakan<br />

kerana ia bersesuaian dengan hasrat<br />

dan matlamat kajian iaitu untuk<br />

mengenal pasti kesediaan dan<br />

meneroka keperluan latihan yang<br />

sesuai kepada Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling.<br />

Sampel-sampel yang dipilih adalah<br />

terdiri daripada sampel yang<br />

memenuhi kriteria yang dikehendaki<br />

dalam kajian berbentuk “purposive<br />

sampling”. Bagi tujuan pemilihan<br />

responden, pengkaji memilih enam<br />

orang Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling sepenuh masa di Sekolah<br />

Rendah Daerah Sepang, Selangor<br />

sebagai peserta kajian. Menurut<br />

Patton (1990), tidak ada satu<br />

peraturan bagi menentukan saiz<br />

sampel. Menurutnya lagi, dalam<br />

kajian kualitatif partisipan kajian<br />

dipilih dalam jumlah yang kecil. Ini<br />

bertujuan untuk mendapatkan<br />

maklumat yang mendalam dan<br />

berfokus.<br />

Menurut Stake (1995),<br />

“Case study is the study of the<br />

particularity and complexity of a<br />

single case, coming to understand its<br />

activity within important<br />

circumstances”.<br />

Kajian kes juga merupakan satu<br />

kajian empirikal yang berdasarkan<br />

prosedur yang sistematik dan saintifik<br />

117


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

bagi menyiasat fenomena semasa<br />

dalam konteks kehidupan yang<br />

sebenar dan membolehkan data dari<br />

pelbagai konteks dianalisis. Kaedah<br />

kajian kes menggunakan<br />

pengumpulan data secara tringulasi,<br />

iaitu pengumpulan data dari tiga<br />

sumber iaitu pemerhatian, temu bual<br />

dan analisis dokumen. Oleh itu,<br />

kajian kes menurut De Vaus (2005)<br />

adalah suatu penerokaan mendalam<br />

yang berupaya menjurus kepada<br />

pembinaan konsep kerana kajian ini<br />

melalui satu proses pengumpulan dan<br />

penganalisisan data secara induktif.<br />

Data dianalisis dengan menggunakan<br />

kaedah manual. Gerak kerja ini<br />

dilakukan secara manual berpandukan<br />

perisian ATLAS.ti 8 dalam<br />

menganalisa data kualitatif. Pengkaji<br />

juga telah menggunakan kaedah<br />

tematik analisis yang disarankan oleh<br />

Strauss dan Corbin (1998) yang<br />

dikenali sebagai kerangka paradigma<br />

mengekod.<br />

Untuk<br />

menghubungkaitkan di antara tema -<br />

tema dalam kod yang telah disusun,<br />

pengkaji telah menggunakan kaedah<br />

yang telah disarankan oleh Creswell<br />

(2005) yang dinamakan sebagai<br />

perkaitan di antara tema-tema dan<br />

kategori-kategori.<br />

PERBINCANGAN<br />

Soalan Kajian 1 :<br />

Sejauhmanakah kesediaan Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling untuk<br />

menjalankan sesi bimbingan dan<br />

kaunseling kepada pelajar berisiko<br />

terlibat penyalahgunaan dadah di<br />

sekolah ?<br />

Dalam menjalankan perkhidmatan<br />

bimbingan dan kaunseling kepada<br />

pelbagai kelompok pelajar di<br />

sekolah, kesediaan guru amat penting.<br />

Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

merupakan guru utama yang memberi<br />

perkhidmatan bimbingan dan<br />

kaunseling di sekolah. Oleh itu, Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling perlu<br />

bersedia berhadapan dengan klien<br />

yang pelbagai khususnya yang terdiri<br />

daripada pelajar berisiko terlibat<br />

penyalahgunaan dadah di sekolah.<br />

Hasil analisis temu bual menunjukkan<br />

kesemua peserta kajian bersedia<br />

dalam menjalankan perkhidmatan<br />

bimbingan dan kaunseling terhadap<br />

pelajar berisiko.<br />

Analisis dapatan temubual Rl, R2,<br />

R3, R4, R5 dan R6 mengenai<br />

kesediaan Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling<br />

menjalankan<br />

perkhidmatan kepada pelajar berisiko<br />

terlibat penyalahgunaan dadah di<br />

118


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

sekolah dapat dilihat dari petikan<br />

respon dari responden:<br />

R1:..........agak terhad kerana<br />

kekurangan ilmu pengetahuan dalam<br />

bidang berkaitan ......tetapi terima aje<br />

pelajar untuk dibantu dan dibimbing,<br />

kasihan pelajar tu mungkin suka-suka<br />

merokok<br />

(Tema : Empati)<br />

R2:..........perlu tambah ilmu<br />

pengetahuan tentang dadah,<br />

berdamping dengan pelajar-pelajar<br />

atau pelajar yang tidak bersekolah<br />

untuk tahu cara pergaulan mereka<br />

dengan rakan yang perkenalkan<br />

dadah<br />

(Tema : Menerima tanpa syarat)<br />

R3:.........secara peribadi, saya<br />

menerima klien tanpa syarat. Namun<br />

saya tidak berpengalaman untuk<br />

menjalankan sesi .....<br />

(Tema : Menerima tanpa syarat)<br />

R4:.........saya menerima semua klien<br />

tanpa syarat...namun begitu saya<br />

masih lagi perlu untuk menimba ilmu<br />

berkenaan dengan pendidikan<br />

pencegahan penyalahgunaan dadah.<br />

(Tema : Menerima tanpa syarat)<br />

R5:.........bersedia melakukan sesi<br />

kaunseling jika terdapat murid saya<br />

yang berisiko, tetapi pengetahuan<br />

mengenai PPDa adalah kurang.<br />

(Tema : Menerima tanpa syarat)<br />

R6:.........akan bersedia dengan<br />

mendapatkan lebih banyak<br />

maklumat/panduan sebelum<br />

melaksanakan sesi supaya dapat<br />

membantu murid..<br />

(Tema : Menerima tanpa syarat)<br />

Berdasarkan dapatan, didapati<br />

bahawa responden kajian bersedia<br />

untuk menjalankan perkhidmatan<br />

bimbingan dan kaunseling kepada<br />

pelajar berisiko terlibat<br />

penyalahgunaan dadah di sekolah.<br />

Namun faktor pengetahuan<br />

memainkan peranan utama dan secara<br />

tidak langsung, pengetahuan yang<br />

terhad berkaitan penyalahgunaan<br />

bahan mengganggu keyakinan guru<br />

bimbingan dan kaunseling untuk<br />

berhadapan dengan klien yang terdiri<br />

dari pelajar berisiko terlibat<br />

penyalahgunaan dadah di sekolah.<br />

Kesediaan kesemua peserta kajian<br />

yang merupakan guru bimbingan dan<br />

kaunseling adalah selari dengan<br />

kemahiran-kemahiran yang<br />

seharusnya dimiliki oleh guru<br />

bimbingan dan kaunseling antaranya<br />

empati, menerima tanpa syarat,<br />

119


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

kongruen, berfikiran terbuka dan<br />

jujur. Walaupun setiap proses<br />

kaunseling melibatkan kemahiran<br />

yang berbeza, namun guru bimbingan<br />

dan kaunseling harus bijak<br />

mengaplikasikan kemahiran mengikut<br />

keperluan klien dan juga bersesuaian<br />

dengan situasi yang dialami ketika<br />

itu.<br />

Sikap dan keyakinan yang mantap<br />

akan memastikan guru bimbingan dan<br />

kaunseling benar-benar bersedia<br />

menjalankan perkhidmatan<br />

bimbingan dan kaunseling kepada<br />

pelajar. Ini selaras dengan<br />

pandangan Zurida dan Hashimah<br />

(2004) yang berpendapat bahawa<br />

sikap dianggap salah satu elemen<br />

penting yang mempengaruhi<br />

pemikiran dan tindakan seseorang.<br />

Guru bimbingan dan kaunseling<br />

berperanan dalam membantu pelajar<br />

mengenal pasti potensi yang ada pada<br />

diri pelajar lebih awal sebelum<br />

memberikan sebarang intervensi atau<br />

pun menjalankan proses modifikasi<br />

tingkah laku<br />

Dalam proses bimbingan dan<br />

kaunseling juga, adalah perlu bagi<br />

seorang Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling bersandarkan kepada<br />

pegangan teori sebagai garis panduan<br />

menolong. Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling yang mengaplikasi teori<br />

dalam sesi menolong klien yang<br />

dibantu, akan memberi fokus<br />

terhadap ciri-ciri penting seperti<br />

empati, ketulenan, keredaan dan<br />

kongruen. Dalam konteks<br />

perkhidmatan bimbingan dan<br />

kaunseling yang menggunakan Teori<br />

Pemusatan Perorangan sebagai asas<br />

teori dalam membantu klien ke arah<br />

celik akal, Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling perlu menonjolkan ciriciri<br />

yang dinyatakan dalam membina<br />

hubungan dengan klien yang dibantu.<br />

Carl Rogers menegaskan bahawa<br />

manusia boleh diberi kepercayaan,<br />

tahu mencari alternatif, boleh<br />

memahami diri sendiri, boleh<br />

membuat perubahan yang membina<br />

dan boleh menjalani kehidupan yang<br />

berkesan dan menghasilkan sesuatu,<br />

(Corey, 2000). Apabila Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling dapat<br />

benar-benar menghubungi dan<br />

menyelami secara mendalam<br />

kehidupan klien yang sebenar,<br />

mengambil berat, memberi perhatian,<br />

dan tidak berat sebelah dalam<br />

memahami klien maka besar<br />

kemungkinan klien akan mengalami<br />

perubahan yang ketara.<br />

Teori ini menetapkan ahli terapi atau<br />

Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

bertindak sebagai fasilitator atau<br />

pemudah cara dalam menolong klien<br />

120


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

mengetahui keupayaan diri san<br />

mencari jalan penyelesaian yang<br />

sesuai. Oleh yang demikian, secara<br />

keseluruhannya pendekatan<br />

pemusatan klien memberi<br />

kepercayaan dan tanggungjawab yang<br />

lebih kepada klien yang sedang<br />

mengendalikan<br />

masalahmasalahnya.<br />

Oleh itu Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling perlu<br />

menunjukkan kesediaan yang tinggi<br />

untuk membantu khususnya pelajar<br />

berisiko terlibat dalam<br />

penyalahgunaan dadah.<br />

Dalam melaksanakan perkhidmatan<br />

bimbingan dan kaunseling, Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling perlu<br />

bersedia dengan pelbagai kemahiran.<br />

Kemahiran personalisasi merujuk<br />

kepada kesedaran dan penerimaan<br />

Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

terhadap perasaan, kepercayaan dan<br />

nilai klien dan juga diri guru itu<br />

sendiri, termasuk juga keupayaan<br />

kaunseling yang dimiliki oleh Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling. Ini<br />

termasuklah kesediaan Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling untuk<br />

menerima maklum balas terhadap<br />

cabaran-cabaran yang diterima oleh<br />

seseorang Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling (Bernard, 1979).<br />

Kemahiran tingkah laku profesional<br />

pula merujuk kepada perkembangan<br />

dan penampilan profesionalisme Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling semasa<br />

melaksanakan tugas sebagai seorang<br />

yang profesional. Ini termasuk aspek<br />

pakaian, persekitaran kerja dan<br />

integriti diri sebagai seorang yang<br />

profesional. Dalam soal etika ini,<br />

seseorang kaunselor atau Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling haruslah<br />

patuh kepada garis panduan dan etika<br />

yang telah ditetapkan oleh Lembaga<br />

Kaunselor (Bernard, 2000).<br />

Soalan Kajian 2 :<br />

Adakah latihan khusus diperlukan<br />

oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

dalam pencegahan penyalahgunaan<br />

dadah di sekolah ?<br />

Analisis dapatan temubual Rl, R2,<br />

R3, R4, R5 dan R6 mengenai latihan<br />

khusus diperlukan oleh Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling dalam<br />

pencegahan penyalahgunaan dadah di<br />

sekolah dapat dilihat dari petikan<br />

respon dari responden:<br />

R1:..........Ya..kerana murid sekolah<br />

rendah (SR) semakin terdedah<br />

dengan gejala tidak sihat. Saya<br />

memerlukan bengkel pengendalian<br />

kelompok berkesan bersama pelajar<br />

berisiko..<br />

121


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

(Tema : Keperluan Latihan)<br />

R2:..........Ya..ini kerana ada<br />

sebilangan kes tidak berlaku di<br />

sekolah tetapi berlaku di sekolah lain.<br />

Perlu menanggani lebih awal.<br />

Kursus atau latihan cara pegawai<br />

menanggani masalah dadah....latihan<br />

berbentuk ceramah (dadah-dadah<br />

sintetik atau moden)<br />

(Tema : Keperluan Latihan)<br />

R3:..........perlu terutama di sekolah<br />

rendah kerana guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling juga tidak didedahkan<br />

untuk cara mengatasi atau cara<br />

menghadapi murid berisiko......perlu<br />

kursus/seminar/bengkel yang<br />

melibatkan cara guru-guru untuk<br />

mengesan murid berisiko atau cara<br />

untuk menghadapi<br />

(Tema : Keperluan Latihan)<br />

R4:..........perlu latihan kerana latihan<br />

khusus yang mantap membolehkan<br />

saya menangani murid berisiko<br />

dengan lebih mudah dan membantu<br />

semua warga sekolah sekiranya<br />

terlibat.<br />

(Tema : Keperluan Latihan)<br />

R5:..........perlu kerana saya kurang<br />

pendedahan terhadap PPDa, jenisjenis<br />

dadah atau akibat pengambilan<br />

bahan tersebut. Saya juga perlu tahu<br />

cara mengatasi murid berisiko,<br />

tindakan kepada murid dan keluarga<br />

(Tema : Keperluan Latihan)<br />

R6:..........perlu sebab untuk<br />

mendapatkan lebih maklumat dan<br />

panduan dalam menangani isu dadah<br />

atau merokok dikalangan pelajar<br />

sekolah rendah lagi.<br />

(Tema : Keperluan Latihan)<br />

Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

yang memberikan perkhidmatan<br />

kaunseling yang bermutu perlu<br />

menguasai serta menggaplikasikan<br />

kemahiran-kemahiran asas kaunseling<br />

dalam membantu klien khususnya<br />

klien yang terdiri dari pelajar berisiko<br />

terlibat penyalahgunaan dadah di<br />

sekolah.. Kecekapan menguasai<br />

kemahiran-kemahiran ini sangat<br />

berguna ketika berhadapan dengan<br />

klien yang berada dalam<br />

ketidakseimbangan emosi dan<br />

psikologi khususnya bagi menangani<br />

pelajar yang terlibat dalam<br />

penyalahgunaan dadah.<br />

Latihan kepada Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling dalam menjalankan<br />

perkhidmatan bimbingan dan<br />

kaunseling kepada pelajar-pelajar<br />

berisiko terlibat penyalahgunaan<br />

dadah merupakan salah satu<br />

pemangkin yang akan mempengaruhi<br />

122


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

keberkesanan sesuatu proses<br />

bimbingan dan kaunseling yang<br />

dijalankan. Namun demikian tanpa<br />

pendedahan atau latihan berkaitan<br />

penyalahgunaan bahan kepada Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling dalam<br />

memberikan perkhidmatan bimbingan<br />

dan kaunseling akan menyumbang<br />

kepada sikap negatif, contohnya tidak<br />

yakin kepada diri sendiri apabila<br />

memberikan perkhidmatan bimbingan<br />

dan kaunseling kepada kelompok<br />

pelajar berisiko ini.<br />

Analisa dapatan menunjukkan semua<br />

peserta kajian menyatakan bahawa<br />

mereka tidak memperoleh sebarang<br />

latihan khusus dalam menjalankan<br />

perkhidmatan bimbingan dan<br />

kaunseling kepada pelajar berisiko<br />

terlibat penyalahgunaan dadah.<br />

Latihan-Iatihan kaunseling secara<br />

umumnya tidak memberi latihan<br />

khusus seperti bagaimana untuk<br />

mengenalpasti simpton-simpton<br />

penagih, farmakologi penyalahgunaan<br />

bahan, bahasa-bahasa slanga dalam<br />

penagihan dan lain-lain lagi untuk<br />

berhadapan dengan pelajar berisiko<br />

terlibat penyalahgunaan dadah<br />

KESIMPULAN<br />

Usaha mengembang dan membentuk<br />

Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

yang profesional dan berjaya<br />

memberikan khidmat dengan<br />

berkesan di sekolah bermula dari hari<br />

pertama mereka menjalani latihan<br />

kaunseling. Untuk melahirkan Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling berkesan<br />

bagi sekolah, kurikulum latihan yang<br />

didedahkan kepada mereka hendaklah<br />

dirancang dengan teliti bagi mengisi<br />

keperluan terkini dan akan datang.<br />

Program latihan, pendidikan dan<br />

latihan amali atau praktis/praktikum<br />

yang terkandung dalam kurikulum<br />

latihan Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling adalah asas utama bagi<br />

membentuk Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling yang profesional.<br />

Akauntabiliti program ini hendaklah<br />

dipastikan dari masa ke masa dengan<br />

membuat penilaian terhadap program,<br />

merancang semula dan jika perlu<br />

membuat analisis. Brott (2006)<br />

mencadangkan pendekatan yang lebih<br />

sesuai ialah dengan menjalankan<br />

program yang dianggap learn by<br />

doing di mana para pensyarah<br />

memberikan input dan dalam masa<br />

yang sama membuat demonstrasi<br />

serentak kepada pelajar dan selepas<br />

itu pelajar pula membuat latihan.<br />

Pendekatan ini memerlukan tenaga<br />

pengajar yang pernah bertugas<br />

sebagai kaunselor atau Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling dan lantas<br />

itu tenaga pengajar yang kurang<br />

berpengalaman adalah kurang sesuai.<br />

123


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Corey (2001) menyatakan bahawa<br />

salah satu proses untuk menjadi<br />

kaunselor, Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling yang berkesan, cekap dan<br />

responsif ialah Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling mesti sedar, belajar dan<br />

memahami nilai budaya dan bias<br />

mereka sendiri serta pandangan dunia<br />

pelanggan. Oleh itu, seorang<br />

kaunselor, Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling perlu memahami<br />

budayanya sendiri, budaya pelanggan<br />

dan sistem sosiopolitik semasa. Di<br />

samping itu, Arredondo et al. (1996)<br />

dan Corey (2001) juga menegaskan<br />

bahawa seorang kaunselor, Guru<br />

Bimbingan dan Kaunseling yang<br />

mempunyai kecekapan dalam<br />

pengendalian sesi kaunseling perlu<br />

sangat akrab dengan tiga aspek: (1)<br />

kepercayaan dan sikap, (2)<br />

pengetahuan dan (3) kemahiran.<br />

Arredondo et al. (1996) dan Corey<br />

(2001) berpandangan bahawa lebih<br />

mendalam dan lebih luas pengetahuan<br />

kaunselor, Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling, lebih berkesan<br />

perkhidmatan kaunseling yang<br />

disediakan.<br />

Hasil dapatan jelas menunjukkan<br />

bahawa secara umum, enam orang<br />

Guru Bimbingan dan Kaunseling<br />

dalam kajian ini mempunyai persepsi<br />

dan pemahaman yang baik tentang<br />

perkhidmatan bimbingan dan<br />

kaunseling yang perlu dijalankan<br />

kepada pelajar termasuk pelajar yang<br />

berisiko terlibat penyalahgunaan<br />

dadah di sekolah. Kesemua mereka<br />

mempunyai kesediaan menjalankan<br />

bimbingan dan kaunseling kepada<br />

pelajar berisiko terlibat<br />

penyalahgunaan dadah di sekolah<br />

dengan menunjukkan sikap,<br />

kepercayaan dan berpengetahuan<br />

dalam menjalankan kaunseling.<br />

Sebaliknya, Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling dalam kajian ini<br />

bersetuju bahawa terdapat<br />

kekurangan dalam kemahiran yang<br />

membuat mereka tidak bersedia<br />

sepenuhnya berurusan dengan pelajar<br />

berisiko terlibat penyalahgunaan<br />

dadah di sekolah. Kekurangan ini<br />

mungkin disebabkan oleh kekurangan<br />

pengetahuan dan perbezaan<br />

pengalaman antara mereka.<br />

Kajian ini turut menyokong kajian<br />

sebelumnya mengenai kecekapan<br />

kaunselor (Ng, 2010, Smith dan Ng,<br />

2009; Shwarzbaum & Thomas, 2008;<br />

Fuertes, Bartolomeo & Nicols, 2001).<br />

Persepsi kaunselor, Guru Bimbingan<br />

dan Kaunseling dalam aspek<br />

pemahaman mengenai kaunseling<br />

boleh diperbaiki dengan<br />

meningkatkan kecekapan mereka<br />

berhubung dengan sikap dan<br />

124


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

kepercayaan mereka, pengetahuan<br />

dan kemahiran untuk sesi kaunseling<br />

untuk menjadi lebih berkesan dan<br />

berguna (Abdul Halim et al., 2000;<br />

Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh<br />

Amat, 2009). Kajian ini mempunyai<br />

implikasi penting kepada<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

dalam memahami isu-isu kaunseling<br />

khususnya berkaitan latihan<br />

kaunseling dalam penyalahgunaan<br />

dadah yang dihadapi oleh kaunselor,<br />

guru Bimbingan dan kaunseling yang<br />

memberi perkhidmatan di sekolah.<br />

Adalah disarankan agar penyelidikan<br />

pada masa hadapan dengan<br />

menggunakan kaedah kuantitatif<br />

mampu menyediakan lebih banyak<br />

maklumat mengenai kesediaan dan<br />

keperluan latihan kaunseling dalam<br />

penyalahgunaan dadah.<br />

RUJUKAN<br />

Abdul Halim Othman, Md. Shuib Che<br />

Din, & Sapora Sipon. (2000).<br />

Latihan kaunseling di Malaysi:<br />

Satu ulasan dan cadangan.<br />

Jurnal PERKAMA, 8, 37-151<br />

Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh<br />

Amat. (2009). Bimbingan dan<br />

Kaunseling Sekolah. Ed. Ke-2.<br />

Bangi: Penerbit Universiti<br />

Kebangsaan Malaysia<br />

Arredondo, P., Toporek, M. S.,<br />

Brown, S., Jones, J., Locke, D.<br />

C., Sanchez, J. and Stadler, H.<br />

(1996). Operationalization of<br />

the Multicultural Counseling<br />

Competencies. AMCD:<br />

Alexandria, VA.<br />

Combs, Arthur .W. (1989) A Theory<br />

of Therapy: Guidelines for<br />

Counseling Practise. Newbury<br />

Park, CA: Sage<br />

Corey, G. (2000) Theory and Practise<br />

of Group Counseling (5th ed)<br />

Pacific Grove, CA:<br />

BooksCole/Wadsworth<br />

Creswell, J. W. (2006). Qualitative<br />

inquiry and research design:<br />

Choosing among five<br />

approaches (2nd ed.). Thousand<br />

Oaks, CA: Sage.<br />

Egan, G. (1990) The Skilled Helper:<br />

Model, Skills and Method for<br />

Effective Helping/ Pacific<br />

Grove, CA: Brooks/Cole<br />

Mohamed Sharif Mustaffa, Roslee<br />

Ahmad, Sulaiman Shakib Mohd<br />

Noor& Azizi Yahaya. (2005).<br />

Kemahiran lanjutan dalam<br />

kaunseling. Skudai, lahar:<br />

Universiti Teknologi Malaysia.<br />

Othman Mohamed (1996) Teori-teori<br />

Kaunseling dan Psikoterapi.<br />

Serdang: IDEAL UPM.<br />

PERKAMA. (1994). Kod etika<br />

kaunselor (Edisi semakan).<br />

125


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Kuala Lumpur: Persatuan<br />

Kaunseling Malaysia.<br />

Rogers, C.R. (1965) Client Centered<br />

Therapy. Boston: Houghton<br />

Mifflin Company<br />

Rohany Nasir. (2003). Isu-isu<br />

kaunseling dan perkembangan<br />

kerjaya. Kuala Lumpur: Utusan<br />

Publications & Distributors.<br />

Salhah Abdullah. (2005). Guru<br />

sebagai fasilitator. Kuala<br />

Lumpur: PTS Professional.<br />

See, C. M. & Ng, K. M. (2010).<br />

Counseling in Malaysia:<br />

History, current, status, and<br />

future trends. Journal of<br />

Counseling & Development,<br />

88, 18 – 22.<br />

Yin, R.K. 2009. Case study research;<br />

design and methods. (4th ed.)<br />

United States of America: Sage<br />

Publications Inc.<br />

126


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL : KEMAHIRAN PENYELESAIAN<br />

MASALAH MERENTAS KURIKULUM<br />

Anida Binti Idrus<br />

PENGENALAN<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

(KPM) sentiasa mencari ruang dan<br />

peluang untuk menambah baik<br />

kurikulum dalam sistem pendidikan<br />

negara. Menyedari kepentingan<br />

Pemikiran Komputasional, pihak<br />

kementerian telah mengambil inisiatif<br />

untuk mengintegrasikannya ke dalam<br />

kurikulum sedia ada. Pada tahun<br />

2016, 24 buah sekolah melibatkan<br />

660 murid dan 50 guru telah<br />

melaksanakan projek rintis<br />

pengintegrasian<br />

Pemikiran<br />

Komputasional dalam kurikulum di<br />

sekolah. Sebanyak 9 200 guru pula<br />

dilatih bagi pelaksanaan integrasi ini.<br />

Bermula tahun 2017,<br />

Kemahiran Pemikiran Komputasional<br />

dan Sains Komputer diintegrasikan<br />

dalam Kurikulum Standard Sekolah<br />

Rendah (KSSR) dan Kurikulum<br />

Standard Sekolah Menengah (KSSM).<br />

Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri<br />

Najib Razak yang dipetik melalui<br />

BERNAMA pada Ogos 2016<br />

menyatakan, modul Pemikiran<br />

Komputasional akan diperkenalkan di<br />

peringkat sekolah rendah (Tahun<br />

Satu) dan diteruskan dengan<br />

pelaksanaan subjek Asas Sains<br />

Komputer bagi murid Tingkatan Satu<br />

dan Empat supaya mereka terdedah<br />

dengan kemahiran teknologi digital<br />

seperti pengaturcaraan, algoritma dan<br />

penyelesaian masalah.<br />

Pemikiran Komputasional<br />

ialah suatu kemahiran yang telah pun<br />

diterapkan dalam kurikulum sekolah<br />

di beberapa negara. Amerika Syarikat,<br />

United Kingdom, New Zealand dan<br />

Australia antaranya telah pun<br />

mengintegrasikan pendidikan Sains<br />

Komputer di sekolah. Malaysia<br />

merupakan negara pertama di ASEAN<br />

yang melaksanakan integrasi ini<br />

dalam kurikulum sekolah.<br />

Pendedahan kepada<br />

Kemahiran Pemikiran Komputasional<br />

dan Bahasa Pengaturcaraan melalui<br />

program rintis di sekolah sebelum ini<br />

telah menunjukkan hasil yang positif<br />

di mana murid berupaya membina<br />

sendiri permainan, membuat<br />

persembahan dan lain-lain hasil<br />

kreatif. Pengetahuan ini menjadi satu<br />

asas yang sangat baik kepada<br />

menyediakan calon bagi kerjaya<br />

ekonomi digital pada masa akan<br />

datang. Kerjaya seperti saintis data,<br />

127


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

imagineers (engineers and multimedia<br />

effects), perekabentuk permainan 3D<br />

atau antaramuka pengguna, solutions<br />

architect adalah antara kerjaya baharu<br />

yang semakin memuncak<br />

permintaannya dalam bidang<br />

berkaitan.<br />

Dilaporkan pada tahun 2015,<br />

Malaysia merekodkan sebanyak 88<br />

107 pekerjaan dalam bidang berkaitan<br />

Sains Komputer. Ini sesuatu yang<br />

sangat memberangsangkan untuk<br />

masa hadapan negara. Ibu bapa dan<br />

guru dinasihatkan memberi galakan<br />

kepada murid untuk menyertai bidang<br />

ekonomi digital sebagai laluan kerjaya<br />

kerana ia berpotensi mendapat<br />

pulangan pendapatan yang lumayan.<br />

Pemikiran komputasional dilihat<br />

sebagai satu kemahiran yang amat<br />

diperlukan dalam kehidupan seharian<br />

yang serba mencabar. Justeru,<br />

memiliki kemahiran pemikiran<br />

komputasional yang menjadi asas<br />

untuk menyelesaikan masalah adalah<br />

sangat relevan bagi generasi masa<br />

kini.<br />

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL<br />

Penggunaan komputer dalam<br />

membantu manusia dalam proses<br />

penyelesaian masalah sememangnya<br />

tidak dinafikan. Pemikiran<br />

Komputasional (Computational<br />

Thinking) merupakan satu kemahiran<br />

yang boleh diguna pakai untuk<br />

memahami bagaimana sesuatu perkara<br />

itu boleh terjadi dengan sistematik dan<br />

logik. Ia membolehkan kita untuk<br />

mengambil masalah yang kompleks,<br />

memahami masalah sebenar dan<br />

membangunkan kaedah-kaedah<br />

penyelesaian. Sungguhpun begitu,<br />

Kemahiran Pemikiran Komputasional<br />

tidak semestinya melibatkan komputer<br />

dalam menyelesaikan sesuatu<br />

masalah.<br />

Menurut Wing (2006),<br />

Pemikiran Komputasional adalah<br />

kemahiran asas yang diperlukan oleh<br />

sesiapa sahaja dan bukan hanya<br />

kepada mereka yang berada di dalam<br />

bidang Sains Komputer. Kita boleh<br />

membentangkan kaedah penyelesaian<br />

ini dengan cara yang boleh difahami<br />

komputer secara terurus dan boleh<br />

diterima dengan logik akal manusia.<br />

Dari aspek lain, Pemikiran<br />

Komputasional adalah tentang<br />

melihat sesuatu masalah dengan cara<br />

bagaimana komputer dapat membantu<br />

kita menyelesaikan masalah tersebut.<br />

Proses itu melibatkan dua perkara<br />

iaitu:<br />

1. Pertamanya, kita memikirkan<br />

tentang langkah-langkah yang<br />

diperlukan untuk menyelesaikan<br />

masalah.<br />

128


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

2. Seterusnya, menyelesaikan masalah<br />

tersebut dengan menggunakan<br />

kemahiran teknikal melibatkan<br />

komputer.<br />

Sebagai contoh, jika kita ingin<br />

membuat animasi, kita perlu bermula<br />

dengan merancang cerita dan<br />

bagaimana penggambaran ingin<br />

dibuat sebelum kita menggunakan<br />

perkakasan dan perisian komputer<br />

untuk menyiapkan tugasan<br />

menyediakan animasi tersebut. Proses<br />

pemikiran yang berlaku sebelum<br />

kerja-kerja komputer dimulakan<br />

dipanggil Pemikiran Komputasional.<br />

Cuny, Snyder dan Wing (2010)<br />

mendefinisikannya sebagai proses<br />

pemikiran yang melibatkan formulasi<br />

masalah dan penyelesaiannya agar<br />

cara penyelesaian itu dapat diwakili<br />

dalam bentuk yang dapat dibawa<br />

secara efektif oleh agen pemprosesan<br />

maklumat.<br />

Wing (2006), juga<br />

menyatakan: “Computational thinking<br />

involves solving problems, designing<br />

systems, and understanding human<br />

behavior,by drawing on the concepts<br />

fundamental to computer science.<br />

Computational thinking includes a<br />

range of mental tools that reflect the<br />

breadth of the field of computer<br />

science.”<br />

Ia juga merupakan proses<br />

pemikiran bagi menyelesaikan<br />

masalah oleh manusia sendiri yang<br />

dibantu oleh mesin atau kedua-duanya<br />

sekali dengan menggunakan konsep<br />

asas Sains Komputer. Konsep<br />

Pemikiran Komputasional iaitu salah<br />

satu konsep pemikiran yang<br />

digunakan oleh ahli sains untuk<br />

menyelesaikan masalah dan juga<br />

digunakan dalam komputer dan<br />

teknologi kecerdasan buatan (artificial<br />

intelligence).<br />

Pemikiran<br />

Komputasional bukanlah bermaksud<br />

berfikir seperti komputer kerana<br />

komputer tidak boleh berfikir.<br />

Wing (2008) menekankan<br />

bahawa Kemahiran Pemikiran<br />

Komputasional adalah sama<br />

pentingnya dengan membaca, menulis<br />

dan mengira dan ianya perlu<br />

dimasukkan sebagai sebahagian<br />

daripada kurikulum sekolah. Ini<br />

disokong dengan laporan kajian yang<br />

menunjukkan Kemahiran Pemikiran<br />

Komputasional<br />

berupaya<br />

meningkatkan kemahiran berfikir aras<br />

tinggi (KBAT) dan kemahiran<br />

penyelesaian masalah seseorang<br />

individu. Kajian terdahulu<br />

menunjukkan murid yang memiliki<br />

Kemahiran Pemikiran Komputasional<br />

mendapat pencapaian lebih baik<br />

bukan hanya dalam mata pelajaran<br />

berasaskan komputer, tetapi juga<br />

129


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

dalam Matematik, Bahasa dan Sains<br />

(Ling, Saibin, Labadin, & Abdul Aziz,<br />

2017).<br />

Kemahiran Pemikiran<br />

Komputasional juga didefinisikan<br />

sebagai alat yang membenarkan<br />

individu merentas semua disiplin<br />

untuk menggambarkan strategi<br />

penyelesaian masalah yang baharu<br />

dan mencuba penyelesaian tersebut<br />

sama ada secara maya atau dalam<br />

dunia sebenar. Kurikulum Komputer<br />

Sains yang digunakan di Amerika<br />

Syarikat telah memperkenalkan<br />

Kemahiran Pemikiran Komputasional<br />

kepada murid sejak mereka di<br />

peringkat tadika. Pemikiran<br />

Komputasional berkongsi<br />

komponen kemahiran yang sama<br />

seperti Sains Komputer seperti<br />

pemikiran algoritma, conditional<br />

logics dan modelling. Sungguhpun<br />

begitu, Pemikiran Komputasional<br />

bukan semata-mata tentang<br />

pengaturcaraan komputer. Ianya telah<br />

menjadi satu kemahiran tambahan<br />

bagi semua orang pada abad ke 21 ini<br />

sebagai satu bentuk kemahiran<br />

survival yang akan digunakan dalam<br />

bidang kerjaya kelak.<br />

KONSEP PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL<br />

Rajah 1: Enam konsep utama Pemikiran Komputasional dan Lima pendekatan<br />

utama untuk memastikannya berjaya.<br />

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)<br />

130


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Terdapat enam konsep utama dalam<br />

Kemahiran Pemikiran Komputasional<br />

yang boleh digunakan untuk<br />

menyelesaikan masalah harian di<br />

sekeliling kita:<br />

a) Leraian (Decomposition)<br />

Leraian dalam Pemikiran<br />

Komputasional bermaksud meleraikan<br />

atau memecahkan satu masalah yang<br />

besar dan kompleks kepada masalahmasalah<br />

yang kecil supaya mudah<br />

diurus dan difahami. Tujuannya<br />

adalah untuk memudahkan proses<br />

meneliti dan memahami masalah yang<br />

sebenar secara terurus. Leraian juga<br />

membantu kita menyelesaikan<br />

masalah yang kompleks dan<br />

mengurus projek yang lebih besar. Ia<br />

juga bermaksud masalah tersebut<br />

diselesaikan secara kerja kumpulan, di<br />

mana setiap orang menggunakan<br />

pemahaman, pengalaman dan<br />

kemahiran masing-masing untuk<br />

menyele-saikan masalah tersebut.<br />

Dalam konteks bilik darjah, murid<br />

dapat mengukur tahap kesukaran bagi<br />

setiap masalah berkenaan. Dengan itu,<br />

mereka boleh mengenal pasti sumbersumber<br />

dan kaedah yang dirasakan<br />

mudah dan perlu digunakan bagi<br />

menyelesaikan-nya. Contohnya<br />

masalah menyediakan sarapan (dalam<br />

kehidupan seharian) boleh dileraikan<br />

kepada beberapa bahagian tugasan:<br />

Rajah 2: Bagaimana tugas penyediaan sarapan pagi boleh dileraikan kepada<br />

beberapa tugasan kecil<br />

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)<br />

131


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

b) Pengecaman Corak (Pattern<br />

Recognition)<br />

Pengecaman Corak dalam Pemikiran<br />

Komputasional bermaksud memerhati<br />

dan mengenalpasti persamaan, corak<br />

atau trenda dalam menyelesaikan<br />

sesuatu masalah yang kompleks<br />

dengan lebih mudah. Dengan maksud<br />

yang lebih mudah, pengecaman corak<br />

adalah teknik di mana sesuatu<br />

masalah itu dilihat dari segi kesamaan<br />

serta lebih berfokus kepada perkara<br />

yang menjadi punca utama kepada<br />

sesuatu masalah tersebut. Contoh<br />

pengecaman corak ialah dimana kita<br />

menggunakan corak cuaca untuk<br />

menyediakan jangkaan kaji cuaca dan<br />

murid mungkin dapat menyedari<br />

corak bagaimana guru bertindak balas<br />

terhadap tingkah laku mereka untuk<br />

mereka mengetahui bagaimana<br />

mereka harus bertingkah laku pada<br />

masa akan datang. Dengan mengenal<br />

pasti corak, kita dapat membuat<br />

jangkaan, mencipta peraturan dan<br />

menyelesaikan lebih banyak masalah.<br />

Pakar komputer berjaya<br />

menyelesaikan masalah dengan pantas<br />

dan efisyen dan mengguna pakai<br />

semula pendekatan penyelesaian<br />

masalah yang pernah digunakan<br />

semula kerana wujudnya pengecaman<br />

corak ini. Jika mereka dapat melihat<br />

corak yang biasa dilihat dalam<br />

program atau masalah yang timbul,<br />

mereka akan membina satu<br />

penyelesaian umum atau modul yang<br />

boleh digunapakai berulang kali tanpa<br />

perlu membinanya dalam banyak<br />

versi. Contohnya, komputer yang<br />

diprogramkan untuk mengecam corak<br />

dalam data yang dimasukkan seperti<br />

sistem pengecaman wajah, sistem<br />

pengecaman nombor plat kenderaan.<br />

c) Peniskalaan (Abstraction)<br />

Peniskalaan dalam Pemikiran<br />

Komputasional merupakan proses<br />

penentuan aspek penting dalam<br />

sesuatu permasalahan. Dalam erti kata<br />

lain, pengenalpastian masalah asas<br />

atau masalah utama dengan<br />

mengenepikan masalah-masalah<br />

sampingan atau kecil. Peniskalaan<br />

mengekstrak maklumat yang<br />

berkaitan sahaja untuk menyatakan<br />

idea atau isu utama dan<br />

mempermudahkan pengurusan<br />

masalah yang kompleks. Peniskalaan<br />

berupaya menapis maklumat yang<br />

tidak perlu dan fokus kepada<br />

maklumat relevan yang mentakrifkan<br />

idea utama. Contohnya ialah masalah<br />

kehadiran staf di dalam sesuatu<br />

jabatan. Antara sebab utama<br />

kelewatan mereka hadir di tempat<br />

bertugas ialah urusan keluarga, trafik<br />

dan kesihatan. Selain itu, dalam<br />

132


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Rajah 3: Membuat jangkaan tentang trenda akan datang berdasarkan pengecaman corak<br />

terdahulu<br />

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)<br />

konteks sekolah peniskalaan<br />

digunakan untuk mempermudah<br />

urusan institusi tersebut. Contohya<br />

penggunaan jadual waktu sebagai<br />

contoh peniskalaan tentang apa yang<br />

berlaku sepanjang minggu tersebut. Ia<br />

menyatakan maklumat utama tentang<br />

mata pelajaran dan guru yang<br />

bertanggung jawab mengajar mata<br />

pelajaran tersebut. Manakala perincian<br />

tentang hasil pembelajaran dan aktiviti<br />

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)<br />

dirancang dalam rancangan<br />

pengajaran harian.<br />

d) Algoritma(Algorithms)<br />

Algoritma ialah beberapa siri<br />

arahan langkah demi langkah atau set<br />

peraturan yang perlu dipatuhi dan<br />

dibuat untuk menyelesaikan masalah<br />

atau mencapai matlamat akhir. Setiap<br />

arahan dikenal pasti dan perlu<br />

dilaksanakan seperti yang dirancang.<br />

Algoritma sering digunakan sebagai<br />

prosedur awal bagi membangunkan<br />

program komputer. Kebiasaannya<br />

algoritma diwakili dalam bentuk<br />

pseudokod atau carta alir.<br />

Sebagai contoh, anda pastinya<br />

mengetahui laluan terpantas untuk<br />

sampai ke sekolah iaitu belok kanan,<br />

133


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Rajah 4: Jadual waktu kelas adalah contoh peniskalaan bagi hari persekolahan bagi<br />

satu kelas yang menunjukkan rumusan ringkas.<br />

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)<br />

memandu selama sepuluh minit dan<br />

belok kiri. Ini boleh dianggap sebagai<br />

algoritma iatu arahan langkah demi<br />

langkah untuk memastikan anda<br />

sampai ke tempat yang dituju.<br />

Terdapat banyak algoritma (iaitu<br />

laluan) yang wujud untuk mencapai<br />

matlamat yang sama iaitu sampai ke<br />

sekolah. Dalam banyak-banyak laluan<br />

tersebut akan terdapat laluan yang<br />

paling pendek atau paling pantas<br />

untuk sampai ke sekolah. Dalam kes<br />

ini, algoritma ditulis untuk manusia,<br />

bukannya untuk difahami oleh<br />

komputer dan kerana itu algoritma<br />

berbeza dengan pengaturcaraan.<br />

e) Penaakulan Logik (Logical<br />

Reasoning)<br />

Penaakulan Logik membolehkan<br />

murid untuk memahami sesuatu<br />

dengan menganalisa dan menyemak<br />

fakta melalui pemikiran yang jelas<br />

dan tepat. Ia juga membantu kita<br />

menerangkan kenapa sesuatu perkara<br />

terjadi. Sekiranya kita mempunyai dua<br />

komputer yang dikonfigurasi<br />

134


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Rajah 5: Contoh algoritma-arahan langkah demi langkah dalam kehidupan seharian.<br />

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)<br />

dengan cara yang sama, diberikan<br />

arahan yang sama (program) dan<br />

diberikan input yang sama, maka<br />

output yang dihasilkan olehnya<br />

kedua-duanya pasti serupa. Tidak<br />

seperti manusia, komputer tidak<br />

dipengaruhi oleh emosi dan perasaan.<br />

Ianya adalah sesuatu yang boleh<br />

dijangka dan oleh kerana itu kita<br />

boleh menggunakan penaakulan logik<br />

untuk menentukan dengan tepat apa<br />

yang akan dilakukan oleh sistem<br />

komputer.<br />

Pengalaman melihat orang lain<br />

dan membuat eksperimen sendiri<br />

membolehkan kanak-kanak kecil<br />

membina model mental tentang<br />

bagaimana teknologi itu bekerja tanpa<br />

perlu diajar secara khusus oleh orang<br />

dewasa. Mereka berkebolehan scroll<br />

sendiri skrin tablet dan telefon pintar<br />

untuk memilih permainan komputer<br />

yang berbeza pada gadget kerana<br />

kebolehpercayaan maklum balas pada<br />

gadget yang boleh dijangka. Proses<br />

menggunakan pengetahuan sedia ada<br />

bagi sistem untuk membuat jangkaan<br />

yang boleh dipercayai tentang<br />

bagaimana ia bertindak balas pada<br />

masa akan datang ialah sebahagian<br />

daripada penaakulan logik. Dalam erti<br />

kata lain, penaakulan logik ialah<br />

tentang kebolehan menerangkan<br />

kenapa sesuatu perkara berlaku secara<br />

sedemikian. Ia juga salah satu cara<br />

135


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

untuk melihat kenapa sesuatu perkara<br />

tidak berlaku seperti yang sepatutnya.<br />

f) Penilaian (Evaluation)<br />

Penilaian ialah proses untuk<br />

memastikan sama ada algoritma,<br />

sistem atau proses adalah merupakan<br />

penyelesaian yang terbaik dan<br />

memenuhi keperluannya yang sebenar<br />

dan bagaimana ianya boleh ditambah<br />

baik. Ianya juga tentang membuat<br />

pertimbangan sama ada secara<br />

objektif atau sistematik. Penilaian<br />

adalah sesuatu yang dibuat setiap<br />

hari, di mama kita sentiasa<br />

mempertimbangkan apa yang kita<br />

lakukan dan apa yang kita fikirkan<br />

berdasarkan pelbagai faktor. Sebagai<br />

contoh apabila meneliti alatan digital<br />

untuk digunakan di dalam bilik<br />

darjah, terdapat banyak faktor yang<br />

perlu diberikan perhatian seperti<br />

sistem pengoperasian, ciri mudah<br />

alih, memori, saiz skrin dan waranti.<br />

Dalam Sains Komputer, penilaian<br />

adalah sangat sistematik dan penting,<br />

yang mana ianya melibatkan penilaian<br />

tentang kualiti, tahap efektif dan<br />

efisyennya suatu penyelesaian, sistem,<br />

produk dan proses.<br />

Satu pendekatan bagi penilaian<br />

spesifik yang boleh digunakan ialah:<br />

• Kriteria yang spesifik (contohnya<br />

matlamat dan spesifikasi<br />

rekabentuk)<br />

• Keperluan pengguna (mengambil<br />

kira siapa pengguna dan apa yang<br />

mereka perlukan bagi rekabentuk<br />

akhir)<br />

Lain-lain konsep Pemikiran<br />

Komputasional<br />

• Perselarian (Parallelization)<br />

• Simulasi (Simulation)<br />

• Perwakilan Data (Data<br />

Representation)<br />

• Analisis Data (Data Analysis)<br />

• Pengumpulan Data (Data<br />

Collection)<br />

• Automasi (Automation)<br />

KEMAHIRAN PEMIKIRAN<br />

KOMPUTASIONAL MERENTAS<br />

KURIKULUM<br />

Kemahiran Pemikiran Komputasional<br />

membolehkan murid membuat<br />

hubung kait antara apa yang telah<br />

dipelajari dengan bagaimana<br />

menyelesaikan masalah secara<br />

merentas kurikulum. Dengan<br />

menggunakan kemahiran ini, murid<br />

akan mula melihat hubungan antara<br />

mata pelajaran dalam bilik darjah<br />

dengan kehidupan seharian.<br />

• Peleraian (Decomposition)<br />

dalam Kurikulum Sekolah<br />

Rendah<br />

136


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Peleraian (Decomposition) sentiasa<br />

diamalkan semasa PdP di dalam bilik<br />

darjah. Guru acapkali meminta murid<br />

untuk mencari lebih lagi maklumat<br />

dan menceritakan dengan lebih<br />

terperinci tentang sesuatu perkara.<br />

Apabila murid melabel, menambah<br />

maklumat pada peta konsep, membina<br />

arahan, kitar hidup dan garis masa,<br />

mereka sebenarnya sedang meleraikan<br />

sesuatu. Mereka juga berfikir secara<br />

lebih terperinci dan membina<br />

kemahiran peleraian mereka.<br />

Antara situasi yang menunjukkan<br />

peleraian berlaku di sekolah rendah<br />

ialah apabila murid dikehendaki:<br />

i. melakukan aktiviti main<br />

peranan<br />

ii. mengurus jualan<br />

iii. menyediakan laporan berita<br />

(Bahasa)<br />

iv. menyelesaikan masalah<br />

matematik (Matematik)<br />

v. membuat sandwic (Reka<br />

Bentuk dan Teknologi<br />

(RBT))<br />

vi. menukar pakaian untuk<br />

memulakan aktiviti<br />

(Pendidikan Jasmani)<br />

vii. membuat pengkelasan spesis<br />

binatang (Sains)<br />

Kesemua aktiviti di atas menunjukkan<br />

mereka perlu meleraikan tugasan<br />

kepada tugasan-tugasan kecil agar<br />

ianya lebih mudah diurus. Pada<br />

peringkat awal, murid sekolah rendah<br />

masih lagi belajar bagaimana untuk<br />

membuat peleraian, biasanya mereka<br />

akan melakukan sebahagian daripada<br />

peleraian kerana tidak menyertakan<br />

semua aspek bagi sesuatu topik dan<br />

hanya melibatkan apa yang mereka<br />

tahu. Apabila pengetahuan mereka<br />

semakin mendalam, mereka<br />

seharusnya melengkapkan peleraian<br />

tersebut.<br />

• Pengecaman Corak (Pattern<br />

Recognition) dalam Kurikulum<br />

Sekolah Rendah<br />

Murid dinasihatkan agar sentiasa<br />

menyedari dan melihat kepada corak<br />

untuk membantu mereka memahami<br />

dunia ini dengan lebih baik. Mereka<br />

akan menemui idea untuk membuat<br />

generalisasi corak tersebut dalam<br />

banyak situasi dalam kurikulum bilik<br />

darjah.<br />

Antara situasi menunjukkan<br />

pengecaman corak berlaku di<br />

peringkat rendah ialah apabila murid:<br />

i. kerap didedahkan dengan rangkai<br />

kata berulang dalam nursery<br />

rhymes dan buku cerita di mana<br />

berlaku pengulangan struktur<br />

naratif dalam cerita tradisional<br />

(Bahasa)<br />

ii. belajar mengenal melodi berulang<br />

(Pendidikan Muzik)<br />

137


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

iii. menyedari wujudnya peraturan<br />

am bagi ejaan dan<br />

pengecualiannya (exceptions)<br />

(Bahasa Inggeris)<br />

iv. membuat penyiasatan apabila<br />

mengesan corak dan membuat<br />

kesimpulan (Matematik)<br />

• Peniskalaan (Abstraction)<br />

dalam Kurikulum Sekolah<br />

Rendah<br />

Peniskalaan adalah satu cara<br />

pemikiran tahap tinggi tentang<br />

masalah dan sistem dan ianya sangat<br />

perlu diperkenalkan kepada murid<br />

sekolah walaupun mereka masih di<br />

peringkat rendah. Ini adalah kerana<br />

peniskalaan bukan sahaja berlaku<br />

dalam pembelajaran berkaitan<br />

komputer semata-mata.<br />

Antara situasi menunjukkan<br />

peniskalaan berlaku di peringkat<br />

rendah ialah apabila murid:<br />

i. menyelesaikan masalah<br />

melibatkan proses<br />

mengenal pasti kata kunci<br />

dan bagaimana menukar<br />

masalah tersebut dalam<br />

bentuk ayat matematik<br />

(Matematik)<br />

ii. didedahkan tentang cara<br />

untuk melihat peta (dalam<br />

pelbagai ukuran) sebagai<br />

satu bentuk peniskalaan<br />

iii.<br />

kepada persekitaran (Kajian<br />

Tempatan)<br />

mereka cipta perancangan<br />

cerita, rumusan atau<br />

menghasilkan peta minda<br />

• Algoritma (Abstraction) dalam<br />

Kurikulum Sekolah Rendah<br />

Guru boleh membantu murid<br />

untuk mendapatkan idea tentang<br />

apa itu algoritma tidak<br />

semestinya melalui PdP<br />

berasaskan komputer sematamata.<br />

Dalam kehidupan<br />

seharian, murid dan guru kerap<br />

kali menggunakan algoritma.<br />

Rancangan pengajaran guru<br />

merupakan satu bentuk<br />

algoritma langkah-langkah<br />

berkaitan PdP dalam bilik<br />

darjah. Langkah demi langkah<br />

yang murid ikuti semasa<br />

melakukan aktiviti dan semasa<br />

bersiap untuk keluar rehat<br />

mahupun bersedia untuk belajar<br />

Pendidikan Jasmani merupakan<br />

contoh algoritma. Antara situasi<br />

menunjukkan algoritma<br />

digunakan semasa di peringkat<br />

rendah ialah apabila :<br />

i. memasak iaitu apabila<br />

mereka memikirkan tentang<br />

resipi (RBT)<br />

ii. guru memberikan arahan<br />

langkah demi langkah untuk<br />

138


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

menghasilkan penulisan<br />

(Bahasa Inggeris)<br />

iii. guru menerangkan tentang<br />

pendekatan dan langkahlangkah<br />

melakukan<br />

eksprimen (Sains)<br />

iv. guru menggunakan<br />

pendekatan tertentu untuk<br />

mengajar murid membuat<br />

mental aritmethic<br />

(Matematik)<br />

• Penaakulan Logik (Logical<br />

Reasoning) dalam Kurikulum<br />

Sekolah Rendah<br />

Terdapat banyak cara di mana murid<br />

didapati menggunakan penaakulan<br />

logik dalam pembelajaran berkaitan<br />

komputer mahupun secara merentas<br />

kurikulum. Antara situasi<br />

menunjukkan penaakulan logik<br />

digunakan semasa di peringkat rendah<br />

ialah apabila murid:<br />

sesuatu kesimpulan<br />

berdasarkan eksperimen<br />

yang telah dijalankan (Sains)<br />

iii. membincangkan tentang<br />

perkaitan logik antara kesan<br />

dan akibat dam memahami<br />

bagaimana ilmu berkaitan<br />

sejarah adalah berdasarkan<br />

pelbagai sumber (Sejarah)<br />

iv. memberikan justifikasi<br />

berkaitan material/bahan<br />

yang sesuai untuk projek<br />

mereka (RBT)<br />

• Penilaian (Evaluation) dalam<br />

Kurikulum Sekolah Rendah<br />

Penilaian berlaku setiap hari di<br />

sekolah. Murid menilai hasil kerja<br />

mereka, manakala guru menilai<br />

keberkesanan PdP. Antara situasi<br />

menunjukkan penilaian berlaku<br />

semasa di peringkat rendah ialah<br />

apabila murid:<br />

i. menerangkan tentang<br />

perbuatan watak dalam buku<br />

cerita atau tindakan<br />

seterusnya yang akan<br />

diambil oleh watak tersebut<br />

(Bahasa)<br />

ii. menerangkan tentang<br />

bagaimana mereka membuat<br />

ii.<br />

i. memilih dan menilai buku<br />

yang bagus untuk membuat<br />

rujukan berkaitan penulisan dan<br />

mencadangkan buku tersebut<br />

kepada rakan yang lain (Bahasa)<br />

.<br />

membina dan menilai hasil kerja<br />

projek mereka (RBT)<br />

139


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Rajah 6: Model menunjukkan bagaimana konsep utama pemikiran komputasional<br />

dapat diterapkan dalam aktiviti merentas kurikulum.<br />

(oleh: Computer Science Teachers Association (CSTA) dan International<br />

Society for Technology in Eductaion (ISTE) pada tahun 2009)<br />

140


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Pengerusi Yayasan Guru<br />

Malaysia Berhad (YGMB), Tan Sri<br />

Alimuddin Mohd. Dom di<br />

UTUSAN online pada Ogos 2016<br />

menulis bahawa kajian dan aplikasi<br />

Pemikiran Komputasional kini<br />

berkembang pesat di Universiti<br />

Carnegie Mellon, Pittsburgh, Amerika<br />

Syarikat (AS). Universiti ini<br />

mempunyai Center for Computational<br />

Thinking di mana aktiviti utamanya<br />

adalah melaksanakan program<br />

PROBEs atau Problem-oriented<br />

Explorations. PROBEs sentiasa<br />

melakukan percubaan bagaimana<br />

kolaborasi kaedah Pemikiran<br />

Komputasional dan Sains Komputer<br />

gunaan dapat digunakan dalam<br />

menyelesaikan sebarang masalah.<br />

Keupayaan dan kesesuaian<br />

pemikiran komputasional dalam<br />

pembelajaran berbentuk problembased<br />

menyebabkan elemennya<br />

dimasukkan dalam subjek STEM<br />

(Science, Technology, Engineering<br />

dan Mathematics) sekolah di Amerika<br />

Syarikat. Dalam subjek STEM itu, ia<br />

dianggap sebagai kemahiran kognitif<br />

yang utama kerana berupaya<br />

menyelesaikan masalah rumit dan<br />

kompleks seperti dalam bidang<br />

robotik dan ciptaan teknologi baru.<br />

Justeru, Malaysia juga perlu<br />

mengambil langkah yang sama atau<br />

sewajarnya bagi memastikan<br />

Pemikiran Komputasional dapat<br />

dintegrasikan dengan jayanya.<br />

KEPENTINGAN KEMAHIRAN<br />

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL<br />

Pakar komputer pada asasnya sangat<br />

berminat untuk mecari cara yang<br />

paling efisyen untuk menyelesaikan<br />

masalah. Mereka ingin mencari<br />

penyelesaian terbaik yang dapat<br />

menyelesaikan sesuatu masalah<br />

dengan tepat, pantas dan sumber yang<br />

minimum (masa/ruang). Antara aspek<br />

yang menjadi keutamaan:<br />

• Adakah ini cara paling efisyen<br />

untuk menyelesaikan masalah?<br />

• Adakah ini cara yang paling<br />

pantas?<br />

• Adakah ia memerlukan sumber<br />

yang paling minimum?<br />

• Adakah ianya menyelesaikan<br />

masalah dan memberikan jawapan<br />

yang betul?<br />

• Bolehkan ianya digunakan untuk<br />

menyelesaikan lain-lain masalah?<br />

Dengan cara mengintegrasikan<br />

Pemikiran Komputasional dalam<br />

kurikulum sistem pendidikan, ianya<br />

berupaya:<br />

• membantu guru membimbing<br />

murid mereka dengan lebih baik<br />

untuk mencari kaedah<br />

penyelesaian baharu bagi masalah<br />

141


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

yang kelihatan mustahil untuk<br />

diselesaikan.<br />

• membantu guru untuk<br />

menambahbaik sesuatu amalan<br />

atau aktiviti dalam PdP.<br />

• memperkaya pengajaran guru dan<br />

membenarka eksplorasi oleh<br />

murid dalam sesuatu mata<br />

pelajaran walaupun tanpa<br />

penggunaan atau akses kepada<br />

teknologi.<br />

• menambahkan keyakinan murid<br />

terutamanya untuk berhadapan<br />

dengan masalah yang kurang jelas,<br />

kompleks atau terbuka dan<br />

tertutup.<br />

Cuny et al. (2010) menyenaraikan<br />

kelebihan pemikiran komputasional<br />

kepada setiap individu antaranya:<br />

• memahami bahagian masalah<br />

yang berkaitan dengan komputasi<br />

• menilai padanan antara teknik,<br />

masalah dan alat komputasional<br />

• memahami kelebihan dan<br />

kelemahan teknik dan alat<br />

komputasional<br />

• melaksana dan menyesuaikan alat<br />

komputasional dan teknik bagi<br />

penggunaan semula<br />

• mengenal pasti peluang untuk<br />

menggunakan komputasi dengan<br />

penggunaan yang lain<br />

• menggunakan strategi<br />

komputasional seperti divide and<br />

conquer dalam domain yang lain<br />

INTEGRASI PEMIKIRAN<br />

KOMPUTASIONAL DALAM<br />

KURIKULUM<br />

Pemikiran Komputasional berupaya<br />

diintegrasikan dalam kurikulum<br />

dengan syarat iainya masih meliputi<br />

kurikulum dan ianya mampu diajar<br />

secara berkesan kepada murid dengan<br />

menggunakan konsep utama<br />

Pemikiran Komputasional. PdP yang<br />

efektif memerlukan struktur,<br />

pendekatan dan kemahiran. Model<br />

BIC (MDeC, 2016) boleh digunakan<br />

untuk melaksanakannya iaitu:<br />

• Brain-based- sebagai struktur<br />

pengajaran<br />

• Inquiry-based-sebagai pendekatan<br />

• Computational Thinking- sebagai<br />

kemahiran<br />

Guru harus berupaya<br />

mensintesiskan<br />

Pemikiran<br />

Komputasional kepada murid dan<br />

seterusnya memindahkan kemahiran<br />

tersebut kepada mereka. Antara<br />

pendekatan PdP yang boleh<br />

digunakan ialah dengan mengunakan<br />

Unplugged Activities dan antara alat<br />

pengajaran yang boleh membantu<br />

(menggunapakai konsep utama<br />

Pemikiran Komputasional) ialah drag<br />

142


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

and drop programming iaitu Scrath 2.0.<br />

Rajah 7: Contoh Unplugged Activities (Image Representation Activity)<br />

(Sumber: https://pt.slideshare.net/zabidizahari/unplugged-activities)<br />

Rajah 8. Contoh antaramuka Scratch 2.0<br />

143


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

INISIATIF KPM DAN<br />

PERBADANAN PEMBANGUNAN<br />

MULTIMEDIA MALAYSIA<br />

(MDeC)<br />

Sebanyak 1.2 juta murid dari 10 173<br />

sekolah memperoleh manfaat daripada<br />

langkah pengintegrasian kemahiran<br />

pemikiran komputasional di sekolah<br />

yang dilaksanakan KPM dan MDeC.<br />

• Latihan kepada pensyarah<br />

Institut Pendidikan Guru (IPG)<br />

Pada tahun 2016, KPM dengan<br />

kerjasama MDeC telah melatih 100<br />

orang peserta terpilih yang terdiri<br />

daripada pensyarah IPG di seluruh<br />

Malaysia melalui Bengkel Latihan<br />

Kemahiran Komputasional dalam<br />

PdP untuk Master Trainer secara<br />

berperingkat. Objektif utama<br />

latihan ini adalah meningkatkan<br />

kefahaman dan kemahiran Master<br />

Trainer tentang pengintegrasian<br />

Kemahiran<br />

Pemikiran<br />

Komputasional dalam PdP yang<br />

akan diterapkan dalam kurikulum<br />

baru TMK KSSR dan KSSM<br />

bermula 2017. Peserta mengikuti<br />

bengkel selama lima hari dan<br />

pembelajaran secara atas talian<br />

selama dua bulan sebagai syarat<br />

kelayakan mendapatkan persijilan<br />

antara bangsa British Computing<br />

Society (BCS) Computer Science<br />

Teaching Certeficate United<br />

Kingdom. Mereka yang disahkan<br />

sebagai Master Trainer akan<br />

dikehendaki meyebarluas dan<br />

melatih warga KPM mengikut<br />

tanggungjawab masing-masing<br />

secara berperingkat berkaitan<br />

kemahiran<br />

pemikiran<br />

komputasional dan konsep<br />

komputer.<br />

• Latihan kepada guru<br />

Pada tahun 2017 juga, Bahagian<br />

Pendidikan Guru (BPG) dengan<br />

kerjasama MDeC juga telah<br />

melaksanakan Kursus Pensijilan<br />

Kemahiran<br />

Pemikiran<br />

Komputasional dan Komputer<br />

Sains untuk Master Trainer dalam<br />

PdP di enam buah universiti awam<br />

terpilih di Malaysia. Sama seperti<br />

pensyarah IPG, para guru yang<br />

terpilih ini melalui bengkel selama<br />

lima hari dan pembelajaran secara<br />

atas talian selama dua bulan.<br />

Mereka yang disahkan layak akan<br />

mendapat persijilan daipada<br />

universiti awam dan dikehendaki<br />

menyebarluas dan melatih lebih<br />

ramai guru-guru mengikut<br />

tanggungjawab masing-masing<br />

secara berperingkat berkaitan<br />

kemahiran<br />

pemikiran<br />

komputasional.<br />

MDeC melalui gerakan<br />

#mydigitalmaker mengambil inisiatif<br />

144


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

dengan melaksanakan pelbagai<br />

program melibatkan pelbagai lapisan<br />

masyarakat untuk memacu negara ke<br />

arah melahirkan bakat-bakat dalam<br />

bidang teknologi digital.<br />

Banyak program dan pertandingan<br />

disediakan untuk membantu murid,<br />

guru dan ibu bapa untuk memahami<br />

dengan lebih baik pendidikan<br />

teknologi digital dan potensinya untuk<br />

menuju negara ekonomi digital. Usaha<br />

ini diharapkan dapat melahirkan lebih<br />

ramai calon yang memiliki kemahiran<br />

teknologi digital sejajar dengan<br />

keperluan Revolusi Industri 4.0.<br />

Antara program-program MDeC dalam menjayakan gerakan<br />

#mydigitalmaker:<br />

Sumber: https://www.mydigitalmaker.com<br />

145


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

CABARAN<br />

Pengintegrasian Pemikiran<br />

Komputasional dalam PdP secara<br />

merentas kurikulum di Malaysia<br />

memerlukan usaha dan sokongan<br />

semua pihak, Tidak hanya<br />

menyerahkan secara bulat-bulat<br />

peranan itu kepada guru, ibu bapa<br />

seharusnya turut mengambil tahu dan<br />

bersama-sama memberi sokongan<br />

dengan memberikan pendedahan<br />

kepada anak mereka melalui bengkelbengkel<br />

yang dianjurkan oleh MDeC<br />

dan lain-lain pihak.<br />

Pihak KPM termasuklah JPN,<br />

PPD dan sekolah harus sentiasa<br />

membuka peluang kepada lebih ramai<br />

guru untuk mendapat pendedahan<br />

khusus berkaitan Pemikiran<br />

Komputasional. Guru juga tidak harus<br />

menunggu sahaja, mereka perlu<br />

mengambil inisiatif membuat carian<br />

dan membuat bacaan berkaitan<br />

Pemikiran Komputasional dan<br />

mengamalkan konsep pembelajaran<br />

sepanjang hayat.<br />

Pengintegrasian konsep<br />

Pemikiran Komputasional dalam PdP<br />

di dalam bilik darjah bukanlah mudah.<br />

Ianya memerlukan kajian mendalam<br />

dan pengenal pastian cara yang efektif<br />

bagi penyampaiannya. Sokongan<br />

terhadap para guru dari aspek<br />

kemahiran PdP adalah sangat<br />

mustahak untuk memastikan<br />

pelaksaanaan Pemikiran Kompu<br />

tasional mencapai objektifnya.<br />

Kajian menunjukkan<br />

sebahagian guru masih mempunyai<br />

pemahaman yang lemah berkaitan<br />

Pemikiran Komputasional (Ling et al.,<br />

2017). Justeru KPM dan pihak<br />

sekolah khususnya harus mencari<br />

alternatif yang tepat untuk<br />

memastikan<br />

kelangsungan<br />

pengintegrasian<br />

Pemikiran<br />

Komputasional dalam bilik darjah di<br />

Malaysia.<br />

Rujukan<br />

BERNAMA (2016). Computational<br />

Thingking, Computer Science<br />

To Be Taught In School Next<br />

Year. Retrieved from:<br />

http://plus.bernama.com/v1/ne<br />

ws2.php?id=925923&wc=<br />

Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W.,<br />

Howe, C., Lister, R., Mason,<br />

R., ... & Veal, J. (2017).<br />

Improving the computational<br />

thinking pedagogical<br />

capabilities of school<br />

teachers. Australian Journal of<br />

Teacher Education, 42(3), 4.<br />

Cuny, J., Snyder, L., & Wing, J. M.<br />

(2010). Demystifying<br />

computational thinking for noncomputer<br />

scientists. Unpublished<br />

manuscript in progress,<br />

146


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

referenced in http://www. cs.<br />

cmu.<br />

edu/~<br />

CompThink/resources/TheLink<br />

Wing. pdf.<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

(2013). Pelan Pembangunan<br />

Pendidikan Malaysia 2013-<br />

2025: Pendidikan Prasekolah<br />

hingga Lepas Menengah.<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

Bahagian Pembangunan<br />

Kurikulum (2017). TMK<br />

Dalam Kurikulum Standard<br />

Sekolah Rendah (Semakan<br />

2017).<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

Bahagian Pendidikan Guru<br />

(2016). Asas Sains Komputer<br />

Tingkatan 1.<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

Bahagian Pendidikan Guru<br />

(2016). Asas Sains Komputer<br />

Tingkatan 1.<br />

Ling, U. L., Saibin, T. C., Labadin, J.,<br />

& Aziz, N. A. (2017).<br />

Preliminary Investigation:<br />

Teachers’ Perception on<br />

Computational Thinking<br />

Concepts. Journal of<br />

Telecommunication, Electronic<br />

and Computer Engineering<br />

(JTEC), 9(2-9), 23-29.<br />

Ling, U. L., Saibin, T. C., Naharu, N.,<br />

Labadin, J., & Aziz, N. A.<br />

(<strong>2018</strong>). An Evaluation Tool To<br />

Measure Computational<br />

Thinking Skills: Pilot<br />

Investigation. Herald National<br />

Academy of Managerial Staff of<br />

Culture and Arts, (1).<br />

Perbadanan<br />

Pembangunan<br />

Multimedia Malaysia (MDeC).<br />

(2016). Computational<br />

Thinking and Computer<br />

Science Teaching Certificate<br />

Program: Basic Teacher<br />

Training Guide,<br />

Saari, E. M., Blanchfield, P., &<br />

Hopkins, G. (2015, May).<br />

Computational Thinking: A<br />

Tool to Motivate Understanding<br />

in Elementary School Teachers.<br />

In International Conference on<br />

Computer<br />

Supported<br />

Education (pp. 348-364).<br />

Springer, Cham.<br />

UTUSAN (2016). Mengurus Modul<br />

Pemikiran Komputasional.<br />

Retrieved fromhttp://www.utusan<br />

.com.my/rencana/utama/mengurusmodul-pemikiran-komputasional<br />

1.376378#ixzz5WoToZnSP<br />

Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M.,<br />

Orton, K., Jona, K., Trouille,<br />

L., & Wilensky, U. (2014).<br />

Defining computational<br />

thinking for science,<br />

technology, engineering, and<br />

math. In American Educational<br />

Research Association Annual<br />

147


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

Meeting, Philadelphia,<br />

Pennsylvania.<br />

Wing, J. M. (2006). Computational<br />

thinking. Communications of<br />

the ACM, 49(3), 33-35.<br />

Wing, J. M. (2008). Computational<br />

thinking and thinking about<br />

computing. Philosophical<br />

transactions of the royal society<br />

of London A: mathematical,<br />

physical and engineering<br />

sciences, 366(1881), 3717-<br />

3725.<br />

Wing, J. M. (2010). Computational<br />

Thinking: What and Why? Link<br />

Magazine.<br />

Yadav, A., Hong, H., & Stephenson,<br />

C. (2016). Computational<br />

thinking for all: pedagogical<br />

approaches to embedding 21st<br />

century problem solving in K-<br />

12<br />

classrooms. TechTrends, 60(6),<br />

565-568.<br />

Laman Web:<br />

www.barefootcas.org.uk<br />

https://www.mydigitalmaker.com<br />

148


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

SPECIALITY PROGRAM FOR ALCOHOL AND DRUG ABUSE<br />

(SPADA)<br />

PENGENALAN<br />

Zaiton binti Sharif<br />

Program Diploma Siswazah Dalam<br />

Penyalahgunaan Dadah (SPADA)<br />

merupakan program pengajian yang<br />

ditawarkan di Fakulti Kepimpinan dan<br />

Pengurusan, Universiti Sains Islam<br />

Malaysia (USIM) dan Fakulti<br />

Psikologi dan Pendidikan, Universiti<br />

Malaysia Sabah (UMS) mulai tahun<br />

2005. Penawaran program ini<br />

merupakan sumbangan IPTA dalam<br />

melahirkan kumpulan pakar,<br />

perancang dan pemikir bagi<br />

membantu negara memerangi dadah<br />

sebagai musuh No 1 Negara. Program<br />

SPADA di Fakulti Kepimpinan dan<br />

Pengurusan, USIM dan Fakulti<br />

Psikologi dan Pendidikan, UMS<br />

menawarkan latihan kepakaran dalam<br />

bidang penyalahgunaan dadah dengan<br />

menyediakan prasarana yang lengkap<br />

bagi proses pengajaran dan<br />

pembelajaran. Program SPADA ini<br />

juga mempunyai hubungan<br />

keorganisasian yang mantap dengan<br />

Agensi Antidadah Kebangsaaan<br />

(AADK) dan agensi-agensi lain<br />

termasuk badan-badan NGO yang<br />

berkaitan dengan penyalahgunaan<br />

dadah.<br />

SPADA juga menjalankan<br />

penyelidikan dan penerbitan serta<br />

berusaha untuk menjadi sebuah pusat<br />

kecemerlangan dalam penyalahgunaan<br />

dadah dengan memberi penekanana<br />

kepada aspek agama sebagai bidang<br />

tujahan utama. Pada tahun 2005,<br />

Program SPADA ini telah mula<br />

diperkenalkan di mana Bahagian<br />

Latihan Jabatan Perkhidmatan Awam<br />

(JPA) dan Bahagian Tajaan<br />

Pendidikan, Kementerian Pendidikan<br />

Malaysia (KPM) telah memberikan<br />

kerjasama dalam menaja calon-calon<br />

yng berkhidmat dalam perkhidmatan<br />

awam yang ingin mengikuti program<br />

ini mengikut syarat-syarat dan<br />

kelayakan yang ditetapkan.<br />

LATAR BELAKANG<br />

Masalah alkohol dan dadah adalah<br />

masalah khusus yang perlu ditangani<br />

oleh personel yang memiliki<br />

149


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

pengetahuan khusus. Secara khusus,<br />

masalah ini memerlukan tenaga pakar<br />

yang terlatih dalam bidang<br />

pengurusan, pencegahan, rawatan,<br />

pemulihan dan seliaan lanjutan.<br />

Universiti Sains Islam Malaysia<br />

(USIM) dan Universiti Malaysia<br />

Sabah menawarkan Sarjana Psikologi<br />

Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)<br />

dan Diploma Pascasiswazah<br />

Penyalahgunaan Dadah bagi<br />

memenuhi<br />

kekurangan<br />

profesional mahir dan pakar dalam<br />

menangani krisis penyalahgunaan<br />

dadah di Malaysia. Program ini<br />

bermatlamat untuk menghasilkan<br />

pakar dalam bidang pencegahan,<br />

rawatan, pemulihan, seliaan lanjutan<br />

serta pengurusan perkhidmatan yang<br />

berkaitan.<br />

Perlaksanaan program ini<br />

direkabentuk bagi menyediakan<br />

personel dengan pengetahuan<br />

serta kemahiran berkaitan<br />

pengurusan, pencegahan dan rawatan<br />

penyalahgunaan dadah. Selain dari<br />

kemahiran kaunseling, aspek-aspek<br />

lain turut diberi penekanan seperti<br />

penilaian, perancangan rawatan,<br />

kaunseling motivasi, farmakologi,<br />

pencegahan penagihan semula dan<br />

sumber sokongan dalam<br />

komuniti. Pelajar yang lahir dari<br />

program ini akan dibekalkan dengan<br />

kemahiran dan pengetahuan dalam<br />

bidang kaunseling berkenaan.<br />

OBJEKTIF<br />

Program ini bertujuan untuk<br />

melahirkan kumpulan pakar dalam<br />

bidang pencegahan, rawatan dan<br />

pemulihan, penjagaan lanjutan dan<br />

juga pengurusan perkhidmatanperkhidmatan<br />

yang berkaitan dengan<br />

penyalahgunaan.<br />

Di akhir program, pelajar akan<br />

mempunyai kecekapan dari segi<br />

pengetahuan, kemahiran dan sikap<br />

dalam :<br />

• Membina program pendidikan<br />

pencegahan, rawatan dan<br />

pemulihan, penjagaan lanjutan<br />

dan pengurusan perkhidmatan<br />

yang berkaitan dengan<br />

penyalahgunaan dadah melalui<br />

pendekatan berse-padu, antara<br />

disiplinserta berasaskan<br />

penyelidikan.<br />

• Melaksanakan programprogram<br />

jangka pendek dan<br />

juga jangka panjang dalam<br />

pendidikan pencegahan,<br />

rawatan dan pemulihan,<br />

penjagaan lanjutan dan<br />

pengurusan perkhidmatan<br />

yang berkaitan dengan<br />

penyalahgunaan dadah.<br />

• Proses-proses rawatan dan<br />

pemulihan dalam pelbagai<br />

peringkat dan persekitaran.<br />

150


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik <strong>WADAH</strong> <strong>2018</strong><br />

• Menguruskan perkhidmatanperkhidmatan<br />

yang berkaitan<br />

dengan penyalahgunaan dadah<br />

bercirikan pendekatan<br />