20.10.2019 Views

Modul Penetapan Hala Tuju & RPS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Disusun Oleh;<br />

AZMAN BIN SAFII<br />

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+)<br />

PPD Kulai, Johor


2<br />

© AZMAN BIN SAFII (2018) | Pegawai SIPartners+, PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Disusun Oleh;<br />

AZMAN BIN SAFII<br />

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+)<br />

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai, Johor<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

3


4<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


© AZMAN BIN SAFII, 2018<br />

Diterbitkan Oleh :<br />

AZMAN BIN SAFII,<br />

d/a Pejabat Pendidikan Daerah Kulai, Persiaran Indahpura 4,<br />

Indahpura, 81000 Kulai, Johor<br />

Telefon: 012-7132694|Faks: 07-6632782 |Email: azmansafii@gmail.com<br />

Rekabentuk Kulit <strong>Modul</strong> : EN. KAMARUDIN BIN ALI<br />

Cetakan Pertama 2018<br />

Dicetak Oleh :<br />

JASAMAX ENTERPRISE,<br />

No. 55, Jalan Kebudayaan 2, Taman Universiti,<br />

81300 Skudai, Johor<br />

Telefon: 07-5212889|Email: jsmtmu@gmail.com<br />

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan menerbitkan semula atau mengeluar ulang mana-mana<br />

bahagian modul ini dalam apa-apa bentuk atau cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,<br />

rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.<br />

ISBN 978-967-16708-0-4<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

5


ISI KANDUNGAN<br />

1) KREDIT PENULIS ................................................................................................. 7<br />

2) PANDUAN PENGGUNAAN MODUL ...................................................................... 8<br />

3) PANDUAN PENGGUNAAN e-MODUL .................................................................. 9<br />

4) PENDAHULUAN .................................................................................................. 10<br />

5) PRINSIP ASAS RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (<strong>RPS</strong>) ...................................... 11<br />

6) SUB MODUL 1: KERANGKA ASAS & KOMPONEN UTAMA <strong>RPS</strong> …………………….……. 13<br />

7) SUB MODUL 2: PELAN STRATEGIK ....................................................................... 35<br />

8) SUB MODUL 3: PENJANAAN STRATEGI, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI ........ 127<br />

9) SUB MODUL 4: PELAKSANAAN STRATEGI PENILAIAN PRESTASI &<br />

PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN …………………………………………….......................... 161<br />

10) RUMUSAN ……………………………………………………………………………………………………... 184<br />

11) BIODATA PENULIS …………………………………………………………………………………………... 186<br />

12) BIBLIOGRAFI …………………..……………………………………………………………………………….... 187<br />

6<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


KREDIT PENULIS<br />

<strong>Modul</strong> Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah satu modul yang memberi tumpuan dan<br />

panduan mengenai PENETAPAN HALA TUJU DAN RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (<strong>RPS</strong>). <strong>Modul</strong> ini diterbitkan<br />

dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah sama ada pengetua, guru besar, guru<br />

penolong kanan malah kepimpinan pertengahan dan guru-guru di sekolah mengenai peraturan, tatacara dan<br />

tertib dalam penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah (<strong>RPS</strong>).<br />

<strong>Modul</strong> ini diharapkan dapat membantu kepimpinan di sekolah melaksanakan proses penambahbaikan yang<br />

berterusan bagi memastikan setiap murid mencapai kemajuan ke tahap maksimum potensinya. Pemajuan<br />

sekolah boleh berlaku sekiranya pihak pengurusan sekolah menyediakan rancangan yang komprehensif dan<br />

bersepadu, mengikut prinsip, prosedur dan peraturannya, serta dikawal kualiti pelaksanaannya secara tindak<br />

ikut dan tindak susul.<br />

<strong>Modul</strong> <strong>Penetapan</strong> <strong>Hala</strong> <strong>Tuju</strong> dan <strong>RPS</strong> ini dihasilkan berasaskan kepada pengalaman saya selaku SIPartners+ dalam<br />

memberi bimbingan kepada pengetua dan guru besar (PGB) serta pemimpin pertengahan sekolah di pelbagai<br />

peringkat mengenai penjanaan dan penjajaran <strong>RPS</strong>. Saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada<br />

pensyarah-pensyarah di IAB (NPQEL) yang telah banyak memberi bimbingan, input dan rujukan yang sangat<br />

bermakna.<br />

Terima kasih juga kepada rakan SIPartners+ Johor khususnya Pn. Siti Hajar binti Mahpol, En. Azman bin Abu<br />

Bakar, En. Mohd Esa bin Dasim, Pn Hjh. Nor’aini binti Md Yusof dan Hj. Samsudin bin Haron yang turut berkongsi<br />

bahan dan pandangan dalam menghasilkan modul ini. Pada akhirnya diharapkan modul ini dapat dijadikan<br />

sebagai panduan untuk membantu kepimpinan di sekolah menyediakan <strong>RPS</strong> yang memenuhi keperluan sekolah<br />

serta pihak berkepentingan.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

7


PANDUAN PENGGUNAAN MODUL<br />

<strong>Modul</strong> <strong>Penetapan</strong> dan <strong>Hala</strong> tuju <strong>RPS</strong> boleh digunakan sebagai sumber Pembelajaran Akses Kendiri<br />

(Self Access Learning) bagi meningkatkan kefahaman dalam penyediaan Rancangan Pemajuan<br />

Sekolah (<strong>RPS</strong>). <strong>Modul</strong> ini juga boleh dijadikan sebagai bahan bagi tujuan Program Pembangunan<br />

Profesionalisme Berterusan (CPD) atau sesi perbengkelan kepada kepimpinan dan guru-guru di<br />

sekolah berkaitan penyediaan <strong>RPS</strong>.<br />

Bagi memudahkan penggunaan modul ini, sama ada bagi keperluan latihan, CPD, bengkel mahupun<br />

sebagai rujukan umum, saya telah menggunakan ikon-ikon tertentu sebagai panduan kepada<br />

pengguna bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti yang disyorkan. Sila fahami fungsi ikon-ikon tersebut<br />

seperti di bawah, bagi meningkatkan kefahaman dan keberkesanan penggunaan modul.<br />

Terdapat aktiviti<br />

perbengkelan<br />

Terdapat aktiviti<br />

berteraskan kuiz<br />

atau menguji minda<br />

Anda perlu<br />

mengakses bahan<br />

dalam talian.<br />

Aktiviti<br />

perkongsian /<br />

sumbangsaran<br />

Bahan bacaan /<br />

softcopy boleh diakses<br />

pada pautan<br />

8<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PANDUAN PENGGUNAAN MODUL e-PEMBELAJARAN<br />

<strong>Modul</strong> <strong>Penetapan</strong> <strong>Hala</strong> <strong>Tuju</strong> dan <strong>RPS</strong> ini telah diintergrasikan dengan e-Book dan<br />

modul e-Pembelajaran. Pengguna boleh mengakses bahan perbengkelan, bahan<br />

bacaan dan rujukan lain bagi tujuan pelaksanaan aktiviti pembelajaran atau sesi<br />

perbengkelan dengan mengikuti langkah- langkah yang berikut;<br />

1. Sila gunakan browser Google Chrome<br />

2. Layari alamat www.gmail.com<br />

3. Masukkan email gmail anda<br />

4. Masukkan kata laluan<br />

5. Tekan ikon google apps (tanda 9 kotak kecil di<br />

penjuru kanan sebelah atas halaman)<br />

6. Klik ikon Google Classroom (GC). Jika ikon GC<br />

tidak kelihatan, tekan butang Continue hingga<br />

ikon GC ditemui.<br />

8. Setelah halaman GC dipaparkan, tekan tanda<br />

“+” yang berada di penjuru kanan sebelah atas<br />

halaman, dan pilih Join Class<br />

10. Masukkan class code:<br />

jhl05xt<br />

Untuk lebih pantas, Imbas QR<br />

Code di bawah atau taip URL:<br />

http://gg.gg/gcmrrps<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

9


PENDAHULUAN<br />

Rancangan Pemajuan Sekolah (<strong>RPS</strong>) ialah satu dokumen yang mengandungi kerangka, panduan, langkah,<br />

proses, dan strategi untuk diguna pakai oleh pihak sekolah bagi menghasilkan rancangan<br />

penambahbaikan sekolah. <strong>RPS</strong> terdiri daripada tiga komponen iaitu pelan strategik, pelan taktikal dan<br />

pelan operasi yang dapat dijelaskan seperti berikut;<br />

a) PELAN STRATEGIK ialah dokumen parancangan yang dirangka hasil daripada proses menilai keadaan<br />

semasa bagi menentukan strategi untuk mencapai visi organisasi. Ia merupakan hasil perancangan<br />

peringkat pengurusan tertinggi, berjangka panjang dan menyeluruh. Pelan ini perlu mengambil kira<br />

status semasa, matlamat yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai matlamat dan penilaian<br />

keberkesanan pelaksanaan dalam tempoh panjang. Lazimnya antara 3 – 5 tahun.<br />

b) PELAN TAKTIKAL merupakan program atau aktiviti bagi memastikan Pelan Strategik dilaksanakan. Ia<br />

disediakan dengan menentukan keutamaan dan mengambil kira sumber dalaman dan luaran yang<br />

sedia ada. Pelan Taktikal merupakan perancangan pengurusan peringkat pertengahan dalam<br />

sesebuah organisasi, berjangka pendek dan dalam skop yang lebih khusus. Pelan ini perlu mengambil<br />

kira matlamat dan strategi yang telah dinyatakan dalam Pelan Strategik.<br />

c) PELAN OPERASI adalah merujuk kepada aktiviti bagi memastikan program yang dirancang dalam<br />

Pelan Taktikal dilaksanakan. Pelan Operasi merupakan hasil perancangan peringkat pelaksana dalam<br />

sesebuah oranisasi. Pelan ini bercorak semasa bagi menyelesaikan masalah yang lebih spesifik. Pelan<br />

ini perlu mengambil kira apa, di mana, bagaimana, bila dan siapa yang akan melaksanakannya.<br />

10<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PRINSIP ASAS RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (<strong>RPS</strong>)<br />

• <strong>RPS</strong> bukannya satu proses evolusi atau revolusi tetapi ia lebih menjurus kepada proses menjana cara<br />

baru bagi melakukan sesuatu tugas dengan lebih berkesan.<br />

• Pengetua dan Guru Besar perlu berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong bagi<br />

menyediakan <strong>RPS</strong>. Tanpa sokongan dan kepimpinan Pengetua dan Guru Besar proses ini tidak akan<br />

bergerak lancar dan tidak berupaya membawa sebarang perubahan.<br />

• Semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan perlu melibatkan diri atau mengetahui proses<br />

perancangan ini. Lagi ramai yang terlibat dalam proses menyediakan <strong>RPS</strong>, atau tahu mengenainya<br />

maka lebih mudah dan berkesan pelaksanaannya.<br />

• Perbincangan mengenai matlamat dan strategi pemajuan sekolah perlu berasaskan pertimbangan<br />

yang teliti daripada pelbagai sumber data dan penyelidikan.<br />

• <strong>RPS</strong> adalah satu proses pemajuan yang berterusan, menuntut pemantauan yang berterusan serta<br />

melakukan pengubahsuaian ke atas program-program dan proses-proses yang kurang berkesan.<br />

• Matlamat <strong>RPS</strong> adalah untuk mewujudkan sekolah kualiti dan kemenjadian murid. Kemenjadian murid<br />

adalah berkait secara langsung dengan apa yang sebenarnya berlaku di dalam bilik darjah. Oleh itu<br />

<strong>RPS</strong> bukan sahaja mengenai kepimpinan yang berkesan, tetapi turut menyentuh keperluan<br />

menghasilkan guru yang berkualiti dan kemenjadian murid secara holistik.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

11


12<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


SUB MODUL 1<br />

KERANGKA ASAS DAN<br />

KOMPONEN UTAMA<br />

RANCANGAN PEMAJUAN<br />

SEKOLAH (<strong>RPS</strong>)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

13


14<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


KERANGKA ASAS DAN KOMPONEN <strong>RPS</strong><br />

OBJEKTIF<br />

• Membezakan konsep strategi,<br />

strategik, pemikiran strategik,<br />

pengurusan strategik dan<br />

perancangan strategik.<br />

• Mengetahui dan memahami<br />

secara umum komponen <strong>RPS</strong>.<br />

Pemikiran<br />

Strategik<br />

Perancangan<br />

Strategik<br />

Pengurusan<br />

Strategik<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

15


Aktiviti 1<br />

Apakah strategi?<br />

dan apakah bezanya dengan<br />

strategik?<br />

16<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Strategi berasal dari perkataan Latin:<br />

Strategos (the art of generalship, or<br />

how to be an effective general).<br />

Kamus Oxford mentakrifkan;<br />

Strategy has to do with war and<br />

deception of an enemy. In nonprofit<br />

management, strategy has to do with<br />

responding to a dynamic and often<br />

hostile environment in pursuit of a<br />

public service mission<br />

(Allison &Kaye, 2005)<br />

• Strategy is the art<br />

of the general.<br />

• Strategy is direction<br />

and destination.<br />

• Strategy is a set of<br />

decisions made.<br />

• Strategy is getting it<br />

right and doing it<br />

right.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

17


Aktiviti 2<br />

Katakan anda memimpin suatu pelayaran…!<br />

Persoalan apakah yang perlu anda pertimbangkan?<br />

18<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Persoalan yang perlu diberi pertimbangan;<br />

• Dari manakah kapal ini?<br />

• Ke manakah destinasi pelayarannya?<br />

• Dekat atau jauh jarak pelayarannya?<br />

• Bilakah kapal dijangka tiba?<br />

• Bagaimana mengendalikannya?<br />

• Apakah sumber yang ada?<br />

• Apakah halangan atau cabaran yang<br />

bakal diharungi?<br />

• Sentiasa muhasabah!<br />

Kaitkan situasi<br />

kapal layar ini<br />

dengan<br />

peranan anda<br />

di sekolah....<br />

Perbezaan antara hanyut dan belayar ditentukan oleh matlamat.<br />

(Danial Z Abidin, 2005)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

19


Apakah Pemikiran Strategik?<br />

Pemikiran strategik adalah keupayaan untuk<br />

melepaskan isu-isu hari ini dan meletakkan diri<br />

sendiri pada masa hadapan.<br />

Pemikiran Strategik ialah keupayaan individu atau<br />

pemimpin melukis rupa bentuk sasaran masa<br />

hadapan yang diinginkan, melangkaui situasi atau<br />

keadaan hari ini.<br />

Pemikiran Strategik adalah amalan pemikiran yang<br />

seharusnya diamalkan oleh kepimpinan di sekolah.<br />

Perancangan dan tindakan yang strategik berakar dari<br />

pemikiran yang strategik.<br />

20<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Senario Pemikiran Strategik<br />

Anda melakukan lawatan ke Pusat<br />

Sumber sekolah anda….<br />

Aktiviti 3<br />

1. Apakah perkara yang anda akan ubah untuk<br />

meningkatkan fungsi dan keberkesanan<br />

Pusat Sumber sekolah anda?<br />

2. Apakah perubahan yang ingin dilihat dalam<br />

tempoh 3 tahun lagi?<br />

3. Apakah keupayaan yang perlu ditingkatkan?<br />

4. Apakah cara yang sistematik untuk<br />

mengurus perubahan tersebut agar dapat<br />

difahami dan disokong oleh semua warga<br />

organisasi?<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

21


Aktiviti 4<br />

Bengkel Pemikiran Strategik<br />

Dalam Amalan Kepimpinan di<br />

Sekolah<br />

22<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Apabila melaksanakan penilaian kendiri!<br />

PEMIKIRAN STRATEGIK<br />

Sila buka Toolkit bagi Aktiviti 4: (sila buka portal e-Pembelajaran)<br />

Buat penilaian kendiri berkaitan amalan anda di sekolah dengan memberikan respons pada<br />

pernyataan-pernyataan dalam soal selidik. Sila pilih opsyen yang bersesuaian dengan pengalaman<br />

anda. (kejujuran dalam menjawab akan memberi gambaran yang lebih tepat terhadap diri anda)<br />

1 - Hampir tidak pernah,<br />

2 - Sekali dalam beberapa ketika (jarang-jarang),<br />

3 - Kadang-kadang,<br />

4 - Kerap,<br />

5 - Hampir selalu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Anda perlu realistik tentang setakat mana anda benar-benar terlibat dalam tingkah laku yang<br />

dinyatakan pada item.<br />

Berikan jawapan anda berasaskan kepada apa yang benar-benar anda lakukan!<br />

Pastikan anda tidak memberikan jawapan berasakan kepada apa yang anda fikirkan IDEAL<br />

atau apa yang anda akan lakukan.<br />

Jawapan anda adalah berasaskan kepada amalan anda pada kebanyakan hari dan dalam<br />

kebanyakan situasi atau masalah yang dihadapi.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

23


PEMIKIRAN STRATEGIK DALAM AMALAN KEPIMPINAN<br />

DI SEKOLAH.<br />

Adakah ciri-ciri berikut menjadi sebahagian daripada amalan kepimpinan anda?<br />

Berfikiran di luar<br />

Kotak ?<br />

Pemberani ? ada idea “gila”<br />

tetapi berkesan ?<br />

Pemikiran<br />

yang<br />

bersistem..?<br />

Menerima<br />

kepelbagaian ?<br />

Bersifat<br />

bertimbang rasa<br />

dan pemurah..?<br />

Berfikiran<br />

Terbuka<br />

Ingin tahu ?<br />

Optimis untuk<br />

membina masa<br />

hadapan ?<br />

Mencari dan menjalin<br />

kebijaksanaan secara<br />

kolektif?<br />

24<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Konsep Perancangan Strategik<br />

Perancangan Strategik ialah suatu kerangka kerja bagi melaksanakan mandat<br />

kerajaan melalui penjelasan misi dan visi, menganalisis persekitaran,<br />

pemilihan fokus keutamaan, matlamat, petunjuk prestasi utama, penetapan<br />

sasaran, objektif, menjana strategi, dan pelan pelaksanaan strategi.<br />

(Perspektif Perkhidmatan Awam)<br />

Perancangan Strategik sebagai satu usaha yang teratur bagi menghasilkan<br />

keputusan-keputusan yang fundamental dan tindakan-tindakan yang dapat<br />

membentuk serta mengemudi sesebuah organisasi demi kecemerlangan.<br />

(Bryson, 2004)<br />

Perancangan Strategik sebagai satu proses formulasi strategi dan<br />

implementasi strategi yang melibatkan proses analisis strategik, pilihan<br />

strategik atau formulasi strategik, dan pelaksanaan strategik.<br />

(Fidler, 2002)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

25


Rumusan Konsep Perancangan Strategik<br />

Perancangan Strategik<br />

merupakan tahap<br />

perancangan tertinggi yang<br />

melihat hala tuju organisasi<br />

pada jangka masa panjang,<br />

sekurang-kurangnya 3 – 5 tahun<br />

ke hadapan dengan menyoal<br />

dan mencari jawapan tentang<br />

apakah (WHAT) akan dilakukan<br />

pada masa hadapan,<br />

bagaimanakah (HOW)<br />

dilaksanakan, siapakah (WHO)<br />

yang akan bertanggungjawab<br />

dan bilakah (WHEN) ianya akan<br />

tercapai.<br />

‣ Perancangan tertinggi<br />

‣ <strong>Hala</strong> tuju organisasi<br />

‣ Jangka masa panjang<br />

‣ Menjawab mengenai;<br />

• Apakah (WHAT)<br />

• Bagaimanakah (HOW)<br />

• Siapakah (WHO)<br />

• Bilakah (WHEN)<br />

26<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Perbezaan Pengurusan & Perancangan<br />

Strategik<br />

Pengurusan Strategik<br />

Pengurusan Strategik<br />

adalah berkaitan POLC;<br />

sebagai satu proses<br />

formulasi, implementasi<br />

dan penilaian tindakantindakan<br />

yang akan<br />

memastikan organisasi<br />

berupaya mencapai<br />

objektifnya.<br />

Perancangan Strategik<br />

Perancangan strategik<br />

sebagai tahap perancangan<br />

yang tertinggi dalam<br />

melihat hala tuju organisasi<br />

pada masa panjang<br />

sekurang-kurangnya antara<br />

3-5 tahun akan datang<br />

dalam skop yang lebih luas<br />

atau umum.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

27


Pendekatan<br />

masa depan<br />

dan kaedah<br />

KAITAN ANTARA PEMIKIRAN, KEPUTUSAN DAN<br />

PERANCANGAN STRATEGIK…! (Fidler, 2002)<br />

Pemikiran Strategik<br />

Penjanaan pilihan<br />

Apakah yang mungkin berlaku?<br />

Pilihan<br />

Membuat Keputusan<br />

Strategik<br />

Membuat Pilihan ?<br />

Keputusan<br />

Perancangan Strategik<br />

Mengambil Tindakan<br />

Bagaimanakah cara untuk melakukannya?<br />

Strategi &<br />

Pelan Taktikal<br />

28<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


KOMPONEN UTAMA <strong>RPS</strong><br />

Program<br />

Intervensi<br />

Pelan Taktikal &<br />

Operasi<br />

Perancangan<br />

Strategik<br />

Rancangan<br />

Pemajuan Sekolah<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

29


Program<br />

Aktiviti<br />

Intervensi<br />

GAMBARAN MENYELURUH MENEGENAI<br />

KERANGKA RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH<br />

PELAN JANGKA PANJANG<br />

Ke mana<br />

hala tuju ?<br />

Apa<br />

Matlamat?<br />

01 02 03 04<br />

PELAN JANGKA PENDEK<br />

Apa? Berapa ? Bagaimana?<br />

05<br />

Apa? Bila?<br />

Siapa?<br />

06<br />

MANDAT<br />

VISI<br />

MISI<br />

NILAI<br />

Matlamat<br />

Strategik /<br />

KRA 1<br />

Matlamat<br />

Strategik/<br />

KRA 2<br />

Objektif 1<br />

Objektif 2<br />

Objektif 1<br />

Objektif 2<br />

KPI<br />

KPI<br />

KPI<br />

KPI<br />

KPI<br />

KPI<br />

Strategi 1<br />

Strategi 2<br />

Strategi 3<br />

Strategi 4<br />

Strategi 5<br />

30<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


C<br />

INPUT<br />

TARIKH MASA KINI<br />

Di manakah kita<br />

sekarang?<br />

PEMIKIRAN STRATEGIK<br />

Sumber: Haines Centre for Strategic Management<br />

D<br />

PELAN STRATEGIK ( 3- 5 TAHUN)<br />

PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL<br />

KENDALIAN SISTEM / PROSES<br />

Bagaimanakah kita sampai ke sana ( merapati jurang dari C ke A )<br />

IMBASAN PERSEKITARAN<br />

LUARAN MASA DEPAN<br />

Apakah yang akan berubah di masa<br />

hadapan kita? Persekitran luaran<br />

yang akan memberi kesan kepada<br />

kita.<br />

TARIKH MASA DEPAN<br />

Output / Outcomes<br />

A<br />

E<br />

PENILAIAN SEMASA<br />

STRATEGI UTAMA<br />

TINDAKAN UTAMA<br />

HASIL YANG DIINGINI<br />

S<br />

W<br />

O<br />

T<br />

B<br />

GELUNG MAKLUM BALAS<br />

Di manakah<br />

kita mahu<br />

menjadi<br />

Ukuran Kejayaan Utama/ Matlamat:<br />

Bagaimanakah kita akan tahu apabila kita sampai ke sana?<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

31


Berdasarkan kepada templat Model Pemikiran Strategik, kita mulakan perancangan<br />

sebagaimana langkah berikut;<br />

A<br />

Menentukan hasil/ outcomes;<br />

Apakah yang akan berubah di<br />

masa hadapan kita? Tentukan<br />

tarikh/masa.<br />

B<br />

Tetapkan KPI iaitu proses<br />

menentukan Ukuran Kejayaan<br />

Utama / Matlamat iaitu<br />

keberhasilan/ outcomes yang<br />

mahu dicapai.<br />

D<br />

Penjanaan STRATEGI UTAMA<br />

dan TINDAKAN UTAMA. Fasa ini<br />

adalah proses merapatkan<br />

jurang antara A dan C<br />

Ketahui TOV atau prestasi<br />

semasa. Laksanakan analisis<br />

persekitaran (SWOT) untuk C<br />

penjanaan strategi.<br />

E<br />

Melaksanakan imbasan<br />

persekitaran luaran masa<br />

hadapan.<br />

32<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Kepentingan <strong>RPS</strong><br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Menentukan keberkesanan program yang dilaksanakan dan<br />

meningkatkan keupayaan organisasi.<br />

Meningkatkan kecekapan, menambah baik persefahaman<br />

dan budaya pembelajaran.<br />

Memastikan segala program yang dilaksanakan adalah<br />

berdasarkan keperluan dan berasaskan data.<br />

Memupuk budaya kerja berpasukan yang mantap dan<br />

berkualiti, menambah baik komunikasi dan hubungan luar.<br />

5<br />

Meningkatkan pencapaian sesuatu program ke tahap paling<br />

optimum<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

33


ISU-ISU BERKAITAN <strong>RPS</strong><br />

• Perancangan <strong>RPS</strong> tidak menyeluruh, tidak strategik dan tidak menepati<br />

sasaran.<br />

• Intervensi tidak menepati punca masalah atau isu dan tidak berkesan.<br />

• <strong>RPS</strong> tidak dirujuk dalam melaksanakan aktiviti atau program. <strong>RPS</strong> menjadi<br />

umpama “Gajah Putih” sahaja. <strong>RPS</strong> disediakan sekadar memenuhi<br />

keperluan pentadbiran atau sebagai “asalkan ada” dan bukan kerana<br />

disediakan atas keperluan untuk penambahbaikan sekolah.<br />

• Laporan pelaksanaan program tidak selari dengan perancangan dalam <strong>RPS</strong>.<br />

• KPI tidak digunakan untuk pembangunan mengikut kohort murid.<br />

• Fungsi pengurusan POLC dan pendekatan PDCA tidak berlaku.<br />

34<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


SUB MODUL 2<br />

PELAN STRATEGIK<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

35


36<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PELAN STRATEGIK<br />

OBJEKTIF<br />

• Mengetahui dan memahami proses-proses utama dalam<br />

penjanaan Pelan Strategik.<br />

• Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam<br />

mengenal pasti isu, penetapan matlamat, objektif, KPI,<br />

dan sasaran.<br />

• Menghasilkan Pelan Strategik.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

37


PELAN STRATEGIK (INDUK)<br />

Pelan Strategik merupakan dokumen perancangan yang dirangka hasil<br />

daripada proses menilai keadaan semasa bagi menentukan strategi untuk<br />

mencapai visi organisasi. Pelan Strategik merupakan hasil perancangan<br />

peringkat pengurusan tertinggi, berjangka panjang/ sederhana (3-5 tahun)<br />

dan menyeluruh. Pelan ini perlu mengambil kira status semasa, matlamat<br />

dan penilaian keberkesanan.<br />

Perancangan Strategik merupakan satu proses yang dirangka dengan niat<br />

tertentu, mengenal pasti satu atau lebih matlamat dan kemudian membuat<br />

keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk merealisasikan hasrat<br />

dan mencapai matlamat yang ditetapkan oleh individu atau organisasi. Ia juga<br />

melibatkan persediaan yang berhati-hati dan cermat di mana maklumat dan<br />

data dianalisa, membuat keputusan yang strategik serta penggunaan pelbagai<br />

alat dan teknik (Byron , 2011) .<br />

38<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Pengurusan sekolah harus menyedari bahawa penyediaan <strong>RPS</strong> ini perlulah<br />

mengambil kira keperluan sekolah dalam menterjemah aspirasi yang<br />

terkadung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-<br />

2025) dengan menjadikan SKPMg2 sebagai teras utama.<br />

Pelan<br />

Pembangunan<br />

Pendidikan<br />

Malaysia (PPPM)<br />

adalah Pelan<br />

Strategik KPM,<br />

iaitu pelan jangka<br />

panjang<br />

pembangunan<br />

pendidikan oleh<br />

KPM<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

39


STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA<br />

GELOMBANG 2 (SKPMg2)<br />

1.1 PGB Sebagai Peneraju<br />

1.1.1 <strong>Penetapan</strong> <strong>Hala</strong> <strong>Tuju</strong> 1.1.2 Penyediaan <strong>RPS</strong><br />

Membuat Analisis<br />

Menentukan Sasaran<br />

Mendokumen dan menyebarluas<br />

hala tuju<br />

Mengetuai penyediaan garis panduan<br />

/ format <strong>RPS</strong><br />

Merangka strategi mencapai sasaran<br />

Memantau dan menyiapkan dokumen<br />

<strong>RPS</strong><br />

Menyeluruh, jelas dan mengambil kira<br />

keperluan sekolah<br />

Mekanisme sesuai, mengikut ketetapan,<br />

keperluan sekolah dan komprehensif<br />

40<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Model Pengurusan Strategik Untuk<br />

Institusi Pendidikan Awam (IPA)<br />

Bagi tujuan modul ini,<br />

Model Pengurusan<br />

Strategik yang digunakan<br />

ialah Model IPA yang<br />

menjelaskan bahawa<br />

proses penjanaan<br />

Perancangan<br />

Strategik (<strong>RPS</strong>)<br />

berlaku dalam<br />

7 fasa.<br />

FASA 7. Penilaian Prestasi &<br />

Penambahbaikan berterusan<br />

FASA 6: Pelaksanaan Strategi<br />

(Implementasi)<br />

FASA 5: Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal<br />

dan Pelan Operasi<br />

FASA 4: Isu Strategik, Matlamat (KRA), Objektif,<br />

KPI & Sasaran<br />

FASA 3: Analisa Persekitaran (SWOT / SWOC): Maklumat<br />

Dalaman & Luaran Organisasi<br />

FASA 2: <strong>Hala</strong> tuju Organisasi: Mandat Kerajaan, Misi, Visi,Nilai<br />

(Termasuk Nilai, Piagam pelanggan, Slogan, Logo, Warna Korperat)<br />

Pusingan<br />

Semula<br />

FASA 1: Pra-Perancangan<br />

Sumber asal: Bryson, J.M (2003) Strategic Planning for Public and Non-Profit Organisation.<br />

San Francisco: Jossey-Bass<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

41


42<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

43


1.1 Pra Perancangan – Kesediaan Sekolah<br />

Proses<br />

Tindakan<br />

1.1 Mewujudkan Jawatankuasa Induk <strong>RPS</strong><br />

1.2<br />

1.3<br />

Taklimat memperkasakan sekolah kepada jawatankuasa<br />

kerja<br />

Mengadakan mesyuarat untuk memperkenalkan SKPMg2<br />

dan <strong>RPS</strong>.<br />

1.4 Agihan tugas kepada guru-guru jawatankuasa pelaksana<br />

1.5<br />

Mengadakan sidang kerja (bengkel) memahami dan<br />

melaksanakan SKPMg2 dan <strong>RPS</strong>.<br />

1.6 Membuat penilaian tahap kefahaman dan kesediaan<br />

warga sekolah terhadap SKPMg2 dan <strong>RPS</strong> (jika perlu)<br />

1.7 Membuat perancangan pelaksanaan SKPMg2 dan <strong>RPS</strong>.<br />

44<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


1.2 Pra Perancangan – Pengumpulan Data<br />

Proses<br />

Tindakan<br />

2.1 Tubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah.<br />

2.2 Adakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Maklumat<br />

2.3 Kenalpasti stok data dan maklumat yang terdapat di<br />

sekolah.<br />

2.4 Kenal pasti data tambahan yang diperlukan.<br />

2.5 Mengenal pasti kaedah-kaedah pengumpulan data.<br />

2.6 Mengadakan mesyuarat semua guru dan staf sokongan<br />

2.7 Menyediakan pelan taktikal bagi melaksanakan penarafan<br />

kendiri sekolah.<br />

2.8 Menjalankan penarafan kendiri sekolah menggunakan<br />

SKPMg2<br />

2.9 Mewujudkan profil sekolah.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

45


PRINSIP PEMILIHAN KAEDAH MENGUMPUL DATA<br />

• Kesesuaian perkara<br />

diukur dan indikator<br />

dengan kaedah<br />

SKPMg2<br />

• Kebolehlaksanaan<br />

kaedah<br />

• Kebolehan<br />

melihat/<br />

mengukur<br />

indikator dengan<br />

kaedah<br />

HADIR &<br />

CICIR<br />

DISIPLIN<br />

Bagimana<br />

Mengumpul<br />

Data<br />

AKADEMIK<br />

PIBK<br />

• Alat ukur<br />

yang sesuai<br />

• Ukuran yang<br />

relevan<br />

46<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PRA PERANCANGAN<br />

Latar belakang sekolah/ Profil Sekolah;<br />

Kepimpinan di sekolah perlu memastikan maklumat profil sekolah telah dikemas kini dan lengkap<br />

kerana data daripada maklumat profil sekolah ini akan menjadi sebahagian daripada data utama<br />

(big data) dalam penjanaan strategi.<br />

• Sejarah sekolah<br />

• Enrolmen murid<br />

• Biodata Pengetua/ Guru<br />

Besar<br />

• Prestasi akademik dan<br />

kokurikulum<br />

• Disiplin murid<br />

• Demografi penduduk<br />

• Persekitaran sekolah<br />

• Kemudahan fizikal<br />

• Pencapaian terbaik sekolah<br />

• Laporan analisis program<br />

• Laporan prestasi semasa<br />

• Menyemak tahap kesediaan<br />

sekolah<br />

• Menyemak tahap kesediaan<br />

staf<br />

• Mengenal pasti pendekatan<br />

• Mengenal pasti mandat<br />

• Menetapkan jadual kerja<br />

pelaksana<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

47


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)<br />

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN<br />

1. Penubuhan Jawatankuasa Induk 19 Mei 2018 PGB<br />

2. Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja 22 Mei 2018 PGB<br />

3. Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana 22 Mei 2018 PGB<br />

4.<br />

Proses Pertama<br />

4.1 Pra Perancangan<br />

4.1.1 Latar belakang sekolah<br />

4.1.1.1 Sejarah sekolah<br />

4.1.1.2 Enrolmen murid<br />

4.1.1.3 Biodata Penegtua/ Guru Besar<br />

4.1.1.4 Prestasi akademik dan kokurikulum<br />

4.1.1.5 Disiplin murid<br />

4.1.1.6 Demografi penduduk<br />

4.1.1.7 Persekitaran sekolah<br />

4.1.1.8 Kemudahan fizikal<br />

26 Mei 2018<br />

8 Jun 2018<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

48<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)<br />

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN<br />

4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah<br />

4.1.3 Laporan analisis program<br />

4.1.4 Laporan prestasi semasa<br />

4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah<br />

4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf<br />

4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan<br />

4.1.5 Mengenal pasti mandat<br />

4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana<br />

9 Jun 2018<br />

15 Jun 2018<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

5. Proses Kedua<br />

5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah<br />

5.1.1 Menyemak pernyataan misi<br />

5.1.2 Menyemak pernyataan visi<br />

5.1.3 Menyemak pernyataan nilai dan piagam pelanggan<br />

5.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo, warna<br />

organisasi<br />

16 Jun 2018<br />

17Jun 2018<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

49


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)<br />

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN<br />

6. Proses Ketiga<br />

6.1 Analisis persekitaran<br />

6.1.1 Analisis persekitaran strategik<br />

6.1.2 Analisis SWOT<br />

6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran<br />

18 Jun 2018<br />

22 Jun 2018<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

7. Proses Keempat<br />

7.1 Isu Strategik , Matlamat (KRA), Matlamat,<br />

Objektif & KPI<br />

7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik<br />

7.1.2 Membentuk matlamat strategik & KPI<br />

7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang<br />

7.1.4 Pembinaan strategi utama (TOWS Matrik)<br />

7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang<br />

strategik<br />

23 Jun 2018<br />

6 Julai 2018<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

50<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)<br />

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN<br />

8. Proses Kelima<br />

8.1 Pembinaan Strategi, Pelan Taktikal dan Pelan<br />

Operasi<br />

7 Julai 2018<br />

13 Julai 2018<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

9. Proses Keenam<br />

9.1 Impelementasi Strategi/Taktikal/ Operasi<br />

9.2 Pelancaran Pelan Strategik<br />

14 Julai 2018<br />

10 Ogos 2018<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

10. Proses Ketujuh<br />

10.1 Penilaian Prestasi & Penambahbaikan<br />

berterusan<br />

Pertengahan Fasa<br />

Pelaksanaan<br />

JK Induk,<br />

JK Kerja &<br />

JK Pelaksana<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

51


52<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

53


MANDAT<br />

VISI<br />

MISI<br />

NILAI-NILAI ORGANISASI<br />

54<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


2.1 Mandat<br />

APAKAH ITU MANDAT?<br />

Kamus Dewan- DBP (2005):<br />

1. Amanah yang diberikan oleh<br />

orang ramai.<br />

2. Kuasa yang diberikan oleh pihak<br />

yang lebih tinggi.<br />

3. Surat kuasa, surat perintah<br />

4. Kuasa yang diberikan untuk<br />

mentadbir.<br />

CONTOH MANDAT:<br />

Perlembagaan & Dasar-Dasar<br />

Kerajaan<br />

Akta Pendidikan 1996<br />

(Pindaan 2002)<br />

Akta acara kewangan 1957<br />

Arahan perbendaharaan<br />

Peraturan am sekolah<br />

Pekeliling dan surat<br />

pekeliling perbendaharaan,<br />

KPM, JPN & Jabatan<br />

Akautan Negara.<br />

Semua undang-undang<br />

Kerajaan Malaysia.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

55


2.2 Visi<br />

VISI?<br />

Pandangan yang jauh<br />

(terutamanya yang<br />

berkaitan dengan<br />

perkembangan masa<br />

depan dsb) bagi<br />

mencapai matlamat<br />

penting sesebuah<br />

organisasi atau negara.<br />

Kamus Dewan (2007):<br />

56<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Aktiviti 5<br />

Apakah<br />

kemungkinan<br />

yang sedang<br />

berlaku<br />

dengan<br />

sekolah yang<br />

mempunyai<br />

situasi seperti<br />

ini ?<br />

Situasi sekolah seperti ini akan berlaku jika kepimpinan di<br />

sekolah tidak memiliki visi yang jelas, tidak dihayati dan dikongsi<br />

bersama dalam kalangan guru-guru….kongsikan pengalaman<br />

atau pandangan anda!<br />

PGB<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

57


Aktiviti 6<br />

PGB<br />

Situasi seperti ini akan berlaku jika kepimpinan di sekolah memiliki visi<br />

yang jelas, dihayati dan dikongsi bersama dalam kalangan warga<br />

sekolah. Apakah yang anda boleh lakukan untuk mewujudkan situasi<br />

sekolah seperti ini?<br />

58<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


2.3 Misi<br />

MISI?<br />

Kamus Dewan (2007):<br />

Tugas khusus yang<br />

dipertanggungjawabkan kepada atau<br />

yang akan dilakukan oleh seseorang<br />

atau sesuatu kumpulan.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

59


PERBEZAAN VISI & MISI<br />

VISI dan MISI masing-masing mempunyai fungsi yang jelas dalam pengurusan<br />

organisasi. Lazimnya sekolah menggunakan Visi dan Misi yang sama seperti KPM. Bagi<br />

mengelakkan sebarang kekeliruan mengenai visi dan misi, berikut adalah beberapa<br />

perbezaan antara visi dan misi;<br />

Visi<br />

Visi digunakan untuk komunikasi<br />

Mempunyai tempoh masa yang panjang,<br />

tetapi lebih berfokus<br />

Visi memberi inspirasi<br />

Visi adalah untuk dilihat kejayaannya<br />

Visi berpunca daripada hati dan untuk<br />

hati (heart and for the heart)<br />

Visi perlu dikejar/ dipegang<br />

Misi<br />

Misi digunakan untuk merancang<br />

Mempunyai tempoh masa yang pendek<br />

tetapi fokusnya lebih luas<br />

Misi memberi maklumat<br />

Misi adalah untuk diketahui dan<br />

dilaksanakan<br />

Misi berpunca dari minda dan untuk<br />

minda (head and for the head)<br />

Misi perlu diajar/diterapkan<br />

Sumber: Hairuddin & Muhammad Bustamam (2009). Perancangan Strategik Sekolah.<br />

60<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


VISI<br />

MISI<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

61


VISI & MISI SECARA IMPLISIT<br />

Visi dan Misi secara implisit dapat dikesan menerusi beberapa elemen<br />

yang diterapkan di sekolah, yang terpancar dari semangat dan ciri-ciri<br />

budaya, sebagaimana yang dimanifestasikan dalam sikap dan cita-cita<br />

warga sekolah (ETOS).<br />

• Piagam Pelanggan<br />

• Moto atau Slogan<br />

• Logo Organisasi<br />

• Warna Organisasi<br />

62<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


2.4 Nilai<br />

Nilai menjadi asas dan boleh dikatakan sebagai DNA kepada sekolah atau organisasi.<br />

Masyarakat menilai, mengukur atau membuat keputusan terhadap sesuatu perkara, tahap,<br />

mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda mengenai individu atau perkara sebagai baik, berharga<br />

dan bernilai. Perkara yang perlu ditanyakan ialah, apakah yang anda nilai? Apakah budaya dan<br />

norma yang ada di sekolah atau organisasi anda? Mengapa nilai yang anda pilih penting kepada<br />

sekolah? Apakah cara bekerja yang anda fikir sesuai untuk sekolah anda? Persoalan ini penting<br />

kerana nilai adalah pemacu kepada prestasi “value drive performance” di mana nilai akan<br />

mengikat visi, misi dan strategi bersama-sama.<br />

Nilai ialah prinsip, piawai dan tatacara tindakan seseorang dalam<br />

sesuatu organisasi. (W.G Ricky & M. Pustay, 1999).<br />

Contoh nilai-nilai<br />

murni yang<br />

diterap dalam<br />

budaya sekolah<br />

Amanah<br />

Tanggungjawab<br />

Ikhlas<br />

Benar<br />

Sederhana<br />

Tekun<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

63


Aktiviti 7<br />

Apakah nilai-nilai yang anda terapkan di sekolah?<br />

NILAI SEKOLAH<br />

Nilai merupakan faktor kemanusiaan yang akan mendorong<br />

sinergi individu dalam organisasi untuk bertindak dan bekerja.<br />

Nilai juga adalah set panduan, prinsip, kepercayaan, atau<br />

pernyataan yang akan menyokong pematuhan janji serta sebagai<br />

panduan organisasi untuk mencapai visi.<br />

HURAIAN NILAI<br />

64<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

65


MAKLUMAT DALAMAN & LUARAN ORGANISASI<br />

Maklumat dalaman adalah merujuk kepada kekuatan dan kelemahan yang<br />

terdapat di sekolah. Manakala maklumat luaran adalah berkaitan peluang<br />

dan cabaran yang berada di luar organisasi tetapi perlu dihadapi dan<br />

ditangani untuk mencapai objektif strategik.<br />

Bagi memastikan matlamat, objektif dan strategi memberikan impak yang<br />

selari dengan dasar-dasar dan aspirasi pendidikan, kepimpinan sekolah<br />

terlebih dahulu perlu memahami dan menterjemah dasar-dasar, ketetapan<br />

dan perubahan yang berlaku dalam lanskap pendidikan negara, agar hala<br />

tuju sekolah menjadi sebahagian daripada aspirasi tersebut.<br />

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM), Melangkah<br />

Ke Hadapan, DTP, SKPMg2, TS25, KBAT, STEM, ketetapan dan dasar-dasar<br />

lain dalam KPM perlu dirujuk bagi memastikan aspirasi dalam pendidikan<br />

dapat diterjemah dan disambut pelaksanaannya di peringkat sekolah.<br />

66<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


3.1 Analisis Persekitaran Strategik<br />

MENTERJEMAH DASAR<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

67


Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia<br />

Akses<br />

Kualiti<br />

Ekuiti<br />

Perpaduan<br />

100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan<br />

daripada prasekolah hingga menengah atas<br />

menjelang tahun 2020<br />

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam<br />

pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam<br />

tempoh 15 tahun<br />

50% pengurangan dalam jurang pencapaian<br />

(bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang<br />

tahun 2020<br />

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian<br />

pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan<br />

menghargai kepelbagaian<br />

Kecekapan<br />

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut<br />

peruntukan sedia ada<br />

68<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya<br />

bersaing pada peringkat global<br />

Setiap murid akan mempunyai …<br />

K<br />

emahiran<br />

memimpin<br />

K<br />

emahiran<br />

Dwibahasa<br />

Kemahiran<br />

berfikir<br />

E<br />

tika dan<br />

kerohanian<br />

Pengetahuan<br />

Identiti nasional<br />

… sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

69


14 INISIATIF UTAMA KPM YANG DIJAJARKAN DENGAN KPI MENTERI<br />

3, 4, 5, 7, 8, 9, 12: dilaksanakan oleh sekolah<br />

Inisiatif<br />

Anjakan Aspirasi sistem<br />

1<br />

Memaksimakan keberhasilan murid bagi<br />

setiap RM yang dibelanjakan (penjajaran)<br />

10<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Piagam Guru<br />

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT):<br />

Peningkatan kemahiran guru dan murid<br />

dalam TIMSS dan PISA<br />

Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan<br />

(RIMUP)<br />

Literasi dan Numerasi: B. Malaysia, B. Inggeris<br />

dan Matematik (LINUS)<br />

4<br />

1, 4<br />

3<br />

2<br />

6<br />

Standard Garis Asas Infrastruktur 6<br />

70<br />

7<br />

Program Transformasi Daerah (DTP)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

1, 2, 3,<br />

4, 5, 6


14 INISIATIF UTAMA KPM YANG DIJAJARKAN DENGAN KPI MENTERI<br />

3, 4, 5, 7, 8, 9, 12: dilaksanakan oleh sekolah<br />

Inisiatif<br />

Anjakan<br />

Aspirasi sistem<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Peningkatan enrolmen prasekolah<br />

Pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor<br />

swasta<br />

Pengukuhan fungsi teras organisasi dan<br />

penstrukturan semula KPM<br />

1<br />

9,11<br />

8<br />

11<br />

Transformasi Pendidikan Vokasional<br />

1<br />

12<br />

1BestariNet<br />

7<br />

13<br />

14<br />

Program Peningkatan Profisiensi Guru Bahasa<br />

Inggeris<br />

4, 2<br />

Piagam Pemimpin Sekolah<br />

5<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

71


MELANGKAH KE HADAPAN<br />

One Page Management Tool<br />

(OPMT) iaitu Melangkah Ke<br />

Hadapan: Fokus dan Gerak<br />

Kerja KPPM 2018 merupakan<br />

tumpuan khusus KPPM dalam<br />

meneruskan amanah yang<br />

diberi untuk meletakkan<br />

pendidikan negara sebaris<br />

dengan negara-negara yang<br />

mempunyai sistem terbaik di<br />

dunia. OPMT perlu dirujuk oleh<br />

kepimpinan sekolah agar Pelan<br />

Strategik yang dihasilkan<br />

memenuhi aspirasi KPPM.<br />

72<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Melangkah Ke Hadapan<br />

A<br />

Pendekatan<br />

01<br />

Perspektif Sistem<br />

Memberikan fokus kepada Subsistem Strategik<br />

02<br />

Merangkai titik-titik<br />

Warga sekolah memahami dan<br />

Melaksanakan PPPM 2013-2025 dalam<br />

konteks sekolah (Bahasa Sekolah)<br />

03<br />

Sudut Pandang<br />

Mengurangkan “failure demand” dan memudahkan kaedah dan instrumen.<br />

04<br />

Mudah Capai<br />

Dikongsikan dengan semua guru<br />

dalam masa yang singkat<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

73


Melangkah Ke Hadapan<br />

B<br />

Sasaran Mikro<br />

PPPM 2013-2025<br />

Menggunakan satu<br />

standard dan<br />

instrumen<br />

pengukuran<br />

SKPMg2<br />

Standard<br />

1<br />

Standard<br />

3<br />

Standard<br />

5<br />

Standard<br />

2<br />

Standard<br />

4<br />

Sekolah<br />

Bilik<br />

Darjah<br />

JPN<br />

Memfokuskan kemenjadian<br />

murid melalui<br />

keberkesanan<br />

pelaksanaan dan<br />

pelaporan Pentaksiran<br />

Berasaskan Sekolah (PBS)<br />

PBS<br />

PP<br />

PBD<br />

PAJSK<br />

Psi<br />

PPD<br />

KPM<br />

74<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Melangkah Ke Hadapan<br />

C<br />

Bidang Tumpuan<br />

Pembelajaran Berorientasi Pertumbuhan<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

75


Melangkah Ke Hadapan<br />

D<br />

Program Strategik<br />

PROGRAM TRANSFORMASI<br />

DAERAH<br />

76<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


INISIATIF PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)<br />

Inisiatif Program Transformasi Daerah (DTP) dibangunkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan<br />

Malaysia 2013 - 2025 untuk memberi tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk murid<br />

berkeperluan khusus bagi memacu prestasi sekolah dengan sasaran yang perlu dicapai dari segi<br />

kualiti, ekuiti dan akses secara jelas. Antara bidang yang menjadi keutamaan dalam DTP ialah<br />

berkaitan enrolmen murid, pencapaian akademik, kualiti guru dalam PdPc dan Hal Ehwal Murid<br />

khususnya yang berkaitan salah laku disiplin dan dadah. Prestasi sekolah dalam aspek yang<br />

dinyatakan ini perlu dijadikan sebagai keutamaan <strong>RPS</strong> sekiranya prestasi sekolah berada di bawah<br />

KPI yang ditetapkan pada tahap yang ketara.<br />

1. ENROLMENT<br />

1<br />

2<br />

Mencapai kehadiran 95%<br />

Sifar Cicir;<br />

Murid Tahun 6 ke Tingkatan 1<br />

Murid Tingkatan 3 ke Tingkatan 4<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

77


2. PDPC GURU<br />

Guru menjadi nucleus dalam transformasi pendidikan<br />

1<br />

Guru Berkualiti dan Berinspirasi<br />

2 Pembangunan Karakter Guru<br />

3<br />

Pemikiran Kritis dan Kreatif<br />

Salah laku disiplin<br />

Dadah<br />

3. HAL EHWAL MURID<br />

78<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


4. EKOSISTEM SEKOLAH<br />

Ekosistem fizikal:-<br />

Bilik darjah, bilik guru,<br />

kantin, makmal, padang,<br />

pagar sekolah, pakir<br />

kereta dll<br />

01<br />

03<br />

Emosi:<br />

Kestabilan emosi,<br />

budaya penyayang,<br />

menghargai, meraikan<br />

kepelbagaian dan<br />

perbezaan<br />

02<br />

Ekosistem murid:-<br />

Sekolah penyayang<br />

dan menghargai<br />

kehadiran murid<br />

04<br />

Keterampilan guru:<br />

Pakaian, rambut, misai,<br />

janggut, rantai, gelang<br />

dll<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

79


MEMAHAMI KEPERLUAN DAN CABARAN ERA RI4<br />

80<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


CABARAN PENDIDIKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN ERA RI4<br />

PEMBELAJARAN<br />

BERASASKAN INKUIRI<br />

KBAT<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

81


PEMIMPIN<br />

BERPRESTASI<br />

TINGGI<br />

GURU<br />

KOMPETEN<br />

KEMUDAHAN<br />

PENDIDIKAN<br />

SISTEM<br />

PENGURUSAN<br />

YANG CEKAP<br />

PERKONGSIAN<br />

PINTAR<br />

MODAL INSAN<br />

BERKUALITI<br />

GLOBAL PLAYERS<br />

MODEL HALA TUJU PENDIDIKAN<br />

JOHOR<br />

SEKOLAH KUALITI<br />

(Sekolah Abad Ke-21)<br />

PRINSIP KERJA & KPI PENGARAH<br />

PPPM 2013 - 2025<br />

FALSAFAH PENDIDIKAN<br />

KEBANGSAAN (FPK)<br />

Matlamat Strategik JPNJ<br />

menjadi model dan garis<br />

panduan dalam<br />

penentuan hala tuju<br />

pendidikan di negeri Johor<br />

82<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


3.2 Analisis S W O T<br />

MEMBANTU organisasi<br />

mencapai objektif<br />

MENGAGALKAN organisasi<br />

mencapai objektif<br />

DALAMAN<br />

DALAMAN<br />

LUARAN<br />

LUARAN<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

83


KEPENTINGAN ANALISIS SWOT/SWOC<br />

<strong>Tuju</strong>an dan manfaat analisis SWOT adalah sebagai alat dalam penjanaan strategi di<br />

mana berlakunya pengabungan empat faktor atau komposisi dengan tepat tentang<br />

cara bagaimana kekuatan (S) dimanfatkan, kelemahan (W) perlu diatasi, peluang (O)<br />

perlu dicari atau direbut dan akhirnya, bagaimana ancaman atau cabaran (T/C) di luar<br />

organisasi ditangani bagi mencapai matlamat dan objektif organisasi .<br />

Apabila teknik ini dapat dijalankan dengan tepat, dengan menggabungkan empat<br />

elemen, kesempurnaan dalam mencapai visi dan misi yang dirancang untuk<br />

pelaksanaan <strong>RPS</strong> sudah tentu akan berjalan dengan lebih baik dan memberikan hasil<br />

yang optimum.<br />

Analisis SWOT / SWOC adalah salah satu daripada alat yang digunakan untuk menjana<br />

strategi dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi. Setelah analisis SWOT / SWOC<br />

disediakan, langkah seterusnya ialah menggunakannya semula dalam penjanaan<br />

strategi yang akan dibincangkan secara lebih mendalam pada fasa yang ke-5<br />

(Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi).<br />

84<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Model PRIMO-F telah dibangunkan oleh pasukan RapidBI<br />

sebagai sebahagian daripada analisis SWOT organisasi. Ia<br />

membantu untuk menyediakan satu kerangka kerja yang<br />

konsisten untuk perbandingan dan dijadikan sebagai<br />

penanda aras dari dalam organisasi, penanda aras kepada<br />

analisis yang sebelumnya atau penanda aras terhadap<br />

organisasi lain.<br />

PRIMO-F<br />

P<br />

R<br />

I<br />

M<br />

O<br />

F<br />

: Sumber Manusia (People) – Manusia dari segi pengalaman mereka,<br />

pengurusan, kepimpinan dan kawalan di tempat mereka dalam<br />

organisasi.<br />

: Sumber (Resources)<br />

: Inovasi dan Idea (Innovation and Ideas)<br />

: Pemasaran / Komunikasi (Marketing / Communications) – Usaha,<br />

Fokus dan Keberkesanan, Minat dll.<br />

: Operasi – Perjalanan Hari ke Hari (Operations - Day to Day Running)<br />

: Kewangan (Finance)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

85


PESTLE<br />

Pada asalnya PEST atau PESTLE direka untuk analisis<br />

persekitaran dalam perniagaan. Analisis PEST atau PESTLE ialah<br />

analisis persekitaran luaran makro (big picture) di mana<br />

organisasi beroperasi. Lazimnya PEST atau PESTLE dikaitkan<br />

dengan faktor-faktor yang berada di luar kawalan yang<br />

mempengaruhi perniagaan atau organisasi. PEST atau PASTLE<br />

sangat membantu dalam penjanaan strategi bagi <strong>RPS</strong>.<br />

P = Politik (Political)<br />

E = Ekonomi (Economic)<br />

S = Sosial (Social)<br />

T = Teknologi (Technology)<br />

L = Undang-undang (Legislative)<br />

E = Sekitaran (Enviromental)<br />

86<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Aktiviti 8<br />

ANALISIS SWOT/SWOC<br />

Kekuatan (S)<br />

Kelemahan (W)<br />

Peluang(O)<br />

Cabaran (T/C)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

87


CONTOH ANALISIS SWOT/SWOC<br />

Kekuatan (S)<br />

S1- Pengetua telah mengikuti Kursus KPKS di IAB<br />

S2- Mempunyai seorang Jurulatih Utama Bahasa<br />

Melayu<br />

S3- Lebih 80% guru tinggal berdekatan dengan<br />

sekolah<br />

S4- Semua GPK berpengalaman lebih daripada 10<br />

tahun<br />

Kelemahan (W)<br />

W1- Jurulatih Utama sering tiada di sekolah<br />

W2- 50% murid masih belum memahami proses untuk<br />

pembelajaran<br />

W3- Majoriti guru kurang kreatif dalam sesi<br />

pengajaran<br />

W4-Terdapat hanya 2 orang murid semua A dalam PT3<br />

W5- 25 orang murid belum menguasai 3M<br />

Peluang(O)<br />

O1- Hubungan baik dengan PIBG<br />

O2- Ahli parlimen dan Ahli DUN yang sangat<br />

prihatin.<br />

O3- Hubungan baik pemimpin tempatan dengan<br />

sekolah.<br />

O4- Terapat 1 IPTA dan 5 IPTS dalam radius 30<br />

kilometer dari sekolah<br />

O5- Pemancar WiFi percuma Kerajaan negeri<br />

Cabaran (T/C)<br />

C1- 20% Murid bekerja diluar waktu persekolahan<br />

C2- Pelibatan ibu bapa yang kurang aktif dalam aktiviti<br />

sekolah (kehadiran dalam 6 aktiviti utama purata<br />

pada tahap 30%).<br />

C3- Terdapat 6 pusat hiburan dan pasar raya besar di<br />

persekitran sekolah.<br />

88<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Aktiviti 9<br />

Bengkel Penyediaan dan<br />

Penyemakan Analisis<br />

SWOT /SWOC<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

89


90<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

91


4.1 Isu Strategik<br />

Isu ialah perkara yang menimbulkan persoalan dan berkaitan dengan<br />

perkara pokok. Lazimnya isu dikaitkan dengan keputusan yang sukar dan<br />

terdapat percanggahan pendapat, idea dan sudut pandangan mengikut<br />

perspektif yang berbeza. Isu adalah persoalan yang belum dapat<br />

diselesaikan dan keputusan yang diambil akan memberi impak terhadap<br />

masa hadapan organisasi.<br />

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan ini, Isu Strategik boleh<br />

ditakrifkan sebagai isu-isu yang hanya boleh diselesaikan pada masa<br />

jangka panjang. Isu lazimnya mucul apabila wujudnya jurang antara<br />

situasi semasa dengan harapan-harapan daripada warga organisasi dan<br />

para stakeholder. Isu yang tidak dapat ditangani secara baik akan<br />

memberikan kesan negatif terhadap organisasi dan boleh berlanjutan<br />

hingga ke tahap menjadi krisis.<br />

92<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Aktiviti 10<br />

Bengkel Mengenal Pasti<br />

Isu Strategik<br />

Sila masuk (log in)ke dalam portal e-Pembelajaran untuk memuat turun Toolkit<br />

dan langkah-langkah yang disyorkan untuk sesi perbengkelan.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

93


CONTOH ISU STRATEGIK BERDASARKAN 9 BIDANG SKKSM<br />

Bidang<br />

Kepimpinan & Organisasi<br />

Pengurusan SKPM belum mantap<br />

Contoh Isu Strategik<br />

Kurikulum Pencapaian akademik tidak capai tahap tertinggi (melebihi 80%).<br />

Kokurikulum<br />

HEM<br />

Pengurusan Fizikal<br />

Pengurusan Pejabat<br />

Pengurusan Kewangan<br />

Pembangunan Sumber<br />

Manusia<br />

Hubungan Luar<br />

Penyertaan dan pencapaian murid dalam semua program<br />

kokurikulum masih rendah<br />

Kualiti Sahsiah murid masih rendah<br />

Kualiti Keceriaan sekolah masih di tahap sederhana<br />

Pengurusan Fail yang belum sistematik<br />

Pengurusan Kewangan Panitia MP belum mencapai tahap kecekapan<br />

yang diharapkan<br />

Kompetensi dan komitmen guru dan staf masih perlu dibangunkan<br />

Hubungan Komuniti antara sekolah dengan masyarakat tempatan dan<br />

agensi luar perlu disemarakkan lagi<br />

94<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


4.2 Matlamat Strategik<br />

• Perkara-perkara yang dikehendaki pada masa<br />

depan (Ahmad Atory,1996)<br />

• Strategic goals define what must be done to<br />

achieved the mission & vision. (Niven, 2003)<br />

• They are long-range performance targets. (BSC<br />

Collaborative Inc.2005)<br />

Matlamat Strategik mempunyai kaitan secara langsung dengan Isu Strategik. Jika Isu<br />

Strategik menyentuh mengenai persoalan atau perkara pokok yang mahu ditangani<br />

dalam jangka panjang, maka Matlamat Strategik ialah apakah yang mahu dicapai<br />

bagai memastikan isu tersebut dapat diatasi dalam tempoh masa yang ditetapkan,<br />

iaitu tempoh antara 3-5 tahun.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

95


4.3 KRA<br />

01<br />

02<br />

03<br />

Bidang utama yang perlu dicapai<br />

oleh sesebuah sekolah di peringkat<br />

strategik.<br />

Berkaitan dengan misi penubuhan<br />

sesebuah sekolah dan membantu<br />

menjelaskan peranan teras sekolah.<br />

Bilangan KRA yang sesuai adalah<br />

antara 3 hingga 5 supaya lebih<br />

berfokus.<br />

Hasil akhir + Umum =<br />

misi & visi<br />

Berfokus<br />

Tanggungjawab<br />

peringkat tinggi<br />

Tiada tempoh atau<br />

tempoh jangka<br />

panjang<br />

Penggunaan ayat: luas,<br />

umum dan ringkas<br />

Boleh bersifat kualitatif<br />

Kritikal dan mesti capai<br />

jika ingin menjayakan<br />

Visi dan Misi<br />

96<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


CIRI-CIRI<br />

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI<br />

KECEMERLANGAN SEKOLAH<br />

VISI<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik<br />

Negara Sejahtera<br />

MISI<br />

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara<br />

KEMENJADIAN MURID<br />

Pentaksiran Bilik Darjah<br />

(PBD)<br />

KECEMERLANGAN<br />

AKADEMIK<br />

KEMENJADIAN MURID<br />

Pentaksiran Pusat<br />

(PP)<br />

KECEMERLANGAN<br />

SAHSIAH<br />

KEMENJADIAN MURID<br />

Psikometrik (PPsi);<br />

Kehadiran;<br />

Salah Laku Disiplin<br />

KECEMERLANGAN<br />

KOKURIKULUM<br />

KEMENJADIAN MURID<br />

Pentaksiran Aktiviti Jasmani<br />

Sukan Dan Kokurikulum<br />

(PAJSK); SEGAK<br />

KECEMERLANGAN<br />

KEPIMPINAN &<br />

PENGURUSAN<br />

SEKOLAH BERKUALITI<br />

Piawaian yang Ada<br />

Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid<br />

Tanggungjawab Sosial<br />

Menghargai Alam Sekitar<br />

Etika, Moral dan Profesionalisme<br />

Kerohanian / Spiritual<br />

Komunikasi<br />

Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah<br />

Kepimpinan<br />

Kerja Sepasukan<br />

Keusahawanan<br />

Pengurusan<br />

Teknologi Maklumat dan Komunikasi<br />

Pembelajaran Sepanjang Hayat<br />

Globalisasi<br />

1 Fokus Jelas dan Dikongsi [QK]<br />

2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid [PPB]<br />

3 Kepimpinan Sekolah Berkesan [QK]<br />

4 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard [KPPS]<br />

5 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap [QK]<br />

6 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi [PPB]<br />

7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional [QK]<br />

8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong [PPB]<br />

9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi [SKK]<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

97


BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SEKOLAH<br />

KEMENJADIAN MURID<br />

[BERFOKUSKAN MURID]<br />

KUALITI SEKOLAH<br />

[BERFOKUSKAN BUKAN MURID]<br />

Pencapaian prestasi<br />

akademik yang<br />

tinggi oleh semua<br />

murid<br />

• Pentaksiran Bilik<br />

Darjah Tahun 6<br />

• Ujian Penilaian<br />

Sekolah Rendah<br />

(UPSR)<br />

• Pentaksiran Bilik<br />

Darjah Tingkatan<br />

3<br />

• Pentaksiran Pusat<br />

Tingkatan 3 (PT3)<br />

• Sijil Pelajaran<br />

Malaysia (SPM) –<br />

Tingkatan 5<br />

• Literasi dan<br />

Numerasi<br />

• Kemahiran<br />

Dwibahasa<br />

Pencapaian sahsiah<br />

terpuji oleh semua<br />

murid.<br />

Pencapaian prestasi<br />

kokurikulum yang<br />

tinggi oleh semua<br />

murid.<br />

• Pentaksiran Aktiviti<br />

Jasmani Sukan dan<br />

Kokurikulum<br />

(PAJSK)<br />

• Pentaksiran<br />

Standard<br />

Kecergasan Fizikal<br />

Kebangsaan<br />

(SEGAK)<br />

• Pencapaian Sukan<br />

dan Permainan<br />

• Pencapaian Ko-<br />

Akademik<br />

• Pencapaian Badan<br />

Beruniform<br />

Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan<br />

sekolah yang cemerlang<br />

• Ujian Aptitud,<br />

Psikometrik<br />

(PPsi)<br />

• Sikap dan<br />

Perlakuan<br />

Positif Murid<br />

(Pembangunan<br />

Kemahiran<br />

Insaniah - soft<br />

skill)<br />

• Salah Laku<br />

Disiplin<br />

• Kehadiran Ke<br />

Sekolah<br />

• Ujian PAFA<br />

• Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2<br />

• Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) oleh Guru<br />

• Penilaian Pusat Sumber Sekolah<br />

• Prestasi Kewangan<br />

• Standard Kualiti Pengurusan Asrama<br />

• Penarafan Kendiri Pengurusan Makmal dan Bilik<br />

Sains Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah<br />

• Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin /<br />

Dapur Asrama<br />

• Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas<br />

• Penarafan Prestasi Sekolah Selamat<br />

• Kepuasan Pelanggan<br />

• Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)<br />

• Penglibatan Ibu Bapa<br />

• Sarana Sekolah<br />

• Sarana Ibu Bapa<br />

• Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap<br />

Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)<br />

• dll.<br />

98<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)<br />

Konsep Program Transformasi<br />

Sekolah 2025 adalah satu usaha<br />

ke arah melahirkan modal insan<br />

unggul melalui:<br />

• Persekitaran pembelajaran<br />

yang menyeronokkan<br />

• Penglibatan pembelajaran<br />

murid yang aktif lagi<br />

bermakna<br />

• Disokong kepimpinan yang<br />

berkualiti serta berwawasan<br />

• Guru yang kompeten,<br />

beraspirasi tinggi<br />

• Komitmen komuniti yang<br />

padu<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

99


MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH (JPN, KPM )<br />

KRA4<br />

Pencapaian prestasi<br />

pengurusan yang<br />

cemerlang<br />

KRA3<br />

Pencapaian<br />

kemahiran insaniah<br />

yang tinggi oleh<br />

semua murid<br />

VISI<br />

Pendidikan Berkualiti<br />

Insan Terdidik Negara<br />

Sejahtera<br />

Empat (4)<br />

Bidang<br />

Keberhasilan<br />

Utama Sekolah<br />

MISI<br />

Melestarikan Sistem<br />

Pendidikan Yang<br />

Berkualiti Untuk<br />

Membangunkan Potensi<br />

Individu Bagi Memenuhi<br />

Aspirasi Negara<br />

KRA1<br />

Pencapaian prestasi<br />

akademik yang<br />

tinggi oleh semua<br />

murid<br />

KRA2<br />

Pencapaian prestasi<br />

kokurikulum yang tinggi<br />

oleh semua murid<br />

100<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

9 BIDANG SKKSM<br />

Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi<br />

Pengurusan Kurikulum<br />

Pengurusan Kokurikulum<br />

Pengurusan HEM<br />

Pengurusan Kewangan<br />

Pengurusan Pentadbiran Pejabat<br />

Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal<br />

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br />

Pengurusan Perhubungan Luar<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

101


STANDARD 1:<br />

Kepemimpinan<br />

(3 Aspek, 12 TUMS)<br />

STANDARD 2:<br />

Pengurusan Organisasi<br />

(7 Aspek, 9 TUMS)<br />

STANDARD 3:<br />

Pengurusan Kurikulum,<br />

Kokurikulum dan Hal<br />

Ehwal Murid<br />

(Kur: 4 Aspek, 7 TUMS)<br />

(Koku: 7 Aspek, 7 TUMS)<br />

(HEM: 6 Aspek, 7 TUMS)<br />

STANDARD 4:<br />

Pembelajaran<br />

dan Pemudahcaraan<br />

(6 Aspek, 8 TUMS)<br />

STANDARD 5: Kemenjadian<br />

Murid (3 Aspek, 14 Item)<br />

5<br />

STD<br />

36<br />

ASPEK<br />

50<br />

TUMS<br />

50<br />

RUBRIK<br />

14<br />

ITEM<br />

S1 Kepimpinan<br />

S2 Pengurusan<br />

Organisasi<br />

S2 Pengurusan<br />

KUR, KO & HEM<br />

s<br />

S4 PdPc<br />

S5<br />

Kemenjadian<br />

Murid<br />

o<br />

S1 adalah pengawal<br />

keseluruhan.<br />

o<br />

Tindakan S2 adalah<br />

untuk memastikan<br />

kelancaran<br />

tindakan S3<br />

dan S4<br />

o Tindakan S1,<br />

S2 dan S3 akan<br />

mempengaruhi<br />

keberkesanan S4.<br />

o Tindakan S1, S2, S3<br />

dan S4 akan<br />

mempengaruhi<br />

Kejayaan S5<br />

102<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODAL INSAN<br />

BERKUALITI<br />

- Glokal IQ/SQ<br />

- Kepimpinan Pelajar<br />

- JSLC<br />

- Keusahawanan<br />

SISTEM<br />

PENGURUSAN<br />

- Pengurusan Kualiti<br />

- SPSK<br />

- Replikasi Sekolah<br />

Amanah<br />

- -PLC<br />

GURU<br />

KOMPETEN<br />

- Pedagogi Abad 21<br />

- Pemimpin<br />

Pembelajaran<br />

Bilik Darjah<br />

- Fasilitator<br />

JOHOR<br />

SHOWCASE<br />

PERKONGSIAN<br />

PINTAR<br />

- PIBG Dinamika<br />

- Jaringan<br />

- Jalinan<br />

- Pengantarabangsaan<br />

PEMIMPIN<br />

- Pemimpin Perubahan<br />

- Pemimpin<br />

Pembelajaran<br />

- “System Player”<br />

- Pemimpin Turun<br />

Padang<br />

KEMUDAHAN<br />

- Bilik Darjah Abad 21<br />

- Live Lab<br />

JOHOR SHOWCASE,<br />

yang mewarnai<br />

landskap pendidkan<br />

di negeri Johor<br />

adalah antara aspek<br />

yang memberi<br />

impak dalam usaha<br />

mentransformasi<br />

sekolah ke arah<br />

Pendidikan Abad Ke-21<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

103


Matlamat Strategik KPM, JPN dan SKPMg2<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

PPPM<br />

5 Aspirasi<br />

Sistem<br />

6 Aspirasi murid<br />

11 Anjakan<br />

Tranformasi<br />

Aspirasi Sistem<br />

100 inisiatif 1<br />

Agenda<br />

25 inisiatif<br />

utama (DTP)<br />

6 Matlamat<br />

Strategik<br />

JPN/ PPD.<br />

4 KRA<br />

SEKOLAH<br />

9 SKKSM<br />

SKPMg2<br />

DTP<br />

104<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


4.4 Objektif Strategik<br />

Objektif ialah sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan sasaran dalam tempoh masa yang ditetapkan.<br />

Objektif juga adalah berkaitan dengan hasil akhir (output) dan impak keberhasilan (outcomes) yang<br />

ingin dicapai. Objektif perlu dinyatakan secara khusus oleh organisasi.<br />

SPECIFIC<br />

S<br />

Adakah objektif jelas? Adakah semua orang tahu<br />

dengan tepat maksud objektif yang mahu dicapai?<br />

MEASUREABLE<br />

M<br />

Apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur<br />

pencapaian?<br />

ATTAINABLE<br />

REALISTIC<br />

TIMEFRAME<br />

A<br />

R<br />

T<br />

Apakah anda boleh melakukannya? Apakah sokongan<br />

yang anda perlukan untuk mencapainya?<br />

Apakah objektif relevan dengan matlamat? Apakah<br />

objektif munasabah dan sesuai dengan keupayaan<br />

dan potensi yang ada? Adakah sumber mencukupi?<br />

Bilakah objektif boleh dicapai? Berapa lama masa<br />

diperlukan?<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

105


Aktiviti 11<br />

Bengkel <strong>Penetapan</strong><br />

Objektif Strategik<br />

106<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

107


MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH<br />

(Berdasarkan KRA KPM)<br />

1) Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh<br />

semua murid<br />

2) Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh<br />

semua murid<br />

3) Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh<br />

semua murid<br />

4) Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang<br />

108<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


ISU STRATEGIK<br />

MATLAMAT STRATEGIK / KRA<br />

OBJEKTIF STRATEGIK<br />

Pencapaian<br />

prestasi akademik<br />

yang tinggi<br />

oleh semua<br />

murid<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

109


ISU STRATEGIK<br />

MATLAMAT STRATEGIK / KRA<br />

OBJEKTIF STRATEGIK<br />

Pencapaian<br />

prestasi<br />

kokurikulum yang<br />

tinggi oleh semua<br />

murid<br />

110<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


ISU STRATEGIK<br />

MATLAMAT STRATEGIK / KRA<br />

OBJEKTIF STRATEGIK<br />

Pencapaian<br />

kemahiran<br />

insaniah yang<br />

tinggi<br />

oleh semua<br />

murid<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

111


ISU STRATEGIK<br />

MATLAMAT STRATEGIK / KRA<br />

OBJEKTIF STRATEGIK<br />

1) Kepimpinan & Organisasi<br />

2) Pentadbiran Pejabat<br />

3) Kewangan<br />

Pencapaian<br />

prestasi<br />

pengurusan yang<br />

cemerlang<br />

4) Persekitaran & Fizikal<br />

5) Pembangunan Sumber<br />

Manausia<br />

6) Perhubungan Luar<br />

112<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


4.5 KPI<br />

APAKAH KPI?<br />

Mengapakah KPI penting<br />

dalam proses<br />

perancangan strategik?<br />

• KPI adalah suatu parameter yang boleh<br />

diukur, yang telah dipersetujui bersama,<br />

dan yang akan mencerminkan kejayaan<br />

sesuatu organisasi (Muhamad Yahaya,<br />

2005).<br />

• KPI adalah penunjuk atau tanda (signpost)<br />

kejayaan bagi membantu organisasi<br />

mentakrif dan mengukur kemajuan untuk<br />

mencapai objektif, matlamat, visi dan misi<br />

organisasi.<br />

• Kesimpulan: KPI adalah satu kaedah<br />

mengukur prestasi strategi dan matlamat<br />

sesebuah organisasi<br />

Mengikut Kaplan (2001):<br />

• If we can’t measure our<br />

processes, we can’t manage<br />

our processes<br />

• If we can’t manage our<br />

processes, we can’t change<br />

our processes for<br />

improvement<br />

• If we can’t improve our<br />

processes, we can’t meet or<br />

exceed our customers’<br />

expectations<br />

• MEASURE - MANAGE –<br />

CHANGE - EXCEED<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

113


Petunjuk Prestasi Utama (KPI) adalah ukuran prestasi yang berkaitan dengan objektif atau matlamat<br />

tertentu. Adalah penting untuk menentukan pengukuran yang tepat iaitu petunjuk prestasi sebenar<br />

kerana tidak semua yang boleh diukur adalah KPI. Memberi perhatian kepada pengukuran KPI,<br />

membantu mengenal pasti bidang kejayaan dan bidang penambahbaikan. (OECD, 2010).<br />

Kepimpinan di sekolah boleh merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)<br />

Bilangan 2/2005 (Garis Panduan bagi Mewujudkan Petunjuk Prestasi Utama atau KPI dan<br />

melakukan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan) sebagai panduan. Umumnya terdapat empat<br />

peringkat pengurukuran prestasi;<br />

Pengukuran<br />

Prestasi KPI<br />

Pengukuran<br />

Input<br />

Pengukuran<br />

Input<br />

Pengukuran<br />

Hasil<br />

INPUT<br />

PROSES<br />

OUTPUT<br />

HASIL AKHIR<br />

Manusia, sistem, data dan<br />

bahan sumber yang<br />

digunakan untuk<br />

dibangunkan.<br />

Tindakan/ program/<br />

proses yang dilakukan<br />

melalui input, untuk<br />

menghasilkan output<br />

Produk dan perkhidmatan<br />

yang terhasil daripada<br />

program/ intervensi/<br />

aktiviti/ proses<br />

Indikator untuk menilai<br />

impak sebenar yang diukur<br />

melalui perbandingan hasil<br />

sebenar dengan hasil<br />

diingini<br />

114<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Mengukur dan memantau prestasi pelaksanaan <strong>RPS</strong> adalah penting, namun jika kita<br />

menggunakan petunjuk prestasi utama (KPI) yang salah, boleh menyebabkan KPI terlalu sukar<br />

untuk dicapai, penglibatan kos yang tinggi dan sukar untuk dipantau. Bagi memastikan KPI yang<br />

dipilih benar-benar menjadi petunjuk atau "kunci" kepada prestasi yang mahu diukur,<br />

kepimpinan di sekolah boleh mengamalkan enam amalan terbaik dalam pemilihan KPI, iaitu;<br />

Sejajar (Aligned) - Pastikan KPI selari dengan matlamat strategik dan objektif<br />

organisasi.<br />

Boleh dicapai (Attainable) – Petunjuk/ KPI yang dipilih untuk mengukur<br />

prestasi harus mempunyai data yang mudah diperolehi.<br />

Sederap (Acute) - Semua individu dalam organisasi berada pada halaman<br />

yang sama dan bergerak pada arah yang sama.<br />

Ketepatan (Accurate) - Data yang mengalir ke dalam petunjuk prestasi harus<br />

tepat, sahih dan boleh dipercayai.<br />

Kebolehlaksanaan (Actionable) - KPI tidak berkesan jika ahli dalam organisasi<br />

tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan maklumat yang ada.<br />

Hidup/Dinamik (Alive) – KPI perlu berubah dan berkembang selaras dengan<br />

perubahan dalam prestasi organisasi.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

115


Complexity of Analysis<br />

Identifying & Creating KPIs<br />

… That Can Present in Different Forms<br />

Indices<br />

Percentages<br />

Ratio<br />

Rating<br />

(surveys)<br />

Rankings<br />

(Benchmarks)<br />

Absolute<br />

Numbers<br />

Strategic Information Generated<br />

116<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN KPI DAN MELAKSANAKAN<br />

PENGUKURAN PRESTASI DI AGENSI KERAJAAN<br />

Sumber : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Bilangan 2 Tahun 2005<br />

TAHAP PRESTASI<br />

LANGKAH 1<br />

Wujudkan KPI<br />

Dan Tetapkan<br />

Sasaran<br />

Prestasi<br />

LANGKAH 2<br />

Ukur Dan Nilai<br />

Prestasi<br />

LANGKAH 3<br />

Pantau Tahap<br />

Prestasi<br />

LANGKAH 4<br />

Tambah baik<br />

Prestasi.<br />

Nilai Secara<br />

Berterusan<br />

MASA<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

117


4.6 <strong>Penetapan</strong> Sasaran<br />

Sasaran atau target ialah tahap yang mahu dicapai oleh sekolah atau<br />

organisasi bagi satu tempoh tertentu. Dalam Pelan Strategik, tempoh yang<br />

disarankan ialah antara 3 – 5 tahun. Sasaran yang hendak dicapai adalah<br />

merujuk kepada ukuran KPI yang ditetapkan. Sebagai contoh dalam program<br />

kecemerlangan akademik, sebuah sekolah telah menetapkan sasaran<br />

pencapaian SPM meningkat kepada 80% pada tahun 2021.<br />

Bagi tujuan ini pihak sekolah perlu merangka pelbagai strategi bagi mencapai<br />

sasaran tersebut dengan menjadikan pencapaian SPM pada tahun 2018<br />

sebagai titik mula atau Take Off Value (TOV), pencapaian tahun 2019 dan<br />

2020 Sebagai Operational Targeted Result (OTR) atau Aquired Result (AR)<br />

manakala pencapaian tahun 2021 adalah Expected Targeted Result (ETR) yang<br />

menjadi sasaran <strong>RPS</strong>.<br />

118<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Aktiviti 12<br />

Bengkel Penyediaan<br />

Pelan Strategik<br />

Berdasarkan kepada perkara yang telah dibincangkan pada SUB MODUL 2,<br />

sila hasilkan Pelan Strategik yang mengandungi Isu Strategik, Matlamat<br />

(KRA), Objektif, KPI dan Sasaran.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

119


SEKOLAH<br />

Tahun<br />

PELAN STRATEGIK SEKOLAH ______ - ______<br />

___________________________________________<br />

Tahun (Format A)<br />

MISI VISI NILAI<br />

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF<br />

Matlamat<br />

Strategik<br />

Matlamat<br />

adalah ukuran<br />

kejayaan yang<br />

perlu dicapai<br />

bagi mengukur<br />

kejayaan misi<br />

dan visi, tetapi<br />

ia masih<br />

bersifat umum<br />

dan kabur.<br />

OBJEKTIF<br />

Objektif merupakan<br />

ukuran kejayaan<br />

sesuatu matlamat.<br />

Seterusnya<br />

menunjukkan sama<br />

ada misi dan visi<br />

tercapai.<br />

Objektif sesuatu yang<br />

SMART<br />

S = Specific / Spesifik;<br />

M = Measurable /<br />

Boleh Di Ukur;<br />

A = Attainable / Boleh<br />

Di Capai;<br />

R = Reasonable /<br />

Wajar-Munasabah;<br />

T = Timeline / Ada<br />

Tempoh Masa<br />

Petunjuk Prestasi<br />

Utama<br />

(KPI)<br />

Key Performance<br />

Indicators (KPI) –<br />

Petunjuk-petunjuk<br />

prestasi utama yang<br />

ditentukan sebagai<br />

asas mengukur<br />

prestasi; Sasaran<br />

Prestasi – Sasaran<br />

yang ditetapkan kepada<br />

setiap KPI bagi<br />

membolehkan prestasi<br />

diukur.<br />

Apabila dibaca sekali<br />

KPI dengan Sasaran<br />

dan Masa yang ingin<br />

dicapai ianya<br />

dinamakan sebagai<br />

objektif<br />

TOV<br />

Take off<br />

Value<br />

(Nilai<br />

Titik<br />

Mula) –<br />

Titik di<br />

mana<br />

memulakan<br />

langkah<br />

THN 1<br />

[AR]<br />

Sasaran<br />

untuk<br />

tahun 1<br />

[Actual<br />

Result –<br />

Keputusan<br />

Sebe-nar]<br />

Sasaran<br />

THN 2<br />

[AR]<br />

Sasaran<br />

untuk<br />

tahun 2<br />

[Actual<br />

Result –<br />

Keputusan<br />

Sebe-nar]<br />

THN 3<br />

[AR]<br />

Sasaran<br />

untuk tahun<br />

3<br />

[Actual<br />

Result –<br />

Kepu-tusan<br />

Sebe-nar]<br />

Di sini, titik<br />

terkahir<br />

perancangan<br />

Strategi / Inisiatif<br />

Satu kaedah atau pelan yang<br />

dipilih untuk membawa masa<br />

depan yang diingini, seperti<br />

pencapaian matlamat atau<br />

penyelesaian terhadap<br />

masalah. Inisiatif atau strategi<br />

adalah usaha yang kena buat<br />

bagi menyelesaikan masalah<br />

yang wujud. Strategi / inisiatif<br />

boleh dilihat berdasarkan<br />

apakah amalan-amalan<br />

terbaik yang telah dilakukan<br />

oleh organisasi yang hebat.<br />

Sehingga membolehkan<br />

mereka mencapainya.<br />

120<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun<br />

(Format B)<br />

SEKOLAH<br />

___________________________________________<br />

ASPIRASI SISTEM<br />

ASPIRASI MURID<br />

Matlamat<br />

Objektif<br />

Strategik<br />

KPI<br />

TOV<br />

THN 1<br />

[AR]<br />

THN 2<br />

[AR]<br />

THN 3<br />

[AR]<br />

Inisiatif / Strategi<br />

Tindakan<br />

Bhg Peneraju /<br />

T/jawab<br />

Strategi:<br />

CLIMBER RECOVERY WALKER<br />

1. Xx<br />

2. Xx<br />

3. xx<br />

1. Xx<br />

2. Xx<br />

3. xx<br />

1. Xx<br />

2. Xx<br />

3. xx<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

121


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun<br />

(Format C)<br />

SEKOLAH<br />

___________________________________________<br />

Bidang<br />

:<br />

Matlamat Strategik :<br />

Objektif<br />

KPI<br />

TOV<br />

THN 1<br />

[AR]<br />

Sasaran<br />

THN 2<br />

[AR]<br />

THN 3<br />

[AR]<br />

Strategi<br />

Pegawai B/jawab<br />

122<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun<br />

(Format D)<br />

SEKOLAH<br />

___________________________________________<br />

Matlamat Strategik :<br />

Objektif<br />

KPI<br />

TOV<br />

THN 1<br />

[AR]<br />

Sasaran<br />

THN 2<br />

[AR]<br />

THN 3<br />

[AR]<br />

Strategi<br />

Pegawai B/jawab<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

123


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun<br />

(Format E)<br />

SEKOLAH<br />

___________________________________________<br />

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF<br />

Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif KPI<br />

TOV<br />

THN 1<br />

[AR]<br />

Sasaran<br />

THN 2<br />

[AR]<br />

THN 3<br />

[AR]<br />

124<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


CONTOH PELAN STRATEGIK (FORMAT E)<br />

Isu Strategik<br />

Tahap pencapaian<br />

kecemerlangan<br />

akademik tidak<br />

memuaskan<br />

Matlamat<br />

(KRA)<br />

Meningkatkan<br />

tahap<br />

pencapaian<br />

akademik<br />

Objektif<br />

1. Peningkatan<br />

prestasi murid<br />

peperiksaan PMR<br />

2. Peningkatan<br />

prestasi murid<br />

peperiksaan SPM<br />

*Untuk sekolah<br />

rendah<br />

Meningkatkan<br />

kelulusan UPSR<br />

KPI<br />

% pelajar yang lulus<br />

semua mata pelajaran<br />

Peratus pelajar<br />

mendapat<br />

semua A<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

Sasaran<br />

TOV 2009 2010 2011 2012<br />

98.3 98.6 99 99.5 100<br />

4 6 10 12 15<br />

GPS 3.58 3.0 2.9 2.8 2.7<br />

% pelajar yang lulus<br />

semua mata pelajaran<br />

Peratus pelajar<br />

mencapai<br />

semua A<br />

71.2 73.5 74.0 76.3 78.0<br />

5 6 8 11 13<br />

GPS 4.23 4.03 3.99 3.96 3.90<br />

% murid yang lulus<br />

semua mata pelajaran<br />

Peratus pelajar<br />

mencapai<br />

semua A (5A)<br />

GPS<br />

125


126<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


SUB MODUL 3<br />

PENJANAAN STRATEGI,<br />

PELAN TAKTIKAL &<br />

PELAN OPERASI<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

127


128<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

129


PENJANAAN STRATEGI, PELAN TAKTIKAL<br />

& PELAN OPERASI<br />

OBJEKTIF<br />

• Memahami aspek-aspek utama yang terdapat dalam<br />

Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.<br />

• Berupaya menjana strategi berdasarkan analisis SWOT,<br />

matrik TOWS/COWS dan matrik ranking.<br />

• Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam<br />

membina Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.<br />

130<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


5.1 Penjanaan Strategi<br />

Bepandukan kepada model Bryson, J.M (2003), penjanaan<br />

STRATEGI berlaku pada FASA 5 iaitu proses Pembinaan<br />

Strategi , Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.<br />

• Strategi merujuk kepada tindakan khusus atau pendekatan yang diambil<br />

oleh sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif.<br />

• Ia bersifat ‘action-oriented’ dan berhubungan terus dengan pengukuran<br />

output.<br />

• Strategi menjelaskan bagaimanakah cara untuk mencapai matlamat dan<br />

objektif, berbanding objektif itu sendiri yang dirujuk sebagai apakah yang<br />

mahu dicapai oleh sesebuah organisasi.<br />

• Strategi menetapkan asas bagi pembangunan pelan taktikal yang akan<br />

diikuti iaitu bila, bagaimana dan siapakah yang bertanggungjawab untuk<br />

memastikan objektif organisasi dapat dicapai.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

131


FORMULASI STRATEGI<br />

Manfatkan<br />

kekuatan.<br />

1<br />

Atasi<br />

Kelemahan<br />

2<br />

3<br />

Eksploitasi<br />

Peluang<br />

4<br />

Hindari<br />

Ancaman<br />

132<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Analisis persekitaran (SWOT/SWOC) akan digunakan semula untuk menjana strategi.<br />

Adalah penting untuk kita memastikan SWOT/SWOC yang dihasilkan mengikut proses<br />

yang betul, supaya strategi yang terjana menepati keperluan atau situasi organisasi.<br />

Umumnya terdapat empat strategi utama yang boleh dijana hasil dari padanan faktor<br />

dalaman, iaitu kekuatan (S) dan kelemahan (W), dengan faktor luaran iaitu cabaran/<br />

ancaman (C/T) dan peluang (O).<br />

Memadankan kekuatan (S) dengan peluang<br />

(O) di luar organisasi<br />

Mengatasi kelemahan (W) dengan<br />

memanfatkan peluang (O) di luar organisasi<br />

Menggunakan kekuatan (S) organisasi untuk<br />

mengurangkan kesan nagetif Cabaran/<br />

Ancaman (C/T) di luar organisasi<br />

Berusaha mengatasi kelemahan (W) organisasi<br />

yang terkesan dari Cabaran/ Ancaman (C/T)<br />

luar<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

133


KRITERIA UNTUK FORMULASI STRATEGI<br />

• Penerimaan (pembuat keputusan)<br />

• Impak kepada pelanggan atau<br />

stakeholder<br />

• Relevan<br />

• Konsisten dengan msi, visi dan nilai<br />

• Fisibiliti teknologi dan kos<br />

• Pengurusan risiko<br />

• Latihan yang diperlukan<br />

• “Timing’<br />

• Adaptibiliti dengan persekitaran<br />

134<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Aktiviti 13<br />

Bengkel Penjanaan Strategi<br />

Menerusi<br />

TOWS/ COWS Matrix<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

135


CONTOH PERHUBUNGAN ANTARA MISI,MATLAMAT & STRATEGI<br />

Mandat - Misi – Visi - Nilai – Piagam Pelanggan<br />

.<br />

Isu-Isu Strategik<br />

MATLAMAT:<br />

Pencapaian Akademik Yang Cemerlang<br />

Strategi 1:<br />

Meningkatkan Keupayaan<br />

dan Kualiti Kepimpinan<br />

Strategi 2:<br />

Meningkatkan Kualiti<br />

PdPc Guru<br />

Strategi 3:<br />

Pelibatan Aktif PIBK<br />

Strategi 4:<br />

Pemantapan Pedagogi<br />

Strategi 5:<br />

Mewujudkan Eksositem<br />

Pembelajaran Kondusif<br />

136<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


THE TOWS / COWS MATRIX<br />

(GENERATION OF STRATEGIC OPTIONS)<br />

INTERNAL<br />

EXTERNAL<br />

ENVIRONMENT<br />

ENVIRONMENT<br />

STRENGTHS<br />

1.<br />

2. LIST STRENGTHS<br />

3.<br />

4,<br />

5.<br />

WEAKNESSES<br />

1.<br />

2. LIST WEAKNESSES<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

OPPORTUNITIES<br />

1.<br />

2. LIST OPPORTUNITIES<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

PENETRATION<br />

EXPANSION<br />

INTENSIFICATION<br />

ACQUISITION<br />

S-O STRATEGIES<br />

INTEGRATION OF BACKWARD AND<br />

FORWARD LINKAGES<br />

W-O STRATEGIES<br />

NICHE<br />

LINKAGING OR NETWORKING<br />

SUB-CONTRACTING<br />

ANCHORING ORGANIZATION<br />

DEVELOPMENT/CAPABILITY BUILDING<br />

THREATS<br />

1.<br />

2. LIST THREATS<br />

3.<br />

4,<br />

5.<br />

6.<br />

S-T STRATEGIES<br />

DIVERSIFICATION<br />

CONSOLIDATION<br />

CONTINGENCY MECHANISMS<br />

W-T STRATEGIES<br />

RETRENCH<br />

MERGE<br />

WITHDRAW<br />

CLOSE SHOP<br />

STATUS QUO<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

137


TOWS / COWS MATRIX<br />

Kekuatan (S)<br />

Kelemahan (W)<br />

DALAMAN<br />

LUARAN<br />

Peluang(O)<br />

Cabaran (C)<br />

138<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


CONTOH<br />

PENJANAAN STRATEGI,<br />

BIDANG HEM<br />

• TOWS MATRIX BAGI BIDANG HEM<br />

• STRATEGI PENINGKATAN DALAM PENGURUSAN HEM<br />

• KAEDAH PENILAIAN STRATEGI<br />

• SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

139


LUARAN<br />

DALAMAN<br />

Peluang(O)<br />

O1-Hubungan baik dengan PIBG<br />

O2-Mendapat perhatian daripada ahli<br />

parlimen<br />

O3-Hubungan baik pemimpin tempatan<br />

dengan sekolah<br />

TOWS / COWS MATRIX<br />

Kekuatan (S)<br />

S1 – Pengetua telah mengikuti Kursus<br />

KPKS di IAB<br />

S2- Mempunyai seorang Jurulatih Utama<br />

Bahasa Melayu<br />

S3- Guru tinggal berdekatan dengan<br />

sekolah<br />

S4- GPK berpengalaman lebih daripada 10<br />

tahun<br />

S1+O1<br />

1.Meningkatkan peratus kelulusan dengan<br />

kerjasama PIBG<br />

S3 + O3<br />

2. Mengurangkan gred purata sekolah dengan<br />

bantuan pemimpin tempatan<br />

Kelemahan (W)<br />

W1-Jurulatih Utama sering tiada di<br />

sekolah<br />

W2- 50% murid masih belum<br />

memahami proses untuk<br />

pembelajaran<br />

W3- Guru kurang kreatif dalam sesi<br />

pengajaran<br />

W4-Terdapat hanya 2 orang murid<br />

semua A dalam PT3<br />

W5- 25 orang murid belum menguasai<br />

3M<br />

W4+O2<br />

3. Meningkatkan kuantiti murid mendapat 7A<br />

dengan kerjasama daripada Ahli Parlimen<br />

W1 + O1<br />

4.Meningkatkan prestasi murid dengan<br />

penggunaan modul terancang dan berfokus<br />

dengan kerjasana PIBG<br />

Cabaran (C)<br />

C1- Murid bekerja diluar waktu<br />

persekolahan<br />

C2- Ibu bapa kurang mengambil berat<br />

terhadap pelajaran dan dan disiplin<br />

anak-anak<br />

C3- Murid lebih percayakan<br />

pembelajaran di Pusat Tuisyen<br />

S2+S3+C3<br />

5. Meningkatkan kualiti P&P dengan menggunakan<br />

kepakaran guru yang tinggal berdekatan untuk<br />

membantu mencapai kecemerlangan.<br />

W5+W2+C2<br />

6.Meningkatkan fokus murid terhadap pelajaran<br />

dengan mengurangkan masalah disiplin<br />

W5+W2+C2<br />

7.Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam<br />

memupuk minat belajar dikalangan muridmurid<br />

140<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


LUARAN<br />

TOWS / COWS MATRIX<br />

BAGI BIDANG HEM<br />

DALAMAN<br />

O- Opportunities<br />

O1. NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO Bahagian<br />

Serdang,sentiasa memberi perhatian dan pengiktirafan<br />

kepada murid.<br />

O2. Kedai buku sering memberi sumbangan dalam aktiviti HEM.<br />

O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif dalam mencari<br />

sumber sumbangan.<br />

O4. Komuniti membantu dalam penerapan nilai nilai Islam begi<br />

meningkatkan sahsiah murid<br />

O5. Permuafakatan ibu bapa dan komuniti sangat erat.<br />

O6. Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar<br />

perunding Motivasi.<br />

O7. Terdapat 2 orang kaum ibu yang bergiat aktif dalam<br />

pengurusan aktiviti kebajikan murid.<br />

O8. Web Master sekolah terdiri daripada seorang AJK PIBG yang<br />

mahir dalam pembinaan Laman Web.<br />

S- Strength<br />

S1. Terdapat 3 orang guru bimbingan sepenuh masa telah mendapat sijil<br />

anugerah pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling cemerlang<br />

peringkat negeri Selangor.<br />

S2. Telah mendapat anugerah pengurusan bilik Operasi buku Teks<br />

cemerlang peringkat negeri Selangor.<br />

S3. Data SSDM yang kemas kini.<br />

S4. Guru disiplin tegas dan disegani.<br />

S5. Pengawas-pengawas sekolah berdisiplin tinggi dan<br />

Bertanggungjawab.<br />

S6.Terdapat pelbagai jawatan pengawas seperti Inspektor Kesihatan<br />

junior, pembimbing rakan sebaya, pembimbing rakan sebaya dan<br />

pengawas makmal komputer.<br />

S7. Semua murid lelaki memakai tali leher sepanjang masa persekolahan.<br />

S8. Murid berasa selamat berada dalam kawasan sekolah.<br />

S9. Kawalan disiplin mengikut tema setiap tahun.<br />

S10.Pihak pentadbir memberi penekanan atas aktiviti peningkatan<br />

kemahiran belajar murid.<br />

1. ( S10+S1+02+05 )<br />

Strategi S - O<br />

Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi<br />

meningkatkan keberkesanan aktiviti kemahiran belajar<br />

murid.<br />

2. (S5+S6+O6+O3)<br />

Meningkatkan jati diri pengawas dengan kerjasama pakar<br />

motivasi.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

141


142<br />

LUARAN<br />

TOWS / COWS MATRIX<br />

BAGI BIDANG HEM<br />

DALAMAN<br />

O- Opportunities<br />

O1. NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO Bahagian<br />

Serdang,sentiasa memberi perhatian dan pengiktirafan<br />

kepada murid.<br />

O2. Kedai buku sering memberi sumbangan dalam aktiviti<br />

HEM.<br />

O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif dalam mencari<br />

sumber sumbangan.<br />

O4. Komuniti membantu dalam penerapan nilai nilai Islam<br />

begi meningkatkan sahsiah murid<br />

O5. Permuafakatan ibu bapa dan komuniti sangat erat.<br />

O6.Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar<br />

perunding Motivasi.<br />

O7. Terdapat 2 orang kaum ibu yang bergiat aktif dalam<br />

pengurusan aktiviti kebajikan murid.<br />

O8. Web Master sekolah terdiri daripada seorang AJK PIBG<br />

yang mahir dalam pembinaan Laman Web.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

W- Weakness<br />

W1. 8% murid bermasalah kerana mempunyai keyakinan diri yang rendah .<br />

W2. Keseluruhan pencapaian murid Tahun 4 menurun disebabkan kurang minat<br />

dan tiada kemahiran belajar.<br />

W3. Segelintir murid tidak mahu berjumpa guru bimbingan bila menghadapi<br />

masalah.<br />

W4. Terdapat 3% murid yang terlibat dalam kes salah laku.<br />

W5. Rekod kesihatan murid tidak kemas kini kerana bebanan guru dalam kerja<br />

perkeranian.<br />

W6. Terdapat 2 unit di bawah HEM yang kurang komited dalam pengurusan iaitu<br />

unit Keselamatan dan unit Kesihatan.<br />

W7. Kesedaran murid terhadap kebersihan dan keceriaan sekolah masih di tahap<br />

rendah.<br />

W8. Seorang guru bimbingan sepenuh masa lebih aktif dalam kegiatan luar<br />

sekolah.<br />

W9. Bilik Operasi unit HEM masih belum lengkap.<br />

W10.Pertambahan murid setiap tahun menyebabkan bilik darjah tidak mencukupi.<br />

Strategi W - O<br />

1. (W6 + O6)<br />

Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk<br />

meningkatkan budaya kerja secara berkumpulan.<br />

2. (W1 + W2 +O2 +O5 + O6)<br />

Meningkatkan kemahiran belajar dan sahsiah diri murid dengan<br />

kerjasama PIBG.<br />

3.(W9 + O3 +O8)<br />

Melengkapkan bilik operasi unit HEM dengan menggunakan<br />

perhubungan baik di antara sekolah dengan PIBG..


TOWS / COWS MATRIX<br />

BAGI BIDANG HEM<br />

LUARAN<br />

DALAMAN<br />

C- Challenges<br />

C1. Terdapat pelajar sekolah menengah berhampiran<br />

melakukan peras ugut di kalangan murid sekolah<br />

rendah.<br />

C2. Terdapat sebuah pusat hiburan siber cafe yang<br />

berhampiran.<br />

C3. Murid berisiko semasa pergi dan balik dari sekolah.<br />

C4. Desakan ibu bapa dengan menggunakan pengaruh<br />

PPD dan ahli polotik untuk mendaftar ke sekolah ini.<br />

C5. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program<br />

yang dijalankan.<br />

C6. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu<br />

tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah.<br />

S- Strength<br />

S1. Terdapat 3 orang guru bimbingan sepenuh masa telah mendapat sijil<br />

anugerah pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling cemerlang<br />

peringkat negeri Selangor.<br />

S2. Telah mendapat anugerah pengurusan bilik operasi buku Teks<br />

cemerlang peringkat negeri Selangor.<br />

S3. Data SSDM yang kemas kini.<br />

S4. Guru disiplin tegas dan disegani.<br />

S5. Pengawas-pengawas sekolah berdisiplin tinggi dan bertanggungjawab.<br />

S6. Terdapat pelbagai jawatan pengawas seperti Inspektor Kesihatan<br />

Junior, pembimbing rakan sebaya, pembimbing rakan sebaya dan<br />

pengawas makmal komputer.<br />

S7. Semua murid lelaki memakai tali leher sepanjang masa persekolahan.<br />

S8. Murid berasa selamat berada dalam kawasan sekolah.<br />

S9. Kawalan disiplin mengikut tema setiap tahun.<br />

S10.Pihak pentadbir memberi penekanan atas aktiviti peningkatan<br />

kemahiran belajar murid.<br />

1. (S1+S4+C1)<br />

Strategi S - C<br />

Meningkatkan kesedaran tentang keselamatan diri<br />

melalui bimbingan kaunseling.<br />

2. (S1+C6 )<br />

Meningkatkan kesedaran ibubapa tentang<br />

kepentingan pendidikan melalui guru bimbingan<br />

kaunseling.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

143


TOWS / COWS MATRIX BAGI<br />

BIDANG HEM<br />

LUARAN<br />

DALAMAN<br />

W- Weakness<br />

W1. 8% murid bermasalah kerana mempunyai keyakinan diri yang rendah .<br />

W2. Keseluruhan pencapaian murid Tahun 4 menurun disebabkan kurang<br />

minat dan tiada kemahiran belajar.<br />

W3. Segelintir murid tidak mahu berjumpa guru bimbingan bila menghadapi<br />

masalah.<br />

W4. Terdapat 3% murid yang terlibat dalam kes salah laku.<br />

W5. Rekod kesihatan murid tidak kemas kini kerana bebanan guru dalam<br />

kerja perkeranian.<br />

W6. Terdapat 2 unit di bawah HEM yang kurang komited dalam pengurusan<br />

iaitu unit Keselamatan dan unit Kesihatan.<br />

W7. Kesedaran murid terhadap kebersihan dan keceriaan sekolah masih di<br />

tahap rendah.<br />

W8. Seorang guru bimbingan sepenuh masa lebih aktif dalam kegiatan luar<br />

sekolah.<br />

W9. Bilik Operasi unit HEM masih belum lengkap.<br />

W10.Pertambahan murid setiap tahun menyebabkan bilik darjah tidak<br />

mencukupi.<br />

C- Challenges<br />

C1. Terdapat pelajar sekolah menengah berhampiran<br />

melakukan peras ugut di kalangan murid sekolah<br />

rendah.<br />

C2. Terdapat sebuah pusat hiburan sibercafe yang<br />

berhampiran.<br />

C3. Murid berisiko semasa pergi dan balik dari sekolah.<br />

C4. Desakan ibu bapa dengan menggunakan pengaruh<br />

PPD dan ahli polotik untuk mendaftar ke sekolah ini.<br />

C5. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program<br />

yang dijalankan.<br />

C6. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu<br />

tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah.<br />

144<br />

1. (W10 + C4)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

Strategi W - C<br />

Menggunakan perhubungan baik dengan<br />

agensi berkaitan bagi membantu<br />

menyelesaikan masalah penempatan anak<br />

ke sekolah.


PEMILIHAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS/COWS MATRIX<br />

Objektif : 95 % murid dapat mengekalkan 80 mata merit adab belajar.<br />

BIL COWS STRATEGI<br />

1<br />

2<br />

3<br />

S-O (1)<br />

S-O (2)<br />

O-W (1)<br />

O-W (2)<br />

O-W (3)<br />

S-C (1)<br />

S-C (2)<br />

1. ( S10+S1+02+05 ) Meningkatkan keberkesanan aktiviti kemahiran belajar murid<br />

dengan menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.<br />

2. (S5+S6+O6+O3) Meningkatkan jati diri pengawas dengan kerjasama pakar<br />

motivasi.<br />

3. (W6 + O6) Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk<br />

meningkatkan budaya kerja secara berkumpulan<br />

4. (W1 + W2 +O2 +O5 + O6) Meningkatkan kemahiran belajar dan sahsiah diri murid<br />

dengan kerjasama PIBG.<br />

5. (W9 + O3 +O8) Melengkapkan bilik operasi unit HEM dengan menggunakan<br />

perhubungan baik di antara sekolah dengan PIBG.<br />

6. (S1+S4+C1) Meningkatkan kesedaran tentang keselamatan diri melalui bimbingan<br />

kaunseling.<br />

7. (S1+C6 ) Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan<br />

melalui guru bimbingan kaunseling.<br />

4 W-C(1)<br />

8. (W10 + C4) Menggunakan perhubungan baik dengan agensi berkaitan bagi<br />

membantu menyelesaikan masalah penempatan anak ke sekolah.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

145


PENILAIAN STRATEGI<br />

KRITERIA PEMILIHAN<br />

STR<br />

1<br />

STR<br />

2<br />

STR<br />

3<br />

STR<br />

4<br />

STR<br />

5<br />

STR<br />

6<br />

STR<br />

7<br />

STR<br />

8<br />

a. Tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang<br />

0<br />

5<br />

3<br />

0<br />

0<br />

1<br />

2<br />

3<br />

bertanggungjawab.<br />

b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab.<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

2<br />

c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat<br />

5<br />

5<br />

4<br />

2<br />

1<br />

3<br />

3<br />

1<br />

d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan.<br />

3<br />

1<br />

1<br />

2<br />

5<br />

2<br />

3<br />

3<br />

e. Andaian keupayaan yang mengatasi halangan.<br />

2<br />

0<br />

3<br />

1<br />

3<br />

2<br />

3<br />

1<br />

f. Andaian hasil yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif,<br />

5<br />

2<br />

2<br />

2<br />

4<br />

4<br />

4<br />

2<br />

matlamat/isu, misi dan visi.<br />

g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas.<br />

5<br />

1<br />

0<br />

1<br />

5<br />

0<br />

1<br />

2<br />

h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini.<br />

5<br />

1<br />

2<br />

0<br />

4<br />

1<br />

5<br />

2<br />

i. Akur/ kepatuhan dengan mandat dan arahan.<br />

5<br />

5<br />

2<br />

1<br />

7<br />

2<br />

0<br />

0<br />

Jumlah 32 21 18 10 30 19 24 16<br />

146<br />

Kedudukan Strategi Mengikut Keutamaan 1 4 6 8 2 5 3 7<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


BIL STRATEGI STRATEGI<br />

1 STR 1<br />

2 STR 5<br />

3 STR 7<br />

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN<br />

Objektif : 95 % murid dapat mengekalkan 80 mata merit adab belajar.<br />

Meningkatkan keberkesanan aktiviti kemahiran belajar murid dengan<br />

menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.<br />

Melengkapkan bilik operasi unit HEM dengan menggunakan perhubungan<br />

baik di antara sekolah dengan PIBG<br />

Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan melalui<br />

guru bimbingan kaunseling.<br />

4 STR 2 Meningkatkan jati diri pengawas dengan kerjasama pakar motivasi<br />

5 STR 6<br />

6 STR 3<br />

7 STR 8<br />

8 STR 4<br />

Meningkatkan kesedaran tentang keselamatan diri melalui bimbingan<br />

kaunseling.<br />

Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk<br />

meningkatkan budaya kerja secara berkumpulan<br />

Menggunakan perhubungan baik dengan agensi berkaitan bagi membantu<br />

menyelesaikan masalah penempatan anak ke sekolah.<br />

Meningkatkan kemahiran belajar dan sahsiah diri murid dengan kerjasama<br />

PIBG<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

147


5.2 Pelan Taktikal<br />

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN<br />

PELAN TAKTIKAL atau PELAN TINDAKAN merupakan program/aktiviti bagi<br />

memastikan Pelan Strategik dilaksanakan. Pelan Taktikal adalah aktiviti yang<br />

dilakukan untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan.<br />

Pelan Taktikal merupakan perancangan pengurusan peringkat pertengahan<br />

dalam sesebuah organisasi, berjangka pendek (tahunan) dan dalam skop yang<br />

lebih khusus. Pelan ini perlu mengambil kira matlamat, objektif dan strategi<br />

yang telah dinyatakan dalam Pelan Strategik.<br />

Terdapat pelbagai Format yang boleh digunakan dalam menghasilkan Pelan<br />

Taktikal bergantung kepada kesesuaian dan keperluan organisasi. Lazimnya<br />

Pelan Taktikal mempunyai tujuh elemen; Program/Aktiviti, Tanggungjawab,<br />

Tempoh/hari, Kos/Sumber, Output, KPI dan Pelan Kontigensi.<br />

148<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


RANGKA KERJA MEMBINA <strong>RPS</strong><br />

Misi Visi Nilai<br />

JANGKA MASA PANJANG<br />

(3 – 5 TAHUN)<br />

JANGKA MASA PENDEK<br />

(1 TAHUN)<br />

Matlamat / Bidang<br />

Keberhasilan<br />

Utama (KRA) 1<br />

Objektif 1 …<br />

Strategi/Inisiatif 1<br />

Pelan Operasi 1a<br />

Matlamat / Bidang<br />

Keberhasilan<br />

Utama (KRA) 2<br />

Objektif 2 …<br />

Strategi/Inisiatif 2<br />

Pelan Taktikal<br />

Pelan Operasi 1b<br />

Matlamat / Bidang<br />

Keberhasilan<br />

Utama (KRA) 3<br />

Objektif 3 …<br />

Strategi/Inisiatif 3<br />

Pelan Operasi 1c<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

149


SEKOLAH<br />

PELAN TAKTIKAL SEKOLAH ______ Tahun<br />

___________________________________________<br />

MATLAMAT STRATEGIK: _________________________<br />

OBJEKTIF :_____________________________________<br />

STRATEGI<br />

Bil<br />

Program/<br />

Projek<br />

T/ jawab<br />

Tempoh/<br />

Hari<br />

Kos/<br />

Sumber<br />

Output /<br />

Outcome<br />

KPI<br />

Sasaran<br />

Pelan<br />

Kontingensi<br />

Nama aktiviti/<br />

program/<br />

Intervensi<br />

Siapa<br />

pegawai/ guru<br />

yang diberi<br />

t/jawab<br />

(jawatan)<br />

Tempoh<br />

laksana<br />

(berapa hari)<br />

Berapa<br />

bajet<br />

Nyatakan apa<br />

hasil yang<br />

diingini<br />

Apakah kayu<br />

ukur yang<br />

digunakan<br />

untuk<br />

mengukur<br />

prestasi<br />

Nyatakan<br />

kumpulan<br />

sasaran aktiviti<br />

Pelan B,<br />

sekiranya<br />

program utama<br />

tidak dapat<br />

dijalankan<br />

150<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Contoh Pelan Taktikal<br />

Strategi 1 :<br />

Mendapatkan sumber kewangan untuk menjayakan program kokurikulum.<br />

Bil<br />

Program /<br />

Projek<br />

Tanggungjawab<br />

Tempoh<br />

Kos/<br />

Sumber<br />

(RM)<br />

Output KPI Sasaran<br />

Pelan<br />

Kontigensi<br />

1. Larian TSIP GPK<br />

Kokukulum<br />

Mei 1 500.00<br />

/ PIBG<br />

Peralatan<br />

kokurikulum<br />

bertambah dan<br />

Kemudahan<br />

sukan dapat<br />

diperbaiki.<br />

Bilangan<br />

peralatan<br />

dan<br />

kemudahan<br />

sukan.<br />

Ibu bapa dan<br />

penjaga<br />

Guru<br />

Murid<br />

Mohon<br />

sumbangan dari<br />

ahli politik serta<br />

pembelian ruangan<br />

iklan dalam buku<br />

cenderamata oleh<br />

ahli perniagaan.<br />

2. Hari<br />

Keusahawanan<br />

GPK<br />

Kokurikulu<br />

m<br />

Ogos 2 500.00<br />

/ PIBG<br />

Peralatan<br />

kokurikulum<br />

bertambah dan<br />

Kemudahan<br />

sukan dapat<br />

diperbaiki.<br />

Bilangan<br />

peralatan<br />

dan<br />

kemudahan<br />

sukan.<br />

Ibu bapa dan<br />

penjaga<br />

Guru<br />

Murid<br />

Mohon<br />

sumbangan dari<br />

dan sewaan gerai<br />

kepada ahli<br />

perniagaan.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

151


Aktiviti 14<br />

Bengkel Penyediaan Pelan<br />

Taktikal<br />

152<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


5.3 Pelan Operasi<br />

PELAN OPERASI merujuk kepada aktiviti bagi memastikan program yang dirancang<br />

dalam Pelan Taktikal dilaksanakan. Pelan Operasi merupakan hasil perancangan<br />

peringkat pelaksana dalam sesebuah organisasi. Pelan Operasi ini bercorak semasa<br />

bagi menyelesaikan masalah yang lebih spesifik. Pelan ini perlu mengambil kira apa,<br />

di mana, bagaimana, bila dan siapa yang bertanggungjawab. Sama seperti Pelan<br />

Taktikal, terdapat pelbagai format dalam penyediaan Pelan Operasi bergantung<br />

kepada kesesuaian dan keperluan organisasi. Namun pada lazimnya Pelan Operasi<br />

mempunyai elemen-elemen yang berikut;<br />

• Nama Program<br />

• Objektif Program<br />

• Kumpulan Sasaran<br />

• Tarikh dan Tempoh<br />

• Kos Program<br />

• Proses Kerja (langkah terperinci &<br />

pelan kontegensi)<br />

• Penilaian pencapaian objektif<br />

program<br />

• Tindakan Susulan<br />

• Lampiran berkaitan (Carta Gantt,<br />

OPPM, Score Card dan<br />

seumpamanya)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

153


ENGAGED<br />

(Kebersamaan)<br />

PRINSIP KERJA<br />

Execute To Excel yang<br />

pernah menjadi budaya<br />

kerja Tn. Haji Aminudin bin<br />

Adam, semasa menjadi<br />

FOCUSSED<br />

(Berfokus)<br />

-Deep dive<br />

-Sharply focused<br />

-Data driven<br />

-Follow up<br />

-Follow through<br />

RAPID<br />

(Kesegeraan)<br />

-Sense of urgency<br />

-Speed decision<br />

-Speed execution<br />

Pengarah Pendidikan Johor<br />

(2014 -2017), adalah contoh<br />

terbaik dalam pelaksanaan<br />

program atau intervensi<br />

yang boleh memberi impak<br />

DISCIPLINED<br />

(Berdisiplin)<br />

-Time Line<br />

-Scoreboard<br />

EXECUTION<br />

(Pelaksanaan)<br />

PASSIONATE<br />

(Keterujaan)<br />

-Ownership<br />

-High expectation<br />

-Satisfaction<br />

yang tinggi.<br />

CHALLENGED<br />

(Teruji)<br />

-Milestone<br />

154<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


CONTOH PELAN OPERASI<br />

Nama Projek : Program Kita Sekata Sejiwa antara pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat<br />

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN<br />

1 Mesyuarat staf dan AJK PIBG<br />

1.1 Ucapan GB<br />

1.2 Bentang kertas konsep<br />

1.3 Lantik AJK<br />

1.4 Agih tugas<br />

1.5 Tetap tarikh<br />

1.6 Bincang kos<br />

1.7 Jemputan<br />

1.8 Hal-hal lain<br />

2 Surat mesyuarat<br />

• Jemputan kepada ibu bapa dan guru<br />

• Kaunselor Profesional<br />

• PPD ( Perasmian)<br />

• AJK<br />

GB<br />

GPK HEM<br />

YDP PIBG<br />

Setiausaha<br />

1 hari<br />

7 hari<br />

3 Publisiti JK publisiti 7 hari<br />

4 Aturcara majlis urusetia 1 hari<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

155


LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN<br />

5 Menyediakan hadiah/sijil/<br />

cenderamata<br />

J/K<br />

hadiah<br />

1 hari<br />

6<br />

Mesyuarat penyelarasan;<br />

Setiausaha<br />

1 hari<br />

6.1 Ucapan pengerusi<br />

6.2 Bentang minit mesyuarat.<br />

6.3 mengesahkan minit mesyuarat<br />

6.4 Laporan dari Jawatankuasa<br />

-urusetia<br />

-persiapan tempat<br />

-makan minum<br />

-perasmian dan penutup<br />

-hadiah/cenderamata<br />

-publisiti<br />

-penceramah motivasi<br />

-keselamatan/ kecemasan<br />

6.5 Hal-hal lain<br />

7<br />

Pelaksanaan<br />

Separuh Hari<br />

8<br />

Penilaian<br />

1 Hari<br />

9<br />

Post-mortem<br />

1 Hari<br />

156<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Tanggungjawab<br />

Semua AJK Program<br />

Urusetia<br />

AJK Publisiti<br />

AJK Urus Setia<br />

AJK Hadiah<br />

Setiausaha<br />

Semua AJK<br />

GB, J/K Program<br />

GB, J/K Program<br />

Carta Aliran<br />

Mula<br />

Mesyuarat<br />

Surat-menyurat<br />

Publisiti<br />

Aturcara Majlis<br />

Penyediaan Hadiah / Cenderamata<br />

Mesyuarat Penyelarasan<br />

Pelaksanaan<br />

Penilaian<br />

Post-mortem<br />

Tamat<br />

ERANTARA<br />

Semua AJK Program<br />

Urusetia<br />

AJK Publisiti<br />

AJK Urus Setia<br />

AJK Hadiah<br />

Setiausaha<br />

Semua AJK<br />

GB, J/K Program<br />

GB, J/K Program<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

157


Aktiviti 15<br />

Bengkel Penyediaan<br />

Pelan Operasi<br />

158<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PELAN OPERASI<br />

Nama Program / Aktiviti :<br />

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

159


PELAN OPERASI<br />

Nama Program / Aktiviti :<br />

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN<br />

160<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


SUB MODUL 4<br />

PELAKSANAAN STRATEGI<br />

(IMPLEMENTASI)<br />

PENILAIAN PRESTASI &<br />

PENAMBAHBAIKAN<br />

BERTERUSAN<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

161


162<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


PELAKSANAAN STRATEGI PENILAIAN<br />

PRESTASI & PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN<br />

OBJEKTIF<br />

• Mengetahui dan memahami aspek-aspek utama yang<br />

perlu dipertimbangkan dalam Pelaksanaan Strategi.<br />

• Mengetahui, memahami dan boleh melaksanakan<br />

semakan atau pemantauan pelaksanaan <strong>RPS</strong>.<br />

• Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam<br />

pengukuran dan penilaian pelaksanaan <strong>RPS</strong>.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

163


164<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


FOKUS TINDAKAN PELAKSANAAN STRATEGI<br />

Pada fasa ke enam, terdapat enam tindakan yang perlu dilakukan oleh kepimpinan<br />

sekolah bagi memasti <strong>RPS</strong> yang telah disediakan memberikan impak keberkesanan<br />

yang tinggi;<br />

Komitmen Kepimpinan<br />

dan Pendekatan<br />

Pengurusan<br />

berasaskan POLC<br />

1<br />

4<br />

Penyebarluasan dan<br />

Pelataan (cascading)<br />

<strong>RPS</strong><br />

Pendekatan program<br />

berasaskan kepada<br />

PDCA<br />

2<br />

5<br />

Penggunaan alat<br />

kualiti dan<br />

pendekatan kualiti.<br />

Melaksanakan<br />

Penjajaran Strategik<br />

& Organisasi<br />

3<br />

6<br />

Pengurusan Risko<br />

(Pantau, kawal dan<br />

minimumkan risiko)<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

165


6.1 Komitmen Pengurusan<br />

Komitmen Kepimpinan dan Pengurusan Strategi perlulah memberi penekanan terhadap amalan<br />

POLC. Empat prinsip pengurusan ini adalah penting dalam memastikan kecekapan dan<br />

keberkesanan sesebuah organisasi melaksanakan Rancangan Pemajuan Sekolah.<br />

4<br />

1<br />

MERANCANG (PLANNING)<br />

• Visi dan strategi yang jelas<br />

• Key Performance Indicator<br />

• Big Data<br />

• Pengurusan sumber<br />

• Pelan komunikasi / Risiko<br />

2<br />

MENGAWAL<br />

(CONTROLING<br />

• Sistem<br />

• Proses<br />

• Persistence<br />

The P-O-L-C<br />

Framework<br />

MENGELOLA (ORGANIZING)<br />

• Reka bentuk organisasi<br />

• ETHOS<br />

• Networking<br />

MEMIMPIN (LEADING)<br />

• Kepimpinan<br />

• Empowerment / Pengupayaan<br />

• Urgency<br />

• Best people<br />

3<br />

166<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


6.2 PDCA<br />

Pendekatan dalam melaksanakan pelan taktikal atau program perlu berasaskan<br />

kepada PDCA. Kitaran PDCA adalah pendekatan proses yang sesuai untuk digunakan<br />

dalam pelaksanaan <strong>RPS</strong> (Evan & Lindsay, 2011).<br />

TINDAKAN<br />

RANCANG<br />

‣ Penyeragaman<br />

‣ Tindakan Susulan<br />

A<br />

P<br />

‣ Mengenal Pasti Masalah<br />

‣ Pemilihan Masalah<br />

‣ Menetapkan Tema<br />

‣ <strong>Penetapan</strong> Sasaran<br />

SEMAKAN<br />

‣ Penilaian Projek<br />

‣ Pemantauan<br />

Tindakan<br />

Penyemakan<br />

C<br />

Perancangan<br />

Pelaksanaan<br />

D<br />

LAKSANA<br />

‣ Analisis Masalah<br />

‣ Kumpul Data<br />

‣ Cadangan Penyelesaian<br />

‣ Persembahan Pengurusan<br />

‣ Pelaksanaan Ujicuba<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

167


FAEDAH PDCA<br />

Kitaran Plan-Do-Check-Act (PDCA), yang juga dikenali sebagai kitaran Deming, adalah<br />

pendekatan empat langkah untuk menyelesaikan masalah. PDCA membolehkan kita untuk<br />

menguji pelbagai penyelesaian masalah dalam mengenal pasti penyelesaian masalah yang<br />

paling berkesan. Kitaran ini boleh ditapis dan dilakukan berulang-ulang kali dari masa ke<br />

semasa untuk penambahbaikan yang berterusan. Faedah PDCA antara lain adalah seperti<br />

berikut;<br />

1. Menyediakan satu kaedah yang standard untuk<br />

mencapai penambahbaikan yang berterusan yang<br />

boleh digunakan oleh kakitangan dalam mana-mana<br />

organisasi bagi menyelesaikan isu-isu baru dan isuisu<br />

yang berulang.<br />

2. Mencegah dari berlakunya pembaziran masa dengan<br />

melaksanakan penyelesaian yang tidak berkesan<br />

atau berimpak rendah.<br />

3. Menyemarak semangat kerja berpasukan melalui<br />

percambahan fikiran dan penyelesaian masalah.<br />

4. Strategi yang mudah dengan mengatasi halangan<br />

menerusi penggunan sumber dalaman.<br />

168<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


6.3 Melaksanakan Penjajaran <strong>RPS</strong><br />

VISI<br />

Pertama, melaksanakan penjajaran dengan pasukan<br />

kepimpinan dan seluruh anggota dalam organisasi<br />

agar <strong>RPS</strong> yang telah dibina diterima dan sejajar<br />

dengan keperluan organisasi.<br />

STRATEGI<br />

Kedua, melaksanakan penjajaran antara<br />

Visi, Misi, Objektif, Strategi dan Taktikal<br />

agar <strong>RPS</strong> sentiasa menuju ke arah dan<br />

hala tuju yang selari.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

169


6.4 Penyebarluasan & Pelataan <strong>RPS</strong><br />

Penyebarluasan dan Pelataan<br />

(cascading) <strong>RPS</strong> perlu<br />

dilakukan bagi memastikan<br />

<strong>RPS</strong> yang dihasilkan<br />

dimaklumi, difahami, dihayati<br />

oleh seluruh warga sekolah<br />

dan juga komuniti.<br />

Hebahan boleh dilakukan di<br />

perhimpunan sekolah,<br />

program bersama PIBK,<br />

penggunaan media sosial dan<br />

penggunaan pelbagai platform<br />

lain yang bersesuaian secara<br />

optimum.<br />

170<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


6.5 Alat Kualiti & Pendekatan Kualiti<br />

Pendekatan Kualiti ialah penggunaan alat-alat kualiti dan proses kualiti dalam<br />

pengurusan dan pelaksanaan program. Penggunaan alat kualiti dan pendekatan kualiti<br />

perlu disemarakkan. Pengurusan perubahan perlu dilaksanakan sama ada dalam bentuk<br />

taklimat, kursus atau perbengkelan<br />

Alat Kualiti (Tools)<br />

Pendekatan Kualiti<br />

1. Carta Aliran<br />

2. Lembaran Semak<br />

3. Histogram<br />

4. Gambarajah Pareto<br />

5. Gambarajah Tulang Ikan<br />

6. Gambarajah Serakan<br />

7. Stratification<br />

8. Force Field Analysis<br />

9. The Emphasis Curve<br />

10. Carta Kawalan<br />

• Affinity Diagram<br />

• Benchmarking<br />

• Deming Wheel(PDCA)<br />

• Gantt charts<br />

• ISO 9001<br />

• Quality Circles<br />

• TOWS/COWS<br />

• 7S McKinsley<br />

• 6 Sigma<br />

• KPI<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

171


6.6 Pengurusan Risiko<br />

Kekangan…..<br />

Pengurusan risiko adalah tindakan sekolah atau organisasi<br />

mengenal pasti, menilai, dan mengatur kepentingan risiko.<br />

Perkara ini perlu dilaksanakan bagi mengurangkan,<br />

meminimumkan dan mengawal kemungkinan risiko<br />

kegagalan dalam pelaksanaan <strong>RPS</strong>. Pada masa yang sama<br />

pengurusan risiko dapat memaksimakan penzahiran peluang<br />

kejayaan.<br />

Kepimpinan, Komunikasi, Sumber dan<br />

Penerimaan (Buy In) adalah risiko yang menjadi<br />

penentu kepada keberkesanan pelaksanaan <strong>RPS</strong><br />

yang baik. Perkara ini perlu sentiasa<br />

dipertimbangkan oleh kepimpinan sekolah.<br />

172<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

173


PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PENGUKURAN PRESTASI<br />

PELAKSANAAN STRATEGI<br />

• Setelah menyedia dan melaksanakan <strong>RPS</strong>, fasa seterusnya ialah melakukan<br />

pemantauan terhadap pelaksanaan strategi, pengukuran dan penilaian<br />

prestasi.<br />

• Pemantauan, penilaian dan pengukuran terhadap <strong>RPS</strong> perlu dibuat dengan<br />

cara mengumpul maklumat dan menilai pencapaian KPI pada peringkat<br />

proses, output dan keberhasilan (outcomes).<br />

• Pemantauan, pengukuran dan penilaian perlu dilakukan secara<br />

bersistematik dan didokumentasikan.<br />

• Pencapaian sebenar perlu dibandingkan dengan sasaran prestasi yang<br />

telah ditetapkan, bagi mengesan jurang dan kelompangan. Jurang antara<br />

pencapaian sebenar dan sasaran yang ditetapkan perlu dikenal pasti dan<br />

dianalisis.<br />

• Analisis punca terhadap wujudnya jurang perlu dibuat bagi membolehkan<br />

tindakan penambahbaikan, tindak ikut dan tindak susul dapat<br />

dilaksanakan.<br />

174<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


7.1 Pemantauan Pelaksanaan <strong>RPS</strong><br />

1) Pemantauan merujuk kepada aktiviti<br />

menyelia, mengawal dan memerhati<br />

bertujuan untuk memastikan pelaksanaan<br />

program berada pada landasan yang betul.<br />

2) Pemantauan terhadap pelaksanaan<br />

program perlu dilakukan oleh kepimpinan<br />

sekolah secara terancang dan hasilnya<br />

direkodkan dengan kemas kini.<br />

3) Dapatan daripada pemantauan digunakan<br />

untuk menilai keberkesanan program atau<br />

aktiviti yang telah dilaksanakan dalam <strong>RPS</strong>.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

175


PEMANTAUAN PELAKSANAAN <strong>RPS</strong> – CARTA GANTT<br />

TAHUN 2019<br />

P<br />

AKTIVITI BULAN<br />

MENGENAL PASTI &<br />

PEMILIHAN MASALAH<br />

TETAPKAN TEMA DAN<br />

TENTUKAN SASARAN<br />

ANALISIS MASALAH<br />

FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC<br />

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4<br />

D<br />

C<br />

A<br />

MENGUMPUL DATA<br />

CADANGAN<br />

PENYELESAIAN<br />

PERSEMBAHAN<br />

PENGURUSAN 1<br />

PELAKSANAAN UJICUBA<br />

1<br />

PENILAIAN PROJEK<br />

PEMANTAUAN<br />

PENYERAGAMAN &<br />

TINDAKAN SUSULAN<br />

176<br />

PETUNJUK : RANCANG LAKSANA<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


OPPM, SPeCT & PDCA-CT<br />

One Page Project Manager (OPPM) , School Program Check Tool (SPeCT) dan<br />

PDCA Check Tool juga boleh digunakan sebagai pendekatan dalam<br />

melaksanakan penyemakan dan pemantauan. Huraian lebih lanjut berkaitan<br />

OPPM, SPeCT dan PDCA-CT boleh diperolehi dari modul khusus yang<br />

membincangkan alat-alat kualiti tersebut. Bahan juga boleh dimuat turun dari<br />

portal e-Pembelajaran modul ini.<br />

ACT<br />

PLAN<br />

Customer<br />

Satisfaction<br />

CHECK<br />

DO<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

177


One Page Project Manager (OPPM)<br />

178<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

179


TINDAKAN<br />

LANGKAH-LANGKAH SEMAKAN<br />

DAN PEMANTAUAN <strong>RPS</strong><br />

VISI MATLAMAT OBJEKTIF STRATEGI PROGRAM/<br />

MISI STRATEGIK INTERVENSI<br />

VISI &<br />

MISI<br />

MS1<br />

MS2<br />

OBJ 2.1<br />

OBJ 2.2<br />

STR 2.1.1<br />

STR 2.1.2<br />

STR 2.1.3<br />

PROG 2.1.3.1<br />

PROG 2.1.3.2<br />

MS3<br />

OBJ 2.3<br />

MS4<br />

180<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


7.2 Penilaian<br />

Penilaian dilakukan bertujuan untuk<br />

menyemak dan menaksir keberkesanan<br />

program atau aktiviti yang dilaksanakan.<br />

Berdasarkan hasil semakan atau penilaian,<br />

pihak sekolah boleh mengambil tindakantindakan<br />

yang berikut:<br />

i) Meneruskan program atau aktiviti yang<br />

berkesan.<br />

ii) Mengkaji semula, memperbaiki atau<br />

menggugurkan dan menyediakan<br />

alternatif bagi program atau aktiviti yang<br />

kurang atau tidak berkesan (untuk tujuan<br />

penambahbaikan berterusan).<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

181


PROSES PENILAIAN PRESTASI & PENAMBAHBAIKAN<br />

BERTERUSAN<br />

1. Senaraikan KPI dan sasaran prestasi yang telah ditetapkan.<br />

2. Kumpulkan data mengenai pencapaian sebenar bagi setiap KPI.<br />

3. Bandingkan pencapaian sebenar dengan sasaran prestasi bagi setiap KPI.<br />

4. Kira peratus pencapaian bagi setiap KPI dan kenal pasti jurang pencapaian.<br />

5. Buat analisis dan rumusan mengenai prestasi pencapaian setiap perkhidmatan<br />

yang disampaikan kepada pelanggan berasaskan pencapaian semua KPI yang<br />

diwujudkan bagi setiap perkhidmatan.<br />

6. Buat analisis jurang dan kaji punca berlakunya jurang.<br />

7. Sediakan laporan mengenai tahap pencapaian prestasi sekolah keseluruhan<br />

yang mengandungi:<br />

a) Analisis mengenai pencapaian sasaran prestasi setiap perkhidmatan.<br />

b) Analisis mengenai jurang pencapaian sebenar berbanding sasaran prestasi<br />

setiap KPI yang ditetapkan.<br />

c) Analisis mengenai punca-punca berlakunya jurang.<br />

d) Cadangan tindakan pembetulan dan penambahbaikan untuk meningkatkan<br />

tahap prestasi perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan.<br />

182<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


Contoh: BORANG PELAPORAN PRESTASI<br />

MISI<br />

VISI<br />

MATLAMAT:<br />

Objektif KPI Tov Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

183


RUMUSAN<br />

<strong>Modul</strong> <strong>Penetapan</strong> <strong>Hala</strong> <strong>Tuju</strong> dan <strong>RPS</strong> ini boleh dijadikan panduan asas kepada<br />

PGB dan pemimpin pertengahan di sekolah bagi merancang program<br />

penambahbaikan pengurusan sekolah, pengajaran, pembelajaran dan<br />

pembangunan modal insan. Adalah diharapkan dengan adanya program<br />

penambahbaikan berterusan yang didasarkan kepada pendekatan yang<br />

sistematik berupaya meningkatkan kecemerlangan sekolah selaras dengan<br />

aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.<br />

184<br />

PGB dan barisan kepimpinan hadapan di sekolah mempunyai tanggungjawab<br />

yang besar dalam membentuk atau mencipta masa hadapan dan bukan sekadar<br />

membiarkan masa depan terjadi dengan sendirinya. Oleh itu <strong>RPS</strong> adalah proses<br />

proaktif dalam usaha penambahbaikan sekolah kerana <strong>RPS</strong> mampu merangkai<br />

matlamat dan aktiviti-aktiviti yang berjangka pendek bagi mencapai matlamat<br />

yang lebih besar, kompleks dan bersepadu. <strong>RPS</strong> juga boleh memudahkan<br />

urusan pemajuan sekolah yang bersifat kompleks dengan menyediakan langkahlangkah<br />

sistematik bagi membolehkan program, aktiviti dan intervensi lebih<br />

mudah diurus.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


-Max de Pree in Leadership is an Art (1989,p.100)<br />

“In the end, it is important to<br />

remember that we cannot become<br />

what we need to be by remaining<br />

what we are.”<br />

Pada akhirnya, adalah penting untuk diingat bahawa kita tidak<br />

boleh menjadi apa yang kita hasratkan pada masa akan datang,<br />

jika kita kekal dengan apa yang kita lakukan pada masa ini”<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

185


BIODATA PENULIS<br />

Pengalaman Mengajar & Mentadbir<br />

1992 Mula mengajar, SMK Tan Sri Syed Jaafar Albar, Tg. Sedili,<br />

Kota Tinggi<br />

1999 – 2003 SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor.<br />

2003 – 2006 GPK Kokurikulum, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai,<br />

Johor<br />

2006 – 2012 GPK Pentadbiran, SMK Kulai Besar, Kulai, Johor.<br />

2012 Mengikuti Kursus NPQEL, IAB<br />

2014 - Kini SIPartners+, PPD Kulai<br />

AZMAN BIN SAFII<br />

H/P: 012-7132694 | E-Mail: azmansafii@gmail.com<br />

PEGAWAI RAKAN PENINGKATAN SEKOLAH<br />

SCHOOL IMPROVEMENT PARTNERS+<br />

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai<br />

Persiaran Indahpura 4, Indahpura,<br />

81000 Kulai,Johor Darul Takzim<br />

• Certified Coach, IAB (2018-2021)<br />

• Diploma dan Sijil NPQEL (IAB)<br />

• Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UTM)<br />

• Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan<br />

Pendidikan (USM)<br />

• Kursus Leadership Coaching & Mentoring<br />

(IAB);<br />

• Rakan ELIT Transformasi Sekolah 2025<br />

186<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


BIBLIOGRAFI<br />

Abdul Razak bin Alias (2014). Dasar Dan <strong>Hala</strong> <strong>Tuju</strong> Sekolah : 14 Laluan. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.<br />

Bryson, John M. (2004). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (3 rd Edition). San Francisco, CA:<br />

Jossy-Bass.<br />

Doherty, Geoffrey D (2005). Developing Quality Systems in Education. London: Routeledge.<br />

Evans, James R. & Lindsay, William M. (2011). Managing for Quality and Performance Excellence (8 th Edition).<br />

Boston, MA: South-Western Cengage Learning.<br />

Fidler, Brian (2002). Strategic Management for School Development: Leading Your School's Improvement Strategy.<br />

London: Paul Chapman Publishing Ltd.<br />

Goetsch, David L dan Davis, Stanley B. (2000). Quality Management: Introduction to Total Quality Management for<br />

Production, Processing and Services (3 rd Edition). London: Prentice Hall International (UK) Limited.<br />

Hairuddin Mohd Ali & Muhammad Bustaman Abdul Manaf (2009). Perancangan Strategik Sekolah. Kuala Lumpur:<br />

PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.<br />

Hodge, B.J, Anthony, William P, dan Gales, Lawrence M. (1996). Organization Theory: A Strategic Approach (5 th<br />

Edition). London: Prentice Hall International (UK) Limited.<br />

Jabatan Pendidikan Johor (1997). Panduan Ringkas Pengurusan Sekolah.<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

187


Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia (2007). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah<br />

(SKPM 3). Kuala Lumpur: Jemaah Nazir Sekolah<br />

Kaplan, Robert S., Norton P. David (2001). The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard Companies<br />

Thrive in The New Business Environment. New York: Harvad Business School Publishing Corporation.<br />

Maxwell, John C (2008). The 21 Indispensable Qualities of A Leader (Edisi Bahasa Melayu). Kuala Lumpur: PTS<br />

Professional Publishing Sdn. Bhd.<br />

OECD (2010). Glossary of Key Terms in Evaluations and Results Based Management.<br />

Parmenter, David (2012). Implementing Winning KPI. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.<br />

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2005.<br />

Simerson, B. Keith (2011). Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and Execution: A Practical<br />

Guide to Strategy Formulation and Execution. Santa Barbara, CA: Greenwood Publishing Group<br />

Willis, John C (1997). Strategic Planning: The ASTD Trainer’s Sourcebook. New York: McGraw-Hill Inc.<br />

188<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong>


ISBN 978-967-16708-0-4<br />

© AZMAN BIN SAFII (2018) | Pegawai SIPartners+ PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694<br />

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN <strong>RPS</strong><br />

189


ISBN 978-967-16708-0-4<br />

© AZMAN BIN SAFII (2018) | Pegawai SIPartners+ PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!