Pelan Pengurusan Gajah Semenanjung Malaysia - Department of ...

wildlife.gov.my

Pelan Pengurusan Gajah Semenanjung Malaysia - Department of ...

Pelan Pengurusan Gajah Semenanjung malays a

KATA-KATA ALUAN

Pelan Pengurusan Gajah Semenanjung Malaysia n merupakan

pengemask n an Pelan Induk Pemul haraan Gajah Semenanjung

malays a yang telah d terb tkan pada tahun 1990. Pelan tersebut perlu

d kemask n kan setelah sek an lama d gunakan agar anya leb h relevan

dengan kehendak dan s tuas semasa, dengan harapan pengurusan gajah

d alaf baru n akan leb h ef s en dan berjaya. Penggunaan alat dan

kaedah yang beror entas kan sa ns dan teknolog , sepert penggunaan

satel t, pengkalan data, Geograph c Informat on System (GIS), anal s s

berkomputer dan sebaga nya, akan membantu ke arah produkt v t yang

opt ma. Namun beg tu kaedah-kaedah pengurusan yang d jalankan tetap

mengutamakan penj matan kos, s stemat k dan berdaya maju. Konservas

gajah juga perlu d selar kan dengan kehendak pelanggan yang mahukan

perkh dmatan yang ba k dar pada set ap kak tangan dan program yang

d jalankan. Pemahaman serta kesedaran awam tentang kepent ngan

konservas gajah d negara n juga boleh d t ngkatkan menerus programprogram

penerangan serta pend d kan yang boleh d susunatur dengan

kerjasama p hak-p hak yang terbab t dar semasa ke semasa. Penerb tan

pelan n menunjukkan kom tmen kerajaan menerus Jabatan PERHILITAN

mengusahakan konservas gajah dan konservas kepelbaga an b olog

yang la n d negara n .

Abd. RASid biN SAMSUdiN

KETUA PENGARAH

JAbATAN PERLiNdUNGAN HidUPAN LiAR

dAN TAMAN NEGARA (PERHiLiTAN)

diSEMbER 2006

JD119156 Title page 2.indd 2 3/22/07 12:38:57 PM

More magazines by this user
Similar magazines