PELAN INDUK PEMBANGUNAN LUAR BANDAR - Infra

infra.gov.my

PELAN INDUK PEMBANGUNAN LUAR BANDAR - Infra

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

PELAN INDUK

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

DISEMBER 2010

Kementerian Kemajuan

Luar Bandar dan Wilayah

Putrajaya, Malaysia

1


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

SKOP TAKLIMAT:

i. 5 Era Dalam Pembangunan Luar Bandar

ii. Isu dan Cabaran Pembangunan Luar Bandar

iii. Definisi Luar Bandar dan Pernyataan Dasar

Pembangunan Luar Bandar

iv. Rasional dan Tonggak Pembangunan Luar

Bandar

v. Rangka Kerja, Visi dan Misi PIPLB

vi. 7 Teras dan 35 Strategi PIPLB

vii.Penutup

2


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

EVOLUSI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

i. Era Pasca Kemerdekaan (1957-1970)

ii. Era Dasar Ekonomi Baru (1970-1990)

iii. Era Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000)

iv. Era Pembangunan Berasaskan Pengetahuan

v. Era Transformasi Kerajaan

3


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

ISU DAN CABARAN PEMBANGUNAN

LUAR BANDAR

1. Perubahan Minda

2. Nilai Masyarakat Desa

3. Kepimpinan Desa

4. Peluang Pekerjaan Yang Kurang Menarik

5. Peluang Aktiviti Keusahawanan Yang

Terhad

6. Masalah Tanah

4


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

ISU DAN CABARAN PEMBANGUNAN

LUAR BANDAR

7. Nilai Tambah Yang Rendah

8. Kebergantungan Kepada Buruh Asing

9. Produktiviti Yang Rendah

10.Saiz Penempatan Luar Bandar Yang Bertaburan Dan

Kecil

11.Kurang Kemahiran dan Tahap Pendidikan Yang

Rendah

12.Pertindihan Agensi dan Fungsi -

Ketidakcekapan dan Pembaziran Sumber

5


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

DEFINISI LUAR BANDAR

Jabatan Perangkaan Malaysia dan Jabatan

Perancang Bandar dan Desa mendefinisikan

kawasan luar bandar sebagai:

“Kawasan yang mempunyai penduduk kurang

daripada 10,000 orang dengan mempunyai ciri-ciri

kawasan pertanian dan sumber alam semula jadi di

mana penduduknya tinggal sama ada secara

berkelompok, sejajar atau bertaburan”.

6


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

CADANGAN DEFINISI UMUM LUAR BANDAR

LUAR BANDAR ADALAH KAWASAN DI LUAR KAWASAN BANDAR* TERMASUK PETEMPATAN BERPENDUDUK

KURANG DARIPADA 10,000 ORANG, KAWASAN PERTANIAN, HUTAN DAN BADAN AIR (TASIK,

SUNGAI, PESISIRAN PANTAI, PAYA).

NOTA

1) Berdasarkan definisi Jabatan Perangkaan Malaysia (Banci Penduduk dan Perumahan 2010)

2) Kawasan yang tidak termasuk di dalam definisi ini: kampung-kampung di kawasan bandar dan

kawasan tepu bina bandar.

3) Bagi tujuan perancangan dan tindakan PIPLB, kawasan luar bandar merangkumi juga kampung

pinggiran bandar, kawasan pembangunan khusus seperti kawasan perumahan terancang di luar

kawasan operasi PBT pada 2010.

4) Kawasan pentadbiran PBT terbahagi kepada 2 kategori :

a) Kawasan operasi; dan

b) Kawasan kawalan.

Lazimnya, kawasan operasi PBT di kawasan bandar, manakala kawasan selebihnya adalah kawasan

luar bandar. Namun begitu, kawasan luar bandar dalam sempadan PBT masih lagi termasuk dalam

skop PIPLB.


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

PERNYATAAN DASAR PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Pembangunan luar bandar berhasrat melahirkan masyarakat luar

bandar yang progresif, berilmu dan berintegriti di samping

mewujudkan kawasan luar bandar yang maju, menarik dan

menguntungkan serta selamat untuk didiami. Secara umumnya, ianya

bertujuan:

i. Memastikan supaya setiap penduduk luar bandar mempunyai

minda dan sikap yang positif serta berdikari dan mampu untuk

menggunakan peluang dan sumber yang ada dengan optimum ke

arah menjadikan kawasan luar bandar maju, menarik dan

menguntungkan.

ii. Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan tinggal dalam

persekitaran harmoni, indah, selamat dan terpelihara alam

sekitarnya dan menjadi tarikan kepada masyarakat bandar serta

pelancong asing.

7


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

PERNYATAAN DASAR PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

iii. Menggalakkan pembangunan dan penempatan penduduk yang

tersusun dengan dilengkapi infrastruktur asas serta kemudahankemudahan

berkualiti bertaraf bandar.

iv. Mewujudkan persekitaran ekonomi yang sesuai untuk aktiviti

keusahawanan dan menyokong segala aktiviti komersial.

v. Menjadikan masyarakat luar bandar sebagai pemangkin yang

menyokong segala usaha menggerak dan menjayakan programprogram

pembangunan luar bandar; dan

vi. Mewujudkan satu sinergi proaktif yang membabitkan usaha

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perancangan,

pelaksanaan serta penilaian program pembangunan luar bandar

yang berkesan dan mapan.

8


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

1 MALAYSIA, PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN (GTP), MODEL

BARU EKONOMI (MBE) DAN RANCANGAN MALAYSIA KE-10 (RMK-10),

1

2

Pembangunan Modal Insan Dan Pengupayaan

Masyarakat

Pembangunan Ekonomi Yang Berdaya Maju, Berdaya

Saing Dan Berdaya Tahan

Pembangunan Infrastruktur Dan Penyediaan

Kemudahan Awam Yang Menyeluruh.

Tujuh (7) Teras Pembangunan

5

Pengurusan Pembangunan Yang Bersepadu

Pengintegrasian Program Pembangunan Luar Bandar

3 7 Pengurusan Sumber Alam Secara Mapan

Dengan Perancangan Fizikal

4

VISI

6

Pembangunan Luar Bandar

(2) MASYARAKAT SEJAHTERA

(1) EKONOMI BERDAYA MAJU (3) PERSEKITARAN LESTARI

(1) Memperkasakan Modal Insan

Pembangunan Kawasan Bandar

RANGKA KERJA PIPLB

(2) Meningkatkan Peluang

Ekonomi

MISI

OBJEKTIF PIPLB

(3) Memperbaiki Kualiti Hidup

Luar Bandar

(4) Mengurus Luar Bandar

Secara Cekap Dan Mapan

Peningkatan Kualiti Hidup Dan Pendapatan Isi Rumah

Di Dalam Kumpulan Berpendapatan 40% Terendah

11


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

EKONOMINYA

BERDAYA MAJU

VISI PIPLB

“MENJADIKAN LUAR BANDAR SEBAGAI KAWASAN YANG

EKONOMINYA BERDAYA MAJU, MASYARAKATNYA SEJAHTERA DAN

PERSEKITARANNYA LESTARI SEIRING DENGAN WAWASAN

NEGARA KE ARAH MENCAPAI NEGARA MAJU DAN

BERPENDAPATAN TINGGI”

� Pertumbuhan peluangpeluang

ekonomi yang

berterusan.

� Pembangunan ekonomi

untuk generasi kini dan

generasi hadapan.

� Peluang pekerjaan baru

MASYARAKATNYA

SEJAHTERA

� Selamat

� Aman

� Selesa

� Sihat

PERSEKITARANNYA

LESTARI

• Pemeliharaan alam

sekitar

• Pengekalan adat resam

dan budaya

12


2

3

4

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

MISI PIPLB

1 MEMPERKASAKAN MODAL INSAN

MENINGKATKAN PELUANG EKONOMI

MEMPERBAIKI KUALITI HIDUP

PENDUDUK DI LUAR BANDAR

MENGURUS TADBIR LUAR BANDAR

SECARA CEKAP DAN MAPAN

13


1

2

3

4

5

6

7

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

OBJEKTIF PIPLB

PIPLB dijadikan sebagai panduan di dalam perancangan dan pelaksanaan

oleh semua agensi yang terlibat dengan pembangunan luar bandar di

peringkat nasional dan tempatan

Meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar kepada 80% daripada

pendapatan penduduk bandar

Menyediakan peluang pekerjaan supaya mencapai guna tenaga penuh

Menyediakan kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam yang holistik

Mengukuhkan sistem pengurusan dan penyampaian pembangunan luar

bandar supaya lebih efisen dan efektif

Menggalakkan amalan pembangunan mapan

Mengukuhkan semula nilai-nilai positif dan jatidiri masyarakat luar bandar

14


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS-TERAS

PEMBANGUNAN LUAR

BANDAR

15


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

1

2

3

4

5

6

7

Tujuh (7) Teras Pembangunan Luar Bandar

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

DAN PENGUPAYAAN MASYARAKAT

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA MAJU, BERDAYA

SAING DAN BERDAYA TAHAN

PENGINTEGRASIAN PROGRAM PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

DENGAN PERANCANGAN FIZIKAL

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM

YANG MENYELURUH

PENINGKATAN KUALITI HIDUP DAN PENDAPATAN ISI RUMAH

DI DALAM KUMPULAN BERPENDAPATAN 40% TERENDAH

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SECARA BERSEPADU

PENGURUSAN SUMBER ALAM SECARA MAPAN

16


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 1

PEMBANGUNAN MODAL

INSAN DAN PENGUPAYAAN

MASYARAKAT

17


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS1

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

DAN PENGUPAYAAN MASYARAKAT

STRATEGI

T1-1 MEMPERKASAKAN KEUPAYAAN DAN HARGA DIRI

T1-2

T1-3

T1-4

MEMBANGUNKAN POTENSI PENDUDUK LUAR BANDAR MELALUI

SEKTOR PENDIDIKAN

MEMPERLUASKAN LATIHAN DAN KEMAHIRAN DALAM

PELBAGAI PERINGKAT, BIDANG DAN PELUANG

MENYEDIAKAN JURULATIH YANG KOMPETEN DAN LATIHAN

BERKUALITI

18


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 2

PEMBANGUNAN EKONOMI

YANG BERDAYA MAJU,

BERDAYA SAING DAN

BERDAYA TAHAN

19


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 2

T2-1

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA MAJU,

BERDAYA SAING DAN BERDAYA TAHAN

STRATEGI

MENGGALAKKAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN AKTIVITI

EKONOMI DESA SECARA KREATIF DAN INOVATIF.

T2-2 MENGUKUHKAN RANTAIAN ANTARA INDUSTRI DESA DAN BANDAR.

T2-3

MEMPELBAGAIKAN AKTIVITI EKONOMI DAN INDUSTRI BERASASKAN

SUMBER.

T2-4

MEMPERLUAS

PEMASARAN.

DAN MEMPELBAGAIKAN PASARAN DAN AKTIVITI

T2-5 MEMBANGUNKAN TANAH SECARA OPTIMUM DAN BERSEPADU.

T2-6 MENGGALAKKAN AKTIVITI PEMPROSESAN DAN NILAI TAMBAH.

T2-7

MENGGALAKKAN PENGGUNAAN PEKERJA TEMPATAN DAN TEKNOLOGI

JIMAT BURUH.

T2-8 MENGGALAKKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI BARU.

T2-9 MENAMBAHBAIK CAPAIAN KEMUDAHAN KEWANGAN DAN KREDIT.

T2-10 MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGURUSAN, TEKNIKAL DAN OPERASI.

20


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 3

PENGINTEGRASIAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

LUAR BANDAR DENGAN

PERANCANGAN FIZIKAL

21


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 3

T3-1

T3-2

T3-3

T3-4

T3-5

PENGINTEGRASIAN PROGRAM PEMBANGUNAN LUAR

BANDAR DENGAN PERANCANGAN FIZIKAL

STRATEGI

MEMASTIKAN PROGRAM LUAR BANDAR MENGIKUT SISTEM

RANCANGAN PEMAJUAN YANG TELAH DISEDIAKAN

MENGKLASTERKAN KAWASAN LUAR BANDAR MENGIKUT

KLASIFIKASI PERANCANGAN FIZIKAL

MENGGALAKKAN PROGRAM PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

MENGIKUT PENGKHUSUSAN ZON EKONOMI

MEMBANGUNKAN PROJEK PEMBANGUNAN DI LOKASI YANG

SESUAI DAN MENEPATI KEPERLUAN KUMPULAN SASAR

MEMULIHARA KARAKTER LUAR BANDAR DARI PENCEROBOHAN

AKTIVITI PEMBANGUNAN YANG TIDAK SERASI DENGAN

PERSEKITARAN

22


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 4

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

DAN PENYEDIAAN

KEMUDAHAN AWAM YANG

MENYELURUH

23


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 4

T4-1

T4-2

T4-3

T4-4

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN

AWAM YANG MENYELURUH

STRATEGI

MENAMBAH DAN MEMBAIK PULIH INFRASTRUKTUR, SISTEM

PENGANGKUTAN DAN KEMUDAHAN ASAS

MENILAI KEPERLUAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN

AWAM SEBELUM SESUATU PROJEK DILAKSANAKAN

MENINGKATKAN SINERGI DAN KERJASAMA ANTARA AGENSI

PELAKSANA

MENINGKATKAN KECEKAPAN, KEBERKESANAN DAN INTEGRITI

KAEDAH PEROLEHAN

T4-5 MEMPERTINGKATKAN PENGGUNAAN JALUR LEBAR DAN ICT

24


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 5

PENINGKATAN KUALITI HIDUP

DAN PENDAPATAN ISI RUMAH

DI DALAM KUMPULAN

BERPENDAPATAN 40%

TERENDAH

25


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 5

T5-1

T5-2

PENINGKATAN KUALITI HIDUP DAN PENDAPATAN ISI

RUMAH DI DALAM KUMPULAN BERPENDAPATAN

40% TERENDAH

STRATEGI

MEMBANTU MENYEDIA/ MENAIK TARAF PERUMAHAN YANG

SELESA DAN SELAMAT BAGI KUMPULAN RAPUH DAN MISKIN

TEGAR

MENINGKATKAN KESEDARAN KESIHATAN DAN PEMAKANAN

SEIMBANG

T5-3 MEMANTAPKAN JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL

26


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 6

PENGURUSAN

PEMBANGUNAN SECARA

BERSEPADU

27


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 6

T6-1

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SECARA BERSEPADU

STRATEGI

MENGKAJI SEMULA SISTEM PENGURUSAN INSTITUSI

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

T6-2 MEMPERKUKUHKAN SISTEM PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

T6-3

MEMPERLUASKAN SERTA MEMPERKUKUHKAN KEBERKESANAN

SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT

T6-4

MEMPERTINGKATKAN KERJASAMA DENGAN

AWAM, SWASTA DAN BADAN BUKAN KERAJAAN

AGENSI-AGENSI

T6-5

MENINGKATKAN

PELAKSANA

TAHAP KAPASITI AGENSI DAN PEGAWAI

28


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 7

PENGURUSAN SUMBER

ALAM SECARA MAPAN

29


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TERAS 7

T7-1

PENGURUSAN SUMBER ALAM SECARA MAPAN

STRATEGI

MENGAWAL DAN MEMANTAU AKTIVITI PENEROKAAN HUTAN

DAN PEMBANGUNAN TANAH

T7-2 MENGAWAL DAN MEMANTAU AKTIVITI INDUSTRI

T7-3

MENGGALAKKAN AMALAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN

LADANG SECARA TERBAIK DAN MESRA ALAM

30


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

PENUTUP

PIPLB merupakan satu pelan induk yang holistik

serta komprehensif setelah mengambil kira 4

tonggak transformasi negara bagi mencapai

Wawasan 2020 iaitu Gagasan 1Malaysia, Program

Transformasi Kerajaan, Program Transformasi

Ekonomi dan Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Matlamat adalah untuk menjadikan Malaysia

sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan

tinggi menjelang tahun 2020.

31


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

SEKIAN

TERIMA KASIH

32

More magazines by this user
Similar magazines