pelan strategik 2011 - 2012 - Kementerian Kerja Raya Malaysia

kkr.gov.my

pelan strategik 2011 - 2012 - Kementerian Kerja Raya Malaysia

1

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2020

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A


2

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA

Diterbitkan oleh

BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT

KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA

KUALA LUMPUR

2011


Penasihat

3

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

“Ke arah merealisasikan pembangunan infrastruktur yang mapan demi

kesejahteraan rakyat melalui kepimpinan, kerjasama, dan inovasi berterusan”

- Kementerian Kerja Raya Malaysia

Datuk Thomas George

Ketua Setiausaha

Kementerian Kerja Raya Malaysia

Penyelaras

Hajah Wangi binti Jusoh

Editor

Mohd Khalil Zaiyany bin Sumiran

Norhana binti Danial

Muhammad bin Mohd Arish

© Kementerian Kerja Raya Malaysia 2011

Segala Pertanyaan mengenai penerbitan ini hendaklah diajukan kepada:

Setiausaha Bahagian

Bahagian Perancangan Korporat

Tingkat 5, Blok B

Kompleks Kerja Raya

50580 Jalan Sultan Salahuddin

Kuala Lumpur

Tel : 03-27714550

Faks : 03-27111590

Penafian:

KKR tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang

diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang terdapat di dalam penerbitan ini

Pelan Strategik 20112012

ISBN 978-967-5399-15-2

Diterbitkan pada April 2011


4

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Peneraju Kecemerlangan Industri

Pembinaan dan Kejuruteraan Negara

Leading National Construction Industry

and Engineering Excellence


5

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

PERUTUSAN

YB MENTERI KERJA RAYA

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Malaysia kini sedang menjalani fasa transformasi

ekonomi yang pesat melalui pelaksanaan

Program Transformasi Kerajaan (GTP), Model Baru

Ekonomi (MBE) dan Program Transformasi Ekonomi

(ETP) untuk memastikan Malaysia mampu

mencapai status negara maju berpendapatan

tinggi menjelang tahun 2020. Pelaksanaan projekprojek

pembangunan infrastruktur menerusi RMKe-

10 dan ETP adalah agenda penting Kerajaan yang

perlu diberi perhatian khusus sepanjang

pelaksanaan misi mencapai Wawasan 2020.

Bagi memastikan industri pembinaan berada

pada landasan sebenar dan memberi

sumbangan signifikan kepada proses

pembangunan negara, KKR perlulah membuat

perancangan yang lebih teliti untuk

menambahbaik akta, peraturan dan dasar sedia

ada serta mengukuhkan peranan agensinya.

Jabatan Kerja Raya (JKR) sebagai agensi teknikal

terbesar di Malaysia hendaklah menjadi peneraju

kepakaran teknikal dan penasihat utama kepada

Kerajaan. Lembaga Pembangunan Industri

Pembinaan (CIDB) pula perlu memastikan kualti

projek pembinaan negara dan kemahiran tenaga

kerja adalah yang terbaik dan terkemuka di

rantau ini. Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

pula hendaklah bertindak sebagai pakar dalam

pengurusan lebuh raya pada dekad ini.

Seterusnya, Lembaga Jurutera Malaysia (LJM),

Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) dan Lembaga

Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) perlu

menambahbaik program pemantapan

profesional terutamanya daripada aspek

akauntabiliti dan pemantauan.

Justeru, KKR dan Agensi perlu menyediakan pelan

tindakan yang lebih komprehensif supaya

Kementerian ini terus kekal sebagai peneraju

kecemerlangan industri binaan dan kejuruteraan

negara. Pelan Strategik KKR 20112012 ini

diharap dapat dijadikan panduan dalam

merealisasikan hasrat ini untuk memenuhi aspirasi

rakyat dan stakeholders, seterusnya membawa

negara ke tahap yang lebih gemilang.


6

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

PRAKATA

KETUA SETIAUSAHA

KEMENTERIAN KERJA RAYA

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

KKR bertekad untuk memacu dan menerajui

pembangunan infrastruktur negara melalui

kecemerlangan dalam industri binaan dan

kejuruteraan yang mampu mewujudkan peluang

pekerjaan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat

serta meningkatkan taraf sosio dan ekonomi

negara. Sehubungan dengan itu, aspek-aspek

yang kritikal perlu digerakkan segera melalui

perancangan strategik yang diatur dalam

menambahbaik sistem penyampaian kepada

rakyat.

Justeru, setiap strategi yang dirangka haruslah

memastikan setiap pelaksanaan yang dilakukan

tepat pada masanya. Sebagai kementerian yang

bertanggungjawab dalam pembangunan

infrastruktur negara, adalah menjadi tugas utama

kementerian ini untuk menyelenggara setiap jalan

dan bangunan yang dibina dengan sempurna.

KKR juga akan memastikan setiap projek yang

dilaksanakan mencapai tahap keselamatan dan

kualiti yang menepati standard dan spesifikasi

berdasarkan kos yang ditetapkan.

Selari dengan aspirasi negara untuk bersaing di

peringkat antarabangsa, KKR dan agensinya akan

berusaha untuk membawa industri pembinaan

negara dan pengiat industri binaan untuk

mengambil setiap peluang perniagaan di

peringkat global. Ini dapat dicapai dengan

meningkatkan pembangunan kapasiti industri

pembinaan Malaysia.

Susulan itu, Pelan Strategik KKR 20112012 yang

dirangka berpaksikan enam teras utama ini

adalah bertujuan untuk menggembeleng

penglibatan setiap warga KKR serta agensi di

bawahnya agar dapat melaksanakan fungsi dan

peranan masing-masing dengan berkesan.

Justeru, adalah menjadi harapan agar KKR terus

kekal sebgai peneraju pembangunan infrastruktur

untuk merealisasikan hasrat kerajaan dalam

mencapai Wawasan 2020.

Datuk Thomas George

Ketua Setiausaha

Kementerian Kerja Raya Malaysia


7

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)

ditubuhkan sebagai kementerian utama di

Malaysia yang bertanggungjawab

sepenuhnya di dalam perancangan,

pembangunan dan penyenggaraan

infrastruktur jalan dan bangunan. Secara

tidak langsung, KKR juga bertanggungjawab

dalam memastikan pembangunan industri

pembinaan dan kejuruteraan serta sumber

manusia dapat menyumbang kepada

perkembangan sosio-ekonomi negara.

Setelah hampir 60 tahun ditubuhkan, KKR

telah berjaya membina dan menyenggara

infrastruktur dan bangunan-bangunan utama

negara serta membangunkan kepakaran

teknikal di dalam industri binaan dan

kejuruteraan.

Pada hari ini, kecemerlangan yang

ditunjukkan melalui kualiti pembinaan oleh

penggiat-penggiat industri binaan tempatan

telah mendapat pengiktarafan di peringkat

global. Imej kontraktor dan para profesional

Malaysia telah dikenali sebagai antara

penyedia perkhidmatan pembinaan dan

kejuruteraan yang terulung di rantau ini.

Namun, cabaran dan perubahan

persekitaran yang berlaku di peringkat

domestik dan antarabangsa memerlukan

satu anjakan yang drastik dilakukan. Perkara

ini penting bagi memastikan KKR terus kekal


8

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

relevan selaku peneraju utama di dalam

pembangunan infrastruktur negara dan

industri pembinaan selaras dengan

ekspektasi serta harapan pelanggan dan

stakeholders yang semakin meningkat. KKR

juga perlu sentiasa melakukan inovasi kerana

sumber dan peluang pada hari ini semakin

terhad dan mencabar.

Oleh itu, KKR perlu memantapkan dan

memperkemaskan jentera pelaksanaan

sama ada di peringkat dasar mahupun di

peringkat pelaksanaan bagi bersama-sama

menyediakan hala tuju yang jelas untuk KKR

terus kekal sebagai peneraju industri

pembinaan dan pembangunan infrastruktur

negara.

Prinsip utama Pelan Strategik KKR 20112012

ini adalah “Peneraju Kecemerlangan Industri

Pembinaan dan Kejuruteraan Negara”. Pelan

ini menetapkan visi dan misi yang perlu

dicapai melalui objektif dan keutamaan

yang telah dikenal pasti dalam tempoh 2

tahun. Melalui Pelan Strategik ini, KKR telah

menetapkan sasaran sebanyak 60 petunjuk

prestasi utama (KPI) daripada 21 strategi

yang telah dikenal pasti dalam 6 bidang

tugas teras KKR.

Selain itu, Pelan Strategik ini disediakan

supaya wujud integrasi di antara bahagian di

dalam KKR dan agensi-agensi di bawahnya

iaitu JKR, CIDB, LLM, LJM, LAM dan LJBM.

Melalui Pelan Strategik ini juga, setiap

perancangan yang dilaksanakan oleh agensi

akan diselaraskan bersesuaian dengan hala

tuju KKR dan negara secara keseluruhan.


9

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

ISI KANDUNGAN

PERUTUSAN Y.B. MENTERI KERJA RAYA

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN

KERJA RAYA

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAHAGIAN 1

Kementerian Kerja Raya Malaysia

Sejarah Penubuhan KKR

Kepimpinan Tertinggi KKR (1951 – 2011)

Punca Kuasa

Peranan &Objektif

Nilai-nilai Bersama

Ciri-ciri Pemimpin Penentu Masa

Hadapan

Peneraju Sektor Pembinaan

BAHAGIAN 2

Analisis Persekitaran

Senario Industri Binaan Global

Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi

Malaysia

Sumbangan Industri Binaan dalam KDNK

Negara

Integrasi Fungsi KKR & Agensi

Kementerian Kerja Raya

Perubahan Persekitaran

BAHAGIAN 3

Ekspektasi Stakeholders/ Pelanggan

Stakeholders/ Pelanggan & Ekspektasi

Analisis Soalan Parlimen

Analisis Aduan Pelanggan

Analisis Media

Senario Perubahan Tugas

„Demands‟

BAHAGIAN 4

Pencapaian 2010

Pencapaian Utama KKR 2010

Memorandum & Nota Jemaah Menteri

2010

KKR Melangkah ke Dekad Baru


BAHAGIAN 5

Strategi &Sasaran Utama KKR

Visi

Misi

Moto

Matlamat Strategik KKR

10

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Teras 1 Pembangunan Infrastruktur

Jalan

Teras 2 Pembangunan Industri

Binaan & Kejuruteraan

Teras 3 Penyelenggaraan

Infrastruktur Jalan &

Bangunan

Teras 4 Pengurusan Penswastaan

Lebuh Raya

Teras 5 Pembangunan

Keupayaan & Kapasiti

Sumber Manusia Industri

Binaan

Teras 6 Penglibatan Penggiat

Industri Binaan Di Peringkat

Global

BAHAGIAN 6

Penentu Industri Pembinaan Dalam Dekad

Seterusnya

Penetapan Hala tuju yang Strategik

Penggubalan Akta & Peraturan

Penambahbaikan Proses

Struktur Sistem Teknologi Maklumat dan

Pengkalan Data

Pemantauan & Penguatkuasaan

Pembangunan Kapasiti Organisasi

Output & Outcome yang Jelas

Kementerian Kerja Raya dalam Dekad

Seterusnya

Dasar Pembangunan Infrastruktur

Nasional

Tindakan Kritikal : Isu Dasar, Prosedur dan

Peraturan

Output Yang Memerlukan Kerjasama

Strategik


BAHAGIAN 7

11

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

„Enablers‟ Yang Menyokong Pelan Strategik KKR

Model Kecemerlangan KKR

Perjawatan & Pengisian

Sokongan Sistem Teknologi Maklumat

Bajet 2011 KKR

„Avoiding Derailment‟

„Leaders Come & Go‟

Penutup

Lampiran

Glosari

Prestasi Projek RMKe-9 & PRE

Projek RMKe-10 KKR

Penerbitan KKR


12

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

BAHAGIAN 1

KEMENTERIAN KERJA RAYA

MALAYSIA


13

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

“How to conceive, plan, organise and

lead human institutions in ways that

best release human ingenuity and

maximise human choice is one of the

greatest conundrums of the century

ahead of us.”

Harlan Cleveland, 2002

Nobody In Charge : Essays On the Future of Leadership


14

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

SEJARAH PENUBUHAN KKR

Pada tahun 1954, Kerajaan Inggeris telah

mengambil langkah memisahkan

pentadbiran Tanah Melayu (Malaya)

daripada pentadbirannya yang berpusat di

Singapura. Ini merupakan detik permulaan

jabatan-jabatan kerajaan di Tanah Melayu

dibenarkan melaksana polisi dan program

masing-masing. Dalam tahun 1956, Ketua

Menteri dan beberapa orang Menteri telah

dilantik mengetuai Kerajaan Persekutuan

Tanah Melayu. Pada tahun yang sama,

beberapa kementerian telah diwujudkan

termasuklah Kementerian Kerja Raya dengan

nama asalnya Kementerian Kerja Raya, Pos

dan Telekom. Y.B. Encik Sardon bin Haji Jubir

adalah Menteri pertama yang mengetuai

Kementerian ini.

Fungsi dan tanggungjawab Jabatan Kerja

Raya telah dikekalkan dan diletakkan di

bawah pentadbiran Kementerian ini. Pada

tahun 1975, Kementerian ini telah disusun

semula dan dinamakan Kementerian Kerja

Raya dan Pengangkutan. Perkembangan

pesat pembangunan dan sosioekonomi


15

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

negara dalam tahun 1970an telah

menyebabkan fungsi dan peranan

Kementerian ini bertambah. Sesuai dengan

peranan tersebut, pada tahun 1978 sekali lagi

nama Kementerian ditukar kepada

Kementerian Kerja Raya dan Kemudahan

Awam.

Agensi

Tahun

Penubuhan

JKR 1872

KKR 1951

LJM 1972

LAM 1972

LJBM 1972

LLM 1980

CIDB 1994

PSDC* 2002

Walau

bagaimanapun

selari dengan

pengkhususan

tanggungjawab

KKR iaitu

merancang,

membangun dan

menyelenggara

infrastruktur

negara pada tahun 1980an, Kerajaan telah

mengambil keputusan menamakan

Kementerian dengan nama Kementerian

Kerja Raya Malaysia dan nama itu kekal

sehinggalah sekarang. Sejarah ringkas

kepimpinan tertinggi KKR sejak

penubuhannya pada 1 April 1951 sehingga

tahun 2011 adalah seperti di Rajah 1.

Kini, KKR diperkukuhkan dengan peranan

enam Agensi di bawahnya iaitu Jabatan

Kerja Raya (JKR), Lembaga Pembangunan

Industri Pembinaan Malaysia (CIDB),

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM),

Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga

Arkitek Malaysia, dan Lembaga Juruukur

Bahan Malaysia.

Anugerah Penilaian Sistem Star Rating

Kementerian Kerja Raya diiktiraf

sebagai Kementerian 5 Bintang dalam

Sistem Star Rating MAMPU

Tahun 2008 - 2010”


16

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

KEPIMPINAN TERTINGGI KKR (1951 – 2011)

PORTFOLIO KERJA RAYA DAN PERUMAHAN

(1.4.51 – 31.10.53)

AHLI : Y.B. Tuan R.B. Carey

SETIAUSAHA : Tuan W.F.G. La Bailly

PORTFOLIO KERJA RAYA

(1.11.53 – 8.8.55)

AHLI : Y.B. Tuan R.B. Carey

SETIAUSAHA : Tuan W.F.G. La Bailly

KEMENTERIAN KERJA RAYA

(9.8.55 – 1.4.56)

MENTERI : Y.B. Encik Sardon bin Haji Jubir

SETIAUSAHA : Tuan W.F.G. La Bailly

KEMENTERIAN KERJA RAYA, POS DAN TELEKOM

(2.4.56 – 31.12.71)

MENTERI :

Y.B. Datuk Hj. Sardon bin Hj. Jubir (2.4.1956 - 17.11.1959)

Y.B. Tun V.T.Sambanthan (18.11.1959 – 31.12.1971)

SETIAUSAHA/SETIAUSAHA TETAP :

Tuan W.F. Grive (9.8.1955 – 22.11.1960)

Encik Jaafar bin Mohamed Taha (23.11.1960 - 30.6.1967)

Encik Abduk Aziz bin Zakaria (1.7.1967 – 28.11.1968)

Encik Alias bin Yasin (29.11.1968 – 30.9.1971)

KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN TENAGA

(1.1.72 – 4.3.74)

MENTERI : Y.B. Dato’. Haji Abdul Ghani Gilong

SETIAUSAHA TETAP : Encik Abdul Ghani bin Mohd Don (7.1972 – 29.9.1974)

KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN PENGANGKUTAN

(5.9.74 – 4.3.76)

MENTERI : Y.B. Dato’. Haji Abdul Ghani Gilong

SETIAUSAHA TETAP : Encik Abdul Aziz bin Hj. Mohd Ali (30.9.1974 – 12.9.1976)

KEMENTERIAN KERJA RAYA & KEMUDAHAN – KEMUDAHAN AWAM

(5.3.76 – 7.6.83)

MENTERI :

Y.B. Dato’. Haji Abdul Ghani Gilong (5.9.1974 – 27.7.1978)

Y.B. Dato’ Lee San Choon (28.7.1978 – 15.9. 1980)

Y.B Dato’ S. Samy Vellu (16.9.1980 – 14.6.1989)

SETIAUSAHA TETAP/KETUA SETIAUSAHA :

Encik Abdul Aziz bin Hj. Mohd Ali (30.9.1974 – 12.9.1976)

Encik Mohd. Khalil bin Haji Hussein (13.9.1976 – 31.7.1979)

Y. Bhg. Tan Sri Rama Iyer (1.8.1979 – 1.3.1981)

Y. Bhg. Dato’ Mohd Noor bin Hassan (2.3.1981 – 15.6.1984)

KEMENTERIAN KERJA RAYA

(8.6.83 – sekarang)

MENTERI :

Y.B Dato’ Seri S. Samy Vellu (16.9.1980 – 14.6.1989)

Y.B. Dato’ Leo Moggie Anak Irok (15.6.1989 – 8.5.1995)

Y.B Dato’ Seri S. Samy Vellu (9.5.1995 – 15.3.2008)

Y.B Dato’ Sri Ir. Mohd Zin b. Mohamed (20.3.2008 – 9.4.2009)

Y.B. Dato’ Shaziman b. Abu Mansor (10.4.2009 – sekarang)

KETUA SETIAUSAHA :

Y. Bhg. Dato’ Mohd Noor bin Hassan (2.3.1981 – 15.6.1984)

Y.Bhg. Dato’ Abdul Aziz bin Hussain (16.6.1984 – 3.09.1987)

Y. Bhg. Dato’ Nik Mohamed bin Nik Mohd Salleh (1.11.1987 – 11.5.1990)

Y.Bhg Datuk Haji Mohd Khalil b. Datuk Hj Mohd Noor (12.5.1990 - 30.6.1994)

Y.Bhg. Datuk Yahya b. Yaacob (1.7.1994 - 11.1.1999)

Y.Bhg Datuk Dr. Hadenan bin Abd.Jalil (12.1.1999 - 13.3.2000)

Y.Bhg Dato' Megat Muhaiyuddin bin Megat Hassan (1.4.2000 - 3.4.2003)

Y.Bhg Dato' Izzuddin bin Dali (1.5.2003 - 1.8.2004)

Y.Bhg Dato' Ahmad Dhaman Huri bin Mohd Ali (2.8.2004 - 20.6.2005)

Y. Bhg. Dato' Syed Jamal bin Syed Jaafar (21.6.2005 - 26.1.2008)

Y.Bhg. Dato' Sri Dr. Abdul Munit bin Kasmin (27.1.2008 – 21.4.2009)

Y.Bhg. Datuk Thomas George (22.4.2009 – sekarang)

Rajah 1: Pengurusan Tertinggi KKR (1951 – 2011)


17

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

PUNCA KUASA

Senarai I dan II, Jadual ke-9, Perlembagaan

Persekutuan

Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969 [Akta 2]:

Perintah Menteri-Menteri Kerajaan

Persekutuan 2009

Akta Kontrak Kerajaan 1949 (semakan 1973)

[Akta 120]

Akta Jalan Persekutuan 1959 [Akta 376]

Kanun Tanah Negara 1965

Akta Jalan Persekutuan (Pengurusan

Persendirian) 1984 [Akta 306]

Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]

Akta Perwakilan Kuasa 1956 [Akta 358]:

Perwakilan Kuasa di bawah Seksyen 77, 84, 85

dan 85A Akta Pengangkutan Jalan 1987

Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia

(Perbadanan) 1980 [Akta 231]

Akta Lembaga Pembangunan

Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Akta 520]

Akta Pendaftaran Jurutera 1967 [Akta 138]

Akta Arkitek 1967 [Akta 117]

Akta Juru Ukur Bahan 1967 [Akta 487]

Pekeliling Am Bil.2 Tahun 1982 : Kedudukan

Menteri, Ketua Setiausaha dan Ketua Agensi

sesebuah Kementerian

Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998 :

Kedudukan Menteri, Kementerian, Lembaga

Pengarah dan Ketua Eksekutif dalam

Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan

BAB A (P.U. (A) 176/2005) Peraturan-peraturan

Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2005

Anugerah Indeks Akauntabiliti 2009

“10 Kementerian terbaik, 4 bintang

dalam Indeks Akauntabiliti ”


18

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

PERANAN & OBJEKTIF

Merancang dan menyelaras projek-projek

infrastruktur Negara

Melaksanakan dan memantau projek-projek

pembangunan infrastruktur

Menyelaraskan dan memantau semua

jabatan dan semua agensi di bawah

Kementerian Kerja Raya

Menyediakan perkhidmatan perundingan

kepada agensi-agensi Kerajaan

Mengawal selia lebuh raya yang diswastakan

Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan

Persendirian) 1984

Akta Tol (Jalan Raya dan Jambatan) 1965

Mengembangkan industri pembinaan

Meningkatkan kemahiran tenaga kerja

dalam industri pembinaan

Memantau penyenggaraan Jalan-jalan

Persekutuan

Mengendalikan dan memantau

penyenggaraan bangunan gunasama

Kerajaan yang diswastakan

Membantu dalam pewartaan rizab Jalan

Persekutuan di bawah Seksyen 62 Kanun

Tanah Negara

Sumber : Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969 [Akta 2]:

Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan

2009

Anugerah Transaksi ePerolehan

Online Terbaik

“Penerima anugerah sempena Malam

Penghargaan 10 Tahun ePerolehan”


19

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

NILAI – NILAI BERSAMA


Kemampuan untuk

mencipta,turut serta,

dan memelihara

peluang dan rangkaian

sosial melalui

penggunaan elektronik

dan media massa.

Perubahan yang jelas

dengan nilai rantaian

adalah sangat penting

Kemampuan untuk

mencipta versi awal

inovasi, dengan

menganggap

kejayaan yang tiba

adalah selepas

melalui kegagalan

Kemampuan untuk

bersifat terbuka

dan boleh

dipercayai

tentang perkaraperkara

yang

berkaitan dengan

diri

20

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Kemampuan untuk

menanam, memelihara dan

mengembangkan aset

bersama yang dapat

memanfaatkan pengiatpengiat

lain dan kadangkala

membenarkan persaingan di

peringkat yang lebih tinggi

Kemampuan untuk

menenangkan situasi

tegang di mana

perbezaan

mendominasi dan

komunikasi tidak lancar

– dan membawa

manusia daripada

budaya berbeza

kepada pengambilan

konstruktif

Kemampuan untuk

menggunakan pemacu

dalaman dan hal-hal

yang baik, serta

berhubung dengan pihak

lain dalam pembuatan

Kemampuan untuk

melihat sesuatu

daripada sudut

pandangan semula

jadi, untuk memahami,

menghormati, dan

belajar daripada

paten alam

Kemampuan untuk

melihat menerusi

kekacauan dan

percanggahan pada

masa hadapan yang

tidak dapat dilihat oleh

orang lain. Pemimpin

adalah sangat jelas

dengan apa yang

mereka lakukan, tetapi

sangat fleksible tentang

bagaimana perkara

tersebut dilakukan

Kemampuan

untuk mengubah

dilema – yang

mana tidak

seperti masalah,

tidak boleh

diselesaikan –

menjadi

keuntungan dan

peluang

Kemampuan untuk

melibatkan diri

dalam

persekitaran asing,

untuk belajar

daripada cara

perintis

‘Leaders Make the Future’, Bob Johansen


21

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENERAJU SEKTOR PEMBINAAN

� Pemimpin pembentuk

masa hadapan

� Pemimpin penentu dan

pelaksana masa depan

yang diingini

� Perubahan membawa

kepada visi

� Ketidakpastian

membawa kepada

kefahaman

� Kompleksiti membawa

kepada kejelasan

� Kesamaran membawa

kepada kepantasan

berfikir


22

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

BAHAGIAN 2

ANALISIS PERSEKITARAN


23

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

„HARVESTING OPPORTUNITY‟

� Explosion of new knowledge and

technological innovations;

� Changing institutional patterns and

structures of governance;

� Increasing integration and

globalization of concern; and

� Increasing participation in governance.


24

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

SENARIO INDUSTRI BINAAN GLOBAL

Sumber: Global Construction Perspectives and Oxford Economics (2009)


25

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

DASAR- DASAR PEMBANGUNAN

EKONOMI MALAYSIA

Industri binaan memainkan peranan yang

sangat penting dalam menjayakan dasar

dan strategi utama negara pada hari ini.

Dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMKe10)

dan Program Transformasi Ekonomi (ETP), nilai

projek yang telah dikenal pasti adalah

bernilai hampir RM90 bilion.


26

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

SUMBANGAN INDUSTRI BINAAN DALAM

KDNK NEGARA

Industri binaan memberikan sumbangan

yang sangat signifikan kepada pertumbuhan

ekonomi negara kerana ia mempunyai

„pengganda pantas‟ untuk menggerakkan

sektor ekonomi lain. Pada tahun 2010, sektor

pembinaan mencatatkan pertumbuhan 5.2%

berbanding 5.8% pada tahun 2009.

Pertumbuhan positif sejak tahun 2007 ini

adalah kesan daripada pelaburan kerajaan

dan swasta yang berterusan terutamanya

Keluaran Dalam Negara Kasar Tahun 2010

KDNK

Pertumbuhan

Sektor Pembinaan

dalam subsektor bukan kediaman dan

kejuruteraan awam. KKR memainkan

peranan yang sangat penting dalam

memastikan persekitaran sektor pembinaan

yang kondusif supaya terus mencatatkan

pertumbuhan yang positif.

Bil Aktiviti Ekonomi 2007 2008 2009 2010

Keluaran Dalam Negara Kasar 6.5 4.7 -1.7 7.2

1 Pertanian 1.3 4.3 0.4 1.7

2 Perlombongan 2.0 -2.4 -3.8 0.2

3 Perkilangan 2.8 1.3 -9.4 11.4

4 Pembinaan 7.3 4.2 5.8 5.2

5 Perkhidmatan 10.2 7.4 2.6 6.8


27

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

INTEGRASI FUNGSI KKR & AGENSI

“We are LEADERS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN MALAYSIA,

infrastructure development and maintenance is our

Core Business”


28

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

KEMENTERIAN KERJA RAYA


29

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

PERUBAHAN PERSEKITARAN

Dalam melaksanakan projek-projek

infrastruktur di Malaysia, beberapa faktor

utama daripada segi politik, ekonomi, sosial,

teknologi, alam sekitar dan perundangan

telah dikenal pasti bagi memastikan segala

perancangan mengambil kira faktor-faktor

ini.

POLITIK

Pengenalan dasar-dasar baru

Kerajaan;

Struktur politik Sabah dan Sarawak;

Permintaan (demand) yang semakin

meningkat namun bajet semakin

berkurangan;

Pelarasan antara dasar Kerajaan dan

kehendak pemimpin politik setempat;

Penyelarasan dengan rancangan

pembangunan negeri; dan

Memastikan pencapaian kepada

NKRA dan KPI

EKONOMI

Agihan bajet yang semakin

berkurangan;

Memastikan program/projek yang

dapat memberi nilai tambah (value

for money);

Pelaksanaan liberalisasi dan cabaran

globalisasi;

Ketidakstabilan harga barangan

mentah, tenaga dan komoditi di

pasaran dunia;

Kebergantungan Kerajaan kepada

tenaga kerja asing;

Peningkatan kos dan harga barang;

Menyiapkan projek yang telah

dirancang dan tidak dirancang

(adhoc);

Pelaksanaan projek dengan standard

dan kualiti;

Pemilihan kontraktor yang lebih ketat;


SOSIAL

TEKNOLOGI

30

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Menyesuaikan pembekal, kontraktor

dengan projek yang sesuai dengan

kemahiran dan kelayakan

Pemahaman konsep 1Malaysia;

Ekspektasi rakyat terhadap

perkhidmatan dan akauntabiliti yang

semakin meningkat;

Mengendalikan persepsi dan imej;

Meningkatkan penyertaan rakyat

tempatan dalam industri pembinaan;

Memastikan perkhidmatan dapat

memberi impak kepada rakyat; dan

Pengharmonian dan keseimbangan

dalam perkhidmatan yang diberikan

Capaian kepada maklumat yang

lebih terbuka;

Penggunaan teknologi baru dalam

pembinaan (IBS);

ALAM SEKITAR

Menyesuaikan diri dengan teknolgi

terkini;

Kekurangan pakar tempatan dalam

bidang berteknologi tinggi;

Bidang kepakaran yang tidak

bersesuaian dengan kerja;

Kekurangan modal kewangan;

Keperluan pusat latihan khusus bagi

kakitangan JKR;

Tiada aspek penyelidikan dan

pembangunan;

Aplikasi teknologi hijau;

Environmental Management System

(EMS);

Merealisasikan pembangunan mapan;

Perubahan iklim global;

Penggunaan Renewable material;

Penggunaan tenaga dan bahan

alternatif;

Penyusutan bahan-bahan asli


PERUNDANGAN

31

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Pertindihan tugas agensi Pusat, Negeri

dan Daerah;

Kajian semula pengurusan kontrak

termasuk kaedah pembayaran

kepada kontraktor, sub-kontraktor

dan pembekal;

Meminimakan risiko dan

tangggungan pihak kerajaan dalam

perjanjian kontrak;

Penguatkuasaan Akta Jalan

Persekutuan;

Meminda akta dan peraturan agar

sesuai dengan keadaan semasa;

Pembahagian dan perkongsian kuasa

Persekutuan dan Negeri;

Kedudukan projek Persekutuan di

Negeri;

Menguruskan kes-kes di mahkamah

dengan sempurna

Sumber : Seminar Khas Pengurusan Atasan KKR dan Agensi 5 – 8 November 2009

“Perjalanan kita

dilengkapi dengan wahanawahana

panduan pentadbiran

bermula dengan pelancaran

Program Transformasi

Kerajaan atau GTP bersama

6 NKRAnya pada awal tahun

2010. Ia diikuti

pelancaran Program

Transformasi Ekonomi atau

ETP dan 12 NKEAnya,

sebagai teras kepada Model

Baru Ekonomi dan diikuti

oleh pembentangan

Rancangan Malaysia Ke-10

dan kemudiannya Bajet

Tahun 2011 yang menjadi

bajet pertama bagi

Rancangan Malaysia Ke-10.

Ini menandakan kedua-dua

fasa perancangan dan

pelaksanaan telah pun

mengambil tempat dan

bermula”

YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun

Hj Abdul Razak

1 Januari 2011


32

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

BAHAGIAN 3

EKSPEKTASI

STAKEHOLDERS/PELANGGAN


33

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

CHALLENGES

“We have been constantly ahead of the

curve in successfully meeting our domestic

and global challenges”

“Among our most daunting challenge is

caused by the rapid rate of globalisation,

individuals thousands of miles apart can now

network and interact with each other with

the click of a button. This compels us to

change how we plan and conduct our core

business: we need to be more mindful of

public sensatives and aspirations. Ultimately it

requires the public service to be more

accountable to their constituents, to better

manage expectations”

YAB Dato‟ Sri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak

8 October 2010

“What‟s unique cannot be universal. What‟s

universal threatens, and is threatened, by

what‟s unique.”

Harlan Cleveland, 2002

Nobody In Charge : Essays On the Future of Leadership


34

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

STAKEHOLDERS/PELANGGAN &

EKSPEKTASI


35

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

ANALISIS SOALAN PARLIMEN

Sebanyak 191 soalan lisan dan bertulis

dibangkitkan dalam Dewan Negara dan

Dewan Rakyat pada tahun 2010.

Sektor Projek Jalan Persekutuan merupakan

soalan yang paling kerap ditanya iaitu 56%

memandangkan sektor ini adalah bidang

tugas utama Kementerian yang berkaitan

dengan cadangan/ status pelaksanaan, naik

taraf dan penyelenggaraan projek jalan

persekutuan.

Sektor Hal Ehwal Lebuh Raya Bertol pula

merupakan sektor kedua tertinggi yang

dibangkitkan oleh Ahli Parlimen daripada segi

pelaksanaan dan penyelenggaraan lebuh

raya, pampasan kepada konsesi dan kadar

tol untuk memastikan jaringan lebuh raya

yang dibina dapat menyediakan laluan


36

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

alternatif yang selamat, selesa dan tidak

membebankan pengguna.

Sektor ketiga tertinggi terdiri daripada Sektor

Cerun/ Bangunan yang meliputi cerun/

pembaikan cerun dan projek-projek

bangunan. Soalan-soalan dalam sektor

Industri Pembinaan pula adalah berkaitan

dengan kontraktor Kelas F/ Bumiputera,

Industrialised Building System (IBS) dan

projek-projek luar negara.

Sektor Bajet/ Lain-Lain paling sedikit

dibangkitkan memandangkan bajet adalah

tertakluk kepada kelulusan Agensi Pusat dan

di luar bidang kuasa Kementerian ini.

Malaysians today and quite

rightly so, are more

demanding, expectation has

increased by leaps and

bounds. And therefore we need

to do things not as business as

usual but as business unusual,

to embrace change and even

reform in a very fundamental

and strategic way as well as in

terms of the way we do things,

the way we implement things”

YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin

Tun Hj Abdul Razak

18 Februari 2011


37

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

ANALISIS ADUAN PELANGGAN

Pada tahun 2010, sebanyak 4,471 aduan

telah diterima berkaitan KKR dan Agensi

dalam pelbagai kategori. Kategori aduan

yang paling banyak adalah berkaitan

dengan aduan jalan iaitu jalan rosak atau

tidak siap sebanyak 25.31 peratus,

pendaftaran lesen kontraktor sebanyak 18.98

peratus, dan lampu jalan/ lampu isyarat

sebanyak 14.16 peratus.

93.54 peratus aduan telah berjaya diberikan

maklum balas awal dalam tempoh kurang 3

hari dan 6.46 peratus lagi dalam tempoh

kurang 7 hari. Sebanyak 63.41 peratus aduan

telah berjaya diselesaikan dalam tempoh

kurang 3 hari.

JUMLAH ADUAN KKR DAN AGENSI 2010

Bil. Kementerian/ Agensi

Bilangan

Aduan

1 Kementerian Kerja Raya (KKR) 1,257

2 Jabatan Kerja Raya (JKR) 2,936

3 Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) 232

4 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

(CIDB)

42

5 Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) 3

6 Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) 1

7 Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) 0

Jumlah 4,471


Pelbagai isu

berkaitan

Kementerian dan

Agensi telah

dimuatkan dalam

media pada tahun

2010. Antara isu-isu

yang difokuskan oleh

media ialah

berkaitan dengan

pelaksanaan jalan

raya dan lebuh raya

baru,

penyelenggaraan

jalan, bayaran dan

diskaun tol, dan

kontraktor

Bumiputera.

38

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

ANALISIS MEDIA


39

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

SENARIO PERUBAHAN TUGAS


40

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

„DEMANDS‟


41

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2020

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A


42

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

BAHAGIAN 4

PENCAPAIAN 2010


43

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

„CONNECTING THE DOTS‟

� Ensuring policies and practices that preserve

an integrated and unified civil service;

� Improved quality service through innovation

and responsiveness to users, and delivery of

services in an integrated, efficient way;

� Development of a creative and innovative

work culture;

� Collaboration across organisational

boundaries; and

� Utilising the best and most modern

techniques, including the best of private

sector practices.


44

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENCAPAIAN UTAMA KKR 2010

Prestasi Projek Rancangan

Malaysia Kesembilan

(RMKe-9)

Pemantauan dalam pembangunan dan

pelaksanaan projek yang telah menjadi

komitmen KKR adalah sebahagian daripada

agenda utama KKR sebelum projek-projek di

bawah RMKe-10 dapat diteruskan. Secara

umumnya, pelaksanaan projek-projek di

bawah RMKe-9 pada tahun 2010 adalah

menggalakkan seperti yang ditunjukkan di

Gambar Rajah 1.

Prestasi Projek Pakej

Rangsangan Ekonomi

Kedua (PRE)

Sektor industri pembinaan berkembang positif

dengan pelaksanaan projek-projek di bawah

PRE Kedua. Pelaksanaan projek-projek ini

adalah mengikut strategi yang telah

ditetapkan dan berjaya mencapai tahap

yang memberangsangkan seperti yang

ditunjukkan dalam Gambar Rajah 2.

Kajian Highway Network

Development Plan (HNDP)

bagi Sabah dan Sarawak

Pelan Strategik Pembangunan Jalan Raya

(HNDP) Sabah dan Sarawak telah siap

disediakan pada November 2010 untuk

digunakan sebagai sumber rujukan utama

dalam perancangan pembangunan jalan

raya di Sabah dan Sarawak

Pembukaan Lebuh Raya

Lebuh raya yang telah dibuka pada tahun

2010 adalah seperti berikut:

� Lebuh Raya Kemuning – Shah Alam

(LKSA), 18 Mei 2010

� Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan

(SKVE), Seksyen 1B, 29 Jun 2010

� Lebuh Raya Kajang – Seremban

(LEKAS) Pakej 3, 9 Ogos 2010


45

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Pemberian Diskaun Tol

Lebuh Raya

Diskaun tol dan tol percuma diberikan

kepada pengguna lebuh raya semasa musim

perayaan utama iaitu pada Tahun Baru Cina,

Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepavali, Hari Krismas

dan Hari Kebangsaan dalam program

Corporate Social Responsibility (CSR)

bersama-sama syarikat konsesi lebuh raya.

Kos yang terlibat dalam program ini adalah

ditanggung oleh syarikat konsesi di lebuh

raya-lebuh raya yang terlibat. Jumlah

keseluruhan diskaun tol yang diberikan pada

tahun 2010 ialah bernilai RM5.77 juta.

Pengurangan Kadar

Kemalangan Disebabkan

Faktor Kejuruteraan

Sebanyak 37 kawasan blackspot di jalan

persekutuan dan 10 kawasan blackspot di

lebuh raya telah dikenal pasti dan dibaik

pulih untuk mengurangkan kadar

kemalangan.

Menaik Taraf Jalan-Jalan

Strategik

KKR telah memperuntukkan RM30.5 juta untuk

menaik taraf empat laluan strategik yang

memberi impak besar kepada pertumbuhan

ekonomi negara dan berkepadatan trafik

tinggi iaitu:

� Pelabuhan Klang (Lebuh Raya Pulau

Indah, Jalan Pelabuhan Barat, Jalan

Perindustrian Pandamaran, Jalan

Pelabuhan Utara dan Jalan Meru.

� Lebuhraya Lapangan Terbang

Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

� Jalan Kulim Hi-Tech

� Jalan Lingkaran Tengah II (MRR2)


46

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Pemasangan Papan Iklan

Dalam Rizab Lebuh Raya/

Jalan Persekutuan

Melalui Seksyen 85A Akta Pengangkutan

Jalan 1987 (Akta 333), Kementerian telah

memperuntukkan kaedah pengenaan caj

untuk mendirikan struktur paparan iklan

dalam rizab Jalan Persekutuan serta fi

pemrposesan permohonan iaitu kaedahkaedah

pengangkutan jalan (fi dan caj bagi

mendirikan struktur bagi paparan iklan di

Jalan Persekutuan) 2010 (P.U. (A) 405/2010).

Prosedur pengenaan fi pemprosesan dan

prosedur pengenaan caj mendirikan struktur

paparan iklan adalah mengikut Akta

Tatacara Kewangan 1957, Penubuhan dan

Arahan Akaun Amanah di bawah Seksyen 9,

iaitu Akaun Amanah Peningkatan

Perkhidmatan Jalan Raya. Akaun tersebut

ditubuhkan dengan tujuan untuk

mengakaunkan 50 peratus daripada kutipan

bayaran sewaan paparan iklan di Right Of

Way (ROW) Jalan Persekutuan untuk

menampung perbelanjaan aset kerajaan,

tindakan penguatkuasaan ke atas

pelaksanaan dan penyenggaraan ROW serta

pengindahan bagi tujuan peningkatan

perkhidmatan jalan raya.

Pelarasan Gaji Penyelia

Tapak

Penyelia tapak bagi projek-projek Kerajaan

telah menikmati kenaikan gaji baru sehingga

112 peratus apabila pelarasan gaji dibuat

pada September 2010 bagi mengatasi

masalah mendapatkan penyelia tapak

akibat gaji yang terlalu rendah sebelum ini.

Pengurangan Pemberian

Lanjutan Masa (EOT)

Sasaran Kementerian untuk mengurangkan

pemberian lanjutan masa (EOT) di bawah 50

peratus bagi projek-projek kerajaan yang

dilaksanakan oleh JKR telah berjaya dicapai

dengan hanya 44.89 peratus sahaja projek

yang diberi lanjutan masa pada tahun 2010.


47

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Penggunaan Polymer

Modified Asphalt (PMA) dan

Concrete Pavement Dalam

Pembinaan Jalan

Penggunaan PMA dan Concrete Pavement

talah dilancarkan oleh Y.B. Menteri Kerja

Raya, Dato‟ Shaziman bin Abu Mansor pada

21 Jun 2010 untuk mengurangkan kerosakan

jalan dan menjimatkan kos penyelenggaraan

sebanyak 20 peratus. KKR telah merancang

untuk mengunakan sekurang-kurangnya lima

peratus kaedah ini dalam turapan jalan baru

dan juga menggunakan kaedah ini dalam

penyelenggaraan jalan pada tahun 2011.

National e-Tendering

Initiatives (NeTI)

NeTI (National e-Tendering Initiative) adalah

sistem bagi mengautomasikan keseluruhan

proses perolehan tender kerja daripada

pengiklanan tender hingga ke peringkat

tutup dan penilaian tender secara online.

NeTI adalah salah satu aktiviti di dalam Teras

Strategik Pelan Induk Industri Pembinaan

(CIMP) 2006 – 2015. Pelan Induk ini telah

diluluskan oleh Kabinet pada 2006. Tujuan

NeTI adalah untuk membudayakan

penggunaan ICT dalam industri pembinaan

dan sebagai alat yang dapat memberikan

impak yang segera dan output maksima

pada hasil keluaran semasa industri

pembinaan.

Procurement Information

Management System (PIMS)

PIMS (Procurement Information Management

System) menyediakan kemudahan untuk

proses penyediaan, penyimpanan dan

capaian dokumen tender kerja secara

elektronik dan berpusat. PIMS merupakan

pelengkap kepada Sistem NeTI iaitu sebagai

sumber bagi pengurusan dokumen tender

kerja yang terlindung dan selamat.


48

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Memorandum

Persefahaman (MoU) India

dan Malaysia

MoU pembangunan dan pengurusan lebuh

raya telah termetrai antara Malaysia dan

India pada 21 Disember 2010 yang

melibatkan peluang kontraktor Malaysia

dalam pembangunan dan pengurusan lebuh

raya sepanjang 1000km bernilai RM17.5 bilion

di India.

Program Bekerja Dari Rumah

Selaras dengan Program Transformasi

Kerajaan, Program Bekerja Dari Rumah yang

diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri telah

mula dilaksanakan oleh KKR pada 4 Januari

2010. KKR adalah perintis kepada program ini

yang melibatkan bidang kerja tertentu dan

penjawat awam yang terpilih seperti pelukis

pelan, juruteknik dan penolong juruukur

bahan.

Sehingga Disember 2010, prestasi kerja

peserta yang terlibat dalam program ini

adalah secara purata melebihi 163 peratus

daripada norma pencapaian waktu bekerja

di pejabat.

Prospek Rancangan

Malaysia Kesepuluh

(RMKe-10)

Agihan peruntukan bagi KKR pada tahun

2011 dan 2012 dalam Rolling Plan yang

pertama (RP1) dianggarkan berjumlah

RM5.72 bilion. KKR akan mengkaji dan

memantau Rolling Plan ini supaya projekprojek

yang kritikal dan tertangguh dapat

dilaksanakan. Jumlah projek dan anggaran

kos projek bagi RMKe-10 ditunjukkan dalam

Jadual 1.

“…. cara bekerja dan kualiti pembinaan

di Malaysia perlulah meningkat

setara dengan perkembangan

teknologi binaan yang pada hari ini

mengutamakan teknologi terkini,

kecekapan tenaga, bahan mesra

alam, mudah diselenggara serta user

friendly. Perkara ini sangat penting

bagi memastikan semua projek yang

dilaksanakan memberi nilai tambah

atau value for money’

YB Dato’ Shaziman bin Abu Mansor

13 Januari 2011


Memorandum

49

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

MEMORANDUM &

NOTA JEMAAH MENTERI 2010

� Penyelesaian Isu Kebocoran Trafik Di Plaza

Tol Batu 11 E7: Lebuh Raya Cheras-Kajang

(GRAND SAGA)

� Kelulusan Mengenakan Tol Di E8:

Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 (LPT2)

� Persidangan & Pameran Lebuh Raya

Antarabangsa PLUS 2010 (PIECE 2010)

� Perjanjian Konsesi Tambahan antara

Kerajaan dengan Syarikat konsesi Lebuh

Raya Sungai Besi Sdn. Bhd. (BESRAYA)

� MoU Kerjasama Pengukuhan Institusi

Antara Kerajaan Malaysia Dengan

Kerajaan India

� Kajian Semula Perjanjian Penswastaan

Penyenggaraan Jalan Persekutuan

Sabah, Sarawak & Wilayah Persekutuan

Labuan

� Semakan Kadar Caj Perkhidmatan

Penswastaan, Pengurusan &

Penyelenggaraan Bangunan Gunasama/

Persekutuan Zon Timur

� Cadangan Pelebaran Lorong Keempat Di

Antara Seksyen Seremban – Nilai (U) &

Seksyen Shah Alam/Rawang – Jalan Duta

� Cadangan Lawatan Kerja Y.B. Timbalan

Menteri Kerja Raya Bagi Mengetuai

Delegasi Kontraktor Tempatan Untuk

Meneroka & Mengenalpasti Peluang

Pelaburan Dalam Sektor Pembinaan Di

Republik Rakyat China, 4 – 8 Ogos 2010

� Cadangan Pelaksanaan Projek Perintis

Lampu Jalan Menggunakan Teknologi

Light Emitting Diode (LED) Di Jalan

Persekutuan Iaitu Jalan Lingkaran Tengah

Ii Atau Middle Ring Road Ii (MRR2),

Lebuhraya Persekutuan & Jalan Ke

Lapangan Terbang Sultan Salahuddin

Abdul Aziz Shah (SSAAS)

� Lawatan Kerja Y.B. Menteri Kerja Raya Ke

Australia, 19-22 September 2010

� MoU Antara LLM & Korea Expresway

Corporation Mengenai Kerjasama


50

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

Pertukaran Maklumat & teknikal Bagi

Bidang Pengurusan & pembangunan

Lebuhraya

� Laporan Tahunan & Penyata Kewangan

CIDB Malaysia Tahun 2009 (Telah Diaudit)

� Laporan Tahunan & Penyata Kewangan

LLM Tahun 2009 (Telah Diaudit)

� Penamatan Pengurangan Kadar Tol Bagi

Bas

� Cadangan Pembinaan Persimpangan

Bertingkat Sungai Buaya Di E1: Lebuhraya

Utara Selatan

� Cadangan Penyelesaian Isu Keluar/Masuk

Ke Kampung Medan & Kampung Dato‟

Harun Melalui Lebuhraya Baru Pantai

� Cadangan Baik Pulih & Naik Taraf

Bangunan Parlimen Malaysia

Nota

� Laporan Program Bekerja Dari Rumah

� Pertandingan Reka Bentuk Hospital

Kerajaan

� Status Kemajuan Pelaksanaan Projek-

Projek Pembangunan RMKe-9 & Pakej

Rangsangan Ekonomi Yang Dilaksanakan

oleh Jabatan Kerja Malaysia (*Status

Bulanan)

� Pembukaan E21: Lebuhraya Kajang-

Seremban (LEKAS)

� Status Projek Sakit & Projek Yang

Menimbulkan Keresahan Rakyat

Sehingga 30 November 2009

� Hasil Lawatan Kerja Y.B. Menteri Ke New

Delhi, India Dari 13 Hingga 14 Disember

2009

� Status Kemajuan Penyiasatan Keruntuhan

Bumbung Stadium Sultan Mizan Zainal

Abidin, Kuala Terengganu, Terengganu

Darul Iman (Laporan Akhir)


51

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

� Laporan Kajian Baikpulih & Naiktaraf

Bangunan Parlimen Malaysia

� Pembukaan E13: Lebuhraya Kemuning-

Shah Alam (LKSA)

� Pembukaan E26: Lebuhraya Lembah

Klang Selatan (SKVE)

� Cadangan Perlaksanaan Perintah

Pengangkutan Jalan (Larangan

Penggunaan Jalan) Di Lebuhraya Baru

Lembah Kelang (NKVE) & Lebuhraya

Persekutuan Laluan 2 (FHR2)

� Pelaksanaan Kaedah Sistem Binaan

Berindustri Berasaskan Standardisasi

Komponen (IBS Standardization)

� Kajian Semula Perjanjian Penswastaan

Penyenggaraan Jalan Persekutuan

Sabah, Sarawak & WP Labuan

Tajuk baru:

Penyenggaraan Jalan Persekutuan di

Malaysia

� Cadangan Pembukaan Bahagian

Terakhir Pakej 3 Dari Persimpangan

Bertingkat Jelebu Ke Persimpangan

Lampu Isyarat Paroi, Lebuhraya Kajang –

Seremban (LEKAS)

� Misi Galakan Pelaburan Dalam Sektor

Pembinaan Di Republik Rakyat China, 4-8

Ogos 2010

� Laporan Pelaksanaan Pertandingan

Rekabentuk Hospital Kerajaan

� Laporan Lawatan Kerja Y.B. Menteri Kerja

Raya Ke Australia, 26-29 September 2010

� Pameran Pertandingan Rekabentuk Baru

Hospital Kerajaan

� Laporan Keutamaan Pembaikan Cerun Di

Jalan-jalan Persekutuan Di Sabah &

Sarawak


52

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

KKR MELANGKAH KE DEKAD BARU

Sifar Projek Sakit

Proses Perolehan

Baru

Penggunaan

Sepenuhnya LCC

dan VM

Integrasi Data

Pengurangan

EOT dan

Kawalan VOP

Penalti Atas

Kontraktor/

Perunding/ SO

Bermasalah

Tenaga Kerja

Berkemahiran

Tinggi –

Pendapatan

Tinggi

Pendaftaran

Tenaga Kerja

Industri Binaan

Reabentuk & Kos

Yang Lebih

Ekonomikal –

Hospital dan

Sekolah

Jalan Raya

Standard Baru

dan Kos Lebih

Rendah

Penyenggaraan

Jalan – Strategi

yang lebih efektif

Daya Saing

Kontraktor

Cabaran IBS

dalam Sektor

Swasta

Pusat Latihan

Teknikal

Pengurusan

Paparan Iklan

Projek RMKe-10 -

Impak Ke Atas

Rakyat

Bangunan

Parlimen Baru

ECER

Akta CIDB

Akta LLM

CIPAA

Akta Lembaga -

LJM, LAM, LJBM

LPT II

R&D :

Penggunaan

Teknologi Baru

Menerajui Industri

Binaan Malaysia

Teknologi Hijau

Mobilisasi Tenaga

Kerja Teknikal

yang Efektif

Istana Negara

Pembangunan

Tenaga Kerja

Pembinaan

Kesediaan Untuk

Liberalisasi


53

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2020

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A


54

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE RyJ a A R2 A0 Y1A 1 M- A2020 L A Y S I A

BAHAGIAN 5

STRATEGI &

SASARAN UTAMA KKR


55

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

“Leaders increase their influence

and build more productive

organizations. Workers experience

the satisfactions of creativity,

craftsmanship, and a job well done.

Gone is the traditional adversarial

relationship in which superiors try to

increase control while subordinates

resist them at every turn.

Trusting people to solve problems

generates higher levels of

motivation and better solutions.

The leader‟s responsibility is to

create conditions that promote

authorship. Individuals need to see

their work as meaningful and

worthwhile, to feel personally

accountable for the consequences

of their efforts, and to get feedback

that lets them know the result”


56

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

VISI

Menjadi organisasi

peneraju dalam

pembangunan

infrastruktur dan

memacu industri

pembinaan negara yang

lebih kompetitif di

pasaran global


57

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

MISI

Pembangunan

Infrastruktur

Memastikan pembangunan

infrastruktur dirancang,

dilaksana dan disenggara

dengan cekap dan berkualiti

tinggi

Industri Pembinaan

Membangun, mengembang

dan memantapkan industri

pembinaan negara dan

perkhidmatan profesional yang

berdaya saing di pasaran global

Tenaga Kerja

Memastikan pembangunan

kapasiti dan keupayaan

kontraktor, profesional dan

tenaga kerja sektor pembinaan

dilaksanakan selaras dengan

dasar negara


58

MOTO


p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Ke arah

Kesejahteraan

Rakyat


59

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

MATLAMAT STRATEGIK KKR

Strategi dan petunjuk prestasi utama (KPI) yang telah dikenal pasti adalah

berdasarkan kepada 6 tugas teras KKR iaitu:

� Pembangunan

Infrastruktur Jalan

Menyediakan rangkaian jalan raya

yang efisien dan selamat dengan

kualiti yang terbaik untuk kemudahan

rakyat dan merangsang

pertumbuhan ekonomi negara;

� Pembangunan Industri

Binaan & Kejuruteraan

Memastikan industri binaan dan

kejuruteraan negara berkembang

dan menyumbang kepada KDNK

negara melalui penggunaan

teknologi terkini dan inovasi yang

dihasilkan;


60

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

� Pengurusan

Penyelenggaraan

Infrastruktur Jalan &

Bangunan

Memastikan aset jalan dan bangunan

yang ada di negara ini diselenggara

dengan cekap, berkesan berasaskan

piawaian antarabangsa supaya asetaset

ini dapat digunakan secara

optimum;

� Pengurusan

Penswastaan Lebuh

Raya

Memastikan setiap lebuh raya yang

dibina memberikan tahap

perkhidmatan yang terbaik kepada

pengguna daripada aspek

penyelenggaraan, trafik dan

kemudahan di sepanjang laluan

lebuh raya;

� Pembangunan

Keupayaan & Kapasiti

Sumber Manusia

Industri Binaan

Memastikan sumber manusia industri

binaan dilengkapi dengan

pengetahuan dan kemahiran

bersesuaian dengan perubahan

persekitaran dan perkembangan

teknologi;

� Penglibatan Penggiat

Industri Binaan di

Peringkat Global

Menyediakan peluang, bantuan dan

rundingan kepada penggiatpenggiat

industri binaan negara untuk

mengeksport perkhidmatan ke luar

negara


61

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 11 2 :

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE Pembangunan eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 Infrastruktur A0 Y1 A 1 M- A2020 L AJalan Y S I A

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

raya di negara ini disokong melalui penyediaan

perancangan yang berkesan dan strategik

berdasarkan kajian Pelan Pembangunan

Rangkaian Jalan (HNDP). KKR akan

menambahbaik dasar sedia ada bagi

meningkatkan kualiti pembinaan infrastruktur jalan

dan bersedia untuk:

S1 : Menggubal, menyemak dan

menambahbaik dasar berkaitan

pembinaan jalan raya

KPI 1.1:

Menyemak semula Pelan Pembangunan

Rangkaian Jalan (HNDP) Semenanjung

dan Sabah/Sarawak disesuaikan dengan

program ETP dan pembangunan koridor;

KPI 1.2:

Mengkaji dan menyediakan dasar yang

berkaitan dengan industri pembinaan

jalan dan lebuh raya (Road Industry

Master Plan).

TERAS 1:

Pembangunan Infrastruktur

Jalan

Dalam aspek penyampaian perkhidmatan

kepada pelanggan, iaitu dalam pelaksanaan

projek jalan, KKR akan memastikan projek yang

dirancang dilaksanakan dengan mematuhi

standard, masa dan kos yang ditetapkan melalui:

S2 : Menambahbaik sistem dan prosedur yang

digunapakai di KKR dan Agensi secara

berterusan

KPI 2.1:

Pengintegrasian data, maklumat dan

prestasi projek melalui pewujudan Sistem

Maklumat Bersepadu (Centralised

Information System, CIS);

KPI 2.2:

Penubuhan Programme Management

Office (PMO) di JKR;

KPI 2.3:

Menambahbaik dan mengemaskini

Arahan Teknik Jalan;

KPI 2.4:*

Memastikan pemberian tempoh lanjutan

masa (EOT) jumlah projek tahunan JKR di

bawah 40%;

KPI 2.5:

Menubuhkan Pusat Rujukan Jalan Negara

(Center for Road Management).


62

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R A2 0S 1 2 :

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkPembangunan EeR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 Infrastruktur A0 Y1 A 1 M- A2020 L AJalan Y S I A

KKR akan menjadi peneraju bidang inovasi dalam

pelaksanaan projek infrastrukutur jalan. Melalui

program dan kerjasama yang dijalankan antara

KKR dan pihak swasta, KKR akan:

S3 : Mempergiatkan penggunaan teknologi

dan inovasi baru yang lebih memberi nilai

tambah

KPI 3.1:

Memperluaskan penggunaan bahan

Polymer Modified Asphalt (PMA) dalam

pembinaan/ penyenggaraan jalan;

KPI 3.2:

Memperluaskan penggunaan turapan

konkrit dalam pembinaan/

penyenggaraan jalan;

KPI 3.3:

Menggunakan LED di lebuh raya.


63

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 12 2 :

p e l a n s t r a t e g i k k e mPembangunan e n t eK rEi Ma En N TkE eIndustri R IrAj a N Kr Binaan aE Ry Ja A R2 dan A0 Y1 A 1 Kejuruteraan

M- A2020 L A Y S I A

Penerapan standard industri pembinaan yang

lebih produktif, efisien, dan berkualiti dapat

meningkatkan imej KKR sebagai peneraju utama

industri pembinaan negara. Justeru, standard

industri pembinaan negara perlu diberi nafas baru

untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti

pembinaan secara berterusan melalui:

S4 : Menggubal, menyemak dan

menambahbaik dasar berkaitan industri

binaan negara

KPI 4.1:

Memastikan Industrialised Building System

(IBS) Roadmap 2011 – 2015 dilaksanakan

sepenuhnya;

KPI 4.2:

Menyemak semula Pelan Induk Industri

Pembinaan, CIMP (2006 – 2015).

Pengurusan perolehan perlu diberi perhatian serius

untuk memastikan pemilihan kontraktor yang

tepat dibuat supaya tidak timbul sebarang

masalah semasa pelaksanaan projek melalui:

S5 : Memastikan pelaksanaan proses

perolehan yang cekap, telus dan

berintegriti

TERAS 2:

Pembangunan Industri

Binaan dan Kejuruteraan

KPI 5.1:

Pelaksanaan sistem National e-Tendering

Initiatives (NeTI);

KPI 5.2:

Pelaksanaan Procurement Information

Management System (PIMS).

KKR perlu menekankan konsep best practices

dalam pelaksanaan projek untuk mendapatkan

projek yang berkualiti dengan kos yang efisien.

Oleh itu, KKR akan:

S6 : Mengaplikasi kaedah pengurusan yang

menyeluruh dalam aspek perancangan

KPI 6.1:

Menggunakan konsep Life Cycle Costing

(LCC) dalam perancangan projek;

KPI 6.2*:

Mengurangkan kos pembinaan projek

melalui penggunaan kaedah Pengurusan

Nilai (VM).

Dalam aspek pemantauan dan penguatkuasaan

projek-projek pembinaan, KKR daripada semasa

ke semasa akan memastikan akta dan peraturan

sedia ada mengambilkira kepentingan rakyat,

negara dan penggiat industri binaan. Oleh itu,

KKR akan:

S7 : Menggubal dan mengkaji kesesuaian

akta dan peraturan berkaitan industri

pembinaan


64

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 12 2 :

p e l a n s t r a t e g i k k e mPembangunan e n t eK rEi Ma En N TkE eIndustri R IrAj a N Kr Binaan aE Ry Ja A R2 dan A0 Y1 A 1 Kejuruteraan

M- A2020 L A Y S I A

KPI 7.1:

Semakan dan kajian semula Akta CIDB

1994;

KPI 7.2:

Merealisasikan Construction Industry

Payment and Adjudication Act (CIPAA);

KPI 7.3:

Meningkatkan bilangan pemegang Kad

Hijau (Green Card).

Harga dan kualiti bahan binaan perlu

dipantau bagi memastikan kestabilan

industri pembinaan dan seterusnya

menyokong rantaian pembinaan. Oleh

itu, KKR akan:

S8 : Memantau harga dan menjamin kualti

bahan binaan

KPI 8.1:

Memastikan bekalan bahan binaan yang

mencukupi untuk pelaksanaan projekprojek

RMKe-10 dan ETP;

KPI 8.2:

Memastikan bahan binaan menepati

standard yang ditetapkan.

S9 : Mempergiatkan penggunaan teknologi

hijau dan mempelopori inovasi dalam

industri pembinaan negara

KPI 9.1:

Memperkenalkan Indeks Bangunan Hijau

Kebangsaan;

KPI 9.2*:

Pelaksanaan konsep teknologi hijau


65

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 13 2 :

p e l a n s t r a t ePengurusan g i k k e mPenyelenggaraan e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrInfrastruktur Aj a N Kr aE Ry Ja A Jalan R2 A0 Y1 A 1 & MBangunan - A2020 L A Y S I A

dalam 16 projekprojek

baru

Kerajaan (jalan dan bangunan).

KKR akan memastikan kerja-kerja penyenggaraan

yang dilaksanakan adalah menepati standard

dan spesifikasi yang ditetapkan bagi menjamin

keselamatan dan keselesaan pengguna jalan

raya menerusi:

S10 : Menggubal, menyemak dan

menambahbaik dasar berkaitan

pengurusan penyenggaraan

KPI 10.1 :

Menggubal dan menyediakan Pelan

Induk Pengurusan Aset Negara;

KPI 10.2:

Mempergiat, memantau dan

melaksanakan sepenuhnya Pengurusan

Aset Menyeluruh (PAM);

KPI 10.3:

Memantau dan memastikan pelaksanaan

Pelan Induk Cerun Negara;

KPI 10.4:

Mengemaskini dan menyediakan

pengkalan data jalan-jalan di Malaysia

yang lengkap;

KPI 10.5:

Mewartakan rizab jalan;

KPI 10.6:

Menyediakan dan melaksanakan Pelan

Induk Penyelenggaraan Jambatan.

TERAS 3:

Pengurusan Penyelenggaraan

Infrastruktur Jalan & Bangunan

Infrastruktur jalan yang ada di Malaysia ini perlu

disenggara dengan sempurna kerana fungsi jalan

raya bukan sahaja sebagai salah satu medium

pengangkutan darat yang utama, malah ianya

menjadi nadi kepada pembangunan bagi

menggerakkan kegiatan ekonomi setempat. Oleh

itu, KKR akan:

S11 : Memberi tumpuan kerja-kerja

penyenggaraan jalan raya di kawasan

yang strategik

KPI 11.1:*

Menjalankan pembaikan dan rawatan ke

atas 45 lokasi kawasan kerap berlaku

kemalangan (blackspots) yang telah

dikenalpasti;

KPI 11.2:*

Melaksanakan kerja penyenggaraan di

laluan 10 lokasi strategik dengan

memastikan International Rough Index (IRI)

pada tahap 4.0m/km dan ke bawah.


66

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 13 2 :

p e l a n s t r a t ePengurusan g i k k e mPenyelenggaraan e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrInfrastruktur Aj a N Kr aE Ry Ja A Jalan R2 A0 Y1 A 1 & MBangunan - A2020 L A Y S I A

KKR akan memberi tumpuan terhadap inovasi

dalam teknologi penyenggaraan untuk

meningkatkan kualiti kerja penyenggaraan

disamping menjimatkan kos menerusi:

S12 : Menggiatkan penggunaan teknologi

terkini dalam kerja-kerja penyenggaraan

KPI 12.1:

Pelaksanaan program retrofitting

bangunan;

KPI 12.2:

Memperluaskan konsep kecekapan

tenaga (EE) di bangunan Kerajaan.


67

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 14 2 :

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma Pengurusan En N TkE eR IrAj a N Kr Penswastaan aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 Lebuh M- A2020 L A YRaya S I A

Sasaran utama KKR dalam pembinaan lebuh raya

di Malaysia adalah untuk memastikan pengguna

kenderaan penumpang dan kenderaan

perdagangan dapat menggunakan lebuh raya

dengan selamat dan efisien. Dengan

meningkatkan kecekapan pengangkutan darat

ini, akiviti sosio-ekonomi dapat dilakukan dengan

lebih berkesan. Oleh itu, KKR akan:

S13 : Memperkukuhkan peranan KKR selaku

penasihat teknikal utama Kerajaan dalam

pengurusan penswastaan lebuh raya

KPI 13.1:

Semakan semula peranan, fungsi dan

Akta LLM;

KPI 13.2:

Mengkaji model pembiayaan kewangan

bagi penstrukturan semula kadar tol lebuh

raya sedia ada;

KPI 13.3:

Memperkenalkan terma perjanjian konsesi

pembinaan lebuh raya baru.

TERAS 4:

Pengurusan Penswastaan

Lebuh Raya

Bagi memastikan rangkaian lebuh raya di negara

ini mampu memenuhi keperluan pembangunan

kawasan-kawasan baru di Malaysia, KKR akan:

S14 : Memperluaskan rangkaian jaringan lebuh

raya di kawasan-kawasan yang strategik

KPI 14.1:

Pembinaan 6 buah lebuh raya baru dalam

RMKe-10;

KPI 14.2:

Pengenalpastian dan pembinaan jalan

baru di laluan lebuh raya yang tidak

mempunyai jalan alternatif.


68

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1T1 E R- A2S 04 1: 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEPengurusan iMa En N TkE eR IrAj a N Penswastaan Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A Lebuh 1 M- A2020 LRaya A Y S I A

Selain itu, KKR akan sentiasa berusaha untuk

memastikan pengguna lebuh raya berpuas hati

dengan pengurusan lebuh raya melalui:

S15 : Mempertingkatkan penggunaan teknologi

terkini di plaza-plaza tol

KPI 15.1:

Peningkatan penggunaan aplikasi

pembayaran secara elektronik (ETC);

KPI 15.2:

Pelaksanaan Sistem Multi Lane Free Flow

(MLFF).


69

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R A2 0S 15 2 :

p e l a Pembangunan n s t r a t e gKeupayaan i k k e m e ndan t eK Kapasiti rEi Ma En N TkE Sumber eR IrAj a N Kr aManusia E Ry Ja A R2 A0 YIndustri 1A 1 M- A2020 LBinaan A Y S I A

Usaha yang berterusan akan dilaksanakan untuk

meningkatkan tahap kecekapan kontraktor bagi

memastikan kualiti industri pembinaan

ditingkatkan dan seterusnya negara dapat

menjadi hab industri pembinaan yang terkemuka

di rantau ini. Oleh itu, KKR akan:

S16 : Melaksanakan program pembangunan

kontraktor yang lebih menyeluruh

KPI 16.1:

Pelaksanaan Sistem Single Registration

(1RoC);

KPI 16.2*:

Pelaksanaan Sistem SCORE;

KPI 16.3*:

Meningkatkan bilangan kontraktor yang

mendapat pengiktarafan ISO 9001;

TERAS 5:

Pembangunan Keupayaan

& Kapasiti Sumber Manusia

Industri Binaan

KPI 16.4:

Pengiktarafan kontraktor semasa Malaysia

Construction Industry Excellence Awards

(MCIEA);

KPI 16.5:

Membangunkan kemahiran kontraktor

Kelas F dalam kerja-kerja pakar;

KPI 16.6:

Memperkemas dasar pengagihan kerja

kepada kontraktor kelas F/E;

KPI 16.7:

Menyediakan bantuan pembiayaan

modal kewangan (SKWAK).

Ke arah mencapai wawasan negara

berpendapatan tinggi, KKR perlu membangunkan

tenaga kerja sektor pembinaan daripada yang

berkemahiran rendah kepada pekerja yang

berkemahiran tinggi. Berasaskan kepada program

pembangunan tenaga kerja yang komprehensif,

KKR akan:

S17 : Memperkemas dan mengintegrasikan

program pembangunan tenaga kerja

KPI 17.1:

Menggubal dan mewujudkan Pelan Induk

Pembangunan Sumber Manusia Industri

Binaan (Construction Industry Human

Resource Master Plan);


70

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 15 2 :

p e l a n Pembangunan s t r a t e g iKeupayaan k k e m e ndan t eK rEKapasiti iMa En N TkE eR Sumber IrAj a N Kr aE Manusia Ry Ja A R2 A0 Y1Industri A 1 M- A2020 L Binaan

A Y S I A

KPI 17.2:

Mengakreditasi dan menilai kemahiran

tenaga kerja.

Perancangan yang lebih agresif juga perlu dibuat

terhadap para profesional untuk mencapai

standard profesionalisme yang diiktiraf di peringkat

antarabangsa selaras dengan cabaran liberalisasi.

Setiap jurutera, arkitek dan juruukur bahan yang

berdaftar dengan lembaga profesional masingmasing

perlu menunjukkan tahap integriti dan

akauntabiliti dalam menjalankan tugas.

Sehubungan itu, KKR akan:

S18 : Meningkatkan akauntabiliti setiap

profesional dalam bidang masing-masing

KPI 18.1:

Meminda dan menambahbaik akta: Akta

Pendaftaran Jurutera, Akta Arkitek dan

Akta Juruukur Bahan;

KPI 18.2:

Menambahbaik perkhidmatan jawatan

kader JKR;

KPI 18.3:

Meningkatkan bilangan Pengurus Projek

Bertauliah (Certified Project Manager).


71

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 16 2 :

p e l a n s t r a t e g i k Penglibatan k e m e n tPenggiat eK rEi Ma En N TkIndustri EeR IrAj a N Binaan Kr aE Ry Ja A di R2 APeringkat 0Y1 A 1 M- A2020 L Global A Y S I A

Prospek projek pembinaan yang terbuka luas di

peringkat global telah membuka peluang kepada

penggiat-penggiat industri binaan menceburkan

diri dan mengeksport perkhidmatan serta telah

meletakkan nama Malaysia di mata dunia. Bagi

menggalakkan lagi penglibatan kontraktor dan

professional tempatan di peringkat global, KKR

telah melaksanakan pelbagai program dan inisiatif

melalui promosi semasa misi-misi perdagangan

dan menandatangani perjanjian perfahaman

antara Kerajaan. Oleh itu, KKR akan:

S19 : Menerokai dan meninjau pasaran baru

industri pembinaan global

KPI 19.1:

Penyertaan dalam misi-misi perdagangan

agensi Kerajaan yang lain;

KPI 19.2:

Bilangan perjanjian persefahaman

ditandatangani (MoU);

KPI 19.3:

4 Bilangan Free Trade Agreement (FTA)

yang dijangka akan dimuktamadkan

pada tahun 2011/ 2012 ialah Malaysia

Australia (MAFTA), Malaysia – EU, Trans –

Pacific Strategic Economic Partnership

(TPP) dan ASEAN Framework Agreement

on Services (AFAS) 8th Package.

TERAS 6:

Penglibatan Penggiat

Industri Binaan

di Peringkat Global

Bagi memastikan kontraktor tempatan dapat

melaksanakan kerja projek-projek pembinaan di

luar negara dengan lebih berkesan, KKR akan

menyediakan bantuan khidmat nasihat dan

perundingan terutamanya dalam memudahkan

urusan berkaitan pembiayaan kewangan, permit,

kastam dan sebagainya. Oleh itu, KKR akan:

S20 : Menyediakan khidmat nasihat dan

perundingan kepada kontraktor

KPI 20.1:

Membuka cawangan pejabat CIDB di luar

negara;

KPI 20.2:

Menyediakan portal bagi rujukan dan

bantuan teknikal;


72

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 T E- R2A 0S 16 2 :

p e l a n s t r a t e g i k Penglibatan k e m e n tPenggiat eK rEi Ma En N TkIndustri EeR IrAj a N Binaan Kr aE Ry Ja A di R2 APeringkat 0Y1 A 1 M- A2020 L Global

A Y S I A

Ke arah merealisasikan hasrat negara menjadikan

Malaysia sebagai hab industri pembinaan

terkemuka di rantau ini, KKR akan

memperkukuhkan lagi kerjasama dengan pakarpakar

di peringkat tempatan dan antarabangsa

melalui program-program yang dapat

dimanfaatkan secara bersama. Oleh itu, KKR

akan:

S21 : Meningkatkan imej negara melalui

penganjuran program bertaraf

antarabangsa

KPI 21.1:

Penganjuran Malaysia IBS International

Exhibition (MIIE);

KPI 21.2:

Penganjuran Green Technology in

Construction International Convention;

KPI 21.3:

Penganjuran Quantity Surveyors

International Convention.


73

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2020

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A


74

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

BAHAGIAN 6

PENENTU INDUSTRI PEMBINAAN

DALAM DEKAD SETERUSNYA


75

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

“Any human system that

works is working because

nearly all of the people

involved in it cooperate to

make sure that it works."

Harlan Cleveland

Nobody In Charge : Essays On the Future of Leadership


76

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENENTU INDUSTRI PEMBINAAN

DALAM DEKAD SETERUSNYA


77

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

1. PENETAPAN HALA TUJU

YANG STRATEGIK

KKR dan Agensi masing-masing mempunyai

tanggungjawab yang perlu dilaksanakan

dan perlu diintegrasikan antara satu sama

lain. Oleh itu, satu hala tuju yang strategik

perlu ditetapkan oleh KKR dan Agensi

berdasarkan kepada:

� Ekspektasi dan permintaan

� Strategi dan halatuju

� Struktur yang bersesuaian

� Proses dan sistem

� Output dan outcomes

� Mekanisme pemantauan dan

penguatkuasaan

� Tindakan pembetulan

2. PENGGUBALAN AKTA &

PERATURAN

� Construction Industry Payment and

Adjudication Act (CIPAA)

� Akta CIDB

� Akta Lembaga Jurutera Malaysia

� Akta Lembaga Arkitek Malaysia

� Akta Lembaga Juruukur Bahan

� Akta Lembaga Lebuh raya Malaysia

� Garis Panduan Bangunan Hijau

� Pewujudan Bahagian Dasar di KKR

� Mengintegrasi pasukan untuk

melaksanakan dasar baru (cth: CIPAA,

IBS Sektor Swasta, Pelaksanaan Paparan

Iklan)

� Mengenalpasti dan meletakkan

tanggungjawab (cth: Pelaksanaan

teknologi hijau dalam pembinaan)

� Pelaksanaan dan pengurusan (cth: IBS)

� Kajian dan penyelidikan

� Perkongsian Pintar dengan Agensi Pusat


78

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

3. PENAMBAHBAIKAN

PROSES

� Pendaftaran kontraktor

� Pendaftran perunding

� Proses tender

� Keperluan Standard untuk COW dan SO

� Lesen Bumiputera

� Pensijilan Teknologi Hijau

� Pensijilan profesional

� Menambahbaik proses perolehan

� 1RoC

� Pembangunan dan pelaksanaan

teknologi hijau dalam sektor pembinaan

� Membangunkan proses untuk mengaudit

pematuhan teknologi hijau

� Norma dan piawaian bagi pembinaan

jalan baru dan penyenggaraan jalan

� Bekerjasama bagi menambahbaik mutu

perkhidmatan

4. STRUKTUR SISTEM

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

PANGKALAN DATA

� Integrasi pangkalan data

� Pendaftaran kontraktor

� Pemantauan Projek

� Pusat Pengurusan Trafik

� PIMS

� CIS

� SKALA: Jaringan menyeluruh antara Ibu

Pejabat, Negeri dan Daerah

� EGIS Sarawak

� Integrasi data dengan agensi berkaitan

� Pemilik dan penyelenggara sistem data

� „Data Cleansing‟ dan pengesahan data


5. PEMANTAUAN &

PENGUATKUASAAN

79

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

� Mengesahkan keupayaan kontraktor

untuk pemberian kerja

� Melatih semula „clerk of works’ dan

pegawai penguasa

� Mematuhi Standard of Procedure (SOP)

� Meningkatkan audit projek

� Akauntabiliti pengurus projek

� Menguruskan proses perolehan

� Penjelasan terhadap obligasi kontrak

� Kualiti „Need Statement‟

� Memastikan hanya yang berkelayakan

melaksanakan kerja

� Jaminan kualiti pelaksanaan projek oleh

clerk of works dan pegawai penguasa

� Audit Kualiti semasa pelaksanaan projek

� Penguatkuasaan:

a) Tenaga kerja yang diakreditasi

b) Mematuhi Standard of Procedure

c) Penyertaan kakitangan yang

berkelayakan

d) Badan yang berdaftar

6. PEMBANGUNAN KAPASITI

ORGANISASI

� Strategi dan keutamaan mempengaruhi

struktur organisasi dan mobilisasi tenaga

kerja

� Saiz sesuatu jabatan perlu ditambah atau

dikurangkan, pekerja perlu dimantapkan

dan perkara lain-lain perlu diperkemas

� Adakah pilihan terbaik untuk menjadi satu

organisasi besar atau dibahagikan

kepada jabatan kecil yang lebih efektif

� Adakah membangunkan kecekapan

teknikal agensi lain adalah pilihan terbaik

untuk menjadi pakar teknikal kerajaan

� Adakah perlu pegawai teknikal

berperanan sebagai contact points

sahaja dalam Kementerian (contohnya

Jabatan Peguam Negara atau Jabatan

Audit Negara)

� Apakah struktur organisasi yang

cenderung dipilih untuk menyampaikan

ekspektasi rakyat, negeri dan negara


80

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

7. OUTPUT & OUTCOME

YANG JELAS

� Mengenalpasti jumlah panjang jalan

dibina setahun (KM)

� Mengenalpasti jumlah jalan yang diturap

setahun (KM)

� Menentukan jumlah jalan yang

diselenggara secara rutin setahun (KM)

� Menyatakan dengan jelas jumlah projek

bangunan yang akan dibina

� Mengenalpasti jumlah bangunan yang

diselenggara

� Pelaksanaan Polisi Penggunaan Simen

dan Polymer Modified Asphalt (PMA)

dalam RMKe-10

� Berubah kepada Teknologi Hijau dalam

penyenggaraan bangunan kerajaan

� Program pemantapan yang baru untuk

kontraktor Bumiputera – Perintis

� Memastikan semua jurutera mempunyai

kecekapan profesional

� Semua clerk of works adalah bertauliah

� Semua pengurus projek adalah terlatih

dan bertauliah

“We cannot gloat of victory when we simplify one aspect of our

service or one part of our organisation. The transformation of the

public service requires all ministries and departments at all levels

– federal, state and local – to move in tandem and in concert. The

global competitiveness of Malaysia can only happen when both the

public and private sectors reorganise correspondingly”

Y.Bhg. Tan Sri Mohd Sidek bin Hassan

27 Januari 2011


81

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENENTU INDUSTRI PEMBINAAN

DALAM DEKAD SETERUSNYA


82

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

KEMENTERIAN KERJA RAYA DALAM

DEKAD SETERUSNYA


83

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

DASAR PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR NASIONAL


84

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

TINDAKAN KRITIKAL :

Isu Dasar, Prosedur dan Peraturan

� Semua agensi di bawah KKR mestilah

bekerjasama bagi mewujudkan

KEPIMPINAN dalam sektor pembinaan

� Semua PROJEK Infrastruktur mestilah

melalui Kementerian Kerja Raya

� Semua projek pembinaan kerajaan

mestilah dilaksanakan dengan

penglibatan JKR

� Semua REKA BENTUK JALAN mesti

mendapatkan kelulusan Kementerian

Kerja Raya

� HNDP perlulah mejadi rujukan dan

asas jalan-jalan baru

� Proses Perolehan mestilah diperbaiki

bagi mengutamakan ketelusan

� Pengkalan data yang lengkap bagi

kontraktor, perunding dan perojek

perlu disediakan dengan segera

� CIDB diberikan kuasa untuk

memantau kualiti pembinaan:

menggubal undang-undang

� LLM : Mesti menjana pendapatan dan

penguatkuasaan akta lembaga yang

baru

� JKR: Akauntabiliti projek tidak

membezakan negeri dan persekutuan

� Keperluan segera untuk menyemak

semula PELAN INDUK (CIMP) industri

pembinaan – halatuju dan road map

� Keperluan utama untuk menyediakan

draf Pelan Pengurusan Aset untuk

sektor awam dan swasta

� Pembangunan tenaga keja :

Mencapai ekonomi berpendapatan

tinggi dalam industri pembinaan dan

meningkatkan kualiti – Workforce

Development Strategy Essential

� KKR mestilah menerajui pelaksanaan

Teknologi Hijau bagi sektor

pembinaan


85

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

OUTPUT YANG MEMERLUKAN

KERJASAMA STRATEGIK


86

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

BAHAGIAN 7

„ENABLERS‟ YANG

MENYOKONG PELAN

STRATEGIK KKR


87

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

“Institutions and beliefs age rapidly;

they serve our needs for a while, but

soon act as brakes on progress… the

task of a good society is not to enshrine

the creative solutions of the past into

permanent institutions; it is rather to

make it possible for creativity to keep

asserting itself.”

Harlan Cleveland, 2002

Nobody In Charge : Essays On the Future of Leadership


88

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

MODEL KECEMERLANGAN KKR


PEMACU

89

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Prestasi KKR dipacu oleh kepimpinan dan

kepimpinan memacu cara manusia bekerja.

Pemimpin perlulah mempunyai pemahaman

yang jelas tentang usaha organisasi untuk

mengintegrasikan penyampaian

perkhidmatan KKR secara meluas. Pemimpin

mestilah berupaya untuk melihat keadaan

persekitaran dan berupaya untuk

menterjemahkan visi kepada polisi dan

strategi yang sesuai pada peringkat

organisasi dan jabatan.

Matlamat dan hala tuju yang jelas

membolehkan pemimpin untuk mendapat

sumber yang sesuai dan memobilisasikan

sumber daya mengikut keutamaan.

Pemimpin juga boleh menyelaraskan input

organisasi secara bersepadu. Visi terhadap

polisi dan hala tuju yang jelas dapat

menginspirasikan dan memotivasikan

keyakinan pekerja dan menyepadukan

usaha untuk memenuhi matlamat organisasi.


90

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENGANTARA

KKR perlulah melakukan perubahan

persekitaran yang dinamik. Budaya kerja

yang berprestasi tinggi memerlukan

pendekatan strategik untuk menguruskan

pemacu yang dapat membantu mencapai

kejayaan organisasi iaitu proses, manusia,

sumber dan kapasiti organisasi. Faktor-faktor

ini perlu diselaraskan untuk memenuhi

ekspektasi dan kehendak stakeholders dan

pelanggan. Faktor-faktor yang menyokong

prestasi organisasi adalah termasuk:

� Kepimpinan yang memacu hasil

berterusan untuk mengubah strategi

� Pembangunan dan penggunaan

modal insan

� Sasaran jelas yang boleh diukur

� Sokongan tenaga kerja dan teknologi

� Mekanisma maklum balas yang efektif


HASIL

91

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Tanggungjawab KKR hendaklah dijadikan

sebagai platform dalam menentukan

keutamaan dan program-program yang

dapat mencapai matlamat negara secara

keseluruhannya. Adalah menjadi keperluan

segera bagi mengenal pasti ekspektasi dan

keperluan dan menilai impak dasar dan

program terhadap masyarakat. Dasar,

undang-undang dan peraturan, program

dan penyampaian perkhidmatan haruslah

berdasarkan:

� Analisis kehendak dan perubahan

persekitaran yang dinamik

� Penentuan ekspektasi stakeholders

� Pelaksanaan program-program yang

telah ditentukan

� Peningkatan perkhidmatan secara

berterusan

� Memudahkan keharmonian industri

� Keputusan berdasarkan ekuiti dan

kewajaran

� Ketelusan dan mekanisma

ketidakseimbangan yang berkesan


92

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PERJAWATAN & PENGISIAN

* Sehingga Disember 2010

Bil Kementerian/ Agensi Jawatan Isi Kosong % Isi

1 KKR 1,162 1,106 56 95.18%

2 JKR 11,510 10,447 1,063 90.76%

Jumlah 12,672 11,601 1,119 91.17%

3 LLM 330 239 91 72.42%

4 CIDB 374 325 49 86.90%

Jumlah 13,376 12,117 1,259 90.59%

5 Kader ke Agensi lain 1,528 1,316 212 86.13%

Jumlah Keseluruhan 14,904 13,433 1,471 90.13%

KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL


93

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

SOKONGAN SISTEM TEKNOLOGI

MAKLUMAT

Sistem Keterangan

NeTI

PIMS

Proses tender online di bawah KKR dapat

memberikan prosedur tender yang lebih cekap dan

berkesan.

NeTI akan melengkapkan proses kelulusan peraturan

digital yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan dalam

sektor pembinaan.

Mengenalpasti, pengdigitasi, menyimpan serta

menyediakan platform untuk tujuan proses tender

yang dilakukan di kesemua cawangan di bawah

kawalselia Jabatan Kerja Raya.

Satu ruang atau kemudahan pengguna mendaftar

sesuatu tender, mengenalpasti keperluan dokumen

asal (elektronik dan salinan kertas) serta memuat

naik dokumen-dokumen tersebut sebagai satu

sumber asal kepada Tender Dokumen Meja (Table

Tender Document) untuk rujukan kontraktor dan

awam.

Menyimpan secara elektronik serta mengenalpasti

segala dokumen yang telah di hantar oleh

kontraktor termasuk maklumat syarikat, keupayaan

teknikal, brosur dan harga bidaan.


94

CIS

Sistem Maklumat Geografi

Eksekutif (EGIS)

Sistem Maklumat

Kontraktor (SMK)

Sistem Pemantauan Projek

II (SPP II)

Sistem Pengurusan Projek

(SKALA)

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

CIS dibangunkan berasaskan gabungan maklumatmaklumat

dari agensi-agensi yang berkaitan seperti

KKR, JKR, CIDB dan LLM.

Maklumat yang berkaitan dengan projek

pembangunan yang melibatkan bangunan, jalan,

penyelenggaraan aset dan maklumat kontraktor

akan disepadukan ke dalam satu pangkalan data.

Maklumat ini akan dianalisis bagi tujuan

pemantauan prestasi projek dan kontraktor yang

berasaskan kepada Penunjuk Prestasi Utama (KPI)

yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian.

Berasaskan kepada GIS.

Beroperasi menggunakan pangkalan data

GIS@Works yang diwujudkan di KKR

Memantau penyenggaraan jalan-jalan dan

bangunan Persekutuan

Digunakan untuk kemasukan data, maklumat

berkenaan kontraktor-kontraktor di seluruh Malaysia

dan mengeluarkan Sijil PKK untuk kontraktor yang

telah berdaftar

Digunakan untuk pemantauan projek-projek di

bawah Rancangan Malaysia 5 Tahun. Sistem ini

beroperasi di ICU, JPM dan boleh dicapai secara

online oleh KKR

Sistem ini digunakan untuk pendaftaran,

pemantauan prestasi dan pelaporan semua projek

yang dilaksanakan oleh JKR Malaysia.


Sistem Pemantauan Projek

Pakej Ransangan

Ekonomi (PREONLINE)

95

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Digunakan apabila Pakej Ransangan Ekonomi

dilaksanakan. Ia merangkumi modul daftar projek,

pengemaskinian data dan penghasilan laporan

secara online.

Sistem Pengurusan Aset

Sistem pengurusan aset yang diwujudkan bagi

Tak Alih (MySPATA)

merekodkan pendaftaran dan pengurusan aset tak

alih kerajaan persekutuan disetiap Kementerian dan

Agensi di bawahnya bagi menggantikan e-

Senggara

E-KONTRAKTOR Menyediakan kemudahan kepada Kontraktor yang

berdaftar dengan CIDB membuat permohonan

pembaharuan Pendaftaran Kontraktor secara online

BEM Electronic

Registration System

(E-BERES)

Online Registration &

Renewal System (REQSYS)

LAM Information

Management System

Sistem AP 58 (a)

Sistem sokongan proses pendaftaran dan

pembaharuan pendaftaran jurutera dan syarikat

perunding kejuruteraan.

Pendaftaran baru dan pembaharuan pendaftaran

dengan LJBM dibuat secara online.

memaparkan senarai ahli (Arkitek Profesional, Arkitek

Graduan, Pelukis Pelan Bangunan dan Perekabentuk

Dalaman) dan praktis senibina (Pertubuhan

Perbadanan Arkitek, Pertubuhan Perbadanan

Pelbagai Disiplin, Perkongsian dan Perseorangan)

yang berdaftar dengan LAM sahaja.

Pembayaran pendaftaran dan pembaharuan

pendaftaran secara online.

Digunakan untuk mempercepatkan proses

permohonan bagi tuntutan bayaran di bawah

Arahan Perbendaharaan 58(a).


BAJET 2011 KKR

96

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A


97

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

„AVOIDING DERAILMENT‟

Maxwell


98

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

„LEADERS COME & GO‟

� Kepimpinan adalah sekumpulan pemimpin dan pengurus

yang menggerakkan sesuatu organisasi,

menghubungkannya dengan organisasi yang lain dengan

efektif, melaksanakan kerja dan tugasan secara produktif

� Kita perlu berpandangan jauh, memenuhi

tanggungjawab sebagai agensi, kementerian,

perkhidmatan awam, Negara

� Kita perlu menyiapkan sumber manusia, sumber

kewangan, mengurus system, menganalisa masalah,

mencari penyelesaian yang kreatif, dan menunjukkan

hasil

� Pelaksanaan, prestasi merupakan bukti perkhidmatan kita,

impak - not excuses blaming and narration of ideal

scenarios

� Kita hari ini, SEBAGAI PEMIMPIN, mempunyai peluang

untuk melaksanakan tanggungjawab RMKe-10, dan

menetapkan asas yang sepatutnya bagi meningkatkan

sektor pembinaan yang menjadi sumbangan efektif

kepada aspirasi Negara.


99

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

„LEADERS COME & GO‟

Kita boleh melambatkan, bertelagah (bergaduh), teragak-agak,

atau

Membawa, menetapkan PERUBAHAN

Tetapi MASA KITA ADALAH TERHAD. Antara tempoh satu hingga

lima tahun, mungkin lapan tahun sahaja yang tinggal untuk

kepimpinan tertinggi berada sekarang. Kita semua tidak akan

menjadi NOMBOR SATU, tetapi bersama-sama, kita yang membuat

keputusan, penetap aliran, penetap hala tuju dan pelaksana.

Apa yang akan ditinggalkan?

Kita akan diingati untuk apa yang akan menjadi legasi kita

Pemimpin yang unggul adalah di kalangan mereka yang berjaya

membina kumpulan, menunjukkan hasil, dan apabila kerja itu

diselesaikan – marilah kita lakukannya bersama-sama!

KITA SEMUA ADALAH PENJAWAT AWAM

ITULAH KERJAYA YANG KITA PILIH!


PENUTUP

100

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Marilah bersama menyiapkan projek tahun 2011

2012

Marilah bersama menetapkan asas untuk dekad

seterusnya – The Markers In Place

PENETAPAN:

a. Halatuju strategik yang jelas, sasaran yang

boleh diukur, „deliverables‟

b. Struktur organisasi yang memenuhi kehendak

stakeholder

c. Menyediakan kumpulan yang dapat

memberikan hasil berkualiti dan pada masa

yang ditetapkan (integrated team) untuk

melaksanakan Teknologi Hijau, IBS,

pembangunan kontraktor Bumiputera, strategi

pengurusan asset, pengurusan projek;

d. Kekal sebagai peneraju pembinaan jalan

� Rekabentuk

� Teknologi

� Pembinaan

� Penyelenggaraan

e. Mengkonsepsikan pelan kerja dan halatuju

dekad seterusnya

f. We can be the part of the conceptualizers,

other will finish the race – that’s definite. But

must do our part: make the difference, make

the future, be legacy setters.


101

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENUTUP

“Unless you translate big thoughts into

concrete steps for action, they‟re pointless.

Without execution, the breakthrough thinking

breaks down, learning adds no value, people

don‟t meet their stretch goals, and the

revolution stops dead in its tracks…

Execution has to be part of a company‟s

strategy and its goals. It is the missing link

between aspirations and results.”

Larry Bossidy and Ram Charan

Execution: The Discipline of Getting Things Done

“Without ACTION nothing is achieved, nothing is

ACCOMPLISED”. As leaders, you are responsible and

must implement the plan, get things DONE!


102

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

“In the final analysis, we stand apart

in crowded room of talents NOT

by the strength of our education alone.

We will shine as individuals, not least

a public servant, when we are able to

engage the strong as much as we

are able to show compassion to the

weakest amongst us. We will stand apart

when the glare from strength of our

own character blinds all else. Indisputably

the strength of any organisation

will lie in the characteristics of the

people who make it. Why? Because

where there is strength in character,

we will execute the same sound actions

whether being watched by many, by one

or by no one. We will act and deliver to

form, with or without an eye over us”

Y. Bhg. Tan Sri Mohd Sidek Hassan

8 th October 2010


103

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

“It is time that we truly recognize that

this is not matter of choice. Not only are

we presented with the ripe opportunity

to transform the nation, we must transform.

We must transform or risk becoming a

failed state. Transformation can only

happen when three things are in place:

the active participation and input of all stakeholders,

an environment in which key players are ready

and able to take on the challenge,

and the readiness to embrace the culture of always

reaching for above and beyond. It is no longer

affordable or intelligent for us to be satisfied

with the way things are. An institutional

and structural change can only happen

when our public leaders not only

understand what must be done, but

also has the integrity, humility, and

determination to bring this great nation

into the next horizon”

YAB Dato‟ Sri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak

8 October 2010


104

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

LAMPIRAN


105

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2020

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A


106

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PRESTASI PROJEK RMKe-9 & PRE

GambarRajah 1

GambarRajah 2


107

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PROJEK RMKe-10 KKR (Rolling Plan 1)

ANGGARAN

KOS (BILION)

BILANGAN

PROJEK

JUMLAH

PROJEK

SAMBUNGAN

RMKE-10

Jadual 1

JUMLAH

PROJEK

SAMBUNGAN

TAMBAHAN

RMKE-10

JUMLAH

PROJEK BARU

RMKE-10

3.93 0.36 4.06

147 85 54


108

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENERBITAN KKR

Inventori Rangkaian Jalan Utama Persekutuan

(2009)

Inventori rangkaian

Jalan Utama

Persekutuan ini

mengandungi semua

maklumat mengenai

Jalan Utama

Persekutuan, akta

yang berkaitan

dengan Jalan

Persekutuan, Senarai

Jalan Utama

Persekutuan, Peta

Rangkaian Jalan

Utama Persekutuan di setiap negeri bersama

dengan senarai laluan jalan dan maklumat di

setiap laluan Jalan Utama Persekutuan.

Inventori Rangkaian Jalan Persekutuan Felda

(Januari 2010)

Inventori rangkaian

Jalan Persekutuan

Felda ini mengandungi

semua maklumat

mengenai Jalan

Persekutuan Felda,

akta yang berkaitan

dengan Jalan

Persekutuan, Senarai

Jalan Persekutuan

Felda, Peta Rangkaian

Jalan Persekutuan

Felda di setiap negeri bersama dengan senarai

laluan jalan dan maklumat di setiap laluan Jalan

Persekutuan Felda.

Trip Generation 2010 (April 2010)

Kajian ini bertujuan

untuk menghasilkan

Manual Penjanaan

Perjalanan yang lebih

mantap bagi

dijadikan bahan

rujukan rasmi

kerajaan dalam

menghasilkan

permodelan

penjanaan

perjalanan.

Road Traffic Volume Malaysia 2009 (Jun 2010)

Kajian ini dijalankan

dua kali setahun

pada tiap-tiap tahun.

Kajian ini dijalankan

bagi mendapatkan

data trafik untuk

tujuan perancangan

jalan pada masa

hadapan.


109

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Penswastaan Lebuh Raya di Malaysia 2009

Diterbitkan untuk

memberi pendedahan

dan makluman

berkenaan lebuh raya di

Malaysia yang termasuk

di dalam kategori Jalan

Persekutuan yang bertol

di Malaysia

Pelan Tindakan Pelaksanaan Industrialised Building

System (IBS) Dalam Projek-Projek Kerajaan

Pelan Tindakan ini

merangkumi aktiviti

pelaksanaan IBS,

penguatkuasaan,

promosi, penyelarasan,

pemantauan dan lainlain

aktiviti sokongan

bagi meningkatkan

keupayaan

pelaksanaan IBS dalam

projek Kerajaan dan

industri pembinaan.

Roadmap for Industrialised Building System (IBS) in

Malaysia (2011 – 2015)

Penerbitan Roadmap

ini adalah sebagai

gambaran terhadap

dimensi baru industri

binaan negara,

daripada kaedah

pembinaan

konvensional kepada

kaedah pembinaan

yang lebih sistematik

dan mesra alam.

Pelan Induk Industri Pembinaan Malaysia 2006 -

2015

Pelan Induk ini

diterbitkan untuk

memastikan hala tuju

industri binaan negara

dalam memenuhi

keperluan dan

cabaran industri

binaan yang meliputi

tempoh 2006 – 2015.


Glosari

110

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

CIMP Construction Industry Master Plan

CIPAA Construction Industry Payment and Adjudication Act

CIS Centralised Information System

COW Clerk of Works

EE Energy Efficiency

EOT Extension of Time

ETC Electronic Toll Collection

HNDP Highway Network Development Plan

IBS Industrialised Building System

IRI International Rough Index

LCC Life Cycle Costing

MCIEA Malaysian Construction Industry Excellence Awards

MIIE Malaysia IBS International Exhibition

MLFF Multi Lane Free Flow

NeTI National e-Tendering Initiatives

PIMS Procurement Information Management System

PMA Polymer Modified Asphalt

PMO Programme Management Office

RP Rolling Plan

1RoC Single Registration of Contractor

SCORE SME Competitiveness Rating Exercise

SKWAK Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor

SO Supritending Officer

SOP Standard of Procedure

VM Value Management

VOP Variation of Price


111

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat

dalam pemberian input dan idea semasa persidangan dan seminar Pegawai-pegawai Kanan

Kementerian Kerja Raya dan Agensi sepanjang tahun 2009 hingga 2010 untuk menghasilkan Buku Pelan

Strategik Kementerian Kerja Raya 20112012.

Y. Bhg. Datuk Thomas George

Ketua Setiausaha

Kementerian Kerja Raya

Y. Bhg. Dato‟ Sri Ir. Dr. Judin bin Abdul Karim

Ketua Pengarah

Jabatan Kerja Raya Malaysia

Y. Bhg. Dato‟ Ir. Ismail bin Md. Salleh

Ketua Pengarah

Lembaga Lebuhraya Malaysia

Y. Bhg. Datuk Ir. Hamzah bin Hassan

Ketua Eksekutif

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha

Timbalan Ketua Pengarah

Pengurus Besar Kanan

Pengarah-pengarah Kanan

Setiausaha-setiausaha Bahagian

Pengarah-pengarah Cawangan/ Negeri

Ketua-ketua Unit

Pegawai-pegawai Kanan

Kementerian Kerja Raya Malaysia

Jabatan Kerja Raya Malaysia

Lembaga Lebuhraya Malaysia

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

Lembaga Jurutera Malaysia

Lembaga Arkitek Malaysia

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia


Penyumbang

112

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Chek Zainuddin bin Chek Jusoh

Izzuadi bin Ishak

Noerazlim binti Saidil

Nazri bin Darus

Ir. Noraini binti Bahri

Ahmad Farrin bin Mokhtar

Dirayah binti Dollah

Khairil Wari bin Abd. Rani

Muhamad Shah bin Osmin

Kamaruzaman bin Hussen

Taufikur Rahman bin Adnan

Nurul Ain Lew binti Abdullah

Zahrulafindi bin Zinil Abeden

Raha binti Mohd Yono

Muhd Ramizu bin Ab. Rahman

Nasrul Hakim bin Ghazali

Hany Azreen binti Shamsiruddin

Nur Izzati binti Marzuki

Abdul Hafiz bin Mohd Hatta

Nor Hasmiza binti Zawawi

Mohd Zul Qais bin Shahabudin

Shaharmilah Tharsini a/p Baniface

Juliana binti Baderi

Munira binti Mat Zain

Rusdi bin Mohamad

Muhammad Khairi bin Sulaiaman

Mohamad Suhainy bin Abdull Rahim

Azleen binti Jaludin

Muhamad Syarizal bin Zin Azman

Zaimasnizam bin Maspur

Abdul Jaiz bin Abdul Azizi

Diah binti Talib

Patricia Miranda


113

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t eK rEi Ma En N TkE eR IrAj a N Kr aE Ry Ja A R2 A0 Y1 A 1 M- A2020 L A Y S I A

Kementerian Kerja Raya Malaysia

Ministry Of Works Malaysia

Laman web: www.kkr.gov.my

E-mel: pro@kkr.gov.my

Tel: 03-2771 1100

Faks: 03-2711 1101

My SMS: REG MYSMS [Nama Penuh][No KP] & SMS ke 15888

Hotline Tel: 1 800 88 5004

Jabatan Kerja Raya

Laman web: www.jkr.gov.my

Telefon: 03-2691 9011

Faks: 03-26988187

E-mel: komunikasi@jkr.gov.my

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Laman web: www.cidb.gov.my

Tel: 03-2617 0200

Faks: 03-2671 0220

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

Laman web: www.llmnet.gov.my

Hotline: 1 800 88 7752

E-mel: aduan@llmnet.gov.my

Tel: 03-8337 3000

Faks: 03-8737 3555


114

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2020

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A

More magazines by this user
Similar magazines