Parenting 2

johntsotsotso

1

COVID-19 PARENTING

Ho ba le nako le ngoana oa hau

U lutse hae? Likololi koetsoe? U nahana ka chelete? Ke se etsahalang ha joale ho ba khatellongea maikutlo ka nako ena ea corona

School shutdown is also a chance to make better relationships with our children and teenagers.

One-on-One time is free and fun. It makes children feel loved and secure, and shows them that they are important.

E ba le nako ea ngoana

e mong le e mong

Ekabe feela metsotso e mashome a mabeli,

kapa ho feta - ho se ho le ho rona.

Ekaba ka nako e tšoanang letsatsi le letsatsi

e le hore bana ba tloaele

Seo u ka se etsang ho thusa

ngoan’a hau (2 - 5 yrs)

Ideas with your baby/toddler

Ithute ho bala sefahleho sa hae ha a bua

(Copy their facial expression and sounds)

Botsa ngoana hore

o batla ho etsang

Ho mo fa monyetla oa hore a khethe hore o

batla ho etsang, ho mo fa boitšepo. Ha a

ka batla ho etsa se sa lumelloang ka nako

ena, ke moo u ka mothusang ho nepa

Bina le eena kapa ho etsa liletsoa ka tsohle tse ka

etsang molumo. (Sing songs, make music with pots and spoons)

Thusa ngoana ho haha kapa bopa letsopa le mobu

(Stack cups or blocks.. mouled with clay or recycled papers)

Thusa ngoana ho bala, mo etsetse litšomo

kapa pale-khutšoe. (Tell a story, read a book, or share pictures)

Mekhoa eo u ka thusang ngoan’a

hau nakong ena ea corona (12-16)

Ideas with your teenager

Bua le eena ka lintho tseo a li ratang: lipapali, mmino,

metsoalle le likhalala tseo a li ratang (celebrities)

(Talk about something they like: sports,music, celebrities, friends)

Apeha lijo tseo a liratang mmoho le eena

(Cook a favorite meal together)

Mo khothaletse ho ikoetlisa le oena

(Exercise together to their favorite music)

Listen to them, look at them.

Give them your full attention.

Have fun!

Tima thelefishini

le founo. Ena ke

nako ea NGOANA

Mokhoa oaho thusa ba lilemo

li 6 ho isa ho tse 11

Ideas with your young child

Bala libuka kapa sheba litšoantšo.

(Read a book or look at pictures)

Taka kapa (draw) ka lipents’ele tse mmala

(crayons) eena.

(Make drawings with crayons or pencils)

Ithute ho bina kapa ho jaefa(Dance) mmoho.

(Dance to music or sing songs)

Bapala papali ea ho pheha kapa ho hloekisa le bona.

(Do a chore together – make cleaning and cooking a game)

Ba thuseka mosebetsi oa sekolo o teng.

(Help with school work)

Free download: www.mazenodprintingworksptyltd.com

Tel:+266 28 350 815

demazenodprinting@gmail.com

+266 28 350 466

moeletsioabasotho@gmail.com

The mark “CDC” is owned by

the US Dept of Health and

Human Services and is used

with permission. Use of this

logo is not an endorsement

by HHS or CDC of any

particular product, service,

or enterprise.

Tel: 22 350 224 / 28 350 224

akhakhane@gmail.com

Similar magazines