qronika+296

qronika

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

yovelkvireuli gazeTi

gamodis samSabaTobiT N35 (297) 12.11

11.201

.2019 fasi 2 lari

eqskluzivi

saeklesio intrigebi

dekanoz nikita

TalakvaZis

`moqalaqemRvdlis

dRiuri~

gv. 2

roman gociriZe: `ivaniSvilma

moindoma, piradi patriarqi hyoloda~

gv. 18

giorgi

lado narsia:

gv. 4

gv. 22

tiginaSvili:

`faruli

Canawerebi

patriarqzec

arsebobs~

`patriarqi

ki ara,

qristea

gadamdgari

eklesiidan~

gv. 6

gv. 32

raze gaurigda

biZina

ivaniSvili

levan vasaZes?

raindma oligarqi CauSva

Saqro

terteraSvili:

`adiko

ivaniSvili

kaxeTs

daepatrona~ gv. 28

gigla baramiZe:

`ivaniSvili

Tavisi garemocvis

tyveobaSia!~

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

lia muxaSavria:

`konstituciiT

xelSeuxebeli

arc patriarqia!~

petre mamraZe:

`aseT viTarebaSi

winsvla

verc iqneba~

gv. 12 gv. 14 gv. 20

1


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis avtokefaliis

aRdgena. Tanmdevi procesebi. intrigebi da SeTqmulebebi

qarTuli eklesiis wiaRSi. patriarqebisa da sxva ierarqebis

gardacvalebisa da mkvlelobebis seria. vin da ratom ebrZo-

da saqarTvelos marTlmadidebel eklesias?..

„qronika+~ iwyebs metad saintereso

masalis gamoqveynebas,

romelic mkiTxvelisTvis ufro

gasagebs gaxdis saqarTvelos marTlmadidebel

eklesiaSi gasul

saukuneSi avtokefaliis aRiarebis

Semdeg mimdinare procesebs.

aRniSnuli masala ramdenime

wlis win wignad gamosca literaturis

institutma, magram, rogorc

cnobili xdeba, wignis mxolod

ramdenime egzemplari

moxvda dainteresebuli pirebis

xelSi. ar vapirebT im mosazrebis

ganviTarebas, rom TiTqmis

mTeli tiraJi misi „likvidaciis”

_ sazogadoebisgan Tvalis

mosarideblad, konkretulma instituciam

SeiZina, Tumca faqtia,

rom es gamocema sazogadoebisTvis

xelmiuwvdomeli gaxda.

saubaria nikita TalakvaZis memuarebze.

farTo sazogadoebisTvis

aseve ucnobia am marTlac

damsaxurebuli pirovnebis Sesaxeb.

ramdenime faqti nikita Ta-

lakvaZis biografiidan:

daibada medaviTnis ojaxSi.

1889-1895 wlebSi swavlobda

Tbilisis sasuliero seminaria-

Si, 1895-1899 wlebSi ki _ kievis

sasuliero akademiaSi; 1899-1902

ww. _ muSaobda quTaisis sasuliero

saswavlebelSi maswavleblad;

1902 wlis dekembris pirvel

ricxvebSi jer diakvnad

akurTxes, Semdeg ki mRvdlad

daasxes xeli da foTis wminda

aleqsandre nevelis saxelobis

sakaTedro taZris winamZRvrad

dainiSna; mama nikitam mitrofane

laRiZis, sosiko merkvilaZisa

da sxvaTa daxmarebiT aRadgina

wminda Tamar mefis xsovnis dRe

da Tamarobis dResaswauli.

nikita TalakvaZe iyo episkopos

kirion II-is (saZagliSvili)

Tanamoazre. aqtiurad monawileobda

avtokefaliur moZraobaSi.

1912 wels igi anCisxatis

yovladwminda RvTismSoblis

Sobis saxelobis eklesiis winamZRvrad

ganamweses; 1917 wels

mieniWa dekanozis wodeba.

1917 wlis 8 marts mama nikitas

binaze Sedga saidumlo kreba,

romelsac eswrebodnen noe

Jordania, aleqsandre lomTa-

TiZe, sosiko merkvilaZe da episkoposi

antoni (giorgaZe). krebaze

gadawyda, rom 12 marts sveticxovelSi

gadaexadaT samSvidobo

paraklisi, xolo Semdeg

waekiTxaT avtokefaliis aRdgenis

aqti.

1917-1920 wlebSi dekanozi

nikita iyo sakaTolikoso sabWos

wevri. igi gaxldaT sruliad

saqarTvelos kaTolikos-patriarqis

arCevnebis dros xmis damTvleli

komisiis Tavjdomare

da pirvelma gamoacxada axlad

aRdgenili qarTuli eklesiis

meTaurad kaTolikos-patriarqi

kirion II (saZagliSvili). 1918-

1921 wlebSi dekanozi nikita

gamoirCeoda aqtiuri moRvaweobiT,

rac gaagrZela qveynis gasabWoebis

Semdegac.

sabWoTa xelisufleba aviwroebda

uSiSrad mamxilebel mo-

ZRvars. 1922 wlis 17 oqtombers

qalTa saswavleblis direqtorma

igi maswavleblobidan daiTxova.

1924 wels dekanozi nikita

aiZules, eklesia daetovebina.

igi jer saqarTvelos finsaxkomis

sabiujeto ganyofilebis

ufrosad muSaobda, Semdeg _

kulturis saministroSi. dekanozi

nikita iyo Tavisi drois

SesaniSnavi mqadagebeli. Cvenamde

moaRwia misma araerTma qadagebam.

avtoria Canawerebisa,

romelic cnobilia, rogorc

„moqalaqe-mRvdlis dRiuri”.

mokled, ase! viwyebT nikita

TalakvaZis „moqalaqe-mRvdlis

dRiuris” gamoqveynebas.

rveuli I

1921 weli

kaTolikoz leonidis gardacvalebisa

gamo (saxsovari)

1921-sa welsa ivlisis 11-sa

(ax. st.) dResa, orSabaTs saRamos

5 1/2 saaTze, Tviss sasaxle-

Si gardaicvala meore kaTolikozi

saqarTvelos eklesiisa

dRidan ruseTis sinodisagan

ganTavisuflebisa, _ leonidi _

oqropiriZe. gardaicvala xolerisagan,

romelic Semdeg gadavida

Tirkmelebis anTebaze, Sardi

SeexuTa da sisxli moewamla.

am saxiT dRidan Cveni eklesiis

avtokefalur uflebaTa aRdgenisa

ase udrood zedi-zed

gardaicvala sami ierarqi, kirion

II, kaTolikozi, amorCeuli

1-l saeklesio krebisagan 1917

wlis 17 sektembers, aw ucnaurad

mokluli martyofis monasterSi

1918 wlis 27 ivniss; qu-

TaTeli mitropoliti antoni

(giorgaZe), _ mowamluli imav

1918 wlis 18 sektembers (ax. st.)

siZisagan viRacasi SeCeniT q.

Tbilisidan (1918 wlis 18 agvistos

(Zv. st.). rodesac biZa Cemi,

iRumeni sofroni (gelaTSi)

davasaflave da quTaisSi Seviare

antonTan, sadilze misi siZis

(iyo fanliandieli _ gvari aRar

maxsovs) TanadaswrebiT ganmicxada:

sadilis dros, _ viyaviT

mxolod Cven sami: „mamao nikita,

_ Cemi mowamvla undaTo”! amaze

me vupasuxe: „nu xarT berebi aseTi

saocari xalxi, _ aba, vis

rad unda Seni mowamvla Tqo”! _

amaze momigo: „”e ar gexumrebi,

_ marTla surT viRacebs Cemi

Tavidan moSorebao, aba kiTxeT

am Cems siZes, marTals vambobT

Tu arao”! am dros misi siZe iyo

TavCaRunuli da maTlabidan

sufs miirTmevda. miubrunda antoni

da hkiTxa: „”olia, sTqvi

mama nikitasTan, xo ici amasTan

me dafaruli ara maqvs, ramdeni

gaZlies Cemi mowamvlisaTvis”?

aiRo Tavi siZem da mourideblad

ganmicxada: „”emomaZlies

tfilisSi, erT ojaxSi, aTi aTasi

maneTio” (10.000 maneTi). (ma-

Sin es karg fulad iTvleboda).

me gauwyeri „siZes”, _ „n rogor

gagibedes Sen aseTi winadadebis

mocema da Tu gagibedes, amas

saeklesio

dekanoz nikita

TalakvaZis

`moqalaqe-

mRvdlis dRiuri~

rad eubnebodi, es kaci ukve

mogiwamlavs kidec aseTi saSineli

da ucnauri ambiTa Tqo”! ve-

Rar CavekiTxe, Tu vis ojaxSi an

vin misca aseTi saSineli winadadeba

siZes, _ simamris mosawamlavad!

metad uxerxuli mdgomareoba

Seiqmna; rogorc iyo

sadili davasrule da tfilis-

Si davbrundi; ar gasula didi

dro amis Semdeg da tfilisidan

imereTSi wamiyvana mrevlma varazaSvilma

sof. cxrukeTSi colis

dasaflavebaze (dek. i. wereTlis

asul verasi); aq rva enkenisTves

(Zv. st.) RvTismSobloba

dRes movida ambavi, rom quTaTeli

antoni gardaicvalao! meore

dRes me cxrukeTidan quTaisSi

gavemgzavre; rionis sadgurze

gavige, rom tfilisidan wamosulan

quTaTelis dasasaflaveblad

tfileli mitropoliti _

mosaydre kaTolikozisa leonidi,

Tan axldnen dekanozebi

k. cincaZe, an. ToTibaZe, aTanase

`arc kirionisa da arc antonis daRupvas

menSevikurma mTavrobam araviTari yuradReba ar

miaqcia; amaT sazogadoebis aSfoTeba ar

undodaT, rom TavianTi gabatonebis da eklesiis

dacemis procesi ufro marjveT ewarmoebiaT...~

beri da xazinadari mexuzla; amaTTanave

mgzavrobda arqimandriti

nazari, mosisxle mteri

quTaTelisa (leJava, jixaiSeli,

agent-jaSuSi inokentisa da

platon (ukanaskneli) eqsarxosebisa.

aseT pirebisagan msurda

ganwmendiliyo Cveni samRvdeloeba

da moviTxove, raTa esa

da dek. m. tyemalaZe ar Sesuliyvnen

Cveni eklesiis droebiT

mmarTvelobaSi, rom eklesiis

ganaxlebis prestiJi ar dacemuliyo,

magram leonidma da misma

mesaidumle d. daviTaSvilma

TavianTi poziciis gasamagreblad

sworeT aseTi elementebiT

gars SemoizRuden, Seadgines

eqsarxosebis yofil damqaSebisagan

Zlier wre, da gamomicxades

sastiki brZola me da

quTaTels, romelic krebisagan

arCeul kaTolikoz kirions vicavdiT

Semoseul mosisxle mowinaaRmdegeTagan.

am brZolaSi

daiRupa kirioni, damarcxda Cveni

eklesiis ganaxlebis da aRorZinebis

saqme, davmarcxdi mec;

jer daviTaSvilma gamomiwvia

samediataro samarTalSi, romelic

jerac ar Semdgara, Semdeg

nazarma gamomiwvia samediataro

samarTalSi, romelic Sesdga;

magram Tavmjdomare sasamarTlosi

iv. zurabiSvili, siZe niko

nikolaZesi (esec jixaiSelia da

mfarvelobda nazar leJavas _

icavda miss mezobel da naTesavs,

es Semdeg gamoirkva Cem

mediatoreTaTvis (kola erisTavi

da qarTveliSvili); am sasamarTlom,

romelic dasrulda

antonis dasaflavebis Semdeg

(Sesdga ki kirioni rom gangmiruli

esvena kuboSi anCisxatis

taZarSi), orTaves sayveduri gamogvicxada

aseT „saqcielisaTvis”,

_ rom Cven sxvebs unda magaliTs

vaZlevdeT da sxva. daiwera

vrceli ganCineba, notaciebiT

aRsavse, arsebiTad ki

braldebebs ar Sexebian, arc

daubeWdavT gazeTSi („saqarTvelo”)

es ganCineba. Turme ukafavden

nazars quTaisis kaTedrisaken

da raRas gamoamJRavnebden,

mas mediatareebaT hyavdaT

guramiSvili _ qvisli imav niko

nikolaZisa da iv. afxazi. leonidi

da anton quTaTeli metad

gamwvavebul urTierTobaSi

iyvnen, leonidi fsevdonimebis

qveS gamodioda kirionisa da

antonis winaaRmdeg Jurnal (kvireul)

„axal sityvaSi”, iyo magari

fsevdonimiT „WinWar”, „babasTan”

da sxv. am Jurnalis redaqtoraT

iTvleboda dek. qr.

cicqiSvili, kaci Tavmoyvare,

faqtiuri xelmZRvaneli da sulis

Camdgmeli am „arganos”, iyo

petre-pavles sasaflaos mRvdeli

(Semdeg cicqiSvilTan erTad

gadekanozebuli leonidisagan)

ilia SublaZe, kaci mosisxle da

mzakvari, Tan niWieri da marjve

_ TaRliTuri mwerali. es mRvdeli

wineT iyo rusebis aleqsandre

nevelis (kiroCni quCa) eklesiaSi

mTavar-diakonis adgilze,

aqedan gamoZiebiT, romelsac

awarmoebda wevri s. kantarisa

ep. antoni (Semdeg quTaTeli)

gadayvanil iqmna petre-pavleze,

ris gamo Zlier emtereboda

antons; es mRvdeli metad antipatiurad

moixsenia kaTolikozma

kirionmac sakaT. sabWo-

Si, es miutanes SublaZes ambaT

da gadahkides mtrad kirions;

arc erTi nomeri ar gamouSviaT

„ax. sityvisa”, sadac ar yofiliyos

Seuracxyofil-damcirebuli

(rasakvirvelia umarTlod)

kirioni, antoni da me. bolos

daibeWda aseTi saTauris statia:

„kaTolikozi kirionis wirva

da sionis wapilwva”, „jaWva-

Zis” xelmoweriT (es SublaZis

fsevdonimia, _ awerda „axuTels”,

„axals”, _ „naWyebia”, „jaWvaZes”

da sxva. anton quTaTeli

CaiTria polemikaSi „WinWarma”

2 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

intrigebi

(leonidma) da samediataro samarTali

dainiSna redaqtor _

cicqiSvilsa da antons Soris,

vinaidan ar gasces „WinWari”; magram

es samarTali aRar dascalda

ubedur antons _ is ucnaurad

daiRupa, rogorc kirioni;

misi nawlavebi spirtiT Camoitanes

qalaqSi da analiziT

aRmoCnda Sig sawamlavebi, hqonda

es xelT eqims lomours; magram

arc kirionisa da arc antonis

daRupvas menSevikurma

mTavrobam araviTari yuradReba

ar miaqcia; amaT sazogadoebis

aSfoTeba ar undodaT, rom

TavianTi gabatonebis da eklesiis

dacemis procesi ufro marjveT

ewarmoebiaT...

2

arqimandritma nazarma rom

rionis sadgurze daminaxa, daimala;

me ar melodnen eseni, Tu

ase moulodnelad Tavs wavadgebodi;

nazari sionisken gaipara,

sof. jixaiSSi; Cven ki avediT da

davasaflaveT ubeduri antoni.

quTaisSi didi miTqma-moTqma

iyo mowamvlaze, albaT is, rac

me miTxra antonma, sxvasac

uTxra; gasWres micvalebulis

gvami, „sisxli avardnia TavSio”,

_ daaskvnes. erTma eqimma losaberiZem

aseTi sisulelec ki

miTxra: „sisxlWarbi kaci iyo,

qali (dedakaci) ver iSovna da

imiT mouvidao”... amaze sakadrisi

pasuxi miveci aseT „mecniers”...

didis zeimiT dasaflavda

antoni. sityvebi warmosTqves

taZarSi antonis skolis amxanagebma

_ misma „megobrebma”

(namdvilad ki iudebma) dekanozebma

cincaZem da ToTibaZem _

usulgulo mSrali; aseTive

usulgulo da mSrali sityva

warmosTqva Wyondidelma, skolis

amxanagma antonisam; ambrosic

gadaudga antons; ambrosis

leonidis kaTolikozobis dros

tfileloba surda, amisi winaaRmdegi

viyaviT antonica da mec.

amitom gadagvidga ambrosic. am

saxiT davrCiT sruliad ganmartoebulni,

_ tfilelobam ra

roli iTamaSa, Cven ukve vigemeT

da aRar gvsurda gagrZelebuliyo

damRupveli SfoTi... wirvaze

mec warmovsTqvi vrceli

sityva, didad vamxile intriganebi.

es sityva ioseb imedaSvils

SerCa xelSi, ver movaxerxe

„Teatr da cxovrebaSi” misi dabeWvda,

sadac kirionze warmoTqmuli

Cemi sityva damibeWda

da leonidi Tavisi damqaSebiT

Semoswyren...

antonis dasaflavebis Semdeg

Cqaris tempiT, yovelive kanonieri

gzis gareSe, saeparqio sab-

Wom airCia quTaTelad zemoxsenebuli

nazari, amaze protesti

ganvacxade sakaT. sabWoSi,

magram uSedegod; male aseTive

ukanono gziT kaTolikozad gamoacxada

sakaT. sabWom mitrop.

leonidi. nazarsa da leonids

Soris gaimarTa mtroba, SuRli,

nazari aRar emorCileboda leonids,

saSineli TviTneboba daiCema

marTva-gamgeobaSi da sakaT.

sabWo undeboda imereTidan

mosuli saCivrebis garCevas.

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

aeriv-daeria saqmeebi foTSi

Wyondidel ambrosisac, iq aRar

edgomeboda da afxazeTSi gadavida

didi zariT da zeimiT;

politikur mosazrebiT mTavrobam

xeli Seuwyo afxazeTis

eparqiis qarTulad mowyobas;

leonidic wabrZanda soxumSi da

didis ambiT dasves iq ambrosi;

xolo foTSi 1920 wlis ivlisis

meore saeklesio krebam mitropolitad

daadgina ep. giorgi

(aladaSvili, romelic 1917

wels gamoaZeves quTaisidan umarTlod).

eklesiuri cxovreba ar daewyo,

araviTari dalagebuli

muSaoba ar swarmoebda; tfilis-

Si gabatonda eqsarxosis kancelariis

yofili moxele, cnobili

meqrTame da garyvnili

(bozi) kaci d. daviTaSvili. aman

imsxverpla Cveni eklesiis ganaxlebis

da ganmtkicebis saqme.

leonidi hyavda CaWerili xel-

Si, bevri misi susti mxareebi

icoda, bevri saidumloebanic

da xmas vera scemda. SevebrZole

d. daviTaSvils, magram davmarcxdi

da 1920 w. 2 ianvridan

gamaZeves sakaT. sabWodan im

dokumentis gamo, romelic ipoves

quTaTelis kabinetSi da

gadmougzavnes leonids nazarma

da misma mdivanma TuTberiZem.

es dokumenti iyo gegma me da

antonis mier gamomuSavebuli

eklesiaSi gadatrialebis mosaxdenad

kirionis daRupvis Semdeg.

gegma gegmadve darCa antonis

daRupvis Semdeg, me ki Tavze

wamomakeces; Turme mTeli weliwadi

xelT hqondaT es dokumenti

da me ki ar vicodi. sakaT.

sabWoSi ki sisxls miSrobden

leonidi, dek. cincaZe da maTi

damqaSebi, daviTaSvili quCaSi

gadamidga win, deda magina da

sacemrad iwia; es ganvasaxiere

sakaT. sabWoSi, magram yuradReba

ar momaqcies. yvelam daviTaSvils

da leonids dauWires mxari;

gansakuTrebiT mebrZoda

dek. k. kekeliZe, romelmac daRupa

tfilisis seminaria da Semdeg

nivTieradac gasZarcva _

gahqurda (exla gaixada anafora

da „profesorobs”!).

3

gaSmagebuli mebrZodnen. leonidma

Semoitana sakaT. sabWoSi

werilobiTi moxseneba, sadac is

masaxelebda, rogorc „antisocialur,

uniWo da uunaro” pirovnebas

da moiTxovda Cem Sesaxeb

zomebis miRebas; es oromtriali

dasrulda 1920 wlis 2 ianvars

krebiT, ris ganCinebis Sesaxeb

vrceli dasabuTebuli moxsenebiT

Sevedi sakaT. sabWoSi,

ganvmarte zemoaRniSnuli „dokumenti”,

waruyene mTeli nusxa

braldebebisa, viTxovdi saeklesio

krebisadmi samsjavrod gadacemas;

magram 1920 wlis saeklesio

kreba aRmoCnda TaRliTurad

mowveuli, reaqcionur Semadgenlobisa,

_ am krebam daudastura

leonids yovelive misi

moqmedeba da ukanonobani, aRudgina

episkopats monarqiuli

uflebani, gaauqma eparqialuri

sabWoebi da sxva. miuxedavad

amisa, krebam saumjobesod scno,

Cems saqmes da kirion-antonis

daRupvis saqmes ar Sexeboda;

komisiam iason afaqiZis meTaurobiT

ganixila Cemi „dokumenti”

da Sin vera hpova ra antisocialuri

da raime danaSauli.

ase miTxra afaqiZem: „erTi SenisTana

erTguli kaci rom leonids

hyavdes, magis beds ZaRli

ar dahyefdao, sul TaRli-

Ti da TvalTmaqci xalxi axvevia

gars, magram am wris darRvevas

Sen ver SesZleb, daiRupebio”. am

saeklesio krebis gaxsnis wina

RamiT veragulad mohkles leonidis

didi mowinaaRmdege mR.

timoTe bakuraZe, romelsac

krebisaTvis did-Zali proklamacia

daebeWda da avrcelebda.

mohkles es mRvdeli imaT, vis

winaaRmdegac ilaSqrebda, cols

gadaabrales, magram es braldeba

ar gamarTlda. am mkvlelobamac

ase Caiara... wineT 1919-Si

mohkles mcxeTaSi armazis beri

miriani, mowinaaRmdege leonidisa

da kirionis erTguli... es

mkvlelobac CafuCeCda... ase

sisxliT moirwyo Cveni eklesia,

politikur-socialur duRilSi

eklesias ar aRmouCnda patroni,

_ is ufro da ufro daeca,

gaixrwna, soflis samRvdeloeba

kulak-spekuliantebad gadaiqca,

qalaqis samRvdeloebaSi daeca

yovelive disciplina _ aRarc

wirva-locva, arc galobamoZRvreba,

mxolod erTi nawili

Cveni brma sazogadoebisa ganagrZobda

micvalebulebis mosvenebas

qaSveTSi, sadac zogjer

kaTolikozsac moiwvevdnen

xolme da fuls „aCuqebden” _

ZReboden qaSveTis mRvdlebi da

maTi erTgulni!.. qalaqis sasaflaos

eklesiebi da didube,

vera, mama-daviTi iZarcveboden

maTi winamZRvrebisagan; zogjer

leonidsac dahpatiJebden davi-

TaSviliTurT, gaaZRobden da

etliT gamoistumrebden Sin. ai,

raSi gamoixateboda mTeli eklesiuri

cxovreba am xnis ganmavlobaSi.

sakaT. sabWos verc

axalma Semadgenlobam uSvela

saqmes... gaixrwna, gaiqurda yvelaferi.

nazarma gelaTis berebs

misca neba Semonaxuli oqrovercxlis

nivTebisa da fulebis

uriebze gayidvisa, es sababad

gamoiyena Jordanias mTavrobam

da mTeli ganZeuloba CamoarTves

gelaTs da sxva monaster-eklesiebsac

dasavleT saqarTveloSi.

amaze leonidma cxare

da utaqto werili miswera

Jordanias, mere piradad mivida

sakaT. sabWos wevrebiT, amaT ki

ar scodniaT Tu werilia miwerili;

werili daviTaSvilis TanamSromlobiT

yofiliyo dawerili;

leonidma dauwyo Jordanias

yvirili, wyeva, SeCveneba,

Jordania adga, meore oTaxSi

gavida da kaTolikozi iZulebuli

gaxda Seuracxyofili dabrunebuliyo

saxlSi; amas mohyva

leonidsa da sakaT. sabWos wevr-

Ta Soris ganxeTqileba da sul

CamoSorden mas... me 1920 wlis 15

ianvridan qalTa mesame gimnazia-

Si viSovne saqarTvelos istoriis

da qarTulis enis maswavlebloba;

sul CamovSordi eklesiur

marTva-gamgeobas, viyavi mxolod

mrevlis mRvdladac, vswiravdi

da vmoZRvravdi taZarSi...

ase mimdinareobda saqmeebi,

rodesac bolSevikebi Semoesiven

qalaqs 1921 wlis TebervalSi

(25).

gagrZeleba iqneba

masala moamzada goCa

mircxulavam

3


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`faruli Canawerebi

sapatriarqos garSemo skan-

Sorena marsagiSvili

dalebi ar wydeba. rom ggonia,

599 92 16 22

amaze uaress verafers gaigeb,

kidev uaresi gesmis. gasul kviras

Cvenma sazogadoebam imis Sesaxeb gaigo, rom sapatriarqosac

hyolia Tavisi trolebi. am jgufs Sorena TeTruaSvili

da nana kakabaZe marTavdnen. jgufis Sesaxeb sazogadoe-

bam Teolog giorgi tiginaSvilisgan gaigo. ramdenime Tvis

manZilze isic eswreboda am Tavyrilobebs da Tavidan sjero-

da, rom am adamianebs marTlac surdaT, eklesia gadaerCinaT.

giorgi tiginaSvili gviyveba,

rom am jgufis ramdenime wevri

marTlac gulwrfelad iyo

Sewuxebuli imiT, rac eklesiaSi

xdeboda da situaciis gamos-

woreba surda. Teologis TqmiT,

jgufSi sazogadoebisTvis cnoba-

di saxeebi iyvnen, maT Soris,

Tamaz jologua, SoTa glurjiZe,

zaza SaTiriSvili.

ratom gadawyvita am jgufidan

wamosvla? ra davalebebs aZlevd-

nen jgufis wevrebs? ratom unda

momxdariyo natos demonizacia?

riT dasruldeba sapatriarqos

karis TamaSebi? ras inaniebs sajarod?

_ amaze giorgi tiginaS-

vili „qronika+”-s esaubreba:

_giorgi , Tqvengan gavigeT,

rom arseboda raRac jgufi,

romelsac sapatriarqoze unda

emuSava. Tqvenive TqmiT, am jgufs

nana kakabaZe xelmZRvanelobda.

ra misia unda Seesrulebina am

jgufs da ratom wamoxvediT

iqidan?

_ nana kakabaZis konspiraciul

binaSi periodulad gamarTul

konfidencialur Sexvedrebze

gansaxilvel sakiTxTa Soris mudmivad

irCeoda „cianidis saqmesTan”

dakavSirebuli peripetiebi da

mizanmimarTulad xdeboda xelisuflebisa

(prokuraturis) da

sapatriarqos oficialuri versiebis

tiraJireba da sazogadoebaSi

SefuTuli realobis gasavrceleblad

gegmebis dasaxva.

ramdenime Sexvedris Semdeg,

roca ki gavacnobiere, rom erTgvari

SeTqmulebis monawile vxdebodi,

TandaTan CamovSordi aRniSnul

jgufs, romelTanac rogorc

ideologiuri, ise moraluri

SeuTavsebloba mqonda. miuxedavad

amisa, SemiZlia gulwrfelad

giTxraT, rom arc erTi maTgani

pirovnulad ar mZuls da aravi-

Tari mtroba maTdami ar gamaCnia.

roca sindisma Semawuxa, gadavwyvite,

sajarod gadmomeca im

mavneblobis Sesaxeb, romelsac

mavanni cdilobdnen CaedinaT da

risi monawilec, garkveuli doziT,

mec gaxldiT. swored, danaSaulis

gancdam maiZula, rom sazogadoebriv

samsjavroze Riad momeTxro

im saqmis Sesaxeb, ramac

Zalian seriozuli ziani miayena,

rogorc dedaeklesiis Rirsebas,

ise saxelmwifo institutebis reputacias!

vmadlob ufals, rom sabolood

ar gavxdi instrumentalizebuli

msxverpli da brma iaraRi

ÔÑÁ-s interesebis gamtarTaTvis.

aRsaniSnavia, rom es jgufi dReniadag

rusofiluri mdgenelis

mexotbe iyo.

_ xSirad ikribeboda es

jgufi?

_ jgufis wevrebi sistematurad

ikribebodnen da iseT sakiTxebs

ganixilavdnen, romelic

Sorena TeTruaSvilis intereseb-

Si Sedioda. is mudmivad iyo

satelefono xazze da nana kakaba-

Zes miTiTebebs aZlevda, Tu

rogor unda gvemoqmeda.

Tavidan im adamianebis mimarT,

vinc am jgufSi iyo, didi ndoba

mqonda. mjeroda, rom maT mar-

Tlac surdaT arsebuli mocemulobis

gajansaReba, magram maleve

davinaxe, rom es jgufi politikurad

angaJirebuli iyo. gadavwyvite,

CamovSorebodi am xalxs,

romelic cdilobda, socialuri

mavnebloba Caedina da sicruis

tiraJireba moexdina.

iqidan xmaurianad ar wamovsulvar.

isini Cem gadabirebas

cdilobdnen. me msoflmxedvelobrivi

da ideologiuri uTanxmoeba

movimizeze. CemTvis marTla

miuRebeli iyo nika laliaSvilTan,

vaka gorgilaZesTan da nana

kakabaZesTan TanamSromloba.

imasac mivxvdi, rom es jgufi

„feesbes” interesebs emsaxureboda.

me ar var rusofili, amitom

maTgan Sors davdeqi.

Cem garda am jgufSi iyvnen

SoTa glurjiZe, zaza SaTiriSvili,

Tamaz jologua. ver vityvi,

rom isini aqtiurobdnen, _ Ziri-

Tadad, msmenelis rangSi iyvnen,

sakuTar mosazrebebs gamoxatavdnen,

magram maTgan arasdros wamosula

iseTi tipis gamZvinvarebuli

msjeloba, rogorc nana kakabaZisgan

da giorgi andriaZisgan

modioda. kontentze, ZiriTadad,

nana kakabaZe muSaobda.

_ ratom sargeblobs es qali

sapatriarqoSi aseTi ndobiT?

_ am adamians sakmaod bneli

warsuli aqvs, misi fesvebi rusul

specsamsaxurebSi unda veZeboT.

is, rom nana kakabaZe sapatriarqosTan

unisonSi moqmedebs, es

aravis unda gaukvirdes. maT erTi

xelmZRvaneli da erTi damkveTi

hyavT. ar gamovricxav, rom am

jgufis zogierTi wevri, romelic

Sexvedrebs eswreboda, brma

iaraRi iyo maT xelSi. iseTive

brma iaraRi, rogoric me viyavi.

_ miaRwia Tu ara am jgufma

Tavis mizans?

_ mTlianobaSi _ ver miaRwia.

saboloo jamSi, yvelam naxa, rom

aradamajerebeli iyo „cianidis

saqmeze” warmodgenili masalebi.

logikuri bma da Tanmimdevruloba

aklda „cianidis skandals”.

saqme daxurulia, Cven detalebi

ar viciT. saqmis TeTri ZafiT kervaSi

zogi gaucnobiereblad monawileobda,

zogic _ mizanmimarTulad.

dazustebiT ar SemiZlia

giTxraT, Tu vis ra motivacia

hqonda. Tamaz jologua da SoTa

glurjiZe gulwrfelad ganicdidnen

eklesiis reitingis klebas.

maTi azriT, es saxelmwifo institutebis

rRvevas da sazogadoebis

SfoTs gamoiwvevda.

samagierod, Zalian aqtiurobda

nana kakabaZe, romelsac,

rogorc ukve giTxariT, kavSiri

hqonda Sorena TeTruaSvilTan.

_ ise, cota sasaciloa, nana

kakabaZe da Sorena TeTruaSvili

rom cdiloben eklesiis gadarCe-

nas da saxelmwifo institutebis

rRvevis SeCerebas.

_ es aris cinizmi da ironia.

sakuTar Tavs ver vpatiob im Secdomas,

rom am jgufSi aRmovCndi.

pirvel etapze iq SemTxveviT

movxvdi, mere marwmunebdnen, rom

eklesiasa da saxelmwifos gamovadgebodi,

Tuki im informacias

gavavrcelebdi, rasac nana gvawv-

giorgi

tiginaSvili

sapatriarqoSi

Cabudebul

rusofilur

jgufs amxels

da sajarod

inaniebs!

dida.

pirdapir aravin ambobda, rom

Cven tyuili unda gveTqva. isini

ambobdnen, rom ase sWirdeba

saqmes da ase unda gavakeToT.

gvajerebdnen, rom rasac Cven

vakeTebT, es ar aris viwro interesebisTvis,

aramed sazogado interesebisTvis

mimarTuli saqmea.

roca davinaxe, rom iq ruseTis

saqme keTdeboda, veRar gavCerdi.

_ ratom gagiCndaT eWvi, rom

iq ruseTis saqme keTdeboda?

_ nika laliaSvilis moxsenebebi

natos diskreditaciisken iyo

mimarTuli. ambobda, rom nato

aris cru proeqti da mis mimarT

sazogadoebaSi maqsimalurad

uaryofiTi warmodgenebi unda

davTesoT. es CemTvis, garkveulwilad,

wyalgamyofi aRmoCnda,

radgan vxedavdi ara argumentebiT

gajerebul kerZo azrs,

aramed mizanswrafvas, qarTuli

sazogadoebis TvalSi nato gaSavebuliyo.

es iyo marTuli procesi

`sakuTar Tavs ver vpatiob im Secdomas, rom am

jgufSi aRmovCndi. pirvel etapze iq SemTxveviT

movxvdi, mere marwmunebdnen, rom eklesiasa da

saxelmwifos gamovadgebodi, Tuki im informacias

gavavrcelebdi, rasac nana kakabaZe gvawvdida~

da isini cdilobdnen, yvelaze

moexdinaT zegavlena. rusuli

elferi aqedan momdinareobda.

amis garda vxedavdi, rom meufe

Sios sakralizacia daiwyo. es jer

kidev manamde xdeboda, sanam mas

patriarqi mosaydred daasaxelebda.

es Zalian sagulisxmo aspeqtia.

vxedavdi, rom sapatriarqoSi

raRac proeqti mzaddeboda da

ganixileboda. amitomac vTqvi,

rom meufe Sio rusuli proeqti

iyo. jgufis wevrebs, romlebic de

faqtod sapatriarqosTan iyvnen

asocirebuli, calsaxad meufe

Sioze hqondaT orientacia.

_ icoda Tu ara am jgufis

Sesaxeb patriarqma?

_ ver vityvi, rom es patriarqis

gareSe gakeTda. nana kakabaZe

xSirad axsenebda mis saxels. gveubneboda,

rom ilia meores Sexvda,

esaubra da Tavisi Sexedulebebi

gaacno; saqmis kursSi Caayena ama

Tu im gegmasTan dakavSirebiT;

gviyveboda, patriarqma rogor

uTxra, rom saakaSvilis xelisuflebaSi

yofnis dros mowamles

da RvTis gangebiT gadarCa.

ver vityvi, rom koordinebulad

da SeTanxmebulad ar moqmedebdnen,

Tumca verc mtkicebiT

formaSi visaubreb, rom is davalebebs

patriarqisgan Rebulobda.

nana kakabaZe patriarqTan gamarTul

iseT Sexvedrebsac ixsenebda,

romelsac, misi TqmiT,

levan vasaZec eswreboda.

_ vasaZes kavSiri am jguf-

Tanac hqonda?

_ SeiZleba, hqonda. Cvens Sexvedrebs

is arasdros daswrebia,

magram nana kakabaZesTan komunikacia

hqonda.

meufe Sio, mogexsenebaT, levan

vasaZesTan daaxloebuli piri da

misi megobaria. Sesabamisad, es

aris erTi orkestri, romelic

ruseTis interesebis sasargeblod

muSaobs.

_ zemoT TqviT, rom jgufis

mesveurebi ambobdnen, eklesiis

reitingis davardna sazogadoeb-

4 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

patriarqzec arsebobs~

is SfoTs gamoiwvevso. am dReeb-

Si bevri saSineleba gavigeT sap-

atriarqoze, magram amas didi

SfoTi ar gamouwvevia. xalxi

raRac Zalian mSvidad Sexvda am

yvelafers.

_ sazogadoebis simSvidem mar-

Tlac molodins gadaaWarba.

rogorc vxedavT, Wirma Tavi ar

damala. am skandalebis pirveli

dRe iyo mxolod emociuri.

meore mxriv, sazogadoeba acnobierebs,

rom SeuZlebelia institucia,

romelic sakuTar Tavs

Seucdomlad warmogvidgens, ar

iyos daavadebuli.

is korozireba, rac iq mimdinareobs,

ukve yvelasTvis Tval-

Si sacemia: dawyebuli finansuri

manipulaciebiT, damTavrebuli

zneobrivi gadacdomebiT. aRarafers

vambob damaxinjebul swavlebaze,

razedac sapatriarqo tira-

Jirebs.

TiToeulma moqalaqem sakuTar

Tavze iwvnia, Tu ra tipis kastaa

saqarTvelos sapatriarqo, romelic

mkacri Caketilobisa da dominanti

moieriSis pozaSi dgas. es

instituti mudmivad acxadebs,

rom Secdoma arasdros dauSvia da

Tu rame problemaa, es inspirirebulia

garedan.

mtris xatis arsebobiT arajansaRi

poziciis deklaracias cdilobs

saqarTvelos sapatriarqos

samdivno.

es imdenad gaSifrulia da

TvalnaTelia, aravin daobs, rom

iq Zalian seriozuli darRvevebia.

neitraluri sazogadoebac acnobierebs

sapatriarqos Rrma kriziss.

xalxze aRar muSaobs kremlis

narativi, rom sapatriarqos globalistebi,

liberalebi da masonebi

ebrZvian. es yavlgasulia. cixe

Signidan gatyda.

_ am ambebis Semdeg iq situa-

cia Tu Seicvleba?

_ kaTolikos-patriarq ilia

meoris sicocxlis pirobebSi me

Zireul gardaqmnebs gamovricxav.

_ ratom gamoricxavT?

_ am reJimis Semqmneli es

pirovneba gaxlavT. is absolutia,

erTmmarTvelia. ramdenime meufem

ganacxada, rom Turme patriarqi

konstituciurad yofila Seuvali,

kanonze maRla dgas da mas

icavs imuniteti. es cinizmia.

isini yvela mavneblobas am

formiT amarTleben. patriarqi,

rogorc primati ucdomelobisa

da Seuvalobisa, did tvirTad

daawva saqarTvelos eklesiis

Rirsebas, aqedan gamomdinare,

vvaraudob, rom xiblSi myofi sazogadoeba,

maT Soris, Cveni episkopati,

romelsac piradi interesebi

amoZravebs, zneobis sasargeblod

arCevans ver gaakeTebs.

maRali ierarqiis sasuliero

pirebi Tavad arian monawile da

Semoqmedi im umarTebulo sistemisa,

romelzedac Cven axla kritikulad

vsaubrobT. Tu isini

moindomeben situaciis gajansaRebas,

gansasjelis skamze Tavad

unda aRmoCndnen.

nuravis gaukvirdeba, rom arc

erT mRvdelmTavars ar aRmoaCnda

gambedaoba, isaubros mocemulobaze.

arajansaRi atmosferos

aqtorebi da figurantebi Tavad

arian. Cemi azriT, Zalian normaluria,

rom isini simarTlis,

siwmindisa da Rirsebis sadarajoze

ar dganan.

_ ambobT, rom patriarqia mTavari.

aris versiebi, rom is mox-

ucda da karga xania, situacias

veRar akontrolebs. am versiaze

ras fiqrobT?

_ xSirad iyeneben Sorena TeTruaSvils,

meufe dimitri SiolaSvilsa

da garemocvas farad patriarqis

dasacavad, Tumca es

alogikuria, radganac sxvadasxva

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

`meufe Sio, mogexsenebaT, levan vasaZesTan daaxloebuli piri da misi

megobaria. Sesabamisad, es aris erTi orkestri, romelic ruseTis

interesebis sasargeblod muSaobs~

dros, Tundac maSin, roca patriarqi

axalgazrda da energiuli

iyo, oponentebs daundoblad uswordeboda.

yvela is mRvdelmTavari, romelic

mamaTmavlobaze saubrobda

an ganayena, an sxvadasxva braldebiT

cixeSi Caasmevina.

Sesabamisad, ver vityvi, rom is

sapatriarqos marTvaSi ar monawileobs.

mTlad paralizebulic

rom iyos, misi xasiaTidan gamomdinare,

Tavad iqneba procesebis

mTavari monawile.

_ gasul kviras mama Salva

kekeliam „tv palitris” eTerSi

saocari rameebi ilaparaka. man

`nika laliaSvilis moxsenebebi natos

diskreditaciisken iyo mimarTuli. ambobda,

rom nato aris cru proeqti da mis mimarT

sazogadoebaSi maqsimalurad uaryofiTi

warmodgenebi unda davTesoT. es CemTvis,

garkveulwilad, wyalgamyofi aRmoCnda,

radgan vxedavdi ara argumentebiT gajerebul

kerZo azrs, aramed mizanswrafvas, qarTuli

sazogadoebis TvalSi nato gaSavebuliyo. es

iyo marTuli procesi da isini cdilobdnen,

yvelaze moexdinaT zegavlena. rusuli elferi

aqedan momdinareobda~

Tqva, rom „nacionalebs

nacionalebs” moZRvr-

ebi sazRvargareT mihyavdaT,

mere iq eubnebodnen, gaerTeTo,

amas firebze iRebdnen da es

firebi SeiZleba, gamoqveyndeso.

_ is cdilobs, viTomda gare

Zalebze gaakeTos aqcenti, magram

sakuTari sibriyviT ver sazRvravs,

rom SeuZlebelia, adamianebs

daaZalo garToba, seqsualuri

kavSiri, Tuki is amaze Tanaxma ar

aris. rogor SeiZleba, sasuliero

piris Cawera imaze did danaSaulad

miviCnioT, vidre sasuliero

piris mxridan Cadenili umZimesi

codva? es, daaxloebiT, imas hgavs,

wamebis amsaxvel kadrebze Camweri

rom ufro metad gaamtyuno, vidre

mwamebeli. Salva kekelia im-

TaviTve groteskulia. misi gancxadebebi

araseriozulia. Tavidanve

minda giTxraT, rom es sapatriarqosTvis

kontrproduqtiuli

iqneba, romelic spikerad dekanoz

Salva kekelias gvigzavnis xolme.

mas araviTari ufleba ar aqvs,

ase kadnierad saubrobdes sxvadasxva

sasuliero pirze, saxelmwifoebriv

da socialur Tematikaze.

is ar warmoadgens aranair

avtoritets. Sesabamisad, did

dros ver davuTmob aseT pirovnebaze

saubars.

_ am firebze ratom daiwyes

laparaki? marTla vinme apirebs

maT gamoqveynebas, Tu, yovel

SemTxvevaSi, Tavi daizRvies?

_ aravin apirebs am kuTxiT sasuliero

pirebis daSantaJebas. es

Tavis dazRveva da samarcxvino

gancxadebaa.

praqtikulad, am gancxadebiT

maT gaTqves sakuTari Tavi, rom

marTlac arsebobs aseTi gadacdomebi.

Salva kekelias saubridan gamomdinare

mtkicdeba, rom aseTi

Canawerebi arsebobs rogorc dabali,

aseve maRali ierarqiis sasuliero

pirebze.

vinme gamoaqveynebs Tu ara am

firebs, ver getyviT, me sxvaze ver

vageb pasuxs, piradad ar maqvs

raime damamtkicebeli masala, mxolod

analizis gakeTeba SemiZlia.

aseve maqvs piradi gamocdileba,

romelic maTTan urTierTobisas

miviRe. raRacebi Cemi

megobrebisgan vici, romelTagan

zogma raRac dainaxa, zogma raRac

SeniSna da a. S.

piradad me arc msxverpli vyofilvar

da arc arajansaRi urTierToba

mqonia romelime sasuliero

pirTan. Rirseuli adamianis

monaTxrobidan Camoyalibda Cemi

mosazrebebi. aseTi tipis Canawerebi

bunebaSi rom arsebobs, amis

Sesaxeb CemTvisac cnobilia.

rogorc amboben, es Canawerebi

maRal ierarqebzec aris.

ar vici, ra tipis Canawerebia,

magram, rogorc amboben, faruli

Canawerebi saqarTvelos kaTolikos-patriarqzec

arsebobs.

wyaros ver dagisaxelebT.

_ isev im jgufs davubrundeT,

romelic eklesiis „gadarCenas”

cdilobda. Tqven erT-erT medi-

asTan ganacxadeT, rom Tavidan

maT meufe dimitris gaSavebac

surdaT. ratom gadaifiqres amis

gakeTeba?

_ meufe dimitri da patriarqis

dacvis yofili ufrosi soso

oxanaSvili erT Zalas ganekuTvnebodnen,

Tundac ojaxuri aspeqtidan

gamomdinare. meufe iakobma

da Sorena TeTruaSvilma am

ojaxis diskreditacia moindomes,

rasac patriarqis dacvis motiviT

akeTebdnen.

saWiro gaxda meufe dimitris

ganeitraleba da Sesusteba.

jgufis wevrebi (maT Soris, nana

kakabaZe) dananebiT ambobdnen, rom

maT amis gakeTeba uwevT. nana kakabaZe

meufe dimitris, rogorc

Wabukas, ise ixseniebda.

_ ase ratom ixseniebda?

_ meufe dimitris eriskacoba-

Si Wabuka erqva. is ambobda, WabukasTan

kargi urTierToba maqvs,

magram is saerTo saqmes azianebs

da amitom ase unda moviqceTo.

_ „ase ase moqcevaSi” ras gulisx-

mobda?

_ viTom iZulebuli iyo, mis-

Tvis Seetia. amasTanave ambobda,

rom rakiRa dimitric SiolaSvilia,

masTan mimarTebiT frTxilad

unda viyoT, delikaturad moviqceT

da patriarqs nu vawyeninebTo.

giorgi andriaZe imasac gveubneboda,

gamovaZvrinoT dimitri am

saqmidan da meufe petresa da

saakaSvils SevtenoTo.

unda gveTqva, rom isini mokav-

Sireebi arian da am procesebis

ukan dganan; rom maT destabilizacia

da procesebis eskalacia

surT. unda gvemtkicebina, rom

maT saqarTveloSi revoluciuri

scenaris ganviTareba surdaT.

es iyo CemTvis gadamwyveti, miuxedavad

imisa, rom mixeil saakaSvilis

mimarT antagonisturi ganwyoba

maqvs. misTvis aseTi ramis

dabraleba CemTvis dautevneli

iyo. vxvdebodi, rom viRacis xel-

Si Zalian saSiSi iaraRi gavxdebodi.

madloba RmerTs, am marwuxebisgan

Tavi davixseni.

5


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`patriarqi ki ara, qristea gadamdgari

31 oqtombers gamarTul, skan-

nene injgia

dalur wminda sinodis sxdomaze Wy-

591 71 39 98

ondideli mitropoliti meufe pe-

tre mRvdelmTavrobidan gadaayenes.

misi gancxadebiT, aRniSnulis mizezi is garemoeba gaxda, rom man

patriarqi eklesiaSi „pederastuli codvis” gamo amxila.

lado narsia:

ramdenad samarTliani gadaw-

yvetileba miiRo sinodma meufe

petresTan mimarTebiT? rogor

unda daamtkicos meufe petrem

patriarqis misamarTiT gaJRerebuli

braldebebi? eklesiaSi ar-

sebuli problemebis saTave aris

Tu ara patriarqi da ra gziT

unda velodoT movlenebis gan-

viTarebas sapatriarqoSi?

aRniSnul TemebTan dakavSire-

biT „qronika+” Teolog lado

narsias esaubra:

_ batono lado, xmauriani sinodis

sxdomis Semdeg bevri kiTxva

gaCnda sinodis gadawyvetile-

basTan dakavSirebiT, romelic

meufe petres exeboda, ramdenad

swori iyo aRniSnuli gadaw-

yvetileba? konkretulad, ras

niSnavs gankveTa da ganyeneba?

_ esenia saeklesio sasjelTa

saxeebi. ganyeneba dgindeba disciplinuri,

administraciuli xasia-

Tis gadacdomebze, xolo gankve-

Ta dgindeba dogmaturi xasiaTis

danaSaulebebze. ganyenebis SemTxvevaSi

pirs unarCundeba samRvdelmTavro

statusi, Tumca rig SemTxvevaSi

ezRudeba garkveuli

funqcia, romelsac is asrulebs,

rogorc mRvdelmTavari. aseTi

SeiZleba iyos sajaro RvTismsaxurebebis

aRsruleba, ziarebis

gacema, aRsarebis miReba da a. S.

nebismier am SemTxvevaSi ganCineba-

Si unda amogvekiTxa, rom samRvdelmTavro

funqciebis SezRudvis

ra konkretuli gamovlineba

SeizRuda. rac Seexeba gankveTas,

igi dgindeba Zalian rTul SemTxvevebSi

_ iseT dros, roca piri

gansakuTrebuli damajereblobiT

amtkicebs marTlmadidebeli eklesiisTvis

SeuTavsebel moZRvrebas

da mis mimarT gamoyenebuli

iyo araerTi SegonebiTi RonisZieba,

romelic xSir SemTxvevaSi,

rogorc istoria amas gveubneba,

xangrZlivdeba wlebis manZilze.

vinaidan aseTi piri ar iqna Segonebuli

da man ar gaiziara eklesiis

swavla, amitom eklesia

aseT msjavrs miiRebs. nebismieri

gadawyvetilebis SemTxvevaSi, iqneba

es gankveTa Tu ganyeneba, es

gadawyvetilebebi mainc droebi-

Tia im TvalsazrisiT, rom Sesa-

Zlebelia pirma aRiaros danaSauli

an gadacdoma, romelic mas

hqonda da aseT SemTxvevaSi eklesia

da misi kanonebi valdebulia,

es piri daabrunos eklesiis wiaR-

Si, ganyenebis SemTxvevaSi ki valdebulia,

daabrunos im pativSi,

romelSic is iyo. rac Seexeba

dRes arsebul mocemulobas, ganyeneba

gamoiyenes sruliad arasworad,

araTanazomierad, vinaidan

ganyeneba unda damdgariyo mas

Semdeg, rac gaJRerebuli braldeba

ar dadasturdeboda. TumcaRa,

rogorc Cven viciT, braldeba,

romelic gaJRerda, jer kidev

garkveuli procesualuri gzis

gavlas moiTxovs. es braldeba

SeiZleba dadasturdes an ver dadasturdes

da aseT SemTxvevaSi

mis mimarT SesaZloa, ufro mkacri

sasjeli gamoiyenon. anu araTu

SeezRudos mRvdelmTavrobis

garkveuli funqcia, aramed

SeezRudos mRvdelmTavrobac ki.

_ meufe petres TqmiT man si-

nodze dro iTxova da meore

dRes braldebis damadasturebel

mtkicebulebebs warmoad-

genda. gamarTlebulia Tu ara

saeklesio moZRvrebebiT is faq-

ti, rom sinodma meufe petres ar

misca mtkicebulebebis warmod-

genis saSualeba?

_ Tavi rom davaneboT saeklesio

moZRvrebebis codnasa Tu

arcodnas, saqme gvaqvs martiv

logikasTan: saeklesio an nebismieri

tipis erToba, romlis

winaSedac wardgenilia msgavsi

tipis gancxadebebi, ra Tqma unda,

logikurad unda gahyves msjelobas

da moiTxovos am braldebis

dasabuTeba an verdasabuTebis

SemTxvevaSi unda moibodiSos

bralmdebelma. xazgasmiT vambob:

Tavi, rom davaneboT raime tipis

qristianul-moralur valdebulebebs,

Tu qristianul-samarTlebriv

aRsrulebis wess, qristianuli

sarwmunoebis mTavari

RerZia siyvaruli, mowyaleba, patieba

da a. S., samarTlianobac

aris erT-erTi amgvari maRali

moraluri standarti, sarwmunoebaTa

rigSi myofi siqvele, amitom

yvela adamians moeTxoveba es samarTlianoba.

Cvens SemTxvevaSi

saqme absoluturad acdenilia

yvela tipis logikas. logika

gvkarnaxobs, _ adamiani, romelic

geubneba, rom brals gdebs raRacaSi,

unda uTxra, rom dagisabu-

Tos braldeba. es ar momxdara sinodis

sxdomaze, rac TavisTavad

saeWvoa. ratom midis am gziT sinodi,

ramis dafarva xom ar surs?!

am eWvs gansakuTrebiT aRrmavebs

sinodis gadawyvetilebaSi mocemuli

ori Zalian mwvave detali,

romelTagan erTi ambobs, rom

meufe petres wminda sinodis wevroba

SeuCerda, meore ambobs, rom

monasterSi unda wavides da moinanios.

meufe petre monasterSi,

rom wavides, sazogadoebaSi ufro

meti kiTxva gaCndeba. sazogadoeba

ifiqrebs, rom es kaci iZulebiT

gaaCeres, e. i. marTla raRac xdeba;

rom mis winaaRmdeg iZulebis,

muqaris RonisZieba ganxorcielda,

aiZules wasuliyo monasterSi

da aRar amoeRo xma. es Tavad eklesias

ar unda awyobdes. miuxedavad

amisa, Cven ramdenime sruliad

dausabuTebeli da eklesiisTvis

mavnebluri gancxadeba movismineT,

rom meufe petre unda

wavides monasterSi. ra unda moinanios

kacma, romelsac konkretuli

braldebebi aqvs? _ am logikasac

Tavi rom davaneboT, am situaciaSi

iZuleba, rom meufe petre

monasterSi wavides, sazianoa Tavad

eklesiisTvis, radgan xalxi

amas verafriT gaigebs. vimeoreb:

xalxi ifiqrebs, rom am kacs aiZules

monasterSi wasvla, radgan

mas raRac aqvs saTqmeli, rac ar

aTqmevines da masze zewola ganaxorcieles.

e. i. aranairi logika

ar arsebobs sinodis gadawyvetilebasa

da im faqtebs Soris,

romelTa urTierTqmedebiT unda

gamovleniliyo garkveuli tipis

logikuri kavSiri. radganac saqme

gvaqvs ssrk-s organizaciasTan,

romelic maSindeli wesebiT moqmedebs,

amitom SeiZleba am sakiTxSi

garkveul adamianebs es ar

ukvirT. me, magaliTad, ar mikvirs

sinodis es gadawyvetileba, radgan

sxva ufro suleluri gadawyvetilebebic

momismenia, rac sinods

miuRia. magram aris adamian-

`ratom midis

am gziT

sinodi, ramis

dafarva xom

ar surs?!~

Ta erTi jgufi, romelic am movlenebis

Semdeg gansakuTrebiT

didi interesiT uyurebs da ismens

msgavs informacias, romelic eklesias

ukavSirdeba da Semdeg

raRac tipis reagirebas elodeba.

maT ver warmoudgeniaT, _ sinod-

Si es 45 kaci yvela giJi xom ar

iqnebao. adamianebs hgoniaT, rom

maT gadawyvetilebas raRac logikuri

axsna eqneba. es logikuri

axsna ar aris da swored amis Tqma

minda imaTTvis, vinc naklebad

icnobs eklesiis istoriasa da misi

funqcionirebis wesebs. uaresi

sisulele rom daeweraT sinodis

gadawyvetilebaSi, ar gamikvirdeboda,

radgan vici, es xalxi ra

wesebiT moqmedebs ukve aTeuli

welia.

_ Tqven aRniSneT, rom aranai-

ri logika ar arsebobs sinodis

`Tavi rom davaneboT saeklesio moZRvrebebis

codnasa Tu arcodnas, saqme gvaqvs martiv

logikasTan: saeklesio an nebismieri tipis

erToba, romlis winaSedac wardgenilia msgavsi

tipis gancxadebebi, ra Tqma unda, logikurad

unda gahyves msjelobas da moiTxovos am

braldebis dasabuTeba an verdasabuTebis

SemTxvevaSi unda moibodiSos bralmdebelma~

gadawyvetilebaSi. maSin rogor

fiqrobT, ra aris am gadaw-

yvetilebis qveteqsti?

_ pirvel rigSi, qveteqsts

vkiTxulobT imas, rom arsebobs

raRac inercia, romelsac eklesia

ver daexsna. es inercia Tavisi

bunebiTa da SedgenilobiT aris

avadsaxsenebel sabWoTa periodSi

Seqmnili marTvis garkveuli wesebi,

romelic agebulia ara qristianuli

suliskveTebis, samarTlianobis

moZiebis, misi garkvevisa

da qristes gzaze Sedgomis moTxovniT,

rogorc es eklesiasa da

saeklesio organizaciebs unda

moeTxovebodeT, aramed es inercia

aris nakvebi aseTi ideiT: Cven

varT sistema, am sistemis winaaRmdeg

vinc gailaSqrebs, yvela unda

daiCagros, ganikveTos Tu

moscildes am sistemas. adre amas

vuwode kidec kluburi marTvis

wesi. es aris raRac klubi, romlis

centrSic zis adamiani, magaliTad,

am SemTxvevaSi, centrSi adamianTa

warmodgeniT gafetiSebulia

saqarTvelos patriarqi. Tu

vinme rame tipis kritikas gabedavs

patriarqze, am klubis wevrebi

(gadawyvetilebis mimRebi jgufi)

gadawyveten, rom gamkritikebeli

moikveTos jgufidan. cdiloben,

am yvelafers qristianuli elferi

SesZinon, Tumca madloba RmerTs,

sazogadoebaSi ukve 2-3 welia,

jansaRi procesebi midis,

boroti ganzraxvebis qristianul

elferSi gaxveva gaWirdeba, radgan

arian jgufebi, romlebic sapatriarqos

marTvis wesebis gareT

dganan da isini xmamaRla saubroben

imaze, Tu ratom aris es wesebi

miuRebeli qristianuli tradiciisTvis.

pirveli, rac yvelaze

metad Cans, aris is, rom garkveuli

erTobis centrSi dgas adamiani

da ara _ qriste. eklesia aris

eklesia im SemTxvevaSi, Tu mis

centrSi aris qriste, amitom

uwodeben eklesias, rom es aris

qristocentruli sazogadoeba.

Tu qristes anacvlebs vinme an

raime sxva idea, iq ukve eklesiaze

6 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

eklesiidan _ qriste aRar Cans~

saubari SeuZlebeli iqneba. mRvdelmTavarTa

Soris qristianuli

azrovnebisa da Segnebis problemaa.

TiTqmis umravlesobas arsebul

problemebze aqvs codna,

informacia da warmodgenac, magram

maTi damokidebuleba aris

is, rac ukve gaJRerda, maT Soris,

meufe grigol kacias piriT.

grigol kaciam es orjer gaimeora

da rogorc Tavad miTxra,

mas adrec hqonda meufe petres-

Tan saubrebi, _ garkveuli misiiT

miagzavnes petre caavasTan, _

problemebi, romlis Sesaxebac

saubrob, amaze sityvac ki ar unda

daiZraso. maTi axsna aseTia: „mama

roca SiSvelia, unda gadavafaroT”.

midgoma, „mama, roca SiSvelia,

unda gadavafaroT”, am SemTxvevaSi,

ar warmoadgens qristianul

midgomas, radgan aseTi midgoma

iwvevs sistemis erozias, mis

garyvnasa da gaxrwnas. samwuxaro

SemTxvevebia, cxadia, magram ase-

Ti aTeulobiT SemTxvevaa, roca

mRvdeli mruSobaSi, pedofiliaSi,

uamrav arasamarTlebriv da amoralur

qcevaSia mxilebuli. am dros

ki Cven veubnebiT, rom aseTi

qceva miuRebelia eklesiisTvis,

isini gvpasuxoben, rom episkoposebi

gvyavs aseTi, wadiT, jer isini

gamoasworeT da Semdeg Cven gamovswordebiTo.

episkoposTan rom

midixar, episkoposic zemoT iSvers

xels. amis klasikuri magaliTi

iyo vaxtang axvledianis werili.

rodesac is argveTis eparqiidan

konfliqtis gamo unda wamosuliyo,

mrevlis winaSe mourideblad

Tqva: rom „Tavi damanebeT,

Torem iseTi rameebi vici da iseT

rameebs vityvi, saqarTvelos eklesias

patriarqi aRar eyoleba”,

_ es aris episkoposis pozicia. e.

i. episkoposic zemoT iSvers xels.

vimeoreb: „mama roca SiSvelia,

unda gadavafaroT”, _ ar aris

swori midgoma, radgan es midgoma

iwvevs mTliani sistemis gaxrwnas.

swored amitom aucilebelia, rom

am problemebze yvelam xmamaRla

ilaparakos, radgan ukve, rogorc

davinaxeT, SigniT yvela resursi

amoiwura. sinodis SigniT aravi-

Tari survilic ki ar arsebobs,

rom am rTul sakiTxebze isaubron

_ meufe petres konkretuli pirebi

miugzavnes, rom mas ekrZaleboda

wminda sinodSi am sakiTxebis

ganxilva. amaze saubari petrem

araerTxel scada. sazogadoebisTvis

SeiZleba sakamaTo iyos,

ramdenad swori gaxldaT meufe

petresgan problemis sajarod

gamotana, magram xalxma unda

gaiTvaliswinos, rom es iyo ukiduresi

da iZulebiTi RonisZieba,

romelic meufe petre caavas dar-

Ca. am SemTxvevaSi sakiTxi ase unda

davayenoT: ra sargebels moutans

aseTi procesi eklesias?

_ Tqven aRniSneT, rom episkoposebi

zemoT iSveren xels, sab-

oloo jamSi, iqamde mivdivarT,

rom problemis saTave Tavad pa-

triarqia?

_ me arc erT braldebas ar

vadastureb, vidre es ar dadasturdeba

im wesiT, ra wesiTac

bralmdebelma SemogvTavaza da es

aris kanonikuri samarTlis wesi,

`eklesia aris eklesia im SemTxvevaSi, Tu mis centrSi aris qriste, amitom

uwodeben eklesias, rom es aris qristocentruli sazogadoeba. Tu qristes

anacvlebs vinme an raime sxva idea, iq ukve eklesiaze saubari SeuZlebeli iqneba~

magram qarTuli gamoTqmaa, rom

Tevzi Tavidan yroldeba. uaxles

istoriaSi araerTgzis dadasturebuli

informaciebia, rom

iyo sasuliero pirebis, episkoposebis

saxiT mamaTmavlobis da

kidev uamravi sxva SemTxveva,

razedac patriarqi adekvaturad

ar reagirebda. viTom avlenda

zeqristianul mowyalebas... ase

SeiZleba Seiwyalo Svili, magram

roca eklesiazea saubari, ojaxis

analogia eklesiaze msgavsi sizustiT

ar gadadis, patriarqs pasuxismgebloba

gaqvs ara mxolod

im sazogadoebisa da mrevlis

winaSe, romelsac marTav, aramed

RvTis winaSe. aseve pasuxismgebloba

aqvs, eklesiis jansaRi nawilis

mimarT. SesaZloa, es nawili

danaSaulis dausjelad datovebiT

waaqezo danaSaulis Cadenisken.

qristianuli wesiT marTvis

mravalsaukunovani tradicia,

romelic saeklesio dadgenilebis,

samarTlebrivi normebis SeqmniT

dasturdeba, codvas Seuvali

principebiT ebrZoda. es ar niSnavs,

rom is ebrZoda adamians. eklesia

adamians yovelTvis eqceoda,

rogorc upirveles Rirebulebas

da swored es aris eklesiis

amosavali principi _

daadginos Terapiuli xasiaTis

RonisZieba da gamoasworos is

codvisgan, magram codva yovel-

Tvis Seuvali principebiT unda

moikveTos eklesiisgan. roca am

princips ar icav da ginda viTom

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

zeqristianuli mowyalebiT Tqva:

mere ra moxda, Tu codva Caidina,

pedofilia iyo es Tu mamaTmavloba,

_ aravis aqvs ufleba, rom ase-

Ti codvis mimarT msgavsi damokidebuleba

gamoxatos.

_ maT Soris patriarqsac?

_ ra Tqma unda, maT Soris, patriarqsac.

patriarqis statusi

episkoposebis Tanasworia, ubralod,

is misma Tanasworma episkoposTa

jgufma gamoarCia da eklesiis

marTvis pasuxismgebloba

daakisra. es ar niSnavs, rom patriarqi

erTpirovnulad marTavs, es

niSnavs, rom man miiRo ndoba misi

Tanaswori Zmebisgan da episkoposebisgan,

rom man eklesia unda

marTos saxarebiseuli wesebiT.

roca patriarqi aqedan uxvevs da

Tavis wesebs amkvidrebs, aseT

SemTxvevaSi yvelas aqvs ufleba,

episkoposi iqneba es Tu rigiTi

wevri, amis Sesaxeb xmamaRla Tqvas,

_ raRac gzas avcdiT da mar-

Tvis es wesebi ar aris swori. aq

araferia sagangaSo, ubralod,

Cveni sazogadoebisTvis es miuRebeli

diskusiaa, radgan patriarqi

gavafetiSeT, misi gawmindanebis

Teoriebs vismenT sxvadasxva

eTeriT. amitom uWirs sazogadoebas

imis warmodgenac ki, rom patriarqi

gadadges. patriarqi ki

ara, qristea gadamdgari am eklesiidan,

qriste aRar Cans da es

aravis gauprotestebia.

_ SeiZleba Tu ara vTqvaT, rom

patriarqi

mizanmimarTulad

`erT-erT kanonSi basili didi ambobs, rom vinc

codva dafara, man codva Caidina. mas Semdeg,

rac gamovlindeba codva da Cven davrwmundebiT,

rom am codvis Sesaxeb icodnen adamianebma,

isinic unda gankanondnen. SesaZloa, braldeba

patriarqis misamarTiT amgvari moraluri

maqsimalizmis moTxovnidan gaJRerda, rom man

uamravi faqtis Sesaxeb icoda da amitom isic

iTvleba monawiled... am SemTxvevaSi ara

pirdapir danaSaulis Cadenazea saubari, aramed

dafarvaze, romelic saeklesio samarTlebrivi

da moraluri maqsimalizmis moTxovniT

gatolebulia danaSaulis CadenasTan~

amkvidrebs Tavis wesebsa da midg-

omebs?

_ ufro Tamamadac visaubreb:

patriarqi, samwuxarod, janmrTelobis

mdgomareobis gamo gasulia

marTvis am sivrcidan da SeiZleba,

minimalur doneze gamoxatavdes

sinodis sxdomaze sakuTr

Sexedulebebs. magaliTad, rogorc

axla moxda, misi moTxovniT

daatovebines meufe petres sinodi.

me namdvilad ar mjera, rom

is eklesiis yoveldRiur cxovrebaSia

CarTuli, akvirdeba mimdinare

procesebs da eklesiis marTvis

strategiul gegemebs amuSavebs.

am unarebs, albaT, veRar

flobs patriarqi, adre namdvilad

eWira mas sadaveebi srulad

xelSi, SeiZleba iTqvas, erTpirovnulad.

mis ukan, ra Tqma

unda, idgnen rusuli specsamsaxurebi

Tu garkveuli jgufebi, magram

is iyo adamiani, romelic

Zalian fxizlad adevnebda Tvals

mimdinare process da Seswevda

masze reagirebis unari. es iyo

gamoxatulad misi erTpirovnuli

xasiaTic da poziciac. es xazi,

romelic aqamde gaatara da romlis

inerciiTac dRes eklesia

moZraobs, aris patriarq ilia meoris

Seqmnili da mis mier Seqmnili

marTvis wesebi.

_ vrceldeba informacia, rom

sinodi Seikribeba da SeiZleba

meufe petres pasuxismgeblobis

sakiTxi dadges, saubaria gankve-

Taze. ramdenad realuri SeiZle-

ba iyos es?

_ samwuxarod, am sinodisgan

sxva molodini arc ki SeiZleba

arsebobdes, ufro did sisuleleebsac

gaakeTeben. Cven gvyavs

afxazeTSi qarTvelebis mier nakurTxi

aw ukve saqarTvelos eklesiis

gamoxatuli mteri, episkoposi

besarion aplia, romelic

ruseTis specsamsaxurebis damuSavebuli

adamiania da saqarTvelos

eklesiis winaaRmdeg mudmivad

axorcielebs mavneblur da

mtrul saeklesio politikas.

saqarTvelos eklesiis patriarqsa

da sinods sTxoves, radgan episkoposi

besarion aplia saqarTvelos

eklesiaSi iyo nakurTxi, SeCereboda

mRvdelmTavrobis statusi da

besarion aplia ganekveTaT. am

drois ganmavlobaSi es gadawyvetileba

sinods ar miuRia, e. i.

patriarqs ar ganukveTavs es adamiani,

romelic gamoxatulad

saqarTvelos mteria da axla Tu

meufe petre caavas sinodze miwvevis

gareSe kidev dasjian da kidev

raime damatebiT usamarTlo sasjels

gamoitanen, es ukve naTlad

daadasturebs am sinodis saxes da

maT ganzraxvebs, Tu visgan imar-

Teba igi, Tu vin aris is xalxi, romelic

rusuli specsamsaxurebis

gegmiT saqarTvelos eklesiis winaaRmdeg

momuSave besarion aplias

ar sjis da sjis meufe petres.

_ rogor unda daamtkicos

meufe petrem is braldeba, rac

man patriarqis misamarTiT gaaJR-

era? ra formiT unda moxdes es?

_ mTavari amocanaa, rom saeklesio

rTul sakiTxebze msjeloba

ar unda gavides eklesiis wminda

sinodis gareT. rogorc debulebiT

aris gaTvaliswinebuli,

eklesiis wminda sinodma unda ganaxorcielos

sasamarTlo funqcia

da samarTlebrivi wesebis

dacviT mousminos meufe petres

braldebas, braldebis msxverplsa

da adresats, aseve moisminos

mowmeTa ganacxadi. me ar vici, ra

tipis danaSaulebebsa da gadacdomebzea

aq saubari, magram kanonikuri

samarTali moraluri maqsimalizmis

moTxovnas adgens, rac

imas gulisxmobs, rom codvis damfaravi

aseve aris codvis Camdeni.

magaliTad, erT-erT kanonSi basili

didi ambobs, rom vinc codva

dafara, man codva Caidina. mas

Semdeg, rac gamovlindeba codva

da Cven davrwmundebiT, rom am

codvis Sesaxeb icodnen adamianebma,

isinic unda gankanondnen. Sesa-

Zloa, braldeba patriarqis misamarTiT

amgvari moraluri maqsimalizmis

moTxovnidan gaJRerda,

rom man uamravi faqtis Sesaxeb

icoda da amitom isic iTvleba

monawiled... am SemTxvevaSi ara

pirdapir danaSaulis Cadenazea

saubari, aramed dafarvaze, romelic

saeklesio samarTlebrivi

da moraluri maqsimalizmis moTxovniT

gatolebulia danaSaulis

CadenasTan.

_ ramdenad didia imis Sansi,

rom meufe petre SeZlebs

braldebebis damtkicebas?

_ rogorc Tavad gviTxra,

meufe petre meore dResve iyo

mzad amisTvis.

_ rogor fiqrobT, Seicvleba

Tu ara sazogadoebis damokidebuleba

radikalurad sapatri-

arqosa da patriarqis mimarT?

rogoria Tqveni prognozi, ra cv-

lilebebi gvelodeba win?

_ erTmniSvnelovnad pozitiuri

cvlileba! _ ase SeiZleba

vuwodoT qristianuli gadasaxedidan.

adamianebSi cvlilebebi

moxda, gonieri adamiani kiTxvas

dasvams ara imaze, Tu vis endoboda

amdeni xnis ganmavlobaSi, aramed

imaze, ratom ar gaarkvia, ra

aris qristianuli wesebi da ra

aris eklesia, amitom im adamianebis

SigniT moxdeba cvlilebebi,

vinc akvirdeba eklesias da visTvisac

marTla Rirebulia RmerTis

idea. mixvdebian, rom vinc ar unda

iyos centrSi, is adamiani RmerTs

ver Caanacvlebs verasdros da

RmerTis idea ufro didia.

7


giorgi abaSiZe

am Temaze xmamaRla da daufaravad axla laparakoben, Torem

wlebis ganmavlobaSi es sakiTxi tabudadebuli iyo, anu Sei-

Zleba, yvelam yvelaferi icoda, magram eklesiaSi arsebul

mankierebebze sajaro msjelobas yvela erideboda. cxadia, Cven

axlac ar vapirebT, calkeuli sasuliero piris intimuri cxovrebis

Sesaxeb mogiTxroT _ es, yvelafers Tavi rom dav-

aneboT, piradi cxovrebaa. nebismieri adamianis piradi cxovreba

ki, Tu is danaSaulis niSnebs ar Seicavs, ra Tqma unda, xe-

lSeuxebelia. Cven, ubralod, imis Sesaxeb mogiyvebiT, Tu

rogor ereoda yvela drois uSiSroebis samsaxuri eklesiis

Sida saaqmeebSi da, Seqmnili mdgomareobidan gamomdinare, imis

gamomzeurebasac ar moveridebiT, rom specsamsaxurebs sapa-

triarqoSi sakuTari agentura hyavda da, ra Tqma unda, axlac

hyavs. zogadad, es procesi arc axlandeli, arc wina da arc

imis wina xelisuflebis dros dawyebula. igive saarqivo

masalebis mixedviT Tu vimsjelebT, saero xelisufleba agen-

turas eklesiaSi, jer kidev, mefis ruseTis dros agzavnida

da amis naTeli magaliTi, sxva Tu araferi, patriarq kirion

II-is (saZagliSvili) burusiT moculi gardacvalebaa, anu mar-

Talia, uwmindesis sikvdili, Tavis droze, TviTmkvlelobad

moinaTla, magram, didi albaTobiT, kirioni mokles da am tra-

gediaSi, cxadia, uSiSroebis xeli eria.

rogor „averbovkebs” specsamsaxuri

sasuliero pirebs? _ rogorc

„qronika+~-s saqmis specialistebi

uxsnian, am mxriv gansxvavebuli

meTodebi ar arsebobs, anu

ufro gasagebad rom vTqvaT, msoflio

specsamsaxurebi ama Tu im

profesiis adamianis gadasabireblad

sul ramdenime meTods iyeneben,

am meTodebidan ki yvelaze

aprobirebuli samia _ finansebi,

patriotuli motivebi da kompromatebi.

iseT qveyanaSi, rogoric saqar-

Tveloa, yvelaze gamanadgurebel

kompromatad piradi cxovreba

iTvleba, Tumca piradi cxovrebac,

Tavis mxriv, ase vTqvaT, klasificirebulia,

anu aravis unda,

rom misi „loginis ambebi” sajaro

gaxdes, Tumca im SemTxvevaSi, Tu

adamiani aratradiciuli seqsualuri

orientaciisaa, es faqtori

uSiSroebisTvis namdvili koziria.

sxvaTa Soris, uSiSroebis muSaobaSi

garkveulTa TqmiT, „sodomuri

codviT” pirovnebis „daverbovkebaze”

dasavlur specsamsaxurebs

didi xania, xeli aRebuli

aqvT, anu amas iSviaT da gansakuTrebuli

SemTxvevebis dros

iyeneben. ai, yofili sabWoTa kav-

Siris „kagebe” ki, rogorc gvixsnian,

adamianebze zemoqmedebas,

umetesad, am TemiT axerxebda.

is ki arada, sabWoTa suk-is

erT-erTi yofili TanamSromeli

aseT ambavsac gviyveba:

„daaxloebiT, 70-iani wlebis

bolos ssrk-Si erTi ucxoeli

diplomati Camovida, romlis „daverbovkebac”

dagvevala. xan aqedan

movuareT, xan _ iqidan, magram

veraferze „wamovikideT”. bolos,

xeli rom unda Cagveqnia, SemTxveviT

gavigeT, rom, Turme, kacebi

moswonda. marTalia, sabWoTa kav-

SirSi homoseqsualizmi sisxlis

samarTlis wesiT isjeboda, magram

homoseqsualebi maSinac iyvnen da

TiTqmis yvela maTgani Cven gvyavda

kavSirze. hoda, erTi Zalian simapaTiuri

biWi mivugzavneT da suraTebic

gadavuReT. mere Cveni

warmomadgeneli am ucxoels Sexvda

da yvelaferi uTxra, Tan es

suraTebic daulaga, _ ai, Tu imas

ar gaakeTeb, am fotoebs Sens

cols gavugzavniT da ojaxi dagengrevao.

diplomati siciliT

mokvda, _ Cemma colma yvelaferi

icis da arc es suraTebi gaukvirdebao.

erTi sityviT, es kaci

verc am seqsfotoebiT gadmovibireT”.

miuxedavad imisa, rom sabWoTa

kavSiri 30 wlis win daiSala da

saqarTvelos sworeba dasavleTze

aqvs, yvelam icis, rom Cveni uSiSroebis

samsaxurebi, rogorc wesi,

kargad gavaanalizebT, mivxvdebiT,

rom saxelmwifos mxridan eklesiis

damorCilebas _ arc meti, arc

naklebi _ ioseb stalinma Cauyara

safuZveli. yvelaferi ki didi oqtombris

revoluciis dros, daaxloebiT,

ase daiwyo:

1917 wels saqarTvelos eklesiis

avtokefalia ar cno ruseTis

eklesiis sinodma. es „arcnoba”

1943 wlamde gagrZelda. 1943-Si,

anu gagania meore msoflio omis

dros, stalini brZanebs, rom ruseTis

eklesiam saqarTvelos mar-

Tlmadidebluri eklesiis avtokefalia

dauyovnebliv unda aRiaros.

ras emsaxureba sabWoTa beladis

es brZaneba? _ mivyveT faqtebs:

1943 wlis 16 ivliss qalaq kur-

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

agenti

cxadia, Cven

bolSevikuri „kagebes” meTodebiT

muSaoben. amitom gasakviri ar

aris, rom homoseqsualizmi, romelic

karga xania, dasjadi aRar

aris, mainc gamoiyeneba adamianis

mamxileblad, miT ufro, rom Cveni

sazogadoeba am mxriv, maincdamainc,

Semwynarebeli ar gaxlavT.

hoda, rogorc xma dadis, uSiSroeba

am meTodis gamoyenebaze

uars arc sasuliero pirebTan

mimarTebiT ambobs.

amasTan, irkveva, rom es meTodi

marto saqarTveloSi ar aris

aprobirebuli.

ase, magaliTad, ramdenime Tvis

win, msoflio mediiT met-naklebad

skandaluri informacia gavrcelda,

anu Jurnalistebi iuwyebodnen,

rom napovni iqna dokumenti,

romliTac latviis marTlmadidebluri

eklesiis winamZRvris

kavSiri dasturdeboda „kagebesTan”.

„latviis marTlmadidebeli eklesiis

winamZRvris baraTi latviis

sabWoTa socialisturi respublikis

„kagebes” agentebis kartoTekaSi

naxes, romelic latviis

erovnuli arqivis saitze gamoqveynda.

agentis baraTi ekuTvnis 1939

wels dabadebul aleqsandr ivanes

Ze kudriaSovs. baraTSi arsebuli

monacemebi srulad emTxveva latviis

marTlmadidebeli eklesiis

winamZRvris, rigisa da sruliad

latviis mitropolit aleqsandres

(kudriaSovi) biografiul

monacemebs.

rogorc baraTSi weria, kudriaSovi

gadaibires, rogorc „kagebes”

agenti, zedmeti saxeliT

„mkiTxveli”, 1982 wlis ianvarSi.

igi gadaibira latviis ssr-is

„kagebes” mexuTe ganyofilebis

TanamSromelma, romelic ideologiur

diversiebs ebrZoda.

baraTSi weria, rom kudriaSovis

saqmianobaa marTlmadidebeli

eklesiis mRvdeli.

kartoTekaSi naxes aseve sxva

sasuliero piris, ruseTis mar-

Tlmadidebeli eklesiis gamoCenili

moRvawis baraTi, anu ivan

miroliubovis monacemebi emTxveva

moskovis sapatriarqos sagareo

saeklesio kavSirebis ganyofilebis

TanamSromeli dekanozis

monacemebs.

miroliubovic warmoSobiT

rigidanaa. moskovis sapatriarqos

am cnobis Taobaze komentari ar

gaukeTebia.

kartoTekaSi araa detalebi,

Tu ras saqmianobdnen uSiSroebis

samsaxuris gadabirebul pirebi.

agentebis kartoTekaSi sul 11

aTasamde baraTia.

sxvaTa Soris, naxes sabWoTa

kavSiris kalaTburTis nakrebis

kapitnis, valdis valtersis, aseve

daugavpilsis meris, rixard eigimsisa

da adre latviis umdidresi

adamianis, aleqsandr laventis

baraTebi.

latviis erovnulma arqivma

qselSi gaavrcela „kagebes” dokumentebi

sabWoTa uSiSroebis samsaxurze

kanonSi cvlilebebis

safuZvelze. oficialur saitze

naTqvamia, rom axla gamoqveynebuli

kartoTeka Zalian SezRudul

analitikur SesaZleblobebs iZleva

operatiuli masalebis gareSe”,

_ iuwyeboda „radio Tavisufleba”

11 Tvis win.

imas, rom uSiSroebas eklesia-

Si Tavisi agentebi hyavda, arc

saqarTvelos uSiSroebis yofili

Sefi, valeri xaburZania uaryofs.

metic, xaburZania, romelic am

droisTvis ruseTSi cxovrobs, ambobs,

rom uSiSroebaSi sasuliero

pirebis „dasaverbovkeblad” specialuri

ganyofileba arsebobda.

„eklesiaSi „odeeris” yola

rogor SeiZleba?! Zveli inerciiT,

viRac-viRacebs eklesiidan

raRac informaciebi mohqondaT,

magram amaze Cemi reagireba nuli

iyo, radgan vTvlidi, rom eklesiaSi

ar unda CavreuliyaviT,

Tumca, komunistebis dros, uSiSroebaSi

arsebobda „mexuTe ganyofileba”,

romelic eklesias uTvalTvalebda.

es „mexuTe ganyofilebis”

elita iyo, romelic

uSiSroebis saministros Cemamde

karga xans marTavda.

uSiSroebis agentebi ki, Ziri-

Tadad, aratradiciuli seqsualuri

orientaciis sasuliero

pirebi iyvnen.

roca uSiSroebis ministrad

mivedi, agenturis siaSi saerTod

ar Camixedavs, radgan mimaCnda,

rom es ar unda gamekeTebina, Tumca

weliwad-naxevris Semdeg raRac

damWirda da am sias cali TvaliT

gadavxede. ver getyviT, rom es sia

raRac Rirebuli iyo...

sia gacxriluli gaxldaT da

seriozuli aravin ewera...

visac am xalxTan urTierToba

hqonda, maT Cemamde nel-nela Caatares

gacxrilva. saerTod, roca

agenti arasaWiro xdeba, ricxaven

xolme an roca agenti mniSvnelovani

figura xdeba, misi dokumentacia

nadgurdeba. yvelaze mniSvnelovani

ki isaa, rom agenturis

saqmeebi, Tavis droze, ruseTSi,

kerZod, smolenskSi gaitanes. amdenad,

realuri mtkicebulebebi,

rom esa Tu is pirovneba agenti

iyo da am kuTxiT aqtiurad saqmianobda,

aRar arsebobs.

sxvaTa Soris, saakaSvilis xalxi

uSiSroebaSi rom movida, agentebis

sias atrialebda, amaze xorxocobda

da bavSvobda. aseT raRacas

me arasodes vikadrebdi, radgan,

maTgan gansxvavebiT, uSiSroebaSi

quCidan ar mivsulvar. operatiuli

muSakisTvis agenturis sia

wmidaTawmidaa _ Tu agents gaam-

JRavneb, SenTan ndobaSi aRaravin

Semova. „nacionalebma” swored es

sistema moSales da agentebad isini

aqcies, vinc, ZiriTadad, kompromatebiT

hyavdaT „dabmuli”, _

es gancxadeba valeri xaburZaniam

ramdenime wlis win, erT-erT sagazeTo

interviuSi gaakeTa.

zogadad, Tu saarqivo masalebs

rogor `averbovkebs~ uSiSroeba

sasuliero pirebs da ra masalebi

inaxeba saidumlo arqivebSi?

8 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


xelma marTos, romelic yvela sakiTxs

mis nacvlad gadawyvets. esaa

piradi pasuxismgeblobis arideba,

qvecnobieri moTxovnileba da

despoturi, ukiduresi Zalauflebis

gafetiSeba. aRsaniSnavia

rom, „nacizmis” damarcxebis Semdeg

germanelebi mxolod hitlerisken

iSverdnen TiTs, _ Cven

arafer SuaSi viyaviT, yvelafers

is akeTebdao. fsiqologiuri ku-

TxiT aseTi pozicia momgebiania...

saqarTveloSi yvelafer amas

emateba totaluri gaunaTlebloba

da stalinis eTnikuri qarTveloba,

rac patara eris patriotul

simebs exeba.

am tipis beladis misaRebad da

aRsaqmelad saWiroa, rom is tradiciuli

sulieri safuZvlebisa da

samSoblos damcveli iyos (morwmune,

patrioti, moralisa da zneobis

matarebeli) an Tu ase araa,

iluziaa Sesaqmneli, anu adamianebs

surT, rom swored aseTi yofiliyo

stalini da aseTad gamohyavT

kidec, oRond Worebisa da

ara _ mecnieruli kvlevebis safuZvelze”,

_ eubneba „qronika+”-s

erT-erTi fsiqologi, romelic,

Temis sensitiurobidan gamomdinare,

gvTxovs, rom misi vinaoba

ar gavasajarooT.

yovelive zemoTqmulidan gamomdinare,

logikuria kiTxva, _

unda gamoaSkaravdnen Tu ara eklesiaSi

myofi agentebi? am Temaze

sxvadasxvanairi mosazreba arsebobs,

Tumca SegviZlia, sxva qveynebis

praqtikiT vixelmZRaneloT

da axali velosipedis gamogonebas

ar vecadoT. am mxriv ki, minimum,

gansjisTvis, SesaZloa, bulgare-

Tis magaliTic gamogvadges, sadac

2012 wels zustad Cveni msgavsi

saeklesio krizisi daiwyo, anu ma-

Sin bulgareTis sasuliero pirebisa

da mrevlis nawili im mitropolitebis

gadadgomas moiTxovda,

romelTa sabWoTa uSiSroebis organoebsa

da samxedro dazvervas-

Tan TanamSromlobac specialurma

saxelmwifo komisiam daadgina.

yvelaferi ki imiT daiwyo, rom

bulgarulma komisiam, romelic

sabWoTa specsamsaxurebTan moTanamSromle

moqalaqeebis gamovlenas

isaxavda miznad, gamoaqveyna

monacemebi religiuri organizaciebis

xelmZRvanelebTan dakavSirebiT.

Sedegma mrevli SeZra.

specsamsaxurebTan kavSirSi TxuTmetidan

mxolod oTxi marTlmadidebeli

mitropoliti, maT

Soris, patriarqi maqsime ar aRmoCnda.

danarCeni „kagebesTan” sxvadasxva

formiT TanamSromlobda.

bulgareTis marTlmadidebelma

eklesiam lustraciis dawyebisTanave

miiRo gadawyvetileba,

qveynis nacionaluri usafrTxoebis

departamentisTvis gadaeca

yvela aucilebeli masala, romelic

sabWoTa dros gadabirebuli

sasuliero pirebis Sesaxeb moepoveboda,

Tumca keTili nebis

aqtma mRelvareba ver Seakava.

monacemebis gamoqveynebamde cnobili

iyo, rom sabWoTa specsamsaxurebTan

mxolod ori bulgareli

episkoposi TanamSromlobda. maT

Soris, erTma, mitropolitma

ioseb bosanovma, yvelaferi Tavad

aRiara komisiis saqmianobis dawyebamde

didi xniT adre.

agenturis dosieTa gaxsnis Semdeg

bulgareTis marTlmadidebeli

eklesiisadmi mosaxleobis

ndobam mniSvnelovnad iklo. ndobis

reitingi, analizisa da marketingis

centris sociologiuri

gamokiTxvis Tanaxmad, 2012 wels

45.9%-dan 34,7%-mde Semcirda.

komisiam daadgina, rom sami

mitropolitis dosie specsamsaxurebma

komunisturi reJimis damxobamde

cota xniT adre gaanad-

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

mRvdlebi

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

skTan germaniis armiis bolo

strategiuli Seteva CaiSala, ris

Semdegac yvelasTvis, maT Soris,

germaniis samxedro StabisTvisac,

naTeli gaxda, rom germania damarcxdeboda,

anu SeuZlebeli iyo,

781-aTasian dajgufebas frontis

viwro zolSi xelmeore koncentrireba

da strategiul gar-

Rvevaze kidev erTxel gadasvla

moexerxebina.

amitom dRis wesrigSi hitlerelebisgan

ganTavisuflebuli miwebis

efeqtianad kontrolis sakiTxi

dadga.

4 seqtembers kuncevos agarakze

imarTeba Sexvedra, sadac sabolood

aanalizeben Seqmnil situacias.

Sexvedris mTavari laitmotivi,

rogorc irkveva, religiuri

sakiTxebia.

istoriuli wyaroebis Tanaxmad,

am SexvedraSi monawileoben:

stalini, beria, malenkovi da

uSiSroebis polkovniki karpovi,

romelic religiis kuratori da

me-3 ganyofilebis ufrosi iyo.

Sexvedraze gadawyda:

1. vinaidan gasaTavisuflebeli

miwebis didi nawili marTlmadidebluri

(ukraina, belarusi,

bulgareTi, rumineTi, saberZneTi,

ruseTis dasavleTi da a. S.) iyo

da iq nacistebma morwmuneebs religiis

sruli Tavisufleba miani-

Wes, SeuZlebeli gaxdeboda sadistur-aTeisturi

reJimis gagr-

Zeleba, radgan mosaxleoba SeiaraRebuli

da religiurad ganwyobili

iyo, anu gamovidoda, rom

„nacistebis” dros ukeT cxovrobdnen

da amitom arsebuli religiuri

reJimi Serbilebas saWiroebda,

Tan katastrofuli mdgomareobis

miuxedavad, religiurma

liderebma mTavrobas dauWires

mxari da am loialobamac garkveuli

roli iTamaSa;

2. stalinma amave Sexvedraze

gadawyvita, rom omis Semdeg moskovi

„marTlmadidebluri samyaros

vatikanad” eqcia da am gziT mar-

Tlmadidebluri qveynebis eklesiebi

sabWoTa uSiSroebis kontrolqveS

nominalurad moeqcia.

am ori mizezis gamo gadawyda,

rom saswrafod moegvarebinaT

yvela gaugebroba marTlmadideblur

eklesiebs Soris da mkveTrad

SeecvalaT religiuri politika.

istoriuli wyaroebis mixedviT,

imave dRes, anu 1943 wlis 4

seqtembers, Sedga Sexvedra stalinsa

da eklesiis liderebs

Soris, sadac gadawyda, rom

aRedginaT sinodi, aerCiaT patriarqi,

aRedginaT saeklesio ierarqia,

gamoeSvaT banakebidan dapatimrebuli

mRvdlebi da berebi

(gamosaSvebTa siaSi Seyvanili sasuliero

pirebis umetesoba ukve

mokluli aRmoCnda), gaexsnaT

taZrebi da samrevloebi, aRedginaT

sasuliero seminaria da daxmarebodnen

sanTlebis warmoebaSi.

8 seqtembers ikribeba sinodi

da irCevs ruseTis patriarqs.

14 seqtembers saqarTvelosa da

ruseTis patriarqebma gacvales

werilebi, 1943 wlis 31 oqtombers

ki ruseTis eklesiam oficialurad

aRiara saqarTvelos eklesiis

avtokefalia.

mogvianebiT, stalini aseve piradad

xvdeba somxeTis eklesiis

meTaurs da mas yvela Txovnas ukmayofilebs.

ase da amgvarad, sxvadasxva eklesias

Soris arsebuli gaugebrobebi

swrafad amoiwura.

1948 wels stalini mixvda, rom

saerTaSoriso politikaSi eklesias

efeqtianad ver gamoiyenebda,

anu am droisTvis omiT gamowveuli

aSliloba met-naklebad Camcxrali

iyo. amas garda, mosaxleobisgan

iaraRic amoRebuli iyo

da, Sesabamisad, stalinma isev daiwyo

morwmuneebis devna-Seviwroeba:

aikrZala axali eklesiebisa da

yvela religiis samlocvelo saxlebis

gaxsna (akrZalva moqmedebda

stalinis gardacvalebamde),

bevri gaxsnili taZari daxures,

aikrZala nebismieri religiuri

moqmdeba samlocvelo saxlis gareTac,

mkveTrad gaZlierda uSiSroebis

kontroli mRvdelTmsaxurebze,

gaxSirda eklesiebSi uSiSroebis

agentebisa da provokatorebis

Segzavna, bevr relgiur

pirs ki qadageba aekrZala.

sxvaTa Soris, stalini bolo

religiur ierarqs 1945 wlis

aprilSi Sexvda da miuxedavad imisa,

rom sasuliero liderebi

iTxovdnen, stalini maT aRar Sexvedria.

„stalins saerTod ar amoZravebda

arc qarTul-patriotuli

motivebi da arc _ religiuri

rwmena, is moqmedebda misTvis damaxasiaTebeli

mkacri pragmatulobiT

da iyo Camoyalibebuli aTeisti

(aseTad sasulieri seminariaSi

aqcies da mas mere azri aRar Secvlia).

am daskvnas mxars uWers yvela

seriozuli istorikosi, romelic

aRniSnul Tematikaze saidumlo

arqivebis gaxsnis dros muSaobda”,

_ miiCnevs mkvlevarTa nawili.

yvelafer aqedan gamomdinare,

cxadia, Cndeba kiTxva, Tu saidan

modis stalinis morwmuneobis

miTi?

„am miTis safuZveli sazogadoebis

nawilis survilia, rom is

mkacrma diqtatorma da Zlierma

`aTonis mTaze samonazvno kabis qveS araerTi

agenti iyo `dayudebuli~ da ara mxolod

bulgareTidan. erTi sityviT, yovelive es

naTelyofs, rom eklesia uSiSroebisTvis

erTgvari dasayrdenia, Tumca ramdenad

saWiroa sasuliero pirebis sajaro lustracia,

es Tema sakamaToa~

gures, Tumca komisiam aRmoaCina

da gaTqva baraTebi, sadac maTi

metsaxelebi iyo datanili. cnobili

gaxda isic, rom varnis mitropolitma

kirilma 1990 wels

Tavad scada dosies ganadgureba,

magram misi moTxovna ar dakmayofilda.

ra principiT spobdnen specsamsaxurebi

politikuri da religiuri

pirebis dosieebs, ucnobia,

Tumca zogierTi eqsperti fiqrobs,

rom dosieebis ganadgureba

agentis gansakuTrebuli mniSvnelobis

saqmianobaze metyvelebs.

slivenis mitropolitma ioakimem

Tqva, rom „gakvirvebuli da

Seuracxyofilia” informaciiT,

TiTqos is „kirileviCis” fsevdonimiT

TanamSromlobda politikuri

miznebisTvis. analogiuri

gancxadeba gaakeTa velikotirnovos

mitropolitma grigorim.

kerZod, man aRniSna, rom

fsevdonimi „vano” arasdros smenia.

„me nu mekiTxebiT, hkiTxeT maT,

vinc dosie Seqmna. yovelive es

CemTvis siaxlea. Tan weren, rom

aravis gavuSvivar samsaxuridan da

amJamadac moqmedi agenti var, amitom

mainc verafers vityvi”,

ironiulad ganacxada meufe grigorim,

magram isini, vis biografia-

Sic metsaxelebze meti ipoves, ase-

Tive Tamamebi ar yofilan.

rogorc cnobilia, gasaidumloebuli

dosieebi umTavresad

ierarqebis erTmaneTsa da patriarqze

dasmenebs Seicavs. aseve informaciebs

sinodis dajgufebebsa

da ucxoelebze, romelTanac

kontaqtSic agentebi Sediodnen.

magaliTad, vraCanis mitropolitma

kalinikma moxsenebaSi Cawera,

rom patriarqi egoistia da ar

Seefereba Tavis posts, erT-erTma

mitropolitma ki ucxoeTSi

vizitisas samonazvno aRTqma gatexa.

is aseve werda, rogor ivseboda

eklesiebi aRdgomis dros da

vin urTierTobda ucxoelebidan

sasuliero pirebTan. komisiis

moxsenebis gamoCenis Semdeg meufe

kalinikma Sendoba iTxova sakuTar

eparqiaSi myofi morwmuneebisa Tu

urwmunoebisgan, romlebic mis

Sesaxeb gamoqveynebulma informaciam

Seuracxyo.

dosieebis gaxsnis Semdeg aseve

cnobili gaxda, rom varnis mitropoliti

kirili, metsaxelad „kosaCevi”,

CarTuli iyo operacia

„citadelSi”, rac aTonis mTaze

mdebare bulgarul monaster

zografSi bulgaruli specsamsaxurebis

kontrolis ganxorcielebas

emsaxureboda. amave operaciis

mizani iyo zografis simdidris

xelSi Cagdeba. mitropoliti kirili,

monozon naTanailTan erTad,

romelic Semdeg aseve mitropoliti

gaxda, komunisturma specsamsaxurebma

axalgazrdobaSi gadaibires.

1976 wels mitropolit kirils

misces specialuri fotoaparati

monastris stumarTa da zogadi

religiuri fonis Sesaswavlad.

zografSi is agrovebda informacias

ara mxolod sxva monastrebze,

aramed berZnuli eklesiis

gavlenaze, saberZneTis armiasa

da specsamsaxurebze. agent

„kosaCevis” zedmeti aqtiurobis

gamo is berZnulma kontrdazvervam

gaSifra da qveyana daatovebina.

misive dosieebidan irkveva,

rom aTonis mTaze samonazvno kabis

qveS araerTi agenti iyo „dayudebuli”

da ara mxolod bulgareTidan.

erTi sityviT, yovelive

es naTelyofs, rom eklesia uSiSroebisTvis

erTgvari dasayrdenia,

Tumca ramdenad saWiroa sasuliero

pirebis sajaro lustracia,

es Tema sakamaToa.

9


goCa mircxulava

599 26 83 83

saqarTvelos marTlmadidebeli

eklesiis warmomadgenelTa umetesoba, moboboqre eris nawili,

TviT Teologebis erTi jgufi, mkveTrad gamoxatuli da malu-

li homofobebi, xelisuflebisa da politikuri organizaciebis

wevrTa umetesoba _ farisevlebi arian, swored isini, romlebmac

jvars acves qriste. es adamianebi qristes eklesiisa da wesrigis

nawili ki ara, Zvveli aRTqmis _ politikuri sistemis pirmSoni

gaxlavT. Zveli aRTqma 2000 wlis win dasrulda. amitom ar mjera

ZvelaRTqmelebis arc patriotizmisa da arc nacionalizmis.

qristes religia efuZneba siyvaruls da ara siZulvils, Zaladobas.

daasveneT qveyana, romelsac Tqveni vnebebisa da dRis wes-

rigis garda, uamravi gamowveva aqvs. barem, aqve, vidre mTavar

saTqmelamde gadaval, vityvi: levan akinis filmi „da Cven vice-

kvebT” araviTari pornografia ar aris. esaa socialuri filmi _

Cveni realoba da drama. filmi siyvarulze. ufro sworad, siy-

varulze, romlis nebarTvas adamianebis erTi _ didi Tu mcire

nawili, amas mniSvneloba ar aqvs _ ar iZleva!

yvelaferi gacxadda da dalagda.

procesebi, romelic

Cven irgvliv mimdinareobs, araviTari

saeklesio skandali ar

aris. es aris omi qarTuli saxelmwifos

winaaRmdeg!

omi, romlis farglebSi mterma

isev filigranulad gamoiyena

orad da, calkeul SemTxvevaSi,

met nawilad gayofili

qarTuli sazogadoeba Tu politikuri

speqtri. omi, romlis

preludiaSi daamarcxa xelisufleba

da mTavari opoziciuri

aqtorebi da raoden samwuxaroc

ar unda iyos Cveni saxelmwifosTvis,

verc „qarTuli ocneba”

da misi politikuri liderebi,

verc „nacionaluri moZraoba”,

„evropuli saqarTvelo”

da misi liderebi ver xvdebian,

rom dRes maTi samkvdro-sasicocxlo

dapirispireba eklesiis

garSemo xelovnurad provocirebuli

procesia. procesi,

romelic qarTuli saxelmwifos

dasamarcxeblad aris gamiznuli.

Sevecdebi, Cemi mosazrebebi

faqtebze dayrdnobiT gagi-

ziaroT:

1. eladis eklesiam (axla ukve

aleqsandriis sapatriarqomac)

aRiara ukrainis marTlmadidebeli

eklesiis avtokefalia,

rac ruseTma udides politikur

da moralur dartymad ganixila.

paralelurad, saqarTvelos

marTlmadidebeli eklesiis

calkeuli warmomadgenlebi

Riad acxadeben, rom mxars uWeren

ukrainis eklesiis avtokefaliis

aRiarebas _ meufe melqisedeki,

meufe grigoli, meufe

petre. amave konteqstSi zis meufe

ananias gancxadeba. imis miuxedavad,

rom erTi SexedviT

droSi gawelilad warmoaCina

viTareba, manac erTmniSvnelovnad

aRniSna, rom mxars uWerda

ukrainis avtokefaliis aRiarebis

sakiTxs. mTlianobaSi sonodis

wevrebis raodenoba, romelic

mxars uWerda sakiTxis dadebiTad

gadawyvetas, 17-18 episkoposs

Seadgenda. Tu amas davamatebT

sazogadoebaSi arsebul

ganwyobebs, gaCnda udidesi

riski: a) sinodis sxdomaze

sakiTxis kenWisyraze dasmis

SemTxvevaSi, SesaZloa, mxardam-

WerTa jgufs damateboda 7-8

episkoposi, rac avtomaturad

niSnavda sakiTxis dadebiTad

gadawyvetas da es iqneboda yvelaze

didi dartyma „mesame romisTvis”,

_ faqtobrivad, qarTu-

10

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

morigi omi

da Cven vitireT,

magram vicekvebT

li eklesiis mier rusuli gavlenisgan

Tavis daRweva da „mesame

romis” uZlevelobis miTis

msxvreva. ukrainis eklesiis avtokefaliis

arc erTi aRiareba

ise Zvirad ar uRirs ruseTs,

rogorc saqarTvelos eklesiis

mxridan gadadgmuli nabiji; b)

sakiTxis Cavardnis SemTxvevaSi,

moxdeboda saqarTvelos mar-

Tlmadidebeli eklesiis sinod-

Si rusuli ideologiis msaxuri

mRvdelmTavrebis lustrireba,

rasac mohyveboda maTi sruli

diskreditacia. am SemTxvevaSi

argumentad ver gamodgeboda

afzaxeTis sakiTxi, romelic,

Turme, rogorc dadginda da

amaze am etapze mainc dumils

amjobineben, samarTavadaa gadacemuli

ruseTisTvis saqarTvelos

eklesiis _ sinodis Tanxmobis

gareSe; rac aseve kidev

ufro gaamwvavebda sakiTxs

prorusi mRvdelmTavrebis mimarT

da ar iyo gamoricxuli,

mrevlis aRSfoTeba, romelic

am meufeebis misamarTiT da

mTlianad eklesiis winaaRmdeg

dapirispirebaSi gadazrdiliyo;

2. meufe iakobis gancxadeba.

media, politikuri speqtri

Seecada da dResac cdilobs

misi gancxadebis umTavresi veqtori

xelisuflebis misamar-

TiT warmarTos. imTaviTve gamovTqvi

mosazreba, rom es iyo

meufe Sios winaaRmdeg gakeTebuli

gancxadeba. rac Seexeba

meufe petresa da dekanoz mamalaZis

saxelebis gaJRerebas,

meufe iakobma yvelaze ukeT

icis, rogor gamoiyenes „cianidis

skandalSi” es, romlis detalebsac

malavs. mas sjera,

rom am skandalis monawile aris

meufe dimitri da misi siZe

soso oxanaSvili. meufe petres,

rogorc meufe dimitrisTan

daaxloebul pirs, igi aseve

ganixilavs mxared, miT ufro

imis gaTvaliswinebiT, rom yofili

Wyondideli episkoposi

imTaviTve dekanozis interesebis

damcvelTa rigebSi aRmoCnda.

meufe iakobisTvis aseve

cnobilia, rom ruseTis garda

meufe Sios lobisti patriarqTan

meufe dimitri iyo da

imis Sesaxebac, rom Tavad dimitris

patriarqoba realurad

arc arasodes ganixileboda ka-

Tolikosis mier. pirad ambiciebze

arafers vambob (sxvaTa

Soris, meufe iakobic ukrainis

eklesiis avtokefaliis mxarmdamWerTa

rigebSia). meufe iakobisTvis

cnobili xdeba imis Sesaxeb,

rom ruseTi kategoriulad

gamoricxavs sinodis sxdomaze

ukrainis sakiTxis dasmas,

rasac SesaZloa, ver SeewinaaRmdegos

kaTolikos-patriarqi.

swored am viTarebaSi axdenen

mis provocirebas da awvdian

informacias, rom xelaxla

igegmeba patriarqis gadayeneba

da sapatriarqo taxtze meufe

Sios ayvana, rac absoluturad

Seesabameba realobas. Tumca informacia

naklulia, anu ar aris

srulyofili. igi am qmedebas

ukavSirebs xelisuflebas.

meufe miiCnevs, rom mitropolit

Sio mujiris gapatriarqeba

da ilia meoris taxtidan

Camocileba dauSvebelia. nu

dagvaviwydeba, rom meufe Siosa

da meufe iakobs Soris isedac

`procesebi, romelic Cven irgvliv

mimdinareobs, araviTari saeklesio skandali

ar aris. es aris omi qarTuli saxelmwifos

winaaRmdeg!~

daZabuli viTarebaa. amitom igi

sazogadoebas informacias awvdis,

rom Sio aris xelisuflebis

favoriti da xelisufleba

cdilobda da cdilobs patriarqis

taxtidan gadayenebas;

radgan axali peripetiebi mis-

Tvis detalurad ucnobia, igi

argumentisTvis ixsenebs Zvel

Sexvedrebs (amaze qvemoT vityvi);

3. xelisufleba da meufe Sio

_ albaT, gaxsovT periodi,

rodesac qarTul sazogadoebasa

da mediaSi gaaqtiurda

saubrebi „gasaRebisa” da

„anderZis” Sesaxeb. am periodamde,

realurad, aranairi anderZi

ar arsebobda. paralelurad

midioda aqtiuri Woraoba da

msjeloba imaze, rom patriarqi

„memkvidred” tovebs meufe dimitris,

rac aseve ar iyo sinamdvile.

swored am dros patriarqi

iRebs gadawyvetilebas anderZis

Taobaze. anderZSi mosaydred

da ara memkvidred, anu

gardauval momaval patriarqad,

fiqsirdeba meufe Sio.

meufe Sio meufe dimitris favoritia.

amavdroulad, is absoluturad

misaRebia ruseTisTvis.

davakonkreteb: rodesac

vsaubrob meufe Sios bmaze ruseTTan,

aq, pirvel rigSi, vgulisxmob

mis msoflmxedvelobriv,

ideologiur Tanxvedraze

rusul neoimperialistur ideologiasTan,

rac bevrad ufro

Rirebulia ruseTisTvis da sa-

SiSi _ saqarTvelosTvis, vidre

jibeSi ubis wignaki romelime

specsamsaxurebis rigebSi yofnis

dasturad. 2017 wlis adreul

Semodgomaze ruseTis eklesiis

warmomadgeneli ilarion

alfeevi pirdapir usaxelebs

patriarqs sasurvel da gamor-

Ceul personad meufe Sios. es

faqti patriarqma gaiazra, rogorc

iZuleba da igi amis Sesaxeb

informacias awvdis saqarTvelos

xelisuflebas. xelisuflebasTan

komunikaciis pirobebSi

xdeba SeTanxmeba, rom sasurvel

kandidatze gadawyvetilebas

miiRebs kaTolikos-patriarqi

da Tu xelisuflebis

rame saxiT daxmareba gaxdeba

saWiro, is mzad iqneba. Tumca

naTlad Cans, rom patriarqs

ruseTis iZuleba ar moswons da

swored zewolis gamo meufe

Sios kandidatura ar awyobs. patriarqisgan

xelisuflebas misdis

gzavnili, rom igi gadawyvetilebas

sxva personasTan

dakavSirebiT miiRebs Sobis dResaswaulisTvis.

am pirobebSi

saqarTveloSi kvlav Camodis

iliarion alfeevi mokle vizitiT

da, yvelasTvis moulodnelad,

2017 wlis 23 noembers,

patriarqi mosaydred meufe

Sios asaxelebs. xelisuflebaSi

gamoiTqva absoluturad gasagebi

guliswyroma: „ra saWiro

iyo es speqtakli CvenTan, Tu

mainc Sios SearCevda?!” amis

Semdeg midioda ganxilva da

msjeloba imis Taobaze, Tu

aseve moulodnelad gadadgeboda

patriarqi, vin iyo is persona,

romelic saqarTveloSi

yvelaze gavleniani institutis

saWeTmpyrobeli gaxdeboda?

swored erTi an ramdenime ase-

Ti ganxilvis monawilea meufe

iakobi. biZina ivaniSvilis garemocvaSi

da, ara mxolod, unda

axsovdeT mosazreba, romelic

mas araerTxel uTqvams: samjer

momatyua sapatriarqom (savaraudod,

unda vigulisxmoT patriarqic)

_ erTxel samebisTvis

nayidi oqro saqarTvelo-

Si Camosvlamde rom moipares

da Tavidan mayidines, meored _

10 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


mosaydris sakiTxSi gamapampules

da mesamed _ „cianidis

saqmeze” mamalaZis Sewyalebis

Suamdgomlobaze gadamagdeso.

mokled, ar iyo da ar aris

meufe Sio xelisuflebis „dadgenili”

da xelisuflebas Setenili

aqvs arsebuli mocemuloba.

visac ukvirs (gansakuTrebiT

politikuri speqtridan)

es qmedeba, kargad gaixsenos,

ramdenjer gaucurebia isini sapatriarqos;

4. mcxeTis seroba. patriarqis

mcxeTaSi gayvanas ramdenime

mizani hqonda. pirveli iyo xelisuflebasTan

Serigeba,

romelic daaziana meufe iakobis

gancxadebebma. Sexvedraze

patriarqs gaaxsenebdnen, rom

arasodes yofila saubari mis

gadayenebaze da Tavad misTvis

gadasarevad aris cnobili

peripetiebi. amitom eklesias

iseTi gadawyvetileba unda mieRo,

romelic gaabaTilebda

meufe iakobis gadawyvetilebas.

iakobis dasjis sakiTxi sapatriarqom

gaaJRera da radgan

saqme mis winaaRmdeg SesaZlo

gaxldaT mxolod ciliswamebaze

aRZruliyo da aq gamarjvebuli

aravin gamovidoda, sapatriarqos

bodiSi miiRes. aqve

gacxadda, rom sinodze dadgeboda

dekanozis Sewyalebaze

Suamdgomlobis sakiTxi. ar gamovicxav,

rom amave Sexvedraze

sapatriarqom gaaJRera meufe

petres sakiTxic, rogorc urCi

mRvdelmTavris. savaraudod,

calkeulma Zalebma imuSaves da

tyuil-marTali meufes sasurvel

konteqstSi miawodes. realurad,

xelisufleba ver mixvda

da verc xvdeba, rom yvela

sakiTxTan dakavSirebiT mcxe-

Tis serobaze sapatriarqom mas

kidev ufro wonadi da damazianebeli

problemebi Seuqmna.

miT ufro im pirobebSi, rom

„cianidis saqmis” tvirTs xelisufleba

ver mouvlis da am

konteqsSi igi xdeba „uxilavi

xelis” mokavSire, nebsiT Tu uneblieT.

ratom? amaze sakuTar

sindissa Tu saqmis Semkerav

personebs daekiTxon;

5. meufe petre _ didi alba-

TobiT, meufe petresac miawodes

informacia imis Taobaze,

rom sinodze misi dasja igegmeboda.

miT ufro, rom mas

ukve winaswar hqonda momzadebuli

da gadadgmuli nabijebi

patriarqisTvis dartymis misayeneblad.

vgulisxmob saubrebs

episkoposebTan, rac Tavad gaaxmovana.

misTvis pasuxi unda

moeTxovaT patriarqis moralur-zneobriv

konteqstSi

arasasurvelad moxseniebis (anu

rac winaswar hqonda naTqvami

calkeuli meufeebisTvis), „mwyemsi

keTilisa” da sapatri-

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

saqarTveloSi

qarTuli saeklesio

intrigebis rusuli pasaJebi

`am droisTvis pirdapiri da iribi dartymebi

mitanilia eklesiaSi qarTuli suliskveTebis

RvTismsaxurebze: meufe iakobze, meufe petreze,

meufe grigolze, meufe abraamze, meufe zenonze,

meufe melqisedekze, meufe ananiaze, meufe

zosimeze, meufe iobze... mTavari ar gaxlavT

formebi da arc qmedebebi, mTavaria Sedegi~

arqos winaaRmdeg gakeTebuli

mkveTri gancxadebebis gamo.

sonodze igi unda daesajaT. Sesabamisad,

meufe petrem gaTvala,

rom mis winaaRmdeg bombi

afeTqdeboda, romelic did

xmaurs gamoiwvevda da gaagr-

Zelebda ukve provocirebuli

meufe iakobis mier dawyebul

xmaurs. meufem dauSva, rom sinodi

„erTsulovani” iqneboda

mis dasjaSi. isic cnobili iyo,

rom Sendobis, patiebis Txovna

misTvis avtomaturad niSnavda

ukve gakeTebuli gancxadebebis

ukan waRebas. vgulisxmob moralur-zneobriv

Temas. amitom

is erTgvar cungcvangSi aRmoCnda.

an unda wasuliyo vabankze,

an moexdina sakuTari

Tavis diskrediteba (erTia, ra

moxda sinodze da meorea, ra

moxda mis miRma. ar Seval sinodSi

ganviTarebuli peripetiebis

ganxilvaSi, magram kvlavac

gavimeoreb, rom im formiT,

rogorc gareT gaJRerda informacia,

CemTvis miuRebelia,

`Zalian didi mokrZalebiT

SemogbedavT, - qristianul prizmaSi

qriste iq aris, sadac simarTlea.

xolo saero gadasaxedidan, -

gaxsovdeT, win udidesi moTamaSe gyavT

sapatriarqosa da ruseTis saxiT~

araswori saqcielia). mitropoliti

petre (caava) sinodis

sxdomaze momzadebuli mivida

da misi gadasaxedidan man eklesiis

problemebis mxileba

yvelaze sensitiuri TemiT daiwyo.

ratom am TemiT? rogorc

vuyureb da amaze erToblivad

unda SevTanxmdeT _ ruseTis

gavlenebi, korufcia, marTvagamgeobis

debuleba, mosaydris

gamorCeva saeklesio wesebis

darRveviT ar aris is Temebi,

razedac Cveni erovnul-patriotuli

motivebiT aRvsili sazogadoeba

Tu samRvdeloebis

didi nawili wuxs. magram homofobiur

sazogadoebaSi meufe

petres gancxadeba aRmoCnda umwvavesi

Tavisi efeqtiT da

vfiqrob, swored es gaxldaT

„uxilavi xelis” mizanic. aq verafriT

davijereb, rom am Temis

aseTi saxiT gareT gamotana

ar emsaxureba politikur-religiur

miznebs. da verc imas

davijereb, rom igi am miznebis

realizebis gzaze marto moqmedebs.

pirvel rigSi, patriarqis

forsirebul tempebSi Secvlas

vgulisxmob;

6. movlenebis ganviTareba,

rac „codvaze” koncentrirebuli

sazogadoebis yuradRebis

miRma rCeba da rac umTavresia

kvanZis gasaxsnelad. Tu politikur

speqtrSi am dromde gr-

Zeldeba dapirispireba da urTierTgadabraleba,

visi davalebiT

moqmedebda meufe petre

da „problemas” mxolod am

prizmaSi uyureben, eZeben am

yvelaferSi xelisuflebisa da

„nacionaluri moZraobis” Car-

Tulobas da es Zalebi kvlavac

ganagrZoben urTierTTavdasxmas,

„uxilavi xeli” moqmedebs.

„marTlmadidebel mSobelTa

kavSiri” 5 noembers Tavs esxmis

meufe grigols da mas lamis

brals sdebs ekumenistobasa da

eklesiis winaaRmdeg moqmedeba-

Si. amave gancxadebaSi mmk gvarebis

dasaxelebis gareSe aseve

Tavs esxmis meufe zenons, meufe

abraamsa da meufe melqisedeks.

oTxive episkoposi miiCneva

proqarTuli orientaciis wevrebad

saqarTvelos eklesiaSi

da reformatorebad, ukrainis

sakiTxis mxardamWerebad. axla

rac Seexeba meufe ananias. „cnoba”,

romelzedac qilikebs socialuri

qseli, mopovebulia

sagamoZiebo organoebis mier

sisxlis samarTlis saqmis farglebSi.

da, aba, gagebedaT romelime

moqilikes sabWoTa periodSi

da igive qmedebisTvis ar

migemarTaT, rodesac Tvalxiluli

da cnobili iyo faqtebi,

rac ganviTarda meufeebis maxaraZisa

da ananiaSvilis mimarT.

mesmis, rom arsebul fonze ase-

Ti qmedebebi an mxileba „kargi

tonia”, magram mimaCnia, rom aq

garkveuli sifrTxilea saWiro

_ imaze dafiqreba, xom ar akeTebs

mavani sakuTari gulwrfelobiT

„uxilavi xelis” saqmes?

igive xdeba meufe zosimesTan

dakavSirebiTac _ gasagebia,

rom mis garSemo arsebuli problemebi

didi xnisaa, magram ratom

maincdamainc is, romelic

aseve mxars uWerda ukrainis eklesiis

avtokefaliis aRiarebas?

am wnexis qveS ar vici,

rogor Seicvleba misi pozicia,

Tumca damokidebuleba xom im-

TaviTve cnobili iyo? isic ar

unda dagvaviwydes, rom meufe

zosimes saqmeSi mTavarma figurantma

saerTod ar isurva am

Temaze saubari. CemTvis cnobili

xdeba, rom morigi samizne

meufe iobia, romelic „SemCneulia”

meufe petres qebaSi

oriode Tvis win, giorgi Wyondidelis

xsenebis dResaswaulze.

rogorc meubnebian, meufe

iobis mimarT ZiriTadi braldeba

eklesia-monastrebis iersaxis

damaxinjeba da misi korufciaSi

mxilebis mcdeloba iqneba.

aseve dagegmilia proqarTuli

jgufis sxva wevrebis (romelTa

saxelebs winaswar ar CamovTvli)

maqsimaluri diskrediteba.

am viTarebaSi Tu vinme

daugegmavad „moyveba” maT rigebSi,

es „uxilav xels” ar adardebs.

mokled, am droisTvis

pirdapiri da iribi dartymebi

mitanilia eklesiaSi qarTuli

suliskveTebis RvTismsaxurebze:

meufe iakobze, meufe petreze,

meufe grigolze, meufe

abraamze, meufe zenonze, meufe

melqisedekze, meufe ananiaze,

meufe zosimeze, meufe iobze...

mTavari ar gaxlavT formebi da

arc qmedebebi, mTavaria Sedegi;

7. 6 noembers, sapatriarqos

rupori da ideologiuri mxardamWeri

sajaro sivrceSi, nana

kakabaZe, akeTebs gancxadebas da

pirdapir miniSnebas, rom saqarTvelos

eklesiaSi mimdinare

procesebis ukan msoflio sapatriarqo

da patriarqi dganan,

riTac kidev erTxel dasturdeba

„uxilavi xelis” ganzraxva eklesiis

winaaRmdeg „garyvnili

dasavleTis” SeTqmulebis warmosaCenad.

qarTuli orientaciis

mRvdelmTavrebis nawilis ekumenizmSi

dadanaSaulebac am scenarSi

jdeba, raTa sazogadoebas

warudginon jgufi, romelic

cdilobs eklesiis gayofas da

dedaeklesiisTvis udidesi dartymis

miyenebas (cnobisTvis: sulac

sami episkoposia sakmarisi

axali eklesiis Sesaqmnelad). Tan

es xdeba im viTarebaSi, rodesac

sapatriarqosTvis cnobilia, rom

msoflio sapatriarqo araviTar

SemTxvevaSi ar apirebs arsebul

situaciaSi saqarTvelos eklesiis

saqmeebSi Carevas da mavanTa

sacvlebSi qeqvas;

8. sapatriarqo _ dekanoz

Salva kekelias „Sinagani paTosi”,

„tv palitris” eTerSi, arsebuli

mdgomareobisa da wamo-

Wrili problemis wina xelisuflebisTvis

gadabraleba iyo.

imis miuxedavad, rom man Riad

daadanaSaula „winamZRvrebi”

codvebSi da, faqtobrivad, aRiara,

ris winaaRmdegac calkeuli

RvTismsaxurebi da maTi

zombirebuli mrevli quCebSi

taburetebiTa da komblebiT

dasdevs, politikuri konteqsti,

pirvel rigSi, xelisuflebisTvis

iyo damazianebeli.

gagrZeleba 31-e gv.

11


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`ivaniSvili Tavisi

SeiZleba, ar daijeroT, magram

giorgi abaSiZe

filmis „da Cven vicekveT” garSe-

mo raind vasaZisa da sxva msgavsi

subieqtebis mier atexil aJiotaJs nino burjanaZis poli-

tikuri gundic emijneba. yovel SemTxvevaSi, „demokratiuli

moZraoba _ erTiani sarTvelos” lideri, gigla baramiZe,

„qronika+~-sTan ambobs, rom yvelafer imiT, rac kinoTe-

atrebTan xdeboda, zemoxsenebuli filmi reklamirda. metic,

gigla baramiZe apirebs, rom „da Cven vicekveT” naxos da aqve

ganmartavs, rom saqarTveloSi imaze mZime problemebi arsebobs,

vidre gei siyvarulze gadaRebuli filmia. am konteqstSi

Cveni respondenti garejs axsenebs da imiT interesde-

ba, Tu ras akeTebs sazRvris damdgeni komisia.

amasTan, gigla baramiZes isic

ainteresebs, Tu vin arian am komisiis

wevrebi da, saerTod, ratom

keTdeba imiT apelireba, rom saqarTvelo

mezobel azerbaijanze

energomatareblebiT aris damokidebuli

da amitom, daviTgarejas-

Tan dakavSirebiT gadawyvetileba

ver miiReba. yvelafer aqedan gamomdinare,

baramiZe ambobs, rom

saqarTvelos xelisuflebis wyalobiT,

saqarTvelo, rogorc saxelmwifo,

praqtikulad, aRar arsebobs

da mTavroba mxolod saku-

Tari interesebis dakmayofilebazea

gadauli. sxvaTa Soris, Cvens

gamocemasTan saubrisas gigla baramiZe

arc imis Tqmas erideba, rom

biZina ivaniSvili sakuTar garemocvas

tyveobaSi hyavs.

„qronika+~ gTavazobT skandalur

intervius gigla baramiZ-

esTan:

_ batono gigla, ra viTarebaa,

ra moqmedebaa, anu Tqveni Sefase-

biT qveyanaSi ra xdeba da sad

varT?

_ mgoni, TviTon saxelmwifom ar

icis, sad varT!

_ ase ratom ggoniaT?

_ saxelmwifo institutebi ar

arsebobs da amasTan, saxelmwifo

ver acnobierebs, qveynisTvis mTavari

ra aris da ra _ meorexarisxovani.

es udReuri da pampula ministrebi

darbian da maTi umTavresi

amocana „madloba, batono bi-

Zinas” Zaxilia. amasobaSi ki yvelaze

didbiujetiani saministros

pirveli piri gamodis da imis nacvlad,

rom investiciebi moizidos,

qveynis araformalur mmarTvels

madlobas uxdis, ai, Tqven erTi

qalaqis Sesyidvas apirebTo.

mokled, dRevandeli samarcxvino

xelisuflebisa da parlamentis

umravlesobis erTaderTi sazomi

is ki araa, qarTvel xalxs rogor

asiamovnos da saxelmwifo rogor

aaSenos, aramed isaa, erT kacs

rogor asiamovnos. hoda, amitomac

vambob, rom es saxelmwifo ar aris

da xuxulasaviTaa CamoSlilia!

qveyanaSi, garda imisa, rom r-

useTis mxridan teritoriebis 22

procentia waRebuli, sazRvarTan

kidev sxva bevri problemaa. am

dros ki samarcxvino sagareo saqmeTa

ministri dalaslasebs, dasunsulebs,

dawanwalebs da bodialobs,

ormxrivi komisia muSaobs da

daviTgarejaze xma ar amoviRoTo.

sinamdvileSi ki CvenTan araferi

keTdeba, iqiTa, anu Cveni mezobeli

azerbaijanidan seriozuli

qmedebebi xorcieldeba.

amas garda, produqtebze _ kvercxidan

dawyebuli, xorciTa da

medikamentebiT damTarebuli _

fasebi izrdeba. xelisuflebasTan

daaxloebuli botasebis qurdi ki,

dRg-s saxiT, milionebs iparavs da

sadRac qreba, magram amaze xmas aravin

iRebs. ai, yvelafer amis gamo

vambob, rom qveyanaSi saqme cudadaa!

_ da radgan qveyanaSi saqme

cudad aris, amis gadafarvas xe-

lisufleba saeklesio skandaliT

cdilobs, anu cneba _ „puri da

sanaxaoba” isev aqtualuria?

_ ase ver vityvi.

_ aba, rogor ityviT?

_ wina reJims axasiaTebda, rame

rom moxdeboda, ucbad meore

faqts gamoagorebda, raTa pirveli

gadafaruliyo, Tumca yvelaferi

es axlandelma xelisuflebamac

kargad gadmoiRo. ise,

maT raRac mainc aaSenes, amaT ki

esec ver gaakeTes!

mokled, gadafarvas ki ara, sapatriarqoSi

mimdinare skandals

ufro specoperacias varqmev, romelic

„cianidis saqmiT” daiwyo.

faqtebi ar maqvs, rom xelisufleba

davadanaSaulo, magram naTelia:

arc komunistebis, anu 70-ian wleb-

Si, arc _ gamsaxurdias, arc _ SevardnaZis

da arc TviT saakaSvilis

drosac ki eklesias aseTi mZime

dartymebi ar miuRia. amitom xelisufleba

xels nu afaTurebs,

eklesias Tavi daanebos da aRarc

mTvrali Tu fxizeli qorepiskoposi

gamova da xelisuflebis

pirvel pirebs xels ar daadebs.

_ yvela qmedebas Tavisi mizani

aqvs. aqedan gamomdinare, xelisu-

flebas eklesiaSi specoperaciis

Catareba risTvis awyobda?

_ faqtebi ar maqvs, magram Cans,

rom mTavroba xels afaTurebs da

amis mizani, SesaZloa, isaa, rom

xelisuflebas, iseve rogorc Zalian

bevr sxva organizacias, uwmindesisa

da unetaresis aseTi avtoriteti

ar siamovnebs!

yovel SemTxvevaSi, amas ar gamovricxav.

faqti ki isaa, rom umaRlesi

ierarqi, anu qorepiskoposi,

gamodis da ambobs, xelisuflebas

uwmindesis ganadgureba da Tavisi

kacis moyvana undao. es jer nasvamma

Tqva, mere fxizelmac gaimeora.

amis miuxedavad, es udiplomo sasiZosaviT

rom gvyavs, gaugebari

mTavari prokurori da gaiZaxis, es

gancxadeba mtkicebuleba ar ariso,

amaze didi anekdoti raRa gindaT?!

yvelaferi es bevri ramis

maniSnebelia.

_ yvelafer amis gaTvaliswinebiT

qveyana seriozul Cix-

Sia, batono gigla?

_ aucileblad!

jer kidev eri da xalxi varT,

gigla baramiZe:

`zalkaliani gaeroSi

lavrovs exveweboda,

Semxvdio, mere ki,

vaime, rame ar

damwamono da

moityua, Sexvedra me

ar mindoda, TviTon

Semxvdao!~

amasTan, saqarTvelo, rogorc

geografiul-teritoriuli er-

Teuli, arsebobs, magram saxelmwifo,

Tavisi niSnebiT, ar arsebobs!

_ da es niSnebi ra aris?

_ saxelmwifo Tavis daniSnulebas

verc strategiuli TvalsazrisiT

asrulebs, verc _ geopolitikuri

da rac umTavresia _

sakuTar xalxs ver uvlis da es saxedakrguli

mTavroba yvela pirobas

qmnis, qarTvelma kacma, Tavi

rom gadairCinos, saqarTvelo datovos!

diax, yvelafers akeTeben,

saqarTveloSi qarTveli kaci ar

iyos!

_ aba, vin unda iyos? Tu qvey-

ana xalxisgan daicleba, xelisu-

flebac xom caitnotSi aRmoCnde-

ba?

_ undaT, rom mxolod TviTon

iyvnen da ucxoeTidan muSaxeli

Semoiyvanon.

_ es, mgoni, konspiraciis Teo-

riaa, batono gigla.

_ aba, sxva ra unda davarqvaT?

axalgazrdebs erTi suli aqvT,

gaiqcnen, igive survili aqvs saSualo

asakis xalxsac. xelisufleba

xalxze ar zrunavs da yvelaferi

is, rac CamovTvale, gana, cota

ramea?!

xelisufleba eris gajansaRebaze,

masobriv samecniero da studentur

kvlevebze unda fiqrobdes,

magram amis nacvlad mxolod

imaze fiqrobs, erTi sakiTxi meoriT

rogor gadafaros, rogor

moiparos da gamdidrdes!

diax, Tanamdebobis pirebs mxolod

ori mizani aqvT: jer erTi,

rogor gaskdnen da muclebi amoiyoron.

meorec, TavianT patrons

fexebi rogor daubanon! am Cinosnebs

meti funqcia ar gaaCniaT!

_ sxvaTa Soris, axlaxan ivaniSvili

„ocnebis” Tbilisis orga-

nizaciis warmomadgenlebs kaWre-

TSi Sexvda da, rogorc iTqva, isi-

ni seriozulad datuqsa. am Sexvedris

Semdeg ganaTlebis ministri

gadadga. mokled, xom ar Sei-

Zleba davuSvaT versia, rom ivaniS

iSvili informaciul vakuumSia

da garemocva atyuebs?

_ aucileblad! metsac getyviT.

_ meti raRa unda miTxraT?

_ marTalia, eseni ivaniSvils

monebiviT Sescqerian, magram

ivaniSvili Tavisi garemocvis ty-

`dRevandeli samarcxvino xelisuflebisa da

parlamentis umravlesobis erTaderTi sazomi

is ki araa, qarTvel xalxs rogor asiamovnos

da saxelmwifo rogor aaSenos, aramed isaa,

erT kacs rogor asiamovnos. hoda, amitomac

vambob, rom es saxelmwifo ar aris da

xuxulasaviTaa CamoSlili!~

veobaSia!

_ amas ris safuZvelze ambobT?

_ jer erTi, realuri informacia

ar aqvs; meorec, iseTi wre

daartyes da iseT alyaSi hyavT am

monuri liqniT, rom ver xvdeba, vin

unda moicilos da vin miiyvanos!

diax, es tyveobaa! ivaniSvili politikur

tyveobaSi hyavT da aqedan

gamomdinare, adekvatur gadawyvetilebebs

ver iRebs!

ministrebi da premierebi ki icvlebian,

magram Sedegi erTmaneTze

uaresia, radgan ivaniSvili sazogadoebasa

da qveyanaSi mimdinare

procesebs ver flobs _ informacias

specsamsaxurebi, ministrebi

da aseve uaxloesi garemocva ar

awvdis! Cven yvelaferi viciT, rac

marcxniv da marjvniv xdeba, amitom

sruli pasuxismgeblobiT vambob,

rom es asea!

es kaci SeiZleba, vinmes moswons

an ara, magram faqtia: es kaci Wkviani

da niWieria.

_ Tu ar icis, sazogadoebasa da

qveyanaSi ra xdeba, niWieri

rogorRaa, batono gigla?

_ amdeni welia, qveyanas ise mar-

Tavs, rogorc mefe.

_ mefe ra SuaSia?

_ is uflebebi mefeebs ar hqondaT,

rac mas aqvs!

_ ivaniSvilma garemocvidan vin

unda moicilos, rom tyveobisgan

ganTavisufldes?

_ mTavari erTi an ori kaci ar

aris, aramed sistemaa, romliTac

garemocvasa da ministrebs arCevs,

anu Tavad unda monaxos Zala, rom

es sistema Secvalos, Torem igi

moaxrCobs, gagudavs da gaanadgurebs!

_ rogorc Cans, ivaniSvils es

sistema moswons da amitomac ar

cvlis.

_ hoda, saqmec es aris: roca

liders sistema moswons da kmayofilia,

misi ganadgurebis procesi

ai, swored maSin iwyeba, magram

amas ver vxvdeba. es sistema imitom

moswons, rom realuri informacia

ar aqvs _ ekonomikuri stagnaciaa,

lari gaufasurebulia, magram hgonia,

radgan TbilisSi bevri manqana

12

12 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

garemocvis tyveobaSia!~

dadis, Turme, xalxi kmayofilia

da kargad cxovrobs, magram ase ar

aris da amas vambob ara rogorc

opozicioneri, aramed rogorc

meaTe Taobis Tbiliseli kaci da

moqalaqe, romelsac qveyanaze

guli stkiva!

biZina ivaniSvili sakuTar Tavs

mixedavs an ver mixedavs _ es sxva

problemaa, magram radgan procesebs

jer kidev is marTavs, yovel

SemTxvevaSi, saxelmwifoebriv institutebSi,

minda, rom realobas

xedavdes, magram vimeoreb: ivaniSvili

realobas ver xedavs, Torem

ministrebad amden ugunurs ver

vnaxavdiT!

Tu vinme utvino, ucodinari,

ubiografio da absoluturad usaxoa,

ivaniSvils yvela Tanamdebobaze

hyavs da eseni risi gamkeTeblebi

arian?!

_ batono gigla, yvelaferi es

msoflios TvalSi saxelmwifos,

maT Soris, opoziciis imijzec xom

moqmedebs?

_ ra Tqma unda. saxelmwifo rom

araa, es yvela mimarTulebiT Cans

_ saqarTvelo saTvalavSi arsad

weria, arc erT politikur panelsa

da diplomatiur Sexvedraze.

daSlil da saxedakargul ukrainas

kidev axseneben, radgan didi

teritoria aqvs da mosaxleobac

bevri hyavs, saqarTvelo ki sadme

xsenebaSi aris?! naxeT, evopasa da

aSS-dan Camosuli Cinovnikebi an

yofili Cinovnikebi rogor gvepyrobian.

_ rogor gvepyrobian?

_ ise, rogorc koloniis warmomadgenlebs!

ise, ratom xdeba, rom sazRvari

yovelTvis saqarTvelos sazianodaa

gavlebuli da am SemTxvevaSi

mxolod CrdiloeTs ar vgulisxmob.

gamagebineT, yvelgan ruseTi

xom araa da ase ratom xdeba?

_ ukacravad, raze saubrobT?

_ dainaxes, rom saqarTvelos

mebrZoli da gulSemtivari Tanamdebobis

pirebi ar hyavs!

_ vTqvaT, asea, magram sagareo

saqmeTa ministris gadadgomas rom

iTxovT, amiT problemebi mog-

vardeba?

_ zalkaliani usaxuri figuraa.

_ usaxuri ratomaa?

_ albaT, gaxsovT, alasanias

dros rom garboda, magram mere,

albaT, foCian kanfetebs dahpirdnen

da uceb ukan dabrunda, anu

jer gaiZaxoda, saqarTvelo proevropuli

araao, mere ki moefernen

da Tqva, ara, SemeSala, proevropuli

yofilao.

mokled, zalkaliani am degradirebuli

aRmasrulebeli struqturebis

saxea.

_ hoda, misi gadadgomiT ra

Seicvleba?

_ meomari da mebrZoli ministri

sagareo kuTxiT sakiTxebs daayenebs.

es ki yvelafers farcxavs da

gatrunulia.

kidev erTxel vkiTxulob: ratom

ar viciT, sademarkacio komisia

yoveldRiurad ras akeTebs _

am komisiaSi vin arian da ra

masalebs eyrdnobian?

saerTod, sazRvari da teritoria

„qarTul ocnebas” vin dauTmo?

saqarTvelos miwa Tqveni, Cemi da

yvelasia da ratom ar viciT, es

`mdabioebi movidnen, gamdidrdnen

da oRond wynarad iyvnen, arc

gareji adardebT, arc _ atoci~

komisia ras akeTebs, gatrunuli

rom aris?

vimeoreb: azerbaijani Cveni megobaria

da mxolod warmatebas vusurveb,

magram megobroba calmxrivi

xom ar aris?! gaiZaxian, ai, energoresursebze

varT damokidebulnio.

ki magram, azerbaijani araa

saqarTveloze damokidebuli? Tu

ara saqarTvelo, evropaSi energoresursebs

saidan gaitans _ somxeTidan,

iranidan, yazaxeTidan Tu

ruseTidan? mokled, ormxrivi interesia.

_ anu, batono gigla, ggoniaT,

rom Cveni xelisufleba garejTan

dakavSirebiT rame garigebazea

wasuli?

_ garigebaze ar vsaubrob, magram

vici, rom azerbaijani Tavis

qveyanas kargad uvlis. Cven ki imis

problema gvaqvs, rom daviTgareja

movilocoT da Cveni xelisufleba

imas ver amtkicebs, rom is

teritoria, sadac CiCxiturisa da

udabnos monastrebia, istoriulad

saqarTvelos ekuTvnis da sabWoTa

rukebSic saqarTvelos teritoria

iyo!

_ mokled, sanam saqarTveloSi

„seqsebis aJiotaJia”, amasobaSi,

SesaZloa, daviTgareja davkar-

goT?

_ mxolod daviTgarejaze ar

vlaparakob. aqeT uaresi mdgomareobaa

_ osebi da rusebi yovel

kilometrsa da metrze gadmodian.

sxva mimarTulebiTac uamravi problemaa.

demokratiaze arafers vambob,

magram demografiasa Tu narkotikebis

moxmarebasTan dakavSirebiT

katastrofuli mdgomareobaa

_ narkotikebze damokidebuli axalgazrdebi

momravldnen.

aseve umZimesi mdgomareobaa

ganaTlebis sistemaSi _ aTasobiT

adamiani skolidan gamodis da ar

amTavrebs, moSimSile bavSvebis

raodenoba ki asi aTass ascda.

hoda, am viTarebaSi qarTveli

kacisTvis mTavari, Turme, is yofila,

rom defaqto sazRvarTan Sarvali

Caixados an pederastia.

saqarTvelos amis meti problema,

Turme, ar aqvs!

_ homofobiur Temebs opozi-

cia, ufro sworad, opoziciis

erTi frTa, kerZod, vasaZe aaqti-

urebs xolme, batono gigla.

_ jer erTi, vasaZe politikuri

Zala araa. meorec, gamoxatvisa da

`ivaniSvili realobas ver xedavs, Torem

ministrebad amden ugunurs ver vnaxavdiT! Tu

vinme utvino, ucodinari, ubiografio da

absoluturad usaxoa, ivaniSvils yvela

Tanamdebobaze hyavs da eseni risi

gamkeTeblebi arian?!~

sadRac dgomis ufleba yvelas

unda hqondes, maT Soris, vasaZesac,

magram Zaladoba da muSti-krivi ar

SeiZleba.

ise, es filmi ar minaxavs, magram,

albaT, vnaxav _ mainteresebs, ra

aris, Tumca imiT, rac kinoTeatrebTan

xdeboda, am filmis ufaso

reklama ufro gaakeTes, vidre is,

rom es filmi ar eCvenebinaT. yovel

SemTxvevaSi, me ase davinaxe.

_ amasobaSi Tqveni politikuri

Zala, rogorc vatyob, Zalian

gaaqtiurda.

_ diax, asea. konferenciebsa da

yrilobebs vatarebT. rac mTavaria,

am fonze Cveni mxardamWerebis

raodenoba gaizarda da mudmivad

modian arTu mxolod mxardamWerebi,

aramed gawevrianebis msurvelebi

da yovel kvira ori-sami

dRe mandatebis gadacemas eTmoba.

ai, aWaraSi viyaviT, axla imereTSi

mivdivarT, mere _ kaxeTSi. saer-

Tod, Cveni amomrCeveli da sazogadoeba

arasodes mogvityuebia da

imas vambobT, rac realobaa da

risi gakeTebac gvinda.

_ batono gigla, xalxis ganwy-

oba rogoria?

_ aWaraSi partiis regionuli

da raionuli xelmZRvanelebi

avirCieT, Sexvedras xuTasze meti

adamiani eswreboda da, iciT, xalxs

rogori ganwyoba aqvs? _ xelisuflebis

gagoneba aravis unda! Sei-

Zleba, Cven ar gviWerdnen mxars,

magram adamianebma dainaxes, rom es

xelisufleba mosaxleobas atyuebs

_ rasac dahpirda, araferi gauke-

Ta da, piriqiT, TviTon gazuluqda!

xalxi imasac xvdeba, rom ar

SeiZleba, romelime berwadSobil

ideas saflavSi Cahyves.

_ amiT risi Tqma gindaT, ba-

tono gigla?

_ ai, magaliTad, safrangeTis

prezidenti gamodis da ambobs,

nato Tavis funqcias ver asrulebs,

natos tvini mokvdao, anu, rogorc

Cans, evropam Tavisi Zalebi

unda Seqmnas. Cven ki maincdamainc

erTi idea agviCemebia, magram am

ideis iqiT araferi keTdeba! Cveni

politikuri gundi saqarTvelos

mosaxleobas yovelTvis realobas

eubneba, arafers vmalavT da xalxs

ar veTamaSebiT. yvelaferi es cxovrebam

daadastura.

nino burjanaZem ramdenjer

Tqva, moskovSi Cavalo, magram iq

Casvla ki ar siamovnebs.

_ aba, Tu ar siamovnebs, ratom

unda Cavides?

_ Cven briuselSic CavalT da

aSS-Sic, magram mTel rig rTul

sakiTxebze ruseTTan rom urTier-

Toba dasalagebelia amaze „ocneba”

da, maT Soris, opoziciac axla

alaparakda. Cven ki amas didi xania,

vambobT.

_ batono gigla, Cveni saubris

reziume gavakeToT.

_ ki batono.

_ „ocneba” 2012 wels xelisuflebaSi

xalxis didi ndobiT mov-

ida, magram es mandati aRar aqvs.

mosaxleobis ndoba ratom gaf-

langa da xalxs imedi ratom ar

gaumarTla?

_ es mandati „ocnebas” realurad

aRar aqvs. ki gaiZaxis, 60 procentio,

magram es imis maniSnebelia,

isev gayalbebas apirebs, magram

amis uflebas arc Cven mivcemT

da arc _ upirvelesad, saer-

TaSoriso organizaciebi. rac Seexeba

mandatis gaflangvas, amis

erTi mizezi araprofesionalizmia,

meore _ simxdale, anu seriozuli

politikuri nabijebi ver gadadga

da mesame _ kohabitaciaSi Zalian

tkbilad igrZno Tavi. mdabioebi

movidnen, gamdidrdnen da oRond

wynarad iyvnen, arc gareji adardebT,

arc _ atoci.

_ batono gigla, „ocneba” xe-

lisuflebaSi mosasvlelad iqneb,

mzad ar iyo da yvelaferi is, razedac

saubrobT, amitomac dae-

marTa?

_ diax, mzadac ar iyo. imas ar

vambob, rom „nacionalebi” angelozebi

iyvnen, magram me Tu mkiTxavT,

„ocnebas” Tavidanve koaliciuri

mTavroba unda Seeqmna da profesionalebi

da wesieri xalxi moeyvana.

aseTi adamiani saqarTveloSi

Zalian bevria. aseve ucxoeTSi myofi

qarTveli specialistebi unda

Camoeyvana da saqme ukeTesad iqneboda.

sxvaTa Soris, SemiZlia, „ocnebas”

erT dReSi Camovurigo adamianebis

sia, romlebic aTasjer

ukeTesebi arian, vidre mTavroba-

Si myofi ministrebi!

_ anu gamosavali es aris?

_ diax, amas unda moyves sistemuri

cvlilebebi, ekonomikaSi seriozul

nabijebs gadadgam, aseT

mosamarTleebs ar moiyvan da qveynis

mSenebloba meti raRaa? am zalkalians

ras gadavekide, magram

roca mTavrobaSi aseTi mkvdrebi

gyavs, ra ginda, rom gaakeTo? es kaci

gaeroSi diplomatiur panelze

idga da lavrovs exveweboda, _

Semxvdio. Sexvda da mere, vaime,

rame ar damwamono, tyuils ambobda,

_ ara, Sexvedra me ar mindoda

da TviTon Semxvdao, anu Tavi

Seircxvina.

_ mokled, batono gigla, win

mZime 2020 gvelodeba, ara?

_ diax, mZime iqneba, radgan amaT

imis daTmoba ar undaT, rac jer

kidev aqvT, magram gamoricxulia,

ar gavataninebT. politikaSi aseTi

termini arsebobs _ „vin vis!” es

Zaladobrivi ki ara, politikuri

terminia. mokled, imis Tqma minda,

rom amaT arCevnebis gayalbebis

uflebas xalxi aRar miscems!

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

13


ratom ar SeiZleba saqarTve-

loSi religiuri organizaciebis

daregistrireba da igive konsti-

tuciiT umaRlesi sasuliero pi-

ri aris Tu ara xelSeuxebeli? _

„qronika+~ gTavazobT intervius

iurist lia muxaSavriasTan, ro-

melic saeklesio skandals sxva

WrilSi ganixilavs.

_ qalbatono lia, yvelafer

imas, rac bolo dros xdeba, kanonis

enaze ra hqvia da ra samarT-

lebriv formaSi jdeba?

_ samwuxarod Tu sabednierod,

es iurisprudenciis sfero ar

aris, garda im SemTxvevisa, roca

saubari, SeiZleba, mZime danaSaulis

dafarvaze iyos.

_ „mZime danaSaulis dafarva-

Si”, albaT, meufe iakobis gancxa-

debebs gulisxmobT, ara?

_ diax, diax. is, rasac meufe

acxadebs, xandazmuli araa da es

Zalian mZime danaSaulSi braldebaa,

magram am intervius Semdeg

mTavrobam sruliad araadekvaturi

gancxadebebi gaakeTa. prokuraturasac

sruliad araadekvaturi

reaqcia hqonda. swored yvelaferi

es mafiqrebinebs: meufe iakobis

gancxadebebi gamogonili ki

ara, ufro simarTlesTanaa axlos!

_ e. i., raxan sisxlis samarTlis

saqme ar aRZra, proku-

raturam danaSauls daafara

xeli?

_ ra Tqma unda. iciT, ra xdeba?

_ ra?

_ aseT faqtze rigiTi, sruliad

ucnobi moqalaqis gancxadeba

ar unda darCes uyuradRebod.

roca aseT gancxadebas televiziiT

qorepiskoposi akeTebs, magram

saxelmwifo organoebi ar reagirebs,

es, ubralod, Tavxedobaa

da mZime suraTs xatavs! TadumaZis

adgilze me rom vyofiliyavi, gamo-

Ziebas formalurad mainc daviwyebdi

da mere vityodi, ar dadasturda-meTqi

an raRac jandabas vityodi.

axla ki yvelaferi es bombia,

romelic momarTuli meqanizmiT

muSaobs! amitom es bombi aucileblad

aufeTqdebaT!

_ meufe iakobma ori gancxadeba

gaakeTa. erTi gancxadeba pa-

triarqs exeboda, meore _ rekets.

qalbatono lia, Tqveni, rogorc

iuristis azriT, danaSaulis niS-

nebs romeli gancxadeba Seicavs?

_ orive.

_ meufe iakobis is gancxadeba

ganvixiloT, romelic rekets ex-

eboda. mTavari prokuraturis

gancxadebiT, amaze sisxlis sa-

marTlis saqme imitom ar aRiZra,

rom e. w. reketis erT-erTma figurantma,

anu savaraudo daz-

aralebulma, momxdari uaryo, anu

saqarTvelos rigiTma moqalaqem

14

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`saqarTvelos konstituciiT yvela Tanasworia

bolo dros agorebuli saekle-

giorgi abaSiZe

sio skandalebis fonze iuristi

lia muxaSavria iTxovs, rom gam-

Wvirvale mxolod sinodis sxdomebi ki ar gaxdes, aramed im ud-

edmamo, miusafari da mzrunvelobamoklebuli bavSvTa saxlebis

karic gaixsnas, romelic eklesiis, ase vTqvaT, daqvemdebarebaSia.

„qronika+~-sTan muxaSavria ambobs, rom aravin icis, am saxlebSi

ra xdeba, radgan saxelmwifo monitorings ver atarebs, arada,

Cveni respondentis ganmartebiT, romelic ori bavSvis mSvile-

belia, yvelaze mowyvlad jgufs swored es arasrulwlovnebi

warmoadgenen! amas garda, iuristi konkordatze, anu eklesiasa

da saxelmwifos Soris dadebul xelSekrulebazec akeTebs

gancxadebas da ganmartavs, rom am aqtiT saxelmwifo qveyanaSi

moqmed sxva religiur konfesiebs, marTlmadideblobasTan Se-

darebiT, diskriminaciul mdgomareobaSi ayenebs.

msgavsi gancxadeba rom gaakeTos

da romelime Tanamdebobis piri

reketSi amxilos, gamoZieba ar

daiwyeba?

_ cxadia, unda daiwyos da ase

unda dadgindes, vin aris mtyuani

da vinmes brali unda waredginos

Tu ara. mokled, meufe iakobis gancxadebaze

gamoZieba formalurad

yvela SemTxvevaSi unda dawyebuliyo.

rogor SeiZleba, araferi

gagikeTebia da acxadeb, es, batono,

sagamoZiebo sakiTxi ar ariso?!

_ vinaidan gamoZieba ar daiw-

yo, Tqven, rogorc gamocdil iurists,

xom ar SegeqmnaT STbeWd-

ileba, rom sapatriarqo da xeli-

sufleba erTmaneTs gaurigdnen?

_ Zalian mZimea, Tu warmovidgenT,

rom sapatriarqos maRali

ierarqis mxridan es SantaJisTvis

gakeTebuli gancxadeba iyo.

zogadad, am versias arsebobis

ufleba aqvs, radgan meufe iakobs

epatia da Seendo, magram ra Seendo

_ bilwsityvaoba Tu is faqtebi,

rac daasaxela? rogorc Cans,

sinodis wevrebisTvisac ki es gaurkveveli

darCa. mokled, aRniSnuli

faqti eklesiis mimarT ndobas

seriozulad uTxris Zirs da ama-

Si, albaT, yvela dameTanxmeba.

_ meufe iakobis gancxadebebma

eklesias Ziri ratom unda

gamouTxaros?

_ Cven warmogvidgenia, rom sasuliero

piri, miT umetes, Tu is

maRali ierarqia, tyuils ar ikadrebs,

miT ufro, aseTi formiT,

magram Tu davuSvebT, rom yvelaferi

is, rac meufe iakobma Tqva,

marTalia, e. i., sapatriarqos uRirda,

rom es ambavi am formiT yofiliyo

Sesrulebuli da ganxorcielebuli,

radgan sanacvlod

raRac miiRo. Tu am SeTqmulebis

Teorias gaviziarebT, maSin arsebobis

ufleba am versiasac eqneba!

zogadad, Cven vcxovrob qveyanaSi,

sadac yvelaferi „mosula”.

amitom, isic unda davuSvaT, rom

aseTi garigebac SesaZloa da „mosula”.

_ ise, Tu saubari Ziris gamoT-

xrazea, eklesias sxva ramem ufro

avno, vidre xelisuflebis mier

patriarqis SesaZlo gadayenebaze

kuluarulma msjelobam, anu am

SemTxvevaSi meufe iakobis skan-

dalur gancxadebebs vgulisxmob.

_ diax, meufe petres gancxadebebma

meufe iakobis gancxadebebi

gadafara.

_ hoda, iqneb, yofili Wyondi-

delis gancxadebebic swored

gadafarvas emsaxureboda? ise, ra

ufro mZime danaSaulia _ meufe

iakobis

nTqvami Tu meufe _ pe-

tresi?

_ meufe iakobis naTqvami ufro

lia muxaSavria:

`kanonSi gamonaklisis

wesiT Caiwera, rom

marTlmadideblur

eklesiasa da

sapatriarqos auditis

samsaxuri ar amowmebs~

mZime danaSaulia.

_ damisabuTeT, ratom?

_ seqsualuri danaSauli,

rogori umZimesic unda iyos igi,

mainc individualuri saxisaa da

visac ar unda, rom msgavsi dana-

Sauli ganmeordes, damnaSaves gamoavlens

da dasjis, magram roca

imazea laparaki, rom saxelmwifo

reketi midis da amasTan, saxelmwifo

eklesiis Zalian maRali rangis

sakiTxebis mogvarebaSi uzneo,

dauSvebeli da kanonikuri samar-

TliT ukanono qmedebebiT ereva,

es mxolod mZime ki ara, masStaburi

danaSaulia, romelic instituciis

dangreviskenaa mimarTuli.

vimeoreb: seqsualuri Seviwroebis

faqtebi, rac unda mZime da

amoraluri iyos igi, instituciasa

da mis mimarT ndobas Zirs ar

uTxris. yvelafers Tavi rom davaneboT,

protestantuli Tu kaTolikuri

eklesia periodulad

TviTganwmendas axdens, adasturebs

xolme aseT erTeul SemTxvevebs

da damnaSaveebis dasjaze

gancxadebas avrcelebs. anu amisgan

eklesia iwmindeba. axla gavigeT,

rom msgavsi faqtebi Cvens eklesia-

Sic yofila, gamovlenila da viRacebs

sasjelebic miuRiaT, magram

yvelaferi es sazogadoebisTvis

aqamde Zalian dafaruli iyo. saer-

Tod, am sferoSi sibnele ki ara, absoluturi

ukunia da radgan asea,

ratomac ara?!

_ ver vxvdebi, saubari saiTken

migyavT, qalbatono lia?

_ iZulebuli var, aseTi daSvebac

gavakeTo.

_ anu rogori?

_ faqtebi, romlis Sesaxebac

axla gavigeT da cota gaavanalizeT,

Zalian mZime suraTs xatavs.

_ geTanxmebiT, magram zogi

`roca aseT gancxadebas televiziiT

qorepiskoposi akeTebs, magram saxelmwifo

organoebi ar reagirebs, es, ubralod,

Tavxedobaa da mZime suraTs xatavs! TadumaZis

adgilze me rom vyofiliyavi, gamoZiebas

formalurad mainc daviwyebdi da mere

vityodi, ar dadasturda-meTqi an raRac

jandabas vityodi. axla ki yvelaferi es bombia,

romelic momarTuli meqanizmiT muSaobs!

amitom es bombi aucileblad aufeTqdebaT~

fiqrobs, rom meufe petres gancx-

adebebi, ubralod, ciliswamebaa,

da amitom igi unda daisajos.

Tqven ras ityviT?

_ CvenTan ciliswameba sisxlis

samarTlis wesiT ar isjeba da mediasac

veravin uCivis xolme, radgan

mtkicebis tvirTi mosar-

Celezea. bolo 10-12 wlis ganmavlobaSi

am tvirTis aweva veravin

moaxerxa, amitom, Cemda samwuxarod,

media gayviTlda da met-naklebad

upasuxismgeblo gaxda.

sxvaTa Soris, sazogadoebac

upasuxismgeblo gaxda _ socialur

qselebSi iseTi rameebi iwereba,

adamianebi erTmaneTs iseT talaxs

esvrian da iseTi siZulvilis ena

trialebs, magram aseTi rameebis

mimarT samarTlebrivi normebi ar

arsebobs da amitomac TavaSvebulobas

sruli gasaqani aqvs.

_ e. i. ciliswamebisTvis dasjis

momxre xarT?

_ ara, amas mxars ar vuWer, miuxedavad

imisa, rom Zalian negatiuri

movlenebi damkvidrda. ciliswamebis

winaaRmdeg sxva meqanizmebia.

_ mainc, romeli meqanizmebi?

_ ganaTlebis, kulturuli da

sxva civilizebuli RonisZiebebis

saxiT, riTic sazogadoeba gajansaRdeba,

Torem mxolod dasjiT

borotebasTan brZolis mogeba SeuZlebelia

da es sayovelTaodaa

cnobili!

_ ciliswamebaze gamaxsenda: Tu

ar vcdebi, walkis episkoposma vi-

deomimarTva gaavrcela, sadac

pirdapir ambobs, konstituciiT

patriarqi xelSeuxebelia da

samoqalaqo sasamarTloSic ver

dauZaxebeno.

_ euf!

_ ratom „euf”? konstituciiT

patriarqi, marTlac, xelSeuxebe-

lia?

_ ara, ra Tqma unda! saqarTvelos

konstitucia ambobs, rom yvela

Tanasworia da „yvelaSi” igulisxmeba

yvela, gamonaklisis gareSe!

mesmis, rom saeklesio pirs patriarqi

am „yvelas gareSe” warmoudgenia,

magram konstituciasa da kanonSi

es ase ar weria.

_ patriarqs xelSeuxeblobis

garantias, iqneb, konkordati

aZlevs?

_ ara, es teqsti kargad vici da

msgavsi iqac araferi weria, Tanac

14 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

da xelSeuxebeli arc patriarqia!~

konkordati, anu SeTanxmeba saxelmwifosa

da eklesias Soris, konstituciaqvemdebare,

e. i., konstituciis

qvemoT mdgari normatiuli

aqtia. zemdgomi ki konstituciaa,

romelic ambobs, yvela Tanasworiao.

_ qalbatono lia, zogi fiqr-

obs, rom yvelafer imas, rac axla

xdeba, konkordatma daudo saT-

ave. Tavis droze konkordatis

miRebas mxars uWerdiT?

_ daviwyoT imiT, rom konkordati

swori termini ar aris.

_ ratom?

_ konkordati is aris, roca saxelmwifo

yvela konfensia, romelic

mis teritoriaze moqmedebs,

mrevlisa da aRmsarebelTa raodenobis

miuxedavad, xelSekrulebas

udebs, anu saxelmwifo aravis arc

gamoarCevs da arc upiratesobas

aniWebs an vinmes ar Cagravs.

me, rogorc profesionali, absoluturad

darwmunebuli var,

rom Cvenma saxelmwifom marTlmadideblur

eklesias xelSekruleba

absoluturad mikerZoebulad

daudo. es xelSekruleba yvela

normatiul aqtze zemdgomi, magram

konstituciaze qvemdgomia, anu

kanonze maRlamdgomi aqtia. aseTive

an masTan miaxloebuli xelSekruleba

saxelmwfom saqarTvelo-

Si moqmed sxva konfensiasTan, eklesiasa

Tu religiur organizaciasTan

ar dado. es, Cemi, rogorc

iuristis azriT, aSkara diskriminaciuli

viTarebaa.

es mxolod Cemi azri ar aris da

amis Taobaze, Tavis droze, saer-

TaSoriso organizaciebsac swored

aseTi daskvna hqondaT. mesmis,

rom Cveni konstituciiT, Cveni saxelmwifos

istoriaSi marTlmadideblobas

Zalian mniSvnelovan

rols vaniWebT, magram marTlmadidebloba

saxelmwifo religia

ar aris da Tu sxva religiebisTvis

raime formiT aRiareba gakeTebuli

araa, es aSkarad diskriminaciuli

midgomaa!

amas garda, ar unda dagvaviwydes,

rom saqarTveloSi religiuri

organizaciebis registracia kanoniT

SeuZlebelia, anu Tu religiuri

organizaciebi registracias

moisurveben, e. w. enjeoebi _

arasamTavrobo aramomgebiani organizaciebi

unda gaxdnen, an kanoniT

dasaSvebi sxva iuridiuli statusi

miiRon.

mokled, roca, erTi mxriv, saxelmwifosa

da marTlmadideblur

elesias Soris aseTi sakonstitucio

SeTanxmeba gaqvs, meores mxriv

ki sxva religiur organizacias Tu

eklesias iuridiul pirad registraciis

uflebas ar aZlev, es

kanonis mxridan aSkarad gansxvavebuli

mopyrobaa.

_ qalbatono lia, Tu asea, iu-

ridiuli statusi arc sapatri-

arqos unda hqondes. Sesabamisad,

misi Tundac finansuri Semowmeba

auditis samsaxursac ar SeeZle-

ba, ara?

_ es Zalian saintereso sakiTxia.

sapatriarqo, klasikuri gagebiT,

anu Cveni samarTlebrivi sistemiT,

iuridiuli piri araa, magram

miuxedavad amisa, radgan biujetidan

dafinansebas iRebs, auditis

samsaxurs misi Semowmebis sruli

ufleba aqvs, Tumca kanonSi auditoruli

saqmianobis Sesaxeb gamonaklisis

wesiT Caiwera, rom marTlmadideblur

eklesiasa da sapatri-

`piradad me, rogorc ori bavSvis mSvilebel adamians, Zalian mawuxebda da

axlac mawuxebs, rom eklesiis wiaRSi mzrunvelobamoklebuli, udedmamo da

oboli bavSvebis TavSesafrebi Tu saxlebi arsebobs, magram saxelmwifo

veranair monitorings axorcielebs. Tu gamWvirvaloba daiwyeba, es mxolod

sinods ki ara, am TavSesafrebsac unda Seexos!~

arqos ar amowmebs. diskriminaciuli

mopyrobis esec kidev erTi

Zalian cxadi argumentia! zogadad,

diskriminacia mxolod Cagvras ki

ara, upiratesobis dawesebasac ni-

Snavs.

_ rogorc vici, sapatriarqos

Sps-ebi gadasaxadebisganac gan-

Tavisuflebulni arian, ara?

_ diax, asea.

_ anu sxva biznesebis mimarT

esec diskriminaciaa?

_ diax, sxva Sps-ebi gadasaxadebisgan

ganTavisuflebulebi ar

arian. marTalia, sapatriarqos iuridiuli

piris statusi ar aqvs,

magram mis mier Seqmnili Sps-ebi

gadasaxadebs ar ixdian.

_ es xom, pirdapir Tu iribad

lobistobaa, rac Savi buRal-

teriis albaTobas aCens.

_ gindac Savi daarqviT da gindac

_ yviTeli, Tu aravin Segamowmebs,

ra mniSvneloba aqvs, ra feris

iqneba?

_ konkordati „vardebis revoluciamde”

gaformda. xelisu-

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

fleba, Tqveni azriT, amaze poli-

tikuri qulebisTvis wavida?

_ albaT. yovel SemTxvevaSi,

unda vivaraudoT, rom garkveuli

garigebis nawili iyo.

sxvaTa Soris, am konstituciuri

SeTanxmebis procesi sakmaod

gaumWvirvale gaxldaT da swrafad

moxda, Tan ise, rom Zalian bevri

imdroindeli parlamentari saqmis

kursSic ar iyo. konkordati SevardnaZis

xelmowerilia da,

rogorc maxsovs, maSin Zalian bevri

gaocebuli iyo.

_ gaocebuli ratom iyo?

_ sabolood, xelmoweril

konkordatSi iseTi muxlebic ki

gaCnda, romelic manamde aravin

icoda.

_ Tqveni informaciiT, rome-

lime sxva qveyanaSi eklesiasa da

saxelmwifos Soris msgavsi SeT-

anxmeba arsebobs?

_ ver getyviT, es sakiTxi ar

Semiswavlia, magram, rogorc giTxariT,

termini „konkordati” imas

niSnavs, rom saxelmwifom xelSek-

`zogadad, im sferoSi, romelic aqamde

sazogadoebisTvis bneli da ukuni iyo, sicxade

Sedis, mxolod kargia. ukve imdeni WuWyi

dagrovda, rom ukve zedapirze gadmovida da

raki gadmovida, e. i., SigniT meti siwminde da

sisufTave gaCnda, amitom mgonia, rom

yvelaferi es kargia. isic kargia, rom am

sakiTxebs media Zalian did yuradRebas aqcevs

da bevri adamianic mosazrebas ukve xmamaRla

gamoTqvams, anu meCveneba, rom eklesiis

sakiTxebSi pluralizmis elementi Sevida~

ruleba mis teritoriaze moqmed

yvela religiasa da konfesias daudos

da amiT yvela maTgani met-naklebad

msgavsi samarTlebrivi re-

Jimis sivrceSi Caayenos.

_ yvelafer aqedan gamom-

dinare, im kiTxvas gavimeoreb,

romelic weRan dagisviT: aris Tu

ara konkordati, ase vTqvaT, is

cudi movlena, romelmac eklesia

iqamde miiyvana, sadamdec mivida?

_ ara! konkordati SeiZleba,

cudi ar iyos, Tu saxelmwifo am

politikas gaagrZelebs da sxva

konfesiebsac msgavs an masTan miaxloebul

xelSekrulebebs

daudebs. saerTod, saxelmwifos

mxridan yvelafris legalizacia

da CarCoSi moqceva mxolod pozitiuri

movlenaa.

_ Seqmnili viTarebidan samarTlebrivi

gamosavali arse-

bobs, qalbatono lia?

_ simarTle giTxraT, maincdamainc

ar meCveneba, rom samarTlebrivi

gamosavali arsebobs.

_ saqme ase mZimedaa?

_ saxelmwifo eklesiis saSinao

saqmeebSi ar unda Caerios, radgan

Cven sekularuli saxelmwifo

varT! ise, Tu hgoniaT, rom radgan

gamoZieba ar daiwyes, swored es

niSnavs eklesiis saqmeebSi Caurevlobas,

Zalian cdebian! danaSauli

danaSaulia da mniSvneloba ar aqvs,

vin da sad Caidina. kanonis winaSe

yvela Tanaswori unda iyos da

swored es weria Cvens konstituciaSi!

es sakonstitucio debuleba

gamonakliss ar cnobs. mokled,

am formiT imis deklarireba, ai,

Cven sekularuli saxelmwifo varT

da eklesiis ambebi ar mexebao, Cven,

am qveynis moqalaqeebs, sxva STabe-

Wdilebas gviqmnis!

_ qalbatono lia, erT Temasac

Sevexebi: prezidenti zurabiS-

vili, rogorc Cans, ar apirebs,

rom sinodis Suamdgomloba gaiziaros

da dekanozi mamalaZe Sei-

wyalos, Tumca Tu ise moxdeba,

rom zurabiSvili mamalaZes Seiw-

yalebs, maSin xom gaCndeba kiTxva,

_ ra daaSaves sxva patimrebma?

_ mgoni, zurabiSvili mixvda,

rom misi Sewyalebis kompetenciis

sakiTxi depoSi Sevida da, Sesabamisad,

imasac mixvda, rom Sewyalebis

wesic unda SeimuSaos, komisiac

hqondes, yvela gancxadeba Seiswavlos

da Tu vinmes uars etyvis,

esec unda acnobos. mgonia, rom

zurabiSvili daelodeba, vidre es

wesebi SemuSavdeba, Tavis vaimoratoriumsac

gaauqmebs da dekanozi

mamalaZe sxva SewyalebulTa rigeb-

Si aRmoCndeba.

_ anu manamde ar gaxdeba iZulebuli,

rom sapatriarqos Txovna

daakmayofilos da mxolod ma-

malaZe Seiwyalos?

_ amas, mgoni, ar izams.

_ ratom?

_ es siSlege iqneba! Tu ase moiqca,

es seriozul socialur ukmayofilebas

gamoiwvevs!

warmovidginoT, rom Sewyalebis

mTxovneli xuTi aTasi patimaria.

TiToeulis ukan, minimum, oTxixuTi

adamiani dgas. hoda, aseT

SemTxvevaSi, erTi wuTiT dauSviT,

ra masStabis ukmayofilebaa mosalodneli,

Tu mamalaZes Seiwyalebs

da sxvebis mimarT moratoriums

SeinarCunebs. amitom Tu mas

vinme saRi Wkuis mrCeveli hyavs,

etyvis, rom es ar gaakeTos da mec

amas vurCev!

_ e. i., Tqveni rekomendaciaa,

rom moratoriumis gauqmebamde

mxolod mamalaZe ar Seiwyalos?

_ diax, anu moratoriumis

gauqmeba daaCqaros, komisia Seqmnas

da procedurebic SeimuSaos, rom

yvelas sakiTxi droulad gadawyvitos!

_ sanam saubars movrCebiT,

kidev erT kiTxvas dagisvamT: ar

vici, qalbatono lia, eklesiuri

xarT Tu ara, magram yvelaferi is,

rac vnaxeT, eklesias, romelsac

yvelaze didi ndoba aqvs, Searyevs

Tu ara mas? iqneb, kargicaa, rom

tabu moixsna da imaze saubari,

rac aqamde ar SeiZleboda, ukve

SeiZleba?

_ rac Seexeba imas, var Tu ara

eklesiuri, Tavs uflebas mivcem,

ar gipasuxoT, radgan es Cemi piradi

saqmea, rac sajaro ganxilvas ar

eqvemdebareba, Tumca getyviT, rom

aTeisti ar var!

zogadad, im sferoSi, romelic

aqamde sazogadoebisTvis bneli da

ukuni iyo, sicxade Sedis, mxolod

kargia. ukve imdeni WuWyi dagrovda,

rom ukve zedapirze gadmovida

da raki gadmovida, e. i., SigniT

meti siwminde da sisufTave gaCnda,

amitom mgonia, rom yvelaferi

es kargia. isic kargia, rom am sakiTxebs

media Zalian did yuradRebas

aqcevs da bevri adamianic

mosazrebas ukve xmamaRla gamoTqvams,

anu meCveneba, rom eklesiis

sakiTxebSi pluralizmis elementi

Sevida. ise, Zalian vwuxvar, rom petre

caava sinodis sxdomebis sajaroobas

iTxovs da es aqamde ar

mogviTxovia!

metic, piradad me, rogorc ori

bavSvis mSvilebel adamians, Zalian

mawuxebda da axlac mawuxebs, rom

eklesiis wiaRSi mzrunvelobamoklebuli,

udedmamo da oboli bavSvebis

TavSesafrebi Tu saxlebi

arsebobs, magram saxelmwifo veranair

monitorings axorcielebs.

Tu gamWvirvaloba daiwyeba, es mxolod

sinods ki ara, am TavSesafrebsac

unda Seexos!

_ anu eWvobT, rom am TavSesa-

frebSi rame cudi xdeba?

_ ar minda, cudi vifiqro, magram

roca monitoringi ar xdeba

da aravin amowmebs, maSin dagvarwmunon,

rom yvelaferi kargadaa _

kari gaaRon da gvaCvenon, es bavSvebi

ra pirobebSi cxovroben da es

adgilsamyofeli maTTvis saukeTesoa

Tu ara! Tu amaSi davrwmundebiT,

xom Zalian kargi da Tu ara,

maSin am bavSvebisTvis ramis gakeTeba

iqneba saWiro, bavSvebi yvelaze

daucvel fenas warmoadgenen

da minda, virwmuno, rom eklesia

kargad iqceva!

15


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`sazogadoebas patriarqis garSemo

armaz metreveli

qveyanaSi mimdinare poli-

tikuri movlenebisa da eklesiaSi

arsebuli problemebis fonze sazogadoebaSi

arsebul ganwyobe-

bze „qronika+~ PR sakonsultacio

jgufis xelmZRvanel givi xaWapu-

riZes esaubra:

_ rodesac saxelmwifos winaSe

uamravi gamowvevaa, rogoria sa-

zogadoebrivi ganwyobebi?

_ qveyanaSi arsebuli viTarebidan

gamomdinare, sazogadoebis

ganwyobebi ukiduresad kritikulia.

TiTqos qveyana CixSia da

aqedan gamosavali ver moiZebna.

sazogadoebaSi arCevnebis molodinic

ki didi cvlilebebis gancdas

ar tovebs. 20 ivnisi da mis Semdgom

ganviTarebuli movlenebi, prezidentis

araerTi gaurkveveli

nabiji misi arCevis dRidan, sapatriarqoSi

ganviTarebuli procesebi

da bolos, kinoCvenebis garSemo

atexili aJiotaJi sazogadoebaSi

qaoss qmnis.

prezidentma inauguraciis Semdeg

rac gaakeTa, daviTgarejaSi

Casvla da axali konfliqtis

gaRviveba moaxerxa, TiTqos, gamaerTianeblis

imijis Sesaqmnelad,

realurad ki religiur niadagze

mezobel qveyanasTan urTierToba

daZaba. arada, misi uflebamosileba

momrigebloba unda iyos. gaamwvava

viTareba qveynebs Soris, sazogadoeba

aamxedra da, praqtikulad,

gaqra. Semdeg skandaluri

SewyalebiT Segvaxsena Tavi, romlis

Sesaxebac axsna-ganmartebazec

uari ganacxada. savaraudod, kidev

unda velodoT misgan raime gansakuTrebul

siurprizebs. imedia,

pirdapiri wesiT arCeuli qveynis

bolo prezidenti gamousworebeli

SecdomiT ar dagvamaxsovrebs

Tavs.

_ gverds ver avuvliT

„gavrilovis Rames” da sazogadoe-

briv ganwyobebs...

_ gavrilovis Camosvlam da 20

ivnisis movlenebma sazogadoeba

aRaSfoTa da miviReT is, rac

wlebis winaT gvindoda, dagvesrulebina,

rom parlamentis win

aravin daSavebuliyo. Tumca es ver

avicileT Tavidan, ramac piradad

giorgi gaxarias mimarT ganwyobebi

mkveTrad Secvala. mas am movlenebamde

erT-erT politikur

liderad miiCnevdnen da misi

gapremierebac misaRebi iyo sazogadoebisTvis.

marTalia, is dar-

Ca liderad politikur sivrceSi,

magram misi reitingi daeca.

es da sxva movlenebi absoluturad

gadafara sapatriaqos

Temam. yvelaze maRali ndobis institutze

aseTi dartyma, praqtikulad,

ar gvaxsovs. bevrisTvis

daujerebeli ram gamoifina da

sazogadoeba agoniaSia. axla yvela

politikuri Zala cdilobs, sazogadoebas

daanaxos, Tu rogor

icavs patriarqs da umzers 2020

wlis saparlamento arCevnebs. yvelasTvis

cnobilia, rom 80% sandoobis

mqone institutis dacva

SesaZloa, maT xmebSi aisaxos

arCevnebze.

_ arCevnebs axseneb da misi kon-

turebi Tundac proporciuli

sistemis mxriv jerac bundovania.

_ msgavsi daZabulobebis fonze

proporciuli saarCevno sistemis

raoba sazogadoebisTvis, jer

kidev, gauazrebeli rCeba. ubariero

saarCevno sistemidan gamomdinare,

rTulia saarCevno kampaniis

ise warmarTva, rogorc aqamde.

anu sazogadoebis polarizacia

rTuli iqneba, Tu amomrCeveli gaiazrebs

proporciuli arCevnebis

SesaZleblobebs, rom qveyanas realuri

mravalpartiuli parlamenti

hyavdes. Sesabamisad, Tu msgavsi

tipis daZabulobebi moixsneba

da qveyana mSvid viTarebaSi daiwyebs

svlas arCevnebisken, eleqtorats

dakargavs rogorc

mmarTveli gundi, aseve _ „nacionaluri

moZraoba”.

aqedan gamomdinare, gaucnobierebeli

amomrCeveli da dabneuli

sazogadoeba ufro momgebiani

Cans dRevandeli gadasaxedidan.

amiT sxva politikur Zalebsac

gauWirdebaT sazogadoebisTvis

Tavis wardgena, media isev darCeba

lideri politikuri Zalebis mimdevari,

xolo amomrCeveli iseTive

arCevans gaakeTebs, rogoric

saprezidento arCevnebis meore

turze vixileT.

_ sakmaod Tamami prognozia. da

am viTarebaSi sainteresoa, yvelaze

metad ra awuxebs sazoga-

doebas, xalxs, qveynis mosaxle-

obas?

_ yvelaze metad sapatriarqos,

ufro sworad, patriarqis garSemo

Seqmnili viTareba aRelvebs. axla

rom kvleva CavataroT, albaT,

pirvel adgilze sapatriarqoSi

mimdinare movlenebi gava da ara

umuSveroba da samuSao adgilebi

an konfliqtebi.

mimdinare movlenebis paralelurad

okupanti isev agrZelebs

Tavis saqmes _ e. w. sazRvrebis demarkacias,

xolo Cven imas varCevT,

vin aris kinoTeatrSi da vin _ kinoTeatrTan.

levan vasaZis gamoCena,

axlac da adrec, mgonia, rom

eleqtoratis gazomvas emsaxureba.

TbilisSi SesaZlebelia, es eleqtorati

cotaa, magram ra xdeba

regionebSi? SesaZloa, vasaZes reitingic

ki gaezomos axlo momavalSi.

sazogadoebas aRelvebs,

ra iqneba 2020 wlis arCevnebze.

movlenebi imdenad swrafad vi-

Tardeba da icvleba, gadauwyveteli

amomrCeveli an rCeba, an imatebs.

SeiZleba ambobdes, rom Camoyalibebulia

Tavis arCevanSi, magram

ar aris mtkice. mimdinare movlenebi,

gaurkvevloba da qaosi loialobas

zrdis ruseTis mimarT,

radgan prodasavluri propaganda

Zalian dabalia.

_ anu?

_ kvlevebi gviCvenebs, rom, samwuxarod,

ruseTis mimarT ganwyobebi

dadebiTisken ixreba, rac

Zalian saxifaToa. amis Sedegad,

SesaZloa, momaval parlamentSi

„patriotTa aliansis” msgavsi

Zalebis raodenoba gaizardos da

Tu maT mTavrobis formirebis

procesSi SeeZlebaT monawileoba,

CavTvaloT, rom ministris ramdenime

portfeli maT xelSi aRmoCndeba.

givi xaWapuriZe:

`sazogadoebrivi

azris formirebaze

`mTavari arxi~ ufro

axdens gavlenas,

vidre _ `imedi~

_ mZime prognozia. rogor

aisaxeba sazogadoebrivi ganwy-

obebi qarTul politikur klasze

simpaTiebisa Tu antipaTiebis

kuTxiT?

_ 20 ivnisis movlenebma, laris

kursma, fasebis zrdam da prezidentis

Cadenilma „gmirobebma”

mmarTveli gundi daazarala da mis

mimarT negatiurma ganwyobebma imata.

realurad, sazogadoeba xedavs,

rom qveyana TviTdinebiT midis da

mkveTri naxtomebi ukeTesobisken

ar gvaqvs. praqtikulad, arCevnebidan

arCevnebamde vcxovrobT ara

im gagebiT, rom rame Seicvleba,

aramed vebrZviT „nacionaluri

moZraobis” aCrdils.

erTaderTi, rac rCeba, es aris

sapatriarqos movlenebis gamoyeneba

eleqtoratis mosazidad. gvaxsovs

petre caavas sapatriarqodan

gamosvlis Semdeg xelisuflebis

warmomadgenlebis mxardamWeri

gancxadebebi. am sensitiuri Temis

mimarT sazogadoebis yuradReba

gansakuTrebulia da xelisuflebis

gancxadebebic moqmedebs sazogadoebis

ganwyobebze. Sesabamisad,

rac ufro didi xnis ganmavlobaSi

iqneba es Tema aqtualuri, miT

metad Seecdeba xelisufleba amis

saTavisod gamoyenebas.

_ politikuri aqtorebi, _

rogoria ZalTa balansi, miT

ufro im pirobebSi, rodesac la-

mis yvela politikuri partia

2020 wlis arCevnebSi sakuTar gam-

arjvebaze saubrobs?

_ movlenebi ise viTardeba, rom

politikur Zalebad SeiZleba ukve

erTkaciani partiebic mogvevlinon

da isini parlamentSic Sevidnen.

mTavari movlenebi mas Semdeg

daiwyeba, rac bevri aRmoaCens, rom

„qarTuli ocnebis” saparlamento

siaSi ver moxvdeba. gansakuTrebiT

maJoritarebi, romlebsac finansuri

resursi aqvT. parlamentSi

mosaxvedrad 13 000 xmis miReba

martivi xdeba. magaliTad, oqriaSvilisa

da misTanebisTvis es miRwevadia.

Tundac erTi adamiani rom

Seiyvanos parlamentSi ama Tu im

partiam, maTTvis didi asparezia.

partia sakmaod did dafinansebas

iRebs da kvalificiuri subieqti

xdeba, partiis lideri parlamentis

wevri xdeba da 4 wlis ganmavlobaSi

garantirebulia.

vfiqrob, parlamentSi, daaxloebiT,

10 partia SeZlebs Sesvlas

da umravlesobis aRebas verc

erTi maTgani ver moaxerxebs.

„qarTul ocnebas” umravlesobis

Sesaqmnelad sxvebis xmebi dasWird-

`mimdinare movlenebis paralelurad okupanti

isev agrZelebs Tavis saqmes - e. w. sazRvrebis

demarkacias, xolo Cven imas varCevT, vin aris

kinoTeatrSi da vin - kinoTeatrTan. levan

vasaZis gamoCena, axlac da adrec, mgonia, rom

eleqtoratis gazomvas emsaxureba. TbilisSi

SesaZlebelia, es eleqtorati cotaa, magram

ra xdeba regionebSi? SesaZloa, vasaZes

reitingic ki gaezomos axlo momavalSi~

eba. Tumca mniSvnelovania, vin iqneba

es sxva?! „nacionaluri moZraobis”

an „evropuli saqarTvelos”

daxmarebiT amis gakeTeba, praqtikulad,

lustraciad CaiTvleba

sazogadoebis mxridan, xolo „patriotTa

aliansTan” koalicia

saerTaSoriso doneze qveyanas

Zalian daazaralebs. Semdegi Sesa-

Zlebelia iyos „lelo” da mamuka

xazaraZe. aq SeiZleba vifiqroT

daTmobebze orive mxridan. Tu

„lelos” umravlesobis SeqmnaSi

monawileobis miReba SeeZleba, is

aucileblad ivaWrebs biZina

ivaniSvilTan da SesaZloa, es SeTanxmeba

Sedges. Tumca, vfiqrob,

mxolod „lelos” mandatebi ar

iqneba sakmarisi umravlesobisTvis

da sxva patara partiebic gaxdeba

saWiro, romelic sixaruliT miiRebs

am SemoTavazebas.

vvaraudob, rom „qarTuli ocneba”

xmebis, daaxloebiT, 35%-s,

50-55 mandats miiRebs da Tu „nacionalur

moZraobasa” da „evropul

saqarTvelosTan” koalicias

gamovricxavT, mxolod erTi

partiis mandatebi ar iqneba sakmarisi

umravlesobisTvis. aq „qarTuli

ocnebis” garda, minimum, 2-3

partiis resursi gaxdeba saWiro.

rac Seexeba sxva partiebs, parlamentSi

moxvedra ukve didi gamarjvebaa

maTTvis. sakanonmdeblo

organoSi moxvedris Sansebi aqvT

leiboristebs, „Senebis moZraobas”,

„girCs”, kaxa kukavas da nino burjanaZesac.

_ xSirad saubroben axal poli-

tikur centrze, romlis Seqmnis

konturebi am droisTvis, faqto-

brivad, ar Cans. Tumca calkeuli

personebi acxadeben, rom mesame

Zala iqneba „lelo”. ramdenad Se-

Zlebs es Zala, mesame Zalis misia

itvirTos?

_ e. w. mesame Zalis Camoyalibeba,

praqtikulad, SeuZlebelia, miT

ufro, proporciuli saarCevno

sistemis pirobebSi. metic: gaer-

Tianebuli opoziciac azrs kargavs

da amas maTi lideric xedavs,

radgan iq gaerTianebuli partiebi,

saparlamento siaSi mowinave

adgilebze, minimum, TiTo kacs

moiTxoven. CemTvis rTuli warmosadgenia,

mixeil saakaSvili imas

dasTanxmdes, rom Tavisi erTguli

wevrebis win nika maWutaZe, paata

daviTaia, zurab xaratiSvili da

sxvebi daayenos da daawinauros.

garda amisa, es safrTxes Seuqmnis

Tavad „nacionalur moZraobas”,

radgan Tu pirveli aTeuli sxva-

16

16 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Seqmnili viTareba aRelvebs~

dasxva partiis lideriT dakompleqtdeba,

am SemTxvevaSi ramdeni

mandatis aRebas SeZlebs Tavad

es gaerTianeba? savaraudod, 15

mandatis, saidanac gamodis, rom

minimu 9 sxva partiis wevria,

romelmac SesaZloa, damoukidebeli

TamaSi wamoiwyos.

saakaSvils kargad axsovs 2016

wels saparlamento arCevnebis Semdeg

ganviTarebuli movlenebi da

„nacionaluri moZraobis” gayofa,

ris Sedegadac is umravlesobis

gareSe darCa. igives ganmeorebas

saakaSvili ar dauSvebs. Sesabamisad,

maTi damoukideblad arCevneb-

Si monawileoba ufro realurad

mesaxeba, vidre gaerTianebuli

opoziciis erTiani siiT. amas

emateba dafinansebis sakiTxi,

romelic 10 politikur subieqts

Soris aucileblad iqceva ganxeTqilebis

sababad.

rac Seexeba Tavad „lelos”, is

mxolod im SemTxvevaSi gaxdeba

faqtori, Tu koaliciis SeqmnaSi

monawileobis miRebis Sansi miecema.

sxva mxriv mis maRal konkurentunarianobas

ver vxedav. mesmis,

rom arCevnebamde TiTqmis erTi

weli rCeba da xazaraZe frTxilobs,

burWulaZis bedi ar gaiziaros,

magram Zneli warmosadgenia,

„lelo” mowinave poziciebze

vixiloT. Tumca igi saukeTeso

xuTeulis bolo poziciebze moxvedras

moaxerxebs.

am partiis momavali didad aris

damokidebuli imaze, Tu rogor

ganviTardeba movlenebi anakliis

portTan mimarTebiT. Tu es proeqti

saxelmwifom gadaibara, aqac

gamoCndeba biZina ivaniSvili da

iseve rogorc „bleq si arenas”,

„abasTumnis”, „wyaltubosa” da a. S.

SemTxvevebSi, aqac gaakeTebs ganacxads,

rom Tavad daafinansebs am

umniSvnelovanes proeqts. yvelas

gvaxsovs misi interviu, sadac man

isaubra, rom es proeqti komerciulad

momgebiani ar aris.

_ media da misi gavlena sazoga-

doebrivi azris formirebaze _ im

pirobebSi, rodesac ramdenime tv

arxis Seqmnas vxedavT, gaxdebian

Tu ara isini mTavari moTamaSeebi

sazogadoebrivi azris formireb-

is mxriv?

_ axali arxebis gamoCenam, praqtikulad,

kristalizacia moaxdina

imisa, Tu ramdeni procenti iyo

„qarTuli ocnebis” mimarT radikalurad

ganwyobili „rusTavi 2-is”

mayurebelTa Soris. 10%, realurad,

„mTavar arxze” gadavida, xolo

danarCeni aRmoCnda „rusTavi

2-is”, rogorc brendis, erTguli.

amas ufro Cveva hqvia, vidre _ er-

Tguleba. bolo monacemebiT, „mTavari

arxi” me-3 adgilzea da „rusTavi

2-s” 2-3%-iT CamorCeba.

Tavdapirvelad „rusTavi 2-dan”

Jurnalistebis wasvlam dadebiTad

imoqmeda „tv pirvelis” reitingze,

magram „mTavari arxis” CarTvis-

Tanave man es reitingi dakarga. bolo

erTi Tvis ganmavlobaSi „mTavarma

arxma” SeZlo 10%-is mobilizeba

da axla ukve dgeba urTulesi

procesi _ brZola meore adgilisTvis.

gamoricxuli ar aris,

rom man „rusTavi 2-s” reitingiT

gauswros, magram „imedis” konkur-

`samwuxarod, levan

vasaZes, sadro bregaZesa

da msgavs personaJebs

saSualeba miecemaT,

eklesiis dacvis motiviT

gaaqtiurdnen da mudmivi

daZabulobis fonze

gavataroT saarCevno

periodi. arsebuli

viTareba awyobs

`patriotTa alianssac~

entoba Zalian gauWirdeba.

sazogadoebrivi azris formirebis

TvalsazrisiT mxolod es

reitingi ar aris bevris mauwyebeli.

mTavari gadacemebis reitingebia.

Tavis droze, rodesac „rus-

Tavi 2" da „imedi” Zalian axlos

iyvnen reitingebiT, gadacemebis

kuTxiT saintereso viTareba gvqonda.

realurad, „imedis” gadacemebidan

mxolod gasarTobi gadacemebi

da serialebi gvxvdeboda mowinave

poziciaze da es dResac ase

rCeba, xolo „rusTavi 2-is” SemTxvevSi

_ sainformacio gamoSvebebi

da toqSouebi. Sesabamisad, „rusTavi

2-is” gavlena sazogadoebriv

azrze gacilebiT meti iyo, vidre

_ „imedis”. mogexsenebaT, rom

Turquli serialebi ver iqoniebdnen

gavlenas mosaxleobis politikur

ganwyobebze. anu „rusTavi

2-is” kontents, Tavis droze, gacilebiT

meti gavlena hqonda, vidre

_ „imedis”. konkretuli monacemebi

ar maqvs da, Sesabamisad, cifrebiT

ver visaubreb, magram, didi

albaTobiT, „mTavari arxis” gadacemebi

male iqneba mowinave poziciaze,

anu gvaramias kontenti sazogadoebriv

ganwyobebze metad

gavlenadi gaxdeba. praqtikulad,

20%-ani reitingis mqone „imeds”,

sainformaciosa da toqSouebis

reitingSi 10%-iani „mTavari arxi”

epaeqreba da sazogadoebrivi

azris formirebas axdens. aqedan

gamomdinare, „rusTavi 2-is” sainformacio

politikis cvlilebam

didi veraferi moutana „qarTul

ocnebas”. marTalia, am arxze dar-

Cenili mayurebeli arasasurvel

kontents ver naxavs, magram vfiqrob,

mxolod es ar iyo „rusTavi

`konkretuli monacemebi ar maqvs da,

Sesabamisad, cifrebiT ver visaubreb, magram,

didi albaTobiT, "mTavari arxis" gadacemebi

male iqneba mowinave poziciaze, anu gvaramias

kontenti sazogadoebriv ganwyobebze metad

gavlenadi gaxdeba. praqtikulad, 20%-ani

reitingis mqone "imeds", sainformaciosa da

toqSouebis reitingSi 10%-iani "mTavari arxi"

epaeqreba da sazogadoebrivi azris

formirebas axdens. aqedan gamomdinare,

"rusTavi 2-is" sainformacio politikis

cvlilebam didi veraferi moutana "qarTul

ocnebas". marTalia, am arxze darCenili

mayurebeli arasasurvel kontents ver naxavs,

magram vfiqrob, mxolod es ar iyo "rusTavi

2-isTvis" brZolis mizani~

2-isTvis” brZolis mizani.

ratom gaaCera sainformacio

gamoSvebebi „rusTavi 2-ma”, CemTvis

dRemde gaugebaria. strasburgis

gadawyvetlebis Semdeg xom cxadi

iyo, rom raRac msgavsi SeiZleboda

momxdariyo, rasac menejmenti

mzad unda daxvedroda. Jurnalistebis

wasvlis Semdeg reitingi

maSinve ar dacemula da umokles

vadebSi sainformacios eTerSi gaSvebis

SemTxvevaSi, mcirediT, magram

arxi mainc SeinarCunebda mayurebels.

moqmedi arxi imdeni xniT

iyo gaCerebuli, rom gvaramiam axali

arxis eTerSi gaSveba SeZlo.

Tu „rusTavi 2-is” gaCerebiT vinme

fiqrobda, rom „imedis” reitingi

aiwevda, rbilad rom vTqva, cdeboda.

rogor SeiZleba, vinmem warmoidginos,

rom „rusTavi 2-is” mayurebeli

„imedis” kontentiT dakmayofildeba?

metic: is „tv pirvelis”

kontentiTac ki ar dakmayofilda.

faqtia, rom am gayofiT

xelisuflebam gaigo radikaluri

mowinaaRmdegeebis wili satelevizio

auditoriaSi, Tumca ver gaTvala

sainformacios reitingi da

misi gavlena sazogadoebaze. dRes

sazogadoebrivi azris formirebaze

„mTavari arxi” ufro axdens gavlenas,

vidre _ „imedi”.

_ socialuri media da tradi-

ciuli mediasaSualebebi, _ aq

rogoria ZalTa balansi? miT

ufro, rodesac Cven xSirad

vsaubrobT trolebze, feikniuse-

bze. ufro saiT ixreba daintere-

sebuli pirebis arCevani?

_ socialuri media dRes didi

gavleniT sargeblobs da es gavlena

dRiTi dRe izrdeba, rac gansakuTrebiT

igrZnoba TbilisSi,

Tumca regionebSic Zalian mzardia.

gansxvaveba isaa, rom dedaqalaq-

Si e. w. feikniusis identificirebas

ufro axdens mosaxleoba, vidre

_ regionebSi. socialur

qselebs gavlena aqvs qveynis mas-

StabiT. muSaobs trolebic, feikniusebic

da imuSavebs manam, sanam

sazogadoeba ar iswavlis garkvevas,

ra aris simarTle da ra _

feikniusi.

samwuxaroa, rom socialuri

qselebis marTvis SesaZlebloba

bevr politikur partias ar gaaCnia

da maTi kontenti saintereso

ar aris. erTian sakomunikacio

strategiaSi ar aris moqceuli

socialuri qselebis marTva da

spontanuria maTi moqmedebebi. umravlesobas

isic ki ar aqvs gazomili,

rodis aris ufro meti momxmarebeli

qselSi da rodis jobs

raime informaciis gavrceleba an

gaziareba.

trolebi dRes sazogadoebriv

azrze gavlenas axdenen. vrceldeba

uamravi feikniusi da am sicruis

tiraJirebiT, komentarebis simravliTa

da Temis aweviT Cveulebrivi

momxmareblisTvis rTulia swori

informaciis gamorCeva.

Tu politikur Zalas ramis miRweva

surs, man socialuri qselebis

efeqtiani marTva unda SeZlos.

sakmarisi ar aris saubari da yiJina

imaze, rom xelisuflebas

„trolebis fabrika” aqvs. am „fabrikis”

Seqmna yvelasTvis ufasoa.

mesmis, rom reklamis finansuri

resursi ar aqvT, magram platforma

arsebobs da mas gamoyeneba

sWirdeba. dReisTvis gavleniani mediasaSualeba

mxolod televizia

da socialuri qselia. politikuri

Zalebis mxridan saubari imaze, rom

winasaarCevnod ar aqvT saeTero

dro da a. S., ukve warsulia da ara

momavali.

_ gverds ver avuvliT saekle-

sio skandals. rogori aisaxeba igi

eklesiis avtoritetze? rogoria

winaswari ganwyobebi?

_ ganviTarebuli movlenebi eklesiis

avtoritetisTvis upirobod

damazianebelia, SeiZleba iTqvas,

_ damangrevelic ki. NDI-isa da

IRI-is kvlevis SedegebSic moxvdeba,

Tu rogor aisaxa bolo drois

movlenebi eklesiis reitingze.

Tumca, rogorc vici, IRI-is kvleva,

romelic dasrulebulia da

male vixilavT, ufro adre Catarda,

vidre es skandali moxdeboda.

amitom me NDI-is kvlevas ufro

velodebi.

rogorc zemoT mogaxseneT, am

movlenebis saTavisod gamoyeneba

„qarTul ocnebas” SeuZlia. amiT

eleqtoratis moxveWis Sansebi

ezrdeba. Tumca Tavad eklesiisa

da sapatriarqos avtoriteti

daecema. samwuxarod, levan vasaZes,

sadro bregaZesa da msgavs personaJebs

saSualeba miecemaT, eklesiis

dacvis motiviT gaaqtiurdnen

da mudmivi daZabulobis

fonze gavataroT saarCevno periodi.

arsebuli viTareba awyobs „patriotTa

alianssac”.

saeklesio skandalis gadatana

politikur WrilSi da narativi,

rom „nacionaluri moZraoba” ebrZvis

sapatriarqosa da patriarqs,

xelisuflebisTvis dadebiTad

muSaobs, rac sazogadoebis polarizebis

kidev erTi saSualebaa. proporciuli

arCevnebis pirobebSi

„nacionaluri moZraobis” mosvliT

daSineba da amiT xmebis miReba

dReisTvis amomrCevlisTvis aradamajerebelia,

radgan igi xvdeba,

rom misi xma dRes SesaZloa, ar

daikargos. Sesabamisad, „nacionaluri

moZraobis” mTavar safrTxed

gamocxadeba aRar aris

damajerebeli, Tu mas realuri

safuZveli ar udevs. amitom Tuki

„nacionaluri moZraoba” da „evropuli

saqarTvelo” eklesiis

winaaRmdeg mebrZoli partiebis

imijs daimkvidreben sazogadoeba-

Si, „qarTul ocnebas” eleqtoratis

dabrunebis Sansebi ezrdeba.

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

17


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`ivaniSvilma moindoma,

„qarTuli ocneba” Tavis stils

„qarTuli ocneba” Tavis stils

nene injgia

ar Ralatobs da sapatriarqoSi

591 71 39 98

mimdinare xmaurian movlenebze

„nacionaluri moZraobis” misa-

marTiT iSvers TiTs. mocemuloba ki, romelic xelisuflebas

arcTu ise saxarbielo mdgomareobaSi ayenebs, aseTia: meufe

iakobma ramdenime kviris win saqarTvelos premier-ministri,

aseve sxva maRalCinosnebi qveynis kaTolikos-patriarqis ga-

dayenebis mcdelobaSi daadanaSaula, umaRlesi sasuliero

pirebi ki _ patriarqis mkvlelobis dagegmvaSi. rogor pasux-

obs „nacionaluri moZraoba” „qarTuli ocnebis” braldebebs?

Seiqmneba Tu ara droebiTi saparlamento sagamoZiebo komisia

da ratom uwevs nebismieri xelisuflebis pirobebSi eklesias

xelisuflebis dakveTis Sesruleba?

am da sxva mniSvnelovan Temebze

„qronika+~ fraqcia „naciona-

luri moZraobis” Tavmjdomare

roman gociriZes esaubra:

_ batono roman, 31 oqtombris

xmauriani sinodis sxdomasa da 20

ivnisis movlenebs Soris xelisuflebis

warmomadgenlebi msgavsebas

xedaven da sapatriarqoSi ganviTarebul

movlenebs „naciona-

lur moZraobas” abraleben. ras

upasuxebT am braldebebs?

_ ukve komikur saxes iRebs yvelafris

„nacionalur moZraobaze”

gadmobraleba. bolo dros maT

mier wamoyenebuli braldebebi imaze

sasaciloa, vidre saburavebis

revolucia. Turme TbilisSi sawyobebSi

aTasobiT saburavi gvqonda

gadamaluli, romliTac quCebs gadavketavdiT.

ramdeni weli gavida

mas Semdeg, rac am revolucias

„vawyobdiT” da jer erTi saburavic

ar aRmouCeniaT. aseTi suleluri

braldebis erT-erTi nairsaxeobaa

is, rom Turme sapatriarqoSi

„nacionaluri moZraoba”

axdenda gadatrialebas, arada, Cven

ukve SevitaneT parlamentSi dadgenilebis

proeqti da droebiTi

sagamoZiebo komisiis Seqmnas viTxovT.

es sakiTxi guSin biuroze

ganixiles da Cven viTxovT, rom am

komisiam is warmoudgeneli faqti

gamoiZios, ra gancxadebac gaakeTa

meufe iakobma, romelmac pirdapir

brali dasdo saqarTvelos xelisuflebis

umaRlesi Tanamdebobis

pirebs saeklesio gadatrialebis

mowyobaSi. misi TqmiT, moqmed

premier-ministrsa da amJamindel

Ss ministrs undodaT, SeTqmulebaSi

CaeTriaT umaRlesi ierarqiis

sasuliero pirebi, maT

Soris, piradad meufe iakobi, romlis

mizanic iyo saqarTvelos patriarqis

vadaze adre Secvla da

maTTvis misaRebi patriarqis dasma

saqarTvelos eklesiis meTaurad.

es aris warmoudgeneli Tavxedoba

da ukiduresad aRmaSfoTebeli

faqti da amis gamouZiebloba

danaSaulis tolfasia. xelisuflebam

absurduli gancxadeba gaakeTa,

rodesac Tqva, rom amis gamo-

Ziebas ar daiwyebda, radgan meufe

iakobma sakuTari gancxadeba moinania.

arada, sinodze msgavsi ram ar

yofila, sinodma mas sayveduri

gamoucxada mxolod aranormatiuli

leqsikis gamoyenebisTvis. sinodze

ar yofila saubari imis

Sesaxeb, rom msgavsi SeTqmuleba ar

igegmeboda da arc meufe iakobs

uTqvams, rom man rac ganacxada, es

iyo gamogonili istoria. nebismier

SemTxvevaSi unda aRZruliyo

saqme. erTi versiaa, arnaxuli ciliswameba

xelisuflebis umaRlesi

pirebis misamarTiT an meore ver-

18

siaa, rom es xalxi awyobda antikonstituciur

gadatrialebas. vinaidan

saqarTvelos konstituciiT

saqarTvelos marTlmadidebluri

eklesiisTvis garantirebulia

damoukidebloba da masSi Caurevloba,

es aris asaxuli konkordatis

xelSekrulebaSi, sadac eklesiis

damoukidebloba da mis

saqmianobaSi Caurevloba garantirebulia

ormxrivi xelSekrulebiT.

es faqti, rac meufe iakobma

aRwera, antikonstituciuria

da Cven am faqtis gamoZiebas viTxovT.

Tuki xelisuflebis warmomadgenlebi

amboben, rom amas ara

xelisufleba, aramed „nacionaluri

moZraoba” gegmavda, rogorc

ityvian: „ager burTi da moedani”.

sul male kenWisyraze dadgeba

parlamentis farglebSi gamoZiebis

dawyebis sakiTxi, saWiroa 50 xma.

„qarTuli ocnebis” gareT darCenil

deputatebs, daaxloebiT, 50

xma gvaqvs, magram aqedan 7 aris „patriotTa

aliansi” da „socialistebi”,

romlebic „qarTuli ocnebis”

satelitebi arian da isini xmas

ar mogvcemen. daaxloebiT 7-8 xma

gvakldeba. imedi unda viqonioT,

rom „qarTuli ocnebis” wevrebs

eyofaT gambedaoba da komisias Seqmnian.

an movuwodebT „qarTul

ocnebas”, rom gabedos da gamoZieba

daiwyos. droebiT sagamoZiebo

komisias uxelmZRvanelebs „qarTuli

ocnebis” warmomadgeneli, komisiaSi

maT upiratesoba da nebismier

SemTxvevaSi am komisiis wamyvani

poziciebi eqnebaT. maT Tu ar

eSiniaT simarTlis gamovlenisa da

imis, rom ciliswameba daumtkicdebaT

saeklesio saqmianobaSi „nacionaluri

moZraobis” Carevis

braldebaze, maSin miiRon monawileoba

sagamoZiebo komisiis SeqmnaSi.

Tuki komisia Cavarda da mTavrobam

gamoZieba ar daiwyo, es ukve

imis niSania, rom danaSaulis miCqmalva

undaT. danaSauls, romelzedac

meufe iakobma ganacxada, win

uZRoda Zalian bevri ram, rac eklesiaSi

mimdinareobda: absoluturad

gaurkveveli da absurduli

„cianidis saqme”, sinodis gadawyvetileba

mamalaZis SewyalebasTan

dakavSirebiT, aseve is, rom

ministrebi da maT Soris generaluri

prokuroric ki dadioda sapatriarqoSi

da, faqtobrivad, dekanoz

mamalaZis sasamarTlo gaimarTa

sapatriarqoSi sasuliero

pirebisa da mTavrobis wevrebis monawileobiT.

Cven sajarod, teleekranebze

vxedavdiT, Tu ra intensiuri

kavSirebi hqonda xelisuflebas

eklesiasTan. es scdeba im

erTi SeTqmulebis faqts da amitom,

SesaZloa, sagamoZiebo komisiam

Zalian bevr rames axados farda.

roman gociriZe:

`adamiani,

romelic

evropis

masStabis

matyuara iyo,

wyaltubos

donis matyuarad

Camolaborantda~

Tu komisia Cavarda, es niSnavs,

rom yvela braldeba, rac sazogadoebisTvis

cnobilia, sworia da

xelisufleba, faqtobrivad, axal

danaSauls sCadis, afarebs ra xels

im danaSauls, romelic xelisuflebisave

warmomadgenlebma Caidines.

kvirikaSvils arasdros hqonia

avtonomiuri qmedebis SesaZlebloba

da Tavadac aRiarebs amas.

yvelam kargad viciT, rom gaxaria

ivaniSvilis sasurveli marionetia;

xolo ivaniSvilis piradi dacva

dRes Ss ministria da bunebrivia,

mis gareSe nabijs ar gadadgamda.

SeuZlebelia, am sam adamians daegegma

SeTqmuleba ivaniSvilis gareSe.

SeTqmulebis saTaveSi, bunebrivia,

ivaniSvili dgas da droebiTi

sagamoZiebo komisia pirdapir

mividoda am ambis mTavar organizatorTan.

_ meufe petresTan mimarTebiT

Tqveni oponentebisgan ismis, rom

sinodis sxdomaze skandaluri

gancxadebebiT is cdilobda, „nacionaluri

moZraobis” interesebi

gaetarebina da areuloba moew-

yo sapatriarqoSi. ra argumenti

gaqvT am sakiTxze?

_ 2016 wels, sanam „nacionalur

moZraobas” erTi jgufi gamoeyofoda

da sxva partias Seqmnida,

saarCevno kampaniis periodSi, regionebSi

Sexvedrebis dros, daTo

baqraZesTan erTad raionebi moviare.

Cven amomwuravi informacia

gvqonda, Tu vis uWerda mxars sxvadasxva

jgufi, maT Soris, sasuliero

pirebi. utyuar informacias

vflobdiT, romelsac yvela

adasturebs, mTeli samegrelos

regioni, rom meufe petre mxars

uWerda maSindel soflis meurneobis

ministr oTar danelias da

meufe petre iyo „qarTuli ocnebis”

aqtiuri mxardamWeri. swored

misi damsaxureba gaxldaT, rom

`kvirikaSvils arasdros hqonia avtonomiuri

qmedebis SesaZlebloba da Tavadac aRiarebs

amas. yvelam kargad viciT, rom gaxaria

ivaniSvilis sasurveli marionetia; xolo

ivaniSvilis piradi dacva dRes Ss ministria da

bunebrivia, mis gareSe nabijs ar gadadgamda.

SeuZlebelia, am sam adamians daegegma

SeTqmuleba ivaniSvilis gareSe. SeTqmulebis

saTaveSi, bunebrivia, ivaniSvili dgas da

droebiTi sagamoZiebo komisia pirdapir

mividoda am ambis mTavar organizatorTan~

oTar daneliam gaimarjva martvilSi,

sadac Zalian seriozuli

poziciebi gvqonda Cven. man mcire

upiratesobiT moigo. martvilSi

uZlieresi adgilobrivi organizacia

gvyavda da rom ara eklesiis

Careva, iq „naconaluri moZraoba”

gaimarjvebda. dRes rom oTar

danelia deputatia, is amas meufe

petres unda umadlodes. ase rom,

„qarTuli ocnebis” mxridan uzneobaa

im adamianis damsaxurebis

xazis gadasma, romelmac martvil-

Si arCevnebi moagebina, amitom gamovides

batoni oTar danelia da

Tqvas, rom „qarTuli ocneba” cils

swamebs meufe petres. elementarulad,

zrdilobis, zneobisa da va-

Jkacobis sakiTxia, visi wyalobi-

Tac moxvda parlamentSi, is daicvas

dausabuTebeli ciliswamebisgan.

(icinis) rac Seexeba eklesia-

Si ganviTarebul movlenebs, es eklesiaSi

arsebuli umZimesi viTarebis

Sedegia. eklesia seriozul

krizisSia. aravisTvis aris dasamali

sinodis bevri wevris aSkara

prorusuli pozicia, xolo sinodis

zogierTi wevri pirdapir putinis

mexotbea. warmoudgeneli

qadagebebis momswre varT, roca sasuliero

piri 2008 wlis omsa da

teritoriebis okupacias RvTis wyalobasa

da RvTisgan gamogzavnil

xels uwodebs, romelmac saqarTvelo

unda gadaarCinos garyvnili

evropisgan. rodesac aseTi episkoposi

zis sinodSi da es asatania,

rogorc sinodisTvis, aseve _ mrevlisTvis,

ukiduresad damafiqrebeli

sakiTxia. win saeklesio reforma

gvaqvs da imedi unda viqonioT,

rom saqarTveloSi Tavad eklesiis

SigniT gaCndeba iseTi Zala, romelic

ganwmendis process daiwyebs.

am procesSi araviTar SemTxvevaSi

ar unda Caerios xelisufleba, romelsac

sapatriarqos marTva unda

sakuTari politikuri miznebisTvis.

dRes rac sapatriarqoSi xdeba,

areulobis Setana SigniT, didwilad

ganapiroba saqarTvelos xelisuflebam,

Tumca sapatriarqo-

Si rom problemebia, amas aravin

uaryofs. sapatriarqo ascda mrevels.

saqarTvelos mosaxleobis

70%-s evroatlantikur sivrceSi,

evrokavSirsa da natoSi integracia

unda, es adamianebi amboben,

18 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

piradi patriarqi hyoloda~

rom undaT evropa, xolo sinodis

70% ar aRiarebs ukrainis avtokefalias.

maTi umravlesoba ruse-

Tis gavlenis qveSaa. am SemTxveva-

Si, rodesac erTmaneTs acdenilia

eklesiis biurokratia da mrevli,

raRac etapze eklesia iZulebuli

iqneba, rom mrevlis dakveTa Seasrulos.

_ maSin Cndeba logikuri kiTx-

va, _ ratom ver moxerxda saqarTveloSi

am dromde is, rom ekle-

siam mrevlis dakveTa Seasrulos?

_ radgan ar arsebobs pirdapiri

kavSiri mrevlsa da sapatriarqos

Soris, sapatriarqosa da

saepiskoposoebs Soris. rodesac

episkoposi putinisadmi xotbas

aRavlens, am SemTxvevaSi mas mrevlma

zurgic rom aqcios, es am

saepiskopososTvis problema ar

iqneba, vinaidan finansurad, faqtobirvad,

araviTari kavSiri ar

arsebobs mrevlsa da eklesias

Soris. eparqiebi normaluri, civilizebuli

formiT rom finansdebodes,

magaliTad, rodesac dafinanseba

damokidebulia Semowirulobebze

da ZiriTadi finansebi

mainc mrevlisgan Semodis, romelic,

garkveulwilad, finansebiT

akeTebs SekveTas, saeklesio pirebis

mxridan prorusuli poziciebis

dafiqsirebis SemTxvevaSi, mrevli

zurgs aqcevs konkretul eparqias

da es ukanasknelic gakotrdeba.

magram dRes CvenTan, faqtobrivad,

eklesias saxelmwifo afinansebs.

garantirebuli saxelmwifo

dafinanseba da wyaloba aqvs eklesias:

qonebisa da miwebis gadacema;

aseve garantirebuli saxelmwifo

mxardaWera aqvs municipaluri biujetebidan

municipaluri qonebebis

saxiT. amitom pirdapiri bma

eklesias dafinansebis kuTxiT ufro

xelisuflebasTan aqvs, vidre _

mrevlTan. am SemTxvevaSi SemkveTi

ar aris morwmune adamiani, SemkveTia

saxelmwifo. 2012-2019 wleb-

Si sapatriarqom saxelmwifo da

adgilobrivi biujetidan, daaxloebiT,

400 milioni lari miiRo.

sapatriarqo dRes imden miwis nakveTs

flobs, rac udris mTel ba-

Tumis teritorias. amitom sapatriarqos

naklebad ainteresebs

mrevlis azri da ganwyoba, vinaidan

mrevli ar ukveTs musikas. garda

amisa, sapatriarqos afinansebs

kerZo biznesi, romlis sakmaod

didi nawili prorusuli orientaciisaa.

kerZo Semowirulobebic

sakmaod didia ruseTisadmi keTilganwyobili

biznesmenebis mxridan.

es adamianebi aSeneben eklesiebs

da, garkveulwilad, amiT gavlenas

moipoveben sapatriarqozec,

riTac aviTareben rusul interesebs.

esec erT-erTi prorusuli

faqtoria. mTlianobaSi, es Segvi-

Zlia ganvixiloT (Segnebulad an

Seugneblad) ruseTis hibriduli

omis nawilad. xSirad biznesmenebisTvis

sapatriarqo xelisuflebasTan

urTierTobis vaWrobis instrumentia,

usafrTxoebis erTgvari

garanti. isini fuliT yiduloben

sapatriarqos mfarvelobas

da Semdeg amas iyeneben mTavrobasTan

urTierTobaSi. Zalian gadaijaWva

erTmaneTTan biznesi, eklesia

da xelisufleba, ra Tqma unda,

amaSi, pirvel rigSi, damnaSavea xelisufleba.

_ Tqven aRniSneT, rom Sem-

kveTia saxelmwifo, analogiurad

`qarTuli ocnebis~ xelisufleba araprogresulia, ar anaTeben sinaTlesa da

momavlis imeds. `qarTuli ocneba~ mTeli Tavisi bneli SemadgenlobiT,

romelic quCaSi boboqrobs da kinos naxvasac ki ukrZalavs adamianebs,

asocirdeba regresTan, sabWoTa warsulTan, uZraobasTan, maT ar SeuZliaT

axlis Seqmna da wina xelisuflebis mier Seqmnili sikeTeebiT ikvebebian.

`qarTuli ocnebis~ xelisufleba ar aris xvalindeli dRe~

iyo „nacionaluri moZraobis”

mmarTvelobis dros, xelisufle-

baSi Tqveni yofnisas eklesias

politikuri miznebisTvis iyeneb-

diT, _ amasTan dakavSirebiT ras

ityviT? ra ganasxvavebs „nacionalur

moZraobas” „qarTuli ocneb-

isgan” am kuTxiT?

_ samwuxarod, am kuTxiT scodavda

yvela xelisufleba: SevardnaZis,

„nacionaluri moZraobis” da

„qarTuli ocnebisac”, magram masStabebi

Zalian gansxvavdeba. SevardnaZis

xelisuflebis finansuri

SesaZleblobebi ukiduresad

mwiri iyo, ufro meti iyo „nacionaluri

moZraobis”, magram warmoudgenlad

didia dRevandeli xelisuflebis

finansuri SesaZleblobebi,

miT umetes, araformaluri

mmarTvelis. „nacionaluri

moZraobis” xelisuflebam mTeli

Tavisi resursebis uzarmazari nawili

reformebs, pensiebis zrdasa

da gzebis mSeneblobas moaxmara.

dRes ki arsebobs oligarqi, romlis

qonebac udris qveynis biujetis

qonebas. man Tavidan ganacxada,

rom skeptikurad uyurebda eklesias,

erT-erT interviuSi wamoscda

kidec, rom agnostikosia.

ra Tqma unda, amaSi dasaZraxi araferia,

radgan religia rwmenis sagania,

Tumca ivaniSvilis am gancxadebebis

miuxedavad, 2018 wlis

saprezidento arCevnebis win, uceb

davinaxeT, Tu rogor idga samegreloSi

eklesiaSi xatebis win, rogor

Sehpirda sxvadasxva eparqias

fulis gamoyofas eklesiebisTvis

da a. S. misi piradi Careva, faqtobrivad,

es iyo saarCevnod eklesiis

mimxrobis taqtika. meore mxriv,

mas undoda, rom araformaluri

mmarTvelobis sferosTvis sabolood

daemorCilebina eklesia da

sapatriarqo. vinaidan is akontrolebs

mTel mTavrobas, Zalovan

`faqtobrivad, man moindoma, aemRvria eklesiaSi

wyali da am mRvrie wyalSi gamoeWira oqros

Tevzi piradi patriarqis saxiT. amitom

oligarqis mmarTvelobis sacecebi am merve

weliwads eklesiasac gadaswvda~

bloks, maT Soris, prokuraturas,

mTel sasamarTlo sistemas, 20 mosamarTles,

aseve mTlianad gaakontrolebs

uzenaes sasamarTlos.

sul male kenWisyraze gacilebiT

uares suraTs miviRebT, sadac

uzenaesi sasamarTlos mosamarTleebad

generaluri prokurori da

misi moadgile mogvevlinebian.

faqtobrivad, jalaTebi moisxamen

mosamarTlis mantias. misi piradi

advokati gaxdeba qveynis uzenaesi

sasamarTlos Tavmjdomare. ivaniSvili

akontrolebs mTlinad parlaments,

mas daemorCila mTeli biznesi,

Cven vnaxeT, Tu rogor

CaZira anakliis proeqti. erTader-

Ti sfero, romelic mas bolomde

hqonda gasakontrolebeli, es iyo

eklesia. faqtobrivad, man moindoma,

aemRvria eklesiaSi wyali da am

mRvrie wyalSi gamoeWira oqros

Tevzi piradi patriarqis saxiT.

amitom oligarqis mmarTvelobis

sacecebi am merve weliwads eklesiasac

gadaswvda. ra Tqma unda,

Tavidan mas amis resursebi ar

gaaCnda, magram axla ukve misTvis

eklesia Zalauflebis SenarCunebis

erT-erTi sasurveli berketi

gaxda iseve, rogorc ruseTisadmi

daTmobebi, morCileba da ruseTis

gamoyeneba xelisuflebis Sesanar-

Cuneblad. ivaniSvilma, faqtobrivad,

20 ivnisis Semdeg yvelaferi

Seusrula ruseTs, maT Soris, mo-

Txovna, dasjiliyo opozicia. absoluturad

udanaSaulo adamiani,

irakli oqruaSvili, cixeSi zis,

nika melias imuniteti mouxsnes,

Sinapatimroba miusajes da samajuriT

gadaadgildeba, aseve aqciaSi

monawile 50-mde adamiani daakaves.

rac mTavaria, lavrovma Tavis interviuSi

pirdapir Ria teqstiT

miuTiTa saqarTvelos xelisuflebas,

Tu ra unda gaakeTos imisTvis,

rom xval opoziciam ar Caanacvlos.

man Tqva, rom unda iyos mor-

Cili da morCilebis sanacvlod

saqarTvelos xelisuflebas iseT

sikeTeebs gaukeTebs, romelic saarCevnod

gamoadgeba. magaliTad,

aviareisebis aRdgena. yvelaferi,

rac Zalauflebis SenarCunebas

waadgeba sakuTari politikuri interesebis

sasargeblod da qveynis

interesebis sazianod, misaRebia

ivaniSvilis xelisuflebisTvis.

amis naTeli magaliTia anaklis

portis gaCereba ruseTisTvis koWis

gagorebis mizniT. am konteqst-

Si unda ganvixiloT xelisuflebisa

da ivaniSvilis saeklesio aqtiuroba.

_ Tqven aRniSneT, rom religia

rwmenis sagania da mas politikuri

miznebisTvis ar unda iyenebdnen,

konkretulad ki ivaniS-

vilis saqcieli gaixseneT 2018

wlis saprezidento arCevnebis

dawyebamde. aqve SegaxsenebT, rom

sul ramdenime kviris win mixeil

saakaSvili pirdapir eTerSi cdilobda

daemtkicebina, rom qris-

tiania da jvars atarebs. Tqven-

Tvis, rogorc misi gundis wevri-

sTvis, ramdenad misaRebi iyo es

saqcieli? politologebi miiCn-

even, rom saakaSvilma amomrCevlis

garkveuli nawilis gulis mosage-

bad gaakeTa es gancxadeba.

_ ar vici, es politikuri mizniT

gakeTebuli gancxadeba iyo, Tu

sakuTari rwmenis Sesaxeb gulwrfeli

ganacxadi, Tumca es araerTgvarovnad

Sefasda. rbili kritikis

sagani gaxda. Tundac Cemi pozicia

am TemasTan dakavSirebiT gansxvavebuli

iyo. mixeil saakaSvilis

Semdgomi gancxadebebi mkveTrad

Serbilebulia am kuTxiT.

_ filmis „da Cven vicekveT”

premiera xmaurisa da aqciis

fonze mimdinareobda. Cven vnaxeT,

rom „qarTuli marSis” wevrebi

agresiulad iyvnen ganwyobilebi,

daSavda ramdenime adamiani. xe-

davT Tu ara kavSirs aRniSnul

Zaladobriv dajgufebebsa da

„qarTul ocnebas” Soris?

_ es aris saqarTveloSi yvelaze

bneli, araprogresuli, prorusuli,

fundamentalisturi, agresiuli,

homofobiuri, radikaluri

Zalebi, romelsac mietmasneba xolme

ramdenime mRvdeli. sadac ki

es agresiuli adamianebi gamoCndebian,

maT gverdiT udgas prorusuli

orientaciis samRvdeloeba. ase

iyo basianTan dakavSirebiT, umciresobis

winaaRmdeg mowyobili

sxvadasxva aqciis dros, aseve mar-

Sebis dros. magaliTad, anti-

Turquli aqtivobebi gavixsenoT

„patriotTa aliansTan” erTad,

rodesac baTumSi aqcias awyobdnen.

sinamdvileSi, es antiTurquli ki

ara, prorusulia.

_ raSi sWirdeba „qarTul ocnebas”

am ZalebTan TanamSromlo-

ba?

_ es aris „qarTuli ocnebis” is

mxare, romelsac igi opoziciis

winaaRmdeg iyenebs. es aris misi

prorusuli nawili. yvelam kargad

viciT, rom „qarTulma ocnebam”

Semoiyvana parlamentSi „patriot-

Ta aliansi”, romelsac xmebi akldeboda.

Semdeg „patriotTa aliansis”

ruseTTan kavSirebiT axaliseben.

„qarTul ocnebas” arasdros

gaukicxavs maTi ruseTSi mogzauroba

da politikur liderebTan

Sexvedra, rodesac saqarTvelos

ar aqvs diplomatiuri urTierToba

ruseTTan da ruseTi okupanti

da mtruli saxelmwifoa.

gagrZeleba 37-e gv.

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

19


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

saqarTvelo diplomatiur

saqarTvelos xelisufleba morig

Sorena marsagiSvili

saerTaSoriso skandalSi exveva.

599 92 16 22

amjerad skandali diplomatiuria.

gasul kviras amerikelma maRalCino-

sanma fiona hilsma oficialurad daadastura is Worebi, rac

saqarTveloSi adrian gazafxulze gavrcelda. saubaria „qarTuli

ocnebis” mier brijit brinqsis kandidaturis dablokvaze.

kongresSi gamokiTxvisas hils-

ma kiTxvaze, iyo Tu ara mis

karieraSi aSi SemTxveva, rodesac

elCis daniSvnisas romelime xe-

lisuflebis mxridan Caerivnen,

aseT precedentad saqarTvelo

daasaxela. hilsis ganmartebiT,

brinqsis kandidatura „qarTulma

ocnebam” imitom dabloka, rom mas

saakaSvilTan daaxloebul pirad

miiCnevda.

aris Tu ara es saerTaSoriso

skandali? ratom ver aawyo

„qarTulma ocnebam” normaluri

sagareo politika? ra rols asrulebs

bizneselita xelisuflebis

SecvlaSi? ra urTierTo-

ba aqvT maT ivaniSvilTan? _ am

Temebze „qronika+~-s esaubreba

parlamentis yofili wevri, mar-

Tvis strategiuli centris xe-

lmZRvaneli, petre mamraZe:

_ aSS-s kongresSi mosmenisas

amerikelma maRalCinosanma fiona

hilsma ganacxada, rom „qarTulma

ocnebam” brijit brinqsis kandidatura

dabloka. opoziciis Se-

fasebiT es aris saerTaSoriso

skandali. Tqveni azriT, gaexvia

Tu ara saqarTvelo diplomati-

ur skandalSi?

_ es skandali namdvilad ar

aris, magram usiamovno faqti ki gaxlavT.

me piradad vicnob qalbaton

brijit brinqss. is maSin gavicani,

roca aSS-s saelCoSi muSaobda.

Tavidan is ar iyo maRal Tanamdebobaze.

misi karieruli winsvla

mas Semdeg daiwyo, rac is aSS-

Si dabrunda.

masTan araerTxel misaubria da

SemiZlia giTxraT, rom is kvalificiuri

da wesieri diplomatia.

normaluri iyo, rom aSS-m masze

SeaCera arCevani, brinqsma saqar-

Tvelo Zalian kargad icis.

_ da radgan is mixeil saakaSvi-

lTan megobrobda, „qarTulma ocnebam”

misi kandidatura dablo-

ka.

_ rodesac vambobT dablokvas,

aucileblad unda ganvmartoT, Tu

ratom dabloka. pasuxze iqneba damokidebuli,

Sefasdeba Tu ara es

diplomatiur skandalad. wyaroebs

ver dagisaxelebT, magram kargad

vici, Tu ra moxda brinqsis SemTxvevaSi.

wlebis manZilze misi uSualo

ufrosi aSS-Si iyo viqtoria nulandi.

am adamians saxelmwifo mdivnis

moadgilis posti eWira . is

kurirebda aRmosavleT evropas,

maT Soris, saqarTvelos. es qalbatoni

maidnis dros kievSi iyo Casuli.

man maidanze myofebs Rvezelebi

dauriga. maleve gamoqveynda

Canaweri, sadac is viRacebs

eubneboda, _ kliCko ase moiqces,

iacenuki _ ise.

es nulandi qarTvel diplomatebTan

da nebismier Sexvedraze

acxadebda, rom miSa saakaSvili

Cemi piradi megobariao. am gancxadebebs

is maSinac akeTebda, roca

miSa aRar iyo prezidenti da mis

winaaRmdeg saqmeebi aRiZra.

amerikelebma saqarTvelos xe-

lisuflebas acnobes, rom isini

saqarTveloSi aSS-s elCis postze

brinqsis kandidaturis wardgenas

apirebdnen. aqedan maT miiRes kiTxva,

rom is Tu miSas megobaria,

ranairad unda iyos saqarTveloSi

elCi? aq yofili prezidentis

winaaRmdeg saqmeebia aRZrulio.

es iyo zepiri saubari da roca

amerikulma mxarem qarTvelebis

pozicia moismina, maT brinqsis kandidaturas

Tavi gaanebes.

mTavari am ambavSi sxva ramea, _

aSS-s saxelmwifo departamenti is

uwyeba rom yofiliyo, rac adre

iyo, sul sxvagvarad warimarTeboda

procesebi. amerikeli diplomatebi

da politikosebi Tavad

acxadeben, rom trampma da misma

administraciam saxelmwifo departamentis

sruli paralizeba moaxdines.

rodesac britaneTSi aSS-s

elCi protestis niSnad tovebs

Tanamdebobas da acxadebs, rom darCenil

dros trampis politikasTan

brZolas moaxmars, ukve yvelaferi

gasagebia.

es rom ara, CvenTan dakavSirebiT

sul sxvanairad iqneboda saqme.

saxelmwifo departamenti moismenda

qarTuli mxaris pozicias, magram

elCis poziciaze kvlav brinqsis

kandidaturas waradgenda. saqarTvelos

SeeZlo masze uari eTqva,

rasac, albaT, ver gaakeTebdnen,

radganac msoflioSi ar aris qveyana,

romelic aSS-s mier dasaxelebul

elCis kandidaturas dablokavs.

es ar yofila dablokva, es iyo

kandidaturis ganxilvis SeCereba.

aSS-s dRemde ar hyavs Zalian bevr

qveyanaSi elCi. es qveynebi Cvenze

ufro didebi da Zlierebi arian.

aSS-s saxelmwifo departamenti

mTlianad moSlilia.

sxvagvarad iqneboda viTareba,

xelisuflebis saTaveSi „qarTuli

ocneba” rom ar yofiliyo. am partiam

moaxerxa, rom evropis saxalxo

partia gadaimtera mxolod

imitom, rom evropis saxalxo

partiis ramdenime wevrma xeli

moawera erT cnobil werils.

evropelebs Cvenma xelisuflebam

sapasuxo werili miswera.

amaze evropeli parlamentarebi

gagiJdnen. isini ambobdnen, werils

mxolod ramdenime adamiani

awerda xels da saqarTvelos

mTavrobam mTeli klubi gadaimterao.

evropis saxalxo partia

xom ar aris marto partia _ es aris

evropuli partiebis nakrebi.

saqarTveloSi normaluri xelisufleba

rom yofiliyo, brinqisis

kandidaturaze ar ityoda,

miSas megobariao, radganac miSas

megobari ara is, aramed misi yofili

ufrosi, viqtoria nulandia.

brinqsze ityodnen, miSas megobaric

rom iyos araferia, es

saqarTvelosa da amerikis urTier-

Tobaze gavlenas ar moaxdenso.

_ „ocneba” ukve merve welia,

rac xelisuflebaSia da amden

Secdomas ratom uSvebs? Segnebu-

lad akeTeben? gamocdileba ar

aqvTo, veRar vityviT.

_ miuxedavad imisa, rom sagareo

saqmeTa saministroSi jer kidev

arian profesionali kadrebi, es

uwyeba efeqtianad mainc ver

muSaobs. es, isev da isev, patronymuri

sistemis Sedegia.

ministrma, ministris moadgileebma

ician, rom aris sakiTxebi,

romelzedac „xazeinis” gadawyvetilebas

unda daelodon, Cumad

arian da elodebian, Tu rodis gamova

raRac ambavi „xazeinisgan”.

_ „xazeini” biZina ivaniSvilia,

albaT, da ara premieri.

_ es sakmaod rTuli sistemaa.

pasuxi unda movides an biZina

ivaniSvilisgan, an masTan Zalian

axlos mdgomi adamianisgan. am adamians

ivaniSvilisgan aqvs miniWebuli

mandati, rom gadawyvetileba

miiRos. xSir SemTxvevaSi gadawyvetilebas

ndobiT aRWurvili

piri iRebs.

_ ivaniSvili ratom ar iRebs

gadawyvetilebas?

_ mas es ar ainteresebs. is

politikaSi Tavisi nebiT ar mosula.

wina interviuSic giTxariT,

rom am adamians bevri qvelmoqmedeba

aqvs gakeTebuli, magram

misi mTavari qvelmoqmedeba iyo is,

rom politikaSi movida. amiT man

sakuTari ojaxis usafrTxoeba

daayena riskis qveS. dRes mis mimarT

bevri pretenzia maqvs, magram

erT rames yovelTvis vityviT, _

2012 wels man saqarTvelo gadaarCina.

mere rogor warmarTa saqmianoba,

es sxva saqmea. mas ar uyvars

gadawyvetilebebis miReba. amas

ndobiT aRWurvil pirebs avalebs.

aseTi mandati ramdenimes aqvs. xSir

SemTxvevaSi isinic „ocnebis” liders

uTanxmeben gadawyvetilebas.

ase iyo „gavrilovis Ramesac”.

maSin gaxaria ki iyo Sinagan saqme-

Ta ministri, magram mas ar gaucia

`saqarTveloSi normaluri xelisufleba rom

yofiliyo, brinqisis kandidaturaze ar

ityoda, miSas megobariao, radganac miSas

megobari ara is, aramed misi yofili ufrosi,

viqtoria nulandia. brinqsze ityodnen, miSas

megobaric rom iyos araferia, es

saqarTvelosa da amerikis urTierTobaze

gavlenas ar moaxdenso~

darbevis brZaneba. misTvis arc

ukiTxavT rame, ise gaica es brZaneba.

policiaze saaTnaxevriani

Sturmis Semdeg rusTavelze gamo-

Cnda adamiani, romelmac ivaniSvilisgan

gzavnili miitana da darbeva

daiwyo. amis Sesaxeb arc gaxariam

icoda rame da arc imJamindelma

premierma mamuka baxtaZem.

_ anzor CubiniZeze saubrobT,

albaT. is mivida rusTavelze

mogvianebiT.

_ amboben, rom CubiniZe iyo. es

dazustebiT ar vici. me is vici,

rom ivaniSvilisgan ramdenime adamians

aqvs mandati, rom ivaniSvilis

nacvlad gadawyvetileba miiRos.

patronymuri sistema xelisuflebas

Zalian azianebs. amitomac

gvaqvs Cavardna yvela sferoSi.

aseT viTarebaSi winsvla verc

iqneba, radganac Tanamdebobaze

myofi adamianebi mxolod erT

rameze fiqroben _ iseTi rame Tqvan,

rac biZina ivaniSvils moewoneba.

amomrCevlis azri maT ar ainteresebT.

maTTvis mTavaria, im

erTs moewonos. ase xdeboda saakaSvilis

mmarTvelobis bolo wleb-

Sic. boboxiZeebi, gogoriSvilebi,

baramiZeebi Tavisi gamosvlebiT da

qceviT klavdnen da anadgurebdnen

„nacionalur moZraobas”, magram

saakaSvili iseT fazaSi iyo, rom

aseTi rame moewoneboda. misi xelqveiTebisTvisac

es iyo mTavari.

_ marTla igive meordeba da es

imas xom ar niSnavs, rom ivaniSvi-

lis mmarTvelobis bolo faza

daiwyo?

_ bolo faza daiwyo Tu ara,

ver getyviT. faqtia, rom maSinac

patronymuri sistema iyo da axlac

asea. sxva mxriv veranairad Sevadareb

uniaTo da araefeqtian

„qarTul ocnebas” saakaSvilis sadistur

kleptokratias. saakaSvilisgan

gansxvavebiT ivaniSvils

sZuls Zaladoba.

_ win gvaqvs saparlamento

arCevnebi. saerTaSoriso Tanamegobroba

ukve Riad eubneba ivaniSvils,

rom aq arCevnebi demokrapetre

mamraZe:

`qarTul

ocnebas~

amerikis

SeTavazebuli

elCis

kandidaturaze

uari ar

unda eTqva~

20

20 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

skandalSi exveva

tiulad unda Catardes. Tqveni

azriT, arCevnebis gayalbebis

SemTxvevaSi ganmeordeba Tu ara

2003 wlis „vardebis revolucia”?

_ imedi maqvs, rom revolucia

ar iqneba. opozicias ar aqvs imis

adamianuri resursi, rom arCevnebis

Sedegebi mZlavrad gaaprotestos.

amasTan ar gamovricxav, rom

igive moxdes, rac 2012 wels.

minda gagaxsenoT biZina ivaniSvilis

erTi interviu, romelic

2012 wlis arCevnebamde cota xniT

adre gamoqveynda, „ocnebis” liderma

misTvis Cveuli gulaxdilobiT

ganacxada: „Cven viciT, rom am

arCevnebze ver gavimarjvebT. Cven

viqnebiT opozicia, Zlieri opozicia”.

iqve daamata, ar gamovricxav,

rom xmebis 40% aviRoTo.

am interviudan maleve teleeTeriT

cixis kadrebs aCveneben, rasac

saerTo-saxalxo protesti moyva.

arCevnebamde ramdenime dRiT

adre „ocnebam” quCaSi 300.000-ze

meti adamiani gamoiyvana.

aman administraciuli resursis

Zalian didi nawilis paralizeba

gamoiwvia. regionebSi xelisuflebis

warmomadgenlebi TavCaqindrulebi

iyvnen, gareT ver gamodiodnen,

arada, maT unda uzrunveleyoT

arCevnebze „nacionalebisTvis”

sasurveli Sedegi.

ucxoeli eqspertebis SefasebiT,

cixis kadrebis gamoqveynebis

Semdeg „nacionalebisTvis” ganku-

Tvnili xmebis 20% „ocnebisken”

wavida. manamde Tu „ocnebas” 40%

uWerda mxars da „nacebs” _ 60%,

cixis kadrebis Semdeg xmebi piriqiT

gadanawilda.

Sedegad „ocneba” movida xelisuflebaSi.

isini amisTvis mzad

ar iyvnen da arc savaraudo ministrTa

kabineti hyavdaT gamzadebuli.

_ iqneb, es yvelaferi TamaSi

iyo?

_ geubnebiT, rom ar iyo TamaSi.

ivaniSvili ar gaxldaT xelisuflebaSi

mosasvlelad mzad. mzad

rom yofiliyo, imas ar ityoda,

rac arCevnebis mogebis Semdeg gamarTul

erT-erT pirvel preskonferenciaze

Tqva. aman ucxoelebi

gaaogna.

arCevnebis Semdeg gamarTul

preskonferenciaze, romelsac

dasavleTis wamyvani mediasaSualebebi

eswrebodnen, ivaniSvilma ganacxada,

rom „ocnebam” gaimarjva

da saakaSvili unda wavideso.

ucxoelma Jurnalistebma ivaniSvils

hkiTxes, saakaSvilis saprezidento

vadis amowurvamde erT

welze meti droa darCenili da

ratom unda wavideso?

`SemTxveviT ar mixsenebia kazinoebi, romelTa

mflobelebi axerxeben imas, rom parlamentma

maT regulaciebi ar dauwesos. Tan amas ise

akeTeben, rom amas arc giga bokeria

aprotestebs da arc - roman gociriZe~

ivaniSvilma amaze upasuxa, _

mere ra, Cven vaiZulebT, rom wavideso.

gadairivnen ucxolebi, _

ras niSnavs aiZulebT, aba, konstitucia

ratom ariso? amaze ivaniSvilma

upasuxa, _ Cven gavimarjveT

da unda wavideso.

ivaniSvils, rogorc qvelmoqmedsa

da Cvens gadamrCens, udides

pativs vcem, magram man isic ki ar

icoda, rom konstituciis mixedviT

saakaSvili Tanamdebobaze

kidev erTi weli da erTi Tve unda

yofiliyo. ratom ar icoda? imitom,

rom ver gaubedes Tqma. jer

erTi, masTan yvelas ar aqvs wvdoma

da meorec, eSiniaT. eSiniaT, rom

Tu etyvian, vaiTu, gabrazdes da

uTxras, ras meubnebiTo?! aseT

SemTxvevaSi damnaSave gamodis ara

konstitucia, aramed is adamiani.

SemTxveviT ar gavixsene 2012

wlis arCevnebi. ar gamovircxav,

rom arCevnebis win skandali agordes,

romelic xalxis darazmvas

gamoiwvevs. am etapze amis alba-

Toba Zalian mcirea. arada, „ocnebas”

bevri idiotoba aqvs Cadenili.

idiotobebi, rasac aqamde „ocneba”

akeTebda, aucileblad Semcirdeba.

viRac-viRacebma miiRes

mandatebi, rom frTxilad iyvnen

da ar dauSvan is, rac aqamde iyo.

xalxis darazmva imitomac ar

moxdeba, rom finansuri da bizneselitebi

ivaniSvilis mmarTvelobiT

kmayofilebi arian.

viciT, rom kazinoebis jamuri

Semosavali weliwadSi 13 miliardze

metia. bitkoinis warmoebaSi

saqarTvelo msoflioSi meore

adgilze gavida. is xalxi, vinc amis

ukan dgas, ratom daupirispirdeba

ivaniSvils? damisaxeleT mamuka

xazaraZis garda multimilioneri

qarTveli, romelic „ocnebisa” da

misi lideris winaaRmdeg gamovida.

me aseT sxvas ar vicnob.

_ arCevnebamde erTi welia

darCenili da aravin icis, ra

moxdeba.

_ ki batono. saqarTvelo im qveynad

rCeba, sadac arCevnebis bedi

`ivaniSvilisgan ramdenime adamians aqvs mandati,

rom ivaniSvilis nacvlad gadawyvetileba

miiRos. patronymuri sistema xelisuflebas

Zalian azianebs. amitomac gvaqvs Cavardna yvela

sferoSi. aseT viTarebaSi winsvla verc iqneba,

radganac Tanamdebobaze myofi adamianebi

mxolod erT rameze fiqroben - iseTi rame

Tqvan, rac biZina ivaniSvils moewoneba.

amomrCevlis azri maT ar ainteresebT~

SeiZleba arCevnebamde erTi TviT

an ori kviriT adre momxdarma ambavma

gadawyvitos, amitom axla

makroanalizis gakeTeba mxolod

„Tu”-ebiT SeiZleba.

Tu „ocneba” idiotobebs ar

Caidens, mas arCevnebis mogebis realuri

Sansebi aqvs. politikuri

veli srulad mowmendilia. ubralo

umravlesobis aReba namdvilad

SeuZliaT. dRes patronymuri mmarTvelobis

alternativa mxolod

kleptokratiuli avtokratiaa.

totalitaruli reJimi saqar-

TveloSi ukve iyo da viciT, es

rasac niSnavs. ar dagvaviwydes bizneselitis

loialuri damokidebuleba

xelisuflebasTan. SemTxveviT

ar mixsenebia kazinoebi, romelTa

mflobelebi axerxeben imas,

rom parlamentma maT regulaciebi

ar dauwesos. Tan amas ise akeTeben,

rom amas arc giga bokeria

aprotestebs da arc _ roman gociriZe.

_ es gasakviri araa, kazinoebis

erT-erTi yvelaze msxvili qselis

mepatrone im partiasTan Zalian

axlos iyo, romlis pirmSoebic

bokeria da gociriZe arian. am

adamians aqvs unari, yvela xe-

lisuflebas moergos.

_ am adamianebs aseTi unari namdvilad

aqvT. erT ambavs gavixseneb:

kontr da bizneselitebma,

bobolebma saakaSvilTan jer kidev

maSin moawyves faruli Sexvedra,

roca is SevardnaZis mTavrobaSi

iusticiis ministri iyo. es yvelaferi

awgardaclilma ramaz

klimiaSvilma moyva erT-erT interviuSi.

interviu, Tu ar vcdebi,

2008 wlis maisSi gamoqveynda.

ramazi detalurad yveboda, Tu

ra xdeboda am Sexvedraze. miuxedavad

imisa, rom es xalxi SevardnaZis

korumpirebuli reJimis wyalobiT

Soulobda fuls, es

sistema yelSi hqondaT amosuli da

misi Secvla surdaT.

rogorc giTxariT, miSa maSin

iusticiis ministri iyo. mas pirdapir

hkiTxes, _ gaqaCavo? Tu gaqa-

Cav Tavidan bolomde gverdiT

dagidgebiTo. es Sexvedra didi

sufriT dagvirgvinda. ramaz klimiaSvili

rogorc ixsenebda, sufris

Tamada parlamentis yofili wevri

eldar kvernaZe iyo.

gavixseneb im ambavsac, romelic

zviad gamsaxurdias mmarTvelobis

dros moxda. yvelas gvaxsovs, Tu

rogor mivida televiziasTan kitovani.

iq Cemi ramdenime megobaric

mivida da mivuvardi, raTa protesti

gamomexata.

televiziasTan aseTi suraTi

damxvda: Jurnalistebi sxedan

kibeebze, televizis win erTmane-

Tis miyolebiT ramdenime Savi

volga gaCerda, saidanac gadmodian

sxvanair pijakebSi Cacmuli Ripiani

mamakacebi.

isini kitovanTan mividnen da

saubari dauwyes. erTma kitovans

uTxra, _ „bawia” (ase eZaxian kitovans

axloblebi), am patiosan xalxs

xom sWirdeba premia da xelfasebi,

amazec xom unda vizrunoTo. mas

mxedvelobaSi hyavda kibeebze

Camomsxdari Jurnalistebi.

iqidan kitovani Tbilisis zRvaze

wavida. iq Cemi megobrebic

iyvnen. vekiTxebodi, _ saWmeli xom

gindaT, riT arsebobT-meTqi?

miTxra, _ macivari gavsebuli gvaqvs

da yoveldRe mogvdis produqtebio.

vin akeTebda amas? Zalian male

gavige. amaze maSin movkari yuri

saubars, roca ukve parlamentis

wevri viyavi. parlamentSi parlamentis

wevrebi ase msjelobdnen, _

rac saWiro iyo, „gvirabmSenma” dado,

romeliRac kombinatma dado,

Tqven amxela sawarmo iyaviT da

araferi dadeT.

es is xalxi iyo, romelic gamsaxurdias,

jer kidev, manamde emsaxureboda,

sanam is da „mrgvali

magida” xelisuflebis saTaveSi

movidoda.

rogorc Cans, maSin ukve gakeTebuli

iyo fsoni, rom 1990 wlis

arCevnebs is moigebda. isini Tavidanve

Seecadnen, masTan urTier-

Toba aewyoT.

xolo roca samtrediasTan

rkinigza gadaiketa, es xalxi aqe-

Ta mxares gadmoxta da kitovanis

dafinanseba daiwyo.

dRes biznes da kontrelita

kmayofilia da is xelisuflebis

Secvlis mizniT aravis daafinansebs.

es Zalian mniSvnelovani

faqtoria.

kidev erT ambavs gavixseneb, es

ukve saakaSvilis xelisuflebaSi

yofnis dros moxda: mTavrobis me-

Tauri Jvania iyo. maSin mTavrobis

sxdomebs veswrebodi xolme. es is

periodia, yoveldRe rom viRacebs

iWeren. es daWerebi pirdapiri eTeriT

gadaicemoda.

mTavrobis daxurul sxdomaze

erT-erTma ministrma premiers

uTxra, _ batono zurab, esa da es

korumpirebuli Cinosnebi rom

daakaveT, Zalian kargia, magram

kidev ufro korumpirebulebs ratom

ar iWerTo? man gvarebic

CamoTvala da daamata, rom eseni

ufro dasaWerebi arian, vidre isini,

vinc daiWireTo. is ministri

wuxda, rom arc ki iyo saubari

imaze, rom maT daiWerdnen. amaze

Jvaniam Cveuli xmiT upasuxa, _ Cemo

kargo, srul garantias mogcem,

rom vinc Sen CamoTvale da kidev

viRac-viRacebs aravin arasdros

daiWerso.

_ maT vinaobas ar gvetyviT?

_ vinaobas ar getyviT, mxolod

imis Tqma SemiZlia, rom es adamianebi

im sufras eswrebodnen, romlis

Sesaxebac zemoT giambeT.

_ am CamonaTvalSi Tu iyo vano

CxartiSvili? mis daWeras yvela

xelisufleba erideba.

_ Tqveni kiTxva logikuria, magram

gvarebs ar davasaxeleb, iseve

rogorc ar axseneT Tqven im kazinos

mepatronis gvari, romelic

yvela xelisuflebasTan axerxebs

saerTo enis gamonaxvas.

_ misi gvaris dasaxeleba ra

problemaa, es kaci Temur ugula-

vaa.

_ diax, Temur ugulava jer

kidev zviadis dros iyo kazinos

mepatrone. yvela xelisuflebas-

Tan ki hqonda kargi urTierToba,

magram ar dagvaviwydes, misi damsaxurebaa,

Tavis droze, ivaniSvilma

janyaraSvilisa da TamazaSvilis

klani rom Zalian CaaCoCa.

_ im ambavze saubrobT, es klani

ugulavas fuls rom sTxovda, man

es saubari Caiwera da ivaniSvils

Tavisi megobris, nikuSa Sengela-

ias xeliT gaugzavna?

_ diax, diax. es adamiani xelisuflebasTan

karg damokidebuleba-

Si ki iyo, magram roca aseTi rame

dainaxa, sadac saWiro iyo, iq Tqva.

_ am adamians yovelTvis SeeZ-

lo damdgariyo iq, sadac saWiro

iyo. mas „mxedrionTanac” SeeZlo,

saWiro sityva eTqva.

_ es ase iyo. Temur ugulavas

garda kidev bevri iqceva ase da ar

gegonoT, rom es mxolod saqarTvelos

nouhaua. aseTi rameebi iseT

qveynebSic xdeba, sadac kanonis

uzenaesoba ar aris.

aseT qveynebSi biznesmenebs mxolod

erT SemTxvevaSi SeuZliaT

gadarCnen _ droulad daamyaron

saWiro urTierToba xelisuflebaSi

myof pirebTan. venesuelaSi

Cvenze bevrad uaresi mdgomareobaa.

30 wlis win italiaSic daaxloebiT

igive xdeboda, rac axla

saqarTveloSi xdeba.

21


saqarTveloSi bolo dros ganviTarebul

movlenebze „qronika+”

mweral zura odilavaZes es-

aubra:

_ zura, didi xania, Cvens mkiTx-

velTan ar gisaubriaT. am xnis ga-

nmavlobaSi, rogorc ityvian, mravalma

wyalma Caiara. Tumca im vi-

TarebaSi, romelic axla Cvens qveyanaSia,

Tqvenze ukeTesi respondenti

Znelad sapovnia. arc ekle-

siaa ucxo TqvenTvis da Signidan

iciT, rac mis wiaRSi xdeba, arc _

kultura da miT ufro, saxelm-

wifosTan

damokidebulebaSic

gaqvT Tqveni moqalaqeobrivi pozicia.

amitom saubari zogadi Se-

fasebidan daviwyoT. ra xdeba

qveyanaSi?

_ dRes Cven, arc meti, arc naklebi,

vcxovrobT aparteidSi,

romelic miznad isaxavs „Savkanian-

Ta” sazogadoebrivi cxovrebisgan

izolirebas. adamianebi dayofili

arian or jgufad: „TeTrkanianebad”

20% da „zangebad” 80%. gabatonebuli

rasis erTaderTi mizania

arCevnebis gayalbebis gziT Zalauflebisa

da maRali xelfasebis

SenarCuneba. „zangebi” batonebisTvis

arc arseboben Cven gadar-

CenisTvis vibrZviT da uzenaesi br-

ZanebiT SegviZlia, an TandaTan davixocoT,

an qveynidan gaviqceT.

saxelmwifos funqcionirebas

susi, Sss da prokuratura uzrunvelyofs.

qveyanaSi mxolod sami

sistema muSaobs efeqtianad propaganda,

daSineba da mosyidva. cnobilia

socialuri stabilurobisTvis

aucilebelia, umaRlesi

fenis Semosavlebi ar aRematebodes

yvelaze dabali fenisas 5-6

jerze metad. CvenSi ki mxolod

xelfasiT zeda fena 50-60-jer

uswrebs qvedas! cxadia, 200-lariani

„zangi” mudam revoluciis ideiT

iqneba Sepyrobili da ecdeba, 10

000-lariani batoni Camoagdos.

dRes arCevnebis moaxloebasTan

erTad beladma kvlav gaacocxla

„klasobrivi brZolis gamwvavebis”

koncefcia. warmoebs siZulvilisa

da absurdamde misuli sicruis

gamayruebeli propaganda! „nacebi”

da sxva „sabotaJnikebi” ar aclian

belads komunizmis aSenebas. miTebis

mTeli industria muSaobs esaa

dRes saxelmwifos mTavari saqme!

beladis dasayrdenia „TeTrkanian-

Ta” sami jgufi daobebuli elita,

samRvdeloeba da „Savebi”, anu

kriminali. Sesabamisad, swored es,

susisa da „fsb-s” mier daorganizebuli

sami jgufi abruebs mosaxleobas

siZulvilis miTebiT.

_ Cven araerTxl gvisaubria

eklesiaSi arsebul viTarebaze.

Tumca rodesac am Temaze er-

Teulebi laparakobdnen, sxvebi

viTomc RvTis SiSiT am erTeulebs

lamis eretikosebad gvacxa-

debdnen. bolo drois movlenebma

damafiqra: ra fenomenia es _ Rv-

Tis SiSi, rodesac, meore mxriv,

vambobT, rom qriste siyvarulia.

realurad, ras emsaxureba mrev-

lisa da xalxis daSineba Rmer-

TiT?

_ sabWoeTi daingra ukiduresi

gasaWiri da omi. xalxi sulis manugeSebel

navsayudels eZebda. misi

roli eklesiam warmatebiT Seasrula.

imxanad uamravma gaunaTlebelma

da saeWvo reputaciis mqone

adamianma eklesiis meSveobiT iSova

saqme da Semosavlis wyaro. maT

22

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`qarTvelebi sicrues imdenad miveCvieT,

gega silagava

zura odilavaZe:

`morwmuneebs

wesad eqcaT,

agresiulad

amtkicon

sakuTari

upiratesoba~

Seavses ierarqiuli piramida da

Seudgnen komunisturi ideologiis

rwmeniT Canacvlebas. raTa axlad

Semosul, aSkarad upirates

cxovrebis dasavlur wess jansaRi

konkurenciis pirobebSi ar gaemarjva,

saWiro gaxda mtris xatis Seqmna.

Tu gavixsenebT ruseTTan

mWidro eklesiur kavSirsa da Cveni

ierarqebis zagorskiseul ganaTlebas,

sakmaod advili dasanaxia

am mtris xatis rusuli fesvebi.

mokled, moZRvrebi Seudgnen sab-

Wour-rusuli miTebis danergvasa

da dasavleTis demonizebas. warmoiSva

gaqvavebul dogmebsa da wes-

Cveulebebze damyarebuli „axali

qristianoba” religia siyvarulisa

da Tavganwirvis gareSe, avtoritetebisadmi

ukritiko, monuri mor-

CilebiT, ormagi farisevluri standartebiT

„taZruli rwmena”. sarwmunoebam

ara mxolod Caanacvla

komunisturi ideologia, aramed

TviT iqca totalitarul ideologiad.

axla ukve es ideologiad

qceuli „marTlmadidebloba” aRar

kmayofildeba xalxis sulieri wvrTniT

da ereva politikaSi, ekonomikaSi,

cxovrebis yvela sfero-

Si. ase gamoiyureba sarwmunoebrivideologiuri

wnexi sazogadoebriv

cxovrebaze. yvelaze cudi ki

calkeuli adamianis „prevenciuli”

SiSi gaxlavT, raTa Tavs ar daatydes

eklesiis risxva aseTia eklesiuri

represiebis savalalo Sedegi.

_ pirdapir minda gkiTxo: Cveni

eklesia cxovrobs axali aRTqmis

prncipebiT? ici, ras vgulisxmob,

icxovro axali aRTqmiT da mud-

mivad, adamianebis samarTavad Tu

xelisuflebebis dasaSantaJeblad

moiSvelio Zveli aRTqmis pasaJe-

bi, ramdenad marTebulia? isic

xom cxadia, rom swored Zveli aR-

Tqmis politikurma da religiur-

ma principebma acva qriste

jvars...

_ mrevlisa da samRvdeloebis

gaunaTleblobam da misgan gamomdinare

religiurma fanatizmma

sabolood daasrules sarwmunoebis

totalitarul ideologiad

gadaqcevis procesi. sapatriarqo

aRmoCnda „mudam marTlis” poziciaSi,

is politikuri moTamaSecaa

da, amave dros, ukritiko velSi cxovrobs.

daxurul sistemaSi moqceuli,

kritikis gareSe darCenili

ierarqebi advilad inarCuneben

uzenaesi arbitrisa da Seucdomeli

adamianebis statuss.

miwierma kerpebma SeiTavses

zeciuri RmerTebis funqcia, iqcnen

yovlismcodne arsebebad, romlebic

aqve, dedamiwaze arigeben

zeciuri sasufevlis sagzurebs an

sjian mTel erebs! ase gadaaqcies

maT RmerTi sakuTari aRmatebulobis

warmosaCen obieqtad.

_ namdvilad ver avuvli am

Temas gverds, radgan Turme es

sakiTxi gaxda eris patriotuli

gamoxatuleba da nacionaluri

gadarCenis umTavresi faqtori _

brZola umciresobebTan. amas

winaT Cemma axlobelma adamianma

erT ganswavlul Teologs hkiTxa,

_ manaxeT oTxTavSi adgili, sadac

qriste devnis seqsualur umcir-

esobebso. arada, cxadia, iudeasa

da galileaSi maTi nakleboba im

`meufe iakobis gamosvlis arsi xom Semdegia: 1.

patriarqs aiZuleben, gadadges da taxti

ruseTis `stavlennik~ mitropolit Sios droze

dauTmos; 2. winaaRmdeg SemTxvevaSi,

kaTolikoss sicocxlis ganadgurebiT

emuqrebian... mokled, belads patriarqi

datyvevebuli hyavs man uwmindess miwieri

jojoxeTi mouwyo! Tu patriarqi gabedavs, xmas

aRimaRlebs da daufaravad ganacxadebs masze

ganxorcielebuli SantaJisa da Zaladobis

Sesaxeb da daxmarebisTvis xalxs mouxmobs,

ivaniSvili da misi marionetebi Tvalis

daxamxamebaSi gaqrebian. Tumca, samwuxarod,

patriarqis amJamindeli mdgomareobidan da

xasiaTidan gamomdinare, aseTi gambedaoba

naklebad savaraudoa~

periodSi ar iyo. Teologs fri-

ad gauWirda, aRiara, rom aseTi

adgilebi oTxTavSi ar aris da

kvlav Zvel aRTqmasa da sodoms

daubrunda. Tumca sodomis Te-

masac ki RvTismetyvelTa Soris

interpretaciebi aqvs. rogorc

mwerali da am sakiTxis friad

kargad mcodne, rogor axsni am

devnis politikur da religiur

mocemulobas da, amave dros,

iqneb, ganmarto, ra moxda realu-

rad sodomSi da ratom ar devnis

qriste umciresobebs?

_ Cven civilizebuli samyarosken

mimavali gza avirCieT da, imavdroulad,

daxurul sazogadoebad

vrCebiT, romelsac ucxotomelis

eSinia da yovelive axals ufrTxis.

adamians mudmivad uwevs gansxvavebul

individebTan urTierToba.

Sesabamisad, pirveli rigis amocana,

romelic mis winaSe dgeba, am

ucxosTan sakuTari Tavis Sedarebaa.

arsebobs ori gza, gautolde

Sefasebis obieqts: pirveli Caixedo

sarkeSi da Tqva, me araTu ar

var srulyofili, aramed CamovrCi

kidec, amitom didi garja momiwevs,

raTa davewio sxvas; meore, advili

gza mdgomareobs ucxo adamianis

negatiur warmoCenaSi, misgan

mtris xatis SeqmnaSi. am SemTxvevaSi

Sen avtomaturad, uSromlad

xdebi sxvaze kargi. sakuTar

upiratesobaSi darwmunebidan Zaladobamde

ki erTi nabijiRaa. sxva

cudia, Sen kargi! Sefasebis etapis

Semdeg moqmedebis dro dgeba.

masebSi warmoebs pirovnebebis, seqsualuri

jgufebis, mTeli erebis

sabWour-rusuli gemovnebiT

arCeviTi demonizacia. morwmuneebs

wesad eqcaT, agresiulad amtkicon

sakuTari upiratesoba. Cven, danar-

Ceni „ugunurebi”, „uwmindurebi”,

„uvicebi” da „amoralurebi” varT!

swored es aRmatebulobis gancda

aTrobs am adamianebs da agresiulebs

xdis maT Cven xom ar vTvliT

amoralurad Roris dakvlasa

Tu cxenis gaSoltvas...

axla rac Seexeba konkretulad

sodomis Temasa da mis dRevandelobaze

proecirebas: SegaxsnebT,

rom abraami da loti emudarebian

ufals, daindos sodomi da gomora

Tundac am qalaqebSi mcxovrebi

marTlebis xaTriT da RmerTisgan

iReben pirobas, rom is Seicodebs

mosaxleobas, Tu maTSi Tundac aTi

marTali aRmoCndeba sul aTi wesieri!..

Sesabamisad, Cemi azriT, am

ambis Tanamedrove interpretacia

aseTi unda iyos. CvenTvis didi

xania, tyuilisa da TvalTmaqcobis

WaobSi arseboba cxovrebis wesad

iqca qarTvelebi sicrues imdenad

miveCvieT, rom simarTlis mTqmeli

ukve gvZuls kidec. amis gamo Cven

mkacrad davisajeT da es ar gaxlavT

mistikuri keklucoba, aramed

arsebuli realobaa! amitomaa Cven-

Si gamefebuli ukiduresi nihilizmi

qarTvelebi qvecnobierad

vgrZnobT, rom sakuTari uwesobisTvis

visjebiT, magram ukve Zala

aRar Segvwevs, raime SevcvaloT da

gamovswordeT Cven „mkvdari TevzebiviT

dinebas pasiurad mivyvebiT”

da swored nebis paralizebaa

mizezi sruli uimedobisa... ra Tqma

unda, dacema dRes ar dawyebula.

Tundac mxolod komunistebis

mier eris saukeTeso Svilebis ganadgureba

da mliqvneli „caxesebis”

win wamoweva rad Rirs! ase gamoiwrTo

da mowinave poziciebze

gamagrda dRevandelobis gmiri

TviTkmayofili virTxa. Cven am

Sedegisken mizanswrafulad mivdiodiT

da miviReT zustad is, rac

unda migveRo...

_ codva... raoden samwuxaroc

ar unda iyos, eklesia codvis

raobasac ver uxsnis mis mrevls.

arc imas eubneba, rom gulwrfel

sinanuls myisieri miteveba moyveba,

igive sakiTxs Tu saero prizmaSi

SevxedavT da codvasa da danaSauls

gavaigivebT, Tundac ho-

moseqsualizmi saero cxovrebaSi

dasjadi qmedeba ar aris, sxva dan-

aSaulTan mimarTebiT ki arsebobs

sisxlis samarTlis kodeqsi _

rodesac damnaSave isjeba. magram

religiuri da moraluri konte-

qstiT ratom aSantaJeben codviT

adamianebs?

_ fsalmunSi naTqvamia: „ara ars

kaci, romelic cxondes da ara

22 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

rom simarTlis mTqmeli ukve gvZuls kidec~

scodos”. maSasadame, Secdoma, uwesoba

da boroteba adamianis bunebaSi

devs... magram aris damdableba

da sinanuli. rodesac pirvelad

Sevityve daviT mefsalmunis Secodebis

Sesaxeb, gavogndi! mogexsenebaT,

mefe moixibla urias

meuRliT bersabeTi, daafexmZima

is, xolo codvis dasafarad uria

brZolis wina xazze gagzavna, saidanac

is cocxali aRar unda dabrunebuliyo

da bolos, qalic

colad SeirTo. Znelia, amaze

amazrzeni boroteba warmoidgino!..

magram daviTma gulwrfelad moinania

da RmerTma is Seiwyala. imave

damdablebis magaliTs vxedavT

daviT aRmaSeneblis „galobani sinanulisaniSi”,

sadac mefe gadmogvcems,

rom ar arsebobs dana-

Sauli, romelic mis suls ar amZimebdes.

mokled, mTavaria sinanuli

da gamosworeba. sinanulia,

rodesac Cadenili boroteba mudam

gawuxebs da ar gasvenebs. Sesani-

Snavi sityvaa sindisis qenjna, romelic

gamoxatavs uwesobis gamo gulis

wuxils TiTqos mas viRac qviSiT

xexavs... Cveni moZRvrebis SemTxvevaSi

ki isev totalitarul ideologiasTan

da adamianis daSinebadamorCilebasTan

gvaqvs saqme.

_ saqarTvelos marTlmadidebeli

eklesia im saxiT, rogoradac

axla arsebobs, misi konceptu-

aluri gaazrebiT, aris stalinis

mier daarsebuli eklesia. am

pirobebSi umTavres kiTxvad rCeba

Semdegi: ratom ar da ver moix-

sna eklesiam sabWoTa stalinuri

memkvidreoba mxrebidan da ar

Cadga eris, qveynis samsaxurSi?

_ dasawyisSi Segaxseneb patriarqisa

da sxva ierarqebis simpaTias

ruseTisadmi da stalinisadmi...

kaTolikos-patriarq ambrosi xelaias

Semdeg saqarTvelos eklesiis

ierarqiaSi prosabWourma fraqciam

gaimarjva. erT sarwmunoebas,

misi „siwmindis dasacavad” Seqmnil

mtris xatsa da saziaro miTologias

safuZvlad udevs saerTo politikuri

da religiuri miznebi.

„mesame romis” ideologiis Tanaxmad,

ruseTis imperia dedamiwis

zurgze erTaderTi saxelmwifoa,

romelsac globaluri masStabiT,

„msoflio masonizmi ebrZvis”, ker-

Zod ki „inglis-amerika cdilobs

mis ganadgurebas”! am saxelmwifoebSi

xedavs ruseTis imperia Ziri-

Tad istoriul konkurents msoflio

hegemonobaze. Tu gaviTvaliswinebT

Cveni samRvdeloebis didi

nawilis sulier da mentalur

erTobas ruseTTan, sakmaod advili

SesamCnevia am miTebisa da maTgan

warmoebuli mtris xatis ara

mxolod rusuli fesvebi, aramed

maTi mizanmimarTuli pedalireba

ruseTis ideologiuri manqanis

mier. gaugebaria mxolod erTi ram

Cven ras gvargebs civilizebul

samyarosgan gamijvna, ras aZlevs

qarTvel xalxs ruseTisgan sarwmunoebis

importi da dasavleTTan

mtroba? sakiTxavi, ai, es aris.

_ simarTle giTxraT, ar minda

davijero, rom eklesiaSi yvlaze

didi problema homoseqsualizmia,

rogoradac dRes war-

mogvidgenen. Seni azriT, ra aris

mainc is umTavresi problemebis

jaWvi, romlisganac aucileblad

da pirvel rigSi unda ganTavisu-

fldes eklesia?

_ fundamentur mizezebze, rogorebicaa:

rusuli gavlena, rwmenis

ideologizeba, eklesiis ukritiko

velSi moqceva zemoT vTqvi. amj-

`Tu gavixsenebT ruseTTan mWidro eklesiur

kavSirsa da Cveni ierarqebis zagorskiseul

ganaTlebas, sakmaod advili dasanaxia am mtris

xatis rusuli fesvebi. mokled, moZRvrebi

Seudgnen sabWour-rusuli miTebis danergvasa da

dasavleTis demonizebas. warmoiSva gaqvavebul

dogmebsa da wes-Cveulebebze damyarebuli `axali

qristianoba~ religia siyvarulisa da

Tavganwirvis gareSe, avtoritetebisadmi

ukritiko, monuri morCilebiT, ormagi

farisevluri standartebiT `taZruli rwmena~.

sarwmunoebam ara mxolod Caanacvla

komunisturi ideologia, aramed TviT iqca

totalitarul ideologiad~

erad dRevandel viTarebaze visaubreb:

sul ramdenime wlis win aravis

azradac ar mouvidoda, rom patriarqis

Tayvaniscemasa da mis

gavlenas rame daemuqreboda. momavali

uRrublod gamoiyureboda

yvela gamokiTxviT ilia II-isa da

eklesiis reitingi 70%-s aRemateboda.

cnobili iyo patriarqis Semcvlelic

misi ZmisSvili, mTavarepiskoposi

dimitri SiolaSvili...

xelisuflebaSi movida mesianizmis

maniiT Sepyrobili biZina

ivaniSvili, romelic ar cnobs avtoritets,

garda sakuTari Tavisa.

belads ganusazRvreli Zalaufleba

swyuria. amitom misi ocnebaa

am gzidan erTaderTi konkurentis

patriarqis CamoSoreba...

dasawyisSi beladma eklesiasTan da

`qarTvelebi kidev ufro Seiyvareben da pativs

miageben eklesias, Tu is mudam xalxisa da ara

xelisufalTa msaxurebaSi idgeba da prorusuli

gavlenisgan srulad ganTavisufldeba. mgoni,

aseTia erisa da beris gaerTianebis gza da mas

alternativa ar gaaCnia~

mis meTaurTan urTierTobebi

TiTqos „daalaga”, magram ra ici,

xval ra iqneba uwmindesma rom

damoukidebeli TamaSi daiwyos?

marTlac, sakmarisia patriarqis

sul erTi sityva da xalxi ivaniSvils

erT wamSi walekavs!

pirveli mkveTri signali

„cianidis saqme” gaxda. susi odnav

ki „daiwva”, Tumca mTavar miznebs

mainc miaRwia: patriarqi daaSines

da alyaSi moaqcies ukve germania-

Sive dacva susis razmiT Caanacvles;

mTavarepiskoposma dimitrim

sapatriarqo taxtze uari ganacxada

da dadumda; mRvdeli mamalaZe

yvelam gaimeta, xolo eklesiisa da

patriarqis avtoriteti didad

dazaralda... amave dros, uwmindesis

moxucebulobis gamo ruseTSi

gadawyvites movlenebis gauTvaliswinebeli

scenariT ganviTarebis

profilaqtikisTvis, droze gamoecxadebinaT

misi memkvidre. imperiis

brZaneba uceb Sesrulda:

daSinebulma kaTolikos-patriarqma,

yvelasTvis moulodnelad, senakisa

da Cxorowyus mitropoliti

Sio (mujiri) mosaydred gamoacxada...

ruseTisa da beladis miznebi

aqac daemTxva orive mxarem

saqmis droze moyomareba gadawyvita.

xelisuflebisa da susis mxridan

patriarqze wnexi misi gadadgomis

moTxovniT gaasmagda... ra

gamosavali hqonda uwmindess am

Cixuri mdgomareobidan? mxolod

xmamaRla, saxalxod yvirili!.. es

misia patriarqis qorepiskoposma

meufe iakobma (iakobaSvili) ikisra.

meufe iakobis gamosvlis arsi xom

Semdegia: 1. patriarqs aiZuleben,

gadadges da taxti ruseTis „stavlennik”

mitropolit Sios droze

dauTmos; 2. winaaRmdeg SemTxveva-

Si, kaTolikoss sicocxlis ganadgurebiT

emuqrebian... mokled, belads

patriarqi datyvevebuli

hyavs man uwmindess miwieri jojoxeTi

mouwyo! Tu patriarqi gabedavs,

xmas aRimaRlebs da daufaravad

ganacxadebs masze ganxorcielebuli

SantaJisa da Zaladobis

Sesaxeb da daxmarebisTvis

xalxs mouxmobs, ivaniSvili da misi

marionetebi Tvalis daxamxamebaSi

gaqrebian. Tumca, samwuxarod, patriarqis

amJamindeli mdgomareobidan

da xasiaTidan gamomdinare,

aseTi gambedaoba naklebad savaraudoa.

vnaxoT, rogor ganviTardeba

movlenebi...

_ iseTi STabeWdileba mrCeba,

rom male qarTvelebs msoflios

muzeumSic ki ar SegviSveben Cveni

homofobiuri gamoxtomebis gamo.

Tumca es xumrobiT. seriozulad

minda vikiTxo: ra aris is inspira-

cia, romelic sazogadoebis raR-

ac jgufs aiZulebs, quCaSi im

formiT, rogoradac vixileT,

gaaprotestos filmi, romelic ar

unaxavs?

_ am gaSmagebis ZiriTad mizezze

eklesiaSi danergil warmosaxviTi

upiratesobis Cvevaze zemoT

ukve visaubre. axla, kerZod, filmi

„Then We Danced”. XIX saukuneSi

frangma monarqistebma cekva „kankanis”

klubi imave garyvnilebis

propagandis mizeziT aafeTqes. ase

rom, Cven, sul raRac, ori saukuniT

CamovrCiT... momxdari iyo

gamocdileba, romelic ar gaxldaT

aucilebeli, Tumca, albaT,

mainc sasargeblo gamocdileba...

_ rogoria saxelmwifos (aq ar

vmijnav xelisuflebasa da opozicias,

sazogadoebas) roli ekle-

siasTan mimarTebiT da Tundac im

mavne da saxelmwifosTvis dama-

zianebel qmedebebze, romelsac

zemoT SevexeT? ratom ver vyalibdebiT

realurad sekulaur sax-

elmwifod?

_ ukanaskneli wlebia, eklesiis

avtoriteti ganuxrelad ecemoda,

rac gamowveuli iyo masSi gabatonebuli

ampartavnebiT, farisevlobiT,

vercxlismoyvareobiT, qsenofobiiT,

politikanobiT, kritikis

miuReblobiTa da mrevlSi

ukritiko azrovnebis damkvidrebiT.

am mxriv bolo wveTi iyo dekanoz

giorgi mamalaZis saqme, rodesac

eklesiam patimris Sewynarebisa

da dacvis nacvlad, rogorc

amas qristes mcnebebi moiTxovs,

mRvdeli ziarebisgan ganayena da

ganacxada: „Cven prokuraturis

gamoZiebas vendobiT”...

sakmarisi gaxda, qarTul eklesias

epizodurad amoeRo xma marixuanis

kultivaciisa da salome

zurabiSvilis rusuli Sexedulebebis

winaaRmdeg, rom xalxma SvebiT

amoisunTqa, radgan dainaxa,

rom eklesiis sxeuli cocxalia da

uceb daiviwya warsuli wlebis negativi.

qarTvelebi kidev ufro

Seiyvareben da pativs miageben eklesias,

Tu is mudam xalxisa da ara

xelisufalTa msaxurebaSi idgeba

da prorusuli gavlenisgan srulad

ganTavisufldeba. mgoni, ase-

Tia erisa da beris gaerTianebis

gza da mas alternativa ar gaaCnia.

_ es kiTxva aucileblad unda

dagisva, _ gveSveleba rame? sad

xedav gamosavals? mxolod ga-

naTleba, vgoneb, am sakiTxebisa da

problemebis gadawyvetas ver uS-

velis.

_ ganaTlebasTan erTad aucilebelia

gambedaoba. codvebi moinanie

da gamoswordi, magram es araa

sakmarisi. axla unda Seudge protests

daiwyo sicruisa da borotebis

mxileba. swored qristea meproteste

revolucioneris yvelaze

maRali magaliTi! is upirispirdeba

israelis yvelaze mowinave

fenas mwignobrebsa da farisevlebs

e. i. Tanamedrove eniT rom

vTqvaT, „elitur „kutokebs”, romlebic

mtyuan-marTals adgenen.

protesti ki, Tavis mxriv, moi-

Txovs: 1. gambedaobas; 2. wesierebas,

rom Seni mxileba sarwmuno iyos da

dagijeron; 3. codnas, rom keTili

da boroti gaarCio. „iyaviT gonierni,

rogorc gvelebi da umankoni,

rogorc mtredebi”, e. i. qristianuli

ganmartebiT codna wesierebisa

da moralis, keTili saqmeebis

gareSe, minimum, fuWia...

ase midis adamiani pirovnul

Tavisuflebamde da xdeba saku-

Tari Tavis ufali. magram radgan

ufali e. i. „RmerTi” xar, mxolod

keTilis keTeba SegiZlia da ara

borotebis. maSasadame, SegviZlia

davaskvnaT Tavisufleba aris uwesobisgan

da borotebisgan ganTavisufleba.

Sen aRar xar codvisgan

damokidebuli da mTeli Seni Zalisxmeva

keTili saqmeebisken da siyvarulisken

unda mimarTo, unda

aiZulo Tavi amisken „sasufeveli

xom iiZulebis”... ase warmomidgenia

me „praqtikuli qristianoba”, rogorc

gza codvis monobidan Tavisufal

individamde da ara, rogorc

gaqvavebul dogmebsa da wes-Cveulebebis

mSral aRsrulebaze dafuZnebuli

swavleba. swored amaSia mociqul

pavles genia, rom man RmerTze

swavleba antikuri humanizmTan

SesabamisobaSi moiyvana da

iqadaga qristianoba, romelic mimarTuli

iyo ara mxolod ebraelebisadmi,

aramed mTeli kacobriobisadmi.

amitom daipyro qristianobam

msoflio, amis gamo gaxda

is ara mxolod religia, aramed

mTeli civilizebuli kacobriobis

msoflmxedvelobisa da kulturis

safuZveli. amaSi mdgomareobs

qristianobis momxibvleloba da

ara imaSi, rasac dRes eklesiebSi

gvaswavlian sjulis kanons.

dabolos! Toma aqvineli ambobs:

„rodesac RmerTze vsaubrobT,

Cven ar SegviZlia davadginoT, ra

aris is, aramed mxolod ra ar aris

is”. ase rom, RmerTi ar aris vinmes

mier gacxadebuli absoluturi

WeSmariteba, aramed is aris maradiuli

kiTxva. mxolod aseTi midgoma

mudmivi eWvi da kvleva aris

jansaRi da am gziT gveSveleba.

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

23


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`ivaniSvili `ocnebas~

im dros, rodesac eri da beri

Sorena marsagiSvili

saeklesio skandalzea gadarTuli,

599 92 16 22

mmarTvelma partiam winasaarCevno

kampania daiwyo. „qarTuli ocneba”

brWyviala dapirebebiT cdilobs skandalebisgan daosebuli

amomrCevlis gulis mogebas. „gamarjvebuli saqarTvelos” erT-

erTi lideri, miSa kaWkaWiSvili, miiCnevs, rom „ocnebam”

arCevnebisTvis mzadeba „gavrilovis Ramis” Semdeg daiwyo. misi

TqmiT, xelisufleba vadamdeli arCevnebis scenarsac ganixilavs.

ambobs, rom am scenarisTvis opoziciis nawilic emzade-

ba da isini xelisuflebasTan didi vaWrobaSi arian.

raze evaWreba opoziciis naw-

ili xelisuflebas? ratom ar

undaT maT oqruaSvilis cixidan

gamosvla? ra cru informaciebi

miaqvT „ocnebis” wevrebs ivaniSvilTan?

Cahyveba Tu ara „ocneb-

is” lideri Tanapartielebs

politikur samareSi? _ am Temebze

„qronika+~-s miSa kaWkaWiS-

vili esaubreba:

_ batono miSa, „qarTulma ocnebam”

aSkarad daiwyo wina-

saarCevno kampania. am dros

opozicia sxva Temebzea gadarTuli.

magaliTad, saeklesio skan-

dalze. xom ar gagviandebaT

saarCevno kampaniis dawyeba?

_ sxva opoziciuri partiebis

dRis wesrigi rogoria, ver getyviT.

ZiriTadad, sasamarTlo

procesebze gviwevs siaruli. mogexsenebaT,

Cveni lideri dakavebulia.

aseve davdivarT gavrilovis

sxva patimrebis sasamarTloebzec.

saeklesio skandalSi Cveni partia

ar monawileobs. monawileoba-

Si Sefasebebisa da komentarebis

gakeTebas vgulisxmob. Zalian bevri

rame vici, magram am Temaze

saubari saWirod ar mimaCnia.

xelisuflebam saarCevno kampania

didi xania, rac daiwyo. 20 ivnisis

darbevisTanave daiwyes maT

es kampania. gaxarias gapremierebis

Semdeg es kampania ukve Ria gaxda.

mesmis maTi siCqaris. maqvs informaciebi,

da arcTu usafuZvlo,

rom arCevnebi SeiZleba, ara

momavali wlis Semodgomaze,

aramed gazafxulze Catardes.

_ fiqrobT, rom vadamdeli

arCevnebi iqneba?

_ „ocnebaSi” es scenaric aqtiurad

ganixileba. SemTxveviTi

araa, rom „ocnebam” ase adre daiwyo

arCevnebisTvis mzadeba.

_ e. i. kidev ufro daugviania

opozicias gaaqtiureba.

_ sxva ras akeTebs, ar vici da

arc mainteresebs, radgan maTi

qmedebebiT kmayofili ar var. maTgan

aranair solidarobas ar

vgrZnobT. maTTvis mTavaria, rom

nebismier fasad Caidon jibeSi

parlamentis wevris mandatebi,

Cvens partias ki aseTi amocana ar

aqvs. saTqmeli bevria, magram

mirCevnia, ar vilaparako. yvelafris

miuxedavad, maT kritikas moveridebi.

_ kritikas moveridebio, ki

ambobT, magram xazs usvamT im

garemoebas, rom opozicia Tqven

mimarT solidaruli ar aris.

_ amas marto me ar vambob, amas

yvela xedavs. opozicias ar ainteresebs

is xalxi, vinc „gavrilo-

24

vis Ramis” saqmeze daakaves.

_ arada, am Rames xSirad axsenebs

xolme opozicia xelisu-

flebas.

_ axla ase xSirad aRar axsenebs.

maTTvis mniSvnelovani ar

aris, rom gavrilovis gamo adamianebi

cixeSi arian. irakli oqruaSvils

rac Seexeba, pirdapir

getyviT, opoziciis did nawils ar

unda, rom is gareT gamovides. misi

gareT gamosvlis SemTxvevaSi

opozicia wamgebian mdgomareoba-

Si aRmoCndeba.

irakli imdenad damoukidebeli

moTamaSea, masTan raime garigeba

gamoricxulia. mas aqvs sakmaod

maRali reitingi, mas SeuZlia,

opoziciis xmebi waiRos, amitomac

ar unda opozicias, rom is gareT

gamovides.

minda davarwmuno es xalxi, rom

irakli maT mainc waarTmevs xmebs.

man cixeSi yofnis periodSi imaze

meti momxre moipova, vidre Tavisuflebaze

yofnis dros hyavda.

es maCvenebeli kidev ufro gaizarda.

man sakuTari Tavis sruli reabilitacia

moaxdina. is sabrZolvelad

mzadaa da aranair daTmobaze

wasvlas ar apirebs.

daTmobaze wasvlas arc Cven

vapirebT, gvaqvs gegma da am gegmiT

vimoqmedebT. axlac am gegmiT

vmuSaobT. irakli patimrobaSi Tu

datoves, aseT SemTxvevaSic Segvi-

Zlia, nebismier momentSi gadavideT

saarCevno reJimze.

Cveni amocana araa, parlamentSi

fraqcia gaviyvanoT. vinc

amisTvis yvelafers akeTebs, maT

TavianT gulebSi da sindisSi

Caixedon. pirdapir vityvi, isini

parlamentSi ver Sevlen.

tyuilad aqvT imis imedi, rom

Tu xelisuflebas irakli oqruaSvilTan

dakavSirebiT gaurigdebian,

parlamentSi moxvdebian.

CvenTvis cnobilia, rom opoziciis

nawili xelisuflebas evaWreba,

oqruaSvili cixeSi datovon.

Cven am adamianebis vinaobac viciT.

am Temebze axla saubari ar minda,

amaze Tavis droze irakli

isaubrebs. cixidan rom gamova, is

yvelas gascems pasuxs. manamde

opozicias gavumeoreb, rom am

garigebebiT parlamentSi ver moxvdebian.

parlamentSi ver moxvdebian,

imitom rom „ocnebas” Tavisi Tavi

gasWirvebia da sxva partiebis gayvanas

veRar SeZlebs. amis gakeTeba

im SemTxvevaSi SeuZliaT, Tuki

arCevnebs gaayalbeben. aseT SemTxvevaSi

Sturms miiReben. oRond

iseTs ki ara, 20-21 ivnisis Rameze

miSa kaWkaWiSvili:

`opozicia xelisuflebas

oqruaSvilis cixeSi

datovebaze evaWreba~

rom amboben, es iqneba namdvili

Sturmi.

_ xelisufleba ambobs, rom

eklesiaze im xalxma miitana ieri-

Si, romelmac 20-21 ivnisis Rames

parlamentze Sturmi ganaxor-

cielao.

_ eklesiaze saubari ar minda,

parlamentze ki Sturmi aravis

miutania. arc areuloba yofila

Cveni TviTmizani. Cven mxolod

umsgavsoba gavaprotesteT.

`irakli imdenad damoukidebeli moTamaSea,

masTan raime garigeba gamoricxulia. mas aqvs

sakmaod maRali reitingi, mas SeuZlia,

opoziciis xmebi waiRos, amitomac ar unda

opozicias, rom is gareT gamovides. minda

davarwmuno es xalxi, rom irakli maT mainc

waarTmevs xmebs. man cixeSi yofnis periodSi

imaze meti momxre moipova, vidre

Tavisuflebaze yofnis dros hyavda. es

maCvenebeli kidev ufro gaizarda~

areuloba rom mdomoda, lamis

yovel meore dRes Sevdivar parlamentSi,

mosamarTleebis mosmenas

veswrebi da iq movawyobdi

areulobas.

_ am mosmenebs marTla mSvidad

adevnebT Tvals, magram Cven gvaqvs

informacia, rom Tqven „ocnebis”

erT-erT liders kabinet-

Si SeuvardiT da imis gamo eCxubeT,

rom vano zardiaSvili adamianis

uflebaTa dacvis sapar-

lamento komitetis Tavmjomaris

moadgiled dainiSna. marTalia es

informacia?

_ marTalia. es ambavi ramdenime

wlis win moxda. es ar yofila

pirveli SemTxveva, rom amis gamo

„ocnebis” wevrebs veCxube. me iq

bevri megobari myavda da yvelas

veCxube. am partiaSi megobrebi

dRemde myavs, Cven erTad vebrZodiT

saakaSvilis reJms.

_ axla Tu grZeldeba Tqveni

megobroba? gamudmebiT xelisu-

flebas akritikebT.

_ erTmaneTs gamarjobas veubnebiT,

gamarjobas qarTveli kaci

mtersac ki eubneba. maTTan urTierTobaSi

wyalgamyofi aRmoCnda

mosamarTleTa sia. kargia, rom mosamarTleebi

Ria kenWisyriT

airCevian. ase yvela vnaxavT, Tu

vin uWers mxars mosamarTleebs.

amis mixedviT gaakeTebs xalxi 2020

wels arCevans. es arCevani „ocnebis”

sasargeblod ar gakeTdeba.

_ „ocnebaSi” darwmunebuli

24 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

bolomde ar Cahyveba~

arian, rom xelisuflebaSi mesame

vadiT movlen.

_ amaSi saakaSvilic darwmunebuli

iyo. gaixseneT, ra gancxadebebs

akeTebda is maSin. yvelaferi

icvleba. erT mSvenier dRes mowmendil

cazec ki SeiZleba mexi

gavardes.

„ocnebas” aranairi Sansebi ar

aqvs. sxva yvelafers gundis SigniT

arsebuli problemebic emateba.

ramdenime jgufad arian dayofili

da erTmaneTs dasanaxad

ver itanen. viRacebi modian kidevac

iqidan. am dros Cveni partia

ufro Zlierdeba. Cvens partias

male SemourTdeba is xalxi,

romelic cota xnis win iraklis

akritikebda... magram axla maT

azri Seicvales.

_ vin arian es adamianebi?

_ cnobili saxeebi arian: zogi

xelovania, zogi _ mwerali, zogi

_ sazogado moRvawe. maT am qveynisTvis

bevri rame aqvT gakeTebuli

da kidev bevrs gaakeTeben.

_ TqvenTan ratom movidnen es

adamianebi?

_ simarTle sadac aris, xalxic

iqiT midis. Cemi amocana marto

parlamentSi moxvedra rom yofiliyo,

sxva gziT vivlidi, magram

me sistemis Secvla, samarTlianobis

aRdgena da samarTliani sasamarTlo

minda. amitomac var iq,

sadac axla var. ar minda, rom

qveyanaSi gaWirveba iyos. Cveni mosaxleoba

lamis gamaTxovrebulia.

bavSvebi quCaSi dganan da maTxovroben.

amis atana Zalian Znelia.

laris gaufasurebis gamo yvelas

gauWirda. warmoidgineT, ra xdeba

socialurad daucvel ojaxeb-

Si.

saxelmwifos es ar ainteresebs.

maTTvis mniSvnelovania, yvela

problema gadaifaros. saeklesio

skandalma srulad gadafara okupaciis

Tema, arada, es Zalian seriozuli

problemaa.

„qarTul ocnebas” arCevnebis

mogebis garda sxva araferi ainteresebs.

dawyebuli aqvT saarCevno

kampania da Seecdebian, isev

mosyidviT da motyuebiT miiyvanon

xalxi arCevnebze, magram

xalxi aRar motyuvdeba.

opozicias SeuZlia, amiT isargeblos,

magram ar sargeblobs.

opozicia imisTvis arafers akeTebs,

rom es xalxi Tavis mxares

gadaiyvanos.

_ samagierod, xelisuflebasTan

vaWroben. amaze Cvenc vic-

iT, Jurnalistebma da Tqvenc

aRniSneT zemoT.

_ ra Tqma unda, yvela vaWrobs.

ase evaWreboda opoziciis nawili,

Tavis droze, miSa saakaSvils.

axla ivaniSvils evaWrebian. vinc

2012 wels saakaSvilTan ivaWra, gareT

darCa, vinc ara _ parlamentSi

Sevida. axlac ase iqneba.

saintereso isaa, rom ivaniSvils

igive xalxi evaWreba, vinc

miSasTan vaWrobda. es maTi biznesia

da maT arc qveyana da arc misi

mosaxleoba ar anaRvlebT.

kidev erTxel vambob: bevri

rame vici, magram axla ar minda am

vaWrobaze laparaki. irakli

oqruaSvilis Txovnaa, rom jer ar

`kargia, rom mosamarTleebi Ria kenWisyriT airCevian. ase yvela vnaxavT, Tu

vin uWers mxars mosamarTleebs. amis mixedviT gaakeTebs xalxi 2020 wels

arCevans. es arCevani `ocnebis~ sasargeblod ar gakeTdeba~

vilaparakoT. yvelafers Zalian

male daerqmeva Tavisi saxeli.

ukve giTxariT, rom viciT, Tu

rogor evaWreba opoziciis nawili

„ocnebas” imaze, rom oqruaSvili

gareT ar gamouSvan. es Zalian cudi

faqtia. minda, yvelam icodes,

rom rac ar unda konspiraciuli

iyos aseTi vaWroba, amis Sesaxeb,

adre Tu gvian, mainc gamova gareT

informacia. iraklic gamova cixidan

da yvelas saTiTaod gascems

pasuxs.

is biWebic ki aRar axsovT,

„gavrilovis Ramis” saqmeze rom

daakaves. mxolod elene xoStaria

iRebs xmas. Zalian gvexmarebian

axalgazrda iuristebic. sul es

aris. sxvas es Tema ar ainteresebs.

ver vityvi, rom es Tema saeklesio

skandalma gadafara. Zalian

adre daiviwya opoziciam es xalxi.

saeklesio skandali Zalian male

gaivlis, romc ar gaiaros, win

arCevnebia da yvela politikaze

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

gadaerTveba.

„qarTuli ocneba”, bunebrivia,

veRar darCeba xelisuflebaSi.

maTi maqsimaluri Sedegi 30%-ia.

_ aseTi cota?

_ Tu mTeli opozicia ar mieyida,

30%-ze meti maT ar eqnebaT.

_ Tavad 60%-s varaudoben.

_ 60% gamoricxulia

_ ratom aris gamoricxuli?

_ Zalian kargad vici, Tu

rogor muSaobs „qarTuli ocnebis”

saarCevno manqana. ar dagaviwydeT,

rom saprezidento arCevnebis

meore turSi „ocnebis” saarCevno

StabSi viyavi. ase rom, CemTvis

kargad aris cnobili, Tu rogor

atarebs es partia arCevnebs.

SeiZleba, viRac saqmeSi Cauxedavi

adamiani moatyuon, magram me

ar movtyuvdebi. ar mesmis, riT

unda aiRos 60% „qarTulma ocnebam”.

SarSan gacilebiT didi

resursi hqondaT, magram maSinac

ver dades aseTi Sedegi.

`ocnebas~ aranairi Sansebi ar aqvs. sxva

yvelafers gundis SigniT arsebuli problemebic

emateba. ramdenime jgufad arian dayofili da

erTmaneTs dasanaxad ver itanen. viRacebi modian

kidevac iqidan. am dros Cveni partia ufro

Zlierdeba. Cvens partias male SemourTdeba is

xalxi, romelic cota xnis win iraklis

akritikebda... magram axla maT azri Seicvales~

axla mxardamWerebic daakldaT.

maT reitings jer mosamarTleebis

siam daartya, mere _

20-21 ivnisis Ramem.

arCevnebis mosagebad aranairi

resursi ar gaaCniaT. amis miRweva

mxolod arCevnebis gayalbebiT

SeuZliaT. arCevnebis gayalbebas

ki ar vurCev, aseT SemTxvevaSi miiReben

muSts cxvirSi. da rogorc

ukve aRvniSne, maSin marTla naxaven,

Tu rogor awyobs xalxi

Sturms.

_ zemoT gviTxariT, rom „oc-

nebaSi” ramdenime jgufia da maT

Soris dapirispirebac ariso. ramdenad

realuria, rom am jgufe-

bis nawili mmarTveli gundidan

wamovides?

_ dapirispireba Zalian didia,

magram ara mgonia rom am etapze

romelime jgufma „qarTuli ocneba”

datovos.

yvela cdilobs, rogorme

ivaniSvilis kalTas Seefaros, garantiebi

miiRos da parlamentSi

moxvdes. gundSi axla gavlenebis

gadanawilebisTvis midis brZola,

es brZola Zalian seriozuli da

daundobelia.

_ vis mxares daikavebs ivaniS-

vili?

_ vfiqrob, ivaniSvili gonierebas

gamoiCens da politikur samareSi

ar Cahyveba im jgufebs,

romlebmac is isedac ukve Caiyoles.

_ ras niSnavs, Caiyoles?

_ gaakeTebines is, rac mas ar

surda.

_ ra gaakeTebines?

_ ivaniSvilis maqebari ar var,

magram danamdvilebiT vici, rom

mas irakli oqruaSvilis daWera

ar surda, magram is daarwmunes,

rom ase unda moqceuliyo.

_ vin daarwmuna, maTi vinaoba

iciT?

_ ra Tqma unda, _ yvelas saxeli

da gvari viciT.

_ ar gvetyviT maT vinaobas?

_ axla ar davasaxeleb.

_ is mainc gviTxariT, opoziciam

daarwmuna Tu umravleso-

bam?

_ opozicia imaze TanamSromlobs,

rom irakli cixidan ar

gamouSvan. darwmunebiT xelisuflebis

wevrebma daarwmunes

ivaniSvili, rom „gamarjvebuli

saqarTvelos” lideris dakaveba

aucilebeli iyo. kidev erTxel

vambob, Cveni lideris dakaveba

„ocnebis” lideris iniciativa ar

yofila. is amaSi erTma jgufma

daarwmuna. es informaciebi Tavad

„ocnebidan” maqvs.

_ „ocnebidan” bevri informa-

cia Jonavs.

_ Zalian bevri. sxvanairad ver

iqneba. erTmaneTis mtrebi arian.

erTmaneTSi raRacas rom saubroben

an raRacis mowyobas gegmaven,

midian da opoziciasTan miaqvT

ambebi.

_ opoziciasTan ratom miaqvT

ambebi?

_ xval rom fexi gadautrialdeT

da misasvleli xom unda

hqondeT. imaze arafers vambob, ra

informaciebi miaqvT erTmaneTze

ivaniSvilTan. mas xSirad mcdar

informacias awvdian.

Cven aravisTan arc garigebaSi

SevalT da arc rameze viTanam-

SromlebT. Cven gvaqvs Cveni partia

da amocanebi. male bevri adamiani

SemouerTdeba Cvens rigebs.

_ ukve orjer axseneT, rom

axali xalxi SemouerTdebao. vi-

Racebma amasobaSi datoves Tqve-

ni partia.

_ partia cocxali organizmia,

viRaca wava, viRaca mova. amaSi gansakuTrebuls

verafers vxedav.

arc wasvlis gamo vsayvedurob

vinmes. yvelas Tavisi gza da Tavisi

arCevani aqvs. isini wavidnen da

Tu survili aqvT, Tavad gaakeTon

amaze gancxadebebi. me amis survili

ar maqvs. Cemi mosazrebebi ki

maqvs, magram ar vityvi. raki

fiqroben, rom maTi karierisTvis

ase ajobebs, RmerTma yvelas xeli

moumarTos. Cven Cvens saqmes mainc

gavakeTebT. am sistemas aucileblad

SevcvliT.

_ yvelafris miuxedavad opti-

mistur ganwyobaze CanxarT. es

asea?

_ ki. me saerTod gamousworebeli

optimisti var. am SemTxveva-

Si optimizmis safuZvelic maqvs.

mogexsenebaT, yvelafers aqvs

dasawyisi da dasasruli. „qarTuli

ocnebac” mTavrdeba.

_ darwmunebuli xarT, rom

mTavrdeba?

_ darwmunebuli var. imedi

maqvs, ivaniSvils eyofa goniereba,

rom yvelaferi kargad dasruldes.

aseT SemTxvevaSi arCevnebi

kargad, demokratiulad

Catardeba. goniereba Tu ar eyofa

da arademokratiul arCevnebs

Caatarebs, amas Zalian cudi ambebi

moyveba.

_ Tqveni azriT, rogor

moiqceva „ocnebis” lideri?

_ axla amaze zusti pasuxis

gacema gamiWirdeba. ramdenadac

CemTvis cnobilia, viRacebi ivaniSvils

ajereben, rom maTi partia

60%-s aiRebs, rac, ubralod,

gamorcixulia. darwmunebuli var,

„ocnebis” liders amis ar sjera.

imedia, is gonier gadawyvetilebas

miiRebs. axal wlamde bevri rame

gairkveva.

25


giorgi abaSiZe

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

„sapatriarqos ambavi nawilobriv mainc rom dadasturdes

da, paralelurad, gei Tematikaze gadaRebulma filmma

qarTvelebs istoriaSi pirveli „oskari” mogvitanos, Segvi-

Zlia, 2019 weli qarTuli sajdomis desakralizaciis wladac

ki gamovacxadoT”, _ am sityvebis avtori politikuri gaer-

Tianeba „girCis” erT-erTi lideri, iago xviCiaa, romelsac

„qronika+” zustad im dros esaubra, roca homofobiuri

jgufebi „amiransa” da sxva kinoTeatrebis win iyvnen Sekre-

bilni da qarTul-Sveduri filmis _ „da Cven vicekveT” _

premieras Zaladobrivi meTodebiT aprotestebdnen.

`eklesiaSi

ratom gaxda xsenebuli filmi

dapirispirebis mizezi da, zogadad,

ratom iwvevs saqarTveloSi

yvelaferi is areulobas, rac,

pirdapir Tu iribad, seqss ukav-

Sirdeba? _ es, SesaZloa, imis bralia,

rom Cven postsabWoTa qveyana

varT, Cvens yofil samSobloSi,

anu sabWoTa kavSirSi ki, mogexsenebaT,

„seqsi ar arsebobda”.

hoda, rogorc Cans, mavans axlac

sjera „weroebis ambis” da swored

amitomac miiCnevs sakuTar moqalaqeobriv

valad, rom sxvisi sajdomi

daicvas.

erTi sityviT, sasaciloa, magram

faqtia: saqarTveloSi patriotizmi

mavanTaTvis sxvisi ukanalis

dacvis proporciulia!

amave konteqstSi isic gaugebaria,

Tu ras niSnavs fraza _ „qar-

Tvelobas gvarTmeven”?! qarTveloba

teritoria xom ar aris, rom

vinmem misi okupacia moaxdinos?

ise, isic sainteresoa, qarTvelobis

damcvelebi imas ratom ar aprotesteben,

okupantma ruseTma

Cveni qveynis 20% rom wagvarTva?

es is kiTxvebia, romlebzedac

„mekombleebsa” da maTTan gaTanabrebul

„qarTvelobis mcvelebs”

pasuxebi ar gaaCniaT. arada, kargad

Tu davakvirdebiT, sinamdvileSi,

qarTvelobas da qveyanasac

mxolod kremli gvarTmevs,

igive dasavleTi ki Cvens nebismier

SesaZleblobas Sesabamisad

afasebs. yvelafers Tavi rom davaneboT,

zemoxsenebuli filmi,

romlis reJisoric qarTuli warmoSobis

Svedia, araerTi saerTa-

Soriso kinofestivalis favoriti

gaxda da, iago xviCias Tqmisa

ar iyos, imis albaTobac arsebobs,

rom „da Cven vicekveT” oskarosani

gaxdes. hoda, ra anerviulebs raindis

xalxs, marTlac gaugebaria!

amasTan, arsebobs kidev erTi

kiTxvis niSani, kerZod: isini, vinc

sxvis sajdomebs icaven, argumentad

tradiciebi da marTlmadidebloba

mohyavT, anu amtkiceben,

rom homoseqsualizmi sodomuri

codvaa. diax, bibliurad marTlac

asea, magram rogorc bolo movlenebi

cxadyofs, am sodomuri codvisgan

Tavisufali arc eklesiaa,

amitom gaugebaria, sodom-gomoras

„taburetkebiT” maincdamainc

kinoTeatrebTan ratom aprotesteben

da ara _ eklesiebTan?

ise, yvelafer amas froidiseburad

Tu mivudgebiT, axsnas

Zalian martivad movuZebniT, magram

vinaidan viTareba isedac

myifea da emociebi Warbobs, Sors

ar wavalT da yovelgvari axsnaganmartebebis

gareSe iago xviCias

intervius SemogTavazebT, romelic

saeklesio skandalebSi cuds

verafers xedavs da „qronika+”-

sTan ambobs, rom im sistemis gaxsna,

romelic 40 weli Caketili

iyo, kargia. amasTan, xviCia miiCnevs,

rom yvelaferi es kidev

didxans ar damTavrdeba, anu boTlidan

amoSvebuli jinis ukan Cabruneba

gaWirdeba da sazogadoeba

kidev araerTi skandaluri faqtis

mowme gaxdeba:

_ iago, zustad axla, roca

Cven vsaubrobT, Tbilisisa da ba-

Tumis kinoTeatrebTan didi wiv-

il-kivilia _ homofobiuri da

ultramemarjvene jgufebi, anu

26

raind vasaZis mimdevrebi da „mar-

Sistebi” levan akinis filmis _

„da Cven vicekveT” premieras

aprotesteben. filmis sanaxavad

ratom ar waxvediT?

_ am filmTan dakavSirebiT,

satelevizio CarTva mqonda.

_ CarTva rom ar gqonodaT,

premieras daeswrebodiT, anu

gainteresebT, ra xdeba filmSi?

_ simarTle giTxarT, am filmis

mimarT, fonis miuxedavad, gansakuTrebuli

interesi ar gamCenia.

ubralod, gavige da vici, rom

am filmSi gei scenebia, Tumca mxolod

es ar iqneba, radgan suraTma

sxvadasxva festivalze warmatebas

miaRwia.

mokled, am filmis mimarT rame

gansakuTrebuli interesi ar

maqvs, Tumca roca internetSi

daideba da sajarod xelmisawvdomi

iqneba, albaT, vnaxav. vcdi,

rom vnaxo da Tu momewona, bolomde

vuyureb, Tu arada, rogorc

sxva filmebis SemTxvevaSi,

mxolod pirvel nawils vnaxav.

_ iago, sasuliero pirebi irwmunebian,

am filmis naxvis Semdeg

adamians seqsualuri orien-

tacia Seecvlebao. hoda, Tundac

imis gamo, rom filmis pirvel

nawils naxavT, ar geSiniaT, rom

orientacia SegecvaloT?

_ ar meSinia!

ise, ar vici, amaze seriozuli

komentari rogor unda gavakeTo.

mRvdlebma homoseqsualobaze da,

zogadad, seqsualobaze, albaT,

Cemgan gansxvavebuli rame ician.

erTi sityviT, ar mgonia, rom

amaze saubari seriozuli iyos.

zogadad, msgavsi SiSebi ar maqvs

da sxvebsac movuwodeb, ar eSinodeT,

radgan homoseqsualoba

filmis yurebiT ar gadadis!

_ piradad me mgonia, rom ms-

gavs Temebze saubriT arc eri

unda kargavdes dros da arc _

beri, magram faqti jiutia: „da

Cven vicekveT” bolo dReebis

mTavar, ase vTqvaT, politikur

movlenad iqca. saerTod, dakvirveba

cxadyofs, rom seqsualuri

Tematika Cveneburi poli-

tikuri cxovrebis xerxemalia.

amas riT xsniT?

_ saamisod bevri faqtori arsebobs.

_ mainc?

_ zogadad, saqarTveloSi ase-

Ti Tematikis gaprotesteba momgebiania

da mniSvneloba ar aqvs imas,

rasac akeTeb, momgebiania Tu ara

an rames cvlis Tu ara. sxvaTa

Soris, jer kidev 2006 wels den

braunis romanis ekranizacias

aprotestebdnen da is xalxi, vinc

maSin aprotestebda, axla parlamentSia.

mokled, yvelaferi es warmatebuli

politikis erT-erTi gzaa

da axlac swored amas cdiloben

_ rom saparlamento arCevnebSi

imdeni xma miiRon, parlamentSi

Tundac erTi adamiani gaiyvanon.

vinaidan xmebi ase iSoveba, stimulic

aris, rom adamianebi quCaSi

gamovidnen da iyviron, TiTqos

rame qarTuls icaven da mere am

imijiT parlamentSi Sevidnen.

erTi sityviT, mTeli am ambebis

erTi nawili politikuria, meore

ki _ am qveyanaSi swored axla

es sakiTxi gansakuTrebuli sim-

iago xviCia:

`mRvdlebma

homoseqsualobaze,

albaT, gansxvavebuli

rame ician, magram

yvelas movuwodeb, ar

eSinodeT, radgan

homoseqsualoba

filmis yurebiT ar

gadadis!~

ZafriT dgas, anu amdeni xnis ganmavlobaSi

saqarTvelos eklesia

seqsualuri umciresobebis, praqtikulad,

demonizebas sxvadasxva

formiT, maT Soris, Zaladobrivad

eweoda. axla ki msgavsi skandalis

epicentrSi Tavad eklesia moeqca

da, Sesabamisad, eklesias qarTveli

xalxi ki ara, mis mierve agorebuli

isteria ebrZvis, ai, seqsualuri

umciresobis warmomadgeneli

adamianebi RmerTisgan

Sors dganano da a. S.

ise, arian adamianebi, romlebsac

es sakiTxi marTla awuxebT da

gulwrfelad fiqroben, rom yvelaferi

es qarTul Rirsebas ar

Seefereba, Tumca piradad me

amasac cinikurad vuyureb.

_ ratom?

_ es ambavi qarTvelobasTan

kavSirSi ar aris, magram Tuki

vinmes es gulwrfelad awuxebs,

filarmoniasTan ar unda aprotestebdes.

_ aba, sad?

_ sxvagan aris gasaprotestebeli

_ iq, sadac axla realurad

aris mTavari skandalis kera: bolos

da bolos, adamianebi gamodian

da erTi meores, maT enaze

rom vTqvaT, sodomur codvaSi

amxelen!

_ iago, eklesia homoseqsualizmis

demonizacias wlebis gan-

mavlobaSi, iqneb, imitom axdenda,

rom amiT sakuTari, rogorc

ityvian, sisustis damalvas cdilobda,

anu es demonizeba erTg-

vari prevencia xom ar iyo?

_ magaT TavSi ar vzivar da,

cxadia, ar vici, ras fiqrobdnen,

magram Tu ase fiqrobdnen, es, albaT,

iqidan gamomdinare iyo, rom

bibliis Tanaxmad, ara ars dafaruli,

romelic ar gacxaddes.

`es masStaburi skandalia da Tundac istoriis

wignSi rom wagvekiTxa, erT-erTi episkoposi

patriarqs mamaTmavlobaSi adanaSaulebda,

mainc skandali iqneboda da gagrZeleba

moyveboda. axlac swored ase xdeba da nel-

nela 40-wliani daxuruli sistemis gaxsnis

mowmeni vxdebiT da imas vnaxulobT, rac

SigniT realurad xdeboda~

mokled, am tipis brZolis

gamocxadeba Tu imas emsaxureboda,

rom eklesias is daefara, rac

mis wiaRSi xdeboda, es strategia

araracionaluri mgonia, magram

faqtia: igive kinoTeatrebTan adamianebi

im skandalis fonze, rac

eklesiaSi xdeba, mividnen da filmis

Cvenebas aprotesteben. yvelaferi

es bevri adamianis araracionalurobis

dadasturebaa.

yovel SemTxvevaSi, amis garda, SefasebiT

nawilSi, sxva ramis Tqma

Zalian rTulia.

_ iago, Tqveni ar vici, piradad

me ki vfiqrob, rom yvelaferi

is, rac bolo dros ek-

lesiis garSemo xdeba, viRacis an

viRacebis interesebSi Sedis.

_ Cven SegviZlia, mxolod

varaudebiT visaubroT.

_ ra Tqma unda.

_ Cemi varaudi yvelaze damajerebeli

mgonia.

_ anu Tqveni varaudi rogo-

ria?

_ patriarqi asakSi Sevida da

sapatriarqo taxistisTvis brZola

daiwyo!

_ es mxolod Tqveni ki ara,

Zalian bevris varaudia!

_ sapatriarqo taxtisTvis

brZola axali ar aris, Tumca es

brZola TvalnaTeli „cianidis

saqmiT” gaxda. es skandali ise wavida,

rom raRacebi ar daimala da

adamianebma sxvadasxva Temaze saubari

sajarod daiwyes. is, Tu ra

aris tyuili da ra _ marTali, albaT,

awi unda gairCes, Tumca am

wuTas faqtia: skandali aRmavlobas

ganicdis. saqarTvelos eklesiaSi

axla arsebuli krizisi igive

Tematikas ukavSirdeba, romelsac

sasuliero pirebi da maTi locva-kurTxeviT

sxva adamianebi kinoTeatrebSi

aprotesteben.

mokled, yvelaferi es, Tu Soridan

SevxedavT da neitraluri

TvaliT davakvirdebiT, sakmaod

cinikuria!

_ skandali, rogorc wesi,

maqsimum, sami dRe cocxlobs

xolme, Tumca „nakurTxi seqsis”

skandali Zalian didi xania, gr-

Zeldeba, anu unda vivaraudoT,

rom am skandals Zalian kargi

reJisori hyavs, romelic sazoga-

doebas modunebis saSualebas ar

26 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

yvelaferi yars!~

aZlevs?

_ ara.

_ aba?

_ Cemi azriT, es masStaburi

skandalia da Tundac istoriis

wignSi rom wagvekiTxa, erT-erTi

episkoposi patriarqs mamaTmavlobaSi

adanaSaulebda, mainc skandali

iqneboda da gagrZeleba

moyveboda. axlac swored ase xdeba

da nel-nela 40-wliani daxuruli

sistemis gaxsnis mowmeni vxdebiT

da imas vnaxulobT, rac SigniT

realurad xdeboda.

cxadia, ar vici, igive pedofilia

an nebismieri sxva tipis danaSuli

Tu codva vis daumtkicdeba,

magram nel-nela Cans, rom eklesiis

daxurvam Sedegi ar gamoiRo

da iq yvelaferi ayrolda!

erTi sityviT, am kvanZis gaxsnas

ufro metad velodebi da,

albaT, kidev Zalian bevr siaxles

gavigebT! yovel SemTxvevaSi, am

jinis boTlSi Cabruneba warmoudgeneli

mgonia!

_ seqsi ufro skandaluri ra-

tom gamodga, vidre patriarqis

SesaZlo likvidacia?

_ patriarqis likvidacia naklebad

damajerebeli gaxda.

_ hoda, ratom?

_ Tavidan, roca pirvelad iTqva,

ai, patriarqis mokvla undodaTo,

asprocentiani damajerebloba

ar igrZnoboda. mere ki yvelaferi

es ise gadakvalificirda,

rogorc Sorenas mokvlis mcdeloba.

am warmodgenas ki, saboloo

jamSi, bolo iman mouRo, rom prokuratura

Zalian aradamajerebeli

iyo da sazogadoebisTvisac

naTeli gaxda, rom dekanozi mamalaZe

cixeSi imitom ar CausvamT,

rom vinmes mokvlas an mowamvlas

apirebda. mokled, logika, ai, patriarqs

wamlavdneno, CamoiSala

da Zalian bevr adamians amisi ar

sjera. SeiZleba, vinmes sjera, magram

es arasakmarisia!

_ „cianidis saqme” rom blefia,

cxadia, yvelam icis, magram am Se-

mTxvevaSi meufe iakobis skandal-

ur gancxadebaze gkiTxeT, roml-

is Tanaxmadac, eqspremier kviri-

kaSvilis kabinetSi, Turme, pat-

riarqis likvidacia igegmeboda.

_ iakobis gancxadebebi Zalian

mniSvnelovani iyo da skandalic

gamoiwvia, Tumca meore dRes petre

caavam iakobze bevrad xmauriani

gancxadeba gaakeTa. is, rac

iakobma Tqva, SeiZleba, danaSaulis

niSnebs bevrad ufro Seicavda,

anu SeiZleba, dadgeniliyo, xelisufleba

bolo dros sapatriarqo

taxtisTvis brZolaSi rame

formiT ereoda Tu ara, magram

obieqturad Tu SevxedavT, is, rac

wminda sinodidan gamosulma petrem

Tqva, bevrad ufro skandaluria.

`amdeni xnis ganmavlobaSi saqarTvelos eklesia seqsualuri umciresobebis,

praqtikulad, demonizebas sxvadasxva formiT, maT Soris, Zaladobrivad eweoda.

axla ki msgavsi skandalis epicentrSi Tavad eklesia moeqca da, Sesabamisad,

eklesias qarTveli xalxi ki ara, mis mierve agorebuli isteria ebrZvis, ai,

seqsualuri umciresobis warmomadgeneli adamianebi RmerTisgan Sors dganano~

_ hoda, amas gekiTxebiT, ra-

tom?

_ imitom, rom am qveyanaSi am

sityvebis sajarod gamoyeneba yvelas

ukvirs. yovel SemTxvevaSi, amdeni

wlis var, bevr rames vakvirdebodi,

magram msgavsi ram araTu

Cemi asakis, aramed ufrosi Taobis

warmomadgenlebsac arasodes

gaugiaT, anu msgavsi ram istoriaSi,

praqtikulad, pirvelad iTqva,

Tan iseTi formiT, rom im dResa

da wuTze sazogadoebis yuradReba

mTlianad iyo pedalirebuli.

rac petrem Tqva, cxadia, yvela

aitacebda, Tumca piradad me

nebismier adamians vurCevdi, roca

aseT rameze midis, aucileblad

raime saxis mtkicebulebebi hqondes,

magram petres naTqvamma, mtkicebulebebis

gareSe, sazogadoebaSi

mniSvnelovani ryevebi gamoiwvia

da, rogorc giTxariT, am

ryevebis ase martivad damTavrebas

ar velodebi!

_ iago, iziarebT Tu ara ver-

sias, rom meufe petrem, nebsiT

Tu uneblieT, ivaniSvilis

davaleba Seasrula?

_ diax, es erT-erTi versiaa,

romelic momismenia da es versia

SeiZleba, vinmes logikurad moeCvenos

an _ ara, magram mtkicebulebaze

saubari sakmaod rTulia.

zogadad, gamoricxuli araferia,

magram vinaidan bevri ram ar

vici da Cems gonebriv mozaikaSi

am sakiTxTan dakavSirebiT yvela

ujredi Sevsebuli araa, am Temaze

saubari gamiWirdeba.

aqedan gamomdinare, vfiqrob,

yvelaferi sapatriarqo taxtisTvis

brZolis ambavia da es, praqtikulad,

dadasturebulia. amitomac

adamianebs SemiZlia, am dava-

Si Sevyve, Tumca bolomde ar var

darwmunebuli, ama Tu im kandidats

vin exmareba.

ise, mgonia, rom yvelaferSi xelisufleba

aris gareuli da es

„cianidis saqmidanac” Cans, Tumca

imis mtkicebuleba, rac petrem

Tqva, xelisuflebam aTqmevina Tu

ara, ar maqvs da ar minda, zedmeti

rame wamomcdes!

_ saeklesio skandali 2020-is

arCevnebs daemTxva, anu gulaxdilad

Tu vityviT, saarCevno kam-

pania, praqtikulad, dawyebulia.

arsebuli mocemuloba 2020-is

arCevnebze rogor imoqmedebs,

mogebuli vin darCeba _ xelisu-

fleba Tu opozicia?

_ arCevnebamde raRac Seicvleba.

_ kerZod, ris Secvlas elo-

debiT?

_ arCevnebamde an is gairkveva,

rom braldebebi marTalia da sazogadoebis

emociebi sxva mimarTulebiT

wava, an is gairkveva,

rom viRacas eklesiaSi areuloba

awyobda da visac es dabraldeba,

misi pasuxismgebloba dadgeba,

Tumca arCevnebamde didi droa

darCenili da es dinamikuri konfliqti

xan iqiT wava, xan aqeT wamova,

_ aravin icis, sabolood, ra

formas miiRebs. erTaderTi mxolod

is viciT, rom yvelaferi

ase ar darCeba!

Cemi azriT, mTavaria sazogadoebrivi

ganwyoba, anu adamianebi

ras daijereben. arCevnebze gavlenac

imas eqneba, rasac adamianebi

daijereben.

_ iago, gkiTxeT da ar mipasuxeT:

sazogadoebaSi axla arsebu-

li ganwyobiT mogebuli vinaa _

xelisufleba Tu opozicia?

_ Tu yvelafers politikur

prizmaSi ganvixilavT, viTareba

aseTia: 40 wlis ganmavlobaSi gvegona,

rom sapatriarqoSi yvelaferi

mogvarebuli iyo da arc

`rac petrem Tqva, cxadia, yvela aitacebda,

Tumca piradad me nebismier adamians vurCevdi,

roca aseT rameze midis, aucileblad raime

saxis mtkicebulebebi hqondes, magram petres

naTqvamma, mtkicebulebebis gareSe,

sazogadoebaSi mniSvnelovani ryevebi gamoiwvia

da, rogorc giTxariT, am ryevebis ase

martivad damTavrebas ar velodebi!~

konfliqti arsebobda, Tumca

uceb davinaxeT, rom sapatriarqo-

Si dapirispireba arsebobs da isic

davinaxeT, rom adamianebi, romlebic

sapatriarqoSi sxedan da

wmindanebi gvegonen, sinamdvileSi,

Cveulebrivi xalxia da Secdomebsac

uSvebs!

amis gageba sazogadoebisTvis

calsaxad kargia, Tumca ar vici,

eleqtoraluri TvalsazrisiT vin

igebs. mgonia, jerjerobiT, xelisufleba

eleqtoraluri

TvalsazrisiT agebs.

_ ratom?

_ zogadad, iTvleba, rom qveyanaSi

yvelaferze _ kargi xdeba

Tu cudi, iribad pasuxismgebeli

xelisuflebaa, Tumca rogorc

vTqvi, arCevnebamde didi droa da

gaaCnia, procesi rogor ganvi-

Tardeba.

asea Tu ise, sadiskusiod kari

gaixsna, rac kargia. Tu es xelisuflebam

gamoiwvia, unda vTqvaT,

rom es calsaxad uaryofiTi ar

aris!

_ anu is, rac sapatriarqoSi

xdeba, saboloo jamSi, poziti-

uria?

_ diax, qveynisTvis pozitiuria.

rac Seexeba moraluri Sefasebis

nawils, yvela detali gairkveva

da qarTveli xalxi gadawyvetilebasac

miiRebs.

_ iago, is versiac arsebobs,

rom yvelafer amis ukan Sesa-

Zloa, ucxo qveynis specsamsax-

uri idges. Tqven ras ityviT?

_ rusul specsamsaxurebs

gulisxmobT?

_ Tundac.

_ simarTle giTxraT, ase ar

mgonia.

_ damisabuTeT, ratom ar

ggoniaT?

_ Tu vinmes ar awyobs, daxuruli

sistemebi gamoamzeuros, miT

umetes, roca am sistemebSi yvelaferi

rigze ar aris, es rusuli

specsamsaxurebia! amitom ar

mjera, rom es ambavi sapatriarqo-

Si maT moawyves, Tumca mjera, rom

sapatriarqoSi Zalian didi rusuli

gavlenebi arsebobs.

_ hoda, Tu gjeraT, rom sapa-

triarqoSi rusuli gavlenebi

Zalian didia, ratom ar gjeraT,

rom is, rac iq xdeba, rusuli

TamaSebi iyos?

_ ar mgonia, rom is, rac axla

eklesiaSi xdeba, rusuli specmsaxurebisTvis

kargi ambavi iyos,

radgan maT es ar awyobT.

_ ratom ar awyobT?

_ rusul specsamsaxurebs er-

Tiani, konsolidirebuli qarTuli

eklesia awyobT, romelsac

TviTon marTaven. es procesi ki

rusebis am xedvas, piriqiT, xels

uSlis.

_ kargi, rusuli spesamsaxure-

bi gamovricxoT, magram igives

Tqma sxva qveynebzec SegviZlia?

_ versiebis doneze, ra Tqma

unda, yvelafris Tqma SeiZleba,

magram aseTi eWvi ar gamCenia, Tan

mtkicebulebac ar maqvs, rom vTqva,

ai, imis motivacia, rac eklesiaSi

xdeba, romelime qveynis

specsamsaxurs hqonda-meTqi. vTqvaT,

amerikul specsamsaxurebs es

ambavi raSi unda awyobdeT?

aseve ar mgonia, evropaSi imaze

Relavdnen, Tu vin iqneba saqarTvelos

patriarqi. aqedan gamomdinare,

vfiqrob, es Cveulebrivi

Sida, anu sapatriarqos taxtis-

Tvis brZolaa, romelsac sxvadasxva

kandidati an maTi mxardam-

Werebi astimulireben!

_ Tu yvelaferi es sapatri-

arqo taxtisTvis brZolaa da

meti araferi, maSin Cndeba

logikuri kiTxva: umaRlesi sa-

suliero pirebi erTmaneTs pa-

triarqobisTvis Wamen, gavleneb-

isTvis Tu qonebisTvis?

_ zogadad, sazogadoebaSi ZalauflebisTvis

brZola sakmaod

bunebrivia, anu Cven, adamianebi,

vcdilobT, rom garkveuli ierarqiebi

gvqondes.

aqedan gamomdinare, sapatriarqoSi

ZalauflebisTvis brZolac

sakmaod bunebrivi ambavia.

amasTan, unda gvesmodes, rom sapatriarqo

taxti mxolod Tanamdeboba

ki ara, uzarmazar qonebaze

wvdomaa. aq miliardebzea saubari,

rac mxolod avtomanqanebSi ki

ara, sxva uZrav qonebaSic gamoixateba.

aseve sapatriarqos aqvs biujetidan

dafinanseba da yvelaferi

es Zalian bevr adamians

unda.

_ e. i., sasuliero pirebi,

gasagebad rom vTqvaT, qonebi-

sTvis ibrZvian, ara?

_ diax, qonebisTvisac! qonebis

gareSe Zalauflebas, ubralod,

ver moipoveb, Tumca ZalauflebisTvis

mxolod qoneba sakmarisi

araa.

_ mainc, ra aris?

_ minimum, raRac TvalsazrisiT,

pativiscema. sapatriarqo taxtisTvis

brZola yvelafer amas,

anu qonebis nawilsac aerTianebs

da pativiscemis nawilsac. amitom

es taxti Zalian bevrisTvis sakmaod

mimzidvelia.

„cianidis skandalamde” am taxtisTvis,

rogoc vici, ramdenime

adamiani ibrZoda, magram am saqmem

yvelaferi kalapotidan amoagdo

da es brZola, ubralod, sxvanairi

gaxda da procesi, jerjerobiT,

umarTavia!

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

27


raSi gamoixateba Sromismoy-

vareoba da gulwrfeloba? riT

gansxvavdeba

saparlamento

arCevnebi saprezidentosgan?

ratom aris saxifaTo „ocnebi-

sTvis” 2020 weli? sad gaqra

ivaniSvilis dapirebuli eli-

turi kartofilis Tesli? vin

Caigdo xelSi kaxeTi? _ am Temebze

Saqro terteraSvili „qron-

ika+”-s esaubreba:

_ batono Saqro, biZina ivaniSvilma

daxurul Sexvedraze ganacxada,

rom 2020 wlis arCevne-

bi misma partiam unda moigos.

partiis erT-erTi lideri mamu-

ka mdinaraZe acxadebs, rom es

asec iqneba, radganac „qarTul

ocnebaze” gulwrfeli da mSromeli

partia bunebaSi ar arse-

bobs. Tqven ras ityviT amaze?

_ erTia, ras ambobs mamuka mdinaraZe

da meorea is realoba,

romelSic vcxovrobT. saprezidento

arCevnebis meore turis

win maTi lideri ambobda, oRond

axla xma mogveciT da qveyanaSi

situacias gavaumjobesebTo. er-

Ti weli gavida am dapirebidan,

magram gaumjobeseba arafers etyoba.

yvelaferi ukan-ukan midis.

nakeTebi saqmeebiT Tu vimsjelebT,

arc mSromelebi arian

da arc _ gulwrfelebi. maTi

„gulwrfeloba” bevrjer gamoCnda.

xelisuflebaSi mosvlamde

maTi lideri lamis kardakar dadioda.

soflebSi xalxs elituri

kartofilis Teslis darigebas

da iaf fuls hpirdeboda.

elituri kartofilis Tesli

TvaliT aravis unaxavs, fuls rac

Seexeba, iafi vera, magram gaufasurebuli

fuli ki namdvilad

miviReT maTi wyalobiT.

am „damsaxurebisTvis” „ocneba”

arCevnebze aucileblad miiRebs

xalxisgan sakadris pasuxs. gancxadebebi

imaze, rom isini 2020 wels

amomrCevelTa xmebis 60%-s aiReben,

sxva araferia, Tu ara erTmaneTis

Segulianeba.

sanam 60%-s ityodnen, acxadebdnen,

rom mTavrobis dasakompleqteblad

koaliciis Seqmna das-

28

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`adiko ivaniSvili

mmarTveli partia marTalia,

Sorena marsagiSvili

amomrCevels danapirebs ver us-

599 92 16 22

rulebs, magram iseT gancxadebebs

akeTebs, yvelaze didi mxar-

damWeric ki SeiZleba, SokSi Caagdos. am dReebSi imaze iyo

atexili ambavi, Tu ramden procents aiRebs momaval arCevneb-

Si biZina ivaniSvilis partia. partiis erT-erTma liderma, ma-

muka mdinaraZem, gviTxra, rom maTi gamarjveba gardauvalia,

radganac „qarTul ocnebaze” gulwrfeli da mSromeli partia

bunebaSi, Turme, ar arsebobs. am gancxadebas bevri gul-

wrfeli gineba da aragulwrfeli laiqi moyva. „nacionaluri

moZraobis” wevri Saqro terteraSvili ambobs, rom „ocneba”

Tundac imitom ver iqneba gulwrfeli Zala, rom sakuTar Tavs

yvelaze mSromel partiad miiCnevs.

WirdebodaT. es gancxadebebi ar

moewona liders da qveSevrdomebi

datuqsa. axali gegma Seimu-

Saves da axla xmebs avrceleben,

60%-s aviRebTo. ase rom ar Tqvan,

is momxreebi, vinc SemorCaT,

daefantebian.

mSromelebi ar ariano, mTlad

asec ver vityviT, qveynisTvis

ezarebaT Sroma, Torem biZina

ivaniSvilis saqmeebis gasakeTeblad

24 saaTi mzadyofnaSi arian.

„ocnebis” liderma saydrisis

afeTqeba rom moindoma, 12-ma uwyebam

erT dRes imuSava Sexmatkbilebulad

da saswrafo wesiT

gasca nebarTva.

axmetis wyali, romelic ramdenime

TveSi unda gakeTebuliyo,

mexuTe welia, ver gaakeTes. gada-

Txrilia quCebi da qalaqi mtver-

Si ixrCoba. sxva regionebSic bevrgan

aris aseTi situacia. proeqtebis

naxevari Sua gzazea gaCerebuli.

aseTi yoCaRebi Tu arian, maSin

ekonomika ratom ver viTardeba?

lari yoveldRe ufasurdeba, adamianebi

qveynidan garbian.

gulwrfelobas rac Seexeba,

rogor SeiZleba, farcxalaZis

mSobeli partia gulwrfeli iyos.

gaqanebuli mafiozebi arian Tavidan

bolomde. mTavari mafiozi

ivaniSvilia. danarCeni qveviTaa _

yvelas Tavisi kunZuli aqvs Seqmnili.

erTs amboben, meores fiqroben

da mesames akeTeben, axla miTxariT,

ranairi gulwrfelobaa es?

gulwrfelobas sxvanairi ganmarteba

aqvs. iyo gulwrfeli,

niSnavs uari uTxra farisevlobasa

da monobas. arc okupants

unda mouxaro qedi.

_ okupantis mimarT gulwr-

felebi arian. Tqves, rom rus-

eTisgan mtris xats aRar Seqmni-

dnen da asruleben am danapirebs.

_ okupantebis mimarT marTla

gulwrfelebi arian. daxurul

Sexvedrebze, albaT, gulwrfelad

eubnebian, Tu ras gaakeTeben

maTTvis.

rogor SeiZleba, am xalxs

`elituri kartofilis Tesli TvaliT aravis

unaxavs, fuls rac Seexeba, iafi vera, magram

gaufasurebuli fuli ki namdvilad miviReT

maTi wyalobiT. am `damsaxurebisTvis~ `ocneba~

arCevnebze aucileblad miiRebs xalxisgan

sakadris pasuxs~

Saqro terteraSvili:

`7 miliardis

patroni

oligarqis

sityvas erTi

TeTris fasic

aRar aqvs~

gulwrfeli uwodo, romelic

nebismier wuTs icvlis pozicias?

RaribaSvili premierobidan rom

wavida, xom gaxsovT, umravlesobam

egreve daiwyo misi lanZRva.

cota xnis win Tavdacvis ministrad

moiyvanes da axla igive

xalxi mas aqebs.

aseve iyo kvirikaSvilTan mimarTebiTac.

gadadgomamde erTi

kviriT adre am kacze ambobdnen,

aseTi kargi Tanamdebobis piri am

samyaroSi jer ar dabadebulao.

rodesac batonma kvirikaSvili

gaakritika, igive xalxi daewyo da

imas amtkicebda, Tu ra cudi yofila

es adamiani. aRSfoTebas

gamoTqvamdnen, rogor moipara

700 milionio.

_ dRes es 700 milioni

aRaravis axsovs.

_ raRac gamoZieba daiwyes da

gaCerdnen. aqedanac Cans maTi

gulwrfeloba. imaze arafers vambob,

rom arc erTi dapireba ar

Seasrules.

_ axla ivaniSvili wyaltubos

reabilitacias gvpirdeba. bevr-

ma misi dapireba daijera.

_ am kacisgan aseTi dapirebebi

problema ar aris. gamoisvris

raRac sisuleles da hgonia, rom

amomrCeveli daujerebs. ratom

unda davujeroT wyaltubos reabilitaciaze

zRapars, roca

dRemde ver auSenebiaT TbilisSi

32 sazogadoebrivi tualeti. arada,

2016 wels es maTi saarCevno

dapireba iyo.

rogori reabilitacia SeuZlia

ivaniSvils, amaze laguna vere

metyvelebs. es obieqti ivaniSvilis

sakuTrebaSia. obieqti dedaqalaqis

centrSia da yvelas Seu-

Zlia misi naxva.

„ocnebis” batoni xalxs dahpirda,

rom mTavrobaSi axal saxeebs

moviyvano da Tavdacvis ministrad

irakli RaribaSvili moiyvana.

qveynis teritoriebis 20%

okupirebulia da am dros Tavdacvis

ministrad iseT kacs niSnav,

romelsac Tavdacvaze warmodgenac

ar aqvs.

_ arc danarCeni ministrebi

gamoirCevian didi profesional-

izmiT.

_ raSi sWirdebaT profesionalizmi,

mainc erTi kaci wyvets

yvelafers. ministrebsa da deputatebs

patar-patara kunZulebi

aqvT gamoyofili da im arealSi

unda imoqmedon. saxelmwifos

marTvaSi nu Caerevian da SeuZliaT,

msuye lukma iSovon.

_ msuye lukmis SovnaSi

Tavisufleba aqvT?

_ maTTvis gamoyofil kunZulebs

ar unda gascdnen. am kunZulze

yvelafris keTeba SeuZliaT.

saxlis aSenebisa da auzSi wyalis

Casxmis uflebasac aZlevs ivaniSvili.

sxva danarCeni yvelaferi

magan unda gadawyvitos. amasoba-

Si ki dagvemxo ekonomika Tavze.

_ ekonomika Tavze rom dagve-

mxo, amas „ocneba” opozicias ab-

ralebs. lamis, „gavrilovis Rames”

daabrales laris gaufa-

sureba.

_ vTqvaT da es marTla opoziciis

bralia, maSin aseT kiTxvas

davsvam, _ opozicia aseT rameebs

rom sCadis, sadaa xelisufleba?

xelfass raSi vuxdiT? xelisuflebaSi

yofna marto gancxadebebis

keTebas ar niSnavs.

yvelafers rom am „gavrilovis

Rames” abraleben, manamde qveyana

yvaoda? arc lari yofila

stabiluri da inflaciac dawyebuli

iyo. xalxic manamde garboda

am qveynidan. da saerTod, eg

gavrilovic magaT Camoiyvanes.

saqmis keTeba ar SeuZliaT, magram

Tavisi gafuWebulis sxvisTvis

gadabralebaSi marTla

Zalian yoCaRebi arian. amdeni

problema Seuqmnes qveyanas da

dRemde arc erTs ar aRiareben.

_ problema marTla uamravia.

Tqveni azriT, dRes mTavari

problema ra aris?

_ oligarqiuli mmarTveloba.

28 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

kaxeTs daepatrona~

es aris yvela ubedurebis saTave.

premieridan dawyebuli, rigiTi

ministriT damTavrebuli, iseTi

kadrebi hyavT SerCeuli, visac

gadawyvetilebis miReba ar Seu-

Zlia. maT amis survilic ki ar

aqvT. yvela Tanamdebobis piri

oligarqiul ferxulSia Cabmuli

da rasac ityvian, imas asruleben.

vTqvaT, Tqves, rom biZina ivaniSvilma

xe unda gadaitanos da

amisTvis dasagebia 10 kilometri

gza. am gzas erT kviraSi moaasfalteben.

axmetaSi Tu 500-600 komli

gadaTrxili quCebiT Sewuxdeba,

4 da 5 weli ise gaivlis, am

problemis mogvarebaze aravin

ifiqrebs.

_ axmetlebma rom moityuon

da Tqvan, am quCis boloSi xe

dgas, romlis gadatanac ivaniSvils

surs, iqneb, es gzac moaas-

falton.

_ es xerxi ar gaWris. biZina ivaniSvils

axmeta da mTlianad

kaxeTi ar ainteresebs. Tavad aq

Camosvlasac ki ar kadrulobs. samagierod,

Tavisi Zma gamogvigzavna.

_ vin Zma gamogigzavnaT?

_ adiko gamogvigzavna da is

aris axla kaxeTis batoni.

_ xumrobT?

_ ras vxumrob. adiko ivaniSvili

aris dapatronebuli kaxeTs

da eg gansazRvravs aq yurZnis

fass. mamuka mdinaraZis gamocxadebuli

mSromeloba da yoCaRoba

imaSi gamoixata, rom kaxeTSi

yurZnis fasi myisierad daagdes.

wels yurZnis fasi minimum

30%-iT daeca. erTi kilogrami

yurZeni 70 TeTri Rirda. 2012

wels, xelisuflebaSi mosvlamde,

ivaniSvili ambobda, rom miuRebelia,

roca erTi kilogrami yurZeni

erTi lari Rirso. maSin Tu

lari ar iyo misaRebi, Svidi wlis

Tavze ratom Semcirda es Tanxa

da 70 TeTri ratom gaxda? isic

unda gaviTvaliswinoT, maSin ra

Rirda dolari da axla ra Rirs.

axla ratom ar gamodis ivaniSvili

da ar aprotestebs amas? darwmunebuli

iyaviT, arc gaaprotestebs.

_ ratom ar gaaprotestebs?

_ saamisod sapatio mizezi aqvs.

misma Zmam dagdo yurZenze fasi.

eg yidulobs yurZens da awarmoebs

spirts. adikos erTi lari

rom gadaexada erT kilogram

yurZenSi, ufro metis gadaxda

mouwevda da naklebi mogeba eqneboda.

daagdo yurZnis fasi, naklebs

gadaixdis da mogeba bevri daCeba.

amas oligarqi rogor gaaprotestebs?

oligarqs urCevnia, mis Zmas

darCes fuli, kaxeli glexi

rogor dazaraldeba, es mas saer-

Tod ar ainteresebs.

_ e. i. dasavleT da samxreT

saqarTveloSi biZinaa gabatoneb-

uli, aRmosavleTSi _ misi Zma.

_ mTel aRmosavleT saqarTvelos

ar mosdebia, jer marto kaxeTs

daepatrona. amaze, albaT, ar

SeCerdeba.

_ kaxeTSi adiko ivaniSvili

marto yurZnis biznesSia, Tu sxva

sferoebsac daado xeli?

_ sxva rameebsac daadebda

xels, magram eseni didad ar Cans.

yurZeni ki kaxeTisTvis da kaxeli

glexisTvis Zalian mniSvnelovani

Temaa. xalxi yurZniT cxovrobs,

amiT Wams purs.

warmoidgineT, ra mdgomareobaSi

Cavardeboda xalxi, roca

yurZnis fasi 30%-iT Seamcires.

erTi laric ki dabali fasi iyo.

Cven ufro ganviTarebuli qveyana

rom viyoT, yurZeni, minimum, 2

lari unda Rirdes.

_ kaxelebi yovelTvis meamboxeebi

iyaviT da amas ase mS-

vidad ratom eguebiT?

_ rodis viyaviT meamboxeebi?

dinjebi varT kaxelebi.

_ imxela baxtrionis ajanyeba

moawyveT da raRa dinjebi iyav-

iT.

_ dinjebi ki varT, magram sul

brZolaSi gviwevs yofna. ise, erTi

baxtrioni saprezidento arCevne-

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

`vTqvaT, Tqves, rom biZina ivaniSvilma xe unda gadaitanos da amisTvis

dasagebia 10 kilometri gza. am gzas erT kviraSi moaasfalteben. axmetaSi

Tu 500-600 komli gadaTrxili quCebiT Sewuxdeba, 4 da 5 weli ise gaivlis,

am problemis mogvarebaze aravin ifiqrebs~

bzec movuwyveT „qarTul ocnebas”.

am arCevnebze kaxeTma Tavisi

sityva marTla Tqva.

2020 wels ki ufro mkafiod

vityviT Cvens saTqmels. yurZnis

fasis dagdeba ar aris is Tema,

romelsac kaxelebi ase gaatareben.

dinjebi ki varT kaxelebi,

magram tyuilebs da gadagdebebs

egre advilad aravis vpatiobT,

arc ivaniSvils vapatiebT.

_ saprezidento arCevnebSi

gancdili marcxis Semdeg „ocneba”,

albaT, kaxeTze zewolas gaa-

Zlierebs. amaze ras fiqrobT?

_ zewolis survili eqnebaT,

magram ara mgonia, rom raime gamouvideT.

saprezidento arCevnebze

ver gamoiRo zewolam Sedegi

da saparlamentoze ufro ar

gamoiRebs.

_ es ras niSnavs, sapreziden-

toze ufro Zlieri zewola iyo,

vidre saparlamentoze iqnebao?

_ TavisTavad. saparlamento

arCevnebis dros xelisuflebas

xalxze zewola Zalian uWirs. sa-

`da saerTod, eg gavrilovic magaT

Camoiyvanes. saqmis keTeba ar SeuZliaT, magram

Tavisi gafuWebulis sxvisTvis gadabralebaSi

marTla Zalian yoCaRebi arian. amdeni

problema Seuqmnes qveyanas da dRemde arc

erTs ar aRiareben~

prezidento da saparlamento ar-

Cevnebi sul sxvadasxva ramea.

SarSandel saprezidento arCevnebze

CemTan xSirad modiodnen

opoziciurad ganwyobili adamianebi.

isini meubnebodnen, _ vTqvaT,

dagiWireT mxari da gaimarjva

vaSaZem, ras miSveli, Tu xelisufleba

problemebs Semiqmnis?

veubnebodi, _ verafers giSveli

imis garda, rom wamoval da fizikurad

Sen gverdiT davdgebi.

tyuilis Tqma ar miyvars da

adamians imis garantias ver va-

Zlevdi, rom Tu vaSaZe prezidenti

gaxdeboda, „ocneba” mas problemebs

ar Seuqmnida.

adamianebi fiqrobdnen, „meocnebeebi”

kidev ori weli iqnebian

xelisuflebaSi da am droSi suls

amogvxdiano. amitomac aRar aqtiurobdnen.

vinc amomrCevelze zewolas

axorcielebda, man Zalian kargad

icoda xalxis aseTi ganwyoba.

saprezidento arCevnebis dros

Riad midioda yalbi biuletenebis

Cayra. magram amaze bevri Tvals

xuWavda. icodnen, rom kidev ori

weli iqneboda „ocneba” xelisuflebaSi

da am droSi maT problemebi

SeiZleboda SeqmnodaT.

saparlamento arCevnebi sul

sxva ramea. es aris arCevnebi, roca

ar ici, Tu vin iqneba meore dRes

xelisuflebaSi.

es moqmedma xelisuflebamac

icis. amitom gamyalbeblebi, Sem-

Sineblebi ufro frTxilad iqcevian.

„ocnebasac” sifrTxilis

gamoCena mouwevs 2020 wels. Tan

gaviTvaliswinoT, rom „ocnebas”

aRarc Zveli resursi aqvs da

aRarc xalxi aRiqvams am partias

seriozulad.

_ ratom ggoniaT, rom xalxi

seriozulad ar aRiqvams „oc-

nebas”?

_ es Zalian naTlad Cans. socialur

qselebSi ukve Riad dascinian

maT. cota xnis win ivaniSvili

gamovida da dapirebebis axali

talRa gamouSva _ amas da

amas gagikeTebTo. misi dapirebebi

qilikis safuZveli gaxda. trolebis

qarxnis warmomadgenlebis

garda 7 miliardis patrons mTeli

qveyana dascinis.

Zalian uxerxulia, rom 7 miliardis

patronis sityvas erTi

TeTris fasic ki ar aqvs. erT

dRes erTs ambobs, meore dRes _

meores. xalxs vin Civis, Tavisianebmac

ki aRar ician, ra unda am

kacs.

_ SeiZleba, mis sityvas fasi

ar aqvs, magram mas aqvs didi

fuli da amomrCevlis yidva Seu-

Zlia.

_ esec amowurvadi resursia.

Tavi davaneboT imas, rom bevri ar

gaiyideba. isic Zneli gansaxorcielebeli

iqneba, rom mTel

saqarTvelos Camouaro da fuli

daarigo. aseve amowurvadi

resursia xalxis SeSinebac. yvelas

ver SeaSineben. ase rom, didma

fulma SeiZleba, veRar gaWras.

SeiZleba ki ara, veRar gaWris.

Cemi gaTvlebiT, 2020 wels mosyidvebiT,

daSinebiTa da administraciuli

resursis gamoyenebiT

ivaniSvilis partia 25%-ze mets

ver aiRebs.

_ aba, 60%-is imedi ratom

aqvT?

_ vin giTxraT, rom aqvT? magaT

yvelaze kargad ician, rasac

miiReben arCevnebze. 60%-s xalxis

gasagonad amboben. simarTle

rom Tqvan da aRiaron, rom 25%-

ze metis imedi ar aqvT, amomrCevels

sul dakargaven. axmetaSi,

magaliTad, 20 kinkila mxardamWeri

hyavT da magaTac dakargaven.

piarteqnologia kargad ician

da amitom amboben amxela cifrs.

amiT Tavisianebs atyueben, _ ai,

ramdeni mxardamWeri gvyavso.

magaTi gulwrfeloba aqedanac

Cans. sakuTari amomrCevlebis motyuebasac

ar eridebian, sxvas ras

uzamen!

amaTSi erTaderTi gulwrfeli

CugoSvili da kobaxiZe iyvnen,

isic mcire xniT. Tavidan Tqves,

koaliciis Seqmna mogviwevso, mere

roca SeniSvna miiRes amaze, gamovidnen

da naTqvami gadaakeTes _

60%-s aviRebTo.

am procentebis gamocxadebaSi

igive ar mouvideT, rac saprezidento

arCevnebis pirvel turSi

mouvidaT. Sampanurebi gaxsnes gamarjvebis

aRsaniSnavad da Zalian

male es Wiqebi xelSi SerCaT.

yvelaferTan erTad xalxi xelisuflebas

saeklesio skandalis

gamoc Seaqcevs zurgs. xalxs gamudmebiT

vxvdebi da yvela ambobs,

rom amis ukan „qarTuli ocneba”

dgas.

xelisufleba Seecdeba, rom es

opozicias daabralos, magram ve-

Rar gaWris eg meTodi, xalxs ukve

aqvs amaze Tavisi azri. dRes qveynis

baton-patroni tyuilebis

gudamokidebuli kacia. erTxel

SeiZleba moatyuo adamiani, aTjer

SeiZleba moatyuo... SeiZleba

erTi adamiani mTeli cxovreba

tyuilSi acxovro, magram mTel

qveyanas gamudmebiT ver moatyueb.

es aravis gamouvida da arc

ivaniSvils gamouva. magis tyuilebsac

aRar aqvs fasi.

29


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

vin unda Caataros axali ruis-urbnisis kreba?

sapatriarqoSi saocari ambebi

Sorena marsagiSvili

xdeba. amas xelisufleba opozi-

599 92 16 22

ciis erT nawils abralebs, opoz-

icia ki xelisuflebas sdebs

brals. erTmaneTis mimarT braldebebs arc sasuliero pirebi

eridebian. bevri amtkicebs, rom msgavsi ram qarTuli ek-

lesiis arsebobis istoriaSi ar momxdara. arada, istoriaSi

msgavsi faqtebi moiZebneba. xelisufleba da eklesiac

yofilan erTmaneTTan dapirispirebuli.

dganan Tu ara eklesiaSi arsebuli

procesebis ukan politikosebi?

ramdenad xSirad upirispirdebodnen

erTmaneTs ekle-

sia da saxelmwifo? rogor unda

moiwvion axali ruis-urbnisis

kreba? _ am Temebze „qronika+~-s

Tsu-s profesori, eklesiologi

qeTevan pavliaSvili esaubreba:

_ qalbatono qeTevan, opozi-

cia miiCnevs, rom am saeklesio

skandalis ukan xelisufleba

dgas, xelisufleba ki opoziciis

nawilisken iSvers xels. am-

boben, aseTi Seteva eklesiaze

bolSevikebis drosac ar yofi-

la. Tqven, rogorc istorikosi

da eklesiologi, ras fiqrobT,

ra xdeba?

_ Tu Zveli, axali da uaxlesi

istoriuli gamocdilebidan vimsjelebT,

mimdinare saeklesio

procesis ukan, piradad me, verc

xelisuflebisa da verc opoziciis

xels ver vxedav. sxva saqmea,

romeli mxaris interesebSia an

piriqiT _ interesebs ewinaaRmdegeba

es movlena; an, kidev, romeli

mxare rogor gamoiyenebs saeklesio

SfoTs.

gamomdinare uaxlesi saeklesio

sqizmis provocirebis (XX

saukunis 90-iani wlebi) istoriidan,

aq ufro ikveTeba gare Zal-

Ta (politikuri Tu saeklesio)

interesebi.

aRniSnuli mosazreba Cemi subieqturi

SexedulebebiT imiT

aris ganpirobebuli, rom raoden

dainteresebulic ar unda iyos

xelisufleba misTvis sargebliani

Zalis gaZlierebiT eklesiaSi,

mas mainc ar unda awyobdes iq

viTarebis daZabva, rameTu eklesias

istoriulad didi gavlena

hqonda sazogadoebaze, saeklesio

daZabulobac saxelmwifoSi areulobas

iwvevda.

dRes qveyanaSi arsebuli rTuli

procesebidan gamomdinare,

saeklesio SfoTi ar unda iyos

xelisuflebis interesebSi, piriqiT,

„mSvidi eklesia” garantiaa

xelisuflebis sicocxlisunarianobis.

rac Seexeba opozicias, mgonia,

is naklebad unda iyos Sida saeklesio

saqmeebSi Caxeduli, Tumca

saerTaSoriso saeklesio procesebze

farTo informacia unda

hqondes.

Tu dauSvebT, rom mimdinare

saeklesio procesebi gare Zalebis

provocirebulia, maSin saeklesio

SfoTi radikalma, liberalma

opoziciurma Zalebma dasaSvebia,

xelisuflebisa da sistemis

winaaRmdeg sabrZolvelad gamoiyenon.

aris kidev orive mxares gamijnuli

sazogadoeba, romelic

saeklesio SfoTSi qarTuli saxelmwifoebriobisa

da erovnuli

religiis ganadgurebis safrTxes

xedavs.

mimaCnia, rom saqme gvaqvs, erTi

mxriv, wlebis manZilze dagrovil

Sidasaeklesio negatiur movlenebTan,

qarTveli sazogadoebis

gaucnobiereblobasTan eklesiis

adgilsa da rolze saxelmwifoSi

da am ukanasknelis aseve opoziciis

erTi nawilis mcdelobasTan,

Tavis sasikeTod gamoiyenos eklesia

da misi sasuliero dasi sazogadoebaze

zemoqmedebisTvis.

_ istoriulad ramdenad xSir-

ad xdeboda qarTul eklesiasa

da saxelmwifos Soris dapiri-

spireba? yvelaze didi skandali

ra iyo?

_ Tu SevadarebT msoflios

didi qristianuli saxelmwifoebisa

da eklesiebis urTierTdapirispirebas

saqarTvelos saeklesio-saxelmwifo

qiSps, davinaxavT,

rom am mxriv saqarTvelo

erT-erTi uZvelesi qristianuli

qveyanaa, sadac msgavsi movlenebi

iSviaTad iCenda Tavs.

amas Tavisi axsna moeZebneba:

saqarTvelo oTxi civilizaciis

gzasayarze mdebare, Tavisi geopolitikuri

da samxedro-strategiuli

mdgomareobidan gamomdinare,

istoriulad gare ZalTa

interesis areals warmoadgenda _

saqarTvelos istoriulad mSvidi

cxovrebis fufuneba TiTqmis

arasdros hqonia.

gamomdinare aqedan, qveynis

gadarCenisTvis eklesia da saxelmwifo

erTad idga da kravda

sazogadoebas mtris winaaRmdeg

sabrZolvelad. sxva viTareba iyo

qveynis aRmSeneblobis dros. aq

aRmSeneblobaze azrTa sxvadasxvaoba,

uflebamosilebisTvis Zal-

Ta gadanawileba iwvevda sasuliero

da saero xelisuflebis

urTierTobaSi disharmonias, rac

bunebrivad aisaxeboda rogorc

saxelmwifos, ise eklesiis cxovrebaze.

Zlieri iyo xelisufleba, Sesabamisad,

Zlieri iyo eklesiac

da piriqiT. saqarTvelo yovelTvis

icavda bizantiis imperator

iustiniane didis saxelmwifosa

da eklesiis urTierTobis kodeqss,

„klasikur simfonias”, romlis

Tanaxmad, qveynis winaSe eklesiasa

da saxelmwifos Tavisi valdebulebebi

hqondaT: saxelmwifo

icavda eklesias gare Zalebisa

da Sida saeklesio davebis,

sqizma-mwvaleblobebis warmoSobisgan

da sasuliero pireb-

Si mankierebebis warmoqmnisgan;

xolo eklesia saxelmwifo ideologiis

sadarajoze idga. jansa-

Ri iyo saxelmwifos Sida Tu sagareo

politikuri kursi, _ jansaRi

iyo eklesiis ideologia

qeTevan pavliaSvili:

`saeklesio SfoTis ukan

arc xelisufleba dgas

da arc _ opozicia~

masebze xelisuflebis sasargeblod.

Tu istoriul wyaroebze

dayrdnobiT vimsjelebT, yvela

is SfoTi eklesiaSi, romelic istoriulad

arsebobda, dasaSvebia

daiyos Semdeg etapebad:

1. vaxtang gorgaslis saeklesio

reforma;

2. daviT aRmaSeneblis saeklesio

reforma;

3. Tamaris xelisuflebisa da

eklesiis dapirispireba;

4. giorgi brwyinvalis saeklesio

reforma;

5. gasuli saukunis 20-iani

wlebis sqizmis provokacia

saqarTvelos eklesiaSi _ „quTaisis

kreba”;

6. gasuli saukunis 90-iani

wlebis sqizmis provokacia saqar-

Tvelos samociqulo eklesiaSi.

_ dRes bevri saubrobs ruisurbnisis

krebis Catarebis auci-

leblobaze. Tqven ras ityviT

amaze da ris safuZvelze iwveven

aseT krebas? vin unda moiwvios

is _ saero Tu saeklesio xelisu-

flebam?

_ araerTxel miTqvams da damiweria,

rom ruis-urbnisis kreba

saero xelisuflebam Caatara da

`mimaCnia, rom saqme gvaqvs, erTi mxriv, wlebis

manZilze dagrovil Sidasaeklesio negatiur

movlenebTan, qarTveli sazogadoebis

gaucnobiereblobasTan eklesiis adgilsa da

rolze saxelmwifoSi da am ukanasknelis aseve

opoziciis erTi nawilis mcdelobasTan, Tavis

sasikeTod gamoiyenos eklesia da misi

sasuliero dasi sazogadoebaze zemoqmedebisTvis~

mis mowvevasa Tu gadawyvetilebebSi

eklesias nawilobrivi wvlili

miuZRvis.

daviTma zedmiwevniT kargad

icoda aRmosavleT eklesiis (mar-

Tlmadidebloba) tradicia saxelmwifosa

da eklesiis urTier-

TobaSi, icavda „klasikur simfonias”,

icoda eklesiis roli saxelmwifosa

da sazogadoebis cxovrebaSi

da maRal doneze flobda

pasuxismgeblobas eklesiis dacva-gadarCenis

saqmeSi, romlis

gareSec qveyanas ver aaRorZinebda.

im drois eklesiaSi gabatonebuli

iyo TiTqmis yvela kategoriis

mankiereba, rom araferi

iTqvas mis kavSirze qveynis mtrebTan.

am mdgomareobis gamosworebas,

bunebrivia, eklesia Tavis

wiaRSi ar an ver moaxerxebda.

aseT dros qveynis keTildReobaze

orientirebuli xelisuflebis

Zalisxmevaa saWiro, iseve rogorc

istoriulad jansaR mdgomareobaSi

myofi eklesia uwevda

winaaRmdegobas qveynis uniaTo an

moRalate xelisufalT. ase rom,

aRmosavleT marTlmadidebluri

sarwmunoebis kanonikidan gamomdinare,

saqarTvelos eklesia

yovelTvis idga erovnuli saxelmwifos

dacva-gadarCenis sadarajoze

da Tu masSi bunebrivad

Cndeba darRvevebi, xelisufleba

misi gamosworebis sadarajoze

unda dadges.

_ aris mosazrebebi, rom es

skandali daSlis qarTul ekle-

sias, Tqven ras ityviT? vdgavarT

am safrTxis winaSe?

_ am rTul periodSi saqmeSi

Cauxedaobis, sazogadoebaSi sakiTxze

codnis simwiris gamo uamravi

araTanmimdevruli da mcdari

Sexeduleba Cndeba, romelic

zogi SiSiT, sifrTxiliT aris

ganpirobebuli, zogic mizanmimarTulad

panikis damTesvelia,

zogic mizan-mizezebSi garkvevi-

Ta da ZiebiT aris ganpirobebuli.

msoflios qristianuli samyaros

istoria da misi Semadgeneli

saqarTvelos marTlmadidebluri

saxelmwifo istoria imaze

metyvelebs, rom eklesia ver ganadgurda,

rasac Tavisi miwieri

Tu mistikuri axsna moeZebneba.

sxva sakiTxia saeklesio sqizma

(ganxeTqileba), romlis provokaciis

winaSec namdvilad dgas Cveni

qveyana.

sruli darwmunebiT minda vTqva,

rom dRevandeli Sida saeklesio

problema gare Zalebidan

momdinareobs, romelic politikuri

mizniT aris ganpirobebuli

da saeklesio „interesebiT”

Seburvili. aseT politikas msoflioSi

didi xnis istoria aqvs da

ara mxolod CvenTan.

meore mxriv, saqarTvelos samociqulo

eklesia ar gaxlavT

gamonaklisi, kidev ufro rTuli

procesebi mimdinareobs, magali-

Tad, ukrainis eklesiaSi, Tumca es

Cvens eklesiasa da qveyanas Svebas

ver gvris. amgvari problemebis

mogvarebas sWirdeba saero da sasuliero

xelisuflebis jansaRi

neba qveynisa da eklesiis keTildReobis

erTobliv Zalisxmevaze.

30

30 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

morigi omi saqarTveloSi

me-11 gverdidan

aqve unda aRvniSno, rom calke

sakiTxia is zewola, rac mis

gancxadebaSi gaJRerda cixis

kadrebis konteqstSi, magram

erTmniSvnelovnad yvelafris

wina xelisuflebisTvis gadabraleba

emsaxureboda dRevandeli

xelisuflebis diskreditebas.

da ai, ratom: sapatriarqom

Salva kekelias meSveobiT

sazogadoebas uTxra, rom Cven

mxars gviWers xelisufleba da

rac eklesiaSi xdeba, es yvelaferi

masTan aris SeTanxmebulio.

iqneb, „qarTul ocnebaSi”

Zalianac moswonT da saamurad

esmiT gancxadebebi „nacionaluri

moZraobis” monstrobis

Sesaxeb, magram Tu sworad dafiqrdebian,

unda mixvdnen, rom

isini avtomaturad xdebian eklesiaSi

qarTuli Zalebis ganadgurebis

xelmSemwyobebi da

„uxilavi xelis” gegmis realizatorebi.

ra aris am yvelafris mizani?

Tavi davaneboT imas, personebis

doneze vis ra amocanebi

aqvs. visaubroT globalur mizanze,

romelic ase gamoiyureba:

a) eklesiis wiaRSi qarTuli

_ reformatoruli Zalebis ganadgureba,

maTi diskreditacia

an fsiqologiur-moraluri

iZuleba, datovon sinodis Semadgenloba;

b) seqsualuri skandalebis

fonze diskreditebuli RvTismsaxurebis

gaZeveba eklesiis

wiaRidan da sazogadoebaSi

keTilganwyobis mopoveba;

g) calkeuli meufeebis gankveTis

da/an nebayoflobiT gadadgomis

SemTxvevaSi sinodSi

reaqciuli da rusuli ideologiis

gamtarebeli RvTismsaxurebis

dawinaureba;

d) ukrainis sakiTxis ganxilvis

gadadeba gaurkveveli vadiT;

e) afxazeTis sakiTxis gayinva

arsebul mocemulobaSi;

v) patriarqis iZuleba, gadadges

23 noembers an 7 ianvars _

rac warmoCndeba xelisuflebis

nebad;

z) patriarqis taxtze „heteroseqsuali”

Sios ayvana;

T) patriarqis gajiutebis _

argadadgomis SeTxvevaSi _ eklesiis

marTvis sadaveebis

meufe Sios xelSi moqceva srulad

da upirobod.

es yvelaferi dasruldeba

rusuli ideologiis gamtarebeli,

bneli da reaqciuli

Zalebis mier saqarTvelos eklesiis

xelSi CagdebiT.

diax, mesmis _ Cven is sazogadoeba

varT, romelic 40 kilometrSi

mdgar mters ver xedavs.

Sesabamisad, mTavaria, seiri

gvqondes, Torem sulac ar gvanaRvlebs,

vin da ra Zalebma

sasargeblo viTareba da Sedegi

gamowvelos, magram orive

Zala mwared damarcxdeba _ am

urTierTqiSpiT da erTmaneTze

gamarjvebis ukidegano surviliT

did oms waagebs saxelmwifo.

merwmuneT, es iqneba saqarTvelos

uaxles istoriaSi

ruseTTan gancdili yvelaze

didi marcxi.

gamosavali aris ori: a) xelisuflebac

da opoziciac daxqarTuli

saeklesio

intrigebis rusuli pasaJebi

unda marTon saqarTvelos eklesia.

mavanisTvis, iqneb, Znelad

gasaazrebelia, rac davwere,

magram es aris faqti da Cven

aqeT mivdivarT. „uxilavi xelis”

_ ruseTis _ am gegmis realizebaSi

vin iTamaSa sasargeblo

idiotis roli da vin _

ara, axla amas mniSvneloba ar

aqvs. isic mesmis, rom xelisuflebac

da opoziciac cdilobs,

am procesidan misTvis

urul formatSi dasxdnen da

ganixilon yvela detali, ara

sakuTari sargeblis, aramed realuri

safrTxis gaTvaliswinebiT;

minimum is principi gaixsenon,

rom mtris mterTan megobroba

Tu ara molaparakeba

SeiZleba. axla sapatriarqosa

da ruseTisTvis orive Zala

mteria da orive ganwirulia,

ramdenic ar unda aqon eklesia,

sapatriarqo da apelireba moaxdinon

sakuTar patriotizmze;

b) amis paralelurad, umniSvnelovanesia

meufe iakobisa da

meufe petres poziciebi. maT

unda eyoT goniereba da gaiazron

safrTxe, romlis provocirebis

indikatorebic Tavad

aRmoCndnen. ar minda davijero,

rom maTi amocana eklesiaSi Savi

da reaqciuli Zalebis gabatoneba

iyo.

sxva gamosavals ver vxedav

da Tu es yvelaferi ase moxda,

maqvs ufleba, brali davdo

saqarTvelos xelisuflebasac,

opoziciasac, mediasac, romlebic

ver zomaven safrTxeebs

da seqsseiriT aRtyinebul sazogadoebasac,

romlisTvisac

saerTod gaugebaria, ra xdeba

araTu eklesiaSi, aramed _ saxelmwifoSi.

Segnebulad ar Sevedi uamrav

detalSi, Tundac Cemi argumentebis

gasamyareblad. Zalian

didi mokrZalebiT SemogbedavT,

_ qristianul prizmaSi

qriste iq aris, sadac simarTlea.

xolo saero gadasaxedidan,

_ gaxsovdeT, win udidesi

moTamaSe gyavT sapatriarqosa

da ruseTis saxiT.

***

kino? _ arc araferi, reaqciuli

Zalebis morigi daTvaliereba

gaxldaT. es iyo, pirvel

rigSi, eklesiis mxridan Zalis

demonstrireba xelisuflebisa

da politikuri partiebis

winaaRmdeg. imis Cveneba

xalxisTvis, rom Cven saxelmwifosTan

_ „policiasTan” dapirispirebis

ar gveSinia.

mxolod erTi pasaJi am sakiTxze:

homoseqsualizmi ar

isjeba sisxlis samarTlis kodeqsiT.

kanonis ganmarteba naxeT,

Tavad sityva kanoni ras emyareba

da efuZneba. axla am TemiT

saxelmwifos mudmivi daSanta-

Jeba (da aq ar vgulisxmob ukve

xelisuflebasa da politikur

partiebs, aramed xalxs, rogorc

xelisuflebis wyaros) vis

interesebSia?

vimeoreb: didi omi mZvinvarebs

axla saqarTveloSi, imaze

bevrad Zlieri, vidre es iyo

damoukideblobis romelime

etapze da Tundac 2008 wlis

agvitoSi. wavagebT am oms? wavagebT

saxelmwifos, Torem qveyana

_ saqarTvelo _ jalaledinma

da Temur lengma, gnebavT,

Sah-abasma da murvan yrum ver

moineles.

`rodesac vsaubrob meufe Sios bmaze

ruseTTan, aq, pirvel rigSi, vgulisxmob mis

msoflmxedvelobriv, ideologiur

Tanxvedraze rusul neoimperialistur

ideologiasTan, rac bevrad ufro Rirebulia

ruseTisTvis da saSiSi - saqarTvelosTvis,

vidre jibeSi ubis wignaki romelime

specsamsaxurebis rigebSi yofnis dasturad~

iqneb, axla mainc gavigoT

ori gzis arsi, romelzedac

zviad gamsaxurdia miuTiTebda,

iqneb, axla mainc wavideT qristes

gziT da isev barabas gzas

nu SevuyvebiT. urapatriotebsa

da eklesiis Rirsebis, saku-

Tari erovnuli standartisa da

faseulobebis ganmsazRvrel

adamianebs, romlebic nebsiT

Tu uneblieT qristes ki ara,

„mesame romis” samsaxurSi arian,

vetyvi, _ qriste codvilTa

RmerTia... da me mjera misi.

***

codvilTa RmerTi... da maSin

ratom unda gagikvirdeT, Tu filmis

yurebis Semdeg „Cven vitireT”...

imitom, rom am qveyanaSi sibnele

unda dasruldes da dasruldes is,

pirvel rigSi, eklesiaSi!

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

31


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

mas Semdeg, rac vasaZianelebma

filmis „da Cven vicekveT”

Cveneba ver CaSales, raindi

gabrazda da ivaniSvilis gadadgoma

moiTxova. cxel gulze

man im Sexvedris detalebic gaaJRera,

sadac maT Soris garigeba

daido.

vasaZem ar daakonkreta, Tu

raze isaubra oligarqTan. ambobs,

rom saubari ar Cauweria

da imedi aqvs, ivaniSvilic ase

moiqca. Tavis mxriv pirobas

debs, rom am saidumlos samaris

karamde waiRebs da „ocnebis”

lidersac amisken mouwodebs:

_ biZina, me ar miyvars mikibul-mokibuli

laparaki, qveSqve-

Soba da axla rasac vityvi, iqneba

sruli pativiscemiT kacobis

kodeqsis mimarT. rodesac gasul

aprils CemTan saxlSi moxvedi

raRac winadadebiT da saTxovriT,

rodesac es saubari Sedga,

mere Senive winadadebiT

gagrZelda SenTan saxlSi da amasac

me vacxadeb sajarod mxolod

imitom, rom miuxedavad

32

raze gaurigda biZina ivaniSvili levan vasaZes?

bednierebis ZebniT daqanculi

Sorena marsagiSvili

levan vasaZe Svebas vadamdel sa-

599 92 16 22

parlamento arCevnebSi eZebs. man

oficialurad gadawyvita poli-

tikaSi Semosvla da moTxovnac gaaJRera. gasul kviras man

daadastura informacia, rom massa da biZina ivaniSvils Soris

saidumlo garigeba Sedga. amis Sesaxeb media, jer kidev,

gazafxulze werda, magram maSin am informacias orive mxare

kategoriulad uaryofda.

Cveni SeTanxmebisa, am Cvens Sexvedras

ar gavasajaroebdiT,

meore Tu mesame dRes, ar vici

ra manqanebiT, am Cveni Sexvedris

faqti gaJRerda qarTul

presaSi.

me am Sexvedrebis Sinaarss

arasodes gavasajaroeb da, ra

Tqma unda, Cveni saubrebi ar

Camiweria, radgan stumari Rv-

Tisaa. magram axla rom ar iyos

araviTari saidumloebebi, gulwrfelad

geubnebi, rom aRar

gaqvs saqarTvelos xelmZRvanelobis

ufleba, _ ganacxada 8

noembers veris baRSi gamarTul

aqciaze levan vasaZem.

am gancxadebam eWvi gaaCina,

rom maTi saubris Canaweri arsebobs,

is SeiZleba gavrceldes

da am gancxadebiT vasaZem Tavi

daizRvia.

„qronika+~ ukve werda am saidumlo

Sexvedris Sesaxeb. Cveni

informaciiT, ivaniSvilma vasa-

Zes politikaSi mosvlaze kur-

Txeva misca.

Cveni wyaros informaciiT,

SuSis sasaxleSi maTi Sexvedra

mimdinare wlis 18 marts Sedga.

sxva Sexvedrebic iyo, maTi zusti

TariRi ver davadgineT.

parlamentSi Sesvlis sanacvlod

vasaZes ivaniSvilisTvis

samsaxuri unda gaewia da Tavis

momxreebTan erTad vadamdeli

saparlamento arCevnebi moeTxova.

aiyoliebdnen xalxs da xalxis

samsaxurSi myofi xelisuflebac

dahyveboda maT nebas.

Cvens mkiTxvels emaxsovreba,

rom adrian gazafxulze daiwyo

saubari, rom SeiZleba saqme

vadamdel arCevnebamde misuliyo.

es vadamdeli arCevnebi am

Semodgomaze unda Catarebuliyo.

Catardeboda kidevac, magram

„gavrilovis Ramem” yvelaferi

Secvala. albaT imitom iyo antisaokupacio

aqciis dros

vasaZis laSqari aseTi gamwarebuli.

isini miuvardnen kidevac

rusTavelis gamzirze mdgom

aqciis monawileebs.

raindis gancxadebebiT

raindma oligarqi CauSva

irkveva, rom massa da ivaniSvils

Soris kidev bevr rameze

iyo saubari.

saubris detalebis gaJRereba

vasaZem arc 10 noembers gamarTul

aqciaze isurva. man medias

ganucxada: „sul rom nakuw-nakuw

damkuwoT, ar vityvi,

raze vsaubrobdiT me da biZina

ivaniSvili”.

geiTematikaze gadaRebuli

filmebis risxva amtkicebs, rom

mas da „ocnebis” liders politikaze

ar usaubriaT.

_ araferi mistikuri, araferi

zebunebrivi, araferi araadamianuri

am SexvedrebSi ar

iyo. me rogorc sazogadoebas

Sevpirdi, arasdros gavaJRereb

am Sexvedris Sinaarss, radgan

es scdeba Cems da, darwmunebuli

var, biZinas eTikur normebsac.

ar mimaCnia, rom am TvalsazrisiT

rames odesme Sevcvli.

araviTari politikuri garigeba,

rogorc mdeben brals, ar

Semdgara. Tu vinmes sjera Cemi

gulwrfelobisa da adamianobis,

es iyo saubari or adamians

Soris. ubralod, me es imitom

gavaJRere, rom rodesac Sen

adamianTan piradi urTierTobebi

gaqvs, roca Sen mas icnob,

mogmarTa, Sexvdi, saxlSi miiRe,

mere mas saxlSi estumre, arakacuria

mere gamoxvide da mas

TiTqos ar icnob, raRacebi

gaugzavno sajarod, amis gaJRerebis

gareSe.

amitom me eTikuri TvalsazrisiT

normad CavTvale, rom

meTqva, _ biZina, me da Sen vurTierTobT,

vicnobT erTmaneTs,

magram is, rasac me Sen sajarod

geubnebi, ar gewyinos, _ Caazusta

vasaZem.

ambobs, rom politikaSi Semosvla

ar unda, radganac es

misTvis mZime jvari iqneba. amis

miuxedavad, politikuri gancxadebebis

gakeTebisgan Tavs ver

ikavebs. etyoba, moswons mZime

jvris tareba.

mediasTan ambobs, rom is kvlav

rCeba Zvel azrze _ biZina

ivaniSvili politikidan unda

wavides da vadamdeli arCevnebi

dainiSnos.

opozicia varaudobs, rom vasaZe

da misi xalxi ivaniSvilTan

garigebaSi rCeba. miaCniaT,

rom raindi oligarqis davalebiT,

prodasavluri orientaciis

mqone politikur Zalebs unda

daesxas Tavs. iseTive ambavi

moawyos, rogoric mimdinare

wlis zafxulSi vixileT, roca

antisaokupacio aqciis monawileebs

vasaZe da misi xalxi miuvarda.

aris varaudi, rom vasaZesa

da mis xalxs ivaniSvili arCevnebis

Semdegi periodisTvis gamoiyenebs.

isini daikaveben parlamentis

mimdebare teritorias

da sxva Zalebs iq aqciis gamarTvis

saSualebas ar miscemen.

daaxloebiT aseTi rame moxda

2017 wlis TviTmmarTvelobis

arCevnebis dros. maSin parlamentis

mimdebare teritoria

„patriotTa aliansma” daikava.

erTi mxirv, isini mxars uWerdnen

Tbilisis meris postze kaxa

kalaZes da meore mxriv, „ocnebis”

premier giorgi kvirikaSvilis

gadadgomasa iTxovdnen.

aRsaniSnavia isic, rom es aqcia

ramdenime kvira gagrZelda. am

periodis manZilze SimSilobac

ar Sewyvetila. partiis mxardamWerebi

morigeobiT SimSilobdnen.

opozicia arc imas gamoricxavs,

rom vasaZem ivaniSvilTan

misi Sexvedris detalebi sazogadoebis

Tvalis asaxvevad gaa-

JRera. „ocnebis” liderTan dapirispireba

gaiTamaSa da axla

mis gadadgomas da vadamdel saparlamento

arCevnebs iTxovs.

vadamdeli arCevnebi, am etapze,

mxolod „qarTuli ocnebis” interesebSia.

vadamdelisTvis mxolod

es partiaa mzad.

„qarTuli ocnebis” nawili

ar uaryofs, rom raindsa da

oligarqs Soris faruli Sexvedra

Sedga.

„ocnebis” erT-erTi lideri

da partiis spikeri gia volski

darwmunebulia, rom es Sexvedra

saqarTvelos winaaRmdeg

ar iqneboda mimarTuli.

amasTan volski vasaZes ZvelbiWuri

diplomatiurobiT CaSvebis

gamo sayvedurobs:

„ar gamovricxav, rom maT Soris

Sexvedra Sedga, Tumca raRac

konspiraciasa da raRac saidumlo

saubrebis Temaze miniSneba,

vfiqrob, arc Rirseuli

gancxadebaa da arc rame iseTs

Seicavs, romelic sazogadoebisTvis

SeiZleba skandaluri

`biZina, me ar miyvars mikibul-mokibuli laparaki, qveSqveSoba da axla

rasac vityvi, iqneba sruli pativiscemiT kacobis kodeqsis mimarT. rodesac

gasul aprils CemTan saxlSi moxvedi raRac winadadebiT da saTxovriT,

rodesac es saubari Sedga, mere Senive winadadebiT gagrZelda SenTan

saxlSi da amasac me vacxadeb sajarod mxolod imitom, rom miuxedavad

Cveni SeTanxmebisa, am Cvens Sexvedras ar gavasajaroebdiT, meore Tu mesame

dRes, ar vici ra manqanebiT, am Cveni Sexvedris faqti gaJRerda qarTul

presaSi. me am Sexvedrebis Sinaarss arasodes gavasajaroeb da, ra Tqma

unda, Cveni saubrebi ar Camiweria, radgan stumari RvTisaa. magram axla

rom ar iyos araviTari saidumloebebi, gulwrfelad geubnebi, rom aRar

gaqvs saqarTvelos xelmZRvanelobis ufleba~

iyos.

ivaniSvils ar axasiaTebs ise-

Ti gancxadebebis gakeTeba an

saubrebi, romelic raime saxiT

an elementarulad mainc upirispirdeba

Cveni qveynis interess.

Tu raRacaze SeTanxmdnen,

ratom fiqrobT, rom maincdamainc

saqarTvelos interesebis

sawinaaRmdegod SeTanxmdnen?”

_ kiTxviT daasrula Tavisi

Sefaseba volskim.

volskisgan gansxvavebiT ase-

Ti saidumlo serobis ar sjera

parlamentis spiker arCil TalakvaZes.

mas Tu davujerebT,

arc ivaniSvili da arc misi partia

xalxis zurgs ukan aravis

gaurigdeba: „qarTul ocnebas”

aqvs garigeba qarTul sazogadoebasTan.

ra kampaniaa organizebuli,

roca gamodis adamiani

da ambobs, rom is Sexvda biZina

ivaniSvils? is iyo premier-ministri,

is aris partiis Tavmjdomare,

aris sajaro piri da

Tu Sexvda moqalaqes, Tu Sexvda

biznesmensa da medias, es yvelaferi

aris sajaro. rac Seexeba

baton vasaZesTan Sexvedras,

amasTan dakavSirebiT aranairi

informacia ar maqvs”, _ aRniSna

JurnalistebTan saubarSi sakanonmdeblo

organos pirvelma

pirma.

32 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


nene injgia

591 71 39 98

sapatriarqos karis TamaSebis

axali xmauriani sezoni daiwyo. sinodis skandaluri sxdoma

helounis dRes daemTxva da dasrulebis Semdeg socialur

qselSi virusulad gavrcelda mosazreba: „yvelaze magari sa-

helouine eSmakebis wveuleba isev sapatriarqom dado”.

qronologiurad movlenebi ase

ganviTarda: meufe iakobma ramdenime

kviris win saqarTvelos premier-ministri,

aseve sxva maRalCinosnebi

qveynis kaTolikos-patriarqis

gadayenebis mcdelobaSi

daadanaSaula, umaRlesi sasuliero

pirebi ki _ patriarqis mkvlelobis

dagegmvaSi. am sensaciuri

gancxadebis Semdeg dainiSna sinodis

sxdoma, sadac Wyondideli mitropoliti

meufe petre mRvdelmTavrobidan

gadaayenes. misi

gancxadebiT, aRniSnulis mizezi is

garemoeba gaxda, rom man patriarqi

amxila eklesiaSi „pederastuli

codvis” gamo. rac Seexeba meufe

iakobs, sapatriarqos TqmiT, man

saqcieli moinania da sinodma tituli

SeunarCuna. aRniSnul sxdomaze

sindoma gadawyvita, rom

prezidentTan iSuamdgomlos dekanoz

giorgi mamalaZis patimrobidan

ganTavisuflebis Taobaze.

ra dagvanaxa sinodis sxdomam?

Seicvleba Tu ara sazogadoebaSi

damokidebuleba sapatriarqosa

da eklesiis mimarT da ramdenad

misaRebia politikaSi ideebis

gasamarTleblad religiis gamoy-

eneba? am da sxva mniSvnelovan

Temebze „qronika+” rubrika „axalgazrda

politikosebSi” politikuri

partia „girCis” wevr cot-

ne koberiZes esaubra:

_ ra daganaxaT sinodis sxdo-

maze ganviTarebulma movlenebma?

_ didi xania, sajarod maTgan

araferi gvsmenia. zogadad, sistema

imdenad Caketilia, rom rogorc

ki minimaluri sajarooba Seexo da

marTla dasWirdaT esaubraT da

Cvenc gagvego rame, rogorc ityvian,

maSinve airia monasteri. sinodis

sxdomam dagvanaxa, rom iq

ufro rTuli viTarebaa, vidre

Cven gvegona. aris ramdenime dapirispirebuli

mxare. aSkarad kompromatebze

wavida saubari. zogadad,

yvelas xelebi aqvs gasvrili finansuri

Tu sxva kuTxiT cud saqme-

Si, es cxadia. meufe petrec patriarqis

winaaRmdeg iyo Tavisi argumentiT.

miuxedavad imisa, rom sinodze

meufe iakobs samarTlebrivad

bevrad ufro mZime braldebebi

hqonda saxelmwifos mxridan

eklesiaSi Carevaze, es Tema mainc

ar ganixiles. mTavari Tema meufe

petre iyo da vinc dasajes, isic meufe

petre iyo. meufe iakobis Sesaxeb

aranairi gadawyvetileba ar

miiRes. Cven velodebodiT, rom

mTavari Tema swored es unda yofiliyo,

sinodis Sekrebis mizezic

es iyo, Tumca situacia sxvanairad

ganviTarda. rogorc Cans, aseve dekanoz

giorgi mamalaZis Tema gaxldaT

mTavari. sinodma gadawyvetileba

miiRo, rom prezidents

mamalaZis Sewyalebis Taobaze mimarTos.

am gadawyvetilebamde arsebobda

mamalaZis werili, rac,

albaT, misi mTavari kompromati

iyo. am werilTan dakavSirebiT ar

viciT, iyo Tu ara SantaJi, magram,

rogorc Cans, meufe petres ganaCeni

gamoutanes. swored amitom man

yvelanairi xazebi CaWra, pirdapir

wavida dadanaSaulebis im formatze,

rac man ukve gaakeTa patriarqis

misamarTiT. saboloo jamSi,

sinodis sxdomam dagvanaxa, rom, sinamdvileSi,

Zalian mZime viTarebaa

da, savaraudod, ZalauflebisTvis

ramdenime Sto ibrZvis da arc

erTi ar Cans mTlad naTeli mxarisken.

rasac vxedav, samomavlod,

eklesiaSi arCevani unda gakeTdes

cudsa da uaress Soris.

_ is, rom meufe iakobs Seun-

des da is sinodis wevrad darCa,

aris Tu ara iribi dadastureba

imisa, rom mis mier gaJRerebuli

braldebebi maRalCinosnebis mis-

amarTiT simarTle iyo?

_ cxadia, asea da albaT, amaze

kiTxvis niSnebi aRar rCeba. am adamianma

mxolod is gviTxra, rom

formas gaemijna, Tu rogorc gaa-

JRera Tavisi gancxadebebi, magram

Sinaarsze pasuxismgeblobas isev

iRebs. es adamiani Tu cruobs,

qristianulad Zalian rTuli sakiTxia,

radganac is ar dasjila,

rac cxadyofs, rom is ar croubs.

Tumca amis dadasturebac ar

surT. ubralod, iakobi imitom ar

dasajes, rom sinamdvileSi ufro

meti kompromati aqvs, ufro Rrmad

SeuZlia am sakiTxze saubari

da marTla daadasturos, rom saxelmwifo

da sxva religiuri pirebi

saubrobdnen patriarqis Secvlaze.

yovel SemTxvevaSi, saxelmwifo

interesebi rom arsebobda da

saeklesio maxvilis daWeras cdilobdnen,

amaze kiTxvis niSnebi ar

rCeba. zogadad, saxelmwifos yovelTvis

hqonda midrekileba, rom

ori maxvili sWeroda xelSi: erTi

saero, meore saeklesio. rogorc

Cans, patriarqi aRar iyo maTTvis

misaRebi, amas emateba misi asakic

da yvelas unda icodes, vin iqneba

momavalSi im institutis Tavi, romelic

90%-iani mxardaWeriT isargeblebs.

Cemi azriT, amaze iakobs

bevrad meti argumenti eqneboda.

albaT, amis SeeSindaT an ar surdaT,

rom am Temaze kidev ufro Sors

wasuliyvnen. meufe iakobis garda

meufe petrec iyo problema da am

momentSi maTTvis ufro mniSvnelovani

aRmoCnda, rom es mxare yofiliyo

dasjili da gaCumebuli.

_ Tqven aRniSneT, rom patri-

arqs 90%-iani mardaWera aqvs.

rogor fiqrobT, meufe petres

mier patriarqis misamarTiT gaJR-

erebuli braldeba ganapirobebs

Tu ara sazogadoebis mxridan patriarqis

mimarT damokidebuleb-

is Secvlas?

_ zogadad, mgonia, rom sapatriarqosTan,

rogorc institutTan

mimarTebiT, ndoba daiklebs da am

Temebze saubari gagrZeldeba.

kiTxvis niSnebis dasma yinulis

daZvras niSnavs. rac Seexeba patriarqis

reitings, ar mgonia, rom Sinaarsobrivad

da Tvisobrivad rame

Seicvalos. SesaZloa, piriqiTac

moxdes da sazogadoebis mxridan

reaqcia wamovides, rom patriarqi

dasacavia, radgan man sakuTar

Tavze aiRo yvelaferi da yvelanairi

talaxi mas xvdeba. SeiZleba,

am mxriv gaamaxvilos sazogadoebam

yuradReba. saqarTvelos

patriarqis reitingi, rac mas axla

aqvs, misi piradi TvisebebiT ar

aris gamyarebuli. sabWoTa kav-

Siris Semdeg yvela instituti Camoingra

da erTaderTi, rac axerxebda,

ers sakuTari Tavis identifikacia

moexerxebina, es iyo eklesia.

eklesiis mesaWe ki iyo patriarqi,

Semdeg gaizarda eklesiaSi

mrevlis raodenoba da am yvelafers

xsnidnen imiT, rom patriarqi

gvyavs iseTi, rom mrevlis

dabruneba moaxerxao. Sesabamisad,

am kuTxiT Cvenma patriarqma, ilia

meorem, uprecedentod maRali legitimacia

moipova. amieridan amas

verc erTi sxva patriarqi da sxva

sasuliero piri ver moaxerxebs,

radgan ilia meore konkretuli is-

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

cotne koberiZe:

`sazogadoeba

mixvdeba, rom

sapatriarqo da

religia

erTmaneTTan ar

aris kavSirSi~

toriuli movlenis produqti iyo.

amitom ar mgonia, rom meufe petres

gancxadebebma mis reitingze

imoqmedos, miT umetes, patriarqi

xanSiSesulia da mis moRvaweobas

didi xani ar uweria. am periodSi

ki ver moeswreba bevri iseTi skandali,

ramac mis sicocxleSive

moaxerxos misi reitingis dacema.

_ rogor fiqrobT, dastabil-

urdeba Tu ara viTareba da am

procesSi ra kuTxiT unda Caeri-

os saxelmwifo?

_ Cemi azriT, SesaZloa, uaxloes

momavalSi viTareba cotaoden

dastabilurdes, magram,

zogadad, cxadia, rom rogorc ki

dadgeba sakiTxi axal patriarqTan

dakavSirebiT, bevrad ufro

mwvaved ifeTqebs es sakiTxebi da

bevrad ufro didi problemebi

gaCndeba am kuTxiT. rac Seexeba

gamosavals, getyviT, sad vxedav

saSvels: me naklebad mainteresebs

sinodis erTianad SenarCuneba da

maTi avtoritetis gamyareba.

CemTvis es instituti asocirdeba

Tavisuflebis SemzRudvel sakiTxTan.

sapatriarqo aris politikuri

organo, romelic eklesiis

saxeliT sakuTar pozicias axmovanebs.

uSualod mRvdelmsaxurebi

arian adamianebi, romlebic

sxvadasxva regionSi sakuTar saqmianobas

awarmoeben, _ es Cemi saqme

araa, maT sakuTari ideebi aqvT da

darwmunebuli var, uamravi maTgani

patiosani adamiania. me problema

mxolod imaTTan maqvs, vinc politikur

saqmeebSi ereva da aseTi

aris sapatriarqo, sinodi, swored

is jipiani adamianebi, romlebic

Cven mier dafinansebuli biujetiT

sargebloben da politikosebad

arian qceuli. am adamianebis gul-

Sematkivari me ar var. vfiqrob,

rom samomavlod maT CvenTan, moqalaqeebTan

mimarTebiT, iseTi

moraluri upiratesoba ar aqvT,

rom Cven maT kiTxvis niSnebi aRar

davusvaT, miT umetes, vxedavT,

rom TviTon sapatriarqoSi arseboben

dapirispirebuli mxareebi.

rac ar unda morwmune adamiani

iyo, kiTxvis niSnebi mainc gagiCndeba.

davuSvaT, vinc me mgonia, is

araferSi ar aris gareuli da

Zalian sufTaa, magram meore nawili

gamodis talaxSi amosvrili.

sapatriarqom dakarga misi Zlevamosileba

da moraluri upiratesoba,

amis Semdeg maT ukve, rogorc

politikosebs, ise SevxedavT da pasuxebs

movTxovT. pasuxebis gacema

ki maT gauWirdebaT, radgan sabWo-

Ta kavSirs ar CavTvli, es araa Cemi

saqme, damoukidebel saqarTvelo-

Si isini yovelTvis iyvnen dafarulebi,

ar Candnen da bevri fuli

trialebda maT xelSi. Cemi azriT,

did korufcias aqvs adgili, Sesabamisad,

aseTi daxuruli Temebi

rac ufro gaixsneba, es talRa cunamSi

gadaizrdeba da mTel arsebul

sinods waiyolebs. amis Semdeg

ra moxdeba, zustad ver getyviT.

simarTle giTxraT, didi gulSematkivaric

ar var, rom vdardobde,

ras izamen. veWvob, es procesi

ufro metad sasikeTod damTavrdeba

Cveni samoqalaqo seqtoris-

Tvis, Tavisuflebis moyvaruli adamianebisTvis.

imaze cudi raRa unda

moxdes, rasac sapatriarqo amdeni

wlis ganmavlobaSi akeTebda.

_ is, rom Cven axla gvyavs bi-

znesmeni, politikosi sasuliero

pirebi da sapatriarqo iqca mank-

ier institutad, es xom, garkveulwilad,

sazogadoebis „damsax-

urbac” aris? rogor fiqrobT, am

procesebis Semdeg sazogadoeba

SeZlebs adekvaturi daskvnebis

gamotanas?

_ sazogadoeba mixvdeba, rom

sapatriarqo da religia erTmaneTTan

ar aris kavSirSi. is, rom

sapatriarqos didi reitingi hqonda,

imiT iyo ganpirobebuli, rom

Cven morwmune eri varT da Cveni

eris Camoyalibebasa da identifikaciaSi

religiam didi roli

iTamaSa. am kiTxvaze yvelaze martivi

pasuxia, rom Cven varT istoriulad

qristianebi. Sesabamisad,

es gvakavSirebs rogorc evropasTan,

dasavlur kulturasTan,

zogadad, sakuTar TavTan. amitom

religias didi mniSvneloba hqonda,

am religias formalurad sapatriarqo

warmoadgenda, maTi reitingic

Sesabamisi iyo. aqedan gamomdinare,

ver ganvikiTxavdiT am

adamianebs, kiTxvis niSnebs ar vsvamdiT

maT mimarT, radgan cocxal

wmindanebad warmogvedgina, axla

ukve es yinuli gatyda, ra Tqma

unda, Cveni religia Cveni saqmea da

isev iseTi morwmune sazogadoeba

varT, magram es adamianebi mTavar

warmomadgenlebad aRar gvesaxebian,

yovel SemTxvevaSi, vsvamT kiTxvis

niSnebs, rom isini daSordnen

religias. aqedan gamomdinare, Cveni

sazogadoeba mieCveva, rom kiTxvis

niSnebi dasvas, yovel SemTxvevaSi,

is agresiuli masa aRar

iarsebebs, romelic ityvis, rom

„Tqven vin mogcaT maTi gankiTxvis

ufleba”. sazogadoebis is nawili,

`saboloo jamSi, sinodis sxdomam dagvanaxa, rom,

sinamdvileSi, Zalian mZime viTarebaa da,

savaraudod, ZalauflebisTvis ramdenime Sto

ibrZvis da arc erTi ar Cans mTlad naTeli

mxarisken. rasac vxedav, samomavlod, eklesiaSi

arCevani unda gakeTdes cudsa da uaress Soris~

romelic yovelTvis krZalavda sasuliero

pirebis mimarT kiTxvis

niSnebis dasmas da sxvebs aviwroebdnen,

maT es damokidebuleba ve-

Rar eqnebaT. sapatriarqoSia ganxeTqileba,

Sesabamisad, am adamianebs

mouwevT romelime mxaris

gakritikeba. magaliTad, konservatoruli

flangidan irma inaSvili

ambobs, rom Tavybas daumtvrevs

meufe petres. aqamde warmoudgeneli

iyo, rom arsebul episkoposze

vinmes es eTqva, magram dRes ukve

es gancxadeba gvesmis. ar mgonia,

rodesme am qveyanaSi romelime mxaris

kritika dauSvebeli gaxdes.

_ bolo dros sul ufro aq-

tualuri gaxda RmerTis saxeliT

apelireba politikaSi, rac amomrCevlebis

gulis mosageb meqanizmad

iqca. es amomrCevlis prob-

lemaa Tu politikuri partiebis

sisusteze mianiSnebs? rogoria

„girCis” pozicia?

_ pasuxismgeblobas orive mxares

vakisreb. marTalia, politikosi

„politikuri cxovelia” da ra

dakveTac iqneba, imas moergeba da,

Sesabamisad, rTulia rame mosTxovo,

magram me moviTxov, rom politikosebi

bevrad ufro moralurebi

iyvnen. maT saero sakiTxebsa da

sajaro sivrceSi argumentebad unda

gamoiyenon racionaluri, pragmatuli,

Semecnebis doneze dayvanili

cnebebi. me religias arafers

verCi, magram roca religias sajaro

sivrceSi ramis gansjisTvis

viyenebT, unda gvesmodes, rom Cven

saqarTvelos politikosebi varT,

am qveyanaSi sxvadasxva religiis

mqone adamianebi arseboben, romlebsac

raime religiuri argumentebiT

ver avuxsniT konkretul sakiTxs,

imitom, rom religia mxolod

rwmenis sagania. sajaro sakiTxebi

ufro racionaluri daskvnebis

gakeTebas moiTxovs, amitom

ar momwons, roca racionalur sferoSi

Semogvaqvs raime sakraluri

da politikosebma es ar unda ikadron.

sazogadoeba, samwuxarod,

kmayofildeba, roca religiiT mihyidian

raRac sakiTxebs, maTTvis

amas didi mniSvneloba aqvs. rogorc

aRvniSne, Cvens qveyanaSi nacionaluri

identoba Sezrdilia religiasTan

da, Sesabamisad, Cveni sazogadoebisTvis

es axloa. momavalSi

sazogadoebaSi romc ar Seicvalos

es damokidebuleba, Tvi-

Ton politikosebma sakuTar Tavze

unda aiRon es pasuxismgebloba da

ase ar unda moiqcnen. rac Seexeba

„girCs”, Cven yovelTvis vambobT,

rom yvelanairi religiisadmi varT

loialurad ganwyobili. sazogadoebaSi

yvelanair azrs aqvs arsebobis

ufleba da aravin ar unda

SeizRudos. Cven politikur vel-

Si voperirebT racionaluri argumentebiT

da naklebad viSveliebT

religiur Tu sakralur sakiTxebs

imisTvis, rom sakuTari ideebi gavamarTloT.

33


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

ra gancxadebebs akeTeben

mmarTvel partiaSi? ratom gaCnda

eWvebi, rom isini proporci-

ul sistemaze gadasvlaze uars

ityvian? ra problemebs Seuqmnis

opozicias nulovani bar-

ieri? _ am Temebze „qronika+~-s

„axali saqarTvelos” wevri ana

kobaxiZe esaubreba:

_ ana, Tqven ivaraudeT, rom

„qarTulma ocnebam” SesaZloa,

Tavisi iniciativa Caagdos.

saubaria arCevnebis proporci-

uli wesiT Catarebaze. ratom

gagiCndaT es eWvebi?

_ mogexsenebaT, es sakonstitucio

cvlilebaa da misi sajarod

ganxilva gaimarTa. mere Tema

parlamentis iuridiul sakiTxTa

komitetis sxdomaze ganixiles,

sadac ori iniciativa waradgines.

erTi xelisuflebis momzadebuli

iyo, meore _ opoziciis.

xelisufleba miiCnevs, rom

proporciuli wesiT arCevnebi

saarCevno blokebis gareSe da

nulovani barieriT unda Catardes.

opoziciis azriT, blokebi

unda darCes da saarCevno barieri

3% iyos. Cvens moTxovnas

200.000 amomrCeveli uWers mxars.

Cven winaswar vicodiT, rom

rogorc sajaro ganxilvebze,

aseve sakomiteto mosmenaze mxolod

„ocnebis” inicirebuli

proeqti gavidoda. asec moxda.

„ocnebis” ramdenime deputati,

maT Soris, enZela maWavariani,

asec svamda sakiTxs _ ramdenad

kargia proporciul sistemaze

gadasvla da zRudavs Tu

ara es im adamianTa uflebebs,

romlebsac surT, rom parlamentSi

maJoritari deputati hyavdeT.

iuridiul sakiTxTa komitetis

Tavmjdomare opozicias

pirdapir eubneboda, _ Tqven Tus

da magram-is gareSe es proeqti

unda miiRoT, radgan Cven ar

gvaqvs garantia, rom saparlamento

umravlesobis deputatebi am

proeqts mxars dauWereno.

xazs usvamdnen im garemoebasac,

rom dRes „qarTul ocnebas”

parlamentSi sakonstitucio

umravlesoba ar hyavs da

opoziciis mxardaWera Zalian

mniSvnelovania.

_ saparlamento opozicia

xom isedac uWers mxars proxelisufleba

proporciul sistemaze uars ambobs?

zafxulSi xelisuflebam aRS-

Sorena marsagiSvili

foTebuli xalxis daSoSmineba

599 92 16 22

proporciul sistemaze gadasvliT

SeZlo. mmarTveli partia da misi

lideri xalxs dahpirda, rom 2020 wlis saparlamento arCevnebi

proporciuli wesiT Catardeboda. arada, manamde cota xniT

adre konstituciaSi Caweres, rom proporciul sistemaze 2024

wels gadavidodiT. „qarTulma ocnebam” daadastura, rom mas

dapirebebis Sesruleba ar uyvars. araa gamoricxuli, es dapire-

bac ar Sesruldes. maJoritaruli sistemis gauqmebaze „ocnebam”

ukve orjer Tqva uari. xelisuflebaSi mosvlamde ambobdnen,

rom Tu gaimarjvebdnen, 2016 wlis arCevnebi ukve proporciuli

sistemiT Catardeboda. gaimarjves, magram proporciulze ga-

dasvla 2020 wlisTvis gadades. 2016 wlis gamarjveba imdenad

gautkbaT, rom gadawyvites, maJoritarul xibls 2024 wlamde

ar Seleodnen. arc Seeleodnen, magram zafxulSi situacia daiZ-

aba. axla viTareba ganimuxta da araa gamoricxuli, „ocnebam”

maJoritarebi isev SeinarCunos.

porciul sistemaze gadasvlas?

_ diax. saparlamento opozicia

calsaxad ambobs, rom am

proeqts mxars dauWers, miuxedavad

imisa, rom proeqtis mxolod

erT nawils eTanxmeba. saubaria

arCevnebis proporciuli wesiT

Catarebaze. blokebis akrZalva

da nulprocentiani barieri

opoziciisTvis miuRebelia.

maT es Zalian kargad ician,

magram raRac ar akmayofilebT.

saparlamento umravlesobis

ramdenime deputatma ukve aRni-

Sna, rom ra SeiZleba gavakeToT,

raTa dazRveulebi viyoT, rom

plenarul sxdomaze es kanonproeqti

gava.

_ Tqveni azriT, am gancxade-

bebiT isini sazogadoebas im

azrs aCveven, rom es iniciativa

SeiZleba Cavardes?

_ maTi am gancxadebebidan gamomdinare,

gamiCnda gancda, rom

xelisuflebas am proeqtis Cagdeba

surs an apirebs, is opoziciasTan

savaWrod gamoiyenos. ar

gamovricxav, rom „ocnebam” moqmedi

maJoritarebi aamxedros da

kanonproeqti Caagdos.

_ ramdenadac CvenTvis cnobilia,

maJoritarebi isedac ewinaaRmdegebian

aRniSnul cv-

lilebas.

_ ramdenimea winaaRmdegi, danarCeni

mzad aris, partiul gadawyvetilebas

daemorCilos.

_ bunebrivia, ibadeba kiTxva,

_ Tu am iniciativis Cagdebas

apireben, ratom moaxdines misi

inicireba, magram Tu gaviTval-

iswinebT, rodis moxda amis

inicireba, yvelaferi naTeli

xdeba.

_ am iniciativiT xelisufleba

20 ivnisis sisxliani Ramis

Sedeg gamovida. im dReebSi mosaxleobaSi

Zalian maRali saprotesto

ganwyoba iyo. xelisufleba

iZulebuli gaxda, aRelvebuli

xalxis dasamSvideblad raRac

gaekeTebina. es raRac proporciul

sistemaze gadasvlis

iniciativa iyo. maJoritaruli

wesiT arCevnebis gauqmebas sazogadoeba

da opozicia ukve

wlebia, iTxovs.

_ aqedan gamomdinare, Segvi-

Zlia vivaraudoT, rom es iniciativa

mxolod xalxis dasa-

SoSmineblad gadmoagdes. Tan

ganxilvac Wianurdeba.

_ iniciativa marTla xalxis

dasaSoSmineblad gadmoagdes,

magram misi ganxilva ar Wianurdeba.

es vadebSia gawerili. sakonstitucio

cvlileba martivad

ver miiReba, mas ori sesia

sWirdeba.

ana kobaxiZe:

`ocnebis~

deputatTa TqmiT,

parlamentSi

maJoritarebis

msurvelTa

ufleba

izRudeba~

saparlamento umravlesobis

wevrebi, rogorc sajaro ganxilvebis

dros, aseve sakomiteto

mosmenaze gansxvavebul mosazrebebs

afiqsirebdnen. es gvi-

Cens imis gancdas, rom „ocnebam”

SeiZleba, es iniciativa Caagdos.

miuxedavad imisa, rom Cven ar

mogvwons blokebis akrZalva da

nulovani barieri, migvaCnia, rom

arCevnebi proporciuli wesiT

unda Catardes.

_ blokebis gauqmeba da nulovani

barieri ratom ar mos-

wons opozicias?

_ Cven ar gvesmis, ratom ukr-

Zalavs „ocneba” partiebs blokebis

Seqmnas. „qarTuli ocneba”

xelisuflebaSi saarCevno blokis

saxiT movida.

rac Seexeba nulovan bariers,

es mxolod „ocnebas” awyobs. es

maTTvis kargi Sansia saimisod,

rom parlamentSi kontrolirebadi

opozicia Seiyvanos, xolo

Semdeg maTi daxmarebiT mTavroba

daakompleqtos.

2020 wlis arCevnebis Semdeg

`ocnebis~ ramdenime deputati, maT Soris,

enZela maWavariani, asec svamda sakiTxs -

ramdenad kargia proporciul sistemaze

gadasvla da zRudavs Tu ara es im adamianTa

uflebebs, romlebsac surT, rom parlamentSi

maJoritari deputati hyavdeT~

„ocneba” damoukideblad veRar

SeZlebs mTavrobis dakompleqtebas.

amitom cdilobs, Tavi daizRvios

da parlamentSi iseTi

opoziciuri partiebi gaiyvanos,

romlebic mis nebas Seasruleben

da mTavrobis dakompleqtebaSi

daexmarebian.

me iseT partiebze mogaxsenebT,

romlebsac nulovani barieris

SemTxvevaSi parlamentSi

TiTo-TiTo kacis gayvanis Sansi

aqvT. ai, amitom migvaCnia saWirod

3%-iani barieris daweseba.

miuxedavad imisa, rom blokebis

Seqmna ikrZaleba, opozicia mainc

moaxerxebs erTianobas.

_ rogor?

_ es siurprizad davtovoT.

roca saWiro gaxdeba, amas vityviT

da xelisuflebac gaigebs.

am ambavSi mTavari isaa, rom

Zala, romelic xelisuflebaSi

blokis saxiT movida, partiebs

saarCevno blokis Seqmnas ukrZalavs.

blokebis akrZalva opoziciisTvis

erTgvar problemebs

qmnis. saarCevno blokis Seqmna

bevrad iolia, vidre is, rom ramdenime

partia erT Zalad gadaiqces.

amas mTeli rigi gadawyobebi

dasWirdeba an Tavidan

unda Seiqmnas axali partia.

raki ase ibrZvian blokebis

winaaRmdeg, gasagebia, rom „qarTul

ocnebas” Zalian eSinia

opoziciis erTianobis. yvelafris

miuxedavad, opozicia mainc

moaxerxebs gaerTianebas.

usaqmurad arc xelisufleba

zis. isic cdilobs opoziciis

daqsaqsvas. rig partiebs eubnebian,

_ rad gindaT blokebi da

barierebi, nulovani barieris

SemTxvevaSi ufro iolad moaxerxebT

parlamentSi Tundac

erTi kacis gayvanaso.

_ ra moxdeba, Tu xelisufle-

ba Tavissave inicirebul

proeqts Caagdebs?

_ xalxisgan mkacr pasuxs miiReben.

arc opozicia gaCerdeba.

zemoT visaubreT, rom am iniciativiT

zafxulSi xalxi daaSoSmines.

droebiT daSoSminebuli

xalxi isev gamova gareT.

34

34 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


Sorena marsagiSvili

599 92 16 22

2017 wlis 15 dekembers saqarTvelos

parlamentma „adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi”

cvlilebebi Seitana. am cvlilebebiT sakrebulos Tanamdebobis

pirTa wre gaizarda da mas axali Tanamdeboba _ fraqciis Tavmjdomaris

moadgile daemata. moqmedi kanoniT sakrebulos Tavmj-

domare da misi moadgileebi, sakrebulos komisiis Tavmjdomare,

sakrebulos fraqciis Tavmjdomare da misi moadgileebi sakrebulos

Tanamdebobis pirebi arian. es pirebi, gansxvavebiT sakrebu-

los sxva wevrebisgan, Sromis anazRaurebas iReben.

sakrebulo adgilobrivi TviTmmarTvelobis

warmomadgenlobi-

Ti organoa, romelsac Sesabamisi

teritoriis mosaxleoba faruli

kenWisyriT irCevs. sakrebulos

deputati SeiZleba iyos arCeuli

rogorc proporciuli (anu partiuli

siiT), ise maJoritaruli

sistemiTac (individualurad). ma-

Joritari deputatobis kandidatis

wardgenis ufleba konkretul

partiasac aqvs da _ sainiciativo

jgufsac. sainiciativo

jgufebi upartio, damoukidebel

kandidatebs waradgenen. sakrebulos

deputatobis kandidati, sul

mcire, 21 wlis unda iyos.

arCevnebSi gamarjvebisTvis sakrebulos

deputatebs saarCevno

barieris gadalaxva ar sWirdebaT.

proporciul da maJoritarul

arCevnebSi gamarjvebulad is partia

da, Sesabamisad, kandidati

iTvleba, romelic sxvebze met

xmas miiRebs.

gamomdinare iqidan, rom saqar-

Tvelos regionebSi kerZo da arasamTavrobo

seqtori naklebadaa

ganviTarebuli, sakrebulos deputatebi

xSirad adgilobrivi mosaxleobisTvis

cnobili eqimebi,

maswavleblebi, cnobili biznesmenebi

an skolebis direqtorebi

arian.

sakrebulos wevri sakuTar uflebamosilebas

samsaxurisgan mouwyvetlad

axorcielebs da damsaqmebels

ufleba ar aqvs, SezRudos

misi, rogorc municipalitetis

wevris ufleba monawileoba

miiRos komisiis, fraqciisa da

droebiTi samuSao jgufis muSaobaSi.

dauSvebelia am safuZvliT

piris samsaxuridan ganTavisufleba

an dabalxelfasian samuSaoze

gadayvana. Sesabamisad, sakrebulos

wevroba, garkveulwilad,

moxaliseobriv principebzea

dafuZnebuli.

adgilobrivi TviTmmarTvelobis

warmomadgenlobiTi organos _

sakrebulos arCevis wess saarCevno

kodeqsi aregulirebs. sakrebulos

wevrTa raodenobas kodeqsis

140-e muxli gansazRvravs.

kanonis mixedviT ama Tu im municipalitetis

sakrebulo 15 proporciulad

arCeuli wevriT da am

TemSi gaerTianebuli administraciuli

erTeulebidan arCeuli

maJoritarebiT Sedgeba. TviTmmarTvel

qalaqSi sakrebulo 15

proporciuli wesiTa da 10 ma-

Joritaruli sistemiT arCeuli

deputatiT kompleqtdeba.

municipalitetis sakrebulos

im wevris Sromis anazRaureba,

romelic ar aris Tanamdebobis

piri, ganisazRvreba Tavad municipalitetis

sakrebulos dadgenilebiT,

xolo mis samsaxurebriv

mivlinebasTan dakavSirebuli xarjebis

anazRaurebaze saqarTvelos

kanonmdeblobiT sajaro mosamsaxuris

mivlinebis xarjebis anazRaurebisTvis

dadgenili wesebi

vrceldeba.

davubrundeT zemoxsenebul

cvlilebebs _ maT Tanaxmad sakre-

bulos yvela fraqciis Tavmjdomares

aqvs ufleba, hyavdes erTi

moadgile, xolo im fraqcias,

romlis wevrTa raodenoba cxraze

metia _ ori moadgile. aRniSnuli

wesi mxolod qalaq Tbilisis municipalitetis

sakrebuloze ar

vrceldeba. fraqciis SeqmnisTvis

sakrebulos, minimum, sami wevris

gaerTianebaa sakmarisi.

aRniSnul kvlevaSi gaigebT, Tu

ramdenad gazarda 2017 wels miRebulma

cvlilebebma imereTis municipalitetebSi

Sromis anazRaurebis

xarjebi da vis vuxdiT xelfass

biujetis xarjze. kvlevas

imereTis TiToeuli municipalitetisTvis

cal-calke SemogTavazebT.

mocemul statiaSi ganvixilavT

WiaTuris municipalitetis sakrebulos

Tanamdebobis pirTaTvis

mimdinare da wina mowvevis Tanamdebobis

pirTaTvis gaRebul Sromis

anazRaurebis xarjebs.

WiaTuris wina mowvevis (2014w.)

sakrebuloSi eqvsi fraqcia muSaobda:

„qarTuli ocneba _ demokratiuli

saqarTvelo”, „qarTuli

ocneba _ konservatorebi”, „er-

Tiani nacionaluri moZraoba”,

„WiaTuris momavlisTvis”, „soflis

momavali” da „WiaTureli”.

TiToeuli fraqcia, garda „qar-

Tuli ocneba _ demokratiuli

saqarTvelosa”, sami wevrisgan

Sedgeboda. fraqciebs hyavdaT

Tavmjdomareebi, romelTa Sromis

anazRaureba 1800 lars Seadgenda.

saerTo jamSi, WiaTuris wina

mowvevis sakrebuloSi fraqciebis

TavmjdomareTa Sromis anaz-

Raurebaze TveSi 10 800 lari ixarjeboda,

weliwadSi ki _ 129 600.

2017 wlidan, kanonis cvlilebasTan

erTad, WiaTuraSi axali

mowvevis sakrebulom daiwyo muSaoba.

mkveTrad Seicvala viTarebac

_ eqvsi fraqciis nacvlad axali

mowvevis sakrebuloSi axla xuTi

muSaobs: „qarTuli ocneba _ demokratiuli

saqarTelo”, „erTiani

nacionaluri moZraoba”, „qarTuli

ocneba _ kosnervatorebi”,

„qarTuli ocneba _ mrewvelebi”

da „qarTuli ocneba _ „mwvaneebi”.

fraqciebis TavmjdomareTa xelfasi

1860 laria. TiToeul Tavmjdomares

erTi moadgile hyavs.

gamonakliss „qarTuli ocneba _

demokratiuli saqarTvelo” warmoadgens

_ ori Tavmjdomaris

moadgiliT. moadgileebis Sromis

anazRaureba 1200 laria, rac damatebiT

yovelTviur 8400 laris

xarjs Seadgens.

rogorc zemoT aRvniSneT,

gaizarda fraqciis Tavmjdomare-

Ta Sromis anazRaureba, magram

fraqciaTa raodenobis Semcirebis

gamo amas damatebiTi xarji ar

gamouwvevia. WiaTuris sakrebulo

xuTi fraqciis Tavmjdomares

TveSi 9300, xolo wliurad 111 600

lars uxdis, rac wina mowvevis

xarjze 18 000 lariT naklebia.

saerTo jamSi, WiaTuris sakrebulo

fraqciebis TavmjdomareTa

da maT moadgileTa Sromis

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

ramdenad gaizarda

WiaTuris

municipalitetis

sakrebulos Sromis

anazRaurebis

xarjebi 2014

wlidan dRemde?

anazRaurebisTvis wliurad 212

400 lars xarjavs. es Tanxa wina

mowvevis sakrebulos wliur xarjTan

SedarebiT 82 800 lariT metia.

cxrili #1: WiaTuris municipalitetis

wina da axlandeli

mowvevis sakrebulos fraqciaTa

Tavmjdomareebisa da maTi moadgileebis

Tanamdebobrivi sargos

cvlileba

wyaro: WiaTuris municipalitetis

sakrebulos mier mowode-

buli oficialuri informacia

amave statiaSi gagacnobT pirebs,

romlebic WiaTuris municipalitetis

sakrebulos fraqciebs

xelmZRvaneloben.

fraqcia „qarTuli ocneba _

demokratiuli

saqarTvelos”

Tavmjdomare mimdinare mowvevis

sakrebuloSi vaJa samxaraZea. misi

moadgileebi avTandil vaSaZe da

malxaz xuciSvili arian. maTi deklaraciebis

mixedviT biznessaqmianobas

arc erTi ar eweva, maT „angariSze”

arc raime gansakuTrebiT

didi kapitalia.

prokof CikvilaZe da vladimer

kupataZe WiaTuris sakrebu-

loSi „erTian nacionalur moZ-

raobas” warmoadgenen. CikvilaZis

„angariSze” WiaTuraSi ori binaa;

misi meuRle maia kalandaZe ki

2018 wlis bolomde „jorjian manganezis”

inJineri gaxldaT.

deklaraciis mixedviT ori av-

tomobili da ori sacxovrebeli

saxli aqvs enm-s Tavmdjomaris

moadgiles. kupataZis meuRle Wia-

Turis erT-erTi soflis skolis

maswavlebelia.

fraqcia „qarTuli ocneba _

konservatorebis” Tavmjdomare

besarion nadiraZea, xolo misi

moadgile _ badri CinCalaZe.

gansakuTrebuli qonebiTa da

kapitaliT arc erTi maTgani gamoirCeva.

zaza joxaZe da giorgi vaSaZe

fraqcia „qarTuli ocneba _ mwvaneebis”

Tavmjdomare da moadg-

ile arian. joxaZe ramdenime miwis

nakveTs, binasa da marans flobs,

Tumca es kapitali mas memkvidreobiT

ergo. mis deklaraciaSi

vkiTxulobT, rom fraqciis Tavmjdomare

ori manqanis mflobelia,

misi meuRle Tea asaniZe ki individualuri

mewarmea.

miwis nakveTebis simravliT

gamoirCeva giorgi vaSaZe. rogorc

deklaraciaSi Cans, mas es miwebi

memkvidreobiT ergo. vaSaZis „angariSze”

erTi avtomobilia. misi

meuRle inga barelaZe ki 2018

wlis bolomde sofel perevisis

administraciaSi specialistad

muSaobda. ramdenime miwis nakveTi

swored am sofelSi barelaZesac

ekuTvnis.

WiaTuris sakrebulos fraqciebis

xelmZRvanelTa Soris mxolod

erTi qalia _ marina samxaraZe

_ fraqcia „qarTuli ocne-

ba _ mrewvelebis” Tavmjdomaris

moadgile. fraqciis

Tavmj-

domare nestor nozaZe gaxlavT.

nozaZis ojaxi rva miwis nakveTs,

or sacxovrebel saxls,

erT binasa da erT komerciul

farTs flobs. ori sacxovrebeli

saxli, erTi bina da ori miwis nakveTi

gaxlavT nozaZis moadgilis

_ marina samxaraZis ojaxis mflobelobaSi.

arc erTi maTgani biznessaqmianobas

arc axla da arc

warsulSi ar eweoda.

SegaxsenebT, rom „qronika+~

periodulad gagacnobT, Tu

rogor moimata kanonis cvlilebasTan

erTad 2014 wlidan dRemde

imereTis sakrebuloebSi fraqciebis

TavmjdomareTa da maTi

moadgileebis Sromis anazRaurebisTvis

gankuTvnilma xarjma.

35


Tamar rostiaSvili

577 10 07 06

„universaluri

samedicino

centris” radiologi eqimebi sasikvdilo safrTxis winaSe imyofebian.

Semzaravi statistika „qronika+~-s gadmosca eqim-

Ta uflebebis dacvis asociaciam „daicavi eqimi”.

„qronika+” am sakiTxTan dakav-

SirebiT „eqimTa uflebebis da-

cvis asociaciis” Tavmjdomare

salome loluas daukavSirda:

_ „universaluri samedicino

centris” sxivuri Terapiis ganyofileba,

romlis TanamSromlebsac

sistematurad uwevT radioaqtiur

nivTierebebTan Sexeba, sasikvdilo

safrTxis winaSe imyofebian. aq

aris ori mimarTuleba _ braxiTerapia,

anu Rrus Sida Terapia,

romelic im qalebisTvis aris

gankuTvnili, romelTac saSvilosnos

simsivne aqvT. am dros TviTon

RruSi xdeba radioaqtiuri niv-

Tierebis Setana. es gaxlavT iridiumi.

radioaqtiuri nivTierebiT

zemoqmdebisas iSleba atomis

birTvi da am gamosxivebuli energiiT

kibos ujredebs mkurnaloben.

TviTon sxivs hqvia gama

sxivi. gama sxivi klavs kibos ujredebs

da mas gamravlebis saSualebas

ar aZlevs. vinaidan birTvis

TavisTavadi daSla xdeba, es Seuqcevadi

procesia. misi SeCereba

adamians ar SeuZlia, amitom mudmivad

aris ganyofilebaSi radiaciuli

foni, romelic adamianebis

janmrTelobisTvis Zalian mavnea.

amas hqvia swored Rrus Sida Terapia.

meore gaxlavT sxivuri mkurnalobis

distanciuri Terapia,

romlis drosac garegani dasxiveba

mimdinareobs. aqac gamoiyeneba

radioaqtiuri nivTiereba kobalti.

kobaltis SemTxvevaSic atomis

birTvi TavisTavad iSleba, romlis

kontrolic SeuZlebelia.

_ ki magram, radiaciuli foni

ar mowmdeba?

_ ra Tqma unda, dozimetristis

mxirdan radiaciuli foni yovel-

Tvis mowmdeba da rodesac niSnuli

iweva, sagangaSo mdgomareoba

cxaddeba. Tumca es iSviaTad xdeba,

vinaidan ZiriTadad es yvelaferi

kontroldeba. magram momsaxure

personali mudimvad imyofeba

am sxivebis qveS, romelic janmrTelobisTvis

Zalian mavnebelia. adre

maT 24 samuSao dRe da plus aTi

kalendaruli dRe hqondaT Svebulebis

saxiT, aseve Semcirebuli

samuSao dRe (rva saaTis magivrad

6 saaTi), rZis talonebi eZleodaT

profilaqtikisTvis. yoveldRiurad

unda mieRoT erTi litri rZe.

anu maT uwevdaT gansakuTrebiT

mavne da janmrTelobisTvis saSiS

garemoSi muSaoba da am TvalsazrisiT

ekuTvnodnen „a” kategorias.

_ ra damcav meqanizmebs gTava-

zobT saxelmwifo?

_ absoluturad arafers. axla

aqvT mxolod erTaderTi SeRavaTi

_ es aris 24 samuSao dRe plus 10

kalendaruli dRe. es 10 kalendaruli

dRec didi brZoliT moipova

personalma. lado WipaSvilis

jandacvis ministrobis dros gamovida

specialuri dadgenileba,

Sromis kodeqsSi cvlilebebis SetanasTan

dakavSirebiT da iq eqvsi

punqtia CamoTvlili, Tu vis exeba

da vin iTvleba gansakuTrebiT mavne

nivTierebebTan momuSaved. magram

Tu ra SeRavaTebia es, arsad

weria. magaliTad, radiologebis

ganyofilebaSi, wina wlebis monacemebidan,

60 momuSave personalidan,

15 simsivniT aris gardacvlili.

danarCens Soris TiTqmis

naxevari simsivniTaa daavadebuli

da mkurnalobs. gamomwvevi aris

36

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

swored es radiaciuli garemo. am

etapze radiologebi, romlebic

30-40 welia, ganyofilebaSi muSaoben

(umeteswilad qalebi), 80%-s

saSvilosno da sakvercxeebi amoWrili

aqvs.

_ saerTaSoriso gaidlainebiT

es procesi rogor regulirdeba?

_ dasavleTSi kobaltis aparati

mxolod CexeTSi dgas, anu moZvelebul

aparatad iTvleba. kobaltiT

aRar muSaoben. iq aris Tanamedrove

amaCqareblebi da rodesac

aparati irTveba, mxolod maSin

ifrqveva eleqtronebi. isic sa-

SiSia, magram kobaltis SemTxveva-

Si mudmivad xdeba birTvis daSla.

imasac getyviT, rom kobaltiT

mkurnalobis Sedegebi Zalian maRalia

da ar CamorCeba amaCqarebels,

rac Seexeba usafrTxoebis pirobebs,

igives ver mogaxsenebT. swored

amitom Cveni asociacia uaxloes

momavalSi apirebs daayenos sakiTxi,

rom maTi samuSao saaTebi 6

sT-mde Semcirdes. sxvaTa Soris,

universaluri centris radiologebs

SromiT xelSekrulebaSi 8

saaTi uweriaT, magram maT es gaaprotestes

da wina direqtorati amas

daeTanxma. am etapze, axali direqtoratis

mmarTvelobaSi, vinaidan

oficialuri brZaneba ar arsebobs,

8-saaTian grafikze abruneben.

_ sanam Tqvens asociacias mo-

marTavdnen, medpersonalma vinmes

Tu mimarTa?

_ medicinis mecnierebaTa doqtorma

arCil kapanaZem oficialuri

werili gaagzavna parlamentSi

Sromis kodeqsSi cvlilebebis Sesatanad.

ZiriTadi moTxovna iyo

ara marto Sromis saaTebis Semcireba,

aramed is, rom xalxi, vinc

wlebis ganmavlobaSi aseT pirobeb-

Si muSaobs, gansxvavebuli pensia

hqondes.

_ daukmayofiles?

_ ara, ra Tqma unda. uari mouvidaT.

_ aseTi seriozuli problemis

fonze eqimTa aqciebis mizezi

mainc uxelfasoba gaxda. rogorc

vici, eqimTa dacvis asociaciam

swored am kuTxiT mogmarTaT.

rogor ganviTarda movlenebi

aqciebis Semdeg?

_ „universaluri samedicino

centris” personalma eqimTa dacvis

asociacias oqtomberSi mo-

Semzaravi statistika

ramdeni eqimi gardaicvala,

ramdens amokveTes saSvilosno

da sxva organoebi?!

marTa, mas Semdeg, rac gamafrTxilebeli

aqcia gamarTa saxelfaso

davalianebis moTxovniT. mokled

mogaxsenebT, ra moxda amis Semdeg:

„eqimTa dacvis asociacia” am procesSi

CaerTo. pirveli, rac gavakeTeT,

ori mimarTulebiT wavediT

_ davukavSirdiT sapartnioro fondis

klinikebis marTvis saagentos

da jandacvis saministros mivmarTeT.

amave dros, calsaxad davafiqsireT

Cveni pozicia, rom yovelgvari

eqscesebisa da viTarebis

daZabvis gareSe, im SemTxvevaSi, Tu

klinikis medpersonali ar dakmayofildeboda,

mxedvelobaSi maqvs

7-Tviani saxelfaso davalianebis

dafarva, Cveni arasamTavrobo

eqimebis uflebebis dasacavad samarTlebriv

gzas mimarTavda.

_ sasamarTlos gulisxmobT?

_ ra Tqma unda. amis Sesaxeb Cven

gavavrceleT kidec informacia

da, Cvenda gasakvirad, jandacvis

saministro am problemiT dainteresda.

aqve minda visargeblo

SemTxveviT da madloba gadavuxado

jandacvis ministr eka tikaraZes,

romelic piradad avida onkologiur

klinikaSi, Sexvda medpersonals

da aRniSnuli problemis

mogvarebas Sehpirda.

_ viciT ministris es dapireba,

rom onkologiuri centri unda

gadaeces jandacvis saministros

da is mixedavs Semdeg yvela prob-

lemas saxelfaso davalianebis

CaTvliT...

_ iciT, problemas uceb ver

miexedeba, amisTvis mTeli rigi samuSaoebia

Casatarebeli. pirvel

etapze kargia, rom ministri dainteresda

aRniSnuli problemiT da

piroba dado, rom mas moagvarebda.

ar maqvs aranairi safuZveli,

eWvi Sevitano mis danapirebSi...

Tumca kiTxvebi miCndeba. magali-

Tad, risTvis Seiqmna sainiciativo

sabWo, Tu mas araferSi miaRebinebdnen

monawileobas da gadawyvetilebebsac

mis gareSe miiRebdnen?

_ dagvikonkreteT, ras gulisx-

mobT?..

_ klinikaSi jandacvis ministris

vizitis Semdeg man wamoayena

iniciativa, rom Seqmniliyo sainiciativo

sabWo, romelsac „universaluri

samedicino centris” TanamSromlebiT

da maTi ndobiT aR-

Wurvili pirebiT daakompleqtebda.

aseTi sabWo Seiqmna, magram

rodesac ori kviris Semdeg ministrma

gadawyvetileba miiRo holdingis

Semadgenlobis Sesaxeb, sadac

onkologiuri klinikac unda

Sesuliyo, amis Sesaxeb sainiciativo

sabWos wevrebma televiziiT

gaiges. risTvis Seiqmna maSin es

sabWo, Tu misi azri aravis ainteresebs?!

_ es yvelaferi cal karSi

TamaSs hgavs?

_ Cven bolomde davicavT eqimebis

uflebebs da aseve didi imedi

gvaqvs jandacvis saministrosi. am

wlebis ganmavlobaSi klinikebis

marTvis saagentom bevri ramis gakeTeba

SeeZlo da bevri ram ar gakeTda,

mizezebs gaarkvevs Cveni

arasamTavrobo, vinaidan Cveni sainformacio

samsaxuri am mimarTulebiTac

muSaobs.

_ kerZod?

_ onkologiuri klinika, investiciebis

mozidvis mizniT, „sapartnioro

fonds” 2015 wels gadaeca.

masTan erTad gadaeca „sapartnioro

fonds” respublikuri saavadmyofo

da bavSvTa infeqciuri

klinika. „sapartnioro fondis”

bazaze daarsda „klinikebis ganvi-

Tarebis kompania”, romelmac Seqmna

axali proeqti. igi momzadda

amerikis erT-erT msxvil samedicino

korporaciasTan erTad. es ukanaskneli

mzad iyo, pirvel etapze

50 milioni dolaris investicia

ganexorcielebina. proeqti gulisxmobda

respublikuri saavadmyofos

teritoriaze axali, mravalprofiluri,

ultraTanamedrove

klinikis Seqmnas, sadac ganTavsdeboda

onkologiuri klinika da

bavSvTa infeqciuri klinika. rac

Seexeba onkologiuri klinikisa da

respublikuri saavadmyofos Senobebs,

am teritoriebze dagegmili

hqondaT sareabilitacio

centrebis gakeTeba. maqsimum or

weliwadSi unda dasrulebuliyo

proeqtis ganxorcieleba. maqvs

kiTxva? _ sad aris is investori da

yvela doneze SeTanmxebuli proeqti?!

sad gaaqres? ratom aravin amoiRo

maSin xma imis Sesaxeb? onkologiuri

centris am adgilidan

gadatana ar SeiZleba da amas dRes

TanamSromlebic ewinaaRmdegebian.

cnobisTvis: asociaciam ukve

daiwyo eqspertebTan erTad radiologebis

sikvdilianobis statistikis

Seswavla da uaxloes periodSi

brifingis mowyobas vapirebT.

swored am brifingze gavaJRerebT

skandalur faqtebs, romelmac sazogadoeba

SeiZleba SokSi Caagdos.

36 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

eklesia _ globaluri cvlilebebis dasawyisSi

ukanasknel xans sabolood

Tengiz abloTia

airia monasteri eklesiasa da sapatriarqoSi

_ mTeli es Zleva-

mosili struqtura moicva skandalebma, dapirispirebam da

daundobelma klanurma garCevebma. am samyaroSi yvelaferi

erTxelac brundeba Tavis adgilze da iRebs bunebriv formas

_ SeiZleba aTwleulebisa da aswleulebis manZilze siwmind-

is, maRali zneobisa da patiosnebis imitireba, Tumca, saboloo

jamSi, gvelebis gavsebuli serpentari mainc daemsgavseba imas,

rasac unda daemsgavsos _ gvelebiT savse serpentars.

bevri saubrobs imaze, rom dRes

eklesiaSi krizisia, Tumca es ar

aris swori formulireba _ „krizisi”

niSnavs raRac sagangebos, normidan

aSkara gadaxvevas, romlis

gamosworebac SesaZlebelia.

am TvalsazrisiT araviTari

„krizisi” eklesiaSi ar arsebobs _

dRes is imyofeba Tavis bunebriv

mdgomareobaSi. is domxali, romelsac

Cven dRes vxedavT _ swored

is aris normaluri mdgomareoba,

romelic ubralod didi xnis man-

Zilze imaleboda.

qarTul eklesias hyavs Zalian

avtoritetuli meTauri _ patriarqi

ilia meore da swored is,

Tavisi usazRvro gavleniT, axerxebda

imas, rom gvelebis Serkineba,

rogorc wesi, xaliCis qveS rCeboda.

dRes ki is moxucda, avadaa, ver

akontrolebs situacias da Sedegad

_ is, rac adre dafaruli iyo,

dRes gacxadda.

arc aris gasakviri _ bolo 30

wlis manZilze saqarTveloSi TiTqmis

yvelam da yvelaferma ganicada

seriozul transformacia: Seicvala

saxelmwifo institutebi,

Seicvala adamianebis damokidebuleba

kanonisadmi, Seicvala urTierTobebis

wesi, qalis roli sazogadoebaSi,

damokidebuleba umciresobebisadmi.

dRevandeli saqar-

Tvelo TiTqmis arafriT hgavs 80-

90-iani wlebis saqarTvelos _

drom, gaWirvebam da Ria sazRvrebma

Zalian bevri ram Secvala.

erTaderTi instituti, romelic

ar Seicvala arc erTi mili-

`bolos da bolos,

yvelaferi dadgeba Tavis

adgilze, maT Soris,

eklesia, romelic erTxelac

unda gaxdes dRevandeli

epoqis Sesaferisi~

metriT araTu 30 wlis, aramed 1600

wlis manZilze _ aris swored eklesia.

dRes rom vuyurebT Cvens sam-

Rvdeloebas, vxedavT rogori iyo

es qveyana 500 wlis win da imasac,

rom „daTa TuTaSxias” personaJebi

arqifo seTuri da Tabagari

sulac ar iyvnen mxolod literaturuli

fantaziis Sedegi.

aseve bolo periodSi mokrZalebulad

amboben, rom eklesiaSi arsebobs

„garkveuli prorusuli

lobi”, rac aseve Zalian rbili

naTqvamia _ araviTari „prorusuli

lobi” eklesiaSi ar arsebobs,

radganac is mTlianad, rogorc

erTiani instituti da sistema,

aris prorusuli.

piriqiTac, eklesiaSi SeiZleba

iyos mcirericxovani da susti

„prodasavluri lobi”, romelic

imdenad umniSvneloa, rom ver

axdens veranair seriozul gavlenas

sapatriarqos politikaze.

dRes eklesia aris mZlavri bizneskorporacia

_ terminologias

daukvirdiT _ sameurneo nawili,

wesdeba, sinodis wevrebi, ori mesamedi

gadawyvetilebebis misaRebad,

procedurebi, mdivnebi, biujeti,

miwebi, uZrav-moZravi qoneba,

sawvavis xarjebi da a. S.

daamateT iseTi sityvebi, rogoric

aris „aqcionerebi”, „direqtorTa

sabWo”, „obligaciebi”, „aqciebi”

da dagrCebaT STabeWdileba,

rom saqme gaqvT raRac transnacionalur

korporaciasTan.

dRes eklesia ar asrulebs araviTar

pozitiur funqcias _ is gadasulia

fulis keTebaze, emsaxureba

mter-saxelmwifos, Tess

SuRls, zizRsa da agresias. is verafriT

poulobs sakuTar adgils

cvalebad samyaroSi da cdilobs,

istoriis borbali ukan Seabrunos.

is aseve ar asrulebs Tavis mTavar

misias _ adamianebis aRzrdasa

da maTSi dadebiTi Tvisebebis Camoyalibebas.

taZrebi savsea, yvelas

hyavs moZRvari, naxevari qveyana marxulobs

da, amave dros, mkvlelobebis

raodenoba erT sul mosaxleze

aris 4-jer meti, vidre aTeistur

CexeTsa da msubuqad morwmune

saberZneTSi.

ra azri aqvs eklesiaSi siarulsa

da sayovelTao marxvas am vi-

TarebaSi?

rac Seexeba mudmiv konfliqtebs

mis wiaRSi _ esec bunebrivia.

eklesia aris qarTuli tradicionalizmis

mTavari simbolo da

tradiciul qarTvelebs, rogorc

wesi, axasiaTebT konfliqtis arafridan

Seqmnis saocari unari, bavSvuri

butiaoba, usazRvro ampartavneba

da ambiciebi.

gaxsovT anekdoti imaze, rom

buenos-airesSi cxovrobs mxolod

ori qarTuli ojaxi da isinic ki

naCxubrebi arian? ar var darwmunebuli,

rom es mxolod anekdotia.

asea Tu ise, mudmivi Cxubi, saqmis

garCevebi da butiaoba aris

qarTuli tradicionalizmis ganuyofeli

nawili da ra gasakviria,

rom yvelafer amas aseTi didi

doziT vxedavT eklesiaSi?

eklesia, dRevandeli formiT,

1600 wlis Semdeg, Sedis CixSi. dRes

misi avtoriteti Camokidebulia

mxolod 1 kacze _ patriarqze.

mTavari argumenti nebismier kamaTSi

aris: „rogor bedavT amis

Tqmas?! vis ekamaTebiT? patriarqi

xom brZenia!!!”

erTi wamiT, warmoidgineT axa-

li patriarqi _ vinme ityvis: „ras

bedavT, Sio xom brZenia?”

dRes eklesiis 90%-ani reitingi

aris piradad ilia I-is ndobis

maCvenebeli da misi avtoriteti

avtomaturad gadadis eklesiaze _

iseve rogorc miSas avtoriteti

aris „nacionalebis” da biZinas _

„qocebis”.

SeiZleba, viRacas examuSos es

Sedareba, Tumca eklesiaze igive

kanonzomiereba vrceldeba, rac

qarTul sazogadoebaze _ ukiduresi

personificireba.

„eklesiis avtoriteti”, sinamdvileSi,

virtualuri ram aris. qar-

Tvelebis udidesi nawili kerpTayvanismcemelia

da maTi sarwmunoeba

zedapiruli da ritualuria.

yvela laparakobs patriarqis sibrZneze,

Tumca veravin getyviT,

ras exeboda misi epistole wina

kviras.

qarTuli rwmena iseTive moCvenebiTia,

rogorc patriotizmis,

ojaxis pativiscema, qalis kulti

da a. S.

bolos da bolos, yvelaferi

dadgeba Tavis adgilze, maT Soris,

eklesia, romelic erTxelac unda

gaxdes dRevandeli epoqis Sesaferisi.

zustad am Zalian rTuli da

mtkivneuli procesis dasawyiss

vxedavT Cven dRes.

19-e gverdidan

- Cveni politikosebisa da parlamentis

wevrebis rusul politikur ZalebTan urTierTobac

rusuli hibriduli omis erTerTi

Semadgeneli nawilia, romelzedac

„qarTuli ocneba” an Tvals xuWavs, an waaxalisebs

xolme. erTi mxriv, es aris „qarTuli

ocnebis” bneli mxare, meore mxriv, mTavrobas

unda evropa da dasavleTi, _ es aris

moCvenebiTi nawili. es aris medlis ori

mxare, erT mxares Savi, meoreze _ TeTri.

sabolo jamSi, es aris ruseTis orbitasTan

moZraobis erT-erTi nawili, qarTuli agresiuli

Zalebis mimarT loialuri damokidebuleba,

es adamianebi arasdros dasjilan,

Tundac paraskevs filmis sapremiero msvlelobisas

gamarTul aqciaze maT aSkarad

danaSaulebrivi qmedebebi hqondaT, romelsac

danaSaulis kvalifikacia mianiWa saxalxo

damcvelma. maT kerZo sakuTrebis

SturmiT aReba undodaT. samarTaldamcvelebs

erTi adamianic ki ar daukavebiaT da

parlamentis win 20 ivnisis Rames ramdeni

adamiani daakaves. faqtobrivad, xelisuflebis

mxridan msgavsi loialuri Tu wamaxalisebeli

damokidebuleba imis niSania,

rom es aris erTi politikuri Zala, romelic

sxvadasxva formiT avlens sakuTar

Tavs, misi mizania xelisuflebis SenarCuneba

da msgavsi Zalebis agresiulad gamoyeneba

saWiroebisamebr. magaliTad, arasamTavroboebis,

opoziciis, prodasavlurad ganwyobili

adamianebis winaaRmdeg. anu es aris

„qarTuli ocnebis” politikuri brZolis

erT-erTi instrumenti. amitomac „qarTuli

ocnebis” xelisufleba araprogresulia, ar

anaTeben sinaTlesa da momavlis imeds. „qar-

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

roman gociriZe:

`ivaniSvilma moindoma,

piradi patriarqi hyoloda~

Tuli ocneba” mTeli Tavisi bneli SemadgenlobiT,

romelic quCaSi boboqrobs da

kinos naxvasac ki ukrZalavs adamianebs, asocirdeba

regresTan, sabWoTa warsulTan,

uZraobasTan, maT ar SeuZliaT axlis Seqmna

da wina xelisuflebis mier Seqmnili sike-

TeebiT ikvebebian. „qarTuli ocnebis” xelisufleba

ar aris xvalindeli dRe.

_ am procesebis paralelurad, biZina

ivaniSvili axali dapirebebiT gamoCnda. ra

mocemulobaSia araformaluri mmarTve-

li?

_ ivaniSvilis yvela dapireba aris ukanaskneli

da gadamwyveti sicrue. Cven gvaxsovs,

roca ivaniSvili SarSan saprezidento

arCevnebis meore turis win mosaxleobas

exveweboda, kidev erTi Sansi momeciTo. es

Sansi misca sazogadoebam, Tumca didi roli

iTamaSa mosyidvam, bankebis valebis Camoweram

da gayalbebam. axla ivaniSvilma ar icis,

rogor mimarTos adamianebs, roca maT bolo

Sansic ki gaucrua. axali tyuilebis kaskads

iwyebs, oRond es tyuilebi kargad daviwyebuli

Zvelia. imas ukve aRarc ambobs, rom

140 milions daxarjavs yvela soflis internetizaciisTvis,

quTaisis teqnologiur universitets

saxelic ki Camoacila, Cveulebrivi

universiteti gaxada da saerTa-

Soriso uwoda, sadac iqneba biznesadministreba,

iuridiuli, ekonomikuri fakultetebi

da sainJinro sfero saerTod daaviwyda.

60 aTasi studenti, romelic mTeli studentebis

TiTqmis naxevaria da 2019 wlis

dasawyisSi unda yofiliyo, 600 studentamde

Camoiyvana, mxolod or korpuss aaSenebs

da axla mimdinareobs mSeneblobis imitacia.

aseve ganacxada, wyaltubos gavaremontebo.

e. i. adamiani, romelic evropis masStabis

matyuara iyo, wyaltubos donis matyuarad

Camolaborantda. misi ocnebebic ki ukiduresad

municipaluri gaxda (icinis). maxsendeba

Cemi studentobis droindeli filmi,

karen Saxnazarovis „kurieri”: ori megobaria,

sabWoTa periodia, erT-erTi ma-

Tgani, romelic jarSi midis, Tavis megobars

ekiTxeba, _ raze ocnebobo? megobari pasuxobs:

vocnebob, rom mqondes palto. biWi,

romelic jarSi midis, gaixdis paltos, moaxuravs

da etyvis: aha, es Cemi palto, oRond

cota ufro metze, maRalze iocnebeo. batono

biZina, wyaltuboze maRalze unda iocneboT,

magram sad aris?! rogorc goga xaindravas

filmis saTauri RaRadebs: „saqarTvelo

ocnebebis sasaflaod gadaiqca”.

37


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

biTaZe

rekordebze

midis

ungreTSi

rusebs

gauswordnen

erovnul sakalaTburTo asociaciaSi

goga biTaZe piradi rekordebis damyarebas

agrZelebs. Tu manamde saqme parketze gatarebul

dros exeboda, amjerad Cvenebur-

ma qulaTa marags umata. „indiana peisersis”

20 wlis qarTvelma cetrma „vaSingtonTan”

dapirispirebaSi 20 wuTi iTamaSa, rac „Sar-

lotasTan” wina matCTan SedarebiT 12 wuTiT

naklebia, samagierod, metoqis kalaTs nay-

ofierad utevda da 13 qulac moinadavla.

am maCvenebliT man piradi rekordi daafiq-

sira. gvjera, momavalSi es maCvenebeli kidev

ufro gaizrdeba. rac Seexeba moxsna-dafarebebs,

cota ucnauria, magram am kompo-

nentSi goga veRar gamoirCa.

moRunuli fexebi, Seryeuli tvini

premierligis „evertonisa” da „totenhemis” matCisas stumarTa

koreelma Semtevma, sonma, uxerxuli vardna Seasrula da metoqe

andre gomeSs marjvena fexi motexa. marTlac SemaZrwunebeli sanaxaoba

iyo. sonma tirilic ki daiwyo nanaxisgan da kidev karga

xans awynarebdnen.

„evertonma” Tavis oficialur saitze dawera, rom portugalielis

operaciam warmatebiT Caiara. gomeSi ramdenime dRes darCeba

hospitalSi, Semdeg ki, klubis medikosebis dakvirvebiT, sareabilitacio

kurss daiwyebs. varaudoben, rom 26 wlis naxevarmcveli

srulad gamojanmrTeldeba da karieras gaagrZelebs.

axla mZime da umZimesi travmis kidev ramdenime ambavi gavixsenoT:

devid basti (1996)

erT-erTi yvelaze mZime travma fexburTis istoriaSi qoven-

Tris mcvelma, devid bastma miiRo. „manCester iunaitedis” naxevarmcvel

denis irvinTan Sejaxebis Semdeg man fexi or adgilze

moitexa, Tanac motexilma Zvalma kani gaarRvia da gareT gamovarda.

BBC-m da SkySports-ma, romlebsac telereportaJi mihyavdaT,

uari Tqves epizodis ganmeorebiT Cvenebaze.

TamaSi 15 wuTiT Sewyda. es dro devidis sakaciT gayvanasa da

mindorze sisxlis gawmendas mounda.

„manCesteris” mekare peter Smaixels ki ramdenime kvira

fsiqologTan mouwia siaruli, imdenad didi Soki miiRo.

basts profesionaluri fexburTi mas Semdeg aRar uTamaSia. mas

fexis amputaciis saSiSroeba daemuqra da kariera samudamod daasrula.

henrik larsoni (1999)

Sotlandiur „seltikSi” TamaSisas Svedma Semtevma, henrik larsonma,

saSineli travma miiRo, romelsac SeiZleboda, misi kariera

daesrulebina. uefas Tasis matCSi franguli „lionis” winaaRmdeg,

henrikma fexis ormagi motexiloba miiRo. aRdgenas rva Tve dasWirda.

Tumca aseTi mZime travmis Semdeg larsoni dabrunda da srulfasovnad

gaagrZela kariera.

metic, 2000-01 wlebis sezonSi yvela turnirSi 53 goli gaitana

da „oqros bucis” mflobelic gaxda.

luk nilisi (2000)

2000 wlis zafxulSi belgieli Semtevi, luk nilisi, psv-dan birmingemis

„aston vilaSi” gadavida. gulSematkivrebi misgan bevrs

elodnen, radgan luki SesaniSnav formaSi iyo da bevri golic

gahqonda. magram sezonis dasawyisSive daSavda _ ifsviCis mekare

riCard raits Seejaxa da marjvena fexis ormagi motexiloba miiRo.

es misi mesame matCi iyo premierligaSi. da rogorc aRmoCnda,

ukanasknelic. 2001 wels man karieris dasrulebis Sesaxeb gamoacxada.

petr Cexi (2006)

„Celsis” mekare, petr Cexi, redingTan matCis dros, naxevarmcvel

stiven hants Seejaxa da mZime tvinis Seryeva miiRo. is maSinve

waiyvanes hospitalSi da saswrafo operacia gaukeTes.

Tavidan eqimebi mas karieris dasrulebas uwinaswarmetyvelebdnen,

magram sami Tvis Semdeg dabrunda. is mindorze sagangebo TavsaburaviT

gamoCnda, romelic Tavis qalis Sesustebul adgilebs

icavda. am TavsaburaviT Cexma 2019 wlamde, karieris dasrulebamde,

iTamaSa.

38

ungreTSi ruseTis saelCo

ityobineba, rom evropis ligis

ferencvaroSi _ ceeskas matCis

win, budapeStis policiam ram-

denime rusi qomagi daakava. bev-

rsac stadionisken gza mxolod

maSin gauxsna, roca Sexvedra

ramdenime wuTis dawyebuli

iyo...

geucnauraT? albaT, ara.

budapeStSi xom ceeskam iTamaSa,

_ rusuli armiis centraluri

sportuli klubis fexburTis

gundma. aba, ginaxavT an gsme-

niaT, rom rusi armielebis gundsa

da qomagebs sadme zarze-

imiT daxvedrodnen?! hoda, arc

budapeStSi gadausvamT ruseb-

isTvis Tavze xeli...

ria-ria rusma qomagebma dai-

wyes. jer kidev metroSi maT

policielebi wyliT gawuwes,

erTs Tavic gautexes da qalaqis

Senobebi saklubo lurjwiTlad

SeRebes. rusebs polo-

nuri „viZevisa” da serbeTis

„partizanis” fanebi exmarebod-

nen, maspinZlebis „damxmare razmi”

ki budapeStSi aseve polo-

neTidan, kerZod, Slionskidan

Cavida. „Slionski” da „viZevi”

dauZinebeli mtrebi arian. mok-

led, atyda vai-uSvelebeli.

saqmeSi policiis sacxenosno

razmi Caeria da fatalur Sede-

gebamde saqme aRar misula.

es yvelaferi qalaqSi. ai,

stadionze ki...

ungrelebma qveynis uzarmaz-

ari droSa gamofines, romlis

Suagulic amoWrili gaxldaT.

swored amgvari _ Sua nawilidan

amoRebuli komunisturi gerbidroSa

iyo im ajanyebis simbolo,

romelsac 1956 wlis 23 oqtombridan

9 dekembramde sab-

WoTa reJimis winaaRmdeg ungre-

Tis saxalxo armia xelmZRv-

anelobda.

ungruli ajanyeba polone-

Tis solidaruli iyo. budap-

eStSi stalinis rvametriani

Zegli Camoagdes, xalxi radioeTerSi

iWreboda da revoluciur

mowodebebs akeTebda. daiwyo

saerTo-saxalxo demonstracia,

iyo SeiaraRebuli dapirispirebebi,

romelic saqmeSi sabWoTa

jaris CareviT, 3 aTasam-

de adamianis daRupviT da 20

aTasamde daWriliT damTavrda.

Tavad ceeskas qomagebs ki

„ferencvaroSis” stadionze

bare 3 aTsjer mainc mouxdaT

maTi Seuracxmyofeli SeZax-

ilebis mosmena... ra gasakviria...

38 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.


24 noemberi:

CakvetaZe

moedanze...

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

giorgi CakvetaZis gadabirebiT espanuri „valensia”

dainteresdao, _ gavrcelda aseTi xma,

magram... „rogorc iciT, aseTi informaciebi xSiria,

magram molaparakebebi ar mimdinareobs”, _ es

ki giorgi CakvetaZis agentma, goga gaxokiZem gvi-

Txra. arada, axla gacilebiT aqtualuria CakvetaZis

janmrTeloba, vidre transferi. giorgi

mzadaa da gundTan erTad varjiSobs. gvainteresebs,

Tu rodis daiwyebs TamaSs. gaxokiZem, _

giorgi, savaraudod, 24 noembers „antverpenTan”

SexvedraSi gamoCndeba „gentis” 18-kacian ganacxadSi

da araa gamoricxuli, iTamaSos kideco...

Tumca es gadawyvetili ar aris savaraudoa. ise,

„gents” wleuls yvela turnirze erTad aRebuli

kidev 10 matCi aqvs Casatarebeli. sakmaod

datvirTuli kalendaria da giorgis Tavis gamoCenis

Sansi kidev miecema.

ratom

gabrazda

ronaldu?

rogor iZleva qrTams ruseTi?

fifa-uefas korumpirebuli struqturebisa

da Cinovnikebis Sesaxeb

bolo dros bevri ram SevityveT. gudas

piri moexsna da axla TiTqmis

yoveldRe vrceldeba morigi amoralurobis

ambebi. vrceldeba da momavalSic

gagrZeldeba. ai, bolo skandaluri

cnobac, romelic, albaT,

skandaluric aRar aris ukve, ise migvaCvies

sportuli funqcionerebis

xelmrudobas: telegram-arxma, saxelad

Black Mirror, Tavis vebgverdze

moskovis kulturis departamentis

yofil ufros sergei kapkovis mimowera

gamoaqveyna, romelic sajaro misi

kompiuteruli sistemis gatexvis Semdeg

gaxda. am werilebSi naTlad Cans

meTodebi, romelsac ruseTis xelisuflebis

wevrebi iyenebdnen 2010

wels, fifas maRali rangis Cinovnikebis

mimarT, raTa 2018 wlis msoflio

Cempionatis maspinZlobis ufleba

mieRoT. werilebis avtori „ruse-

Ti 2018-is” saorganizacio orgkomitetis

generaluri direqtori aleqsandre

jorjaZea. dokumentebSi dawvrilebiTaa

warmodgenili fifas aRmasrulebeli

komitetis wevrebis

dosieebi, aseve weria, Tu romel Cinovniks

rogor unda miudgnen. magaliTad,

franc bekenbaurze zemoqmedeba

„uxvi ZRvenis” mirTmeviT SeiZleba,

misi mrCevlis meSveobiT; miSel

platinize uefas komerciuli partniorebis

meSveobiT; iozef blaterze

ki misi naTesavis meSveobiT, romlis

kompaniac fifas satelevizio uflebebs

flobs. sxva werilSi weria, rom

bekenbaueris xmis yidva 3 milion evrodaa

SesaZlebeli... mokled, cxadi

xdeba, rom ruseTis mxarem Zalian didi

fuli daxarja fifas Cinovnikebis

„mosaTaflad” da aki, SarSan mundialic

Caatara.

argentina-urugvai israelSi

N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

palestinasa da israelis konfliqtis

Sesaxeb dedamiwaze

yvela adamianma icis. 18 noembers

israelSi, argentinisa da

urugvais amxanaguri Sexvedra

unda gaimarTos, rac sazogadoebis

erTi nawilis protestis

mizezi gaxda _ isini mesisa da

suaress mouwodeben, rom am

matCSi monawileoba ar miiRon.

„dro jer kidev gaqvT, rom wasvlaze

uari TqvaT!”, _ aqtivistebi

„barselonas” sawvrTnel

bazasTan am sityvebs skandirebdnen.

„israels ar misceT ufleba,

rom kriminaluri reJimis saxed

gaqcioT! es TamaSi Razis seqtorTan

axlos gaimarTeba, sadac

fexburTelebs koWebi dauxvrites.

amis Tanamonawile gindaT

iyoT?”

2014 wels argentinasa da israels

Soris dagegmili amxanaguri

Sexvedra swored am mizeziT

gauqmda. maSin mesim palestinelebs

saxalxod dauWira

mxari da Tqva, rom regionSi Zaladoba

unda Sewydes...

zedized meore matCia, „iuventusis”

mwvrTneli mauri-

cio sari kriStianu ronald-

us cvlis, es ki portugaliel

varskvlavs ar moswons. milan-

Tan seria A matCis dros ro-

naldu SecvlisTanave gasaxd

axdelSi

gavida, mere ki stadion-

ic datova...

sarim matCamde ganacxada,

rom ronaldus muxli awuxebs.

ai, ra Tqva mwvrTnelma Tama-

Sis Semdeg:

„kriStianus madloba unda

gadavuxadoT. man daSavebul-

ma iTamaSa. yvelaferi gaakeTa,

raTa moedanze gamosuliyo.

Sevatyve, rom diskomforts

ganicdida da vifiqre, ukeTe-

si iqneboda, Tu davasvenebdi.

roca fexburTeli Secvlis

dros Riziandeba, es normaluria,

miT umetes, roca amdeni

iwvala, raTa es matCi Cae-

tarebina. Cveulebrivia, unda

ewyinos. da ronaldus es Secvla

rom ar swyenoda, maSin mar-

Tla safiqrali meqneboda”.

SegaxsenebT: „iuvem” 1:0 mougo

milans. 10 mogebidan saris

gundma 9 SemTxvevaSi min-

imaluri sxvaobiT imarjva.

cixe

mZleosans

holandiel morbenal qal

media gafurs 8.5 weli Tavisu-

flebis aRkveTa miesaja. saqme

is aris, rom sportsmeni germaniaSi

ivnisSi daakaves da manqanaSi

50 kilogrami metamfe-

tamini aRmouCines. narkotikis

Rirebuleba, daaxloebiT, 200

milion evros Seadgens.

gafuri ganaCenis gasaCivrebas

apirebs. man Cvenebis mice-

maze uari ganacxada, radgan

eSinia, rom amis gamo misi ojax-

is wevrebi safrTxeSi SeiZleba

aRmoCndnen. holandieli aTle-

ti 400 metrze distanciaze

sirbilSi 2016 wlis olimpiada-

Si monawileobda.

39


CIAN MAGENTA YALLOW BLACK

afiSa

mefe lomi

kavea siTi moli

14:30

kavea isT foinTi

12:15

ukacravad gamogvrCiT

amirani

20:15

kavea siTi moli

22:15

Tovliskaci everestidan

kavea galeria

15:00

kavea Tbilisi moli

12:15

kavea siTi moli

12:00

kavea isT foinTi

11:45

Sindisi

amirani

19:30; 22:15

kavea siTi moli

12:45; 17:15; 21:45

kavea isT foinTi

21:45

zombilendi 2

amirani

12:00

kavea galeria

22:00

kavea Tbilisi moli

14:30; 19:45

kavea siTi moli

12:00; 17:00; 22:00

kavea isT foinTi

12:00; 15:15; 22:00

erTxel holivudSi

kavea siTi moli

16:15

oreuli

kavea siTi moli

14:30

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

yovelkvireuli gazeTi gamodis kviraSi

erTxel, samSabaTobiT da vrceldeba

saqarTvelos mTel teritoriaze

yovelkvireuli

gamodis samSabaTobiT fasi 2 lari

pirveli gverdi:

1 sm 2 _ 15 lari, maqsimaluri SekveTa 300 sm 2 ;

meore-mesame gverdebi:

1 sm 2 _ 3 lari;

Sida gverdebi:

1 sm 2 _ 1 lari;

bolos wina gverdi:

1sm 2 _2 lari;

bolo gverdi:

1sm 2 _ 3 lari,

maqsimaluri SekveTa _ mTeli gverdi;

mTliani gverdis saerTo farTobia _

1000 sm 2;

reklama CanarTis saxiT:

A3 3 formatis erT nomerSi ganTavseba _ 500 lari;

A4 4 formatis erT nomerSi ganTavseba _ 300 lari;

mis.: gudauris 7; 599 19 19 10 (Savlego cixelaSvili)

afiSa

Smeqsi

kavea galeria

17:15; 20:00; 22:15

kavea Tbilisi moli

17:00; 21:55

kavea siTi moli

15:15; 17:15; 19:45; 22:05

kavea isT foinTi

17:30; 20:00; 22:15

jokeri

amirani

17:30

kavea galeria

14:50; 19:30; 19:35; 22:00; 22:15

kavea Tbilisi moli

17:00; 19:30; 22:00; 22:15

kavea siTi moli

11:45; 16:45; 19:30; 19:45; 22:15

kavea isT foinTi

14:15; 17:00; 19:45; 22:30; 22:30

adamsebis ojaxi

amirani

12:15; 14:30

kavea galeria

12:45; 15:00; 17:50

kavea Tbilisi moli

12:30; 14:45

kavea siTi moli

11:45; 13:30; 15:30; 20:00

kavea isT foinTi

12:15; 14:30; 19:30

1 aSS dolari

2.9633

1 evro

3.2697

1 girvanqa sterlingi

3.7957

1 Sveicaruli franki

2.9728

100 rusuli rubli

4.6355

amindi

samSabaTi

oTxSabaTi

xuTSabaTi

paraskevi

SabaTi

kvira

orSabaTi

Tbilisi

15-17 0

16-18 0

13-15 0

11-13 0

8-10 0

7-9 0

8-10 0

quTaisi

21-23 0

22-24 0

23-25 0

21-23 0

18-20 0

17-20 0

16-18 0

baTumi

21-23 0

19-21 0

22-24 0

20-22 0

17-20 0

18-21 0

17-20 0

zugdidi

20-22 0

21-23 0

23-25 0

22-24 0

20-22 0

21-23 0

19-22 0

gori

15-17 0

14-16 0

13-15 0

12-14 0

10-12 0

7-10 0

8-10 0

Telavi

15-16 0

16-18 0

14-16 0

10-12 0

8-11 0

10-12 0

11-13 0

foTi

19-21 0

20-22 0

21-24 0

20-22 0

18-20 0

16-18 0

17-20 0

40

saredaqcio kolegia

yvela ufleba daculia;

`qronika+~-Si gamoqveynebuli

masalebis nebismieri saxiT

gamoyeneba da gavrceleba

redaqciasTan SeuTanxmeblad

akrZalulia!

gazeTSi R niSniT gamoqveynebul

masalebs aqvT sareklamo

xasiaTi; maTSi gamoxatuli pozicia

SeiZleba ar daemTxves

redaqciis Sexedulebas.

mTavari redaqtori eliso kilaZe (599 17 12 12)

marsagiSvili Sorena 599 92 16 22

rostiaSvili Tamar 577 10 07 06

SatakiSvili rezo 597 94 42 50

mosiaSvili maka 599 97 25 55

injgia nene 591 71 39 98

sakaruli giorgi 555 42 42 90

qemokliZe levan 593 16 01 40

laRaZe Sorena 557 56 23 66

deviZe daviT

stilisti rusudan quTaTelaZe;

redaqciis misamarTi:

Tbilisi, gudauris N3,

pirveli sarTuli, bina 4;

tel.: 294 69 77;

sareklamo ganyofileba,

gavrcelebis samsaxuri

Savlego cixelaSvili 599 19 19 10

gazeTi ibeWdeba stambaSi `tori~

ISSN 2346-8025

294 69 77;

qronikaqronika@gmail.com

40 N35 (296) 12.11-18.11.2019 w.

More magazines by this user
Similar magazines