29.11.2021 Views

Buku Standard Prestasi JPNJ

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KANDUNGAN<br />

Kata Alu-aluan PPJ<br />

Kata Alu-aluan KS SPA<br />

Penghargaan<br />

Kerangka Konsep PAK21<br />

a. Penjelasan<br />

b. Carta Alir<br />

<strong>Standard</strong> 1 - Kepimpinan<br />

<strong>Standard</strong> 2 - PdP<br />

<strong>Standard</strong> 3 - Ekosistem<br />

<strong>Standard</strong> 4 - PIBK<br />

Glosari<br />

Lampiran<br />

- <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong><br />

- Senarai Sekolah<br />

- Proses Kerja


kata alu-aluan<br />

Assalamu’alaikum Waramatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan<br />

Salam Muafakat Johor<br />

Agenda transformasi pendidikan negara telah mendorong Jabatan Pendidikan Negeri<br />

Johor (<strong>JPNJ</strong>) merangka hala tuju pendidikan ke arah pembangunan modal insan yang<br />

berdaya maju dan memenuhi keperluan global. Dalam menterjemahkan usaha ini<br />

maka terhasillah program Johor Showcase yang memfokuskan kepada keberhasilan<br />

murid; mencakupi semua aspek pembangunan potensi sejajar dengan tuntutan<br />

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.<br />

Showcase Sekolah Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) merupakan salah satu inisiatif<br />

yang dicetuskan bertepatan dengan kehendak dan keperluan memenuhi Aspirasi<br />

Murid seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia<br />

(PPPM, 2013 – 2025) iaitu, mempersiapkan generasi Malaysia untuk menghadapi<br />

keperluan serta kehendak abad ke-21.<br />

Penghasilan <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> ini merupakan salah satu perkara yang terkandung<br />

dalam pelan operasi Sekolah PAK21. <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> ini disediakan agar semua<br />

warga pendidikan Johor dapat membuat rujukan tentang peranan dan tanggungjawab<br />

yang perlu digalas. Bersesuaian dengan Gelombang 2 PPPM (2016-2020), penerbitan<br />

<strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> ini diharapkan dapat membantu institusi sekolah memacu kepada<br />

perubahan sistem dan mengukuhkan peranan masing-masing dari segi kapasiti dan<br />

keupayaan pelaksanaan.<br />

Saya ingin merakamkan penghargaan dan setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada<br />

Sektor Pengurusan Akademik dan pasukan yang dipilih untuk menyedia dan<br />

menerbitkan <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> bagi Sekolah Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) ini.<br />

Kerja Berkualiti , Ibadah Dihayati.<br />

TUAN HAJI SHAHRUDIN BIN SHARIF<br />

Pengarah Pendidikan Negeri Johor


kata alu-aluan<br />

Assalamu’alaikum Waramatullahi Wabarakatuh dan Salam Muafakat Johor<br />

Semua menyedari bahawa kejayaan dan keberhasilan murid bermula dengan gaya<br />

kepemimpinan sekolah serta aspek pembelajaran dan pengajaran (PdP). Maksudnya,<br />

keupayaan institusi sekolah menyediakan ekosistem pembelajaran memberi<br />

rangsangan yang dapat memberi impak kepada peningkatan penguasaan murid.<br />

<strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> ini disediakan bagi menyokong kepada pelaksanaan program<br />

Johor Showcase bagi Sekolah PAK21. Elemen penting yang terkandung di dalamnya<br />

diharapkan dapat memberi suntikan dan panduan kepada warga sekolah untuk<br />

meningkatkan prestasi kemajuan sekolah dengan semua pihak yang berkepentingan.<br />

Justeru, adalah baik institusi sekolah dapat membuat penarafan kendiri dengan<br />

berpandukan <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> ini.<br />

Semoga kita semua sebagai warga pendidikan Johor dapat berganding bahu<br />

membawa inisiatif masing-masing secara muafakat bagi memastikan hasrat dan<br />

aspirasi Johor Showcase dapat dicapai dengan jayanga.<br />

Syabas dan tahniah.<br />

SALLINA BTE HUSSAIN<br />

Ketua Sektor Pengurusan Akademik


penghargaan<br />

Ribuan terima kasih diucapkan kepada pasukan pembina <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> yang telah berganding bahu bersamasama<br />

membangunkan kandungan <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> ini.<br />

Puan Sallina bte Hussain<br />

Nama Jawatan Institusi<br />

Tn Hj Kamarudzaman bin Abdul Mubin<br />

Ketua Sektor,<br />

Sektor Pengurusan Akademik<br />

Ketua Penolong Pengarah Bahasa Malaysia,<br />

Sektor Pengurusan Akademik<br />

JPN Johor<br />

JPN Johor<br />

Encik Azman bin Mohd Yunos Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Islam JPN Johor<br />

Encik Ahmad Faidzul bin Mat Yazid Ketua Unit Pendidikan Swasta JPN Johor<br />

Encik Mustaffa bin Ibrahim<br />

Encik Mohamad Khairul Nizam bin Abu<br />

Hassan<br />

Cik Musleha bte Mohd Ghozali<br />

Timbalan Ketua Sektor Pembangunan<br />

Kemanusiaan<br />

Ketua Unit Pengurusan Maklumat, Sektor<br />

Pengurusan Maklumat<br />

Penolong Pengarah Prasekolah, Sektor<br />

Pengurusan Akademik<br />

JPN Johor<br />

JPN Johor<br />

JPN Johor<br />

Encik Syahidan bin Zainal Abidin Penolong Pengarah Pendidikan Swasta JPN Johor<br />

Encik Azhari bin Samsuri Penyelia Unit Perhubungan dan Pendaftaran JPN Johor<br />

Encik Wan Nadzri bin Wan A Rahman Ketua Unit Akademik PPD Mersing<br />

PAK21<br />

kerangka konsep<br />

Encik Ayob bin Ibrahim Ketua Unit Akademik PPD Kluang<br />

Encik Nor Fazli bin Jalani Penolong PPD Teknik & Vokasional PPD Pasir Gudang<br />

Pn Norita bte Ahmad Alwi Penolong PPD Bahasa Melayu (Menengah) PPD Johor Bahru<br />

Haji Abd Rahman Abd Rahim<br />

Pengetua<br />

SMK Kompleks Sultan<br />

Abu Bakar<br />

Encik Fuad bin Yusof Guru Besar SK Taman Kota Jaya<br />

Puan Siti Hajar bte Mahpol SIPartner+ PPD Johor Bahru<br />

Encik Azman bin Abu Bakar SIPartner+ PPD Kota Tinggi<br />

Encik Azman bin Safii SIPartner+ PPD Kulai<br />

Dr Muhammad Kassim bin Basir SISC+ PPD Muar<br />

Puan Hamidah bte Haduri SISC+ PPD Kluang<br />

Puan Fuziana bte Ali SISC+ PPD Kluang


deskripsi<br />

Kerangka konsep PAK 21 sekolah- sekolah Negeri Johor<br />

Kerangka Pembelajaran Abad ke-21 berkenaan menunjukkan unsur-unsur yang harus ada<br />

dalam amalan Pembelajaran Abad ke-21 di sekolah-sekolah negeri Johor. Murid yang dilahirkan<br />

seharusnya menguasai kemahiran pembelajaran dan inovasi, kemahiran hidup dan kerjaya,<br />

dan kemahiran maklumat media dan teknologi (gelung berwarna ungu, merah dan gelung<br />

berwarna kuning). Sub-kerangka kemahiran murid abad ke-21 ini adalah rujukan dari Partnership<br />

for 21 st Century Learning (P21) yang diterimapakai dalam dunia pendidikan sejagat. (www.P21.org/<br />

Framework).<br />

Dari segi kemahiran pembelajaran dan inovasi, murid harus mempunyai:<br />

1. kreativiti dan inovasi<br />

2. pemikiran kritis dan penyelesaian masalah<br />

3. berkemahiran komunikasi dan kolaboratif<br />

Manakala kemahiran hidup dan kerjaya merangkumi:<br />

1. kebolehsuaian dan fleksibiliti<br />

2. inisiatif dan terarah kendiri<br />

3. kemahiran sosial dan rentas budaya<br />

4. produktiviti dan akauntabiliti<br />

5. kepimpinan dan kebertanggungjawaban<br />

Selanjutnya kemahiran maklumat media dan teknologi memberi penekanan pada<br />

penguasaan:<br />

1. literasi maklumat<br />

2. literasi media<br />

3. literasi teknologi maklumat dan komunikasi<br />

Begitu juga dengan penggunaan teknologi yang berkesan akan membolehkan seseorang itu<br />

mudah mengakses, mengurus, mengintegrasi dan menilai maklumat, menjana maklumat baru dan<br />

berkomunikasi dengan orang lain.<br />

Sebuah organisasi pendidikan haruslah berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang<br />

antara lainnya menitikberatkan kemenjadian murid berunsurkan jati diri, budaya dan nilai. Untuk<br />

merealisasikan hasrat tersebut, kita tidak boleh berkompromi dalam keakuran pada kurikulum<br />

yang ditetapkan semasa melaksanakan pendidikan di sesebuah sekolah. Oleh yang demikian,<br />

pembelajaran abad ke-21 berasaskan kurikulum yang membangunkan perkembangan kognitif<br />

murid harus diintegrasikan dengan nilai dan budaya tempatan serta pengukuhan jati diri.


Empat tunjang utama dalam pembentukan sesebuah sekolah adalah seperti yang tertera dalam<br />

kerangka:<br />

1. Kepimpinan berprestasi tinggi<br />

2. Pembelajaran berkualiti<br />

3. Ekosistem pembelajaran kondusif<br />

4. Pelibatan Ibu Bapa Komuniti (PIBK) strategik<br />

Keempat-empat tunjang ini saling berkait dan melengkapi antara satu sama lain. Kawalan mutu<br />

pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21 di sekolah-sekolah adalah berasaskan standard yang<br />

harus dicapai bagi keempat-empat tunjang ini. Domain kepimpinan berprestasi tinggi di dalam<br />

kerangka ini dilihat melingkupi tiga tunjang yang lain menunjukkan kepimpinan sekolah diiktiraf<br />

sebagai tunjang yang sangat signifikan kerana mereka mempengaruhi secara langsung ketiga-tiga<br />

tunjang yang lain.<br />

Mengapakah tunjuk arah anak panah berlawanan dengan arah pusingan jam?. Rasional tunjuk<br />

arah panah bersifat lawan jam dalam kerangka pembelajaran abad ke 21 sekolah-sekolah negeri<br />

Johor menerangkan bahawa putaran ke kanan menghasilkan medan tenaga atau aura positif.<br />

Sebenarnya setiap penciptaan putaran anti-clockwise oleh makhluk yang ditetapkan oleh<br />

Pencipta melalui cosmic law, atom law dan right hand rule menghasilkan tenaga yang<br />

sekaligus untuk menampung dan menjadi keseimbangan dunia ini. Dari sekecil-kecil<br />

sehinga sebesar-besar objek memerlukan putaran ini supaya semuanya dalam keadaan<br />

yang seimbang. Oleh sebab itu, setiap konstruk yang mewakili empat tunggak kerangka<br />

pembelajaran ini akan menyeimbangi kemenjadian murid menguasai pengetahuan,<br />

kemahiran, jati diri dan pengamalan nilai positif dalam pengasimilasian situasi kehidupan<br />

abad ke-21. Ia juga menunjukkkan konsep challenge the process mengikut Kouzes & Posner<br />

bagi menangani sesuatu perubahan.<br />

“ Saya belum pernah melihat sekolah yang maju ditadbir oleh pengetua yang<br />

lemah, atau sekolah yang mundur ditadbir oleh pengetua yang cekap. Saya<br />

pernah melihat sekolah-sekolah yang mundur berjaya dimajukan, dan yang<br />

menyedihkan, ada sekolah-sekolah yang maju merosot dengan mendadak.<br />

Dalam setiap kes, jatuh bangun sesebuah sekolah adalah kerana kualiti<br />

pengetuanya.” Fred Hechinger, Presiden New York Times.<br />

Tunjuk arah panah bersifat lawan jam dalam kerangka pembelajaran abad ke 21 sekolah-sekolah<br />

negeri Johor menjelaskan bahawa putaran ke kanan menghasilkan medan tenaga atau aura positif<br />

untuk menunjukkan pentingnya hubungan dan gabung jalin antara ke empat-empat tunjang secara<br />

optimum. Setiap tunjang tidak akan dapat melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik tanpa<br />

tunjang-tunjang yang lain. Ini adalah kerana setiap tunjang itu memiliki kekuatan tersendiri yang<br />

saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pembelajaran berkualiti hanya terlaksana dengan baik<br />

apabila murid dapat meneruskan pembelajaran dengan sokongan dari kepimpinan berprestasi<br />

tinggi, ekosistem pembelajaran kondusif dan PIBK strategik. Jika salah satu tunjang ini tidak<br />

memainkan peranannya, murid tidak akan mendapat peluang dan ruang yang optimum untuk<br />

meningkatkan kemahiran mereka. Pemimpin sekolah yang tidak menyediakan keperluan murid<br />

kepada ekosistem pembelajaran kondusif dalam dan luar bilik darjah dan kerjasama dengan<br />

PIBK dalam usaha melaksanakan intervensi bagi mencapai matlamat yang sama iaitu menyediakan<br />

pembelajaran berkualiti akan mengakibatkan keciciran di kalangan murid. Berbanding dengan rakan<br />

sebaya mereka yang mendapat sokongan padu dari kesemua tunjang, murid ini akan ketinggalan<br />

mendapatkan pembelajaran berkualiti. Natijah dari itu, mereka berkemungkinan akan tercicir dalam<br />

usaha untuk melengkapi diri dengan kemahiran abad ke-21. Kemahiran-kemahiran untuk berdaya<br />

tahan dan bersaing di peringkat glokal dan global mungkin tidak dapat dimiliki. Oleh itu, gabung<br />

jalin yang tekal dan berterusan di antara ke empat-empat tunjang ini perlu diberi penekanan agar<br />

dapat membina modal insan yang memiliki keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.<br />

Keseimbangan ini penting dalam persediaan menghadapi apa sahaja cabaran masa hadapan<br />

kerana abad ke-21 ini meletakkan murid dalam era dunia tanpa sempadan.<br />

Tunjuk arah panah merentasi bulatan menggambarkan apabila empat tunjang utama dan<br />

semua elemen berkaitan digabung jalin, proses pembangunan murid secara holistik, sistematik dan<br />

berterusan selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat, akan membentuk kemenjadian<br />

murid, iaitu modal insan “global player”. Seorang insan “global player” yang akan dilahirkan<br />

seharusnya diterima oleh semua orang di arena antarabangsa. Pengetahuan dan kemahiran yang<br />

dimiliki menjadikan beliau seorang yang dihormati dan dijadikan pakar rujuk oleh rakan pesaing<br />

dalam bidang yang sama. Namun dalam masa yang sama, beliau seharusnya memiliki jati diri iaitu<br />

seorang insan yang menyedari asal usulnya, cintakan tanah kelahiran dan bangga akan bahasa<br />

ibundanya, dan mendukung adat budaya dan mengamalkan nilai murni serta nilai agama dalam<br />

kehidupan. Tanpa ke tiga-tiga elemen penting ini, seorang murid itu belum lagi menjadi modal insan<br />

“global player” yang holistik.


standard 1<br />

kepimpinan


KEPEMIMPINAN<br />

“Pengetua pada masa hadapan perlu mempunyai pandangan yang lebih luas, sofistikated<br />

dari aspek pemikiran konseptual dan kaedah mentransformasi organisasi melalui kumpulan<br />

dan individu”.<br />

(Fullan, 2001)<br />

Landskap pendidikan masa kini mengalami perubahan yang ketara seiring dengan perubahan<br />

yang berlaku dalam Program Transformasi Kerajaan (GTP) di Malaysia. Perubahan ini menuntut<br />

agar pemimpin di sekolah harus bertindak selaku peneraju, pembimbing dan pendorong dalam<br />

semua program dan aktiviti di sekolah sejajar dengan pernyataan Fullan, 2001 di atas serta SKPMg2.<br />

Ekoran dari itu, <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> PAK21 yang dibangunkan sebagai garis panduan ini, adalah<br />

amat sesuai dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> ini diharapkan dapat<br />

dijadikan sandaran kepada pemimpin sekolah untuk melaksanakan PAK21 dengan pemahaman<br />

dan pelaksanaan yang sama dengan standard yang selaras.<br />

A. PGB sebagai Peneraju<br />

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya<br />

menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah<br />

dan meningkatkan kualiti PdP.<br />

1. PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. Membuat analisis, menentukan<br />

sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, mengambil kira<br />

keperluan sekolah, secara jelas dan kolektif.<br />

2. PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang. Mengetuai<br />

penyediaan garis panduan/format perancangan strategik, merangka strategi pencapaian<br />

sasaran, memantau dan menyiapkan dokumen perancangan strategik dengan mekanisme<br />

yang sesuai, mengikut ketetapan hala tuju, keperluan sekolah dan secara komprehensif.<br />

3. PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang. Mengetuai<br />

pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut<br />

ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.<br />

4. PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan. Melaksanakan PdP, menyediakan<br />

Rancangan Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap penguasaan murid dan menyemak<br />

hasil kerja murid mengikut arahan yang berkuat kuasa, mematuhi jadual, secara tekal dan<br />

menyeluruh.<br />

5. PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan. Mengetuai pelaksanaan pencerapan<br />

PdP, memberi maklum balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan mengikut<br />

ketetapan, mematuhi perancangan, secara menyeluruh dan berterusan.<br />

6. PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan. Mengetuai pemantauan kemajuan<br />

dan pencapaian murid dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan dan<br />

mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.<br />

7. PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan sistematik.<br />

Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah<br />

dengan mekanisme yang sesuai, secara menyeluruh, telus, kreatif dan inovatif.


B. PGB bertindak sebagai Pembimbing<br />

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi untuk meningkatkan<br />

kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.<br />

1. PGB memberi bimbingan kepada guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana ( AKP ) secara<br />

profesional dan terancang. Memberi input, panduan dan maklum balas kepada guru dan<br />

AKP mengikut keperluan, secara jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa.<br />

2. PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional<br />

dan sistematik. Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan berkaitan tugas kepada<br />

PK, GKMP (Guru Kanan Mata Pelajaran) dan Ketua Panitia (KP) mengikut keperluan, secara<br />

jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa.<br />

C. PGB bertindak sebagai Pendorong<br />

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi untuk meningkatkan<br />

motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan<br />

berkualiti.<br />

1. PGB mendorong warga sekolah secara profesional. Mendorong warga sekolah dengan<br />

menjadi role model dalam melaksanakan tugas, penampilan diri, sebagai pakar rujuk dan<br />

cara berkomunikasi secara tekal, bersungguh-sungguh dan menyeluruh.<br />

2. PGB menggalakkan warga sekolah memberi input secara terancang. Mendengar, menerima<br />

dan mengambil tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan pemajuan sekolah<br />

dengan sikap terbuka, secara tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan atau kesesuaian.


standard 2<br />

pembelajaran<br />

& pengajaran


PdP BERKUALITI<br />

Pembelajaran Abad Ke-21 merupakan satu usaha untuk melahirkan murid yang menguasai pelbagai<br />

kemahiran agar mampu bersaing di peringkat global. Di samping itu, mereka juga diharapkan dapat<br />

membangun secara seimbang dan holistik berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan<br />

selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dalam merealisasikan<br />

hasrat tersebut, pengajaran dan pembelajaran berkualiti yang berpusatkan murid merupakan antara<br />

elemen yang penting. Terdapat enam aspek utama proses pengajaran dan pembelajaran yang<br />

perlu diberi perhatian yang khusus bagi menjamin pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad<br />

ke-21 yang berkualiti. Aspek-aspek tersebut adalah:<br />

1. Perancangan<br />

2. Pembelajaran berasaskan aktiviti<br />

3. Pentaksiran untuk pembelajaran<br />

4. Penyoalan<br />

5. Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran<br />

6. Refleksi<br />

Perancangan PdPc yang bersistematik adalah penting untuk memastikan proses pengajaran<br />

dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara sistematik dan murid berupaya mencapai objektif<br />

pembelajaran. Dalam meningkatkan keberkesanan pembelajaran, murid seharusnya diberi<br />

peluang untuk melaksanakan pelbagai aktiviti pembelajaran secara aktif yang berpusatkan murid.<br />

Aktiviti pembelajaran juga harus mengambil kira kepelbagaian murid supaya potensi setiap murid<br />

dapat dibangunkan secara optimum. Sehubungan dengan perkara itu, aktiviti pembelajaran juga<br />

harus dapat memupuk murid ke arah membangunkan kemahiran abad ke-21 iaitu kemahiran<br />

berkomunikasi, berkolaboratif, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta mengintegrasikan<br />

kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam usaha menjamin keberkesanan pembelajaran, pentaksiran<br />

terhadap pembelajaran pula harus berlaku secara berterusan sepanjang proses PdPc bagi mengukur<br />

tahap pembelajaran murid dan menilai sama ada objektif pembelajaran tercapai atau tidak.<br />

Selain itu, penyoalan berkualiti amat penting dalam proses menggalakkan pembelajaran.<br />

Penyoalan secara lisan dan bertulis turut diberi penekanan kerana teknik ini berkesan untuk guru<br />

mengawal perkembangan pembelajaran murid. Melalui penyoalan, murid berupaya menyelia<br />

perkembangan pembelajaran secara kendiri. Penggunaan bahan sumber pengajaran dan<br />

pembelajaran juga perlu sesuai dan berkesan untuk mencapai objektif pembelajaran. Perancangan<br />

pembelajaran murid juga perlu mengambil kira tahap perkembangan murid dan kepelbagaian gaya<br />

pembelajaran murid. Di samping itu penggunaan TMK juga harus diintegrasikan dalam penggunaan<br />

bahan. Untuk menilai proses pengajaran dan pembelajaran serta membuat penambahbaikan<br />

terhadap pembelajaran akan datang, guru perlu sentiasa melakukan refleksi. Proses pengajaran dan<br />

pembelajaran yang berkualiti dalam pembelajaran abad ke-21 berupaya dicapai melalui keenamenam<br />

aspek tersebut.<br />

6 aspek ini diharapkan dapat meningkatkan kualiti penyampaian, pengetahuan, kemahiran<br />

dan keberhasilan pembelajaran murid.


standard 3<br />

ekosistem


deskripsi<br />

slb<br />

3.2 EKOSISTEM EMOSI YANG MANTAP<br />

Jabatan Pendidikan Negeri Johor sentiasa menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia<br />

2013 – 2025 (PPPM) bagi menyediakan murid menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Antara<br />

fokus PPPM adalah berkaitan dengan enam (6) aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir,<br />

kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.<br />

KREATIVITI<br />

Rajah x : 4K Pemacu<br />

Kecemerlangan SLB<br />

Aspirasi murid ketiga iaitu kemahiran memimpin mempunyai kesinambungan yang tepat dengan<br />

agenda pelaksanaan Johor Student Leaders Council (JSLC). JSLC ialah satu organisasi pemimpin<br />

pelajar tertinggi di dalam negeri Johor yang menghimpunkan pemimpin pelajar terbaik dari sekolahsekolah<br />

menengah. Melalui aktiviti berbentuk kepimpinan seperti JSLC ini, bakat kepimpinan ini<br />

secara tidak langsung dapat diasah di luar bilik darjah. Mengambil kira matlamat meningkatkan<br />

kualiti pendidikan khususnya dalam aspek kepimpinan, JSLC dijadikan salah satu daripada tujuh<br />

Showcase Jabatan Pendidikan Negeri Johor. JSLC merupakan satu-satunya program kepimpinan<br />

murid yang berpusat dan bersistematik di Malaysia. Sejak 2010, kita telah berjaya membentuk satu<br />

kumpulan pemimpin muda yang terlatih dan bersedia untuk meneruskan agenda negara di masa<br />

akan datang.<br />

KOMUNIKASI<br />

Oleh yang demikian <strong>JPNJ</strong> telah memperluaskan program ini melalui program Badan Pemimpin<br />

Pelajar (Student Leaders Board, SLB). SLB berperanan untuk mengenalpasti, mengumpul,<br />

melatih serta menonjolkan pemimpin-pemimpin muda seawal peringkat menengah rendah untuk<br />

diketengahkan melalui modul latihan dan projek yang dirangka secara sistematik dan terkawal.<br />

Kumpulan pemimpin muda ini akan mengikuti latihan kepimpinan dan di akhir modul latihan ini,<br />

mereka perlu melaksanakan projek atau aktiviti mengikut idea mereka sendiri. Selaras dengan<br />

moto ‘From the Student, By the Student, For the Student’, inisiatif ini merupakan satu replikasi<br />

JSLC di peringkat sekolah untuk mempastikan kelangsungan agenda menyerlahkan dan memupuk<br />

kepimpinan murid.<br />

KOLABORASI<br />

Dalam kerangka PAK-21 menerusi tunjang ketiga iaitu ekosistem, pelaksanaan SLB ini menjadi nilai<br />

tambah kepada elemen sosial yang membantu ke arah kemenjadian murid. Elemen kepimpinan<br />

dalam SLB memerlukan kombinasi 4K iaitu kreativiti, komunikasi kolaborasi dan berfikiran kritikal<br />

agar kualiti kepimpinan yang holistik dapat dibentuk. Setiap elemen 4K ini terkandung di dalam<br />

modul pelaksanaan SLB. Contohnya, modul latihan kepimpinan menekankan keupayaan komunikasi<br />

berkesan, percambahan idea kreatif dalam perancangan aktiviti, berkolaborasi dengan rakan SLB<br />

yang lain dan banyak lagi yang berupaya menepati keperluan 4K.<br />

BERFIKIRAN<br />

KRITIKAL


standard 4<br />

pibk strategik


pibk strategik<br />

Anjakan ke Sembilan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM, 2013 – 2025), telah<br />

menetapkan bahawa pelibatan ibu bapa, komuniti, dan pihak swasta perlu diperluas dan<br />

diperkasakan peranannya. Perubahan persekitaran pendidikan semasa menuntut pelibatan ibu<br />

bapa, komuniti malah pihak swasta untuk lebih aktif. Ekosistem pembelajaran di abad ke-21 telah<br />

mengubah konsep pendidikan dan memberi keutamaan daripada “pembelajaran berasaskan<br />

sekolah” kepada “pembelajaran berasaskan sistem”, iaitu melibatkan ibu bapa, komuniti, pihak<br />

swasta dan masyarakat sebagai rakan dalam membantu pembelajaran murid.<br />

Kajian antarabangsa menunjukkan bahawa pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti<br />

pembelajaran murid memberi kesan yang signifikan. Contohnya, kajian yang dijalankan oleh Centre<br />

for Social Organization of Schools di Amerika Syarikat mendapati sekolah yang melibatkan komuniti<br />

menikmati manfaat termasuk penurunan kadar ponteng sekolah, kadar menyiapkan kerja sekolah<br />

yang lebih tinggi, dan pencapaian gred yang lebih baik dalam kalangan murid.<br />

Penglibatan PIBK SMK Seri Kota Paloh, Kluang<br />

Penglibatan PIBK SK Laksamana, Kota Tinggi<br />

Justeru, di dalam <strong>Standard</strong> <strong>Prestasi</strong> bagi tunjang PIBK Strategik ini menggariskan empat<br />

elemen penting yang terkandung di dalamnya, iaitu ;<br />

• Pengurusan PIBG yang menyokong kepada pembangunan ekosistem pembelajaran abad 21.<br />

• PIBK terlibat secara langung dalam pembangunan potensi murid.<br />

• Permuafakatan strategik KSIB membantu menyokong ekosistem pembelajaran abad 21.<br />

• Pelibatan komuniti untuk program pembangunan pendidikan abad 21.<br />

Rajah x : Sistem Pembelajaran<br />

Sumber : PPPM, Bab 7 Struktur Sistem<br />

Penglibatan PIBK Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim, Johor Bahru


Aspek 4.1<br />

Aspek 4.2<br />

Aspek 4.3<br />

STANDARD PRESTASI TONGGAK PELIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)<br />

Pengurusan PIBG yang menyokong kepada pembangunan ekosistem<br />

pembelajaran abad 21.<br />

PIBK terlibat secara langsung dalam pembangunan potensi murid.<br />

Permuafakatan strategik KSIB membantu menyokong ekosistem<br />

pembelajaran abad 21.<br />

Aspek 4.4 Pelibatan komuniti untuk program pembangunan pendidikan abad 21.<br />

Aspek 4.1<br />

Pernyataan<br />

<strong>Standard</strong><br />

SKOR 4<br />

SKOR 3<br />

SKOR 2<br />

SKOR 1<br />

SKOR 0<br />

BUKTI OBJEKTIF<br />

DOKUMEN<br />

Sokongan PIBG Terhadap PAK21<br />

Pengurusan PIBG yang menyokong kepada<br />

pembangunan ekosistem pembelajaran abad ke 21.<br />

• Yang Dipertua memimpin organisasi dan<br />

jawatankuasa pengurusan PIBG secara efektif dan<br />

cemerlang.<br />

• Semua aktiviti dilaksanakan mengikut perancangan<br />

dan disemak serta ditambah baik<br />

• Organisasi/ jawatankuasa mendapatkan,<br />

menganalisis maklum balas dan menggunakan<br />

maklumat tersebut untuk penambahbaikan<br />

• Organisasi/ jawatankuasa dapat menjana sumber<br />

dana PIBG dan kewangan diurus dengan berkesan.<br />

• Organisasi/ jawatankuasa melaksanakan aktiviti<br />

promosi inisiatif secara meluas dan berkesan<br />

Organisasi/ jawatankuasa memenuhi mana-mana 4<br />

daripada 5 perkara di atas<br />

Organisasi/ jawatankuasa memenuhi mana-mana 3<br />

daripada 5 perkara di atas<br />

Organisasi/ jawatankuasa memenuhi mana-mana 2<br />

daripada 5 perkara di atas<br />

Organisasi/ jawatankuasa tidak melaksanakan mana-mana<br />

daripada 5 perkara di atas<br />

• Fail pengurusan PIBG<br />

• Senarai jawatankuasa PIBG<br />

• Minit mesyuarat jawatankuasa dan biro/<br />

jawatankuasa kecil PIBG<br />

• Pengurusan Program (PDCA)<br />

• Analisis maklum balas<br />

• Penyata kewangan/ laporan kewangan<br />

tahunan PIBG<br />

Aspek 4.2<br />

Pelibatan PIBK Dalam PAK21<br />

PEMERHATIAN<br />

• Aktiviti yang dijalankan<br />

• Ekosistem PAK21<br />

• Aktiviti promosi<br />

SKOR<br />

SKOR 4<br />

SKOR 3<br />

SKOR 2<br />

SKOR 1<br />

SKOR 0<br />

BUKTI OBJEKTIF<br />

DOKUMEN<br />

• Ibu bapa dan komuniti terlibat dalam menyediakan<br />

perancangan pembangunan potensi murid.<br />

• Ibu bapa dan komuniti terlibat dalam melaksanakan<br />

program pembangunan potensi murid.<br />

• Ibu bapa dan komuniti terlibat dalam menilai<br />

dan membuat penambah baikan program<br />

pembangunan potensi murid.<br />

• Ibu bapa terlibat sebagai pemudah cara/ jurulatih/<br />

pembantu guru dalam program pembangunan<br />

potensi murid.<br />

• Jawatankuasa PIBK dibentuk melibatkan wakil<br />

sekolah, PIBG dan komuniti<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 4 daripada 5 perkara di<br />

atas<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 3 daripada 5 perkara di<br />

atas<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 2 daripada 5 perkara di<br />

atas<br />

Tiada pelibatan pada mana-mana daripada 4 perkara di atas<br />

• Fail pengurusan PIBK<br />

• Senarai jawatankuasa PIBK<br />

• Minit mesyuarat jawatankuasa PIBK<br />

• Pengurusan Program (PDCA)<br />

Aspek 4.3<br />

Pernyataan<br />

<strong>Standard</strong><br />

SKOR 4<br />

SKOR 3<br />

SKOR 2<br />

SKOR 1<br />

SKOR 0<br />

BUKTI OBJEKTIF<br />

KSIB Yang Proaktif<br />

PEMERHATIAN<br />

• Aktiviti yang dijalankan<br />

Permuafakatan strategik KSIB membantu menyokong<br />

ekosistem pembelajaran abad 21<br />

• Pembentukan struktur organisasi KSIB melibatkan<br />

penyertaan rakan strategik.<br />

• Perancangan program disediakan dan dibentangkan<br />

dalam Mesyuarat Jawatankuasa PIBG untuk<br />

diluluskan.<br />

• Ahli Kumpulan Sokongan Ibu bapa (KSIB)<br />

sentiasa menggerakkan inisiatif/ program/ aktiviti<br />

pembangunan ekosistem pembelajaran abad 21.<br />

• Kumpulan Sokongan Ibu bapa (KSIB) mewujudkan<br />

hubungan erat sesama mereka dalam kelas yang<br />

sama.<br />

• Maklumat tentang pencapaian dan kejayaan<br />

program Kumpulan Sokongan Ibu bapa (KSIB) yang<br />

membantu Program Pembangunan Sekolah (SIP)<br />

dihebahkan untuk pengetahuan ibu bapa.<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 3 daripada 5 perkara di<br />

atas<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 2 daripada 5 perkara di<br />

atas<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 1 daripada 5 perkara di<br />

atas<br />

Tiada pelibatan pada mana-mana daripada 5 perkara di atas<br />

SKOR<br />

Pernyataan<br />

<strong>Standard</strong><br />

PIBK terlibat secara langsung dalam pembangunan<br />

potensi murid<br />

SKOR


DOKUMEN<br />

• Jawatankuasa KSIB.<br />

• Minit Mesyuarat KSIB.<br />

• Analisis maklum balas ahli KSIB.<br />

• Senarai/Program melibatkan rakan<br />

strategik<br />

PEMERHATIAN<br />

• Papan kenyataan<br />

• Bunting/ ‘banner’<br />

• Laman sesawang<br />

• ‘War room’<br />

Aspek 4.4<br />

Pernyataan<br />

<strong>Standard</strong><br />

SKOR 4<br />

Pelibatan Komuniti Untuk Program Pembangunan<br />

Pendidikan Abad 21<br />

Pelibatan komuniti sebagai satu sumber sokongan<br />

tenaga, kewangan, kepakaran dan peluang.<br />

• Komuniti terlibat secara aktif dalam perancangan<br />

dan menggerakkan progam pembangunan<br />

pendidikan sekolah meliputi program peningkatan<br />

akademik, kokurikulum, dan sahsiah.<br />

• Komuniti memberi bantuan dalam pelbagai bentuk<br />

seperti kewangan dan kepakaran dalam program<br />

pembangunan pendidikan sekolah.<br />

SKOR<br />

SKOR 3<br />

SKOR 2<br />

SKOR 1<br />

SKOR 0<br />

BUKTI OBJEKTIF<br />

DOKUMEN<br />

• Keterlibatan komuniti dalam enam bidang utama<br />

mencapai KPI yang ditetapkan (65%) secara<br />

sukarela.<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 3 daripada 4 perkara di<br />

atas<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 2 daripada 4 perkara di<br />

atas.<br />

Pelibatan memenuhi mana-mana 1 daripada 4 perkara di<br />

atas.<br />

Tiada pelibatan pada mana-mana daripada 4 perkara di<br />

atas.<br />

PEMERHATIAN<br />

.<br />

• Perancangan Program (PDCA)<br />

• Laporan program<br />

• Data pelibatan komuniti daripada sistem<br />

e-Sarana.<br />

• Papan kenyataan<br />

• ‘War room’<br />

• Aktiviti yang dijalankan


glosari


lampiran

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!