Modul Penetapan Hala Tuju & RPS

assafii

Disusun Oleh;

AZMAN BIN SAFII

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+)

PPD Kulai, Johor


2

© AZMAN BIN SAFII (2018) | Pegawai SIPartners+, PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Disusun Oleh;

AZMAN BIN SAFII

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+)

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai, Johor

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

3


4

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


© AZMAN BIN SAFII, 2018

Diterbitkan Oleh :

AZMAN BIN SAFII,

d/a Pejabat Pendidikan Daerah Kulai, Persiaran Indahpura 4,

Indahpura, 81000 Kulai, Johor

Telefon: 012-7132694|Faks: 07-6632782 |Email: azmansafii@gmail.com

Rekabentuk Kulit Modul : EN. KAMARUDIN BIN ALI

Cetakan Pertama 2018

Dicetak Oleh :

JASAMAX ENTERPRISE,

No. 55, Jalan Kebudayaan 2, Taman Universiti,

81300 Skudai, Johor

Telefon: 07-5212889|Email: jsmtmu@gmail.com

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan menerbitkan semula atau mengeluar ulang mana-mana

bahagian modul ini dalam apa-apa bentuk atau cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,

rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.

ISBN 978-967-16708-0-4

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

5


ISI KANDUNGAN

1) KREDIT PENULIS ................................................................................................. 7

2) PANDUAN PENGGUNAAN MODUL ...................................................................... 8

3) PANDUAN PENGGUNAAN e-MODUL .................................................................. 9

4) PENDAHULUAN .................................................................................................. 10

5) PRINSIP ASAS RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS) ...................................... 11

6) SUB MODUL 1: KERANGKA ASAS & KOMPONEN UTAMA RPS …………………….……. 13

7) SUB MODUL 2: PELAN STRATEGIK ....................................................................... 35

8) SUB MODUL 3: PENJANAAN STRATEGI, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI ........ 127

9) SUB MODUL 4: PELAKSANAAN STRATEGI PENILAIAN PRESTASI &

PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN …………………………………………….......................... 161

10) RUMUSAN ……………………………………………………………………………………………………... 184

11) BIODATA PENULIS …………………………………………………………………………………………... 186

12) BIBLIOGRAFI …………………..……………………………………………………………………………….... 187

6

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


KREDIT PENULIS

Modul Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah satu modul yang memberi tumpuan dan

panduan mengenai PENETAPAN HALA TUJU DAN RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS). Modul ini diterbitkan

dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah sama ada pengetua, guru besar, guru

penolong kanan malah kepimpinan pertengahan dan guru-guru di sekolah mengenai peraturan, tatacara dan

tertib dalam penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS).

Modul ini diharapkan dapat membantu kepimpinan di sekolah melaksanakan proses penambahbaikan yang

berterusan bagi memastikan setiap murid mencapai kemajuan ke tahap maksimum potensinya. Pemajuan

sekolah boleh berlaku sekiranya pihak pengurusan sekolah menyediakan rancangan yang komprehensif dan

bersepadu, mengikut prinsip, prosedur dan peraturannya, serta dikawal kualiti pelaksanaannya secara tindak

ikut dan tindak susul.

Modul Penetapan Hala Tuju dan RPS ini dihasilkan berasaskan kepada pengalaman saya selaku SIPartners+ dalam

memberi bimbingan kepada pengetua dan guru besar (PGB) serta pemimpin pertengahan sekolah di pelbagai

peringkat mengenai penjanaan dan penjajaran RPS. Saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada

pensyarah-pensyarah di IAB (NPQEL) yang telah banyak memberi bimbingan, input dan rujukan yang sangat

bermakna.

Terima kasih juga kepada rakan SIPartners+ Johor khususnya Pn. Siti Hajar binti Mahpol, En. Azman bin Abu

Bakar, En. Mohd Esa bin Dasim, Pn Hjh. Nor’aini binti Md Yusof dan Hj. Samsudin bin Haron yang turut berkongsi

bahan dan pandangan dalam menghasilkan modul ini. Pada akhirnya diharapkan modul ini dapat dijadikan

sebagai panduan untuk membantu kepimpinan di sekolah menyediakan RPS yang memenuhi keperluan sekolah

serta pihak berkepentingan.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

7


PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

Modul Penetapan dan Hala tuju RPS boleh digunakan sebagai sumber Pembelajaran Akses Kendiri

(Self Access Learning) bagi meningkatkan kefahaman dalam penyediaan Rancangan Pemajuan

Sekolah (RPS). Modul ini juga boleh dijadikan sebagai bahan bagi tujuan Program Pembangunan

Profesionalisme Berterusan (CPD) atau sesi perbengkelan kepada kepimpinan dan guru-guru di

sekolah berkaitan penyediaan RPS.

Bagi memudahkan penggunaan modul ini, sama ada bagi keperluan latihan, CPD, bengkel mahupun

sebagai rujukan umum, saya telah menggunakan ikon-ikon tertentu sebagai panduan kepada

pengguna bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti yang disyorkan. Sila fahami fungsi ikon-ikon tersebut

seperti di bawah, bagi meningkatkan kefahaman dan keberkesanan penggunaan modul.

Terdapat aktiviti

perbengkelan

Terdapat aktiviti

berteraskan kuiz

atau menguji minda

Anda perlu

mengakses bahan

dalam talian.

Aktiviti

perkongsian /

sumbangsaran

Bahan bacaan /

softcopy boleh diakses

pada pautan

8

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PANDUAN PENGGUNAAN MODUL e-PEMBELAJARAN

Modul Penetapan Hala Tuju dan RPS ini telah diintergrasikan dengan e-Book dan

modul e-Pembelajaran. Pengguna boleh mengakses bahan perbengkelan, bahan

bacaan dan rujukan lain bagi tujuan pelaksanaan aktiviti pembelajaran atau sesi

perbengkelan dengan mengikuti langkah- langkah yang berikut;

1. Sila gunakan browser Google Chrome

2. Layari alamat www.gmail.com

3. Masukkan email gmail anda

4. Masukkan kata laluan

5. Tekan ikon google apps (tanda 9 kotak kecil di

penjuru kanan sebelah atas halaman)

6. Klik ikon Google Classroom (GC). Jika ikon GC

tidak kelihatan, tekan butang Continue hingga

ikon GC ditemui.

8. Setelah halaman GC dipaparkan, tekan tanda

“+” yang berada di penjuru kanan sebelah atas

halaman, dan pilih Join Class

10. Masukkan class code:

jhl05xt

Untuk lebih pantas, Imbas QR

Code di bawah atau taip URL:

http://gg.gg/gcmrrps

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

9


PENDAHULUAN

Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS) ialah satu dokumen yang mengandungi kerangka, panduan, langkah,

proses, dan strategi untuk diguna pakai oleh pihak sekolah bagi menghasilkan rancangan

penambahbaikan sekolah. RPS terdiri daripada tiga komponen iaitu pelan strategik, pelan taktikal dan

pelan operasi yang dapat dijelaskan seperti berikut;

a) PELAN STRATEGIK ialah dokumen parancangan yang dirangka hasil daripada proses menilai keadaan

semasa bagi menentukan strategi untuk mencapai visi organisasi. Ia merupakan hasil perancangan

peringkat pengurusan tertinggi, berjangka panjang dan menyeluruh. Pelan ini perlu mengambil kira

status semasa, matlamat yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai matlamat dan penilaian

keberkesanan pelaksanaan dalam tempoh panjang. Lazimnya antara 3 – 5 tahun.

b) PELAN TAKTIKAL merupakan program atau aktiviti bagi memastikan Pelan Strategik dilaksanakan. Ia

disediakan dengan menentukan keutamaan dan mengambil kira sumber dalaman dan luaran yang

sedia ada. Pelan Taktikal merupakan perancangan pengurusan peringkat pertengahan dalam

sesebuah organisasi, berjangka pendek dan dalam skop yang lebih khusus. Pelan ini perlu mengambil

kira matlamat dan strategi yang telah dinyatakan dalam Pelan Strategik.

c) PELAN OPERASI adalah merujuk kepada aktiviti bagi memastikan program yang dirancang dalam

Pelan Taktikal dilaksanakan. Pelan Operasi merupakan hasil perancangan peringkat pelaksana dalam

sesebuah oranisasi. Pelan ini bercorak semasa bagi menyelesaikan masalah yang lebih spesifik. Pelan

ini perlu mengambil kira apa, di mana, bagaimana, bila dan siapa yang akan melaksanakannya.

10

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PRINSIP ASAS RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS)

RPS bukannya satu proses evolusi atau revolusi tetapi ia lebih menjurus kepada proses menjana cara

baru bagi melakukan sesuatu tugas dengan lebih berkesan.

• Pengetua dan Guru Besar perlu berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong bagi

menyediakan RPS. Tanpa sokongan dan kepimpinan Pengetua dan Guru Besar proses ini tidak akan

bergerak lancar dan tidak berupaya membawa sebarang perubahan.

• Semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan perlu melibatkan diri atau mengetahui proses

perancangan ini. Lagi ramai yang terlibat dalam proses menyediakan RPS, atau tahu mengenainya

maka lebih mudah dan berkesan pelaksanaannya.

• Perbincangan mengenai matlamat dan strategi pemajuan sekolah perlu berasaskan pertimbangan

yang teliti daripada pelbagai sumber data dan penyelidikan.

RPS adalah satu proses pemajuan yang berterusan, menuntut pemantauan yang berterusan serta

melakukan pengubahsuaian ke atas program-program dan proses-proses yang kurang berkesan.

• Matlamat RPS adalah untuk mewujudkan sekolah kualiti dan kemenjadian murid. Kemenjadian murid

adalah berkait secara langsung dengan apa yang sebenarnya berlaku di dalam bilik darjah. Oleh itu

RPS bukan sahaja mengenai kepimpinan yang berkesan, tetapi turut menyentuh keperluan

menghasilkan guru yang berkualiti dan kemenjadian murid secara holistik.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

11


12

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


SUB MODUL 1

KERANGKA ASAS DAN

KOMPONEN UTAMA

RANCANGAN PEMAJUAN

SEKOLAH (RPS)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

13


14

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


KERANGKA ASAS DAN KOMPONEN RPS

OBJEKTIF

• Membezakan konsep strategi,

strategik, pemikiran strategik,

pengurusan strategik dan

perancangan strategik.

• Mengetahui dan memahami

secara umum komponen RPS.

Pemikiran

Strategik

Perancangan

Strategik

Pengurusan

Strategik

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

15


Aktiviti 1

Apakah strategi?

dan apakah bezanya dengan

strategik?

16

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Strategi berasal dari perkataan Latin:

Strategos (the art of generalship, or

how to be an effective general).

Kamus Oxford mentakrifkan;

Strategy has to do with war and

deception of an enemy. In nonprofit

management, strategy has to do with

responding to a dynamic and often

hostile environment in pursuit of a

public service mission

(Allison &Kaye, 2005)

• Strategy is the art

of the general.

• Strategy is direction

and destination.

• Strategy is a set of

decisions made.

• Strategy is getting it

right and doing it

right.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

17


Aktiviti 2

Katakan anda memimpin suatu pelayaran…!

Persoalan apakah yang perlu anda pertimbangkan?

18

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Persoalan yang perlu diberi pertimbangan;

• Dari manakah kapal ini?

• Ke manakah destinasi pelayarannya?

• Dekat atau jauh jarak pelayarannya?

• Bilakah kapal dijangka tiba?

• Bagaimana mengendalikannya?

• Apakah sumber yang ada?

• Apakah halangan atau cabaran yang

bakal diharungi?

• Sentiasa muhasabah!

Kaitkan situasi

kapal layar ini

dengan

peranan anda

di sekolah....

Perbezaan antara hanyut dan belayar ditentukan oleh matlamat.

(Danial Z Abidin, 2005)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

19


Apakah Pemikiran Strategik?

Pemikiran strategik adalah keupayaan untuk

melepaskan isu-isu hari ini dan meletakkan diri

sendiri pada masa hadapan.

Pemikiran Strategik ialah keupayaan individu atau

pemimpin melukis rupa bentuk sasaran masa

hadapan yang diinginkan, melangkaui situasi atau

keadaan hari ini.

Pemikiran Strategik adalah amalan pemikiran yang

seharusnya diamalkan oleh kepimpinan di sekolah.

Perancangan dan tindakan yang strategik berakar dari

pemikiran yang strategik.

20

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Senario Pemikiran Strategik

Anda melakukan lawatan ke Pusat

Sumber sekolah anda….

Aktiviti 3

1. Apakah perkara yang anda akan ubah untuk

meningkatkan fungsi dan keberkesanan

Pusat Sumber sekolah anda?

2. Apakah perubahan yang ingin dilihat dalam

tempoh 3 tahun lagi?

3. Apakah keupayaan yang perlu ditingkatkan?

4. Apakah cara yang sistematik untuk

mengurus perubahan tersebut agar dapat

difahami dan disokong oleh semua warga

organisasi?

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

21


Aktiviti 4

Bengkel Pemikiran Strategik

Dalam Amalan Kepimpinan di

Sekolah

22

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Apabila melaksanakan penilaian kendiri!

PEMIKIRAN STRATEGIK

Sila buka Toolkit bagi Aktiviti 4: (sila buka portal e-Pembelajaran)

Buat penilaian kendiri berkaitan amalan anda di sekolah dengan memberikan respons pada

pernyataan-pernyataan dalam soal selidik. Sila pilih opsyen yang bersesuaian dengan pengalaman

anda. (kejujuran dalam menjawab akan memberi gambaran yang lebih tepat terhadap diri anda)

1 - Hampir tidak pernah,

2 - Sekali dalam beberapa ketika (jarang-jarang),

3 - Kadang-kadang,

4 - Kerap,

5 - Hampir selalu

Anda perlu realistik tentang setakat mana anda benar-benar terlibat dalam tingkah laku yang

dinyatakan pada item.

Berikan jawapan anda berasaskan kepada apa yang benar-benar anda lakukan!

Pastikan anda tidak memberikan jawapan berasakan kepada apa yang anda fikirkan IDEAL

atau apa yang anda akan lakukan.

Jawapan anda adalah berasaskan kepada amalan anda pada kebanyakan hari dan dalam

kebanyakan situasi atau masalah yang dihadapi.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

23


PEMIKIRAN STRATEGIK DALAM AMALAN KEPIMPINAN

DI SEKOLAH.

Adakah ciri-ciri berikut menjadi sebahagian daripada amalan kepimpinan anda?

Berfikiran di luar

Kotak ?

Pemberani ? ada idea “gila”

tetapi berkesan ?

Pemikiran

yang

bersistem..?

Menerima

kepelbagaian ?

Bersifat

bertimbang rasa

dan pemurah..?

Berfikiran

Terbuka

Ingin tahu ?

Optimis untuk

membina masa

hadapan ?

Mencari dan menjalin

kebijaksanaan secara

kolektif?

24

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Konsep Perancangan Strategik

Perancangan Strategik ialah suatu kerangka kerja bagi melaksanakan mandat

kerajaan melalui penjelasan misi dan visi, menganalisis persekitaran,

pemilihan fokus keutamaan, matlamat, petunjuk prestasi utama, penetapan

sasaran, objektif, menjana strategi, dan pelan pelaksanaan strategi.

(Perspektif Perkhidmatan Awam)

Perancangan Strategik sebagai satu usaha yang teratur bagi menghasilkan

keputusan-keputusan yang fundamental dan tindakan-tindakan yang dapat

membentuk serta mengemudi sesebuah organisasi demi kecemerlangan.

(Bryson, 2004)

Perancangan Strategik sebagai satu proses formulasi strategi dan

implementasi strategi yang melibatkan proses analisis strategik, pilihan

strategik atau formulasi strategik, dan pelaksanaan strategik.

(Fidler, 2002)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

25


Rumusan Konsep Perancangan Strategik

Perancangan Strategik

merupakan tahap

perancangan tertinggi yang

melihat hala tuju organisasi

pada jangka masa panjang,

sekurang-kurangnya 3 – 5 tahun

ke hadapan dengan menyoal

dan mencari jawapan tentang

apakah (WHAT) akan dilakukan

pada masa hadapan,

bagaimanakah (HOW)

dilaksanakan, siapakah (WHO)

yang akan bertanggungjawab

dan bilakah (WHEN) ianya akan

tercapai.

‣ Perancangan tertinggi

Hala tuju organisasi

‣ Jangka masa panjang

‣ Menjawab mengenai;

• Apakah (WHAT)

• Bagaimanakah (HOW)

• Siapakah (WHO)

• Bilakah (WHEN)

26

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Perbezaan Pengurusan & Perancangan

Strategik

Pengurusan Strategik

Pengurusan Strategik

adalah berkaitan POLC;

sebagai satu proses

formulasi, implementasi

dan penilaian tindakantindakan

yang akan

memastikan organisasi

berupaya mencapai

objektifnya.

Perancangan Strategik

Perancangan strategik

sebagai tahap perancangan

yang tertinggi dalam

melihat hala tuju organisasi

pada masa panjang

sekurang-kurangnya antara

3-5 tahun akan datang

dalam skop yang lebih luas

atau umum.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

27


Pendekatan

masa depan

dan kaedah

KAITAN ANTARA PEMIKIRAN, KEPUTUSAN DAN

PERANCANGAN STRATEGIK…! (Fidler, 2002)

Pemikiran Strategik

Penjanaan pilihan

Apakah yang mungkin berlaku?

Pilihan

Membuat Keputusan

Strategik

Membuat Pilihan ?

Keputusan

Perancangan Strategik

Mengambil Tindakan

Bagaimanakah cara untuk melakukannya?

Strategi &

Pelan Taktikal

28

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


KOMPONEN UTAMA RPS

Program

Intervensi

Pelan Taktikal &

Operasi

Perancangan

Strategik

Rancangan

Pemajuan Sekolah

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

29


Program

Aktiviti

Intervensi

GAMBARAN MENYELURUH MENEGENAI

KERANGKA RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH

PELAN JANGKA PANJANG

Ke mana

hala tuju ?

Apa

Matlamat?

01 02 03 04

PELAN JANGKA PENDEK

Apa? Berapa ? Bagaimana?

05

Apa? Bila?

Siapa?

06

MANDAT

VISI

MISI

NILAI

Matlamat

Strategik /

KRA 1

Matlamat

Strategik/

KRA 2

Objektif 1

Objektif 2

Objektif 1

Objektif 2

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4

Strategi 5

30

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


C

INPUT

TARIKH MASA KINI

Di manakah kita

sekarang?

PEMIKIRAN STRATEGIK

Sumber: Haines Centre for Strategic Management

D

PELAN STRATEGIK ( 3- 5 TAHUN)

PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL

KENDALIAN SISTEM / PROSES

Bagaimanakah kita sampai ke sana ( merapati jurang dari C ke A )

IMBASAN PERSEKITARAN

LUARAN MASA DEPAN

Apakah yang akan berubah di masa

hadapan kita? Persekitran luaran

yang akan memberi kesan kepada

kita.

TARIKH MASA DEPAN

Output / Outcomes

A

E

PENILAIAN SEMASA

STRATEGI UTAMA

TINDAKAN UTAMA

HASIL YANG DIINGINI

S

W

O

T

B

GELUNG MAKLUM BALAS

Di manakah

kita mahu

menjadi

Ukuran Kejayaan Utama/ Matlamat:

Bagaimanakah kita akan tahu apabila kita sampai ke sana?

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

31


Berdasarkan kepada templat Model Pemikiran Strategik, kita mulakan perancangan

sebagaimana langkah berikut;

A

Menentukan hasil/ outcomes;

Apakah yang akan berubah di

masa hadapan kita? Tentukan

tarikh/masa.

B

Tetapkan KPI iaitu proses

menentukan Ukuran Kejayaan

Utama / Matlamat iaitu

keberhasilan/ outcomes yang

mahu dicapai.

D

Penjanaan STRATEGI UTAMA

dan TINDAKAN UTAMA. Fasa ini

adalah proses merapatkan

jurang antara A dan C

Ketahui TOV atau prestasi

semasa. Laksanakan analisis

persekitaran (SWOT) untuk C

penjanaan strategi.

E

Melaksanakan imbasan

persekitaran luaran masa

hadapan.

32

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Kepentingan RPS

1

2

3

4

Menentukan keberkesanan program yang dilaksanakan dan

meningkatkan keupayaan organisasi.

Meningkatkan kecekapan, menambah baik persefahaman

dan budaya pembelajaran.

Memastikan segala program yang dilaksanakan adalah

berdasarkan keperluan dan berasaskan data.

Memupuk budaya kerja berpasukan yang mantap dan

berkualiti, menambah baik komunikasi dan hubungan luar.

5

Meningkatkan pencapaian sesuatu program ke tahap paling

optimum

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

33


ISU-ISU BERKAITAN RPS

• Perancangan RPS tidak menyeluruh, tidak strategik dan tidak menepati

sasaran.

• Intervensi tidak menepati punca masalah atau isu dan tidak berkesan.

RPS tidak dirujuk dalam melaksanakan aktiviti atau program. RPS menjadi

umpama “Gajah Putih” sahaja. RPS disediakan sekadar memenuhi

keperluan pentadbiran atau sebagai “asalkan ada” dan bukan kerana

disediakan atas keperluan untuk penambahbaikan sekolah.

• Laporan pelaksanaan program tidak selari dengan perancangan dalam RPS.

• KPI tidak digunakan untuk pembangunan mengikut kohort murid.

• Fungsi pengurusan POLC dan pendekatan PDCA tidak berlaku.

34

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


SUB MODUL 2

PELAN STRATEGIK

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

35


36

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PELAN STRATEGIK

OBJEKTIF

• Mengetahui dan memahami proses-proses utama dalam

penjanaan Pelan Strategik.

• Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam

mengenal pasti isu, penetapan matlamat, objektif, KPI,

dan sasaran.

• Menghasilkan Pelan Strategik.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

37


PELAN STRATEGIK (INDUK)

Pelan Strategik merupakan dokumen perancangan yang dirangka hasil

daripada proses menilai keadaan semasa bagi menentukan strategi untuk

mencapai visi organisasi. Pelan Strategik merupakan hasil perancangan

peringkat pengurusan tertinggi, berjangka panjang/ sederhana (3-5 tahun)

dan menyeluruh. Pelan ini perlu mengambil kira status semasa, matlamat

dan penilaian keberkesanan.

Perancangan Strategik merupakan satu proses yang dirangka dengan niat

tertentu, mengenal pasti satu atau lebih matlamat dan kemudian membuat

keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk merealisasikan hasrat

dan mencapai matlamat yang ditetapkan oleh individu atau organisasi. Ia juga

melibatkan persediaan yang berhati-hati dan cermat di mana maklumat dan

data dianalisa, membuat keputusan yang strategik serta penggunaan pelbagai

alat dan teknik (Byron , 2011) .

38

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Pengurusan sekolah harus menyedari bahawa penyediaan RPS ini perlulah

mengambil kira keperluan sekolah dalam menterjemah aspirasi yang

terkadung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-

2025) dengan menjadikan SKPMg2 sebagai teras utama.

Pelan

Pembangunan

Pendidikan

Malaysia (PPPM)

adalah Pelan

Strategik KPM,

iaitu pelan jangka

panjang

pembangunan

pendidikan oleh

KPM

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

39


STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

GELOMBANG 2 (SKPMg2)

1.1 PGB Sebagai Peneraju

1.1.1 Penetapan Hala Tuju 1.1.2 Penyediaan RPS

Membuat Analisis

Menentukan Sasaran

Mendokumen dan menyebarluas

hala tuju

Mengetuai penyediaan garis panduan

/ format RPS

Merangka strategi mencapai sasaran

Memantau dan menyiapkan dokumen

RPS

Menyeluruh, jelas dan mengambil kira

keperluan sekolah

Mekanisme sesuai, mengikut ketetapan,

keperluan sekolah dan komprehensif

40

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Model Pengurusan Strategik Untuk

Institusi Pendidikan Awam (IPA)

Bagi tujuan modul ini,

Model Pengurusan

Strategik yang digunakan

ialah Model IPA yang

menjelaskan bahawa

proses penjanaan

Perancangan

Strategik (RPS)

berlaku dalam

7 fasa.

FASA 7. Penilaian Prestasi &

Penambahbaikan berterusan

FASA 6: Pelaksanaan Strategi

(Implementasi)

FASA 5: Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal

dan Pelan Operasi

FASA 4: Isu Strategik, Matlamat (KRA), Objektif,

KPI & Sasaran

FASA 3: Analisa Persekitaran (SWOT / SWOC): Maklumat

Dalaman & Luaran Organisasi

FASA 2: Hala tuju Organisasi: Mandat Kerajaan, Misi, Visi,Nilai

(Termasuk Nilai, Piagam pelanggan, Slogan, Logo, Warna Korperat)

Pusingan

Semula

FASA 1: Pra-Perancangan

Sumber asal: Bryson, J.M (2003) Strategic Planning for Public and Non-Profit Organisation.

San Francisco: Jossey-Bass

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

41


42

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

43


1.1 Pra Perancangan – Kesediaan Sekolah

Proses

Tindakan

1.1 Mewujudkan Jawatankuasa Induk RPS

1.2

1.3

Taklimat memperkasakan sekolah kepada jawatankuasa

kerja

Mengadakan mesyuarat untuk memperkenalkan SKPMg2

dan RPS.

1.4 Agihan tugas kepada guru-guru jawatankuasa pelaksana

1.5

Mengadakan sidang kerja (bengkel) memahami dan

melaksanakan SKPMg2 dan RPS.

1.6 Membuat penilaian tahap kefahaman dan kesediaan

warga sekolah terhadap SKPMg2 dan RPS (jika perlu)

1.7 Membuat perancangan pelaksanaan SKPMg2 dan RPS.

44

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


1.2 Pra Perancangan – Pengumpulan Data

Proses

Tindakan

2.1 Tubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah.

2.2 Adakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Maklumat

2.3 Kenalpasti stok data dan maklumat yang terdapat di

sekolah.

2.4 Kenal pasti data tambahan yang diperlukan.

2.5 Mengenal pasti kaedah-kaedah pengumpulan data.

2.6 Mengadakan mesyuarat semua guru dan staf sokongan

2.7 Menyediakan pelan taktikal bagi melaksanakan penarafan

kendiri sekolah.

2.8 Menjalankan penarafan kendiri sekolah menggunakan

SKPMg2

2.9 Mewujudkan profil sekolah.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

45


PRINSIP PEMILIHAN KAEDAH MENGUMPUL DATA

• Kesesuaian perkara

diukur dan indikator

dengan kaedah

SKPMg2

• Kebolehlaksanaan

kaedah

• Kebolehan

melihat/

mengukur

indikator dengan

kaedah

HADIR &

CICIR

DISIPLIN

Bagimana

Mengumpul

Data

AKADEMIK

PIBK

• Alat ukur

yang sesuai

• Ukuran yang

relevan

46

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PRA PERANCANGAN

Latar belakang sekolah/ Profil Sekolah;

Kepimpinan di sekolah perlu memastikan maklumat profil sekolah telah dikemas kini dan lengkap

kerana data daripada maklumat profil sekolah ini akan menjadi sebahagian daripada data utama

(big data) dalam penjanaan strategi.

• Sejarah sekolah

• Enrolmen murid

• Biodata Pengetua/ Guru

Besar

• Prestasi akademik dan

kokurikulum

• Disiplin murid

• Demografi penduduk

• Persekitaran sekolah

• Kemudahan fizikal

• Pencapaian terbaik sekolah

• Laporan analisis program

• Laporan prestasi semasa

• Menyemak tahap kesediaan

sekolah

• Menyemak tahap kesediaan

staf

• Mengenal pasti pendekatan

• Mengenal pasti mandat

• Menetapkan jadual kerja

pelaksana

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

47


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

1. Penubuhan Jawatankuasa Induk 19 Mei 2018 PGB

2. Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja 22 Mei 2018 PGB

3. Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana 22 Mei 2018 PGB

4.

Proses Pertama

4.1 Pra Perancangan

4.1.1 Latar belakang sekolah

4.1.1.1 Sejarah sekolah

4.1.1.2 Enrolmen murid

4.1.1.3 Biodata Penegtua/ Guru Besar

4.1.1.4 Prestasi akademik dan kokurikulum

4.1.1.5 Disiplin murid

4.1.1.6 Demografi penduduk

4.1.1.7 Persekitaran sekolah

4.1.1.8 Kemudahan fizikal

26 Mei 2018

8 Jun 2018

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

48

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah

4.1.3 Laporan analisis program

4.1.4 Laporan prestasi semasa

4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah

4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf

4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan

4.1.5 Mengenal pasti mandat

4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana

9 Jun 2018

15 Jun 2018

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

5. Proses Kedua

5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah

5.1.1 Menyemak pernyataan misi

5.1.2 Menyemak pernyataan visi

5.1.3 Menyemak pernyataan nilai dan piagam pelanggan

5.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo, warna

organisasi

16 Jun 2018

17Jun 2018

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

49


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

6. Proses Ketiga

6.1 Analisis persekitaran

6.1.1 Analisis persekitaran strategik

6.1.2 Analisis SWOT

6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran

18 Jun 2018

22 Jun 2018

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

7. Proses Keempat

7.1 Isu Strategik , Matlamat (KRA), Matlamat,

Objektif & KPI

7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik

7.1.2 Membentuk matlamat strategik & KPI

7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang

7.1.4 Pembinaan strategi utama (TOWS Matrik)

7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang

strategik

23 Jun 2018

6 Julai 2018

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

50

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK (CONTOH)

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

8. Proses Kelima

8.1 Pembinaan Strategi, Pelan Taktikal dan Pelan

Operasi

7 Julai 2018

13 Julai 2018

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

9. Proses Keenam

9.1 Impelementasi Strategi/Taktikal/ Operasi

9.2 Pelancaran Pelan Strategik

14 Julai 2018

10 Ogos 2018

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

10. Proses Ketujuh

10.1 Penilaian Prestasi & Penambahbaikan

berterusan

Pertengahan Fasa

Pelaksanaan

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

51


52

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

53


MANDAT

VISI

MISI

NILAI-NILAI ORGANISASI

54

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


2.1 Mandat

APAKAH ITU MANDAT?

Kamus Dewan- DBP (2005):

1. Amanah yang diberikan oleh

orang ramai.

2. Kuasa yang diberikan oleh pihak

yang lebih tinggi.

3. Surat kuasa, surat perintah

4. Kuasa yang diberikan untuk

mentadbir.

CONTOH MANDAT:

Perlembagaan & Dasar-Dasar

Kerajaan

Akta Pendidikan 1996

(Pindaan 2002)

Akta acara kewangan 1957

Arahan perbendaharaan

Peraturan am sekolah

Pekeliling dan surat

pekeliling perbendaharaan,

KPM, JPN & Jabatan

Akautan Negara.

Semua undang-undang

Kerajaan Malaysia.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

55


2.2 Visi

VISI?

Pandangan yang jauh

(terutamanya yang

berkaitan dengan

perkembangan masa

depan dsb) bagi

mencapai matlamat

penting sesebuah

organisasi atau negara.

Kamus Dewan (2007):

56

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Aktiviti 5

Apakah

kemungkinan

yang sedang

berlaku

dengan

sekolah yang

mempunyai

situasi seperti

ini ?

Situasi sekolah seperti ini akan berlaku jika kepimpinan di

sekolah tidak memiliki visi yang jelas, tidak dihayati dan dikongsi

bersama dalam kalangan guru-guru….kongsikan pengalaman

atau pandangan anda!

PGB

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

57


Aktiviti 6

PGB

Situasi seperti ini akan berlaku jika kepimpinan di sekolah memiliki visi

yang jelas, dihayati dan dikongsi bersama dalam kalangan warga

sekolah. Apakah yang anda boleh lakukan untuk mewujudkan situasi

sekolah seperti ini?

58

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


2.3 Misi

MISI?

Kamus Dewan (2007):

Tugas khusus yang

dipertanggungjawabkan kepada atau

yang akan dilakukan oleh seseorang

atau sesuatu kumpulan.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

59


PERBEZAAN VISI & MISI

VISI dan MISI masing-masing mempunyai fungsi yang jelas dalam pengurusan

organisasi. Lazimnya sekolah menggunakan Visi dan Misi yang sama seperti KPM. Bagi

mengelakkan sebarang kekeliruan mengenai visi dan misi, berikut adalah beberapa

perbezaan antara visi dan misi;

Visi

Visi digunakan untuk komunikasi

Mempunyai tempoh masa yang panjang,

tetapi lebih berfokus

Visi memberi inspirasi

Visi adalah untuk dilihat kejayaannya

Visi berpunca daripada hati dan untuk

hati (heart and for the heart)

Visi perlu dikejar/ dipegang

Misi

Misi digunakan untuk merancang

Mempunyai tempoh masa yang pendek

tetapi fokusnya lebih luas

Misi memberi maklumat

Misi adalah untuk diketahui dan

dilaksanakan

Misi berpunca dari minda dan untuk

minda (head and for the head)

Misi perlu diajar/diterapkan

Sumber: Hairuddin & Muhammad Bustamam (2009). Perancangan Strategik Sekolah.

60

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


VISI

MISI

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

61


VISI & MISI SECARA IMPLISIT

Visi dan Misi secara implisit dapat dikesan menerusi beberapa elemen

yang diterapkan di sekolah, yang terpancar dari semangat dan ciri-ciri

budaya, sebagaimana yang dimanifestasikan dalam sikap dan cita-cita

warga sekolah (ETOS).

• Piagam Pelanggan

• Moto atau Slogan

• Logo Organisasi

• Warna Organisasi

62

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


2.4 Nilai

Nilai menjadi asas dan boleh dikatakan sebagai DNA kepada sekolah atau organisasi.

Masyarakat menilai, mengukur atau membuat keputusan terhadap sesuatu perkara, tahap,

mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda mengenai individu atau perkara sebagai baik, berharga

dan bernilai. Perkara yang perlu ditanyakan ialah, apakah yang anda nilai? Apakah budaya dan

norma yang ada di sekolah atau organisasi anda? Mengapa nilai yang anda pilih penting kepada

sekolah? Apakah cara bekerja yang anda fikir sesuai untuk sekolah anda? Persoalan ini penting

kerana nilai adalah pemacu kepada prestasi “value drive performance” di mana nilai akan

mengikat visi, misi dan strategi bersama-sama.

Nilai ialah prinsip, piawai dan tatacara tindakan seseorang dalam

sesuatu organisasi. (W.G Ricky & M. Pustay, 1999).

Contoh nilai-nilai

murni yang

diterap dalam

budaya sekolah

Amanah

Tanggungjawab

Ikhlas

Benar

Sederhana

Tekun

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

63


Aktiviti 7

Apakah nilai-nilai yang anda terapkan di sekolah?

NILAI SEKOLAH

Nilai merupakan faktor kemanusiaan yang akan mendorong

sinergi individu dalam organisasi untuk bertindak dan bekerja.

Nilai juga adalah set panduan, prinsip, kepercayaan, atau

pernyataan yang akan menyokong pematuhan janji serta sebagai

panduan organisasi untuk mencapai visi.

HURAIAN NILAI

64

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

65


MAKLUMAT DALAMAN & LUARAN ORGANISASI

Maklumat dalaman adalah merujuk kepada kekuatan dan kelemahan yang

terdapat di sekolah. Manakala maklumat luaran adalah berkaitan peluang

dan cabaran yang berada di luar organisasi tetapi perlu dihadapi dan

ditangani untuk mencapai objektif strategik.

Bagi memastikan matlamat, objektif dan strategi memberikan impak yang

selari dengan dasar-dasar dan aspirasi pendidikan, kepimpinan sekolah

terlebih dahulu perlu memahami dan menterjemah dasar-dasar, ketetapan

dan perubahan yang berlaku dalam lanskap pendidikan negara, agar hala

tuju sekolah menjadi sebahagian daripada aspirasi tersebut.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM), Melangkah

Ke Hadapan, DTP, SKPMg2, TS25, KBAT, STEM, ketetapan dan dasar-dasar

lain dalam KPM perlu dirujuk bagi memastikan aspirasi dalam pendidikan

dapat diterjemah dan disambut pelaksanaannya di peringkat sekolah.

66

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


3.1 Analisis Persekitaran Strategik

MENTERJEMAH DASAR

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

67


Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia

Akses

Kualiti

Ekuiti

Perpaduan

100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan

daripada prasekolah hingga menengah atas

menjelang tahun 2020

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam

pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam

tempoh 15 tahun

50% pengurangan dalam jurang pencapaian

(bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang

tahun 2020

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian

pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan

menghargai kepelbagaian

Kecekapan

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut

peruntukan sedia ada

68

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya

bersaing pada peringkat global

Setiap murid akan mempunyai …

K

emahiran

memimpin

K

emahiran

Dwibahasa

Kemahiran

berfikir

E

tika dan

kerohanian

Pengetahuan

Identiti nasional

… sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

69


14 INISIATIF UTAMA KPM YANG DIJAJARKAN DENGAN KPI MENTERI

3, 4, 5, 7, 8, 9, 12: dilaksanakan oleh sekolah

Inisiatif

Anjakan Aspirasi sistem

1

Memaksimakan keberhasilan murid bagi

setiap RM yang dibelanjakan (penjajaran)

10

2

3

4

5

Piagam Guru

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT):

Peningkatan kemahiran guru dan murid

dalam TIMSS dan PISA

Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan

(RIMUP)

Literasi dan Numerasi: B. Malaysia, B. Inggeris

dan Matematik (LINUS)

4

1, 4

3

2

6

Standard Garis Asas Infrastruktur 6

70

7

Program Transformasi Daerah (DTP)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

1, 2, 3,

4, 5, 6


14 INISIATIF UTAMA KPM YANG DIJAJARKAN DENGAN KPI MENTERI

3, 4, 5, 7, 8, 9, 12: dilaksanakan oleh sekolah

Inisiatif

Anjakan

Aspirasi sistem

8

9

10

Peningkatan enrolmen prasekolah

Pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor

swasta

Pengukuhan fungsi teras organisasi dan

penstrukturan semula KPM

1

9,11

8

11

Transformasi Pendidikan Vokasional

1

12

1BestariNet

7

13

14

Program Peningkatan Profisiensi Guru Bahasa

Inggeris

4, 2

Piagam Pemimpin Sekolah

5

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

71


MELANGKAH KE HADAPAN

One Page Management Tool

(OPMT) iaitu Melangkah Ke

Hadapan: Fokus dan Gerak

Kerja KPPM 2018 merupakan

tumpuan khusus KPPM dalam

meneruskan amanah yang

diberi untuk meletakkan

pendidikan negara sebaris

dengan negara-negara yang

mempunyai sistem terbaik di

dunia. OPMT perlu dirujuk oleh

kepimpinan sekolah agar Pelan

Strategik yang dihasilkan

memenuhi aspirasi KPPM.

72

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Melangkah Ke Hadapan

A

Pendekatan

01

Perspektif Sistem

Memberikan fokus kepada Subsistem Strategik

02

Merangkai titik-titik

Warga sekolah memahami dan

Melaksanakan PPPM 2013-2025 dalam

konteks sekolah (Bahasa Sekolah)

03

Sudut Pandang

Mengurangkan “failure demand” dan memudahkan kaedah dan instrumen.

04

Mudah Capai

Dikongsikan dengan semua guru

dalam masa yang singkat

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

73


Melangkah Ke Hadapan

B

Sasaran Mikro

PPPM 2013-2025

Menggunakan satu

standard dan

instrumen

pengukuran

SKPMg2

Standard

1

Standard

3

Standard

5

Standard

2

Standard

4

Sekolah

Bilik

Darjah

JPN

Memfokuskan kemenjadian

murid melalui

keberkesanan

pelaksanaan dan

pelaporan Pentaksiran

Berasaskan Sekolah (PBS)

PBS

PP

PBD

PAJSK

Psi

PPD

KPM

74

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Melangkah Ke Hadapan

C

Bidang Tumpuan

Pembelajaran Berorientasi Pertumbuhan

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

75


Melangkah Ke Hadapan

D

Program Strategik

PROGRAM TRANSFORMASI

DAERAH

76

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


INISIATIF PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

Inisiatif Program Transformasi Daerah (DTP) dibangunkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia 2013 - 2025 untuk memberi tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk murid

berkeperluan khusus bagi memacu prestasi sekolah dengan sasaran yang perlu dicapai dari segi

kualiti, ekuiti dan akses secara jelas. Antara bidang yang menjadi keutamaan dalam DTP ialah

berkaitan enrolmen murid, pencapaian akademik, kualiti guru dalam PdPc dan Hal Ehwal Murid

khususnya yang berkaitan salah laku disiplin dan dadah. Prestasi sekolah dalam aspek yang

dinyatakan ini perlu dijadikan sebagai keutamaan RPS sekiranya prestasi sekolah berada di bawah

KPI yang ditetapkan pada tahap yang ketara.

1. ENROLMENT

1

2

Mencapai kehadiran 95%

Sifar Cicir;

Murid Tahun 6 ke Tingkatan 1

Murid Tingkatan 3 ke Tingkatan 4

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

77


2. PDPC GURU

Guru menjadi nucleus dalam transformasi pendidikan

1

Guru Berkualiti dan Berinspirasi

2 Pembangunan Karakter Guru

3

Pemikiran Kritis dan Kreatif

Salah laku disiplin

Dadah

3. HAL EHWAL MURID

78

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


4. EKOSISTEM SEKOLAH

Ekosistem fizikal:-

Bilik darjah, bilik guru,

kantin, makmal, padang,

pagar sekolah, pakir

kereta dll

01

03

Emosi:

Kestabilan emosi,

budaya penyayang,

menghargai, meraikan

kepelbagaian dan

perbezaan

02

Ekosistem murid:-

Sekolah penyayang

dan menghargai

kehadiran murid

04

Keterampilan guru:

Pakaian, rambut, misai,

janggut, rantai, gelang

dll

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

79


MEMAHAMI KEPERLUAN DAN CABARAN ERA RI4

80

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


CABARAN PENDIDIKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN ERA RI4

PEMBELAJARAN

BERASASKAN INKUIRI

KBAT

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

81


PEMIMPIN

BERPRESTASI

TINGGI

GURU

KOMPETEN

KEMUDAHAN

PENDIDIKAN

SISTEM

PENGURUSAN

YANG CEKAP

PERKONGSIAN

PINTAR

MODAL INSAN

BERKUALITI

GLOBAL PLAYERS

MODEL HALA TUJU PENDIDIKAN

JOHOR

SEKOLAH KUALITI

(Sekolah Abad Ke-21)

PRINSIP KERJA & KPI PENGARAH

PPPM 2013 - 2025

FALSAFAH PENDIDIKAN

KEBANGSAAN (FPK)

Matlamat Strategik JPNJ

menjadi model dan garis

panduan dalam

penentuan hala tuju

pendidikan di negeri Johor

82

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


3.2 Analisis S W O T

MEMBANTU organisasi

mencapai objektif

MENGAGALKAN organisasi

mencapai objektif

DALAMAN

DALAMAN

LUARAN

LUARAN

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

83


KEPENTINGAN ANALISIS SWOT/SWOC

Tujuan dan manfaat analisis SWOT adalah sebagai alat dalam penjanaan strategi di

mana berlakunya pengabungan empat faktor atau komposisi dengan tepat tentang

cara bagaimana kekuatan (S) dimanfatkan, kelemahan (W) perlu diatasi, peluang (O)

perlu dicari atau direbut dan akhirnya, bagaimana ancaman atau cabaran (T/C) di luar

organisasi ditangani bagi mencapai matlamat dan objektif organisasi .

Apabila teknik ini dapat dijalankan dengan tepat, dengan menggabungkan empat

elemen, kesempurnaan dalam mencapai visi dan misi yang dirancang untuk

pelaksanaan RPS sudah tentu akan berjalan dengan lebih baik dan memberikan hasil

yang optimum.

Analisis SWOT / SWOC adalah salah satu daripada alat yang digunakan untuk menjana

strategi dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi. Setelah analisis SWOT / SWOC

disediakan, langkah seterusnya ialah menggunakannya semula dalam penjanaan

strategi yang akan dibincangkan secara lebih mendalam pada fasa yang ke-5

(Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi).

84

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Model PRIMO-F telah dibangunkan oleh pasukan RapidBI

sebagai sebahagian daripada analisis SWOT organisasi. Ia

membantu untuk menyediakan satu kerangka kerja yang

konsisten untuk perbandingan dan dijadikan sebagai

penanda aras dari dalam organisasi, penanda aras kepada

analisis yang sebelumnya atau penanda aras terhadap

organisasi lain.

PRIMO-F

P

R

I

M

O

F

: Sumber Manusia (People) – Manusia dari segi pengalaman mereka,

pengurusan, kepimpinan dan kawalan di tempat mereka dalam

organisasi.

: Sumber (Resources)

: Inovasi dan Idea (Innovation and Ideas)

: Pemasaran / Komunikasi (Marketing / Communications) – Usaha,

Fokus dan Keberkesanan, Minat dll.

: Operasi – Perjalanan Hari ke Hari (Operations - Day to Day Running)

: Kewangan (Finance)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

85


PESTLE

Pada asalnya PEST atau PESTLE direka untuk analisis

persekitaran dalam perniagaan. Analisis PEST atau PESTLE ialah

analisis persekitaran luaran makro (big picture) di mana

organisasi beroperasi. Lazimnya PEST atau PESTLE dikaitkan

dengan faktor-faktor yang berada di luar kawalan yang

mempengaruhi perniagaan atau organisasi. PEST atau PASTLE

sangat membantu dalam penjanaan strategi bagi RPS.

P = Politik (Political)

E = Ekonomi (Economic)

S = Sosial (Social)

T = Teknologi (Technology)

L = Undang-undang (Legislative)

E = Sekitaran (Enviromental)

86

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Aktiviti 8

ANALISIS SWOT/SWOC

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

Peluang(O)

Cabaran (T/C)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

87


CONTOH ANALISIS SWOT/SWOC

Kekuatan (S)

S1- Pengetua telah mengikuti Kursus KPKS di IAB

S2- Mempunyai seorang Jurulatih Utama Bahasa

Melayu

S3- Lebih 80% guru tinggal berdekatan dengan

sekolah

S4- Semua GPK berpengalaman lebih daripada 10

tahun

Kelemahan (W)

W1- Jurulatih Utama sering tiada di sekolah

W2- 50% murid masih belum memahami proses untuk

pembelajaran

W3- Majoriti guru kurang kreatif dalam sesi

pengajaran

W4-Terdapat hanya 2 orang murid semua A dalam PT3

W5- 25 orang murid belum menguasai 3M

Peluang(O)

O1- Hubungan baik dengan PIBG

O2- Ahli parlimen dan Ahli DUN yang sangat

prihatin.

O3- Hubungan baik pemimpin tempatan dengan

sekolah.

O4- Terapat 1 IPTA dan 5 IPTS dalam radius 30

kilometer dari sekolah

O5- Pemancar WiFi percuma Kerajaan negeri

Cabaran (T/C)

C1- 20% Murid bekerja diluar waktu persekolahan

C2- Pelibatan ibu bapa yang kurang aktif dalam aktiviti

sekolah (kehadiran dalam 6 aktiviti utama purata

pada tahap 30%).

C3- Terdapat 6 pusat hiburan dan pasar raya besar di

persekitran sekolah.

88

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Aktiviti 9

Bengkel Penyediaan dan

Penyemakan Analisis

SWOT /SWOC

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

89


90

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

91


4.1 Isu Strategik

Isu ialah perkara yang menimbulkan persoalan dan berkaitan dengan

perkara pokok. Lazimnya isu dikaitkan dengan keputusan yang sukar dan

terdapat percanggahan pendapat, idea dan sudut pandangan mengikut

perspektif yang berbeza. Isu adalah persoalan yang belum dapat

diselesaikan dan keputusan yang diambil akan memberi impak terhadap

masa hadapan organisasi.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan ini, Isu Strategik boleh

ditakrifkan sebagai isu-isu yang hanya boleh diselesaikan pada masa

jangka panjang. Isu lazimnya mucul apabila wujudnya jurang antara

situasi semasa dengan harapan-harapan daripada warga organisasi dan

para stakeholder. Isu yang tidak dapat ditangani secara baik akan

memberikan kesan negatif terhadap organisasi dan boleh berlanjutan

hingga ke tahap menjadi krisis.

92

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Aktiviti 10

Bengkel Mengenal Pasti

Isu Strategik

Sila masuk (log in)ke dalam portal e-Pembelajaran untuk memuat turun Toolkit

dan langkah-langkah yang disyorkan untuk sesi perbengkelan.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

93


CONTOH ISU STRATEGIK BERDASARKAN 9 BIDANG SKKSM

Bidang

Kepimpinan & Organisasi

Pengurusan SKPM belum mantap

Contoh Isu Strategik

Kurikulum Pencapaian akademik tidak capai tahap tertinggi (melebihi 80%).

Kokurikulum

HEM

Pengurusan Fizikal

Pengurusan Pejabat

Pengurusan Kewangan

Pembangunan Sumber

Manusia

Hubungan Luar

Penyertaan dan pencapaian murid dalam semua program

kokurikulum masih rendah

Kualiti Sahsiah murid masih rendah

Kualiti Keceriaan sekolah masih di tahap sederhana

Pengurusan Fail yang belum sistematik

Pengurusan Kewangan Panitia MP belum mencapai tahap kecekapan

yang diharapkan

Kompetensi dan komitmen guru dan staf masih perlu dibangunkan

Hubungan Komuniti antara sekolah dengan masyarakat tempatan dan

agensi luar perlu disemarakkan lagi

94

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


4.2 Matlamat Strategik

• Perkara-perkara yang dikehendaki pada masa

depan (Ahmad Atory,1996)

• Strategic goals define what must be done to

achieved the mission & vision. (Niven, 2003)

• They are long-range performance targets. (BSC

Collaborative Inc.2005)

Matlamat Strategik mempunyai kaitan secara langsung dengan Isu Strategik. Jika Isu

Strategik menyentuh mengenai persoalan atau perkara pokok yang mahu ditangani

dalam jangka panjang, maka Matlamat Strategik ialah apakah yang mahu dicapai

bagai memastikan isu tersebut dapat diatasi dalam tempoh masa yang ditetapkan,

iaitu tempoh antara 3-5 tahun.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

95


4.3 KRA

01

02

03

Bidang utama yang perlu dicapai

oleh sesebuah sekolah di peringkat

strategik.

Berkaitan dengan misi penubuhan

sesebuah sekolah dan membantu

menjelaskan peranan teras sekolah.

Bilangan KRA yang sesuai adalah

antara 3 hingga 5 supaya lebih

berfokus.

Hasil akhir + Umum =

misi & visi

Berfokus

Tanggungjawab

peringkat tinggi

Tiada tempoh atau

tempoh jangka

panjang

Penggunaan ayat: luas,

umum dan ringkas

Boleh bersifat kualitatif

Kritikal dan mesti capai

jika ingin menjayakan

Visi dan Misi

96

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


CIRI-CIRI

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

KECEMERLANGAN SEKOLAH

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik

Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

KEMENJADIAN MURID

Pentaksiran Bilik Darjah

(PBD)

KECEMERLANGAN

AKADEMIK

KEMENJADIAN MURID

Pentaksiran Pusat

(PP)

KECEMERLANGAN

SAHSIAH

KEMENJADIAN MURID

Psikometrik (PPsi);

Kehadiran;

Salah Laku Disiplin

KECEMERLANGAN

KOKURIKULUM

KEMENJADIAN MURID

Pentaksiran Aktiviti Jasmani

Sukan Dan Kokurikulum

(PAJSK); SEGAK

KECEMERLANGAN

KEPIMPINAN &

PENGURUSAN

SEKOLAH BERKUALITI

Piawaian yang Ada

Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid

Tanggungjawab Sosial

Menghargai Alam Sekitar

Etika, Moral dan Profesionalisme

Kerohanian / Spiritual

Komunikasi

Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah

Kepimpinan

Kerja Sepasukan

Keusahawanan

Pengurusan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pembelajaran Sepanjang Hayat

Globalisasi

1 Fokus Jelas dan Dikongsi [QK]

2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid [PPB]

3 Kepimpinan Sekolah Berkesan [QK]

4 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard [KPPS]

5 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap [QK]

6 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi [PPB]

7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional [QK]

8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong [PPB]

9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi [SKK]

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

97


BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SEKOLAH

KEMENJADIAN MURID

[BERFOKUSKAN MURID]

KUALITI SEKOLAH

[BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

Pencapaian prestasi

akademik yang

tinggi oleh semua

murid

• Pentaksiran Bilik

Darjah Tahun 6

• Ujian Penilaian

Sekolah Rendah

(UPSR)

• Pentaksiran Bilik

Darjah Tingkatan

3

• Pentaksiran Pusat

Tingkatan 3 (PT3)

• Sijil Pelajaran

Malaysia (SPM) –

Tingkatan 5

• Literasi dan

Numerasi

• Kemahiran

Dwibahasa

Pencapaian sahsiah

terpuji oleh semua

murid.

Pencapaian prestasi

kokurikulum yang

tinggi oleh semua

murid.

• Pentaksiran Aktiviti

Jasmani Sukan dan

Kokurikulum

(PAJSK)

• Pentaksiran

Standard

Kecergasan Fizikal

Kebangsaan

(SEGAK)

• Pencapaian Sukan

dan Permainan

• Pencapaian Ko-

Akademik

• Pencapaian Badan

Beruniform

Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan

sekolah yang cemerlang

• Ujian Aptitud,

Psikometrik

(PPsi)

• Sikap dan

Perlakuan

Positif Murid

(Pembangunan

Kemahiran

Insaniah - soft

skill)

• Salah Laku

Disiplin

• Kehadiran Ke

Sekolah

• Ujian PAFA

• Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

• Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) oleh Guru

• Penilaian Pusat Sumber Sekolah

• Prestasi Kewangan

• Standard Kualiti Pengurusan Asrama

• Penarafan Kendiri Pengurusan Makmal dan Bilik

Sains Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah

• Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin /

Dapur Asrama

• Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

• Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

• Kepuasan Pelanggan

• Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)

• Penglibatan Ibu Bapa

• Sarana Sekolah

• Sarana Ibu Bapa

• Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap

Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)

• dll.

98

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)

Konsep Program Transformasi

Sekolah 2025 adalah satu usaha

ke arah melahirkan modal insan

unggul melalui:

• Persekitaran pembelajaran

yang menyeronokkan

• Penglibatan pembelajaran

murid yang aktif lagi

bermakna

• Disokong kepimpinan yang

berkualiti serta berwawasan

• Guru yang kompeten,

beraspirasi tinggi

• Komitmen komuniti yang

padu

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

99


MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH (JPN, KPM )

KRA4

Pencapaian prestasi

pengurusan yang

cemerlang

KRA3

Pencapaian

kemahiran insaniah

yang tinggi oleh

semua murid

VISI

Pendidikan Berkualiti

Insan Terdidik Negara

Sejahtera

Empat (4)

Bidang

Keberhasilan

Utama Sekolah

MISI

Melestarikan Sistem

Pendidikan Yang

Berkualiti Untuk

Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi

Aspirasi Negara

KRA1

Pencapaian prestasi

akademik yang

tinggi oleh semua

murid

KRA2

Pencapaian prestasi

kokurikulum yang tinggi

oleh semua murid

100

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 BIDANG SKKSM

Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi

Pengurusan Kurikulum

Pengurusan Kokurikulum

Pengurusan HEM

Pengurusan Kewangan

Pengurusan Pentadbiran Pejabat

Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

Pengurusan Perhubungan Luar

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

101


STANDARD 1:

Kepemimpinan

(3 Aspek, 12 TUMS)

STANDARD 2:

Pengurusan Organisasi

(7 Aspek, 9 TUMS)

STANDARD 3:

Pengurusan Kurikulum,

Kokurikulum dan Hal

Ehwal Murid

(Kur: 4 Aspek, 7 TUMS)

(Koku: 7 Aspek, 7 TUMS)

(HEM: 6 Aspek, 7 TUMS)

STANDARD 4:

Pembelajaran

dan Pemudahcaraan

(6 Aspek, 8 TUMS)

STANDARD 5: Kemenjadian

Murid (3 Aspek, 14 Item)

5

STD

36

ASPEK

50

TUMS

50

RUBRIK

14

ITEM

S1 Kepimpinan

S2 Pengurusan

Organisasi

S2 Pengurusan

KUR, KO & HEM

s

S4 PdPc

S5

Kemenjadian

Murid

o

S1 adalah pengawal

keseluruhan.

o

Tindakan S2 adalah

untuk memastikan

kelancaran

tindakan S3

dan S4

o Tindakan S1,

S2 dan S3 akan

mempengaruhi

keberkesanan S4.

o Tindakan S1, S2, S3

dan S4 akan

mempengaruhi

Kejayaan S5

102

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODAL INSAN

BERKUALITI

- Glokal IQ/SQ

- Kepimpinan Pelajar

- JSLC

- Keusahawanan

SISTEM

PENGURUSAN

- Pengurusan Kualiti

- SPSK

- Replikasi Sekolah

Amanah

- -PLC

GURU

KOMPETEN

- Pedagogi Abad 21

- Pemimpin

Pembelajaran

Bilik Darjah

- Fasilitator

JOHOR

SHOWCASE

PERKONGSIAN

PINTAR

- PIBG Dinamika

- Jaringan

- Jalinan

- Pengantarabangsaan

PEMIMPIN

- Pemimpin Perubahan

- Pemimpin

Pembelajaran

- “System Player”

- Pemimpin Turun

Padang

KEMUDAHAN

- Bilik Darjah Abad 21

- Live Lab

JOHOR SHOWCASE,

yang mewarnai

landskap pendidkan

di negeri Johor

adalah antara aspek

yang memberi

impak dalam usaha

mentransformasi

sekolah ke arah

Pendidikan Abad Ke-21

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

103


Matlamat Strategik KPM, JPN dan SKPMg2

01

02

03

04

PPPM

5 Aspirasi

Sistem

6 Aspirasi murid

11 Anjakan

Tranformasi

Aspirasi Sistem

100 inisiatif 1

Agenda

25 inisiatif

utama (DTP)

6 Matlamat

Strategik

JPN/ PPD.

4 KRA

SEKOLAH

9 SKKSM

SKPMg2

DTP

104

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


4.4 Objektif Strategik

Objektif ialah sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan sasaran dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Objektif juga adalah berkaitan dengan hasil akhir (output) dan impak keberhasilan (outcomes) yang

ingin dicapai. Objektif perlu dinyatakan secara khusus oleh organisasi.

SPECIFIC

S

Adakah objektif jelas? Adakah semua orang tahu

dengan tepat maksud objektif yang mahu dicapai?

MEASUREABLE

M

Apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur

pencapaian?

ATTAINABLE

REALISTIC

TIMEFRAME

A

R

T

Apakah anda boleh melakukannya? Apakah sokongan

yang anda perlukan untuk mencapainya?

Apakah objektif relevan dengan matlamat? Apakah

objektif munasabah dan sesuai dengan keupayaan

dan potensi yang ada? Adakah sumber mencukupi?

Bilakah objektif boleh dicapai? Berapa lama masa

diperlukan?

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

105


Aktiviti 11

Bengkel Penetapan

Objektif Strategik

106

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

107


MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH

(Berdasarkan KRA KPM)

1) Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh

semua murid

2) Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh

semua murid

3) Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh

semua murid

4) Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang

108

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK / KRA

OBJEKTIF STRATEGIK

Pencapaian

prestasi akademik

yang tinggi

oleh semua

murid

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

109


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK / KRA

OBJEKTIF STRATEGIK

Pencapaian

prestasi

kokurikulum yang

tinggi oleh semua

murid

110

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK / KRA

OBJEKTIF STRATEGIK

Pencapaian

kemahiran

insaniah yang

tinggi

oleh semua

murid

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

111


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK / KRA

OBJEKTIF STRATEGIK

1) Kepimpinan & Organisasi

2) Pentadbiran Pejabat

3) Kewangan

Pencapaian

prestasi

pengurusan yang

cemerlang

4) Persekitaran & Fizikal

5) Pembangunan Sumber

Manausia

6) Perhubungan Luar

112

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


4.5 KPI

APAKAH KPI?

Mengapakah KPI penting

dalam proses

perancangan strategik?

• KPI adalah suatu parameter yang boleh

diukur, yang telah dipersetujui bersama,

dan yang akan mencerminkan kejayaan

sesuatu organisasi (Muhamad Yahaya,

2005).

• KPI adalah penunjuk atau tanda (signpost)

kejayaan bagi membantu organisasi

mentakrif dan mengukur kemajuan untuk

mencapai objektif, matlamat, visi dan misi

organisasi.

• Kesimpulan: KPI adalah satu kaedah

mengukur prestasi strategi dan matlamat

sesebuah organisasi

Mengikut Kaplan (2001):

• If we can’t measure our

processes, we can’t manage

our processes

• If we can’t manage our

processes, we can’t change

our processes for

improvement

• If we can’t improve our

processes, we can’t meet or

exceed our customers’

expectations

• MEASURE - MANAGE –

CHANGE - EXCEED

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

113


Petunjuk Prestasi Utama (KPI) adalah ukuran prestasi yang berkaitan dengan objektif atau matlamat

tertentu. Adalah penting untuk menentukan pengukuran yang tepat iaitu petunjuk prestasi sebenar

kerana tidak semua yang boleh diukur adalah KPI. Memberi perhatian kepada pengukuran KPI,

membantu mengenal pasti bidang kejayaan dan bidang penambahbaikan. (OECD, 2010).

Kepimpinan di sekolah boleh merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)

Bilangan 2/2005 (Garis Panduan bagi Mewujudkan Petunjuk Prestasi Utama atau KPI dan

melakukan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan) sebagai panduan. Umumnya terdapat empat

peringkat pengurukuran prestasi;

Pengukuran

Prestasi KPI

Pengukuran

Input

Pengukuran

Input

Pengukuran

Hasil

INPUT

PROSES

OUTPUT

HASIL AKHIR

Manusia, sistem, data dan

bahan sumber yang

digunakan untuk

dibangunkan.

Tindakan/ program/

proses yang dilakukan

melalui input, untuk

menghasilkan output

Produk dan perkhidmatan

yang terhasil daripada

program/ intervensi/

aktiviti/ proses

Indikator untuk menilai

impak sebenar yang diukur

melalui perbandingan hasil

sebenar dengan hasil

diingini

114

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Mengukur dan memantau prestasi pelaksanaan RPS adalah penting, namun jika kita

menggunakan petunjuk prestasi utama (KPI) yang salah, boleh menyebabkan KPI terlalu sukar

untuk dicapai, penglibatan kos yang tinggi dan sukar untuk dipantau. Bagi memastikan KPI yang

dipilih benar-benar menjadi petunjuk atau "kunci" kepada prestasi yang mahu diukur,

kepimpinan di sekolah boleh mengamalkan enam amalan terbaik dalam pemilihan KPI, iaitu;

Sejajar (Aligned) - Pastikan KPI selari dengan matlamat strategik dan objektif

organisasi.

Boleh dicapai (Attainable) – Petunjuk/ KPI yang dipilih untuk mengukur

prestasi harus mempunyai data yang mudah diperolehi.

Sederap (Acute) - Semua individu dalam organisasi berada pada halaman

yang sama dan bergerak pada arah yang sama.

Ketepatan (Accurate) - Data yang mengalir ke dalam petunjuk prestasi harus

tepat, sahih dan boleh dipercayai.

Kebolehlaksanaan (Actionable) - KPI tidak berkesan jika ahli dalam organisasi

tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan maklumat yang ada.

Hidup/Dinamik (Alive) – KPI perlu berubah dan berkembang selaras dengan

perubahan dalam prestasi organisasi.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

115


Complexity of Analysis

Identifying & Creating KPIs

… That Can Present in Different Forms

Indices

Percentages

Ratio

Rating

(surveys)

Rankings

(Benchmarks)

Absolute

Numbers

Strategic Information Generated

116

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN KPI DAN MELAKSANAKAN

PENGUKURAN PRESTASI DI AGENSI KERAJAAN

Sumber : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Bilangan 2 Tahun 2005

TAHAP PRESTASI

LANGKAH 1

Wujudkan KPI

Dan Tetapkan

Sasaran

Prestasi

LANGKAH 2

Ukur Dan Nilai

Prestasi

LANGKAH 3

Pantau Tahap

Prestasi

LANGKAH 4

Tambah baik

Prestasi.

Nilai Secara

Berterusan

MASA

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

117


4.6 Penetapan Sasaran

Sasaran atau target ialah tahap yang mahu dicapai oleh sekolah atau

organisasi bagi satu tempoh tertentu. Dalam Pelan Strategik, tempoh yang

disarankan ialah antara 3 – 5 tahun. Sasaran yang hendak dicapai adalah

merujuk kepada ukuran KPI yang ditetapkan. Sebagai contoh dalam program

kecemerlangan akademik, sebuah sekolah telah menetapkan sasaran

pencapaian SPM meningkat kepada 80% pada tahun 2021.

Bagi tujuan ini pihak sekolah perlu merangka pelbagai strategi bagi mencapai

sasaran tersebut dengan menjadikan pencapaian SPM pada tahun 2018

sebagai titik mula atau Take Off Value (TOV), pencapaian tahun 2019 dan

2020 Sebagai Operational Targeted Result (OTR) atau Aquired Result (AR)

manakala pencapaian tahun 2021 adalah Expected Targeted Result (ETR) yang

menjadi sasaran RPS.

118

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Aktiviti 12

Bengkel Penyediaan

Pelan Strategik

Berdasarkan kepada perkara yang telah dibincangkan pada SUB MODUL 2,

sila hasilkan Pelan Strategik yang mengandungi Isu Strategik, Matlamat

(KRA), Objektif, KPI dan Sasaran.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

119


SEKOLAH

Tahun

PELAN STRATEGIK SEKOLAH ______ - ______

___________________________________________

Tahun (Format A)

MISI VISI NILAI

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat

Strategik

Matlamat

adalah ukuran

kejayaan yang

perlu dicapai

bagi mengukur

kejayaan misi

dan visi, tetapi

ia masih

bersifat umum

dan kabur.

OBJEKTIF

Objektif merupakan

ukuran kejayaan

sesuatu matlamat.

Seterusnya

menunjukkan sama

ada misi dan visi

tercapai.

Objektif sesuatu yang

SMART

S = Specific / Spesifik;

M = Measurable /

Boleh Di Ukur;

A = Attainable / Boleh

Di Capai;

R = Reasonable /

Wajar-Munasabah;

T = Timeline / Ada

Tempoh Masa

Petunjuk Prestasi

Utama

(KPI)

Key Performance

Indicators (KPI) –

Petunjuk-petunjuk

prestasi utama yang

ditentukan sebagai

asas mengukur

prestasi; Sasaran

Prestasi – Sasaran

yang ditetapkan kepada

setiap KPI bagi

membolehkan prestasi

diukur.

Apabila dibaca sekali

KPI dengan Sasaran

dan Masa yang ingin

dicapai ianya

dinamakan sebagai

objektif

TOV

Take off

Value

(Nilai

Titik

Mula) –

Titik di

mana

memulakan

langkah

THN 1

[AR]

Sasaran

untuk

tahun 1

[Actual

Result –

Keputusan

Sebe-nar]

Sasaran

THN 2

[AR]

Sasaran

untuk

tahun 2

[Actual

Result –

Keputusan

Sebe-nar]

THN 3

[AR]

Sasaran

untuk tahun

3

[Actual

Result –

Kepu-tusan

Sebe-nar]

Di sini, titik

terkahir

perancangan

Strategi / Inisiatif

Satu kaedah atau pelan yang

dipilih untuk membawa masa

depan yang diingini, seperti

pencapaian matlamat atau

penyelesaian terhadap

masalah. Inisiatif atau strategi

adalah usaha yang kena buat

bagi menyelesaikan masalah

yang wujud. Strategi / inisiatif

boleh dilihat berdasarkan

apakah amalan-amalan

terbaik yang telah dilakukan

oleh organisasi yang hebat.

Sehingga membolehkan

mereka mencapainya.

120

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun

(Format B)

SEKOLAH

___________________________________________

ASPIRASI SISTEM

ASPIRASI MURID

Matlamat

Objektif

Strategik

KPI

TOV

THN 1

[AR]

THN 2

[AR]

THN 3

[AR]

Inisiatif / Strategi

Tindakan

Bhg Peneraju /

T/jawab

Strategi:

CLIMBER RECOVERY WALKER

1. Xx

2. Xx

3. xx

1. Xx

2. Xx

3. xx

1. Xx

2. Xx

3. xx

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

121


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun

(Format C)

SEKOLAH

___________________________________________

Bidang

:

Matlamat Strategik :

Objektif

KPI

TOV

THN 1

[AR]

Sasaran

THN 2

[AR]

THN 3

[AR]

Strategi

Pegawai B/jawab

122

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun

(Format D)

SEKOLAH

___________________________________________

Matlamat Strategik :

Objektif

KPI

TOV

THN 1

[AR]

Sasaran

THN 2

[AR]

THN 3

[AR]

Strategi

Pegawai B/jawab

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

123


PELAN STRTEGIK SEKOLAH ______ Tahun - ______ Tahun

(Format E)

SEKOLAH

___________________________________________

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif KPI

TOV

THN 1

[AR]

Sasaran

THN 2

[AR]

THN 3

[AR]

124

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


CONTOH PELAN STRATEGIK (FORMAT E)

Isu Strategik

Tahap pencapaian

kecemerlangan

akademik tidak

memuaskan

Matlamat

(KRA)

Meningkatkan

tahap

pencapaian

akademik

Objektif

1. Peningkatan

prestasi murid

peperiksaan PMR

2. Peningkatan

prestasi murid

peperiksaan SPM

*Untuk sekolah

rendah

Meningkatkan

kelulusan UPSR

KPI

% pelajar yang lulus

semua mata pelajaran

Peratus pelajar

mendapat

semua A

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012

98.3 98.6 99 99.5 100

4 6 10 12 15

GPS 3.58 3.0 2.9 2.8 2.7

% pelajar yang lulus

semua mata pelajaran

Peratus pelajar

mencapai

semua A

71.2 73.5 74.0 76.3 78.0

5 6 8 11 13

GPS 4.23 4.03 3.99 3.96 3.90

% murid yang lulus

semua mata pelajaran

Peratus pelajar

mencapai

semua A (5A)

GPS

125


126

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


SUB MODUL 3

PENJANAAN STRATEGI,

PELAN TAKTIKAL &

PELAN OPERASI

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

127


128

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

129


PENJANAAN STRATEGI, PELAN TAKTIKAL

& PELAN OPERASI

OBJEKTIF

• Memahami aspek-aspek utama yang terdapat dalam

Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.

• Berupaya menjana strategi berdasarkan analisis SWOT,

matrik TOWS/COWS dan matrik ranking.

• Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam

membina Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.

130

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


5.1 Penjanaan Strategi

Bepandukan kepada model Bryson, J.M (2003), penjanaan

STRATEGI berlaku pada FASA 5 iaitu proses Pembinaan

Strategi , Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.

• Strategi merujuk kepada tindakan khusus atau pendekatan yang diambil

oleh sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif.

• Ia bersifat ‘action-oriented’ dan berhubungan terus dengan pengukuran

output.

• Strategi menjelaskan bagaimanakah cara untuk mencapai matlamat dan

objektif, berbanding objektif itu sendiri yang dirujuk sebagai apakah yang

mahu dicapai oleh sesebuah organisasi.

• Strategi menetapkan asas bagi pembangunan pelan taktikal yang akan

diikuti iaitu bila, bagaimana dan siapakah yang bertanggungjawab untuk

memastikan objektif organisasi dapat dicapai.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

131


FORMULASI STRATEGI

Manfatkan

kekuatan.

1

Atasi

Kelemahan

2

3

Eksploitasi

Peluang

4

Hindari

Ancaman

132

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Analisis persekitaran (SWOT/SWOC) akan digunakan semula untuk menjana strategi.

Adalah penting untuk kita memastikan SWOT/SWOC yang dihasilkan mengikut proses

yang betul, supaya strategi yang terjana menepati keperluan atau situasi organisasi.

Umumnya terdapat empat strategi utama yang boleh dijana hasil dari padanan faktor

dalaman, iaitu kekuatan (S) dan kelemahan (W), dengan faktor luaran iaitu cabaran/

ancaman (C/T) dan peluang (O).

Memadankan kekuatan (S) dengan peluang

(O) di luar organisasi

Mengatasi kelemahan (W) dengan

memanfatkan peluang (O) di luar organisasi

Menggunakan kekuatan (S) organisasi untuk

mengurangkan kesan nagetif Cabaran/

Ancaman (C/T) di luar organisasi

Berusaha mengatasi kelemahan (W) organisasi

yang terkesan dari Cabaran/ Ancaman (C/T)

luar

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

133


KRITERIA UNTUK FORMULASI STRATEGI

• Penerimaan (pembuat keputusan)

• Impak kepada pelanggan atau

stakeholder

• Relevan

• Konsisten dengan msi, visi dan nilai

• Fisibiliti teknologi dan kos

• Pengurusan risiko

• Latihan yang diperlukan

• “Timing’

• Adaptibiliti dengan persekitaran

134

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Aktiviti 13

Bengkel Penjanaan Strategi

Menerusi

TOWS/ COWS Matrix

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

135


CONTOH PERHUBUNGAN ANTARA MISI,MATLAMAT & STRATEGI

Mandat - Misi – Visi - Nilai – Piagam Pelanggan

.

Isu-Isu Strategik

MATLAMAT:

Pencapaian Akademik Yang Cemerlang

Strategi 1:

Meningkatkan Keupayaan

dan Kualiti Kepimpinan

Strategi 2:

Meningkatkan Kualiti

PdPc Guru

Strategi 3:

Pelibatan Aktif PIBK

Strategi 4:

Pemantapan Pedagogi

Strategi 5:

Mewujudkan Eksositem

Pembelajaran Kondusif

136

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


THE TOWS / COWS MATRIX

(GENERATION OF STRATEGIC OPTIONS)

INTERNAL

EXTERNAL

ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

STRENGTHS

1.

2. LIST STRENGTHS

3.

4,

5.

WEAKNESSES

1.

2. LIST WEAKNESSES

3.

4.

5.

OPPORTUNITIES

1.

2. LIST OPPORTUNITIES

3.

4.

5.

6.

PENETRATION

EXPANSION

INTENSIFICATION

ACQUISITION

S-O STRATEGIES

INTEGRATION OF BACKWARD AND

FORWARD LINKAGES

W-O STRATEGIES

NICHE

LINKAGING OR NETWORKING

SUB-CONTRACTING

ANCHORING ORGANIZATION

DEVELOPMENT/CAPABILITY BUILDING

THREATS

1.

2. LIST THREATS

3.

4,

5.

6.

S-T STRATEGIES

DIVERSIFICATION

CONSOLIDATION

CONTINGENCY MECHANISMS

W-T STRATEGIES

RETRENCH

MERGE

WITHDRAW

CLOSE SHOP

STATUS QUO

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

137


TOWS / COWS MATRIX

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

DALAMAN

LUARAN

Peluang(O)

Cabaran (C)

138

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


CONTOH

PENJANAAN STRATEGI,

BIDANG HEM

• TOWS MATRIX BAGI BIDANG HEM

• STRATEGI PENINGKATAN DALAM PENGURUSAN HEM

• KAEDAH PENILAIAN STRATEGI

• SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

139


LUARAN

DALAMAN

Peluang(O)

O1-Hubungan baik dengan PIBG

O2-Mendapat perhatian daripada ahli

parlimen

O3-Hubungan baik pemimpin tempatan

dengan sekolah

TOWS / COWS MATRIX

Kekuatan (S)

S1 – Pengetua telah mengikuti Kursus

KPKS di IAB

S2- Mempunyai seorang Jurulatih Utama

Bahasa Melayu

S3- Guru tinggal berdekatan dengan

sekolah

S4- GPK berpengalaman lebih daripada 10

tahun

S1+O1

1.Meningkatkan peratus kelulusan dengan

kerjasama PIBG

S3 + O3

2. Mengurangkan gred purata sekolah dengan

bantuan pemimpin tempatan

Kelemahan (W)

W1-Jurulatih Utama sering tiada di

sekolah

W2- 50% murid masih belum

memahami proses untuk

pembelajaran

W3- Guru kurang kreatif dalam sesi

pengajaran

W4-Terdapat hanya 2 orang murid

semua A dalam PT3

W5- 25 orang murid belum menguasai

3M

W4+O2

3. Meningkatkan kuantiti murid mendapat 7A

dengan kerjasama daripada Ahli Parlimen

W1 + O1

4.Meningkatkan prestasi murid dengan

penggunaan modul terancang dan berfokus

dengan kerjasana PIBG

Cabaran (C)

C1- Murid bekerja diluar waktu

persekolahan

C2- Ibu bapa kurang mengambil berat

terhadap pelajaran dan dan disiplin

anak-anak

C3- Murid lebih percayakan

pembelajaran di Pusat Tuisyen

S2+S3+C3

5. Meningkatkan kualiti P&P dengan menggunakan

kepakaran guru yang tinggal berdekatan untuk

membantu mencapai kecemerlangan.

W5+W2+C2

6.Meningkatkan fokus murid terhadap pelajaran

dengan mengurangkan masalah disiplin

W5+W2+C2

7.Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam

memupuk minat belajar dikalangan muridmurid

140

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


LUARAN

TOWS / COWS MATRIX

BAGI BIDANG HEM

DALAMAN

O- Opportunities

O1. NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO Bahagian

Serdang,sentiasa memberi perhatian dan pengiktirafan

kepada murid.

O2. Kedai buku sering memberi sumbangan dalam aktiviti HEM.

O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif dalam mencari

sumber sumbangan.

O4. Komuniti membantu dalam penerapan nilai nilai Islam begi

meningkatkan sahsiah murid

O5. Permuafakatan ibu bapa dan komuniti sangat erat.

O6. Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar

perunding Motivasi.

O7. Terdapat 2 orang kaum ibu yang bergiat aktif dalam

pengurusan aktiviti kebajikan murid.

O8. Web Master sekolah terdiri daripada seorang AJK PIBG yang

mahir dalam pembinaan Laman Web.

S- Strength

S1. Terdapat 3 orang guru bimbingan sepenuh masa telah mendapat sijil

anugerah pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling cemerlang

peringkat negeri Selangor.

S2. Telah mendapat anugerah pengurusan bilik Operasi buku Teks

cemerlang peringkat negeri Selangor.

S3. Data SSDM yang kemas kini.

S4. Guru disiplin tegas dan disegani.

S5. Pengawas-pengawas sekolah berdisiplin tinggi dan

Bertanggungjawab.

S6.Terdapat pelbagai jawatan pengawas seperti Inspektor Kesihatan

junior, pembimbing rakan sebaya, pembimbing rakan sebaya dan

pengawas makmal komputer.

S7. Semua murid lelaki memakai tali leher sepanjang masa persekolahan.

S8. Murid berasa selamat berada dalam kawasan sekolah.

S9. Kawalan disiplin mengikut tema setiap tahun.

S10.Pihak pentadbir memberi penekanan atas aktiviti peningkatan

kemahiran belajar murid.

1. ( S10+S1+02+05 )

Strategi S - O

Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi

meningkatkan keberkesanan aktiviti kemahiran belajar

murid.

2. (S5+S6+O6+O3)

Meningkatkan jati diri pengawas dengan kerjasama pakar

motivasi.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

141


142

LUARAN

TOWS / COWS MATRIX

BAGI BIDANG HEM

DALAMAN

O- Opportunities

O1. NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO Bahagian

Serdang,sentiasa memberi perhatian dan pengiktirafan

kepada murid.

O2. Kedai buku sering memberi sumbangan dalam aktiviti

HEM.

O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif dalam mencari

sumber sumbangan.

O4. Komuniti membantu dalam penerapan nilai nilai Islam

begi meningkatkan sahsiah murid

O5. Permuafakatan ibu bapa dan komuniti sangat erat.

O6.Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar

perunding Motivasi.

O7. Terdapat 2 orang kaum ibu yang bergiat aktif dalam

pengurusan aktiviti kebajikan murid.

O8. Web Master sekolah terdiri daripada seorang AJK PIBG

yang mahir dalam pembinaan Laman Web.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

W- Weakness

W1. 8% murid bermasalah kerana mempunyai keyakinan diri yang rendah .

W2. Keseluruhan pencapaian murid Tahun 4 menurun disebabkan kurang minat

dan tiada kemahiran belajar.

W3. Segelintir murid tidak mahu berjumpa guru bimbingan bila menghadapi

masalah.

W4. Terdapat 3% murid yang terlibat dalam kes salah laku.

W5. Rekod kesihatan murid tidak kemas kini kerana bebanan guru dalam kerja

perkeranian.

W6. Terdapat 2 unit di bawah HEM yang kurang komited dalam pengurusan iaitu

unit Keselamatan dan unit Kesihatan.

W7. Kesedaran murid terhadap kebersihan dan keceriaan sekolah masih di tahap

rendah.

W8. Seorang guru bimbingan sepenuh masa lebih aktif dalam kegiatan luar

sekolah.

W9. Bilik Operasi unit HEM masih belum lengkap.

W10.Pertambahan murid setiap tahun menyebabkan bilik darjah tidak mencukupi.

Strategi W - O

1. (W6 + O6)

Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk

meningkatkan budaya kerja secara berkumpulan.

2. (W1 + W2 +O2 +O5 + O6)

Meningkatkan kemahiran belajar dan sahsiah diri murid dengan

kerjasama PIBG.

3.(W9 + O3 +O8)

Melengkapkan bilik operasi unit HEM dengan menggunakan

perhubungan baik di antara sekolah dengan PIBG..


TOWS / COWS MATRIX

BAGI BIDANG HEM

LUARAN

DALAMAN

C- Challenges

C1. Terdapat pelajar sekolah menengah berhampiran

melakukan peras ugut di kalangan murid sekolah

rendah.

C2. Terdapat sebuah pusat hiburan siber cafe yang

berhampiran.

C3. Murid berisiko semasa pergi dan balik dari sekolah.

C4. Desakan ibu bapa dengan menggunakan pengaruh

PPD dan ahli polotik untuk mendaftar ke sekolah ini.

C5. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program

yang dijalankan.

C6. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu

tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah.

S- Strength

S1. Terdapat 3 orang guru bimbingan sepenuh masa telah mendapat sijil

anugerah pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling cemerlang

peringkat negeri Selangor.

S2. Telah mendapat anugerah pengurusan bilik operasi buku Teks

cemerlang peringkat negeri Selangor.

S3. Data SSDM yang kemas kini.

S4. Guru disiplin tegas dan disegani.

S5. Pengawas-pengawas sekolah berdisiplin tinggi dan bertanggungjawab.

S6. Terdapat pelbagai jawatan pengawas seperti Inspektor Kesihatan

Junior, pembimbing rakan sebaya, pembimbing rakan sebaya dan

pengawas makmal komputer.

S7. Semua murid lelaki memakai tali leher sepanjang masa persekolahan.

S8. Murid berasa selamat berada dalam kawasan sekolah.

S9. Kawalan disiplin mengikut tema setiap tahun.

S10.Pihak pentadbir memberi penekanan atas aktiviti peningkatan

kemahiran belajar murid.

1. (S1+S4+C1)

Strategi S - C

Meningkatkan kesedaran tentang keselamatan diri

melalui bimbingan kaunseling.

2. (S1+C6 )

Meningkatkan kesedaran ibubapa tentang

kepentingan pendidikan melalui guru bimbingan

kaunseling.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

143


TOWS / COWS MATRIX BAGI

BIDANG HEM

LUARAN

DALAMAN

W- Weakness

W1. 8% murid bermasalah kerana mempunyai keyakinan diri yang rendah .

W2. Keseluruhan pencapaian murid Tahun 4 menurun disebabkan kurang

minat dan tiada kemahiran belajar.

W3. Segelintir murid tidak mahu berjumpa guru bimbingan bila menghadapi

masalah.

W4. Terdapat 3% murid yang terlibat dalam kes salah laku.

W5. Rekod kesihatan murid tidak kemas kini kerana bebanan guru dalam

kerja perkeranian.

W6. Terdapat 2 unit di bawah HEM yang kurang komited dalam pengurusan

iaitu unit Keselamatan dan unit Kesihatan.

W7. Kesedaran murid terhadap kebersihan dan keceriaan sekolah masih di

tahap rendah.

W8. Seorang guru bimbingan sepenuh masa lebih aktif dalam kegiatan luar

sekolah.

W9. Bilik Operasi unit HEM masih belum lengkap.

W10.Pertambahan murid setiap tahun menyebabkan bilik darjah tidak

mencukupi.

C- Challenges

C1. Terdapat pelajar sekolah menengah berhampiran

melakukan peras ugut di kalangan murid sekolah

rendah.

C2. Terdapat sebuah pusat hiburan sibercafe yang

berhampiran.

C3. Murid berisiko semasa pergi dan balik dari sekolah.

C4. Desakan ibu bapa dengan menggunakan pengaruh

PPD dan ahli polotik untuk mendaftar ke sekolah ini.

C5. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program

yang dijalankan.

C6. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu

tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah.

144

1. (W10 + C4)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

Strategi W - C

Menggunakan perhubungan baik dengan

agensi berkaitan bagi membantu

menyelesaikan masalah penempatan anak

ke sekolah.


PEMILIHAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS/COWS MATRIX

Objektif : 95 % murid dapat mengekalkan 80 mata merit adab belajar.

BIL COWS STRATEGI

1

2

3

S-O (1)

S-O (2)

O-W (1)

O-W (2)

O-W (3)

S-C (1)

S-C (2)

1. ( S10+S1+02+05 ) Meningkatkan keberkesanan aktiviti kemahiran belajar murid

dengan menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.

2. (S5+S6+O6+O3) Meningkatkan jati diri pengawas dengan kerjasama pakar

motivasi.

3. (W6 + O6) Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk

meningkatkan budaya kerja secara berkumpulan

4. (W1 + W2 +O2 +O5 + O6) Meningkatkan kemahiran belajar dan sahsiah diri murid

dengan kerjasama PIBG.

5. (W9 + O3 +O8) Melengkapkan bilik operasi unit HEM dengan menggunakan

perhubungan baik di antara sekolah dengan PIBG.

6. (S1+S4+C1) Meningkatkan kesedaran tentang keselamatan diri melalui bimbingan

kaunseling.

7. (S1+C6 ) Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan

melalui guru bimbingan kaunseling.

4 W-C(1)

8. (W10 + C4) Menggunakan perhubungan baik dengan agensi berkaitan bagi

membantu menyelesaikan masalah penempatan anak ke sekolah.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

145


PENILAIAN STRATEGI

KRITERIA PEMILIHAN

STR

1

STR

2

STR

3

STR

4

STR

5

STR

6

STR

7

STR

8

a. Tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang

0

5

3

0

0

1

2

3

bertanggungjawab.

b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab.

2

1

1

1

1

2

3

2

c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat

5

5

4

2

1

3

3

1

d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan.

3

1

1

2

5

2

3

3

e. Andaian keupayaan yang mengatasi halangan.

2

0

3

1

3

2

3

1

f. Andaian hasil yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif,

5

2

2

2

4

4

4

2

matlamat/isu, misi dan visi.

g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas.

5

1

0

1

5

0

1

2

h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini.

5

1

2

0

4

1

5

2

i. Akur/ kepatuhan dengan mandat dan arahan.

5

5

2

1

7

2

0

0

Jumlah 32 21 18 10 30 19 24 16

146

Kedudukan Strategi Mengikut Keutamaan 1 4 6 8 2 5 3 7

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


BIL STRATEGI STRATEGI

1 STR 1

2 STR 5

3 STR 7

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

Objektif : 95 % murid dapat mengekalkan 80 mata merit adab belajar.

Meningkatkan keberkesanan aktiviti kemahiran belajar murid dengan

menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.

Melengkapkan bilik operasi unit HEM dengan menggunakan perhubungan

baik di antara sekolah dengan PIBG

Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan melalui

guru bimbingan kaunseling.

4 STR 2 Meningkatkan jati diri pengawas dengan kerjasama pakar motivasi

5 STR 6

6 STR 3

7 STR 8

8 STR 4

Meningkatkan kesedaran tentang keselamatan diri melalui bimbingan

kaunseling.

Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk

meningkatkan budaya kerja secara berkumpulan

Menggunakan perhubungan baik dengan agensi berkaitan bagi membantu

menyelesaikan masalah penempatan anak ke sekolah.

Meningkatkan kemahiran belajar dan sahsiah diri murid dengan kerjasama

PIBG

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

147


5.2 Pelan Taktikal

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN

PELAN TAKTIKAL atau PELAN TINDAKAN merupakan program/aktiviti bagi

memastikan Pelan Strategik dilaksanakan. Pelan Taktikal adalah aktiviti yang

dilakukan untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan.

Pelan Taktikal merupakan perancangan pengurusan peringkat pertengahan

dalam sesebuah organisasi, berjangka pendek (tahunan) dan dalam skop yang

lebih khusus. Pelan ini perlu mengambil kira matlamat, objektif dan strategi

yang telah dinyatakan dalam Pelan Strategik.

Terdapat pelbagai Format yang boleh digunakan dalam menghasilkan Pelan

Taktikal bergantung kepada kesesuaian dan keperluan organisasi. Lazimnya

Pelan Taktikal mempunyai tujuh elemen; Program/Aktiviti, Tanggungjawab,

Tempoh/hari, Kos/Sumber, Output, KPI dan Pelan Kontigensi.

148

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


RANGKA KERJA MEMBINA RPS

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG

(3 – 5 TAHUN)

JANGKA MASA PENDEK

(1 TAHUN)

Matlamat / Bidang

Keberhasilan

Utama (KRA) 1

Objektif 1 …

Strategi/Inisiatif 1

Pelan Operasi 1a

Matlamat / Bidang

Keberhasilan

Utama (KRA) 2

Objektif 2 …

Strategi/Inisiatif 2

Pelan Taktikal

Pelan Operasi 1b

Matlamat / Bidang

Keberhasilan

Utama (KRA) 3

Objektif 3 …

Strategi/Inisiatif 3

Pelan Operasi 1c

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

149


SEKOLAH

PELAN TAKTIKAL SEKOLAH ______ Tahun

___________________________________________

MATLAMAT STRATEGIK: _________________________

OBJEKTIF :_____________________________________

STRATEGI

Bil

Program/

Projek

T/ jawab

Tempoh/

Hari

Kos/

Sumber

Output /

Outcome

KPI

Sasaran

Pelan

Kontingensi

Nama aktiviti/

program/

Intervensi

Siapa

pegawai/ guru

yang diberi

t/jawab

(jawatan)

Tempoh

laksana

(berapa hari)

Berapa

bajet

Nyatakan apa

hasil yang

diingini

Apakah kayu

ukur yang

digunakan

untuk

mengukur

prestasi

Nyatakan

kumpulan

sasaran aktiviti

Pelan B,

sekiranya

program utama

tidak dapat

dijalankan

150

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Contoh Pelan Taktikal

Strategi 1 :

Mendapatkan sumber kewangan untuk menjayakan program kokurikulum.

Bil

Program /

Projek

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/

Sumber

(RM)

Output KPI Sasaran

Pelan

Kontigensi

1. Larian TSIP GPK

Kokukulum

Mei 1 500.00

/ PIBG

Peralatan

kokurikulum

bertambah dan

Kemudahan

sukan dapat

diperbaiki.

Bilangan

peralatan

dan

kemudahan

sukan.

Ibu bapa dan

penjaga

Guru

Murid

Mohon

sumbangan dari

ahli politik serta

pembelian ruangan

iklan dalam buku

cenderamata oleh

ahli perniagaan.

2. Hari

Keusahawanan

GPK

Kokurikulu

m

Ogos 2 500.00

/ PIBG

Peralatan

kokurikulum

bertambah dan

Kemudahan

sukan dapat

diperbaiki.

Bilangan

peralatan

dan

kemudahan

sukan.

Ibu bapa dan

penjaga

Guru

Murid

Mohon

sumbangan dari

dan sewaan gerai

kepada ahli

perniagaan.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

151


Aktiviti 14

Bengkel Penyediaan Pelan

Taktikal

152

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


5.3 Pelan Operasi

PELAN OPERASI merujuk kepada aktiviti bagi memastikan program yang dirancang

dalam Pelan Taktikal dilaksanakan. Pelan Operasi merupakan hasil perancangan

peringkat pelaksana dalam sesebuah organisasi. Pelan Operasi ini bercorak semasa

bagi menyelesaikan masalah yang lebih spesifik. Pelan ini perlu mengambil kira apa,

di mana, bagaimana, bila dan siapa yang bertanggungjawab. Sama seperti Pelan

Taktikal, terdapat pelbagai format dalam penyediaan Pelan Operasi bergantung

kepada kesesuaian dan keperluan organisasi. Namun pada lazimnya Pelan Operasi

mempunyai elemen-elemen yang berikut;

• Nama Program

• Objektif Program

• Kumpulan Sasaran

• Tarikh dan Tempoh

• Kos Program

• Proses Kerja (langkah terperinci &

pelan kontegensi)

• Penilaian pencapaian objektif

program

• Tindakan Susulan

• Lampiran berkaitan (Carta Gantt,

OPPM, Score Card dan

seumpamanya)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

153


ENGAGED

(Kebersamaan)

PRINSIP KERJA

Execute To Excel yang

pernah menjadi budaya

kerja Tn. Haji Aminudin bin

Adam, semasa menjadi

FOCUSSED

(Berfokus)

-Deep dive

-Sharply focused

-Data driven

-Follow up

-Follow through

RAPID

(Kesegeraan)

-Sense of urgency

-Speed decision

-Speed execution

Pengarah Pendidikan Johor

(2014 -2017), adalah contoh

terbaik dalam pelaksanaan

program atau intervensi

yang boleh memberi impak

DISCIPLINED

(Berdisiplin)

-Time Line

-Scoreboard

EXECUTION

(Pelaksanaan)

PASSIONATE

(Keterujaan)

-Ownership

-High expectation

-Satisfaction

yang tinggi.

CHALLENGED

(Teruji)

-Milestone

154

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


CONTOH PELAN OPERASI

Nama Projek : Program Kita Sekata Sejiwa antara pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN

1 Mesyuarat staf dan AJK PIBG

1.1 Ucapan GB

1.2 Bentang kertas konsep

1.3 Lantik AJK

1.4 Agih tugas

1.5 Tetap tarikh

1.6 Bincang kos

1.7 Jemputan

1.8 Hal-hal lain

2 Surat mesyuarat

• Jemputan kepada ibu bapa dan guru

• Kaunselor Profesional

• PPD ( Perasmian)

• AJK

GB

GPK HEM

YDP PIBG

Setiausaha

1 hari

7 hari

3 Publisiti JK publisiti 7 hari

4 Aturcara majlis urusetia 1 hari

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

155


LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN

5 Menyediakan hadiah/sijil/

cenderamata

J/K

hadiah

1 hari

6

Mesyuarat penyelarasan;

Setiausaha

1 hari

6.1 Ucapan pengerusi

6.2 Bentang minit mesyuarat.

6.3 mengesahkan minit mesyuarat

6.4 Laporan dari Jawatankuasa

-urusetia

-persiapan tempat

-makan minum

-perasmian dan penutup

-hadiah/cenderamata

-publisiti

-penceramah motivasi

-keselamatan/ kecemasan

6.5 Hal-hal lain

7

Pelaksanaan

Separuh Hari

8

Penilaian

1 Hari

9

Post-mortem

1 Hari

156

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Tanggungjawab

Semua AJK Program

Urusetia

AJK Publisiti

AJK Urus Setia

AJK Hadiah

Setiausaha

Semua AJK

GB, J/K Program

GB, J/K Program

Carta Aliran

Mula

Mesyuarat

Surat-menyurat

Publisiti

Aturcara Majlis

Penyediaan Hadiah / Cenderamata

Mesyuarat Penyelarasan

Pelaksanaan

Penilaian

Post-mortem

Tamat

ERANTARA

Semua AJK Program

Urusetia

AJK Publisiti

AJK Urus Setia

AJK Hadiah

Setiausaha

Semua AJK

GB, J/K Program

GB, J/K Program

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

157


Aktiviti 15

Bengkel Penyediaan

Pelan Operasi

158

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PELAN OPERASI

Nama Program / Aktiviti :

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

159


PELAN OPERASI

Nama Program / Aktiviti :

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN

160

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


SUB MODUL 4

PELAKSANAAN STRATEGI

(IMPLEMENTASI)

PENILAIAN PRESTASI &

PENAMBAHBAIKAN

BERTERUSAN

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

161


162

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


PELAKSANAAN STRATEGI PENILAIAN

PRESTASI & PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

OBJEKTIF

• Mengetahui dan memahami aspek-aspek utama yang

perlu dipertimbangkan dalam Pelaksanaan Strategi.

• Mengetahui, memahami dan boleh melaksanakan

semakan atau pemantauan pelaksanaan RPS.

• Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam

pengukuran dan penilaian pelaksanaan RPS.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

163


164

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


FOKUS TINDAKAN PELAKSANAAN STRATEGI

Pada fasa ke enam, terdapat enam tindakan yang perlu dilakukan oleh kepimpinan

sekolah bagi memasti RPS yang telah disediakan memberikan impak keberkesanan

yang tinggi;

Komitmen Kepimpinan

dan Pendekatan

Pengurusan

berasaskan POLC

1

4

Penyebarluasan dan

Pelataan (cascading)

RPS

Pendekatan program

berasaskan kepada

PDCA

2

5

Penggunaan alat

kualiti dan

pendekatan kualiti.

Melaksanakan

Penjajaran Strategik

& Organisasi

3

6

Pengurusan Risko

(Pantau, kawal dan

minimumkan risiko)

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

165


6.1 Komitmen Pengurusan

Komitmen Kepimpinan dan Pengurusan Strategi perlulah memberi penekanan terhadap amalan

POLC. Empat prinsip pengurusan ini adalah penting dalam memastikan kecekapan dan

keberkesanan sesebuah organisasi melaksanakan Rancangan Pemajuan Sekolah.

4

1

MERANCANG (PLANNING)

• Visi dan strategi yang jelas

• Key Performance Indicator

• Big Data

• Pengurusan sumber

• Pelan komunikasi / Risiko

2

MENGAWAL

(CONTROLING

• Sistem

• Proses

• Persistence

The P-O-L-C

Framework

MENGELOLA (ORGANIZING)

• Reka bentuk organisasi

• ETHOS

• Networking

MEMIMPIN (LEADING)

• Kepimpinan

• Empowerment / Pengupayaan

• Urgency

• Best people

3

166

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


6.2 PDCA

Pendekatan dalam melaksanakan pelan taktikal atau program perlu berasaskan

kepada PDCA. Kitaran PDCA adalah pendekatan proses yang sesuai untuk digunakan

dalam pelaksanaan RPS (Evan & Lindsay, 2011).

TINDAKAN

RANCANG

‣ Penyeragaman

‣ Tindakan Susulan

A

P

‣ Mengenal Pasti Masalah

‣ Pemilihan Masalah

‣ Menetapkan Tema

Penetapan Sasaran

SEMAKAN

‣ Penilaian Projek

‣ Pemantauan

Tindakan

Penyemakan

C

Perancangan

Pelaksanaan

D

LAKSANA

‣ Analisis Masalah

‣ Kumpul Data

‣ Cadangan Penyelesaian

‣ Persembahan Pengurusan

‣ Pelaksanaan Ujicuba

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

167


FAEDAH PDCA

Kitaran Plan-Do-Check-Act (PDCA), yang juga dikenali sebagai kitaran Deming, adalah

pendekatan empat langkah untuk menyelesaikan masalah. PDCA membolehkan kita untuk

menguji pelbagai penyelesaian masalah dalam mengenal pasti penyelesaian masalah yang

paling berkesan. Kitaran ini boleh ditapis dan dilakukan berulang-ulang kali dari masa ke

semasa untuk penambahbaikan yang berterusan. Faedah PDCA antara lain adalah seperti

berikut;

1. Menyediakan satu kaedah yang standard untuk

mencapai penambahbaikan yang berterusan yang

boleh digunakan oleh kakitangan dalam mana-mana

organisasi bagi menyelesaikan isu-isu baru dan isuisu

yang berulang.

2. Mencegah dari berlakunya pembaziran masa dengan

melaksanakan penyelesaian yang tidak berkesan

atau berimpak rendah.

3. Menyemarak semangat kerja berpasukan melalui

percambahan fikiran dan penyelesaian masalah.

4. Strategi yang mudah dengan mengatasi halangan

menerusi penggunan sumber dalaman.

168

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


6.3 Melaksanakan Penjajaran RPS

VISI

Pertama, melaksanakan penjajaran dengan pasukan

kepimpinan dan seluruh anggota dalam organisasi

agar RPS yang telah dibina diterima dan sejajar

dengan keperluan organisasi.

STRATEGI

Kedua, melaksanakan penjajaran antara

Visi, Misi, Objektif, Strategi dan Taktikal

agar RPS sentiasa menuju ke arah dan

hala tuju yang selari.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

169


6.4 Penyebarluasan & Pelataan RPS

Penyebarluasan dan Pelataan

(cascading) RPS perlu

dilakukan bagi memastikan

RPS yang dihasilkan

dimaklumi, difahami, dihayati

oleh seluruh warga sekolah

dan juga komuniti.

Hebahan boleh dilakukan di

perhimpunan sekolah,

program bersama PIBK,

penggunaan media sosial dan

penggunaan pelbagai platform

lain yang bersesuaian secara

optimum.

170

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


6.5 Alat Kualiti & Pendekatan Kualiti

Pendekatan Kualiti ialah penggunaan alat-alat kualiti dan proses kualiti dalam

pengurusan dan pelaksanaan program. Penggunaan alat kualiti dan pendekatan kualiti

perlu disemarakkan. Pengurusan perubahan perlu dilaksanakan sama ada dalam bentuk

taklimat, kursus atau perbengkelan

Alat Kualiti (Tools)

Pendekatan Kualiti

1. Carta Aliran

2. Lembaran Semak

3. Histogram

4. Gambarajah Pareto

5. Gambarajah Tulang Ikan

6. Gambarajah Serakan

7. Stratification

8. Force Field Analysis

9. The Emphasis Curve

10. Carta Kawalan

• Affinity Diagram

• Benchmarking

• Deming Wheel(PDCA)

• Gantt charts

• ISO 9001

• Quality Circles

• TOWS/COWS

• 7S McKinsley

• 6 Sigma

• KPI

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

171


6.6 Pengurusan Risiko

Kekangan…..

Pengurusan risiko adalah tindakan sekolah atau organisasi

mengenal pasti, menilai, dan mengatur kepentingan risiko.

Perkara ini perlu dilaksanakan bagi mengurangkan,

meminimumkan dan mengawal kemungkinan risiko

kegagalan dalam pelaksanaan RPS. Pada masa yang sama

pengurusan risiko dapat memaksimakan penzahiran peluang

kejayaan.

Kepimpinan, Komunikasi, Sumber dan

Penerimaan (Buy In) adalah risiko yang menjadi

penentu kepada keberkesanan pelaksanaan RPS

yang baik. Perkara ini perlu sentiasa

dipertimbangkan oleh kepimpinan sekolah.

172

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

173


PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PENGUKURAN PRESTASI

PELAKSANAAN STRATEGI

• Setelah menyedia dan melaksanakan RPS, fasa seterusnya ialah melakukan

pemantauan terhadap pelaksanaan strategi, pengukuran dan penilaian

prestasi.

• Pemantauan, penilaian dan pengukuran terhadap RPS perlu dibuat dengan

cara mengumpul maklumat dan menilai pencapaian KPI pada peringkat

proses, output dan keberhasilan (outcomes).

• Pemantauan, pengukuran dan penilaian perlu dilakukan secara

bersistematik dan didokumentasikan.

• Pencapaian sebenar perlu dibandingkan dengan sasaran prestasi yang

telah ditetapkan, bagi mengesan jurang dan kelompangan. Jurang antara

pencapaian sebenar dan sasaran yang ditetapkan perlu dikenal pasti dan

dianalisis.

• Analisis punca terhadap wujudnya jurang perlu dibuat bagi membolehkan

tindakan penambahbaikan, tindak ikut dan tindak susul dapat

dilaksanakan.

174

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


7.1 Pemantauan Pelaksanaan RPS

1) Pemantauan merujuk kepada aktiviti

menyelia, mengawal dan memerhati

bertujuan untuk memastikan pelaksanaan

program berada pada landasan yang betul.

2) Pemantauan terhadap pelaksanaan

program perlu dilakukan oleh kepimpinan

sekolah secara terancang dan hasilnya

direkodkan dengan kemas kini.

3) Dapatan daripada pemantauan digunakan

untuk menilai keberkesanan program atau

aktiviti yang telah dilaksanakan dalam RPS.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

175


PEMANTAUAN PELAKSANAAN RPS – CARTA GANTT

TAHUN 2019

P

AKTIVITI BULAN

MENGENAL PASTI &

PEMILIHAN MASALAH

TETAPKAN TEMA DAN

TENTUKAN SASARAN

ANALISIS MASALAH

FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

D

C

A

MENGUMPUL DATA

CADANGAN

PENYELESAIAN

PERSEMBAHAN

PENGURUSAN 1

PELAKSANAAN UJICUBA

1

PENILAIAN PROJEK

PEMANTAUAN

PENYERAGAMAN &

TINDAKAN SUSULAN

176

PETUNJUK : RANCANG LAKSANA

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


OPPM, SPeCT & PDCA-CT

One Page Project Manager (OPPM) , School Program Check Tool (SPeCT) dan

PDCA Check Tool juga boleh digunakan sebagai pendekatan dalam

melaksanakan penyemakan dan pemantauan. Huraian lebih lanjut berkaitan

OPPM, SPeCT dan PDCA-CT boleh diperolehi dari modul khusus yang

membincangkan alat-alat kualiti tersebut. Bahan juga boleh dimuat turun dari

portal e-Pembelajaran modul ini.

ACT

PLAN

Customer

Satisfaction

CHECK

DO

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

177


One Page Project Manager (OPPM)

178

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

179


TINDAKAN

LANGKAH-LANGKAH SEMAKAN

DAN PEMANTAUAN RPS

VISI MATLAMAT OBJEKTIF STRATEGI PROGRAM/

MISI STRATEGIK INTERVENSI

VISI &

MISI

MS1

MS2

OBJ 2.1

OBJ 2.2

STR 2.1.1

STR 2.1.2

STR 2.1.3

PROG 2.1.3.1

PROG 2.1.3.2

MS3

OBJ 2.3

MS4

180

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


7.2 Penilaian

Penilaian dilakukan bertujuan untuk

menyemak dan menaksir keberkesanan

program atau aktiviti yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil semakan atau penilaian,

pihak sekolah boleh mengambil tindakantindakan

yang berikut:

i) Meneruskan program atau aktiviti yang

berkesan.

ii) Mengkaji semula, memperbaiki atau

menggugurkan dan menyediakan

alternatif bagi program atau aktiviti yang

kurang atau tidak berkesan (untuk tujuan

penambahbaikan berterusan).

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

181


PROSES PENILAIAN PRESTASI & PENAMBAHBAIKAN

BERTERUSAN

1. Senaraikan KPI dan sasaran prestasi yang telah ditetapkan.

2. Kumpulkan data mengenai pencapaian sebenar bagi setiap KPI.

3. Bandingkan pencapaian sebenar dengan sasaran prestasi bagi setiap KPI.

4. Kira peratus pencapaian bagi setiap KPI dan kenal pasti jurang pencapaian.

5. Buat analisis dan rumusan mengenai prestasi pencapaian setiap perkhidmatan

yang disampaikan kepada pelanggan berasaskan pencapaian semua KPI yang

diwujudkan bagi setiap perkhidmatan.

6. Buat analisis jurang dan kaji punca berlakunya jurang.

7. Sediakan laporan mengenai tahap pencapaian prestasi sekolah keseluruhan

yang mengandungi:

a) Analisis mengenai pencapaian sasaran prestasi setiap perkhidmatan.

b) Analisis mengenai jurang pencapaian sebenar berbanding sasaran prestasi

setiap KPI yang ditetapkan.

c) Analisis mengenai punca-punca berlakunya jurang.

d) Cadangan tindakan pembetulan dan penambahbaikan untuk meningkatkan

tahap prestasi perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan.

182

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


Contoh: BORANG PELAPORAN PRESTASI

MISI

VISI

MATLAMAT:

Objektif KPI Tov Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

183


RUMUSAN

Modul Penetapan Hala Tuju dan RPS ini boleh dijadikan panduan asas kepada

PGB dan pemimpin pertengahan di sekolah bagi merancang program

penambahbaikan pengurusan sekolah, pengajaran, pembelajaran dan

pembangunan modal insan. Adalah diharapkan dengan adanya program

penambahbaikan berterusan yang didasarkan kepada pendekatan yang

sistematik berupaya meningkatkan kecemerlangan sekolah selaras dengan

aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.

184

PGB dan barisan kepimpinan hadapan di sekolah mempunyai tanggungjawab

yang besar dalam membentuk atau mencipta masa hadapan dan bukan sekadar

membiarkan masa depan terjadi dengan sendirinya. Oleh itu RPS adalah proses

proaktif dalam usaha penambahbaikan sekolah kerana RPS mampu merangkai

matlamat dan aktiviti-aktiviti yang berjangka pendek bagi mencapai matlamat

yang lebih besar, kompleks dan bersepadu. RPS juga boleh memudahkan

urusan pemajuan sekolah yang bersifat kompleks dengan menyediakan langkahlangkah

sistematik bagi membolehkan program, aktiviti dan intervensi lebih

mudah diurus.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


-Max de Pree in Leadership is an Art (1989,p.100)

“In the end, it is important to

remember that we cannot become

what we need to be by remaining

what we are.”

Pada akhirnya, adalah penting untuk diingat bahawa kita tidak

boleh menjadi apa yang kita hasratkan pada masa akan datang,

jika kita kekal dengan apa yang kita lakukan pada masa ini”

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

185


BIODATA PENULIS

Pengalaman Mengajar & Mentadbir

1992 Mula mengajar, SMK Tan Sri Syed Jaafar Albar, Tg. Sedili,

Kota Tinggi

1999 – 2003 SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor.

2003 – 2006 GPK Kokurikulum, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai,

Johor

2006 – 2012 GPK Pentadbiran, SMK Kulai Besar, Kulai, Johor.

2012 Mengikuti Kursus NPQEL, IAB

2014 - Kini SIPartners+, PPD Kulai

AZMAN BIN SAFII

H/P: 012-7132694 | E-Mail: azmansafii@gmail.com

PEGAWAI RAKAN PENINGKATAN SEKOLAH

SCHOOL IMPROVEMENT PARTNERS+

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai

Persiaran Indahpura 4, Indahpura,

81000 Kulai,Johor Darul Takzim

• Certified Coach, IAB (2018-2021)

• Diploma dan Sijil NPQEL (IAB)

• Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UTM)

• Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan

Pendidikan (USM)

• Kursus Leadership Coaching & Mentoring

(IAB);

• Rakan ELIT Transformasi Sekolah 2025

186

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


BIBLIOGRAFI

Abdul Razak bin Alias (2014). Dasar Dan Hala Tuju Sekolah : 14 Laluan. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.

Bryson, John M. (2004). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (3 rd Edition). San Francisco, CA:

Jossy-Bass.

Doherty, Geoffrey D (2005). Developing Quality Systems in Education. London: Routeledge.

Evans, James R. & Lindsay, William M. (2011). Managing for Quality and Performance Excellence (8 th Edition).

Boston, MA: South-Western Cengage Learning.

Fidler, Brian (2002). Strategic Management for School Development: Leading Your School's Improvement Strategy.

London: Paul Chapman Publishing Ltd.

Goetsch, David L dan Davis, Stanley B. (2000). Quality Management: Introduction to Total Quality Management for

Production, Processing and Services (3 rd Edition). London: Prentice Hall International (UK) Limited.

Hairuddin Mohd Ali & Muhammad Bustaman Abdul Manaf (2009). Perancangan Strategik Sekolah. Kuala Lumpur:

PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Hodge, B.J, Anthony, William P, dan Gales, Lawrence M. (1996). Organization Theory: A Strategic Approach (5 th

Edition). London: Prentice Hall International (UK) Limited.

Jabatan Pendidikan Johor (1997). Panduan Ringkas Pengurusan Sekolah.

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

187


Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia (2007). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah

(SKPM 3). Kuala Lumpur: Jemaah Nazir Sekolah

Kaplan, Robert S., Norton P. David (2001). The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard Companies

Thrive in The New Business Environment. New York: Harvad Business School Publishing Corporation.

Maxwell, John C (2008). The 21 Indispensable Qualities of A Leader (Edisi Bahasa Melayu). Kuala Lumpur: PTS

Professional Publishing Sdn. Bhd.

OECD (2010). Glossary of Key Terms in Evaluations and Results Based Management.

Parmenter, David (2012). Implementing Winning KPI. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2005.

Simerson, B. Keith (2011). Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and Execution: A Practical

Guide to Strategy Formulation and Execution. Santa Barbara, CA: Greenwood Publishing Group

Willis, John C (1997). Strategic Planning: The ASTD Trainer’s Sourcebook. New York: McGraw-Hill Inc.

188

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS


ISBN 978-967-16708-0-4

© AZMAN BIN SAFII (2018) | Pegawai SIPartners+ PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694

MODUL PENETAPAN HALA TUJU DAN RPS

189


ISBN 978-967-16708-0-4

© AZMAN BIN SAFII (2018) | Pegawai SIPartners+ PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694

More magazines by this user
Similar magazines