saubari fizikis Sesaxeb - Ganatleba

ganatleba.org

saubari fizikis Sesaxeb - Ganatleba

1.2

10

fizikuri sxeuli. nivTiereba.

fizikuri movlena

mimoixedeT garSemo da CamoTvaleT Tqven

irgvliv arsebuli sagnebi.

daakvirdiT TiToeul maTgans da SeecadeT

gamoicnoT, ris ganaa isini damzadebuli.

fizikuri movlenebis Ses wavlisas fizika saku

Tar, fizikis enas iyenebs: bunebaSi arsebul

nebis mi er sagans fizikuri sxeu li an ubra lod,

sxeuli ewo deba, xolo imas, ris ganac sxeulia

damzadebuli an, rogorc amboben, risganac sxeuli

Sedgeba _ nivTi ere ba.

fizikaSi zogierTi amocanis ganxilvisas WurWelSi Cas xmuli wyali,

cisternaSi moTavsebuli navTi, balonSi CatvirTuli Jangbadi da a.

S. ganixileba, rogorc sxeuli, miuxedavad imisa, rom wyali, navTi,

Jangbadi nivTierebebia.

dafiqrdiT

ra niSniT ganasxvavebT sxeuls nivTierebisgan?

sur.1. oqros lomi. Zv. w. III

aTawleulis meore naxevari. aRmo-

Cenilia wnoris yorRanSi.

dafiqrdiT: oqro sxeulia Tu niv-

Tiereba? oqros lomi?

dafiqrdiT

CamoTvlilTagan romeli sityva aRniSnavs fizikur sxeuls, romeli

_ nivTierebas da SeavseT cxrili:

tyvia, relsi, mTvare, spirti, makrateli, magida, carci, TviTmfrinavi,

navTobi, mze, magniti, kaproni, planeta, vercxli, meteori, qaRaldi,

traqtori,zeTis wveTi, haeri, wyali, rkina, asfalti, wylis wveTi,

ze Ti, vercxlis beWedi.

fizikuri sxeulebia: nivTierebaa:

ar CaweroT wignSi

gaixseneT, rom bunebaSi yovelgvar cvlilebas movlena ewodeba da

daa saxeleT fizikuri movlenebis magaliTebi. dafiqrdiT: ra icvle ba

Tqven mier dasaxelebul fizikur movlenebSi? SeavseT cxrili:

fizikuri movlena ra Seicvala?

Seicvala Tu ara

nivTiereba?

ar CaweroT wignSi

maS ase, fizikur movlenebSi nivTiereba ar icvleba. nivTierebaTa

gardaqmnebs da am gardaqmnaTa Tanmxleb movlenebs qimia Seiswavlis.

More magazines by this user
Similar magazines