09.05.2019 Views

WADAH 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISBN 978-967-0814-34-6

Jabatan Ilmu Pendidikan

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik

1


Jabatan Ilmu Pendidikan

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik

W A D A H

2018

2


W A D A H

2018

Penaung

Dr. Yazid Bin Abdul Manap

Pengarah

IPG Kampus Pendidikan Teknik

Penasihat

Dr. Tajul Ariffin Bin Yang Hussin

Timbalan Pengarah

IPG Kampus Pendidikan Teknik

Sidang Editor

Ketua Editor

Shamsiah Binti Md Nasir

Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan

Editor

Dr. Hilmi Bin Ahmad Shaghir

Zaiton Binti Sharif

Terbitan:

Jabatan Ilmu Pendidikan

IPG Kampus Pendidikan Teknik

Kompleks Pendidikan Nilai

71760 Bandar Enstek

Negeri Sembilan

Tel : 06-7979600

Fax : 06-7979699

http://www.ipgkpt.edu.my

Semua hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana

bahagian daripada penerbitan ini boleh diterbitkan

semula, disimpan untuk pengeluaran atau

ditukarkan dalam sebarang bentuk dengan apaapa

cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal,

fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa keizinan

daripada penerbit

© Jabatan Ilmu Pendidikan, IPG Kampus

Pendidikan Teknik

Terbitan 2019

ISBN 978-967-0814-34-6

3


W A D A H

2018

Bil Tajuk Halaman

Kandungan

i - ii

Dari Meja Editor

1 Sumbangan Kecerdasan Emosi Terhadap Pencapaian

Akademik Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah

Noor Haslinda Shuib , Hilmi Ahmad Shaghir & Ismail Ahmad

iii

1 - 14

2 EDUCATION 4.0 : Cabaran Amalan Pedagogi Masa Kini

Anisah Binti Hashim 15 - 26

3 Pembelajaran Bermakna : Peranan Baharu Pelajar

Norhayati Binti Hashim 27 - 35

4 Menangani Perubahan Dalam Dunia Pendidikan Era Digital

Dr Ramlan Bin Hamzah 36 - 41

5 Ulasan Buku: Mengurus Stres

Zurida Binti Halid, Dr Ramlan Bin Hamzah 42 - 49

6 Kepentingan dan Kesesuaian Penggunaan Teknik Permainan

dan Simulasi Dalam Pengajaran Bahasa Inggeris

Murali a/l Murugasen, Dr. Hilmi Bin Ahmad Shaghir,

Fauziah Binti. Hashim, Norhayati Binti Hashim

7 Menelusuri Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Perhalusi

Pemahaman Kita

Mahani Binti Ibrahim

8 Ulasan Buku: Pendekatan Kaunseling Spiritual

Menurut Al-Ghazali

Che Harithun Binti Abdullah @ Harun

50 - 60

61 - 74

75 - 78

i


9 Pengintegrasian Teoretikal Pendekatan Afektif, Kognitif,

Tingkah Laku dan Spiritual-Keagamaan dalam Membantu

Klien Trauma

Ismail Ahmad & Noor Haslinda Shuib

10 Sudut Pandang Bakal Guru Inklusif Tentang Ciri-Ciri Kanak-

Kanak Autisme Sebelum Dan Selepas Aktiviti Sukarelawan

Di Sebuah Pusat Autisme

Dr Hanani Harun Rasi

11 Penggunaan Whatsapps GROUP : Membantu Menghasilkan

Pengajaran Dan Pembelajaran Kreatif Semasa Praktikum

Guru Pelatih Di Kolej Vokasional

Fauziah Hashim, Murali a/l Murugasen, Mahani Ibrahim

12 Kesediaan Dan Keperluan Latihan Kepada Guru

Bimbingan & Kaunseling Dalam Pencegahan

Penyalahgunaan Dadah

Zaiton Binti Sharif

13 Pemikiran Komputasional: Kemahiran Penyelesaian Masalah

Merentas Kurikulum

Anida Binti Idrus

14 SPECIALITY PROGRAM FOR ALCOHOL AND DRUG ABUSE

(SPADA)

Zaiton Binti Sharif

15 Anjakan Pembangunan Profesional Kepada Pembelajaran

Profesional

Nor ‘Azah Binti Ahmad Safran, Mustaffar Bin Abd Majid

16. Some Myths About Learning To Teach

Murali a/l Murugasen, Fauziah Binti Hashim, Norhayati Binti

Hashim

79 - 89

90 - 99

100- 112

113-129

130-151

152-162

163-170

171-180

17.

Dari Fail Kaunseling

Dr Ramlan Bin Hamzah

181-185

18. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Siswa Guru

Terhadap Pendidikan Inklusif

Shamsiah Binti Md. Nasir

186-193

ii


Segala pujian kepada Allah SWT serta selawat dan salam ke

atas Nabi Muhammad SAW.

Menuntut dan menyampaikan ilmu merupakan satu kewajiban ke

atas setiap insan yang ingin mencari kecemerlangan di dunia

dan akhirat. Tanpa ilmu manusia akan mengalami kehidupan

dalam keadaan yang teraba-raba. Sebagaimana Nabi Adam a.s

iaitu manusia pertama dicipta Allah dibekali ilmu

pengetahuan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ayat pertama

diturunkan daripada Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w.

juga berkaitan ilmu yang menyeru supaya manusia membaca dan

mengenali Allah melalui ilmu. Manusia dan ilmu tidak dapat

dipisahkan. Maka di sinilah peranan yang harus dimainkan

oleh para intelektual sebagai pewaris para aulia’ dalam

menyampaikan ilmu agar gaya penyampaian menarik dan berkesan

akan menjadikan ilmu sesuatu yang tidak membosankan dan

lebih dekat dengan jiwa manusia.

Belajar dan menyampaikan ilmu merupakan potensi semulajadi

yang ada pada semua orang, Gaya penyampaian ilmu boleh

membantu dan membantutkan proses pembelajaran. Oleh itu,

Majalah WADAH 2018 ini diharap dapat menjadi wahana dalam

mengisi ketandusan ilmu dan dalam masa yang sama menjadi

lapangan bagi mengasah bakat penyampaian ilmu agar menjadi

lebih berkesan dan merangsang perubahan dalam kalangan

pencinta ilmu. Ilmu yang disimpan dalam minda adalah siasia

dan tidak bermanfaat jika tidak dikongsikan. Penyampaian

ilmu yang merangsang hati dan minda akan menggerakkan orang

lain untuk mencari, menghayati, mengamalkan dan

menyampaikannya pula kepada lain-lain individu.

Semoga bermanfaat.

Sidang Editor WADAH 2018

Jabatan Ilmu Pendidikan

iii


SUMBANGAN KECERDASAN EMOSI TERHADAP PENCAPAIAN

AKADEMIK DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH RENDAH

Noor Haslinda Shuib a*, Hilmi Ahmad Shaghir b & Ismail Ahmad c

ab IPG Kampus Pendidikan Teknik

c Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK

Ramai penyelidik percaya kecerdasan emosi (EQ) yang tinggi adalah pendorong kepada

kecemerlangan pencapaian akademik murid. Justeru kajian ini dijalankan untuk mengenal

pasti sejauh mana sumbangan domain EQ kepada pencapaian akademik murid sekolah

rendah. Seramai 918 orang murid darjah 3 dan 4 telah dilibatkan. Keputusan menunjukkan

bahawa tahap EQ dalam kalangan murid sekolah rendah ialah 73.74% yang mana

pemeringkatan bagi domain EQ ialah kerohanian (88.60%), kesedaran kendiri dan empati

(77.69%), motivasi kendiri (77.22%), kematangan (72.58%), kemahiran sosial (69.50%),

keyakinan diri (67.68%) dan regulasi kendiri (63.42%). Berdasarkan lapan domain EQ

tersebut, terdapat enam domain yang signifikan iaitu motivasi kendiri, regulasi kendiri,

kerohanian, kesedaran kendiri, empati dan keyakinan diri dalam menyumbang kepada

pencapaian akademik murid. Dapatan yang diperoleh boleh digunakan oleh guru,

kaunselor, ahli psikologi, ahli akademik dan mereka yang terlibat dalam perkembangan

kanak-kanak untuk merangka program berkaitan EQ bagi memastikan kecemerlangan murid

dalam bidang akademik.

Kata Kunci : kecerdasan emosi, pencapaian akademik, murid sekolah rendah.

PENGENALAN

Sejak beberapa abad yang lalu ahli

falsafah dan ahli psikologi menjadikan

'emosi’ sebagai salah satu isu penting

untuk diperbahaskan kerana impaknya

yang tinggi ke atas kecemerlangan.

Antara aspek yang sering

dibincangkan adalah keperluan

seseorang murid mengurus emosi

dengan baik bagi memperoleh

pencapaian akademik yang cemerlang.

Bagaimana pun adalah mudah bagi

seseorang mempamerkan emosi,

namun biasanya sukar untuk

mengendalikan emosi tersebut

bersesuaian dengan masa, tempat,

situasi dan individu tertentu. Ini

bermaksud emosi yang bersesuaian

sukar dipraktikkan sekiranya

seseorang itu tidak berkemahiran

dalam mengendalikannya. Oleh itu

beberapa pakar psikologi telah

membangunkan model pengurusan

emosi, antaranya berkaitan dengan

Kecerdasan Emosi (Emotional

Intelligence) atau Emotional Quotient

(EQ) dalam usaha menangani hal

tersebut.

Huraian di atas menjelaskan

bahawa konsep EQ dikaitkan dengan

1


keupayaan seseorang untuk mengurus

pelbagai emosi dengan kaedah yang

betul agar setiap emosi itu dapat

dikendalikan dengan sebaiknya.

Pengurusan itu bukan sahaja

berkenaan emosi diri sendiri, malah

turut melibatkan emosi orang lain

terutama mereka yang signifikan

dengan dirinya. Oleh itu EQ

didefinisikan sebagai keupayaan

seseorang mengenali, memahami,

menganalisis serta mengendalikan

emosi diri sendiri dan orang lain

semasa menjalani kehidupan seharian,

misalnya perhubungan dengan dirinya

dan dengan masyarakat sekeliling

(Goleman, 1996). Goleman (1996)

seterusnya memperincikan kelebihan

EQ seperti dapat memberikan

motivasi kepada diri sendiri,

melegakan tekanan, berkomunikasi

dengan berkesan, berempati dengan

orang lain, mengatasi cabaran dan

menyelesaikan konflik. Justeru

individu yang mempunyai EQ yang

tinggi biasanya dikaitkan dengan

mereka yang sentiasa memperoleh

kejayaan dalam kehidupan.

Kajian Chong, Zamri dan

Hamidah (2013) mendapati tidak

terdapat perbezaan yang signifikan

terhadap tahap EQ murid berasaskan

jantina memberikan implikasi bahawa

pengisian program berkaitan EQ di

sekolah sewajarnya tidak dirangka

berasaskan murid lelaki ataupun

perempuan. Sebaliknya jika dilihat

daripada perspektif yang berbeza

program itu perlu mengambil kira

keupayaan mereka dalam mata

pelajaran tertentu seperti Bahasa

Melayu (Chong et al., 2013), Bahasa

Inggeris (Elhaj, 2015) dan Matematik

(Ramirez et al., 2016) bagi

meningkatkan pencapaian mereka

dalam mata pelajaran tersebut.

Malahan Minaabad dan Rad (2016)

menekankan kepentingan EQ kepada

murid yang belajar dua bahasa secara

bersama kerana kemampuan

menguasai dua bahasa itu banyak

bergantung kepada tahap EQ mereka.

Sehubungan itu Minaabad dan Rad

(2016) mengesyorkan agar EQ diajar

atau didedahkan kepada guru-guru

sekolah rendah. Kurikulum mata

pelajaran Bahasa Inggeris pula akan

menjadi lebih baik sekiranya

diterapkan dengan aspek EQ (Elhaj,

2015).

Dalam pada itu banyak kajian

berkaitan EQ menggunakan model

khusus diperkenalkan oleh pengkaji

barat yang tidak mengandungi domain

kerohanian. Model-model itu tidak

akan memberikan dapatan yang

menyeluruh jika kajian dijalankan

kepada murid sekolah rendah di

Malaysia kerana ibu bapa mereka

begitu menitik beratkan soal

keagamaan. Lagipun terdapat

segelintir murid yang tidak

2


mengambil berat terhadap unsur

kerohanian semasa membuat

pertimbangan dalam menjalani

kehidupan di sekolah iaitu melakukan

sesuatu yang melanggar hukum agama

seperti khalwat, cubaan mencabul,

pergaulan bebas dan lain-lain lagi

(Salleh et al., 2016). Maka terdapat

keperluan kajian menggunakan model

EQ daripada barat disesuaikan dengan

budaya murid sekolah di negara ini

dalam aspek kerohanian. Oleh itu

kajian ini menggunakan Model

Goleman adaptasi Noriah (2004)

(Noriah et al., 2004) untuk mengenal

pasti hubungan antara EQ dengan

pencapaian akademik murid bersama

beberapa cadangan program untuk

meningkatkan domain EQ tertentu

khususnya dalam aspek kerohanian.

Kesimpulannya, majoriti

kajian yang dianalisis menunjukkan

bahawa EQ mempunyai perkaitan

amat jelas dengan pencapaian

akademik iaitu semakin tinggi EQ

semakin tinggi tahap pencapaian

akademik murid. Lebih daripada itu

EQ merupakan faktor peramal yang

penting kepada pencapaian akademik

(Mega, Ronconi, & Beni, 2014),

namun kaitan antara dua pemboleh

ubah ini terus dipersoalkan. Sebagai

contoh terdapat hubungan yang lemah

antara EQ dengan pencapaian mata

pelajaran Bahasa Melayu dalam

kalangan murid (Chong et al., 2013),

maka EQ tidak dikaitkan secara

langsung dengan pencapaian

akademik tetapi boleh dicadangkan

dalam meningkatkan prestasi mereka

(Garg, Levin, & Tremblay, 2016).

Dalam masa yang sama motivasi

intrinsik (Bouffard, Marcoux, Vezeau,

& Bordeleau, 2003) dan kesedaran

sosial (Minaabad & Rad, 2016) tidak

memberikan sumbangan yang besar

kepada pencapaian akademik.

Berdasarkan hujah di atas, kajian

berkaitan EQ perlu dibuat secara

berterusan untuk memperoleh dapatan

yang lebih kukuh dan diyakini.

Tujuan Kajian

Secara umumnya kajian ini bertujuan

untuk melihat sejauh mana domain

EQ menyumbang kepada pencapaian

akademik murid sekolah rendah.

Sehubungan itu adalah penting untuk

melihat domain EQ yang terdiri

daripada kesedaran kendiri, keyakinan

diri, regulasi kendiri, motivasi kendiri,

empati, kemahiran sosial, kerohanian

dan kematangan dalam mempengaruhi

prestasi akademik murid. Apabila

setiap domain EQ dikenal pasti, guruguru

dapat membuat perancangan

dengan lebih teliti dan bersesuaian

bagi meningkatkan pencapaian

akademik murid dengan

memperkasakan setiap domain EQ

yang berkaitan. Justeru objektif

kajian ini adalah seperti berikut :

3


1. Mengenal pasti tahap EQ dalam

kalangan murid sekolah rendah.

2. Mengenal pasti tahap EQ murid

berdasarkan domain kesedaran

kendiri, keyakinan diri, regulasi

kendiri, motivasi kendiri, empati,

kemahiran sosial, kerohanian dan

kematangan.

3. Mengenal pasti domain EQ yang

menyumbang kepada pencapaian

akademik murid.

METODOLOGI KAJIAN

Populasi dan Sampel Kajian

Seramai 918 orang murid darjah 3 dan

4 sekolah rendah di negeri Melaka,

Malaysia yang dipilih secara rawak

telah dilibatkan dalam kajian. Nisbah

antara murid perempuan dan murid

lelaki dalam kajian ini adalah hampir

sama (N=434 orang murid lelaki;

N=484 orang murid perempuan).

Bagi tujuan kajian ini hanya

keputusan akhir tahun peperiksaan

mereka diambil sebagai refleksi

terhadap pencapaian akademik.

Metodologi dan Analisis Kajian

Reka bentuk kajian ini adalah kajian

tinjauan menggunakan soal selidik

sebagai kaedah pengumpulan data.

Prosedur penganalisisan data pula

melibatkan analisis deskriptif dan

inferensi. Statistik deskriptif iaitu

kekerapan, peratusan, min dan sisihan

piawai digunakan untuk menganalisis

tahap EQ dan pencapaian akademik

murid. Seterusnya statistik inferensi

iaitu analisis regresi berganda

digunakan untuk meramal sumbangan

faktor domain EQ seperti kesedaran

kendiri, regulasi kendiri, motivasi

kendiri, keyakinan diri, empati,

kemahiran sosial, kerohanian dan

kematangan terhadap variasi

pencapaian akademik murid.

Interpretasi tahap EQ murid adalah

merujuk kepada Interpretasi Nilai

Indeks Kepintaran Emosi oleh Noriah

dan Siti Rahayah (2005) yang terdiri

daripada empat kuartil seperti

ditunjukkan dalan Jadual 1.

JADUAL 1

Interpretasi Nilai Indeks EQ

Nilai Peratus Indeks EQ

81 hingga 100

Interpretasi

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang wujud

dalam diri seseorang merupakan kekuatan bagi dirinya dan

sepatutnya digunakan sepenuhnya.

4


61 hingga 80

41 hingga 60

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang perlu dicari

dalam diri seseorang boleh menjadi kekuatan bagi dirinya,

namun ianya perlu dicari dalam diri individu tersebut.

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang diperlukan

dalam diri seseorang perlu dibina kerana kewujudannya

adalah ditahap yang lemah.

Kurang daripada 40

(Noriah & Siti Rahayah, 2005)

Menunjukkan bahawa trait kepintaran emosi yang perlu ada

dalam diri seseorang berada di tahap yang sangat lemah dan

perlu dibina secepat mungkin.

Alat Pengukuran

Kajian ini menggunakan alat ukur

Malaysian Emotional Quotient

Inventory-Children (MEQI-C) versi

kanak-kanak adaptasi oleh Siti Aishah

(2006) daripada Malaysian Emotional

Quotient Inventory-Adult (MEQI-A)

versi dewasa yang dibangunkan oleh

Noriah et al. (2004). MEQI-C

mengandungi 30 item dengan skala

pengukuran ‘Ya’ dan ‘Tidak’.

Terdapat dua bahagian utama dalam

MEQ1-C iaitu (i) meliputi profil

responden seperti nama, nama

sekolah, umur, kelas, jantina, bilangan

adik beradik dan kedudukan kelahiran

dalam keluarga; dan (ii) meliputi

pernyataan yang mengukur lapan

domain dan beberapa subdomain

kepintaran emosi. Lima belas item

mewakili kompetensi intrapersonal

dengan tiga item bagi domain

kesedaran kendiri, tiga item bagi

domain keyakinan diri, enam item

bagi domain regulasi kendiri dan tiga

item bagi domain motivasi kendiri.

Seterusnya tujuh item mewakili

kompetensi interpersonal dengan

empat item bagi domain empati dan

tiga item bagi domain kemahiran

sosial, manakala empat item mewakili

domain kerohanian dan empat item

mewakili domain kematangan.

MEQI-C telah menjalani ujian

kesahan dan kebolehpercayaan.

Berdasarkan ujian CFA terhadap itemitem

dalam MEQI-A, nilai loading

item yang diterima untuk MEQI-C

adalah (i) kompetensi intrapersonal

bagi domain kesedaran kendiri ialah

(EQ1=.48, EQ2=.58 dan EQ3=.72),

keyakinan diri (EQ4=.28, EQ7=.69

dan EQ8=.65) dan motivasi kendiri

(EQ9=.70, EQ10=.62 dan EQ11=.37);

(ii) kompetensi interpersonal bagi

domain empati ialah (EQ13=.46,

EQ16=.61, EQ15=.73 dan EQ14=.46)

dan kemahiran sosial (EQ18=.56.,

EQ17=.46 dan EQ19=.66); (iii)

domain kerohanian ialah (EQ20=.37,

5


EQ21=.35, EQ22=.80 dan EQ23=.48)

dan (iv) domain kematangan ialah

(EQ26=.56, EQ27=.71, EQ30=.52 dan

EQ28=.60) (Siti Aishah 2006).

Seterusnya selepas proses kesahan

konstruk, alat ukur ini telah dianalisis

untuk

mendapatkan

kebolehpercayaaan.

Nilai

kebolehpercayaan keseluruhan alat

ukur ini ialah .71. Oleh itu nilai

kebolehpercayaan alat ukuran ini

boleh dipercayai kerana berada pada

tahap yang baik (Sherri, 2003), maka

MEQI-C boleh digunakan dalam

kajian ini.

DAPATAN KAJIAN

Analisis Tahap EQ Murid

Jadual 2 memaparkan indeks EQ

murid yang dikaji berada pada tahap

sederhana iaitu min peratus EQ

keseluruhan ialah 73.74% (n = 918,

SP = 1.25). Analisis terperinci

berdasarkan setiap domain pula

menunjukkan bahawa domain

kerohanian (M = 88.60, SP = 1.82)

berada pada tahap tinggi yang mana

nilai skor min adalah lebih besar

berbanding domain EQ lain. Skor

min domain EQ yang lain berada pada

tahap sederhana seperti kesedaran

kendiri (M = 77.69, SP = 2.42),

empati (M = 77.69, SP = 2.28),

motivasi kendiri (M = 77.22, SP =

2.68), kematangan (M = 72.58, SP =

2.51), kemahiran sosial (M = 69.50,

SP = 2.88) dan keyakinan diri (M =

67.68, SP = 2.31). Begitu juga

domain regulasi kendiri (M = 63.42,

SP = 1.94) turut berada pada tahap

sederhana dengan mencatatkan nilai

skor min paling rendah berbanding

domain lain.

JADUAL 2

Tahap EQ Murid Sekolah Rendah

Domain EQ Min (%) SP Interpretasi

Kesedaran kendiri 77.69 2.42 Sederhana

Keyakinan diri 67.68 2.31 Sederhana

Regulasi kendiri 63.42 1.94 Sederhana

Motivasi kendiri 77.22 2.68 Sederhana

Empati 77.69 2.28 Sederhana

Kemahiran sosial 69.50 2.88 Sederhana

Kematangan 72.58 2.51 Sederhana

Kerohanian 88.60 1.82 Tinggi

Min EQ keseluruhan = 73.74% SP = 1.25

6


Sumbangan Domain EQ Terhadap

Pencapaian Akademik Murid

Berdasarkan Jadual 3, keputusan

kajian menunjukkan secara signifikan

keenam-enam varian peramal iaitu

motivasi kendiri (β = .14, p< .05),

regulasi kendiri (β = .14, p< .05),

kerohanian (β = .13, p< .05),

kesedaran kendiri (β = .15, p< .05),

empati (β = .11, p< .05) dan

keyakinan diri (β = .06, p< .05)

merupakan faktor kepada prestasi

pencapaian akademik murid. Dapatan

itu ditunjukkan oleh nilai R 2 yang

merupakan kombinasi sumbangan

enam domain EQ tersebut. Dalam hal

ini motivasi kendiri (β = .27, p< .05)

menyumbang sebanyak 7.2 peratus (r

= .27) perubahan varian dalam

prestasi pencapaian akademik

[F(1,917) = 70.812, P< .05].

Kombinasi antara kedua-dua variabel

motivasi kendiri (β = .23, p< .05) dan

regulasi kendiri (β = .22, p< .05)

menyumbang sebanyak 11.9 peratus (r

= .35) perubahan varian terhadap

prestasi pencapaian akademik

[F(2,916) = 62.027, P< .05].

JADUAL 3

Sumbangan Domain EQ ke atas Variasi Pencapaian Akademik Murid

Model B Beta (β) T Sig. R 2 Sumbangan (%)

Motivasi kendiri .092 .141 4.347 .000 .072 7.2

Regulasi kendiri .130 .143 4.490 .000 .119 11.9

Kerohanian .126 .130 4.054 .000 .145 14.5

Kesedaran kendiri .111 .153 4.889 .000 .166 16.6

Empati .086 .111 3.457 .000 .178 17.8

Keyakinan diri .048 .063 1.999 .000 .181 18.1

Seterusnya apabila variabel

peramal kerohanian (β = .17, p< .05)

diambil kira bersama, ketiga-tiga

variabel peramal itu menyumbang

sebanyak 14.5 peratus (r = .38)

perubahan varian dalam prestasi

pencapaian akademik [F(3,915) =

51.612, P< .05]. Kombinasi antara

variabel peramal kesedaran kendiri (β

= .15, p< .05) dalam keempat-empat

variabel peramal itu menyumbang

sebanyak 16.6 peratus (r = .41)

perubahan varian dalam prestasi

pencapaian akademik [F(4,914) =

45.560, P< .05]. Apabila variabel

peramal empati (β = .11, p< .05)

diambil kira bersama, kelima-lima

variabel peramal itu menyumbang

sebanyak 17.8 peratus (r = .42)

perubahan varian dalam prestasi

pencapaian akademik [F(5,913) =

39.430, P< .05]. Akhir sekali

kombinasi antara variabel peramal

keyakinan diri (β = .06, p< .05) dalam

keenam-enam variabel peramal itu

menyumbang sebanyak 18.1 peratus (r

= .43) perubahan varian dalam

prestasi pencapaian akademik

[F(6,912) = 33.632, P< .05].

7


PERBINCANGAN

Tahap EQ yang tinggi penting bagi

murid sekolah rendah dalam

menjalani proses pembelajaran kerana

kebanyakan masa seharian digunakan

oleh mereka untuk tujuan itu.

Sebaliknya dapatan kajian ini

menunjukkan bahawa secara

keseluruhan EQ murid berada pada

tahap sederhana yang mana domain

regulasi kendiri mempunyai peratus

min paling rendah. Ini bermakna

terdapat perkara yang perlu dipelajari,

dibaiki dan dipertingkatkan oleh

murid seperti guru boleh memberikan

tugasan kepada murid tertentu agar

lebih bertanggungjawab sekali gus

dapat memperkembangkan domain

regulasi kendiri mereka. Dapatan ini

selari dengan kajian oleh Moreno

(2017) yang berpendapat murid yang

mempunyai tahap EQ sederhana tidak

dapat mengawal emosi marah dengan

sepenuhnya. Oleh itu mereka perlu

mempelajari bagaimana untuk

mengenal pasti dan memahami emosi

orang lain serta menzahirkan emosi

tertentu secara bersesuaian bagi

membangunkan pemikiran lebih

rasional (Moreno, 2017).

Berdasarkan saranan Moreno

(2017), tahap EQ murid yang

sederhana dalam kajian ini adalah

berkemungkinan disebabkan mereka

tidak dapat mempamer dan meluahkan

emosi sepenuhnya. Murid bukan

sahaja tidak dapat menunjukkan emosi

dengan bebas, malah lebih daripada

itu mereka tidak mahu berbuat

demikian kerana wujud kekangan

tertentu. Murid sering kali

memendam perasaan kerana pada

peringkat umur sembilan dan sepuluh

tahun mereka begitu akur dengan

kehendak dan peraturan yang telah

ditetapkan oleh orang dewasa. Situasi

ini sangat berkaitan dengan peringkat

kemoralan heteronomous yang

merupakan peringkat pertama dalam

teori perkembangan moral Kohlberg

(Zakri, 2014). Oleh itu adalah malang

peraturan yang kebiasaanya dikaitkan

dengan kehendak moral dan budaya

turut memberi kesan kepada tahap

keterbukaan dalam meluahkan emosi.

Sungguhpun begitu masih terdapat

ruang untuk murid berkenaan

berkembang dengan baik kerana

menurut Goleman (1999) tahap EQ

boleh meningkat melalui pertambahan

usia dan pengalaman hidup, malah EQ

juga boleh dipelajari.

Selanjutnya dapatan kajian ini

bertentangan dengan kajian oleh

Kranzler et al. (2016) yang dijalankan

kepada 204 orang kanak-kanak

berumur antara tujuh hingga 16 tahun.

Menurut Kranzler et al. (2016) tahap

kesedaran emosi kanak-kanak adalah

rendah dan ia merupakan faktor

berlakunya gejala kemurungan dan

kerisauan dalam kalangan mereka.

Dapatan kajian oleh Kranzler et al.

(2016) itu agak membimbangkan

apabila dikaitkan dengan kajian ini

kerana tahap EQ murid yang berada

pada tahap sederhana boleh menurun

ke tahap rendah sekiranya tidak diurus

dengan baik. Justeru beberapa

program perlu disediakan kepada

sebilangan murid yang terpilih bagi

8


mempertingkatkan tahap EQ mereka.

Sebagai contoh EQ murid boleh

ditingkatkan melalui bimbingan

kelompok menggunakan modul

tertentu, misalnya dengan menerapkan

teknik terapi bermain dalam modul

tersebut. Penggunaan terapi bermain

kepada kanak-kanak sangat

bersesuaian memandangkan keinginan

untuk bermain adalah sifat semula jadi

mereka.

Meskipun tahap EQ

keseluruhan murid dalam kajian ini

adalah sederhana, namun suatu

kekuatan dapatan yang boleh

membantu murid terlibat adalah

mereka memiliki kesedaran

kerohanian yang tinggi. Domain

kerohanian yang tinggi menjelaskan

bahawa murid dikaji berkeupayaan

untuk menangani isu-isu dalam

kehidupan seharian dengan wajar,

contohnya mereka boleh memperoleh

keredhaan dalam waktu sepatutnya

jika menghadapi masalah. Oleh itu

murid digalakkan agar menggunakan

segala kelebihan dalam domain ini

untuk memaksimumkan potensi

mereka. Mereka sewajarnya dilihat

sebagai individu yang berhemah

tinggi, menghindari perilaku yang

boleh memudaratkan diri sendiri serta

orang lain dan sentiasa berserah diri

kepada Tuhan dalam usaha

memperoleh ketenangan sebagai

seorang murid. Dengan kata lain

domain kerohanian tinggi yang wujud

dalam diri murid merupakan kekuatan

semulajadi bagi diri mereka dan

sepatutnya digunakan secara optimum

(Noriah & Siti Rahayah, 2005).

Kerohanian merupakan

sebahagian daripada agama yang

bermakna tidak semua nilai spiritul

boleh dikaitkan dengan agama.

Sebaliknya apabila membincangkan

agama, secara tidak langsung aspek

kerohanian turut dilibatkan kerana

semua nilai agama mempunyai ciri

kerohanian dan kedua-dua istilah ini

boleh digunakan silih berganti.

Berdasarkan andaian ini, maka tidak

hairanlah murid dalam kajian ini

memiliki domain kerohanian yang

tinggi kerana gaya asuhan ibu bapa di

Malaysia begitu mementingkan aspek

keagamaan. Justifikasi ini juga telah

mendorong Noriah et al. (2004)

menjalankan kajian berkaitan EQ

dengan membuat penambahbaikan

terhadap Model Kepintaran Emosi

Goleman (1996). Mereka telah

membuat penambahan dua domain

baru yang sangat penting iaitu domain

kerohanian dan kematangan ke dalam

model EQ tersebut.

Seterusnya analisis regresi

pelbagai dalam kajian ini telah

menunjukkan dapatan yang lebih

terperinci. Daripada lapan domain EQ

yang dianalisis didapati hanya enam

domain iaitu motivasi kendiri, regulasi

kendiri, kerohanian, kesedaran

kendiri, empati dan keyakinan diri

merupakan faktor dalam menyumbang

kepada pencapaian akademik murid.

Sebaliknya dua domain lain iaitu

kemahiran sosial dan kematangan

tidak boleh dijadikan asas dalam

menentukan hal tersebut. Hal ini

berkemungkinan kerana pada usia

yang terlalu muda murid tidak dapat

9


menggunakan kelebihan bersosial

dalam suasana pembelajaran,

contohnya mereka merasa janggal

mempraktikkan kaedah belajar secara

berkumpulan. Daripada sudut

kematangan pula dalam usia

berkenaan adalah sukar untuk murid

mempamerkan kematangan

mengendalikan emosi khususnya

semasa proses pembelajaran di

sekolah.

Dalam pada itu keenam-enam

domain yang dijelaskan di atas boleh

dijadikan peramal kepada tahap

pencapaian akademik murid.

Berkaitan hal tersebut pemboleh ubah

EQ meramalkan sebanyak 18.1

peratus kepada perubahan varian

dalam pencapaian akademik. Dapatan

ini berbeza dengan pencapaian

akademik dalam domain EQ UAE

(Understanding and Analysing

Emotions) yang hanya mengaitkan 11

peratus perubahan varian dalam

kedua-dua prestasi membaca dan

mengira (Billings, Downey, Lomas,

Lloyd, & Stough, 2014). Oleh itu

dapat disimpulkan bahawa sumbangan

faktor EQ terhadap pencapaian

akademik dalam kajian ini boleh

dianggap besar jika dibandingkan

dengan kajian yang dijalankan oleh

Billings et al. (2014). Akhirnya

daripada nilai sumbangan 18.1 peratus

varians yang dilaporkan, dapat

difahami bahawa selain daripada EQ

terdapat beberapa faktor lain yang

turut menyumbang kepada pencapaian

akademik murid seperti gaya belajar,

IQ, status sosio ekonomi, persekitaran

bilik darjah, kaedah pengajaran dan

sebagainya.

Selanjutnya dapatan kajian ini

menunjukkan bahawa domain

motivasi kendiri merupakan faktor

utama dalam memberikan sumbangan

kepada pencapaian akademik. Dalam

hal ini pemboleh ubah motivasi

kendiri menyumbang sebanyak 7.2

peratus varians dalam pencapaian

akademik murid. Dapatan ini

bertentangan dengan kajian Bouffard

et al. (2003) tetapi telah menyokong

kajian yang dijalankan oleh Supardi et

al. (2016). Kajian Supardi et al.

(2016) mendapati bahawa motivasi

kendiri yang tinggi marupakan faktor

penting dalam meningkatkan prestasi

pencapaian akademik murid.

Motivasi kendiri yang tinggi

bermakna kemahuan atau semangat

kuat dalam diri murid merupakan

pendorong utama untuk mereka

berusaha dengan gigih bagi mencapai

kejayaan dan kecemerlangan. Apabila

murid mempunyai sikap kesungguhan

yang tinggi dalam menelaah pelajaran

dan melaksanakan sesuatu tugasan ia

dapat membantu meningkatkan EQ

sekali gus mereka cenderung

memperoleh pencapaian akademik

yang tinggi.

IMPLIKASI DAN CADANGAN

Kajian ini memberikan implikasi

teoretikal dan praktikal kepada bidang

pendidikan, kaunseling dan

psikoterapi. Daripada sudut teoretikal

dapatan kajian ini berpadanan dengan

rumusan oleh Billings et al. (2014)

10


yang menyatakan EQ dan pencapaian

akademik boleh dinilai dalam

kalangan kanak-kanak awal remaja.

Sementara itu kajian ini melibatkan

kanak-kanak seawal umur sembilan

dan sepuluh tahun, maka data yang

diperoleh begitu bernilai bagi meneliti

tahap perkembangan EQ mereka.

Dengan itu kajian berkaitan EQ

sewajarnya tidak hanya tertumpu

dalam kalangan orang dewasa sematamata,

sebaliknya kajian terhadap

murid sekolah rendah perlu dijalankan

secara berterusan untuk mencari

kaedah terbaik dalam meningkatkan

tahap EQ mereka. Dapatan yang

diperoleh boleh digunakan oleh guru,

kaunselor, ahli psikologi, ahli

akademik dan mereka yang terlibat

dalam perkembangan kanak-kanak

bagi merangka program bersesuaian.

Seterusnya berdasarkan

kepada Model EQ Goleman adaptasi

Noriah (2004) (Noriah et al., 2004),

dimensi kesedaran kendiri, regulasi

kendiri, motivasi kendiri, empati,

kemahiran sosial, kerohanian dan

kematangan merupakan faktor yang

menyumbang kepada pencapaian

akademik. Bagaimanapun dapatan

kajian ini telah memberikan perspektif

baru kepada model tersebut iaitu tidak

semua domain yang disenaraikan

memberikan gambaran berkenaan.

Dalam kajian ini domain kemahiran

sosial dan kematangan tidak boleh

dianggap sebagai faktor yang

memberikan sumbangan kepada

pencapaian akademik murid. Dalam

masa yang sama kajian juga

menunjukkan bahawa domain

keyakinan diri yang diperkenalkan

oleh Siti Aishah (2006) turut

menyumbang kepada pencapaian

akademik. Justeru model EQ yang

releven kepada kanak-kanak bagi

digunakan dalam kajian pada masa

depan adalah mengandungi domain

kesedaran kendiri, regulasi kendiri,

motivasi kendiri, empati, kerohanian

dan keyakinan diri. Dengan itu dapat

dirumuskan bahawa enam domain ini

boleh membentuk satu model EQ

untuk kanak-kanak dan model itu

disarankan dengan nama Model EQ

Kanak-Kanak.

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya kajian ini telah

berjaya mencapai objektif yang telah

digariskan. Murid yang terlibat dalam

kajian ini mempunyai tahap EQ

sederhana adalah kerana mereka tidak

dapat meluahkan emosi sepenuhnya

disebabkan kekangan budaya dan

peraturan moral yang ditetapkan oleh

orang dewasa. Meskipun begitu tahap

EQ sederhana ini diimbangi oleh

domain kerohanian mereka yang

tinggi kerana gaya asuhan ibu bapa di

Malaysia mementingkan nilai

tersebut. Selain itu kajian ini telah

mengukuhkan Model EQ Goleman

adaptasi Noriah (2004) (Noriah et al.,

2004) yang mengandaikan bahawa

terdapat perkaitan antara EQ dengan

pencapaian akademik. Akhirnya,

dalam domain EQ yang dikaji

motivasi kendiri merupakan faktor

terpenting untuk mereka memperoleh

pencapaian akademik yang cemerlang.

11


Oleh itu guru, ibu bapa dan

masyarakat diharap dapat memainkan

peranan penting dalam meningkatkan

motivasi murid melalui pelbagai

kaedah dan kepakaran.

Akhir sekali kajian ini telah

menjelaskan bahawa model EQ sedia

ada tidak sesuai digunakan

sepenuhnya kepada kanak-kanak yang

terlalu muda. Contohnya kajian ini

telah membuktikan bahawa domain

kemahiran sosial dan kematangan

tidak memberikan kesan kepada

pencapaian akademik mereka. Oleh

itu pengubahsuaian dan

penambahbaikan perlu dibuat

terhadap domain-domain dalam model

EQ berkenaan bagi disesuaikan

dengan keperluan kanak-kanak yang

berbeza sama sekali jika dibandingkan

dengan orang dewasa. Murid

sewajarnya diberi kesedaran terhadap

kepentingan EQ, khususnya melalui

domain kesedaran kendiri, regulasi

kendiri, motivasi kendiri, empati,

kerohanian dan keyakinan diri dalam

meningkatkan prestasi pencapaian

akademik mereka. Dengan adanya

EQ yang tinggi, murid berupaya

mengawal emosi, menunjukkan sikap

yang lebih mengambil berat terhadap

pencapaian akademik dan dapat

belajar menyesuaikan diri dengan

masalah yang dihadapi bagi

diaplikasikan dalam proses

pembelajaran mereka.

RUJUKAN

Billings, C. E. W., Downey, L. A.,

Lomas, J. E., Lloyd, J., &

Stough, C. (2014). Emotional

intelligence and scholastic

achievement in pre-adolescent

children. Personality and

Individual Differences, 65, 14–

18. Retrieved from

http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2

014.01.017

Bouffard, T., Marcoux, M., Vezeau,

C., & Bordeleau, L. (2003).

Changes in self-perceptions of

competence and intrinsic

motivation among elementary

school children. British Journal

of Education Psychology, 73,

171–186.

Chong, O. S., Mahamod, Z., &

Yamat, H. (2013). Faktor

jantina, kaum, aliran kelas dan

hubungannya dengan kecerdasan

emosi murid dalam mempelajari

Bahasa Melayu. Jurnal

Pendidikan Bahasa Melayu, 3(1),

12–23. Retrieved from

http://spaj.ukm.my/jpbm/index.p

hp/jpbm/article/view/55

Elhaj, N. H. M. (2015). The

relationship between emotional

intelligence and english language

achievements among private

secondary schools’ students at

Khartoum locality. The Ahfad

Journal, 32(1), 15–29.

Garg, R., Levin, E., & Tremblay, L.

(2016). Emotional intelligence:

12


impact on post-secondary

academic achievement. Social

Psychology of Education, 19,

627–642.

Goleman, D. (1999). Emotional

Intelligence: Working with

emotional intelligence. New

York. Bantam Books.

Goleman, D. (1996). Emotional

Intelligence: Why it can matter

more than IQ. New York.

Bantam Books.

Kranzler, A., Young, J. F., Hankin, B.

L., Abela, J. R. Z., Elias, M. J., &

Selby, E. A. (2016). Emotional

awareness : A transdiagnostic

predictor of depression and

anxiety for children and

adolescents. Journal of Clinical

Child & Adolescent Psychology,

45(3), 262–269. Retrieved from

https://www.tandfonline.com/doi

/abs/10.1080/15374416.2014.987

379

Mega, C., Ronconi, L., & Beni, R. De.

(2014). What Makes a good

student ? How emotions, selfregulated

learning and

motivation contribute to

academic achievement. Journal

of Educational Psychology,

106(1), 121–131. Retrieved from

http://www.researchgate.net/publ

ication/263916847

Minaabad, M. S., & Rad, M. Z.

(2016). The study impact of

emotional intelligence on

monolingual and bilingual

students’ academic achievement.

Jurnal Pendidikan Malaysia,

41(2), 157–163. Retrieved from

http://journalarticle.ukm.my/106

52/

Moreno, L. A. S. R. (2017).

Emotional intelligence and

academic achievement. Liceo

Journal of Higher Education

Research, 13(2), 48–64.

Retrieved

from

http://www.asianscientificjournal

s.com/publication/index.php/ljher

/article/view/1056

Noriah, M.I., Zuria, M., Siti Rahayah,

A., Ramlee, M., Ruhizan, M.Y.,

Norzaini, A., & Ruslin, A.

(2004). IRPA Executive Report.

MOSTI.

Noriah Mohd. Ishak & Siti Rahayah

Ariffin (2005). Understanding

emotional intelligence of

Malaysian teachers. Proceeding

untuk 12th International

Conference (ISATT) 2005. 454-

461.

Ramirez, G., Chang, H., Maloney, E.

A., Levine, S. C., & Beilock, S.

L. (2016). On the relationship

between math anxiety and math

achievement in early elementary

school: The role of problem

solving strategies. Journal of

Experimental Child Psychology,

141, 83–100. Retrieved from

http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2

015.07.014

Salleh, N. M., Tamuri, A. H., Haridi,

13


N. H. M., Amat, S., & Buang, A.

(2016). Kecerdasan emosi

bertauhid dalam kalangan remaja

Muslim Malaysia. Malaysian

Journal of Society and Space,

12(5), 179–190. Retrieved from

http://ejournals.ukm.my/gmjss/ar

ticle/view/18007

Sherri L.J. (2003). Research

Methods and Statistics : A

Critical Thinking Approach.

Thomson Learning, Belmont,

CE.

Siti Aishah Hassan (2006). Maternal

quality time, children's

emotional intelligence and

their academic performance :

A structural equation

modelling analysis. Tesis Dr.

Fal, Fakulti Pendidikan,

Universiti Islam Antarabangsa

Malaysia.

Supardi, S., Azman, M. N. A.,

Mustapha, R., Rus, R. C., & Kob,

C. G. C. (2016). Tahap

Kecerdasan Emosi Guru Pelatih

Teknikal dan Vokasional di

Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK). Sains Humanika, 8(1),

41–50. http://doi.org/e-ISSN

ISSN: 2289-6996

Zakri Abdullah (2014). Kemahiran

meta-tingkah laku, kemahiran

membuat keputusan dan

tingkah laku disiplin pelajar.

Tesis Dr. Fal, Fakulti

Pendidikan, Universiti

Kebangsaan Malaysia.

14


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

EDUCATION 4.0 : CABARAN AMALAN PEDAGOGI MASA KINI

Anisah Hashim

ABSTRAK

Kertas konsep ini membincangkan tentang perubahan dalam dunia pendidikan

seiring dengan revolusi industri 4.0 yang mewujudkan Education 4.0. Menyediakan

bakal guru yang kompeten dengan kemahiran keguruan sesuai dengan zamannya

adalah satu cabaran dalam kalangan pensyarah di IPG. Untuk mendepani cabaran

ini , pensyarah perlulah mengenali 7 ciri utama Education 4.0 iaitu pelajar sebagai

penerbit konten dan pengongsi (Learner as content producer and sharer) , pelajar

sebagai penghubung maklumat (Learner as connection maker), akses maklumat

yang terbuka (Open access to information), pendidik sebagai pemandu sumber

maklumat (Educator as resources guide), pelajar sebagai pensyarah (Learner as

teacher), Akses kepada pakar (Access to expert) dan kepelbagaian jaringan

(Diversity of network). Kesemua ciri utama ini memberikan Education 4.0 beberapa

kelebihan utama kepada kemenjadian bakal guru jika diaplikasikan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran di IPG. Jadi tentunya impak utama adalah pada amalan

pedagogi pensyarah di IPG.

Kata Kunci : Education 4.0, revolusi industri, cabaran pedagogi , amalan pedagogi

PENGENALAN

Kesalinghubungan di peringkat

global, kewujudan mesin pintar

seperti smartphone dan kepelbagaian

jaringan media baru adalah beberapa

kriteria yang memerlukan kita berfikir

semula tentang kerjaya, asas yang

membentuk kerjaya, dan cara kita

belajar dan membangunkan

kemahiran untuk bekerja di masa

depan. Konsep "kehidupan 100 tahun

ke depan" menjadi norma dan

membawa makna bahawa

pembelajaran akan menjadi lebih

penting dan berbeza, bagi generasi

akan datang. Semua ini memerlukan

‘re-educating’, untuk menyediakan

tenaga mahir yang berdaya tahan dan

berdaya saing di pasaran.

Bertepatan dengan perubahan

dalam revolusi industri, landskap

pendidikan juga pasti berubah supaya

sentiasa seiring dan menepati

perubahan tersebut. Dunia

pendidikan

mempunyai

tanggungjawab yang amat besar dan

penting dalam mencorakkan sumber

manusia yang akan dibekalkan untuk

pasaran kerja negara. Revolusi

Industri yang mula diperkenalkan

15


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

oleh ahli sejarah terkenal, Arnold

Toynbee (1889-1975), adalah satu

fenomena yang dianggap lazim

dalam masyarakat moden untuk

mengukur keperluan ‘re-educating’.

Revolusi perindus-trian keempat juga

akan menyaksikan "Internet of

Things" (IoT) yang mampu

membaikpulih bukan sahaja dalam

dunia perniagaan, tetapi hampir semua

aspek kehidupan seharian termasuklah

pendidikan (Vaidya et al. 2018;

Ruohomaa et al. 2018).

Justeru dunia pendidikan di

Malaysia amnya dan pendidikan

kepensyarahan di IPG khasnya juga

turut terpalit sama. Sesuai dengan

hasrat menjadikan pendidikan bertaraf

global di mata dunia. Pendidikan

bertanggungjawab menyediakan sumber

manusia yang diperlukan pada

zamannya. Sebenarnya dari dahulu

cabaran dalam dunia pendidikan

bergerak seiring dengan perkembangan

revolusi industri. Jadi IPG

bertanggungjawab mempastikan semua

bakal guru yang dibekalkan ke dunia

pekerjaan sebenar mempunyai orientasi

sesuai dengan zaman revolusi industri

yang pantas berubah demi memastikan

kemenjadian bakal guru yang kompeten

dan berkemahiran demi untuk

memartabatkan profesionalisme

keguruan.

16


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

SEJARAH PERUBAHAN DALAM

PENDIDIKAN

Perubahan dalam revolusi

industri, membentuk orientasi

pendidikan yang juga turut sentiasa

diperbaharui. Selaras dengan

perubahan dalam revolusi industri ini

empat fasa orientasi pendidikan telah

terbentuk iaitu Education 1.0,

Education 2.0, Education 3.0 dan

terkini Education 4.0. Bagaimana kita

hendak mengenali fasa orientasi ini?

Semua fasa mempunyai ciri-ciri yang

khusus.

Education 1.0 ialah orientasi

pendidikan yang semata-mata

berpusatkan guru/pensyarah

(‘teacher centered’). Pensyarah

menjadi titik tumpu utama. Pensyarah

adalah segala-galanya. Dialah

penyedia maklumat, dialah penyampai

dan macam-macam lagi watak yang

perlu dimainkan sama ada sebelum,

semasa atau selepas proses pengajaran

dan pembelajaran berlaku. Pelajar

hanya bertindak sebagai pendengar

pasif yang bertanggung jawab

mendengar dan menyalin segala

maklumat yang diberikan pensyarah.

Segala maklumat dihafal dan

dikeluarkan semula semasa

peperiksaan.

Education 2.0 pelajar lebih

aktif ( ‘Learner as receptacles of

knowledge’). Pelajar mula bertindak

sebagai penyimpan ilmu. Pelajar akan

memberikan respon dengan aktivitiaktiviti

mudah yang disediakan

pensyarah tetapi masih memuntahkan

semula segala maklumat yang telah

diberikan pensyarah. Tiada

penambahan maklumat, tiada

pencarian maklumat tambahan dan

tiada aktiviti menganalisis atau

menilai semula maklumat-maklumat

baru.

Dalam Education 3.0 pula

pensyarah perlu bertindak sebagai

pemudahcara jaringan sosial (‘teacher

as facilitator social networking’).

Aktiviti PdP berpusatkan pelajar

sepenuhnya dengan panduan dari

pensyarah. Pelajar akan meneroka

maklumat menggunakan pelbagai

jaringan sosial yang ada. Pelajar juga

aktif berkolaboratif dalam kumpulan

dengan aktiviti pembelajaran

berasaskan projek dan inkuiri menjadi

asas utama. Semua pelajar dilatih

menjana idea-idea baharu dan

meneroka kreativiti masing-masing

dalam satu kumpulan kerja yang

interaktif meneroka maklumat baru

merentasi sempadan.

CABARAN PEDAGOGI

EDUCATION 4.0

Bagaimana pula dengan fasa

Education 4.0 ?, revolusi

17


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

perindustrian 4.0 mencetuskan

cabaran yang menuntut kita untuk

keluar dari zon keselesaan di samping

menguasai pelbagai elemen KBAT

termasuk pemikiran kritis dan

penyelesaian masalah. Cabaran besar

ketika ini adalah untuk meningkatkan

produktiviti generasi dewasa untuk

menggunakan teknologi berbanding

generasi pertengahan dan yang baru

keluar dari universiti ketika ini

(Badrow 2017; Kayicki 2018;

Wilkesmann and Wilkesmann 2018).

Justeru itu, sebagai persediaan

menghadapi keperluan dan cabaran

dunia akan datang, perubahan besar

perlu dibuat oleh semua pensyarah.

Bagaimanakah pendekatan pedagogi

yang perlu digunakan untuk

mempastikan orientasi pendidikan

sejajar dengan perubahan dalam

masyarakat industri baru. Dalam

Education 4.0, seperti mana

Education 3.0, proses PdP adalah

sepenuhnya berpusatkan pelajar. Jika

dalam Education 3.0 pensyarah

bertindak sebagai pemudahcara tetapi

dalam Education 4.0 pensyarah adalah

rakan pembelajaran pelajar. Pelajar

akan belajar secara sendiri iaitu

konsep heutagogy ( self directed

learning ). Pelajar sepenuhnya akan

memainkan peranan sebagai

penghubung, pencipta dan

konstruktivis (‘connector, creator and

constructivist ’) untuk meneroka

maklumat dan idea-idea baru bagi

mencipta ilmu-ilmu baru.

Terdapat tujuh ciri utama education

4.0 iaitu :

i. Pelajar sebagai penerbit konten

dan pengongsi (Learner as

content produser and sharer)

Dalam Education 4.0, Pelajar adalah

sebagai penerbit konten dan

kemudian berkongsi maklumat

tersebut dengan rakan-rakan pelajar

yang lain sehingga ke peringkat

global. Pelajar akan meneroka

maklumat mengunakan pelbagai

pendekatan dengan sokongan alat-alat

digital dan kepelbagaian jaringan

sosial, malah pergi ke lapangan atau

menghubungi pakar tanpa sempadan

di mana-mana sahaja. Semua

maklumat yang mencetuskan ilmu

baru atau inovasi, akan disebarkan

dan dikongsi dengan rakan secara

interaktif. Inovasi bermaksud

mengubahsuai atau menaik taraf

benda, amalan atau kaedah yang lama

dengan sesuatu yang baru. Pensyarah

dan pelajar perlu melihat inovasi

sebagai sesuatu kemestian dalam

kehidupan hari ini. Inovasi bukan

sahaja dapat menjimatkan masa tetapi

boleh menjana pendapatan atau

kewangan pada empunya. Inovasi

memerlukan pengetahuan, kemahiran

18


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

berfikir secara analitikal dan berusaha

untuk menjana sesuatu yang baharu.

Pelajar beginilah yang akan dilahirkan

jika pensyarah berubah kepada amalan

pedagogi Education 4.0.

ii. Pelajar sebagai penghubung

maklumat (Learner as

connection maker)

Dalam Education 4.0 pelajarlah yang

bertanggung jawab menjadi

‘penghubung’. Pelajar secara kendiri

menghubungkan dirinya dengan

semua sumber untuk mempastikan

mendapat maklumat yang tepat

Mencari dan memproses maklumat,

berhubung dengan pakar sebenar di

seluruh dunia dan apa sahaja peluang

yang ada dihubungi sendiri oleh

pelajar sama ada secara bersemuka

atau maya. Pelajar boleh pergi sendiri

menemubual tokoh-tokoh yang boleh

membantu mereka mendapatkan

maklumat yang tulen di lapangan.

iii. Akses maklumat yang terbuka

( Open access to information )

Dalam Education 4.0, Semua

maklumat atau info yang diperolehi

pelajar dalam aktiviti PdP akan

dimuatnaik atas talian. Pelajar

bertanggung jawab membuka

akses kepada maklumat tersebut

kepada semua orang tanpa batasan

untuk pengongsian ilmu secara maya.

Contohnya

pengkongsian

menggunakan laman sesawang atau

google drive, whatsapp, facebook,

telegram dan pelbagai lagi jaringan

sosial.

iv. Pendidik sebagai pemandu

sumber maklumat (Educator as

resources guide)

Pensyarah akan bertindak sebagai

pemandu pelajar untuk mendapatkan

sumber. Pensyarah tidak akan

memberi info tetapi boleh memberi

panduan penerokaan maklumat

menggunakan pangkalan data,

browser atau laman sesawang

tertentu. Pensyarah hanyalah menjadi

rakan pembelajaran yang akan

mempastikan maklumat yang

diperolehi tepat atau bersesuaian

dengan kehendak tugasan. Kehidupan

sekarang dalam suasana ledakan

maklumat dan dunia tanpa sempadan.

Himpunan maklumat yang banyak

serta kecenderongan untuk berkongsi

maklumat yang sangat ketara

menjadikan pemilihan maklumat

sesuatu yang sukar (Ruslin Amir,

Hamidun Bunawan & Mohd Firdaus

Yahaya 2018). Jadi pensyarah juga

perlu mantap ilmu tentang pautanpautan

yang boleh digunakan pelajar

untuk meneroka maklumat atau pun

19


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

perisian yang boleh digunakan di

internet.

v. Pelajar sebagai pensyarah

(Learner as teacher)

Jika dalam Education 4.0 pensyarah

menjadi rakan pembelajaran , pelajar

pula akan bertindak sebagai penghasil

ilmu bersama (

co-curators of knowledge ). Jika

sebelum ini pensyarah yang

membekalkan maklumat tetapi dalam

Education 4.0 sebaliknya berlaku.

Semua peranan pensyarah akan

dilaksanakan oleh pelajar sepenuhnya.

vi. Akses kepada pakar (Access to

expert)

Dalam Education 4.0 semua pelajar

diminta mendapatkan maklumat yang

tulen tentang sesuatu isu yang

dibincangkan. Pelajar digalakkan

menghubungi pakar sebenar tentang

isu berkenaan tanpa batasan masa dan

sempadan di seluruh pelusuk dunia,

menggunakan jaringan sosial yang

ada.

vii. Kepelbagaian jaringan

(Diversity of network)

Di masa kini, ada kepelbagaian

jaringan sosial. Dalam Education 4.0

e-pembelajaran ditekankan dengan

sokongan alat-alat digital. Pelajar

wajar memanafaatkan semua jaringan

dan alat digital ini sama ada

berhubung dengan telefon,

whatsapp,we chat, email, facebook

dan lain-lain semasa membuat

pencarian maklumat. Sistem

Penpensyarahsan pembelajaran

menggunakan perisian digital menjadi

satu keperluan.

APAKAH KELEBIHAN

EDUCATION 4.0?

Education 4.0 membolehkan proses

PdP berlaku di mana sahaja dan pada

bila-bila masa. Pensyarah boleh

menyediakan portal untuk tugasan dan

pelajar boleh meneroka maklumat dan

memuatnaik hasil ke portal untuk

dikongsi dengan semua orang.

Sokongan penggunaan e-pembelajaran

seperti schoology, blendspace, padlet

dan google classroom digunakan

semaksimanya.

Antara kelebihan education 4.0 ialah :

1. Pembelajaran tanpa batasan

masa dan sempadan

Pelajar-pelajar akan mempunyai

lebih banyak peluang untuk

belajar dengan cara yang

berlainan, dan di tempat yang

berbeza merentasi sempadan

global. Pembelajaran tidak

semestinya berlaku di kelas

20


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

secara formal. Pembelajaran dan

pengajaran boleh berlaku di mana

sahaja pada bila-bila masa. Alatalat

e-Pembelajaran memudahkan

peluang pembelajaran,

mengikut kemampuan diri.

Pedagogi ‘flipped ‘ atau ‘blended

‘ juga boleh diperluaskan.

2. Pembelajaran personal.

Pelajar boleh belajar menggunakan

alat-alat pembelajaran digital

yang bersesuaian dengan

keupayaan pelajar. Pensyarah boleh

menyediakan bahan pembe-lajaran

dan tugasan mengikut tahap

pencapaian pelajar. Selepas

memenuhi tahap pencapaian

tertentu mereka boleh meneruskan

ke tahap seterusnya. Pelajar

bepeluang mengukuhkan kefahaman

sehingga mereka mencapai

tahap yang dikehendaki. Pelajar

akan diperkukuh secara positif

semasa proses pembelajaran

individu mereka dengan ganjaranganjaran

tertentu. Pengalaman

pembelajaran yang positif akan

memantapkan dan meningkatkan

keyakinan pelajar tentangkebolehan

akademik masingmasing.

Selain itu, pensyarahpensyarah

juga dapat mengesan

dan memantau dengan jelas tahap

pencapaian pelajar-pelajar dengan

lebih cepat supaya bantuan segera

boleh diberikan.

3. Proses penyampaian yang

fleksibel.

Berasaskan pengalaman pembelajaran

peribadi, pelajar akan

mampu untuk mengubahsuai

proses pembelajaran mereka

dengan alat-alat pembelajaran

digital yang sesuai dengan gaya

pembelajaran kendiri. Pelajar akan

mempelajari dengan peranti yang

berbeza, program yang berbeza

dan teknik-teknik yang berasaskan

pilihan mereka sendiri. Gaya

pembelajaran kendiri pelajar

adalah berbeza sama ada bersifat

audiotori, visual atau kinestatik.

Jadi pensyarah harus mahir

dengan alat-alat pembelajaran

digital terkini dan proses PdP yang

lebih fleksibel.

4. Rakan sebaya dan mentor

Peranan rakan sebaya dan mentor

menjadi sangat penting dalam

education 4.0. Pelajar akan lebih

berdikari dalam proses

pembelajaran. Pensyarah akan

menjadi mentor dan rakan

pembelajaran kepada pelajar.

Pensyarah bertanggung jawab

membuka ruang untuk pelajar

21


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

lebih jauh meneroka. Pelajar

bersama rakan sebaya akan

meneroka maklumat sehingga

merentasi global menggunakan

sokongan pelbagai alat digital

dalam pembelajaran mereka.

5. Kemahiran Berfikir Aras tinggi

Dalam pembelajaran ditekankan

justifikasi yang mantap dengan

bukti dan hujah yang kukuh

dibiasakan dalam penciptaan ideaidea

baru di luar kotak dalam

kalangan pelajar.

6. Pembelajaran di lapangan

sebenar

kemahiran berfikir aras tinggi.

Pelajar diajar berfikir, menilai ,

meramal dan menyatakan

pandangan serta membuka ruang

kreativiti dengan potensi yang

mereka ada. Penekanan kepada

Untuk menyesuaikan dengan

revolusi perindustrian 4.0, pelajarpelajar

dibiasakan dengan

pembelajaran yang lebih praktikal.

Pelajar didedahkan dengan

kemahiran-kemahiran yang

bersesuaian untuk menghadapi

cabaran di dunia sebenar. Ini

22


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

bermakna pelajar perlu dilatih

untuk mengaplikasikan kemahiran

mereka dalam pelbagai situasi.

Pada masa yang sama pengalaman

sebenar dalam 'bidang tertentu'

turut diberi penekanan. Secara

tidak langsung pelajar akan

diperkukuhkan dengan kemahiran

penyelesaian masalah yang

kompleks, memiliki kepintaran

emosi yang tinggi, kemahiran

memimpin dan berkolaboratif

sebagai ahli pasukan, mahir

berkomunikasi serta memiliki nilai

intergriti dan moral terpuji.

7. Hakmilik pelajar

Aktiviti PdP melibatkan pelajar

sepenuhnya meneroka maklumat

untuk mendapatkan info yang

tulen dengan bantuan pensyarah

sebagai rakan pembelajaran.

Pembelajaran berasaskan projek,

penyelesaian masalah dan inkuiri

diberikan penekanan dengan

sokongan alat-alat pembelajaran

digital dalam aktiviti e-

pembelajaran. Akhirnya semua

ilmu baru yang dijana dalam PdP

sebenarnya adalah menjadi

hakmilik pelajar sepenuhnya.

8. Pentaksiran bukan berasaskan

pencapaian (exam oriented)

Penilaian akan bersifat

keseluruhan. PdP akan menilai

keupayaan pelajar sepanjang

proses pembelajaran. Pencapaian

dalam peperiksaan bertulis sahaja

tidak lagi relevan dan tidak

memadai. Dari segi inovasi

ternyata pelajar . Fokus

pendidikan diperingkat rendah dan

menengah yang lebih

berorientasikan pencapaian (exam

oriented) mengakibatkan banyak

kekurangan dalam kalangan

opelajar terutamanya keupayaan

menghasilkan inovasi. Jadi

sepatutnya kecekapan dan tahap

pencapaian diukur sepanjang

penglibatan pelajar dari awal

hingga akhir. Penilaian kendiri

dan rakan sebaya turut

diutamakan. Jadi bentuk penilaian

dan pentaksiran akan berubah

sepenuhnya

KESIMPULAN

Sebagai warga pendidik yang berhubung rapat dengan dunia pendidikan, kita perlu

memikirkan semula reka bentuk pengajaran dan pembelajaran semasa kita. Proses

23


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

pembelajaran dan pengajaran yang lebih aktif, interaktif dan immersif serta bersifat

cabaran perlu dilazimkan dalam kalangan pelajar untuk menyediakan mereka

dengan cabaran dalam dunia sebenar. Usaha ini penting untuk memperkasakan

kemenjadian pelajar sebagai individu yang mantap dan lengkap dengan kompetensi,

kemahiran, pengetahuan, kreatif dan inovatif. Kita perlu menyahut cabaran untuk

menyediakan intelligent society bermula dengan bakal guru yang kompeten untuk

bersaing dan menghadapi cabaran dunia pendidikan sebenar.

Penyebaran dan pelaksanaan New Pedagogy Deep Learning (NPDL) adalah

tepat pada masanya. Dalam NPDL pensyarah dikehendaki merungkai semula RMK

untuk mempastikan pembelajaran bermakna dapat dilaksanakan dengan menekan

aplikasi 6C dalam proses PdP. 6C sepertimana yang kita tahu adalah merujuk

kepada Creativity, Communication, Critis and critical thinking, Collaboration,

Character and Citizenship. Terkini 7C merangkumi tambahan Copyright.

Pensyarah juga tidak terkecuali perlu mengubah persepsi mereka terhadap

penguasaan TMK. Masa kini pensyarah perlu menguasai kemahiran teknologi

maklumat pintar terkini. Sekarang seluruh dunia terikat dengan Global Trend of

Digital Learning. Dunia hari ini semakin mendekati revolusi ke 4.0 dan revolusi ini

adalah sesuatu yang amat berlainan sekali dengan jangkaan dan imaginasi kita

sebelum ini. Ini kerana penduduk dunia akan hidup, berkomunikasi, bekerja,

berniaga dalam suasana yang berbeza termasuklah dari segi governan dan

pergerakan manusia.

Satu pertiga dari penduduk dunia menggunakan media sosial untuk belajar,

berkongsi maklumat dan berhubung dan ini akan mengubah cara dan kuantiti

penggunaan teknologi, pemprosesan dan penyimpanan maklumat. Pendidikan akan

dilihat sebagai satu pengulangan secara teratur kepada bahan-bahan yang boleh

dipelajari sendiri. Kehadiran ke dewan kuliah juga sepatutnya dilihat sebagai sesuatu

pilihan. Untuk menghasilkan kemenjadian bakal guru yang kompeten ke arah

penghasilan kemenjadian murid, siswa guru perlulah mengikuti trenda ini sebagai

usaha mempersiapkan diri menghadapi cabaran kerjaya pada masa hadapan. Jadi

impaknya, amalan pedagogi pensyarah perlulah berubah ke arah aplikasi digital

learning.

Pensyarah dalam amalan pedagoginya perlulah mengutamakan pemupukan

potensi, kreativiti dan inovatif dalam PdP. Pembelajaran personal yang bersifat

heutagogy iaitu self directed learning wajar diberi penekanan. Keperluan ini adalah

24


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

untuk mempastikan semua bakal guru yang dibekalkan ke dunia pekerjaan sebenar

mempunyai orientasi sesuai dengan zaman revolusi industri yang pantas berubah.

Demi memastikan kemenjadian bakal guru yang kompeten dan berkemahiran untuk

memartabatkan profesionalisme keguruan.

Rumusannya, jika kita lihat sepintas lalu mungkin kita dapat melihat seolaholah

Education 4.0 sangat sinonim dengan cabaran teknologi digital semata-mata.

Tetapi sebenarnya yang jauh tersirat , yang mungkin tidak terjangkau oleh pemikiran

kita ialah pelaksanaan amalan pedagogi yang selari dengan perubahan Revolusi

Industri 4.0 dan Education 4.0 secara tidak langsung akan memantapkan lagi

pembinaan karakter bakal guru, kemahiran berfikir aras tinggi terutama penyelesaian

masalah, kecerdasan yang pelbagai, kemahiran pembelajaran sepanjang hayat dan

lain-lain kemahiran insaniah (soft- skills) untuk bakal guru menghadapi cabaran baru

dalam dunia sebenar yang sangat pantas berubah.

RUJUKAN

Abdul Rahim Hashim (2017). Preparing Graduates for the 4 th Industrial revolution.

Plenary forum presented at The 7 th World Engeineering Education Forum

2017. Kuala Lumpur, Malaysia.

Nancy.W (2018). Higher education in era of the 4 th

MacMilan, Singapore.

Industrial Revolution.

Ramirez-Mendoza, R.A., Morales-Menendez, R., Iqbal, H., Parra-Saldivar, R.

Engineering Education 4.0:-proposal for a new Curricula (2018) IEEE Global

Engineering Education Conference, EDUCON, 2018-April, pp. 1273-1282.

Siti Hamisah Tapsir (2017). Convergence of technologies : 4th Industrial

Revolution. Keynote speaker presented at Malaysia Higher Education 4.0.

Kuala Lumpur, Malaysia.

Sung, T.K. Industry 4.0: A Korea perspective (2018) Technological Forecasting and

Social Change, 132, pp. 40-45.

The Education 4.0 Revolution : an analysis of Revolution Industry 4.0 and its effect

on education (2018) . www.intelitek.com .

25


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

PEMBELAJARAN BERMAKNA : PERANAN BAHARU

PELAJAR

Norhayati binti Hashim

“Education is not preparation for life; education is life itself.” John Dewey

PENDAHULUAN

Globalisasi, mesin pintar dan media

baharu menjadi antara pemacu yang

mempunyai kesan langsung terhadap

cara kita berfikir, bekerja dan

mengembangkan kemahiran bagi

mengisi keperluan kehidupan masa

depan. Perkembangan inovasi

teknologi yang pantas menuntut

pengetahuan dan kemahiran baharu

untuk menggerakkan pelbagai

inspirasi kepada pendidikan yang

bermula dari peringkat sekolah kepada

amalan pembelajaran sepanjang hayat.

Maka, proses pembelajaran hari ini

seharusnya mencetus cabaran serta

menjana pemikiran kritis, kreatif dan

inovatif serta konsisten dengan

Pendidikan 4.0.(Education 4.0) .

Bagi melengkapkan usaha

untuk membentuk pelajar yang

berupaya mendepani situasi kompleks,

pelajar seharusnya mampu

mengaplikasi pemikiran dalam situasi

baharu yang memberi impak kepada

aktiviti globalisasi, menjana

pengalaman pembelajaran dan

merekabentuk pelbagai produk.

Apakah yang perlu dipelajari?

Bagaimanakah pembelajaran itu harus

berlaku? Bagaimana menyediakan

persekitaran pembela-jaran interaktif

dan berpusatkan pelajar? Serta

bagaimana kejayaan pembelajaran itu

diukur?

Persoalan ini sewajarnya

difikirkan secara mendalam kerana ia

membawa satu konsepsi baharu

tentang proses pembelajaran yang

disebut Pembelajaran Bermakna yang

menjadi tujuan utama pendidikan hari

ini (Fullan, 2018).

PEMBELAJARAN

(DEEP LEARNING)

BERMAKNA

“Deep Learning is quality learning

that sticks with you for the rest of your

life.”

Fullan

Pembelajaran bermakna sebagai alat

pengajaran yang sistemik kearah

membentuk sinergi untuk

meningkatkan profesionalisme, sosial

dan budaya. Proses pembelajaran

26


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

sebagai penggerak (foundational

driver) sementara teknologi sebagai

pemacu (great accelerator).

Pembelajaran bermakna menekankan

perubahan dalam budaya dan

bukannya perubahan dalam program.

Pembelajaran bermakna dapat

menggerakkan kecemerlangan dan

ekuiti untuk semua. Penentu utama

Pembelajaran bermakna adalah

pemerolehan kompetensi baharu yang

berfungsi untuk. meningkatkan

penglibatan pelajar secara individu

dan rasa kesepunyaan.

Kompetensi baharu merupakan

kompetensi global yang menjadi asas

kepada setiap pelajar untuk

mengharungi cabaran masa

depan. Terdapat enam kompetensi (6

C) yang perlu dipupuk dalam

kalangan pelajar iaitu membina

sahsiah (character), kewarganegaran

(citizenship),

kolaboratif

(collaboration), komunikasi

(communication), pemikiran kritis

(critical thinking), dan kreativiti

(creativity).

Pelajar diberi autonomi untuk

menentukan pembelajaran arah

kendiri bagi membina kemahiran,

pengetahuan, keyakinan diri dan

efikasi kendiri melalui inkuiri. Di

samping itu, pelajar diberi peluang

untuk membina hubungan baharu

dengan pelajar dan antara pelajar,

keluarga , masyarakat dan guru serta

menggalakkan mereka menyuburkan

nilai-nilai kerohanian yang berkait

rapat dengan persekitaran mereka. Di

samping itu, potensi dan keupayaan

untuk mengaplikasi pelbagai

kemahiran teknologi dalam dunia

sebenar dapat direalisasikan. Apabila

pelajar merasai dan menangani

tugasan atau pengalaman

pembelajaran secara langsung melalui

penerapan kompetensi global tersebut

, sekaligus menjadi satu pengalaman

yang bermakna dan diingati sepanjang

hayat mereka.

Justeru, ini akan menentukan

bagaimana guru boleh mengubah bilik

darjah tradisional ke arah

mewujudkan budaya pembelajaran

yang memupuk kreativiti, perasaan

ingin tahu, imaginasi serta inovasi

pelajar. Ini selari dengan pandangan

Ryan dan Deci (2017) yang menekan

akan kepentingan memenuhi

keperluan asas pelajar yang

merangkumi perkaitan, autonomi dan

kemahiran dalam suatu proses

pembelajaran.

Ciri-ciri bilik darjah yang bergerak

ke arah pembelajaran bermakna

1. Pelajar bertanyakan soalan.

Mereka mempunyai pelbagai

kemahiran dan kecekapan bahasa

untuk meneruskan penerokaan dan

tidak setakat menerima secara pasif

27


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

akan jawapan atau respons yang diberi

oleh guru.

2. Utamakan soalan daripada

jawapan

Proses pembelajaran, penerokaan dan

penyampaian yang berkesan adalah

sama penting dengan hasil

pembelajaran.

3. Aplikasi pelbagai model

pembelajaran

Pemilihan pendekatan yang

disesuaikan dengan keperluan dan

minat pelajar yang unik dan

berbeza. Pelajar sentiasa diberi

sokongan untuk menghadapi cabaran

seterusnya.

4. Perkaitan yang jelas dan

berfokus dalam pembelajaran.

Reka bentuk pembelajaran akan

sentiasa disokong dan dibina

berasaskan makna dan relevannya

pada dunia sebenar.

5. Kolaboratif.

Pelajar memperolehi kemahiran

bekerjasama serta kolaborasi yang

kompleks dan kreatif ke arah

penyelesaian masalah. Hubungan ini

melibatkan persekitaran sekolah yang

lebih luas sehingga menjangkau

ruang, masa dan kepakaran di dalam

dan di luar kelas.

6. Pentaksiran yang telus dan

autentik

Pentaksiran dilaksanakan sepanjang

proses pembelajaran. Pelajar sendiri

menentukan matlamat serta memantau

perkembangan pembela-jaran mereka

ke arah memenuhi kriteria kejayaan,

sekali gus terlibat dalam memberi

maklum balas dengan rakan-rakan dan

lain-lain. (Fullan & Quinn, 2016).

Menurut Fullan et. al. (2017),

dalam konteks menjana pembelajaran

bermakna, pendekatan pedagogi

baharu memfokuskan kepada bidang

penciptaan dan penggunaan di

samping memperkembangkan

pengetahuan baharu di dalam

kehidupan sebenar dan tidak sekadar

menyebarkan pengetahuan sedia ada.

Perkongsian pembelajaran dalam

kalangan pelajar-guru perlu dijalin

kerana proses pembelajaran

menekankan kepada penemuan,

penciptaan dan aplikasi pengetahuan

secara bersama. Rakan pembelajaran

merupakan kriteria utama yang akan

menggerakkan motivasi intrinsik

pelajar-guru. Ini merupakan satu

perkembangan baharu yang sangat

menarik dan teruja, apatah lagi adanya

sokongan oleh pihak pentadbir bagi

menggalakkan pembelajaran dengan

membekalkan sumber dan peralatan

teknologi secara berterusan.

Hari ini, revolusi digital

membawa transformasi dalam

kehidupan seharian kita secara

global. Transformasi ini juga

28


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

memberi kesan terhadap cara mereka

mengakses maklumat serta

berkomunikasi antara mereka. Walau

bagaimanapun, revolusi ini masih

kurang memberi impak transformasi

di kebanyakan sekolah atau proses

pengajaran dan pembelajaran di bilik

darjah. Oleh itu, hasil pembelajaran

seharusnya tidak sahaja merangkumi

literasi dan numerasi semata-mata,

malahan lebih luas lagi merangkumi

elemen penyelesaian masalah,

kolaboratif, kreativiti, kepelbagaian

perspektif pemikiran serta membina

hubungan dan pasukan yang berkesan

selaras dengan kemajuan digital.

Pembelajaran bermakna

menggalakkan rekacipta dan

pemikiran inovatif yang diperlukan

dari generasi pelajar sekarang dan

masa akan datang. Bertitik tolak

daripada pembelajaran inkuiri,

kreativiti dan matlamat yang

berimpak, pedagogi baharu mencetus

dan menggabungkan tenaga dan

keseronokan pelajar dan guru dalam

membentuk rakan pembelajaran yang

meneroka, menjana dan memupuk

potensi pembelajaran bermakna

kepada semua. Pelajar

digalakkan mencipta pengetahuan

baharu dan memanfaatkan kemudahan

digital di mana-mana dan bila-bila

masa untuk mempercepat dan

memperdalam pembelajaran.

Selain itu, pelajar seharusnya

dapat menguasai dan jelas tentang

proses pembelajaran; memanfaatkan

perkongsian rakan pembelajaran;

menghubungkan pembelajaran dengan

minat dan aspirasi mereka; sentiasa

membuat refleksi dan menilai

kemajuan kendiri serta memilih

strategi pembelajaran. Dengan ini,

proses pembelajaran akan lebih fokus

dan telus yang membolehkan sebarang

keputusan akan dibincangkan secara

bersama agar matlamat pembelajaran

akan tercapai..

PERANAN BAHARU PELAJAR

DALAM KONTEKS

PEMBELAJARAN BERMAKNA

Peranan baharu bagi pelajar perlu

bergerak menjangkaui bilik darjah

tradisional. Mereka menggunakan

masa, ruang dan individu di dalam

dan di luar bilik darjah sebagai

pemangkin untuk membina

pengetahuan baharu dan mewujudkan

budaya yang kukuh untuk

pembelajaran. Kita akan melihat

penglibatan pelajar yang lebih

mendalam sebagai co-designers dan

co-learners. Sehubungan dengan ini,

pembelajaran bermakna boleh

dirangsang apabila guru

mengambikira komponen Model

Pembelajaran Pelajar semasa

merangka isu dan tugasan

29


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

pembelajaran. Ini akan melahirkan

pelajar aktif, dan bersedia untuk

belajar tentang kehidupan dan melalui

pengalaman tersebut mereka belajar

tentang kehidupan yang lebih

kompleks dan bermakna.

Tiga komponen utama Model

Pembelajaran Pelajar ialah

1. Belajar Cara Belajar

2. Perhubungan

3. Aspirasi

1. Belajar Cara Belajar

Pelajar bertanggung jawab terhadap

pembelajaran dan memahami proses

pembelajaran. Ini memerlukan pelajar

mengembangkan kemahiran

metakognitif, memberi dan menerima

maklumbalas dan mengalakkan agensi

pelajar. Belajar cara belajar

merangkumi elemen metakognitif,

maklum balas dan agensi.

Metakognitif

Belajar cara belajar memerlukan

pelajar membina kemahiran

metakognitif terhadap pembelajaran

serta menguasai proses pembelajaran

mereka. Pelajar sedar apa yang

diketahui dan apa yang tidak

diketahui. Pelajar membina matlamat

pembelajaran dan kriteria kejayaan,

memantau pembelajaran kendiri dan

menilai secara kritis, membuat

refleksi terhadap maklumbalas

daripada rakan pembelajar, guru-guru,

dan orang lain untuk meningkatkan

kesedaran tentang penglibatan mereka

dalam proses pembelajaran. Menurut

Metcalfe dan Shimamura (1994),

strategi kognitif berupaya membantu

pelajar melaksanakan tugasan dengan

lebih berkesan. Kekerapan

keterlibatan pelajar dalam kitaran

pembelajaran kendiri melalui

maklumbalas rakan akan

meningkatkan kualiti aktiviti

metakognitif mereka.

Maklum balas

Maklum balas adalah sangat penting

dalam meningkatkan prestasi

pembelajaran. Semakin pelajar

menguasai proses pembelajaran

mereka, peranan guru semakin

berubah daripada menstrukturkan

tugasan pembelajaran ke arah

memberi maklumbalas yang berkesan.

Guru juga akan memacu cabaran

seterusnya sambil meningkatkan

persekitaran pembela-jaran yang

positif.

Agensi

Agensi dan autonomi pelajar jelas

kelihatan apabila pelajar mula

memainkan peranan yang lebih aktif

semasa melaksanakan tugasan,

membuat keputusan dan menilai hasil

pembelajaran sendiri. Pelajar gemar

diberikan autonomi dalam

pembelajaran kerana mereka dapat

30


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

berdikari, meneroka idea sendiri,

belajar daripada kesilapan dan

berfikiran kritis bagi memilih cara dan

alat yang sesuai dengan

pembelajaran(Wall,2012). Ruang

yang diberi ini bukan sahaja bagi

memastikan keterlibatan mereka

dalam pembelajaran semata-mata

malahan menggalakkan mereka

menentukan sebarang keputusan yang

berkaitan dengan pembelajaran

mereka.

Persekitaran pembelajaran

yang interaktif dan berpusatkan

pelajar dapat membina budaya dan

iklim pembelajaran keseluruhan

pelajar di mana-mana dan pada bilabila

masa. Di situ mereka

menggunakan pelbagai proses dan

alatan untuk mengakses minat, bakat

dan keperluan akademik mereka.

Mereka juga menggunakan strategi

untuk memotivasi dan keterlibatan

rakan bagi memacu pembelajaran

bermakna.

2. Perhubungan

Elemen perhubungan merupakan asas

sosial yang sangat penting bagi semua

manusia yang sentiasa memerlukan

matlamat dan makna dalam hubungan

dengan orang lain. (Ryan &

Deci,2017; Tough,2016). Generasi

muda adalah agen perubahan yang

terbaik. Mereka dan masyarakat

sekitar memerlukan antara satu sama

lain dan meneroka sinergi yang wujud

pada masa kini. Komponen

perhubungan merangkumi elemen

kesepunyaan dan merangkai.

Kesepunyaan

Rasa kesepunyaan menjadi motivasi

yang kuat kepada pelajar untuk

meneroka peluang bagi mereka

membantu komuniti dan peringkat

global. Persekitaran penyayang

membantu mereka memenuhi

keperluan dan berasa diperlukan dan

diterima. Cemalcilar (2010),

menyatakan bahawa kesepunyaan

pelajar mempunyai kesan penting

terhadap pencapaian pelajar dan

sekolah. Budaya pembelajaran,

inovasi dan membuat refleksi akan

mengajar pelajar bersedia mengambil

risiko ,membuat refleksi dan belajar

menangani cabaran,serta menilai

kesan setiap tindakan mereka terhadap

hasil pembelajaran masing-masing.

Merangkai

Merangkai melalui perhubungan yang

bermakna adalah penting dalam

pembelajaran autentik. Apabila pelajar

membina kemahiran membentuk

hubungan interpersonal dan

intrapersonal, mereka akan terdorong

untuk bekerja dengan jayanya secara

individu dan kumpulan. (Ryan &

Deci,2017; Tough, (2016). Dalam

kalangan pelajar, mengurus hubungan

kolaboratif dan pemantauan

31


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

kendiri(self-monitoring) merupakan

satu kemahiran yang sangat penting

dalam kehidupan. Kolaboratif,

rangkaian dan fokus kepada minat

dapat meningkatkan kejayaan

pembelajaran, mengekalkan usaha

serta menggalakkan inisiatif sendiri

dalam kalangan pelajar (Ferris,1999).

Pembelajaran menjadi sangat

bermakna sekiranya berkaitan

langsung dengan kehidupan pelajar -

peranan mereka dan bagaimana

mereka boleh memberi sumbangan

kepada dunia walau apa matlamat

pembelajaran sekalipun. Di samping

itu, bekerja dengan orang lain

merupakan satu motivasi intrinsik

kerana melakukan sesuatu yang

bernilai terhadap orang lain adalah

satu pengalaman yang amat

bermakna.

3. Aspirasi

Pencapaian pelajar amat dipengaruhi

oleh jangkaan mereka terhadap diri

sendiri dan persepsi orang lain

terhadap mereka. Aspirasi

menyediakan pilihan untuk pelajar

meningkatkan motivasi dan

keterlibatan bagi mencipta peluang

untuk mereka terus belajar.

Komponen aspirasi terdiri daripada

elemen jangkaan serta keperluan dan

minat.

Jangkaan

Jangkaan adalah penentu utama

kepada suatu kejayaan, sepertimana

yang diperoleh dalam kajian Hattie.

et.al (2015). Pelajar harus percaya

dan yakin akan kemampuan mereka.

Mereka juga harus sedar akan

jangkaan orang lain terhadap

kemampuan diri mereka. Mereka

harus menentukan kriteria kejayaan

dan terlibat dalam menilai

perkembangan pembelajaran bersama

rakan. Keluarga, pelajar dan guru

boleh bersama membina jangkaan

yang lebih tinggi dan bermakna –

melalui perbincangan tentang

jangkaan sebenar dan jangkaan ideal

serta

membincangkan

bagaimana/usaha untuk mencapai

jangkaan tersebut. Hal ini selaras

dengan pandangan Paechter, et.al

(2010) yang berpendapat bahawa

dengan memahami jangkaan pelajar

dapat meningkatkan motivasi pelajar

serta mempengaruhi pencapaian

akademik mereka.

Keperluan dan Minat

Keperluan dan minat sebagai

penggerak utama motivasi dan

penglibatan pelajar. Guru yang

berjaya merangsang daya ingin tahu

dan minat pelajar dapat melonjak

pembelajaran bermakna pelajar yang

relevan dan autentik serta merancang

tugasan yang dapat mendalami konsep

32


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

serta penyelesaian masalah. Minat

dalam pembelajaran mempunyai

hubungan yang signifikan dan positif

dengan pencapaian hasil pembelajaran

(Lee, Chao & Chen, 2011).

KESIMPULAN

Pembelajaran bermakna adalah

perkongsian global yang berusaha

untuk mengubah peranan pelajar

sebagai co-designers dan co-learners.

Dengan merasai pengalaman

pembelajaran yang bermakna melalui

pemerolehan kompetensi global (6C),

diharapkan pelajar boleh membawa

diri dalam pelbagai situasi, sentiasa

proaktif dan bertanggungjawab

terhadap diri sendiri, keluarga dan

masyarakat. Dengan ini, pelajar

berpeluang meningkatkan kemahiran

dalam penyelesaian masalah yang

kreatif, kritis dan inovatif serta

mampu memberi impak kepada

kehidupan dan dunia.

RUJUKAN

Cemalcilar, Z. (2010). Schools as

Socialisation Contexts:

Understan-ding the Impact of

School Climate Factors on

Students’ Sense of School

Belonging. Applied Psychology,

Volume 59, Issue 2.

Ferris, Timothy L. J, (1999). Personal

Relationships of Staff and

Students in Engineering Educa

tion. Unfolding Landscapes in

Engineering Education:

Proceedings of the 11th

Australasian Conference on

Engineering Education, 6th

Australasian Women in

Engineering.

Fullan, M., Hill, P., & Rincón-

Gallardo, S. (2017). Deep

Learning: Shaking the

Foundation. Ontario, Canada:

Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J.

Retrieved http://npdl.global/ wpcontent/uploads/2017/03/

npdlcase_study_3.pdf

Fullan, M (2018), Deep Learning:

Engage the World Change the

World, Corwin Press and

OntarioPrincipals’ Council

2018.

Fullan, M. & Quinn, J. (2016).

Coherence: The right drivers in

action for schools, districts, and

systems. Thousand Oaks, CA:

Corwin Press.

Hattie, J. Masters, D. Birch. K.

(2015). Visible

Learning into Action International

Case Studies of Impact.

Routledge

Metcalfe. J.F & Shimamura, P.

(1994). Metacognition: Knowing

About Knowing, MIT Press.

Paechter, M., Maier, B., Macher, D.

(2010). Students’ expectations of,

33


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

and experiences in e-learning:

Their relation to learning

achievements and course

satisfaction. Computers &

Education 54.

Ryan, R.M dan Dec, E.L (2017). Self-

Determination Theory Basic

Psychological Needs in

Motivation, Development, and

Wellness, Guilford Press-ebook.

Global Journal of Engineering

Education

Tough, P. (2016). Helping Children

Succeed: What Works and Why,

Houghton Mifflin Harcourt.

Wall.G (2012) The impact of physical

design

on student outcomes. Author:

Commissioned by Ministry of

Education Written.

Yu-Je Lee, Chia-Hui Chao & Ching-

Yaw Chen (2011). The influences

of interest in learning and

learning hours on learning

outcomes of vocational college

students in Taiwan: using a

teacher’s instructional attitude the

moderator, Global Journal of

Engineering Education, Volume

13, Number 3, 2011 © WIETE

2011.

34


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Menangani Perubahan Di Dalam Dunia Pendidikan Era Digital

Dr Ramlan Hamzah

PENGENALAN

Revolusi digital telah mengubah

kehidupan kita dalam sekelip mata.

Penggunaan teknologi digital di dalam

rancangan hiburan dan media massa

sangat ketara. Penggunaan teknologi

digital di dalam sektor pengurusan

pentadbiran sangat pesat sama ada di

dalam sektor swasta mahu pun

kerajaan. Urusan di dalam

pengurusan perdagangan juga pesat

berkembang. Membeli barang-barang

yang diingini bukan lagi sesuatu yang

menyusahkan. Hanya melalui gajet

kebanyakkan barangan boleh

diperolehi melalui hujung jari.

Pembayaran bil, memindahkan wang

serta menghantar wang kepada anak

yang sedang belajar di dalam dan di

luar negara tidak lagi memerlukan kita

beratur di hadapan kaunter.

Semuanya boleh berlaku di dalam

rumah dan dihujung jari dan boleh

dilakukan pada bila-bila masa dan

dalam masa beberapa minit sahaja.

Keadaan Kritikal Masa Kini

Namun begitu penggunaan teknologi

digital di dalam dunia pendidikan kita

masih jauh ketinggalan. Di

kebanyakkan sekolah guru masih lagi

berperanan memberi maklumat dan isi

kandungan pelajaran kepada muridmurid.

Murid-murid masih lagi

duduk di hadapan kelas mendengar

dan mengambil nota guru. Muridmurid

masih lagi membawa beg yang

berat ke sekolah. Tugasan rumah

masih lagi menjadi rutin. Anak-anak

masih lagi memenuhi pusat-pusat

tuisyen. Keputusan peperiksaan

masih lagi menghantui murid-murid

dan ibu bapa masih lagi bergantung

dan berharap kepada usaha guru dan

sekolah untuk memastikan anak-anak

mereka berjaya mendapat keputusan

peperiksaan yang cemerlang. Pihak

atasan masih lagi memberikan

pengiktirafan dan penghargaan kepada

guru besar atau pengetua yang berjaya

meningkatkan peratusan pelajar yang

mendapat A di dalam mata pelajaran.

Akhirnya matlamat pelajar dan ibu

bapa ialah menentukan bilangan A di

dalam sijil mereka dan mengharapkan

mereka mendapat tempat dan kerja

yang baik.

Di IPG juga pensyarah masih

lagi bersyarah di hadapan pelajar yang

rata-rata ditangan mereka tergenggam

gajet yang tersimpan ilmu dan

35


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

maklumat seluruh dunia. Pensyarah

masih lagi menggunakan papan putih

untuk melakar konsep dan

menerangkan tentang isi kandungan

pengajaran sedangkan segala ilmu

yang hendak diajarkan itu tergenggam

di dalam gajet yang ada di dalam

tangan pelajarnya. Pensyarah masih

lagi bersemuka di hadapan pelajar

sedangkan pelajar boleh mengakses

ilmu yang hendak disampaikan itu di

mana-mana sahaja yang dia itu

kehendakki. Pensyarah masih lagi

berperanan sebagai fasilitator

sedangkan tugas fasilitator telah

dianggap tradisional jika

dibandingkan dengan tugas pensyarah

sebagai aktivator.

Bagi mereka yang keluar latihan

praktikum pula pensyarah masih lagi

memaksa pelajar menulis Rancangan

Pengajaran Harian dengan

menggunakan tangan sedangkan

pelajar lebih mahir dan mudah untuk

menulis dengan menggunakan

komputer. Apabila dilaksanakan e-

praktikum yang memudahkan

pensyarah boleh mengakses kerjakerja

pelajar melalui atas talian,

ramai pensyarah yang tidak

menggunakan kaedah baharu ini

malah lebih suka menggunakan

kaedah lama disebabkan mereka

enggan untuk berubah walaupun

semua orang tahu bahawa kuasa yang

ada pada teknologi digital memang

tidak boleh disangkal lagi. Perkara ini

perlu difikirkan semula. Teknologi

digital perlu diangkat untuk dijadikan

alat pengajaran di dalam kaedah

pengajaran yang baharu agar dapat

menghasilkan suatu pembelajaran

yang bermakna oleh pelajar.

Kaedah Baharu Ke Arah

Pembelajaran Bermakna

Kajian telah dijalankan terhadap

aktiviti otak pelajar semasa mereka

belajar. Kajian tersebut mendapati

bahawa kebanyakkan otak pelajar

kurang aktif semasa kuliah

dilaksanakan. Seorang pendengar

yang pasif tidak akan belajar apaapapun

dari gurunya. Professor Eric

Mazur dari Jabatan Fizik, University

Harvard mengatakan bahawa otak

seorang pelajar akan tidur sewaktu

guru sedang memberikan kuliahnya di

hadapan kelas. Melalui temubual

yang dijalankan kebanyakan pelajar

akan berasa sangat bosan dengan

pengajaran guru namun mereka

terpaksa juga menerima segalagalanya

demi ingin lulus peperiksaan

atas keinginan guru atau ibu bapanya.

Akhirnya ramai pelajar yang kecewa

kerana pembelajaran yang diterima

tidak memberi makna buat dirinya.

Atas dasar inilah maka satu

kaedah baru yang terbaik untuk

mengajar pada abad ke-21 dan pada

36


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

era digital perlu dilaksanakan segera

sebelum murid-murid memberontak

tidak mahu lagi ke sekolah. Mesin

dan komputer yang terbukti dapat

melaksanakan tugas yang berganda

lebih baik dari manusia perlu

difikirkan sebagai alat yang boleh

menyokong keberkesanan pengajaran

guru. Berkembangnya peluang dan

kecendrungan sekolah untuk mencari

dan meneroka kaedah baharu perlu

diberi perhatian. Jika kita sebagai

pendidik dapat membina satu kaedah

yang baharu yang sesuai dengan

keperluan pelajar dalam era global

dan dapat kita sebarkan ke seluruh

negara dan seterusnya ke seluruh

dunia melalui konsep globalisasi,

maka kita akan dapat melihat impak

yang akan memberi kesan yang sangat

positif di dalam system pendidikan

kita.

Sekolah yang berprestij kini

bukan terletak kepada berapa “A”

murid-murid dapat memperolehinya,

atau bukan juga sekolah yang mewah

dan mempuyai kemudahan

infrasturktur yang canggih. Konsep

sekolah yang hebat pada masa ini

perlu dilihat dari aspek bagaimana

sekolah itu dapat mengimplimentasi

kan kaedah baru yang lebih mesra

murid dan kaedah yang dapat

memberi impak yang besar kepada

kemenjadian seorang murid yang akan

menjadi modal insan pada masa kini

dan pada masa depan.

Kewujudan internet, laman web,

blog dan media sosial di dalam dunia

digital merupakan satu transformasi

yang terbesar yang sedang berlaku di

dalam perkembangan sejarah

ketamadunan manusia. Maka oleh itu

perlulah ada satu gerakkan dalam

dunia pendidikan untuk menghasilkan

satu model baru, kaedah baru dalam

meneroka ilmu pendidikan. Konsepkonsep

baru di dalam sistem, kaedah

dan proses pendidikan perlu

diwujudkan agar ia selaras dengan

keperluan dan keinginan pelajar ke

arah pembelajaran yang bermakna.

Pembelajaran yang bermakna ini

mempunyai matlamat agar pelajar

akan memperoleh kompetensi dan

keupayaan yang akan menyediakan

mereka untuk menjadikan mereka

kreatif dan bersedia untuk

berkolaborasi untuk menyelesaikan

masalah di dalam kehidupan serta

menjadi insan yang berpengetahuan

dan saling bekerjasama di dalam

mencari penyelesaian masalah di

dalam kehidupan seharian.

Kaedah mengajar yang baru ini

seharusnya mempunyai unsur-unsur

model pengajaran usahasama di dalam

kalangan pelajar dengan pelajar dan

pelajar dengan guru yang mempunyai

matlamat ke arah pembelajaran yang

bermakna melalui akses teknologi

37


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

digital. Bukan bermakna modelmodel

lama yang dipelajari selama ini

dibuang, tetapi penggunaannya perlu

dinaiktaraf mengikut kesesuaian

kaedah pengajaran yang baru. Di

dalam kaedah pengajaran yang lalu

kemampuan dan kepakaran guru itu

dijadikan sandaran untuk

keberkesanan sesuatu pengajaran dan

pembelajaran. Sedangkan kaedah baru

ini tidak lagi demikian, kaedah baharu

ini seharusnya memberi fokus kepada

keupayaan guru untuk berkolaborasi

dan untuk mewujudkan satu

usahasama yang mana guru dapat

faedah dari keupayaan pelajar dan

pelajar juga dapat faedah dari peluang

yang diberikan oleh seorang guru.

Kalau dulu pelajar dapat

meningkatkan pengetahuan tentang isi

kandungan dari pengajaran guru tetapi

kini pelajar dapat menguasai proses

pembelajaran disebabkan wujudnya

usahasama guru dengan pelajar.

Pembelajaran yang bermakna diharap

akan berlaku di sini apabila pelajar

menjadi kreatif dan penyumbang

kepada kaedah baharu pengajaran dan

pembelajaran yang berlaku di dalam

kelas berasaskan penggunaan

teknologi digital.

Fullan (2013) berpendapat bahawa

terdapat tiga faktor pendorong yang

menjadi pendesak berlakunya revolusi

pendidikan dalam era digital ini iaitu;

i. pedagogi baru sebagai asas

utama perubahan yang

berkesan di dalam

pengajaran

dan

pembelajaran,

ii. teknologi sebagai

pemangkin dan

iii. berlakunya pembelajaran

yang bermakna.

Inilah tiga pendorong yang akan

menghasilkan sesuatu perubahan yang

baharu dan berimpak tinggi di dalam

pembinaan modal insan. Semuanya

ini tidak akan memberi makna

sekiranya para pemain di kalangan

stake holders pendidikan tidak

berperanan secara aktif untuk

menggerakkannya. Dalam pada itu

terdapat tiga komponen yang penting

di dalam dunia pendidikan yang

apabila disepadukan akan

menghasilkan suatu yang berimpak

tinggi di dalam pengajaran dan

pembelajaran. Tiga komponen

tersebut ialah pertama, suatu usaha

sama di antara pelajar dengan guru,

kedua ialah tugasan atau suatu usaha

untuk menstruktur semula proses

pembelajaran yang biasa kepada suatu

proses pembelajaran yang boleh

menghasilkan sesuatu ilmu yang

baharu dan yang bermakna. Ketiga

ialah sumber dan alat digital yang

mengupayakan dan dapat menjana ke

arah pembelajaran yang bermakna itu.

38


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Usaha sama antara pendidik

dengan pelajar itu sangat penting

kerana pendidik perlu memahami cara

gaya bagaimana seorang pelajar itu

belajar di dalam abad ini. Pelajar

pada hari ini sangat pintar teknologi

dan mereka perlu diberi peluang untuk

meneroka pembelajaran yang ingin

diterokanya. Letusan teknologi ini

telah memberi peluang kepada mereka

untuk mereka berinteraksi secara aktif

dengan dunia di sekelilingnya dan

juga ini membawa perubahan tindakan

dan perlakuannya di dalam bilik

darjah. Namun begitu tidak

seharusnya pendidik membiarkan

pelajar hanyut di dalam

penerokaannya yang tidak berakhir.

Maka dengan itu maka konsep usaha

sama ini perlu diperkemas dan

difahami oleh kedua-dua belah pihak.

Usaha sama atau rakan kongsi yang

berkesan perlu bersandarkan kepada

prinsip ketelusan, rasa akauntabiliti

dan keuntungan kepada kedua-dua

pihak. Melalui konsep usahasama ini

diharapkan pendidik bukan sahaja

akan menjadi penimba ilmu, malah

akan dapat memahami pembelajaran

pelajar dari sudut pandangan pelajar

itu sendiri.

Ciri pendidik sebagai pereka

bentuk pedagogi dalam konsep ini

akan berupaya membina hubungan

yang diyakini oleh pelajar, dapat

membantu pelajarnya untuk membina

keyakinan dan aspirasi, dapat

menyediakan matlamat pembelajaran

yang mencabar, dapat

mempelbagaikan kaedah dan strategi

mengajar, dapat menyediakan maklum

balas yang diperlukan pelajar dan

dapat menggunakan kaedah terbaharu

teknologi digital di dalam

pengajarannya.

Manakala pelajar yang

mengalami pembelajaran yang

bermakna pula mempunyai ciri-ciri

seperti; dapat mewujudkan hubungan

yang baik dengan pendidik, dapat

meneroka aspirasi dan perkara yang

diminati, dapat membina ruang untuk

menentukan matlamat pembelajaran,

dapat membuat refleksi dan tekal di

dalam menghadapi ujian dan dugaan

dalam pembelajaran, dapat

memberikan maklum balas yang

penting kepada pendidik dan juga

rakan sekelas, dan dapat membina

serta memperkembangkan ilmu

pengetahuan ke arah mewujudkan

ilmu yang baharu dan bermakna.

KESIMPULAN

Guru, murid, pensyarah, pelajar,

pengurus, pentadbir dan ibu bapa serta

masyarakat perlu bersama-sama

berkolaborasi bagi menjayakannya.

Walaupun semua ini masih awal,

masih kabur, masih di dalam keadaan

kita teraba-raba untuk mencari sesuatu

39


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

yang terbaik, namun alternatif kaedah

baharu perlu diteroka, perlu dicuba

dan diuji. Jika para pendidik dan

pengkaji takut untuk meneroka dan

mencuba dikhuatiri kita akan

ketinggalan di dalam bidang

pendidikan. Sekolah akan menjadi

tugu yang tidak berpenghuni, jika ada

penghuni pun penghuni yang tidak

ada lagi kemenjadian di dalam

dirinya. Modal insan yang ada di

dalamnya merupakan modal insan

yang telah diukir rupa bentuknya yang

tidak akan mempuyai jiwa dan roh

untuk berkembang memajukan dunia

ini. Oleh itu para pendidik harus

bersedia untuk berubah, untuk

menerima kaedah pengajaran yang

baharu dengan menggunakan

teknologi digital yang baharu untuk

melahirkan satu pembelajaran yang

bermakna demi menghasilkan

kemenjadian seorang manusia yang

berakal dan menggunakan akalnya

untuk berikhtiar menyelesaikan

masalah di dalam kehidupannya di

dalam zaman era baharu ini.

40


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

ULASAN BUKU: MENGURUS STRES

Pn Zurida Binti Khalid

Dr Ramlan Hamzah

Tajuk : MENGURUS STRES: Atasi

stress daripada memudaratkan

Pengarang : Mohd Taib Dora

Hamdan Tahir

Bil. muka surat : 155

Buku ini disusun mengikut bab. Ia

merangkumi bab-bab pengenalan

kepada konsep dan isu-isu stres iaitu

Bab 1: Pengenalan Konsep Stres, Bab

2: Mengurus Stres dalam Islam, Bab

3: Punca-punca Stres, Bab 4: Simpton

dan Petanda Stres dan Bab 5: Stres di

Tempat Kerja. Inti pati penting

dalam buku ini ialah menghuraikan

strategi pengendalian dan pengurusan

stres yang merangkumi Bab 6:

Mengendalikan Stres, Bab 7:

Mengurus Stres di Tempat Kerja, Bab

8: Pendekatan Komunikasi

Menangani Stres, Bab 9: Aroma

Terapi Sebagai Alternatif Menangani

Stres dan Bab 10: Penutup.

BAB 1 menjelaskan bahawa stres

tidak dapat dielakkan bahkan mustahil

manusia dapat mengelakkan diri dari

berhadapan dengan stres. Perkataan

stres berasal daripada perkataan

eustres yang bermaksud dapat

menyesuaikan diri atau stres yang

membina. Ia juga daripada perkataan

distres yang bermaksud tidak dapat

menyesuaikan diri atau pun dapat

merosakkan diri. Oleh itu stres adalah

situasi yang boleh mengganggu

ataupun ia boleh membina kehidupan.

Stres dari sudut bahasa membawa

maksud tekanan yang merupakan

fitrah kehidupan (Harussani Zakaria

2004 ).

Stres juga didefinisikan

sebagai satu stimulus, respons atau

natijah daripada sesuatu interaksi

antara dua individu yang terdapat

ketidakseimbangan antara individu itu

dan persekitarannya. Manakala

beberapa orang pakar berpendapat

41


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

stres merupakan suatu keadaan

dinamik apabila seseorang berdepan

dengan peluang, kekangan serta

tuntutan bergantung pada perkara

yang dilakukan oleh individu tersebut.

Dinyatakan juga perbezaan

antara stres dan burnout. Stres

merujuk kepada pengalaman

persekitaran sama ada dalaman dan

luaran yang meninggalkan kesan

kepada pengidap stres. (Kutash,

Schlessinger, & Assoc, 1980).

Burnout pula ialah penurunan atau

pengurangan fizikal dan mental yang

disebabkan oleh tahap motivasi yang

rendah, kurang semangat, kurang

bertenaga dan tidak mempunyai

sebarang minat dalam erti kata

mempunyai tahap pencapaian yang

agak rendah.

Sebagai kesimpulannya, stres

memberikan gambaran wujudnya

perasaan yang tidak seimbang dan

naluri yang tertekan akibat bebanan

kerja, persekitaran tempat kerja,

rakan-rakan ataupun masalah keluarga

dan sebagainya. Justeru stres adalah

phenomena lazim yang berlaku di

sekeliling kita yang memerlukan

penelitian dan tumpuan bagi

mengatasinya. Oleh itu wajarlah bagi

kita untuk membaca buku ini sebagai

satu panduan bagi diri kita untuk

menghadapi situasi kehidupan

seharian untuk membantu kita

memahami tentang stres dan caracara

untuk mengatasinya.

BAB 2 pula adalah Mengurus Stres

Dalam Islam. Penulis memberikan

pelbagai cadangan. Menurut Islam

pendekatan kerohanian merangkumi

cara pencegahan dan rawatan.

Melengkapkan diri dengan tahap

keimanan yang tinggi, terdapat 4

unsur rohani yang perlu dibangunkan

agar ia tidak lemah dan membawa

kepada punca berlakunya tekanan.

Pertama membangunkan roh, kedua

menghidupkan akal, ketiga

membersihkan hati dan keempat

mengawal nafsu.

Selain daripada itu, penulis

menyarankan agar melaksanakan

taddabur Quran, iaitu memahami,

mendalami, menghayati dan

mengamalkan isi kandungan Al Quran

agar ia dapat mententeramkan fikiran

dan jiwa manusia. Amalan lain yang

disarankan adalah mendirikan solat,

berdoa dan bermunajat,

memperbanyakkan sedekah dan

menghapuskan perasaan cinta harta.

Amalan Tafakur dan Muhasabah juga

boleh dilakukan. Kita juga wajib

mengutamakan kehidupan akhirat, dan

meyakini kekuasaan Tuhan. Jika kita

stres hendaklah meminta nasihat dan

mengadu kepada orang yang boleh

dipercayai. Akhir sekali bertawakal

kepada Tuhan atas segala yang kita

lakukan.

42


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

BAB 3 membincangkan punca-punca

stres. Penulis berpendapat terdapat

beberapa faktor yang boleh

menyebabkan stres iaitu keadaan

fizikal dan psikologikal. Contoh

keadaan fizikal ialah seperti sesak,

kotor, kebisingan, penyakit dan

sebagainya. Keadaan psikologikal

pula seperti perubahan tempat kerja,

rakan atau persekitaran baru,

kehilangan orang tersayang,

kehilangan pekerjaan, masalah

keluarga dan rumah tangga, perasaan

tercabar atau terancam. Islam pula

melihat stres berpunca daripada

kelemahan hati, kelemahan roh,

pengaruh nafsu dan kelemahan akal.

BAB 4 pula membincangkan tentang

simpton dan petanda stres. Stres

dapat ditunjukkan dalam pelbagai

cara. Simpton-simpton stres dapat

dikategorikan kepada tiga kategori

umum iaitu fisiologikal, psikologikal

dan tingkah laku serta sosial. Simpton

stres pada fizikal ditujukkan seperti

sakit kepala, cepat penat, letih, tidak

bermaya, banyak berpeluh, berdebardebar,

sakit dada, sesak nafas, ciritbirit,

kerap buang air, mudah

mendapat penyakit fizikal seperti

asma, sakit jantung, darah tinggi dan

diabetes. Mudah mendapat penyakit

kulit dan kanser.

Manakala simpton dari segi

psikologi pula seperti tertekan, tidak

tenang, risau, resah, murung, cepat

marah dan sepat bosan. Dari segi

sosial, simpton stres ditunjukkan

dengan terjejasnya hubungan suami

isteri, hubungan dengan anan-anak,

jiran dan rakan-rakan. Menyalahguna

dadah, menghisap rokok berlebihan,

terjadinya kemalangan, selalu ponteng

kerja dan produktiviti merosot.

Dinyatakan bahawa tindak balas stres

akan bergantung kepada personaliti

seseorang.

BAB 5 membincangkan tentang stres

di tempat kerja. Ia merupakan isu

utama yang sering dikaitkan dengan

produktiviti dan prestasi kerja semasa.

Tekanan di tempat kerja ditakrifkan

sebagai tindak balas fizikal atau emosi

negatif yang timbul apabila tuntutan

tidak sepadan dengan kebolehan

seseorang. Stres di tempat kerja dapat

menimbulkan tahap kesihatan yang

rendah atau mungkin juga

kemalangan.

Buku ini menyatakan faktorfaktor

stres di tempat kerja iaitu

seperti suasana bising di tempat kerja,

jadual kerja yang tidak konsisten,

perbezaan taraf pekerjaan iaitu jurang

yang ketara antara pekerja atasan dan

bawahan, peraturan dan arahan

melampau, pencemaran di tempat

kerja, pekerjaan yang membosankan

yang kurang memberi peluang

kenaikkan pangkat, ancaman di

tempat kerja seperti risiko dibuang

kerja dengan mudah, konflik di

43


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

tempat kerja sesama rakan atau

majikan, komunikasi yang tidak baik

sesama rakan sekerja dan majikan.

Faktor umur juga berhadapan dengan

stres. Biasanya umur 45 tahun ke atas

mudah merasa penat dan tidak cukup

rehat. Produktiviti akan menurun.

Faktor–faktor lain yang boleh

menyebabkan stres di tempat kerja

adalah seperti keluarga. Bagi pekerja

yang telah berkeluarga, mereka

terpaksa juga menguruskan hal

keluarga dan anak-anak. Dari segi

jenis pekerjaan juga, ada pekerjaan

yang dipandang serong oleh

masyarakat contohnya seperti tukang

urut, tukang sapu atau pengangkut

sampah. Keadaan ini juga boleh

mengundang stres bagi pekerja.

Pekerjaan yang mencabar

seperti bidang perubatan, bidang

penguatkuasa dan perniagaan juga

menimbulkan stres kerana

memerlukan ketahanan fizikal dan

mental yang tinggi. Dari segi jantina

pula, terdapat pekerjaan yang tidak

bersesuaian dengan jantina, contohnya

wanita tidak sesuai dengan kerja yang

memerlukan kekuatan fizikal. Oleh itu

wanita akan berhadapan dengan stres

untuk melaksanakan pekerjaan itu

dengan baik.

Selain dari itu, faktor seperti

pertukaran tempat kerja, perhatian

masyarakat seperti ahli politik, artis

dan jawatan-jawatan yang dikenali

ramai juga mengundang stres. Dari

segi keselamatan pekerjaan seperti

pegawai keselamatan, pekerja penjara

dan pekerja dalam industri berat

menimbulkan stres kerana risiko

keselamatan yang tinggi. Jawatan

penting seperti majikan dan pengurus

juga berhadapan dengan stres kerana

pekerja bawahan yang bergantung

sepenuhnya kepada mereka. Contohcontoh

pekerjaan yang yang

memberikan stres tinggi adalah seperti

pelombong, pegawai polis, pegawai

penjara, pekerja binaan, juruterbang,

doktor, bomba, dan guru.

Dibincangkan juga kesan –

kesan stres di tempat kerja. Kesan

pada tubuh badan seperti tidak

bermaya dan tidak bersemangat.

Kesan ke atas penyakit, merendahkan

sistem imun dan penyakit daipada

kesan stres seperti alergi, asma,

migraine, darah tinggi, jantung, kulit,

dan sakit perut. Terdapat juga

perubahan sikap atau gangguan emosi.

Disarankan untuk mengelakkan dari

akibat yang berlaku dari stres ini

hendaklah bekerja dalam suasana

yang gembira.

BAB 6 membincangkan berkaitan

dengan pengendalian stres. Terdapat

pelbagai cara untuk mengurangkan

stres iaitu dengan cara mengendalikan

stres tersebut. Untuk mengatasi stres

seseorang itu mesti mempunyai

44


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

keberanian untuk berubah. Sesorang

itu juga perlu menerima keadaan yang

sedang dilaluinya. Berkongsi masalah

dan bercerita serta meluahkan

perasaan kepada seorang sahabat yang

boleh dipercayai adalah terapi yang

terbaik. Mendapatkan sokongan dari

keluarga, ahli komuniti, profesional

dan pertubuhan kebajikan juga boleh

mengurangkan stres.

Selain itu kita perlu bertindak

dengan langkah demi langkah. Buat

senarai mengikut kepentingan kerja

dan lakukan satu persatu mengikut

kadar yang mampu. Kita juga perlu

menukar perspektif dan falsafah hidup

dengan melihat masalah yang

dihadapi oleh orang lain, ini

membolehkan kita berdepan dengan

masalah peribadi yang sedang kita

alami. Sentiasa berfikiran positif

dengan memikirkan apakah kekuatan

diri sendiri, apakah pengajaran yang

tersirat, apakah peluang yang ada dan

apakah perkara positif dan perkara

yang mesti dilakukan untuk membuat

perubahan ke arah yang lebih positif.

Penulis mencadangkan pelbagai

cara mengurus stres di tempat kerja.

Pertama, dengan mengelakkan

melakukan kerja yang melampau

dalam jangka masa yang panjang.

Kedua, dengan merehatkan minda dan

luangkan masa pergi bercuti. Ketiga,

melakukan senaman ringan. Keempat,

mengelakkan kafein yang berlebihan.

Kelima, mendengar muzik. Keenam

berkomunikasi dengan orang lain.

Seterusnya, sentiasa berfikiran positif,

juga meningkatkan keyakinan diri.

Wujudkan persekitaran dan suasana

pejabat yang selesa. Boleh juga

memelihara binantang peliharaan

yang dapat menghiburkan hati dan

memberi ketenangan. Kita perlu

mengurus masa dengan betul dan

sistematik. Dinyatakan bahawa

kebanyakan stres terutamanya stres di

tempat kerja berpunca daripada

kerisauan yang keterlaluan tentang

seuatu perkara yang di luar kawalan

kita.

BAB 8 membincangkan berkaitan

pendekatan komunikasi untuk

menangani stres. Ada kala stres

timbul kerana komunikasi yang tidak

berkesan. Proses komunikasi yang

gagal mendatangkan perasaan tidak

puas hati dan juga tekanan kerana

salah anggap dan tidak telus dalam

hubungan. Justeru itu penulis

memberikan tip-tip berkomunikasi

penguraian konflik yang berjaya.

Perlu menggunakan perkataan yang

berhemah. Memilih persekitaran yang

neutral dan positif. Isyarat non-verbal

atau bahasa badan yang dapat

membantu. Banyak perkara yang

dilakukan seperti menggunakan

perkataan yang baik-baik, memilih

persekitaran yang sesuai dan menjaga

isyarat bahasa badan akan membantu

45


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

mengurangkan tekanan. Penggunaan

pendekatan komunikasi sememangnya

penting dan berkesan bagi menangani

phenomena stres khususnya di tempat

kerja. Ia memberikan keanjalan

dalam penyelesaian dan pengenduran

tahap stres yang dialami.

BAB 9 membincangkan tentang

aroma terapi sebagai alternatif

menangani stres. Aromaterapi adalah

salah satu cara menangani stres dan

pengubatan penyakit yang disebabkan

oleh stres dengan menggunakan baubauan

yang wangi dan

menyenangkan. Manfaat aromaterapi

yang menggunakan sari tumbuhan

alam semulajadi atau minyak wangi

telah mula diperkenalkan sejak

Empayar Rom kira-kira 5000 tahun

lalu.

Untuk meringankan stress,

seseorang itu hendaklah menggunakan

satu jenis minyak ataupun

menggabungkannya dengan jenis

yang lain. Cara penggunaannya

dengan mengurut tubuh menggunakan

minyak tertentu dan diikuti dengan

mandian wap atau sauna dengan

aroma minyak. Ia akan

mengurangkan stres dan tubuh akan

merasa lebih tenang, segar, fikiran

lebih tenteram, kembali bertenaga

serta membangkitkan suasana yang

gembira. Antara contoh-contoh

minyak yang boleh digunakan adalah

seperti Minyak Caramel, Minyak Teh

Hijau, Minyak Canelle, Minyal Bois

de Santal, Minyak Lavender, Minyak

Ambre, Minyak Oceane dan pelbagai

minyak lagi.

BAB 10 adalah bab penutup.

Menurut penulis, peningkatan

mendadak berlakunya gejala stres

dapat dirangkumkan akibat kelemahan

empat dimensi manusia yang asas

dalam kehidupan mereka.

Pertama ialah dimensi rohani yang

bermasalah. Hubungan yang rapuh

dengan Tuhan dan manusia

mempunyai akhlak yang buruk. Jiwa

yang rapuh dan kosong mudah tewas

dengan pelbagai masalah yang timbul.

Kedua kelemaham dimensi jasmani.

Pelbagai penyakit, penyalahgunaan

dadah, kemalangan dan sebagainya

melemahkan fizikal manusia.

Manusia semakin uzur dan lemah.

Kedaifan ekonomi juga boleh

memudaratkan fizikal seseorang

dengan daya tahan menentang

penyakit yang rendah, Masalah

penyakit dan pencapaian akademik

yang rendah turut menyumbang

kepada berlakunya stres terhadap

golongan ini dari satu generasi ke satu

generasi atau secara “putaran ganas“.

Ketiga kelemahan dimensi akal.

Menurut penulis kelemahan

menguasai ilmu dan pengetahuan juga

menjadi faktor penentu menyebabkan

46


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

berlakunya stres di kalangan ahli

masyarakat.

Keempat kelemahan dimensi emosi.

Seseorang yang tidak mempunyai

pegangan agama yang kuat dan

mantap akan mudah terpengaruh

dengan unsur-unsur yang tidak sihat.

Rohani yang tidak dibajai dengan

nilai–nilai agama akan menjejaskan

perkembangan emosi sesorang yang

akan meningkatkan kadar stres .

Kesimpulannya, manusia diciptakan

Tuhan dikurniakan akal dan

pancaindera yang sempurna. Namun

sentiasa dicabar dengan pelbgai

dugaan yang membawa kepada stres.

Oleh yang demikian, penghayatan

ajaran Islam dan segala pedoman yang

dibekalkan dalam Al Quran dan hadis

adalah pakej sempurna bagi

mengubati segala macam penyakit

termasuklah stres di tempat kerja dan

juga stres dalam kehidupan

seluruhnya.

Pada pandangan saya, buku ini

sangat elok untuk dibaca kerana ia

memberi panduan yang jelas

mengenai stres, punca–punca stres

dan bagaimana hendak mengurus stres

terutamanya stres di tempat kerja.

Dengan ilmu yang diperolehi dari

pembacaan buku ini, diharap kita

dapat menangani stres daripada

memudaratkan.

47


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

KEPENTINGAN DAN KESESUAIAN PENGGUNAAN TEKNIK

PERMAINAN DAN SIMULASI DALAM PENGAJARAN

BAHASA INGGERIS

Murali a/l Murugasen

Fauziah Bt Hashim

Dr Hilmi Bin Ahmad Shaghir

Norhayati Bt Hashim

ABSTRAK

Kajian yang dijalankan berkisar tentang kepentingan dan kesesuaian penggunaan teknik

dalam sesi pengajaran dan pembelajaran terutamanya bagi pelajar sekolah rendah dalam

mata pelajaran Bahasa Inggeris.Mutu pencapaian bahasa Inggeris di negara kita

menampakkan kemerosotan yang ketara terutamanya di peringkat sekolah rendah. Tujuan

kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman dan minat pelajar semasa sesi

pengajaran dan pembelajaran dengan menerapkan atau menggunakan teknik yang sesuai

dan berkesan dalam subjek bahasa Inggeris. Pendedahan awal teknik permainan dan

simulasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah bertujuan agar teknik ini tidak

disalahertikan oleh pelajar itu sendiri. Malahan teknik-teknik ini telah didedahkan sejak

awal pendidikan lagi secara tidak langsung dan tanpa disedari. Menurut Klenowski (1996),

salah satu tujuan pendidikan adalah untuk menggalakkan pelajar meningkatkan

pengetahuan, kebolehan dan kemahiran mengendalikan sendiri proses pembelajaran

mereka. Pendedahan awal mengenai teknik yang sesuai akan membantu meningkatkan

pemikiran kreatif dan kritis di kalangan para pelajar. Kajian ini merupakan kajian

fenomenografi dengan kaedah soal selidik, temu ramah dan permerhatian. Berdasarkan

kepada persampalan kelompok seramai 20 pelajar Tahun 4 dan 5 dan 5 orang dari sebuah

sekolah rendah di daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan.

PENDAHULUAN

Sejak akhir-akhir ini, sistem

pendidikan negara mengalami

pelbagai perubahan. Kurikulum

pendidikan sentiasa dikemaskini bagi

meningkatkan mutu pendidikan untuk

memastikan

keberkesanan

pelaksanaannya sebagai persediaan

untuk menghadapi cabaran alaf

baharu. Menurut Plato, pendidikan

ialah satu proses membentuk individu

yang berakhlak mulia. Jean Jacues

Rousseau pula menyatakan bahawa

pendidikan sebagai suatu proses

berterusan dan bermula dari zaman

48


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

kanak-kanak lagi. Dalam proses ini,

segala kebolehan semulajadi lahir

dengan sendirinya mengikut kehendak

dan peraturan semulajadi (Mok Soon

Sang, 2000). Masyarakat dan

pendidikan bergerak seiring kerana

pendidikan adalah acuan dalam

pembentukan insan.

Menurut Mok Soon Sang

(1994), penjajaran ialah suatu

organisasi aktiviti yang dirancang dan

diolah oleh guru untuk menyampaikan

kefahaman maklumat tertentu kepada

pelajarnya dalam suatu yang dipanggil

bilik darjah. Pengajaran di dalam bilik

darjah boleh dinyatakan sebagai suatu

proses yang kompleks dalam

menyampaikan pelbagai ilmu

pengetahuan yang melibatkan

interaksi antara guru dengan pelajar

dan pelajar dengan pelajar melalui

penggunaan beberapa kaedah yang

tertentu bagi mencapai objektif

pengajaran iaitu perubahan yang

dikehendaki melalui perancangan

yang rapi dan formal.

Pembelajaran pada dasarnya

merupakan suatu interaksi positif

antara pendidik dan pelajar. Bagi

mencapai objektif pembelajaran yang

diperlukan, pemilihan model

pembelajaran yang tepat diperlukan.

Model pembelajaran adalah pola yang

dapat digunakan untuk membentuk

kurikulum, merancang bahan-bahan

pembelajaran dan membimbing

pembelajaran (Joyce dan Weil,1980).

Menurut Ricard I Arends, model

pembelajaran mengacu kepada

pendekatan yang akan digunakan,

termasuk tujuan pembelajaran, tahaptahap

kegiatan di dalam pembelajaran,

lingkungan pembelajaran dan

pengelolaan kelas.

1.1 Latar Belakang Kajian

Berdasarkan kajian Mohammad

Khatim Hassan, kebanyakan pendidik

yang berdedikasi akan melahirkan

pelajar yang berjaya. Faktor

penyampaian guru boleh membawa

kesan kepada para pelajar.Oleh itu,

guru perlu menggunakan pelbagai

pendekatan, kaedah dan teknik yang

sesuai bagi meningkatkan

keberkesanan penyampaian proses

pengajaran dan pembelajaran. Larsen-

Freeman (1986) dan Finocchiaro &

Brumfit (1983) pernah menyatakan

bahawa dalam pengajaran bahasa

khususnya, terdapat beberapa kaedah

yang boleh digunakan untuk

mempertingkatkan keberkesanan

proses pengajaran dan pembelajaran

Bahasa Inggeris.

Teknik pengajaran Bahasa

Inggeris penting untuk memastikan

keberkesanannya dalam proses

pengajaran dan pembelajaran.Bagi

mencapai objektif seperti yang

1

49


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dirancang, pemilihan teknik

pengajaran perlu dilakukan dengan

teliti serta bersesuaian dengan tahap

pelajar. Antara teknik yang sesuai

untuk diaplikasikan dalam pengajaran

Bahasa Inggeris adalah teknik drama,

permainan bahasa, latih tubi,

bercerita, main peranan dan simulasi.

Tujuan kajian ini dijalankan adalah

untuk melihat kepentingan dan

kesesuaian penggunaan teknik

permainan dan simulasi dalam

pengajaran Bahasa Inggeris semasa

sesi pengajaran dan pembelajaran.

1.2 Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk :

i) Mengenalpasti keberkesanan

teknik permainan dan simulasi

dalam pengajaran dan

pembelajaran Bahasa Inggeris,

ii) Mengenalpasti kesesuaian

penggunaan teknik permainan

dan simulasi dalam pengajaran

dan pembelajaran terutamanya

dalam mata pelajaran Bahasa

Inggeris.

1.3 Soalan Kajian

Dalam kajian yang dijalankan, teknik

pengumpulan data adalah melalui

pemerhatian, soal selidik dan sesi

temu ramah. Dalam kaedah temu

ramah, beberapa soalan telah dibina

untuk mendapatkan data yang

diperlukan. Antara soalan yang

digunakan untuk kajian ini adalah

seperti berikut :

i) Adakah permainan dan simulasi

digunakan oleh guru dalam

proses pengajaran dan

pembelajaran bahasa Inggeris?

ii)

iii)

Adakah permainan dan simulasi

sesuai untuk pembelajaran

bahasa Inggeris?

Apakah faktor yang

mempengaruhi keberkesanan

permainan dan simulasi dalam

pengajaran dan pembelajaran

bahasa Inggeris?

1.4 Kepentingan Kajian

Hasil kajian ini diharapkan dapat

mewujudkan suasana pembelajaran

yang menarik dan menyeronokkan.

Sikap yakin, kreatif dan kerjasama di

dalam kumpulan juga dapat

ditingkatkan. Dengan teknik dan

kaedah pengajaran yang kreatif,

pelajar akan berasa seronok dan

secara tidak langsung mereka akan

memberi perhatian terhadap proses

pengajaran dan pembelajaran yang

disampaikan oleh guru atau pendidik.

Pemilihan kaedah dan teknik yang

sesuai boleh membangkitkan rasa

ingin tahu dalam diri pelajar

terutamanya pelajar sekolah rendah.

50

3


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Morrison (2000) dan Spodek (1973)

melalui Fauziah (2010) menyatakan

bahawa bermain adalah satu aktiviti

semulajadi dan keperluan bagi setiap

kanak-kanak. Daya imaginasi pelajar

dapat ditingkatkan melalui belajar dan

meneroka dalam aktiviti bermain.

1.5 Batasan Kajian

Sampel kajian ini hanya melibatkan

lima orang guru dan 20 orang pelajar

Tahun 4 dan 5 di salah sebuah

sekolah di daerah Petaling yang

dijadikan sebagai populasi kajian.

Bilangan sampel pelajar yang kurang

mengakibatkan pemilihan pelajar agak

terhad. Sekolah Kurang Murid (SKM)

ini telah membataskan kelancaran

kajian ini

Sampel pelajar dalam kajian ini

berasal daripada suku kaum etnik

yang sama dan datang dari keluarga

yang sederhana. Dari segi akademik,

semua sampel pelajar mempunyai

tahap penguasaan yang sederhana.

Penguasaan bahasa Inggeris yang

agak lemah akibat penggunaan bahasa

ibunda (bahasa Tamil) ketika

berkomunikasi dengan sesama pelajar.

Oleh itu, teknik-teknik pengajaran

bahasa yang kreatif dapat

menghidupkan suasana proses

pengajaran dan pembelajaran melalui

pelbagai aktiviti. Dengan ini, proses

pengajaran dan pembelajaran akan

menjadi lebih menarik dan

menyeronokkan.

TINJAUAN KAJIAN

2.1 Pendahuluan

Kajian kes ini memfokuskan kepada

kepentingan dan kesesuaian

penggunaan teknik permainan dan

simulasi dalam mata pelajaran Bahasa

Inggeris semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran. Pemilihan teknik yang

bersesuaian dengan aras pelajar dapat

membantu dalam mencapai hasil

pembelajaran yang dikehendaki.

Tujuan teknik yang dipilih adalah

untuk meningkatkan minat,

penglibatan dan penguasaan pelajar

terhadap pengajaran dan

pembelajaran. Guru merupakan juru

pandu agar aktiviti serta teknik yang

dipilih tidak tersasar. Hasil kajian

dapat diperoleh melalui pemerhatian

serta respon pelajar. Permainan dan

simulasi merupakan suatu kaedah di

mana pembelajaran berlaku secara

tidak disedari oleh para pelajar

(Smith,1994). Permainan dan simulasi

dapat menghasilkan dua perkara iaitu

perolehan peranan dan perolehan

kemahiran untuk memainkan sesuatu

peranan seterusnya.

2.2 Definisi Permainan

51


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Heinich, et.al (1993) telah mendefi

nisikan permainan sebagai satu

aktiviti di mana pemain akur kepada

peraturan tertentu yang berbeza

daripada realiti demi untuk mencapai

matlamat yang mencabar. Menurut

Nicholas Corder (1974),

"Games add a competitive element to

your class...dividing a class into

smaller groups that then form, teams

is the safest way of introducing

competition. It doesn’t put any

individua on the spot; it increases

teamwork and generally makes for a

fun level of competition." (Corder,

Nicholas:52)

Bermain pula merupakan

aktiviti yang menggembirakan bagi

kanak-kanak. Bermain mempunyai

undang-undang yang perlu difahami

dan dipersetujui oleh ahli kumpulan.

Aktiviti bermain perlu mengamalkan

gabungan kemahiran mental, fizikal

dan emosi yang dapat menyuburkan

pertumbuhan diri kanak-kanak secara

menyeluruh. Dalam teknik pengajaran

dan pembelajaran melalui permainan,

kanak-kanak dapat mengukuhkan

penggunaan bahasa, kemahiran

mengira, menanam keyakinan diri dan

nilai murni. Selain itu, ia dapat

mengembangkan minat belajar,

berfikir dan bertindak secara fleksibel.

2.3 Definisi Simulasi

Simulasi ditakrifkan sebagai satu

situasi yang diwujudkan hampir

menyerupai keadaan sebenar yang

memerlukan murid berinteraksi

sesama sendiri berdasarkan peranan

masing-masing bagi membuat

keputusan menyelesaikan masalah, isu

atau tugasan semula. Murid

digalakkan untuk memberi pendapat,

cadangan, membuat keputusan dan

menyelesaikan masalah berdasarkan

peranan yang dipertanggungjawabkan.

Ia turut memberi peluang kepada

murid mengalami sendiri situasi dan

masalah. Melalui teknik ini, pelbagai

kemahiran dapat digabungjalinkan

dan dipertingkatkan terutamanya

dalam kemahiran lisan, membaca dan

menulis.

Fred & Henry (1994)

menyatakan bahawa pengajaran dan

pembelajaran bagi mata pelajaran

Sains yang dijalankan dengan

menggunakan komputer, bukan sahaja

untuk tujuan pengajaran asas tetapi

juga untuk tujuan mengira dan

membuat simulasi tentang situasi

makmal. Oleh yang demikian,

simulasi adalah model yang boleh

memberikan gambaran sebenar

atau separa sebenar terhadap sesuatu

objek, proses atau

peristiwa. Pelajar akan mengambil

bahagian secara aktif dalam

menentukan apa yang akan berlaku

melalui keputusan yang dibuat.

52

16


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Joyce.et.al (2002) berpendapat,

terdapat empat fasa dalam model

pengajaran simulasi iaitu :

i) Fasa Orientasi

Guru mengemukakan topik

yang ingin diajar,

menerangkan konsep dalam

simulasi

ii) Fasa Latihan Peserta

Guru menerangkan peranan,

peraturan, prosedur, cara

mendapat skor, jenis

keputusan yang perlu dibuat

dan matlamat simulasi

iii) Frasa Proses Simulasi

Pelajar terlibat dalam simulasi

dan guru sebagai pengadil dan

jurulatih dalam keadaan

tertentu.

iv) Fasa Perbincangan

Perbincangan pelajar selepas

simulasi tentang hasil

perbincangan, proses simulasi

dan banding beza antara

simulasi dengan dunia sebenar.

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

Kaedah penyelidikan ini memerlukan

pengumpulan data yang berkaitan

daripada dokumen-dokumen tertentu

dan menyusun pangkalan data untuk

menganalisis bahan dan pemahaman

yang lebih lengkap.

3.2 Reka Bentuk Kajian

Dalam kajian ini, metodologi yang

digunakan adalah reka bentuk kajian,

populasi dan persampelan, instrumen

kajian, prosedur pengumpulan data

dan penganalisaan data. Reka

bentuk kajian yang dijalankan adalah

soal selidik. Data yang diperoleh akan

dianalisis dengan menggunakan

kaedah peratus.

Kajian ini dijalankan

menggunakan kaedah kaji selidik,

pemerhatian bilik darjah dan temu

bual dengan para guru. Alat kajian

untuk mengukur keberkesanan

penggunaan kaedah permainan dan

simulasi dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa Inggeris

diberikan kepada guru dan pelajar.

Sampel akan dikenal pasti untuk

mengambil bahagian dalam pusingan

kedua pengumpulan data. Satu

protokol pemerhatian berstruktur

digunakan untuk membantu dalam

koleksi nota dan protokol temubual

berakar umbi yang bertindak sebagai

panduan untuk temu bual separa

berstruktur.

3.3 Prosedur Analisis Data

Penganalisisan data adalah melibatkan

aktiviti seperti mengatur, memilih,

menggabung dan menjadualkan data

yang telah dikumpulkan (Majid M,

1990). Hasil data yang diperoleh

53


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

melalui soal selidik, pemerhatian dan

temu bual adalah bertujuan untuk

mengenalpasti keberkesanan

penggunaan model pembelajaran yang

berkaitan dengan permainan dan

simulasi dalam pengajaran bahasa

Inggeris di dalam kelas.

Soal Selidik

Bagi mendapatkan maklumat yang

diperlukan untuk kajian, satu borang

soal selidik telah disediakan dan telah

diedarkan kepada semua responden

yang telah dipilih di sekolah pilihan.

Pembinaan borang soal selidik ini

adalah berdasarkan kepada perkara

utama iaitu memenuhi kehendak

objektif kajian di samping

mendapatkan maklumat lain. Soalan -

soalan yang telah dikemukakan

mestilah tepat, ringkas dan padat

untuk memudahkan kerja analisis

dijalankan.

Kesimpulan:

mengenalpasti

Pengumpulan Data

Pengurangan

Data

Paparan Data

Rajah 1: Komponen Analisis Data

(Model Interaktif dari Miles dan

Huberman, 1994:12)

Secara umumnya, soalan-soalan yang

digunakan adalah jenis soalan

tertutup. Ia bertujuan untuk

memudahkan responden-responden

terpilih untuk menjawab soalan

berdasarkan jawapan yang telah

diberi. Pilihan-pilihan jawapan ini

turut telah disediakan oleh penyelidik

setelah kajian dan penyelidikan

terhadap jawapan-jawapan yang

dibuat terlebih dahulu.

ANALISIS DATA

4.1 Profil Responden

Kajian ini hanya relevan ke atas 20

responden (pelajar Tahun 4 dan 5

serta lima orang guru dari salah

sebuah sekolah di daerah Petaling.

Oleh yang demikian, responden hanya

dipilih dalam kalangan pelajar dan

guru sekolah itu sendiri. Faktor SES

(Sosio-Economy Status) ini juga

mengakibatkan pelajar bergantung

seratus peratus kepada pengajaran dan

pembelajaran yang dilaksanakan oleh

guru.

4.2 Laporan Dapatan Data

Ujian 1 digunakan pada peringkat

awal utuk mendapatkan tahap

pencapaian responden sebelum diberi

54


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

rawatan. Selain itu, guru dan pelajar

ditemu bual untuk mendapatkan

maklumat di samping pemerhatian

dilakukankan dengan bantuan guru

mata pelajaran bahasa Inggeris.

Jadual menunjukkan hanya lima

orang responden (25.0%) gagal dalam

ujian 1 manakala 15 orang (75.0%)

telah lulus dalam mata pelajaran

tersebut.

Sebelum rawatan diberi, hasil

pemerhatian, temu bual dan soal

selidik terhadap minat responden

dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris,

disimpulkan seperti yang berikut:

Respon Pelajar

Kekerapan

Peratusan

(%)

Ya 7 35.0

Tidak 13 65.0

JUMLAH 20 100

Jadual 1 : Minat Murid Untuk Mempelajari Bahasa Inggeris

Jadual 1 menunjukkan analisis respon

peserta terhadap item yang terdapat

dalam borang soal selidik.

Kebanyakan pelajar kurang berminat

semasa proses pengajaran dan

pembelajaran bahasa Inggeris.Mereka

beranggapan bahawa bahasa Inggeris

merupakan bahasa asing dan sukar

untuk dikuasai. Pelajar menjadi pasif

dan kurang melibatkan diri sepanjang

proses pengajaran dan pembelajaran.

Hal ini menjejaskan pencapaian

objektif pengajaran dan hasil

pembelajaran yang telah ditetapkan.

Minat pelajar mempengaruhi

pencapaian ujian yang mereka duduki.

Selepas rawatan diberi, hasil

pemerhatian, temu bual dan soal

selidik terhadap minat responden

dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris,

disimpulkan seperti yang berikut:

55


Respon Pelajar

Kekerapan

Peratusan

(%)

Ya 14 70.0

Tidak 6 30.0

JUMLAH 20 100

Jadual 2: Minat Murid Untuk Mempelajari Bahasa Inggeris

Berdasarkan perbandingan (minat

responden) terhadap mata pelajaran

Bahasa Inggeris, responden

memberikan reaksi yang positif di

samping peningkatan minat sebanyak

35% selepas rawatan. Suasana

pengajaran dan pembelajaran pula

semakin menyeronokkan kerana

responden dapat berinteraksi dengan

rakan dan guru secara bebas tetapi

dalam keadaan terkawal. Permainan

daya imaginasi dan permainan kreatif

yang pelbagai dalam Bahasa Inggeris,

menambah minat responden dalam

mata pelajaran tersebut. Simulasi pula

meletakkan responden seolah-olah

berada dalam keadaan yang sebenar.

Secara keseluruhannya,

analisis data menunjukkan

keberkesanan kaedah bermain sambil

belajar dan simulasi dalam membantu

meningkatkan penglibatan responden

dalam proses pembelajaran Bahasa

Inggeris. Dapatan kajian ini selaras

dengan dapatan kajian lepas daripada

Nur Hidayah Ibrahim et.al (2010)

yang menyatakan bahawa penglibatan

murid meningkat semasa pelaksanaan

permainan berbentuk simulasi

berbanding semasa pelaksanaan

kaedah tradisional. Kajian lepas

daripada Siti Hajar (1996) juga

mendapati bahawa permainan boleh

meningkatkan penyertaan murid

sehingga membantu mereka untuk

memahami pelajaran. Apabila

permainan dijalankan, murid kelihatan

aktif, dalam kumpulan dan saling

berinteraksi antara satu sama lain.

5.1 RUMUSAN

Permainan bahasa adalah salah satu

cara dalam mempelajari bahasa

melalui teknik permainan. Penglibatan

dalam permainan telah memberi

peluang kepada pelajar memperolehi

latihan intensif, pembelajaran

bermakna dan sebagai alat diagnostik.

Kebanyakan aktiviti yang dijalankan

akan menggunakan pelbagai


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

kemahiran berbahasa pelajar

antaranya kemahiran mendengar,

bertutur, membaca dan menulis.

Permainan bahasa mempunyai hala

tuju yang bertepatan dengan

kemahuan dalam sistem pendidikan

negara serta Falsafah Pendidikan

Kebangsaan. Hala tuju ini

diinterpretasikan melalui objektif

tersirat dalam permainan bahasa

tersebut iaitu :

• Meransang interaksi verbal

pelajar;

• Menambah kefasihan dan

keyakinan;

• Menyediakan konteks

pembelajaran;

• Bertindak sebagai alat yang

dapat mengikis rasa bosan;

• Bertindak sebagai alat

pemulihan, pengukuhan dan

pengayaan.

Berdasarkan dapatan kajian, kaedah

permainan dan simulasi didapati

berkesan untuk meningkatkan minat

belajar di kalangan pelajar. Majoriti

pelajar memberikan pandangan yang

positif terhadap pelaksanaan kaedah

Permainan dan Simulasi ini. Oleh itu,

penyelidik mencadangkan agar pihak

Kementerian Pelajaran Malaysia

(KPM), memberi pendedahan kepada

para guru tentang kaedah pengajaran

dengan penggunaan permainan dan

simulasi dalam mata pelajaran bahasa

Inggeris ini supaya pelaksanaan

Pengajaran dan Pembelajaran dapat

dijalankan dengan lancar. Pendedahan

ini adalah penting supaya guru lebih

kreatif di samping dapat

mempelbagaikan strategi pengajaran

dan pembelajaran menjadi lebih

bermakna.

RUJUKAN

Ang Huat Bin.2001. Konsep Dan

Kaedah Pengajaran Dengan

Penekanan Pendidikan Inklusif.

Utusan Publication &

DistributionsnSdn. Bhd.

Selangor Darul Ehsan.

Bruce Joyce & Marsha Weil.1996.

Models Of Teaching. Boston,

London, Toronto, Sydney,

Tokyo, Singapore : Prentice-

Hall, In..

Chua Yan Piaw (2006). Kaedah

Dan Statistik Penyelidikan,

Kaedah Penyelidikan Malaysia.

Dewan Bahasa dan Pustaka.(2002).

Kamus Dewan; Edisi Ketiga.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

Ee Ah Meng.1999. Pedagogi 2

Perlaksanaan Pengajaran. Fajar

Bakti Sdn. Bhd. Selangor Darul

Ehsan.

Falsafah Pendidikan Negara

Hewitt, Des. (2008). Understanding

Effective Learning. Berkshire:

Open University Press.

57


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Laster, Madlon. (2009). Teach The

Way The Brain Learns. United

Kingdom : Rowman &

Littlefield Education.

Leigh, Elyssebeth dan Kinder, Jeff.

(1999). Learning Through Fun

And Games. Australia:

McGraw-Hill.

Mok Soon Sang (2009). Literatur Dan

Kaedah Penyelidikan,

Penerbitan Multimedia Sdn.

Bhd., Selangor

Norazurah Bt. Rubayee (2003),

Penghasilan Manual Teknik

Penggunaan Kaedah Simulas

(TPKS) Di Bilik Darjah Dalam

Proses Pengajaran Dan

Pembelajaran Bagi Mata

Pelajaran Perniagaan di

Politeknik.

Suhaimi Bin Muhamad (2007), Tahap

Kesediaan Guru Terhadap

Pelaksanaan Model Pengajaran

Simulasi Bagi Mata Pelajaran

Pendidikan Islam.

58


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

MENELUSURI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN:

PERHALUSI PEMAHAMAN KITA.

Mahani binti Ibrahim

ABSTRAK

Dalam sesebuah kelompok manusia, pendidikan ialah satu aspek kehidupan yang sangat

penting. Secara umumnya, pendidikan itu hanyalah bentuk-bentuk latihan bagi membentuk

diri individu, masyarakat dan negara supaya sesuai dengan realiti dan cabaran semasa.

Lebih tepat lagi, pendidikan ialah satu sistem dalam sesebuah kehidupan yang mengandungi

aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran,

kerohanian dan jasmani manusia. Sistem pendidikan adalah berbeza-beza mengikut

matlamat kehidupan dalam sesebuah masyarakat atau negara. Di negara kita, matlamat dan

hasrat pendidikan dapat dilihat dalam pembentukan sebuah falsafah pendidikan. Pada

asalnya, falsafah itu dinamakan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang digubal pada tahun

1987. Semakan terhadap FPN telah dibuat pada tahun 1996 dan sejak itu FPN telah ditukar

namanya kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK digubal untuk melahirkan

rakyat Malaysia yang mempunyai sahsiah yang baik, seimbang dan bersepadu dari segi

intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

Kata kunci: falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan Islam, pembangunan insan

PENGENALAN

Proses membangunkan manusia

memerlukan satu usaha yang

berterusan agar tidak berlaku

kepincangan pada setiap peringkat

pelaksanaannya. Usaha untuk

membangunkan manusia merupakan

usaha pendidikan yang paling utama.

Usaha ini bertujuan untuk melahirkan

manusia yang berkeupayaan

membangunkan seluruh potensi diri,

bakat dan kebolehan yang

tersembunyi dalam dirinya.

Keupayaan untuk mengenal,

mencungkil, membongkar potensi diri

insan dan usaha pembangunan serta

pembinaan insan yang konsisten akan

membantu melahirkan serta

menzahirkan diri manusia sebagai

insan yang paling sempurna. Dalam

konteks negara kita, insan yang ingin

dibangunkan dan dilahirkan itu telah

dijelaskan melalui dua ayat majmuk

yang terkandung dalam penyataan

59


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

(FPK).

Sebagai warga pendidik,

penelitian dan pemahaman yang jitu

tentang penyataan FPK itu perlu

diusahakan agar kerja buat kita di

peringkat pelaksanaannya tidak

menyongsang dari landasan yang

benar. Jika golongan warga pendidik

dapat menghayati serta mengamalkan

konsep Falsafah Pendidikan

Kebangsaan (FPK) dalam setiap

langkah mereka maka jalan untuk

menzahirkan insan seimbang yang

berkeupayaan mensejahterakan

dirinya, keluarga, masyarakat serta

umat seluruhnya akan dapat dicapai.

Proses pendidikan itu secara

hakikatnya merupakan kitaran hayat

insan yang saling melengkapi dengan

seluruh sistem yang wujud di

persekitaran sosialnya. Melalui

pendidikan, seseorang insan itu akan

terdidik dengan sifat-sifat

kemanusiaannya.

Azhar Hj. Wahid (2009)

berkata bahawa pendidikan itu ialah

perubahan ke arah menjadi insan yang

baik dan juga beradab. Namun

pendidikan dalam pengertian yang

lebih luas ruang lingkupnya, secara

langsung atau secara tidak langsung

sebenarnya membincangkan soal

perubahan sekali gus membicarakan

agenda pembinaan akhlak terhadap

seluruh kelompok yang termasuk

dalam kerangka pendidikan itu

sendiri.

Maka itulah dapat dirumuskan

bahawa tujuan dan matlamat

pendidikan adalah bagi melahirkan

insan yang sempurna (Ahmad Mohd.

Salleh, 2008; Ghazali Darusalam,

2004; Hassan Langgulung,1991). Hal

ini telah dijelaskan oleh firman

Tuhan dalam Surah Al-Tin: 4 yang

bermaksud: “Sesungguhnya kami

telah menjadikan manusia dengan

sebaik-baik kejadian.” Allah

memberitahu bahawa manusia itu

diciptakan sebagai makhluk paling

istimewa.

Manusia sebagai insan

disempurnakan sifatnya dengan

anugerah akal, potensi pembelajaran

dan kemahiran untuk memahami dan

menguasai ilmu kehidupan. Maka

sebab itu, proses pendidikan menjadi

satu bahagian yang amat penting

dalam kehidupan kita. Secara

tersiratnya tujuan pendidikan itu

adalah bermaksud untuk

merealisasikan apa yang telah

termaktub dalam ajaran al-Quran.

Justeru bagi melaksanakan

proses pendidikan berjalan dengan

lebih teratur dan sistematik, konsep

dan falsafah pendidikan bagi sesebuah

60


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

masyarakat haruslah diperhalusi,

diteliti dan difahami. dengan

mendalam oleh perancang dan

pelaksana pendidikan di negara kita.

Penulisan ini memberi fokus

kepada Falsafah Pendidikan

Kebangsaan (FPK) dari peringkat asal

pembinaannya serta kandungannya

yang menekankan aspek pemba

ngunan manusia itu sendiri. Mudahmudahan

penelitian ini akan

membawa kepada pemahaman yang

benar dan bermanfaat kepada kita

yang secara langsung berada dalam

sistem pendidikan negara.

Sejarah Pendidikan di Malaysia

dan Pembentukan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Sistem pendidikan di Malaysia

sebenarnya telah wujud sejak zaman

kegemilangan Kerajaan Melayu

Melaka lagi. Pendidikan pada zaman

tersebut adalah berteraskan agama

Islam hasil daripada kedatangan Islam

ke rantau Asia yang kemudiannya

merebak ke bumi Melaka. Sejarah

menyebut bahawa pendidikan ini

bermula di sekolah pondok.

Institusi pengajian pondok

adalah institusi pendidikan yang tertua

di Tanah Melayu. Namun, tidak ada

sebarang bukti atau catatan yang jelas

yang menyatakan tarikh sebenar

kewujudan institusi ini. Apa yang

pasti, sekolah pondok muncul tanpa

dirancang. Sekolah pondok

berkembang akibat sambutan dan

minat orang ramai yang dahagakan

ilmu pengetahuan. Maka mereka

datang ke tempat-tempat pengajian

untuk belajar dengan tok guru mereka.

Apabila Inggeris datang ke

Tanah Melayu pada tahun 1824

selepas Perjanjian Inggeris-Belanda,

mereka telah campur tangan dalam

seluruh pentadbiran Tanah Melayu.

Amalan pemerintahan penjajah yang

berpaksikan pecah-perintah telah

mencorakkan pendidikan negara kita

dengan sekolah vernakular. Setiap

kaum menubuhkan sekolah mereka

tersendiri iaitu sekolah Melayu,

Inggeris, Cina dan Tamil yang

menggunakan bahasa pengantar,

kurikulum, buku dan guru masingmasing.

Hanya dalam sekolah

Inggeris sahaja, kanak-kanak pelbagai

kaum dapat belajar bersama-sama

tetapi sistem persekolahan tersebut

tidak dipersetujui oleh majoriti

penduduk.

Beberapa jawatankuasa telah

ditubuhkan untuk mengkaji sistem

persekolahan pada masa itu seperti

yang kita ketemui dalam kepustakaan

sejarah antaranya;

61


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

a. Laporan Barnes (1951) – bertujuan

untuk menyemak dan memperbaiki

keadaan pendidikan dalam kalangan

kaum Melayu;

b. Laporan Fenn-Wu (1951) –

bertujuan untuk menyemak

pendidikan kaum Cina;

c. Ordinan Pelajaran (1952) –

mencuba untuk mengesyorkan

sekolah kebangsaan sebagai corak

sistem persekolahan kebangsaan; dan

d. Laporan Razak (1956) – telah

meletakkan asas bagi perkembangan

sistem pendidikan untuk memupuk

perpaduan melalui sistem pelajaran

kebangsaan untuk semua kaum.

Bahasa Melayu diletakkan sebagai

bahasa pengantar utama. Manakala

kurikulum kebangsaan, sukatan

pelajaran dan sistem peperiksaan yang

sama akan dilaksanakan untuk semua

sekolah.

Rumusannya, sistem

pendidikan di Malaysia bermula

sebelum kedatangan penjajah dan juga

semasa pemerintahan penjajah.

Penjajah melaksanakan sistem

pendidikan yang bertujuan untuk

mengekalkan kekuasaan mereka di

Tanah Melayu dan untuk memastikan

bekalan tenaga buruh dipenuhi bagi

mengekalkan eksploitasi ekonomi

mereka. Sebab itu pendidikan hanya

berkembang untuk kepentingan dan

kesesuaian pada zaman berkenaan

sahaja.

Dalam tahun-tahun menuju

kemerdekaan, telah timbul kesedaran

dalam kalangan pemimpin dan rakyat

Malaysia tentang betapa mustahaknya

diadakan satu sistem pendidikan

kebangsaan untuk mengganti sistem

pendidikan penjajah bagi memenuhi

kehendak negara. Atas kesedaran

inilah lahirnya satu Dasar Pelajaran

Kebangsaan yang diasaskan kepada

Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan

dalam Ordinan Pelajaran, 1957. Dasar

pelajaran ini telah disemak semula

dalam tahun 1960 yang menghasilkan

Laporan Rahman Talib. Laporan

Rahman Talib ini kemudian

dimaktubkan dalam Akta Pelajaran,

1961.

Dasar pendemokrasian

pendidikan bermula pada tahun 1962

dengan memberi penekanan kepada

pendidikan percuma untuk semua

pelajar. Dasar ini diperluas dengan

mengadakan pendidikan universal

selama sembilan tahun apabila

peperiksaan pemilihan masuk ke

sekolah menengah dihapuskan pada

tahun 1964. Penghapusan peperiksaan

pemilihan ini menyebabkan

peningkatan kadar penyertaan ke

sekolah menengah.

62


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Pada tahun 1970 rentetan

daripada peristiwa 13 Mei 1969,

terdapat desakan mewujudkan

perpaduan rakyat sehingga

terbentuknya Rukun Negara yang

mendasari sistem pendidikan di

Malaysia. Kemudian, kerajaan

mengisytiharkan pelaksanaan Dasar

Ekonomi Baru yang bertujuan untuk

memupuk perpaduan rakyat (Tajul

Ariffin Noordin & Mohamed Sani

Ibrahim, 2007).

Kemudian, sebuah Jawatan

kuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam

tahun 1974 untuk mengkaji semula

Dasar Pelajaran Kebangsaan bertujuan

untuk memperbaiki pelaksanaannya

supaya dapat melahirkan sebuah

masyarakat yang bersatu padu dan

berdisiplin serta memenuhi keperluan

tenaga rakyat yang terlatih bagi

pembangunan negara. Laporan

Jawatankuasa ini telah diterbitkan

dalam tahun 1979. Laporan Kabinet

merupakan satu laporan yang

mengandungi isu-isu penting

berkaitan dengan pendidikan

termasuklah prinsip, nilai dan hala

tuju pendidikan (Choong Lean Keow,

2008).

Idea untuk menggubal

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

(FPK) tercetus setelah Laporan

Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar

Pelajaran diterbitkan pada tahun 1979.

Laporan Kabinet telah ditubuhkan

pada September 1974 dan

dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir

Mohamad yang ketika itu merupakan

Menteri Pelajaran.

Pelaksanaan Dasar Ekonomi

Baru (DEB, 1970-1990) bermatlamat

untuk mengukuhkan perpaduan

negara melalui pembasmian

kemiskinan di kalangan semua kaum

dan penyusunan semula masyarakat.

Dalam tempoh ini, pendidikan

diberikan keutamaan untuk

menangani masalah ketidakseimbangan

dalam masyarakat dengan

menyediakan peluang pendidikan

yang sama untuk semua kaum.

Pada tahun 1979, semakan

semula pelaksanaan dasar pendidikan

oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji

Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979)

telah menggariskan cadangan

pendekatan dan strategi baru untuk

memantapkan sistem pendidikan

antaranya peluang pendidikan untuk

warganegara ditingkatkan dengan

menambahkan kemudahan fizikal dan

infrastruktur terutama di luar bandar,

mengurangkan jurang perbezaan

peluang pendidikan antara golongan

kaya dengan miskin, program

sokongan pendidikan seperti Skim

Pinjaman Buku Teks (SPBT),Televisyen

Pendidikan, Sekolah

Berasrama Penuh (SBP), asrama desa

63


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dan asrama harian, biasiswa,

Rancangan Makanan Tambahan

(RMT) dan program kesihatan

dipertingkatkan, usaha merekaraya

kurikulum dibuat dan ini menyaksikan

lahirnya Kurikulum Baru Sekolah

Rendah (KBSR) pada tahun 1983 dan

diikuti dengan Kurikulum Bersepadu

Sekolah Menengah (KBSM) pada

tahun 1989.

Landasan untuk menggubal

dan melaksanakan Kurikulum Baru

Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun

1983 dan Kurikulum Bersepadu

Sekolah Menengah (KBSM) pada

tahun 1989. Tajul Ariffin Noordin

(1993) menjelaskan bahawa sistem

pendidikan Malaysia telah memasuki

era yang lebih baik dengan

tercetusnya Falsafah Pendidikan

Negara (FPN) pada tahun 1987.

Falsafah ini sekali gus telah

menggambarkan hakikat keseluruhan

yang terdapat dalam sistem

pendidikan kebangsaan. Falsafah

Pendidikan Negara (FPN) akan

menentukan arah haluan, asas dan

sumber inspirasi kepada semua usaha

dan rancangan dalam bidang

pendidikan.

Matlamat pendidikan negara

adalah untuk melahirkan warganegara

yang mempunyai sahsiah yang baik,

seimbang dan sepadu dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepada kepercayaan

kepada Tuhan. FPN yang telah

digubal pada tahun 1988 telah

disemak semula pada tahun 1996 dan

hasilnya nama FPN telah ditukarkan

kepada Falsafah Pendidikan

Kebangsaan (FPK) dan terdapat

beberapa pernyataannya juga diubah

kepada dua ayat berikut:

“Pendidikan di Malaysia

adalah suatu usaha berterusan (ke

arah) untuk lebih memperkembangkan

lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk

mewujudkan insan yang seimbang

dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini

adalah untuk melahirkan rakyat

Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri

serta dapat menyumbang sumbangan

terhadap keharmonian dan

kemakmuran keluarga, masyarakat

dan negara.”

Manusia yang ingin dilahirkan

menerusi FPK ini tentunya

mempunyai perwatakan yang indah

dan unggul. Mereka adalah insan yang

baik dan mulia, rakyat yang amanah

dan bertanggungjawab, warganegara

yang setia serta bersemangat tinggi.

64


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Insan yang baik akan membina

keluarga yang baik. Justeru,

masyarakat dan bangsa yang baik

akan terbentuk. Wujudnya FPK (dulu

FPN) yang tersurat secara rasmi pada

tahun 1987 adalah untuk memenuhi

matlamat di atas.

Jelasnya, hala tuju pendidikan

berasaskan FPK adalah bercorak

individu dan juga kemasyarakatan. Ini

selaras dengan usaha ke arah

melahirkan insan yang baik, sekaligus

merupakan anggota masyarakat dan

warganegara yang baik. Falsafah

Pendidikan Kebangsaan telah digubal

pada tahun 1988 bagi memperteguh

hala tuju dan matlamat pendidikan

negara. Falsafah ini menekankan

pendidikan yang menyeluruh dan

bersepadu bagi membentuk pelajar

yang seimbang daripada segi jasmani,

emosi, rohani dan intelek.

Pembangunan Diri Insan Dalam

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

(FPK)

FPK membawa agenda utama untuk

memberi pendidikan seimbang

sebagai aspirasi bagi setiap murid di

Malaysia. Kombinasi pengetahuan,

kemahiran berfikir, kemahiran

memimpin, kemahiran dwibahasa, ada

etika dan kerohanian serta identiti

nasional yang kukuh adalah amat

penting dalam usaha mempersiapkan

murid untuk berjaya dan berkembang

maju dalam dunia masa hadapan yang

kian mencabar.

Maka agenda utama dalam

sesebuah pendidikan ialah perubahan

dan tranformasi diri individu dari satu

tahap ke satu tahap. Perubahan dan

tranformasi ini tidak akan terlaksana

tanpa melibatkan pembangunan insan

yang perlu direncanakan mengikut

acuan FPK. Pembangunan insan yang

seimbang dan holistik tidak akan

meminggirkan mana-mana aspek

bahkan akan digabungjalinkan agar

dapat melahirkan insan yang

mempunyai pegangan agama, nilainilai

murni serta berkemahiran.

Jika kita meneliti kepada

kehendak FPK, matlamat pendidikan

adalah untuk melahirkan manusia

yang seimbang dan harmonis dari

semua aspek keinsanannya.

Pernyataan penting pembangunan

insan dalam FPK ialah

membangunkan

intelek,

membangunkan rohani dan emosi

serta membangunkan jasmani.

Penyepaduan elemen-elemen ini

dibuat supaya tidak berlaku

kepincangan terhadap kejadian

makhluk ciptaan Allah s.w.t. ini,

seperti dijelaskan oleh Tajul Ariffin

Noordin (1993) bahawa

ketidakseimbangan elemen-elemen ini

65


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

akan membawa masalah dalam

golongan manusia yang pelbagai.

FPK ingin melahirkan satu

golongan manusia yang bergelar insan

kamil. Dalam diri insan ini tersepadu

nilai-nilai murni sama ada aspek

rohani, emosi, jasmani dan

pemikirannya. Ke semua elemen ini

sebenarnya akan menjadikan insan itu

berdiri dalam keadaan ciptaannya

yang asal iaitu dengan sebaik-baik

kejadian (ahsanu taqwim).

Pembangunan Intelektual

Menurut Mok Soon Sang (2004),

falsafah mempersoalkan prinsipprinsip

realiti, ilmu dan nilai. Bagi

membangunkan intelektual dan

pemikiran manusia, salah satu cabang

utama falsafah iaitu epistemologi

berperanan untuk membangunkan

manusia. Kewujudan konsep ilmu ini

mampu meningkatkan dan

memperkembang minda atau daya

fikir manusia. Sistem pendidikan di

Malaysia yang disusun berdasarkan

kurikulum banyak berkaitan dengan

teori epistemologi iaitu teori ilmu.

Islam membuktikan bahawa ilmu

boleh membawa umat manusia

daripada kejahilan kepada cahaya

kebenaran.

Sehubungan dengan ini,

kurikulum dalam rangka FPK

menyusun pelbagai kaedah dan

pendekatan pengajaran dan

pembelajaran serta penilaian bagi

menepati teori ilmu. Tiga dimensi

kurikulum; kurikulum bertulis,

kurikulum yang diajar dan kurikulum

yang ditaksir mesti saling berjajaran

supaya kurikulum itu sampai kepada

tujuan untuk membangunkan

intelektual insan.

Menurut Ahmad Mohd. Salleh

(2008) terdapat beberapa unsur yang

diberi tumpuan kepada daya berfikir

iaitu mempunyai kemahiran 3M,

meningkat dan menyebarkan ilmu,

berfikir secara kritis dan kreatif serta

memanfaatkan ilmu untuk diri dan

orang lain. Hal ini turut dijelmakan

dalam Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-

2025 menerusi medium Kemahiran

Berfikir Aras Tinggi (KBAT)7 bagi

menentukan kejayaan tranformasi

pendidikan seperti yang digariskan.

Ringkasnya, pembangunan intelektual

ini lebih menjurus kepada pemba

ngunan kognitif seseorang.

Pembangunan Kerohanian dan

Emosi

Aspek kerohanian dan emosi turut

dipentingkan dalam FPK. Aspek ini

memberi tumpuan untuk

membangunkan jiwa insan supaya

66


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

mempunyai perasaan sedar akan

adanya Pencipta, menghargai dan

mensyukuri pemberian Pencipta dan

dapat memupuk dan membina disiplin

kendiri yang nantinya akan

melahirkan insan yang berakhlak

mulia. Selain itu, aspek emosi

bertujuan membangunkan jiwa yang

sihat dan kuat. Jiwa yang kuat

memiliki tenaga dan tingkah laku

yang terkawal, perasaan kasih sayang,

semangat kekitaan yang muhibbah,

kerjasama dan perpaduan serta

mempunyai kemahiran menilai dan

menghargai keindahan dan kesenian

Tajul Ariffin Noordin (1993)

menyatakan bahawa bangsa yang kuat

serta mulia tidak hanya bergantung

pada kekuatan fizikal yang bercorak

kebendaan dan teknologi. Dengan ini

dapatlah difahami bahawa manusia

yang berjaya bukan sahaja mereka

yang cemerlang pada satu-satu aspek

sahaja malahan istilah berjaya sebenar

diukur pada kualiti rohaninya. Ini

dijelaskan dalam al-Quran surah al-

Mukminun: 1 maksudnya:

”Sesungguhnya beruntunglah orangorang

yang beriman iaitu orangorang

yang khusyu’ dalam

sembahyangnya……”.

Berdasarkan ayat ini dapat difahami

kekuatan dalaman seseorang

merupakan kayu ukur bagi

menentukan tahap kejayaan

seseorang.

Oleh kerana itu, FPK

menekankan pembangunan rohani dan

emosi dengan meletakkan

kepercayaan dan keyakinan bahawa

manusia dan alam sekitar tidak terjadi

secara sendiri tetapi ada Penciptanya,

dan hukum-hukum alam adalah

hukum-hukum dari Pencipta yang

perlu dipatuhi. Manusia harus patuh

kepada Pencipta dengan memikul

amanah dan bertanggungjawab

kepada Pencipta dalam usaha

mentadbir dan memakmurkan dunia

seluruhnya.

Hal ini dipegang secara

seimbang dalam FPK dan terjelma

menerusi penerapan nilai-nilai murni

yang merentasi kurikulum.

Pembangunan intelektual yang

dihubungkan dengan kemantapan

rohani akan mengukuhkan lagi

sahsiah peribadi manusia yang dicipta

dengan sebaik-baik kejadian oleh

Pencipta.

Pembangunan Jasmani

Pembangunan aspek jasmani

menekankan kepada kesihatan tubuh

badan individu, seperti memperkembang

kepada tahap keupayaan

seperti menjaga kesihatan tubuh badan

67


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

diri ataupun melakukan riadah dengan

sempurna. Aspek ini juga melihat

kepada pembangunan potensi atau

bakat dan kemahiran teknikal/

manipulatif dengan cekap serta

memanfaatkan tenaga fizikal secara

optimum. Semua aspek jasmani yang

dibangunkan ini akan memberi

kepentingan masyarakat dalam

meningkatkan daya pengeluaran.

Seterusnya berupaya pula memberi

sumbangan kepada kemajuan negara.

Pepatah Arab ada

menyebutkan “akal yang sihat berada

dalam tubuh badan yang sihat.” Oleh

sebab itu, FPK turut menyepadukan

pendidikan jasmani. Maka

terbentuklah aktiviti ko-kurikulum

seperti kesukanan, kemahiran teknikal

dan vokasional serta keusahawanan.

Kemahiran-kemahiran ini kelak akan

membantu seseorang pelajar

menjalani kehidupannya di atas muka

bumi ini. Rasulullah s.a.w pernah

bersabda mafhumnya:

”… kamu lebih mengetahui

urusan duniamu, maka laksanakanlah

apa yang kamu kehendaki..”.

Ini menjelaskan bahawa dalam usaha

untuk membangunkan insan, unsurunsur

jasmani tidak boleh

dikesampingkan, sebaliknya perlu

dibangunkan seiring dengan

perubahan zaman.

Kesimpulannya, hakikat

pemba-ngunan insan dalam kerangka

FPK nampaknya sangat sempurna dan

sesuai untuk diteruskan sehinggalah

kita sudah menemui insan kamil

seperti yang digambarkan dalam FPK

itu. Usaha yang dilaksanakan untuk

menghasilkan insan yang berkualiti

dari semua aspek ini dibuat tanpa

henti. FPK hanya sebagai garis

panduan untuk kita mencapai maksud

pendidikan yang sebenarnya. Apabila

pendidikan memainkan peranannya

yang sebenar, maka kesan yang nyata

dapat dilihat dalam dua bentuk iaitu

ekstrinsik (jasmaniah) dan instrinsik

(rohaniah). Dalam menjalankan tugas

dan tanggunjawabnya, insan kamil

yang terdidik sedemikian akan

mempelihatkan kepintaran dan

kemahirannya.

Pembangunan diri murid

sebagai manusia yang mempunyai

nilai-nilai keinsanan sebelum mereka

menjadi tenaga kerja (modal insan)

yang dapat memberi sumbangan ke

arah kemajuan negara perlu

dilaksanakan. Semuanya terangkum

dalam FPK secara jelas dan teratur.

Terpulanglah kepada kita untuk

memikirkan bagaimanakah caranya

untuk merealisasikan hasrat murni

yang terkandung dalam FPK.

68


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Kurikulum Pendidikan

Cabaran bagi FPK masa kini yang

berkaitan dengan kurikulum ialah

merealisasikan konsep sepadu dalam

semua aspek kurikulum pendidikan.

Menurut Rosnani Hashim (2001)

kurikulum meliputi seluruh proses

pembelajaran, dari menentukan

matlamat dan objektif, membina

kandungan yang relevan, memikirkan

kaedah pengajaran, penilaian tentang

keberkesanannya sehinggalah kepada

maklum balas untuk memperbaikinya.

Konsep kesepaduan yang

dinyatakan oleh Tajul Ariffin Noordin

dan Nor’Aini Dan (2002) meliputi

aspek kesepaduan dalam matlamat

pendidikan, kesepaduan dalam

kurikulum, kesepaduan kaedah

pengajaran, kesepaduan dalam

penilaian, kesepaduan dalam

ketrampilan guru, kesepaduan dalam

kemahiran, kesepaduan dalam kokurikulum,

dan kesepaduan nilai-nilai

murni dalam diri murid.

Namun isu yang masih belum

diselesaikan kini ialah penilaian

kurikulum pendidikan yang masih

mengutamakan peperiksaan akademik

yang cemerlang. Sememangnya

penilaian itu penting dalam

pendidikan untuk melihat tahap

pencapaian dan perubahan seseorang

pelajar kerana matlamat pendidikan

ialah berlakunya perubahan dalam diri

pelajar ke tingkat yang lebih baik.

Sebaliknya, kurikulum pendidikan

kini hanya menumpukan kepada

ketinggian intelek semata-mata bagi

mengukur kejayaan dan

kecemerlangan seseorang.

Dengan itu, matlamat untuk

membangunkan insan akan terbantut

sekiranya terdapat pelajar yang tidak

melepasi tahap yang dikatakan berjaya

tetapi mempunyai sahsiah yang baik.

Justeru, bagi mengejar matlamat

peperiksaan, guru-guru hampir lupa

atau tidak berkesempatan untuk

menerapkan nilai-nilai murni dalam

setiap pengajarannya. Hasilnya, guru

terpaksa menghabiskan isi kandungan

mata pelajaran kerana bimbang pelajar

tidak mampu menjawab sekiranya

tajuk yang tidak diselesaikan akan

keluar di dalam peperiksaan.

Persoalannya, bagaimanakah bentuk

insan yang ingin dilahirkan oleh

pendidikan masa kini? Walau berapa

banyak idea kesepaduan yang

diutarakan dan dibahaskan sekiranya

dari segi perlaksanaannya tidak ada,

maka seolah-olah hanya mencurahkan

air ke daun keladi. Apakah halangan

yang menghalang konsep kesepaduan

ini dilaksanakan dengan sepenuhnya?

Oleh kerana itu, mengapa

tidaksistem penilaian juga

disepadukan seperti yang dijelaskan

69


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

oleh Tajul Ariffin Noordin dan Nor

‘Aini Dan (2002) dengan mengambil

kira di dalam sistem penggredan nilai

sahsiah seseorang pelajar. Dengan itu

kategori pelajar yang dikatakan

cemerlang ialah pelajar yang baik dari

segi akademiknya maupun

sahsiahnya.

Keprofesionalan Guru

Hasrat FPK melahirkan insan

sempurna tidak akan kesampaian

sekiranya orang yang

bertanggungjawab secara formal

dalam menyampaikan ilmu ini tidak

berkesan. Istilah guru berkesan sudah

lama dibahaskan (Tajul Ariffin

Noordin & Nor ‘Aini Dan, 2002) iaitu

semenjak penggubalan dan

perlaksanaan KBSR dan KBSM lagi.

Guru atau pendidik merupakan ejen

penting dalam menyampaikan ilmu

pengetahuan. Keberkesanan

pendidikan para guru terhadap

tanggungjawabnya sebagai pendidik.

Oleh itu, para guru haruslah

melaksanakan tanggungjawab dan

sentiasa menjaga nama baik mereka

sebagai pendidik dan pemimpin

masyarakat dengan menjalankan

segala tugas dan tanggungjawab

secara ikhlas dan jujur. Perwatakan,

keilmuan dan kemahiran profesional

guru memainkan peranan yang

penting bagi membolehkan

penyampaian ilmu secara berkesan

tentang kepercayaan, pengetahuan,

kemahiran dan pemahaman yang

diperlukan pada sebarang peringkat

(Abdul Halim el-Muhammadi, 1986;

Kamarul Azmi et.al., 2007).

Tajul Ariffin Noordin dan Nor

’Aini Dan (2002) menjelaskan bahawa

cabaran sebenar seorang guru ialah

bagaimana untuk memanusiakan

manusia (membina insan) ditengahtengah

era kegawatan dan

kemusnahan nilai moral, akhlak, adab

dan tabii manusia.

Guru yang berpekerti mulia,

berpandangan progresif dan saintifik,

bersedia menjunjung aspirasi negara

serta menyanjung warisan kebudayaan

negara, menjamin pembangunan

individu dan memelihara suatu

masyarakat yang bersatu padu,

demokratik, progresif dan

berdisiplin." mungkin terdapat

beberapa faktor antaranya dari sudut

bebanan tugas, kehidupan ekonomi

yang mendesak dan yang paling

utamaialah pengaruh sekularisme

yang telah memberi kefahaman

bahawa tidak ada kaitan tugas

mengajar dengan ibadat. Ekoran

daripada inilah, kebanyakan yang

memohon menjadi guru adalah demi

memenuhi tuntutan peluang pekerjaan

70


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

yang mendesak dalam bidang

perguruan.

RUMUSAN

Secara keseluruhannya, kerangka dan

konsep Falsafah Pendidikan

Kebangsaan sudah cukup unik dan

lengkap bagi membangunkan insan.

Usaha-usaha untuk melahirkan insan

kamil seharusnya bukan sekadar satu

konsep dan falsafah malah harus

diteliti dengan sebaik mungkin.

Penyemakan dan penilaian terhadap

kurikulum harus dilaksanakan supaya

selaras dengan kemahuan FPK.

Manusia yang melaksanakan

kurikulum pula harus memahami

sepenuhnya dan berperanan dalam

melaksanakan kurikulum dengan

penuh kesedaran. Jika tidak, hasrat

dalam FPK hanya tinggal catatan

murni di atas kertas sahaja.

RUJUKAN

Ahmad Mohd. Salleh. (2008).

Pengajian Agama Islam & j-

QAF: Metodologi dan Pedagogi

Pendidikan. Shah Alam,

Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Azhar Hj. Wahid & Zawawi Jahya.

(2009). Pendidikan Pembangu

nan Modal Insan. Tanjung

Malim: Penerbit Universiti

Pendidikan Sultan Idris.

Hassan Ahmad & Mohd Salleh

Ahmad. (2002). Usul Fiqh dan

Kaedah Fiqh. Kuala Lumpur:

Pustaka Hj. Abd. Majid.

Hassan Langgulung. (1991).

Pendidikan Islam Menghadapi

Abad Ke 21. Shah Alam,

Selangor: Hizbi Sdn. Bhd.

Kamarul Azmi & Ab.Halim Tamuri.

(2007). Pendidikan Islam:

Kaedah Pengajaran &

Pembelajaran. Johor: Penerbit

UTM.

Mok Soon Sang. (2009). Pengurusan

Kurikulum. Puchong, Selangor:

Penerbitan Multi media Sdn.

Bhd.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

(PIPP) 2006-2010. Kementerian

Pendidikan Malaysia.

Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Kementerian Pendidikan

Malaysia.

Rosnani Hashim. (2001). Kurikulum

Pendidikan Dari Perspektif

Islam. Jurnal Pendidikan Islam.

Jilid 9 Bil. 4.

Saharia Hj Ismail (2015).

Pembangunan Insan dalam

Falsafah

Pendidikan

Kebangsaan. Journal of Human

Capital Development. Vol 8

No.2 July-December 2015.

71


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

PENDEKATAN KAUNSELING SPIRITUAL

MENURUT AL-GHAZALI

Che Harithun binti Abdullah @ Harun

Pengarang: Prof Madya Dr. Salasiah

Hanin Hamjah

Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka

Tahun : 2016

Buku ini mengandungi 257 halaman

termasuk halaman roman. Ia terdiri

daripada enam bab yang

membincangkan kaedah penerapan

elemen spiritual dalam kaunseling

khususnya pandangan al-Ghazali.

Buku ini bukan sahaja

membincangkan kepentingan

menerapkan elemen spiritual dalam

kaunseling bahkan juga menjelaskan

secara terperinci kaedah penerapannya

dalam kaunseling. Pengarang buku ini

berhasrat dengan kehadiran buku ini

dapat menambahkan koleksi

pengetahuan kepada pengamal

kaunseling di Malaysia agar dapat

meningkatkan karisma mereka dalam

mengendalikan sesi kaunseling.

Kaunselor Muslim khususnya diharap

dapat mengimplementasi nilai

spiritual dalam amalan kaunseling

mereka.

Bab 1 buku ini

membincangkan mengenai perkaraperkara

asas berkaitan kaunseling

seperti pengertian kaunseling dan

sejarah perkembangan kaunseling di

Malaysia. Dalam bab ini turut

membincangkan mengenai pentingnya

menerapkan elemen spiritual dalam

kaunseling serta cabaran

melaksanakannya.

Menurut penulis, dalam

konteks perspektif Islam, aspek

spiritual dilihat sebagai satu

kombinasi aspek hati, jiwa, akal dan

roh. Ini bersandarkan kepada

pandangan al-Ghazali bahawa empat

elemen inilah yang berperanan dalam

menjelaskan hakikat insan yang

72


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

mempunyai keupayaan untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan.

Perbincangan mengenai aspek

spiritual lebih berfokus kepada hati

(al-qalb) kerana hati adalah umpama

raja yang menerajui seluruh perlakuan

anggota badan manusia.

Antara kepentingan yang

diketengahkan penulis terhadap

penekanan aspek spiritual ini ialah

ianya dapat menyedarkan klien

bahawa masalah yang berlaku dalam

kehidupan mereka adalah berpunca

daripada aspek spiritual mereka

sendiri. Manakala antara cabaran yang

wujud dalam usaha menerapkan nilainilai

spiritual dalam kaunseling ialah

kekurangan ilmu pengetahuan agama

dalam kalangan kaunselor, dan juga

kurangnya kesediaan klien untuk

membincangkan isu spiritual dalam

kaunseling.

Bab 2 buku ini

membincangkan mengenai biografi al-

Ghazali, pendidikan dan

pengembaraan spiritual beliau.

Perbincangan juga meliputi maksud

spiritual daripada perspektif al-

Ghazali, kaunseling spiritual serta

proses dan matlamat kaunseling

menurut al-Ghazali.

Penulis menerangkan maksud

spiritual dalam kaunseling menurut

al_Ghazali, tertumpu kepada proses

mengenali diri sendiri (ma’rifah alnafs),

perjuangan jiwa (mujahadah alnafs),

latihan jiwa (riyadah al-nafs)

dan penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs)

yang kesemuanya menuju matlamat

yang satu, iaitu kebahagiaan hakiki

dunia dan akhirat.

Bab 3 buku ini

membincangkan secara spesifik

tentang modul pendekatan spiritual

menurut al-Ghazali dalam kaunseling.

Bab ini merupakan pengenalan enam

peringkat pelaksanaan penerapan

spiritual dalam kaunseling yang

dimulai dengan peringkat pertama,

iaitu membinan kemesraan (rapport).

Membina kemesraan dengan klien

penting bukan sahaja menggunakan

amalan teori Barat, tetapi penulis

menyarankan pengaplikasian beberapa

kaedah dakwah personal bagi

menimbulkan rasa ukhuwah dalam

Islam. Penulis menyenaraikan

beberapa ciri personaliti yang baik

yang perlu dimiliki oleh kaunselor

untuk mencapai tujuan tersebut

seperti, ikhlas, sabar dan tenang,

lemah lembut dan kasih sayang,

mesra, amanah dan boleh menyimpan

rahsia, sentiasa ingin membantu,

berempati, lebih banyak mendengar

daripada bercakap dan merendah diri.

Peringkat kedua, merujuk

kepada mengenali diri dan mengenal

73


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

pasti punca masalah. Penulis

membincangkan empat perkara yang

boleh diberi tumpuan oleh kaunselor

untuk mencapai tujuan tersebut iaitu

mengenal tanda-tanda penyakit hati,

mengenal pasti medium kemasukan

syaitan ke dalam hati manusia, kaedah

mengenal kekurangan diri sendiri dan

menyedari hakikat hati yang sering

berbolak balik.

Dalam peringkat ketiga,

penulis menjelaskan berkaitan

pelaksanaan pendekatan tazkiyah alnafs

dengan kaedah utama mujahadah

al-nafs (takhalli) bagi merawat semua

penyakit hati dan dilakukan dengan

kaedah bertentangan dengan

membuang sifat-sifat mazmumah.

Perbincangan seterusnya iaitu

peringkat keempat, penulis menyentuh

tentang pelaksanaan pendekatan

tazkiyah al-nafs dengan kaedah

khusus mujahadah al-nafs (takhalli),

iaitu dengan meneliti punca dan

mengenal pasti jenis penyakit hati

supaya dengan pengetahuan tersebut

kaunselor dapat menggunakan kaedah

rawatan khusus bertepatan dengan

masalah dihadapi klien.

Peringkat kelima, huraian

difokuskan kepada pelaksanaan

pendekatan tazkiyah al-nafs dengan

kaedah umum riyadah al-nafs

(tahalli), iaitu dengan membangunkan

jiwa dan roh serta membuat penyucian

diri dengan melakukan ibadah dan

mengamalkan sifat mahmudah.

Peringkat keenam, iaitu penilaian

(muhasabah) dan kebahagiaan (alsa’adah)

merupakan peringkat

terakhir. Tumpuan diberikan kepada

proses menilai langkah-langkah serta

kaedah ke arah mencapai kebahagiaan

dalam kehidupan klien.

Bab 4 merupakan sambungan

bagi perbincangan mengenai

peringkat penerapan spiritual dalam

kaunseling. Bab ini penulis

menjelaskan secara terperinci kaedah

penyelesaian masalah spiritual klien

khususnya yang berkaitan dengan

masalah komunikasi verbal yang

buruk, suka menipu, mengumpat,

buruk sangka, marah, dengki, benci,

dendam, cintakan dunia, sombong,

sedih, kecewa, tekanan dan keluh

kesah. Bab ini menghuraikan punca

berlakunya masalah spiritual tersebut

dan kaedah al-Ghazali bagi mengatasi

masalah spiritual berkenaan. Sebagai

contoh penulis merujuk kepada kes

mengikut hawa nafsu tergolong

sebagai penyakit cintakan dunia, yang

boleh menyebabkan seseorang itu

melakukan maksiat, berakhlak buruk

serta membuat kerosakan. Menurut

penulis, al-Ghazali mencadangkan

beberapa strategi yang perlu dilakukan

bagi menangani keadaan ini iaitu

74


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dengan bermujahadah mengawal

nafsu dengan membuang sifat tamak,

menginsafi bahawa kehidupan ini

hanya sementara, berusaha

memperbanyak mengingati kematian,

memperbanyak zikir, mencontohi

Rasulullah dan mensyukuri dengan

apa sahaja nikmat yang Allah

kurniakan kepada kita.

Seterusnya bagi bab 5, penulis

membicarakan secara mendalam

kaedah penerapan elemen ibadah

dalam kaunseling termasuk dorongan

supaya berakhlak murni. Ibadah yang

diberikan penekanan untuk diterapkan

dalam sesi kaunseling adalah seperti

solat, zakat, puasa, haji, tilawah al-

Quran, zikir, doa dan qiyam al-lail.

Berikutnya iaitu bab 6

mempamerkan pertimbangan penulis

dalam melengkapkan huraian secara

khusus tentang kaedah memberikan

dorongan dan motivasi kepada klien

supaya mengamalkan sifat-sifat

mahmudah sebagai salah satu strategi

mengatasi masalah lebih-lebih lagi

apabila dikenal pasti keperluannya

bagi membantu menyelesaikan

masalah klien. Sifat-sifat mahmudah

itu seperti taubat, sabar, syukur, takut,

harap, qana’ah, zuhud, tawakal,

mahabbah, reda, ikhlas, benar,

muraqabah dan tafakkur.

Akhir kata, penulis berharap

semoga buku ini dapat membantu

kaunselor mengenal pasti masalah

sebenar klien yang berpunca daripada

aspek spiritual dan menggunakan

pendekatan spiritual juga bagi

mengatasinya sehingga klien

menemui jalan keluar daripada

belenggu masalahnya di samping

menjadi insan yang lebih bertaqwa

kepada Allah SWT.

Secara keseluruhannya setiap

masalah spiritual yang sering berlaku

dalam kehidupan masyarakat

dihuraikan secara terperinci dengan

membawa pandangan al-Ghazali bagi

menanganinya. Di samping itu,

dihuraikan juga penjelasan tentang

kaedah menerapkan elemen ibadah

kepada klien dalam proses kaunseling

tersebut dengan disertakan contohcontoh

khusus bagi memperolehi

kefahaman yang lebih mendalam.

75


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

PENGINTEGRASIAN TEORETIKAL PENDEKATAN AFEKTIF,

KOGNITIF, TINGKAH LAKU DAN SPIRITUAL-KEAGAMAAN

DALAM MEMBANTU KLIEN TRAUMA

Ismail Ahmad & Noor Haslinda Shuib

ABSTRAK

Mutakhir ini penggunaan teori menurut perspektif integratif menunjukkan peningkatan

ketara terutamanya melibatkan tatacara pengintegrasian teoretikal (theoretical integration).

Ramai kaunselor mengintegrasikan dua atau beberapa teori semasa menjalankan sesi

kaunseling. Bagaimanapun bagi klien mengalami trauma kebanyakan kajian memaparkan

penggunaan satu teori atau teknik tertentu untuk menangani masalah tersebut. Situasi ini

menimbulkan kebimbangan kaunselor akan meminggirkan dimensi tertentu, sedangkan

beberapa aspek sewajarnya diperhalusi oleh kaunselor seperti peranan dimensi afektif,

kognitif, tingkah laku dan spiritual. Justeru pengkaji menyarankan kaedah rawatan kepada

mangsa trauma menggunakan model yang lebih holistik dengan mengintegrasikan empat

dimensi tersebut. Memikirkan kepentingannya, artikel ini mengusulkan satu model

berkaitan proses kaunseling yang mengintegrasikan teori PCC, REBT, Tingkah Laku dan

Psikologi Kognitif Ad-Din sebagai pilihan kepada kaunselor untuk membantu klien yang

mengalami trauma.

Kata kunci: pendekatan integratif, pengintegrasian teoretikal, trauma

PENGENALAN

Banyak teori kaunseling telah

dibangunkan dan ia diklasifikasikan

kepada beberapa pendekatan dengan

justifikasi pelbagai seperti berasas

kepada gugusan iaitu beberapa teori

menjadi kuasa utama dalam tempoh

tertentu. Sebagai contoh teori

kaunseling dibahagi kepada

pendekatan Psikodinamik, Kognitif-

Tingkah Laku, Humanistik-

Eksistensialisme dan Konstruktivisme

Sosial (Jones-Smith 2016).

Namun memikirkan perspektif

integratif yang mementingkan dimensi

afektif, kognitif, tingkah laku (Corey

2017), spiritual (Hajir 2015) dan

populariti pengintegrasian teori sejak

dekad 1990-an (Zeqaj 2015) sehinga

kini, maka artikel ini membahagikan

kepada lima pendekatan kaunseling

iaitu Afektif, Kognitif, Tingkah Laku,

Spiritual-Keagamaan dan Integratif.

Walaupun mutakhir ini mejoriti

kaunselor beroperasi dengan

76


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

mengintegrasikan teori, namun bagi

klien yang mengalami trauma banyak

kajian memaparkan penggunaan satu

teori atau teknik tertentu. Justeru bagi

mengecilkan jurang ilmu dinyatakan,

artikel ini mengusulkan model yang

lebih holistik dengan

mengintegrasikan empat teori sebagai

pilihan kepada kaunselor. Model itu

juga mengetengahkan dimensi

spiritual yang semakin mendapat

tempat dewasa ini.

Lima Pendekatan Kaunseling

Selain Psikoanalisis beberapa teori

Pendekatan Afektif sering dirujuk

sebagai teori kaunseling humanistik.

Teori-teori itu termasuk Teori

Pemusatan Perorangan atau Person-

Centered Counseling (PCC), Gestalt

dan Esksistensial. Fokus utama teori

kaunseling Pendekatan Afektif adalah

dimensi perasaan melalui konsep

kesedaran, penerimaan emosi,

pemahaman emosi dan pengalaman

mendalam berkaitan emosi (Corey

2013). Dalam konteks Malaysis PCC

merupakan teori yang popular

digunakan oleh kaunselor di pelbagai

seting perkhidmatan berbanding

dengan teori lain daripada Pendekatan

Afektif. Oleh itu teori PCC yang

dipelopori Carl Rogers dipilih bagi

mewakili dimensi afektif dalam model

integratif dicadangkan.

Selanjutnya teori kaunseling

utama yang boleh digolongkan dalam

Pendekatan Kognitif termasuk Teori

Rasional Emotif Tingkah Laku atau

Rational Emotive Behavior Therapy

(REBT), Analisis Transeksional atau

Transactional Analysis (TA), Teori

Kognitif Aaron Beck dan Psikologi

Individu. Pendekatan ini memberikan

tumpuan kepada dimensi kognitif

berbanding afektif, tingkah laku dan

spiritual. Dimensi kognitif dikaitkan

dengan persepsi iaitu tanggapan klien

kepada suatu peristiwa akan

membentuk sistem kepercayaan

seterusnya memberi kesan kepada

pemikiran, emosi dan tingkah laku.

Salah satu teori daripada Pendekatan

Kognitif yang mempunyai ramai

pengikut ialah REBT dan kajian di

Malaysia menunjukkan ia merupakan

teori paling popular digunakan oleh

kaunselor kerana konsep A-B-C-D-E

mudah difahami serta sesuai

digunakan dalam seting sekolah

(Ismail, Noor Haslinda & Salleh

2015). Justeru REBT oleh Albert

Ellis telah dipilih mewakili teori

kaunseling yang berfokus kepada

dimensi kognitif untuk diintegrasikan

dengan dimensi afektif, tingkah laku

dan spiritual.

Berbeza dengan PCC dan REBT,

Teori Modifikasi Perlakuan tidak

merujuk kepada pelopor tertentu,

77


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

sebaliknya ia berkembang

berdasarkan gabungan pandangan

teori Pelaziman Klasik Pavlov,

Pelaziman Operan Skinner dan

Pembelajaran Sosial Bandura. Teori

Modifikasi Perlakuan berfokus kepada

pembelajaran tingkah laku dan amat

sesuai mewakili dimensi tersebut

dalam model integratif dicadangkan

kerana antara matlamat utama sesi

kaunseling adalah untuk mengubah

tingkah laku klien kepada lebih baik.

Selain Modifikasi Perlakuan, Teori

Realiti juga tergolong dalam

Pendekatan Tingkah Laku. Kaunselor

behavioris sama ada daripada Teori

Modifikasi Perlakuan atau Teori

Realti akan menjalankan pentafsiran

tingkah laku, merangka prosedur

rawatan bersesuaian dengan klien dan

masalahnya serta membuat penilaian

keberkesanan proses kaunseling

(Corey 2013).

Sebenarnya selain dimensi afektif,

kognitif dan tingkah laku penulis

berpendapat dimensi spiritual perlu

diambil kira dalam membina model

integratif. Namun sehingga ke hari ini

spiritual/keagamaan belum diiktiraf

sebagai satu pendekatan utama dalam

kaunseling, walhal dimensi ini sering

dibincangkan terutama apabila

disiplin kaunseling berkembang

dengan pesat di beberapa negara Asia

pada pertengahan abad ke-20 yang

lalu. Bukan sahaja di asia,

spiritual/keagamaan turut diterima

baik di Amerika yang mana mejoriti

klien bersetuju ia wajar dibincangkan

dalam kaunseling kelompok (Post,

Wade & Cornish 2014). Malahan

tinjauan kajian lampau mendapati

4751 artikel membicarakan dimensi

ini dan seterusnya proses sintesis

daripada 23 artikel tersebut

menunjukkan ia berkesan dalam

menangani gejala kebimbangan

(Goncalves et al. 2015). Berdasarkan

situasi ini penulis mengusulkan

spiritual/keagamaan boleh dipertimbangkan

sebagai pendekatan utama

dalam bidang kaunseling dengan

istilah Pendekatan Spiritual-

Keagamaan.

Huraian di atas menjelaskan

bahawa Pendekatan Spiritual-

Keagamaan telah diterima baik, lebihlebih

lagi dalam konteks Malaysia

yang mana Pendekatan Spiritual-Islam

begitu menyerlah kerana mejoriti

pengamal kaunseling di sini beragama

Islam. Penciptaan teori baru

berasaskan dimensi ini telah

diusahakan oleh beberapa tokoh

kaunseling muslim, contohnya Teori

Psikologi Kognitif Ad-Din (Othman

2005), Teori Kaunseling Al-Ghazali

(Yatimah & Mohd. Tajudin 2008) dan

Terapi Pemulihan Iman (Abdul Latif

2011). Daripada tiga teori

78


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

disenaraikan didapati Psikologi

Kognitif Ad-Din telah mula bertapak

dengan adanya beberapa kajian

dijalankan terhadapnya. Tambahan

pula penggunaan teori ini dalam

kaunseling telah dibuktikan berkesan

menangani masalah tekanan (Sapora

2009) konsep kendiri, kemurungan

dan daya tahan (Fauziah et al. 2014).

Justeru Psikologi Kognitif Ad-Din

dipilih mewakili dimensi spiritual

untuk diintegrasikan dengan dimensi

afektif, kognitif dan tingkah laku

melalui teori-teori yang telah

dinyatakan sebelum ini.

Pengintegrasian dimensi afektif,

kognitif, tingkah laku dan spiritual

melalui teori kaunseling di atas

berupaya menghasilkan satu model

integratif yang holistik. Pandangan

ini selari dengan Harris (2016) yang

menyenaraikan antara dua daripada

empat prinsip Pendekatan Integratif

ialah pengintegrasian pelbagai teori

(multitheoretical integration) dan

pengintegrasian pelbagai dimensi

(multidimensional integration).

Pendekatan Integratif merujuk kepada

pengintegrasian teori, teknik serta

elemen kaunseling daripada dua atau

beberapa teori membentuk suatu teori

peribadi dan model baru yang efektif.

Definisi ini bersandarkan pandangan

Corey (2017) yang membahagikan

pendekatan Integratif kepada empat

kategori utama iaitu (i)

pengintegrasian faktor kebiasaan

(common factors integration); (ii)

pengintegrasian teknikal (technical

integration); (iii) pengintegrasian

teoretikal (theoretical integration) dan

(iv) pengintegrasian asimilasi

(assimilative integration).

Pengintegrasian Teoretikal

Daripada gabungan definisi oleh

Corey (2017), Harris (2016) dan

Neukrug (2011) dirumuskan bahawa,

pengintegrasian teoretikal merujuk

kepada penggunaan dan

pengintegrasian dua atau beberapa

teori bagi membentuk satu teori

peribadi atau pendekatan kaunseling

yang komprehensif dengan

menjadikan satu teori induk sebagai

pegangan. Berdasarkan kepada

definisi tersebut, pegangan kepada

teori bermakna kaunselor akan

menjadikan satu teori sebagai asas

dalam menjustifikasikan keseluruhan

proses kaunseling. Penggunaan dua

atau beberapa teori pula bermaksud

kaunselor akan menggunakan

pelbagai teori daripada pendekatan

lain secara integratif untuk membantu

teori yang dijadikan pegangan.

Pegangan dan penggunaan teori atau

orientasi teori (theoretical orientation)

kaunselor

integrasionisme

79


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

(integrationisme) dalam kategori

pengintegrasian teoretikal bergantung

kepada teori daripada empat

pendekatan yang diintegrasikan

seperti di tunjukkan dalam Rajah 1.

Berdasarkan Rajah 1, penggunaan

teori secara pengintegrasian teoretikal

memberi peluang kepada kaunselor

mengintegrasikan dua atau beberapa

teori yang berfokus sama ada kepada

dimensi afektif, kognitif, tingkah laku

atau spiritual. Pengintegrasian

sebegini membolehkan kaunselor

berfokus kepada teori kaunseling

daripada orientasi utama yang

dijadikan pegangan disamping teori

kaunseling daripada orientasi kedua,

ketiga dan keempat membantu proses

kaunseling dijalankan. Contohnya,

kaunselor yang cenderung kepada

dimensi spiritual boleh menjadikan

Teori Psikologi Kognitif Ad-Din

sebagai pegangan. Teori PCC, REBT

dan Tingkah Laku kemudiannya

digunakan secara integratif untuk

membantu Psikologi Kognitif Ad-Din.

Gabungan empat teori ini memberi

kelebihan kepada kaunselor kerana

berpeluang mensintesis pelbagai

perbezaan dan persamaan untuk

membentuk gaya pendekatan

kaunselingnya.

Namun begitu kaunselor

integrasionisme turut terdedah kepada

penggunaan teori secara eklektik

kerana terdapat ciri-ciri eklektik

dalam integratif. Justeru kaunselor

sewajarnya berhati-hati agar tidak

beroperasi berdasar kepada falsafah

eklektisisme (eclecticism) yang tidak

mempunyai metode standard.

Misalnya eklektik dikaitkan dengan

istilah syncretism, iaitu kaunselor

kekurangan pengetahuan dan

kemahiran dalam memilih intervensi

seperti menggunakan teknik secara

tidak bersistematik tanpa alasan

munasabah (Corey 2017). Oleh hal

yang demikian, berikut diperincikan

empat prinsip pengintegrasian

teoretikal yang boleh dijadikan

panduan iaitu:

(i) Mengintegrasikan beberapa

teori yang terlibat secara

konsisten (consistenly).

(ii) Mengintegrasikan beberapa

teori berasaskan metode yang

sistematik (systematically).

(iii) Menggunakan lebih daripada

satu teori secara berurutan

(sequentially).

(iv) Menggunakan lebih daripada

satu teori secara serentak

(simultaneously).

80


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

PENGGUNAAN TEORI

PEGANGAN

TEORI

Orientasi

Kedua

Orientasi

Ketiga

Orientasi

Keempat

Afektif

Kognitif

Tingkah

Laku

Spiritual

Kognitif

Tingkah

Laku

Afektif

Tingkah

Laku

Afektif

Kognitif

Afektif

Kognitif

Tingkah

Laku

Spiritual

Tingkah

Laku

Spiritual

Kognitif

Spiritual

Kognitif

Tingkah

Laku

Kognitif

Tingkah

Laku

Spiritual

Spiritual

Afektif

Afektif

Tingkah

Laku

Afektif

Spiritual

Tingkah

Laku

Afektif

Tingkah

Laku Afektif Kognitif

Spiritual

Kognitif

Spiritual

Kognitif

Spiritual

Afektif

Rajah1: Pegangan dan Penggunaan Teori Menurut Perspektif

Pengintegrasia Teoretikal

81


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Trauma

Trauma ditakrifkan sebagai rasa

terkejut yang menyebabkan fikiran

benar-benar terganggu sehingga

meninggalkan kesan mendalam,

menakutkan dan berpanjangan

(Kamus Dewan 2005). Dalam sesi

kaunseling, trauma boleh dikesan

apabila klien menunjukkan gejala

tertentu yang melibatkan fizikal,

afektif, kognitf, tingkah laku dan

spiritual. Misalnya dari sudut

spiritual klien sering menyalahkan

tuhan dengan kejadian atau peristiwa

ngeri menimpanya yang menyebabkan

trauma tersebut.

American Psychiatric

Association (2013) dalam manual

kerja Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorder 5 atau

DSM-5 mengaitkan kesan trauma

dengan istilah Gangguan Stres Pasca

Trauma atau Posttraumatic Stress

Disorder (PTSD). DSM-5

menjelaskan bahawa PTSD berpunca

daripada situasi membabitkan

kejadian yang berlaku kepada diri

sendiri. Ia juga melibatkan individu

yang signifikan dan orang lain sama

ada kejadian itu disaksikan sendiri

atau mendengar-nya daripada orang

lain. Sebagai contoh klien mendegar

cerita berkenaan kematian ayahnya

akibat daripada kemalangan jalan raya

yang mengerikan.

Contoh Cebisan Kes

Ani (bukan nama sebenar), seorang

siswi tahun dua di sebuah universiti

tempatan. Ani merupakan anak

bongsu daripada dua orang adik

beradik. Sejak dilahirkan sehingga

kini Ani tinggal bersama keluarga

kerana rumah mereka berada

berhampiran dengan universiti tempat

dia belajar. Situasi ini menjadikan

Ani sangat rapat dengan kedua orang

tua terutama sekali dengan ayah yang

sering memanjakannya. Bagaimana

pun pada suatu hari Ani dikejutkan

dengan berita begitu memilukan,

ayahnya telah meninggal dunia akibat

kemalangan jalan raya ngeri sewaktu

memandu sendirian. Sejak kejadian

itu susuk tubuh Ani semakin kurus,

dia sentiasa termenung dan kerap kali

menangis semasa di dalam kuliah

apabila terdapat isu berkaitan keluarga

dibincangkan. Prestasi akademik Ani

juga semakin merosot. Oleh itu

pensyarah penasihat akademiknya

telah merujuk Ani untuk menjalani

sesi kaunseling.

Pengintegrasian Empat Teori

Kaunseling

82


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Kebiasaannya teori atau model

integratif dibina dengan

mengintegrasikan beberapa teori

berlainan yang memberikan tumpuan

kepada dimensi berbeza. Dalam

konteks Malaysia khususnya kepada

kaunselor Muslim, penulis

mengusulkan dimensi spiritual yang

diwakili oleh Teori Psikologi Kognitif

Ad-Din dijadikan asas utama untuk

membantu klien muslim yang

mengalami trauma. Teori PCC,

REBT dan Modifikasi Perlakuan akan

membantu Psikologi Kognitif Ad-Din.

Dengan kata lain kaunseor berpegang

kepada Psikologi Kognitif Ad-Din

dan teori ini digunakan sebagai asas

untuk (i) memahami sifat semula jadi

manusia; (ii) mengenal pasti masalah

klien; dan (iii) merangka rawatan bagi

menangani masalah tersebut

berdasarkan teknik spiritual.

Sementara itu konsep dan teknik teori

PCC, REBT dan Modifikasi

Perlakuan digunakan sebagai

sokongan untuk melicinkan proses

dan pencapaian matlamat kaunseling.

Berdasarkan kes Ani, sebagai

kaunselor Muslim yang berpegang

kepada teori Psikologi Kognitif Ad-

Din pengendalian kaunseling

sewajarnya berasaskan andaian

bahawa manusia dilahirkan bersih

serta dikurniakan akal dan ilmu

pengetahuan untuk meneliti perkara

yang dianggap munasabah ataupun

sebaliknya. Selain itu manusia juga

merupakan makhluk yang pelupa atau

nisyan. Oleh itu tidak hairanlah

dalam kes dipaparkan, Ani dikatakan

mengalami trauma kerana dia

mungkin terlupa bahawa setiap

kejadian adalah takdir daripada Allah.

Justeru kaunselor sewajarnya

meneroka tahap nafs semasa Ani bagi

mengenal pasti masalah sebenarnya.

Tambahan pula konsep al nafs dalam

Teori Psikologi Kognitf Ad-Din

difahami bahawa manusia mempunyai

dua unsur iaitu sama ada positif

ataupun negatif.

Proses kaunseling pengintegrasian

teoretikal tidak terkecuali

daripada peringkat membina

hubungan sebagaimana proses

kaunseling standard. Gaya interaksi

dan layanan yang dipelopori oleh teori

PCC merangkumi komunikasi verbal

dan nonverbal perlu dikuasai

kaunselor untuk mewujudkan suasana

mesra dan kondusif. Kecekapan

mempraktikkan kemahiran seperti

parafrasa, refleksi perasaan dan

sebagainya merupakan asas kepada

layanan berbentuk empati, sekali gus

memberi gambaran bahawa klien

difahami. Dalam pada itu layanan

sebegini turut memberi manfaat

kepada kestabilan perasaan klien.

Kebiasaannya klien yang mengalami

83


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

trauma turut mempamer atau

meluahkan perasaan gerun, ketakutan

atau bimbang dan tidak berdaya

(American Psychiatric Association

2013).

Pendekatan kaunseling PCC tidak

terikat kepada proses tertentu,

sebaliknya ia merupakan teras utama

gaya interaksi keseluruhan sesi

kaunselor integratif. Begitu juga pada

peringkat penerokaan, kemahiran asas

terus digunakan berasas kepada teori

pegangan bagi mendapatkan pelbagai

maklumat seperti berkaitan keseriusan

masalah dialami klien. Dalam

konteks kes Ani, pada peringkat ini

penerokaan bertujuan untuk

memahami nafs serta hubungannya

dengan kalbu dan akal (Othman

2005). Tambah Othman (2005) lagi,

kefahaman tentang tahap nafs dapat

memberi kesedaran kepada klien

bahawa dia berupaya menggunakan

akal untuk berubah. Beliau seterusnya

memperincikan tahap nafs kepada

lima peringkat iaitu (i) nafs al amarah;

(ii) nafs al lawamah; (iii) nafs al

mulhamah; (iv) nafs al mutmainah;

dan (v) nafs radiah mardiah.

Penerokaan yang menyeluruh

banyak membantu proses mengenal

pasti masalah bagi memutuskan

masalah sebenar klien. Dalam hal ini

trauma yang dialami berkait rapat

dengan tahap nafs semasa klien.

Contohnya klien berada pada tahap

nafs al amarah dapat digambarkan

dengan perasaan tidak tenang,

pemikiran tidak rasional, tingkah laku

tidak wajar dan sering menyalahkan

takdir. Justeru gabungan intervensi

berbentuk afektif, kognitif, tingkah

laku dan spiritual dipercayai dapat

membantu klien. Sebagai contoh

penerapan konsep A-B-C-D-E dalam

REBT membolehkan kaunselor

mempraktikkan teknik mempertikaikan

pemikiran. Teknik berbentuk

afektif dalam teori ini juga boleh

dipraktikkan, misalnya teknik imageri

rasional emotif. Selain itu teknik

latihan relaksasi dalam teori

Modifikasi Perlakuan dan teknik

penyampaian pengetahuan dalam teori

Psikologi Kognitif Ad-Din turut

disarankan. Walaupun demikian

pengintegrasian teori wajar

mengambil kira teori kaunseling yang

dijadikan pegangan. Dalam kes ini

kaunselor yang berpegang kepada

teori Psikologi Kognitif Ad-Din

menerapkan prosedur PCC, REBT

dan Modifikasi Perlakuan perlu

menggunakannya menurut perspektif

Psikologi Kognitif Ad-Din.

KESIMPULAN

Metode integratif dibincangkan dalam

artikel ini berkemungkinan telah

84


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dipraktikkan oleh sesetengah

kaunselor, namun oleh kerana

ketiadaan latihan secara formal

barangkali perlaksanaanya tidak

tersusun. Kaunselor mungkin

mengintegrasikan teori berbeza setiap

kali mengendalikan kes berbeza

dengan klien berbeza. Situasi ini

menjelaskan kaunselor berkenaan

tidak mengamalkan falsafah

integrasionisme tulin. Lebih

membimbangkan kaunselor tersebut

mungkin telah mengamalkan falsafah

eklektisisme. Situasi ini boleh

diterima jika membabitkan kaunselor

novis, tetapi bagi kaunselor

berpengalaman sewajarnya telah

mempunyai orientasi teori tersendiri.

Orientasi teori kaunselor

berpengalaman kebiasaannya

dikaitkan dengan teori peribadi hasil

pengalamannya mengintegrasikan

teori secara konsisten dan sistematik

dalam sesi kaunseling untuk tempoh

waktu tertentu perkhidmatannya.

RUJUKAN

Abdul Latif Abdul Razak (2011).

Iman restoration therapy: A

Study of why, what and how. In.

Ushama T. (Ed.), Islamic

revealed

knowledge:

Dimensions of thought (pp. 1–

20). Batu Caves: IIUM Press.

American Psychiatric Association

(2013). Diagnostic and

statistical manual of mental

disorders DSM - IV. 5 th ed.

Arlington, VA: American

Psychiatric Association.

Corey, G. (2013). The art of

integrative counseling. 3 rd ed.

Belmont, CA: Brooks/Cole,

Cengage Learning.

Corey, G. (2017). Theory and practice

of counseling and

psychotherapy. 10 th ed. Boston,

MA: Cengage Learning.

Fauziah Mohd Sa’ad, Fatimah

Yusooff, Salina Nen &

Nasrudin Subhi (2014). The

Effectiveness of person-centered

therapy and cognitive

psychology ad-din group

counseling on self-concept,

depression and resilience of

pregnant out-of-wedlock

teenagers. Procedia - Social and

Behavioral Sciences, 114, 927–

932.

Goncalves, J.P.B., Lucchetti, G.,

Menezes, P.R. & Vallada, H.

(2015). Religious and spiritual

interventions in mental health

care: A systematic review and

meta-analysis of randomized

controlled clinical trials.

85


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Psychological Medicine, 45,

2937–2949.

Hajir Tajiri (2015). Gagasan

pengembangan metode

konseling islami dalam

perspektif integratif. ANIDA:

Aktualisasi Nuansa Ilmu

Dakwah, 14(2), 299–313.

Harris, J.E. (2016). Integrative

Theories of Psychtherapy. In.

Tinsley E.A., Lease S.H. &

Wiersma N.S.G. (Ed.).

Contemporary theory and

practice in counseling and

psychotherapy (pp. 434–464).

Thousand Oaks, California:

Sage Publications Inc.

Ismail Ahmad, Noor Haslinda Shuib

& Salleh Amat (2015).

Kefahaman teori kaunseling dan

faktor penggunaannya dalam

kalangan kaunselor. Jurnal

PERKAMA, 19, 15–29.

Jones-Smith, E. (2016). Theories of

counseling and psychotherapy:

An integrative approach. 2 nd ed.

Thousand Oaks, California:

Sage Publications Inc.

Kamus Dewan. (2005). Kamus dewan.

Edisi Ke-4. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Neukrug, E.S. (2011). Counseling

theory and practice. Belmont,

CA: Brooks/Cole Cengage

Learning.

Othman Mohamed (2005). Prinsip

psikoterapi dan pengurusan

dalam kaunseling. Edisi Ke-2.

Serdang: Penerbit Universiti

Putra Malaysia.

Post, B.C., Wade, N.G. & Cornish,

M.A. (2014). Religion and

spirituality in group counseling:

Beliefs andpreferences of

university counseling center

clients. Group Dynamics:

Theory, Research, and Practice,

18(1), 53–68.

Yatimah Sarmani & Mohd. Tajudin

Ninggal (2008). Teori

kaunseling Al-Ghazali. Batu

Caves: Penerbit PTS Islamika.

Zeqaj, F.L. (2015). The influence of

integrative play therapy on

children. Academic Journal of

Business, Administration, Law

and Social Sciences, 1(3), 188–

192.

86


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

SUDUT PANDANG BAKAL GURU INKLUSIF TENTANG CIRI-CIRI

KANAK-KANAK AUTISME SEBELUM DAN SELEPAS AKTIVITI

SUKARELAWAN DI SEBUAH PUSAT AUTISME

Hanani Binti Harun Rasit, PhD

ABSTRAK

Kepentingan latihan guru yang melengkapkan bakal guru dengan sikap, pengetahuan dan

kemahiran untuk mengajar dan menyediakan bahan pengajaran kepada murid berkeperluan

khas (MBK) menerusi pendidikan inklusif banyak dilaporkan. Selaras dengan Pelan

Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk menjamin akses dan ekuiti pendidikan kepada

semua murid termasuk MBK, IPGKPT komited dalam melatih bakal guru yang terampil

dalam pedagogi inklusif. Kursus Pendidikan Inklusif yang diperkenalkan adalah manifestasi

komitmen tersebut. Aktiviti pengayaan untuk memberikan pengalaman secara hands-on

dengan MBK juga diperkenalkan. Satu aktiviti sukarelawan telah dijalankan di sebuah pusat

kanak-kanak autisme untuk memberi pendedahan kepada bakal guru inklusif tentang kanakkanak

autisme. Kajian kualitatif ini dijalankan untuk melihat perspektif pelajar IPGKPT

tentang ciri-ciri kanak-kanak autisme sebelum dan selepas mereka menjalani aktiviti

sukarelawan. Metodologi analisis dokumen digunakan dalam kajian ini yang melibatkan 48

skrip refleksi pelajar iaitu 24 skrip sebelum dan 24 skrip selepas aktiviti sukarelawan

dilaksanakan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis perbandingan berterusan

(constant comparative analysis). Analisis data menemukan 5 tema utama ciri-ciri yang

diandaikan ada pada kanak-kanak autisme sebelum aktiviti sukarelawan. Pelajar pada

awalnya tidak tahu tentang autisme; menyangka bahawa kanak-kanak autisme seperti OKU

lain; mengandaikan bahawa kanak-kanak autisme agresif, hiperaktif dan mencederakan diri

sendiri dan orang lain; mempunyai tingkah laku berulang dan tidak mahu disentuh. Selepas

aktiviti sukarelawan, 5 tema utama ciri-ciri kanak-kanak autisme telah dikenalpasti iaitu

keadaan fizikal sama seperti kanak-kanak tipikal; komunikasi, sosial, tingkah laku dan

keadaan co-morbidity. Pelajar positif dengan aktiviti sukarelawan ini yang memberikan

mereka pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dan mengendalikan kanak-kanak

autisme.

Pengenalan

Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia (2013-2025) mensasarkan

setiap murid berkeperluan khas

(MBK) mendapat akses kepada

pendidikan yang berkualiti tinggi

yang sesuai dengan keperluan khusus

mereka dan 75% MBK berada dalam

87


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

pendidikan inklusif menjelang 2025

(KPM 2013). Implikasi kepada

pencapaian sasaran ini ialah kesediaan

guru dari segi sikap, pengetahuan dan

kemahiran untuk menerima MBK di

kelas aliran perdana dan menjayakan

pendidikan inklusif.

Dapatan kajian lalu

menunjukkan kepentingan latihan

keguruan yang melengkapkan bakal

guru dengan sikap, pengetahuan dan

kemahiran untuk mengajar dan

menyediakan bahan pengajaran

kepada (MBK) menerusi pendidikan

inklusif (Engelbrecht 2013; Florian &

Spratt 2013; Savolainen et al 2011).

Kajian juga mendapati bahawa

kepercayaan dan sikap guru terhadap

pendidikan inklusif boleh dibentuk

dengan pengalaman atau penglibatan

langsung mereka dengan MBK

(Jordan, Schwartz & McGhie-

Richmond 2009; Avramidis &

Norwich 2002).

IPGM sebagai sebuah institusi

latihan guru komited dalam melatih

bakal guru yang terampil dalam

pedagogi inklusif. Kursus Pendidikan

Inklusif yang diperkenalkan mulai

tahun 2017 adalah manifestasi

komitmen tersebut (Lee Kok Cheong

& Salajah Nair Sukumaran 2017).

Selain daripada latihan perguruan

formal dalam pedagogi inklusif,

aktiviti pengayaan untuk memberikan

pengalaman secara hands-on dengan

MBK juga diperkenalkan seperti

aktivti sukarelawan. Penglibatan

dengan MBK ini dapat menambah

pengetahuan dan seterusnya memupuk

sikap positif bakal guru inklusif

terhadap MBK (Winter 2006).

Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini dijalankan adalah

untuk mendapatkan maklumat tentang

sudut pandang pelajar tentang ciri-ciri

kanak-kanak autisme sebelum dan

selepas mereka menjalani aktiviti

sukarelawan.

Objektif

Kajian ini dijalankan dengan objektif

untuk memerihalkan tentang ciri-ciri

kanak-kanak autisme berdasarkan

perspektif pelajar sebelum dan selepas

aktiviti sukarelawan yang mereka

laksanakan.

Persoalan kajian yang ingin dijawab

melalui kajian ini ialah:

1. Apakah ciri-ciri kanak-kanak

autisme berdasarkan perspektif pelajar

sebelum dan selepas aktiviti

sukarelawan?

88


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Metodologi

Kajian ini merupakan sebahagian

daripada kajian kes yang dijalankan

tentang pemerihalan pengalaman

pelajar yang menjalani aktiviti

sukarelawan di sebuah pusat autisme.

Pelajar-pelajar yang menyertai aktiviti

sukarelawan ini tidak pernah terlibat

dengan kanak-kanak autisme dan

mengetahui tentang ciri-ciri autisme

kecuali apa yang mereka pernah baca

dan tonton sebelum ini. Aktiviti

sukarelawan ini merupakan

pengalaman pertama pelajar-pelajar

ini dengan kanak-kanak autisme dan

bertujuan untuk memberi pendedahan

secara hands on kepada pelajar-pelajar

yang merupakan baka-bakal guru

kelas inklusif.

Penulisan ini hanya

memfokuskan kepada kaedah analisis

dokumen digunakan dalam kajian ini.

Analisis dokumen merupakan satu

prosedur sistematik untuk mengkaji

dan menilai dokumen. Prosedur ini

dalam penyelidikan kualitatif

melibatkan aktiviti menginterpretasi

dokumen yang menjadi sumber data

oleh penyelidik untuk memberi suara

dan makna kepada topik kajian.

Menganalisis dokumen melibatkan

aktiviti mengekod isi kandungan

kepada tema seperti mana teknik

analisis data daripada transkrip

temubual (Bowen,n.d).

Data kajian ini bersumberkan 48 skrip

refleksi pelajar. 24 skrip refleksi

pelajar yang ditulis sebelum aktiviti

sukarelawan dan 24 skrip refleksi

pelajar yang ditulis selepas aktiviti

sukarelawan dianalisis menggunakan

teknik analisis perbandingan

berterusan (constant comparative

analysis) (Glaser & Strauss,1967

dalam Lincoln & Guba, 1985). Proses

mengekod data bagi mendapatkan

tema-tema dilakukan secara manual.

Tema-tema yang diperoleh ini

kemudiannya diperihalkan bagi

menjawab persoalan kajian.

Dapatan Kajian

Analisis data menemukan lima tema

utama ciri-ciri yang pelajar andaikan

ada pada kanak-kanak autisme

berdasarkan pengetahuan sedia ada

mereka sebelum mereka menjalani

aktiviti sukarelawan. Pelajar pada

awalnya tidak tahu tentang autisme;

menyangka bahawa kanak-kanak

autisme seperti OKU lain;

mengandaikan bahawa kanak-kanak

autisme agresif, hiperaktif dan

mencederakan diri sendiri dan orang

lain; mempunyai tingkah laku

berulang dan tidak mahu disentuh.

89


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Sebelum mengikuti aktiviti

sukarelawan, pelajar mengakui

bahawa mereka tidak tahu tentang

autisme dan sekiranya mereka tahu

pengetahuan tentang kanak-kanak

autisme amat rendah. Ini kerana

mereka tiada pengalaman dengan

kanak-kanak autisme dan tiada

pendedahan tentang autisme.

Sebelum saya ke Permata Kurnia,

saya memang tidak mengetahui apaapa

tentang kanak-kanak yang

menghidap autisme (Dok/R3/refleksi

sebelum).

Sebelum mengikuti program...,

sememangnya saya tidak mengetahui

... dan tidak berpengalaman melihat

secara dekat kanak-kanak autisme

(Dok/R6/refleksi sebelum).

Sebelum pergi ke program ini,

pengetahuan saya terhadap autisme

ini amat rendah dan jarang saya

dengari tentang kanak-kanak yang

menghadapi autisme ini

(Dok/R12/refleksi sebelum).

saya tidak tahu apa-apa mengenai

kanak-kanak autisme dan tiada

langsung bayangan mengenai mereka

(Dok/R14/refleksi sebelum).

Pelajar menyangka bahawa kanakkanak

autisme mempunyai ciri-ciri

fizikal seperti kanak-kanak Sindrom

Down atau OKU lain.

Pada mulanya saya beranggapan

bahawa kanak-kanak autisme adalah

seperti kanak-kanak syndrome down

secara fizikalnya (Dok/R8/refleksi

sebelum).

Pada mulanya, saya berpendapat

bahawa ciri-ciri autism yang ada

pada kanak-kanak tersebut adalah

seperti wajah mereka yang sama

seperti warga OKU, pertuturan

mereka tidak jelas dan hiperaktif

(Dok/R10/refleksi sebelum).

Mereka juga beranggapan kanakkanak

autisme agresif, hiperaktif,

berupaya mencederakan diri sendiri

dan orang lain. Anggapan ini

dipengaruhi oleh video yang ditonton

di media sosial tentang kanak-kanak

autisme.

Pada mulanya, sebelum saya menjadi

sukarelawan di pusat tersebut saya

berpendapat kanak-kanak tersebut

sangat agresif. Saya andaikan mereka

suka meracau dan mencari

gaduh...(Dok/R9/refleksi sebelum).

saya juga berpendapat bahawa

tingkah laku mereka yang akan

mencederakan diri mereka dan orang

di sekeliling (Dok/R10/refleksi

sebelum).

Pemikiran saya sebelum masuk ke

dalam bilik penjagaan amat negatif

kerana takut mereka ini boleh

mencederakan para sukarelawan dan

90


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

akan menyebabkan para sukarelawan

penat untuk menjaga mereka

(Dok/R12/refleksi sebelum).

Hal ini kerana saya telah menonton

beberapa video tentang kanak-kanak

autisme. Kebanyakan video yang saya

telah tonton, ia menunjukkan perilaku

kanak-kanak autisme yang sangat

agresif sehingga mencederakan orang

sekeliling dan dirinya sendiri

(Dok/R9/refleksi sebelum).

Pelajar juga mempunyai pengetahuan

sedia ada sebelum aktiviti

sukarelawan bahawa kanak-kanak

autisme mempunyai tingkah laku

berulang.

Ciri-ciri kanak-kanak autism yang

saya ketahui sebelum melakukan

aktiviti sukarelawan ... ialah

perbuatan secara berulang-ulang

(Dok/R1/refleksi sebelum)

Saya beranggapan bahawa kanakkanak

autisme ini sangat psiko kerana

mereka suka melakukan perkara yang

sama dan berulang (Dok/R14/refleksi

sebelum)

Maklumat lain yang pelajar ketahui

tentang kanak-kanak autisme ialah

mereka tidak suka disentuh.

Kanak-kanak autisme juga tidak mahu

dipeluk dan dibelai. Mereka tidak

seperti kanak-kanak lain yang suka

manja (Dok/R1/refleksi sebelum)

kerap melentikkan badan seolah-olah

mengelak apabila dipeluk

(Dok/R4/refleksi sebelum)

Selepas aktiviti sukarelawan, terdapat

lima tema utama ciri-ciri kanak-kanak

autisme telah dikenalpasti oleh pelajar

iaitu keadaan fizikal sama seperti

kanak-kanak tipikal; komunikasi dan

sosial; tingkah laku dan keadaan comorbidity.

Pelajar mendapati bahawa

keadaan fizikal kanak-kanak autisme

adalah sama seperti kanak-kanak

tipikal yang lain. Hal ini berbeza

dengan andaian mereka sebelum ini

bahawa kanak-kanak autisme

mempunyai ciri fizikal seperti kanakkanak

sindrom Down ataupun

mempunyai kecacatan fizikal yang

nyata.

Saya melihat kanak-kanak autisme

yang hadir tersebut mempunyai rupa

bentuk fizikal yang sama seperti

kanak-kanak normal yang lain.Saya

langsung tidak dapat mengenal pasti

kanak-kanak autisme.Kanak-kanak

yang hadir tersebut juga tidak

mempunyai muka yang sama seperti

tanggapan awal saya sebelum tiba di

pusat tersebut. Selain itu,saya juga

mendapati bahawa kanak-kanak

tersebut juga tidak menunjukkan

91


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

sebarang kecacatan fizikal yang

nyata. (Dok/R15/refleksi selepas).

Setelah saya menjalankan aktiviti

sukarelawan ini, barulah saya sedar

bahawa mereka bukanlah seteruk itu.

Wajah mereka sama seperti kanakkanak

normal yang lain, putih dan

sangat comel. Mereka juga tidak

mencederakan diri mereka dan orang

di sekeliling (Dok/R10/refleksi

selepas).

Selepas aktiviti sukarelawan, pelajar

mempelajari bahawa kanak-kanak

autisme mengalami kesukaran

berkomunikasi di mana mereka sukar

menyatakan kehendak dan lebih

cenderung menggunakan isyarat untuk

berkomunikasi.

mereka sukar untuk diajak bercakap

(Dok/R7/refleksi selepas).

sukar menyatakan kehendak mereka.

Terdapat seorang kanak-kanak yang

saya perhatikan baru-baru ini, dia

menangis teresak-esak, tapi apabila

ditanya mengapa, dia langsung tidak

mengucapkan kemahuannya

(Dok/R3/refleksi selepas).

mereka lebih suka menggunakan

isyarat berbanding perkataan

(Dok/R4/refleksi selepas).

Antara isu hubungan sosial kanakkanak

autisme yang diperhatikan oleh

pelajar setelah terlibat dalam aktiviti

sukarelawan ialah kanak-kanak

autisme tidak respon kepada

senyuman orang lain atau apabila

dipanggil, tidak mempunyai kontak

mata, sukar membina hubungan sosial

dengan orang lain dan tiada

kemahiran bermain dengan orang lain.

kurang senyum kepada sesiapa sahaja

(Dok/R2/refleksi selepas).

kanak-kanak autisme juga tidak

memberikan respon sekiranya

dipanggil (Dok/R3/refleksi selepas).

....(mereka) tiada hubungan mata

(Dok/R6/refleksi selepas).

Mereka suka bersendirian dan lebih

cenderung untuk menjauhkan diri

daripada orang lain seolah-olah

berada di dalam dunia mereka sendiri

(Dok/R17/refleksi selepas).

ada juga kanak-kanak autisme yang

tidak menunjukkan minat untuk

berkawan dan bermain dengan kanakkanak

lain malah selesa bermain

sendiri (Dok/R8/refleksi selepas).

Kanak-kanak tersebut akan menjerit

dan bertindak memukul kanak-kanak

lain sekiranya diganggu ketika

sedang bermain. Kanak-kanak ini

tidak suka berkongsi permainannya

dengan orang lain (Dok/R13/refleksi

selepas).

Selepas menjalani aktiviti

sukarelawan pelajar memahami

92


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

bahawa kanak-kanak autisme

mempunyai isu tingkah laku. Antara

tingkah laku yang diperhatikan ialah

kanak-kanak autisme menunjukkan

tantrum apabila marah atau kecewa,

menunjukkan tingkah laku

mencederakan orang lain, inginkan

perhatian, terlalu menunjukkan obsesi

dengan objek atau perkara tertentu

dan melakukan sesuatu secara

berulang-ulang.

Alif menjadi tantrum atau kemarahan

dan kekecewaan yang tidak dapat

terkawal. Walaupun saya memujuk

berulang kali, fiil tantrum nya sama

sekali tidak berubah (Dok/R8/refleksi

selepas).

ada salah seorang daripada mereka

yang suka mencederakan orang lain.

Kanak-kanak tersebut akan menjerit

dan bertindak memukul kanak-kanak

lain sekiranya diganggu ketika sedang

bermain (Dok/R13/refleksi selepas).

Mereka juga sangat manja dan

inginkan perhatian orang sekeliling

(Dok/R13/refleksi

selepas)

(Dok/R9/refleksi selepas).

Apa yang saya lihat , kanak-kanak ini

lebih suka bermain permainan kereta

yang sama berbanding permainan

lain (Dok/R13/refleksi selepas).

Mereka juga sering kali menunjukkan

obsesi kepada sesuatu perkara seperti

permainan tertentu sahaja

(Dok/R8/refleksi selepas).

selalu melakukan suatu perbuatan

secara

berulang-ulang

(Dok/R6/refleksi selepas).

Irfan gemar mengibarkan tangan dan

memusingkan badan setempat

(Dok/R8/refleksi selepas).

Pelajar juga mendapati bahawa pelajar

mempunyai isu sensori dimana kanakkanak

ini tidak suka dipegang atau

dipeluk. Mereka juga berjalan atas jari

kaki atau toe walk.

Kanak-kanak autism tidak suka

dipegang ataupun dipeluk

R7(Dok/R7/refleksi selepas).

Seorang kanak-kanak berjalan suka

jinjit. Pijak soft mat jinjit. Berjalan di

dalam bilik jinjit (Dok/R8/refleksi

selepas).

Pelajar juga mendapati bahawa kanakkanak

autisme juga mempamerkan

keadaan co-morbidity. Keadaan comorbidity

ialah kehadiran satu atau

lebih ciri tambahan yang wujud

serentak dengan ciri-ciri autisme

tipikal yang dialami oleh kanak-kanak

autisme. Keadaan co-morbidity yang

dikenalpasti oleh pelajar ialah

hiperaktif.

saya lihat adalah ada kanak-kanak

yang hyperactive. Mereka ini

mempunyai tenaga yang luar biasa.

Dari awal dihantar sehinggalah

93


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dibawa pulang mereka bermain

permainan yang disediakan,

melompat, berlari dan memanjat

tanpa henti (Dok/R13/refleksi

selepas).

mereka sangat aktif bermain. Mereka

akan bermain dengan cergas dan

muka mereka tidak menunjukkan yang

mereka penat atau letih

(Dok/R9/refleksi selepas).

Perbincangan

Dapatan daripada perspektif pelajar

menunjukkan bahawa aktiviti

sukarelawan telah menambah

pengetahuan mereka tentang ciri-ciri

kanak-kanak autisme. Sebelum

aktiviti, pengetahuan pelajar tentang

ciri-ciri yang ada pada kanak-kanak

autisme agak kurang tetapi melalui

penglibatan mereka dengan kanakkanak

autisme dalam aktiviti

sukarelawan ini, pengetahuan mereka

bertambah. Ada juga pelajar yang

mempunyai pengetahuan sedia ada

tentang ciri-ciri kanak-kanak autisme

melalui pembacaan dan media sosial,

dan aktiviti ini telah memberikan

pengalaman sebenar dan

mengukuhkan pengetahuan tersebut.

Pengetahuan bakal guru tentang MBK

adalah penting kerana apa yang

diketahui tentang MBK akan

mempengaruhi sikap mereka tentang

MBK (Burke & Sutherland 2004).

Sebelum mengikuti aktiviti

sukarelawan ini, pelajar mengakui

mereka tiada pengalaman dan tiada

pendedahan tentang kanak-kanak

autisme. Aktiviti sukarelawan ini telah

memberi mereka pengalaman dan

pendedahan yang diperlukan oleh

bakal guru tentang kanak-kanak

autisme. Pengalaman dan pendedahan

ini penting bagi menanamkan

kesedaran atau sikap yang betul yang

perlu ada pada bakal guru terhadap

MBK. Ini selaras dengan dapatan

kajian Akiba (2011) yang mendapati

bahawa lebih banyak pengalaman dan

pendedahan yang didapati oleh guru

tentang MBK lebih positif sikap

mereka. Sikap guru terhadap MBK

pula mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap pencapaian MBK

dalam kelas inklusif (Winter 2006).

Aktiviti yang memberikan

peluang kepada bakal guru untuk

terlibat dengan MBK seperti kanakkanak

autisme ini perlu dibanyakkan

untuk menyemai sikap positif bakal

guru terhadap MBK. Ini kerana

pengaruh sikap guru adalah signifikan

terhadap kejayaan pembelajaran MBK

dan adalah penting bagi bakal guru

dilatih untuk mempunyai sikap yang

positif ini (Angelides 2008).

94


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Penutup

Usaha untuk melatih bakal guru agar

bersedia menjayakan pendidikan

inklusif boleh berlaku secara formal di

dalam kelas ataupun secara tidak

formal seperti aktiviti sukarelawan ini.

Aktiviti seumpama ini telah

memberikan pengetahuan dan

pengalaman kepada bakal guru untuk

lebih memahami dan bersedia

menerima MBK seperti kanak-kanak

autisme dalam kelas inklusif mereka

pada satu masa nanti.

RUJUKAN

Akiba, M. (2011). Identifying

program characteristics for

preparing pre-service teachers

for diversity. Teachers College

Record, 113(3), 658-697.

Angelides, P. (2008). Patterns of

Inclusive Education Through

the Practice of Student

Teachers. International Journal

of Inclusive Education, 12(3),

317-329.

Bowen, G.A. (n.d.) Document

Analysis as A Qualitative

Research Method. Qualitative

Research Journal, 9, 27-40.

Burke, K. & Sutherland, C. (2004).

Attitudes toward inclusion:

Knowledge versus Experience.

Education, 125(2), 163-173.

Engelbrecht, P. (2013) ‘Teacher

education for inclusion,

international perspectives.’

European Journal of Special

Needs Education, 28 (2), pp.

115–

8.doi:10.1080/08856257.2013.7

78110.

Florian, L. & Spratt, J. (2013)

‘Enacting inclusion: a

framework for interrogating

inclusive practice.’ European

Journal of Special Needs

Education, 28 (2), pp. 119–35.

doi:10.1080/08856257.2013.778

111.

Kementerian Pendidikan Malaysia

(Kpm). (2013). Pelan

Pembangunan Pendidikan

Malaysia 2013-2025:

(Pendidikan Pra Sekolah

Hingga Lepas Menengah).

Putrajaya: Kementerian

Pendidikan Malaysia (KPM).

Lee Kok Cheong & Salajah Nair

Sukumaran (2017) Siri

Pendidikan Guru: Pendidikan

Inklusif. Kuala Lumpur : Oxford

Fajar.

Lincoln, Y. & Guba, E. (1985).

Naturalistic inquiry. London:

Sage.

95


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Savolainen, H., Engelbrecht, P., Nel,

M. & Malinen, O. (2011)

‘Understanding teachers’

attitudes and self-efficacy in

inclusive

education:

implications for pre-service and

in-service teacher education.’

European Journal of Special

Needs Education, 27 (1), pp.

51–68. doi:

10.1080/08856257.2011.613603

Winter, E. (2006). Initial Teacher

Education: Preparing New

Teachers for Inclusive Schools

and Classrooms. Support for

Learning, 21(2), 85-91.

96


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

PENGGUNAAN WHATSAPPS GROUP : MEMBANTU MENGHASILKAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KREATIF SEMASA PRAKTIKUM

GURU PELATIH

DI KOLEJ VOKASIONAL

Fauziah Hashim

Murali a/l Murugasen

Mahani Ibrahim

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru-guru pelatih dibawah penyeliaan praktikum

pengkaji di sebuah Kolej Vokasional dapat menjana idea untuk melaksanakan pendekatan ,

strategi dan teknik pengajaran yang lebih kreatif sepanjang penyeliaan praktikum 12

minggu. Hasil tinjauan awal mendapati responden kekurangan idea untuk merancang

aktiviti dan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP). Satu inovasi menggunakan

aplikasi WhatApps sebagai alat berkomunikasi telah dibina bagi membantu mengatasi

masalah ini. Semua data kajian dikumpul melalui tiga alat pengumpulan data iaitu

pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa

penggunaan aplikasi Group WhatApps telah berjaya membantu responden menyediakan PdP

yang kreatif dan menarik minat pelajar. Posting-posting dalam Group WhatsApp yang

dimuatnaik adalah dalam format teks, ikon, foto dan video. Posting-posting yang

dikongsikan oleh pengkaji tentang aktiviti yang sedang diselia dan respon positif daripada

rakan-rakan Group WhatsApp itu telah berjaya membangkitkan semangat responden.

Responden telah dapat melaksanakan aktiviti PdP dengan lebih kreatif menggunakan

pelbagai pendekatan dan teknik pengajaran serta dapat meningkatkan percambahan idea

responden.

Kata kunci: kreatif, praktikum, Group WhatsApp

PENDAHULUAN

Dunia semakin pantas dengan

pelbagai teknologi terkini, justeru itu

ramai pendidik mula menekankan

penggunaan teknologi dalam proses

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di

pelbagai peringkat pengajian.

Media sosial seperti Facebook, We

Chat, Skype ,Twitter, Instagram, blogblog

dan emel sudah menjadi

sebahagian dari kehidupan

termasuklah fenomena terkini aplikasi

Whatsapp. Sejak diperkenalkan,

Whatsapp telah menjadi sangat

97


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

popular dan telah mendapat lebih 350

juta orang pengguna (Chovi, 2013).

Whatsapp dicipta pada tahun 2009

oleh Jan Koum dan Brian Acton

(Albergotti, MacMillan & Rusli,

Evelyn, 2014) yang sebelum ini telah

mencipta Yahoo (Eric, 2012). Duggal

dan Ludhra (2014), menyatakan

bahawa dengan adanya sambungan

internet, aplikasi Whatsapp ini sudah

boleh digunakan. Whatsapp

menyediakan pelbagai fungsi, untuk

mesej teks contoh, fail audio, imej

yang dilampirkan, kepada pautan

mana-mana laman web dan fail video

yang boleh dikongsi.

Keberkesanan pengajaran dan

pembelajaran dapat ditingkatkan

melalui interaksi sosial dan ini

memberi manfaat kepada pelajar

untuk berkongsi maklumat yang selari

dengan sosial kesusasteraan

pembangunan (Vygotsky, 1978).

Banyak kajian telah membuktikan

bahawa penggunaan aplikasi

WhatsApp telah berjaya meningkat

komunikasi dan prestasi pelajar dalam

PdP. Dalam kajian oleh Fatin Fatinah

Manap, Fariza Khalid, Aidah Abdul

Karim,(2017), WhatsApp telah

berjaya digunakan dalam PdP di IPTA

mereka sebagai platform m-

pembelajaran.

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini bertujuan membantu

responden untuk:

i. menghasilkan aktiviti Pengajaran

dan Pembelajaran yang kreatif

dalam kalangan empat orang

responden semasa praktikum

melalui penggunaan aplikasi Group

Whatsapp

ii. meningkatkan percambahan idea

dalam merancang aktiviti PdP

semasa praktikum

RESPONDEN KAJIAN

Responden kajian adalah empat orang

responden di bawah penyeliaan

pengkaji yang terdiri daripada tiga

orang perempuan dan seorang lelaki.

Mereka merupakan guru pelatih

Kursus Dalam Cuti Interim PDPLI

TVET yang menjalani praktikum

selamai 12 minggu di sebuah Kolej

Vokasional Malaysia.

PENYATAAN MASALAH

Pengkaji mendapati sebahagian

daripada responden kurang

menunjukkan kesungguhan dalam

merancang aktiviti yang kreatif dan

menarik. Penggunaan elemen 4C

sangat minimum. Elemen 4C ialah

98


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Collaborative, Communicative,

Creative dan Critical Thinking.

Rancangan pengajaran harian (RPH)

yang disediakan kurang teliti dan

kurang eksplisit yang memberi kesan

kepada PdP yang tidak menarik dan

hambar. Responden gemar

menggunakan pendekatan yang

tradisional serta kurang kreatif. Idea

mereka agak jumut dan tidak

bercambah. Fenomena ini amat

membimbangkan kerana hal ini akan

memberi kesan kepada prestasi

akademik pelajar mereka. Pengkaji

perlu mencari cara komunikasi yang

lebih berkesan untuk membimbing

responden agar lebih berani

meneroka idea kreatif, mencari

pelbagai strategi dan teknik dalam

pengajaran dan pembelajaran.

Pemerhatian ke atas responden 1 (R1)

yang mengajar subjek Automotif,

didapati kurang berkemahiran

menyediakan aktiviti yang menarik.

Hasil semakan penulisan RPHnya,

pengkaji dapati beliau sentiasa

menggunakan set induksi

memaparkan video yang berkaitan

dengan tajuk hari tersebut. Strategi

lebih berpusatkan guru dan langkahlangkah

pengajaran setiap RPHnya

agak homogenus seolah-olah

mengikut template. R1 kurang kreatif

dan idea tidak bercambah. Beliau

berada dalam zon selesa. Kelas kurang

dinamik!

Pemerhatian ke atas responden

2 (R2) pula mendapati beliau agak

Jadual 1: Transkripsi temubual dengan guru pembimbing.

Soalan

Bagaimana kualiti

penulisan RPH

responden?

Apakah strategi dan

kaedah yang sering

mereka gunakan?

Adakah mereka datang

untuk berbincang

aktiviti persediaan

mengajar?

Jawapan

Agak memuaskan, perlu bimbingan untuk

merancang aktiviti yang sesuai dengan objektif

pengajaran serta yang dapat menarik perhatian

pelajar.

Berpusatkan pelajar tetapi lebih kepada berpusatkan

guru kerana mudah untuk mengawal disiplin bilik

darjah. Kebiasaannya aktiviti perbincangan dan

pembentangan di hadapan kelas dilakukan.

Tidak. Mereka lebih suka berbincang sesama sendiri

sahaja. Pengkaji lihat cara penerangan mereka

menyulitkan pelajar untuk faham.

99


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

mahir menyediakan RPH, mempunyai

pengetahuan yang baik dalam subjek

diajar tetapi kurang keyakinan untuk

mengaplikasi pedagogi terkini.

Aktiviti perbincangan dilakukan

dengan cara konvensional, satu

pembentangan pada satu masa

dilakukan di hadapan kelas yang

mengakibatkan pelajar-pelajarnya

kurang aktif dan mengantuk

sementara menunggu giliran untuk

pembentangan. Pengkaji dapat melihat

pergerakan pelajar-pelajar keluar dan

masuk kelas agak kerap. Alasan

apabila ditanya ialah untuk ke tandas

dan untuk mencuci muka kerana

mengantuk. Guru lebih banyak

bercakap kerana mengamalkan

strategi berpusatkan guru.

Pemerhatian ke atas responden

3 (R3), mendapati agak mahir

menyediakan RPH, mempunyai sikap

yang positif kerana membuat

persediaan bahan bantu mengajar

yang teliti sebelum pengajaran. Beliau

gemar menggunakan persembahan

powerpoint namun penggunaan ayat

yang terlalu panjang menyebabkan

pelajar-pelajar hilang fokus, berbualbual

dan yang lebih teruk ada yang

menggunakan telefon bimbit. Kerja

berkumpulan sangat minima. R3

banyak membuat penerangan.

Pemerhatian ke atas responden

4 (R4), mendapati beliau seorang yang

rajin dan proaktif. Beliau selalu

berbincang dengan rakan sejawat dan

membuat rujukan tentang teknikteknik

pedagogi masa kini lalu

mencubanya dalam PdP sepanjang

tempoh praktikum. Faham tentang

aspek 4C dalam Pedagogi Masa Kini

dan menunjukkan usaha

mengaplikasi 4C, namun perlu

bimbingan mengenai kesesuaian

aktiviti dengan keadaan pelajar dan

masa. Sesuai pengkaji dijadikan R4

sebagai modeling kepada rakanrakannya.

Jadual 1 adalah transkripsi

temubual dengan guru pembimbing

kepada empat responden tersebut.

Daripada temubual dengan guru

pembimbing, dapat dibuat rumusan

bahawa responden kekurangan idea

untuk menjalankan aktiviti yang

menarik dan lebih selesa dengan PdP

berpusatkan guru serta perbincangan

terhad berlaku dalam kalangan

sesama mereka sahaja. Oleh sebab itu

skema pemikiran agak terhad dan

kurang kreatif.

100


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Jadual 2: Hasil pemerhatian, temubual dan analisa dokumen

terhadap empat responden

Isu

Soalan:

Apakah

tahap

kesediaan

anda ?

Setuju kita

guna Group

WhatsApp

untuk

saluran

komunikasi

dan

maklumat ?

R1

R2

R3

R4

R1

R2

R3

R4

Jawapan

Rasa banyak yang saya perlu pelajari. Walaupun saya telah

belajar subjek Pedagogi tetapi secara praktikalnya saya

tidak pasti cara. Kering idea untuk buat aktiviti. Saya

jurutera Automotif dulu.

Kurang berkeyakinan untuk buat aktiviti pedagogi terkini,

Mereka bukanlah pelajar yang pandai sangat, mungkin

tidak sesuai kot!

Saya boleh buat RPH dengan baik tetapi susah hati untuk

memikirkan aktiviti yang menarik. Takut cuba cara yang

lain sebab saya rasa mereka tidak dapat faham. Ramai yang

lemah.

Saya sudah mencuba beberapa pendekatan pedagogi masa

kini tetapi perlu cari cara yang efektif. Pelajar saya ini

sangat aktif dan mereka perlu diberi perhatian yang lebih

kerana mereka cenderung untuk membuat perkara yang

diluar jangkaan seperti memasukkan jari pada kipas!

Selalu idea mengajar saya terputus.

Mudah untuk berkomunikasi

Ada masalah mudah boleh tanya

Dapat buat persediaan awal bila Puan maklumkan yang

Puan akan datang.

Senang untuk dapat satu ketetapan bila ada WhatsApp

kumpulan.Boleh bincang-bincang

101


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Hasil daripada temubual dan

pemerhatian terhadap kesemua

responden, pengkaji dapat

merumuskan bahawa mereka

kekurangan idea untuk menghasilkan

PdP yang kreatif. Contohnya untuk

aktiviti perbincangan, mereka hanya

meminta setiap kumpulan pelajar

membincangkan satu isu yang diberi

dan membentangnya di hadapan kelas,

sedangkan ada banyak lagi teknik

lain. Mereka juga mempunyai

tanggapan bahawa pelajar mereka

tidak berminat dengan aktiviti

pembelajaran korporatif .

INOVASI YANG TELAH

DILAKSANAKAN

Pembelajaran abad ke-21 dirangka

kepada strategi berpusatkan pelajar,

yang menekankan kepada kaedah

kolaboratif, belajar secara

berkumpulan dalam persekitaran yang

lebih luas dan melibatkan pelbagai

komuniti (Noriati & Boon &

Sharifah,2017). Oleh itu pengkaji

telah membina Group WhatsApp

sebagai suatu platform memudahkan

komunikasi dan sebagai satu

scaffolding yang menyokong proses

pembelajaran mereka. Pengkaji

menggunakan aplikasi Group

Whatsapp dinamakan “Praktikum

Team” dengan keahlian empat orang

responden. Penggunaan aplikasi

WhatsApp amat mudah dan praktikal

kerana pelajar hanya perlu

mengunakan smartphone dan akses

sambungan internet sahaja.

Komunikasi cara ini sangat

efektif kerana penyampaian maklumat

dapat diterima serentak dan tiada had

masa. Group WhatsApp ini

memfokuskan kepada memaparkan

foto dan video aktiviti-aktiviti yang

sedang pengkaji selia. Pengkaji

mengambil video dan foto aktiviti -

aktiviti yang menarik dan kreatif dan

dikongsi terus dalam Group

WhatsApp. Melalui posting tersebut,

pengkaji akan membuat sedikit ulasan

dan komen dalam bentuk pujian.

Pengkaji mencari kekuatan

setiap responden dengan memaparkan

foto serta komentar kelebihan mereka

itu. Contohnya salah seorang

responden yang memaparkan dalam

bentuk grafik mengenai perkara yang

akan dipelajari pada hari tersebut. Ini

merupakan Advance Organizer(AO)

yang dapat memandu pelajarpelajarnya

tahu apa yang bakal

dipelajari hari itu dan dapat lebih

fokus. Dengan cara ini, rakan-rakan

responden yang lain akan turut

mendapat bimbingan dan boleh

menggunakan advance organizer

untuk PdP bilik darjah mereka pula.

102


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Pengkaji amat yakin bahawa

responden yang lain akan tertanyatanya

apakah bentuk pengajaran yang

istimewa yang sedang berlangsung.

Bagi responden yang belum sampai

giliran untuk diselia, sudah pasti

mencari-cari idea dan pendekatan

aktiviti yang ingin dilaksanakan.

Setiap posting yang dimuatnaik

mempunyai motif:

i. menunjukkan pelbagai

aktiviti yang baik dan kreatif supaya

dapat dicontohi

ii. mempunyai unsur pujian,

ulasan dan sedikit provokatif supaya

responden yang lain rasa tercabar dan

semangat bersaing yang positif

iii. menunjukkan kekuatan

dan kelebihan yang dimiliki oleh

setiap responden lalu dapat

meningkatkan motivasi keyakinan diri

responden

Secara tidak langsung Group

WhatsApp ini membantu

membangunkan prestasi pengajaran

responden dan keluar dari amalan PdP

kebiasaan mereka.

Melalui Group WhatsApp pengkaji

menggunakan responden yang

cemerlang pendekatan dan strategi

PdPnya sebagai modeling. Teori

belajar modeling merupakan teori

yang dikemukakan oleh Albert

Bandura (1986) di mana modeling

adalah proses belajar dengan

mengamati tingkah laku atau perilaku

dari orang lain di sekitar kita. Menurut

Vygotsky (1978) interaksi sosial

antara pelajar dapat meningkatkan

proses perkongsian maklumat yang

secara tidak langsung membantu

membangunkan semangat dan

keyakinan diri untuk mencuba.

103


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Gambar -gambar yang dikongsi dalam Group WhatsApp “Praktikum Team”

Gambarajah 1: Contoh penulisan refleksi

responden dengan ulasan pensyarah

Gambarajah 2: Aktiviti Galery Walk juga

boleh dilakukan di bengkel Automotif

Gambarajah 3: Strategi berpusatkan bahan

di mana pelajar diberi peralatan untuk

menyelesaikan masalah dalam kelas amali

Automotif

104


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Gambarajah 4: Guru yang kreatif juga

boleh menjalankan Gallery Walk di

makmal Komputer. Penilaian rakan

pembelajaran berlaku.

Gambarajah 5: Memberi idea alternatif kepada

responden lain tentang pendekatan one-to-one

setelah penerangan di depan kelas sebelum ini

kurang berkesan.

Gambarajah 6: Aktiviti pembelajaran korporatif yang menarik minat pelajar.

105


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

DAPATAN

Data-data kajian dikumpul melalui

pemerhatian, analisis dokumen dan

temubual selama tempoh 10 minggu

setelah penggunaan aplikasi Group

Whatsapp ”Praktikum Team”.

Jadual 3 pula menunjukan transkripsi temubual yang dijalankan terhadap responden

Soalan

Jawapan

Apakah pendapat

anda dengan posting

aktiviti-aktiviti yang

pengkaji telah

lakukan dalam Group

WhatsApp sepanjang

Praktikum?

Adakah Group

WhatsApp“Praktikum

R1

R2

R3

R4

R1

Pengkaji suka sebab dapat idea dari apa yang kawan sedang

lakukan. Membantu idea pengkaji berkembang. Persediaan

kawan-kawan yang hebat dan bersungguh-sungguh

membuatkan pengkaji rasa bersemangat dan tidak mahu

ketinggalan. Rasa banyak yang pengkaji perlu pelajari. Pada

masa yang sama juga pengkaji dapat tahu kekuatan yang

ada pada pengkaji.

Pengkaji boleh buat perbandingan aktiviti pengkaji dengan

kawan-kawan. Hindar perasan syok sendiri mengajar

kadang-kala! Group WhatsApp ini ialah platform yang

sangat baik kerana kita dapat tahu perkembangan rakan

yang sedang diselia dan memberi pengkaji idea untuk

membuat persediaan mengajar.Rasa malu jika tidak dapat

buat setanding dengan rakan.

Tercabar dan mencabar diri untuk buat lebih baik PdP

semasa Puan datang menyelia pengkaji pula nanti. Pengkaji

terus mencari maklumat atau berbincang dengan rakan

sejawat. Cari idea baharu yang kreatif bagi menarik minat

pelajar pengkaji belajar.

Masing-masing dapat menilai kekuatan dan kelemahan diri.

Kami boleh berbincang dan bertukar-tukar idea. Cari lagi

teknik-teknik yang kreatif dari internet dan buku.Rasa

bersemangat apabila rakan memberi respon yang positif

dalam Whatsapp seperti .

Pengkaji setuju. Sedar kelemahan sendiri yang kurang usaha

guna elemen 4C malah sering memberi alasan bahawa

106


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Team” membantu

anda untuk

menghasilkan PdP

yang kreatif dan

mencambahkan idea?

pelajar tidak berminat dengan aktiviti dalam kelas

sedangkan rakan-rakan lain telah menunjukkan mereka

boleh menjalankan aktiviti melibatkan kolaboratif dan

pelajarnya teruja seronok. Puan telah memuji penggunaan

Advanced Organiser(AO) , aktiviti Gallery Walk dan

strategi berpusatkan bahan yang saya jalankan dalam

bengkel Automotif. Keyakinan diri saya bertambah dan

memberi saya semangat untuk terus mencari dan

mengembangkan idea yang baharu.

R2

Sangat membantu. Group WhatApp telah menimbulkan

keyakinan diri untuk mencuba pendekatan dan teknik yang

dipelajari dalam kuliah di IPG. Saya menggunakan teknik

seperti ‘Think-Pair-Share’ Gallery Walk , menggunakan

aplikasi Kahoot dan Plickers. Mereka tidak beranjak keluar

dari kelas untuk ke tandas kerana seronok menjalankan

aktiviti.

R3 Setuju. Sebelum ini tidak terfikir untuk mencuba

pendekatan yang lain. Selesa dengan pendekatan kuliah.

Puan berjaya menonjolkan kekuatan dan kelebihan setiap

kami dalam Whatsapp kumpulan kita. Contohnya Saya rasa

bangga dan bersemangat apabila Puan ambil gambar folio

saya sebagai contoh yang terbaik. Saya akan selalu

menggalakkan pelajar saya membuat pemelajaran korporatif

dan buddy system.

R4

Setuju! Posting-posting yang Puan lakukan memberi kesan

yang besar untuk saya kerana menimbulkan semangat

bersaing secara positif dan menolak terhasilnya kreativiti.

Saya membuat bacaan tambahan dan rujukan supaya idea

dapat bercambah. Membuka peluang untuk berkolaborasi

sesama team bagi membincangkan penggunaan aplikasi ICT

yang relevan dengan pelajar. Saya membina keyakinan diri

pengkaji menerusi Whatsapp Group.

107


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Jadual 4: Transkripsi temubual yang dijalankan terhadap Guru Pembimbing

Soalan

Bagaimana

pencapaian 4

orang

respondenini

setelah 12

minggu

praktikum?

Jawapan

Mereka telah menunjukkan peningkatan yang ketara. Aktiviti PdP

sudah banyak berpusatkan pelajar. Mereka menggunakan pendekatan

TMK dan pedagogi masa kini. Pengkaji rasa seronok bila melihat

mereka mengajar dengan menggunakan pelbagai aktiviti. Pelajarpelajar

juga mudah faham apabila banyak menggunakan

pembentangan, diskusi dan gallery walk.

Penggunaan WhatsApp Group telah

berjaya membantu responden untuk

menghasilkan aktiviti yang kreatif dan

meningkatkan percambahan idea.

Responden telah dapat melakukan

pelbagai bentuk aktiviti PdP seperti

perbincangan dalam bentuk Think-Pair-

Share, Round-Robin, Jigsaw Puzzle,

Gallery Walk, menggunakan strategi

berpusatkan pelajar, strategi berasaskan

masalah, berasaskan bahan dan tugasan.

Malah aktiviti yang dilaksanakan

menggunakan TMK seperti kahoot,

plickers, wheel of fortune dan sebagainya.

Implikasi dari aktiviti PdP mereka yang

kreatif dan menarik itu, pengkaji dapati

penglibatan pelajar-pelajar mereka

menjadi aktif dan mereka lebih fokus

melakukan aktiviti. Tiada pelajar yang

keluar kelas untuk ke tandas atau bermain

dengan telefon bimbit. Temubual

pengkaji dengan pelajar mendapati

mereka sangat teruja dengan aktiviti yang

responden jalankan kerana tidak

membosankan dan memudahkan

pemahaman.

KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi Group WhatsApp

sebagai medium komunikasi sepanjang

12 minggu praktikum telah dapat

menimbulkan semangat bersaing secara

sihat dalam kalangan responden

terutamanya dalam aspek merancang

PdP. Mereka berjaya menolak diri keluar

dari zon selesa mereka dan

melaksanakan aktiviti-aktiviti yang

kreatif bercirikan elemen 4C. Posting -

posting aktiviti berserta ulasan dan

komen yang dilakukan oleh pengkaji

sepanjang penyeliaan praktikum dalam

Group WhatsApp, telah berjaya

membantu mereka menghasilkan aktiviti

PdP yang kreatif dan menarik minat

pelajar. Group WhatsApp ini berfungsi

sebagai salah satu bentuk scaffolding

yang mencetuskan idea alertness terhadap

kepelbagaian aktiviti PdP yang berjaya

dijalankan oleh rakan-rakan yang lain.

108


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

RUJUKAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum

(BPK). (2011). Panduan

Kreativiti Pembangunan dan

Amalan dalam Pengajaran dan

Pembelajaran. Putrajaya, Malaysia:

Kementerian Pelajaran Malaysia

Barhoumi, C. (2015). The effectiveness

of Whatsapp mobile learning

activities guided by activty theory

on students' knowledge

management.Contemporary

Educational Technology.

Cullingford, C. (1995). The Effective

Teacher. London: Cassell.

Fatin Fatinah Manap, Khalid, F. & Aidah

Abdul Karim (2017) Whatsapp

sebagai Platfom M-Pembelajaran.

Dalam Rohaila Mohamed Rosly,

Nabila Atika Razali &

Nur Atikah Jamilluddin. (Editor).,

Pembelajaran Abad ke 21.

Trend Integrasi Teknologi (pp69-

79). Bangi: Fakulti Pendidikan

UKM.

Noliza A. Rahim (2013). Penggunaan

Mobile learning (M-Pembelajaran)

untuk tujuan pembelajaran dalam

kalangan pelajar kejuruteraan

UTHM (Doctoral dissertation,

Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia).

Norfaezah M. H. (2015). Penggunaan

Aplikasi Whatsapp Dalam

Pembelajaran & Pengajaran (PDP)

Di Kuis. Jabatan Bahasa, Pusat

Pengajian Teras Kolej Universiti

Islam Antarabangsa Selangor

(Kuis).1st Global Conference On

Technology In Language Learning

2015 (Glit2015)

Vygoysky,L.S (1986).Thought and

language.A. Kozulin,Trans.).

Cambridge,MA:MIT Press.

Wong Kiet Wah, Mohamad Isa Azis,

Rafidah Ruhani (2017).

Perkembangan Kanak-Kanak.

Selangor Darul Ehsan.Oxford Fajar

Sdn Bhd.

109


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

KESEDIAAN DAN KEPERLUAN LATIHAN KEPADA GURU BIMBINGAN

& KAUNSELING DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DADAH

Zaiton binti Sharif

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesediaan dan keperluan latihan Guru

Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah dalam pencegahan penyalahgunaan dadah.

Masalah dadah bukan sahaja menjadi masalah dalam kalangan dewasa, malah telah menjadi

masalh kepada golongan remaja dan kanak-kanak. Pelbagai kempen dan tindakan telah

dilakukan oleh pihak kerajaan, tetapi masih sukar membendung masalah penyalahgunaan

dadah yang semakin menular dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah. Kaedah

persampelan bertujuan digunakan dan melibatkan seramai enam orang Guru Bimbingan &

Kaunseling sebagai responden yang bertugas di Sekolah Rendah di Daerah Sepang.

Kaedah kajian adalah secara kualitatif dengan menggunakan teknik pemerhatian, temubual

dan analisis dokumen. Data dikumpul melalui temu bual berstruktur dan tema-tema

dikenalpasti bagi menjawab persoalan kajian. Implikasi utama dapatan kajian ini ialah

saranan dikemukakan agar kursus-kursus dan latihan-latihan tambahan berkaitan

penyalahgunaan bahan perlu diberi dan dimantapkan dikalangan Guru Bimbingan &

Kaunseling sekolah agar program-program pencegahan penyalahgunaan dadah di sekolah

dapat dilaksankan dengan yakin dan berkesan. Beberapa saranan untuk kajian masa

hadapan turut dicadangkan.

Kata kunci: kesediaan, Guru Bimbingan & Kaunseling, penyalahgunaan dadah

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dadah di

Malaysia masih merupakan ancaman

yang serius dan berada di tahap yang

amat membimbangkan. Masalah ini

merupakan ancaman utama yang

menjejaskan keselamatan dan

keutuhan negara. Penyalahgunaan

dadah telah diisytiharkan sebagai

musuh nombor satu negara pada 19

Februari 1983 bersempena dengan

sambutan Hari Anti Dadah

Kebangsaan oleh Tun Dr. Mahathir

bin Mohamad, Perdana Menteri

Malaysia.

S

elaku tunjang kepada sistem

pendidikan dan merupakan golongan

pelaksana segala dasar serta matlamat

yang telah di tetapkan oleh pihak

kerajaan melalui Kementerian

Pendidikan Malaysia (KPM), guru

terutamanya guru Bimbingan dan

Kaunseling Sekolah Rendah perlu

seiring dengan KPM dalam

110


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

menangani isu-isu berkaitan

penyalahgunaan dadah. Sehubungan

dengan itu, program pendidikan guru

adalah penting bagi membekalkan

guru-guru dengan kemahiran

profesional bagi membolehkan

mereka mengajar dan mendepani

setiap permasalahan dengan lebih

berkesan. Tanpa penglibatan guru

secara aktif, matlamat kurikulum

yang dirancang sukar untuk dicapai.

Menurut Mohd Izham dan Noraini

(2007), kesediaan guru merupakan

salah satu elemen penting serta dapat

memainkan peranan untuk membantu

pelajar menyesuaikan diri dalam

suasana dan kaedah pembelajaran

yang baharu serta didedahkan dengan

penggunaan teknologi baharu.

Sekiranya guru tidak bersedia, maka

segala program yang sedang dan akan

dilaksanakan oleh pihak KPM yang

melibatkan teknologi dan pasaran

baharu tidak akan dapat dijayakan

dengan berkesan. Hal ini menjadi

cabaran terbesar bagi guru khususnya

guru Bimbingan dan Kaunseling

Sekolah Rendah di mana mereka

perlu mempersiapkan diri dengan

pengetahuan, kemahiran dan

penampilan yang boleh diktiraf agar

kesinambungan hasrat negara dapat

diteruskan mengikut seperti yang

dirancang (Hussin, 1993).

Latar Belakang Masalah

Mengikut laporan Kedudukan

Masalah Dadah dan Kemajuan

Tindakan Anti Dadah (1985),

perbuatan penyalahgunaan dadah di

kalangan pelajar-pelajar sekolah

diketahui bermula pada awal tahun

1970an. Ekoran itu, pelbagai langkah

pencegahan telah diambil oleh pihak

kerajaan melalui perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling melalui

tindakan disiplin di sekolah-sekolah.

Maklumat yang dikeluarkan, daripada

671 penagih yang pertama kali

dikesan adalah terdiri dari pelajar

sekolah berumur 14 hingga 18 tahun.

Senario ini memperlihatkan bahawa

penyalahgunaan dadah yang

melibatkan golongan pelajar bukan

perkara yang baharu tetapi masih

berlanjutan sehingga ke hari ini.

Masalah dadah dalam negara

menyediakan keperluan untuk

pembangunan program kaunseling

dalam satu bidang kepakaran

penyalahgunaan dadah dan

penagihan. Menurut Marzita (2003),

bebanan guru bimbingan dan

kaunseling pada era kini semakin

bertambah ekoran daripada masalahmasalah

runcing pelajar seperti isu

samseng, sumbang mahram, lumba

haram, kegiatan penyalahgunaan

dadah, membunuh dan merogol di

samping bebanan untuk menyediakan

111


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

pelbagai laporan dan dokumentasi

program-program perkembangan,

pencegahan dan pemulihan di

sekolah. Pandangan ini dikukuhkan

dengan pandangan Zasmani (2004),

yang melihat fungsi sesebuah sekolah

terutama sekolah menengah tidak

lengkap jika tidak wujud

perkhidmatan kaunseling di sekolah.

Jangkaan dan harapan yang tinggi

inilah yang memberi cabaran dan

tekanan kepada guru bimbingan dan

kaunseling dalam melaksanakan

tanggungjawab mereka. Walau

bagaimanapun menurut Schmidt

(2003) cabaran yang dihadapi oleh

guru bimbingan dan kaunseling perlu

ditangani melalui perkhidmatan yang

berkualiti dan berkesan.

Berdasarkan kepada maklumat Dadah

2017 oleh AADK, berlaku

peningkatan yang ketara pengambilan

dadah jenis Methamphetamin dan pil

ATS di kalangan pelajar seperti

Jadual 1.2.

Pelaksanaan sesuatu perubahan atau

inovasi oleh pembuat dasar

pendidikan iaitu KPM perlu disokong

dan mendapat penglibatan guru secara

aktif. Tanpa penglibatan guru secara

aktif, matlamat kurikulum yang

dirancang sukar untuk dicapai.

Secara umumnya, penglibatan guru

dalam proses pelaksanaan programprogram

perkembangan, pencegahan

dan pemulihan serta inovasi

kurikulum di sekolah adalah berbezabeza

di samping pelbagai cabaran

serta rintangan dalam melaksanakan

perubahan itu secara berkesan.

Pelaksanaan program-program

perkembangan, pencegahan dan

pemulihan serta perubahan inovasi

dalam kurikulum di sekolah

seringkali menghadapi halangan

berikutan wujudnya perasaan

bimbang, konflik, rasa tidak tenteram

dan kesukaran guru untuk menukar

amalan sedia ada kepada amalan yang

baharu. Bahkan masih juga

Menurut Fullan (1993) dalam Zalizan

(2009), guru memainkan peranan

utama dalam menentukan kualiti

implementasi semua polisi

pendidikan yang baharu dan sering

kali perubahan dalam pendidikan

gagal kerana kurangnya perhatian

diberikan kepada aspek pelaksanaan,

khususnya keperluan para pelaksana.

112


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Jadual 1.2: Bilangan Penuntut Mengikut Jenis Dadah, 2013-2017

BILANGAN PENUNTUT MENGIKUT JENIS DADAH

2013-2017

Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

Opiat

*

Metham

phetamin

(Crystalline)

Ganja

Metham

Phetamin

(Tablets)

ATS

**

Pil Psiko

Tropik

***

Lain-

Lain

***

94 19 30 1 5 0 1 150

Jum

62.67 12.67% 20.00 0.67% 3.33 0.00% 0.67% 100

%

%

%

%

106 36 45 7 8 0 1 203

52.22 17.73% 22.17 3.45% 3.94 0.00% 0.49% 100

%

%

%

%

106 113 46 5 14 0 0 284

37.32 39.79% 16.20 1.76% 4.93 0.00% 0.00% 100

%

%

%

%

72 151 62 11 7 3 0 306

23.53 49.35% 20.26 3.59% 2.29 0.98% 0.00% 100

%

%

%

%

47 146 72 17 11 0 1 294

15.99

%

49.66% 24.49

%

5.78% 3.74

%

0.00% 0.34% 100

%

Nota:

i. *Merujuk kepada Heroin dan morfin

ii.**Merujuk kepada Ecstasy, amphetamin & Pil Kuda

iii.Ganja : Ganja, Hashish dan Marijauna

iv.***Termasuk Benzodiazepine, Pil Psikotropik dan Eramin5

v.***Termasuk daun ketum, Depressen, Dissoaciative, Hallucinogens, Inhalan dan

lain-lain

vi. Data jumlah jenis dadah yang diguna tidak semestinya menyamai jumlah

penagih. Ini kerana terdapat penagih yang menggunakan lebih daripada satu jenis

dadah.

vii. Terdapat pengemaskinian data mengikut pengkelasan kumpulan dadah yang

telah dipiawaian oleh pihak antarabangsa.

113


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

terdapat halangan daripada segi

psikologi seperti ketidakyakinan

dalam melaksanakan programprogram

pencegahan yang melibatkan

pelbagai komuniti seperti Agensi

Anti Dadah Kebangsaan (AADK),

Kementerian Kesihatan, polis, pihak

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

khususnya oleh pihak yang

dipertanggung-jawabkan seperti

kaunselor, guru bimbingan dan

kaunseling dan sebagainya (Amla,

Zuria, Salleh, 2009).

Pelaksanaan program-program

perkembangan, pencegahan dan

pemulihan serta perubahan inovasi

dalam kurikulum di sekolah

seringkali menghadapi halangan

berikutan wujudnya perasaan

bimbang, konflik, rasa tidak tenteram

dan kesukaran guru untuk menukar

amalan sedia ada kepada amalan yang

baharu. Bahkan masih juga terdapat

halangan daripada segi psikologi

seperti ketidakyakinan dalam

melaksanakan program-program

pencegahan yang melibatkan pelbagai

komuniti seperti Agensi Anti Dadah

Kebangsaan (AADK), Kementerian

Kesihatan, polis, pihak Persatuan Ibu

Bapa dan Guru (PIBG) khususnya

oleh pihak yang dipertanggungjawabkan

seperti kaunselor, guru

bimbingan dan kaunseling dan

sebagainya (Amla, Zuria, Salleh,

2009).

Kerangka Teori Kajian

Kajian ini menggunakan kerangka

teori reflektif Wallace (1991) yang

berpendapat bahawa seseorang guru

biasanya mempunyai pengetahuan

dan pengalaman sedia ada yang

berkaitan dengan bidang tugasnya.

Apabila mengikuti latihan

professional, seseorang guru itu akan

mengaitkan pengetahuan yang

diterimanya (received knowledge)

dengan pengetahuan melalui

pengalaman (experiental knowledge)

yang merupakan dua sumber yang

penting dalam latihan professional.

Kedua-dua sumber pengetahuan

tersebut mengikut Wallace saling

bergantung antara satu sama lain bagi

membolehkan guru lebih bersedia

untuk melaksanakan tugas

profesionalnya. Oleh itu, bagi kajian

ini penyelidik telah menggunakan

kerangka teori Wallace (1991) yang

telah diubahsuai mengikut kesesuaian

kajian seperti Rajah 1.

114


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Peranan Guru Bimbingan dan

Kaunseling Dalam Pencegahan

Dadah di Sekolah

Persepsi positif masyarakat terhadap

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling semakin meluas apabila

semakin ramai memerlukan

perkhidmatan

tersebut.

Perkembangan ekonomi yang pesat,

desakan hidup yang semakin

meruncing mula memperlihatkan

perubahan sosial dan memerlukan

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling dipraktikkan dengan lebih

meluas dalam kalangan masyarakat

kini. Oleh yang demikian Guru

Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

perlu lebih peka dan bersedia dengan

cabaran-cabaran semasa yang

melanda agar perkhidmatan yang

diberi mencapai matlamat.

Perubahan pesat yang berlaku di

sekolah memberi kesan kepada

perkembangan dan perubahan yang

bakal berlaku. Perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling di sekolah

dipercayai dapat membendung gejalagejala

negatif serta menyediakan

bantuan perkembangan minda dan

pemulihan. Oleh itu peranan Guru

115


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Bimbingan dan Kaunseling adalah

penting dalam mengendalikan

program yang tersusun untuk

membantu murid menghadapi

cabaran tersebut (Amla, Zuria, Salleh,

2009).

Keperluan Perkhidmatan

Kaunseling Kepada Pelajar

Menurut Muhammad Uthman el-

Muhammadi (2003), dalam profesion

perguruan, tugas guru bukan sahaja

mengajar sesuatu mata pelajaran

tertentu tetapi guru juga berperanan

sebagai pendidik manusia, justeru itu

para guru haruslah memiliki ciri-ciri

profesionalisme yang menguasai

ilmu-ilmu teras dan ilmu pedagogi

sebagai asas kepada etika dan

profesion perguruan. Seorang guru

yang profesional khususnya Guru

Bimbingan dan Kaunseling perlu

sentiasa mencari jalan dan

memikirkan bagaimana pendekatan

yang terbaik dari segi penyampaian

ilmu dan maklumat serta kemahiran

kepada pelajarnya. Para guru serta

Guru Bimbingan dan Kaunseling

mesti mempersiapkan diri dengan

ilmu pengetahuan dan kemahiran

serta nilai-nilai murni yang unggul

bagi menjadikan diri mereka sebagai

pendidik yang berwibawa, mampu

membangunkan sistem pendidikan

negara yang berkualiti dan bertaraf

dunia (world class).

Sehubungan itu, bagi menjamin

kesejahteraan negara pada masa

hadapan, adalah penting untuk

melahirkan pelajar yang bebas

daripada terlibat dengan

penyalahgunaan dadah. Usaha

Kementerian Pendidikan Malaysia

merancang dan melaksanakan

Program Pendidikan Pencegahan

Dadah (PPDa) di sekolah bagi

menangani permasalahan penularan

dadah di sekolah merupakan langkah

proaktif ke arah pembasmian

penyalahgunaan dadah. Walau

bagaimana pun, dalam merealisasikan

usaha-usaha murni ini, KPM turut

telah mengenal pasti isu atau masalah

yang perlu ditangani iaitu kekurangan

guru terlatih dan Guru Bimbingan dan

Kaunseling terlatih dalam pendidikan

pencegahan dadah.

OBJEKTIF KAJIAN

i. Mengenalpasti kesediaan Guru

Bimbingan dan Kaunseling untuk

menjalankan sesi bimbingan dan

kaunseling kepada pelajar berisiko

terlibat penyalahgunaan dadah di

sekolah

116


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

ii. Mengenalpasti latihan khusus

diperlukan oleh Guru Bimbingan dan

Kaunseling dalam pencegahan

penyalahgunaan dadah di sekolah

SOLAN KAJIAN

Persoalan kajian yang telah

dikenalpasti adalah:

i. Sejauhmanakah kesediaan Guru

Bimbingan dan Kaunseling untuk

menjalankan sesi bimbingan dan

kaunseling kepada pelajar berisiko

terlibat penyalahgunaan dadah di

sekolah?

ii. Adakah latihan khusus diperlukan

oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling

dalam pencegahan penyalahgunaan

dadah di sekolah?

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan

kualitatif yang bertujuan untuk

mengenal pasti kesediaaan dan

keperluan latihan kepada Guru

Bimbingan dan Kaunseling dalam

pencegahan penyalahgunaan dadah di

sekolah dengan menggunakan reka

bentuk Kajian Kes bagi mendapatkan

data primer. Kajian kes digunakan

kerana ia bersesuaian dengan hasrat

dan matlamat kajian iaitu untuk

mengenal pasti kesediaan dan

meneroka keperluan latihan yang

sesuai kepada Guru Bimbingan dan

Kaunseling.

Sampel-sampel yang dipilih adalah

terdiri daripada sampel yang

memenuhi kriteria yang dikehendaki

dalam kajian berbentuk “purposive

sampling”. Bagi tujuan pemilihan

responden, pengkaji memilih enam

orang Guru Bimbingan dan

Kaunseling sepenuh masa di Sekolah

Rendah Daerah Sepang, Selangor

sebagai peserta kajian. Menurut

Patton (1990), tidak ada satu

peraturan bagi menentukan saiz

sampel. Menurutnya lagi, dalam

kajian kualitatif partisipan kajian

dipilih dalam jumlah yang kecil. Ini

bertujuan untuk mendapatkan

maklumat yang mendalam dan

berfokus.

Menurut Stake (1995),

“Case study is the study of the

particularity and complexity of a

single case, coming to understand its

activity within important

circumstances”.

Kajian kes juga merupakan satu

kajian empirikal yang berdasarkan

prosedur yang sistematik dan saintifik

117


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

bagi menyiasat fenomena semasa

dalam konteks kehidupan yang

sebenar dan membolehkan data dari

pelbagai konteks dianalisis. Kaedah

kajian kes menggunakan

pengumpulan data secara tringulasi,

iaitu pengumpulan data dari tiga

sumber iaitu pemerhatian, temu bual

dan analisis dokumen. Oleh itu,

kajian kes menurut De Vaus (2005)

adalah suatu penerokaan mendalam

yang berupaya menjurus kepada

pembinaan konsep kerana kajian ini

melalui satu proses pengumpulan dan

penganalisisan data secara induktif.

Data dianalisis dengan menggunakan

kaedah manual. Gerak kerja ini

dilakukan secara manual berpandukan

perisian ATLAS.ti 8 dalam

menganalisa data kualitatif. Pengkaji

juga telah menggunakan kaedah

tematik analisis yang disarankan oleh

Strauss dan Corbin (1998) yang

dikenali sebagai kerangka paradigma

mengekod.

Untuk

menghubungkaitkan di antara tema -

tema dalam kod yang telah disusun,

pengkaji telah menggunakan kaedah

yang telah disarankan oleh Creswell

(2005) yang dinamakan sebagai

perkaitan di antara tema-tema dan

kategori-kategori.

PERBINCANGAN

Soalan Kajian 1 :

Sejauhmanakah kesediaan Guru

Bimbingan dan Kaunseling untuk

menjalankan sesi bimbingan dan

kaunseling kepada pelajar berisiko

terlibat penyalahgunaan dadah di

sekolah ?

Dalam menjalankan perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling kepada

pelbagai kelompok pelajar di

sekolah, kesediaan guru amat penting.

Guru Bimbingan dan Kaunseling

merupakan guru utama yang memberi

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling di sekolah. Oleh itu, Guru

Bimbingan dan Kaunseling perlu

bersedia berhadapan dengan klien

yang pelbagai khususnya yang terdiri

daripada pelajar berisiko terlibat

penyalahgunaan dadah di sekolah.

Hasil analisis temu bual menunjukkan

kesemua peserta kajian bersedia

dalam menjalankan perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling terhadap

pelajar berisiko.

Analisis dapatan temubual Rl, R2,

R3, R4, R5 dan R6 mengenai

kesediaan Guru Bimbingan dan

Kaunseling

menjalankan

perkhidmatan kepada pelajar berisiko

terlibat penyalahgunaan dadah di

118


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

sekolah dapat dilihat dari petikan

respon dari responden:

R1:..........agak terhad kerana

kekurangan ilmu pengetahuan dalam

bidang berkaitan ......tetapi terima aje

pelajar untuk dibantu dan dibimbing,

kasihan pelajar tu mungkin suka-suka

merokok

(Tema : Empati)

R2:..........perlu tambah ilmu

pengetahuan tentang dadah,

berdamping dengan pelajar-pelajar

atau pelajar yang tidak bersekolah

untuk tahu cara pergaulan mereka

dengan rakan yang perkenalkan

dadah

(Tema : Menerima tanpa syarat)

R3:.........secara peribadi, saya

menerima klien tanpa syarat. Namun

saya tidak berpengalaman untuk

menjalankan sesi .....

(Tema : Menerima tanpa syarat)

R4:.........saya menerima semua klien

tanpa syarat...namun begitu saya

masih lagi perlu untuk menimba ilmu

berkenaan dengan pendidikan

pencegahan penyalahgunaan dadah.

(Tema : Menerima tanpa syarat)

R5:.........bersedia melakukan sesi

kaunseling jika terdapat murid saya

yang berisiko, tetapi pengetahuan

mengenai PPDa adalah kurang.

(Tema : Menerima tanpa syarat)

R6:.........akan bersedia dengan

mendapatkan lebih banyak

maklumat/panduan sebelum

melaksanakan sesi supaya dapat

membantu murid..

(Tema : Menerima tanpa syarat)

Berdasarkan dapatan, didapati

bahawa responden kajian bersedia

untuk menjalankan perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling kepada

pelajar berisiko terlibat

penyalahgunaan dadah di sekolah.

Namun faktor pengetahuan

memainkan peranan utama dan secara

tidak langsung, pengetahuan yang

terhad berkaitan penyalahgunaan

bahan mengganggu keyakinan guru

bimbingan dan kaunseling untuk

berhadapan dengan klien yang terdiri

dari pelajar berisiko terlibat

penyalahgunaan dadah di sekolah.

Kesediaan kesemua peserta kajian

yang merupakan guru bimbingan dan

kaunseling adalah selari dengan

kemahiran-kemahiran yang

seharusnya dimiliki oleh guru

bimbingan dan kaunseling antaranya

empati, menerima tanpa syarat,

119


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

kongruen, berfikiran terbuka dan

jujur. Walaupun setiap proses

kaunseling melibatkan kemahiran

yang berbeza, namun guru bimbingan

dan kaunseling harus bijak

mengaplikasikan kemahiran mengikut

keperluan klien dan juga bersesuaian

dengan situasi yang dialami ketika

itu.

Sikap dan keyakinan yang mantap

akan memastikan guru bimbingan dan

kaunseling benar-benar bersedia

menjalankan perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling kepada

pelajar. Ini selaras dengan

pandangan Zurida dan Hashimah

(2004) yang berpendapat bahawa

sikap dianggap salah satu elemen

penting yang mempengaruhi

pemikiran dan tindakan seseorang.

Guru bimbingan dan kaunseling

berperanan dalam membantu pelajar

mengenal pasti potensi yang ada pada

diri pelajar lebih awal sebelum

memberikan sebarang intervensi atau

pun menjalankan proses modifikasi

tingkah laku

Dalam proses bimbingan dan

kaunseling juga, adalah perlu bagi

seorang Guru Bimbingan dan

Kaunseling bersandarkan kepada

pegangan teori sebagai garis panduan

menolong. Guru Bimbingan dan

Kaunseling yang mengaplikasi teori

dalam sesi menolong klien yang

dibantu, akan memberi fokus

terhadap ciri-ciri penting seperti

empati, ketulenan, keredaan dan

kongruen. Dalam konteks

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling yang menggunakan Teori

Pemusatan Perorangan sebagai asas

teori dalam membantu klien ke arah

celik akal, Guru Bimbingan dan

Kaunseling perlu menonjolkan ciriciri

yang dinyatakan dalam membina

hubungan dengan klien yang dibantu.

Carl Rogers menegaskan bahawa

manusia boleh diberi kepercayaan,

tahu mencari alternatif, boleh

memahami diri sendiri, boleh

membuat perubahan yang membina

dan boleh menjalani kehidupan yang

berkesan dan menghasilkan sesuatu,

(Corey, 2000). Apabila Guru

Bimbingan dan Kaunseling dapat

benar-benar menghubungi dan

menyelami secara mendalam

kehidupan klien yang sebenar,

mengambil berat, memberi perhatian,

dan tidak berat sebelah dalam

memahami klien maka besar

kemungkinan klien akan mengalami

perubahan yang ketara.

Teori ini menetapkan ahli terapi atau

Guru Bimbingan dan Kaunseling

bertindak sebagai fasilitator atau

pemudah cara dalam menolong klien

120


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

mengetahui keupayaan diri san

mencari jalan penyelesaian yang

sesuai. Oleh yang demikian, secara

keseluruhannya pendekatan

pemusatan klien memberi

kepercayaan dan tanggungjawab yang

lebih kepada klien yang sedang

mengendalikan

masalahmasalahnya.

Oleh itu Guru

Bimbingan dan Kaunseling perlu

menunjukkan kesediaan yang tinggi

untuk membantu khususnya pelajar

berisiko terlibat dalam

penyalahgunaan dadah.

Dalam melaksanakan perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling, Guru

Bimbingan dan Kaunseling perlu

bersedia dengan pelbagai kemahiran.

Kemahiran personalisasi merujuk

kepada kesedaran dan penerimaan

Guru Bimbingan dan Kaunseling

terhadap perasaan, kepercayaan dan

nilai klien dan juga diri guru itu

sendiri, termasuk juga keupayaan

kaunseling yang dimiliki oleh Guru

Bimbingan dan Kaunseling. Ini

termasuklah kesediaan Guru

Bimbingan dan Kaunseling untuk

menerima maklum balas terhadap

cabaran-cabaran yang diterima oleh

seseorang Guru Bimbingan dan

Kaunseling (Bernard, 1979).

Kemahiran tingkah laku profesional

pula merujuk kepada perkembangan

dan penampilan profesionalisme Guru

Bimbingan dan Kaunseling semasa

melaksanakan tugas sebagai seorang

yang profesional. Ini termasuk aspek

pakaian, persekitaran kerja dan

integriti diri sebagai seorang yang

profesional. Dalam soal etika ini,

seseorang kaunselor atau Guru

Bimbingan dan Kaunseling haruslah

patuh kepada garis panduan dan etika

yang telah ditetapkan oleh Lembaga

Kaunselor (Bernard, 2000).

Soalan Kajian 2 :

Adakah latihan khusus diperlukan

oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling

dalam pencegahan penyalahgunaan

dadah di sekolah ?

Analisis dapatan temubual Rl, R2,

R3, R4, R5 dan R6 mengenai latihan

khusus diperlukan oleh Guru

Bimbingan dan Kaunseling dalam

pencegahan penyalahgunaan dadah di

sekolah dapat dilihat dari petikan

respon dari responden:

R1:..........Ya..kerana murid sekolah

rendah (SR) semakin terdedah

dengan gejala tidak sihat. Saya

memerlukan bengkel pengendalian

kelompok berkesan bersama pelajar

berisiko..

121


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

(Tema : Keperluan Latihan)

R2:..........Ya..ini kerana ada

sebilangan kes tidak berlaku di

sekolah tetapi berlaku di sekolah lain.

Perlu menanggani lebih awal.

Kursus atau latihan cara pegawai

menanggani masalah dadah....latihan

berbentuk ceramah (dadah-dadah

sintetik atau moden)

(Tema : Keperluan Latihan)

R3:..........perlu terutama di sekolah

rendah kerana guru Bimbingan dan

Kaunseling juga tidak didedahkan

untuk cara mengatasi atau cara

menghadapi murid berisiko......perlu

kursus/seminar/bengkel yang

melibatkan cara guru-guru untuk

mengesan murid berisiko atau cara

untuk menghadapi

(Tema : Keperluan Latihan)

R4:..........perlu latihan kerana latihan

khusus yang mantap membolehkan

saya menangani murid berisiko

dengan lebih mudah dan membantu

semua warga sekolah sekiranya

terlibat.

(Tema : Keperluan Latihan)

R5:..........perlu kerana saya kurang

pendedahan terhadap PPDa, jenisjenis

dadah atau akibat pengambilan

bahan tersebut. Saya juga perlu tahu

cara mengatasi murid berisiko,

tindakan kepada murid dan keluarga

(Tema : Keperluan Latihan)

R6:..........perlu sebab untuk

mendapatkan lebih maklumat dan

panduan dalam menangani isu dadah

atau merokok dikalangan pelajar

sekolah rendah lagi.

(Tema : Keperluan Latihan)

Guru Bimbingan dan Kaunseling

yang memberikan perkhidmatan

kaunseling yang bermutu perlu

menguasai serta menggaplikasikan

kemahiran-kemahiran asas kaunseling

dalam membantu klien khususnya

klien yang terdiri dari pelajar berisiko

terlibat penyalahgunaan dadah di

sekolah.. Kecekapan menguasai

kemahiran-kemahiran ini sangat

berguna ketika berhadapan dengan

klien yang berada dalam

ketidakseimbangan emosi dan

psikologi khususnya bagi menangani

pelajar yang terlibat dalam

penyalahgunaan dadah.

Latihan kepada Guru Bimbingan dan

Kaunseling dalam menjalankan

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling kepada pelajar-pelajar

berisiko terlibat penyalahgunaan

dadah merupakan salah satu

pemangkin yang akan mempengaruhi

122


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

keberkesanan sesuatu proses

bimbingan dan kaunseling yang

dijalankan. Namun demikian tanpa

pendedahan atau latihan berkaitan

penyalahgunaan bahan kepada Guru

Bimbingan dan Kaunseling dalam

memberikan perkhidmatan bimbingan

dan kaunseling akan menyumbang

kepada sikap negatif, contohnya tidak

yakin kepada diri sendiri apabila

memberikan perkhidmatan bimbingan

dan kaunseling kepada kelompok

pelajar berisiko ini.

Analisa dapatan menunjukkan semua

peserta kajian menyatakan bahawa

mereka tidak memperoleh sebarang

latihan khusus dalam menjalankan

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling kepada pelajar berisiko

terlibat penyalahgunaan dadah.

Latihan-Iatihan kaunseling secara

umumnya tidak memberi latihan

khusus seperti bagaimana untuk

mengenalpasti simpton-simpton

penagih, farmakologi penyalahgunaan

bahan, bahasa-bahasa slanga dalam

penagihan dan lain-lain lagi untuk

berhadapan dengan pelajar berisiko

terlibat penyalahgunaan dadah

KESIMPULAN

Usaha mengembang dan membentuk

Guru Bimbingan dan Kaunseling

yang profesional dan berjaya

memberikan khidmat dengan

berkesan di sekolah bermula dari hari

pertama mereka menjalani latihan

kaunseling. Untuk melahirkan Guru

Bimbingan dan Kaunseling berkesan

bagi sekolah, kurikulum latihan yang

didedahkan kepada mereka hendaklah

dirancang dengan teliti bagi mengisi

keperluan terkini dan akan datang.

Program latihan, pendidikan dan

latihan amali atau praktis/praktikum

yang terkandung dalam kurikulum

latihan Guru Bimbingan dan

Kaunseling adalah asas utama bagi

membentuk Guru Bimbingan dan

Kaunseling yang profesional.

Akauntabiliti program ini hendaklah

dipastikan dari masa ke masa dengan

membuat penilaian terhadap program,

merancang semula dan jika perlu

membuat analisis. Brott (2006)

mencadangkan pendekatan yang lebih

sesuai ialah dengan menjalankan

program yang dianggap learn by

doing di mana para pensyarah

memberikan input dan dalam masa

yang sama membuat demonstrasi

serentak kepada pelajar dan selepas

itu pelajar pula membuat latihan.

Pendekatan ini memerlukan tenaga

pengajar yang pernah bertugas

sebagai kaunselor atau Guru

Bimbingan dan Kaunseling dan lantas

itu tenaga pengajar yang kurang

berpengalaman adalah kurang sesuai.

123


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Corey (2001) menyatakan bahawa

salah satu proses untuk menjadi

kaunselor, Guru Bimbingan dan

Kaunseling yang berkesan, cekap dan

responsif ialah Guru Bimbingan dan

Kaunseling mesti sedar, belajar dan

memahami nilai budaya dan bias

mereka sendiri serta pandangan dunia

pelanggan. Oleh itu, seorang

kaunselor, Guru Bimbingan dan

Kaunseling perlu memahami

budayanya sendiri, budaya pelanggan

dan sistem sosiopolitik semasa. Di

samping itu, Arredondo et al. (1996)

dan Corey (2001) juga menegaskan

bahawa seorang kaunselor, Guru

Bimbingan dan Kaunseling yang

mempunyai kecekapan dalam

pengendalian sesi kaunseling perlu

sangat akrab dengan tiga aspek: (1)

kepercayaan dan sikap, (2)

pengetahuan dan (3) kemahiran.

Arredondo et al. (1996) dan Corey

(2001) berpandangan bahawa lebih

mendalam dan lebih luas pengetahuan

kaunselor, Guru Bimbingan dan

Kaunseling, lebih berkesan

perkhidmatan kaunseling yang

disediakan.

Hasil dapatan jelas menunjukkan

bahawa secara umum, enam orang

Guru Bimbingan dan Kaunseling

dalam kajian ini mempunyai persepsi

dan pemahaman yang baik tentang

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling yang perlu dijalankan

kepada pelajar termasuk pelajar yang

berisiko terlibat penyalahgunaan

dadah di sekolah. Kesemua mereka

mempunyai kesediaan menjalankan

bimbingan dan kaunseling kepada

pelajar berisiko terlibat

penyalahgunaan dadah di sekolah

dengan menunjukkan sikap,

kepercayaan dan berpengetahuan

dalam menjalankan kaunseling.

Sebaliknya, Guru Bimbingan dan

Kaunseling dalam kajian ini

bersetuju bahawa terdapat

kekurangan dalam kemahiran yang

membuat mereka tidak bersedia

sepenuhnya berurusan dengan pelajar

berisiko terlibat penyalahgunaan

dadah di sekolah. Kekurangan ini

mungkin disebabkan oleh kekurangan

pengetahuan dan perbezaan

pengalaman antara mereka.

Kajian ini turut menyokong kajian

sebelumnya mengenai kecekapan

kaunselor (Ng, 2010, Smith dan Ng,

2009; Shwarzbaum & Thomas, 2008;

Fuertes, Bartolomeo & Nicols, 2001).

Persepsi kaunselor, Guru Bimbingan

dan Kaunseling dalam aspek

pemahaman mengenai kaunseling

boleh diperbaiki dengan

meningkatkan kecekapan mereka

berhubung dengan sikap dan

124


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

kepercayaan mereka, pengetahuan

dan kemahiran untuk sesi kaunseling

untuk menjadi lebih berkesan dan

berguna (Abdul Halim et al., 2000;

Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh

Amat, 2009). Kajian ini mempunyai

implikasi penting kepada

Kementerian Pendidikan Malaysia

dalam memahami isu-isu kaunseling

khususnya berkaitan latihan

kaunseling dalam penyalahgunaan

dadah yang dihadapi oleh kaunselor,

guru Bimbingan dan kaunseling yang

memberi perkhidmatan di sekolah.

Adalah disarankan agar penyelidikan

pada masa hadapan dengan

menggunakan kaedah kuantitatif

mampu menyediakan lebih banyak

maklumat mengenai kesediaan dan

keperluan latihan kaunseling dalam

penyalahgunaan dadah.

RUJUKAN

Abdul Halim Othman, Md. Shuib Che

Din, & Sapora Sipon. (2000).

Latihan kaunseling di Malaysi:

Satu ulasan dan cadangan.

Jurnal PERKAMA, 8, 37-151

Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh

Amat. (2009). Bimbingan dan

Kaunseling Sekolah. Ed. Ke-2.

Bangi: Penerbit Universiti

Kebangsaan Malaysia

Arredondo, P., Toporek, M. S.,

Brown, S., Jones, J., Locke, D.

C., Sanchez, J. and Stadler, H.

(1996). Operationalization of

the Multicultural Counseling

Competencies. AMCD:

Alexandria, VA.

Combs, Arthur .W. (1989) A Theory

of Therapy: Guidelines for

Counseling Practise. Newbury

Park, CA: Sage

Corey, G. (2000) Theory and Practise

of Group Counseling (5th ed)

Pacific Grove, CA:

BooksCole/Wadsworth

Creswell, J. W. (2006). Qualitative

inquiry and research design:

Choosing among five

approaches (2nd ed.). Thousand

Oaks, CA: Sage.

Egan, G. (1990) The Skilled Helper:

Model, Skills and Method for

Effective Helping/ Pacific

Grove, CA: Brooks/Cole

Mohamed Sharif Mustaffa, Roslee

Ahmad, Sulaiman Shakib Mohd

Noor& Azizi Yahaya. (2005).

Kemahiran lanjutan dalam

kaunseling. Skudai, lahar:

Universiti Teknologi Malaysia.

Othman Mohamed (1996) Teori-teori

Kaunseling dan Psikoterapi.

Serdang: IDEAL UPM.

PERKAMA. (1994). Kod etika

kaunselor (Edisi semakan).

125


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Kuala Lumpur: Persatuan

Kaunseling Malaysia.

Rogers, C.R. (1965) Client Centered

Therapy. Boston: Houghton

Mifflin Company

Rohany Nasir. (2003). Isu-isu

kaunseling dan perkembangan

kerjaya. Kuala Lumpur: Utusan

Publications & Distributors.

Salhah Abdullah. (2005). Guru

sebagai fasilitator. Kuala

Lumpur: PTS Professional.

See, C. M. & Ng, K. M. (2010).

Counseling in Malaysia:

History, current, status, and

future trends. Journal of

Counseling & Development,

88, 18 – 22.

Yin, R.K. 2009. Case study research;

design and methods. (4th ed.)

United States of America: Sage

Publications Inc.

126


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL : KEMAHIRAN PENYELESAIAN

MASALAH MERENTAS KURIKULUM

Anida Binti Idrus

PENGENALAN

Kementerian Pendidikan Malaysia

(KPM) sentiasa mencari ruang dan

peluang untuk menambah baik

kurikulum dalam sistem pendidikan

negara. Menyedari kepentingan

Pemikiran Komputasional, pihak

kementerian telah mengambil inisiatif

untuk mengintegrasikannya ke dalam

kurikulum sedia ada. Pada tahun

2016, 24 buah sekolah melibatkan

660 murid dan 50 guru telah

melaksanakan projek rintis

pengintegrasian

Pemikiran

Komputasional dalam kurikulum di

sekolah. Sebanyak 9 200 guru pula

dilatih bagi pelaksanaan integrasi ini.

Bermula tahun 2017,

Kemahiran Pemikiran Komputasional

dan Sains Komputer diintegrasikan

dalam Kurikulum Standard Sekolah

Rendah (KSSR) dan Kurikulum

Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri

Najib Razak yang dipetik melalui

BERNAMA pada Ogos 2016

menyatakan, modul Pemikiran

Komputasional akan diperkenalkan di

peringkat sekolah rendah (Tahun

Satu) dan diteruskan dengan

pelaksanaan subjek Asas Sains

Komputer bagi murid Tingkatan Satu

dan Empat supaya mereka terdedah

dengan kemahiran teknologi digital

seperti pengaturcaraan, algoritma dan

penyelesaian masalah.

Pemikiran Komputasional

ialah suatu kemahiran yang telah pun

diterapkan dalam kurikulum sekolah

di beberapa negara. Amerika Syarikat,

United Kingdom, New Zealand dan

Australia antaranya telah pun

mengintegrasikan pendidikan Sains

Komputer di sekolah. Malaysia

merupakan negara pertama di ASEAN

yang melaksanakan integrasi ini

dalam kurikulum sekolah.

Pendedahan kepada

Kemahiran Pemikiran Komputasional

dan Bahasa Pengaturcaraan melalui

program rintis di sekolah sebelum ini

telah menunjukkan hasil yang positif

di mana murid berupaya membina

sendiri permainan, membuat

persembahan dan lain-lain hasil

kreatif. Pengetahuan ini menjadi satu

asas yang sangat baik kepada

menyediakan calon bagi kerjaya

ekonomi digital pada masa akan

datang. Kerjaya seperti saintis data,

127


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

imagineers (engineers and multimedia

effects), perekabentuk permainan 3D

atau antaramuka pengguna, solutions

architect adalah antara kerjaya baharu

yang semakin memuncak

permintaannya dalam bidang

berkaitan.

Dilaporkan pada tahun 2015,

Malaysia merekodkan sebanyak 88

107 pekerjaan dalam bidang berkaitan

Sains Komputer. Ini sesuatu yang

sangat memberangsangkan untuk

masa hadapan negara. Ibu bapa dan

guru dinasihatkan memberi galakan

kepada murid untuk menyertai bidang

ekonomi digital sebagai laluan kerjaya

kerana ia berpotensi mendapat

pulangan pendapatan yang lumayan.

Pemikiran komputasional dilihat

sebagai satu kemahiran yang amat

diperlukan dalam kehidupan seharian

yang serba mencabar. Justeru,

memiliki kemahiran pemikiran

komputasional yang menjadi asas

untuk menyelesaikan masalah adalah

sangat relevan bagi generasi masa

kini.

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Penggunaan komputer dalam

membantu manusia dalam proses

penyelesaian masalah sememangnya

tidak dinafikan. Pemikiran

Komputasional (Computational

Thinking) merupakan satu kemahiran

yang boleh diguna pakai untuk

memahami bagaimana sesuatu perkara

itu boleh terjadi dengan sistematik dan

logik. Ia membolehkan kita untuk

mengambil masalah yang kompleks,

memahami masalah sebenar dan

membangunkan kaedah-kaedah

penyelesaian. Sungguhpun begitu,

Kemahiran Pemikiran Komputasional

tidak semestinya melibatkan komputer

dalam menyelesaikan sesuatu

masalah.

Menurut Wing (2006),

Pemikiran Komputasional adalah

kemahiran asas yang diperlukan oleh

sesiapa sahaja dan bukan hanya

kepada mereka yang berada di dalam

bidang Sains Komputer. Kita boleh

membentangkan kaedah penyelesaian

ini dengan cara yang boleh difahami

komputer secara terurus dan boleh

diterima dengan logik akal manusia.

Dari aspek lain, Pemikiran

Komputasional adalah tentang

melihat sesuatu masalah dengan cara

bagaimana komputer dapat membantu

kita menyelesaikan masalah tersebut.

Proses itu melibatkan dua perkara

iaitu:

1. Pertamanya, kita memikirkan

tentang langkah-langkah yang

diperlukan untuk menyelesaikan

masalah.

128


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

2. Seterusnya, menyelesaikan masalah

tersebut dengan menggunakan

kemahiran teknikal melibatkan

komputer.

Sebagai contoh, jika kita ingin

membuat animasi, kita perlu bermula

dengan merancang cerita dan

bagaimana penggambaran ingin

dibuat sebelum kita menggunakan

perkakasan dan perisian komputer

untuk menyiapkan tugasan

menyediakan animasi tersebut. Proses

pemikiran yang berlaku sebelum

kerja-kerja komputer dimulakan

dipanggil Pemikiran Komputasional.

Cuny, Snyder dan Wing (2010)

mendefinisikannya sebagai proses

pemikiran yang melibatkan formulasi

masalah dan penyelesaiannya agar

cara penyelesaian itu dapat diwakili

dalam bentuk yang dapat dibawa

secara efektif oleh agen pemprosesan

maklumat.

Wing (2006), juga

menyatakan: “Computational thinking

involves solving problems, designing

systems, and understanding human

behavior,by drawing on the concepts

fundamental to computer science.

Computational thinking includes a

range of mental tools that reflect the

breadth of the field of computer

science.”

Ia juga merupakan proses

pemikiran bagi menyelesaikan

masalah oleh manusia sendiri yang

dibantu oleh mesin atau kedua-duanya

sekali dengan menggunakan konsep

asas Sains Komputer. Konsep

Pemikiran Komputasional iaitu salah

satu konsep pemikiran yang

digunakan oleh ahli sains untuk

menyelesaikan masalah dan juga

digunakan dalam komputer dan

teknologi kecerdasan buatan (artificial

intelligence).

Pemikiran

Komputasional bukanlah bermaksud

berfikir seperti komputer kerana

komputer tidak boleh berfikir.

Wing (2008) menekankan

bahawa Kemahiran Pemikiran

Komputasional adalah sama

pentingnya dengan membaca, menulis

dan mengira dan ianya perlu

dimasukkan sebagai sebahagian

daripada kurikulum sekolah. Ini

disokong dengan laporan kajian yang

menunjukkan Kemahiran Pemikiran

Komputasional

berupaya

meningkatkan kemahiran berfikir aras

tinggi (KBAT) dan kemahiran

penyelesaian masalah seseorang

individu. Kajian terdahulu

menunjukkan murid yang memiliki

Kemahiran Pemikiran Komputasional

mendapat pencapaian lebih baik

bukan hanya dalam mata pelajaran

berasaskan komputer, tetapi juga

129


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dalam Matematik, Bahasa dan Sains

(Ling, Saibin, Labadin, & Abdul Aziz,

2017).

Kemahiran Pemikiran

Komputasional juga didefinisikan

sebagai alat yang membenarkan

individu merentas semua disiplin

untuk menggambarkan strategi

penyelesaian masalah yang baharu

dan mencuba penyelesaian tersebut

sama ada secara maya atau dalam

dunia sebenar. Kurikulum Komputer

Sains yang digunakan di Amerika

Syarikat telah memperkenalkan

Kemahiran Pemikiran Komputasional

kepada murid sejak mereka di

peringkat tadika. Pemikiran

Komputasional berkongsi

komponen kemahiran yang sama

seperti Sains Komputer seperti

pemikiran algoritma, conditional

logics dan modelling. Sungguhpun

begitu, Pemikiran Komputasional

bukan semata-mata tentang

pengaturcaraan komputer. Ianya telah

menjadi satu kemahiran tambahan

bagi semua orang pada abad ke 21 ini

sebagai satu bentuk kemahiran

survival yang akan digunakan dalam

bidang kerjaya kelak.

KONSEP PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Rajah 1: Enam konsep utama Pemikiran Komputasional dan Lima pendekatan

utama untuk memastikannya berjaya.

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)

130


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Terdapat enam konsep utama dalam

Kemahiran Pemikiran Komputasional

yang boleh digunakan untuk

menyelesaikan masalah harian di

sekeliling kita:

a) Leraian (Decomposition)

Leraian dalam Pemikiran

Komputasional bermaksud meleraikan

atau memecahkan satu masalah yang

besar dan kompleks kepada masalahmasalah

yang kecil supaya mudah

diurus dan difahami. Tujuannya

adalah untuk memudahkan proses

meneliti dan memahami masalah yang

sebenar secara terurus. Leraian juga

membantu kita menyelesaikan

masalah yang kompleks dan

mengurus projek yang lebih besar. Ia

juga bermaksud masalah tersebut

diselesaikan secara kerja kumpulan, di

mana setiap orang menggunakan

pemahaman, pengalaman dan

kemahiran masing-masing untuk

menyele-saikan masalah tersebut.

Dalam konteks bilik darjah, murid

dapat mengukur tahap kesukaran bagi

setiap masalah berkenaan. Dengan itu,

mereka boleh mengenal pasti sumbersumber

dan kaedah yang dirasakan

mudah dan perlu digunakan bagi

menyelesaikan-nya. Contohnya

masalah menyediakan sarapan (dalam

kehidupan seharian) boleh dileraikan

kepada beberapa bahagian tugasan:

Rajah 2: Bagaimana tugas penyediaan sarapan pagi boleh dileraikan kepada

beberapa tugasan kecil

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)

131


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

b) Pengecaman Corak (Pattern

Recognition)

Pengecaman Corak dalam Pemikiran

Komputasional bermaksud memerhati

dan mengenalpasti persamaan, corak

atau trenda dalam menyelesaikan

sesuatu masalah yang kompleks

dengan lebih mudah. Dengan maksud

yang lebih mudah, pengecaman corak

adalah teknik di mana sesuatu

masalah itu dilihat dari segi kesamaan

serta lebih berfokus kepada perkara

yang menjadi punca utama kepada

sesuatu masalah tersebut. Contoh

pengecaman corak ialah dimana kita

menggunakan corak cuaca untuk

menyediakan jangkaan kaji cuaca dan

murid mungkin dapat menyedari

corak bagaimana guru bertindak balas

terhadap tingkah laku mereka untuk

mereka mengetahui bagaimana

mereka harus bertingkah laku pada

masa akan datang. Dengan mengenal

pasti corak, kita dapat membuat

jangkaan, mencipta peraturan dan

menyelesaikan lebih banyak masalah.

Pakar komputer berjaya

menyelesaikan masalah dengan pantas

dan efisyen dan mengguna pakai

semula pendekatan penyelesaian

masalah yang pernah digunakan

semula kerana wujudnya pengecaman

corak ini. Jika mereka dapat melihat

corak yang biasa dilihat dalam

program atau masalah yang timbul,

mereka akan membina satu

penyelesaian umum atau modul yang

boleh digunapakai berulang kali tanpa

perlu membinanya dalam banyak

versi. Contohnya, komputer yang

diprogramkan untuk mengecam corak

dalam data yang dimasukkan seperti

sistem pengecaman wajah, sistem

pengecaman nombor plat kenderaan.

c) Peniskalaan (Abstraction)

Peniskalaan dalam Pemikiran

Komputasional merupakan proses

penentuan aspek penting dalam

sesuatu permasalahan. Dalam erti kata

lain, pengenalpastian masalah asas

atau masalah utama dengan

mengenepikan masalah-masalah

sampingan atau kecil. Peniskalaan

mengekstrak maklumat yang

berkaitan sahaja untuk menyatakan

idea atau isu utama dan

mempermudahkan pengurusan

masalah yang kompleks. Peniskalaan

berupaya menapis maklumat yang

tidak perlu dan fokus kepada

maklumat relevan yang mentakrifkan

idea utama. Contohnya ialah masalah

kehadiran staf di dalam sesuatu

jabatan. Antara sebab utama

kelewatan mereka hadir di tempat

bertugas ialah urusan keluarga, trafik

dan kesihatan. Selain itu, dalam

132


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Rajah 3: Membuat jangkaan tentang trenda akan datang berdasarkan pengecaman corak

terdahulu

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)

konteks sekolah peniskalaan

digunakan untuk mempermudah

urusan institusi tersebut. Contohya

penggunaan jadual waktu sebagai

contoh peniskalaan tentang apa yang

berlaku sepanjang minggu tersebut. Ia

menyatakan maklumat utama tentang

mata pelajaran dan guru yang

bertanggung jawab mengajar mata

pelajaran tersebut. Manakala perincian

tentang hasil pembelajaran dan aktiviti

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

dirancang dalam rancangan

pengajaran harian.

d) Algoritma(Algorithms)

Algoritma ialah beberapa siri

arahan langkah demi langkah atau set

peraturan yang perlu dipatuhi dan

dibuat untuk menyelesaikan masalah

atau mencapai matlamat akhir. Setiap

arahan dikenal pasti dan perlu

dilaksanakan seperti yang dirancang.

Algoritma sering digunakan sebagai

prosedur awal bagi membangunkan

program komputer. Kebiasaannya

algoritma diwakili dalam bentuk

pseudokod atau carta alir.

Sebagai contoh, anda pastinya

mengetahui laluan terpantas untuk

sampai ke sekolah iaitu belok kanan,

133


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Rajah 4: Jadual waktu kelas adalah contoh peniskalaan bagi hari persekolahan bagi

satu kelas yang menunjukkan rumusan ringkas.

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)

memandu selama sepuluh minit dan

belok kiri. Ini boleh dianggap sebagai

algoritma iatu arahan langkah demi

langkah untuk memastikan anda

sampai ke tempat yang dituju.

Terdapat banyak algoritma (iaitu

laluan) yang wujud untuk mencapai

matlamat yang sama iaitu sampai ke

sekolah. Dalam banyak-banyak laluan

tersebut akan terdapat laluan yang

paling pendek atau paling pantas

untuk sampai ke sekolah. Dalam kes

ini, algoritma ditulis untuk manusia,

bukannya untuk difahami oleh

komputer dan kerana itu algoritma

berbeza dengan pengaturcaraan.

e) Penaakulan Logik (Logical

Reasoning)

Penaakulan Logik membolehkan

murid untuk memahami sesuatu

dengan menganalisa dan menyemak

fakta melalui pemikiran yang jelas

dan tepat. Ia juga membantu kita

menerangkan kenapa sesuatu perkara

terjadi. Sekiranya kita mempunyai dua

komputer yang dikonfigurasi

134


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Rajah 5: Contoh algoritma-arahan langkah demi langkah dalam kehidupan seharian.

Sumber: www.barefootcas.org.uk (Computing at School: Barefoot)

dengan cara yang sama, diberikan

arahan yang sama (program) dan

diberikan input yang sama, maka

output yang dihasilkan olehnya

kedua-duanya pasti serupa. Tidak

seperti manusia, komputer tidak

dipengaruhi oleh emosi dan perasaan.

Ianya adalah sesuatu yang boleh

dijangka dan oleh kerana itu kita

boleh menggunakan penaakulan logik

untuk menentukan dengan tepat apa

yang akan dilakukan oleh sistem

komputer.

Pengalaman melihat orang lain

dan membuat eksperimen sendiri

membolehkan kanak-kanak kecil

membina model mental tentang

bagaimana teknologi itu bekerja tanpa

perlu diajar secara khusus oleh orang

dewasa. Mereka berkebolehan scroll

sendiri skrin tablet dan telefon pintar

untuk memilih permainan komputer

yang berbeza pada gadget kerana

kebolehpercayaan maklum balas pada

gadget yang boleh dijangka. Proses

menggunakan pengetahuan sedia ada

bagi sistem untuk membuat jangkaan

yang boleh dipercayai tentang

bagaimana ia bertindak balas pada

masa akan datang ialah sebahagian

daripada penaakulan logik. Dalam erti

kata lain, penaakulan logik ialah

tentang kebolehan menerangkan

kenapa sesuatu perkara berlaku secara

sedemikian. Ia juga salah satu cara

135


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

untuk melihat kenapa sesuatu perkara

tidak berlaku seperti yang sepatutnya.

f) Penilaian (Evaluation)

Penilaian ialah proses untuk

memastikan sama ada algoritma,

sistem atau proses adalah merupakan

penyelesaian yang terbaik dan

memenuhi keperluannya yang sebenar

dan bagaimana ianya boleh ditambah

baik. Ianya juga tentang membuat

pertimbangan sama ada secara

objektif atau sistematik. Penilaian

adalah sesuatu yang dibuat setiap

hari, di mama kita sentiasa

mempertimbangkan apa yang kita

lakukan dan apa yang kita fikirkan

berdasarkan pelbagai faktor. Sebagai

contoh apabila meneliti alatan digital

untuk digunakan di dalam bilik

darjah, terdapat banyak faktor yang

perlu diberikan perhatian seperti

sistem pengoperasian, ciri mudah

alih, memori, saiz skrin dan waranti.

Dalam Sains Komputer, penilaian

adalah sangat sistematik dan penting,

yang mana ianya melibatkan penilaian

tentang kualiti, tahap efektif dan

efisyennya suatu penyelesaian, sistem,

produk dan proses.

Satu pendekatan bagi penilaian

spesifik yang boleh digunakan ialah:

• Kriteria yang spesifik (contohnya

matlamat dan spesifikasi

rekabentuk)

• Keperluan pengguna (mengambil

kira siapa pengguna dan apa yang

mereka perlukan bagi rekabentuk

akhir)

Lain-lain konsep Pemikiran

Komputasional

• Perselarian (Parallelization)

• Simulasi (Simulation)

• Perwakilan Data (Data

Representation)

• Analisis Data (Data Analysis)

• Pengumpulan Data (Data

Collection)

• Automasi (Automation)

KEMAHIRAN PEMIKIRAN

KOMPUTASIONAL MERENTAS

KURIKULUM

Kemahiran Pemikiran Komputasional

membolehkan murid membuat

hubung kait antara apa yang telah

dipelajari dengan bagaimana

menyelesaikan masalah secara

merentas kurikulum. Dengan

menggunakan kemahiran ini, murid

akan mula melihat hubungan antara

mata pelajaran dalam bilik darjah

dengan kehidupan seharian.

• Peleraian (Decomposition)

dalam Kurikulum Sekolah

Rendah

136


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Peleraian (Decomposition) sentiasa

diamalkan semasa PdP di dalam bilik

darjah. Guru acapkali meminta murid

untuk mencari lebih lagi maklumat

dan menceritakan dengan lebih

terperinci tentang sesuatu perkara.

Apabila murid melabel, menambah

maklumat pada peta konsep, membina

arahan, kitar hidup dan garis masa,

mereka sebenarnya sedang meleraikan

sesuatu. Mereka juga berfikir secara

lebih terperinci dan membina

kemahiran peleraian mereka.

Antara situasi yang menunjukkan

peleraian berlaku di sekolah rendah

ialah apabila murid dikehendaki:

i. melakukan aktiviti main

peranan

ii. mengurus jualan

iii. menyediakan laporan berita

(Bahasa)

iv. menyelesaikan masalah

matematik (Matematik)

v. membuat sandwic (Reka

Bentuk dan Teknologi

(RBT))

vi. menukar pakaian untuk

memulakan aktiviti

(Pendidikan Jasmani)

vii. membuat pengkelasan spesis

binatang (Sains)

Kesemua aktiviti di atas menunjukkan

mereka perlu meleraikan tugasan

kepada tugasan-tugasan kecil agar

ianya lebih mudah diurus. Pada

peringkat awal, murid sekolah rendah

masih lagi belajar bagaimana untuk

membuat peleraian, biasanya mereka

akan melakukan sebahagian daripada

peleraian kerana tidak menyertakan

semua aspek bagi sesuatu topik dan

hanya melibatkan apa yang mereka

tahu. Apabila pengetahuan mereka

semakin mendalam, mereka

seharusnya melengkapkan peleraian

tersebut.

• Pengecaman Corak (Pattern

Recognition) dalam Kurikulum

Sekolah Rendah

Murid dinasihatkan agar sentiasa

menyedari dan melihat kepada corak

untuk membantu mereka memahami

dunia ini dengan lebih baik. Mereka

akan menemui idea untuk membuat

generalisasi corak tersebut dalam

banyak situasi dalam kurikulum bilik

darjah.

Antara situasi menunjukkan

pengecaman corak berlaku di

peringkat rendah ialah apabila murid:

i. kerap didedahkan dengan rangkai

kata berulang dalam nursery

rhymes dan buku cerita di mana

berlaku pengulangan struktur

naratif dalam cerita tradisional

(Bahasa)

ii. belajar mengenal melodi berulang

(Pendidikan Muzik)

137


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

iii. menyedari wujudnya peraturan

am bagi ejaan dan

pengecualiannya (exceptions)

(Bahasa Inggeris)

iv. membuat penyiasatan apabila

mengesan corak dan membuat

kesimpulan (Matematik)

• Peniskalaan (Abstraction)

dalam Kurikulum Sekolah

Rendah

Peniskalaan adalah satu cara

pemikiran tahap tinggi tentang

masalah dan sistem dan ianya sangat

perlu diperkenalkan kepada murid

sekolah walaupun mereka masih di

peringkat rendah. Ini adalah kerana

peniskalaan bukan sahaja berlaku

dalam pembelajaran berkaitan

komputer semata-mata.

Antara situasi menunjukkan

peniskalaan berlaku di peringkat

rendah ialah apabila murid:

i. menyelesaikan masalah

melibatkan proses

mengenal pasti kata kunci

dan bagaimana menukar

masalah tersebut dalam

bentuk ayat matematik

(Matematik)

ii. didedahkan tentang cara

untuk melihat peta (dalam

pelbagai ukuran) sebagai

satu bentuk peniskalaan

iii.

kepada persekitaran (Kajian

Tempatan)

mereka cipta perancangan

cerita, rumusan atau

menghasilkan peta minda

• Algoritma (Abstraction) dalam

Kurikulum Sekolah Rendah

Guru boleh membantu murid

untuk mendapatkan idea tentang

apa itu algoritma tidak

semestinya melalui PdP

berasaskan komputer sematamata.

Dalam kehidupan

seharian, murid dan guru kerap

kali menggunakan algoritma.

Rancangan pengajaran guru

merupakan satu bentuk

algoritma langkah-langkah

berkaitan PdP dalam bilik

darjah. Langkah demi langkah

yang murid ikuti semasa

melakukan aktiviti dan semasa

bersiap untuk keluar rehat

mahupun bersedia untuk belajar

Pendidikan Jasmani merupakan

contoh algoritma. Antara situasi

menunjukkan algoritma

digunakan semasa di peringkat

rendah ialah apabila :

i. memasak iaitu apabila

mereka memikirkan tentang

resipi (RBT)

ii. guru memberikan arahan

langkah demi langkah untuk

138


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

menghasilkan penulisan

(Bahasa Inggeris)

iii. guru menerangkan tentang

pendekatan dan langkahlangkah

melakukan

eksprimen (Sains)

iv. guru menggunakan

pendekatan tertentu untuk

mengajar murid membuat

mental aritmethic

(Matematik)

• Penaakulan Logik (Logical

Reasoning) dalam Kurikulum

Sekolah Rendah

Terdapat banyak cara di mana murid

didapati menggunakan penaakulan

logik dalam pembelajaran berkaitan

komputer mahupun secara merentas

kurikulum. Antara situasi

menunjukkan penaakulan logik

digunakan semasa di peringkat rendah

ialah apabila murid:

sesuatu kesimpulan

berdasarkan eksperimen

yang telah dijalankan (Sains)

iii. membincangkan tentang

perkaitan logik antara kesan

dan akibat dam memahami

bagaimana ilmu berkaitan

sejarah adalah berdasarkan

pelbagai sumber (Sejarah)

iv. memberikan justifikasi

berkaitan material/bahan

yang sesuai untuk projek

mereka (RBT)

• Penilaian (Evaluation) dalam

Kurikulum Sekolah Rendah

Penilaian berlaku setiap hari di

sekolah. Murid menilai hasil kerja

mereka, manakala guru menilai

keberkesanan PdP. Antara situasi

menunjukkan penilaian berlaku

semasa di peringkat rendah ialah

apabila murid:

i. menerangkan tentang

perbuatan watak dalam buku

cerita atau tindakan

seterusnya yang akan

diambil oleh watak tersebut

(Bahasa)

ii. menerangkan tentang

bagaimana mereka membuat

ii.

i. memilih dan menilai buku

yang bagus untuk membuat

rujukan berkaitan penulisan dan

mencadangkan buku tersebut

kepada rakan yang lain (Bahasa)

.

membina dan menilai hasil kerja

projek mereka (RBT)

139


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Rajah 6: Model menunjukkan bagaimana konsep utama pemikiran komputasional

dapat diterapkan dalam aktiviti merentas kurikulum.

(oleh: Computer Science Teachers Association (CSTA) dan International

Society for Technology in Eductaion (ISTE) pada tahun 2009)

140


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Pengerusi Yayasan Guru

Malaysia Berhad (YGMB), Tan Sri

Alimuddin Mohd. Dom di

UTUSAN online pada Ogos 2016

menulis bahawa kajian dan aplikasi

Pemikiran Komputasional kini

berkembang pesat di Universiti

Carnegie Mellon, Pittsburgh, Amerika

Syarikat (AS). Universiti ini

mempunyai Center for Computational

Thinking di mana aktiviti utamanya

adalah melaksanakan program

PROBEs atau Problem-oriented

Explorations. PROBEs sentiasa

melakukan percubaan bagaimana

kolaborasi kaedah Pemikiran

Komputasional dan Sains Komputer

gunaan dapat digunakan dalam

menyelesaikan sebarang masalah.

Keupayaan dan kesesuaian

pemikiran komputasional dalam

pembelajaran berbentuk problembased

menyebabkan elemennya

dimasukkan dalam subjek STEM

(Science, Technology, Engineering

dan Mathematics) sekolah di Amerika

Syarikat. Dalam subjek STEM itu, ia

dianggap sebagai kemahiran kognitif

yang utama kerana berupaya

menyelesaikan masalah rumit dan

kompleks seperti dalam bidang

robotik dan ciptaan teknologi baru.

Justeru, Malaysia juga perlu

mengambil langkah yang sama atau

sewajarnya bagi memastikan

Pemikiran Komputasional dapat

dintegrasikan dengan jayanya.

KEPENTINGAN KEMAHIRAN

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Pakar komputer pada asasnya sangat

berminat untuk mecari cara yang

paling efisyen untuk menyelesaikan

masalah. Mereka ingin mencari

penyelesaian terbaik yang dapat

menyelesaikan sesuatu masalah

dengan tepat, pantas dan sumber yang

minimum (masa/ruang). Antara aspek

yang menjadi keutamaan:

• Adakah ini cara paling efisyen

untuk menyelesaikan masalah?

• Adakah ini cara yang paling

pantas?

• Adakah ia memerlukan sumber

yang paling minimum?

• Adakah ianya menyelesaikan

masalah dan memberikan jawapan

yang betul?

• Bolehkan ianya digunakan untuk

menyelesaikan lain-lain masalah?

Dengan cara mengintegrasikan

Pemikiran Komputasional dalam

kurikulum sistem pendidikan, ianya

berupaya:

• membantu guru membimbing

murid mereka dengan lebih baik

untuk mencari kaedah

penyelesaian baharu bagi masalah

141


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

yang kelihatan mustahil untuk

diselesaikan.

• membantu guru untuk

menambahbaik sesuatu amalan

atau aktiviti dalam PdP.

• memperkaya pengajaran guru dan

membenarka eksplorasi oleh

murid dalam sesuatu mata

pelajaran walaupun tanpa

penggunaan atau akses kepada

teknologi.

• menambahkan keyakinan murid

terutamanya untuk berhadapan

dengan masalah yang kurang jelas,

kompleks atau terbuka dan

tertutup.

Cuny et al. (2010) menyenaraikan

kelebihan pemikiran komputasional

kepada setiap individu antaranya:

• memahami bahagian masalah

yang berkaitan dengan komputasi

• menilai padanan antara teknik,

masalah dan alat komputasional

• memahami kelebihan dan

kelemahan teknik dan alat

komputasional

• melaksana dan menyesuaikan alat

komputasional dan teknik bagi

penggunaan semula

• mengenal pasti peluang untuk

menggunakan komputasi dengan

penggunaan yang lain

• menggunakan strategi

komputasional seperti divide and

conquer dalam domain yang lain

INTEGRASI PEMIKIRAN

KOMPUTASIONAL DALAM

KURIKULUM

Pemikiran Komputasional berupaya

diintegrasikan dalam kurikulum

dengan syarat iainya masih meliputi

kurikulum dan ianya mampu diajar

secara berkesan kepada murid dengan

menggunakan konsep utama

Pemikiran Komputasional. PdP yang

efektif memerlukan struktur,

pendekatan dan kemahiran. Model

BIC (MDeC, 2016) boleh digunakan

untuk melaksanakannya iaitu:

• Brain-based- sebagai struktur

pengajaran

• Inquiry-based-sebagai pendekatan

• Computational Thinking- sebagai

kemahiran

Guru harus berupaya

mensintesiskan

Pemikiran

Komputasional kepada murid dan

seterusnya memindahkan kemahiran

tersebut kepada mereka. Antara

pendekatan PdP yang boleh

digunakan ialah dengan mengunakan

Unplugged Activities dan antara alat

pengajaran yang boleh membantu

(menggunapakai konsep utama

Pemikiran Komputasional) ialah drag

142


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

and drop programming iaitu Scrath 2.0.

Rajah 7: Contoh Unplugged Activities (Image Representation Activity)

(Sumber: https://pt.slideshare.net/zabidizahari/unplugged-activities)

Rajah 8. Contoh antaramuka Scratch 2.0

143


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

INISIATIF KPM DAN

PERBADANAN PEMBANGUNAN

MULTIMEDIA MALAYSIA

(MDeC)

Sebanyak 1.2 juta murid dari 10 173

sekolah memperoleh manfaat daripada

langkah pengintegrasian kemahiran

pemikiran komputasional di sekolah

yang dilaksanakan KPM dan MDeC.

• Latihan kepada pensyarah

Institut Pendidikan Guru (IPG)

Pada tahun 2016, KPM dengan

kerjasama MDeC telah melatih 100

orang peserta terpilih yang terdiri

daripada pensyarah IPG di seluruh

Malaysia melalui Bengkel Latihan

Kemahiran Komputasional dalam

PdP untuk Master Trainer secara

berperingkat. Objektif utama

latihan ini adalah meningkatkan

kefahaman dan kemahiran Master

Trainer tentang pengintegrasian

Kemahiran

Pemikiran

Komputasional dalam PdP yang

akan diterapkan dalam kurikulum

baru TMK KSSR dan KSSM

bermula 2017. Peserta mengikuti

bengkel selama lima hari dan

pembelajaran secara atas talian

selama dua bulan sebagai syarat

kelayakan mendapatkan persijilan

antara bangsa British Computing

Society (BCS) Computer Science

Teaching Certeficate United

Kingdom. Mereka yang disahkan

sebagai Master Trainer akan

dikehendaki meyebarluas dan

melatih warga KPM mengikut

tanggungjawab masing-masing

secara berperingkat berkaitan

kemahiran

pemikiran

komputasional dan konsep

komputer.

• Latihan kepada guru

Pada tahun 2017 juga, Bahagian

Pendidikan Guru (BPG) dengan

kerjasama MDeC juga telah

melaksanakan Kursus Pensijilan

Kemahiran

Pemikiran

Komputasional dan Komputer

Sains untuk Master Trainer dalam

PdP di enam buah universiti awam

terpilih di Malaysia. Sama seperti

pensyarah IPG, para guru yang

terpilih ini melalui bengkel selama

lima hari dan pembelajaran secara

atas talian selama dua bulan.

Mereka yang disahkan layak akan

mendapat persijilan daipada

universiti awam dan dikehendaki

menyebarluas dan melatih lebih

ramai guru-guru mengikut

tanggungjawab masing-masing

secara berperingkat berkaitan

kemahiran

pemikiran

komputasional.

MDeC melalui gerakan

#mydigitalmaker mengambil inisiatif

144


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dengan melaksanakan pelbagai

program melibatkan pelbagai lapisan

masyarakat untuk memacu negara ke

arah melahirkan bakat-bakat dalam

bidang teknologi digital.

Banyak program dan pertandingan

disediakan untuk membantu murid,

guru dan ibu bapa untuk memahami

dengan lebih baik pendidikan

teknologi digital dan potensinya untuk

menuju negara ekonomi digital. Usaha

ini diharapkan dapat melahirkan lebih

ramai calon yang memiliki kemahiran

teknologi digital sejajar dengan

keperluan Revolusi Industri 4.0.

Antara program-program MDeC dalam menjayakan gerakan

#mydigitalmaker:

Sumber: https://www.mydigitalmaker.com

145


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

CABARAN

Pengintegrasian Pemikiran

Komputasional dalam PdP secara

merentas kurikulum di Malaysia

memerlukan usaha dan sokongan

semua pihak, Tidak hanya

menyerahkan secara bulat-bulat

peranan itu kepada guru, ibu bapa

seharusnya turut mengambil tahu dan

bersama-sama memberi sokongan

dengan memberikan pendedahan

kepada anak mereka melalui bengkelbengkel

yang dianjurkan oleh MDeC

dan lain-lain pihak.

Pihak KPM termasuklah JPN,

PPD dan sekolah harus sentiasa

membuka peluang kepada lebih ramai

guru untuk mendapat pendedahan

khusus berkaitan Pemikiran

Komputasional. Guru juga tidak harus

menunggu sahaja, mereka perlu

mengambil inisiatif membuat carian

dan membuat bacaan berkaitan

Pemikiran Komputasional dan

mengamalkan konsep pembelajaran

sepanjang hayat.

Pengintegrasian konsep

Pemikiran Komputasional dalam PdP

di dalam bilik darjah bukanlah mudah.

Ianya memerlukan kajian mendalam

dan pengenal pastian cara yang efektif

bagi penyampaiannya. Sokongan

terhadap para guru dari aspek

kemahiran PdP adalah sangat

mustahak untuk memastikan

pelaksaanaan Pemikiran Kompu

tasional mencapai objektifnya.

Kajian menunjukkan

sebahagian guru masih mempunyai

pemahaman yang lemah berkaitan

Pemikiran Komputasional (Ling et al.,

2017). Justeru KPM dan pihak

sekolah khususnya harus mencari

alternatif yang tepat untuk

memastikan

kelangsungan

pengintegrasian

Pemikiran

Komputasional dalam bilik darjah di

Malaysia.

Rujukan

BERNAMA (2016). Computational

Thingking, Computer Science

To Be Taught In School Next

Year. Retrieved from:

http://plus.bernama.com/v1/ne

ws2.php?id=925923&wc=

Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W.,

Howe, C., Lister, R., Mason,

R., ... & Veal, J. (2017).

Improving the computational

thinking pedagogical

capabilities of school

teachers. Australian Journal of

Teacher Education, 42(3), 4.

Cuny, J., Snyder, L., & Wing, J. M.

(2010). Demystifying

computational thinking for noncomputer

scientists. Unpublished

manuscript in progress,

146


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

referenced in http://www. cs.

cmu.

edu/~

CompThink/resources/TheLink

Wing. pdf.

Kementerian Pendidikan Malaysia

(2013). Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia 2013-

2025: Pendidikan Prasekolah

hingga Lepas Menengah.

Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Pembangunan

Kurikulum (2017). TMK

Dalam Kurikulum Standard

Sekolah Rendah (Semakan

2017).

Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Pendidikan Guru

(2016). Asas Sains Komputer

Tingkatan 1.

Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Pendidikan Guru

(2016). Asas Sains Komputer

Tingkatan 1.

Ling, U. L., Saibin, T. C., Labadin, J.,

& Aziz, N. A. (2017).

Preliminary Investigation:

Teachers’ Perception on

Computational Thinking

Concepts. Journal of

Telecommunication, Electronic

and Computer Engineering

(JTEC), 9(2-9), 23-29.

Ling, U. L., Saibin, T. C., Naharu, N.,

Labadin, J., & Aziz, N. A.

(2018). An Evaluation Tool To

Measure Computational

Thinking Skills: Pilot

Investigation. Herald National

Academy of Managerial Staff of

Culture and Arts, (1).

Perbadanan

Pembangunan

Multimedia Malaysia (MDeC).

(2016). Computational

Thinking and Computer

Science Teaching Certificate

Program: Basic Teacher

Training Guide,

Saari, E. M., Blanchfield, P., &

Hopkins, G. (2015, May).

Computational Thinking: A

Tool to Motivate Understanding

in Elementary School Teachers.

In International Conference on

Computer

Supported

Education (pp. 348-364).

Springer, Cham.

UTUSAN (2016). Mengurus Modul

Pemikiran Komputasional.

Retrieved fromhttp://www.utusan

.com.my/rencana/utama/mengurusmodul-pemikiran-komputasional

1.376378#ixzz5WoToZnSP

Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M.,

Orton, K., Jona, K., Trouille,

L., & Wilensky, U. (2014).

Defining computational

thinking for science,

technology, engineering, and

math. In American Educational

Research Association Annual

147


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Meeting, Philadelphia,

Pennsylvania.

Wing, J. M. (2006). Computational

thinking. Communications of

the ACM, 49(3), 33-35.

Wing, J. M. (2008). Computational

thinking and thinking about

computing. Philosophical

transactions of the royal society

of London A: mathematical,

physical and engineering

sciences, 366(1881), 3717-

3725.

Wing, J. M. (2010). Computational

Thinking: What and Why? Link

Magazine.

Yadav, A., Hong, H., & Stephenson,

C. (2016). Computational

thinking for all: pedagogical

approaches to embedding 21st

century problem solving in K-

12

classrooms. TechTrends, 60(6),

565-568.

Laman Web:

www.barefootcas.org.uk

https://www.mydigitalmaker.com

148


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

SPECIALITY PROGRAM FOR ALCOHOL AND DRUG ABUSE

(SPADA)

PENGENALAN

Zaiton binti Sharif

Program Diploma Siswazah Dalam

Penyalahgunaan Dadah (SPADA)

merupakan program pengajian yang

ditawarkan di Fakulti Kepimpinan dan

Pengurusan, Universiti Sains Islam

Malaysia (USIM) dan Fakulti

Psikologi dan Pendidikan, Universiti

Malaysia Sabah (UMS) mulai tahun

2005. Penawaran program ini

merupakan sumbangan IPTA dalam

melahirkan kumpulan pakar,

perancang dan pemikir bagi

membantu negara memerangi dadah

sebagai musuh No 1 Negara. Program

SPADA di Fakulti Kepimpinan dan

Pengurusan, USIM dan Fakulti

Psikologi dan Pendidikan, UMS

menawarkan latihan kepakaran dalam

bidang penyalahgunaan dadah dengan

menyediakan prasarana yang lengkap

bagi proses pengajaran dan

pembelajaran. Program SPADA ini

juga mempunyai hubungan

keorganisasian yang mantap dengan

Agensi Antidadah Kebangsaaan

(AADK) dan agensi-agensi lain

termasuk badan-badan NGO yang

berkaitan dengan penyalahgunaan

dadah.

SPADA juga menjalankan

penyelidikan dan penerbitan serta

berusaha untuk menjadi sebuah pusat

kecemerlangan dalam penyalahgunaan

dadah dengan memberi penekanana

kepada aspek agama sebagai bidang

tujahan utama. Pada tahun 2005,

Program SPADA ini telah mula

diperkenalkan di mana Bahagian

Latihan Jabatan Perkhidmatan Awam

(JPA) dan Bahagian Tajaan

Pendidikan, Kementerian Pendidikan

Malaysia (KPM) telah memberikan

kerjasama dalam menaja calon-calon

yng berkhidmat dalam perkhidmatan

awam yang ingin mengikuti program

ini mengikut syarat-syarat dan

kelayakan yang ditetapkan.

LATAR BELAKANG

Masalah alkohol dan dadah adalah

masalah khusus yang perlu ditangani

oleh personel yang memiliki

149


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

pengetahuan khusus. Secara khusus,

masalah ini memerlukan tenaga pakar

yang terlatih dalam bidang

pengurusan, pencegahan, rawatan,

pemulihan dan seliaan lanjutan.

Universiti Sains Islam Malaysia

(USIM) dan Universiti Malaysia

Sabah menawarkan Sarjana Psikologi

Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)

dan Diploma Pascasiswazah

Penyalahgunaan Dadah bagi

memenuhi

kekurangan

profesional mahir dan pakar dalam

menangani krisis penyalahgunaan

dadah di Malaysia. Program ini

bermatlamat untuk menghasilkan

pakar dalam bidang pencegahan,

rawatan, pemulihan, seliaan lanjutan

serta pengurusan perkhidmatan yang

berkaitan.

Perlaksanaan program ini

direkabentuk bagi menyediakan

personel dengan pengetahuan

serta kemahiran berkaitan

pengurusan, pencegahan dan rawatan

penyalahgunaan dadah. Selain dari

kemahiran kaunseling, aspek-aspek

lain turut diberi penekanan seperti

penilaian, perancangan rawatan,

kaunseling motivasi, farmakologi,

pencegahan penagihan semula dan

sumber sokongan dalam

komuniti. Pelajar yang lahir dari

program ini akan dibekalkan dengan

kemahiran dan pengetahuan dalam

bidang kaunseling berkenaan.

OBJEKTIF

Program ini bertujuan untuk

melahirkan kumpulan pakar dalam

bidang pencegahan, rawatan dan

pemulihan, penjagaan lanjutan dan

juga pengurusan perkhidmatanperkhidmatan

yang berkaitan dengan

penyalahgunaan.

Di akhir program, pelajar akan

mempunyai kecekapan dari segi

pengetahuan, kemahiran dan sikap

dalam :

• Membina program pendidikan

pencegahan, rawatan dan

pemulihan, penjagaan lanjutan

dan pengurusan perkhidmatan

yang berkaitan dengan

penyalahgunaan dadah melalui

pendekatan berse-padu, antara

disiplinserta berasaskan

penyelidikan.

• Melaksanakan programprogram

jangka pendek dan

juga jangka panjang dalam

pendidikan pencegahan,

rawatan dan pemulihan,

penjagaan lanjutan dan

pengurusan perkhidmatan

yang berkaitan dengan

penyalahgunaan dadah.

• Proses-proses rawatan dan

pemulihan dalam pelbagai

peringkat dan persekitaran.

150


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

• Menguruskan perkhidmatanperkhidmatan

yang berkaitan

dengan penyalahgunaan dadah

bercirikan pendekatan

bersepadu.

Kumpulan Sasaran

Kaunselor, Pegawai Psikologi,

Kaunselor Sekolah, Pegawai Penjara,

Polis, Tentera, Pekerja Sosial,

Pegawai Kebajikan, Ahli Badan

Bukan Kerajaan dan mereka yang

terlibat dalam aktiviti pengurusan,

rawatan, pemulihan, pencegahan dan

lain-lain perkhidmatan yang berkaitan.

KURSUS YANG DITAWARKAN:

i. Sarjana Psikologi

Kaunseling (Penyalahgunaan

Dadah)

Program dijalankan selama 18 bulan

sepenuh masa dengan pengkuliahan

selama 14 minggu merangkumi 19

kursus sebanyak 60 jam kredit

keseluruhan. Pelajar diwajibkan

menjalani latihan Praktikum dan

internship di institusi kerajaan atau

swasta bagi mengaplikasikan

pengetahuan dan kemahiran yang

telah dipelajari melalui kerja kursus.

TEMPAT PENGAJIAN:

1. Universiti Sains Islam

Malaysia, Kampus Nilai,

Bandar Baru Nilai, Negeri

Sembilan.

2. Universiti Malaysia Sabah,

Kampus Sepanggar, Kota

Kinabalu, Sabah

151


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

152


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

153


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

ii. Diploma Pascasiswazah

Dalam Penyalahgunaan Dadah

Syarat Kemasukan:

• Mempunyai ijazah pertama dalam

bidang Kaunseling/Bimbingan

dan Kaunseling; atau

• Ijazah Pertama dalam bidang

Kaunseling / Bimbingan dan

Kaunseling atau Ijazah pertama

dalam mana-mana bidang yang

sesuai dan mempunyai

pengalaman sekurang-kurangnya

tiga (3) tahun dalam bidang

berkaitan seperti Kaunselor di

Pusat Pemulihan Dadah, Pegawai

Kebajikan, Pegawai Penjara,

Pegawai Kesihatan, Pegawai

Antidadah dan mempunyai

pengalaman dalam bidang

berkaitan dengan pencegahan,

rawatan & pemulihan dan

penjagaan lanjutan dalam

penyalahgunaan dadah.

Tempoh Pengajian:

Program ini ditawarkan selam 9 bulan

secara sepenuh masa. Kursus

dijalankan dalam tiga (3) penggal.

Setiap penggal kuliah memakan masa

10 minggi. Pelajar akan mengikuti

program Internship dalam

setiap penggal.

154


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Terdapat dua kategori pemohon

i. Pemohon Tajaan

Pemohon yang berkelayakan dan

memenuhi kriteria akan ditaja

sepenuhnya melalui hadiah latihan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Malaysia dan Kementerian Pelajaran

Malaysia. Semua maklumat

kemasukan program boleh didapati

dengan melayari laman web

http://www.moe.gov.my dan

http://www.jpa.gov.my

ii. Pemohon Tajaan Sendiri

Pemohon dengan tajaan sendiri juga

boleh mendapatkan borang

permohonan melalui laman web

http://www.ums.edu.my. Semua

permohonan adalah tertakluk kepada

semua syarat-syarat yang telah

dinyatakan di atas.

155


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Logo Spada

Misi

Menghasilkan pakar dalam bidang pencegahan, rawatan, pemulihan, seliaan lanjutan

serta pengurusan perkhidmatan yang berkaitan penyalahgunaan dadah.

Visi

Membendung masalah gejala dadah di Malaysia

KELEBIHAN PROGRAM SPADA

1. Penubuhan ACREDA

ACREDA ditubuhkan melalui

pengembangan dan pemerkasaan

aktiviti SIG dalam penyalahgunaan

dadah melalui Program Diploma

Siswazah dalam Penyalahgunaan

Dadah (Speciality Program for

Alcohol and Drug Abuse-SPADA)

yang ditawarkan di USIM semenjak

tahun 2005.

Program Diploma Siswazah

dalam Penyalahgunaan Dadah yang

156


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

merupakan program latihan intensif

yang memakan masa selama 9 bulan

untuk pegawai-pegawai yang terlibat

dengan kerja-kerja pencegahan,

rawatan dan pemulihan dalam

penyalahgunaan dadah. Setelah lima

tahun beroperasi, banyak perkara yang

telah dipelajari dari aspek pencegahan,

rawatan, pemulihan, penjagaan

lanjutan serta penguatkuasaan.

Sehubungan dengan itu SPADA

melalui Fakulti Kepimpinan dan

Pengurusan serta Kumpulan

Berkecenderungan ( Special Interest

Group) telah mengemukakan

cadangan kepada pihak USIM untuk

penubuhan ACREDA.

Objektif penubuhan

Pusat Penyelidikan dalam

Penyalahgunaan Dadah Asian

(ACREDA) berhasrat menjadi sebuah

institusi penyelidikan, perkhidmatan

perundingan, penulisan, penerbitan,

latihan serta pusat maklumat berkaitan

dengan penyalahgunaan dadah

bertaraf nasional dan serantau yang

terkemuka dan berwibawa serta

dikenali dan mendapat pengiktirafan

bukan sahaja di tahap nasional malah

di tahap serantau dan antarabangsa.

Acreda juga menjadi platform dan

hubungan sejagat untuk membenteras

penyalahgunaan dadah di peringkat

Asia dan menjadi sumber rujukan

untuk melaksanakan agenda tersebut.

Sumbangan Penubuhan ACREDA

Pusat Penyelidikan Dalam

Penyalahgunaan Dadah Asia (Asian

Center for Research in Drug Abuse -

ACREDA) telah ditubuhkan pada 1

Januari 2010. Penubuhan ACREDA

adalah atas kesedaran untuk

membantu Negara dalam berhadapan

dengan musuh nombor satu iaitu

masalah penyalahgunaan dadah.

Dalam mencapai maksud yang mulia

ini, ACREDA telah berperanan

sebagai pusat rujukan dalam usahausaha

yang berstrategik untuk

mengurangkan bahkan menghapuskan

masalah penyalahgunaan dadah

yang ada dalam masyarakat.

Penubuhan ACREDA juga boleh

dilihat sebagai suatu usaha untuk

menjadikan USIM sebagai pusat

rujukan dalam aspek-aspek berkaitan

penyalahgunaan dadah melalui aktiviti

penyelidikan, penerbitan, latihan dan

perkhidmatan. ACREDA ditubuhkan

dengan berasaskan kepada landasan

penubuhan Pusat Kecemerlangan di

bawah Teras Ketiga Pelan Strategik

Pengajian Tinggi Negara (PSPTN)

iaitu Memperteguh Penyelidikan dan

Inovasi. ACREDA ditubuhkan

melalui pengembangan dan

pemerkasaan aktiviti SIG dalam

penyalahgunaan dadah melalui

Program Diploma Siswazah dalam

Penyalahgunaan Dadah (Speciality

157


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Program for Alcohol and Drug Abuse-

SPADA) yang ditawarkan di USIM

semenjak tahun 2005.

2. Pemantapan Ilmu Penyalahgunaan Bahan

Kaunselor, Pegawai Psikologi,

Kaunselor Sekolah, Pegawai Penjara,

Polis, Tentera, Pekerja Sosial,

Pegawai Kebajikan, Ahli Badan

Bukan Kerajaan dan mereka yang

terlibat dalam aktiviti pengurusan,

rawatan, pemulihan, pencegahan dan

lain-lain perkhidmatan yang berkaitan

mendapat pelbagai manfaat daripada

program SPADA. Kelompok ini telah

menjalani pelbagai latihan dalam

bidang berkaitan penyalahgunaan

bahan.

Antara kelebihan yang diperolehi

dengan mengikuti program SPADA:

i. pengetahuaan, kesedian dan

pembangunan latihan dapat

ditingkatkan bertepatan dengan

objektif utama program iaitu

untuk menghasilkan pakar dalam

bidang pencegahan, rawatan,

pemulihan, seliaan lanjutan serta

pengurusan perkhidmatan yang

berkaitan penyalah gunaan dadah.

ii. Pemantapan pengetahuan dan

kemahiran yang diperolehi

melalui program SPADA dapat

seiring dengan hasrat murni

negara dalam membendung

masalah gejala dadah di Malaysia

iii. Program SPADA menyediakan

pakar dalam bidang pencegahan,

rawatan, pemulihan, seliaan

lanjutan serta pengurusan

perkhidmatan yang berkaitan

penyalahgunaan dadah dengan

menjalani latihan secara lapangan

yang dilengkapi pengetahuan dan

kemahiran dengan berkesan.

iv. Program SPADA menye diakan

latihan peningkatan tingkah laku

158


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

asertif, penghargaan kendiri,

motivasi pencapaian dan

ketahanan diri untuk membantu

klien (yang telah terlibat)

menjalankan latihan ke arah

kepulihan dan membimbing

generasi muda yang berpotensi

dan berisiko dan melatih belia

mengetahui apakah ciri-ciri yang

kebiasaannya memungkinkan

mereka rapuh dan terdedah

kepada pengaruh dadah.

v. Memberi pengetahuan asas dan

membantu menyam paikan

maklumat tentang dadah dan

kesan-kesan berbagai-bagai jenis

dadah. Maklumat ini amat

membantu memberi kesedaran

kepada klien, belia tentang

bahaya dadah.

vi. Menyebarluaskan pengetahuan

tentang kajian-kajian dadah dan

mengimplementasi program

pencegahan dalam menangani

penyalahguna-an dadah.

rakyat Malaysia amat

membimbangkan. Sehubungan itu,

peranan pembasmian penyalahgunaan

bahan perlu dipikul oleh semua ahli

masyarakat. Langkah-langkah

pembasmian secara bersepadu sama

ada oleh agensi-agensi tertentu juga

perlu melibatkan komuniti.

Kebolehupayaan menangani

permasalahan dadah boleh

dipertingkatkan dengan penyediaan

pelbagai latihan dan kemahiran bagi

memastikan berlaku peningkatan

dalam aspek kesediaan, pengetahuan

dan kemahiran individu-individu

pelaksana dan agensi-agensi bertindak

yang berkaitan.

RUJUKAN

acreda.usim.edu.my

www.usim.edu.my

RUMUSAN

Masalah penyalahgunaan dadah

adalah masalah sejagat dan sebagai

sebuah rantau yang sentiasa menerima

perubahan serta pembangunan, rantau

Asia Pasifik termasuk Malaysia, turut

mengalami pelbagai gejala sosial.

Penyalahgunaan dadah dikalangan

159


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

ANJAKAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL KEPADA PEMBELAJARAN

PROFESIONAL

Nor ‘Azah binti Ahmad Safran

Mustaffar bin Abd Majid

Kementerian Pendidikan Malaysia

(KPM) beriltizam untuk

meningkatkan peratusan aktiviti

pembangunan profesional berasaskan

sekolah daripada tahap 16% pada

masa kini kepada 60% pada 2025

(PPPM 2013-2025, hal. 5-6).

Pelaksanaan amalan pembangunan

profesional kini kebanyakannya

berpusat, seragam dan dilaksanakan

secara preskriptif, di mana guru dan

pemimpin sekolah menghadiri kursus

yang dirancang oleh pihak pengurusan

organisasi atau KPM.

Justeru itu, melalui Pelan

Pembangunan Pendidikan Malaysia

2013-2025, KPM berhasrat untuk

mentransformasikan amalan

Pembangunan Profesional Berterusan

(PPB) dengan meningkatkan PPB

berasaskan sekolah secara inisiatif

kendiri menjelang Gelombang ke 3

berbanding dengan inisiatif

berasaskan organisasi atau KPM.

Agenda utama KPM dalam

melaksanakan Pelan Pembangunan

Profesional Berterusan (PPPB) ini

merupakan satu proses untuk

memperoleh

pengalaman

pembelajaran melalui penglibatan

guru secara formal dan tidak formal

sepanjang kerjaya mereka agar

pengetahuan, kemahiran, kepakaran

dan amalan nilai profesional dapat

ditingkatkan secara berterusan kepada

60% menjelang 2025 (KPM, 2016).

Transformasi amalan PPB ini juga

memerlukan guru merancang dan

membangunkan keupayaan diri agar

selari dengan Standard Kompetensi

dan Standard Prestasi (KPM, 2014).

Pada peringkat antarabangsa amalan

PPB inisiatif kendiri ini diberikan

keutamaan khususnya di negara

Organisation for Economic Cooperation

and Development (OECD).

Negara seperti Finland, Australia,

Amerika Syarikat, United Kingdom,

Korea Selatan dan Jepun lebih

menekankan PPB berasaskan inisiatif

kendiri yang mengambil kira

keperluan individu dan sekolah

(OECD, 2008). Dapatan kajian

antarabangsa yang dipetik daripada

Institute For Learning UK (2009)

memperlihatkan keberkesanan amalan

PPB inisiatif kendiri terhadap aktiviti

pengajaran dan pembelajaran (PdP) di

bilik darjah.

160


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Sehubungan itu, semua pihak harus

bersedia menerima perubahan yang

berfokus ke arah latihan berbentuk

kendiri dan berasaskan sekolah bagi

meningkatkan amalan pembelajaran

kendiri guru sekaligus berfokus

kepada keberhasilan kemenjadian

murid. Keberhasilan murid

merupakan hasil daripada anjakan

pemikiran terhadap beberapa asas

tentang pembangunan profesional,

kepimpinan dan amalan di bilik darjah

berdasarkan kajian yang dijalankan

oleh Timperley (2010) bersama-sama

dengan fasilitator pembangunan

profesional melibatkan lebih 300 buah

sekolah rendah berkaitan dengan

literasi di New Zealand.

Timperley (2011) menyarankan enam

anjakan pemikiran daripada

pembangunan profesional kepada

pembelajaran profesional dengan

memberi fokus kepada pembelajaran

murid, meraikan pemerolehan

pengetahuan dan kemahiran,

keterlibatan dalam inkuiri secara

sistematik, berlandaskan teori

profesionalisme dan melibatkan setiap

individu dalam pembelajaran.

Namun berbanding sebelum ini,

Timperley (2007) yang menyarankan

tujuh anjakan pemikiran daripada

pembangunan profesional kepada

pembelajaran profesional dengan

menumpukan juga kepada

keberkesanan dalam amalan

pengajaran. Walaubagaimanapun

anjakan tersebut telah digabungkan

dalam anjakan kelima (Timperley,

2011).

Anjakan pertama memerlukan

pemindahan pemikiran (mindset)

daripada pembangunan profesional

kepada pembelajaran profesional,

sekian lama istilah pembangunan

profesional dikaitkan dengan

penataran maklumat kepada guru

untuk mempengaruhi amalan mereka.

Sementara pembelajaran profesional

merujuk kepada proses yang dalam

melibatkan individu memperolehi

pengetahuan profesional melalui

interaksi dengan maklumat tersebut

mencabar anggapan lampau dan

membina makna baharu. Perbezaan

yang kritikal antara kedua-dua istilah

adalah pembelajaran profesional

memerlukan guru secara serius terlibat

dalam pembelajaran mereka

sementara pembangunan profesional

hanya memerlukan mereka sebagai

peserta. Anjakan kedua ialah anjakan

dalam pemikiran (mindset) bahawa

pembelajaran profesional menjadikan

murid sebagai tumpuan proses.

Peningkatan pembelajaran dan

kesejahteraan murid bukan hasil

sampingan tetapi matlamat utama

pembelajaran profesional. Murid

menjadi sebab dan alasan untuk

keterlibatan guru, asas untuk

161


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

memahami keperluan untuk

melakukan perubahan dan menilai

sama ada perubahan tersebut berkesan

atau sebaliknya. Anjakan ini melibat

penyediaan set minda yang menjadi

teras kepercayaan bahawa

pembelajaran bermakna (deep

learning) melibatkan semua - murid,

guru, pemimpin sekolah dan

komuniti.

Anjakan ketiga ialah anjakan dalam

pemikiran bahawa pengetahuan dan

kemahiran perlu dijadikan

tumpuan/fokus pembelajaran

profesional bukannya bentuk atau

kaedah penyampainya. Bukti sintesis

terhadap pembangunan profesional

dan pembelajaran profesional

mendapati bahawa tumpuan banyak

diberikan kepada perincian aktiviti

melibatkan guru, bukannya apa yang

telah mereka pelajari dan kaitannya

dengan peningkatan pencapaian

murid. Penyampaian sering dilakukan

oleh pemimpin atau pakar dan tidak

berasaskan keperluan semerta atau

semasa pengajaran dan pembelajaran

di bilik darjah. Pengetahuan dan

kemahiran yang dikongsikan dengan

guru tidak praktikal atau tidak dapat

menyelesaikan keperluan atau

tuntutan tersebut. Justeru pengetahuan

dan kemahiran yang dibangunkan

melalui pembelajaran profesional

hendaklah memenuhi dua tuntutan

iaitu praktikal dan prinsipnya

difahami untuk menyelesaikan

cabaran pengajaran dan pembelajaran

yang mendatang.

Anjakan keempat adalah anjakan

pemikiran terhadap fitrah

pembelajaran profesional itu sendiri.

Pembelajaran profesional merupakan

proses inkuiri bersistematik secara

aktif terhadap keberkesanan amalan

untuk keterlibatan murid,

pembelajaran dan kesejahteraan

mereka untuk menjadikan mereka

terarah kendiri / regulasi kendiri.

Anjakan kelima berkait rapat dengan

anjakan keempat iaitu cara bagaimana

dan apa yang diperlajari oleh guru

mestilah berlandaskan kepada teori

profesionalisme secara eksplisit.

Dasar untuk menentukan jenis

pengetahuan dan kemahiran yang

perlu dipelajari oleh guru perlu selari

dengan visi profesionlisme guru,

bahawa mereka yang menyediakan

sokongan untuk melaksanakan

tanggungjawab dalam amalan

pengajaran yang berkesan. Pendekatan

pembelajaran profesional guru

diibaratkan sebagai seorang mekanik

dan mempelajari bagaimana untuk

melaksanakan pengajaran secara

berhikmah (bijaksana) (Doyle,

W.,1990). Guru perlu berganjak

daripada model pengamal reflektif

tradisional kepada pengamal yang

boleh menunjukkan bukti terhadap

162


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

murid, pembelajaran ke arah amalan

pengajaran dan pembelajaran dengan

cara yang mencabar andaian sedia

ada. Iaitu melalui perkembangan rutin

yang sentiasa menghubungkaitkan

pengajaran dan pembelajaran murid,

dan sering mencari pendekatan baharu

untuk menyelesaikan masalah secara

berterusan.

Anjakan keenam pula merupakan

anjakan pemikiran yang melibatkan

setiap individu dalam pembelajaran

iaitu setiap pihak yang menyokong

pembelajaran guru samada di sekolah

ataupun di luar. Guru tidak dapat

menyelesaikan masalah secara tuntas

tanpa sokongan individu di bahagian

dasar sistem pendidikan. Sehubungan

itu, setiap individu tersebut perlu

melibatkan diri dalam kitaran

penyelidikan dan memiliki

pengetahuan yang bermakna untuk

memastikan usaha yang dilakukan

berkesan dalam membangunkan

profesional guru dan pembelajaran

murid. Fasilitator pembelajaran

profesional dan pemimpin sekolah

perlu melibatkan diri secara

berterusan dalam inkuiri terhadap

kesan dasar dan amalan mereka bagi

mempromosi pembelajaran

profesional supaya konsisten dengan

teori profesionalisme. Sebagaimana

cadangan Fullan (2015), bahawa

penyelesaian masalah yang berjaya

memerlukan keseluruhan sistem untuk

terlibat dalam proses pembelajaran

dan perkongsian bersama.

Setiap murid layak mendapat guru

yang efektif, yang sentiasa mencari

cara terbaik untuk mendidik setiap

murid. Walaupun tanggungjawab guru

adalah melaksanakan peningkatan,

namun peranan pemimpin sekolah,

daerah, negeri dan pusat

perlumeningkatkan peluang

pembelajaran profesional untuk

meningkatkan kualiti guru (Ellen

Moir, 2013). Laporan Task Force

Public Instruction Tom Torlakson

(2013), menghasilkan “Greatness by

Design.” iaitu cadangan perubahan

terhadap cara guru direkrut, dilatih,

dibimbing dan dinilai sepanjang

kerjayanya. Elemen utama yang

ditekankan dalam laporan tersebut

adalah evolusi yang menyokong guru

daripada pembangunan profesional

kepada pembelajaran profesional

(Tom Torlakson, 2013). Menurut Tom

Torlakson (2013) pembangunan

profesional kebiasaannya berbentuk

bengkel atau kursus untuk guru secara

single-shot, one-size-fits-all dengan

menggunakan kepakaran pihak luar

untuk melaksanakan slot

kursus/bengkel. Sebaliknya pembelajaran

profesional, menyasarkan dan

berasaskan kepada keperluan

pembelajaran murid dan komuniti

sekolah.

163


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Daripada dapatan kajian Learning

Forward (2011) menyatakan bahawa

pembangunan profesional juga perlu

melakukan anjakan kepada

pembelajaran profesional untuk

meningkatkan pembelajaran guru dan

murid kepada tahap pencapaian yang

lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan

dalam Jadual 1 berikut:

Jadual 1 : Anjakan Pembangunan Profesional Kepada Pembelajaran Profesional

Daripada Pembangunan

Profesional (PD)

Fokus keperluan guru sahaja

Fokus pembangunan individu

Strategi peralihan pengetahuan

dan kemahiran

Secara latihan

Kemahiran pengajaran generik

Terpisah-pisah, ‘one-shot’,

cebisan-cebisan (piecemeal)

Arahan daripada peringkat

Daerah dan pembuat dasar /

polisi

Pemandu Profesional sebagai

Kepada Pembelajaran Profesional

(PP)

Fokus kepada keperluan pembelajaran

murid dan apa yang guru belajar adalah

untuk penuhi keperluan dan membantu

murid belajar pada tahap yang lebitinggi

Fokus individu, sekolah, sistem

pembelajaran dan peningkatan

keberhasilan

Inkuiri pengajaran dan pembelajaran

Pembelajaran secara ‘job-embedded’

Kombinasi antara kandungan

pengetahuan dan kandungan pedagogi

yang spesifik

Driven by clear, koheren, pelan strategik

jangka panjang

Arahan oleh pihak sekolah dan

keputusan diambil selaras dengan sistem

pembelajaran dan peningkatan

keberhasilan

Pemandu Profesional sebagai

164


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

Jurulatih

PD hanya tanggungjawab orang

tertentu

PD untuk guru

PD satu pilihan

PD untuk meningkatkan guru

Kesedaran kepada satu/dua sesi

bengkel

Keputusan secara individu

Permohonan secara

individu/umum

PD tidak menetapkan

tanggungjawab terhadap

pencapaian murid

Pembimbing, Mentor dan Penasihat

PP menjadi tanggungjawab setiap orang

PP untuk semua orang

PP satu yang penting / kemestian

PP untuk komuniti pembelajaran

menyokong kejayaan murid

PP yang mencukupi masa melebihi 49

jam untuk pembelajaran, jadi amalan dan

ada tindakan susulan

Melibatkan perbincangan dan membuat

keputusan di semua peringkat

Terlibat (engage) dan menyokong

pembelajaran

PP menentukan hasil pembelajaran

murid sebagaimana yang dijangkakan

untuk semua murid mencapai tahap

pencapaian yang tinggi dan guru

bertanggungjawab untuk melaksanakan

strategi yang bersesuaian bagai

menyokong pembelajaran murid

Rumusan

Sistem pembelajaran profe-sional dan

laluan kerjaya guru perlu saling bahu

membahu untuk memastikan amalan

pengajaran guru seiring dengan

dapatan penyelidikan terkini dalam

bidang

pengajaran dan pembelajaran. Guru

perlu terus aktif belajar sehingga

menjadi suri teladan kepada murid

mereka.

Secara umumnya sekolah merupakan

organisasi pembe-lajaran di mana guru

165


Jabatan Ilmu Pendidikan ,IPG Kampus Pendidikan Teknik WADAH 2018

dan pemimpin sekolah secara

konsisten meneroka idea dan amalan

terkini dan membu-garkan

pengetahuan dan kemahiran masingmasing.

Mengajar merupakan kerjaya

pembelajaran, selaras dengan manamana

kerjaya masa depan yang

berasaskan pengetahuan (knowledgebased).

RUJUKAN

Ellen Moir (2013). Task Force

Public Instruction Tom

Torlakson,

https://edsource.org/2013/evolv

ing-from-professionaldevelopment-to-professionallearning/32586

Fullan, M (2005) Leadership

Sustainability: System Thinkers

in Action. Thousand Oaks, CA:

Corwin Press

Kementerian Pendidikan Malaysia.

(2013). Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia 2013-

2025. Kementerian Pendidikan

Malaysia: Putrajaya.

Kementerian Pendidi