PELAN HALA TUJU STRATEGIK I 2010-2014 ... - Insolvensi.gov.my

insolvensi.gov.my

PELAN HALA TUJU STRATEGIK I 2010-2014 ... - Insolvensi.gov.my

PELAN HALA TUJU STRATEGIK I 2010-2014

0

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA (MdI)


1

Perutusan Ketua Pengarah Insolvensi

BAB 1- PENDAHULUAN

Ringkasan Eksekutif

Pengenalan dan Latar Belakang Agensi

Carta Organisasi

Fungsi dan Peranan

Punca Kuasa

Stakeholders dan Pelanggan

BAB 2- SENARIO PERSEKITARAN

Isu-isu Strategik

Cabaran

BAB 3- HALATUJU STRATEGIK

Visi

Misi

Etika Perkhidmatan MdI

Slogan

Nilai Bersama

Fokus Pembangunan Pelan Strategik MdI

Model Transformasi MdI

Objektif Strategik

Pelan Tindakan

� Objektif Strategik 1

� Objektif Strategik 2

� Objektif Strategik 3

� Objektif Strategik 4

Elemen Penentu Kejayaan

Mekanisme Pelaksanaan

The Way Forward

BAB 4- PENUTUP

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


PERUTUSAN

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan taufik

dan hidayah-Nya, Pelan Hala Tuju Strategik I (PHSI) Jabatan Insolvensi

Malaysia (MdI) dapat disempurna dan didokumentasikan. PHSI merupakan

mercu tanda bersejarah MdI kerana ianya merupakan blueprint pertama

MdI. Sejajar dengan Program Transformasi Kerajaan dan seruan People

First, Performance Now, MdI dengan semangatnya telah memulakan

program transformasi organisasi (OTP) bermula dari bulan April 2009.

MdI memerlukan pendekatan baharu, semangat baharu dan tekad baharu

yang didorong oleh semangat berpasukan warga MdI untuk melaksana dan

menjayakan PHSI ini. PHSI mengandungi aspirasi MdI untuk menjadi

peneraju dalam pengurusan insolvensi melalui pentadbiran, perkhidmatan

dan penguatkuasaan yang efisyen dan dinamik.

PHSI merencanakan perancangan MdI untuk tempoh lima tahun akan

datang dengan matlamat untuk menyampaikan hasil yang dihasratkan untuk

semua pelanggan MdI khususnya dan rakyat amnya. PHSI menyediakan

pentas bagi transformasi pertama MdI dan memperincikan strategi untuk

memastikan peranan yang lebih berfokus bagi MdI selaku pentadbir dan

pengawal selia hal ehwal insolvensi di Malaysia dan pada masa yang sama

sentiasa menyokong hasrat kerajaan demi penyampaian perkhidmatan yang

berkesan.

DATUK ABDUL KARIM BIN ABDUL JALIL

KETUA PENGARAH INSOLVENSI

2

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


3

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai sebuah agensi yang mentadbir hal ehwal insolvensi MdI perlu

bertindak secara strategik untuk mencapai kecemerlangan perkhidmatan

yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholders. Kecemerlangan ini dapat

direalisasikan hmelalui Pelan Strategik yang digubal oleh MdI. Pelan

Strategik ini menyediakan rangka dasar, hala tuju dan bidang fokus MDI

bagi melaksanakan agenda pemodenan dan transformasi sistem

penyampaian perkhidmatannya untuk tempoh lima tahun bermula tahun

2010 hingga 2014. Untuk memenuhi hasrat ini, MdI membuat transformasi

yang melibatkan pindaan Visi dan Misi supaya lebih relevan dengan

perubahan semasa dan dapat membawa pencapaian MdI sebagai sebuah

organisasi berprestasi tinggi serta bertaraf dunia.

Pelan Hala Tuju Strategik 1 (PHSI) memperkenalkan peranan Jabatan

Insolvensi Malaysia (MdI) secara strategik sebagai sebuah jabatan Kerajaan

yang dipertanggungjawabkan bagi mentadbir hal ehwal insolvensi. PHSI

menjadi jisim komitmen pengurusan dan warga MdI dalam membawa MdI

menjadi jabatan Kerajaan yang dinamik dalam memacu kecemerlangan

dalam tadbir urus jabatan.

PHSI berfungsi sebagai pelan dasar kepada MdI dalam pelaksanaan

program, projek dan aktiviti lima (5) tahun (2010-2014) yang akan datang.

4

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Perancangan ini merupakan tindakan pragmatik dan proaktif MdI bagi

memastikan visi dicapai dan misi terlaksana. Faktor-faktor seperti kehendak

stakeholders dan ekspektasi pelanggan yang sentiasa berubah-rubah,

persekitaran sosio-ekonomi yang dinamik dan isu-isu semasa yang muncul

akan sentiasa diambilkira oleh MdI bagi memastikan penyampaian

perkhidmatan yang cekap dan bertaraf dunia.

Tindakan strategik yang merangkumi pengurusan dan program keoperasian

projek dan aktiviti akan dipaparkan secara terperinci sebagai landasan

awalan untuk merealisasikan aspirasi MdI. PHSI ini, secara tersusun

mengandungi panduan bagi pengurusan dan warga MdI untuk:-

5

Memetakan hala tuju yang jelas untuk masa depan MdI;

Menyediakan satu kerangka tindakan yang terancang berasaskan

pelaksanaan dan pemantauan yang sistematik; dan

Mengoptimumkan keberkesanan sistem dalam pengurusan dan

pentadbiran insolvensi.

PHSI ini dapat menjadi pemangkin kepada sistem penyampaian

perkhidmatan MdI yang cekap sekaligus menjamin kelancaran dan

keberkesanan pelaksanaan dasar dan strategi.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


LATAR BELAKANG

MdI telah melalui beberapa peringkat evolusi yang menarik dan mencabar.

Seawal tahun 1924, apabila bermulanya transaksi perdagangan di Tanah

Melayu hal ehwal harta kebankrapan dikendalikan oleh Pegawai Pemegang

Harta pertama yang berbangsa Inggeris. Bermula dengan pejabat kecil pada

tahun 1949 dengan nama Bankruptcy Office dan pada tahun 1963,

namanya ditukarkan kepada Jabatan Pemegang Harta (JPH). Pada 1

Oktober 2003 pula nama jabatan ini ditukarkan sekali lagi kepada Jabatan

Insolvensi Malaysia. MdI beribu pejabat di Putrajaya dengan 14 buah

pejabat negeri di semua negeri di Malaysia dan 7 buah cawangan kecil.

MdI pernah diletakkan di bawah struktur Kementerian Kehakiman dan

Kementerian Undang-Undang Malaysia bersama-sama dengan Amanah Raya

Berhad (ARB), Jabatan Bantuan Guaman (JBG) dan Mahkamah. Selepas

pembubaran Kementerian Undang-Undang, MdI diletakkan di bawah struktur

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) Jabatan Perdana Menteri

sehingga kini.

6

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


CARTA ORGANISASI

7

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Fungsi Dan Peranan

Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara serta mengimbangi

kepentingan pihak penghutang dan pemiutang juga kesejahteraan rakyat,

MdI memainkan peranan seperti berikut:

8

FUNGSI MdI

Mentadbir hal ehwal siberhutang dan sibankrap mengikut Akta Kebankrapan 1967 dan

Kaedah-Kaedah Kebankrapan 1969;

Melaksanakan fungsi sebagai Pelikuidasi Sementara atau Pelikuidasi yang dilantik bagi

syarikat-syarikat yang digulungkan mengikut peruntukan Akta Syarikat 1965 dan Kaedah-

Kaedah Syarikat (Penggulungan) 1972;

Mentadbir hal ehwal pertubuhan yang dibatalkan mengikut Akta Pertubuhan 1966 dan

Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984;

Mentadbir hal ehwal kesatuan sekerja mengikut Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan

Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja 1959;

Menjalankan penyiasatan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan apa-apa

kesalahan yang disyaki yang dilakukan oleh sibankrap atau pengarah syarikat di bawah

Akta Kebankrapan 1967, Akta Syarikat 1965, Akta Pertubuhan 1984, Akta Kesatuan Sekerja

1959 dan di bawah mana-mana perundangan lain yang berkaitan dengan kebankrapan atau

penggulungan syarikat;

Menjalankan pendakwaan semua jenis kes jenayah dan kuasi jenayah di bawah Akta

Kebankrapan 1967 dan Akta Syarikat 1965;

Menjadi sumber rujukan kepada Jabatan dan Kerajaan mengenai apa-apa masalah

perundangan mengenai kebankrapan atau penggulungan syarikat yang timbul;

Mewakili Kerajaan, Jabatan, sibankrap dan syarikat yang digulungkan dalam semua

perbicaraan sivil di mahkamah;

Menyediakan khidmat carian status kebankrapan individu dan status syarikat;

Menguruskan hal ehwal kewangan Jabatan dan perakaunan insolvensi serta menjalankan

aktiviti penghasilan bagi pihak Kerajaan melalui sumber-sumber di bawah kawalan yang

dibenarkan di bawah Akta Kebankrapan 1967, Akta Syarikat 1965, Akta Acara Kewangan

1957 atau Arahan Perbendaharaan

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Punca Kuasa

Punca kuasa bagi MdI melaksanakan tugas dan tanggungjawab ialah

daripada Akta-Akta dan Perundangan Subsisiari yang dikuatkuasakan

olehnya. Antara Akta-Akta dan Perundangan Subsidiari yang dikuatkuasakan

oleh MdI adalah seperti berikut:

A. KEBANKRAPAN

9

(i) Akta Kebankrapan 1967

(ii) Perundangan Subsidiari:

(a) Kaedah- Kaedah Kebankrapan 1969

B. PENGGULUNGAN SYARIKAT

(i) Bab XI Akta Syarikat 1969

(ii) Perundangan Subsidiari:

C. PERTUBUHAN

(a) Kaedah-Kaedah Penggulungan Syarikat 1972

(i) Akta Pertubuhan 1966

(ii) Perundangan Subsidiari:

(a) Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984

D. KESATUAN SEKERJA

(i) Akta Kesatuan Sekerja 1959

(ii) Perundangan Subsidiari:

(a) Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja 1959

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


STAKEHOLDERS & PELANGGAN

10

STAKEHOLDERS

� PARLIMEN � PERDANA MENTERI

� TIMBALAN PERDANA

MENTERI

� KETUA SETIAUSAHA

NEGARA

MdI

PELANGGAN

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

� MENTERI DI JABATAN

PERDANA MENTERI

� BAHAGIAN HAL EHWAL

UNDANG-UNDANG

� PEMIUTANG � PENGHUTANG

� MAJLIS PEGUAM � PERSATUAN BANK

� PELIKUIDASI SWASTA � RAKYAT


11

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


PROGRAM TRANSFORMASI ORGANISASI (OTP) MdI

Pre April

2009

MdI telah mengambil tindakan agresif untuk melaksanakan program

transformasi organisasi (OTP – Organisational Transformation Programme)

yang bersepadu dengan end states yang diaspirasikan secara terang dan

jelas.

Bermula April 2009, MdI memulakan langkah memperkenalkan budaya kerja

baru bagi mencapai aspirasi dan end states ke arah menjadi sebuah

organisasi cemerlang bertaraf dunia. MdI sebelum ini tidak mempunyai apa-

apa Pelan Hala Tuju Strategik yang formal, mekanisma yang terancang

berkenaan dengan pengurusan strategik ke atas tugas dan peranan

operasinya termasuk pengukuran pematuhan kepada piagam pelanggan,

pengurusan aduan yang berkesan dan pemantauan prestasi ke atas

pengurusan pentadbiran hal ehwal insolvensi yang berkesan.

12

Apr- Jul 2009

(Starting up

and building

momentum)

Ogos-Dis

2009

(Building the

foundation)

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Jan 2010- 2014

(Shifting to

action and

implementation)


Berdasarkan keadaan di atas dan mengambil kira saranan daripada pasukan

Inspektorat Sistem Star Rating (SSR) MAMPU, MdI telah mengambil

beberapa tindakan proaktif awalan yang antara lain:

13

(a) mewujud dan membangunkan Rancangan Plan Strategik Interim

bagi tempoh April hingga Disember 2009;

(b) memulakan mekanisma pemantauan bagi pematuhan piagam

pelanggan;

(c) mewujudkan quick win iaitu Unit Aduan, Unit Komunikasi

Korporat, Unit Polisi, Strategi dan Pembangunan; pegawai

pemantauan cawangan, dan Unit Integriti dan Disiplin;

(d) Menyemak dan mengkaji semula SOP dan proses kerja tertentu

dalam pentadbiran hal ehwal kebankrapan dan likuidasi; dan

(e) Penjenamaan semula dari sudut employee centric.

Pelan Strategik Interim tersebut telah merangka lima (5) perspektif dengan

memberi penekanan kepada 15 Bidang Keberhasilan Utama (KRA) seperti

berikut:

Perspektif 1 Perekayasaan berterusan dalam proses kerja dalaman MdI bagi

Perspektif 2

memperkukuhkan sistem penyampaian yang berkesan.

Pembangunan dan pelaksanaan undang-undang insolvensi yang dinamik

ke arah pengawalseliaan dan penyeliaan yang kondusif.

Perspektif 3 Meningkatkan kualiti modal insan melalui pembangunan keupayaan dan

kemampuan pegawai dan kakitangan MdI.

Perspektif 4 Memperkemaskan pengurusan ICT dalam memastikan pencapaian

operasi ICT yang efisien.

Perspektif 5 Memudahcarakan pematuhan kehendak undang-undang melalui

pendekatan penguatkuasaan yang saksama.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Pelaksanaan OTP dijelaskan seperti berikut:

Merapatkan Jurang

Sebelum OTP Selepas OTP

Focus Area dan Outcome

14

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


15

PENCAPAIAN OTP MdI

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


16

Isu-Isu Strategik

Ekoran dari pembetukan Pelan Interim dan pelaksanaan OTP dan bagi

penyediaan Pelan Hala Tuju Strategik I (PHSI) yang rasmi, MdI telah

menganjurkan working conference yang pertama, iaitu Persidangan

Pegawai-Pegawai Kanan MdI pada 2 Ogos 2009 yang dihadiri oleh seramai

184 orang pegawai pelbagai peringkat dari ibu pejabat, negeri dan

cawangan. Persidangan ini diadakan bagi memperkenal dan melibatkan

pegawai kanan berkenaan bagi merangka pelan strategik MdI dan aktiviti-

aktiviti baru sebagai langkah memupuk budaya kerja cemerlang. Dalam

usaha merangka PHSI, MdI telah melalui beberapa peringkat seperti

berikut:

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Peringkat 1 (Analyse and Assess Current State)

Pada peringkat ini MdI melakukan penilaian dan analisa rapi dalam semua

aspek seperti berikut:

(a) Fungsi dan peranan MdI;

(b) Perundangan sedia ada dan falsafah insolvensi di Malaysia;

(c) Hubung kait Insolvensi dan ekonomi;

(d) Insolvensi dari Perspektif Antarabangsa i.e Trend Insovensi masa

17

kini dan pendekatan yang diambil oleh Negara- Negara maju dalam

menguruskan hal ehwal insolvensi di Negara mereka ketika ini; dan

(e) Melihat kembali evolusi jabatan, cara bekerja (existing practice)

untuk mendapatkan isu dan masalah yang perlu di atasi.

Peringkat 2 (Synthezise)

Setelah membuat kajian dan penilaian semasa pada peringkat pertama,

langkah seterusnya ialah melakukan SWOT dan Gap analisis untuk

merapatkan jurang yang telah dikenal pasti.

SWOT Quadrant IV - Weaknesses/Threats (WT)

This quadrant focuses on goals and strategies that can help MdI mitigate and avoid threats that could

result from the weaknesses. MdI will eliminate the weaknesses and turning them into strengths, or by

developing defensive strategies to reduce the likelihood or severity of the threat.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


18

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Peringkat 3 (Visioning/ Development of Strategic Organizational

Intent)

Berdasarkan analisa dan pengumpulan isu dan cabaran pengurusan tertinggi

MdI dan Pengarah-Pengarah Insolvensi Negeri telah berkumpul dan

membuat deliberasi dan berjaya menghasilkan tema seperti berikut:

No Tema Key Issues Deliberated

1 Perekayasaan

Proses Kerja

2. Sistem

Penyampaian

3. Penguatkuasaan

Seimbang

4. Innovative

Product &

Services

5. Pembaharuan

Undang-undang

insolvensi

6. Meningkatkan

Kompetensi &

kapabiliti warga

MdI

7. Strategic

Branding

19

� Perekayasaan proses kerja pentabiran kebankrapan dan

insolvensi korporat secara berterusan

� Fokus pada pembayaran dividend an penutupan kes dengan

segera

� Kelancaran operasi pentadbiran

� Usaha penambahbaikkan secara berterusan ke arah

memberikan perkhidmatan yang efisyen dan efektif

� Customer centric

� Pendekatan baru public service delivery

� Kerjasama dengan stakeholders

� Fokus penguatkuasaan secara spesifik

� Meningkatkan latihan dan pendedahan kepada pegawai

� Membentuk strategi untuk memastikan pematuhan

perundangan insolvensi di kalangan bankrap dan pihak- pihak

berkepentingan seperti pelikuidasi swasta berada ditahap tinggi

� Meningkatkan program pembelajaran dan program penyedaran

kepada pihak-pihak berkenaan seperti bankrap, penyumbang

dan bekas pengarah syarikat yang digulungkan, pemiutang dan

masyarakat amnya.

� Meneruskan R&D dalam mengenalpasti produk yang berinovatif

kepada pelanggan

� Mempercepatkan proses penyediaan rang undang-undang

� Fokus kepada rescue mechanism & second chance policy

� Pemahaman dan benchmarking secara berterusan mengenai

perundangan insolvensi

� Menyediakan program latihan yang menjurus ke arah

peningkatan kompetensi berdasarkan kepada keperluan tugas

jawatan bagi membolehkan fungsi- fungsi MdI dilaksanakan

dengan cekap dan berkesan

� Menyediakan program latihan yang bersesuaian untuk

mengekalkan kepakaran yang ada di MdI bagi mengelakkan

berlakunya brain drain

� Meneruskan usaha penjenamaan MdI agar lebih dikenali

diperingkat domestik dan antarabangsa

� Meneruskan program Beyond Counter

� Mempromosikan MdI dengan mengeluarkan leaflet dan buku

panduan kepada agensi kerajaan

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Dengan pembentukan tema dan focus area MdI berjaya menghasilkan visi,

misi dan empat (4) objektif strategik untuk tempoh Lima (5) tahun. (long

term goals). Struktur keseluruhan untuk tujuan strategik organisasi MdI

mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

20

(a) Visi;

(b) Misi; dan

(c) Empat (4) Objektif Strategik (disamping 11 Huraian

Keadaan Akhir)

Pembangunan PHSI dilaksanakan melalui pendekatan top – down dan

bottom- up seperti berikut:

Top-down

Visi

Misi

Objektif Strategik

Projek & Inisiatif

KPIs & KPTs

Pendekatan top-down dilakukan untuk proses penyampaian ”cascading

proses” visi, misi dan objektif strategik daripada pihak Pengurusan tertinggi

MdI . Manakala pendekatan bottom-up juga penting untuk proses

internalisation and translation of the communicated strategy.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Bottom- up


Peringkat 4 (Project and Initiatives i.e KPIs & KPTs)

Peringkat akhir ini merupakan pembentukan projek dan pelan tindakan

untuk menjayakan objektif strategik MdI. Key Performance Indicator (KPIs)

dan Key Performance Target (KPTs) juga ditetapkan setiap tahun supaya

pelaksanaan projek itu dapat dijayakan dalam tempoh dan standard yang

ditetapkan.

Penilaian situasi semasa juga merupakan analisa makro terhadap

perkembangan semasa dan masa depan yang berkaitan dengan lanskap

sosio-politik, perniagaan dan juga ekonomi. Berhubung dengan persekitaran

luaran MdI telah menyimpulkan bahawa kewujudannya pada masa hadapan

akan menjadi lebih penting dan akan dipengaruhi sebahagian besarnya oleh

faktor-faktor berikut:

Pelaksanaan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam

Pihak Kerajaan merancang untuk membangunkan satu Pelan Transformasi

Perkhidmatan Awam bagi tempoh 2010 hingga 2014 supaya pada tahun

2015, perkhidmatan awam Malaysia akan menjadi antara lima agensi

perkhidmatan awam terbaik di dunia. Agensi-agensi perkhidmatan awam di

Malaysia akan melaksanakan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam ini

untuk mencapai tujuan di atas.

MdI telah berjaya melaksanakan Organizational Transformation Program

(OTP) pada bulan April 2009 sebagai tindakan pro aktif MdI sebelum

perancangan strategik 5 tahun diwujudkan. Pelaksanaan dan pencapaian

OTP MdI dijelaskan dalam Bab Hala Tuju Strategik dalam blueprint ini.

21

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Gagasan Malaysia

22

Y.A.B Perdana Menteri Malaysia telah mencetuskan idea

gagasan Malaysia yang bertemakan “Satu Malaysia, Rakyat

Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Bagi

merealisasikan gagasan ini, MdI perlu berfokuskan kepada

pencapaian dan mengatur strategi yang berkonsepkan

outcome kepada rakyat.

Impak Ekonomi Negara & Sosial

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

MdI merupakan agensi yang berbentuk

demand-led. Sebagai contoh apabila

seseorang itu bankrap Ketua Pengarah

Insolvensi akan mentadbir hal ehwal kebankrapnnya

dan bertindak sebagai pentadbir ke atas harta benda bankrap. Sehubungan

itu, dalam menyediakan PHSI ini MdI perlu membuat andaian atau planning

assumption mengenai jumlah kes- kes insolvensi yang akan ditadbir. Ini

untuk memastikan MdI dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan

dapat membuat unjuran bajet dan kos secara robust serta mengawal

sumber yang diperuntukkan.

MdI perlu sentiasa bersedia terutama sekali apabila kemelut kegawatan

berlaku. Kadar kebankrapan di Malaysia amat kecil berbanding nisbah

jumlah penduduk 28 juta orang, penduduk berumur 18 tahun ke atas dan

mereka yang bekerja. Namun, bagi negara-negara Pertubuhan Kerjasama

Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadikan kebankrapan itu

sebagai kayu pengukur kedudukan ekonomi negara.


Walaupun terdapat kesukaran untuk membuat ramalan sebenar terutama

sekali sewaktu krisis ekonomi global, ternyata krisis tesebut sedikit

sebanyak memberikan impak kepada jumlah pentadbiran insolvensi. Sebagai

contoh kadar kes kebankrapan pada tahun 2009 meningkat sebanyak 17.1

% berbanding tahun 2008 sewaktu permulaan krisis gadai janji sub prima

yang bermula di Amerika. Dalam menguruskan era selepas krisis sub prima,

MdI memerlukan pendekatan yang baru dan berinovatif bagi memastikan

pentadbiran Insolvensi di Malaysia tidak meningkat dengan ketara walaupun

ketika menghadapi perubahan dan ketidaktentuan

Perubahan Trend Insolvensi

23

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Konsep Rescue Mechanism merupakan

Trend Insolvensi semasa telah

dikenalpasti yang biasa diguna pakai

dalam undang-undang insolvensi moden.

Konsep ini memberi peluang kedua (Fresh Start) kepada bankrap atau pun

syarikat yang sedang menghadapi masalah kewangan untuk melaksanakan

penstrukturan semula (reorganisation). Penstukturan semula ini mampu

memberi nafas baru kepada syarikat yang berada dalam keberhutangan

tersebut untuk meneruskan perniagaannya sebagai going concern. Dengan

itu, syarikat boleh beroperasi tertakluk kepada apa-apa persetujuan yang

telah dicapai antara pemiutang-pemiutang dan syarikat. Ini untuk

membolehkan syarikat menjana keuntungan supaya ia dapat membayar


liabilitinya kepada pemiutang dan tidak akan digulungkan. Dalam keadaan di

mana syarikat masih terus beroperasi dan tidak digulungkan, kebajikan

pekerja juga akan terpelihara.

MdI mengambil langkah untuk memperbaharui undang-undang insolvensi

yang dapat memperlengkap dan memperbaiki falsafah (philosophy) undang-

undang insolvensi Malaysia. Falsafah asas insolvensi terdahulu yang

berasaskan kepada konsep pembahagian, pemulihan dan menghukum

(distributive, rehabilitative and penal) perlu dikaji semula supaya ia boleh

merangkumi falsafah insolvensi yang bersifat lebih dinamik dan menjurus

kepada kebaikan bersama pihak pemiutang dan si berhutang

Kajian Bank Dunia

24

Kajian Bank Dunia pada tahun 2009 dan 2010 bagi

mengukur keberkesanan aktiviti menutup perniagaan

(closing a business) di seluruh dunia dalam format

yang tertentu telah meletakkan Malaysia di tangga ke-

57 daripada 183 buah negara. Malaysia perlu

melakukan pembaharuan kepada undang-undang

insolvensinya untuk memperbaiki kedudukan Bank Dunianya (world ranking)

bagi aktiviti closing a business ke tempat 10 teratas menjelang 2012. Ini

kerana mengikut laporan Doing Business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia,

ia telah mengenal pasti antara masalah-masalah yang menyumbang kepada

ketidakcekapan sesebuah negara dalam urusan hal ehwal pentadbiran

undang-undang insolvensi ialah :

(i) pentadbiran yang mengambil masa lama (long delays);

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


25

(ii) kos pentadbiran yang tinggi;

(iii) proses rayuan tanpa had yang dibenarkan oleh undang-

undang;

(iv) penjualan aset secara berperingkat menjadi keutamaan

berbanding dengan meneruskan perniagaan sedia ada;

(v) pengundian yang tidak efisyien di kalangan pemiutang;

dan

(vi) penglibatkan sektor perkhidmatan awam yang agresif

sehingga melangkaui batasan kemampuan dari aspek

sumber manusia, keupayaan, kompetensi dan kewangan;

Seterusnya, Bank Dunia juga telah membuat beberapa syor ke arah

meningkatkan tahap kecekapan kepada pentadbiran undang-undang

insolvensi. Antara syor yang dikemukakan ialah:

(i) pelupusan aset dengan menggunapakai outcome as a

going concern kerana kadar recovery yang tinggi boleh

diperolehi berbanding dengan piecemeal. Remedi ini

menjadi pilihan utama bagi negara yang berpendapatan

tinggi seperti Singapura;

(ii) melakukan pindaan kepada undang-undang bagi

menghadkan hak untuk merayu supaya tempoh masa

tindakan menjadi lebih singkat. Sebagai contoh, negara

Mexico dan Rusia mempunyai undang-undang sedemikian

dan struktur perundangan tersebut mempercepatkan

proses prosiding di Mahkamah;

(iii) syarikat sewajarnya dibenarkan untuk beroperasi oleh

undang-undang agar hasil perniagaan yang dilaksanakan

dapat digunakan untuk menyelesaikan hutang syarikat.

Kaedah ini juga kerap dilaksanakan di negara

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


26

berpendapatan tinggi seperti Amerika Syarikat di bawah

peruntukan Chapter 11 Bankruptcy Code; dan

(iv) hak untuk mengundi di kalangan pemiutang bercagar

(secured creditors) perlu dikurangkan.

Oleh itu, Malaysia perlu meneliti semula peruntukan dalam undang-undang

insolvensi sedia ada dan melakukan perekayasaan kerja secara berterusan

dan memperkasakan penggunaan teknologi ICT untuk menentukan semua

kelemahan-kelemahan seperti mana yang dinyatakan dalam laporan Bank

Dunia tersebut dapat diperbaiki.

Peranan MdI Di Abad Ke 21

Perubahan peranan MdI di peringkat global pada abad ke 21 amat

diperlukan. Daripada satu agensi yang hanya mentadbir hal ehwal

kebankrapan dan penggulungan syarikat MdI perlu memperluaskan skop

fungsi dan peranan MdI ke arah Landskap Insolvesi Baru yang lebih kepada

konsep peluang kedua dan konsep pencegahan sebelum insolven i.e Pra –

Insolvensi.

Selain itu MdI juga melihat daripada faktor dalaman untuk mengenal pasti

isu dan cabaran yang dapat disimpulkan dalam rajah berikut:

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh MdI bagi tempoh lima tahun akan

datang berdasarkan senario persekitaran di atas adalah seperti berikut:

� Pelanggan sentiasa menuntut tahap perkhidmatan MdI yang cekap,

27

tepat dan responsif. Mereka mengharapkan perkhidmatan MdI

disediakan dengan lebih mudah dan telus tanpa memerlukan mereka

hadir untuk berurusan dengannya. Tuntutan ini selaras dengan

keperluan untuk menjadikan perkhidmatan MdI sebagai perkhidmatan

yang terbaik di dunia.

� MdI perlu memenuhi dan mematuhi standard-standard global serta

amalan-amalan terbaik yang bersifat world class yang perlu dijadikan

asas kepada penyampaian perkhidmatan MdI yang berkualiti tinggi

selaras dengan “Peranan MdI di Abad ke 21”.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


� Globalisasi merupakan cabaran utama negara. Pelbagai idea dan

28

trend sentuhan arus globalisasi dan dunia tanpa sempadan telah

memberi kesan kepada suasana politik, ekonomi, sosial dan budaya

masyarakat. Ekonomi dunia kini dipengaruhi oleh elemen-elemen

penggerak utama seperti penggunaan teknologi maklumat dan

komunikasi (ICT) yang meluas dan disokong oleh infrastruktur yang

mantap, aliran modal yang besar serta gerakan liberalisasi tarif dan

perdagangan. Ini bermakna kadar penggunaan perkhidmatan secara online

dan e-services akan menjadi satu trend bagi pelanggan dan masyarakat

untuk berurusan dengan mdI. Sehubungan dengan itu, MdI perlu

menyediakan integrasi sistem yang mantap untuk memenuhi ekspektasi dan

keperluan rakyat. Ini dapat membantu proses transformasi ke atas sistem

penyampaian perkhidmatan MdI secara berterusan. Pengurusan kerja yang

cemerlang juga merupakan fokus MdI untuk menjadi outcome based

organization. Untuk melaksanakan fungsi ini, tenaga kerja MdI mestilah:

(i) Berkeupayaan dalam teknologi;

(ii) Berinovatif dan mempunyai kepakaran dalam bidang

teras; dan

(iii) Boleh menerima cabaran dan berprestasi tinggi

MdI akan mewujudkan strategi pengurusan sumber manusia untuk

meningkatkan modal insan dan membangunkan pelan

pembangunan kerjaya yang jelas.

� Persaingan di kalangan negara-negara dunia semakin sengit bagi

mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Daya saing negara dinilai

dari segi kemampuannya untuk menarik masuk pelaburan dan

perdagangan berbanding dengan negara-negara lain khususnya

negara-negara rantau Asean. Cabaran MdI menjadi lebih ketara

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


29

dengan adanya standard-standard yang ditetapkan oleh organisasi

antarabangsa seperti World Bank, IMF, UNCITRAL dan Negara OECD

yang menjadikan kes insolvensi sebagai salah satu kayu pengukur

bagi kestabilan ekonomi.

� Penyeragaman proses dan prosedur MdI perlu dilaksanakan.

Pelanggan sentiasa menuntut perkhidmatan MdI yang lebih mudah,

seragam, cekap, cepat dan responsif. Transformasi buday kerja yang

berprestasi tinggi perlu ada pada MdI.

� Kekangan modal insan dan peralatan merupakan satu halangan bagi

MdI untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cekap

dan berkesan. Untuk memastikan kes-kes insolvensi ditadbir dengan

cekap MdI perlu mempunyai pegawai yang dedikasi, efi sen, komited

dan menggunakan peralatan-peralatan berteknologi tinggi.

Kekurangan pegawai yang cekap dan peralatan yang terhad boleh

mengganggu proses pentadbiran insolvensi sekaligus untuk

menaikkan kedudukan Negara dalam Laporan World Bank setiap

tahun.

� Desakan rakyat dan stakeholders yang berkehendakkan MdI

memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan cemerlang.

Masih ada masyarakat Malaysia yang menganggap bahawa MdI yang

menyebabkan kemuflisan mereka dan kesedaran mengenai kesan-

kesan kebankrapan dan penggulungan syarikat masih lagi di tahap

yang belum memuaskan.

� MdI pelu lebih mempergiatkan aktiviti outreach dan strategic

collaboration untuk memastikan masyarakat Malaysia memahami

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


30

tentang tanggungjawab bankrap, risiko kebankrapan serta ilmu

mengenai insolvensi di Malaysia.

� Keperluan untuk mendapatkan sumber tenaga manusia, kewangan

dan logistik yang mencukupi serta pengurusan tenaga manusia,

kewangan aset dan harta modal dengan cekap dan berkesan. Ini

amat penting bagi MdI menjalankan proses penyitaan dan rampasan

barang- barang bankrap dan syarikat yang digulungkan dilaksana

dengan cepat supaya mendapat hasil untuk dibahagikan kepada pihak

pemiutang.

� Keperluan untuk meningkatkan pungutan hasil Jabatan berasaskan

peratus kenaikan yang telah ditetapkan.

� Keperluan untuk sentiasa mempermudahkan sistem, prosedur dan

memperkemaskan perundangan mengikut perkembangan semasa

selaras dengan amalan Insolvensi antarabangsa.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


31

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


32

VISI

Kenyataan visi MdI yang baru merupakan komitmen MdI ke arah menjadi

peneraju pengurusan insolvensi yang efisyen dan dinamik dalam

melaksanakan fungsinya dan setanding dengan Pengamal Insolvensi di

Negara luar. MdI akan memperkukuhkan pentadbiran insolvensi di Malaysia

dengan nafas baru selaras dengan trend insolvensi yang lebih moden dan

sofistikated. MdI akan lebih yakin mengembangkan keupayaan dan kapabiliti

organisasi dalam memberikan perkhidmatan yang bernilai kepada pelanggan

dan memperkasakan penggunaan teknologi sebagai pemudahcara. Di

samping itu, MdI mengamalkan pendekatan penguatkuasaan yang seimbang

menerapkan prinsip kesedaran untuk meningkatkan kadar pematuhan ke

arah pembentukan budaya pematuhan sukarela.

MISI

Bagi mencapai visi yang diaspirasikan oleh MdI, kenyataan misi MdI

menyentuh tentang etika dan peranan warga kerja MdI untuk menguruskan

hal ehwal insolvensi dengan penuh amanah dan berintegriti. MdI

mengunakan konsep keadilan dan budaya kerja profesional agar

perkhidmatan MdI diyakini oleh setiap lapisan masyarakat dan pelanggan.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Nilai- Nilai Bersama dan Slogan MdI

33

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Visi

Misi

FOKUS PEMBANGUNAN PELAN STRATEGIK MdI

Fokus

Transformasi

Objektif

Strategik

Nilai

Bersama

Fasa

Transformasi

Tahunan

34

MODEL TRANSFORMASI DAN PELAN

PELAKSANAAN MdI

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


35

OBJEKTIF STRATEGIK

Empat Objektif Strategik

utama telah dikenalpasti

bagi membantu MdI

melaksanakan fungsi dan

tugas yang

dipertanggungjawabkan

serta menangani isu-isu

kritikal dan cabaran-cabaran

yang akan dihadapi dalam

merealisasikan Visi Misi

yang ditetapkan. Empat

Objektif Strategik tersebut

adalah seperti berikut:

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


36

OBJEKTIF STRATEGIK

NO OBJEKTIF STRATEGIK HURAIAN KEADAAN AKHIR

(End States Description)

1

2

3.

4.

Memantapkan

Keupayaan dan Kapasiti

Organisasi Bagi

Meningkatkan

Kecekapan Sebagai

Agensi Peneraju

Pengurusan Insolvensi

Memantapkan kerangka

perundangan, sistem

dan prosedur ke arah

pengurusan hal ehwal

insolvensi yang efisyen

dan profesional

Mempertingkatkan

Pematuhan Undang-

Undang Melalui

Pengawasan dan

Penguatkuasaan Yang

Berkesan

Menyampaikan produk

dan perkhidmatan yang

berinovatif dan menjadi

Agensi Rujukan Utama

Pentadbiran Insolvensi

Di Malaysia.

Organisasi berasaskan

pengetahuan

Meningkatkan Kompetensi

Teknikal

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Agensi Berautonomi

Outcome Based

Organization

Organisasi Yang Efisien Dan Efektif

Lanskap Insolvensi Baru Kecekapan Dalam

Menutup Sesebuah

Perniagaan

Rejim Penguatkuasaan

Insolvensi yang Dinamik

Perkhidmatan dan Produk

yang inovasi

Perkhidmatan yang

efektif menyokong

pematuhan

Memperkasakan

penggunaan ICT

95%


37

PELAN

TINDAKAN

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


38

OBJEKTIF STRATEGIK 1:

Memantapkan Keupayaan dan

Kapasiti Organisasi Bagi

Meningkatkan Kecekapan Sebagai

Agensi Peneraju Pengurusan

Insolvensi

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Memperkukuhkan

pengurusan dan

pembangunan

sumber manusia

Meningkatkan

program

pengurusan

pengetahuan

39

Membangunkan Pelan

Strategik Pengurusan

Sumber Manusia MdI

Memantapkan pengurusan

maklumat personel

Meningkatkan kompetensi

pegawai melalui latihan

dalam perkhidmatan

Membangunkan pegawaipegawai

pakar dalam

bidang-bidang utama

Insolvensi

Pelan

Strategik

Pengurusan

Sumber

Manusia MdI

Tahap

kepuasan

Pekerja

Kemasukan

data pegawai

dalam HRMIS

Penggunaan

HRM

Pelan Operasi

Latihan (POL)

Pencapaian

Dasar Latihan

Sektor Awam

Tahap

kompetensi

pekerja

Bilangan

aduan yang

diterima

Bilangan

pegawai pakar

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Pelan strategik

disiapkan pada Januari

2010

Tahap kepuasan

pekerja sekurangkurangnya

80% pada

setiap tahun

Kemasukan data

dalam HRMIS

disiapkan pada 2010

Sekurang-kurangnya 2

(dua) modul HRMIS

digunakan mulai 2011

Pelan disiapkan pada

Mac 2010

Sekurang-kurangnya

80% pegawai yang

mengikuti latihan tidak

kurang dari 7 (tujuh)

hari pada setiap tahun

Sekurang-kurangnya

10% daripada

bilangan pegawai yang

menduduki PTK

mendapat aras 4

(empat) pada setiap

tahun

Bilangan aduan

menurun 5% pada

setiap tahun

Sekurang-kurangnya

dua orang pegawai

pakar dalam setiap

bidang utama

Insolvensi bagi setiap

tahun


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Pusat Sumber Pusat pengumpulan

ditubuhkan dan penyimpanan

dokumen, data, artikel

dan bahan penulisan

mengenai bidang ilmu

Insolvensi ditubuh dan

mula berfungsi dengan

aktifnya pada tahun

2012

Memperkasakan Mempertingkatkan budaya Anugerah Menduduki 3 (tiga)

kualiti dan kreatif dan inovatif

Kualiti

tempat teratas di

pencapaian sistem

Perdana dalam pertandingan

penyampaian

Menteri AKPM tahun 2011

perkhidmatan

(AKPM)

Anugerah Menduduki 3 (tiga)

Kumpulan tempat teratas di

Inovasi Dan dalam Konvensyen KIK

Kreativiti Kebangsaan setiap

(KIK)

tahun

Pelaksanaan Sekurang-kurangnya 2

projek-projek (dua) projek

KIK

penambahbaikan

sistem dan

dilaksanakan di

keseluruhan Jabatan

Melaksanakan program- Bilangan

pada setiap tahun

Sekurang-kurangnya 4

program kualiti Jabatan program (empat) program

kualiti Jabatan kualiti dilaksanakan

Tahap

setiap tahun

Tahap kepuasan

kepuasan pelanggan meningkat

pelanggan 5% setiap tahun

Melaksanakan program- Pengiktirafan Memperolehi 5 (lima)

program pengiktirafan dan yang diterima bintang pada tahun

pengukuran prestasi

2011 dan 2013 untuk

perkhidmatan Jabatan yang

Star Rating

ditetapkan oleh Kerajaan

Mendapat 2 (dua)

• Sistem Star Rating •

pensijilan baru bagi

Petunjuk Prestasi Utama

MS ISO 9001:2008

(KPI) • MS ISO 9001:2010

setiap tahun

Amalan 6S

Mendapat Pensijilan

6S di peringkat Ibu

Pejabat pada tahun

2010 dan negerinegeri

pada 2010 -

2014

40

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Pencapaian sasaran Mencapai sekurang-

kurangnya 60%

sasaran KPI yang

telah ditetapkan

setiap tahun

Memantapkan

program

pembangunan

kepimpinan

41

Kajian semula ke atas

Pelan Strategik ICT

(ISP)

Menyediakan

infrastruktur dan

memantapkan

perlaksanaan projek-

projek ICT: • Portal MdI

• Sistem Time Tracking

Elektronik bagi

pemantauan operasi

• Sistem e-services •

Peningkatan sistemsistem

ICT sedia ada •

Perlaksanaan

perkhidmatan secara

online/elektronik

Menyediakan dan

melaksanakan Pelan

Penggantian

(Succession Plan)

Jabatan

Menyediakan dan

melaksanakan program

pembangunan

kepimpinan

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Pelan baru ISP Pelan baru ISP

disiapkan pada

2012

Sistem ICT -INSIST Sistem disiapkan

pada Disember

2010-2014

Tahap kepuasan

pelanggan

Pelaksanaan

perkhidmatan

online/elektronik

Tahap kepuasan

pelanggan

meningkat 5%

setiap tahun

Tahap perlaksanaan

perkhidmatan

online/ elektronik

mencapai 100%

daripada

perkhidmatan

utama Jabatan pada

tahun 2014

Pelan Penggantian Pelan Penggantian

jangka pendek

disiapkan pada

Januari 2010. Pelan

Penggantian

menyeluruh

disiapkan pada Jun

2010

Bilangan pegawai

yang mengikuti

program

pembangunan

kepimpinan

Sekurangkurangnya

10%

pegawai bermula

pada Gred 48 dan

ke atas mengikuti

program setiap

tahun


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Memantapkan Membangunkan

Maklumat pegawai Maklumat pegawai

program-program pangkalan data

disediakan

disiapkan pada

pengiktirafan pencalonan Pingat/

2011

kepada warga Darjah Kebesaran

Jabatan

Memperluaskan

Program baru 3 (tiga) program

program-program pengiktirafan baru pengiktirafan

pengiktirafan

dilaksanakan pada

2012

Mendapatkan

Perlantikan pegawai Sekurang-

pengiktirafan

dalam badan

kurangnya 1 (satu)

antarabangsa

antarabangsa atau pegawai setiap

menjadi pakar rujuk

di peringkat

antarabangsa

tahun

Memperkasa Menambahbaik dan Pelan Integriti Pelan Integriti

Integriti Modal melaksanakan Pelan

disiapkan pada

Insan Jabatan Integriti MdI

Januari 2011

Tahap Integriti Ranking Integriti

Warga Jabatan Jabatan di dalam

Indeks Transperansi

Malaysia meningkat

setiap tahun

Meneruskan

Sistem Pengurusan Tahap penilaian

Pelaksanaan Program Audit Nilai (SPAN) warga sekurang-

Nilai-Nilai Murni

kurangnya 80%

setiap tahun

Bilangan Aduan Bilangan aduan

Salah Laku

berkurangan

sebanyak 5%

setahun

Mengadakan program Bilangan programSekurang- kerjasama dengan program kerjasama kurangnya 3(tiga)

Suruhanjaya

program

Pencegahan Rasuah

dilaksanakan setiap

(SPRM), Institut

tahun

Integriti Malaysia (IIM) Bilangan kes Bilangan kes

dan Jabatan Kemajuan

tatatertib

Islam Malaysia (JAKIM)

berkurangan

sebanyak 5% setiap

tahun

42

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


43

OBJEKTIF STRATEGIK 2:

Memantapkan kerangka

perundangan, sistem dan prosedur

kea rah pengurusan hal ehwal

insolvensi yang efisyen dan

profesional

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Menguruskan

Memantapkan sistem dan Bilangan

2(dua) Program

Pentadbiran Hal prosedur kerja

program

Perekayasaan

Ehwal Kebankrapan

perekayasaan dikeluarkan setiap

Secara Efisien Bagi

tahun

Mencapai

Tahap Kepuasan Tahap kepuasan

Kecemerlangan

Pelanggan pelanggan meningkat

Operasi

5% setiap tahun

Menguruskan pentadbiran % estet 30% estet

kes kebankrapan dengan kebankrapan kebankrapan dapat

cekap dan teratur

yang mencapai dihasilkan setiap tahun

penghasilan

Pungutan hasil fi

penghasilan&

pembahagian

meningkat sebanyak

25% setiap tahun

% pembayaran Pembayaran dividen

dividen kepada pertama kepada

pemiutang pemiutang setiap 12

bulan: tidak kurang

60% daripada kes

yang ditadbir setiap

tahun

44

Mengendalikan proses

permohonan bankrap

dengan efisyen

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

% fail yang

masih ditadbir

Tahap

pematuhan

Tahap kepuasan

pelanggan

Pembayaran dividen

seterusnya sehingga

pembayaran akhir:

Tidak kurang 50%

daripada kes yang

ditadbir setiap

tahun.

1 tahun ke 2 tahun:

tidak melebihi 70%

3 tahun ke 5 tahun:

tidak melebihi 60%

5 tahun ke atas: tidak

melebihi 50%

Mematuhi piagam

pelanggan sekurangkurangnya

80% setiap

tahun

Mencapai tahap

kepuasan pelanggan

sekurang-kurangnya

50% setiap tahun


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Menjalinkan kerjasama Bilangan

Sekurang-kurangnya

dengan pihak-pihak program

tiga (3) program

berkepentingan

kerjasama kerjasama dijayakan

Memperkukuhkan

pentadbiran hal

ehwal insolvensi

korporat bagi

mencapai kecekapan

dalam menutup

sesebuah

perniagaan

45

Memantapkan sistem dan

prosedur kerja

Mentadbir hal ehwal

penggulungan syarikat

berdasarkan pencapaian

standard

Bilangan

program

perekayasaan

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Tahap Kepuasan

Pelanggan

% estet syarikat

yang

digulungkan

mencapai

penghasilan

% pembayaran

dividen kepada

pemiutang

% fail yang

masih ditadbir

2(dua) Program

Perekayasaan

dikeluarkan setiap

tahun

Tahap kepuasan

pelanggan meningkat

5% setiap tahun

30% estet

kebankrapan dapat

dihasilkan setiap tahun

Pungutan hasil fi

penghasilan&

pembahagian

meningkat sebanyak

25% setiap tahun

Pembayaran dividen

pertama kepada

pemiutang setiap 6

Bulan: tidak kurang

60% daripada kes

yang ditadbir setiap

tahun

Pembayaran dividen

seterusnya sehingga

pembayaran akhir:

Tidak kurang 50%

daripada kes yang

ditadbir

tahun.

setiap

6 bulan (kes tidak

kompleks) : tidak

melebihi 70%

1 ½ tahun (kes

sederhana kompleks) :

tidak melebihi 60%


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Memantapkan

Pentadbiran kes

Pertubuhan dan

Kesatuan Sekerja

yang dibatalkan

pendaftaran

46

Memantapkan Pemantauan

dan Pengawasan terhadap

pelikuidasi yang dilantik

Menjalinkan kerjasama

strategik dengan

Kementerian Perumahan

dan Kerajaan Tempatan

Persatuan Pembeli Rumah,

Dewan Bandaraya bagi

menyelesaikan masalah

Pemaju Perumahan Yang

Digulungkan

Bekerjasama dengan

PEMUDAH, MPC, Majlis

Peguam, Pelikuidasi

Swasta untuk menaikkan

kedudukan Negara dalam

Laporan Bank Dunia

Mentadbir hal ehwal

pertubuhan dan Kesatuan

Sekerja yang dibatalkan

pendaftaran berdasarkan

pencapaian standard

Jalinan kerjasama bersama

Pendaftar Pertubuhan dan

Kesatuan Sekerja

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

% kadar

penyiasatan ke

atas Pelikuidasi

% isu dan

masalah yang

diselesaikan

Ranking Bank

Dunia

% fail yang

masih ditadbir

Bilangan

Program

Kerjasama

2 ½ tahun (kes

Kompleks) : tidak

melebihi 50%

Aduan berkurangan

sebanyak 5% setiap

tahun

50% daripada jumlah

kes yang bermasalah

berjaya diselesaikan

setiap tahun

Kedudukan Malaysia di

tangga 10 teratas

pada tahun 2013 dan

2014

Kes selesai ditadbir

sekurang-kurangnya

50% setiap tahun

Sekurang-kurangnya 3

kali setahun


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Memodenkan

undang-undang

Insolvensi ke arah

Lanskap Insolvensi

Baru

47

Pembaharuan Undang-

Undang Insolvensi melalui

Penyatuan Peruntukan

undang-undang

kebankrapan dan

penggulungan syarikat

digabungkan di dalam satu

Akta sahaja berbanding

peruntukan sedia ada yang

terkandung di dalam Akta

Kebankrapan 1967 dan

Akta Syarikat 1965

Pindaan kepada kepada

Kaedah-Kaedah

Kebankrapan (Fi) 1969

bertujuan untuk

menambahbaik peruntukan

undang-undang berkaitan

fi kebankrapan yang sedia

ada bagi memantapkan

dan memperkasakan

urusan pentadbiran

kebankrapan oleh Jabatan

Insolvensi Malaysia (JIM)

Membuat kajian mengenai

cross border insolvency

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Penyediaan Rang

Undang-Undang

Kelulusan

Menteri dan

Jabatan Peguam

Negara

Pembentangan

Rang-Rang

Undang-Undang

Akta Insolvensi

Pindaan Kaedah-

Kaedah (fi)

Disiapkan pada

November 2010

Dijangka pada

Februari 2011

Dijangka pada Jun

2011

Disiapkan pada Jun

2011


48

OBJEKTIF STRATEGIK 3:

Mempertingkatkan Pematuhan

Undang-Undang Melalui

Pengawasan dan Penguatkuasaan

Yang Berkesan

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


STRATEGI

TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Memperkasakan Mempertingkatkan

Compendium of Sekurang kurangnya

ketegasan

pengendalian siasatan Best Practices 2 (dua) Best

pematuhan

dalam siasatan Practices

perundangan

dikeluarkan setahun

(enforced

Peratusan kes 50% dari

compliance)

selesai disiasat keseluruhan

dalam tempoh 3 siasatan selesai

bulan

setiap tahun

Meningkatkan tindakan Peratusan kes Peningkatan 10%

tegas ke atas pengarah tindakan

kes mahkamah

syarikat atau individu mahkamah (kriminal) setiap

bankrap yang tidak

(kriminal)

tahun

mematuhi undang-undang Tahap

Peratusan pengarah

kebankrapan atau

penggulungan syarikat

pematuhan

perundangan

syarikat dan individu

bankrap yang

melakukan

kesalahan turun 5%

setiap tahun

Meningkatkan tindakan Peratusan kes Peningkatan 10%

tegas ke atas individu tindakan

kes mahkamah

bankrap yang mempunyai mahkamah (sivil) (sivil) setiap tahun

tunggakan ansuran bulanan Tahap

Peratusan individu

pematuhan bankrap yang

perundangan mempunyai

tunggakkan ansuran

bulanan

berkurangan 30%

setiap tahun

Mempertingkatkan Meneruskan kerjasama dan Bilangan

Sekurang-kurangnya

kerjasama dan perkongsian bijak secara program

5 (lima) program

perkongsian bijak inter dan intra antara kerjasama setiap tahun

yang strategik dan bahagian, Ibu Pejabat dan diadakan

berfaedah dengan negeri serta dengan pihak

pihak-pihak yang swasta dan agensi Tahap

Peratusan syarikat

berkaitan

berkaitan untuk pematuhan yang melakukan

meningkatkan pematuhan perundangan kesalahan turun 5%

undang-undang

setiap tahun

49

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN

SASARAN

Mempertingkatkan Membangunkan rangka Rangka tindakan Siap dalam tahun

kecekapan dan tindakan (blueprint)

dibangunkan 2011

keberkesanan strategik penguatkuasaan

aktiviti

bagi menangani frod dalam

penguatkuasaan milineum baru

dan pematuhan Meningkatkan kecekapan Penambahbaikan Siap dalam tahun

dan keberkesanan risikan kriteria

pengurusan

risiko

2012

Peratusan kes Sekurang-kurangnya

intelligence 10% daripada

driven

jumlah kes

diperolehi setiap

tahun

50

Memperkasakan siasatan

berbentuk pengkhususan

(specialized investigation)

Melahirkan pegawai

penyiasat mengikut

pengkhususan berkaitan

(specialised investigation)

Susunan fungsi

Cawangan

Siasatan Khas

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Fungsi disusunkan

berdasar

transnational

organised crime,

computer fraud dan

revenue fraud dalam

tahun 2010

Kes dijayakan Sekurang-kurangnya

2 (dua) kes bagi

setiap bentuk

berikut - forensic,

AMLA, transnational

organised crime,

drug trafficking,

revenue fraud dan

computer fraud

Bilangan pegawai

dilatih

Sekurang-kurangnya

10 orang dilatih

setiap tahun


51

OBJEKTIF STRATEGIK 4:

Menyampaikan produk dan

perkhidmatan yang berinovatif dan

menjadi Agensi Rujukan Utama

Pentadbiran Insolvensi Di

Malaysia.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


STRATEGI TINDAKAN/PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Meningkatkan Merangka Pelan

Pelan

Pelan Komunikasi

jalinan

Komunikasi Media untuk Komunikasi Media disediakan

Rangkaian strategik menjelaskan

Media

pada 2010

Dengan pelanggan fungsi, dan peranan MdI disediakan dan dan dikemaskini

dan stakeholders serta isu semasa Insolvensi dikemaskini setiap tahun

Bagi meningkatkan yang berkaitan

Rencana di Rencana akhbar

imej MdI

akhbar

utama

sebulan sekali

Penampilan Rancangan TV dan

dalam

radio

rancangan

dan radio

TV sebulan sekali

Penglibatan Blog dan portal

dalam blog dan web MdI

portal web MdI dikemaskini setiap

hari bekerja

Mengadakan sesi Dialog

Sekurang-

seminar/dialog secara Peratus isu kurangnya 50%

berkala dengan pelanggan/ berbangkit isu diambil

stakeholders

yang diambil tindakan susulan

tindakan

oleh MdI setahun

susulan oleh

MdI

Sekurangkurangnya

resolusi/syor

50%

diperhalusi MdI

Setahun

52

Menganalisis dan memantau

aduan

Pelanggan

Menggiatkan

program

Luncheon Talk

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Seminar

Peratus

resolusi/syor

untuk

diperhalusi MdI

Peningkatan

tahap

kepuasan

pelanggan/

stakeholders

Program

dianjurkan

Peningkatan tahap

kepuasan

pelanggan/

stakeholders

sekurangkurangnya

10% setahun

Sebulan sekali


STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN

TAHUN SASARAN

Memantapkan

usaha-usaha

penjanaan hasil

Mempermudahkan

Penggunaan

dokumen dalam

urusan

Menjadi satu

sumber utama

Insolvensi

Memperkasa

perkhidmatan

kaunter dan

meningkatkan

kualiti pegawai

barisan hadapan

53

Meneroka potensi sumber

hasil baru

Meningkatkan penggunaan

ICT dalam penyediaan,

pengisian dan pemprosesan

Dokumen

Membangunkan satu sistem

Pengurusan Insolvensi yang

komprehensif dan memenuhi

keperluan semasa MdI,

pelanggan dan stakeholders

Mengadakan perkongsian

pintar dengan mendapatkan

maklumat daripada agensi

lain

Memantapkan kredibiliti

Pegawai barisan hadapan

dengan memberikan

pendedahan berkaitan

urusan organisasi.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

Bilangan

sumber hasil

baru yang

diterokai

Capaian

dokumen di

laman web

Sistem

Insolvensi

Bersepadu

Dijayakan

tahap kepuasan

pelanggan

Sumber hasil baru

diperakukan

Semua dokumen

berkenaan urusan

insolvensi dapat

dimuat turun

melalui laman web

MdI pada 2010

2013

Tahap aduan

berkurangan 50%

setiap tahun


ELEMEN PENENTU KEJAYAAN

Tujuh elemen utama dikenalpasti sebagai penyumbang kepada kejayaan

pelaksanaan pelan strategik ini seperti berikut:

• PENGURUSAN ILMU (KNOWLEDGE MANAGEMENT)

Ilmu, pengalaman dan amalan terbaik berkaitan pemodenan pentadbiran

serta sistem penyampaian perkhidmatan akan dikongsi dan ditambah nilai

melalui penggunaan sistem Pengurusan Ilmu atau Knowledge Management

(KM). Penggunaan optimum KM akan memastikan penggunaan sumber ilmu

secara berkesan dalam mencapai teras strategik MdI.

• PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Tumpuan akan diberikan kepada peningkatan ilmu dan kepakaran modal

insan melalui program pembangunan kompetensi yang sesuai dalam bidang-

bidang kritikal dan strategik. Pendekatan mentor-mentee, coaching dan

pengurusan pembangunan kerjaya akan turut dilaksanakan bagi

meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja.

• KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN

Pengurusan atasan MdI perlu memberikan perhatian serius serta

menunjukkan komitmen yang tinggi bagi menjayakan perancangan strategik

ini. Kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan oleh pengurusan atasan

memberi petunjuk bahawa pencapaian matlamat perancangan strategik

adalah penting dan ini perlu difahami oleh semua peringkat warga MdI.

54

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


• INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR

MdI sentiasa berusaha untuk menyediakan infrastruktur dan infostruktur

yang baik bagi menyokong operasinya. Kemudahan infrastruktur dan

infostrukutur yang baik serta disokong oleh sumber manusia yang

berkeupayaan akan memacu MdI ke arah pencapaian matlamat perancangan

strategik dengan lebih cemerlang.

• KAPASITI ORGANISASI

Kapasiti organisasi MdI akan diperkukuhkan agar dapat melaksanakan

program/ tindakan baru ke arah mencapai matlamat strategik yang

ditentukan. Kapasiti ini akan disokong oleh struktur organisasi yang mantap

dan pelaksanaan tugasan secara fleksibel seperti kerja berpasukan, matriks

dan berasaskan projek.

• PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN YANG BERKESAN

Kejayaan pelan strategik ini amat bergantung kepada cara pelaksanaan dan

pemantauan yang mantap. Pemantauan diadakan secara berkala dan

penambahbaikan dibuat pada setiap peringkat pelaksanaan supaya ia

sentiasa berada dilandasan yang betul.

• KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK

Kajian semula Pelan Strategik MdI akan diadakan pada tahun 2012 untuk

menentukan keberkesanan pelaksanaan teras strategik dan tahap

pencapaian sasaran prestasi yang ditetapkan. Kajian semula akan

mengambil kira senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan strategik

MdI.

55

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


MEKANISME PELAKSANAAN

Pelan Perancangan Strategik MdI tahun 2010 hingga 2014 merupakan

tahap perancangan yang tertinggi Jabatan. Berdasarkan kepada

tindakan/program yang ditetapkan, Pengarah- Pengarah Bahagian Ibu

Pejabat dan Pengarah-Pengarah MdI Negeri, hendaklah mengambil tindakan

melaksanakan program-program/aktiviti-aktiviti tersebut mengikut tempoh

yang telah diputuskan.

Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, dikehendaki menyediakan Pelan

Operasi Tahunan yang dinamakan Pelan Tindakan Perancangan Strategik

Tahunan bagi Bahagian masing-masing berdasarkan Pelan Strategik MdI

Tahun 2010 hingga 2014 ini. Pengarah-Pengarah MdI Negeri pula

dikehendaki menyediakan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan

Negeri masing-masing berdasarkan Pelan Tindakan Perancangan Strategik

Tahunan Bahagian-Bahagian Ibu Pejabat. Namun begitu Pengarah- Pengarah

MdI Negeri boleh menyediakan tindakan/program lain di peringkat negeri

dalam Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan mereka mengikut

keperluan dan kesesuaian negeri masing-masing.

Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat dan Pengarah-Pengarah MdI

Negeri juga dikehendaki menyediakan anggaran peruntukan belanja

mengurus dan pembangunan masing-masing berasaskan kepada keperluan

bagi menjayakan pelan tindakan yang telah ditetapkan

Untuk menggerakkan pelaksanaan Pelan Strategik ini, satu Pejabat

Pengurusan dan Pemantauan Projek (PMO) ditubuhkan di peringkat Ibu

Pejabat yang diletakkan di bawah Unit Polisi, Strategi dan Pembangunan

56

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


(PSDU). PMO bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan

pelaksanaan projek dan inisiatif yang dijalankan oleh semua bahagian dan

cawangan dengan menggunakan sistem “Project Management Life Cycle”.

Selain itu PMO menjalankan fungsi seperti berikut:

(a) Memantau pelaksanaan projek dan inisiatif berdasarkan Key

57

Performance Indicators dan Key Performance Target seperti mana

yang telah dirancang dalam Pelan Strategik MdI;

(b) mencadangkan penambahbaikan kepada program/aktiviti yang

ditetapkan dalam pelan tindakan; dan

(c) Menyediakan laporan kepada pihak Pengurusan MdI mengenai

perkembangan setiap projek atau aktiviti yang dilaksanakan setiap

minggu dan suku tahun.

Dalam memastikan keberkesanan proses ini, setiap pemegang amanah

projek perlulah memahami peringkat proses dan pihak pengurusan pula

haruslah menguatkuasakan pengurusan dan pemantauan projek dengan

konsisten. Proses pengurusan dan pemantauan projek menggunakan

metodologi yang standard dan lengkap.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Pemantauan setiap projek dibuat menggunakan sistem kod warna seperti di

bawah:

KOD WARNA KELEWATAN DARIPADA

TARGET KPI/KPT

(LEWAT MENGIKUT BIL.

HARI)

58

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

STATUS PROJEK (DEFINISI KOD

WARNA)

0 Target KPT/KPI dapat dicapai

1-30 hari Situasi dalam kawalan/masih

terkawal

31-59 hari Tahap Perkembangan projek

adalah sederhana

60 hari dan ke atas Tahap perkembangan projek

adalah kritikal dan lambat

Penilaian pencapaian Pelan Strategik ini akan dijalankan pada setiap suku

tahun dalam mesyuarat suku tahunan Pengarah-Pengarah Insolvensi Negeri.

PMO akan membentangkan prestasi pelaksanaan projek dan pelan tindakan

dan setiap cawangan akan bertanggung jawab terhadap sebarang kegagalan

menyelesaikan projek tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Selanjutnya PMO akan menyediakan Laporan Suku Tahun MdI yang

merangkumi pencapaian pelaksanaan projek dan pelan tindakan.

Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif strategik, strategi,

program dan tahap penyampaian sasaran prestasi yang ditetapkan, satu

kajian semula Pelan Strategik dan kajian keberkesanan akan dibuat pada

tahun 2012. Kajian tersebut akan turut mengambil kira senario baru

perubahan persekitaran dan tumpuan strategik MdI. Pengarah-Pengarah

Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-Pengarah MdI Negeri, dikehendaki

membuat penilaian Pencapaian Pelan Tindakan Perancangan Strategik


Tahunan mereka pada hujung tahun pelaksanaan. Laporan pencapaian ini

akan dibentangkan dalam Mesyuarat Pengarah-Pengarah Insolvensi Se-

Malaysia.

59

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Selepas Pelan Strategik ini dilaksanakan yang berakhir pada tahun 2014,

peranan MdI diharap akan lebih menyerlah dalam aspek pengurusan dan

perkhidmatan MdI. Oleh kerana agenda pengurusan dan perkhidmatan MdI

adalah agenda yang berterusan, maka Pelan Strategik MdI Tahun 2010

hingga 2014 bukanlah suatu tempoh yang secukupnya untuk mengukur

pencapaian secara holistik. Akan tetapi perancangan ini perlu diteruskan lagi

bagi membangunkan dan memantapkan lagi transformasi pengurusan serta

perkhidmatan MdI berdasarkan kepada keperluan semasa.

Selepas tahun 2014, MdI mempunyai berwawasan untuk mencapai end

states ke tahap seperti berikut:

(a) Pengurusan dan perkhidmatan MdI yang cekap dan berkesan serta

60

dijadikan penandaras dan pusat rujukan di peringkat antarabangsa;

(b) Dapat menyediakan semua perkhidmatan teras dan sokongan

secara on-line;

(c) Standard perkhidmatan yang diberikan melangkaui jangkaharap

pelanggan dan stakeholders.

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014


Sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap amat diperlukan bagi

menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar serta strategi

pembangunan negara. Ianya juga bagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi

rakyat serta masyarakat perniagaan yang terus meningkat. Justeru, Pelan

Strategik MdI Tahun 2010 hingga 2014 telah menggariskan beberapa

objektif strategik dan strategi serta tindakan/program yang perlu

dilaksanakan. Tumpuan akan diberikan kepada usaha penambahbaikan,

mekanisme pelaksanaan, penyelarasan, pemantauan dan penilaian agar

tindakan/program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut tempoh

serta pencapaiannya dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Pelan strategik ini juga akan dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak

pengurusan untuk memantau hala tuju organisasi dan meningkatkan

keupayaan dalamannya bagi mencapai visi serta misi yang telah ditetapkan.

61

PELAN HALA TUJU STRATEGIK MdI 2010-2014

More magazines by this user
Similar magazines