bahagian 7 „enablers‟ yang menyokong pelan strategik kkr

kkr.gov.my

bahagian 7 „enablers‟ yang menyokong pelan strategik kkr

85

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

BAHAGIAN 7

„ENABLERS‟ YANG

MENYOKONG PELAN

STRATEGIK KKR


86

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

“Institutions and beliefs age rapidly;

they serve our needs for a while, but

soon act as brakes on progress… the

task of a good society is not to enshrine

the creative solutions of the past into

permanent institutions; it is rather to

make it possible for creativity to keep

asserting itself.”

Harlan Cleveland, 2002

Nobody In Charge : Essays On the Future of Leadership


87

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

MODEL KECEMERLANGAN KKR


PEMACU

88

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

Prestasi KKR dipacu oleh kepimpinan dan

kepimpinan memacu cara manusia bekerja.

Pemimpin perlulah mempunyai pemahaman

yang jelas tentang usaha organisasi untuk

mengintegrasikan penyampaian

perkhidmatan KKR secara meluas. Pemimpin

mestilah berupaya untuk melihat keadaan

persekitaran dan berupaya untuk

menterjemahkan visi kepada polisi dan

strategi yang sesuai pada peringkat

organisasi dan jabatan.

Matlamat dan hala tuju yang jelas

membolehkan pemimpin untuk mendapat

sumber yang sesuai dan memobilisasikan

sumber daya mengikut keutamaan.

Pemimpin juga boleh menyelaraskan input

organisasi secara bersepadu. Visi terhadap

polisi dan hala tuju yang jelas dapat

menginspirasikan dan memotivasikan

keyakinan pekerja dan menyepadukan

usaha untuk memenuhi matlamat organisasi.


89

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

PENGANTARA

KKR perlulah melakukan perubahan

persekitaran yang dinamik. Budaya kerja

yang berprestasi tinggi memerlukan

pendekatan strategik untuk menguruskan

pemacu yang dapat membantu mencapai

kejayaan organisasi iaitu proses, manusia,

sumber dan kapasiti organisasi. Faktor-faktor

ini perlu diselaraskan untuk memenuhi

ekspektasi dan kehendak stakeholders dan

pelanggan. Faktor-faktor yang menyokong

prestasi organisasi adalah termasuk:

� Kepimpinan yang memacu hasil

berterusan untuk mengubah strategi

� Pembangunan dan penggunaan

modal insan

� Sasaran jelas yang boleh diukur

� Sokongan tenaga kerja dan teknologi

� Mekanisma maklum balas yang efektif


HASIL

90

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

Tanggungjawab KKR hendaklah dijadikan

sebagai platform dalam menentukan

keutamaan dan program-program yang

dapat mencapai matlamat negara secara

keseluruhannya. Adalah menjadi keperluan

segera bagi mengenal pasti ekspektasi dan

keperluan dan menilai impak dasar dan

program terhadap masyarakat. Dasar,

undang-undang dan peraturan, program

dan penyampaian perkhidmatan haruslah

berdasarkan:

� Analisis kehendak dan perubahan

persekitaran yang dinamik

� Penentuan ekspektasi stakeholders

� Pelaksanaan program-program yang

telah ditentukan

� Peningkatan perkhidmatan secara

berterusan

� Memudahkan keharmonian industri

� Keputusan berdasarkan ekuiti dan

kewajaran

� Ketelusan dan mekanisma

ketidakseimbangan yang berkesan


91

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

PERJAWATAN & PENGISIAN

* Sehingga Disember 2010

Bil Kementerian/ Agensi Jawatan Isi Kosong % Isi

1 KKR 1,162 1,106 56 95.18%

2 JKR 11,510 10,447 1,063 90.76%

Jumlah 12,672 11,601 1,119 91.17%

3 LLM 330 239 91 72.42%

4 CIDB 374 325 49 86.90%

Jumlah 13,376 12,117 1,259 90.59%

5 Kader ke Agensi lain 1,528 1,316 212 86.13%

Jumlah Keseluruhan 14,904 13,433 1,471 90.13%

KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL


92

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

SOKONGAN SISTEM TEKNOLOGI

MAKLUMAT

Sistem Keterangan

NeTI

PIMS

Proses tender online di bawah KKR dapat

memberikan prosedur tender yang lebih cekap dan

berkesan.

NeTI akan melengkapkan proses kelulusan peraturan

digital yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan dalam

sektor pembinaan.

Mengenalpasti, pengdigitasi, menyimpan serta

menyediakan platform untuk tujuan proses tender

yang dilakukan di kesemua cawangan di bawah

kawalselia Jabatan Kerja Raya.

Satu ruang atau kemudahan pengguna mendaftar

sesuatu tender, mengenalpasti keperluan dokumen

asal (elektronik dan salinan kertas) serta memuat

naik dokumen-dokumen tersebut sebagai satu

sumber asal kepada Tender Dokumen Meja (Table

Tender Document) untuk rujukan kontraktor dan

awam.

Menyimpan secara elektronik serta mengenalpasti

segala dokumen yang telah di hantar oleh

kontraktor termasuk maklumat syarikat, keupayaan

teknikal, brosur dan harga bidaan.


93

CIS

Sistem Maklumat Geografi

Eksekutif (EGIS)

Sistem Maklumat

Kontraktor (SMK)

Sistem Pemantauan Projek

II (SPP II)

Sistem Pengurusan Projek

(SKALA)

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

CIS dibangunkan berasaskan gabungan maklumatmaklumat

dari agensi-agensi yang berkaitan seperti

KKR, JKR, CIDB dan LLM.

Maklumat yang berkaitan dengan projek

pembangunan yang melibatkan bangunan, jalan,

penyelenggaraan aset dan maklumat kontraktor

akan disepadukan ke dalam satu pangkalan data.

Maklumat ini akan dianalisis bagi tujuan

pemantauan prestasi projek dan kontraktor yang

berasaskan kepada Penunjuk Prestasi Utama (KPI)

yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian.

Berasaskan kepada GIS.

Beroperasi menggunakan pangkalan data

GIS@Works yang diwujudkan di KKR

Memantau penyenggaraan jalan-jalan dan

bangunan Persekutuan

Digunakan untuk kemasukan data, maklumat

berkenaan kontraktor-kontraktor di seluruh Malaysia

dan mengeluarkan Sijil PKK untuk kontraktor yang

telah berdaftar

Digunakan untuk pemantauan projek-projek di

bawah Rancangan Malaysia 5 Tahun. Sistem ini

beroperasi di ICU, JPM dan boleh dicapai secara

online oleh KKR

Sistem ini digunakan untuk pendaftaran,

pemantauan prestasi dan pelaporan semua projek

yang dilaksanakan oleh JKR Malaysia.


Sistem Pemantauan Projek

Pakej Ransangan

Ekonomi (PREONLINE)

94

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

Digunakan apabila Pakej Ransangan Ekonomi

dilaksanakan. Ia merangkumi modul daftar projek,

pengemaskinian data dan penghasilan laporan

secara online.

Sistem Pengurusan Aset

Sistem pengurusan aset yang diwujudkan bagi

Tak Alih (MySPATA)

merekodkan pendaftaran dan pengurusan aset tak

alih kerajaan persekutuan disetiap Kementerian dan

Agensi di bawahnya bagi menggantikan e-

Senggara

E-KONTRAKTOR Menyediakan kemudahan kepada Kontraktor yang

berdaftar dengan CIDB membuat permohonan

pembaharuan Pendaftaran Kontraktor secara online

BEM Electronic

Registration System

(E-BERES)

Online Registration &

Renewal System (REQSYS)

LAM Information

Management System

Sistem AP 58 (a)

Sistem sokongan proses pendaftaran dan

pembaharuan pendaftaran jurutera dan syarikat

perunding kejuruteraan.

Pendaftaran baru dan pembaharuan pendaftaran

dengan LJBM dibuat secara online.

memaparkan senarai ahli (Arkitek Profesional, Arkitek

Graduan, Pelukis Pelan Bangunan dan Perekabentuk

Dalaman) dan praktis senibina (Pertubuhan

Perbadanan Arkitek, Pertubuhan Perbadanan

Pelbagai Disiplin, Perkongsian dan Perseorangan)

yang berdaftar dengan LAM sahaja.

Pembayaran pendaftaran dan pembaharuan

pendaftaran secara online.

Digunakan untuk mempercepatkan proses

permohonan bagi tuntutan bayaran di bawah

Arahan Perbendaharaan 58(a).


BAJET 2011 KKR

95

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A


96

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

„AVOIDING DERAILMENT‟

Maxwell


97

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

„LEADERS COME & GO‟

� Kepimpinan adalah sekumpulan pemimpin dan pengurus

yang menggerakkan sesuatu organisasi,

menghubungkannya dengan organisasi yang lain dengan

efektif, melaksanakan kerja dan tugasan secara produktif

� Kita perlu berpandangan jauh, memenuhi

tanggungjawab sebagai agensi, kementerian,

perkhidmatan awam, Negara

� Kita perlu menyiapkan sumber manusia, sumber

kewangan, mengurus system, menganalisa masalah,

mencari penyelesaian yang kreatif, dan menunjukkan

hasil

� Pelaksanaan, prestasi merupakan bukti perkhidmatan kita,

impak - not excuses blaming and narration of ideal

scenarios

� Kita hari ini, SEBAGAI PEMIMPIN, mempunyai peluang

untuk melaksanakan tanggungjawab RMKe-10, dan

menetapkan asas yang sepatutnya bagi meningkatkan

sektor pembinaan yang menjadi sumbangan efektif

kepada aspirasi Negara.


98

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

„LEADERS COME & GO‟

Kita boleh melambatkan, bertelagah (bergaduh), teragak-agak,

atau

Membawa, menetapkan PERUBAHAN

Tetapi MASA KITA ADALAH TERHAD. Antara tempoh satu hingga

lima tahun, mungkin lapan tahun sahaja yang tinggal untuk

kepimpinan tertinggi berada sekarang. Kita semua tidak akan

menjadi NOMBOR SATU, tetapi bersama-sama, kita yang membuat

keputusan, penetap aliran, penetap hala tuju dan pelaksana.

Apa yang akan ditinggalkan?

Kita akan diingati untuk apa yang akan menjadi legasi kita

Pemimpin yang unggul adalah di kalangan mereka yang berjaya

membina kumpulan, menunjukkan hasil, dan apabila kerja itu

diselesaikan – marilah kita lakukannya bersama-sama!

KITA SEMUA ADALAH PENJAWAT AWAM

ITULAH KERJAYA YANG KITA PILIH!


PENUTUP

99

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

Marilah bersama menyiapkan projek tahun 2011 –

2012

Marilah bersama menetapkan asas untuk dekad

seterusnya – The Markers In Place

PENETAPAN:

a. Halatuju strategik yang jelas, sasaran yang

boleh diukur, „deliverables‟

b. Struktur organisasi yang memenuhi kehendak

stakeholder

c. Menyediakan kumpulan yang dapat

memberikan hasil berkualiti dan pada masa

yang ditetapkan (integrated team) untuk

melaksanakan Teknologi Hijau, IBS,

pembangunan kontraktor Bumiputera, strategi

pengurusan asset, pengurusan projek;

d. Kekal sebagai peneraju pembinaan jalan

� Rekabentuk

� Teknologi

� Pembinaan

� Penyelenggaraan

e. Mengkonsepsikan pelan kerja dan halatuju

dekad seterusnya

f. We can be the part of the conceptualizers,

other will finish the race – that’s definite. But

must do our part: make the difference, make

the future, be legacy setters.


100

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

PENUTUP

“Unless you translate big thoughts into

concrete steps for action, they‟re pointless.

Without execution, the breakthrough thinking

breaks down, learning adds no value, people

don‟t meet their stretch goals, and the

revolution stops dead in its tracks…

Execution has to be part of a company‟s

strategy and its goals. It is the missing link

between aspirations and results.”

Larry Bossidy and Ram Charan

Execution: The Discipline of Getting Things Done

“Without ACTION nothing is achieved, nothing is

ACCOMPLISED”. As leaders, you are responsible and

must implement the plan, get things DONE!


101

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

“In the final analysis, we stand apart

in crowded room of talents NOT

by the strength of our education alone.

We will shine as individuals, not least

a public servant, when we are able to

engage the strong as much as we

are able to show compassion to the

weakest amongst us. We will stand apart

when the glare from strength of our

own character blinds all else. Indisputably

the strength of any organisation

will lie in the characteristics of the

people who make it. Why? Because

where there is strength in character,

we will execute the same sound actions

whether being watched by many, by one

or by no one. We will act and deliver to

form, with or without an eye over us”

Y. Bhg. Tan Sri Mohd Sidek Hassan

8 th October 2010


102

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eKr Ei Ma En N TkE eR Ir Aj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2L A0 Y2 S0 I A

“It is time that we truly recognize that

this is not matter of choice. Not only are

we presented with the ripe opportunity

to transform the nation, we must transform.

We must transform or risk becoming a

failed state. Transformation can only

happen when three things are in place:

the active participation and input of all stakeholders,

an environment in which key players are ready

and able to take on the challenge,

and the readiness to embrace the culture of always

reaching for above and beyond. It is no longer

affordable or intelligent for us to be satisfied

with the way things are. An institutional

and structural change can only happen

when our public leaders not only

understand what must be done, but

also has the integrity, humility, and

determination to bring this great nation

into the next horizon”

YAB Dato‟ Sri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak

8 October 2010

More magazines by this user
Similar magazines