28.12.2022 Views

BUKU MANUAL PENGURUSAN KOVLA 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

JALAN BATU ASAH

07000, LANGKAWI

KEDAH DARUL AMAN

TEL : 04-9666454

MANUAL

PENGURUSAN

KOVLA

2 0 2 3 / 2 0 2 4


BIL PERKARA MUKA SURAT

PENGENALAN

1

Senarai Kandungan

Akuan Penerimaan Tugas

Jawatan Kuasa Penyediaan Buku Manual Pengurusan KOVLA

Aluan Pengarah

Surat Pelantikan Jawatan Kuasa Kerja KOVLA

Ikrar Perkhidmatan awam

Falsafah Pendidikan Kebangsaan / Visi KPM / Misi KPM /

2

Visi KOVLA, Misi KOVLA, MOTTO KOVLA, TAGLINE KOVLA

Budaya Kerja, Branding

Fokus 2023-2024, Objektif dan Piagam Pelanggan KOVLA

Lagu KOVLA

Prinsip Kerja ABC

Pentadbiran Am Untuk Pensyarah dan AKP

Kalender Akademik Sesi 2023 - 2024

Takwim Pengajian Akademik Kolej Vokasional Sesi I dan II 2022 - 2023

Takwim SVM KV Sesi I dan II 2022- 2023

Takwim DVM Kolej Vokasional Sesi I dan II 2022- 2023

Takwim Bulanan

Jadual Tugas Pensyarah Harian dan Mingguan 2023

Jadual Pentadbir Bertugas

Pelan Kolej / Pelan Kelas

Senarai Program Kolej Vokasional Langkawi

PENGURUSAN PENTADBIRAN KOVLA

3 Carta Organisasi Pengurusan 2023

Bidang Tugas G4

Bidang Tugas Pengurusan dan Pentadbiran

1


4 PENGURUSAN AKADEMIK

KPI PENGURUSAN AKADEMIK

PENGURUSAN AKADEMIK

PENGURUSAN AKADEMIK

5 PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

PENGURUSAN

KPI PENGURUSAN

SOKONGAN AKADEMIK

SOKONGAN AKADEMIK

PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

6 PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI

KPI PENJAMIN KUALITI

PENJAMINAN KUALITI

7 LAMPIRAN

2


AKUAN PENERIMAAN TUGAS

Nama Penuh

AKUAN PERIBADI

Nombor Pendaftaran JPNK

Nombor KP

Jawatan

Alamat Rumah

Nombor Telefon

Email

SENARAI TUGAS

Bahawasanya saya menerima pelantikan yang terkandung dalam Buku Manual Pengurusan Kolej

Sesi 2023/2024 ini dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, amanah, iltizam

dan istiqamah bagi melonjakkan kualiti kerja yang cemerlang untuk mencapai visi dan misi

sekolah.

……………………………………… Tarikh :

( )

3


JAWATANKUASA PENYEDIAAN

BUKU MANUAL PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI SESI 2023/2024

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Akademik)

Naib Pengerusi III

: Pn. Hjh. Zuraida Binti Ahmad (Pengarah)

: Pn. Hjh. Lily Zanariah Binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

: En. Mat Yusuff Bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

: Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan

: Pn. Norkhalilah Binti Abd Razak (Kaunselor)

Pn. Nur Sha Ema Binti Bakar (Kaunselor)

AJK : Cik Sharinah Binti Che Amdan (KJ Tek Awam)

Cik Aminadia Binti Aznam (KJ Tek Elektrik & Elektronik)

En. Mohd Nizwan Bin Abdullah (KJ Tek Mekanikal & Pembuatan)

Pn. Hjh. Shafinar Binti Ab Majid (KJ Hospitaliti)

En. Dazman Sazally Bin Abdul Razak (KJ Pengurusan Perniagaan)

Pn. Noor Faradila Binti Mansor (KJ Pentaksiran & Penilaian)

Pn. Normah Binti Busu

(KJ Pendidikan Umum)

Pn. Nor Azura Binti Tarli

(KU Kemanusiaan)

Pn. Fara Fadzlin Binti Abd. Khalid (KU Bahasa)

Pn. Rosnani Binti Shafai

(KU Persijilan)

Editor

: Mohamad Nazri Bin Abdullah @ Morad

4


Sekapur Sirih

Pengarah Vokasional Langkawi

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi, kepada-Nya kita memohon pertolongan, keampunan, taufik

dan hidayah. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Mohamad S.A.W, ahli keluarga baginda,

para sahabat dan seluruh warga Kolej Vokasional Langkawi (KOVLA).Terlebih dahulu saya

mengucapkan syabas dan tahniah kepada barisan pengurusan KOVLA, Jawatankuasa Buku Manual

Pengurusan Kolej untuk sesi 2023/2024 yang telah bekerjasama untuk melengkapkan buku ini.

Kebersamaan yang ditunjukkan membuktikan kita sederap melangkah lebih jauh untuk

memperkasakan TVET KPM.

KOVLA ialah Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) yang mempunyai

tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan modal insan berkualiti , berilmu pengetahuan,

kemahiran insaniah (soft skills) dan kemahiran teknikal (hard skills) bagi meningkatkan kebolehpasaran

modal insan dalam pelbagai sektor, serta menjadikan TVET sebagai pilihan utama belia di negara ini.

Dalam usaha melahirkan lebih ramai modal insan yang cemerlang dalam pelbagai bidang dan bersedia

untuk memikul tanggungjawab membangunkan negara bangsa di era pasca pandemik yang amat

mencabar ini, para pensyarah merupakan tunjang utama dalam membekalkan pendidikan kemahiran

yang inklusif kepada pelajar KOVLA.

Setiap pensyarah perlu sentiasa meningkatkan kecemerlangan diri, realiti dan jati diri masing-masing

untuk menjadi yang terbaik, demi untuk melahirkan lebih ramai generasi pelajar yang realiti menguasai

ilmu dan teknologi terkini, memiliki jati diri yang tinggi, mempunyai nilai etika yang kukuh dan mampu

berdaya saing di peringkat global. Di samping itu, semua pensyarah perlu memperkukuhkan diri dengan

ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kepakaran, serta kemahiran secara berterusan dan berstruktur,

menerusi pelbagai program kemahiran dan peningkatan kemahiran (reskilling dan upskilling) serta

memupuk amalan pembelajaran sepanjang hayat, dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran

yang disampaikan kepada pelajar adalah yang terkini dan memenuhi kehendak realiti.

Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan

tahniah kepada semua pensyarah yang sentiasa memperkasakan Pendidikan TVET KPM di sini.

Semoga tahun 2023 akan melakarkan kejayaan untuk kita kerana kita mempunyai keluarga besar

KOVLA yang setanding dan akan sentiasa berjuang bersama untuk memperkasakan TVET KPM.

Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih dan selamat menjalankan amanah,

ZURAIDA BINTI AHMAD

PENGARAH

KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

5


Ruj. Kami : KVL 600-2/1/1( 1 )

Tarikh : 01 JANUARI 2023

SEMUA PENSYARAH DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

Tuan/Puan,

PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA KERJA KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

Dengan segala hormatnyasaya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, dimaklumkan pihak kolej telah melantik tuan/puan sebagai

Jawatankuasa seperti yang terkandung di dalam Buku Tadbir Urus dan Takwim Kolej 2023 berkuatkuasa

mulai 01 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2023.

Semoga pihak tuan/puan dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang.

3. Segala perhatian dan kerjasama pihak tuan/puan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menjalankan amanah,

( ZURAIDA BINTI AHMAD )

Pengarah

Kolej Vokasional Langkawi

KEDAH DARUL AMAN

6


7


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi

Memenuhi Aspirasi Negara

8


VISI KOVLA

Penaraju Pendidikan Teknik Dan Vokasional Yang Unggul

MISI KOVLA

Memperkasa Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Melalui Pelaksanaan Program Yang

Berkualiti

9


MOTO KOVLA

MELAHIRKAN TEKNOKRAT BERKUALITI DAN BERPENGETAHUAN TINGGI

TAGLINE

KOVLA B.E.S.T

B – BERDAYA SAING,

E – EFISIEN

S – SEIRING

T - TEKNOLOGI

BUDAYA KERJA KOVLA

BERSAMA MEREALISASIKAN TVET KPM

BRAND INSTITUSI

KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

BRAND VALUES

INNOVATIVE, COMPETENT, AND MARKETABLE

BRAND VISION

YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS

BRAND BUSINESS

WE DEVELOP SKILLS FOR BETTER JOB

10


‣ AKUANTABILITI KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN

‣ PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN CEMERLANG

‣ PEMBANGUNAN AKADEMIK, SAHSIAH DAN

KEMENJADIAN PELAJAR

‣ PEMANTAPAN KEWANGAN PROSES DALAMAN

‣ JALINAN DAN JARINGAN KERJASAMA PIHAK LUAR DAN

DALAM

‣ INOVASI DAN REKA CIPTA

‣ HUBUNGAN DENGAN PIHAK INDUSTRI

‣ PEMANTAPAN ASPEK JAMINAN KUALITI

‣ PROGRAM PENGANTARABANGSAAN

‣ PEMBUDAYAAN AMALAN EKSA

11


‣ Melahirkan Pelajar Berkompetensi Pekerjaan Aras Tinggi

Dan Menepati Kehendak Industri.

‣ Memupuk Watak Professional Dalam Kalangan Pelajar

Bersesuaian Dengan Bidang Kerjaya.

‣ Melahirkan Pelajar Berkompetensi Usahawan Dalam Bidang

Vokasional Pilihannya

‣ Membekalkan Ilmu Untuk Melanjutkan Pengajian Ke

Peringkat Yang Lebih Tinggi

‣ Memupuk Kecintaan Kepada Pembelajaran Sepanjang

Hayat

12


PIAGAM PELANGGAN KOVLA

Kami warga KOVLA, dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan

menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk;

❖ Menyediakan 70% pelatih sebagai tenaga separa mahir untuk memenuhi tuntutan

pembangunan negara.

❖ Menyediakan 20% pelatih untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.

❖ Menyediakan 10% pelatih sebagai usahawan masa hadapan yang berjaya.

❖ Menyediakan kemudahan dan persekitaran yang kondusif untuk dinikmati oleh

semua warga kolej.

❖ Menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan.

❖ Memastikan maklamat kami memenuhi aspirasi agama, bangsa dan negara

13


LAGU KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

14


15


PENTADBIRAN AM UNTUK GURU DAN AKP KOVLA

1. ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada arahan yang terdapat dalam

Perintah Am kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membaca, memahami

dan juga mematuhi Perintah Am Kerajaan.

1.2 Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) sekolah dinasihati supaya membaca,

memahami dan boleh mentafsir dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan

Arahan Perkhidmatan yang lain.

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila professional keguruan dan menjunjungnya

sebagai satu profesian dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian

semata-mata.

1.4 Semua guru dan AKP hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip

perkhidmatan cemerlang.

1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Visi, Misi, Moto , Falsafah, Objektif

dan Piagam Pelanggan Sekolah, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Wawasan

Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Kebangsaan 2013-

2025.

1.6 Jumlah keseluruhan waktu bekerja seminggu adalah 45 jam.

Pdp – 40 waktu x 30 minit – 20 jam.

Sebelum dan selepas pdp – 10 jam.

Kokurikulum 3 jam.

Tugas-tugas lain 5 jam.

Rehat 7 jam seminggu.

2. WAKTU PERSEKOLAHAN

2.1 Waktu bertugas rasmi Pensyarah

Ahad - Khamis

8.00 pagi - 5.00 petang

Kokurikulum, kelab dan persatuan

Setiap hari Rabu jam 4.00 - hingga 5.00 petang

3. PANDUAN CUTI

3.1 CUTI REHAT KHAS (CRK)

3.1.4. Guru perlu mengisi borang setelah mendapat kebenaran. Catatkan baki cuti

dan sebab-sebab bercuti dalam borang tersebut dan sertakan dokumen sokongan

tujuan cuti.

3.1.5. Permohonan hendaklah dibuat lebih awal (3 hari) sebelum, kecuali kes-kes

kecemasan.

3.1.6. Kes kecemasan (kemalangan, kematian atau musibah yang tidak dijangka)

perlu dimaklumkan melalui telefon dan perlu mengisi borang sebaik sahaja kembali

bertugas.

16


3.1.7. CRK yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya

tetapi dibenarkan untuk dikumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian

Rehat bagi pegawai yang layak.

3.2 CUTI REHAT/CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN

3.2.1. Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP (PP) 0046 SJ/A (30)

bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal

persekolahan untuk menggantikan cuti rehat. Namun guru boleh dipanggil

bertugas oleh Pengarah tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu

tahun untuk menjalankan tugas-tugas mengajar.

3.3 CUTI SAKIT

3.3.1. Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi 2 hari berturut-turut

hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

3.3.2. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari

dalam setahun.

3.3.3. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putusputus

akan dilaporkan ke BPLTV.

3.4 CUTI KE LUAR NEGARA

3.4.1. Guru-guru mesti mengisi borang kebenaran ke luar negara sekiranya ingin

bercuti ke luar negara sama ada ketika cuti sekolah atau cuti penggal persekolahan.

Sila isikan borang permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4

minggu sebelum tarikh bercuti.

3.4.2. Guru-guru perlu menghantar Lampiran Dokumen Insurans ke pejabat.

3.5 CUTI TANPA REKOD

3.5.1. Cuti Tanpa Rekod (CTR) yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja

lebih masa, cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau perkhemahan

tahunan pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki

peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian dalam sukan atau

tugas-tugas khas perubatan.

3.6 CUTI URUSAN KEMATIAN KELUARGA TERDEKAT

3.6.1. Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat seperti

suami atau isteri, anak-anak, ibu atau bapa kandung serta ibu atau bapa mertua.

Cuti yang diberikan selama 3 hari. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan

am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

3.7 CUTI KHAS ISTERI BERSALIN

3.7.1. Diberikan selama 7 hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota

perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan

kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada 5 kali dan tertakluk kepada

kepentingan perkhidmatan.

3.8 CUTI TANPA GAJI

Cuti ini tidak digalakkan kecuali tidak dapat dielakkan.

17


3.9 CUTI KUARANTIN

3.9.1. Mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 11 Tahun 2016, cuti ini diberikan

kepada pegawai yang dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negara yang

ditahan di mana-mana stesen kuarantin oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan

atau lapangan terbang kerana berlaku wabak penyakit berjangkit atau pegawai

dikurung di rumahnya oleh mana-mana kuasa kesihatan kerana wabak penyakit

berjangkit.

3.9.2. Diberikan kepada pegawai yang anaknya mengidap penyakit berjangkit dan

perlu dikuarantin.

3.9.3. Tempoh yang diluluskan adalah terhad kepada maksimum lima (5) hari rehat

mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.

3.10 CUTI HAJI DAN CUTI UMRAH

3.10.1. Mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4/1984, cuti haji bergaji penuh

diperuntukkan selama 40 hari termasuk cuti hujung minggu dan hari kelepasan am.

Jumlah hari selebihnya yang diperlukan, guru-guru boleh memohon cuti rehat, cuti

penggal sekolah atau cuti tanpa gaji.

3.10.2. Mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2017, cuti umrah

adalah cuti tanpa rekod dan tertakluk kepada maksimum 10 hari tidak termasuk

hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.

3.10.3. Diberikan sekali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan.

4. KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH/URUSAN PERIBADI

4.1. Guru TIDAK BOLEH keluar/meninggalkan kawasan sekolah untuk urusan peribadi

contohnya ke bank, ke sekolah anak dan sebagainya.

4.2. Kebenaran perlu diperoleh dan dibenarkan untuk kes-kes kecemasan seperti

menziarahi jenazah keluarga terdekat, mesyuarat, kursus atau seumpamanya.

Kebenaran hanya diberikan oleh Pengarah / TPA bertanggungjawab.

4.3 Guru perlu menuliskan dalam Buku Makluman Guru Cuti / Keluar dan dapatkan

tandatangan Pengarah/TPA bertanggungjawab.

4.4 Rakamkan waktu keluar/masuk (punch out / punch in)

4.5 Guru tidak boleh keluar kawasan untuk apa-apa urusan TANPA KEBENARAN.

5. MENGHADIRI MESYUARAT, KURSUS, SEMINAR, BENGKEL

5.1 Guru yang berkenaan wajib hadir apabila diarahkan, misalnya menghadiri

mesyuarat, kursus atau yang seumpamanya di Jabatan Pelajaran atau di sekolahsekolah

lain. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain

melaksanakannya. Penggantian hanya dengan arahan Pengarah.

5.2 Guru berkenaan perlu menyediakan MINIT CURAI dan serahkan kepada Pengarah

sebaik-baik sahaja balik semula ke sekolah. Maklumat dalam minit curai tersebut

hendaklah dilaporkan kepada Penagarah / TPA yang berkenaan.

5.3 Guru berkenaan perlu mengadakan latihan dalaman kepada guru-guru lain

mengikut keperluan. Maklumkan Pengarah / TPA tarikh dan masa pelaksanaannya.

5.4 Dokumen yang diperoleh semasa taklimat hendaklah diserahkan kepada pihak

sekolah untuk direkodkan dan diambil tindakan selanjutnya.

5.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar hendaklah menyediakan bahan tugasan

untuk murid dan diserahkan kepada GKM bagi digunakan oleh guru relief.

18


5.6 Guru-guru / PK / GKM yang mendapat surat arahan menghadiri kursus atau yang

seumpamanya daripada BPLTV / PPD mesti memaklumkan Pengarah terlebih

dahulu.

19


KALENDAR AKADEMIK SESI 2023/2024

KUMPULAN A :

Sekolah-sekolah di negeri: Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

Lampiran A

PENGGAL

1

2

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

19.03.2023 31.03.2023 10

01.04.2023 20.04.2023 14

JUMLAH HARI 24

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1, SESI 2023/2024

21.04.2023 - 29.04.2023 9

30.04.2023 30.04.2023 1

01.05.2023 25.05.2023 17

JUMLAH HARI 18

CUTI PENGGAL 1, SESI 2023/2024

26.05.2023 - 03.06.2023 9

04.06.2023 30.06.2023 17

01.07.2023 31.07.2023 21

01.08.2023 24.08.2023 18

JUMLAH HARI 56

CUTI PENGGAL 2, SESI 2023/2024

25.08.2023 - 02.09.2023 9

03.09.2023 30.09.2023 19

01.10.2023 31.10.2023 23

01.11.2023 30.11.2023 20

01.12.2023 14.12.2023 10

JUMLAH HARI 72

JUMLAH

MINGGU

5

1

4

1

12

1

15

3

CUTI PENGGAL 3, SESI 2023/2024

2

15.12.2023 - 01.01.2024 18

02.01.2024 31.01.2024 22

01.02.2024 08.02.2024 6 6

JUMLAH HARI 28

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2023/2024

09.02.2024 - 09.03.2024 30

4

1

20


Lampiran C

CUTI PERAYAAN SESI 2023/2024

CUTI PERAYAAN

HARI RAYA AIDILFITRI

22.04.2023 (Sabtu)

dan

23.04.2023 (Ahad)

TAMBAHAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN

OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

KUMPULAN A KUMPULAN B CATATAN

20.04.2023 (Khamis) 20.04.2023 (Khamis)

21.04.2023 (Jumaat)

Satu (1) Hari Cuti

Tambahan KPM

untuk Kumpulan A

dan

Dua (2) Hari Cuti

Tambahan KPM

untuk Kumpulan B

HARI RAYA QURBAN

29.06.2023 (Khamis)

28.06.2023 (Rabu)

28.06.2023 (Rabu)

30.06.2023 (Jumaat)

Satu (1) Hari Cuti

Tambahan KPM

untuk Kumpulan A

dan

Dua (2) Hari Cuti

Tambahan KPM

untuk Kumpulan B

HARI DEEPAVALI

12.11.2023 (Ahad)

13.11.2023 (Isnin)

13.11.2023 (Isnin) *

(Negeri Sarawak

sahaja)

14.11.2023 (Selasa)

Satu (1) Hari Cuti

Tambahan KPM

untuk Kumpulan A

dan

Kumpulan B

TAHUN BARU CINA

10.02.2024 (Sabtu)

dan

11.02.2024 (Ahad)

09.02.2024 (Jumaat)

Satu (1) Hari Cuti

Tambahan KPM

untuk Kumpulan B

CATATAN:

Hari Deepavali *

Pesta Kaamatan

(Sabah dan Wilayah Persekutuan

Labuan sahaja)

Perayaan Hari Gawai Dayak

(Sarawak sahaja)

Hari Krismas

: Tambahan cuti perayaan yang diperuntukkan oleh

KPM bagiNegeri Sarawak. Negeri-negeri lain dalam

Kumpulan B memperoleh cuti berganti yang

diperuntukkan oleh kerajaan.

: 30 & 31 Mei 2023 (Dalam Cuti Penggal 1, Sesi

2023/2024)

: 01 & 02 Jun 2023 (Dalam Cuti Penggal 1, Sesi

2023/2024)

: 25 Disember 2023 (Dalam Cuti Penggal 3, Sesi

2023/2024)

Tahun Baru Cina : 10 & 11 Februari 2024 (Dalam Cuti Akhir

Persekolahan Sesi 2023/2024)

3

21


TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI I TAHUN 2023 / 2024

SESI I : SVM TAHUN 2 (Semester 3 Kohort 2022) dan SVM TAHUN 1 (Semester 1 Kohort 2023)

SESI I : DVM TAHUN 2 (Semester 3 Kohort 2022), (Semester 4 Kohort 2022), DVM TAHUN 1 (Semester 1 Kohort 2023) dan DVM TAHUN 3 (Semester 5 -

OJT Kohort 2021)

Minggu

Tarikh Mula Tarikh Akhir

SVM

TAHUN 2

SEMESTER 3

(KOHORT 2022)

SVM

TAHUN 1

SEMESTER 1

(KOHORT 2023)

Bil. Hari

Belajar

DVM

TAHUN 2

SEMESTER 3

(KOHORT 2022)

DVM

TAHUN 2

SEMESTER 4

(KOHORT 2022)

DVM

TAHUN 1

SEMESTER 1

(KOHORT 2023)

DVM

TAHUN 3

SEMESTER 5 - OJT

(Kohort 2021)

Bil. Hari

Belajar

Catatan (Pentaksiran)

/ Cuti Sekolah

/ Aktiviti

Catatan

(Aktiviti & Maklumat cuti peringkat negeri

dan persekutuan)

27 03.07'23 07.07'23 M1 M8 5 M3

28 10.07'23 14.07'23 M2 M9 5 M4

CUTI

SEMESTER

M10

OJT

M11

OJT

5

5

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak

Warisan Dunia (Pulau Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri Pulau

Pinang (Pulau Pinang)

29 17.07'23 21.07'23 M3 M10 5 M5

30 24.07'23 28.07'23 M4 M11 5 M6 M1

31 31.07'23 04.08'23 M5 M12 5 M7 M2

32 07.08'23 11.08'23 M6 M13 5 M8 M3

33 14.08'23 18.08'23 M7 M14 5 M9 M4

M12

OJT

M13

OJT

M14

OJT

M15

OJT

M16

OJT

5

19.07 (Rabu) Awal Muharam (Semua Negeri)

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak (Sarawak)

5 30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan Pahang (Pahang)

5

5

5

34 21.08'23 25.08'23 M8 M15 5 M10 M5

M17

OJT

5

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar

(Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri

Melaka (Melaka)

35 28.08'23 01.09'23

CUTI

SEMESTER

CUTI

SEMESTER

5

CUTI

SEMESTER

CUTI

SEMESTER

M18

OJT

5 31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan (Semua Negeri)

36 04.09'23 08.09'23 M9 M16 5 M11 M6

M19

OJT

5

37 11.09'23 15.09'23 M10 M17 5 M12 M7

M20

OJT

5

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia (Semua Negeri)

38 18.09'23 22.09'23 M11

39 25.09'23 29.09'23 M12

MINGGU

PERSEDIAAN

PENILAIAN

AKHIR

40 02.10'23 06.10'23 M13 5

5 M13 M8

5 M14 M9

MINGGU

PERSEDIAAN

M10

M21

OJT

M22

OJT

M23

OJT

5 17.09 (Ahad) Cuti Hari Malaysia (Semua Negeri)

5

5

28.09 (Khamis) Maulidur Rasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Kelantan

(Kelantan)

30.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari

Kedua (Kelantan)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri Sabah

(Sabah)

41 09.10'23 13.10'23 M14

5

PEMBANGUNAN

PENILAIAN AKHIR

42 16.10'23 20.10'23 M15 PORTFOLIO SKM 5 DAN ULANGAN

M12 5

M11

M24

OJT

5

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri Sarawak

(Sarawak)

43 23.10'23 27.10'23 M16 5 M13 5

44 30.10'23 03.11'23 M17 PENYELARASAN

PORTFOLIO CORE

45 06.11'23 10.11'23

MINGGU

PERSEDIAAN

ABILITY

SKM

5

5

CUTI

SEMESTER

SEMESTER 4

M1

M14 5 03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak (Perak)

MINGGU

PERSEDIAAN

5

12.11 (Ahad) Hari Deepavali (Semua Negeri kecuali

Sarawak)

46 13.11'23 17.11'23

5 M2

5

PENILAIAN

AKHIR

PENILAIAN AKHIR

47 20.11'23 24.11'23

DAN ULANGAN

5 M3 5

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali (Semua

Negeri)

14.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali (Semua

Negeri Kumpulan B)

48 27.11'23 01.12'23

5 M4 5

49 04.12'23 08.12'23

CUTI

SEMESTER 5 M5 5

50 11.12'23 15.12'23

CUTI

5

SEMESTER

CUTI

5 11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan Selangor

51 18.12'23 22.12'23 5

SEMESTER

CUTI

SEMESTER

5 24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

52 25.12'23 29.12'23 5 5 25.12 (Isnin) Hari Krismas (Semua Negeri)

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM

2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal

3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja

4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

ketetapan MQA dan JPK. MINGGU PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) =

17 MINGGU

KUMPULAN A :

MINGGU PERSEDIAAN = 1 MINGGU

Kolej-kolej di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

MINGGU PENILAIAN AKHIR = 2 MINGGU

KUMPULAN B :

Kolej-kolej di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

MINGGU PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) = 14 MINGGU

MINGGU PERSEDIAAN = 1 MINGGU

MINGGU PENILAIAN AKHIR DAN ULANGAN = 3 MINGGU

PINDAAN 16/12/2022

22


TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI II TAHUN 2022 / 2023

SESI II : SVM TAHUN 2 (Semester 4 Kohort 2021), SVM TAHUN 1 (Semester 2 Kohort 2022) dan SVM TAHUN 1 (Semester 1 Kohort 2023)

SESI II : DVM TAHUN 2 (Semester 4 Kohort 2021), DVM TAHUN 1 (Semester 2 Kohort 2022), DVM TAHUN 2 (Semester 3 Kohort 2022) dan DVM TAHUN 3 (Semester

5 - OJT Kohort 2021)

Minggu Tarikh Mula Tarikh Akhir

SVM TAHUN 2

SEMESTER 4

(KOHORT 2021)

SVM TAHUN 1

SEMESTER 2

(KOHORT 2022)

SVM TAHUN 1

SEMESTER 1

(KOHORT 2023)

Bil. Hari

Belajar

DVM TAHUN 2

SEMESTER 4

(KOHORT 2021)

DVM TAHUN 1

SEMESTER 2

(KOHORT 2022)

DVM TAHUN 2

SEMESTER 3

(KOHORT 2022)

DVM TAHUN 3

SEMESTER 5 -

OJT

1 02.01'2023 06.01'2023 M1 M6 5 M4 M1 5

2 09.01'2023 13.01'2023 M2 M7 5 M5 M2 5

Bil. Hari

Belajar

Catatan (Pentaksiran) /

Cuti Sekolah

/ Aktiviti

Catatan (Aktiviti & Maklumat cuti

peringkat negeri dan persekutuan)

02.01 (Isnin) Cuti Tahun Baru (Semua Negeri

kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis &

Terengganu)

14.01 (Sabtu) Hari Keputeraan YDPB Negeri

Sembilan (Negeri Sembilan)

3 16.01'2023 20.01'2023

M3

* PEPERIKSAAN SIJIL

KEMAHIRAN

MALAYSIA BAGI

PROGRAM MENGIKUT

TAHAP (MT)

M8 5 M6 M3 5

*PEPERIKSAAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

MENGIKUT TAHAP (MT) - bagi program yang

mengikut tahap SKM sama ada Tahap 1, Tahap 2

atau Tahap 3.

4 23.01'2023 27.01'2023 M4 M9 5 M7 M4 5

5 30.01'2023 03.02'2023 M5 M10 5 M8 M5 5

6 06.02'2023 10.02'2023 M6 M11 5 M9 M6 5

22.01 (Ahad) Tahun Baru Cina (Semua Negeri)

23.01 (Isnin) Tahun Baru Cina Hari Kedua (Semua

Negeri)

24.01 (Selasa) Cuti Tahun Baru Cina (Semua

Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan &

Terengganu)

01.02 (Rabu) Hari Wilayah (Kuala Lumpur, Labuan

& Putrajaya)

05.02 (Ahad) Hari Thaipusam (Semua Negeri)

06.02 (Isnin) Hari Thaipusam (Semua Negeri

kecuali Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu)

7 13.02'2023 17.02'2023 M7

M12

5 M10 M7 5

18.02 (Sabtu) Israk dan Mikraj (Kedah, Negeri

Sembilan, Perlis & Terengganu)

8 20.02'2023 24.02'2023 M8

M13

5 M11 M8 5

19.02 (Ahad) Cuti Israk dan Mikraj (Kedah &

Terengganu)

9 27.02'2023 03.03'2023

CUTI

SEMESTER

CUTI

SEMESTER

5

CUTI

SEMESTER

CUTI

SEMESTER

5

27.02 - 03.03.2023 CUTI PERTENGAHAN

SEMESTER

04.03 (Sabtu) Ulang Tahun Pertabalan Sultan

Terengganu (Terengganu)

10 06.03'2023 10.03'2023 M9 M14 5 M12 M9 5

05.03 (Ahad) Cuti Ulang Tahun Pertabalan Sultan

Terengganu (Terengganu)

11 13.03'2023 17.03'2023 M10 M15 5 M13 M10 5

12 20.03'2023 24.03'2023 M11 M16 5 M14 M11 5

23.03 (Khamis) Awal Ramadan (Johor, Kedah &

Melaka)

23.03 (Khamis) Hari Keputeraan Sultan Johor

(Johor)

13 27.03'2023 31.03'2023 M12 M17 5

MINGGU

PERSEDIAAN

M12 5

14 03.04'2023 07.04'2023 M13

15 10.04'2023 14.04'2023 M14

MINGGU

PERSEDIAAN

PENILAIAN

AKHIR

SEMESTER 1

M1

16 17.04'2023 21.04'2023 M15 M3 5

17 24.04'2023 28.04'2023

CUTI HARI RAYA

AIDIL FITRI

CUTI HARI RAYA

AIDIL FITRI

5

M13 5

PENILAIAN

M2 5 AKHIR DAN M14 5

ULANGAN

CUTI HARI RAYA

AIDIL FITRI

5

CUTI HARI RAYA

AIDIL FITRI

MINGGU

PERSEDIAAN

CUTI HARI RAYA

AIDIL FITRI

ON-THE-JOB

18 01.05'2023 05.05'2023 M16

PENYELARASAN

M4 5

TRAINING (OJT) 5

PORTFOLIO

M1

PENILAIAN

SKM

AKHIR DAN

19 08.05'2023 12.05'2023 M17 M5 5 M2 5

ULANGAN

5

5

04.04 (Selasa) Pendaftaran pelajar SVM

Semester I Kohort 2023

07.04 (Jumaat) Good Friday (Sabah & Sarawak

08.04 (Sabtu) Hari Nuzul Al-Quran (Semua Negeri

kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan,

Sabah & Sarawak)

09.04 (Ahad) Cuti Nuzul Al-Quran (Kelantan &

Terengganu)

15.04 (Sabtu) Hari Perisytiharan Melaka sebagai

Bandaraya Bersejarah (Melaka)

20.04 (Khamis) Cuti Tambahan Hari Raya Aidilfitri

(Semua Negeri)

21.04 (Jumaat) Cuti Tambahan Hari Raya Aidilfitri

(Semua Negeri Kumpulan B)

22.04 (Sabtu) Hari Raya Aidilfitri (Semua Negeri)

23.04 (Ahad) Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua

(Semua Negeri)

24.04 (Isnin) Cuti Hari Raya Aidilfitri (Semua

Negeri kecuali Johor & Kedah)

26.04 (Rabu) Hari Keputeraan Sultan Terengganu

(Terengganu)

01.05 (Isnin) Hari Pekerja (Semua Negeri)

02.05 (Selasa) On-The-Job Training (OJT) Bermula

04.05 (Khamis) Hari Wesak (Semua Negeri)

20 15.05'2023 19.05'2023

M6 5 M3 5 17.05 (Rabu) Hari Keputeraan Raja Perlis

PENILAIAN

AKHIR

21 22.05'2023 26.05'2023 M7 5

M4 5 22.05 (Isnin) Hari Hol Pahang

CUTI SEMESTER

22 29.05'2023 02.06'2023 CUTI SEMESTER 5 M5 5

30.05 (Selasa) Pesta Kaamatan (Labuan & Sabah)

31.05 (Rabu) Pesta Kaamatan Hari Kedua (Labuan

& Sabah)

01.06 (Khamis) Hari Gawai (Sarawak)

02.06 (Jumaat) Hari Gawai Hari Kedua (Sarawak)

23 05.06'2023 09.06'2023

PERSEDIAAN

PEPERIKSAAN SIJIL

KEMAHIRAN

MALAYSIA BAGI

PROGRAM

SINGLE-TIER

CUTI

SEMESTER

5

SEMESTER 3

M1

M6 5

05.06 (Isnin) Hari Keputeraan YDP Agong (Semua

Negeri)

*PEPERIKSAAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

BAGI PROGRAM SINGLE TIER (ST)

24 12.06'2023 16.06'2023

PEPERIKSAAN SIJIL

KEMAHIRAN

MALAYSIA BAGI

PROGRAM

SINGLE-TIER (ST)

CUTI

SEMESTER

5 M2 M7 5

25 19.06'23 23.06'23

5

M8 5 18.06 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan Kedah

CUTI

SEMESTER

CUTI

SEMESTER

26 26.06'23 30.06'23 5 M9 5

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM

2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal

3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja

4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.

KUMPULAN A :

Kolej-kolej di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

MINGGU PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) = 17 MINGGU

MINGGU PERSEDIAAN = 1 MINGGU

MINGGU PENILAIAN AKHIR = 2 MINGGU

DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

MINGGU PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) = 14 MINGGU

MINGGU PERSEDIAAN = 1 MINGGU

MINGGU PENILAIAN AKHIR DAN ULANGAN = 3 MINGGU

28.06 (Rabu) Cuti Tambahan Hari Raya Aidiladha

(Semua Negeri)

29.06 (Khamis) Hari Raya Aidiladha (Semua

Negeri)

30.06 (Jumaat) Hari Raya Aidiladha (Semua Negeri

Kumpulan B)

KUMPULAN B :

Kolej-kolej di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya PINDAAN 16/12/2022

23


Lampiran 1

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

SESI I TAHUN 2023/2024

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

(SVM)

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN

PENDIDIKAN MALAYSIA

JULAI 2023

24

Kemaskini pada 16 Disember 2022


TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI I TAHUN 2023/2024

SESI I : SVM TAHUN 1 (Semester 1 Kohort 2023) dan SVM TAHUN 2 (Semester 3 Kohort 2022)

Tarikh Mula

Tarikh Akhir

Semester 1

(Kohort 2023)

Semester 3

(Kohort 2022)

03.07.2023 25.08.2023

PdP

(8 Minggu)

PdP

(8 Minggu)

28.08.2023 01.09.2023

CUTI SEMESTER

(1 Minggu)

CUTI SEMESTER

(1 Minggu)

04.09.2023 15.09.2023

18.09.2023 22.09.2023

25.09.2023 06.10.2023

09.10.2023 27.10.2023

PdP

(2 Minggu)

MINGGU

PERSEDIAAN

(1 Minggu)

PENILAIAN AKHIR

(2 Minggu)

PEMBANGUNAN

PORTFOLIO SKM

(3 Minggu)

PdP

(9 Minggu)

30.10.2023

06.11.2023

03.11.2023

10.11.2023

PENYELARASAN

PORTFOLIO CORE

ABILITY SKM

(2 Minggu)

13.11.2023 24.11.2023

MINGGU

PERSEDIAAN

(1 Minggu)

PENILAIAN AKHIR

(2 Minggu)

27.11.2023 29.12.2023

CUTI SEMESTER

(7 Minggu)

CUTI SEMESTER

(5 Minggu)

25


PERINCIAN TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI I 2023/2024

BAGI

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

KOLEJ VOKASIONAL KPM

KUMPULAN A :

Sekolah-sekolah di negeri: Johor, Terengganu, Kelantan dan Kedah

SEMESTER

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

02.07.2023 24.08.2023 39 8

CUTI SEMESTER

25.08.2023 – 02.09.2023

03.09.2023 14.09.2023 10 2

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun Perisytiharan

Tapak Warisan Dunia (Pulau

Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang (Pulau

Pinang)

19.07 (Rabu) Awal Muharam (Semua Negeri)

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

(Sarawak)

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan Pahang

(Pahang)

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri

Melaka (Melaka)

9 1 31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan (Semua Negeri)

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

M I N G G U P E R S E D I A A N

15.09.2023 – 23.09.2023

PENILAIAN AKHIR

24.09.2023 – 05.10.2023

PEMBANGUNAN

PORTFOLIO S K M

06.10.2023 – 26.10.2023

PENYELARASAN

PORTFOLIO SKM

27.10.2023 – 09.11.2023

CUTI SEMESTER

10.11.2023 – 31.12.2023

4 1

10 2

15 3

10 2

52 7

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia (Semua Negeri)

28.09 (Khamis) Maulidur Rasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Kelantan

(Kelantan)

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan Kelantan

Hari Kedua (Kelantan)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri

Sabah (Sabah)

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri

Sarawak (Sarawak)

03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

(Perak)

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

14.11 (Selasa) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri Kumpulan B)

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan Selangor

(Selangor)

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas (Semua Negeri)

87 Jumlah Hari Persekolahan 1 8 Minggu Persekolahan

6 1 Jumlah Cuti Semester 8 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN

AKADEMIK KOLEJ

VOKASIONAL

SESI I 2023/2024

02.04.2023 29.06.2023 02.07.2023 31.12.2023

PdP : 7 Minggu

PdP : 10 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

26

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 17 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

Jumlah : 20 Minggu


SEMESTER

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

02.07.2023 24.08.2023 39 8

CUTI SEMESTER

25.08.2023 – 02.09.2023

9 1

03.09.2023 02.11.2023 44 9

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun Perisytiharan

Tapak Warisan Dunia (Pulau

Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang (Pulau

Pinang)

19.07 (Rabu) Awal Muharam (Semua Negeri)

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

(Sarawak)

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan Pahang

(Pahang)

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri

Melaka (Melaka)

31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan

(Semua Negeri)

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia

22.09 (Jumaat) Minggu Akhir On-The-Job Training

(Ojt)

28.09 (Khamis) Maulidur Rasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan (Hari Kedua)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sabah

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sarawak

03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

M I N G G U P E R S E D I A A N

03.11.2023 – 11.11.2023

PENILAIAN AKHIR

12.11.2023 – 23.11.2023

CUTI SEMESTER

24.11.2023 – 31.12.2023

5 1

8 2

38 5

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan

Selangor

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas (Semua Negeri)

96 Jumlah Hari Persekolahan 20 Minggu Persekolahan

47 Jumlah Cuti Semester 6 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

02.07.2023 31.12.2023

PdP : 17 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 17 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

Jumlah : 20 Minggu

27


PERINCIAN TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI I 2023/2024

BAGI

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

KOLEJ VOKASIONAL KPM

KUMPULAN B :

Sekolah-sekolah di negeri: Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah,

Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan & Wilayah

Persekutuan Putrajaya

SEMESTER

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

03.07.2023 25.08.2023 39 8

CUTI SEMESTER

26.08.2023 – 03.09.2023

9 1

04.09.2023 15.09.2023 10 2

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun

Perisytiharan Tapak

Warisan Dunia (Pulau

Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang

19.07 (Rabu) Awal Muharam

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan

Pahang

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Melaka

31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan

(Semua Negeri)

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

M I N G G U P E R S E D IAAN

16.09.2023 – 24.09.2023

PENILAIAN AKHIR

25.09.2023 – 06.10.2023

PEMBANGUNAN

PORTFOLIO S K M

07.10.2023 – 27.10.2023

PENYELARASAN

PORTFOLIO COR E ABILITY

SKM

28.10.2023 – 10.11.2023

CUTI SEMESTER

11.11.2023 – 31.12.2023

5 1

9 2

15 3

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia

(Semua Negeri)

28.09 (Khamis) Maulidulrasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan (Hari Kedua)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sabah

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sarawak

10 2 03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

51 7

87 Jumlah Hari Persekolahan 18 Minggu Persekolahan

60 Jumlah Cuti Semester 8 Minggu Cuti Semester

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

03.04.2023 30.06.2023 03.07.2023 31.12.2023

PdP : 7 Minggu

PdP : 10 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan

Selangor

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas

(Semua Negeri)

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 17 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

Jumlah : 20 Minggu

28


SEMESTER

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

03.07.2023 25.08.2023 39 8

CUTI SEMESTER

26.08.2023 – 03.09.2023

9 1

04.09.2023 03.11.2023 44 9

M I N G G U P E R S E D IAAN

04.11.2023 – 12.11.2023

PENILAIAN AKHIR

13.11.2023 – 24.11.2023

5 1

9 2

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun

Perisytiharan Tapak Warisan

Dunia (Pulau Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang

19.07 (Rabu) Awal Muharam

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan

Pahang

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan I

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Melaka

31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan

(Semua Negeri)

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia

17.09 (Ahad) Cuti Hari Malaysia

22.09 (Jumaat) Minggu Akhir On-The-Job Training

(Ojt)

28.09 (Khamis) Maulidulrasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan (Hari Kedua)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sabah

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sarawak

03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

CUTI SEMESTER

25.11.2023 – 31.12.2023

37 5

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan

Selangor

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas

(Semua Negeri)

97 Jumlah Hari Persekolahan 2 0 Minggu Persekolahan

4 6 Jumlah Cuti Semester 6 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

03.07.2023 31.12.2023

PdP : 17 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 17 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 2 Minggu

Jumlah : 20 Minggu

29


Lampiran 1

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

SESI I TAHUN 2023/2024

DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

(DVM)

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN

PENDIDIKAN MALAYSIA

JULAI 2023

Kemaskini pada 16 Disember 2022

30


TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI I TAHUN 2023/2024

SESI I : DVM TAHUN 1 (Semester 1 Kohort 2023), DVM TAHUN 2 (Semester 3 Kohort 2022) dan

(Semester 4 Kohort 2022)

Tarikh Mula

Tarikh Akhir

Semester 1

(Kohort 2023)

Semester 3

(Kohort 2022)

Semester 4

(Kohort 2022)

03.07.2023 21.07.2023

24.07.2023 25.08.2023

CUTI SEMESTER

(3 Minggu)

PdP

(5 Minggu)

PdP

(8 Minggu)

28.08.2023 01.09.2023

CUTI SEMESTER

(1 Minggu)

CUTI SEMESTER

(1 Minggu)

04.09.2023 29.09.2023

PdP

(4 Minggu)

02.10.2023 06.10.2023

09.10.2023 27.10.2023

30.10.2023 03.11.2023

06.11.2023 10.11.2023

PdP

(9 Minggu)

MINGGU

PERSEDIAAN

(1 Minggu)

MINGGU

PERSEDIAAN

(1 Minggu)

PENILAIAN AKHIR

DAN ULANGAN (3

Minggu)

CUTI SEMESTER

(1 Minggu)

13.11.2023 01.12.2023

PENILAIAN AKHIR

DAN ULANGAN (3

Minggu)

SEMESTER 4

PdP

(5 Minggu)

04.12.2023 08.12.2023

11.12.2023 15.12.2023

25.12.2023 29.12.2023

CUTI SEMESTER

(4 Minggu)

CUTI SEMESTER

(3 Minggu)

31


TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI I TAHUN 2023/2024

DVM TAHUN 3 (Semester 5 Kohort 2021 - OJT )

Tarikh Mula Tarikh Akhir DVM TAHUN 3 (Semester 5-OJT)

03.07.2023 13.10.2023

ON THE JOB TRAINING (OJT)

(15 Minggu)

32


KUMPULAN A :

Sekolah-sekolah di negeri: Johor, Terengganu, Kelantan dan Kedah

SEMESTER

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

CUTI SEMESTER

02.07.2023 – 22.07.2023

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

21 3

23.07.2023 24.08.2023 25 5

CUTI SEMESTER

25.08.2023 – 02.09.2023

9 1

03.09.2023 02.11.2023 43 9

MINGGU PERSEDIAAN

03.11.2023 – 11.11.2023

PENILAIAN AKHIR DAN

ULANGAN

12.11.2023 – 30.11.2023

CUTI SEMESTER

01.12.2023 – 31.12.2023

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun

Perisytiharan Tapak Warisan

Dunia (Pulau Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang

19.07 (Rabu) Awal Muharam

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan

Pahang

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Melaka

31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan

(Semua Negeri)

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia

17.09 (Ahad) Cuti Hari Malaysia

22.09 (Jumaat) Minggu Akhir On-The-Job Training

(Ojt)

28.09 (Khamis) Maulidulrasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan (Hari Kedua)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sabah

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sarawak

5 1 03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

13 3

31 4

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan

Selangor

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas (Semua

Negeri)

86 Jumlah Hari Kuliah 18 Minggu Kuliah

61 Jumlah Cuti Semester 8 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

02.07.2023 31.12.2023

PdP : 14 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 14 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

Jumlah : 18 Minggu

33


SEMESTER

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

02.07.2023 24.08.2023 39 8

CUTI SEMESTER

25.08.2023 – 02.09.2023

9 1

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun

Perisytiharan Tapak Warisan

Dunia (Pulau Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang

19.07 (Rabu) Awal Muharam

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan

Pahang

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Melaka

31.08 (Khamis) HARI KEBANGSAAN (Semua

Negeri)

03.09.2023 28.09.2023 20 4 16.09 (Sabtu) Hari Malaysia

MINGGU PERSEDIAAN

29.09.2023 – 07.10.2023

PENILAIAN AKHIR DAN

ULANGAN

08.10.2023 – 26.10.2023

CUTI SEMESTER

27.10.2023 – 04.11.2023

4 1

15 3

9 1

28.09 (Khamis) Maulidulrasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan (Hari Kedua)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sabah

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sarawak

78 Jumlah Hari Kuliah 16 Minggu Kuliah

18 Jumlah Cuti Semester 2 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

04.06.2023 29.06.2023 02.07.2023 04.11.2023

PdP : 2 Minggu

PdP : 12 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 14 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

Jumlah : 18 Minggu

34


SEMESTER

SEMESTER 4

(KOHORT

2022)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

05.11.2023 07.12.2023 23 5

CUTI SEMESTER

08.12.2023 – 31.12.2023

24 3

CATATAN

03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan

Selangor

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas (Semua

Negeri)

23 Jumlah Hari Kuliah 5 Minggu Kuliah

24 Jumlah Cuti Semester 3 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 4

(KOHORT

2022)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

05.11.2023 31.12.2023

PdP : 5 Minggu

JUMLAH :

CATATAN

PdP: 5 Minggu

SEMESTER

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

CATATAN

SEMESTER 5

(KOHORT

2021)

ON-THE-JOB TRAINING

02.07.2022 – 12.10.2022 105 15

Tertakluk kepada struktur program

(24/20/18/16/12 minggu)

35


KUMPULAN B :

Sekolah-sekolah di negeri: Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah,

Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan & Wilayah

Persekutuan Putrajaya

SEMESTER

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

CUTI SEMESTER

03.07.2023 – 23.07.2023

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

21 3

24.07.2023 25.08.2023 25 5

CUTI SEMESTER

26.08.2023 – 03.09.2023

9 1

04.09.2023 03.11.2023 44 9

MINGGU PERSEDIAAN

04.11.2023 – 12.11.2023

PENILAIAN AKHIR DAN

ULANGAN

13.11.2023 – 01.12.2023

CUTI SEMESTER

02.12.2023 – 31.12.2023

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun

Perisytiharan Tapak Warisan

Dunia (Pulau Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang

19.07 (Rabu) Awal Muharam

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan

Pahang

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Melaka

31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan

(Semua Negeri)

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia

22.09 (Jumaat) Minggu Akhir On-The-Job Training

(Ojt)

28.09 (Khamis) Maulidulrasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan (Hari Kedua)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sabah

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sarawak

5 1 03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

14 3

30 4

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan

Selangor

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas

(Semua Negeri)

88 Jumlah Hari Kuliah 18 Minggu Kuliah

60 Jumlah Cuti Semester 8 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 1

(KOHORT

2023)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

03.07.2023 31.12.2023

PdP : 14 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 14 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

Jumlah : 18 Minggu

36


SEMESTER

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

03.07.2023 25.08.2023 39 8

CUTI SEMESTER

26.08.2023 – 03.09.2023

9 1

04.09.2023 29.09.2023 19 4

MINGGU PERSEDIAAN

30.09.2023 – 08.10.2023

PENILAIAN AKHIR DAN

ULANGAN

09.10.2023 – 27.10.2023

CUTI SEMESTER

28.10.2023 – 05.11.2023

5 1

15 3

9 1

CATATAN

07.07 (Jumaat) Hari Ulang Tahun

Perisytiharan Tapak Warisan

Dunia (Pulau Pinang)

08.07 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Pulau Pinang

19.07 (Rabu) Awal Muharam

22.07 (Sabtu) Hari Kemerdekaan Sarawak

30.07 (Ahad) Hari Keputeraan Sultan

Pahang

23.08 (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan

Iskandar (Johor)

24.08 (Khamis) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Melaka

31.08 (Khamis) Hari Kebangsaan

(Semua Negeri)

16.09 (Sabtu) Hari Malaysia

28.09 (Khamis) Maulidulrasul (Semua Negeri)

29.09 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan

30.09 (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan

Kelantan (Hari Kedua)

07.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sabah

14.10 (Sabtu) Hari Jadi Yang Di-Pertua

Negeri Sarawak

78 Jumlah Hari Kuliah 16 Minggu Kuliah

18 Jumlah Cuti Semester 2 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 3

(KOHORT

2022)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

05.06.2023 30.06.2023 03.07.2023 04.11.2023

PdP : 2 Minggu

PdP : 12 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

CATATAN

JUMLAH :

PdP: 14 Minggu

Minggu Persediaan : 1 Minggu

Penilaian Akhir : 3 Minggu

Jumlah : 18 Minggu

37


SEMESTER

SEMESTER 4

(KOHORT

2022)

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

06.11.2023 08.12.2023 24 5

CUTI SEMESTER

09.12.2023 – 31.12.2023

20 3

CATATAN

03.11 (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

12.11 (Ahad) Hari Deepavali

(Semua Negeri Kecuali Sarawak)

13.11 (Isnin) Cuti Tambahan Hari Deepavali

(Semua Negeri)

11.12 (Isnin) Hari Keputeraan Sultan

Selangor

24.12 (Ahad) Christmas Eve (Sabah)

25.12 (Isnin) Cuti Hari Krismas

(Semua Negeri)

24 Jumlah Hari Kuliah 5 Minggu Kuliah

20 Jumlah Cuti Semester 3 Minggu Cuti Semester

SEMESTER 4

(KOHORT

2022)

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI II

2022/2023

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK

KOLEJ VOKASIONAL SESI I

2023/2024

30.10.2023 31.12.2023

PdP : 5 Minggu

JUMLAH :

CATATAN

PdP: 5 Minggu

SEMESTER

MULA

SEMESTER

AKHIR

SEMESTER

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

CATATAN

SEMESTER 5

(KOHORT

2021)

ON-THE-JOB TRAINING

03.07.2022 – 13.10.2022 105 15

Tertakluk kepada struktur program

(24/20/18/16/12 minggu)

38


BULAN : JANUARI 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

AHAD 1 PERHIMPUNAN PAGI MESYUARAT MAJLIS SUKAN KOLEJ

ISNIN 2

SELASA 3

MESYUARAT PSS

LATIHAN RUMAH SUKAN

LATIHAN RUMAH SUKAN

RABU 4

KHAMIS 5

JUMAAT 6

SABTU 7

MESYUARAT ALK KOPERASI

Let Do It Right/Mesyuarat PSA1 LATIHAN RUMAH SUKAN

MERENTAS DESA

AHAD 8

ISNIN 9

UJIAN BERTULIS MPAK (2021)

MATE, PEND.ISLAM/PEND. MORAL

& BI

SELASA 10

MESYUARAT PENGURUSAN / MESYUARAT MPIBG BIL 1

PROG LAYAK SPM - BM

RABU 11 PROG LAYAK SPM - SEJ

KHAMIS 12

JUMAAT 13

- UJIAN MENDENGAR BI &

MPAK

LATIHAN RUMAH SUKAN

Program My File (2 Diploma) LATIHAN RUMAH SUKAN MESYUARAT TASK_FORCE 1 MQA PROGRAM PELANCONGAN

Bengkel Perkasa APDM/Yasin

SABTU 14

AHAD 15

ISNIN 16

PEPERIKSAAN SKM

PROG MT

16/01 - 20/01

SELASA 17 - UJIAN BERTUTUR BI MPAK

LATIHAN RUMAH SUKAN

RABU 18 Program Anti Buli & Anti Dadah 1 / LATIHAN RUMAH SUKAN

KHAMIS 19

JUMAAT 20

SABTU 21

PEPERIKSAAN SKM

PROG MT

16/01 - 20/01

PROG PENDIDIKAN KERJAYA MURID / Program Pantau

Kasih/Yasin

AHAD 22

ISNIN 23

TAHUN BARU CINA

TAHUN BARU CINA

SELASA 24

RABU 25

KHAMIS 26

PERCUBAAN SPM

Perkemahan JPPR

JUMAAT 27 Perkemahan JPPR

SABTU 28 CUTI BERGANTI SEMPENA AWAL RAMADAN Perkemahan JPPR CERAMAH MOTIVASI GOTONG ROYONG PERDANA EKSA 1

AHAD 29

ISNIN 30

SELASA 31 Data Ponteng

39BULAN : FEBRUARI 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

RABU 1 SUKAN TARA / Pembubaran MPP

KHAMIS 2 SUKAN TARA / Pelancaran Bulan PPDA LAWATAN MQA PROGRAM DIPLOMA PELANCONGAN

JUMAAT 3 LAWATAN MQA PROGRAM DIPLOMA PELANCONGAN

SABTU 4

AHAD 5

HARI THAIPUSAM

ISNIN 6

SELASA 7 MESYUARAT PENGURUSAN / MESYUARAT AJK MPIBG UJIAN BERTUTUR BM

Karnival Kerjaya

RABU 8 MESYUARAT AGUNG KOPERASI

SPM

PRK kolej MPP 2023 / PENYERAHAN BAP

KHAMIS 9 MESY PEMILIHAN TOKOH SUMUR - PELAJAR Yasin/Tazkirah

JUMAAT 10 Perkhemahan PRS

SABTU 11 KEJOHANAN SUKAN

AHAD 12

CUTI PERISTIWA

ISNIN 13

SELASA 14 ALUMNI TALK ALUMNI TALK

MPAK

RABU 15 FIRE DRILL CERAMAH MOTIVASI DIRI / Bengkel Penampilan Diri

KHAMIS 16 KARNIVAL KERJAYA CERAMAH ISRA' MIKRAJ / Program SUMUR/Kem MPP

JUMAAT 17 Kem MPP

SABTU 18

AHAD 19

ISRA' MIKRAJ / Kem MPP

ISRA' MIKRAJ

ISNIN 20

SELASA 21

RABU 22 Kurus Pengurusan MPP

KHAMIS 23 BUDAYA TUTUP SEKOLAH - GOTONG ROYONG

BUDAYA TUTUP SEKOLAH - GOTONG ROYONG Yasin/Ceramah

Israk Mikraj

JUMAAT 24

PEPERIKSAAN SPM

2023 (SKM)

CUTI SEMESTER 27/02 - 03/03

SABTU 25 CUTI SEMESTER 27/02 - 03/03

AHAD 26 CUTI SEMESTER 27/02 - 03/03

CUTI SEMESTER 27/02 - 03/03

ISNIN 27 CUTI SEMESTER 27/02 - 03/03

SELASA 28 Data Ponteng/Kemaskini APDM

40BULAN : MAC 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

RABU 1 CUTI SEMESTER 27/02 - 03/03

KHAMIS 2

CUTI SEMESTER 27/02 - 03/03

Yasin /Perhimpunan

JUMAAT 3

SABTU 4

AHAD 5

ISNIN 6 MESYUARAT KEWANGAN / JKPAK KALI 1

SELASA 7 MESYUARAT PENGURUSAN & MESY KJPU BIL 1/2023

RABU 8 MESY AJK TERTINGGI SUMUR -1

PEPERIKSAAN SPM

2023 (SKM)

KHAMIS 9 Yasin/tazkirah

JUMAAT 10 Kem Kepimpinan dan Sahsiah Diri

SABTU 11

AHAD 12

ISNIN 13

SELASA 14 KARNIVAL VOKTEK ZON KEDAH PERLIS 14 - 19 MAC

RABU 15 Mesyuarat PSA 2

KHAMIS 16 MESY SUMUR KEM KEPIMPINAN & SAHSIAH DIRI / Yasin

JUMAAT 17 Program TOT

SABTU 18 MESYUARAT AGUNG MPIBG KALI KE 32

AHAD 19

ISNIN 20

SELASA 21

RABU 22

KHAMIS 23

JUMAAT 24

SABTU 25

AHAD 26

ISNIN 27

SELASA 28

RABU 29

PELANCARAN SUMUR 2023 & IHY' RAMADHAN

Pelancaran Program SUMUR 2023/ Pelancaran Ihya" Ramadhan

CUTI BERGANTI SEMPENA AWAL RAMADAN

AWAL RAMADHAN

KHAMIS 30 Data ponteng/Kemaskini APDM/Yasin

JUMAAT 31

41BULAN : APRIL 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

SABTU 1

AHAD 2

MARKAH PB

ISNIN 3

1SVM

2DVM

Pendaftaran Pelajar Baharu (1SVM)

SELASA 4 PENDAFTARAN 1SVM 2023 MINGGU SUAI MESRA 1SVM & 4SKM

RABU 5 Program Gaya Hidup Sihat MESYUARAT PENJAMINAN KUALIITI 2

KHAMIS 6 Forum Buli

JUMAAT 7

SABTU 8

AHAD 9 BERSAMA MPIBG FORUM BULI

ISNIN 10

SELASA 11

RABU 12

MESYUARAT PENGURUSAN

PENILAIAN AKHIR

2DVM 03/04 - 21/04

1SVM 10/04 - 21/04

KHAMIS 13 Program Jati Diri

JUMAAT 14

SABTU 15

AHAD 16

ISNIN 17

SELASA 18

RABU 19 MAJ PENUTUP IHYA' RAMADAN

KHAMIS 20

JUMAAT 21

SABTU 22

AHAD 23

- MESY JKA DATA SEM 4

DIP (2021)

MAJLIS BERBUKA PUASA RESIDENSI

MAJLIS BERBUKA PUASA KOVLA

Infaq Aidilfitri

ISNIN 24

SELASA 25

CUTI SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI 24/04 - 28/04

RABU 26

KHAMIS 27

JUMAAT 28

SABTU 29

VOKTEK

AHAD 30 Data ponteng

42BULAN : JUN 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

KHAMIS 1

JUMAAT 2

SABTU 3

AHAD 4

ISNIN 5

SELASA 6

CUTI SEMESTER

AUDIT / OBE / EKSA / OSHA

HARI KEPUTERAAN YDP AGONG

Yasin/Tazkirah

RABU 7 Program Kepimpinan JPPR

KHAMIS 8

PEPERIKSAAN SKM

LANTIKAN PRS / Yasin/Perhimpunan

JUMAAT 9

PROG ST

05/06 - 16/06

SABTU 10

MESYUARAT PENJAMINAN KUALITI 3

AHAD 11

ISNIN 12 MESYUARAT KEWANGAN / JKPAK KALI 2

SELASA 13 MESYUARAT PENGURUSAN

RABU 14

KHAMIS 15

JUMAAT 16 CUTI SEMESTER 16/06/2023 - 30/6/2023

SABTU 17

- MESY JKA DATA

KEPUTUSAN SEM 2 (2022)

PEPERIKSAAN SKM

PROG ST

05/06 - 16/06

Yasin

AHAD 18

HARI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH

ISNIN 19

SELASA 20

RABU 21

KHAMIS 22 Yasin/Tazkirah/Kaunselor

JUMAAT 23

SABTU 24

AHAD 25

ISNIN 26

SELASA 27

RABU 28 HARI RAYA HAJI

Data Ponteng

KHAMIS 29

HARI RAYA HAJI

JUMAAT 30 CUTI SEMESTER 1 SVM 2022 HARI RAYA HAJI HARI RAYA HAJI

43BULAN : JUN 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

KHAMIS 1

JUMAAT 2

SABTU 3

AHAD 4

ISNIN 5

SELASA 6

CUTI SEMESTER

AUDIT / OBE / EKSA / OSHA

HARI KEPUTERAAN YDP AGONG

Yasin/Tazkirah

RABU 7 Program Kepimpinan JPPR

KHAMIS 8

PEPERIKSAAN SKM

LANTIKAN PRS / Yasin/Perhimpunan

JUMAAT 9

PROG ST

05/06 - 16/06

SABTU 10

MESYUARAT PENJAMINAN KUALITI 3

AHAD 11

ISNIN 12 MESYUARAT KEWANGAN / JKPAK KALI 2

SELASA 13 MESYUARAT PENGURUSAN

RABU 14

KHAMIS 15

JUMAAT 16 CUTI SEMESTER 16/06/2023 - 30/6/2023

SABTU 17

- MESY JKA DATA

KEPUTUSAN SEM 2 (2022)

PEPERIKSAAN SKM

PROG ST

05/06 - 16/06

Yasin

AHAD 18

HARI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH

ISNIN 19

SELASA 20

RABU 21

KHAMIS 22 Yasin/Tazkirah/Kaunselor

JUMAAT 23

SABTU 24

AHAD 25

ISNIN 26

SELASA 27

RABU 28 HARI RAYA HAJI

Data Ponteng

KHAMIS 29

HARI RAYA HAJI

JUMAAT 30 CUTI SEMESTER 1 SVM 2022 HARI RAYA HAJI HARI RAYA HAJI

44BULAN : JULAI 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

SABTU 1

HARI RAYA HAJI

AHAD 2

ISNIN 3

SELASA 4

RABU 5

KHAMIS 6

JUMAAT 7

SABTU 8

Watikah Perlantikan PRS

Program Kitakan Sahabat

AHAD 9

ISNIN 10

SELASA 11

RABU 12

MESYUARAT PENGURUSAN

- MESY JKA DATA LAYAK NAIK

DIPLOMA SEM 1 (2023)

KHAMIS 13

JUMAAT 14

Program SUMUR/Program Diamond in YOU

SABTU 15 GOTONG ROYONG PERDANA EKSA 3

AHAD 16

ISNIN 17

SELASA 18

RABU 19

KHAMIS 20 ALUMNI TALK

JUMAAT 21

AWAL MUHARRAM

CERAMAH AWAL MUHARAM / Ceramah Awal

Muharam/Ops Segak

SABTU 22

AHAD 23

ISNIN 24

SELASA 25

RABU 26

Alumni Talk/ Mesyuarat PSA4

KHAMIS 27 Yasin/Tazkirah/Kaunselor

JUMAAT 28

SABTU 29

AHAD 30

ISNIN 31 Data Ponteng

45BULAN : OGOS 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

SELASA 1

RABU 2

KHAMIS 3

JUMAAT 4

SABTU 5

AHAD 6

ISNIN 7

SELASA 8

RABU 9

KHAMIS 10

JUMAAT 11

SABTU 12

AHAD 13

ISNIN 14

SELASA 15

RABU 16

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM KV

LANGKAWI

MESYUARAT PENGURUSAN

Pelancaran Bulan Kemerdekaan

Program SUMUR

KHAMIS 17

JUMAAT 18

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SABTU 19

AHAD 20

ISNIN 21

SELASA 22

RABU 23 PROG OUTREACH

KHAMIS 24 Program Hayya Alal Falah

JUMAAT 25

SABTU 26

AHAD 27

ISNIN 28

SELASA 29

CUTI SEMESTER 27 - 31/8/2023

RABU 30

KHAMIS 31

46BULAN : SEPTEMBER 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

JUMAAT 1

SABTU 2

AHAD 3

ISNIN 4

SELASA 5

RABU 6

KHAMIS 7 Anugerah Sahsiah Cemerlang

JUMAAT 8

SABTU 9

AHAD 10

ISNIN 11

SELASA 12

RABU 13

KHAMIS 14

JUMAAT 15

MESYUARAT KEWANGAN / JKPAK KALI KE 3

MESYUARAT PENGURUSAN

MAJ PENUTUP BULAN KEMERDEKAAN

DAN SAMBUTAN HARI MALAYSIA

SABTU 16

AHAD 17

ISNIN 18 ALUMNI TALK

HARI MALAYSIA

HANTAR MARKAH PB SEM 1 SVM

(2023)

SELASA 19

RABU 20 PROG OUTREACH Mesyuarat PSA 5

KHAMIS 21 Program SUMUR

JUMAAT 22

SABTU 23

AHAD 24

ISNIN 25

SELASA 26

HARI INOVASI KVL 4.0

PENILAIAN AKHIR

1SVM 25/09 - 06/10

RABU 27 OPEN DAY KVL Data ponteng

KHAMIS 28

JUMAAT 29

SABTU 30

MAULIDUR RASUL

PENILAIAN AKHIR

1SVM 25/09 - 06/10

47BULAN : OKTOBER 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

AHAD 1

ISNIN 2

SELASA 3

RABU 4

KHAMIS 5

JUMAAT 6

SABTU 7

AHAD 8

ISNIN 9

SELASA 10

RABU 11

KHAMIS 12

JUMAAT 13

MESYUARAT HARI SKM

MESYUARAT HARI PROFESIONAL

MESYUARAT PENGURUSAN

PENILAIAN AKHIR

1SVM 25/09 - 06/10

PENILAIAN AKHIR

2DVM 09/10 - 27/10

Yasin/Perhimpunan

PERARAKAN MAULIDUR RASUL /

LIBAT URUS WARIS

SABTU 14 HARI SUKAN NEGARA

AHAD 15

ISNIN 16

SELASA 17

RABU 18

KHAMIS 19

JUMAAT 20

SABTU 21

AHAD 22

ISNIN 23

SELASA 24

RABU 25

KHAMIS 26

JUMAAT 27

SABTU 28

AHAD 29

HARI ANUGERAH SKM

HARI PROFESIONAL DAN KUALITI

HANTAR MARKAH PB

2DVM

PENILAIAN AKHIR

2DVM 09/10 - 27/10

- MESY JKA DATA SEM 3 DIP

(2022)

PENILAIAN AKHIR

2DVM 09/10 - 27/10

Program I LOVE ME

Program SUMUR

GAME OVER-Klik Dengan Bijak

ISNIN 30 TEMUDUGA TERBUKA JOBS MALAYSIA

SELASA 31 PROG OUTREACH Data Ponteng

48BULAN : NOVEMBER 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

RABU 1

KHAMIS 2

JUMAAT 3

SABTU 4 KARNIVAL Sukan Luar Musim

AHAD 5

ISNIN 6

PERCUBAAN SPM

HANTAR MARKAH PB SEM 3

(2022)

Yasin/Perhimpunan

SELASA 7

RABU 8

KHAMIS 9

JUMAAT 10

MESYUARAT PENGURUSAN

TEKNIK MENJAWAB - 1SVM

& 2SVM

DREAM OF FUTURE

SABTU 11 GOTONG ROYONG PERDANA EKSA 4

AHAD 12

ISNIN 13

HARI DEEPAVALI

HARI DEEPAVALI

SELASA 14

RABU 15

KHAMIS 16

JUMAAT 17

SABTU 18

AHAD 19

ISNIN 20

SELASA 21

PENILAIAN AKHIR

2SVM 13/11 - 24/11

1DVM 13/11 - 01/12

Yasin/Tazkirah

RABU 22

KHAMIS 23

JUMAAT 24

SABTU 25 Karnival Sukan Luar Musim

AHAD 26

- HANTAR MARKAH PBPA SEM 1

DIP (2023) Mesyuarat PSA 6

PENILAIAN AKHIR

2SVM 13/11 - 24/11

1DVM 13/11 - 01/12

KARNIVAL KEUSAHAWANAN

Karnival Sukan Luar Musim

ISNIN 27

SELASA 28

- MESY JKA DATA SEM 1 DIP

(2023)

RABU 29

PENILAIAN AKHIR

2SVM 13/11 - 24/11

KHAMIS 30 1DVM 13/11 - 01/12 Data Ponteng

49BULAN : DISEMBER 2023

HARI TARIKH PENTADBIRAN AKADEMIK SOKONGAN AKADEMIK JAMINAN KUALITI

JUMAAT 1

SABTU 2

AHAD 3

ISNIN 4

SELASA 5

RABU 6

MESYUARAT KEWANGAN / JKPAK KALI KE 4

MESYUARAT PENGURUSAN

KHAMIS 7

JUMAAT 8

Yasin/Perhimpunan

SABTU 9

AHAD 10

ISNIN 11

SELASA 12

RABU 13

KHAMIS 14

JUMAAT 15

Budaya Tutup Kolej

SABTU 16

AHAD 17

ISNIN 18

SELASA 19

RABU 20

KHAMIS 21

JUMAAT 22

SABTU 23

AHAD 24

CUTI SEMESTER 8/12/2023 -31/12/2023

AUDIT / OBE / EKSA / OSHA

ISNIN 25 HARI KRISMAS

SELASA 26

RABU 27

KHAMIS 28

JUMAAT 29

SABTU 30

AHAD

31

50SENARAI PENSYARAH BERTUGAS 2023

PEMANTAU : PUAN NORMAH BINTI BUSU

TARIKH : 1 - 5 JANUARI 2023

BIL NAMA BIDANG

1 MOHD FADHLI BIN AHMAD (KETUA) SEJARAH

2 NOOR KHAFIZAH BINTI MOHD HASNAWI (PENOLONG) BAHASA MELAYU

3 MOHD ALIFSHAM BIN MUSA MTK

4 LIANA BINTI NOOR JASNI WTP

5 SITI AMIRA BINTI CHE AZIB MTK

6 NORHARZANA BINTI HARUN SAINS

7 NUR RAIDAH BINTI MUSTAPA ETN

8 MUHAMMAD IZZUDEEN BIN KHAZALI ETE

9 RASYEEDA BINTI ROHIZAM HSK

10 MUHAMMAD NAHFIZ BIN MOHD HASRUDIN INTERN (HBP)

PEMANTAU : ENCIK MOHD NIZWAN BIN ABDULLAH

TARIKH : 8 -12 JANUARI 2023

BIL NAMA BIDANG

1 MOHD SAIFULLAH BIN MOHAMAD HASIM (KETUA) HPC

2 HANI HAZWANI BINTI MOHD PAZAI (PENOLONG) HBP

3 NUR SYAKILA HANIM BINTI SHAMSUDIN HBP

4 MOHD ADAM BIN ABDUL RAZAK BAHASA CINA

5 KHOR CHERN YEE MATEMATIK

6 SITI NOOR AZIZAH BINTI MOKHTAR P.ISLAM

7 NUR ELIANA BINTI AZANAN HBP

8 NOR AISYAH JATIN HSK

9 KHAIRIL ANNUAR BIN OMAR HPC

10 AFANDI BIN ISMAIL ETE

51


PEMANTAU : EN. DAZMAN SAZALLY BIN ABD RAZAK

TARIKH : 15-19 JANUARI 2023

BIL NAMA BIDANG

1 MUHAMMAD FAIZ BIN ROSLAN (KETUA) ETE

2 ANA SYAHIDA BINTI TERIDI HBP

3 NABILAH SYUHADA BINTI ROZALI HSK

4 WAN RAIHANAH BINTI RAMLI HSK

5 ZAHARAH BINTI AHMAD BAHASA MELAYU

6 NUR SYAFIQAH BINTI ZULKEPLI HBP

7 NUR ZAFIRAH BINTI ZAKARIA HPC

8 FARZANA BINTI RAHIMULLAH BPP

9 SITI AMINAH BINTI KASSA BAHASA INGGERIS

10 SALINA BINTI OTHMAN BAHASA MELAYU

PEMANTAU : PUAN NOOR FARADILA BINTI MANSOR

TARIKH : 22 -26 JANUARI 2023

BIL NAMA BIDANG

1 ROSLI BIN AHMAD (KETUA) HSK

2 RUZANA BINTI ROMLI(PENOLONG) BAHASA INGGERIS

3 FARAH BINTI MIOR MUHAMMAD NAJIB HPC

4 NOR AFIZA BINTI AZHAR WTP

5 ISMAIL BIN CHIN MTK

6 NURULAMIRA BINTI ABDULLAH HBP

7 SARINI BINTI YAHAYA HSK

8 ARMIZADONNA BINTI MOHD RADZI HPC

9 NUR NADIA ATHIRAH BINTI ABIDIN HBP

10 MUHAMMAD AZNAN BIN ZAKARIA BAHASA INGGERIS

52


PEMANTAU : CIK SHARINAH BINTI CHE AMDAN

TARIKH : 29 JANUARI – 2 FEBRUARI 2023

BIL NAMA BIDANG

1 WAN LUQMAN HARIZE BIN WAN ABDULLAH (KETUA) HSK

2 SITI NUR NABIHAH BINTI AHMAD FAUZI (PENOLONG) PJK

3 NORZULSURIANA BINTI YAHAYA MATEMATIK

4 MUHAMMAD AZNAN BIN ZAKARIA MTA

5 NOOR ATIKAH BINTI ALIAS ETN

6 SITI RAHIMAH BINTI SOPIAN SAINS

7 JUHAIRAH BINTI JAMALUDIN HPC

8 NOR AKHLIA BINTI MAT AKHAIR HSK

9 NOR AZURA BINTI BUSU WTP

10 AIZAT LUKMAN BIN AHMAD ETE

PEMANTAU : PUAN SHAFINAR BINTI ABD. MAJID

TARIKH : 5 -9 FEBRUARI 2023

BIL NAMA BIDANG

1 AMIRUL MOHAMAD KHULDI BIN MUDA (KETUA) MATEMATIK

2 ROZILA BINTI MAMAT (PENOLONG) HBP

3 MASLINA BINTI HASHIM HSK

4 NOR SYAFIQAH BINTI NORDIN ETE

5 NUR AZIRA BINTI ISMAIL MTA

6 NOR ANIZA BINTI HASSAN BAHASA MELAYU

7 ROSNANI BINTI SHAFAI MATEMATIK

8 RAMANAN A/L PARAMASNAN ETE

9 SITI NAJAH WAZNAH BINTI NASARUDIN INTERN (HBP)

10 SITI SALBIAH BINTI AHMAD MTK

53


PEMANTAU : CIK AMINADIA BINTI AZNAM

TARIKH : 12-16 FEBRUARI 2023

BIL NAMA BIDANG

1 MOHD OSMAN BIN IBRAHIM (KETUA) MTK

2 AMIRA ELEZA BINTI AZEMI (PENOLONG) ETE

3 MARZYAH BINTI OMAR HBP

4 NUR SYAZWANI BINTI ZULKIFLEE HBP

5 NABILAH BINTI KAMARUDDIN HSK

6 NOR ZAHIRA BINTI ISMAIL HSK

7 SITI NURANI BINTI MAT HUSIN HSK

8 SALZANA BINTI JAAFAR HPC

7 NOR FARIHA BINTI ABU BAKAR SAINS

10 FARA FADZLIN BINTI ABD.KHALID BAHASA INGGERIS

PEMANTAU : PUAN NORMAH BINTI BUSU

TARIKH : 19-23 FEBRUARI

BIL NAMA BIDANG

1 MOHD SYAFIQ BIN AKHYAT (KETUA) BPP

2 RAJA NUR ATIQAH HANIM BINTI MOHAMAD FAUDZI

HPC

(PENOLONG)

3 NOORLIZA BINTI MOHD RAMLY SAINS

4 NURUL MADIHAH BINTI MOHAMAD NAWAWI SEJARAH

5 NURUL FATIHA BINTI CHE JAMIM@ABDUL HAMID MTK

6 NUR ALIFAH ZAKIAH BINTI MD NOH MTA

7 ABDUL RAHIM BIN AHMAD WTP

8 MOHD SYAMIL BIN SAPRI HSK

9 WAN HAMZARI BIN WAN HAMID MTA

10 NUR SHA EMA BINTI BAKAR KAUNSELOR

54


PEMANTAU : EN.DAZMAN SAZALLY BIN ABDUL RAZAK

TARIKH : 5-9 MAC 2023

BIL NAMA BIDANG

1 ZULKARNAIN BIN ZAINUDIN (KETUA) MTA

2 NOOR HAZIRAH BINTI MANSOR (PENOLONG) MTA

3 HAFIZUDDIN BIN RAMLI P.ISLAM

4 MAISARAH BINTI MOKHTAR SAINS

5 MOHD ROSMADI BIN AHMAD HPC

6 NORKHALILAH BINTI ABD RAZAK KAUNSELOR

7 MOHAMAD SHAMIM BIN MOHD SHUKRI HSK

8 NOR AZURA BINTI TARLI P.ISLAM

9 MOHD HAFIZ BIN ABDULLAH ETE

10 SHILA BINTI SHAHARAMAN HSK

PEMANTAU : EN. MOHD NIZWAN BIN ABDULLAH

TARIKH : 12 – 16 MAC 2023

BIL NAMA BIDANG

1 MUHAMMAD TAMIZI BIN AWANG (KETUA) WTP

2 NORHAPISHAH BINTI BRAHAN (PENOLONG) P.ISLAM

3 ROSNANI BINTI SHAFAI MATEMATIK

4 ZAM ZAINAYAH BINTI MOHAMAD BAHASA MELAYU

5 MOHD SHAHIR BIN MOHD SOBERI MATEMATIK

6 NOOR ASHIKIN BINTI MOHD HANIP BPP

7 SAIDATUL AZWA BINTI HUSSIN HBP

8 SYAZANA BINTI SHAARI HBP

9 SASITHARAN A/L RAMACHANDRAM HPC

10 MOHD SYAFIQ BIN SHAUFI MTK

55


PEMANTAU : PUAN NOOR FARADILA BINTI MANSOR

TARIKH : 19-23 MAC 2023

BIL NAMA BIDANG

1 MUHAMMAD IZZUDEEN BIN KHAZALI (KETUA) ETE

2 LIANA BINTI NOOR JASNI (PENOLONG) WTP

3 MOHD ALIFSHAM BIN MUSA MTK

4 NOOR KHAFIZAH BINTI MOHD HASNAWI BAHASA MELAYU

5 SITI AMIRA BINTI CHE AZIB MTK

6 NORHARZANA BINTI HARUN SAINS

7 NUR RAIDAH BINTI MUSTAPA ETN

8 MOHD FADHLI BIN AHMAD SEJARAH

9 RASYEEDA BINTI ROHIZAM HSK

10 NOR HAYATI BINTI MUSA BAHASA INGGERIS

PEMANTAU : CIK SHARINAH BINTI AMDAN

TARIKH : 26 -30 MAC 2023

BIL NAMA BIDANG

1 MOHD ADAM BIN ABDUL RAZAK BAHASA CINA

2 NOR AISYAH JATIN HSK

3 HANI HAZWANI BINTI MOHD PAZAI (PENOLONG) HBP

4 NUR SYAKILA HANIM BINTI SHAMSUDIN HBP

5 KHOR CHERN YEE MATEMATIK

6 SITI NOOR AZIZAH BINTI MOKHTAR P.ISLAM

7 NUR ELIANA BINTI AZANAN HBP

8 KHAIRIL ANNUAR BIN OMAR HPC

9 AFANDI BIN ISMAIL ETE

10 MOHD SAIFULLAH BIN MOHAMAD HASIM HPC

56


JADUAL PENTADBIR BERTUGAS

BIL HARI PENTADBIR

1. AHAD TPA / KJ MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

2. ISNIN TPSA / KJ PENDIDIKAN UMUM

3. SELASA KJK / KJPP

4. RABU KJ HOSPITALITI / KJ ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

5. KHAMIS KJ PERNIAGAAN / KJ AWAM

57


DEWAN MAKAN

SEKOLAH

KOLEJ

KEDIAMAN

SITI

KHADIJAH

KEDIAMAN

PEKERJA

KOLEJ

KEDIAMAN

SITI AISYAH

KEDIAMAN

JURUTEKNIK

SURAU

AL- HUDA

KOLEJ

KEDIAMAN

SAIDINA ALI

KOLEJ

KEDIAMAN

SAIDINA

USMAN

KOLEJ

KEDIAMAN

SAIDINA

UMAR

KEDIAMAN

PENSYARAH/STAF

SRI DAYANG MUTIARA

KEDIAMAN

PENSYARAH/STAF

SRI DAYANG MAS

KEDIAMAN

PENSYARAH/STAF

SRI DAYANG BAIDURI

KEDIAMAN

PENSYARAH

KOLEJ

KEDIAMAN

SAIDINA

ABU BAKAR

GELANGGANG

TAKRAW

UNIT TEKNOLOGI KIMPALAN

UNIT TEKNOLOGI KIMPALAN

PEMBANGUNAN

UNIT SENI KULINARI

UNIT

FERTIGASI

KEDIAMAN

TPA

KEDIAMAN

PENGARAH

B.T

B.K

..

TENIS

POS

KAWALAN

58UNIT SENI KULINARI

UNIT

TEKNOLOGI

AUTOMOTIF

KAWASAN

PEMBAJAKAN

UNTUK KURSUS

KEJENTERAAN

LADANG

UNIT

TEKNOLOGI

ELEKTRONIK

UNIT TEKNOLOGI

ELEKTRIK

UNIT TEKNOLOGI

AUTOMOTIF

T AG 1 DY 1 DY 2 DY 3 DY 4 DY 5 T

T DY 6 DY 7 DY 8 DY 9 DY 10 DY 11 T

T DY 12 DY 13 DY 14 DY 15 DY 16 DY 17 T

T DY 18 DY 19 DY 20 DY 21 JPP JPP T

BLOK SERI DUYONG

APLIED SAINS

MAKMAL SAINS

BLOK SERI BALAR

MAKMAL FIZIK 2

MAKMAL FIZIK 1

BLOK SERI BALAI

UNIT TEK.PEMBINAAN

UNIT TEK.PEMBINAAN

UNIT TEK.PEMBINAAN

MAKMAL BESTARI

MAKMAL BIOLOGI

MAKMAL KIMIA

STOR

UTAMA

GARAJ

BAS

UNIT BAKERI

LG1 LG2 LG3 LG4

LG5 LG6 LG7

BENGKEL BAKERI

BENGKEL BAKERI

BLOK SERI LANGGUN

ANJUNG ILMU

ANJUNG

JENTAYU 1

ANJUNG BESTARI

ANJUNG SENARI

ARAS 3

ARAS 2

UNIT SENI KULINARI

KAFETERIA

TANJUNG TIRAI

KK2

UNIT

BLOK SERI DANGLI

DL4

KK1

KOKU

UP1

UNIT

PEP

DL3

GK1

GKV

DL2

DL6

DL1

DL5

ARAS 1 B&K APD MAK.PERT. GKKM

PEJABAT

PENTADBIRAN

PEJABAT

PENGARAH

PARKING

MOTOSIKAL

PANCURAN

INDERALOKA

MAYA

PADANG

SEKOLAH

ASTAKA

SEKOLAH

UNIT-UNIT PELANCONGAN,TEK.ELEKTRONIK,

PENGURUSAN PERNIAGAAN,ANJUNG JENTAYU 2

DEWAN GUNUNG

MAT CHINCHANG

LAMAN

LESTARI

EON

JALAN KE KV

LANGKAWI

59PROGRAM – PROGRAM YANG DITAWARKAN DI KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI 2023

BIL

1 SENI KULINARI

2 BAKERI & PASTRI

3 PENGURUSAN PELANCONGAN

4 PENGURUSAN PERNIAGAAN

5 TEKNOLOGI ELEKTRIK

6 TEKNOLOGI AUTOMOTIF

7 TEKNOLOGI KIMPALAN

SENARAI PROGRAM

DIPLOMA

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

1 PEMASANGAN & TROUBLE SHOOTING PERALATAN ELEKTRONIK

2 PEMBINAAN BANGUNAN RESIDENSI

3 PENYEDIAAN & PEMBUATAN MAKANAN

60


CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI 2023/2024

ZURAIDA BINTI AHMAD

PENGARAH

MAT YUSUFF BIN SAAD

TIMBALAN PENGARAH

AKADEMIK

MASHITAH BINTI ABDUL MALIK

TIMBALAN PENGARAH

SOKONGAN AKADEMIK

LILY ZANARIAH BINTI ZALI

KETUA JAMINAN

KUALITI

DAZMAN SAZALLY

BIN ABDUL RAZAK

KETUA JABATAN

PENGURUSAN PERNIAGAAN

SHARINAH BINTI

CHE AMDAN

KETUA JABATAN

TEKNOLOGI AWAM

MOHD NIZWAN

BIN ABDULLAH

KETUA JABATAN TEKNOLOGI

MEKANIKAL & PEMBUATAN

AMINADIA BINTI AZNAM

KETUA JABATAN TEKNOLOGI

ELEKTRIK & ELEKTRONIK

SHAFINAR BINTI AB MAJID

KETUA JABATAN

HOSPITALITI

NORMAH BINTI BUSU

KETUA JABATAN

PENDIDIKAN UMUM

NOOR FARADILA

BINTI MANSOR

KETUA JABATAN

PENILAIAN & PENTAKSIRAN

NOR HAYATI BINTI MUSA

KETUA UNIT HAL

EHWAL PELAJAR

AHMAD KAMIL ARIFF

BIN ZAINOL

KETUA UNIT SUKAN

& KOKURIKULUM

FARZANA BINTI

RAHIMMULLAH

KETUA PROGRAM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

NOR AFIZA BINTI AZHAR

KETUA PROGRAM

TEKNOLOGI PEMBINAAN

AIZAT LUKMAN

BIN AHMAD

KETUA PROGRAM

TEKNOLOGI ELEKTRIK

AHMAD AZWAN

BIN AHMAD HULMI

KETUA PROGRAM

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

ROSNANI BINTI SHAFAI

KETUA UNIT PENSIJILAN

MOHD ROSMADI

BIN AHMAD

KETUA UNIT

KOMUNIKASI KORPORAT

KHAIRIL ANNUAR

BIN OMAR

KETUA UNIT

TEKNOLOGI MAKLUMAT

RUZAINI BIN YUSOP

KETUA PROGRAM

TEKNOLOGI AUTOMOTIF

SITI AMIRA BINTI

CHE AZIB

KETUA PROGRAM

TEKNOLOGI KIMPALAN

WAN LUQAMAN HARIZE

BIN WAN ABDULLAH

KETUA PROGRAM

SENI KULINARI

HANI HAZWANI

BINTI MOHD PAZAI

KETUA PROGRAM

BAKERI & PASTRI

ARMIZADONNA WIRDAWATI

BINTI MOHD RADZI

KETUA PROGRAM

PELANCONGAN

NOORLIZA BINTI

MOHAMAD RAMLY

KETUA UNIT PENILAIAN

& PENTAKSIRAN

NORKHALILAH

BINTI ABD RAZAK

KETUA UNIT

PSIKOLOGI & KERJAYA

YUSNIFADZLY

BIN MAT ESOFF

KETUA UNIT PENGURUSAN

KOLEJ KEDIAMAN

FARA FADZLIN

BINTI ABD KHALID

KETUA UNIT BAHASA

NORHARZANA

BINTI HARUN

KETUA UNIT SAINS

& MATEMATIK

NOR AZURA BINTI TARLI

KETUA UNIT KEMANUSIAAN

ZAM ZAINAYAH

BINTI MOHAMMAD

KETUA UNIT PUSAT SUMBER

MOHD ADAM

BIN ABDUL RAZAK

KETUA UNIT PEMBANGUNAN

& PENYELENGGARAAN

WAN HAMZARI

BIN WAN HAMID

KETUA UNIT PERHUBUNGAN

& LATIHAN INDUSTRI

61BIDANG TUGAS G4

A. PENGARAH

1. Menentukan hala tuju kolej melalui pelaksanaan dasar-dasar dan matlamat Pendidikan

Vokasional KPM.

2. Merancang, menguruskan dan memantau pengurusan pendidikan dan latihan mengikut bidang

kokurikulum dan program akademik KV.

3. Merancang peningkatan program dan aktiviti pengurusan kualiti KV termasuk bantuan

perkhidmatan pengurusan kualiti bagi proses PdPc di setiap tahap dan fungsi kolej.

4. Merancang dan mewujudkan jaringan kolaborasi dengan pihak komuniti, industri dan agensi

luar bagi melaksanakan pembangunan dan pengkomersilan pendidikan berdasarkan produk

(PBE).

5. Merancang, mengurus dan memantau pengurusan hal ehwal pelajar, kokurikulum, bimbingan

dan kaunseling, perkhidmatan sumber maklumat pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan

selaras dengan dasar Pendidikan Vokasional KPM.

6. Menggerakkan sumber secara optimum termasuk program latihan staf KV bagi

membangunkan organisasi secara menyeluruh berdasarkan kurikulum Pendidikan

Vokasional KPM.

7. Mengurus dan memantau hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan dan peruntukan kewangan

bagi menyokong progarm Pendidikan KV.

B. TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK

1. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai program-program kurikulum Vokasional

termasuk Pendidikan Berasaskan Produk (Production-Based Education) dan School

Enterprise.

2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum KV.

3. Merancang, menyelaras dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk

menghasilkan outcome yang menepati kebolehpasaran, keusahawanan dan kebolehkerjaan.

4. Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau pengurusan pentaksiran pelajar,

penyediaan instrumen penilaian, pelaksanaan peperiksaan, pengurusan keputusan pensijilan

KV.

5. Bertanggungjawab merancang dan mengurus kewangan bagi bidang akademik.

6. Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau latihan industri pelajar melalui hubungan

dan kolaborasi dengan pihak industri.

7. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai program pembangunan staf termasuk latihan

kepimpinan, peningkatan kompetensi dan kemahiran komunikasi tenaga pengajar akademik.

8. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai program perhubungan dengan agensi-agensi

luar termasuk perkhidmatan rundingcara dan temuduga kerjaya.

9. Bertanggungjawab merancang, mengurus dan menyelaras infrastruktur dan prasarana bagi

bidang akademik.

62


C. TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK

1. Merancang, mengurus, memantau dan menilai program pengambilan pelajar, pembangunan

pelajar termasuk hal-hal berkaitan peraturan dan disiplin.

2. Merancang, mengurus, memantau dan menilai program ko-akademik seperti Pendidikan

Berasaskan Produk (Production-Based Education) dan School Enterprise, sukan dan

kokurikulum.

3. Merancang, mengurus, memantau dan menilai program psikologi dan kerjaya.

4. Merancang dan mengurus program pembinaan sahsiah pelajar untuk mencapai kemenjadian

pelajar KV.

5. Merancang, mengurus dan memantau pengurusan residensi termasuk aktiviti-aktiviti

pembangunan insaniah pelajar.

6. Merancang, mengurus dan memantau dan menilai program-program dan aktiviti-aktiviti

pusat sumber bagi menyokong program pendidikan KV.

7. Merancang, menyelaras dan menyelia program-program ICT dan Teknologi untuk

menyokong proses pengajaran dan pembelajaran.

8. Merancang dan menyelaras pengurusan perhubungan awam dan agensi luar.

9. Merancang, mengawal selia dan memantau projek-projek kecil pembangunan dan kerja-kerja

senggaraan fizikal, serta projek 5S bagi KV.

10. Merancang, mengurus dan mengawal selia program keselamatan, kebersihan dan kesihatan

(3K).

D. KETUA JAMINAN KUALITI

1. Sekretariat Pengurusan Kualiti Kolej Vokasional (KV).

2. Menyelaras, memantau, memberi cadangan penambahbaikan dan menjadi sumber rujukan dalam

proses penyediaan dokumen akreditasi MQA.

3. Merancang dan mengawalselia pelaksanaan proses-proses Penjaminan Kualiti 4P.

4. Memberi bimbingan (coahing and mentoring) pengurusan kualiti latihan, pendidikan dan

program sokongan kualiti.

5. Menyebarluas amalan kepimpinan terbaik di semua peringkat pengurusan KV bagi peningkatan

profesionalisme melalui maklumbalas pelanggan dan aduan pelanggan.

6. Merancang, menyelaras, memantau melaksana dan mengawalselia program dan perkhidmatan

tidak akur, pembetulan pencegahan dan penambahbaikan program dan aktiviti.

7. Merancang, mengawalselia dan memantau pelaksanaan Program Amalan Berkualiti di KV.

8. Merancang, mengurus dan mengawalselia program Kesedaran dan Kesihatan Pekerjaan

(OHSAS-Occupational Health and Safety Assessment Series for Health and Safety Management

System).

9. Menyelaras pembudayaan inovasi dan penyelidikan.

10. Menyelaras pengumpulan laporan, data dan rekod di bawah bidang Jaminan Kualiti.

63


3.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

3.1 JK PENGURUSAN PENTADBIRAN (G20)

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha

Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Normah bt. Busu (KJPU/GK Bahasa)

: En. Mohd Nizwan b. Abdullah (KJMP)

: Pn. Nor Azura bt. Tarli (GK/KU Kemanusiaan)

: Pn. Rosnani bt. Shafai (GK Sains & Matematik)

: Pn. Fara Fadzlin bt. Abd Khalid (KU Bahasa)

: Pn. Norharzana bt. Harun (KU Sains & Matematik)

: Cik Sharinah bt. Che Amdan (KJ Awam)

: Cik Aminadia bt. Aznam (KJEE)

: En. Dazman Sazally b. Abdul Razak (KJP)

: Pn. Hajah Shafinar bt. Ab. Majid (KJH)

: Pn. Noor Faradila bt. Mansor (KJPP)

: Pn. Nor Hayati bt. Musa (KU HEP)

: Pn. Nur Sha Ema Bakar (Kaunselor)

: Cik Nadia Atirah bt. Abidin (KU Komunikasi & Korporat)

: En. Yusnifadzly b. Mat Esoff (KUR)

: Pn. Norkhalilah bt. Abd Razak (KU Psikologi & Kerjaya)

3.2 JK TADBIR URUS KOLEJ (G37)

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Fairuz bt. Dziaudin

: Semua Guru Kanan Bidang

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit

64


3.3 JK PENGURUSAN ORGANISASI

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn Lily Zanariah bt. Zali

3.3.1

Setiausaha

Pen. Setiausaha

AJK

Ahli

PENSYARAH

: Cik. Hjh. Salina bt. Othman

: Pn. Nor Shahila bt. Mohamad Noor

: Semua Guru Kanan Bidang

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Pensyarah

3.3.2

Setiausaha

Pen. Setiausaha

AJK

Ahli

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

: Pn. Azizah bt. Ramli

: Pn. Noriza Hazita bt. Mohamed Arif

: En. Kamarulzaman b. Mangshor

: Semua AKP

65


3.4 JK PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA)

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha

Pen. Setiausaha

AJK

Akademik)

Juruaudit Dalaman

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Azizah bt. Ramli

: Pn. Sopiah bt. Shafie

: Semua Guru Kanan Bidang

: Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit (Akademik & Sokongan

: Pn. Noor Khafizah bt. Mohd. Hasnawi (Guru Data)

: Pn. Arminayanti bt. Mat Amin

: En. Mohd. Nazri bin Morad @ Abdullah

: En. Firdaus bin Idris

: Pn. Jaswa bt. Mohamed

: Pn. Latifah bt Ismail

: En. Mohd Ashraf bin Mohd Jamil

: En. Muhammad Akmal b. Azmee (Ketua)

: En. Amirul Mohamad Khuldi b. Muda (Pen. Ketua)

3.4.1 JK PEMERIKSAAN AUDIT DALAMAN PENGURUSAN KEWANGAN (AP 308)

Ketua Audit

Pen. Ketua audit

Setiausaha

: En. Mohd. Osman b. Ibrahim

: En. Muhammad Aznan Bin Zakaria

: Pn. Salzana bt Jaafar

Skop Pemeriksaan :

Kawalan Pengurusan

: Pn. Amira Eleza Binti Azemi

: Cik Noor Syafiqah bt Ahmad Nordin

Kawalan Bajet : : Pn. Noor Ashikin bt. Mohd Hanip

: En. Mohd Syafiq b. Akhyat

Kawalan Terimaan : : En. Mohd Fadhli bin Ahmad

: Pn. Ruzana bt. Romli

Kawalan Perolehan : : Cik Liana bt Noor Jasni

: En. Muhammad Hafiz b. Ahmad

Kawalan Perbelanjaan :

: En. Mohd Osman b. Ibrahim

: En. Amirul Mohammad Khuldi b. Muda

66


Kawalan Pengurusan Akaun Amanah/Wakalah

: Pn. Siti Noor Azizah bt. Mukhtar

:

Pengurusan Aset & Stor : : Pn. Norsuhaida bt. Abd Rahman

: Pn. Noor Atikah bt. Allias

Pengurusan Kenderaan : : Pn. Juhairah bt. Jamaludin

:

3.5 UNIT PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN

Ketua Unit

Setiausaha Unit

Pegawai Penyelenggaraan (Myspata)

Penolong Jurutera

: En. Mohd Adam bin Abdul Razak

: Pn. Nor Fariha binti Abu Bakar

: En. Amirul Mohamad Khuldi Bin Muda

: Pn. Arminayanti Binti Mat Amin

: En. Mohamad Nazri bin Morad@Abdullah

3.5.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) DAN PENGURUSAN STOR

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Ketua Unit Pembangunan

Setiausaha Unit Pembangunan

Pegawai Aset

Pembantu Pegawai Aset

Pendaftar Aset SPPA

Pegawai Penyelenggaraan

Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset

Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset

Pegawai Pemeriksa Aset

Pegawai Pemeriksa Aset

Pegawai Pemeriksa Aset

Pegawai Pemeriksa Aset

Pegawai Pemeriksa Aset

Pegawai Pemeriksa Aset

Pegawai Pemverifikasi Stor

Pegawai Pemverifikasi Stor

Pegawai Pemverifikasi Stor

Pegawai Pemverifikasi Stor

Pegawai Pemverifikasi Stor

Pegawai Pemeriksa Pelupusan Stok

Pegawai Pemeriksa Pelupusan Stok

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff Bin Saad

: Pn. Mashitah Binti Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah Binti Zali

: En. Mohd Adam Bin Abdul Razak

: Pn. Nor Fariha binti Abu Bakar

: En. Wan Luqaman Harize b. Wan Abdullah

: Pn. Wan Raihanah binti Wan Ramli

: En. Mohd Fadhli Bin Ahmad

: En. Amirul Mohamad Khuldi Bin Muda

: En. Ismail Bin Chin

: Pn. Siti Aminah Binti Kassa

: En. Hafizuddin Bin Ramli

: En. Mohd Alifsham Bin Musa

: En. Muhammad Aznan Bin Zakaria

: Cik Ana Syahida Binti Teridi

: Cik Norzulsuriana Binti Yahaya

: Cik Siti Nurani binti Mat Husin

: Pn. Maisarah Binti Mokhtar

: Cik Nadia Athirah Binti Abidin

: Pn. Salzana Binti Jaafar

: Pn. Nor Shahila Binti Mohamad Noor

: En. Sasitharan A/L Ramachandram

: Pn. Nurizan Binti Mokhtar

: En. Muhammad Hafiz Bin Ahmad

67


Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset : En. Yusnifadzly Bin Mat Esoff

Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset : En. Muhammad Faiz Bin Roslan

Pen. Jurutera Bangunan :

3.5.2 PEGAWAI ASET DAN PEGAWAI PENERIMA ASET

Program Teknologi Pembinaan : En. Abdul Rahim Bin Ahmad

Program Teknologi Automotif : Pn. Nur Azira Binti Ismail

Program Teknologi Kimpalan : En. Mohammad Syafiq Bin Shaufi

Program Teknologi Elektrik

: Cik Noor Syafiqah Binti Ahmad Nordin

Program Teknologi Elektronik : Pn. Noor Atikah Binti Allias

Program Seni Kulinari

: Pn. Sarini Binti Yahya

Program Bakeri dan Pastri

: Pn. Nur Syazwani binti Zulkiflee

Program Pengurusan Pelancongan : Pn. Farah binti Mior Muhammad Najib

Program Pengurusan Perniagaan : En. Dazman Sazally Bin Abdul Razak

Unit Kaunseling dan Kerjaya

: Pn. Norkhalilah binti Abdul Razak

Unit Pentaksiran dan Penilaian : Pn. Nor Fariha Binti Abu Bakar

Unit Perpustakaan Pusat Sumber :

Unit Pengurusan Asrama

: En. Firdaus Bin Idris

Unit Sukan

: En. Ahmad Kamil Ariff Bin Zainol

Unit Kokurikulum

: Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

Unit Pengurusan Pejabat Pentadbiran : Pn. Arminayanti Binti Mat Amin

Unit Teknologi Maklumat

: En. Mohd Nazri Bin Morad

Unit Makmal Sains dan Matematik : Pn. Latifah Binti Ismail

3.5.3 PEGAWAI STOR SETIAP PROGRAM/UNIT DAN PEGAWAI PENERIMA STOR

Program Teknologi Pembinaan : Pn. Nor Afiza binti Azhar

Program Pengurusan Perniagaan : En. Mohd Faizal Bin Mohd Othman

Program Teknologi Automotif : Pn Nor Alifah Zakiah Binti Md. Noh

Program Teknologi Kimpalan : En. Mohammad Syafiq Bin Shaufi

Program Teknologi Elektronik : Pn. Nur Raidah Binti Mustapa

Program Teknologi Elektrik

: En. Muhammad Izzuddeen Bin Khazali

Program Seni Kulinari

: Pn. Wan Raihanah Binti Wan Ramli

Program Bakeri & Pastri

: Cik Shila binti Shaharaman

Program Pengurusan Pelancongan : Pn. Farah Binti Mior Mohd Najib

Unit Makmal Sains & Matematik : Pn. Latifah Binti Ismail

Unit Pendidikan Umum :

Unit Kokurikulum

: Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

Unit Sukan

: En. Ahmad Kamil Ariff Bin Zainol

Unit Pentaksiran dan Penilaian : Pn. Nor Fariha Binti Abu Bakar

Unit Perpustakaan Pusat Sumber : Pn Zam Zainayah Binti Mohammad

Unit Pengurusan Asrama

: En. Firdaus Bin Idris

Unit Teknologi Maklumat

: En. Mohd Nazri Bin Morad

Unit Sukan

: En. Ahmad Kamil Ariff Bin Zainol

Unit Pengurusan Pejabat Pentadbiran : En. Khairul Nizam Bin Kamaludin

Unit Kaunseling dan Kerjaya

: Pn. Norkhalilah binti Abdul Razak

68


3.6 JK PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI (PSO)

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Pen. Penyelaras

Setiausaha

Penolong Setiausaha I

Penolong Setiausaha II

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Dazman Sazally b. Abdul Razak

: En. Mohd Faizal b. Mohd Othman

: Cik Nurul Aniza bt. Hassan

: Pn. Nur Syakila Hanim bt. Shamsudin

: En. Khairil Annuar Bin Omar

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Guru Kanan

: SU Akademik

: SU HEP

: SU Sukan

: SU Kokurikulum

: SU Pengurusan Residensi

: SU Unit Psikologi & Kerjaya

3.7 JK PELAKSANAAN MBMMBI

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

Penolong Setiausaha

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Normah bt. Busu

: Cik Sofiah bt. Mohd

: Pn. Fara Fadzlin bt Abd. Khalid

: Semua pensyarah Bahasa Melayu, Inggeris

3.8 JK PENGURUSAN TENDER & SEBUT HARGA

3.8.1 SEBUT HARGA

Pengerusi

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

3.8.2 PEMBUKA SEBUT HARGA

Penyelaras

Setiausaha

AJK

: Pn. Hjh. Shafinar bt. Ab. Majid

: Pn. Arminayanti bt. Mat Amin

: Pn. Fairuz bt. Dziaudin

: Pn. Noriza Hazita binti Mohamed Arif

69


3.8.3 PENILAIAN KEWANGAN

Penyelaras

Setiausaha

AJK

3.8.4 PENILAIAN TEKNIKAL

Penyelaras

Setiausaha

AJK

3.8.5 URUS SETIA SEBUT HARGA

Penyelaras

Setiausaha

AJK

: Pn. Rosnani bt. Shafai

: Pn. Azizah bt. Ramli

: Pn. Sopiah binti Shafie

: En. Mohd Ashraf bin Mohd Jamil

: En. Abdul Rashid bin Ramli

: En. Mohd Nizwan b. Abdullah

: Pn. Arminayanti bt. Mat Amin

: Semua Ketua Jabatan Vokasional

: Ketua Program Berkaitan

: Semua Penolong Jurutera

: Penyelia Asrama

: Ts. Aizat Lukman bin Ahmad

: Pn. Noriza Hazita bt Mohamed Arif

: Pn. Siti Amira bt. Che Azib

: Pn. Azizah bt Ramli

: Pn. Arminayanti bt. Mat Amin

: Pn. Sopiah bt. Shafie

3.9 JK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

Timbalan Pengerusi

: En. Mat Yusuff bin Saad

Naib Pengerusi I

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

Naib Pengerusi II

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

Penyelaras

: Cik Sharinah bt. Che Amdan

Setiausaha

: Pn. Azizah bt. Ramli

Setiausaha II

: Pn. Noriza Hazita bt. Mohamed Arif (HRMIS/eOperasi)

Ahli Jawatankuasa: Pn. Noor Khafizah bt.Mohd Hasnawi (Guru Data)

: Pn. Zaharah bt. Ahmad (APDM)

: Cik Siti Nurnabihah bt. Ahmad Fauzi (eOperasi/BPGv3)

3.10 JK PENGURUSAN PEMBANGUNAN PUSAT BERTAULIAH CAWANGAN (PBC)

Pengerusi

: Pn. Hjh Zuraida bt.Ahmad

Pengurus PBC

: En. Mat Yusuff bin Saad

Timb. Pengerusi I

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

Timb. Pengerusi II

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

Ketua Penyelaras PBC/SKM : En. Ramanan a/l Paramasnan

Penolong KPPBC

: Pn. Nur Raidah bt. Mustapa

Penyelaras Program ST : Pn. Nursuhaida bt. Abdul Rahman

Setiausaha PBC (ST)

: Cik Nabilah binti Kamaruddin

Penyelaras Program MT :

Setiausaha PBC (MT) : Pn. Nur Zahira bt. Ismail

AJK

: Semua Penyelaras SKM Peringkat Program

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Ketua Unit Teras Umum

: Semua Penyelaras Core Abilities Program

70


3.11 JK PENGURUSAN GRADUAN & KONVOKESYEN KV KPM

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Pen. Penyelaras

Setiausaha

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Noor Faradila bt. Mansor

: Cik Hjh. Salina bt. Othman

: Cik Nur Nadia Athirah bt. Abidin

: Pn. Nor Afiza bt Azhar

: Cik Aminadia bt. Aznam

: En. Wan Luqaman Harize b. Wan Abdullah

: En. Sasitharan a/l Ramachandran

: En. Mohd. Fadhli b. Ahmad

: En. Khor Chern Yee (dokumentasi)

: Ketua Unit Pensijilan

: Unit Psikologi & Kerjaya (Pengesanan Graduan)

: JK Koperasi KVL Bhd.

3.12 JK INDUK MAJLIS ANUGERAH KOLEJ

3.12.1 MAJLIS GRADUASI SVM & SKM KVL

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Urus Setia

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Cik Aminadia bt. Aznam

: En. Mohd. Faizal b. Mohd. Othman

: Pn. Noor Khafizah bt. Mohd. Hasnawi

: Pn. Noor Faradila bt. Mansor

: Cik Rasyeeda bt. Rohizam

: Semua Ketua Jabatan

: Cik Hjh. Salina bt. Othman

: En. Mohd Syafiq bin Mohd Kamil

3.12.2 MAJLIS ANUGERAH PROFESIONAL & KUALITI

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Fara Fadzlin bt. Abd Khalid

: Cik Rasyeeda bt. Rohizam

: Semua KJ

: KUKK

: KUPLI

: KUHEP

71


3.13 JK PENGURUSAN MINGGU ORIENTASI 1 DIPLOMA

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Norkhalilah bt. Abd. Razak

: Pn. Nur Sha Ema Bakar

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Pn. Nor Hayati bt. Musa

:

: Semua Penasihat Akademik Tahun 1 Diploma

3.14 JAWATANKUASA INDUK PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN

PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

Setiausaha

: Pn Lily Zanariah bt. Zali

Ahli Jawatankuasa I

: En. Mat Yusuff b. Saad

Ahli Jawatankuasa II

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

Ahli Jawatankuasa III : Pn. Normah bt. Busu

: Pn. Nor Azura bt. Tarli

: Cik Sharinah bt Che Amdan

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Unit /GK

Urus Setia

: Pn. Noriza Hazita bt. Mohamed Arif

3.15 JK PENGURUSAN LATIHAN & KEMAJUAN STAF

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha SPL KPM

Penyelaras E- profiling

Setiausaha E-profiling

Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Nor Amira bt Fadzil (SPL KPM)

: Pn. Maisarah bt Mokhtar

: En. Muhammad Faiz b. Roslan

: Cik Noor Syafiqah bt Ahmad Ahli

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit

72


3.16 JK SCHOOL ENTERPRISE (SE)

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Dazman Sazally b. Abdul Razak

: En. Wan Luqaman Harize b. Wan Abdullah

: Pn. Nurul Syafiqah binti Zulkepli

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Penyelia SE

: Semua Ahli Koperasi KVL Bhd.

3.17 JK EKSA & OSHA

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 11

Penyelaras

Setiausaha EKSA

Pen. Setiausaha EKSA

Setiausaha OSHA

Pen. Setiausaha OSHA

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad.

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Siti Aminah bt. Kassa

: Pn. Nor Aklia bt. Mat Akhair

: Cik Norshamira bt. Mohd Nasir

: En. Mohd Alifsham b. Musa

: Cik Nurul Aniza bt. Hassan

: Tn. Hj Ismail b. Chin

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Bengkel/Pen. KP

: Ketua Pembantu Tadbir

: Semua Penolong Jurutera

: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

: Semua Pembantu Makmal

3.18 JK PENGURUSAN PENSYARAH BERTUGAS MINGGUAN

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Fairuz bt. Dziaudin

: En. Saipol Nizam b. Mohd Akhir

: Pn. Maslina bt. Hasim

73


3.19 JK PENGURUSAN PROGRAM PENGANTARABANGSAAN

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

Pen. Setiausaha

Ajk

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn Mashitah binti Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah binti Zali

: En. Mohd Rosmadi bin Ahmad

: Pn. Norkhalilah binti Abd Razak

: Pn. Nur Sha Ema Bakar

: Pn. Fara Fadzlin bt Abd Khalid

: En. Mohd Adam bin Abdul Razak

: Pn. Juhairah bt. Jamaludin

: Ketua Jabatan

: Ketua Program

: MPP

74


3.20 JK PENGURUSAN PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN, KESELAMATAN & KEBERSIHAN

(3K)

Pengerusi

Tim. Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad (Kebersihan)

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik (Pengangkutan)

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali (Keselamatan)

: Pn. Azizah bt. Ramli

: Semua Ketua Bengkel/Penolong Ketua Program

: Semua Penolong Jurutera

: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

: Penyelia Asrama

: Pembantu Kanan Makmal

: Pemandu Kenderaan

3.21 LEMBAGA KOPERASI KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI BERHAD

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha

Pen. Setiausaha

Bendahari

Pengurus Jualan

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik Naib

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Abdul Rahim b. Ahmad

: Pn. Nurulamira bt. Abdullah

: Pn. Farzana bt. Rahimmullah

: En. Mohd Syafiq b. Akhyat

: Cik Saidatul Azwa bt. Hussin

: Pn. Noor Hazirah Binti Mansor

: Cik Raja Nur Atiqah Hanim Binti Mohamad Faudzi

3.22 JK PENGURUSAN TVET (Technical Vocational Education & Training)

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Cik Sharinah bt. Che Amdan

: Pn. Nor Azura bt. Busu

: En. Mohd Alifsham b. Musa (Sistem Audit Keberkesanan TVET)

: Pn. Norkhalilah bt. Abd Razak

: En. Wan Hamzari b. Wan Hamid

: En. Mohd Nazri b. Morad @ Abdullah

: Pn. Arminayanti bt. Mat Amin

: En. Mohd Nabil Arif b. Mohd Arsha

75


3.22 JK PENGURUSAN INTERVENSI PELAJAR

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

Person-in-charge

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Cik. Aminadia bt Aznam

: Pn. Nur Eliana bt. Azanan

: Pn. Noor Faradila bt. Mansor

: Pn. Nor Hayati bt. Musa

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit di Jabatan Pendidikan Umum

: Semua Kaunselor

3.23 JK PENGURUSAN BENCANA

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha

Penyelaras

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Tn. Hj. Ismail b. Chin

: Semua KJ Vokasional

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Bengkel/Pen. KP

: Ketua Pembantu Tadbir

: Semua Pembantu Makmal

: Semua Penyelia Asrama

: Semua Penolong Jurutera

: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

3.24 JK TUGAS-TUGAS KHAS

Penasihat : Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

3.24.1 HIASAN DALAMAN, PAPAN TANDA & KECERIAAN PERSEKITARAN KOLEJ

Pemantau

Ketua

AJK

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Tn Hj. Ismail b. Chin

: En. Firdaus b. Idris

: Semua Ahli JK OSHA & EKSA

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit

: Semua Ketua Panitia

: Semua Penyelia Program

76


3.24.2 PENGURUSAN DEWAN GUNUNG MAT CHINCHANG

Pemantau

Setiausaha

AJK

: En. Mat Yusuff b. Saad Penyelaras

: En. Mohd. Nizwan b. Abdullah

: En. Mohd Fadhli Bin Ahmad

: Tn Hj. Ismail b. Chin

: Pn. Azizah bt. Ramli

: Pn. Arminayanti bt. Mat Amin

: En. Mohd. Nazri b. Morad

3.24.3 KHIDMAT RESIDENSI

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Pengurus

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Yusnifadzly b. Mat Esoff

: En. Firdaus b. Idris

: En. Mohd Faizal b Mohd. Othman

: En. Mohd. Nazli b. Mohd. Noor

: En. Mohd Firdaus b. Hussain

: Cik. Sofiah bt Mohamad

: Pn. Jaswa bt. Mohamed

: Pn. Arminayanti bt. Mat Amin

: En. Mohamad Nazri b. Morad

3.24.4 PENGURUSAN BILIK-BILIK MESYUARAT

Pemantau

Pengurus 1

Pengurus 2

Pen. Pengurus

AJK

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Cik Aminadia bt. Aznam

: Pn. Nor Afiza bt. Azhar

: Pn. Azizah bt. Ramli

: Semua AKP

3.24.5 SAMBUTAN & LAWATAN TETAMU RASMI

Pemantau

Pengurus

Pen. Pengurus

AJK

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: En. Rosmadi b. Ahmad

: Pn. Norkhalilah Binti Abd Razak

: Unit Komunikasi & Korporat

: Unit Psikologi & Kerjaya

: MPP

77


3.25 JK @ KELAB SOKONGAN KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

3.25.1 KELAB KEBAJIKAN & REKREASI 2023

Penasihat

Penyelaras

Pengerusi

Timb. Pengerusi

Setiausaha

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: En. Muhammad Hafiz b. Ahmad

: En. Mohamad Shahir b. Mohamad Soberi

: Cik Ana Syahida bt. Teridi

78


Bendahari

AJK

Juruaudit Dalaman

: En. Hafizuddin b. Ramli

: En. Wan Hamzari bin Wan Hamid (MTA)

: En. Mohammad Syafiq b. Shaufi (MTK)

: En. Yusnifadzly b. Mat Esoff (WTP)

: Pn. Marzyah bt. Omar (HBP)

: En. Muhammad Izzuddeen b. Khazali ( ETE)

: En. Ahmad Azwan b. Ahmad Hulmi (ETN)

: Pn. Nur Zafirah bt Mohd Zakaria (HPC)

: Pn. Noor Ashikin bt Mohd Hanip (BPP)

: Pn. Wan Raihanah bt. Wan Ramli (HSK)

: Cik Sofiah bt Mohd (Pendidikan Umum)

: Pn. Azizah bt Ramli (Staf)

: En. Kamarulzaman b. Mangshor (Staf)

: En. Dazman Sazally b. Abdul Razak

3.25.2 JK MAJLIS PERMUAFAKATAN IBU BAPA & GURU (MPIBG)

Penasihat

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

Yang DiPertua :

Naib YDP

: En. Rosli bin Ahmad

Setiausaha

: En. Muhammad Aznan b. Zakaria

Pen. Setiausaha : En. Muhammad Shamim b. Mohd Shukri

Bendahari

: Pn. Muhammad Akmal b. Azmee

Pen. Bendahari :

Ahli Jawatankuasa

Waris

: En. Khairil Azwardi b. Che Kasim

: En. Mohd Zakiyuddin b. Mohd Kadir

: Pn. Norazian bt. Razmi

Pensyarah

: En. Hafizuddin b. Ramli

: Pn. Marzyah bt. Omar

: En. Mohd Alifsham b. Musa

: Pn. Norkhalilah bt. Abd Razak

Juruaudit Dalaman : Cik Norzulsuriana binti Yahya

3.26 JAWATANKUASA DOKUMENTASI KOLEJ

Penyelaras Dokumentasi : En. Mohamad Syamil bin Sapri

Pen. Penyelaras Dokumentasi : En. Khor Chern Yee

AJK : En. Mohamad Nazri bin Morad

: JK Kelab Fotografi

79


3.3 JAWATANKUASA BULAN KEMERDEKAAN DAN KEBANGSAAN

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Setiausaha

Penolong Setiausaha

AJK

: Pn. Hjh Zuraida bt. Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Normah bt. Busu (KJPU/GK Bahasa)

: Pn. Fairuz bt. Dzaudin

: En. Muhammad Hafizan b. Zaide

: Semua KJ

: Semua KP

: Semua Kaunselor

: Semua Ketua Unit Kokurikulum

: Semua Ketua Unit HEP

: SU MPIBG

: Pensyarah Pusat Sumber

3.4 JAWATANKUASA ALUMNI

Penyelaras

Setiausaha

AJK

: Pn. Nurul Fatihah bt.Che Jamin

: En. Rosli b. Ahmad

: En. Yusnifadzly b. Mat Esoff

: En. Mohd Rosmadi b.Ahmad

804.0 PENGURUSAN AKADEMIK

4.1 JAWATANKUASA AKADEMIK

Pengerusi

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

Timbalan Pengerusi : En. Mat Yusuff bin Saad

Naib Pengerusi I : Pn. Mashitah binti Abdul Malik

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali

Setiausaha

: Pn. Noor Faradila binti Mansor

Penolong Setiausaha : Pn. Rosnani binti Shafai

AJK

: Semua Ketua Jabatan

Semua Ketua Program

Semua Ketua Unit Pendidikan Umum

KU Hal Ehwal Pelajar

KU Psikologi & Kerjaya

4.2 JK PENGURUSAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

Penasihat

Pengerusi

Setiausaha

Penolong Setiausaha

Panel Verifikasi

AJK

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: En. Muhammad Izzuddeen b. Khazali

: Pn. Nor Alifah Zakiah bt. Md Noh

: En. Mohd. Faizal bin Mohd. Othman

: En. Helmy Najib bin Yusof

: Pn. Nabilah Syuhada bt. Rozali

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit Pengurusan Akademik

4.3 JK PENGURUSAN AKADEMIK

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi

Naib Pengerusi II

Setiausaha

Penolong Setiausaha

AJK

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah binti Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah binti Zali

: Pn. Hani Hazwani binti Mohd Pazai

: Cik Siti Salbiah binti Ahmad

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit Pengurusan Akademik

: Pn. Nor Azura binti Tarli (S/U JK Jadual Waktu)

: En. Ramanan a/l Paramasnan (Ketua Penyelaras SKM)

: Pn. Nor Amira binti Fadzil (Penyelaras ULKS)

: En. Zulkarnain bin Zainuddin (Ketua Penyelaras PTA)

: En. Ahmad Azwan b. Ahmad Hulmi (Ketua Penyelaras KV Skills)

81


4.4 JAWATANKUASA PERINGKAT JABATAN & UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

4.4.1 JABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL

(a)

Jabatan Teknologi Mekanikal & Pembuatan (DM)

Ketua Jabatan

: En. Mohd Nizwan bin Abdullah (DMD)

i) Program Teknologi Automotif (MTA /DMD)

Ketua Program : En. Ruzaini bin Yusop (DVM)

Pen. Ketua Program : Pn. Nur Azira bt. Ismail (OSHA)

S/U Program

: Pn. Nor Alifah Zakiah bt. Md. Noh (SU Program)

Pensyarah

: Ts. Muhammad Aznan bin Zakaria (SVM/OJT/Tracer Studies)

: En. Wan Hamzari bin Wan Hamid (EKSA/SE)

: En. Helmy Najib bin Yusof (SKM)

: En. Muhammad Hafizhan bin Zaide (Inovasi)

: Pn. Nor Alifah bt Ismail (Penyelaras Core Abilities)

: Cik Raja Nur Atiqah Hanim Binti R Mohamad Faudzi (Pegawai Stor/MBOT)

: En. Zulkarnain Bin Zainuddin (Penolong SKM)

ii)

Program Teknologi Kimpalan (MTK // DMB)

Ketua Program : : Pn. Siti Amira bt. Che Azib (OJT/PTA)

Ketua Bengkel : En. Mohamad Syafiq bin Shaupi (OSHA)

S/U Program

: Pn. Nurul Fatiha bt. Che Jamin @ Abd Hamid (MBOT/OJT)

Pensyarah

: Tn. Hj. Ismail bin Chin

: En. Mohd Osman bin Ibrahim (SVM/EKSA)

: Pn. Norsuhaida bt. Abd. Rahman (SKM/Penyelaras Core Abilities)

: Mohd Alifsham bin Musa (MBOT/KV Skills/PTA)

: Cik Siti Salbiah Binti Ahmad (Penolong SKM/Inovasi)

(b)

Jabatan Teknologi Elektrik & Elektronik (DE)

Ketua Jabatan

: Cik Aminadia bt. Aznam

i) Program Teknologi Elektrik (ETE // DEA)

Ketua Program : Ts. Aizat Lukman bin Ahmad (DVM/OSHA)

Ketua Bengkel : En. Saipol Nizam bin Hj. Mohd. Akhir (EKSA)

S/U Program

: Cik Noor Syafiqah bt. Ahmad Nordin (SVM/ASET)

Pensyarah

: En. Afandi b. Ismail (SE)

: Pn Amira Eleza Binti Azemi (Tracer Study/CA/SPK)

: En. Muhammad Izzuddeen Bin Khazali (MBOT/STOK/Outreach)

: En. Muhammad Hafiz bin Ahmad (UPLI/PTA)

: En. Muhammad Faiz Bin Roslan (KV Skills/ SKM)

: En. Ramanan A/L Paramasnam (Inovasi/ Penyelaras Pembelian)

ii)

Program Teknologi Elektronik (ETN // DEB) Inovasi, SVM, DVM, SE

Ketua Program : En. Ahmad Azwan bin Ahmad Hulmi (UPLI/Tracer

Study)

Ketua Bengkel : Pn. Noor Atikah bt Allias (Aset/Outreach)

Pensyarah

: Cik Aminadia binti Aznam (KJ)

82


: Pn. Nur Raidah bt. Mustapa (OSHA/EKSA/SKM

Program Penuh/Stor)

(c)

Jabatan Teknologi Awam (DC)

Ketua Jabatan

: Cik Sharinah bt. Che Amdan (DCA)

(i)

Program Teknologi Pembinaan (WTP // DCA)

Ketua Program : Cik Liana bt. Noor Jasni

Ketua Bengkel : En. Abd. Rahim bin Ahmad (SKM Program

Penuh/OSHA)

S/U Program

: Pn. Nor Azura bt. Busu (MBOT/UPLI)

Pensyarah

: En. Yusnifadzly b. Mat Esoff (EKSA/KV SKILLS)

: En. Muhammad Tamizi bin Awang (SKM)

: Pn. Nor Afiza binti Azhar (Pegawai Stor/PTA)

(d)

JABATAN HOSPITALITI (DH)

Ketua Jabatan

: Pn. Hjh. Shafinar bt. Ab. Majid (DHB)

i) Program Seni Kulinari (HSK // DHA)

Ketua Program : En. Mohamad Shamim bin Mohd Shukri (SPK)

Ketua Bengkel (ERT) : Pn. Sarini bt. Yahaya (Outreach PPM/Aset)

S/U Program

: Pn. Nor Zahira binti Ismail (Inovasi)

Pensyarah

: Pn. Maslina bt. Hasim (UPLI)

: En. Rosli b. Ahmad (OSHA/Alumni)

: Pn. Noor Faradila bt. Mansor (KJPP)

: Pn. Wan Raihanah bt. Wan Ramli (SU MQA)

: Cik Rasyeeda bt. Rohizam (MQA)

: Pn. Nor Aisyah Jatin (SE)

: Cik Nursyahirah Balqis bt. Mohd Zaini (SKM MT)

: Pn. Siti Nazirah bt. Abu Hassan (SKM ST/CA)

: Pn. Nabilah Syuhada bt. Rozali (Disiplin)

: Cik Nabilah bt. Kamaruddin (SU Jabatan /EKSA)

: Pn. Nor Aklia bt. Mat Akhair (PTA)

: En. Mohd Syamil b. Sapri (OBE)

: Cik Siti Nurani Binti Mat Husin(KV Skills)

: Pn. Marzyah Binti Omar (Penyelaras SVM/SU Mesyuarat)

: Cik Norshamira binti Mat Nasir (Disiplin/Outreach SK)

ii)

Program Bakeri & Pastri (HBP//DHB)

Ketua Program : Pn. Syazana bt Shaari (SPK)

Ketua Bengkel (ERT) : Pn. Sarini bt. Yahaya *(HSK)

SU Program

: Pn. Nur Eliana bt. Azanan (Outreach)

Pensyarah

: Pn. Hjh. Shafinar bt. Ab. Majid (KJH)

: Pn. Hani Hazwani bt. Mohd Pazai (MQA/OBE)

: Pn. Nurulamira bt. Abdullah (Penyelaras SKM)

: En. Mohd. Hafiz bin Abdullah (KV Skills/Inovasi/Alumni)

: Cik Ana Syahida bt Teridi (MQA)

: Pn. Nurul Syafiqah bt. Zulkepli (SE/CA)

: Pn. Rozila bt. Mamat (Penyelaras SVM)

: Pn. Hasnur Diyana bt. Muhammad (Tugas Khas)

: Cik. Nur Nadia Athirah bt. Abidin (OJT/Door Gifts)

: Cik. Saidatul Azwa Binti Hussin (OSHA/EKSA)

: Cik. Shila Binti Shaharaman (Pegawai Stor)

: Pn. Nur Syazwani Binti Zulkiflee (Aset)

83


i) Program Pengurusan Pelancongan (HPC // DHC)

Ketua Program : Pn. Armizadonna Wirdawati bt. Mohd.Radzi (PTA)

Pen. Ketua Program : Pn. Nurizan bt. Mokhtar (SKM/CA)

SU Program

: Pn. Nur Zafirah bt. Mohd Zakaria (SU MQA)

Pensyarah

: En. Mohd Rosmadi b. Ahmad (KUKK)

: En. Khairil Annuar b. Omar (KUICT/Inovasi)

: Pn. Juhairah bt. Jamaludin (DVM/ OBE)

: Pn. Salzana bt. Jaafar (SPK/EKSA)

: Pn. Farah bt. Mior Muhammad Najib (Pegawai Stor/Aset)

: En. Mohd Syafiq b. Mohd Kamil (SE)

: En. Mohamad Saifullah b. Mohamad Hassim

(Outreach/Disiplin)

: En. Sasitharan a/l Ramachadram (SVM)

: Cik Noor Hazirah Binti Mansor (OJT/OSHA)

(e)

JABATAN PERNIAGAAN (DB)

Ketua Jabatan

: En. Dazman Sazally bin Abd. Razak (Stok)

i) Program Pengurusan Perniagaan (BPP // DBF)

Ketua Program : Pn. Farzana bt Rahimmullah (MQA/DVM)

Ketua Bengkel : En. Mohd. Faizal b. Mohd. Othman (UPLI/Tracer

Study/Aset)

SU Program

: Pn. Noor Shahila bt. Mohammad Noor (SVM/LP/EKSA)

Pensyarah

: Pn. Noor Ashikin bt. Mohd Hanip (CA/SKM/Outreach)

: En Muhammad Syafiq Bin Akhyat (KV Skills/Inovasi)

: En. Muhammad Akmal b. Azmee (SE/PTA/OSHA)

4.4.2 JABATAN PENDIDIKAN UMUM

Ketua Jabatan

Setiausaha

Penolong Setiausaha

Ketua JK Tugas-tugas Khas

: Pn. Normah binti Busu (Bahasa Melayu)

: Cik. Nurul Aniza binti Hassan

: Cik Hajah Salina binti Othman

: En. Mohd Fadhli bin Ahmad

(i)

Unit Bahasa

Ketua Unit

: Pn. Fara Fadzlin binti Abdul Khalid (Bahasa Inggeris)

Penyelia Modul :

B. Melayu : Cik Sofiah binti Mohd

B. Inggeris (SVM&MPAK): Pn. Ruzana binti Romli

English for Comm. : Pn. Siti Aminah binti Kassa

English for Business : Pn. Fara Fadzlin binti Abdul Khalid

Bahasa Arab

: Pn. Nor Hapishah binti Brahan

Bahasa Cina

: En. Mohd Adam bin Abd. Razak

Kemahiran Dinamika : Cik Sofiah binti Mohd

Pensyarah :

# Bahasa Melayu :

84


: Cik Sofiah binti Mohd (KP)

: Pn. Mashitah binti Abdul Malik (TPSA)

: Pn. Normah binti Busu (KJPU)

: Cik Nurul Aniza binti Hassan

: Pn. Zam Zainayah binti Mohamad

: Cik Hajah Salina binti Othman

: Pn. Zaharah binti Ahmad

: Pn. Noor Khafizah binti Mohd. Hasnawi

# Bahasa Inggeris : Pn. Ruzana binti Romli (KP)

: Pn. Lily Zanariah binti Zali (KJK)

: Pn. Nor Hayati binti Musa (KUHEP)

: Pn. Siti Aminah binti Kassa

: Pn. Fara Fadzlin binti Abdul Khalid (KUB)

# Bahasa Mandarin : En. Mohd Adam bin Abd. Razak

(ii)

Unit Sains & Matematik

Ketua Unit

: Pn. Norharzana binti Harun (Matematik) (GK)

Penyelia Modul:

Matematik (Diploma) : Pn. Noor Izzati binti Mohamad Fairobi (Matematik)

: En. Mohamad Shahir bin Mohamad Soberi

Matematik (SVM) : En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda

: Pn. Rosnani binti Shafai (GK)

Sains (Diploma) : Pn. Maisarah binti Mokhtar

: Pn. Noorliza binti Mohamad Ramly

Sains (SVM)

: Pn. Nur Syakila Hanim binti Shamsudin

: Pn. Norharzana binti Harun

MPAK (SKM Prog. Penuh): En. Khor Chern Yee

Pensyarah :

#Matematik:

#Sains

: En. Mohamad Shahir bin Mohamad Soberi (KP)

: Pn. Rosnani binti Shafai (GK)

: En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda

: Cik Norzulsuriana binti Yahaya

: En. Khor Chern Yee

: Pn. Noor Izzati binti Mohamad Fairobi

: Pn. Siti Rahimah binti Sopian (KP)

: Pn. Norharzana binti Harun (KU Sains & Matematik)

: Pn. Nur Syakila Hanim binti Shamsudin

: Pn. Nor Amira binti Fadzil

: Pn. Nor Fariha binti Abu Bakar

: Pn. Noorliza binti Mohamad Ramly

(iii)

Unit Kemanusiaan

Ketua Unit Kemanusiaan

Penyelia Modul

Sejarah

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral / Pengajian Moral

Pend. Asas Sahsiah (MPAK)

Pend. Jasmani & Kesihatan

Penghayatan Etika & Peradaban

: Pn. Nor Azura binti Tarli(Pendidikan Islam)(GK)

: Pn. Nurul Madihah binti Mohd Nawawi

: Pn. Siti Nor Azizah binti Mukhtar

: Pn. Noor Khafizah binti Mohd. Hasnawi

: En. Hafizzudin binti Ramli

: En. Ahmad Kamil Ariff bin Zainol

: En. Mohd Fadhli bin Ahmad

85


Pengajian Islam : Pn. Siti Nor Azizah binti Mukhtar

Pengurusan Kewangan

: Pn. Noor Izzati binti Mohamad Fairobi

Asas Ekonomi

: En. Khor Chern Yee

Asas Perakaunan

: En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda

Asas Pemasaran

: En. Khor Chern Yee

Asas Pengurusan

: En. Khor Chern Yee

Unit Beruniform

: Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

Pensyarah :

# Sejarah : Pn. Nurul Madihah binti Mohd Nawawi (KP)

: Pn. Fairuz binti Dziaudin (KU Teras Umum)

: En. Mohd Fadhli b. Ahmad

: Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

# Pendidikan Islam : Pn. Noor Azizah binti Mukhtar (KP)

: Pn. Nor Azura binti Tarli (KU Kemanusiaan/GK)

: Pn. Nor Hapishah binti Brahan

: En. Hafizuddin bin Ramli

: Pn. Roniza binti Darus

# Pendidikan Moral : Pn. Noor Khafizah binti Mohd. Hasnawi

# Pendidikan Jasmani & Kesihatan (PJK)

: En. Ahmad Kamil Ariff bin Zainol (KP)

: Pn. Hajah Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

: En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

: Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

iv)

Unit Teras Umum

Ketua Unit

: Pn. Fairuz bt. Dziaudin (Sejarah)

Penyelia Modul

Keusahawanan

Etika Profesionalisme

Khidmat Komuniti

: Cik Norzulsuriana binti Yahaya

: Pn. Noor Khafizah binti Mohd. Hasnawi

: Pn. Roniza binti Darus

Core Abilites (CA) SVM

MTA

MTK

ETE

HPC

HBP

HSK

BPP

: Pn. Nor Alifah Zakiah binti Md Noh

: Pn. Norharzana binti Harun

: Pn. Norsuhaida bt. Abd. Rahman

: Pn. Nur Syakila Hanim binti Shamsudin

: Pn. Amira Eleza binti Azemi

: Pn. Siti Rahimah binti Sopian

: Pn. Nurizan binti Mokhtar

: Pn. Nor Fariha binti Abu Bakar

: Pn. Nurul Syafiqah binti Zulkepli

: Cik Siti Nur Nabihah bt. Ahmad fauzi

: Pn. Siti Nazirah binti Abu Hassan

: Pn. Maisarah binti Mokhtar

: Pn. Noor Ashikin binti Mohd Hanip

: Pn. Noorliza binti Mohamad Ramly

86


SENARAI NAMA PIC KELAS-KELAS AKADEMIK, JABATAN PENDIDIKAN UMUM, KOLEJ

VOKASIONAL LANGKAWI TAHUN 2023

Bil KELAS-KELAS AKADEMIK SENARAI NAMA PIC

Panitia Bahasa Melayu Blok Sri Langoon & Sri Duyung

1. LG 1 Pn. Noor Khafizah binti Mohd. Hasnawi

2. LG 2 Cik Nurul Aniza binti Hassan

3. LG 3 Pn. Zaharah binti Ahmad

4. LG 4 Pn. Normah binti Busu

5. LG 7 (Bakeri & Pastri) Pn. Hani Hazwani binti Mohd. Pazai

6. LG 8 (Bilik Khas Anjung Bahasa) Pn. Hajah Salina binti Othman

7. DY 10 (Blok Sri Duyung) Cik Sofiah binti Mohd

(Ketua Panitia Bahasa Melayu)

Panitia Bahasa Inggeris

Blok Sri Langoon & Sri Duyung

8. LG 5 Pn. Ruzana binti Romli (Ketua Panitia BI)

9. LG 6 Pn. Fara Fadzlin binti Abd. Khalid (KU Bahasa)

10. Bilik Khas Bahasa Inggeris

(Blok Sri Duyung)

Panitia Sejarah

Pn. Siti Aminah binti Kassa

Blok Sri Dangli

11. DL 5 Pn. Fairuz binti Dziaudin

(Ketua Unit Teras Umum)

12. DL 6 Pn. Nurul Madihah bt. Mohd Nawawi

(Ketua Panitia Sejarah)

13. DY 11 (Bilik Khas Sejarah)

Blok Sri Duyung

Panitia Pendidikan Islam

En. Mohd Fadhli b. Ahmad

Blok Sri Dangli

14. DL 1 Pn. Nor Azura binti Tarli

(GK/Ketua Unit Kemanusiaan)

15. DL 2 Pn. Roniza binti Darus

16. DL 3 Pn. Siti Nor Azizah binti Mukhtar

(Ketua Panitia Pendidikan Islam)

17. Bilik Khas Pendidikan Islam

(Blok Sri Duyung)

Pn. Norhapishah binti Brahan

87


Panitia Matematik Blok Sri Duyung

18. DY 9 En. Mohd Adam bin Abd. Razak Adam

19. DY 12 Pn. Rosnani binti Shafai (Guru Kanan Sains &

Matematik)

20. DY 13 En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda

21. DY 14 Pn. Noor Izzati binti Mohamad Fairobi

22. DY 15 En. Mohamad Shahir bin Mohamad Soberi

(Ketua Panitia Matematik)

23. DY 16 Cik Norzulsuriana binti Yahaya

24. DY 17 Kelas Core Abilities

Pn. Amira Eleza Binti Azemi

Pn Nor Fariha Binti Abu Bakar

Bengkel Pelancongan

Blok Sri Duyung

25 DY 6 Pn. Juhairah Binti Jamaludin

26 Bilik Guru lelaki ? Pn. Farah Binti Mior Muhammad Najib

Makmal Sains

Blok Sri Balar

27. Makmal Fizik 1 Pn. Nor Amira binti Fadzil

28. Makmal Fizik 2 Pn. Maisarah binti Mokhtar

29. Makmal Fizik 3 Pn. Nor Fariha binti Abu Bakar

30. Makmal Sains 4 Pn. Siti Rahimah binti Sopian

(Ketua Panitia Matematik)

31. Makmal Kimia Pn. Noorliza binti Mohamad Ramly

Pn. Nur Syakila Hanim binti Shamsudin

32. Makmal Biologi Pn. Norharzana binti Harun

(KU Sains & Matematik)

88


4.4.7 JABATAN PENTAKSIRAN & PENILAIAN

Pengerusi

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

Timbalan Pengerusi

: En. Mat Yusuff bin Saad

Naib Pengerusi

: Pn. Mashitah binti Abdul Malik

Naib Pengerusi II

: Pn. Lily Zanariah binti Zali

Ketua Jabatan

: Pn. Noor Faradila binti Mansor

Ketua Unit

: Pn. Noorliza binti Mohamad Ramly

Penyelaras

Kohort 2021

Kohort 2022

Pegawai Cetakan dan

Pembungkusan Kertas

Soalan

Persiapan Tempat

Peperiksaan

UNIT PENSIJILAN

Ketua Unit

Penyelaras

KOHORT 2021

KOHORT 2022

: Cik Siti Nurani binti Mat Husin

: Pn. Nor Fariha binti Abu Bakar

: En. Khairul Nizam b. Kamaludin

: En. Kamarulzaman b. Mangshor

: En. Amirul Mohamad Khuldi b. Muda

: En. Mohamad Saifullah b. Mohamad Hassim

: En. Mohd Fadhli b. Ahmad

: Pn. Rosnani binti Shafai

: Cik Norshamira binti Mohd Nasir

: En. Mohd Faizal bin Mohd Othman

Pengurusan Sijil dan Keputusan Pelajar

Program Diploma

Program SVM

Pengurusan di Pejabat

: Cik Ana Syahida bt. Teridi

: Cik Nur Syahirah Balqis bt. Mohamad Zaini

: Puan Nur Zayani bt. Sobri

Pengurusan MPAK dan SPM

Penyelaras

Penolong Penyelaras

Pengurusan SKM

Penyelaras

: En. Hafizuddin b. Ramli

: Pn. Nor Azura bt. Busu

: Cik Rasyeeda bt. Rohizam

89


4.5 UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI (UPLI)

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi

Naib Pengerusi II

Ketua Unit

Penyelaras

Setiausaha

Penyelaras Latihan Industri (OJT)

Penyelaras Latihan & Pensijilan

(CIDB Green Card)

Penyelia OJT Program

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

: En. Mat Yusuff bin Saad

: Pn. Mashitah binti Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah binti Zali

: En. Wan Hamzari bin Wan Hamid

: Pn. Sarini binti Yahaya

: Cik Shila binti Shaharaman

: Pn. Nabilah Syuhada bt. Rozali

: En. Afandi b. Ismail

: Pn. Nor Hazirah bt. Mansor (PLC)

: Pn. Maslina bt. Hasim (HSK)

: Cik Nur Nadia Athirah bt. Abidin (HBP)

: En. Mohd Faizal b. Mohd Othman (BPP)

: En. Muhammad Aznan b. Zakaria (MTA)

: En. Muhammad Hafiz b. Ahmad (ETE)

: En. Ahmad Azwan b. Ahmad Hulmi (PTE)

: Pn. Nurul Fatiha bt. Che Jamin (MTK)

: Pn. Nor Azura bt. Busu (RBC)

4.6 JK JADUAL WAKTU

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha

AJK

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: Pn. Nor Azura bt. Tarli

: Pn. Siti Rahimah bt. Sopian

: En. Mohd Syamil b. Sapri

: Cik Saidatul Azwa Binti Hussin

: Cik Nurul Aniza binti Hassan

: Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi

90


4.7 JK PERTANDINGAN KV SKILLS

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

Pen. Penyelaras

Urus Setia

AJK

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En Ahmad Azwan b. Ahmad Hulmi

: Cik Siti Nurani binti Mat Husin

: En. Mohd. Hafiz b. Ahmad

: Pn. Nor Alifah Zakiah bt. Md. Noh

: Cik Rasyeeda bt. Rohizam

: Semua Penyelia KV Skills Program

: Semua Ketua Program

4.8 JK PENGURUSAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Penyelaras

AJK

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad

: En. Mat Yusuff b. Saad

: Pn. Mashitah bt. Abdul Malik

: Pn. Lily Zanariah bt. Zali

: En. Zulkarnain bin Zainuddin

: Semua Penyelia PTA Program

91


PETUNJUK PRESTASI UTAMA PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

TAHUN 2023

BIDANG BIL KPI

PENGURUSAN HAL

EHWAL PELAJAR

1 Memastikan peratus kehadiran pelajar ke kolej meningkat

daripada 85% kepada 90%.

2 Memastikan enrolmen pengambilan pelajar baharu (1 SVM/

4 SKM) meningkat daripada 93.7% kepada 95%.

3 Memastikan Kafeteria Tanjung Tirai memperoleh Gred A

dalam penilaian oleh PPD dan PKD.

4 Memastikan Dewan Makan Seri Telani memperoleh Gred A

dalam penilaian oleh PPD dan PKD.

5 Memastikan penurunan kes salah laku pelajar sebanyak 20%

berbanding rekod tahun lepas di peringkat kolej.

6 Memastikan sifar kes buli dalam kalangan pelajar di

peringkat kolej.

7 Memastikan penurunan kadar ponteng kelas sebanyak 20%

daripada rekod tahun lepas di peringkat kolej.

8 Memastikan 100% maklumat pelajar dalam APDM dan

SSDM dikemas kini pada setiap hujung bulan.

9 Memastikan 100% pelajar B40 bagi setiap kohort mendapat

bantuan sama ada daripa BKP, BAP, Bantuan Khas

Kerajaan, NGO (LADA,YPM, Petronas, Zakat dll).

10 Memastikan MPP melaksanakan satu sesi Lawatan

Penandaarasan ke mana-mana IPT.

11 Memastikan MPP melaksanakan satu program kepimpinan

di peringkat zon dan kebangsaan.

12 Memastikan pelajar memperoleh 6 pingat/ anugerah dalam

pertandingan yang dianjur dan dikelolakan oleh Unit

SUMUR di peringkat daerah dan 1 pingat/ anugerah di

peringkat negeri.

13 Memastikan 100% pelajar 1 & 2 SVM dan 4 & 5 SKM

menerima buku teks Bahasa Melayu dan Sejarah.

14 Memastikan 10 orang pelajar terawal hadir tanpa salah laku

ke kolej pada setiap bulan menerima Kupon Penghargaan

Makanan dan cenderamata.

15 Memastikan setiap pelajar yang ditimpa musibah mendapat

bantuan tidak lewat daripada sebulan selepas kes berlaku.

92


16 Memastikan Program Ziarah Cakna terhadap pelajar yang

ditimpa musibah atau menghadapi masalah dijalankan tidak

lewat daripada sebulan selepas kes berlaku.

17 Memastikan wakil daripada MPP dan JPR menyertai

Program Pengantarabangsaan sekali dalam setahun.

18 Memastikan Program Khidmat Komuniti dalam kalangan

pelajar kolej dijalankan sebanyak 3 kali.

PENGURUSAN

KOKURIKULUM

1 Memastikan mesyuarat/ perjumpaan/ aktiviti kokurikulum

diadakan sebanyak 10 kali dalam setahun pengajian.

2 Memastikan peratus kehadiran pelajar dalam aktiviti

kokurikulum meningkat kepada 90%.

3 Memastikan pencapaian dengan 5 pingat bagi peringkat

MSSD dan 1 pingat bagi peringkat MSSK.

4 Memastikan pencapaian dengan memperoleh pingat bagi

setiap acara yang disertai dalam VOKTEK peringkat Zon.

5 Memastikan pencapaian dengan memperoleh 2 pingat dalam

VOKTEK peringkat Kebangsaan.

PENGURUSAN

RESIDENSI

1 Memastikan lantikan warden adalah menepati nisbah pelajar

penghuni Residensi.

2 Memastikan bilangan penghuni adalah mencapai kapasiti

maksimum iaitu 450 orang.

3 Memastikan JPR melaksanakan satu sesi Lawatan

Penandaarasan ke mana-mana residensi KV/SMT.

4 Memastikan Keputusan Penilaian Asrama KVSMT Tahun

2023 meningkat kepada 80% (4 Bintang) berbanding 70.54

(3 Bintang) pada tahun 2022.

5 Memastikan Program Khidmat Komuniti dijalankan

sebanyak 3 kali.

93


5.0 PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Setiausaha I : Pn. Nur Sha Ema Bakar (Unit Psikologi dan Kerjaya)

Setiausaha II : Pn. Nor Hayati Binti Musa (KU Hal Ehwal Pelajar)

AJK : Pn. Nor Hayati Binti Musa (Unit Hal Ehwal Pelajar)

: Pn. Nur Sha Ema Bakar (Unit Psikologi dan Kerjaya)

: En. Yusnifadzly Bin Mat Esoff (Unit Pengurusan Residensi)

: En. Sasitharan a/l Ramachandran (Unit Pusat Sumber - Guru Media)

: En. Khairil Annuar Bin Omar (Unit Teknologi Maklumat)

: Cik Nur Nadia Athirah Binti Abidin (Unit Komunikasi Korporat)

: En Ahmad Kamil Ariff Bin Zainol (Unit Sukan dan Kokurikulum)

: Pn. Nor Azura Binti Tarli (Penyelaras Program SUMUR)

5.1 UNIT HAL EHWAL PELAJAR

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Ketua Unit

: Pn. Nor Hayati Binti Musa

Penolong Ketua Unit : Pn. Norhapishah binti Brahan

Setiausaha

: Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi

Urus Setia : Pn. Siti Rahimah Binti Sopian (Akaun SVM)

: Cik Norzulsuriana Binti Yahaya (Akaun Diploma)

APDM : Pn. Zaharah Binti Ahmad (APDM)

5.1.2 Jawatankuasa Pengurusan Disiplin

Ketua : En. Helmy Najib bin Yusof (MTA)

Pen Ketua : En. Hafizuddin Bin Ramli (UMUM)

Setiausaha : Cik Noor Syafiqah binti Ahmad Nordin (ETE)

Pen. Setiausaha : Pn. Norsuhaida Binti Abdul Rahman

(SSDM)

AJK : En. Mohd Syafiq Bin Akhyat (BPP)

: Pn. Nabilah Syuhada Binti Rozali (HSK)

: Pn. Nur Syazwani binti Zulkiflee (HBP)

94


: Pn. Nur Zafirah binti Mohd Zakaria (SSDM)

: En. Mohamad Saifullah bin Mohamad Hassim (HPC)

: Pn. Nor Azira Binti Ismail (MTA)

: Cik Raja Nur Atiqah Hanim Bt. Mohamad Faudzi (SSDM)

: En. Mohamad Syafiq Bin Shaufi (MTK)

: Pn. Nur Raidah Binti Mustapa (PTE)

: Tn. Hj. Muhammad Tamizi Bin Awang (RBC)

: En. Yusnifadly Bin Mat Esoff (RBC)

5.1.3 Jawatankuasa Pengambilan, Pendaftaran dan Pertukaran Pelajar

Ketua : Tn. Hj. Muhamad Tamizi Bin Awang

AJK : Pn. Zaharah Binti Ahmad (APDM)

: Pn. Nurul Madihah Binti Mohd Nawawi (Penyelaras 1 SVM)

: Pn. Nur Syakila Hanim Binti Shamsudin (Penyelaras 2 SVM)

: Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi (Penyelaras 1 Diploma)

: En. Mohamad Shahir Bin Mohamad Soberi (Penyelaras 2 Diploma)

: Pn. Nor Aisyah Jatin (Penyelaras 4 & 5 SKM)

Pendaftaran

: Pn. Nor Hayati Binti Musa

: Pn. Norhapishah binti Brahan

: Tn. Hj. Muhammad Tamizi Bin Awang

: Pn. Zaharah Binti Ahmad

: Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi

: En. Khairil Annuar Bin Omar

: Penyelaras Tahun 1 SVM

: Penyelaras Tingkatan 4 & 5 SKM

: MPP

: Ketua Unit Kolej Kediaman

: Ketua Unit Sukan dan Kokurikulum

: Koperasi KVL

Pertukaran

: Semua penyelaras Kohort

: Guru APDM

: Unit HEP

: Unit Psikologi & Kerjaya

Minggu Serasi : Pn. Nur Sha Ema Bakar

: Pn. Norkhalilah Binti Abd Razak

: (Kaunselor 3)

: Penyelaras Tahun 1 SVM

: Semua Penasihat Akademik 1 SVM

: Penyelaras Tingkatan 4 SKM

: Semua Penasihat Akademik 4 SKM

: Ketua Unit Kolej Kediaman

95


: Ketua Unit Sukan dan Kokurikulum

: MPP

: AJK UPK

5.1.4 Jawatankuasa Pengurusan Pelajar

Penyelaras 1 SVM

Penyelaras 2 SVM

Penyelaras 1 Diploma

Penyelaras 2 Diploma

Penyelaras Ting 4 & 5 SKM

: Pn. Nurul Madihah Binti Mohd Nawawi

: Pn. Nur Syakila Hanim Binti Shamsudin

: Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi

: En. Mohamad Shahir Bin Mohamad Soberi

: Pn. Nor Aisyah Jatin

1) Penasihat Akademik 1 SVM

Bil Nama Pensyarah Program

1 Pn. Norsuhaida binti Abd Rahman Teknologi Kimpalan

2 En. Muhammad Aznan bin Zakaria Teknologi Automotif

3 Pn. Amira Eleza binti Azemi Teknologi Elektrik

4 En. Mohd Syafiq bin Akhyat Pengurusan Perniagaan

5 Pn. Juhairah binti Jamaludin Pelancongan

6 Cik Saidatul Azwa binti Hussin Bakeri dan Pastri

7 En. Mohd Syamil bin Sapri Seni Kulinari

2) Penasihat Akademik 2 SVM

Bil Nama Pensyarah Program

1 En. Mohd Osman bin Ibrahim Teknologi Kimpalan

2 Pn. Nor Amira binti Fadzil Teknologi Automotif

3 Pn. Norharzana binti Harun Teknologi Elektrik

4 En. Mohamad Shahir bin Soberi Pengurusan Perniagaan

5 Pn. Farah binti Mior Muhammad Najib Pelancongan

6 Cik Nur Nadia Athirah binti Abidin Bakeri dan Pastri

7 Seni Kulinari

3) Penasihat Akademik 1 Diploma

Bil Nama Pensyarah Program

1 En. Mohd Alifsham bin Musa Teknologi Kimpalan

2 Pn. Nur Azira binti Ismail Teknologi Automotif

3 En. Muhammad Izzuddeen bin Khazali Teknologi Elektrik

4 Pn. Nor Shahila binti Mohamad Noor Pengurusan Perniagaan

5 Pn. Salzana binti Jaaffar Pelancongan

6 Cik Shila binti Shaharaman Bakeri dan Pastri

7 Pn. Nor Aklia binti Mat Akhair Seni Kulinari

96


4) Penasihat Akademik 2 Diploma

Bil Nama Pensyarah Program

1 Cik Noor Syafiqah binti Ahmad Nordin Teknologi Elektrik

2 Pn. Noor Ashikin binti Mohd Hanip Pengurusan Perniagaan

3 Pn. Nur Zafirah binti Mohd Zakaria Pelancongan

4 En. Mohd Hafiz bin Abdullah Bakeri dan Pastri

5 Pn. Nabilah Syuhada binti Rozali Seni Kulinari

5) Penasihat Akademik SKM Program Penuh

Bil Nama Pensyarah Program

1. Pn. Nor Aisyah Jatin 5PPM

2 En. Ahmad Azwan bin Ahmad Hulmi 5 PTE

3 Cik Liana binti Noor Jasni 5 RBC

4 En. Rosli bin Ahmad 4 PPM

5 En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda 4 PTE

6 En. Abdul Rahim bin Ahmad 4 RBC

5.1.5 Pengurusan Pelajar Luar Asrama

Ketua

AJK

: En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda

: Pn. Noor Atikah binti Allias

: Pn. Nur Raidah binti Mustapa

5.1.6 Pengurusan Kedatangan Pelajar

Ketua : Pn. Wan Raihanah binti Wan Ramli ( Data Ponteng )

Penolong : Pn. Norhapishah binti Brahan

AJK : Penyelaras Diploma Tahun 1 & 2.

: Penyelaras SVM Tahun 1 & 2.

: Penyelaras SKM Ting 4 & 5.

: Pn. Zaharah Binti Ahmad (APDM).

5.1.7 Jawatankuasa Penasihat Majlis Perwakilan Pelajar

Ketua

AJK

: En. Mohd Syafiq bin Akhyat

: Pn. Amira Eleza binti Azemi

: Cik Ana Syahida binti Teridi

97


: Pn. Nor Afiza binti Azhar

: (Kaunselor 3)

5.1.8 Jawatankuasa Biasiswa

Ketua

AJK

: Pn. Siti Noor Azizah Binti Mukhtar

: Pn. Marzyah binti Omar

5.1.9 Jawatankuasa Pengurusan Kebajikan Pelajar

Ketua

Penolong

AJK

: Pn. Maisarah Binti Mokhtar (Insurans)

: Pn. Salzana binti Jaafar (Zakat)

: Pn. Nor Azura Binti Busu (BAP)

: Pn. Sarini binti Yahaya (BAP)

: Pn. Rozila binti Mamat (Sumbangan NGO/ LADA/YPM)

: Pn. Nor Aisyah Jatin(Sumbangan NGO/Petronas/e-Belia)

: En. Mohd. Syamil Bin Sapri (EMK/KWAMP)

: Tn. Hj. Ismail bin Chin (Sumbangan NGO/ Individu)

: Pn. Zaharah Binti Ahmad (APDM).

: Penyelaras Kohort

: Penasihat Akademik

: Warden

: Penyelia Asrama

: Penyelaras Pelajar Luar

5.1.10 Jawatankuasa Kesihatan, Rawatan dan Keselamatan

Ketua

Penolong

AJK

: En. Mohd Osman Bin Ibrahim (AEDES / Pandemik / Khas)

: Pn. Nabilah Binti Kamarudin (AEDES / Pandemik / Khas)

: Pn. Noorliza Binti Mohamad Ramly (Talasemia)

: Pn. Rosnani binti Shafai (Talasemia)

: En. Ahmad Azwan Bin Ahmad Hulmi (Kemalangan)

: Cik Siti Salbiah binti Ahmad (Kemalangan)

5.1.11 Jawatankuasa Pengurusan SPBT

Ketua

AJK

: Pn. Ruzana Binti Romli

: Pn. Nur Syakila Hanim binti Shamsudin

: Cik Siti Salbiah binti Ahmad

: Semua Ketua Unit Akademik

98


5.1.12 Jawatankuasa Kafeteria Tanjung Tirai

Ketua

AJK

: Cik Hjh. Salina binti Othman

: Pn. Nurul Syafiqah binti Zulkepli

: En. Mohd Ashraf bin Mohd Jamil

: Pn. Nadia binti Basar

: Pn. Nur Zayani binti Sobri

5.1.13 Jawatankuasa Kad Matrik

Ketua

AJK

: Pn. Nor Shahila Binti Mohamad Nor

: En. Khor Chern Yee (Jurugambar)

: En. Mohd Syamil bin Sapri (Jurugambar)

: En. Mohamad Nazri Bin Morad @ Abdullah (Teknikal)

: Pn. Zaharah Binti Ahmad (APDM)

: Penyelaras Kohort

: Penasihat Akademik

5.2 UNIT PENGURUSAN RESIDENSI

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Ketua Unit : En. Yusnifadzly Bin Mat Esoff (Ketua Warden)

Penolong Ketua Unit : En. Muhammad Hafizhan Bin Zaide (Blok Saidina Umar)

Warden : En. Ahmad Kamil Ariff Bin Zainol (Blok Saidina Othman)

: En. Mohd Faizal Bin Mohd Othman (Blok Saidina Ali)

: En. Muhammad Akmal Bin Azmee (Blok Saidina Abu Bakar)

: Cik Norshamira binti Mohd Nasir (Blok Saidatina Aisyah)

: Pn. Norkhalilah binti Abdul Razak (Blok Saidatina Khadijah)

: Cik Sofiah Binti Mohd (Blok Saidatina Habsah)

Pembantu Warden

: En. Mohd Fadhli Bin Ahmad

: En. Hafizuddin Bin Ramli

: En. Mohd Ashraf Bin Mohd Jamil

: En. Zulkarnain bin Zainuddin

: En. Mohd Nabil Arif bin Mohd Arsha

: Cik Shila binti Shaharaman

: Pn. Noor Hazirah binti Mansor

: Cik Saidatul Azwa binti Hussin

99


: Cik Raja Nur Atiqah Hanim binti R. Mohamad Faudzi

: Pn. Nur Syazwani binti Zulkiflee

: Cik Nurul Aniza binti Hassan

: Cik Siti Nurani binti Mat Husin

: Cik Siti Salbiah binti Ahmad

: Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

5.3 UNIT PSIKOLOGI DAN KERJAYA

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Ketua Unit

: Pn. Nur Sha Ema Bakar

Penolong Ketua Unit

: Pn. Norkhalilah Binti Abd Razak

: (Kaunselor 3)

AJK

: Cik Rasyeeda Binti Rohizam

: Pn. Hani Hazwani binti Mohd Pazai

: En. Mohd Hafiz bin Abdullah

: (Pensyarah X)

5.4 UNIT PUSAT SUMBER

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Ketua Unit

: En. Sasitharan a/l Ramachandram (Guru Media)

Penolong Ketua Unit I : Pn. Zam Zainayah binti Mohamad (Pengoperasian Pusat Sumber)

Penolong Ketua Unit II : Pn. Nabilah Syuhada binti Rozali

: Cik Nurul Aniza binti Hassan

AJK e-book

: En. Mohamad Saifullah Bin Mohamad Hasim

: (Pensyarah X)

JK Anjung Ilmu (Perpustakaan) dan Galeri

: Pn. Marzyah binti Omar

: Pn. Nadia binti Basar

100


5.4.1 Jawatankuasa Unit Teknologi Pendidikan

Ketua

: En. Mohd Syamil bin Sapri

Penolong

: En. Khor Chern Yee

Kad Pelajar & Operasi : Pn. Nor Shahila binti Mohamad Noor

Radio & Digital : En. Mohamad Nazri Bin Morad @ Abdullah

5.5 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Ketua Unit

: En. Khairil Annuar Bin Omar (Penyelaras Bestari)

Penolong Ketua Unit 1 : Pn. Nor Zahira binti Ismail

Penolong Ketua Unit 11 : En. Mohamad Nazri Bin Morad @ Abdullah (Juruteknik Komputer)

AJK

: En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda

: En. Dazman Sazally bin Abdul Razak

5.5.1 Jawatankuasa ICT

Penyelaras : En. Khairil Annuar Bin Omar

(i) Penyelia Makmal Komputer

Makmal Bestari : En. Khairil Anuar Bin Omar

Makmal Seri Dayang : En. Dazman Sazally bin Abdul Razak

Makmal Akses : En. Mohamad Nazri Bin Morad @ Abdullah

Makmal Pelancongan : Pn. Armizadonna Binti Mohd Radzi

(ii) Laman Web Kolej

Ketua

Penolong

AJK

(iii) P&P Eduweb TV

Ketua

Penolong

: En. Muhammad Izzudeen bin Khazali (Penyelaras Bestari)

: Cik Ana Syahida binti Teridi

: En. Mohamad Nazri Bin Morad @ Abdullah

: En. Sasitharan a/l Ramachandram (Guru Media)

: Cik Norshamira binti Mohd Nasir (Facebook)

: Cik Nurul Aniza binti Hassan (TikTok)

: Cik Shila binti Shaharaman (Instagram)

: En. Muhammad Faiz Bin Roslan

: Pn. Nor Shahila Binti Mohd Noor

101


5.5.2 Jawatankuasa Pengurusan Data dan Maklumat

Penyelaras : Pn. Noor Khafizah Binti Mohd Hasnawi

Pengelola Data

E-operasi

: Pn. Noor Khafizah Binti Mohd Hasnawi

EMIS/e-Profile/e-Pangkat/

: Pn. Noor Khafizah Binti Mohd Hasnawi

Pengurusan Pentadbiran (BPLTV) : Pn. Noor Khafizah Binti Mohd Hasnawi

Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) : Pn. Noor Khafizah Binti Mohd Hasnawi

Rekod Pendaftaran KV

: Tn. Hj. Muhammad Tamizi Bin Awang

Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) : Pn. Zaharah Binti Ahmad (APDM)

Kebajikan Pelajar

: Pn. Maisarah binti Mokhtar

Biasiswa

: Pn. Siti Noor Azizah Binti Mukhtar

5.6 UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Ketua Unit

: Cik Nur Nadia Athirah Binti Abidin

Penolong Ketua Unit

: En. Zulkarnain bin Zainuddin

JK Media

JK Lawatan Luar

JK Program Antarabangsa

Jurugambar

: En. Sasitharan a/l Ramachandram

: Cik Nur Nadia Athirah Binti Abidin

: En. Wan Luqaman Harize bin Wan Abdullah

: Pn. Fara Fadzlin binti Abd Khalid

: En. Khor Chern Yee

: En. Mohd Syamil bin Sapri

: Ahli Kelab Fotografi

5.6.1 Jawatankuasa Pengurusan Outreach

Ketua

Penolong Ketua

Setiausaha I

Setiausaha II

: Cik Nur Nadia Athirah Binti Abidin

: En. Mohd Rosmadi Bin Ahmad

: Pn. Nur Sha Ema Bakar

: Pn. Norkhalilah Binti Abd Razak

Penyelia Outreach Peringkat Program :

Program

Seni Kulinari

Penyediaan &

Pembuatan Makanan

Bakeri & Pastri

Penyelia

1. Cik Norshamira binti Mohd Nasir

2. Pn. Siti Rahimah binti Sopian

3. Pn. Sarini binti Yahaya

4. En. Mohd Fadhli bin Ahmad

5. Pn. Nur Eliana binti Azanan

6. Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

102


Pelancongan

Pengurusan Perniagaan

Teknologi Kimpalan

Teknologi Automotif

Teknologi Elektrik

Teknologi Elektronik

Teknologi Pembinaan

7. En. Mohamad Saifullah Bin Mohamad Hassim

8. Pn. Nor Fariha binti Abu Bakar

9. Pn. Noor Ashikin Binti Mohd Hanip

10. Pn. Siti Aminah binti Kassa

11. Pn. Nurul Fatihah binti Che Jamin @ Abd Hamid

12. Cik Nurul Aniza binti Hassan

13. Cik Raja Nur Atiqah Hanim binti R. Mohamad Faudzi

14. Pn. Fara Fadzlin binti Abd Khalid

15. En. Muhammad Izzudeen Bin Khazali

16. En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda

17. En. Ahmad Azwan bin Ahmad Hulmi

18. Pn. Nur Syakila Hanim binti Shamsudin

19. Pn. Nor Afiza binti Azhar

20. (Pensyarah X)

5.6.2 Jawatankuasa Program Pengantarabangsaan

Penyelaras

Pen. Penyelaras

AJK

: En. Wan Luqaman Harize bin Wan Abdullah

: En. Mohd Rosmadi Bin Ahmad

: Pn. Norkhalilah Binti Abd Razak

: Pn. Juhairah binti Jamaludin

: Pn. Fara Fadzlin binti Abd Khalid (B. Inggeris)

: Pn. Norhapishah Binti Brahan (B. Arab)

: En. Mohd Adam Bin Abdul Razak (B. Mandarin)

: Pn. Nor Aisyah Jatin (B. Thai)

: En. Mohd Syafiq bin Akhyat (MPP)

5.7 UNIT SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Penyelaras Program : Pn. Nor Azura binti Tarli

Setiausaha I

: Pn. Nur Sha Ema Bakar

Naib Setiausaha : (Pensyarah X)

Bendahari

: Cik Nurul Aniza binti Hassan

5.7.1 Unit Perancangan

Ketua : Pn. Norkhalilah binti Abd Razak

5.7.1.1 Unit Modul Budi Bahasa

Ketua : Pn. Noor Khafizah binti Mohd Hasnawi

Penolong : Pn. Zaharah binti Ahmad

5.7.1.2 Unit Modul Jati Diri

Ketua : En. Mohd Fadhli bin Ahmad

Penolong : Pn. Nurul Madihah binti Mohd Nawawi

103


5.7.1.3 Unit Modul Penampilan Diri

Ketua : Cik Siti Nur Nabihah binti Ahmad Fauzi

Penolong : Cik Hjh Salina binti Othman

5.7.1.4 Unit Modul Mutadayyin

Ketua : En. Hafizuddin bin Ramli

Penolong : Pn. Siti Noor Azizah binti Mukhtar

AJK

: Pn. Norhapishah binti Brahan

5.7.2 Unit Pelaksanaan

Ketua

AJK

: Pn. Fairuz binti Dziaudin

: Semua penyelaras kelas

: Semua guru mentor

: Naqib dan naqibah (pelajar)

5.7.3 Unit Pendokumentasian

Ketua

Penolong

AJK

: En. Khor Chern Yee

: Pn. Nurul Syafiqah binti Zulkepli

: Cik Siti Salbiah binti Ahmad (MTK)

: En. Ramanan a/l Paramasnam (ETE)

: Cik Siti Nurani binti Mat Husin (HSK)

: Cik Shila binti Shaharaman (HBP)

: Pn. Noor Shahila binti Mohamad Noor (BPP)

: En. Muhammad Hafizhan bin Zaide (MTA)

: Pn. Juhairah binti Jamaludin (HPC)

: Pn. Noor Atikah binti Allias (PTE)

: Pn. Nor Azura binti Busu (RBC)

5.7.4 Unit Penilaian

Ketua

AJK

: Pn. Ruzana binti Romli

: En. Helmy Najib bin Yusuf (MTA)

: Pn. Hani Hazwani binti Mohd Pazai (HBP)

: En. Mohammad Syafiq bin Saufi (MTK)

: En. Mohd Syafiq bin Akhyat (BPP)

: Pn. Wan Raihanah bin Wan Ramli (HSK)

: Pn. Nabilah binti Kamarudin (PPM)

: Cik Liana binti Noor Jasni (RBC)

: Pn. Nur Raidah binti Mustapa (PTE)

: Pn. Salzana binti Jaaffar (HPC)

: Pn. Amira Eleza binti Azemi (ETE)

104


5.8 UNIT SUKAN DAN KOKURIKULUM

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timbalan pengerusi : Pn. Mashitah Binti Abdul Malik (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi I : En. Mat Yusuff bin Saad (Timbalan Pengarah Akademik)

Naib Pengerusi II : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Ketua Unit

: En. Ahmad Kamil Ariff Bin Zainol

Penolong Ketua Unit

: Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi

5.9.1 MAJLIS SUKAN DAN KOKURIKULUM KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

5.9.1.1 MAJLIS SUKAN KOLEJ (MSK)

1. Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi (K)

2. En. Ahmad Kamil Ariff Bin Zainol

3. Pn. Norhapishah Binti Brahan

4. En. Mohd Adam Bin Abdul Razak

5. En. Hafizuddin Bin Ramli

6. En. Mohd Fadhli Bin Ahmad

7. Cik Nurulamira Binti Abdullah

8. Pn. Nor Aisyah Jatin

9. Tn. Hj. Muhammad Tamizi Bin Awang

10. Cik Nurul Aniza binti Hassan

11. En. Yusnifadzly Bin Mat Esoff

12. En. Khor Chern Yee

13. En. Mohd Syamil bin Sapri

14. En. Mohd Faizal bin Mohd Othman

5.9.1.2 PRASARANA DAN PENGANGKUTAN

1 En. Mohd Fadhli Bin Ahmad (K)

2 En. Helmy Najib Bin Yusof

3 En. Mohd Nazli Bin Mohd Noor

4 En. Mohd Firdaus Bin Hussain

5.9.1.3 DATA/STATISTIK

1 Pn. Norhapishah Binti Brahan (K)

2 Cik Nurul Aniza binti Hassan

3 Nurulamira Binti Abdullah

4 Tn. Hj. Muhammad Tamizi Bin Awang

5.9.1.4 SUKAN BERPRESTASI TINGGI DAN AKTIVITI LUAR

1 En. Khairil Annuar Bin Omar (K)

2 En. Abdul Rahim Bin Ahmad

3 Cik Sharinah Binti Che Amdan

105


5.9.1.5 PENERBITAN DAN DOKUMENTASI

1 En. Khor Chern Yee

2 En. Mohd Syamil bin Sapri

3 En. Sasitharan a/l Ramachandram (Guru Media)

4 Cik Norshamira binti Mohd Nasir (Facebook)

5 Cik Nurul Aniza binti Hassan (TikTok)

6 Cik Shila binti Shaharaman (Instagram)

7 Ahli Kelab Fotografi

5.9.1.6 PENASIHAT HAL EHWAL AGAMA

1 En. Hafizuddin Bin Ramli

2 Pn. Nor Azura Binti Tarli

3 (Pensyarah X)

4 Pn. Siti Noor Azizah Binti Mukhtar

5 Pn. Norhapishah Binti Brahan

5.9.2 UNIT KOKURIKULUM

PENYELARAS UNIT KOKURIKULUM : En. Ahmad Kamil Ariff bin Zainol

PEN. PENYELARAS UNIT KOKURIKULUM : En. Mohd Fadhli Bin Ahmad

5.9.2.1 BADAN BERUNIFORM

SETIAUSAHA

: En. Mohd Rosmadi bin Ahmad

KADET JABATAN PERTAHANAN AWAM (KAPA/JPAM)

1 Pn. Siti Rahimah Binti Sopian (K)

2 Pn. Noor Faradila Binti Mansor

3 En. Muhammad Akmal Bin Azmee Sulaiman

4 Cik Sofiah Binti Mohd

5 Pn. Marzyah Binti Omar

KADET POLIS

1 Pn. Amira Eleza binti Azemi (K)

2 Cik Noor Syafiqah Binti Ahmad Nordin

3 Pn. Wan Raihanah binti Wan Ramli

4 Pn. Nur Raidah Binti Mustapa

5 En. Rosli Bin Ahmad

KADET REMAJA SEKOLAH

1 Cik Nur Nadia Athirah Binti Abidin (K)

2 En. Ruzaini Bin Yusop

3 Pn. Nor Aklia Binti Mat Akhair

4 En. Mohd Rosmadi bin Ahmad

5

106


KADET BOMBA

1 Cik Nurul Aniza binti Hassan (K)

2 En. Khairil Annuar Bin Omar

3 Pn. Nor Shahila Binti Mohamad Noor

4 Cik Aminadia Bt Aznam

5 Pn. Nor Afiza Binti Azhar

SILAT CEKAK

1 En. Afandi Bin Ismail (K)

2 Tn. Hj. Muhammad Tamizi Bin Awang

3 Cik Saidatul Azwa binti Hussin

4 Cik Shila binti Shaharaman

SILAT GAYONG

1 En. Wan Hamzari Bin Wan Hamid (K)

2 En. Yusnifadzly Bin Mat Esoff

3 Pn. Noor Atikah Binti Allias

4 Cik Siti Nurani binti Mat Husin

5.9.2.2 KELAB DAN PERSATUAN

SETIAUSAHA : Pn. Siti Aminah binti Kassa

KELAB FOTOGRAFI

1 En. Mohd Syamil bin Sapri (K)

2 En. Sasitharan A/L Ramachandram

3 En. Khor Chern Yee

4 Cik Hjh. Salina Bt Othman

5 Pn. Maisarah Binti Mokhtar

KELAB GEOPARK

1 Pn. Nur Syazwani binti Zulkiflee (K)

2 Pn. Fairuz Binti Dziaudin

3 Pn. Nurul Madihah Binti Mohd Nawawi

4 Pn. Salzana binti Jaaffar

KELAB HOSPITALITI

1 Pn. Juhairah Binti Jamaludin (K)

2 Pn. Nabilah Binti Kamaruddin

3 Pn. Sarini binti Yahaya

4 En. Mohamad Shamim Bin Mohd Shukri

5 Pn. Hjh. Shafinar Bt Hj. Ab Majid

KELAB PERNIAGAAN

1 En. Mohd Faizal bin Mohd Othman (K)

2 En. Dazman Sazally bin Abdul Razak

3 Pn. Farzana binti Rahimullah

107


KELAB LANDSKAP DAN KECERIAAN

1 Pn. Nurul Fatiha Bt. Che Jamin @ Abd Hamid (K)

2 Tn. Hj. Ismail Bin Chin

3 En. Helmy Najib Bin Yusof

4 Pn. Norsuhaida Binti Abd Rahman

5 Pn. Normah Binti Busu

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

1 Pn. Nor Azura Binti Tarli (K)

2 Pn. Siti Noor Azizah Binti Mukhtar

3 Pn. Hani Hazwani Binti Mohd Pazai

4 Pn. Norhapishah binti Brahan

5

KELAB INOVASI KAPAL TERBANG KAWALAN JAUH

1 En. Aizat Lukman Bin Ahmad (K)

2 En. Mohd Nizwan Bin Abdullah

3 Cik Rasyeeda Binti Rohizam

4 Pn. Noorliza binti Mohamad Ramly

5

KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN

1 Pn. Norharzana Binti Harun (K)

2 Pn. Nur Zafirah Binti Mohd Zakaria

3 Pn. Farah Binti Mior Muhammad Najib

4 Pn. Maslina Binti Hasim

5 En. Muhammad Hafizhan bin Zaide

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

1 Pn. Siti Aminah Binti Kassa (K)

2 Pn. Ruzana Binti Romli

3 Pn. Fara Fadzlin Binti Abd. Khalid

4 Pn. Nor Hayati Bt Musa

KELAB PROSTAR & AADK

1 Pn. Nur Sha Ema Bakar (K)

2 Pn. Norkhalilah Binti Abd Razak

3 Pn. Zaharah Binti Ahmad

4 Pn. Nor Izzati Binti Mohamad Fairobi

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

1 Pn. Hasnur Diyana Binti Muhammad (K)

2 Cik Syazana Binti Shaari

3 Pn. Armizadonna Wirdawati Binti Mohd. Radzi

4 Cik Norzulsuriana Binti Yahaya

108


5.9.2.3 SUKAN DAN PERMAINAN

PENYELARAS UNIT SUKAN DAN PERMAINAN

PEN. PENYELARAS UNIT SUKAN DAN PERMAINAN

SETIAUSAHA

: Cik Siti Nur Nabihah Binti Ahmad Fauzi

: En. Mohd Adam bin Abdul Razak

: Pn. Zam Zainayah Bt Mohamad

BOLA JARING

1 Pn. Nor Fariha Binti Abu Bakar (K)

2 Pn. Nor Zahira Binti Ismail

3 Cik Ana Syahida Binti Teridi

4 Pn. Nurul Syafiqah Binti Zulkepli

5

SOFBOL

1 Cik Raja Nur Atiqah Hanim binti R Mohamad Faudzi (K)

2 Pn. Nurulamira Binti Abdullah

3 Pn. Nor Aisyah Jatin

4 Pn. Farzana Binti Rahimmullah

5 Pn. Noor Ashikin Binti Mohd Hanip

RAGBI

1 En. Mohd Syafiq bin Akhyat (K)

2 En. Wan Luqaman Harize Bin Wan Abdullah

3 En. Mohd Alifsham bin Musa

SEPAK TAKRAW

1 En. Mohd Osman Bin Ibrahim (K)

2 En. Muhammad Aznan bin Zakaria

3 En. Muhammad Izzuddeen bin Khazali

BOLA SEPAK

1 En. Amirul Mohamad Khuldi bin Muda (K)

2 En. Hafizuddin Bin Ramli

3 En. Mohammad Syafiq Bin Shaufi

BOLA TAMPAR

1 En. Zulkarnain bin Zainuddin (K)

2 En. Mohamad Shahir bin Mohd Soberi

3 Cik Norshamira binti Mohd Nasir

4 Pn. Noor Hazirah binti Mansor

5 Cik Siti Salbiah binti Ahmad

TEN PIN BOLING

1 Pn. Rosnani Bt Shafai (K)

2 En. Saipol Nizam Bin Hj. Mohd. Akhir

3 Pn. Rozila Binti Mamat

4 En. Mohd Hafiz Bin Abdullah

109


BOLA BALING

1 Cik Sharinah Binti Che Amdan (K)

2 En. Abdul Rahim Bin Ahmad

3 En. Mohamad Saifullah Bin Mohamad Hassim

4 Pn. Nur Eliana Binti Azanan

5 Pn. Nabilah Syuhada binti Rozali

BADMINTON

1 En. Ramanan a/l Paramasnam (K)

2 En. Muhammad Hafiz Bin Ahmad

3 Pn. Nor Alifah Zakiah Binti Md Noh

4 Pn. Nor Amira Binti Fadzil

CATUR

1 Pn. Nur Syakila Hanim Binti Shamsudin (K)

2 En. Ahmad Azwan Bin Ahmad Hulmi

4 En. Muhammad Faiz bin Roslan

5 Pn. Noor Khafizah Binti Mohd Hasnawi

AEROBIK

1 Pn. Nur Azira Binti Ismail (K)

2 Cik Liana Binti Noor Jasni

3 Pn. Nor Azura Binti Busu

4 Pn. Zam Zainayah Bt Mohamad

5.9.3 RUMAH SUKAN

PENYELARAS RUMAH SATRIA :

Aminadia Binti Aznam

1 Mohammad Akmal Bin Azmee (K)

2 Aizat Lukman Bin Ahmad

3 Saipol Nizam Bin Hj. Mohd Akhir

4 Muhammad Hafiz Bin Ahmad

5 Helmy Najib Bin Yusof

6 Rosli Bin Ahmad

7 Mohd Syafiq Bin Mohd Kamil

8 Mohamad Shahir Bin Mohamad Soberi

9 Salina Binti Othman

10 Fara Fadzlin Binti Abd. Khalid

11 Ruzana Binti Romli

12 Noorliza Binti Mohamad Ramly

13 Norharzana Binti Harun

14 Nor Afiza Binti Azhar

15 Nurul Fatiha Bt. Che Jamin @Abd Hami

16 Shafinar Bt Hj. Abd Majid

17 Syazana Binti Shaari

18 Nabilah Binti Kamaruddin

19 Sarini Bt Yahaya

20 Wan Raihanah Binti Wan Ramli

21 Juhairah Binti Jamaludin

22 Noor Ashikin Binti Mohd Hanip

23 Nor Shahila Binti Mohamad Noor

24 Marzyah Binti Omar

25 Zulkarnain bin Zainuddin

26 Shila binti Shaharaman

27

110


PENYELARAS RUMAH WIRA :

Mohd Nizwan Bin Abdullah

1 Sasitharan A/L Ramachandram (K)

2 Abdul Rahim Ahmad

3 Afandi Bin Ismail

4 Mohd Osman Bin Ibrahim

5 Muhammad Aznan Bin Zakaria

7 Khairil Anuar Bin Omar

8 Mohd Hafiz Bin Abdullah

9 Amira Eleza binti Azemi

10 Fairuz Binti Dzaiudin

11 Zam Zainayah Binti Mohamad

12 Noor Khafizah Binti Mohd Hasnawi

13 Siti Noor Azizah Binti Mukhtar

14 Nor Amira Binti Fadzil

15 Nur Syakila Hanim Binti Shamsudin

16 Saidatul Azwa binti Hussin

17 Nor Azura Binti Busu

18 Noor Syafiqah Binti Ahmad Noordin

19 Siti Amira Binti Che Azib

20 Hani Hazwani Binti Mohd Pazai

21 Nurul Syafiqah Binti Zulkepli

22 Ana Syahida Binti Teridi

23 Nabilah Syuhada Binti Rozali

24 Nor Zahira Binti Ismail

25 Nur Zafirah Binti Mohd Zakaria

26

27

PENYELARAS RUMAH WAJA :

Dazman Sazally Bin Abdul Razak

1 Ruzaini Bin Yusop (K)

2 Ahmad Azwan Bin Ahmad Hulmi

3 Siti Nurani binti Mat Husin

4 Mohd Faiz Bin Roslan

5 Amirul Mohamad Khuldi Bin Muda

6 Mohd Alifsham Bin Musa

7 Muhammad Hafizhan Bin Zaide

8 Wan Luqaman Harize Bin Wan Abdullah

9 Mohamad Saifullah Bin Mohamad Hassim

10 Siti Aminah Binti Kassa

11 Zaharah Binti Ahmad

12 Sofiah Binti Mohd

13 Nor Hayati Binti Musa

14 Norzulsuriana Binti Yahaya

15 Nurul Madihah Binti Mohd Nawawi

16 Siti Rahimah Binti Sopian

17 Liana Binti Noor Jasni

18 Noor Atikah Binti Alias

19 Norsuhaida Binti Abd Rahman

20 Nor Alifah Zakiah Binti Md Noh

21 Nur Eliana Binti Azanan

22 Rozila Binti Mamat

23 Nur Nadia Athirah Binti Abidin

24 Noor Faradila Binti Mansor

25 Rasyeeda Binti Rohizam

26 Armizadonna Binti Mohd. Radzi

27 Nur Syazwani binti Zulkiflee

PENYELARAS RUMAH PUTRA :

Sharinah Binti Che Amdan

1 Mohd Shamim Bin Mohd Shukri (K)

2 Muhammad Izzuddeen Bin Khazali

3 Ismail Bin Chin

4 Nur Sha Ema Bakar

6 Wan Hamzari Bin Wan Hamid

7 Mohammad Syafiq Bin Shaufi

8 Mohd Rosmadi Bin Ahmad

9 Noor Hazirah binti Mansor

10 Raja Nur Atiqah Hanim bt R Mohd Faudzi

11 Normah Binti Busu

12 Rosnani Binti Shafai

13 Nor Azura Binti Tarli

14 Maisarah Binti Mukhtar

15 Nor Fariha Binti Abu Bakar

16 Norkhalilah Binti Abd Razak

17 Nor Raidah Binti Mustapa

18 Nur Azira Binti Ismail

19 Maslina Binti Hasim

20 Nor Aklia Binti Mat Akhair

21 Farzana Binti Rahimmulah

22 Farah Binti Mior Muhammad Najib

23 Salzana Binti Jaaffar

24 Norshamira binti Mohd Nasir

25 Mohd Syamil bin Sapri

26

27

111


DASHBOARD PENJAMINAN KUALITI

1.Lulus penilaian Akreditasi Penuh dari MQA untuk program Pengurusan Pelancongan dan

Pengurusan Perniagaan.

2.Penyambungan (continuation) Akreditasi Penuh dari MQA untuk Program Seni Kulinari Dan

Bakeri & Pastri.

3.Penyambungan (continuation) Akreditasi dari MBOT untuk program Teknologi

Automotif,Elektrik dan Kimpalan.

4.Penyertaan di dalam Pertandingan Inovasi untuk setiap program:

-Sekurang-kurangnya 2 di peringkat kebangsaan dan 1 di peringkat antarabangsa.

5.Mencapai 100% kursus 5 hari dan 42 mata kredit untuk pensyarah dan AKP.

6.Gotong-royong EKSA dan OSHA sebanyak 4kali.

7.Hari Profesional & Kualiti 2023.

8.Hari Inovasi 4.0. 2023.

112


6.0 PENGURUSAN JAMINAN KUALITI 2023

KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

Penasihat : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Pengerusi : Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Setiausaha : Cik Saidatul Azwa binti Hussin

Penolong Setiausaha I : Pn. Ruzana binti Romli

Penolong Setiausaha II : Pn. Noor Khafizah binti Mohd Hasnawi

6.1 JAWATANKUASA SEKRETARIAT PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timb. Pengerusi : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Naib Pengerusi 1 : En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Mashitah bt Abdul Malik (TPSA)

Penyelaras : Pn. Siti Aminah binti Kassa

Setiausaha : Cik Norzulsuriana bt Yahaya

AJK : Semua Ketua Jabatan

Semua Ketua Program

Semua Juruteknik

MANUAL KUALITI

BIL. DOKUMEN NAMA DOKUMEN PEMEGANG

1. MV-KVKPM-01 Manual Kualiti Pn. Lily Zanariah binti Zali

PROSEDUR TERAS AKADEMIK

BIL. DOKUMEN NAMA DOKUMEN PEMEGANG

1. KVKPM-PK-TA-01 Perancangan Takwim Tahunan Pn. Zaharah binti Ahmad

2. KVKPM-PK-TA-02 Penyediaan Jadual Waktu Pn. Nor Azura binti Tarli

3. KVKPM-PK-TA-03 Prosedur Pembelajaran & Pemudahcaraan Semua Ketua Jabatan

4. KVKPM-PK-TA-04 Pencerapan Pn. Normah binti Busu

5. KVKPM-PK-TA-05 Pentaksiran & Penilaian Pn. Noor Faradila binti Mansor

6. KVKPM-PK-TA-06 Pengurusan Pendaftaran Kursus Program Semua Ketua Jabatan

Diploma

7. KVKPM-PK-TA-07 Pertimbangan Pelajar Menduduki Penilaian Pn. Noor Faradila binti Mansor

Akhir

8. KVKPM-PK-TA-08 Latihan Industri En. Wan Hamzari bin Wan

Hamid

9. KVKPM-PK-TA-09 Pengurusan Projek Tahun Akhir En. Zulkarnain bin Zainuddin

10. KVKPM-PK-TA-10 Pengurusan Pengambilan Pelajar Baru Pn. Noor Faradila binti Mansor

Diploma

11. KVKPM-PK-TA-11 Pembangunan Reka Bentuk Program Baru Pihak BPLTV

& Semakan Kurikulum

12. KVKPM-PK-TA-12 CQI dan Closing The Loop Semua Ketua Jabatan/

Pensyarah Kursus

13. KVKPM-PK-TA-13 Pemindahan Kredit dan Pertukaran Pn. Noor Faradila binti Mansor

Program

14. KVKPM-PK-TA-14 Pengurusan Penangguhan Pengajian Pn. Noor Faradila binti Mansor

113


PROSEDUR PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

BIL. DOKUMEN NAMA DOKUMEN PEMEGANG

1. KVKPM-PK-SA-01 Pendaftaran Pelajar Baru Diploma Pn. Nor Hayati binti Musa

2. KVKPM-PK-SA-02 Pertukaran Masuk dan Keluar Pelajar Pn. Nor Hayati binti Musa

3. KVKPM-PK-SA-03 Aduan & Maklumbalas Pelanggan Pn. Norkhalilah binti Abdul

Razak

PROSEDUR PENGURUSAN UMUM

BIL. DOKUMEN NAMA DOKUMEN PEMEGANG

1. KVKPM-PK-PU-01 Kawalan Dokumen Kualiti Pn. Nur Syakila Hanim binti

Shamsudin

2. KVKPM-PK-PU-02 Latihan & Kemajuan Staf Pn. Nor Amira binti Fadzil

3. KVKPM-PK-PU-03 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Cik Norzulsuriana bt Yahaya

(MKSP)

4. KVKPM-PK-PU-04 Audit Dalaman SPK Pn. Nur Eliana binti Azanan

Penyelaras Program :

Cik Nur Syahirah Balqis binti Mohd Zaini (SK)

Pn. Hani Hazwani bt Mohd Pazai (BP)

Pn. Nor Suhaida bt Abdul Rahman (TK)

En. Ruzaini bin Yusop (TA)

Pn. Nor Azura bt Busu (TP)

Pn. Noor Ashikin binti Mohd Hanip (PPN)

Pn. Salzana binti Jaafar (PLC)

En. Muhammad Hafiz bin Ahmad (ETE)

Pn. Noor Atikah binti Allias (ETN)

6.2 JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI AKREDITASI MQA

Penasihat

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Setiausaha Akreditasi

Ketua Penyelaras MQA

Ketua Penyelaras MPU

Pegawai Pelaksana Akreditasi

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

: Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

: En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

: Pn. Mashitah bt Abdul Malik (TPSA)

: Pn. Nurulamira binti Abdullah

: Pn. Hasnur Diyana binti Muhammad

: Pn. Nor Izzati binti Mohamad Fairobi

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit

: Semua Penyelaras MPU

Ahli Jawatankuasa Akreditasi MQA

Setiausaha Program Seni Kulinari : Pn. Wan Raihanah binti Wan Ramli

Penyelaras Program Seni Kulinari : Cik Rasyeeda bt Rohizam

Setiausaha Program Bakeri & Pastri : Cik Ana Syahida bt Termizi

Penyelaras Program Bakeri & Pastri : Pn. Hani Hazwani bt Mohd Pazai

Setiausaha Program Pelancongan : Pn. Nur Zafirah bt Zakaria

Penyelaras Program Pelancongan : Pn. Juhairah bt Jamaludin

Setiausaha Program Pengurusan Perniagaan: Pn. Noor Ashikin binti Mohd Hanip

Penyelaras Program Pengurusan Perniagaan: Pn. Farzana binti Rahimullah

114


6.3 JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI AKREDITASI MBOT

Penasihat

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Pengerusi

: Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Naib Pengerusi 1

: En. Mat Yusuf bin Saad (TPA)

Naib Pengerusi 2

: Pn. Mashitah bt Abdul Malik (TPSA)

Setiausaha Akreditasi

: Pn. Nor Azura binti Busu

Ketua Penyelaras MBOT

: En. Ahmad Azwan bin Hulmi

Ketua Penyelaras MPU

: Pn. Siti Rahimah binti Sopiah

Pegawai Pelaksana Akreditasi : Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit :

: Semua Penyelaras MPU

Setiausaha Program Teknologi Automotif

Penyelaras Program Teknologi Automotif

Setiausaha Program Teknologi Kimpalan

Penyelaras Program Teknologi Kimpalan

Setiausaha Program Teknologi Elektrik

Penyelaras Program Teknologi Elektrik

Setiausaha Program Teknologi Elektronik

Penyelaras Program Teknologi Elektronik

Setiausaha Program Teknologi Pembinaan

Penyelaras Program Teknologi Pembinaan

: Pn. Nor Alifah Zakiah binti Md Noh

: En. Muhammad Aznan bin Zakaria

: Pn. Nurul Fatiha binti Che Jamin

: En. Mohd Alifsham bin Musa

: Cik Noor Syafiqah binti Ahmad Nordin

: En. Muhammad Hafiz bin Ahmad

: Pn. Noor Atikah binti Allias

: Cik Aminadia binti Aznam

: Cik Liana binti Noor Jasni

: Pn. Nor Afiza bt Azhar

6.4 JAWATANKUASA NAZIRAN SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

Penasihat

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Penyelaras

Peringkat Program

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

: Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

: En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

: Pn. Mashitah bt Abdul Malik (TPSA)

: Pn. Nor Fariha bt Abu Bakar

: En. Dazman Sazally bin Abdul Razak (PPN)

: En. Mohd Osman bin Ibrahim (TK)

: En. Muhammad Faiz b Roslan (ETE)

: En. Sasitharan A/L Ramachandram (PLC)

: Pn. Rozila bt Mamat (BP)

: Pn. Siti Nazirah bt Abu Hassan (SK)

: En. Helmy Najib bin Yusof (TA)

6.5 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN (4P)

Penasihat

Pengerusi

Pen. Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha

Penyelaras Pengesanan

Penyelaras Pementoran

Penyelaras Pemantauan

Penyelaras Penyelarasan

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

: Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

: En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

: Pn. Mashitah bt Abd Malik (TPSA)

: Pn. Fairuz binti Dziaudin

: Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal

: Ketua Jabatan Teknologi Awam

: Ketua Jabatan Pengurusan Perniagaan

: Ketua Jabatan Teknologi Elektrik & Elektronik

: Semua AJK Unit Penilaian dan Pentaksiran

: Semua Ketua Program

115


: Semua Pensyarah

6.6 JAWATANKUASA PENGAUDITAN DAN PEMANTAUAN PdPc

Penasihat : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Pengerusi : Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Naib Pengerusi 1 : En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Mashitah bt Abd Malik (TPSA)

Penyelaras : Pn. Fara Fadzlin binti Abd Khalid

Pen. Penyelaras : Pn. Roniza bt Darus

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit

: Semua Ketua Panitia

6.7 JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN TAKWIM

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timb. Pengerusi : Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Naib Pengerusi 1 : En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Mashitah bt Abd Mailk (TPSA)

Penyelaras : En. Dazman Sazally bin Abdul Razak

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program/Unit

6.8 JAWATANKUASA PENILAIAN ANUGERAH CEMERLANG TVET (ACeTVET)

Pengerusi : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Timb Pengerusi : Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Naib Pengerusi 1 : En. Mat Yusof bin Saad (TPA)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Mashitah bt Abd Malik (TPSA)

Penyelaras : Pn. Hjh. Shafinar binti Ab. Majid

AJK : Pn. Nor Zahira bt Ismail

Cik Siti Nur Nabihah bt Ahmad Fauzi

En. Mohamad Shahir bin Mohamad Soberi

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Program/Unit

6.9 JAWATANKUASA PEMBUDAYAAN INOVASI.

Penasihat : Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

Pengerusi : Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

Pen. Pengerusi : En. Mat Yusof bin Saad (TPA)

Penyelaras : En. Mohammad Faiz bin Roslan

Pen. Penyelaras : Pn. Hani Hazwani binti Mohd Pazai

Ahli Jawatankuasa : En. Ramanan a/l Paramasnam (ETE)

: En. Muhammad Hafizhan bin Zaide (TA)

: En. Muhammad Hafiz bin Abdullah (BP)

: Pn. Nor Zahira binti Ismail (SK)

: Cik Liana binti Noor Jasni (TP)

: Pn. Nur Raidah bt Mustapha (ETN)

: Cik Siti Salbiah binti Ahmad (TK)

: En. Khairil Annuar bin Omar (PLC)

116


6.10 JAWATANKUASA PROGRAM EKSA

: En. Mohd Syafiq bin Akhyat (PPN)

Penasihat

Pengerusi

Naib Pengerusi1

Naib Pengerusi 2

Penyelaras

Pen Penyelaras

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

: Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

: En. Mat Yusuf bin Saad (TPA)

: Pn. Mashitah bt Abd Malik (TPSA)

: Pn. Siti Aminah binti Kassa

: Pn. Nor Aklia binti Mohd Akhair

: En. Mohd Osman bin Ibrahim (TK)

: Pn. Nabilah Syuhada binti Rozali (SK)

: Pn. Salzana binti Jaaffar (PLC)

: En. Wan Hamzari bin Wan Abdul Hamid (TA)

: Cik Saidatul Azwa binti Hussin (BK)

: En. Muhammad Tamizi bin Awang (TP)

: En. Saipol Nizam bin Mohd Akhir (ETE)

: Pn. Nor Shahila binti Mohamad Noor (PPN)

: Pn Nur Raidah bt Mustapha (ETN)

: Pn. Norharzana bt Harun (Umum)

: Pn. Siti Rahimah binti Sopian (Umum)

: Semua Ketua Bengkel

: Semua Penolong Ketua Program Vokasional

: Ketua Pembantu Tadbir

: Ketua Unit Kolej Kediaman

: Semua Penyelia Asrama

: Semua Juruteknik

: Semua PIC Bilik Khas

: Semua PIC Kelas

: Semua PIC Bilik Guru

: Semua PIC Makmal

: Semua PIC Pusat Sumber

: Semua PIC Pejabat

: Semua PIC Kafeteria

: Semua PIC Astaka

: Semua PIC Dewan Gunung Mat Chinchang

6.11 JAWATANKUASA PROGRAM KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA)

Pengerusi

Timb. Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Penyelaras

Pen Penyelaras

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

: Pn. Lily Zanariah binti Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

: En. Mat Yusof bi Saad (TPA)

: Pn. Mashitah bt Abd Malik (TPSA)

: Pn. Siti Aminah bt Kassa

: En. Mohd Alifsham bin Musa

: Ts. Aizat Lukman bin Ahmad (ETE)

En. Abdul Rahim bin Ahmad (TP)

Pn. Nor Azira bt Ismail (TA)

Pn. Nur Raidah binti Mustapa (PTE)

:En. Mohd Syafiq bin Shaufi (TK)

117


: En. Rosli bin Ahmad (SK)

: Cik Saidatul Azwa binti Hussin (BK)

: En. Muhammad Akmal bin Azmee (PPN)

: Pn. Noor Hazirah binti Mansor (PLC)

: Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Bengkel

: S/U JK Permuafakatan Kolej dan Ibu Bapa

: S/U Kesihatan & Insurans

: Ketua Unit Pengurusan Kolej Kediaman

: Ketua Pembantu Makmal

: Ketua Pengawal Kawalan Keselamatan

: Penyelia Kebersihan Kawasan & Bangunan

: Kontraktor Bekalan Makanan Bermasak Asrama

: Ketua Penyelia Asrama

: Ketua Pembantu Tadbir

: Semua Kaunselor

: Setiausaha Kafeteria

: Semua Penolong Jurutera

: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

6.12 JAWATANKUASA AUDIT AKADEMIK & VOKASIONAL

Penasihat

Pengerusi

Pen. Pengerusi

Timbalan Pengerusi 1

Ketua Audit

Penolong Ketua Audit

Setiausaha

AJK/Juru Audit

: Pn. Hjh Zuraida binti Ahmad (Pengarah)

: Pn. Lily Zanariah bt Zali (Ketua Jaminan Kualiti)

: En. Mat Yusuff bin Saad (TPA)

: Pn. Mashitah binti Abdul Malik (TPSA)

: Pn. Nur Eliana bt Azanan

: En Mohd Fadhli bin Ahmad

: Cik Sofiah binti Mohamad

: En. Mohd Syamim bin Mohd Shukri (SK)

: Pn. Nurul Syafiqah binti Zulkepli (BK)

: En. Mohd Alifsham bin Musa (TK)

: Pn. Nor Azira bt Ismail (TA)

: En. Yusnifadzly bin Mat Esoff (TP)

: En. Mohd Faizal bin Mohd Othman (PPN)

: Pn. Farah bt. Mior Muhammad Najib (HPC)

: En. Muhammad Hafiz bin Ahmad (ETE)

: Pn. Noor Atikah binti Allias (ETN)

: Semua Juruteknik

: Semua Ketua Jabatan

: JK Unit Jaminan Kualiti Akreditasi MQA & MBOT

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit

: Semua Penyelaras Unit Pendidikan Umum (MPU)

118


SENARAI NAMA PENSYARAH DAN AKP KOVLA

BIL. NAMA GRED

TARIKH

LAHIR

PENTADBIR

JAWATAN OPSYEN NO. TELEFON

1 ZURAIDA BINTI AHMAD DG54 05.01.1968 PENGARAH PERAKAUNAN 019-3885195

2 MAT YUSUFF BIN SAAD DG54 23.05.1976 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENDIDIKAN JASMANI 012-4300434

3 MASHITAH BINTI ABDUL MALIK DG48 11.10.1971

TIMBALAN PENGARAH

SOKONGAN AKADEMIK

PENGAJIAN MELAYU 017-7102496

4 LILY ZANARIAH BINTI ZALI DG54 12.11.1967 KETUA JAMINAN KUALITI BAHASA INGGERIS 012-4247002

5 NORMAH BINTI BUSU DG48 06.09.1976 GURU KANAN BAHASA PENGAJIAN MELAYU 012-4076574

11 ROSNANI BINTI SHAFAI DG48 05.01.1981

GURU KANAN SAINS &

MATEMATIK

MATEMATIK 012-5118847

12 NOR AZURA BINTI TARLI DG44 08.03.1984 GURU KANAN KEMANUSIAAN PENDIDIKAN ISLAM 013-2051851

6 MOHD NIZWAN BIN ABDULLAH DG44 26.02.1982

7 SHARINAH BINTI CHE AMDAN DG41 08.08.1986

8 AMINADIA BINTI AZNAM DG44 09.12.1987

KETUA JABATAN TEKNOLOGI

MEKANIKAL & PEMBUATAN

KETUA JABATAN TEKNOLOGI

AWAM

KETUA JABATAN TEKNOLOGI

ELEKTRIK & ELEKTRONIK

KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

BINAAN BANGUNAN / SENI

BINA

PENDIDIKAN TEKNIK DAN

VOKASIONAL

013-5101525

012-4546946

013-7724051

9 SHAFINAR BINTI HJ. AB MAJID DG54 23.03.1971 KETUA JABATAN HOSPITALITI SAINS RUMAHTANGGA 013-5819212

10 DAZMAN SAZALLY BIN ABDUL RAZAK DG48 26.03.1976

13 NOOR FARADILA BINTI MANSOR DG44 07.06.1986

KETUA JABATAN PENGURUSAN

PERNIAGAAN

KETUA JABATAN PENILAIAN &

PENTAKSIRAN

MATEMATIK / PENGAJIAN

MATEMATIK

PENGURUSAN

PERKHIDMATAN MAKANAN

011-56800442

012-5409380

14 FARA FADZLIN BINTI ABD. KHALID DG44 14.03.1982 KETUA UNIT BAHASA BAHASA INGGERIS 019-2629120

15 NOR HAYATI BINTI MUSA DG48 26.12.1975

16 MOHD ROSMADI BIN AHMAD DG44 20.05.1986

17 YUSNIFADZLY BIN MAT ESOFF DG48 06.07.1976

KETUA UNIT HAL EHWAL

PELAJAR

KETUA UNIT KAMUNITI

KORPORAT

KETUA UNIT PENGURUSAN

KOLEJ KEDIAMAN

BAHASA INGGERIS 019-4791856

SAINS PERTANIAN 010-5123139

KEJURUTERAAN AWAM 019-4314380

18 ZAM ZAINAYAH BINTI MOHAMAD DG54 24.06.1970 KETUA UNIT PUSAT SUMBER BAHASA MELAYU 012-4709045

19 NORKHALILAH BINTI ABD RAZAK DG41 22.01.1992 KAUNSELOR

BIMBINGAN DAN

KAUNSELING

011-37887153

20 NUR SHA EMA BINTI BAKAR DG44 02.09.1984 KAUNSELOR KAUNSELING 013-4883992

JABATAN PENDIDIKAN UMUM

21 SITI AMINAH BINTI KASSA DG52 28.09.1970

22 FAIRUZ BINTI DZIAUDIN DG48 23.02.1979

23 ZAHARAH BINTI AHMAD DG44 05.06.1988

24 SALINA BINTI OTHMAN DG54 23.06.1966

25 SOFIAH BINTI MOHD DG41 24.11.1992

26 RUZANA BINTI ROMLI DG41 22.10.1991

27 AMIRUL MOHAMAD KHULDI BIN MUDA DG41 20.11.1991

28 KHOR CHERN YEE DG48 14.11.1975

29 NOR IZZATI BINTI MOHAMAD FAIROBI DG41 07.11.1991

30 NORZULSURIANA BINTI YAHAYA DG41 02.09.1991

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

BAHASA INGGERIS 012-4725271

BAHASA MELAYU 012-4364151

BAHASA MELAYU 013-4039082

BAHASA MELAYU 011-10941544

BAHASA MELAYU 019-5510326

BAHASA INGGERIS 019-5537273

MATEMATIK 014-5164241

MATEMATIK 012-5839536

MATEMATIK 017-4954941

MATEMATIK 013-4366792

31 NOOR KHAFIZAH BINTI MOHD HASNAWI DG41 12.09.1990 GURU DATA PENDIDIKAN MORAL 017-5820781

32 MOHD ADAM BIN ABDUL RAZAK DG41 11.11.1991

33 MOHD FADHLI BIN AHMAD DG41 17.10.1992

34 NURUL MADIHAH BINTI MOHD NAWAWI DG41 15.08.1991

35 HAFIZUDDIN BIN RAMLI DG41 30.03.1990

119

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

BAHASA CINA 012-5303249

SEJARAH 019-5074879

SEJARAH 013-5394483

PENDIDIKAN ISLAM 019-7411005


36 NORHAPISHAH BINTI BRAHAN DG44 22.05.1988

37 RONIZA BINTI DARUS DG44 15.12.1977

38 SITI NOOR AZIZAH BINTI MUKHTAR DG44 27.12.1984

39 MAISARAH BINTI MOKHTAR DG41 17.10.1991

40 NOORLIZA BINTI MOHAMAD RAMLY DG44 08.11.1983

41 NOR AMIRA BINTI FADZIL DG41 03.07.1991

42 NOR FARIHA BINTI ABU BAKAR DG41 18.02.1991

43 NORHARZANA BINTI HARUN DG44 21.02.1987

44 NUR SYAKILA HANIM BINTI SHAMSUDIN DG41 13.07.1991

45 SITI RAHIMAH BINTI SOPIAN DG41 11.08.1992

46 HASREN BIN HAMZAH DG44 20.03.1977

47 MOHAMAD SHAHIR BIN MOHAMAD SOBERI DG41 17.08.1992

48 AHMAD KAMIL ARIFF BIN ZAINOL DG41 19.06.1990

49 SITI NUR NABIHAH BINTI AHMAD FAUZI DG41 17.01.1993

50 NURUL ANIZA BINTI HASSAN DG41 19.01.1995

JABATAN TEKNOLOGI AWAM

51 NOR AFIZA BINTI AZHAR DG44 29.12.1985

52 ABDUL RAHIM BIN AHMAD DG38 26.04.1968

53 MUHAMMAD TAMIZI BIN AWANG DG32 26.09.1966

54 NOR AZURA BINTI BUSU DG41 05.04.1985

55 LIANA BINTI NOOR JASNI DG41 05.01.1984

56 AHMAD AZWAN BIN AHMAD HULMI DG41 02.04.1988

57 NOOR ATIKAH BINTI ALLIAS DG41 09.07.1989

58 NUR RAIDAH BINTI MUSTAPA DG41 21.10.1989

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK BIASA / GURU

PENOLONG

KETUA PROGRAM TEKNOLOGI

PEMBINAAN

KETUA BENGKEL (SEKOLAH

MENENGAH TEKNIK)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK & ELEKTRONIK

59 AIZAT LUKMAN BIN AHMAD DG41 02.03.1987

60 AFANDI BIN ISMAIL DG48 20.10.1974

61 SAIPOL NIZAM BIN HJ. MOHD. AKHIR DG48 03.12.1972

62 MUHAMMAD FAIZ BIN ROSLAN DG41 03.05.1992

63 MUHAMMAD IZZUDDEEN BIN KHAZALI DG41 21.08.1992

64 MUHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD DG41 30.01.1990

65 NOOR SYAFIQAH BINTI AHMAD NORDIN DG41 24.09.1995

66 AMIRA ELEZA BINTI AZEMI DG41 30.08.1989

67 RAMANAN A/L PARAMASNAN DG41 18.09.1993

KETUA PROGRAM TEKNOLOGI

ELEKTRONIK

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

KETUA PROGRAM TEKNOLOGI

ELEKTRIK

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

KETUA BENGKEL (SEKOLAH

MENENGAH TEKNIK)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL & PEMBUATAN

68 SITI AMIRA BINTI CHE AZIB DG41 12.11.1988

69 ISMAIL BIN CHIN DG52 23.01.1967

70 MOHD OSMAN BIN IBRAHIM DG44 11.03.1983

71 NORSUHAIDA BINTI ABD RAHMAN DG44 23.10.1983

KETUA PROGRAM TEKNOLOGI

KIMPALAN

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

PENDIDIKAN ISLAM 013-2111572

PENGAJIAN ISLAM 019-7796052

PENDIDIKAN ISLAM 017-9551407

SAINS 013-4467284

KIMIA 017-3623757

SAINS PERTANIAN 017-5919881

SAINS 019-5217656

MATEMATIK 013-7107153

KIMIA 017-9079341

BIOLOGI 013-5895816

PERAKAUNAN / PENGAJIAN

PERAKAUNAN

013-4817997

MATEMATIK 011-31368052

PENDIDIKAN JASMANI /

KESIHATAN

PENDIDIKAN JASMANI /

KESIHATAN

017-5875673

012-5466124

BAHASA MELAYU 010-9039649

BINAAN BANGUNAN 013-5842468

BINAAN BANGUNAN 013-4434620

BINAAN BANGUNAN 013-5826495

BINAAN BANGUNAN 017-4005689

BINAAN BANGUNAN 019-9259440

ELEKTRONIK 012-5853002

ELEKTRONIK 018-2046261

ELEKTRONIK 019-4712710

TEKNOLOGI ELEKTRIKAL 019-9398281

ELEKTRIK 012-4747475

ELEKTRIK 019-5609488

TEKNOLOGI ELEKTRIKAL 011-40415457

TEKNOLOGI ELEKTRIKAL 014-3458995

TEKNOLOGI ELEKTRONIK 016-2900248

KEJURUTERAAN ELEKTRIK

& ELEKTRONIK

013-9613262

TEKNOLOGI ELEKTRIK 019-5563507

KEJURUTERAAN ELEKTRIK

& ELEKTRONIK

KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

011-24261196

013-4062896

KEJURUTERAAN JENTERA 012-4753664

PERTANIAN 012-2109856

KIMPALAN DAN FABRIKASI

LOGAM

019-4364439

120


72 NURUL FATIHA BT. CHE JAMIN @ ABD HAMID DG44 02.07.1985

73 MOHD ALIFSHAM BIN MUSA DG41 06.04.1991

74 MOHAMMAD SYAFIQ BIN SHAUFI DG41 19.05.1992

75 SITI SALBIAH BINTI AHMAD DG41 06.10.1985

76 RUZAINI BIN YUSOP DG44 29.08.1987

77 HELMY NAJIB BIN YUSOF DG41 01.10.1982

78 MUHAMMAD AZNAN BIN ZAKARIA DG44 10.01.1984

79 MUHAMMAD HAFIZHAN BIN ZAIDE DG41 08.10.1992

80 NOR ALIFAH ZAKIAH BINTI MD NOH DG41 21.02.1992

81 NUR AZIRA BINTI ISMAIL DG44 29.06.1987

82 WAN HAMZARI BIN WAN HAMID DG41 08.08.1985

83 RAJA NUR ATIQAH HANIM BINTI R MOHAMAD FAUDZI DG41 24.11.1992

84 ZULKARNAIN BIN ZAINUDDIN DG41 21.01.1996

85 SYAZANA BINTI SHAARI DG41 19.05.1993

86 HANI HAZWANI BINTI MOHD PAZAI DG44 28.01.1986

87 NUR ELIANA BINTI AZANAN DG44 22.10.1983

88 MOHD HAFIZ BIN ABDULLAH DG41 04.01.1989

89 NURUL SYAFIQAH BINTI ZULKEPLI DG41 30.08.1994

90 ROZILA BINTI MAMAT DG41 06.10.1992

91 HASNUR DIYANA BINTI MUHAMMAD DG41 12.08.1985

92 ANA SYAHIDA BINTI TERIDI DG41 17.08.1994

93 NUR NADIA ATHIRAH BINTI ABIDIN DG41 12.09.1994

94 NURULAMIRA BINTI ABDULLAH DG41 02.12.1993

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

KETUA BENGKEL (SEKOLAH

MENENGAH TEKNIK)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

KETUA PROGRAM TEKNOLOGI

AUTOMOTIF

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

GURU KETUKANGAN (ALIRAN

VOKASIONAL)

JABATAN HOSPITALITI & PELANCONGAN

95 NUR SYAZWANI BINTI ZULKIFLEE DG41 24.01.1993

96 SAIDATUL AZWA BINTI HUSSIN DG41 15.04.1992

97 SHILA BINTI SHAHARAMAN DG41 28.10.1992

KETUA PROGRAM BAKERI &

PASTRI

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

KIMPALAN DAN FABRIKASI

LOGAM

019-9590082

KIMPALAN 014-3025322

KIMPALAN 010-6545595

TEKNOLOGI KIMPALAN

DAN FABRIKASI LOGAM

019-6633125

TEKNOLOGI AUTOMOTIF 013-4567451

TEKNOLOGI AUTOMOTIF 019-4171943

KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

013-7404934

017-6200663

014-3458985

TEKNOLOGI AUTOMOTIF 013-7169960

TEKNOLOGI AUTOMOTIF 019-9870208

TEKNOLOGI AUTOMOTIF /

KIMPALAN

TEKNOLOGI AUTOMOTIF /

KIMPALAN

017-6028244

011-12512569

BAKING AND PASTRY 011-14523739

BAKING AND PASTRY 016-3378647

BAKING AND PASTRY 019-5720407

BAKING AND PASTRY 017-3974792

BAKING AND PASTRY 011-19440394

BAKING AND PASTRY 019-9391543

BAKING AND PASTRY 013-4881714

BAKING AND PASTRY 013-5094460

BAKING AND PASTRY 018-7763830

BAKING AND PASTRY 010-3964931

BAKING AND PASTRY 017-6653454

BAKING AND PASTRY 013-4241947

BAKING AND PASTRY 017-3725857

98 MOHAMAD SHAMIM BIN MOHD SHUKRI DG41 05.05.1991 KETUA PROGRAM SENI KULINARI CULINARY ARTS 013-4743370

99 MASLINA BINTI HASIM DG48 19.02.1975

100 WAN LUQAMAN HARIZE BIN WAN ABDULLAH DG41 19.08.1991

101 NABILAH BINTI KAMARUDDIN DG41 28.01.1991

102 NABILAH SYUHADA BINTI ROZALI DG41 19.09.1992

103 NOR AISYAH JATIN DG41 02.04.1993

104 NOR AKLIA BINTI MAT AKHAIR DG41 28.11.1991

105 NUR SYAHIRAH BALQIS BINTI MOHAMAD ZAINI DG41 07.11.1994

106 RASYEEDA BINTI ROHIZAM DG41 21.04.1992

107 RUSHDA BINTI JAMALUDIN DG41 01.03.1988

108 ROSLI BIN AHMAD DG34 20.02.1981

109 SARINI BT YAHAYA DG42 14.04.1969

121

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

CULINARY ARTS 012-9579529

CULINARY ARTS 013-7652344

CULINARY ARTS 013-2530184

CULINARY ARTS 017-4879311

CULINARY ARTS 017-4163478

CULINARY ARTS 019-5151744

CULINARY ARTS 017-9071761

CULINARY ARTS 013-6013948

CULINARY ARTS 019-5494612

CULINARY ARTS 012-4775619

CULINARY ARTS 012-4202123


110 SITI NAZIRAH BINTI ABU HASSAN DG41 28.09.1989

111 WAN RAIHANAH BINTI WAN RAMLI DG41 28.09.1990

112 NOR ZAHIRA BINTI ISMAIL DG41 20.03.1996

113 MOHD SYAMIL BIN SAPRI DG41 22.11.1991

114 SITI NURAINI BINTI MAT HUSIN DG41 14.04.1996

115 NORSHAMIRA BINTI MOHD NASIR DG41 27.06.1996

116 MARZYAH BINTI OMAR DG41 21.02.1993

117 ARMIZADONNA BINTI MOHD. RADZI DG41 28.11.1981

118 FARAH BINTI MIOR MUHAMMAD NAJIB DG41 22.04.1989

119 JUHAIRAH BINTI JAMALUDIN DG41 02.01.1986

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

KETUA PROGRAM

PELANCONGAN

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

CULINARY ARTS 019-5273684

CULINARY ARTS 017-9532547

CULINARY ARTS 016-4410965

CULINARY ARTS 019-5545981

CULINARY ARTS 014-3440610

CULINARY ARTS 019-9563744

CULINARY ARTS 011-28473372

PELANCONGAN 019-5715929

PELANCONGAN 019-2204890

PELANCONGAN 013-4906548

120 KHAIRIL ANNUAR BIN OMAR DG44 12.10.1979 GURU PENYELARAS BESTARI PELANCONGAN 019-2992101

121 MOHAMAD SAIFULLAH BIN MOHAMAD HASSIM DG41 30.06.1990

122 MOHD SYAFIQ BIN MOHD KAMIL DG41 23.08.1988

123 NUR ZAFIRAH BINTI MOHD ZAKARIA DG41 06.04.1992

124 NURIZAN BINTI MOKHTAR DG41 05.07.1987

125 SALZANA BINTI JAAFFAR DG41 28.06.1982

126 SASITHARAN A/L RAMACHANDRAM DG41 14.08.1987

127 NOOR HAZIRAH BINTI MANSOR DG41 18.12.1988

JABATAN PERNIAGAAN

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

GURU EKONOMI RUMAH TANGGA

(ALIRAN VOKASIONAL)

128 FARZANA BINTI RAHIMMULAH DG41 28.07.1992 KETUA PROGRAM PERNIAGAAN

129 MOHD FAIZAL BIN MOHD OTHMAN DG41 14.02.1990

130 NOOR ASHIKIN BINTI MOHD HANIP DG41 12.12.1990

131 MUHAMMAD AKMAL BIN AZMEE DG41 14.08.1994

132 NOR SHAHILA BINTI MOHAMAD NOOR DG41 23.02.1993

133 MOHD SYAFIQ BIN AKHYAT DG41 18.10.1987

GURU PENGAJIAN PERNIAGAAN (

ALIRAN VOKASIONAL)

GURU PENGAJIAN PERNIAGAAN (

ALIRAN VOKASIONAL)

GURU PENGAJIAN PERNIAGAAN (

ALIRAN VOKASIONAL)

GURU PENGAJIAN PERNIAGAAN (

ALIRAN VOKASIONAL)

GURU PENGAJIAN PERNIAGAAN (

ALIRAN VOKASIONAL)

PELANCONGAN 011-31739530

PELANCONGAN 019-3688458

PELANCONGAN 018-2484641

PELANCONGAN 017-4125297

PELANCONGAN 013-4563733

PELANCONGAN 013-3807574

PERTANIAN 012-8851822

PENGURUSAN

PERNIAGAAN

PENGURUSAN

PERNIAGAAN

PENGURUSAN

PERNIAGAAN

PENGURUSAN

PERNIAGAAN

PENGURUSAN

PERNIAGAAN

PENGURUSAN

PERNIAGAAN

019-5746747

014-3200221

011-36813212

014-9153557

017-4039161

014-8062080

122


SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

BIL NAMA GRED

TARIKH

LAHIR

1 AZIZAH BINTI RAMLI N26 17.05.1967

JAWATAN

KETUA PEMBANTU TADBIR

(P/O)

NO. TELEFON

012-4080926

2 SOPIAH BINTI SHAFIE N22 19.09.1981 PEMBANTU TADBIR (P/O) 019-4404556

3 NORIZA HAZITA BINTI MOHAMED ARIF N19 27.07.1980 PEMBANTU TADBIR (P/O) 011-19935331

4 MOHD ASHRAF BIN MOHD JAMIL N19 28.02.1997 PEMBANTU TADBIR (P/O) 018-4737129

5 ABDUL RASHID BIN RAMLI W19 18.05.1979

PEMBANTU TADBIR

(KEWANGAN)

010-4343334

6 FIRDAUS BIN IDRIS N22 04.07.1977 PENYELIA ASRAMA 013-4781865

7 JASWA BINTI MOHAMED N19 14.11.1991 PENYELIA ASRAMA 011-61705044

8 ARMINAYANTI BINTI MAT AMIN JA29 30.11.1980 PENOLONG JURUTERA 011-10404310

9 KOSONG H19 PEMBANTU KEMAHIRAN

10 MOHAMAD NAZRI BIN MORAD @ ABDULLAH FT19 25.05.1987

PENOLONG PEGAWAI

TEKNOLOGI MAKLUMAT

012-5410159

11 LATIFAH BINTI ISMAIL C22 10.10.1968 PEMBANTU MAKMAL 017-5709809

12 KAMARULZAMAN BIN MANGSHOR C22 01.10.1982 PEMBANTU MAKMAL 017-5963415

13 MOHD NABIL ARIF BIN MOHD ARSHA C19 02.12.1996 PEMBANTU MAKMAL 011-33086088

14 KOSONG C19 PEMBANTU MAKMAL

15 KOSONG N14 PEMBANTU OPERASI

16 ROHANA BINTI MOHAMED RADZI N11 10.11.1976 PEMBANTU OPERASI 018-2680314

17 KHAIRUL NIZAM BIN KAMALUDIN N11 18.02.1981 PEMBANTU OPERASI 012-5118874

18 NADIA BINTI BASAR N11 15.04.1984 PEMBANTU OPERASI 012-5980562

19 NUR ZAYANI BINTI SOBRI N11 05.06.1994 PEMBANTU OPERASI 019-9971575

20 NOR AZWA BINTI ABDUL LATIB N11 09.07.1994 PEMBANTU OPERASI 011-23824377

21 KOSONG N11 PEMBANTU OPERASI

22 MOHD NAZLI BIN MOHD NOOR H11 10.07.1979 PEMANDU KENDERAAN 012-5759874

23 MOHD FIRDAUS BIN HUSSAIN H11 28.08.1978 PEMANDU KENDERAAN 012-4543978

24 KOSONG H11 PEMANDU KENDERAAN

123


KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI

JALAN BATU ASAH

07000, LANGKAWI

KEDAH DARUL AMAN

TEL : 04-9666454

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!