poezia

culture.gov.ge

poezia

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

#82

#82

21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

tariel Wanturia

wignidan:

s a i t. u m l o b a r a T i _ 2

`msoflios

aRmosaCeni hyavs~...

daviT kldiaSvilis karmidamo xalxiT

ivseba. adgilobrivi mosaxleoba,

stumrebi, saiubileod dagegmili kulturuli

RonisZiebebis monawileebi, mwerlebi,

msaxiobebi, momRerlebi,

mocekvaveebi aq dilidanve iyrian Tavs.

momsvleli ar ileva, adamianebi aCqarebiT

miuyvebian aRmarTs, romlis boloSic

mwerlis saxl-muzeumi egulebaT.

saocari gzaa iqamde _ yvirilas marjvena

sanapirodan unagiras mTis kalTebze

meCxerad Sefenili, mwvaneSi Cafluli

saxlebis saxuravebi da damrec ferdo-

gamodis or kviraSi erTxel, paraskeobiT

daviT kldiaSvili

150

bebze damuSavebuli miwis patar-patara feradi

`naWrebi~ qarTveli mxatvris peizaJiviT

mosCans, soflis orRobeebidan ki cnobili

literaturuli personaJebis gamoCenas eli.

WiSkari farTod gauxsniaT. SigniT wablis

xis imeruli odaa didi aivniT. es mwerlis mamiseuli

saxlia. samson kldiaSvils is simoneTSi

uyidia da mamobilis, daTika giorgaZis

mier naCuqar ezoSi Caudgams. qarTuli kulturis

es memorialuri Zegli kargadaa Semonaxuli

da XIX-XX saukuneTa imeruli

yofis erTgvari nimuSia. mas eTnografiuli

mniSvnelobac aqvs. saxl-muzeumi 1947 wels mwerlis

qaliSvilis nino (nuca) kldiaSvilis

xelmZRvanelobiT gaxsnila.

VI-VII

fasi 50 TeTri

paata Samugia

IV-V

VII


2

proza

adrianad iRviZebda.

erTi bewo oTaxi. sibnele da nesti,

Sifanerka.

bneloda. cioda. yvelaze metad am

dros uWirda.

veRarc iZinebda. Tvals gaaxelda

da damTavrda.

Signidan rom kari Cageketeba da gareT

darCebi.

rogorc dedis saSoSi veRar Sebrundebi...

Zalian moxuci iyo da erTaderTi

dasveneba, Sveba da gasarTobic ki Zili

iyo.

Zili da sizmrebi.

gardacvlilebis dasizmrebac ar

aSinebda. piriqiT. monatrebuli elaparakeboda,

ekamaTeboda, xandaxan `durakasac~

eTamaSeboda. erTxel lotoc

iTamaSes.

loto Zalian uyvarda. loto da

Semwvari RviZli.

arc erTi aRar axsovda.

oTaxSi Zalian bneloda. naxevradsardafSi,

sinestis, siZvelis da sicivis

suni idga.

yvelaze metad adgoma uWirda.

adgoma da tualetSi gasvla.

da mere civi wyliT xel-piris dabana.

saxlidan mouwesrigebeli gasvla

ar uyvarda, arc SeeZlo...

Zalian moxuci iyo. grZeli cxviri

hqonda. SavgvremanebisTvis damaxasiaTebeli

sufTa kani, grZeli da am asak-

Siac ki Zalian cocxali, mbzinavi Tvalebi.

adgoma mainc Zalian uWirda. miT

ufro siciveSi. garedan Tu qaris xma

ismoda saerTod... qaris Zalian ar uyvarda.

eSinoda qaris.

cdilobda isev daeZina. wvalobda.

wrialebda, iRleboda. daqanculi

aWrialebda nikelis sawols.

cioda!

ara, Suqi hqonda.

bedze keTili inkasatori Sexvda.

erTxel gadauWra. mere rom naxa bebo,

misi patara oTaxi, patara eleqtroqura,

Sifanerka, wavida da TviTon gadauxada...

amis mere modis, amoiwers danaxarjs

da TviTonve ixdis...

iseTic ra unda daexarja, im eleqtroquras

sami spiralidan ori isedac

gadamwvari hqonda.

mainc Zalian kargi iyo keTili adamianis

gamoCena. miT umetes keTili

inkasatorisa.

Torem bebo uSuqod, Tavisi naxevrad

gadamwvari eleqtroquris gareSe,

ubralod veRar gadaitanda am

zamTars.

ukve Zalian moxucebuli iyo...

inkasatori ki emaleboda. im dRis

mere sul emaleboda. danaxarjsac Cumad

iwerda da erTi suli hqonda,

droze moecocxa, ise, rom moxuci ar

gamofarfatebuliyo saidanme.

bavSvobaSi mamamiss uCxrekda xolme

ase paltos jibes, ro SemTxveviT Car-

Cenili xurda epova da mere skolis

bufetSi, korJikebze da katletebze

daepatiJebina klaselebi, Tan guli

ufancqalebda.

mgoni, es gulis fancqali ufro

moswonda, vidre is gabrtyelebuli,

gaqonili katletebi. erTxel sammane-

Tiani ipova. mTeli kvira `franguli~

funTuSebisa da sosisebis mets

aRarafers kadrulobdnen is da misi

megobrebi.

erTxelac ver gamoiWires. arc xurdebi

moukiTxavT. arc is sammaneTiani.

jerjerobiT aqac kargad midioda

saqme. arc erTxel ar Sexvedrian erTmaneTs

bebo da inkasatori.

bebos erTxelac ar mosvlia TavSi

azrad: `netav, dens ratom ar mi-

Wriano~... egeTi raRacebi aRar axsovda.

sadRa hqonda amdeni fiqris Tavi da

onsila.

Zalian daberebuli iyo da mTavari

sazrunavic sul sxva hqonda.

raki gaiRviZa da meti gza aRar iyo,

rogorme tualetamde unda mieRwia da

ukan mobrunebuliyo.

adgoma sul ufro da ufro uWirda,

erT dResac marTla veRar adgeboda.

icoda da amisac Zalian eSinoda.

marTalia, Zalian moxuci iyo da

fiqris Tavi aRar hqonda, magram fiqri

arc sWirdeboda. grZnobda. grZnobda

da Zalian eSinoda am dRis.

kidev ufro eSinoda am dReze

fiqris.

amitom arc fiqrobda. erCivna qaris

Sineboda da qarze efiqra.

qaric erTgulad daSxuoda naxevrad

Camongreul italiur ezoSi.

araxunebda saxuravis Jestebs, didi

gamxmari msxlis totebs erTmaneTze

axlida, aCxavlebda kud da yur moglejil,

quCaSi gazrdil da daCexil pristupnik

katebs...

erT dros lamaz, patara knutebad

rom gaCeniliyvnen...

bebo yvela maTgans saTiTaod icnob-

kote gabaSvili

da.

ezos giJi baskita yovel dRe 2 larian

da 50 TeTrian, wiTel parkSi gaxveul,

aqoTebul Zexvs yidulobda maT-

Tvis da Sua quCaSi, tarmoryeuli, samarTebeliviT

galesili daniT, Tavisi

xeliT uWrida da aWmevda.

mere im daniT feldfebeliviT

esalmeboda ezoSi Semosul bebos.

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

beqa qurxuli

Tan katebs yaraulobda, rom Wama

ecliaT. amvlel-Camvlel manqanebs

gadaudgeboda gzaze da ar atarebda.

Tan moTminebiT uxsnida: `axla gavla

ar SeiZleba, katebi kalbass Wamen...~

urC manqanebs ki karga did man-

Zilze misdevda imave danis trialiT

da iqidan daRlili, gulamovardnili

brundeboda, stveniT sunTqavda da bebos

uxsnida: `ase cudad imitom iqcevian,

rom Cemi gatyueba undaT, rom Cveni

daglejili, gatanjuli da samfexa

katebi moiparon Tu yvela ara, erTi

mainc~.

bebos katebi ar enaRvleboda. katebi

ki ara, sakuTari sxeuli hqonda

mobezrebuli.

baskitas es Zalian swyinda. ar esmoda,

ratom ar ainteresebda bebos

katebis bedi. giJi iyo da ver xvdeboda.

Zalian daswydeboda guli, rom gaego

_ bebos katebi ki ara TviTon baskitac

ar enaRvleboda. Tumca ori

cali kanfeti yovelTvis mohqonda

daniani baskitasTvis.

xandaxan oTxi kanfetic. erTxel

mTlad Svidi kanfeti moutana. amis

gamo baskitas bebo Zalian uyvarda.

baskitas bebo keTili egona da egona,

rom bebosac Zalian uyvarda.

giJi baskita ubralod cdeboda.

cdeboda ise, rogorc Cven yvelani...

im dilasac bebo ubralod cdilobda,

amdgariyo, tualetamde misuliyo

da mere vagzlis moedanze Tavis adgilamde

mieRwia.

meti araferi. meti ubralod ar

SeeZlo. Zalian moxuci iyo.

bolos mainc dgeboda. Tavis sa-

wolTan erTad Wrialebda.

jer Tvals aridebda, am bolo dros

ki saerTod veRarc xedavda, sakuTar

damdnar xel-fexs da daleul, gasifrifanebul,

kanmimdnar TiTebs.

yovel dilas Tan mosdevda SimSilis

grZnoba...

Rame eRviZeboda, dgeboda da Tu

rames moZebnida, gamalebiT Wamda. Tu

ara da puris qerqebs aficxebda Sav

murian, gamWvartlul tafaze da

gafacicebiT axramunebda.

rac ufro mets SeWamda Rame, miT

ufro mSieri iRviZebda diliT.

dgeboda Tu ara, Tavis gafuWebul

televizors rTavda.

televizori Tu misi antena didi

xnis win gafuWda.

mxolod pirvel arxs aCvenebda,

isic Sxrial-SxrialiT. mainc raRac

SeRavaTi iyo misi cimcimi.

patara Sav-TeTri televizori iyo.

Sxrialebda, magram xmebs mainc gamoscemda.

es mainc hyavda. misi xmis gamcemi

televizori iyo.

bebo

erTi xanoba radioc hqonda. 15 lariani

patara radio. vagzlis moedanze

58-e marSutkis gaCerebasTan, sadac

Cveulebriv ijda, erTxel mTvralma

biWebma amoiares.

bebos mTvralebis eSinoda, miTumetes

_ mTvrali biWebis.

gamowvdili xelic ki ukan mihqonda

da mucelTan malavda.

baskita uyoymanod dasWrida Tavisi

alesili da tarmoryeuli daniT, bebos

nebismier mwyeninebels, ZaRlebi

iqnebodnen, oxunji mZRolebi Tu mTvrali

biWebi, magram baskita iq arasodes

ar iyo, amitom bebos gamudmebiT eSinoda.

mTvrali biWebi radioSi mTels

xmaze amRerebdnen viRac xmaCaxleCil

rusis gogos.

mere iqve mazuTian gubeebSi mohyvnen

cekvas. Zalian seriozulad da mondomebiT

cekvavdnen. aqeT-iqiT ifrqveoda,

talaxiani Savi gubis Sxefebi.

uceb simRera Sewyda. kasetam Caixvia.

iman, visac magnitofoni eWira xel-

Si, mwared Seigina. Caxveuli kaseta

amoglija da pirdapir quCaSi moisrola.

meorem magnitofoni gamoarTva,

Tavis yuTianad Zirs daagdo da zed

cekvas mohyva.

mesamem xeli hkra _ ras Svrebio.

meore aRSfoTda da mesame sayeloTi

daiTria.

bebo SeSinebuli uyurebda teqnikuri

spirtiT gadamTvral gagiJebul

biWebs.

pirvelma, romelmac kaseta amogli-

21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

ja da gadaagdo, meoris da mesamis gaSveleba

daiwyo. samive giJiviT Rrialebda,

igineboda da erTmaneTs ekonwialeboda.

meore waiqca da sul gadairia.

mesames deda Seagina. mesamem dana

gaxsna. Tan magnitofons xelidan ar

uSvebda, TiTqos bavSvs klaven mis

Tvalwin da unda gadaarCinoso.

pirveli, danamoRerebul mesames

win gadaudga. meore igineboda da

adgomas cdilobda. pirvelma mesames

ramdenjerme xeli hkra, rom meoresTvis

moeSorebina. mesamem ukan daixia.

pirvels ar urtyamda danas. cali

xeliT magnitofoni da yuTi gulze aexutebina,

meore xelSi gaxsnili dana

eWira da indieli josaviT welSi

moxrili uyurebda meores, romelic

wamodgomas cdilobda da dedas aginebda.

uceb pirvelma xeli staca magnitofons

da Tavis yuTianad, SiSisagan

gaTiSul, TiTqmis gondakargul bebos

Caugdo kalTaSi _ `amisTvis xocavT

erTmaneTs, aha, amis dedaco... ~

am argumentma TiTqos imoqmeda mesameze,

yovel SemTxvevaSi, rodesac

pirvelma Semoabruna da da iqve Senobis

kuTxes miafara, winaaRmdegoba ar

gauwevia, magram arc dana daukecavs.

amasobaSi meoremac moaxerxa wamodgoma

da Tavis xalxs gahyva barbaciT.

traki sveli hqonda.

bebos magnitofoni, ufro sworad,

magnitofonis radio gamoadga. erTiori

Tve imuSava. mere gafuWda. Snuri

gadaewva da bebo isev aSxrialebuli

erT arxiani Sav-TeTri televizoris

anabara darCa.

cioda. Cabnelebuli fanjara nelnela

bacdeboda da rZisfrad naTdeboda.

Tendeboda.

bebom eleqtroquraze msxvilcxviriani

Caidani dadga. Caidans xis saxeluri

erT mxares amotexili hqonda.

bebos xSirad aviwydeboda da xels

iwvavda.

amjerad ar daviwyebia. frTxilad

gadmodga da tualetSi wavida. iqidan

mobrunebuli, didxans iSrobda svel

damZral xelebs. mere Cai daisxa da sufris

didi kovziT Saqari Caiyara. sami

kovzi. im dilas saWmeli araferi hqonda.

samagierod SifanerkaSi mdgari

saSaqre SaqriT iyo savse.

tkbili Zalian uyvarda.

tansacmels icvamda. icvamda didxans,

vaivaglaxiT. icvamda, rac SeiZleba

Tbilad.

Tavze Tavisive xeliT, sxvadasxva

feris bawriT moqsovil quds ixuravda,

romelzec misi WaRara Tmebi rCeboda

da romelsac misi suni asdioda.

qudis zemodan, kidev did, daCrCilul,

magram Tbil, ZvelisZvel qaSmiris

Sals ixvevda. rqis moryeul

saTvales ikeTebda.

gasvlamde kidev karga xans

wrialebda saxlSi. eSinoda, rame ar

darCenoda. erTxel, roca Suqi ar iyo,

sanTeli darCa anTebuli. uceb CaeZina.

quCaSi napovni gadayrili Zveli Jurnalebi

ipova. Zalian gauxarda _ Zilis

win wavikiTxavo. im Jurnalebis

kiTxvaSi CaeZina. tumboCka, erTi parki

makaroni, sarecxis samagrebi da is qu-

CaSi napovni Jurnalebi daewva.

mezoblebma gadaarCines. eCxubnen.

ras Svrebi, qalo, amdeni ojaxi unda

amovbuguliyaviTo?! erTma isic

uTxra: `vina xar, patroni ara gyavs,

Seni sacodaobiT guli damiavadda.~

`mapatieT, Tqveni Wirime, am erTxel

mapatieT~. Tan sawylad uRimoda. im

kvamlSi Semocvenil gaavebul mezoblebs.

saTiTaod uyurebda yvelas

saxeSi, dabneuli da SeSinebuli gasawylebuli

RimiliT. bodiSebs ixdida. es

Rimilic ise hqonda saxeze akruli,

TiTqos scemen da Tavze xelebs ifarebso.

mezoblebi ki ufro da ufro Sediodnen

eSxSi. sul ufro da ufro

mware raRacebs eubnebodnen. TiTqos

mTel Tavis ubedurebas am CxubSi anTxevdnen.

mainc madlobeli iyo. am akivlebulma

da gaavebulma mezoblebma

gadaarCines. droze rom ar Semovardniliyvnen,

vidre cecxlis ali miswvdeboda,

boli gagudavda.

ramdenjerme Seamowma, Tavisi ori

eleqtroCamrTveli naxevraddamwvari


21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

eleqtroqura da, rogorc iqna, gamoixura

kari.

bolos xelTaTmanebs icvamda. calcali

xelTaTmani hqonda. isic Tavisi

xeliT moqsovili. erTi uTiTebo TaTmani

(mxolod cera TiTi rom aqvs, ai,

iseTi), mSeneblobebze `prarabebi~ rom

xmaroben. meore ki, Wreli uTiTebo,

ufro sworad gadaWrili TiTebiT.

velomrbolelebs da mariaJ snaiperebs

rom acviaT, iseTi. oRond imaT tyavis

xelTaTmanebi acviaT, bebos ki Cveulebrivi,

naWrisa ecva.

gamovidoda saxlidan. mere ezodan.

gamoscdeboda ZvelisZvel Jangian gadabrecil

WiSkars.

vagzlis moednisken midioda. miibjenda

Tavis xis xeljoxs. xeljoxs rkinis

buniki hqonda _ ufro sworad,

aluminis.

bebos TxovniT giJma baskitam Zveli

gadagdebuli `leJanka~ ipova, `naJovkiT~

fexi moaxerxa da bebos xeljoxs

Camoacva, rom bolo ar gascveToda.

Tevdore mRvdlis quCiT midioda.

frTxilad midioda. miakakunebda xeljoxs.

Tevdore mRvdlis quCa mZimed iRvi-

Zebda zamTrispiris civ, nislian da

janRian dilas.

gamuruli xis Ziras muyaos yuTebi

xrColavdnen. qaris yovel wamobervaze

haerSi iSleboda Wvartli. iqve eyara

carieli aryis boTlebi, biCokebi, konservis

qilebi, Zexvis anafcqveni. alagalag

sisxlis wveTebi da narwyevi.

mZime Rame gaWirvebiT, tanjviT Tendeboda.

ZaliT ifxizlebda Tavs...

pirdaubaneli, Tvalebdasiebuli

mtvirTavebi rkinis urikebs moaxriginebdnen,

romlebzec axlad dabeWdili

muyaos yuTebi elaga da gaavebuli

Caxrinwuli xmiT sawylad yvirodnen:

gzaa! gzaa! mere policielebi gamoCndnen.

mere _ Sulerebi, bozebi, loTebi,

qurdebi, barigebi, gamyidvelebi, gamomyidvelebi,

maTxovrebi, talaxi,

erTmaneTSi CaWedili manqanebi, signali,

yvirili... gineba...

bebo midioda. midioda Tavisi adgilisken.

aravis ar uyurebda. araferze

fiqrobda. araferi undoda...

58-e marSutkis gaCerebasTan, mis

adgilTan axlos, mesamed gawurul

zeTSi Semwvari `peraSkebi,~ hoT-dogebi,

uyvelo fenovani xaWapurebi da gamxmari

lobianebi iyideboda. iqve qalebs

sigareti, britvebi, asanTi, sanTebelebi

da kevebi dahqondaT gasayidad,

kiserze Camokidebuli muyaos yuTiT.

Tu axlomaxlo policielebi ar ireodnen,

sigarets RerebiTac hyiddnen.

iqve iyvnen megreli qalebic, Tavisi

svanur mariliT, sxvadasxva sunelebiT,

vedroSi Cayril sxvadasxva xilbostneuliT

da yveliT.

xSirad Cxubobdnen erTmaneTSi.

qarTul-megrulad TaTxavdnen erTmaneTs.

iSviaTad, xelCarTul brZolamdec

midioda saqme, xelCarTuli Cxubi

saSiSi iyo, vedroebi datrialdeboda

xolme, calke zarali da xarji, Tan

meore dRes isev erTad unda damsxdariyvnen.

mTavari mtrebi da konkurentebi

mainc policielebi iyvnen, romlebic

gansakuTrebuli gulmodginebiT da

TavzexelaRebulobiT arbevdnen,

vedroebSi Camjdar, erTmaneTs miyu-

Jul, damfrTxal, gasacodavebul da

gaavebul qalebs. Tumca qalebi Tu

rameze Zalian gabrazdebodnen da gadaireodnen,

maSin xandaxan magrad

ubrunebdnen kidec...

bebos Zalian eSinoda Cxubis da xmauris.

Tvalebsac ki xuWavda. erTiorjer

misi Carevac gadawyvites Cxubsa da

garCevebSi: `Tqvi, ha, qalo, rogor iyo,

aq ar iyavi Senc?.. Tqvas, ki batono, Tqvas,

xom xedavda sakuTari TvaliT. e,

amoiRo iqneba xma...~ magram bebos mTeli

ZaliT daxuWul Tvalebs, gamtknarebul

saxes da mis mobrecil,

zmeikian fexsacmelebTan dadebul,

xuT da aTTeTrianebiT savse Tunuqis

yuTs rom dainaxavdnen, gons modiodnen:

`gaCerdi, qalo, magan ra unda

giTxras, gamoyruebulia mTlad mag

ubeduri, gaanebe Tavi...~ `uyure am

gaoxrebuls, Sen ar kiTxe pirveli?..~

`vinaa qalo gaoxrebuli...~ `gaCerdi

axla gaiwyvite xma...~ `Sen gaiwyvite Tu

kaia...~

bebo midioda. midioda inerciiT.

instiqturad, gauazreblad. rogorc

momakvdavi spiloebi Tavis sasaflaosken.

verafers grZnobda SimSilis garda.

haerze kidev ufro moSivda. cxvir-

Si scemda aTasnairi Semwvari sawamlavis

suni da nerwyvi axrCobda.

midioda nela, frTxilad, gamozomili

nabijiT, oRroCoRro asfaltamoglejil

trotuarze, fexi ereoda,

barbacebda da umweod cdilobda

wonasworobis SenarCunebas. xels

aravin aSvelebda.

ramdenjerme waiqca. gadarCa,

araferi moutexavs. erTi xerxi icoda,

rogorc ki atyobda rom wonasworobas

kargavda, TviTonve jdeboda. es ile-

Ti jerjerobiT Sveloda.

egre bancal-bancaliT miaRwia

`bavSvTa samyaromde”. gadasasvlelTan

gaCerda, joxs Camoeyrdno da dasasveneblad

gaCerda.

win kidev erTi didi gansacdeli

eloda. did gadasasvlelze gadasvla.

gza gadaxrili iyo. yviTeli bin-

Zuri wyliT savse gubeebi. yvela Tavis

nebaze uxvevda, rom ormoebisTvis

aeridebina manqana da gza gaekvlia.

iWedebodnen, ireodnen erTmaneTSi.

manqanebi _ sabargo, taqsebi, `marSutkebi~,

rkinis dabarguli moxrigine

urikebi, datenili CanTiani moqalaqeebi,

tomara akidebuli muSebi, boSebi,

loTebi, maTxovrebi, ZaRlebi, qurdebi,

kaxpebi, kivili, yiJina, guguni, gineba

da: `iyideT, iyideT, gTxovT, iyideT...~

da: `ei, krasavec, pagadaiu, vsio

verna skaJu, u webia silnaia ruka i dobraia

duSa, no ti pod glazam, oCen

zloi glaz, ni xaroSii.~ da mTvralebis

gamayruebeli yvirili `auu, Tqveni

dedaa yvelasii!!!~

Zalian eSinoda. Zalian eSinoda aq

gadasvlis.

frTxilad, Zalian frTxilad gadadioda.

manamde didxans, didxans isvenebda.

Zalebs ikrebda. Zalas da gambedaobas.

ise gaWyletdnen, verc gaigebda. SeumCnevlad

moklavdnen, CitiviT.

ar undoda sikvdili. didxans eloda

manqanebis Semcirebas. nela, frTxilad,

joxis bjeniT Camodga trotuaridan

fexi.

sacobSi moyolili, nervebdawyvetili

mZRolebi, yovelTvis ginebiT

da signaliT xvdebodnen maT kapotTan

uceb aRmoCenil, Salis naglejebSi

gamoxveul dedabers, romelic dahip-

literaturuli literaturuli gazeTi gazeTi

proza

nozebuliviT Tu mTvareuliviT miborialobda

gubeebsa da manqanebs Soris.

jerjerobiT aswrebdnen damuxru-

Webas.

gadaaRwia quCis meore mxares.

rogorc iqna, moaRwia `Tavis adgilamde~

_ rogorc aRTqmul qveynamde, magram

ise iyo araqaT gamoleuli, rom

aRaraferi undoda. rogorc iqna, dajda,

Caimuxla, daido win, Tavisi lurjwiTeli

Tunuqis yuTi da joxze Camodebul

sakuTar xels miayrdno Salis qudiani

Tavi. mTeli sxeuli ukankalebda.

Zalian daiRala. cdilobda Tavi

Seekavebina. mis garSemo ukve isxdnen

qalebi da ar undoda, SeemCniaT. saqme

gamouCndebodaT da daexveodnen: `ra

mogivida, qalo,~ cudad xo ar gaxdi?~

`cudad ari, aba, ra, feri ar adevs~

`vaime, qalia cudad, eqimi, eqimi~ _ da

cnobismoyvareebis: `ra mouvida, ra

mouvida?~

ar hqonda ameebis Tavi. erCivna

TavisTvis yofiliyo. TavisiT gauvlida.

amasobaSi CasTvlima da pirveli

wkarunic gaisma, ocTeTriani iyo.

mrgvali, meloti kaci iyo, WaRara xu-

WuWa Tma kefaze hqonda SerCenili.

ukve gascda, zurgidan Canda. Cvevad

hqonda, vinc gaikiTxavda, aucileblad

Tvals ayolebda. wiTeli kefa da kefaze

SerCenili TeTri Tmebis naglejebi.

isev CasTvlima. SigadaSig wkaruni

ismoda. SimSili daaviwyda. mere gverdiT

mjdomma muxranelma darom Savi

puri, qarxnis yveli da SuaSi gaWrili

gafcqvnili kitri miawoda.

cota Senayrda. SigadaSig fuls uyridnen.

puris sayideli fuli ukve

hqonda.

Tu ase gagrZeldeboda _ makaronis,

Saqris, greCixis da cotaodeni tkbileulis

fulic Seugrovdeboda.

Sokoladis da kanfetebis. ramdenime

kanfets baskitasac argunebda.

bazris mxridan mxarze CanTa gadakidebuli

maRali biWi gamoCnda. es biWi

ramdenime dReSi erTxel Cndeboda,

yovelTvis ese CanTaakidebuli modioda.

xan TavCaRunuli da Cafiqrebuli

modioda, grZeli nabijiT, xan piriqiT,

Tavaweuli da mxrebSi gaSlili. calyba

Rimili dasTamaSebda saxeze da

TvalebSic raRac ucnauri, veluri da

xalisiani cecxli uelavda. bebos ramdenjerme

moxvda TvalSi da daimaxsovra.

cnobda ukve. sxvebisgan arCevda.

gaucnobiereblad, Tavis giJ mezobel

baskitasac amgvanebda. modioda daRlili

saxiT, swrafi, msubuqi gaSlili

3

nabijiT, bebos yovelTvis gascdeboda

xolme. mere Cerdeboda, TiTqos ra-

Raca gaaxsenda da yoymanobso. mere

cali xeliT, meoreze CanTa hqonda mxarze

gadakidebuli, jibeebis Cxrekas

mohyveboda, bebosTan brundeboda, erT

an or larians aZlevda, oRond Tunuqis

yuTSi ki ara, pirdapir xelSi awvdida

da ratomRac iqiT eubneboda madlobas.

yovelTvis ase xdeboda.

axlac igive ganmeorda. eweoda,

idga, erTi xeliT jibes iCxrikavda da

sigaretis bols cal Tvals uxuWavda.

mivida, am jerze ormocdaaTTeTriani

miawoda _ `madlobT~ _ Tqva pir-

Si sigaretgaCrilma da da wavida, gza

gaagrZela.

_ Sen, qalo, rame xo ar geSleba,

CaTlaxi esa...

mopirdapire sacxobTan Cxubi atyda.

didi msuqani kaci, gacecxlebuli

gamovarda rigidan...

_ Tqveni waruka deda... _ gamyidvelebi

pasuxs ar scemdnen _ Tqven Tu

keTilebi...

_ Seni keTilebic, Seni dedac da

Seni mTeli ojaxic didian patarianad

Tu kaia, a!!! _ daxlidan moulodnelad

sifrifana qali gamouxta kacs, – da

Seni su yvelaferi kido, a, kaia?.. mogwons?..

sazizRari kaci es...

didi msuqani kaci gaSra. ar eloda.

magrad Secba, magram amden xalxSi ase

uceb daxevac aRar gamodioda. arada

aSkarad waxda.

_ Sena, qalo, ox, me Tu Sen exla deda

ar... _ Tqva naZaladevad, gasawylebuli

xmiT da viTom gaiwia im gamxdari

qalisken.

_ modi, erTi, modi, Sen Tu ar gamogfaSvo,

Seni dedac da Seni kargebi

marTla... qalma turtliani, zeTSi

Sexrukuli, gaqonili da im sigrZe Samfuri

gadmoiRo, im sacodav kacs ki ara,

zulusebis mefe Caka II-s SeaSinebda.

modi, erTi, pirdapir mag binZur yrontSi

unda gatako me Sen es... _ qalma Samfuri

haerSi SeaTamaSa da damwvari ze-

Tis wveTebi moapkura xalxs, _ nagavi

kaci es... nagavi, nagavo, Sen nagavo...

msuqani kaci ukanmouxedavad da

moulodneli simardiT cdilobda

Tvals mihfareboda.

iqve kuTxeSi policielebi Seyriliyvnen,

seirs uyurebdnen da guSindeli

sufris ambebs ixsenebdnen. Sigada-

Sig ki, ise gasarTobad vedroebTan Camsxdar

gamyidvel qalebs awvalebdnen.

_ a, ha, droze exla adeqiT aqedan,

erT saaTSi ufrosi mova. aRaravin

dasasruli me-9 gverdze


4

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

poezia 21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

***

rodis avivli sers

da cad rodis aval,

me rom ar vici jer _

is Jami modis albaT.

guli imnairad Zgers,

SiSi meufleba,

uflis siyvaruli JRers,

_ win, win iareo! _ meubneba...

gaxseneba

gamaxsenda, mSvildosani Semodgomis tyesTan idga,

mindors iqiT xari Zovda, zeca iyo kriala,

_mestumreTo,

_ rogorc ityviT,_

caze scada kibis midgma

da erT wamSi Tavis irgvliv miwa daatriala.

saswaulebs, yoveldRe rom

akeTebdnen torolebi,

SevbedeT da davmorCildiT,

cis bilikebs SevrCiT nislis qulebad,

broweulis koromebi kaSkaSebdnen bolo vnebiT,

siyvarulis xelovnebas gvauflebda buneba.

orlesulobs ena briyvis

da icinis mSvildosani,

micuravs da idumaliT aris Jami moculi...

vsaubrobT da tyes gavcqeriT,

mindors iqiT RvTismosavi

dgas mxevali pelagia

da yvelasTvis loculobs...

wvimiani dRe maRlakSi

xan laRi da xan euli _

nisli Camoitirebs,

mwife aris marcvleuli, zeimi aqvT TriTinebs,

alva caSi gaqceula, vanugeSoT riTime,

saTivesTan cxvari bRavis,

qali ambobs : iTmine!...

varclSi cremliT naRvels comavs,

ismis mwyrebis qviTini,

samtrediis gzaze Cumad

gamosula qvitiri.

aqeT Cveni maRlakia, Zvel wisqvilTan saTevze,

amosula oqrococxa Semodgomis naTesze.

dardimandi Sadimani

duqans stumrobs nadimad.

Rrublidan var gadmosuli

da Rrubelze davdivar.

zogjer ise avcetdebi _ wvimas Cavenacvlebi,

cidan CamoveSvebi da miwas davenarcxebi.

_ ase mReris Sadimani, loTi kacis vnebiTo,

ra aqvs am nisls satirali

CemTan SedarebiTo...

Sexvedra romaul legionTan, iberiaSi

mze eSveba TrialeTze, mwuxris rekavs reqviemi,

vels amSvenebs ucnaurad moxasxase balaxi,

Segvianda, mZimed modis romauli legioni,

ufro marjve lukulusze, _ pompeusis amayis.

dodo WumburiZe

ciklidan:

wvima moTibul mdeloze

maTbobs samyurebis silbo, Wia-maiebis frTebiT

moxazuli zambaxebis silurje da sinaze,

horizontze viRac mirbis,

Canan mSvenieri mTebi,

mixatulni SumerelTa minaze.

mowyindebaT xetiali, brundebian etliani

frigielni, veferebi pelazgebs,

mlocvelebiT savse taZrebs

vumzer, mzis var me trfiali

da daninas ambavs lamazs

vusmen berZnul-arameul enaze.

guls esoba mware Wvali, es tkivilze meti aris,

`iberia gabrwyindeba~,_ vambob sityvebs

saimedos yvelaze.

inayeba sadRac pitna,

inaxeba sadRac miTras

dangreuli salocavi, ca embazad mesmeba,

welze irtyams Zveli cixe

qamars vaxtang gorgaslisas,

modis aqeT mefioni

da bednier mayars fexi eSleba,

Segvianda, aRarsad Cans romaelTa legioni,

kavkasiis kalTebidan Ramis bindi eSveba...

***

male gugulebi Cven tyes moakiTxaven,

kvercxebs Caudeben budeebSi boloqanqarebs,

nakadulidan Tavs amoyofen nafota Tevzebi,

mousmenen gugulebis galobas da

pirSi wyals Caigubeben.

_ vinc udardelia, cxovrebac laRi aqvs,_

deda SaSvi SiSiT aRiarebs

da Seubumblav Svils Sav frTebSi Semalavs...

***

`maRal mwvervalebze, gzasTan aris,

gzaTa Sesayarze dgas igi;

karibWesTan, qalaqis pirTan,

Ria karebSi mReris igi~...

igavni solomonisa, 8, 2-3;

uTxari sibrZnes, Cemi Zma xar-Tqo

da megobari uwode Wkuas,

is yvelgan aris da Tu isurveb,

daxmarebaze ar getyvis uars.

Segxvdeba xidze, Tu mdinarispir,

Tu samyurebis mindorze damjdars,

is yvelganaa, qalaqSi, soflad,

gulebSi, sadac mTrTolvare gaCnda.

TiTqos Zma aris, TiTqos dedaa,

moyvrebs gviCens da eSmaks ar itans,

siyvarulia sibrZne uflisa,

Semosvlas iTxovs Ria karidan...

***

mowmendil caze gadaifrenen ucxo Citebi,

ucxo galobiT,

gamosulebi gzispir ifnebi caSi,

frTosnebTan asvlas lamoben,

beds aavseben sayvedurebiT, rom ver mifrenen

da aq gaqvavdnen...

xmagakmendili nakadulebi daakvdebian

Cqeral nakadebs.

caze dakida TeTri lentebi,

sul sami feri SerCa Tebervals,

vels daesizmra misi wyalobiT:

Trimlis foTolze mTrTolav pepelas

rogor mounda gamoRviZeba da

mziT mofenil velze tirili...

gadmoabruna qarma beltebi

da Sig CaTesa Tesli gvirilis,

erTi foTolic ver gaaCina,

agebs yinulis mwvel piramidas,

anqrevs qarbuqebs, beber alqajs hgavs,

ver gadaiqca keTil amindad,

vin gaacilebs da rac daaklda,

vin agvacilebs im avs Tavidan...

***

nazad mefereba sio, nazad Cadis mze miRmieTs,

marto var da ise mciva, karic veRar gamiRia,

meotiis tbidan gemi TeTri afriT Semocurda,

Saqisa da xois xani mohyvnen trapizonel sulTans.

zRvas gavyureb mowyenili

da Zlivs gasagonad vsunTqav...

***

`lamparia Cemi fexisTvis sityva Seni

da sinaTle Cemi bilikisaTvis~...

fs. 118, 105;

ufalo, Seni sityva macocxlebs,_

lampari Cemi fexisTvis da sinaTle Cemi bilikisTvis,

aq yvela tyuis, vinc am lampriT ar daiareba,

Zilic ki ar aris mSvidi,_

isic mZvinvarebs,

Sen mdinare xar... da mdinare simarTles hyveba,

es tyec ufro gvagebinebs saTqmels,

vidre sityvebi axlobelTa,

talRa miedineba,

nislis fara miedineba,

mwvervalebis usityvo elvac raRacas ambobs,

uflis mTisken midis mlocveli

da momiwodebs,

Jami milionebs iTvlis,

da ra aris milioni!...

Cven ki wuTisofelSi vborialebT,

gulgrilobis seniT avadmyofebs_

erTmaneTis mosmena gvinda,

magram ar gvesmis erTmaneTis,

mdinare ufro ubraloa,

tye ufro gvagebinebs saTqmels,

vidre sityvebi aqaurTa,

marto Seni sityvaa marTali,_

lampari Cemi fexisTvis da

sinaTle Cemi bilikisTvis...

mariobis marxva

fericvalobaa, mariobis marxva,

circelebi hyvavian, Semosilni Talxad,

WriWinebis xmauri baRSi ismis gabmiT,

gundi galobs tkbilad da hangebSi mmarxavs.

didis ambiT dadis naz mindvrebze qari,

zurmuxtis Tvlebs qargavs mariobis Rame,

wminda wylebiT recxavs da arbilebs yofas,

mefineba sulze saxarebis strofad,

cudad mosagonar dReebs yofa marxavs,

ra msubuqad gadis mariobis marxva!...

wifobisTve

damZimda miwa da rom ar dadges,

mec Camomayrdno Tavi daRlilma,

is wuxs Cems gamo, me ki vamSvideb:

_ nu wvalob, dao, dardad ar vRirvar...

miRmieris gzas erTad gavuyveT,

gadaviaroT velic, mwvervalic,

miwierebis yvela wvrilmanis

damwunebeli bedis mweraliT _

davuZvreT Jams da iq mivaSuroT,

sadac gvegulvis saxli laJvardis,

sadac dadian angelozebi, mze ki ar Cadis _

sulze nazad dis.

sadac veravin Segvaviwroebs da vazis rqani,

camde nazardni _

iyvavileben ise saamod,

TiTqosda miwiT casTan davzavdiT...

iq xom siyvaruls ar saklisoben,

krialebs, elavs sivrce nasarki...

es wifobisTvem rom gaigona,

sul daaviwyda Cveni asaki,

xeli Camkida, arc me maxsovda

_ Jami veragi ras sTess, rasa mkis...

elavs laJvardi axalSobili,

sadac uCumrad natvrebs vmarxavdiT,


21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

ciur mdinares mivsdev, geZaxi:

_ ar Rirs idardo, dao, naxvamdis...

***

gadna zafxuli,

WriWinebi ar Rlian ezos,

arc ofofebi gvaoceben axal ambebiT,

gavcdebi kvlavac wifobisTvis naRvlian sezons

da Semodgomis Cum SrialSi Cavbinavdebi.

aRar maRelvebs moRalatis Wreli xalaTi,

me martoobis qvabulebSi

veZeb WeSmarits,

maradiulTan SedarebiT raa Ralati,

uflis ZalasTan SedarebiT _

Zala eSmakis...

***

fardagi, romliTac miwa gadafara RmerTma,

moxatulia da livlivebs haerovan eSxiT,

o, kiparisebo, mwvane wveroTi rom feTqavT,

cas ise ebjinebiT, rogorc me, _

cremli mebjineba yelSi.

miyvarxar, dedamiwav,

roca monasaviT wreebs

moavleb mzis irgvliv,

rogorc me _ siyvarulis irgvliv,

apoben mtredebi cad nislTa mSvenier Sreebs

da xatze sxdebin nazi frTiT _

RvTismSoblis mirqmis...

***

`ra dagemarTa, zRvao, rom gaiqeci,

da iordanev, ukan abrundi?..

fs. 113,5

faziso, kalapotganiero,

momdinarev mdumared da nazad,

ratom gaiqeci pontodan da

fasisis mTaze rad dabrundi!..

Cemi arqewinaprebis suli xom ara xar,

aietis, medeas, afsirtes suli,

qalkiopes kivili xom ar ismis Sens talRebSi,

ocnebebis dena xom ara xar taoxTa da lazTa,

ra moxda, Tu xmas amoiReb

da gulis fskerSi Camaxedeb, faziso!..

didi deda-rea sadac tiris,

ponto Savia da moRrubluli,

faziso, damelaparake

warsulze, romelic legendam gaitaca,

viT oqros sawmisi, aresis Walidan...

damfrTxal xoxobiviT bindSi qaris qrolvav,

nazi da ganwiruli qalis xmav talRidan, _

SenivTulo friqses da iazonis survilebs,

romelTa axdena Ralati iyo...

iis surnelebav, kolxuro nanav,

lazuri simReris sitkbov da netarebav,

fazisSi iRvrebi, _

did da lamaz mdinareSi

da ise Caedinebi ara Sav zRvaSi, _

aramed Cems sulSi, faziso!..

***

`Seminaxe TvalisCiniviT,

Seni frTebis CrdilqveS Semifare~...

2Sj.32,10, fs.35,8; zaq.2,8

martosuls marto Sen Tu mipovi,

mipove da damifare,

Seminaxe TvalisCiniviT,

araferia amqveynad iseTi, _

Sen siyvaruls rom Seedrebodes, ufalo,

yvelaferi SenSia da Sengan Cvens sulSi

siyvarulad gadmodindeba,

netav wveTi mainc mergos am bednierebis,

aravin Tqvas, siyvaruli daberdao,

gana berdeba haeri an wyali,

anda miwa, romelzedac cisTvalebi hyvavian,

siyvaruliT savse Cemi sulic ar berdeba,

Senken ivlis da SeniT iqneba...

`Seminaxe TvalisCiniviT,

Seni frTebis CrdilqveS Semifare~...

***

Cumad ambobs mebaRe, rom icvalen droebi!..

yvavilebic SeTanxmdnen, rom dro qarma aria,

Semodgomis foTlebi mihyvebian noembers,

Semodgomis peplebi yvavilebs mihparvian...

curavs nisli cremlian ocnebebis Jamisa,

malav, magram ver malav dardis amofeTqebas,

mwuxri miaCumaTebs yurZnis wurvas, Calis xmas,

gadamalul im dardsac, am leqsiT rom geTqmeba...

mwvanec iyo da lurjic, axla qedi Savia,

martivia es feri, Slis siSavis matebiT,

es saRamoc da leqsic _ Seni kaeSania,

Semodgomis peplebiT, kvamlSi mofarfateniT...

literaturuli literaturuli gazeTi gazeTi

poezia

mariamobis Rame

dis mdinare, TiTqos misi

tani sxivis Rvaria,

wevs mdinare da irweva miwis mSvidi akvaniT,

guli dawynarebulia, ise mSvidi Ramea_

Tavs vdeb dedis kalTaSi da maTrobs zecis kamkami...

RvTismSobelo, dedaCemo, kabis suniT mabrueb,

ezo Cveni uflisaa, angelozTa safreni,

am saRamos mwife xilis motkbo sunSi Caflulebs _

mariobis saswauliT agvavseben dafnebi.

horizonti gadmoxrila miwamde da ferebas

cdilobs Cvensas, mlocvelebi wminda Rames ekvrian,

mimzidveli mTebiTa da ulurjesi serebiT

dgas qveyana da imagrebs Tavze gvirgvins eklians.

taZrebs sanTlis suni avsebT,

wylebSi naTlis Cqamia,

da WriWina aisamde mReris gauCereblad...

sxvagvaria yvelaferi, mariobis Ramea,

RvTismSobeli, dedis tkbili

xmiT yvelas gvefereba...

***

`radgan zamTris WirxliviT

dadneba umaduri sasoeba da

usargeblo wyaliviT daiRvreba~.

sibrZne solomonisa, 16-29

zamTari ise Semoipara, rogorc naRveli

asakTan erTad,

ra sevdianad ukravs gitara, naTeli

rogor erTdeba bnelTan...

patara Citi awydeba jebirs, Camovardnili

civ tbaSi xidan,

aRdgomis marxvas xvdebian bzebi,

Tovls ibertyaven daWirxlul mxridan.

vsasoeb CemTvis da vinanieb,

vwer Cems cxovrebas sevdian strofad,

Rvinod qceuli wyali davlie da

madlierma vixile yofa.

Svebis cremlebi Cumad momcviva,

codva-madls locvis sikeTiT vRobav,

bednieri da uflis morCili

ar vepuebi Jinian qofaks...

rac movipove axla am RviniT,

_ uzenaesis keTili neba _

misiT sasoebs sul daRlili

da zamTris civi WirxliviT dneba.

***

`miwaTmoqmedi iyo Tu mwyemsi,

Tu udabnoSi momuSave,

yvelani gardauval xvedrs daemorCilen,

radgan wyvdiadis erTi jaWviT

iyvnen Sekrulni~.

sibrZne solomonisa, 17-16

farfati peplis da WalebSi qarebis stvena,

zRva Tvaluwvdeni, rom acilebs talRebs afrians,

tkbili galoba Citebisa, lodebis cvena

da wylispirebze moxtunave qariylapia.

uecar elvas ayolili gulis xmauri,

quxili mTebSi da mziT damskdar wablebis garda,

mxecTa Rriali da bunebis aurzauri,

Cveulebrivad amqveynad rom aravis ar hgavs,

mSvenierebiT agrerigad Sesxmul-Semkuli _

gaqra yoveli, uCinari siswrafiT gaqra,

radgan wyvdiadis erTi ZafiT iyo Sekruli,

is ki ubralod aravis da arafers ar kravs...

Cemi kabebi

Cumad daberdnen Cemi kabebi,

Camoiwies Cumad koWisken,

TiTqosda miwa izidavdeT da eZaxodeT.

isini iyvnen adre mokleni, mxiarulebi da

mWvirvaleni,

mokiskiseni da Tamamebi _

uRimodnen gulRiad yvelas.

axla ki Cumad CamoimCvarnen,

daeSvnen nela miwisaken,

Camuqdnen, Cakvdnen

da dedabrulad moiwyines Cemma kabebma...

***

bolTas scems TiTqosda

mwvervalTa fuZesTan viRac

da Rame, drodadro, mTebs stacebs

varskvlavTa qoreds,

xmaurobs wisqvili,

mdinare gadadis miRma

da esaubreba suli _ martoxela, SoreTs.

irgvliv uxilavi kvali samyarosi moCans,

vcxovrob ararsebul

da sizmriT moxilul xiblSi,

roca sinamdvile ase ibindeba, _ morCa, _

Rame siyvarulis

mSvenier faifurs mifSvnis...

5

***

iZireba savaneSi varskvlavTcvena agvistosi,

tyeSi qari navardobs da axladgaSlil

nargizs kocnis,

Cven Tu suliT SeverTdebiT,

siyvaruliT SeverTdebiT _

varskvlavebsac ki davCrdilavT savaneSi, agvistoSi.

Sors, gadaRma, cxra mTas iqiT,

cxami daRlil xatebs kocnis,

tye siamiT efereba circelebs da yvavils mocvis,

o, es Rame agvistosi sicxis totiT ikawreba,

gamafrTxilebs avgustusi: Caiares tyis kacebma.

me ki vmReri, mReris Ramec

da miTiur kamarebs Slis,

varskvlavTcvenas Sereuli ufals veZeb savaneSi...

***

eulia es saRamo, es qari da WriWinac ki,

rac ki Tavi maxsovs, ase WriWinebs da imaleba,

TavTan marto darCenilma gavxsen mogonebis naskvi,

_

aswil dafarulis vigrZen miuwvdomi brwyinvaleba...

frTxilad vuyof TiTebs zonars,

Zvel werilebs vacli CrCilebs,

mze RrublebSi imaleba, sulidan ki dardi Jonavs,

idumali natvris qari warsavlisken gamacilebs

da uCumrad kvlav ganaskvavs

Zveli werilebis zonars...

***

SeSinebul xmebs gamoscemen baRis vaSlebi,

Crdilebi ganze ise garbian,

Ramis bindSi rom simSvidisaTvis veTamaSebi _

yviTel fardagze mixatuli baobabia...

CrdilebTan erTad gzebic garbian,

garbian wlebic, _ Cveni damrbevi,

mebaJeebi dganan baRTan, xmebi yalbi aqvT

da SiSiT TrTian baobabebi...

***

yvela, vinc wvalobs,

ubedobiT vinc itanjeba _

erTnairad vsjiT, erTnairad

vgmobT da viyvarebT,

Cveni zedmeti erTi TeTric ar ixarjeba _

cxovrebisagan ise gvriyaven.

zardamcemia, amazrzeni, bevri ambavi,

zneobis anbans ver ixsenebs erTi vandalic...

_ ase rad aris? _ ar vkiTxulob karga xania,

radgan veravin mipasuxebs, ase rad aris...

***

dasanania, gasulia ukve zafxuli,

ezoSi daxtis molaRuri,

keklucobs ofofi,

alvis xe aris oci sarTuli

da kenweroTi cas evleba

Sopenis oforti...

unazes kabas mandilosnisa

isev amSvenebs

Cumi siSore molodinis,

vardis wyliT napkuri,

ager rom daxtis, _ es JivJavi Worebs avrcelebs

am ezoebSi mTeli zafxuli....

aRdgomis Rame

am wminda Rames

mewamuli ferebi floben,

sal kldeebze ki _

kelaptrebis Suqi gadarbis,

_ qriste aRsdgao! _

mwvervalebi varskvlavebs xmoben,

_ WeSmaritado, _

dedamiwis ismis RaRadi...


6

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

TariRi 21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

dasawyisi pirvel gverdze

kldiaSvilis mkiTxvels simoneTi

erTxelac rom ar enaxos, mwerlis ezokarSi

SebijebisTanave aucileblad

daeufleba grZnoba, rom am sofels, am

kar-midamosac kargad icnobs, aq

araerTxel yofila. WiSkridanve moismis

imeruli hangebi. ezos siRrmeSi,

saxeldaxelod gamarTul scenaze,

qarTuli folkloruli jgufebi erTmaneTs

enacvlebian, simReras cekva

mosdevs. aivanze yabalaxSemoxveuli

`aznaurebi~ da saguldagulod mokazmuli

`karoJnebi~ sxedan. cxinvalis

ivane maCablis saxelobis saxelmwifo

dramatuli Teatris msaxiobebi male

gaiTamaSeben `darispanis gasaWirs~,

romelic reJisorma zaal Ciqobavam

dadga. saxlis garSemo mwvane moli

xaliCasaviT agia. ezoSi xis mrgvali

magida daudgamT, zed ki CaisTvis samovari

da Tlili Wiqebi daulagebiaT.

klasikosis cxovrebisa da Semoqmedebis

gzisTvis Tvalmidevnebulebs

awmyoSi dagabrunebT cnobili Tanamedrove

avtoris rezo WeiSvilis

danaxva. swored mis kalams ekuTvnis

film `miqelas~ scenari, romelic kldiaSvilis

amave saxelwodebis

moTxrobis mixedviT reJisorma eldar

Sengelaiam gadaiRo. didi mwerlis

moTxrobebze baton rezos araerTi

scenari Seuqmnia. maT Soris _ eldar

Sengelaias filmisTvis `samaniSvilis

dedinacvali~, daviT rondelis namuSevrisTvis

`bakulas Rorebi~. manve

dawera teqsti reJisor biZina raW-

guram doCanaSvili

veliSvilis mier 1976 wels kldiaSviliseul

motivebze gadaRebuli

`dakarguli samoTxes~ ganaxlebuli

versiiTvis. batoni rezo sevdiani Cans:

`kargi dRea, Semodgomis mSvenieri

dRe. SesaniSnavi sofelia. rac mTavaria,

didi mwerlis saxl-kari, oda mSvenivradaa

Senaxuli. rogorc galaktioni

aRniSnavda, rom ara daviT kldiaSvili,

ar Seiqmneboda darispanis

saxe, arc karoJna iqneboda. maT gareSe

ki warmoudgenelia qarTuli dramaturgia.

am personaJebma dros gauZles.

rac Seexeba miqelas, romlis saxelsac

daviTis moTxroba atarebs, jer kidev

cocxali iyo, roca eldar Sengelaia

filmze muSaobas iwyebda. maxsovs,

sadRac qveviT cxovrobda... ~

saqarTvelos kulturis ministri

nikoloz rurua da adgilobrivi xelisuflebis

warmomadgenlebi Ria cis

qveS mowyobili foto-gamofeniT interesdebian.

maT yuradRebas gansakuTrebiT

ipyrobs erT-erTi foto,

romelzec qarTvel mweralTa erTi

jgufia aRbeWdili. maT Soris _ daviT

kldiaSvili, tician tabiZe, irodion

evdoSvili, grigol veSapeli,

varlam ruxaZe, konstantine gamsaxurdia,

galaktioni da akaki. foto XX

saukunis dasawyisSi quTaisis erT-erT

`saojaxo baRSi~ gadasaxlebidan dabrunebuli

irodion evdoSvilis sapativsacemod

gamarTuli literaturuli

saRamos Semdeg aris gadaRebuli.

suraTi niko saRaraZes ekuTvnis.

daviT kldiaSvilisa da vaJa-fSavelas

urTierTobas asaxavs 1913 wels

`msoflios aRmosaCeni

hyavs~...

gazeT `imereTis~ redaqciaSi, egreT

wodebul isidore kvicariZis kantoraSi

gadaRebuli foto. sxva suraTebze

ki daviT kldiaSvili ioseb griSaSvilTan

da vaso abaSiZesTan erTad aris

aRbeWdili. TiTqmis yvela fotoSi mas

samxedro forma acvia.

ezos boloSi qarTvel mweralTa da

dramaturgTa wignebis gamofena-gayidvaa

gamarTuli. wignis gareSe mwerlis

iubile, aba, rogor iqneba? iqvea

warmodgenili qarTuli rewvis nimuSebic.

mSvenivrad Semonaxul naliasTan

simoneTelebi dganan, Semodgomis nobaTiT

iwoneben Tavs, `imerul~ CurCxelebs

avleben.

kaklis, komSis, broweulisa da atmis

xeebis CrdilqveS mowyobili fotogamofena

daviT kldiaSvilis cxovrebasa

da Semoqmedebas asaxavs. fotoebi

imgvaradaa gamofenili, TiTqos maTze

gamosaxuli adamianebi ezoSi

daseirnoben da stumrad misul xalxs

RimiliT xvdebian. bevri mcxunvare

mzes samsaukunovani muxis totebqveS

emaleba. Zalze STambeWdavi sanaxaobaa.

aqaurobis Tvalierebisas Tvalwin

gagicocxldebaT yvelaferi is, rac

odesme daviT kldiaSvilis biografiis

Sesaxeb wagikiTxavT.

mwerali aq daibada 1862 wlis TerTmet

seqtembers. misi mSoblebi ga-

Raribebuli aznaurebi iyvnen. werakiTxva

dedam aswavla da mogvianebiT,

rusuls rom daufleboda, quTaisSi

mcxovrebi rusi erovnebis eqimis ojax-

Si miabares. xolo mas Semdeg, rac kievis

samxedro gimnazia da moskovis sa-

mxedro saswavlebeli warCinebiT

daamTavra, lamis axlidan mouwia mSobliuri

enis Seswavla. baTumSi Tof-iaraRis

SemkeTebeli saxelosnos ufrosad

ganaweses. mere igonebda: `patara

qalaqi, Tuki SeiZleboda misTvis qalaqis

saxelis mikuTvneba, mdebareobda

zRvis pirad. zRvis piradve iyo bazari,

patara, dabali qoxmaxebi _ viTom ma-

Raziebi, ramdenime quCa, viwro da

moukirwlavi. qalaqis garSemo gabneuli

iyo RaribTa facxebi. qalaqis

garSemo adgilebi WaobebiT iyo dafaruli...

sxvadasxva erovnebaTa warmomadgenlebiT

iyo aWrelebuli ba-

Tumi. ZirZvel qarTvelebTan erTad aq

iyvnen: rusebi, somxebi, berZnebi,

TaTrebi, afxazebi, zangebi... qalaqSi

araviTari gasarTobi ar moipoveboda.

iyo mxolod samoqalaqo saswavlebeli

da qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli

sazogadoeba~.

baTumSi ocdaeqvsi weliwadi dahyo

da qalaqmac mis Tvalwin icvala saxe.

aSenda sawarmoebi, sanavTobo qarxnebi,

gaimarTa sakomunikacio sistemebi.

daviT kldiaSvilma swored im droidan

daiwyo aqtiuri sazogadoebriv-kulturuli

saqmianoba da Jurnal `TeatronSi~

Tavisi mxatvruli Targmanebi

gamoaqveyna.

jer kidev didi dro iyo 1893-mde,

sanam qarTveli mkiTxveli misi pirveli

originaluri nawarmoebis mTavar

gmirs, sixarbiT Sepyrobil kacia sagunaSvils

gaicnobda. moTxroba Jurnal

`moambeSi~ daibeWda. glexi kacias Semdeg

umecrebasa da crurwmenebs emsx


21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

verplnen marine da fefena. moTxroba

`msxverpli~ avtorma 1894 wels gamoaqveyna.

mas mohyva `miqela~.

1905 wlis revolucia rom moxda,

samxedro ganaTlebis mqone mwerali,

rogorc mefis ruseTisTvis arakeTilsaimedo

podpolkovniki da sakuTari

eris erTguli mamuliSvili samxedro

samsaxuridan iZulebiT gadaayenes.

mTeli sicocxlis manZilze am `mkacr,

TvalWroRa, servantesiviT gamxdarsa

da gamxmar kacs~ Tavisi qveyana Seuracxyofisgan

araerTxel daucavs.

erT-erTi aseTi SemTxveva baTumSi moxda.

es ambavi murman lebaniZem poeturad

aRwera leqsSi, romelic mwerals

miuZvna: `Sefs `Cernomorski vestnikisas~,

redaqtors Savbnels, Cvens qarTvel

xalxze didmpyroblurad augis

mjRabnels, vinme palms gvarad, miafer-

Txa cxvir-pirSi zizRiT xelTaTmani

da gasworeba mosTxova sisxliT~. dueli

ar Sedga, radgan SeSinebuli palmi

(amboben, rom man jer gazeTis saSualebiT

moixada bodiSi) daviT kldiaSvilis

risxvas odesaSi gaeqca.

baTumis datovebis Semdeg, sadac

ocdaeqvsi weliwadi gaatara, mwerlis

cxovreba `uferulad~ gagrZelda

quTaisSi. qalaqis TviTmmarTvelobis

gamgeobis wevris, kote baqraZis mowadinebiT

is amave gamgeobaSi rigiT TanamSromlad

moewyo. mogvianebiT quTaisis

axladgaxsnil universitetSi daiwyo

muSaoba da qalaqis kulturul

cxovrebaSi Caeba. imave periodSi daviTi

akakis moRvaweobis ormocdaaT

wlisTavTan dakavSirebuli saiubileo

komitetis Tavmjdomaris `amxanagad~

airCies. Semdeg `meore didebuli

mgosani~ vaJa-fSavela gaicno. vaJa

quTaisSi miuwveviaT, sadac misTvis

literaturuli saRamo gaumarTavT. am

ambavs kldiaSvili ase igonebda: `suli

amoarTves poets, imdeni leqsi

aTqmevines. mis sapativcemulod gamarTul

banketze imdeni qeba-dideba,

mowoneba esmoda, magram igi isev ubralo,

Tavmdabali vaJa iyo, sayvareli

vaJa, gaWirvebaSi myofi, vaJkacurad

mebrZoli am gaWirvebasTan, romelSiac

kidevac dalia Tavisi kurTxeuli

suli~.

quTaisis Semdeg, sanam osmaleTis

frontze gaiwvevdnen, WiaTuris Savi

qvis mrewvelobis sammarTveloSi

muSaobda. frontze ki TurqeTSi iZulebiT

gadasaxlebuli Wanebis gamosarClebisTvis

Zlivs gadaurCa savele

sasamarTlos. 1917 wels janmrTelo-

baSeryeuli mwerali mSobliur sofels

daubrunda.

`darispanis gasaWiramde~ mweralma

`irines bedniereba~ dawera. imereTis

gaRaribebul, xelmokle aznaurTa „usaSvelo,

gaZaRlebuli cxovrebis~ mxatvruli

mravalsaxovani matiane ki

`soloman morbelaZiT~ daiwyo.

1914 wels daviT kldiaSvilma wera

Sewyvita. mkiTxvelma mxolod TerTmeti

wlis Semdeg ixila misi axali Txzuleba

`Cemi cxovrebis gzaze~, romelic

dRemde qarTuli memuaruli literaturis

mSvenebaa. amave periodSi ibeWdeba

misi moTxrobebi: `Sua cecxlis piras~

da `kimoTe meSveliZe~.

1930-Si samocdaaTs miRweul mwerals

literaturuli moRvaweobis 40

wlis iubile gadauxades. is pirveli

qarTveli Semoqmedia, romelsac respublikis

saxalxo mwerlis sapatio

wodeba mieniWa.

gaRatakebul da gakotrebul, magram

uwindeburad Tavmomwone aznaurTa

cxovrebis literaturuli epopea

1931 wels mwerlis gardacvalebasTan

erTad dasrulda.

`dRes udidesi mwerlis, daviT kldiaSvilis

dabadebidan 150 wlisTavs

aRvniSnavT. igi qarTuli identobis

nawilia da vaJasTan, iliasTan erTad

Cveni vinaobis erT-erTi xerxemalia.

misi siTboTi, iumoriT gaJRenTili

proza iqamde icocxlebs, sanam

saqarTvelo iqneba. Zalian mniSvnelovania,

rom vimyofebiT aq, daviT kldiaSvilis

mSobliur sofelSi _ simoneTSi,

mis karmidamoSi, sadac daibada

da sadac, uamravi msoflio Sedevris

Seqmnis Semdeg, gardaicvala. bunebrivia,

misi saxl-muzeumi ganaxlebas, reabilitacias

saWiroebs, raSic mTlianad

viqnebiT CarTuli. rac Seexeba

mwerlis literaturul memkvidreobas,

amaze SeiZleba saaTobiT vilaparakoT,

amas vercerTi sagazeTo

formati ver daitevs. Cemi azriT,

msoflios daviT kldiaSvili aRmosaCeni

hyavs...

maxarebs is, rom uamravi adamiani

Seikriba am didi TariRis aRsaniSnavad

da iubilem saxalxo dResaswaulis saxe

miiRo. xalxi ase gamoxatavs mwerlisadmi

siyvaruls da mis Semoqmedebas

gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs.

daviT kldiaSvili ubralod kargi mwerali

ki ara, didi Semoqmedia. ufro

metic _ is didi qarTvelia. es xalxmravloba

ki niSnavs, rom mtkicea rwmena

Cvens TavSi da didia siyvaruli Cve-

literaturuli literaturuli gazeTi gazeTi

TariRi

ni qveynisa.

rCeuli nawarmoebebis an mravaltomeulis

xelaxla gamocema da mwerlis

Semoqmedebis garSemo literaturuli

diskusiis ganaxleba axla yvelaze

mniSvnelovnad mimaCnia. kldiaSvilis

literaturul memkvidreobas

axali sicocxle unda mivceT, es didi

Semoqmedi axalgazrdobas unda gavacnoT.

uaxloes momavalSi mwerlis

nawarmoebebis inglisur, germanul da

frangul enebze Targmnasa da gamocemaze

daviwyebT muSaobas. enis barierma

da rusulma politikam, romlis msxverplic

namdvilad iyo kldiaSvili,

ucxoenovani mkiTxvelisTvis TiTqmis

ucnobi datova misi Semoqmedeba. kldiaSvilis

Txzulebebi ar uTargmniaT

im raodenobiT, misi prozisa Tu dramaturgiis

masStabebidan gamomdinare

rom imsaxurebda. daviT kldiaSvili

fransua rablesa da migel de servantesis

literaturuli tradiciebis

gamgrZelebelia. is meoce saukunis

erT-erTi didi mweralia, margalitia,

romelic aucileblad gaamdidrebs

msoflio literaturas. vulocav mis

yvela mkiTxvels, mis STamomavlebs da

Tavad mas am TariRs, 150 wlis iubiles,~

_ ase Seafasa daviT kldiaSvilis gansakuTrebuli

Rvawli da mniSvneloba

saqarTvelos kulturisa da ZeglTa

dacvis ministrma nikoloz ruruam.

saRamosken speqtaklic iwyeba. mayurebeli

darispanisa da misi karoJnas

gasaWirze kidev erTxel sevdianobs da

icinis. kldiaSvilis ganumeoreblobac

xom esaa. `erTi xeliT guls dagikodavs,

meores xeliT malamos wagcxebs...

warmosadenad momzadebul

cremls Tvalis gubeSi SeaCerebs da

bageebzed gamoiwvevs Rimils, romelic

bolos sicilad iqceva. es kia, rom

daviT kldiaSvilis nawerebisgan

gamowveuli sicili yovelTvis cremlnarevia

da cremli sicilis karebTana

dgas~, _ yvela mkiTxvelisa Tu mayureblis

saTqmeli Tqva kita abaSiZem.

albaT, mwerlis ezoSi mosiarule

stumrebs ar tovebs molodini, rom am

kopwia kar-midamos romelime kuTxidan

sacaa gamoCndeba bekina samaniSvili,

sicocxlis mimwuxrzec rom ar

Ralatobs Zvelebur warmodgenebs da

axal droebaze gamwyrala. vin icis,

SesaZloa sadme miwis muSad qceuli,

cxovrebisgan gatanjuli platonic

SeefeTos mosulT, an Zveleburad, mogonebebiT

moculi moxuci ekvirine

dainaxon, misi vaJis, otia qamuSaZis

7

daCivleba gaigonon, mec, platoniviT,

Tavi vera da ver davaRwie siRaribeso;

WiSkars moadgeba Tavis ganuyrel

jorze amxedrebuli solomani, maWanklobiT

rom Soulobs groSebs da

saguldagulod momzadebuli

tyuilebis badeSi gaxvevs qalaqel

stumrebs, romelTa Sorisac, gamoricxuli

ar aris, `axal cxovrebaze

dageSili~, gaqalaqebuli porfire biaSvili

da beglar jinWaraZec iyvnen.

gasakviri ar iqneba, Tu `yvelaze gulgatexili

da yvelaze guldawyvetili~

rostom manveliZe dalanda vinmem. aq

yvelaferi SeiZleba moxdes, es maTi

samflobeloa. bakulas damSeuli

Rorebisgan moTminebadakarguli

col-qmari, galaqtioni da zenaTic

aqve iqnebian, mazris sammarTvelos

Tarjimnis, aleqsandre SariqaZis

winaSe ganwiruli saxeebiT atuzulebi,

mezobeli unda SegviSinoo. serafion

gordelaZis xmac gaismeba haerSi: `mama-

Cemi, aznauri qaixosro gordelaZe

rom wamodges saflavidan da raime awyenios

Cems kusias, imas Cavabruneb

saflavSi, Tvara sxva riTi gadamirCeba,

rom Cems macxovrebels raime

moswios!... ZaRliT vrCebi im zomamde

mivaRwie patiosanma aznaurma!~ droa,

sardion qveliZemac gadawyvitos

ekalasTan dakavSirebuli dava, gana

modave mxareebi, xan erTi, xanac meore,

amdeni weli qaTmebsa da xaWapurebs

tyuilad `uwikaven~?!

didi mwerlis iubile dasasrulisken

midis. am TariRis aRsaniSnavad

Sekrebili stumrebi nel-nela

iSlebian da Tan miaqvT siTbo, romelic

am saxl-karis maspinZelma ase uSurvelad

gaunawila mTel saqarTvelos.

misi vaJi, sergo kldiaSvili werda:

`Cveni aRar iyo im wuTidan, roca soflis

orRobeebiT xalxma waiRo misi

kubo Tbilisisken mimaval matarebel-

Si mosaTavseblad. amieridan misi Wirisufali

saqarTvelo iyo~.

dResac, dabadebidan 150 wlis

Tavze, yvela grZnobs mis siaxloves.

marTalia, ise ar gagvimarTla,

rogorc erTxel grigol robaqiZes,

romelmac quCaSi `ujero nabijiT~ mimavali,

momcro tanis moxuci dainaxa

samxedro paltoSi, Tavze rusuli qudiT,

`mxarbeWze _ moTeTro yabalaxiT,

xelSi _ karga mozrdili joxiT~...

Tumca, masTan Sexvedra xom mis SemoqmedebaSic

SeiZleba?! gadavSliT daviT

kldiaSvilis wignebs da gagvaocebs

`paTosi grZnobis gaziarebis~.


8

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

poezia 21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

feri fers...

didxans eZeba! sad ar eZeba!

ipova bolos da mieweba...

* * *

rogorc qvevrebs – zustad ise

sWirdebao s a s u l e l e q s s:

es s a s u l e SeiZleba

zogjer iyos s i s u l e l e c!

validan amosuli leqspromti

movidnen wuxel, sizmarSi, RamiT,

da momiloces: `a Sen nobeli!~

maTi, vinc tkbili maCuqa wami,

ojaxi vnaxe aSenebuli!

poetesas gasagonad

mouaros yvelam mis cols,

mouaros yvelam mis traks!

daanebe, qalo, Tavi

plaTs da gabriela mistrals!

* * *

bozebs dakarguli aqvT

orientaciebi! _

esec, isic _ yvelani

arian taciebi!

* * *

_ xeliT, fexiT – cema ise,

JeJa ise, qoTa ise –

gaaxsena cimbiri da

daaviwya quTaisi...

xmiT motirali

Camxvdaria saidumlos

sikvdilebis misteriis –

sxvebs mistiris viTom, magram

suls sakuTars mistiris...

rCeva tarikos

ar ginda koniaki da

Rvino da Rvinis marani! _

svi da svi sviis ludi da

ayole Tevzi – tarani!

* * *

irweoda, rogorc zRvaSi

TevziT gavsebuli trali! _

yvelaferze etyoboda –

iyo gaxeTqili mTvrali...

veterani komunisti

ver WikWikebs Zveleburad,

ver tiktikebs, ver tikti... –

saukunem komunizmsac

CaukiTxa verdiqti!

* * *

_ ra pretenziebi unda mqondes

sxvebTan –

sakuTarma yelmac yelze damikida!

seqspromti

waiyvana im dRes sveta

da tyupebi CaawveTa!

s a m e b a

am taZarSi locvebis

viReb ise uxv dozas –

uflis arsebobaSi

daarwmunebs

uRvTosac...

TviTmkvleloba

kaci erTxans – miwazea,

mere mudam _ haerSia!

...gadawyvita: orSi erTi

im dRes TviTon aerCia...

* * *

wamoizarda. dakacda. rogorc

ityvian – daRvinda,

da raRai ro daRvinda – adga,

RvinoSi dayvinTa...

Znelad dasajerebeli

leqspromti

_ SobelZaRlma qrTamis saxiT

saqarTvelo SemaZlia!

ver aviRe! verc aviReb!

arafriT ar SemiZlia!

o T x S a b a T i

ise nela, lamazad

da sxvagvarad Tendeba,

ra kargi iqneboda

am dRis d a p a t e n t e b a !

tariel Wanturia

wignidan:

d a w y v e t i l i s e r p a n t i n i

* * *

leqsis codnaSi leqsmcodne

Sens dedas Sevecilebi!

viciT leqsi Tu ar viciT,

dedas vuyvarvarT Svilebi!

* * *

Ramdebi – eSmas wyalobiT!

uflis wyalobiT – Tendebi!

mamaRmerTi da satana –

maradiuli? – tandemi...

* * *

guneba gamomikeTda!

fiqrebi gadamewminda! _

mec gamomiCnda survili –

k a i c x o v r e b a m e c m i n d a !

* * *

savsea cxovreba SepirispirebiT –

rusTvelis gmirebiT!

Seqspiris gmirebiT!

dakavebulia kaci,

daanebe Tavi

_ rac ro wamovizarde da

rac ro kbili movicvale,

imis mere sikvdilisTvis

verafriT ver movicale!

yinva ruseTSi. perspeqtiva

_ vin xar! _ ufali? uflis batoni?

nu imuqrebi! nu iqadnebi! _

mag yinuliviT gulis patroni –

m a g y i n u l i v i T m a l e g a d n e b i !

* * *

_ Wkvianurad grialebda –

sasmels _ ho da kaifs – ara!

guli erTxel, guli uceb,

guli mainc gaibzara...

* * *

Tavs bevrisas aZlevs

e poeti nebas! _

CustebiT jomolungmas

epotineba!

* * *

_ frTxilad iyavi, Zama,

male dakargav tituls!

_ es ra miTxari, kaco,

tituls davkargav? tituuu!

ginekologiuri leqspromti

_ ixmar kontracepts? –

bovSi kotrawes!

Sinabera

erTaderTi, rac iswavla,

iyo kocnis ana-bana!

verc gaTxovda, verc gabozda –

darCa kocnis anabara...

melomani

sul movlili aqvs, rac opera da

im operebSi – rac qandaraa! _

musikis mcodne idioti da

arafris mcodne lazRandaraa!


21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

leqspromti afrTxilebs

trefikingis potenciur

msxverpls

sanam aTs erTad m o u k l a v x a r,

Cemo diana,

dabrundi ukan e mag daSlil

Cemodnianad!

imedis naperwkali

dRes is marTavs – naZirala –

soxums, magram su xom is

ver iqneba mbrZanebeli

ZvelqarTuli soxumis!

diqtatori

vinc mokla yvela daitira –

guli aqvs Cvili!

RmerTo, ucocxle mis qveyanas

rCeuli Svili!

* * *

qarTvelebo! Tqvenc miiRebT

Semosavlebs damatebiTs,

Tu gaxdebiT Coxosnebi

an cnobili Tamadebi!

jigars simRera dauwunes

ar uvarga pativcemuls

monacemi vokaluri:

taStis xma aqvs, qe ro CeCens

jer ara aqvs mokaluli!

* * *

uflis kvarTis parodia –

gacrecili Cemi kvarTi –

neta, erTxel gagerecxa...

...fuh, ra bebers Semiyvardi...

* * *

roca saubrobT avangardze,

nu daiviwyebT ava gardners!

* * *

sinanuls ver vmalav – vixseneb

mwerlebis tkbil ojaxs – o t a r i d s:

Wabua, oTari, ana da

Tamazi, givi da oTari...

cxadia, bolomdec CamovTvli,

miT ufro – viyaviT cotani...

isev paskvilantebis Temaze

Camkvdaria kacSi grZnoba –

sawyisebi sensoruli!

cocxlobs mxolod impulsebi –

komunistur-cenzoruli!

sidedris portreti

gaiRviZebs. Caicvams.

Seva, proTezs Caisvams,

mere, TiTqmis mTeli dRe,

kartsa Slis da Cais svams...

* * *

_ adge unda da rusulad

daelaparako!

_ magaliTad?

_ magaliTad: `dai, lapu, rak~ – o!

* * *

_ gaixede! gaixede!

_ moxda rame?

_ gaixade...

m k r e x e l i

am or striqons mag aTeist cvedans,

naRdad vici, Seargeben Sxamad:

`RvTismSobeli – surogati deda!

mamaRmerTi – surogati mama!~

m o x u c i

sxeuli sul gailia –

ra sabralod Canan Zvlebi!

rogorca Cans, mosulia

ukve Jami C a n a c v l e b i s !

m a r a d i u l i W i a

am miwis brunva-triali

ar dasruldeba vidre –

me arsad wasvlas ar vfiqrob _

fexs mec TqvensaviT

viTrev...

* * *

wers, da nawers arc asworebs,

arc Slis, arc wvavs, arc xevs...

amitomac saqarTvelo

mis nawerze arwyevs!

u k a n w a R e b u l i s i t y v a

ise, mec kai vinme var!

ver gavaCereb mec enas? –

yvelaze Zunw kacs veZaxdi

qvelmoqmedsa da mecenats!

pueti

tutuci enatania

titanebs etlikineba!

koCobas toli Zlivsaa,

akakis etli ki nebavs!

anderZebis gamo

qarTveli Ratakebi

daweren anderZebs –

SuriT aRavsebda

mezRapre andersens!

* * *

ra girCio, ra gaswavlo

briyv, uwignur, urC xuligans!

saidanRac moTreuli

yavlgasuli urCxuli xar!

* * *

monaxeT sadme saflavi –

vTqvaT, romeliRac mamfalis –

da mec momspeT da momkaliT

da ConCxis gverdiT damfaliT...

literaturuli literaturuli gazeTi gazeTi

proza

beqa qurxuli

bebo

dasasruli

vnaxo, Torem yvelafers gadagiyriT.

_ unda gadauyaro, to, Tore ise

amaT ver gaagebineb!

_ gaigeT? ufrosoba modis da Tqveni

gulisTvis samsaxurs ver davkargav.

gaige, qalo, davai, aqedan! ar SeiZleba...

_ Cven raRa vqnaT, Svilo, sad wavideT?

_ ar SeiZleba. ar SeiZleba da vsio!..

sxvagan wadiT an rac gindaT, is qeniT.

Tu ara da SediT bazarSi. aba, ra gindaT,

samsaxuri unda davkargo Tqveni

vedrebis gulisTvis?..

_ Cven gvixaria aq jdoma?.. xalxi

ara varT?.. davixocoT unda?.. sad wavideT

es gaubedurebuli xalxi?..

_ Sen bevrs nu laparakob, Tore

agagore aqedan. es ltolvilebi xo ver

gaaTries aqedan. amaTi CamoTrevis dRe,

too...

_ vai, Cems dRes da moswrebas, iq

Cavmkvdariyavi, im afxazeTSi, is merCivna,

amden wamebas da damcirebas...

_ Sen saidan CamoeTrie Sen... Sen

TviTon CamoTreulo...

_ Sen, qalo, xo ar ginda, ena

amogaZro! _ policieli vedros eca.

megrelma qalebma erToblivi

kivili atexes...

_ aaaa! xeli ar axlo, Torem

Tvalebs amogiReb, icode, amiTaa obol

SviliSvilebs lukma rom unda mivutano,

ra gindaT, Tqven amowydiT ise,

rogorc Cven amovwydiT da uaresad

kido...

xalxi mogrovda.

_ ra gindaT, biWo, gaanebeT Tavi,

_ Tqva erTma didulvaSa svanurqudianma

kacma. policielebma cudad

Sexedes, magram xalxi sul ufro

mWidrod SemoertyaT, iqiT qalebi

kiodnen...

_ erT saaTSi aRar daginaxoT arc

erTi! ha, daiSaleT, Tqvenc ras dadeqiT

aq, naxes seiri da mogrovdnen, ha,

daiSala xalxi! davai, gaiara droze.

erT saaTSi movalT da ar dagvxvdeT,

Tore mere Tqvens Tavs daabraleT!..

policielebi erTi meoris miyolebiT

gavidnen. gamyidvelma qalebma

daufaravi zizRiT gaayoles Tvali...

_ meu do vadordinedko.

_ Tqveni wasvla vnaxe mousavleT-

Si da ukan aRar mosvla meti.

_ joRorebs tyurad va uZaxuna Te

iSaWyvadalebs marTalo joRoref

rena.

_ joRoreb wkuma mu goko osuri.

joRoriSnair erTgul nam re.

joRoreb var Rejeb rena da xolo varesi.

bebos mTeli am gawamawiis dros

9

Tvalebi daxuWuli hqonda. ase ufro

uadvildeboda.

zamTris moqufruli, civi dRe iyo.

male dabneldeboda. bebos manamde unda

mieRwia Tavis oTaxamde, Torem Rame Tu

mouswrebda, daiRupeboda. Rame ki ara

da dabinddeboda Tu ara, veRarafers

xedavda.

cota xanSi unda amdgariyo da saxlisken

daZruliyo. rac ufro axlovdeboda

es dro, miT ufro udundeboda

muxlebi.

sibnelis dadgomasTan erTad safrTxec

matulobda. sul ufro da

ufro matulobdnen mTvralebi da mglis

lekvebiviT daundobeli, civi, saxifaTod

carielTvalebiani quCis bavSvebi.

cignebi.

policielebis wasvlisTanave amoiares

cignis bavSvebma, yvelaze

ufross, ase TxuTmeti wlis gogos, Wu-

Wyian Wrel SalSi gamoxveuli samiode

Tvis Cvili hyavda zurgze mokidebuli.

PSP afTiaqTan cignis gogoebma, Svidirva

wlis biWi TmiT iTries, gubeSi Cades

da talaxiani rezinis CeqmebiT dauwyes

cema.

cignis biWi tiroda, irtymevineboda,

TavianT enaze raRacas yviroda da

wvetian kbilebs aCenda. rogorc iqna,

xelidan dausxlta, xes amoefara da

asfaltis naglejebi da qvebi dauSina

Tavisianebs.

erTi qva im TxuTmeti wlis gogosac

moxvda zurgSi, romelsac Tveebis bavSvi

ekida. gogo gamoekida biWs ise, rom

SalSi moxtunave bavSvisTvis xelic ar

SeuSvelebia.

xes amofarebuli biWi kiviliT gaiqca

da xalxs Seeria. danarCenebi, gogoebic

yiJiniT gaekidnen.

bebom cignebis danaxvaze saswrafod

amoacariela Tunuqis yuTi da Zveli

bambaziis xalaTis Sida jibeSi gadamala.

mainc daZabuli ijda. cignis bavSvebi

rom Tvals miefarnen, mxolod ma-

Sin amoisunTqa SvebiT...

da CasTvlima...

bebo Tvlemda. ZilburanSive grZnobda,

rom unda amdgariyo, amdgariyo

da saxlisken wasuliyo. male unda gascloda

aqaurobas.

ZilburanSive esizmreboda Tormetcameti

wlis gogo, romelsac TeTr

koplebiani wiTeli kaba ecva, fexSiSvela

moatyapunebda ivlisis Takara

mziT gadaxurebul asfaltze, nayinsa

Wamda, TiTebze eRvenTeboda TeTri,

motraxtraxe motocikletiT Camotarebuli

`stakanCiki maroJni.~ grZeli

lamazi, jiSiani kiseri moeRerebina da

kiskisebda da kiskisebda. aCenda TeTr

kriala kbilebs. motyapunebda fexSiSveli,

gavarvarebul sicxisgan CaSavebul

asfaltze, nayinsa Wamda da Txeli

TeTrkoplebiani wiTeli kaba ecva,

romelic bebom Seukera.

da romelsac veRarasodes naxavda.

veRarc sikvdilis Semdeg...


10

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

mosazreba 21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

„literaturuli gazeTis~ me-80

nomerSi metad saintereso nawarmoebi

gamoqveynda: axalgazrda, magram ukve

`sabaTi~ dajildovebuli poetis paata

Samugias „ritas saTamaSo cxeni~

(aqve aRvniSnav, rom `saba~ „uasakoTa~

jildod iqca, ris savaraudo mizezsac

bolos davasaxeleb). es gaxlavT postmodernistuli

yaidis nawarmoebi:

gamoyenebulia Sesabamisi saSualebebis

mTeli arsenali _ dawyebuli toniT

da simulakriT damTavrebuli. me

ar daviwyeb am „iaraRebis Cxrekas~:

ubralod, postmodernistul nawarmoebs

„postmodernistuladve gavakritikeb~.

nawarmoebis saTaurSive tyuilad ar

gvxvdeba „saTamaSo~ _ poeti erTgvar

TamaSSi monawileobas gvTavazobs.

nawarmoebs axlavs winaTqma da „boloTqma~

_ poeturi teqstis bolo

monakveTi. winaTqmiT vgebulobT, rom

es aris deteqtiuri poema, ufro zustad

ki _ esse poemaze, romelic avtorma

verafriT dawera da dauwereli

nawarmoebis mxriv SurisZiebis SiSis

gamo masze dawera es teqsti, romlis

Janris garkveva mkiTxvelisTvis miundvia.

Tavad nawarmoebis ganmartebiT qvesaTaurSi

ki vkiTxulobT: „deteqtiuri

poema sami gvamiT, ori avtoriT da

pirquSi gamomZiebliT (fragmentebi)~.

(pirquSobis ra mogaxsenoT da, gamomZieblis

rols axla me vasruleb).

davukvirdeT, ra gvauwyes: (1) es aris

deteqtiuri poema; (2) es ar aris poema,

aramed essea poemis Sesaxeb; (3) rom es

arc poemaa da arc essea, radgan isini

verafriT daiwera, aramed teqstia,

romlis Janris garkveva mkiTxvelis

saqmea; da bolos, (4) es mainc poemaa, misi

fragmentebia.

erTi SexedviT, „or avtors~ mkiTxvelis

dabneva TavSive ganuzraxavs da,

albaT, esec zemoT naxsenebi „poeturi

amocanis~ gadaWras, mkiTxvelis

TamaSSi CarTvasa Tu CaTrevas emsaxureba;

da mainc ra aris es abdaubda?

gasaRebi boloTqmaSia, sadac vkiTxulobT:

„am poemis avtori (...) idiotia

(vicnob da sityvaze mendeT) (...)~. ki,

batono, vendoT, oRond isev davukvirdeT:

erTi avtori, romelmac poema

dawera (an amis gakeTeba scada), idiotia;

amasTan, SeiZleba, vivaraudoT, rom

is, vinc amas ambobs, meore avtoria da

raxan amas ambobs, idioti ar aris _

esaa is, vinc poema ver dawera, magram

raRac dawera, rac saboolo jamSi

mainc poemaa, Tu poemis fragmentebia;

anu isaa, rac pirvelma _ idiotma _

avtorma dawera, Tu scada, daewera; ase

da amgvarad, gamodis, rom meore avtori

idioti ar aris, magram idioticaa:

amas ki ukve arqetipebis samyaroSi

gadavyavarT _ yvela ori sabolood

gadaiqceva erTad!

mTavari mainc sityva-miniSneba „idiotia~;

da rac yvelaze TvalSisacemia

am nawarmoebSi, es aris swored „idiotobebis~

siuxve. aseTi tropi, Tu

tropis aseTi saxeoba, poeziaSi jerjerobiT

safuZvlianad aRwerili ar

aris, magram am werilSi Cven iZulebuli

varT, visaubroT masze. diax, es

nawarmoebi „idiotobebiT~ (Tqveni

nebarTviT, am sityvasa Tu saxelwodebas

qvemoT ubrWyalebod gamoviyeneb)

pirTamde savsea _ dasawyisSive vkiTxulobT:

„me urwmuno var, / Tumca sxva

dadebiTi Tvisebebic maqvs, / magali-

Tad, vflob sam enas / da muclur cekvas

vasruleb orsuli qalebis pativsacemad,

_ / ambobs rita da pirjvars

iwers.~ aq rTuli konstruqciis

idiotobas gvTavazobs erT-erTi avtori

_ idiotobebiT agebul

zeidiotobas; calkeuli idiotobebia:

„me urwmuno var, magram sxva dadebi-

Ti Tvisebebic maqvs~ (urwmunoba

Tviseba ar aris da gindac _ iyos, is

TavisTavad arc dadebiTia da arc

uaryofiTi); „magaliTad, vflob sam

enas~ (arc enis flobaa Tviseba, Tan

rwmena-urwmunobis „sibrtyesTan~ araviTari

Sexeba ara aqvs); „mucluri

cekvis orsuli qalebis pativsacemad

Sesrulebac~ „calke aRebuli~ idiotobaa

da bolo idiotobaa is, rom

„me urwmuno var (...) _ ambobs rita da

pirjvars iwers~ (aravin iwers pirjvars,

roca ambobs, rom urwmunoa; anda

Tu _ iwers, ese igi, RvTis SiSi awuxebs);

anu calkeuli idiotobebi ritas

rwmena-urwmunobis zeidiotobiTaa

„Sekruli~. mivyveT da kidev amoviweroT

zogierTi idiotoba: „pirvelad

iyo jami, mere Sesakrebi~ (qaTami Tu

kvercxi?), „raxan asea, maSin viRebT

SesakrebTa dawurul mniSvnelobas,

nugzar zazanaSvili

rac obieqturi WeSmaritebaa~ _ arazusti

citata (TavisTavad idiotobaa

„SesakrebTa dawuruli mniSvneloba~,

idiotobaa isic, rom is „obieqturi

WeSmaritebaa~); „ritas moexseneba,

rom vinc eZebs obieqtur WeSmaritebas,

xelSi SerCeba subieqturi

sisulele~ (ara yovelTvis _ zogjer

„siWkvianec~ SeiZleba, SerCes, rasac

„metyvelebs~ filosofiis istoria);

„vinc mwvervalebis moxelTebas cdilobs,

umal ufskruls moinadirebs~

(nuTu yvela alpinistis bolo ufkrulSi

gadaCexvaa? anda ufskruli

rodidan gaxda „sanadiro obieqti~?);

„metaforebi ar yaran, iseve, rogorc

xelnawerebi ar iwvian, xolo wmindanebs

Crdili ara aqvT~ (metaforebis

„sunisa~ da wmindanebis uCrdilobis

dakavSireba mxolod idiotobiTaa

SesaZlebeli; ise ki, zogierTi metafora

yars kidec _ gadavavloT Tvali

socrealizmis periods) da ase Semdeg.

anda, aviRoT „boloTqmis~ wina vrceli

eqskursi tualetebis samyaros

Sesaxeb (es monakveTi, albaT, aluziuricaa

daTo qardavas SesaniSnav „tualetSi

sakiTxavTan~), rac, agreTve,

rTuli konstruqciis, erTian idiotobad

SeiZleba warmovidginoT, da rac,

ai, aseTi calkeuli idiotobebisagan

Sedgeba: „tualeti yvelaze mSobliuri

adgilia~, „tualeti unda iyos

tualeti~, „visac vrceli tualeti

aqvs, mas goneba xSirad efanteba da

zogjer axloblebis saxelebsac ver

ixsenebs~, „viwro tualetis mqone

adamianebi karg leqsebs weren~,

„giorgi kekeliZes tualetSi saku-

Tari warbSekruli foto ukidia (rac

gamoricxavs Semsvlelis onanizmis

mcired survilsac)~ da misTanani.

axla struqturasa da „Sinaarsebs~

gadavxedoT. pirveli, mokle nakveTi

prologiviTaa, erTgvari „me, rusTveli

xelobiTa, viqm saqmesa ama dari~a.

es, egreT wodebuli, maRali poeziis

nimuSia (mas sul bolos davubrundebi),

rac araviTar miniSnebas ar Seicavs

momdevno teqstis Sesaxeb. meore, yvelaze

vrceli nakveTi, rogorc erTerTi

avtori gvixsnis, „(...) es aris leqsi

ritas Sesaxeb, romelic aris Cemi

mezobeli. avtori (...) ritas Seyvarebulia,

Tumca amas arsebiTi mniS-

buli~ gvami, romelic yars tyeSi, sadac

Sedis rita. mexuTe monakveTSi ki

_ qarTuli postmodernizmisTvis

Cveuli, moepataJo „imis dedac movtyan

iqa~-s fonze (obieqturoba moiTxovs,

rom aq riTmis sferoSi aRmoCenazec mivuTiToT:

„botanika-movtyan iqa~; ise,

erTi rame gamaxsenda: deda vnaxe qaliSviliT

/ Jami iyo dilisa _ / Svils

movutyan dedis traki, / dedas _ qaliSvilisao;

Cemi dawerili ar gegonoT

_ miSa qvliviZisaa; cota moxuligno

kaci iyo da magaze wyena ar mosula; meore

mxriv _ SviliSvili papasao...) _

TiTqos, ha da ha, raRac unda gairkves,

raRacas unda „Caavlos~ mkiTxvelma:

„rita amxedrda Tavis saTamaSo cxenze~,

romelic „Semoipara hans magnus encensbergeris~...

da isev molodinis

gacrueba _ „gamouqveynebeli poemidan~:

simulakri...

davwere es da mainc daveWvdi: en-

postmodernistuli kritika

vneloba ar eniWeba, radgan ritac da

Cvenc veZebT (...) SesakrebTa yulfs,

romelic tragediis viwro kiserze

unda daifskvnas.~ aqve getyviT, rom am

teqstSi arc yulfia da arc tragedia,

da, bunebrivia, ararsebuli yulfi

ararsebuli tragediis kiserze ver

daifskvneba. konstruqciulad ki es

monakveTi aris idiotobebis asociaciuri

Zewkvi, ufro sworad _ „ajafsandali~:

saubaria TiTqosda rwmena-urwmunobis

da misi „ganStoebebis~ _

jamisa da Sesakrebebis, obieqturi WeSmaritebis,

zogadad binaruli

opoziciebis, mizez-Sedegobriobis,

drois da sxvaTa Sesaxeb, magram kari

ar arsebobs, amitom gasaRebis Zebnac

uazroa.

mesame monakveTSi „mReris rita sicocxlisa

da siyvarulis simReras~.

aq, ar vici, SemTxveviT, ar vici, Segnebulad

(interteqstualobis „ambavSi~)

„aTasi dadevnebuli Tvalis~ metaforaa

gamoyenebuli. sxvaTa Soris,

gazeTis amave nomerSi, paata Samugias

publikaciis uSualod momdevno gverdze,

emzar kvitaiSvili misi mSvenieri

werilis pirvelsave striqonebidan

zustad am metaforaze (qals dadevnebul

mravalricxovan Tvalze) saubrobs

_ SoTa CantlaZis erT-erTi leqsis

magaliTze; Tumca, arc isaa gamoricxuli,

rom paata Samugiam ar icoda am

leqsis arsebobis Sesaxeb. poeziaSi ganmeorebebi

uCveulo ram ar aris: poeturi

warmosaxva zogjer „stereotipuladac

muSaobs~ (aki, emzar kvitaiSvilis

werilSivea moyvanili erT-erTi

aseTi ganmeoreba). asea Tu ise, es

monakveTi „sasiyvarulo lirikis~ nimuSia.

meoTxe monakveTSi Cndeba „dapire-

censbergeris Semoqmedebas kargad ar

vicnob, germanuls ver vflob saTanadod

(erTi leqsi maxsovs mxolod _

„astronomis sakvirao qadageba~ _

rusulad naTargmni). hoda, „davgugle

encensbergeri~ qarTulad da pirvelive,

rac „gamoviZaxe~ misi werili

„mecnierebis poezia~ aRmoCnda (Targmani

_ Tamar kotrikaZisa; gvian gamaxsenda,

es werili wakiTxuli maqvs JurnalSi

„literatura _ cxeli Sokoladi~,

SesaniSnav gamocemaSi, romelTanac

mec vTanamSromlobdi, da romelic,

samwuxarod, „daixura~); da, ai, am werilis

pirveli fraza, rac imavdroulad

citataa: „Chacun deviant idiot à sa facçon _

yvela Taviseburad warmoaCens Tavs

idiotad~. ai, kidev erTi niSneuli fraza

am werilidan „idiot lettré (idioti literatori)

iseTi kategoriaa, humanitarTa,

xelovanTa da mweralTa wreeb-

Si rom ikidebs fexs da, Tavisi

SezRudulobis xarjze, Tavs sakuTar

oreulze ufro laRadac ki grZnobs.~

vaSa, Cvens gamWriaxobas! „ritas

saTamaSo cxens~ Cven TavSive saTanado

gasaRebi SevurCieT! da... vai! im, meore

avtorma mainc CagviTria am „idiotur

TamaSSi~, anu _ „idiotobebis pirquSi

gamomZiebeli~ _ mec idioti gamovdivar!

dae! _ yvela TamaSi miyvars, idioturic

ki. asec rom ar iyos, mwams _

nebismieri adamianis erT-erTi ego idiotia,

Tu idioturia; yvelas rom gaecnobierebina

da eRiarebina es, Sesa-

Zloa, cxovreba metad saxaliso gamxdariyo;

da isic SesaZlebelia, rom paata

Samugias es nawarmoebi amis Sesaxebacaa.

axla ukve ar aris gasakviri mTeli

Semdegi monakveTi, „moulodnelad~,

dasasruli me-14 gverdze


21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

zaza bibilaSvili

ale

Sen Tavs axtebi yovelRamiT, roca iZineb.

Sens Tavs axtebi yoveldiliT/yovelSuadRiT _

roca hadahamiwretili sizmris simwires

verafers mateb sinamdvilis yuis yuaTi.

Sens Tavs axtebi, roca riskav, Seepasuxo _

kakuni Tua an _ fiWuri vibrogangaSi;

roca kerpiviT gatiknil da mSier „feisbuks”

mWle zvaraks teni romelime viwro xaxaSi.

Sens Tavs axtebi, roca striqons miajaxireb _

CiCqni zedapirs gatkecili eleqtrofurclis;

miT ufro _ roca misCanCaleb soflis naxirebs

da moZme pirutyvs ramdenime sityvasac ucvli;

roca gadakveT im cisa da miwis nakveTebs,

sadac Tesaven qars da mere mkian qariSxals;

an roca amcnob mokarTane-minimarketels _

lari da oci zedmeti rom giangariSa;

roca siCumes pultiani xeli afuWebs

da Tvali asdevs-veRarasdevs axsnil aRvirebs;

an roca zemo mezobeli Txilis naWuWebs

Seni fanjris win axvavebs da arc ki agineb;

Tu miacileb, visac weram SemoubalTa

tanze sicocxlis artaxebi anda raxtebi

(ho, Torem gamo qorwilTa da iubileTa,

karga xania, sakuTar Tavs aRar axtebi)...

iqneb xandaxan horoskopis calfer badeSi

arasaxtomi dRec gamoCndes, rogorc ori gza _

gadaabijo sakuTar Tavs zrdili bodiSiT

an cda uiRblo ganicados lajebSorisma.

magram sul male kamarebis nakrebi marjve

TaviqiTeTis gadasavals Tavidan SegrTavs...

bolos gamova _ erTi-orjer an iqneb samjer

mainc yoveldRe, saSualod, axtebi Sens Tavs.

vin icis, vfiqrob: SegCenia ale-mania,

stomaquZiro _ ivseba da veRar ivseba, _

raki mgonia, rom naxtomic ar ginania,

rom ar iRlebi, da saerTod, gexaliseba. _

maSin, rodesac amis meti ar aris Cara _

swored imitom, rom daRlilma ver Seikave

da rom sicocxlis (gza sadRaa, miT ufro _ Sara)

yvela bilikze gaSotilxar Sen _ Seni Tavi;

kidev imitom, rom momdgari mravali wlis win

Tavs anu didi gasayaris bilingva-abras

aqeT-iqidan Cavlebuli xelebiT cimcim

gadmogaxtunes pirvelad da yvelaze magrad;

xolo mas Semdeg aRar dadga Seni xval Tu zeg,

da ise magrad gadaxtoma veRar gariske,

Tundac oTaxSi, romelime maRal sarTulze,

davuSvaT, Ria fanjarasTan, Ria fanjrisken.

jado

im jadom ar migatova _

movixedav da isev _

dRea, Ramea, sxva droa _

zixar da gulze isev

dardebs:

es ase ratoa?

rato ar aris ise?

* * *

dedamiwa, uZRebi,

efareba Ramis karavs, gaSlils.

dafleTili furclebi

sacodavad frialeben qarSi.

literaturuli literaturuli gazeTi gazeTi

poezia

dadis galaxuli da

iRimeba mTvare, magram _ civad.

gadaxsnili gulidan

imedebis namsxvrevebi cviva.

interviu

_ jadosnuri wamali rom

iSovoT da waicxoT _

Cvilad iqceT da cxovreba

sul Tavidan daiwyoT,

kvlav SemoxsnaT kari, sofels

saTqvenod rom Seabes,

mipasuxeT: ras SecvlidiT?

_ samwuxarod, verafers.

postsamduravi

xSirad rom geCxubebodi,

miyvardi, gana mZuldi.

kargi megone _ vbrazobdi _

ratom iyavi cudi.

bolomde rom ar gicnobdi,

vicodi. ra vicodi,

rac ufro kargad, miT ufro

cudad Tu gagicnobdi.

mainc ar mZulxar, imaze

metad, adre rom mZuldi.

ubralod, vici: cudi xar

da amitom xar cudi.

ai istoria

axali aq aris araferi _

movkvde, Tu pirveli me vambobde:

mifrinavs frinveli gadamfreni;

Canasaxs amarcxebs meaborte;

sajdomebs izidavs savarZlebi,

dafnebi _ did Tavebs, Tavgasulebs...

magram, modi, aRar gavagrZeleb,

Torem verasodes davasruleb.

miT ufro, amboben _ cis tolia,

feniqsze mravaljer naxanZrali...

da mainc ra aris istoria _

romelic namdvilad raRac aris?

. . . . .

Zvelze uZvelesi kulisebi,

scena, avanscena, mizanscena

yoveldRe iseTi guliscemiT

da ise pirwmindad iZarcveba;

dRes _

viTom axali dRe rom aris _

im kerpebs, im qalebs, im meomrebs

es kerpi, qali Tu meomari

iseTi sizustiT imeorebs;

awmyo namyos ise eriTmeba,

TariRianic da uTariRoc;

rom _ raki orive ver iqneba _

oridan erT-erTi unda iyos:

a) es miraJebic paradisis

da Tavis qalebis biliardic

JamiT _ lamis aris, maradisi,

ricxviT _ uTvalavjer miriadi _

anu gawelili metismetad,

dausruleblobis armomTmenic _

r e p e t i c i a a _

rodisme da

sadme warsadgeni warmodgenis _

im didi seiris fundamenti,

erTxelac taSSi rom dainTqmeba,

jer ki rom dgamen da

sul dgamen da

is kidev ara da ar idgmeba.

b) dRe-yvavilebi neqtars Rvrian,

Tu naRvels samsala Seeria _

he, rodis dadgmuli

s p e q t a k l i a !

Tan gana ubralo _ feeria! _

as... aT-as... uTvalav-as weliwads

yvela saRamodan saRamomdis

scenaze rom aris da scenidan

ara da ara da ar Camodis.

. . . . .

meti gasarTobi moclilebma

ver moigoneso, gegoneba.

saidan _ amxela moTmineba,

ratom arsaidan _ gemovneba?

ra ca daebertyaT _ peSvistola,

ra muzaubadruks msaxureben _

visac a gulisxmobs reJisorad,

visSic b gulisxmobs mayurebels? _

rom erTi diliT an saRamoTi

am daskvnas aravin gamoitans:

an _ a) araferic ar gamodis;

an _ b) araferi gamovida;

maS, droa, yoveli SevajeroT,

logikas verdiqti gamovZaloT:

a) repeticia SevaCeroT!

b) mdare speqtakli gamovcvaloT!

. . . . .

mgoni, aigrixa kuTxec tuCis _

simwriT daigrixa ise ena.

enas dakbenilsac ara uWirs _

gviani ar iyos TiTze kbena:

esTetis kaprizi moqanda ra,

Tav-qarma Seicno atamanad

da aha _ eWreba tot-qandara

im Tavs da danarCen adamaanT!

Tavo, moindome rad, iTavo

sikvdilis davTrebis dalageba? _

isedac Segvirgebs _ saTiTaod,

wyvilebad, razmebad, qalaqebad...

aki haerovnad ikocneba,

vidre inebebdes mobnelebas.

maS, raRa geesTetikoseba,

kerZod, ra geTeatrmcodneeba?!

gaCumdi _ evam ki SegaCvenos! _

Seirge Jangbadi, samowyalo! _

emand, a)

marTla ar SeaCeron.

vaiTu, b)

marTla gamocvalon.

. . . . .

magram _ gonebis Tvals Caerula,

Tu daRlis baRdadiT Semebura? _

raRad aviWeri fraerulad,

anu _ sxvanairad _ Cemeburad?

risi _ Secbunebis reaqcia,

miT ufro _ saSiSi garTuleba.

vin icis, zurgebic Semaqcion

Zveli SesaqceviT garTulebma;

an diad arCeva-garCevaSi

rolebis, grimebis, pasaJebis,

Cemi xma erT yurSic ar SeuSvan,

meore yuridan gasaSvebad...

netai, yinvaSi ar mcxelodes!

an _ xvatSi susxi ar maSeSebdes!

mec axla pirvels ar damcdenodes:

`amaoeba...”~

da

ase Semdeg.

11


12

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

interviu 21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

mako WoRoSvili

naTelia, rom araferi moqmedebs sazogadoebis kulturul ganviTarebaze

da amaRlebs qveynis inteleqtualur potencials ise, rogorc wigniereba da,

cxadia, wignis xelmisawvdomoba qveyanaSi. ganaTlebuli sazogadoebis arseboba,

inteleqtualTa, SemoqmedTa axali Taobebi erTgvari dasturia imisa,

rom qveynis kulturuli memkvidreobis dacva mxolod winaprebisgan danatovari

saganZuris mofrTxileba rodia, aramed im mravalmxrivi SemoqmedebiTi

procesisa, aTaswleulebis win rom daiwyo am miwaze da dRemde grZeldeba.

Tavis mxriv, ganaTlebuli sazogadoeba qmnis samoqalaqo sazogadoebis

im safuZvels, romlis gareSec Tanamedrove saxelmwifos aSeneba SeuZlebelia.

aqedan gamomdinare, udavod saxelmwifoebriv mniSvnelobas iZens

`qarTuli wignisa da literaturis xelSewyobis programa~, romelic

saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis ministris, nikoloz ruruas iniciativiT

Seiqmna da romlis ganxorcielebaSic mTeli misi gundia Cabmuli.

kulturis saministroSi Cemi misvla erT-erTi literaturuli proeqtis

ganxilvas daemTxva. proeqtze muSaoba ministris moadgilis, mako WoRoSvilis

kabinetSi mimdinareobda. swored qalbaton makos vTxoveT, esaubra

zemoxsenebul programaze, mis amocanebsa da miznebze.

_ qalbatono mako, miuxedavad imisa,

rom mavani, romelic mudam eZiebs

mizezs augisTvis da zedapirulad

aRiqvams movlenebs, albaT, qarTuli

wignisa da literaturis xelSewyobis

programasac almacerad uyurebs _

ambobs, furcelze dawerili sityvebia

da sxva araferio. me ki minda, realuri

suraTi vuCvenoT mkiTxvels da

vuamboT, ra masStabis samuSaoebs axorcielebs

saministro yoveldRiurad

programis farglebSi, sxvadasxva

mimarTulebiT rogor CaerTo

am saqmeSi gamomcemlobebi, mwerlebi,

mTargmnelebi, da aramxolod literaturis,

aramed kulturis TiTqmis

yvela dargis specialisti, mecnieri.

rodis da ratom gaCnda am programis

idea?

_ `wignisa da literaturis xelSewyobis

programa~ saqarTvelos kulturisa

da ZeglTa dacvis ministris

iniciativiT Seiqmna da 2009 wlidan

xorcieldeba. Cveni amocanaa wignis

seqtoris ganviTareba, qarTveli avtorebisa

da gamomcemlobebis xelSewyoba,

biblioTekebis wignadi fondebis

axali gamocemebiT gamdidreba da

qarTuli literaturis sazRvargareT

popularizacia. vfiqrobT, rom saxelmwifos

mxridan am sferos aucileblad

esaWiroeba daxmareba, radgan

samwuxarod, is ver uwevs konkurencias

sxva, gacilebiT momgebian kulturul

sferoebs, damoukidebladac rom Seu-

ZliaT irCinon Tavi.

_ ra ZiriTad prioritetebs

efuZneba programa?

_ programa marTlac mravalmxrivia,

sxvadasxva mimarTulebas moicavs.

maT Soris _ Tanamedrove mxatvruli

literaturis, Targmanis, reprintis,

ama Tu im mwerlisa Tu gamomcemlis

calkeuli ideebis, maTi ucxoeTSi sxvadasxva

forumSi monawileobis xelSewyobas.

yvelam viciT, ra mZime wlebi gamoiara

saqarTvelom da gasakviri ar aris,

rom Zalian bevr cnobil qarTvel avtors

axali wignis, krebulis gamocemis

saSualeba didxans ar hqonda. mxatvruli

literaturis gamocema programis

erT-erT prioritetad amitomac

ganvsazRvreT. Tanamedrove mwerlebze

radgan vlaparakobT, vfiqrob,

aqve unda iTqvas isic, rom maTi yoveli

axali wignis gamocemas, Tan sdevs

xolme prezentacia, romelic formatiT

mxolod axali wignis wardgena

rodia, aramed mkiTxvelis Sexvedra

gaxlavT mweralTan. avtori Tavad

waradgens Txzulebas, kiTxulobs

amonaridebs, saubrobs SemoqmedebiT

procesze. mkiTxvels araCveulebrivi

saSualeba eZleva mousminos sayvarel

mwerals, dausvas kiTxvebi da gaigos

meti mis Sesaxeb.

_ 2009-2012 wlebSi mxatvrul

literaturaSi Tqveni xelSewyobiT

gamocemuli wignebis avtorTa Soris

_ CamonaTvali vrcelia _ aramxolod

cnobil, yvelasaTvis sayvarel

kalmosnebs vxvdebiT, aramed _ bevr

axalgazrda mweralsac. Tumca, Zalze

mniSvnelovnad mimaCnia isic, rom ar

iviwyebT im avtorebs, dRes rom Cven

Soris aRar arian. magaliTad, Tqven

mier ganxorcielebuli erT-erTi

pirveli proeqti rezo inaniSvilis

moTxrobebis audioCanaweria.

_ diax. sul axlaxan ki baadur balarjiSvilis

poeturi krebuli davbeWdeT.

misi prezentacia jer arc gvqonia.

batoni baaduri am qveynidan ise

wavida, arcerTi Tavisi krebuli maRa-

li poligrafiuli standartiT ar

gamoucia. vfiqrobT, es axali gamocema

mkiTxvels Zalze gaaxarebs. samwuxarod,

nugzar SataiZis araCveulebrivi

wignic avtoris gardacvalebis Semdeg

gamovida.

bevri kargi wigni dagvigrovda

gamocemuli...

_ programis erT-erT mTavar nawils

reprinti warmoadgens. Tqveni

daxmarebiT, dainteresebul mkiTxvelsa

Tu Sesabamis Temebze momuSave

mecnierebs ukve miuwvdebaT xeli im

wignebze, aqamde bibliografiul iSviaTobas

rom warmoadgenda.

_ Znelia moixelTo wignebi, romlebic

mxolod wignsacavebSi an kerZo

koleqciebSia SemorCenili. amitom wamoviwyeT

es saqme da araerTi aseTi wignis

gamocemas SevuwyveT xeli, magali-

Tad _ aforizmebis krebuli `damakvirdi~,

romlis Semdgenelic ilia

WavWavaZea, ioseb griSaSvilis `Zveli

Tbilisis literaturuli bohema~, mixeil

TamaraSvilis `istoria kaTolikobisa

qarTvelTa Soris~, Jurnal

`kavkasionis~ oTxi nomeri, romelic

saqarTvelos mweralTa kavSiris mier

1924 wels TbilisSi gamoicemoda. kidev

bevri mniSvnelovani da kargi wignia,

romelsac TandaTan davubrunebT

mkiTxvels.

_ saministro did yuradRebas

aqcevs mTargmnelobiTi saqmis

aRorZinebasa da ganviTarebas.

vfiqrob, es aucilebeli pirobaa

qarTuli wignis msoflio bazarze

damkvidrebisTvis.

_ qarTuli literaturis Targmna

da gamocema Cveni erT-erTi ucvleli

prioritetia. 2010 wlidan, programis

farglebSi, gamovacxadeT mTargmnelobiTi

konkursi ucxouri gamomcemlobebisTvis,

romelic qarTvel

avtorTa nawarmoebebis TargmniT da

gamocemiT dainteresebis SemTxvevaSi

maT dafinansebas iTvaliswinebs. am mimarTulebiT

araerTi saerTaSoriso

proeqti ganxorcielda. 2011-2012

wlebSi qarTveli mwerlebis Txzule-

bebi germanul, frangul, inglisur,

italiur, Svedur, rusul da polonur

enebze iTargmna.

Zalian mniSvnelovani proeqtia

`Tanamedrove qarTuli literaturis

anTologia~, romelic wels amerikul

gamomcemlobasTan _ `Dalkey Archive

Press~ _ erToblivad ganvaxorcieleT.

Cven mier SerCeuli oci Tanamedrove

qarTveli avtoris nawarmoebebis Targmna

swored maT uzrunvelyves. prezentacia

TbilisSi, londonsa da vaSingtonSi

erTdroulad gaimarTa. dRes es

wigni yvela inglisurenovan qveyanaSi

iyideba da miviCnevT, rom msoflioSi

qarTuli literaturis popularizaciisTvis

es Zalze saWiro nabiji

iyo. ufro adre ki germanulenovan

mkiTxvels mieca saSualeba Cveni mwerlebi

`Tanamedrove qarTuli prozis

anTologiiT~ gaecno.

_ ramdenadac vici, bevri `stumari~

hyavs `wignisa da literaturis

xelSewyobis programis~ vebgverds

www.book.gov.ge, sadac yovelwliuri

mTargmnelobiTi konkursis Sesaxeb

`detaluri informaciaa ganTavsebuli.

vcdilobT,

davexmaroT

wigns

~

_ Cveni mizania, qarTuli literatura

gascdes saqarTvelos farglebs,

radgan gvjera, meti saSualeba

rom iyos, qarTuli wigni msoflio

literaturaSi gamorCeul adgils

daikavebda. mogexsenebaT, ioli ar aris,

Cvenma avtorma Tavisi mxatvruli sityva

ucxoel mkiTxvels miawvdinos,

amas garkveuli finansebi sWirdeba.

konkursis farglebSi ki ukve araerTi

Tanamedrove mwerlis nawarmoebi

iTargmna da gamoica ucxoeTSi.

_ msofliosTvis qarTuli mwerlobis

gacnobis TvalsazrisiT aranakleb

mniSvnelovania yovelwliuri

literaturuli forum-dialogi,

romelsac kulturis saministro

marTavs, aseve _ frankfurtisa da

laifcigis saerTaSoriso wignis festivalebSi

qarTvel avtorTa da gamomcemelTa

monawileoba, romelsac

Tqven uzrunvelyofT.

_ literaturul forum-dialogs

kulturis saministro yovelwliurad

maspinZlobs. is win uswrebs xolme

Tbilisis wignis festivals da xuTi

dRe grZeldeba. forumSi monawile-

oben rogorc qarTveli, ise ucxoeli

gamomcemlebi didi britaneTidan, germaniidan,

SvedeTidan, safrangeTidan,

italiidan da evropis sxva qveynebidan.

ucxoeli stumrebi qarTvel mwerlebsac

xvdebian. imarTeba prezentaciebi,

diskusiebi. sasixaruloa, rom proeqts

konkretuli Sedegebi ukve mohyva, gaiyida

ramdenime saavtoro ufleba, ucxoeli

gamomcemlebi Cveni araerTi avtoriT

dainteresdnen, miiwvies kidec

isini TavianT qveynebSi.

yovelwliurad vmonawileobT

frankfurtisa da laifcigis saerTa-

Soriso wignis bazrobebze, vafinansebT

saqarTvelos erovnul stendebs,

migvyavs Tan gamomcemlebi, mwerlebi,

vmarTavT sxvadasxva saxis prezentaciebs,

RonisZiebebs, rac ucxoel gamomcemels,

eqsperts, mTargmnelsa Tu

literaturul agents qarTuli literaturis

garSemo aerTianebs.

_ saubaria imazec, rom 2015 wels

frankfurtis wignis bazrobaze

maspinZeli qveyana saqarTvelo iqneba.

_ amaze muSaobas vagrZelebT, vTanamSomlobT

frankfurtis wignis festivalis

direqtorTan, baton iurgen

boosTan.

_ viciT, rom saqarTvelos kulturisa

da ZeglTa dacvis saministros

mWidro kavSirebi aqvs iuneskosTan,

Tqven erToblivad muSaobT sxvadasxva

mimarTulebiT. gaerTianebuli

erebis ganaTlebis, mecnierebisa

da kulturis am rangis organizaciis

CarTuloba aq mimdinare literaturul

procesebSi da Cveni mwerlobis

adaptireba saerTaSoriso kulturuli

sivrceSi, vfiqrobT, Zalze

mniSvnelovania qveynisTvis. iqneb

konkretulad gviTxraT, ra literaturul

proeqtebs anxorcielebT

iuneskosTan erTad?

_ vcdilobT, iuneskom CvenTan er-

Tad aRniSnos saiubileo TariRebi im

didi qarTveli mwerlebisa, romelTa

Semoqmedebac gascda erovnul

sazRvrebs da msoflio kulturis Zeglebad

iqca. mogexsenebaT, SarSan vaJa

fSavelas 150 wlis iubile iuneskosTan

erTad aRvniSneT. gamoica vaJas samtomeuli,

romelic Zalze gveamayeba

da romelsac erT-erT warmatebul

proeqtad miviCnevT. mis momzadebaSi

SoTa rusTavelis saxelobis literaturis

institutma miiRo monawileoba.

iuneskos TanadafinansebiT gamoveciT

aseve vaJa fSavelas fotoalbomic.

wels `vefxistyaosnis~ saiubileo

TariRs aRvniSnavT da mas Zalian mniSvnelovani

proeqtiT vexmianebiT.

iuneskosTan TanamSromlobiT poema

frangul da inglisur enebze sergo

qobulaZis ilustraciebiT gamoicema.

_ Tanamedrove qarTveli avtorebis

saibileo TariRebsac iviwyebT da

axali wignebiT exmianebiT. aRniSvnis

Rirsia, rom kulturis saministro

aramxolod mxatvrul literaturas

uwevs mxardaWeras, aramed gamoscems

wignebs kulturis sxvadasxva sferoSi.

dasasruli me-14 gverdze


21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

zurab samadaSvili

ukve meeqvse welia, literaturuli konkursi `gala~ Tbilisobis

dResaswaulis ganuyofel da inteleqtualur nawilad iqca. misi daarsebis

idea mweral zaal samadaSvils ekuTvnis, ganxorcieleba ki sakuTar Tavze

Tbilisis sakrebulom aiRo. yoveli wlis oqtomberSi literatorebi, mwerlebi

da wignis moyvarulebi ikribebian, raTa Semodgomidan Semodgomamde

gamosuli wignebi Seafason. am saqmeSi mTavari roli Jiuris ekuTvnis, romlis

Semadgenloba bolo sami welia ucvlelia. swored maT ekisrebaT pasuxismgebloba,

sakonkursod Semosuli teqstebidan saukeTeso SearCion. `gala

2012~ kars mogvadga. imis Sesaxeb, Tu rogoria wels warmodgenili literaturuli

mosavali, rogor muSaobs Jiuri da ra gansazRvravs monawileTa

warmatebas, Jiuris erT-erTi wevri, mwerali zurab samadaSvili gvesaubreba.

_ `aRmoCena, Sefaseba da dafaseba~

_ ase gansazRvra mweralma da am

konkursis damaarsebelma zaal samadaSvilma

`galas~ mTavari principebi.

eTanxmebiT mis mosazrebas?

_ ra Tqma unda, radgan nebismieri

konkursis ZiriTadi amocana es aris.

mxatvruli nawarmoebis ganxilva

swored am kriteriumebiT unda xdebodes.

konkursebs Soris ZiriTadi gansxvaveba

garkveuli SezRudvebiT gamoixateba.

`galas~ SemTxvevaSi, konkurs-

Si monawile wigni unda iyos wina an mimdinare

wels, ganacxadebis miRebamde

gamocemuli da konkursze, mxolod da

mxolod, gamomcemlis mier warmodgenili.

Tavad avtors ara aqvs sakuTari

namuSevris warmodgenis ufleba. rac

Seexeba Semosul wignebs, maTma raodenobam

180-s miaRwia. SarSan 130 iyo.

_ anu `galas~ mimarT interesma

imata?

_ raodenobiT Tu vimsjelebT, asea.

SarSandelTan SedarebiT gaizarda

kargi wignebis ricxvic. saerTod, kiTxvis

dros miukerZoebeli var, zogjer

ydasac ki ar vuyureb, arc avtoris vinaoba

mainteresebs, arc misi sqesi da

biografia. viReb teqsts da mivyvebi. is

sakonkurso nawarmoebebi, rac dRemde

wavikiTxe, saSualebas maZlevs vTqva,

rom wels `galaze~ bevri saintereso

wignia warmodgenili.

_ romelimes xom ar daasaxelebT?

_ laSa buRaZis piesas _ `navigatori,~

romelmac ramdenime teqsti da

filmi gamaxsena, sadac adamianebi avtomobilebs

esaubrebian, magram

mTlianobaSi mainc originaluris STabeWdileba

datova. laSam icis wera,

damaxasiaTebeli iumoric aqvs, ris

gamoc misi nawerebis kiTxva sasiamovnoa.

Zalian momewona guram megreliSvilis

romani `modeli 18/12~,

saocrad visiamovne am teqstiT. minda

aRvniSno irakli lomouris moTxrobebis

krebuli _ `avtonekrologi~. irakli

kargi, seriozuli mweralia da er-

Tad Tavmoyrilma misma moTxrobebma

kidev ufro daamSvenes erTmaneTi. damamaxsovrda

sandro naverianis `argentinuli

pitbuli~. mSvenivrad wers,

Tumca erTi araliteraturuli SeniSvna

maqvs: ZaRlis es jiSi bunebaSi ar

arsebobs, laparakia argentinul dogze,

romelic garegnulad hgavs TeTri

feris amerikul pitbuls. `mZimewoniani~

romanebidan gamovyofdi irakli

samsonaZis `leas saaTs,~ zurab qarumiZis

`melia-tulefias~ (igrZnoba, rom

avtors absoluturi smena aqvs) da aka

morCilaZis `obole~-s, romelic wlevandeli

`sabas~ gamarjvebulia. jentlmenurad

moiqca `galas~ SarSandeli

laureati mixo mosuliSvili, romelmac

gvTxova, gamomcemlobis mier warmodgenili

misi axali, saintereso romani

`helesa~ ar Segvefasebina. gaviTvaliswinebT

Tu ara mwerlis Txovnas,

Jiuris gadasawyvetia, magram avtoris

mxridan es marTlac keTilSobiluri

saqcielia.

rac Seexeba poezias, Zalian momewona

kato javaxiSvilis leqsebi, mariam

xucuraulis, erT gamocemaSi Tavmoyrili,

prozauli da ori poeturi

krebuli, romelTac, CemTvis, sanaTas

sameuli davarqvi _ originaluric

aris da Sinaarsobrivadac saintereso.

calke minda gamovyo baadur balarjiSvilis

`kiparisebi~, romelic, samwuxarod,

misi gardacvalebis Semdeg

gamoica. baaduri araCveulebrivi poetia,

Tumca mis leqsebs mkiTxveli naklebad

icnobs. araerTi WeSmariti talantis

msgavsad, zedmetad Tavmdaba-

li iyo sakuTari Semoqmedebis Sefasebisas.

arc aqtiurobiT gamoirCeoda.

cota rTuli poezia aqvs im TvalsazrisiT,

rom yuradRebiT unda wakiTxva,

mkiTxvelTa umetesobas ki gonebis

daZabva ezareba, martivi, gasarTobi

teqstebi urCevnia. unda miubrunde

da kidev waikiTxo baaduris poezia, rom

aRiqva aseTi didi poeti. erTi sityviT,

poeziis moyvarulni Tavidan aRmoaCenen

baadur balarjiSvils, poets,

romelic ar SeiZleba dakargo an miiviwyo.

`

arasodes

mimiRia

konkursSi

monawileoba

literaturuli literaturuli gazeTi gazeTi

interviu

~

_ TargmanebTan dakavSirebiT ra

xdeba? bolo wlebSi maTma ricxvma

sagrZnoblad imata.

_ araCveulebrivi Targmanebia

seriiT `diogenes biblioTeka~ _

vudhausi, pol osteri... rogorc iqna,

gveRirsa joisis `ulise~ erT wignad.

es aris Cemi usayvarlesi romani,

romelsac niko yiasaSvili mTeli cxovreba

Targmnida. Zalian mniSvnelovani

teqstia, urTulesi saTargmni. enis

codnis garda, 40-50 wigni TiTqmis zepirad

unda gqondes naswavli, rom aseTi

rTuli teqstis Targmna SesZlo.

uzarmazari Sromaa Cadebuli. amaT

garda, 10-15 wignis dasaxeleba Tamamad

SeiZleba. saerTod, vlaparakob,

rogorc rigiTi mkiTxveli da ara Jiuris

wevri. minda xazgasmiT aRvniSno,

rom es zemoT CamoTvlil teqstebsac

exeba. jer SorT-listebic ar gamoqveynebula,

wignebi kidev wasakiTxia, amitom

ar minda am saubridan vinmem naCqarevi

daskna gaakeTos.

_ erTi literaturuli sivrce

gvaqvs da 2-3 konkursi. ar giSliT

xels Sefasebisas is faqti, rom erTi

da igive teqsti sxvadasxva

konkurszea wardgenili? anda is, rom

wigni, romelic Tqven mogewonaT, Sei-

Zleba meore an mesame konkursis gamarjvebuli

iyos?

_ zogadad konkursebs mivesalmebi,

literaturis ganviTarebas uwyobs

xels. rac meti iqneba, ukeTesia, magram

teqstis Sefasebisas sxvisi azris

gaTvaliswineba Cemi stili ar aris.

vkiTxulob miukerZoeblad da Tu wigni

momewona, misi Seqeba ar miWirs, ar

mezareba. am SemTxvevaSi arc imas aqvs

mniSvneloba, ramdeni prizis mflobelia

avtori da arc imas, cnobilia Tu

axalbeda.

_ mesame welia `galas~ Jiuris Semadgenloba

ucvlelia. xom ar giqmniT

es faqti diskomforts im TvalsazrisiT,

rom vinmem SeiZleba Tqveni

gadawyvetilebis obieqturobaSi eWvi

Seitanos?

_ am azrs aqvs arsebobis ufleba,

magram maSin yovelwliurad unda icv-

lebodnen gamomcemlobis direqtorebi,

redaqtorebi, menejerebi... CemTvis,

rogorc ukve vTqvi, mTavaria miuker-

Zoebloba. vinc micnobs, icis, rom am

mxriv problema ara maqvs. sakuTar

pozicias yovelTvis Riad gamovxatav.

gaiziareben Tu ara danarCenebi, maTzea

damokidebuli.

bevri mwerali uars ambobs Jiuris

wevrobaze. mizezi martivia: klasikuri

midgomis Tanaxmad, gamarjveba avtoris

damsaxurebaa, damarcxeba _ Jiuris

wevrebis. erTi sityviT, umaduri

saqmea. ise ki, megobruli RimiliT Tu

vityvi, Jiuris Semadgenlobis cvlas

bevrad sjobia konkursSi gamarjvebulTa

gvar-saxelebi icvlebodes

yovelwliurad. iyo erTi kaci, xuTgzis

sabWoTa kavSiris gmiri, gvarad

breJnevi da ukve sakmarisia. karg mwerlebs

nu gavabreJnevebT, nu gavufuWebT

mwerlur biografias.

_ Jiuris muSaobis principi

rogoria, Sida samzareuloze gviambeT.

_ erTi didi CanTa maqvs, gavteni

xolme wignebiT, mimaqvs saxlSi, vkiTxulob

da Canawerebs vakeTeb. kviraSi

erTxel Jiuris wevrebi erTmaneTs vxvdebiT

da mosazrebebs vuziarebT. rac

ufro cota dro darCeba konkursamde,

albaT, ufro xSirad SevikribebiT.

bolo etapze azrebs SevajerebT da saboloo

gadawyvetilebas miviRebT. yvela

Tavis sferos `kurirebs~: wignis

garekanis Sefasebisas mxatvari ufro

kompetenturia, kinoscenaris SemTxvevaSi

kinocentris warmomadgenlis

azri ufro fasobs. danarCenebi prozasa

da poeziaze vkamaTobT, Tumca

maincdamainc didi Sexla-Semoxla ar

gvaqvs. Cveni gemovneba umeteswilad

emTxveva. erTaderTi, rac cota

mirTulebs saqmes, am ori Janris erTad

ganxilvaa. piradad me prozasa da poezias

davacalkevebdi, radgan patara

uxerxuloba iqmneba: 100-gverdian

poeziis krebuls, rogori magaric

unda iyos, SesaZloa 300-gverdianma,

agreTve magarma romanma woniT (pirobiTad

vambob) ajobos. anda, piriqiT:

ficjeraldis `didi getsbi~ 600-gverdianma

leqsebis krebulma daCagros,

rac upatiebeli Secdoma iqneba, radgan

es momcro teqsti, XX saukuneSi inglisur

enaze daweril romanebs Soris,

saukeTesod miiCneva.

_ aq ukve Jiuris kompetencia unda

iyos maRali _ zustad gansazRvros,

ra ufro Rirebulia _ `didi getsbi~

Tu 600-gverdiani leqsebis krebuli.

_ Jiuris kompetencia Zalian mniSvnelovania,

magram konkursi latariasaviT

aris _ bevr ramesTan erTad,

unda gagimarTlos kidec. xSirad pirvel

da meore adgilze gasul wignebs

Soris sxvaoba imdenad umniSvneloa,

Tavisuflad SeiZleba piriqiTac momxdariyo.

_ ra aris gadamwyveti am SemTxvevaSi?

_ albaT bediswera, iRbali, SemTxveviToba,

romelic yovelTvis ar swyalobs

yvelaze Rirseulebs.

_ Janrebs rac Seexeba, sadaa yvelaze

ukeTesi viTareba da sad gviWirs

yvelaze metad?

_ samwuxarod,yvelaze rTuli vi-

Tareba sabavSvo literaturaSia. arc

13

donea maRali da raodenobac mcirea.

Cemi bavSvoba rom maxsendeba, aseTi teqstebi

ar damainteresebda. am JanrSi

ucxouri literatura bevrad

Zlieria. poeziasa da mxatvrul literaturas

rac Seexeba, saqme urigod

namdvilad ar gvaqvs. marTalia, xSirad

erT periodSi dawerili teqstebi

erTmaneTs raRaciT emgvaneba, gramatikuli

SecdomebiTac ki, magram

mTlianobaSi avtorebi eZeben siaxleebs,

weren karg nawarmoebebs, gamoscemen

mSvenier wignebs. qarTuli

mwerloba msoflio literaturuli

samyaros anklavi an measexarisxovani

filiali namdvilad ar aris.

_ gasaqani rom gvqondes, anu, es

literatura inglisur enaze iwerebodes

an iTargmnebodes, ra Sefaseba

eqneboda mas?

_ am SemTxvevaSi bevri ramiT Sei-

Zleba misabaZnic vyofiliyaviT. evropelebisa

da amerikelebis yofa mniSvnelovnad

gansxvavdeba Cveni yoveld-

Riurobisagan – sul sxva raRacebi ainteresebT,

bevr rameSi zedapirulni

arian. ukve ise mobezrdaT aqauri ambebi,

sxva planetebze gadainacvles da

gamonagoni realobiT cxovroben. naxeT

ra xdeba kinematografSi _ fantastika

da fentezi. es Janrebi literaturaSic

Zalian popularulia. sxva-

Ta Soris, nel-nela CvenTanac ikidebs

fexs. Tumca, radgan kinoxelovneba vaxsene,

minda aRvniSno, rom Cemi Soreuli

bavSvobis erT-erTi sayvareli

filmi _ `ciskara~ _ fentezis

klasikuri nimuSia.

_ Tqvens Semoqmedebaze minda

gkiTxoT. ra xdeba, siaxleebi Tu

gaqvT?

_ siaxleebze metad dawerilis

sistemaSi moyvanaze vfiqrob. magali-

Tad, moTxrobebis wigni faqtobrivad

ara maqvs. Tavis droze, 1990 Tu 91 wels

`meranma~ gamosca, magram gaxsovT albaT,

ra periodi iyo _ qveyana iqceoda,

vis ecala wignisTvis?! tiraJic

Zalian mcire hqonda _ 400-500 cali

gamovida da sad gaqra, ar vici. romani

`sveli aguri~ garegnulad aRar momewona

da saerTod ar Sevitane maRazia-

Si, aseTive bedi ewia romans `xmauriani

dReebi~, romelic cota xnis win meored

gamosca kulturis saministrom.

Tumca, rom ambobdnen, meore gamocemaao,

mecineboda _ pirvelad 300 cali

daibeWda da aqedan 200 me wamoviRe. 20kaciani

sia mqonda, visTvisac, rogorc

vfiqrobdi, unda meCuqebina da ver

movaxerxe, davarige qeifebsa da

uazrod xetialSi. faqtobrivad,

aravis waukiTxavs. amitom namdvilad

mainteresebs, amJamindeli tiraJi gaiyideba

Tu ara. es Cemi pirveli mcdelobaa.

_ ramdenadac maxsovs, SarSan

axal romans werdiT. saTauric ki

gqondaT SerCeuli.

_ `roca xifaTi gverdiTaa~ _ ase

hqvia romans, romelic dasrulebulia,

teqnikuri mxarea mosagvarebeli da

mere ukve SeiZleba fiqri mis gamocemaze.

dasabeWdi maqvs leqsebis krebuli.

piesebis gamocemac SeiZleba, erTi

sityviT, am yvelafers mixedva sWirdeba.

_ roca konkursis Jiuris wevrobaze

TanxmdebiT, faqtobrivad

uars ambobT amave konkursSi Tqveni

momavali wignebis monawileobaze. ar

gaRelvebT es sakiTxi?

_ arasodes mimiRia konkursSi

monawileoba. erTaderTxel momeniWa

premia `Tanamedrove Temaze dawerili

wlis saukeTeso piesisaTvis~ 1991 wels

da maSinac Teatralurma sazogadoebam

ise damajildova, Tavad araferi

vicodi. Segnebulad es nabiji arasodes

gadamidgams. vimeoreb, nebismier

konkursSi iRbalsac aqvs mniSvneloba.

ise ar manebivrebs bedi, rom warmatebis

imedi mqondes. simarTle giTxraT,

bunebiT arca var azartuli _ sxvisi

teqstebis kiTxva da Sefaseba mirCevnia,

amis saSualebas ki jerjerobiT `gala~

maZlevs da mec vcdilob, arCevani misi

udidebulesoba literaturis

sasargeblod gavakeTo.

esaubra nana kobaiZe


14

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

interviu 21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

mako WoRoSvili:

`vcdilobT, davexmaroT

wigns~

dasasruli

_ am mimarTulebiTac aqtiur sagamomcemlo

saqmianobas veweviT. magaliTad,

wels gamovida `qarTuli kinos

enciklopedia~. esec Zalian mniSvnelovani

proeqtia, radgan msgavsi

enciklopedia xelovnebis am dargSi

CvenTan arasodes gamocemula.

sul axlaxan daibeWda orenovani

(rusul-inglisuri) wigni-albomi re-

Jisor mixeil kalatoziSvilze.

gamovcemT wignebs musikalur xelovnebaSi,

saxviT xelovnebaSi. inten-

dasasruli

tualetebs rom exeba: Tu idiotobaa

idiotoba iyos!

da bolo, yvelaze mokle monakveTi,

„boloTqma~ rom vuwodeT, mTlianad

momyavs: „am poemis avtori, miuxedavad

imisa, rom idiotia / (vicnob da

sityvaze mendeT), / sxvanair leqsebsac

wers _ gariTmulsac, gauriTmavsac

/ da rac unda gasakviri iyos,

Tayvanismcemlebic hyavs, / magram

xalxs uyvars ambavi / da dae, esec iyos

ambavi, / xolo leqsebi moicdian.~ anu,

winanistyvaobaSi rom aris naTqvami,

Janris garkveva TqvenTvis momindviao,

aq imaze pasuxis miniSnebaa: „ambavi~, anu

narativi, anu naratiuli poema, anu

naratiuli esse poemis Sesaxeb, anu

naratiuli „naxevradironiuli teqsti~,

anu naratiuli poemis fragmentebi

(ise, Tu ar vcdebi, es teqsti postmodernisturi

naratiuli poemis Seqmnis

pirveli cda unda iyos CvenSi). Tumca,

aq, klasikuri gagebiT, naratiuli

ram cotaa _ „Txrobis maneras~ Tu ar

CavTvliT.

„deteqtiuri~ ki _ raRac uTuod

aris, Tumca (aqac _ Tumca), aseTi „ganmarteba~

poeturi teqstisTvis zedmetia:

yvela Rirebuli poeturi teqsti

„deteqtiuria~ („polisemantikuri~) da

mkiTxvelis mxriT erTgvar _ levan

bregaZes rom davesesxoT _ literaturul

(gamo)Ziebas saWiroebs; Tumca

(mesamed _ Tumca!), am teqstis erTerTi

avtori nawilobriv marTalicaa

_ yvela poetur teqstSi gvamebi ar

gvxvdeba.

aq me davasruleb „ritas~ teqstis

Sesaxeb saubars: SemeZlo, kidev raRacraRacebi

(gamo)meZia Tu (gamo) meCxrika,

magaliTad, ori „dapirebuli~ gvami

(gamo)meZebna, magram es ukve sxva mkiTxvelisTvis

mimindvia.

sxvas vityvi: miuxedavad amdeni idiotobisa,

ra paradoqsuladac ginda

JRerdes, am poeturi teqstis

sivrceSic (axla ukve maRalfardovnad

vityvi) gabneulia mSvenierebis

msubuqi surneli, ufro akademiurad

ki _ teqsti eleganturia, esTeturia,

metic _ esTetikuri, is esTetikuri

fenomenia; teqsti Seqmnilia im poetis

mier, romelic „prologSi~, ai, amas ambobs

Tavis Tavze: „me Tanaxma var,

balaxebma gamoTqvan Cemi sxeuli qar-

siurad vbeWdavT qarTveli mxatvrebis

namuSevarTa katalogebs. garda

amisa, oTxi wigni mivuZRveniT 2008 wlis

ruseT-saqarTvelos oms.

minda aRvniSno, rom, proeqtis farglebSi,

arc erovnuli umciresobebi

gvaviwydeba. magaliTad, gamocemuli

gvaqvs cnobili somexi lirikosis, nahapet

quCakis krebuli `as erTi haireni~,

romelic givi Sahnazarma Targmna.

xeli SevuwyveT vaJas poemis `gogoTur

da afSinas~ qarTul da azerbaijanul

enebze gamocemas. wigns uZRvis cnobili

nugzar zazanaSvili

Si, / gamoTqvan mwvaned, an yavisfrad,

/ weliwadis droTa Sesabamisad /

amoTqvan leqsiviT, eposiviT, / pepelasaviT

msubuqma aliteraciebma / ifarfaton

Sededebuli sintaqsis

Tavze.”

swored es simsubuqe Tu poeturi

sivrcis haerovneba da „SeniRbuli es-

Tetizmi” gakiTxebs teqsts bolomde,

xolo bolomde roca CaikiTxav, uneblieT

dafiqrdebi _ ris Sesaxebaa es

„fragmentebi”, anda ratom mounda avtors

(am SemTxvevaSi _ ueWvelad paata

Samugias) dausrulebeli, fragmentuli

nawarmoebis gamoqveyneba: ki ambobs

winasityvaobaSi _ imitom, rom

ver davwereo da ase Semdeg, magram yvela

mkiTxveli avtors sityvaze ar endoba!

encesbergeris zemoT citirebuli

werili ase mTavrdeba: „msgavsad

drois sadiagnostikod da gasazomad

gamiznuli izotopisa, poeziac, Seum-

Cneveli da mainc TvalSisacemi, (...)

yovelTvis iq moqmedebs, sadac is yvelaze

naklebad gveguleba.~ es sul sxva

aRmosavleTmcodnis, zezva medulaSvilis

winaTqma da poemis mTargmnelis,

oqtai qazumovis Sesavali werili.

_ vfiqrobT, erT-erTi mniSvnelovani

prioritetia biblioTekebisa da

qarTuli wignis bazris xelSewyoba.

vauCerizaciam, SeiZleba iTqvas, axali

sicocxle SesZina biblioTekebs,

ganaaxla da gaamdidra maTi wignadi

fondebi.

_ Tbilisisa da saqarTvelos regionebis

yvela biblioTekas aTasi

laris Rirebulebis axali wignebiT

vasaCuqrebT. amavdroulad saSualebas

vaZlevT, TviTon aarCion sasurveli

literatura. amisTvis, biblioTekebis

xelmZRvanelebs mTeli saqarTvelodan

Tbilisis wignis festivalze vepatiJebiT,

sadac wignebi gansakuTrebulad

iafia. maT saSualeba aqvT gaecnon iq

warmodgenil yvela literaturul

siaxles da xsenebuli Tanxis fargleb-

Si sasurveli gamocemebi SearCion.

iciT, Tu rogor intensiurad vTanamSromlobT

gamomcemlobebTan. Cveni

xelSewyobiT momzadebuli da dabeWdili

wignebi maRali poligrafiuli

xarisxiT gamoirCeva, rac maT TviTRirebulebas

zrdis. amitom sul axlaxan

kidev erTi iniciativa ganvaxorcieleT:

wignis maRaziebs gamocemebi ufasod

gadaveciT, rac niSnavs, rom momxmarebeli

maT simbolur fasad SeiZens.

_ ramdenime sityva samomavlo

gegmebzec gviTxariT.

_ amJamad vmuSaobT axal

proeqtze. es gaxlavT, savaraudod, aTi

wignisgan Semdgari seria, romelic

eZRvneba 1921 wels ruseTis mier

saqarTvelos okupacias. wignebs sxvadasxva

avtori hyavs. mkiTxvels saSualeba

eqneba `mousminos~ giorgi kvinitaZes,

geronti qiqoZes, konstantine

postmodernistuli kritika

konteqstSia naTqvami, magram mainc:

„ritas saTamaSo cxenSi” poezia naklebad

geguleba, is ki mainc iq aris.

am werilis mkiTxveli ise nu

gamigebs, TiTqos paata Samugias am

nawarmoebis gansakuTrebul Rirebulebaze

vsaubrobde: teqsti, rogorc

aRvniSne, usruloa da ukmarobis

grZnobas aRZravs; me, magaliTad, warmomidgenia,

Tu ra fragmentebiT Sei-

Zleboda, is Sevsebuliyo da Sekruliyo,

an piriqiT _ kidev ufro

metad dafragmentebuliyo da aseT

SemTxvevaSi fragmentireba poeturi

teqstis struqtul-gamaerTianebel

elementad mogvevlineboda. sxvaa mTavari:

tiutCevis gonebamaxvili

gamonaTqvamia _ leqsebi arasodes asabuTeben

raime sxvas, garda maTi avtoris

meti an naklebi niWisao; hoda,

es teqstic misi avtoris „met niWs~ asabuTebs.

saerTodac, visTvis SeumCnevlad

da visTvis „SesamCnevad~, qarTul

poeziaSi Semosulia mZlavri „axali

nakadi~, romlis erT-erTi „umrwemesi~

da gamorCeuli warmomadgenelicaa

paata Samugia da sruliadac ar aris

kandelaksa da sxvebs, gaecnos istoriul

dokumentebs, arqivis masalebs.

wignebs numeracia ar eqneba, maT erTi

Tema pirobiTad gaaerTianebs. ramdenime

wigns seriidan wels gamovuSvebT,

proeqti 2013 wels dasruldeba.

muSaobas araerT sxva axal

proeqtzec vagrZelebT. vimedovnebT,

yovelive es sasurvel Sedegs gamoi-

Rebs, gaizrdeba wignis popularoba

qveyanaSi, meti xelmisawvdomoba iqneba

axali gamocemebisadmi, ufro intensiuri

gaxdeba literaturuli procesi

da mwerlebs maqsimaluri xelSewyoba

eqnebaT SemoqmedebiTi moRvaweobisaTvis,

qarTuli wigniT ki sul ufro

meti ucxoeli mkiTxveli dainteresdeba.

_ programa rom warmatebiT xorcieldeba,

amaze Zalian bevri ram

metyvelebs.

_ diax, literaturisa da xelovnebis

sferoSi gamocemuli wignebisa

da Targmnili wignebis raodenoba

da maTi realizaciis maCveneblebi, biblioTekebSi

axali literaturis brunvis

maCveneblebi, Tbilisis wignis festivalis

masStabis yovelwliuri zrda,

forum-dialogis Sedegebi Tu ucxoe-

Tis wignis bazrobebze qarTuli wignisadmi

mzardi interesi gvarwmunebs da

gvaZlevs stimuls, rom dawyebuli saqme

imave SemarTebiT gavagrZeloT.

da bolos minda vTqva, gvaxarebs

isic, rom `literaturulma gazeTma~,

romelic programis farglebSi 2009

wlidan gamodis da operatiulad asaxavs

Tanamedrove literaturul cxovrebas,

ukve daimkvidra adgili

rogorc profesional, aseve farTo

mkiTxvels Soris.

esaubra Tamar Juruli

gasakviri (sasixarulocaa, rogorc _

kerZod, poeturi warmosaxvis stimulirebis,

aseve _ zogadad, poeziisadmi

interesis gamococxlebis TvalsazrisiT),

rom mas „Tayvanismcemlebic

hyavs~. me aq vgulisxmob Taobas Tu „poetur

nakads~, romelic, pirobiTad, 30-

45 wlis asakiTaa „SemosazRvruli~

(plus-minusi yovelTvis arsebobs);

nuravin miwyens aseT „sistemizirebas~

_ me asakobriv CarCos „personaliebiT~

ase mivaniSnebdi: paata Samugia _

zviad ratiani. es nakadi aerTianebs

sxvadasxva stilis, magram erTiani, axali

Tu axleburi msoflaRqmis mqone,

albaT, ocamde metad niWier poets da

vinc dakvirvebiT adevnebs Tvals Cveni

poeziis „msvlelobas~ („ganviTareba~

poezias ar uxdeba), dameTanxmeba, rom

swored isini gansazRvraven dRes

qarTuli poeziis „generalur mimarTulebas~,

Tanamedroved Tu vityviT

_ „meinstrims~.

hoda, TavSi rom vTqvi, „saba~ uasakoTa

jildod Camoyalibda-meTqi, albaT,

esecaa mizezi. meore mxriT, Tavad

„sabamac~ (lib.ge-sTan, imave literatura-cxel

SokoladTan da sxva novaciebze

orientirebul gamocemebTan er-

Tad) garkveuli, ueWvelad pozitiuri

roli Seasrula am poeturi Taobis

Camoyalibebis saqmeSi! „sabaTi~ dajildoebulebisa

Tu dasajildoeblebis

umravlesobas mkiTxvelTan xSiri, uSualo

kontaqtica aqvs (Tanamedrove

eleqtronuli saSualebebiT da sxva),

rac kidev ufro met pasuxismgeblobas

akisrebs maT da es, upirvelesad, albaT,

maTsave warmoebuli „poeturi

produqciis~ mimarT meti „avtokritikulobiT~

unda gamoixatos.

amasTan, es TvalSisacemi procesi

mimdinareobs Cveni ufrosi Taobis

brwyinvale poetebis gasaocari SemoqmedebiTi

aqtiurobis fonze: me aqve

SemiZlia, davasaxelo (magram, gasageb

mizezTa gamo, amisagan axla Tavs Sevikaveb)

isini, visi naRvawic ar Camouvardeba

nebismieri saerTaSoriso

literaturuli premiis nebismieri

laureatis Semoqmedebas _ arc ni-

WierebiTa da arc masStabiT. erTgan

vwerdi, rom am TvalsazrisiT optimisti

var _ globalizacias, sivrcis SekumSvasa

da drois aCqarebas Tavisi

dadebiTi mxarec aqvs: adre Tu gvian

dafasdeba dasafasebeli.

ase rom, cnobebi qarTuli poeziis

„leTargiuli Zilisa~ Tu gardacvalebis

Sesaxeb, Cemi azriT, cotaTi

gadaWarbebulia.


21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

literaturuli literaturuli gazeTi gazeTi

Targmani

franguli poezia

jarji fxoveli

jarji fxoveli

ioakim diu bele

serJ gensburgi

* * *

netavi mas, vinc movlo msoflio

da, viT iazon da odisevsi,

gamocdilebiT da sibrZniT savse,

kvlav daubrunda mxares mSobliurs!

eh, rodis vnaxav kvamlis dinebas

Cemi patara sakvamuridan,

ezos, ase rom saamuria

da zvrebze metad mewadineba?

romis sasaxles me mirCevnia

qoxi, mSobliT rom SemomrCenia,

marmariloebs _ Txeli fiqali,

me vamjobine luara tibross,

palatins Cemi sofeli mijobs,

zRvis havas _ anJus msubuqi qari.

pol verleni

musie prud'om

darbaiseli _ meria da ojaxis mama,

mimagrebuli sayeluri ufaravs yurebs.

mSvidi TvalebiT uerTdeba ocnebis yures

da qoSebidan gazafxulis eRvreba gama.

mas ar izidavs varskvlavebi, arc zeca arTobs,

arc _ melodia xeivanSi mgalobel dasTa,

arc mobibine mdelosa aqvs saerTo masTan!

musie prud'om erT rameze ocnebobs marto:

surs qaliSvili miaTxovos, eRirsos saSvels,

mdidar, Ripian botanikos musie maSens.

rac Seexeba leqsis mwerlebs, maTTan avia _

am uqnara da mawanwala xepreTa urdos

ufro ver itans, vidre Tavis qronikul surdos,

da mis qoSebze gazafxulis vardni yvavian.

alfred de miuse

ukanaskneli striqonebi

Tvrameti Tvea tanjvis da dardis,

rac saiqios mesmis TareSi,

Tvrameti Tvea, sikvdili dadis

da yovel mxridan mimzers TvalebSi.

rac ufro vebrZvi, miT ufro micavs

sasowarkveTa da naRvels vrCebi

da roca nabijs vagebeb miwas,

vgrZnob, guliscema Cerdeba Cemi.

mecleba Zala da nadgurdeba,

bolo brZolaSi cvdeba sxeuli

da SemarTeba ise dundeba,

viT doRis cxeni qancmileuli.

artur rembo

Cemi bohema

me, gamorRveul jibeebSi xelCawyobili,

mivabijebdi. SesaSuri mecva qurTukic.

uZiro cis qveS Sen gikmie, muzav, gundruki.

o! ra mSvenier trfobiT viyav gulSepyrobili!

gzad, erTaderTi, gaxeuli Sarvlis amara,

me, meocnebe cerodena, viyav garTuli

riTmviT. grand-ursze momeloda bina-farduli

da moSriale varskvlavebis mekra kamara.

saRamoobiT, seqtemberSi, gzis piras mjdari,

me maT vusmendi, roca, mZlavri baxusis dari,

meameboda cvari Sublze SemorCenili,

roca, riTmvisas, mexveoda CrdilTa fantasma

da Cems gacveTil fexsacmelze vWimavdi Tasmas,

viT qnarze simebs, daxril mkerdze muxlmibjenili!

feri yavis

miyvars Seni feri yavis,

Seni Tmebi yavis,

Seni yeli yavis.

miyvars, roca cekvav CemTvis,

gamielvebs roca yurTan

JRera samajurTa,

lamaz samajurTa,

Seni terfis ritms rom erTvis.

feri yavis,

miyvars Seni feri yavis.

ra saocar alSi maxvev

Seni cekvis mnaxvels,

TeZoebs rom arxev,

nazad arwev Tval-wamwamebs...

da Tu magar yavasaviT

JiniT amazvaveb,

vnebiT gamasvaveb,

gavaTenebT Cven am Rames!

feri yavis,

miyvars Seni feri yavis.

siyvaruli TavisTavad,

rogorc Wiqa yava,

SeumCnevlad gava

da ver Sevcvli me am mcnebas.

mogvwyindeba roca yava

da dacxreba lava,

maSin yovelive

miecema daviwyebas.

feri yavis,

miyvars Seni feri yavis.

JorJ brasensi

avdari

avdrisa miTxari da dars nu axseneb.

darian amindSi dardi ar masvenebs,

laJvardi sibraziT mavsebs,

radgan siyvaruli, axla rom mivtiri,

swored rom elWeqis da iupiteris

wyalobiT damatyda Tavze.

noembris erT Rames, rodesac saxuravs

xednida mexi da Weqda arnaxulad

da Slida feierverkebs,

mezobel saxlidan, elWeqiT damfrTxali,

perangis amara momadga kars qali,

Sin SemomiSvao egeb:

`gamiRe, SiSisgan vkankaleb, marto var,

qmari samsaxurSi wavida, damtova,

movaleoba aqvs rTuli,

avdrian Rameebs karavSi aTenebs,

RameSi amowmebs mexamrids aTeuls,

rom puris iSovos fuli.~

franklinis genias madloba Sevwire.

wamic da... lamazi mklavebze mewvina

da vnebis gvalbobda cvari!..

_ Sen, mexamridebs rom sxvebisTvis arigeb,

sakuTar binaSi ratom ar aige?

Secdoma mogsvlia mware...

da roca datova ca iupiterma,

rodesac Rrublebi mziT gadaidevna,

saxlisken gaswia qalma.

momaval paemnad, warRvnaTa sadari,

damiTqva Semdegi wvima da avdari,

Semdegi elvaTa qarva.

mas Semdeg, Tvals ruli ar momkarebia,

cis yovel moqufrvas gavcqerdi nebivrad,

RrubelTa viTvale rigi.

amaod velodi qariSxals imediT,

amaod viTvlidi, amaod viTmendi _

ar dabrunebula igi.

qmrisTvis sarfiani damdgara amindi,

gausaRebia yvela mexamridi

da gamdidrebula Turme

da wauyvania laJvardis mxareSi,

sad Rameebia elWeqis gareSe,

uwvimqariSxlo da Cumi.

de, Cemma wuxilma gza ganvlos aTasi,

mivides masTan da uambos avdarze,

Rame rom vuTieT erTad.

uTxras, rom im mexma sarqveli axada

Cems guls da mis fskerze yvavili daxata,

romelic masa hgavs metad.

15

Targmna baCana CabraZem


16

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

gamodis saqarTvelos kulturisa da ZeglTa

dacvis saministros finansuri mxardaWeriT

literaturuli literaturuli gazeTi

gazeTi

Canaxati 21 seqtemberi - 4 oqtomberi 2012

Cemo Zmao, me msmeli kaci var.

magram totaluri gagebiT, mainc ar

vici, ras niSnavs TeTri adamianisaTvis

sasmeli... alkoholi...

ar vici, ras niSnavs aRmosavleTis

xalxisTvis `Savi abebi~. kiplingi ase

uwodebs Tavis erT-erT moTxrobaSi

opiums.

ar vici, ras warmoadgens SavkanianisTvis

magia.

arc is vici, eskimosebisTvis da sxva

yinulis adamianebisTvis Tu arsebobs

raime `gamTiSveli~ _ Cauxedavi var.

mainc mgonia, rom sasmeli ufro unda

awyobdeT, `yinulovan~ magiaze, piradad

me, naRdad araferi msmenia.

es yvelaferi, `abebica~ da `magiac~

da alkoholic Sesavalia, uvertiura,

mzadebaa im saSinelebisken, romelsac

dasasruli hqvia. dasasruli _

sikvdili: _ jojoxeTi! dasasruli _

sikvdili: _ samoTxe! Tumca aravin

uwyis `miRma~ ras niSnavs, ras ewodeba.

vin ityvis, iqidan axlaxans davbrundi,

iqauri haeriT da xemsiT davnayrdi da

sityvaze mendeTo... iqidan araTu zRaprebSi,

sizmrebSiac ar brundebian...

ratom gveSinia, ra dagviSava am

sikvdilma?! is, rom aravis movenatrebiT

da aravin mogvenatreba? aRar SevxvdebiT

nacnob, sayvarel adamianebs,

sagnebs, cas, mzes da miwas, _ yvelafers,

rac da vinc da romelic Zalian xSirad

nervebs gviSlida?! an gvRlida an

gvaRizianebda an erTi suli gvqonda,

ubralod mogvekla?! mTavaria _ Cven

ar ganvicadoT diskomforti. Cveni

diskomforti xom (amas wyali ar gauva!)

sxvis sicocxleze bevrad aRmatebulia...

xom gvifiqria, warbSeuxrelad

rogor movklavdiT adamians, xelis

erTi dakvriT gavaqrobdiT, daviviwyebdiT

da iluziur Svebasac vigrZnobdiT;

sxvisi `dangrevis xarjze~ Tavsac

siamovnebiT moviklavdiT da sulsac

moviTqvamdiT... Cveni namceca tvinebi

`cota xniT~ mainc daisvenebdnen,

gunebaSi ityodnen: `aha, egec Tqven,

rac gindodaT, xom miiReT kidec?!.~

Sveba... daRamebidan _ gaTenebamde...

da vin metyvis, rom xSirad Rame

sikvdilze uaresia?! albaT is metyvis,

visac tvini aqvs da gonebis fuRuroSi

sindisTan erTad nervebsac anavardebs.

isic xom gviTqvams, _ waval, Cem gemoze

gadavikargebi, erTi Tqvenic, yvelaferi

fexebze mkidia! Sveba: _

gaqcevaSi... alkoholSi... abebSi... magia-

Si... siyvaruls _ ara! mitevebas _ ara!..

ara _ TiTqmis yvelafers, rac ar gvsurs

da ar gvinda da raxan ar gvinda,

arc davijerebT, Tundac 10000-jer

Semcdrebi viyoT... Rrmad darwmunebulebic

varT, am oxeri `tkbili~ aras~

nebismieri poziciiTa da mdgomareo-

biT... cota ucnauria, magram am SemTxvevaSi

Cveni `ara!~ da `minda!~ identuria,

yovlad uzneo da jiuti sinonimebia...

ar geCveneba, rom egoizmis

mZafri surneli axlavs Cvens

msjelobebs da qmedebebs da Tundac

sruliad umtkivneulo, `SeumCnevel~ da

katasaviT frTxil moZraobebs?!.

davijero, mec mkvdari goWiviT viqnebi,

~dezertirebis bazris~ daxlze rom

devs riyis qvasaviT? iqneb miwaSi CaWedebuli

adamianebi viRacisTvis mkvdari

goWebia, ra ici?! iqneb Cemi kubo muyaos

yuTia, romelSic xaWapuri devs da isev

me Seveqcevi?! ho, sakuTar Tavs

Seveqcevi, gasakviri araferia, gana

mudam ase ar iyo?!. adamianebi uxsovari

gigi sulakauri

gaugzavneli werili

droidan sakuTari sisxliTa da xorciT

ikvebebian... gavkari filosofias,

arasodes mjeroda arc Cemi da arc sxvisi

`sibrZneebisa~ da arc arasdros

davijereb. adamianebs erTaderTi _

simartovis filosofia aqvT, meti

araferi... megobroba _ simartovea,

siyvaruli _ simartovea, ojaxi _ simartovea

da Tu ar dagezara CamoTvla,

yvelaferic... es `niJaraSi~

gamoketili kacis sibrZnea _ ar Semexo,

sanam nebas ar mogcem, rom Semexo... meti

raRa CamovTvalo, an ra saWiroa _ `ucnobi

miiswrafis usasrulobisaken~. simartovis

usasruloba wrea, romelzec

TviTonve gamudmebiT, SeuCereblad

moZraobs da raxan gulmaviwyobac adamianis

erT-erTi `aucilebeli~ Tvisebaa,

am wres bevrjer gaivlis da bevrjer

nanaxs Tavidan, rogorc uaxless,

ise kiTxulobs... jandabas iqiT, usasruloba!..

SeiZleba sworia es yvelaferi,

SeiZleba _ mcdari, an rTulia, an _

martivi. ise ra, _ ar aris, aq ori ukiduresobaa,

mxolod ori adgilia _

pirveli da meore da Znelia, romelimes

upiratesoba mianiWo (Tu mesame ipove,

ukve `sxva~ xar, yvelaze magari, `damangreveli~

da yvelaze ubeduric).

sikvdili ar aris saSineleba, sikvdili

paralelur samyaroSi dausrulebeli

xetialia...

me axla subieqturi var da bevrs

vlaparakob. arada, SemeZlo mxolod

erTi cnobili winadadeba `mesesxa~

erTi cnobili kacisgan: rom mainc `yvela

qristea, yvelas jvars acvamen...~

erTxel gkiTxe:

`gogia, davijero, rom `mere~

aRaraferi ar aris-meTqi?~

Senc Cveuli pirdapirobiT mipasuxe:

`ara, Sen warmoidgine, aRaraferi

megobars

aRar aris, `mere~ amTavrebs yvelafers...~

eh, Cemo gogia, Sen ar ici, rogor

miyvarxar, Se uRmerTo. magram aris,

ueWvelad aris! imitom, rom axla ase

minda, anu ar minda, mkvdari goWi viyo

`dezertirebis~ daxlze da ramdenadac

vici _ Senc ar ginda, Zmao... cxovreba,

biWo, sxva siRrmeebisTvis

gvamzadebs: SeuZlebelia, gonier kacs

suli ar qondes, SeuZlebelia, man

paraleluri ar moinaxulos, marto

miwis `ganayofierebiT~ araferi gamova,

kargo...

Tanac sasuqis meti ra aris am dalocvil

planetaze?!. raRa maincdamainc

bunebrivi...

Tanac, mgoni, Cvenc jerjerobiT

adamianebi gvqvia, garegnulad mainc...

da aravis araferi SeeSalos da ar

wamocdes _ raRac egoizmSi

moikoWleb am bolo droso...

didi madloba eWvisTvis, Cemo tkbilo

megobaro! Sen erT-erTi gonieri

kaci xar, visac amqveynad Sevxvedrivar

_ miyvarxar da naRd Zmad megulebi.

ar ifiqro _ santimentaluri gavxdi.

am SemTxvevaSi obieqturi var, iseve,

rogorc Sen da es obieqturoba da bevri

kargi da ukeTesi Sengan SeviTvise...

gogia, Zmao, razec axla vlaybob _

ori, Svidi, xuTasi sityva araferic ar

aris _ wyalia da haeria da xelSi gacrili

qviSaa... me ki ar vkvdebi, biWo, magram

mominda, uSenod SenTan erTad vifiqro

da vimogzauro, SenTan erTad

uxmod vijde da ubralod, sityvis

gauReblad vusmende Cvens dumils...

amasac Tavis muRami aqvs, dameTanxme,

Zmao...

roca amqveynad aRar viqnebi, xandaxan

momigone xolme, meti araferi

minda! giTxari, santimentaluri ara

var-meTqi. magram etyoba, sadRac jurRmulis

ganapiras mainc var da... me

mecineba da, albaT, sasaciloc aris,

ara, biWo?!.

SeiZleba sasaciloc iyos, magram

arc sicilis da arc tirilis ar meSinia!

me `cotaTi SevZeli~vyvarebodi megobrebs,

qalebs da, rac mTavaria, bavSvebs.

ar vipranWebi, migrZvnia es me da

amitomac geubnebi... vfiqrob, es ukve

miRwevaa, erTi cxovrebisTvis mainc...

amboben, rom adamianis gageba rTulia.

vyvarebodi-meTqi... siyvaruli

gageba ar aris _ grZnobaa, ici Sen

Cemze ukeT da ukeT da me `sxvagan~ im

gagebiT waval, rom gogias erTxel

mainc gavuge, an TiTqmis gavuge da

raRac kidec davimsaxure. raRac: Seni

yuradReba, Seni `Tvali~ arasdros momklebia,

Zmao...

Zalian bevri rame mindoda meTqva

da momeyola, magram ras izam, gzidan

gadavuxvie da `sibrZnismfrqvevelad~

Camovyalibdi. es ki Cemi `werilis~ gegmebSi

ar Sedioda... isev: ras izam, kacebi

samyarosaviT yoveldRe, yovelwams

vicvlebiT, Tanac, yvela sikeTesTan

erTad, ucnaurebic varT da Tanac Cveni

ucnauroba Cvenze ar yofila damokidebuli...

Cem Zvel striqonebs Segaxseneb,

oRond erTsa gTxov, ar ifiqro,

TiTqos gandidebis maniam Semipyro.

ase:

`...sul damaviwyda, rom samyaro wam-

Si icvleba...~

da kidev:

`...ram dagvaviwyos, rom TvalebSi

Cven uZveles sqess sevda udgas dabadebidan...~

da kidev:

`...es ra kvalia? Cemia, Cemi nafexuria,

am gamomxmar, Sav ZaRls rom misdevs

dabadebidan... dabadebidan...~

xedav, ra SeiZleba mohyves `sibrZnismfrqvevelad~

gardaqmnas, Cemo

gogia?!

imedia, ar miwyen, gogias rom giwodeb,

ase ufro `memarjveba~...

erTxel Cem Zvel sadarbazoSi, Cven

karTan aseTi warwera gaCnda:

_ kargi xar, arCil, ra vqna?!

jvari gweria!

mec getyvi:

_ kargi xar, gogia, ra vqna?!

jvari weria uklebliv yvelas:

_ adamiano, kargi xar, ra vqna?!..

...da, miyvarxar, samyaro!..

redaqtori irakli javaxaZe

redaqtoris moadgile uCa SerazadiSvili

Jurnalistebi xaTuna alxaziSvili, nana kobaiZe, Tamar Juruli

tel.: 2292196; mob. tel.: (577)742277; (599)269852; e-mail: litgazeti@yahoo.com

More magazines by this user
Similar magazines