Pelan Strategik Teknologi Maklumat 2011-2015, Pejabat Ketua

kehakiman.gov.my

Pelan Strategik Teknologi Maklumat 2011-2015, Pejabat Ketua

TERHAD

PERUTUSAN KETUA PENDAFTAR

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam 1 Malaysia.

Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia serta izinNya Pejabat

Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) Malaysia telah berjaya menyediakan

Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP) Mahkamah bagi 2011hingga 2015.

Penggunaan ICT di Mahkamah telah menjadi semakin penting dengan bermulanya

pelaksanaan era e-Kehakiman mulai tahun 2010. Di samping itu Mahkamah juga

mempunyai pelbagai aplikasi yang sedang digunapakai dan yang akan diperkenalkan.

Sehubungan dengan itu, ISP ini adalah penting sebagai panduan dan hala tuju

pembangunan dan pelaksanaan perkhidmatan ICT secara yang lebih tersusun, selaras

dan efektif.

Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima

kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung terutama

Pasukan Perunding MAMPU, BHEUU dan seterusnya Jawatankuasa ISP PKPMP yang

telah bekerja keras menjayakan ISP ini.

Mukasurat ( ii )

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Akhirnya saya berharap semua pihak yang terlibat dapat menghayati hala tuju ICT yang

telah ditetapkan dan seterusnya dapat memberikan komitmen yang tinggi serta berusaha

dengan lebih gigih agar semua inisiatif dan program yang berkaitan dapat diterjemahkan

dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT) masing-masing.

Sekian, Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamualaikum w.b.t

DATO’ HASHIM BIN HAMZAH

KETUA PENDAFTAR

MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Mukasurat ( iii )

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) PKPMP

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana PKPMP telah berjaya menyiapkan ISP 2011-

2015 secara dalaman dan dalam tempoh yang singkat serta dengan kos yang rendah.

Saya ingin merakamkan berbanyak-banyak penghargaan dan terima kasih kepada semua

pihak yang telah bertungkus-lumus menjayakan ISP ini terutamanya Y.Bhg Dato’ Dr

Zahari dan pasukannya dari MAMPU, wakil BHEUU dan seterusnya kepada semua rakan-

rakan Jawatankuasa ISP PKPMP. Saya percaya semua pihak juga telah dapat menimba

pengetahuan yang berguna di dalam menyiapkan pelan ini melalui dua (2) bengkel dan

beberapa kali mesyuarat dan perbincangan yang telah diadakan.

Saya sebagai CIO berpendapat bahawa ISP ini amat penting kepada PKPMP sebagai

panduan kepada Pejabat Ketua Pendaftar serta semua Pusat Tanggung Jawab termasuk

semua Pusat Kos di dalam melaksanakan apa-apa perkhidmatan ICT. ISP ini sebenarnya

merupakan pelengkap kepada Pelan Induk Strategik Mahkamah supaya apa-apa

perancangan perkhidmatan ICT adalah menyokong hala tuju visi dan misi PKPMP secara

keseluruhanya.

Mukasurat ( ii )

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

ISP 2011-2015 ini telah menggariskan empat (4) teras strategik dan sebelas (11) inisiatif

yang mengandungi tiga puluh enam (36) Program yang perlu direalisasikan dalam tempoh

lima (5) tahun ke arah mencapai visi dan misi PKPKP. Semua pihak berkaitan perlulah

memberi perhatian dan tumpuan yang penuh supaya segala perancangan dapat

dilaksanakan.

Sekian,

AL-BAISHAH BINTI HJ ABDUL MANAN

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Mukasurat ( iii )

TERHAD


TERHAD

PENGHARGAAN

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang

bersama-sama menjayakan projek ini. Kami berasa bersyukur kerana telah berjaya

menghasilkan projek ini dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Penghargaan terima kasih dan tahniah kepada Pasukan Pembangun ISP yang telah

berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan projek ini berjaya dan berjalan lancar.

Semangat berpasukan yang telah ditunjukkan oleh semua ahli pasukan perlu diteruskan

bagi menjayakan pelaksanaan projek yang telah dirancang. Insya-Allah, ISP PKPMP

2011-2015 ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam merancang

pelaksanaan projek ICT PKPMP pada masa hadapan.

Akhir sekali, semoga ISP ini dapat dijadikan rujukan dan dijayakan.

Sekian terima kasih.

Mukasurat ( iv )

TERHAD


TERHAD

BORANG SIGN OFF PROJEK

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Mukasurat ( v )

TERHAD


TERHAD

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PENGENALAN

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) Malaysia telah mengambil

inisiatif untuk membangunkan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP) PKPMP

2011-2015 selaras dengan Pelan Strategik PKPMP 2011-2015. Dokumen ISP PKPMP

ini menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan projek ICT di semua Mahkamah seluruh

Malaysia. ISP ini telah dibangunkan secara dalaman dengan bimbingan Pasukan

Perunding ISP MAMPU.

2. PENDEKATAN PROJEK

Pembangunan ISP PKPMP menggunakan metodologi Analisa, Strategi, Formulasi

(ASF) bagi mengenalpasti keperluan bisnes agensi dan seterusnya menetapkan visi,

misi dan teras strategik serta penghasilan inisiatif dan pelan tindakan ICT PKPMP bagi

tempoh lima (5) tahun iaitu 2011-2015. Metodologi ASF melalui tiga (3) fasa utama

iaitu :

Mukasurat ( vi )

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Metodologi ASF yang menggambarkan aliran proses dalam pembangunan ISP

PKPMP adalah seperti Rajah 1-3.

Rajah 1-3 : Metodologi ASF

Aktiviti-aktiviti utama dalam pembangunan ISP PKPMP adalah seperti yang

disenaraikan berikut:

i) Pengumpulan maklumat.

� Melaksanakan pengumpulan maklumat menerusi dokumen-dokumen

strategik dan bahan rujukan.

ii) Penilaian ke atas aplikasi, pangkalan data dan infrastruktur ICT semasa.

iii) Pelaksanaan dua (2) kajian Soal Selidik ke atas warga kerja dan pelanggan

PKPMP.

� Soal Selidik Kepuasan Pengguna bagi mengetahui tahap kepuasan

pengguna terhadap kemudahan ICT.

Mukasurat ( vii )

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

� Soal Selidik Pengurusan Perubahan bagi mengkaji tahap

keberkesanan pengurusan perubahan.

iv) Lab Persekitaran Bisnes dan ICT dan Pelan Tindakan.

� Lab telah dijalankan pada 28 - 30 Januari 2011.

� Lab ini bertujuan untuk mengenalpasti jurang (isu, cabaran dan

harapan) dari aspek bisnes dan ICT, inisiatif dan program ICT serta

pelan tindakan ICT.

v) Mesyuarat penyelarasan secara berkala antara perunding dengan PMO dan

pasukan-pasukan yang telah dibentuk bagi membincangkan perkembangan

aktiviti serta isu-isu berbangkit dan menyediakan laporan lengkap pada

setiap peringkat.

vi) Lab Pra-Penulisan Dokumen PKPMP

� Dilaksanakan pada 11 Februari 2011.

� Persediaan sebelum penyediaan akhir dokumen di lab seterusnya.

vii) Lab Penulisan Dokumen PKPMP

� Dilaksanakan pada 18 - 20 Februari 2011.

� Penyediaan dokumen akhir ISP PKPMP.

viii) Penyerahan Draf Dokumen pada 28 Februari 2011.

ix) Exit Conference telah diadakan pada 26 April 2011

Mukasurat ( viii )

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Bagi memastikan keberkesanan serta kejayaan pelaksanaan projek pembangunan ISP

PKPMP, satu (1) struktur tadbir urus telah diwujudkan iaitu Jawatankuasa ISP dan

disokong oleh Pejabat Pengurusan Projek (PMO) serta empat (4) unit Pasukan Kerja.

Mukasurat ( ix )

TERHAD


TERHAD

3. VISI, MISI DAN OBJEKTIF PKPMP

Visi dan misi Jabatan ditunjukkan seperti berikut:

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Objektif Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia adalah seperti

dibawah:

Visi

Menjadi Badan Kehakiman

Yang Bebas dan Dihormati

Mukasurat ( x )

Misi

Memastikan Pentadbiran

Badan Kehakiman

dilaksanakan dengan adil

dan efisien

Memastikan khidmat sokongan perundangan adalah

cekap dan berkesan untuk membolehkan mahkamah

menyelesaikan kes dengan lancar dan licin.

Memastikan mahkamah mempunyai sumber manusia,

kewangan, kemudahan fizikal, peralatan dan perkhidmatan

teknologi maklumat yang mencukupi dan sesuai untuk

melaksanakan fungsi dan tugasnya

TERHAD


TERHAD

4. VISI DAN MISI ICT

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Bagi menetapkan visi dan misi ICT, ia perlu mendukung visi dan misi PKPMP agar

ianya dapat dicapai dengan jayanya. Berikut merupakan visi dan misi ICT yang telah

dipersetujui:

VISI ICT

ICT pemacu kecemerlangan penyampaian

perkhidmatan badan kehakiman yang unggul

MISI ICT

a) Memantapkan program ICT berteraskan prasarana

dan aplikasi yang bersepadu, dinamik dan efektif.

b) Memperkukuhkan budaya kerja dan tadbir urus

ICT bagi membentuk modal insan yang efisien,

kreatif dan inovatif.

Mukasurat ( xi )

TERHAD


TERHAD

5. TERAS STRATEGIK ICT

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PKPMP telah menetapkan empat (4) teras strategik ICT untuk memacu hala tuju ICT

sebagaimana yang telah ditetapkan menerusi Visi dan Misi ICT PKPMP.

TERAS 1

Pemantapan Infrastruktur

Yang Pantas, Terkini Dan Selamat

OBJEKTIF

1. Meningkatkan prestasi capaian untuk

menggalakkan penggunaan ICT yang

lebih menyeluruh.

2. Mengukuhkan kawalan perkhidmatan

dan polisi keselamatan ICT bagi

membentuk budaya kerja berprestasi

tinggi.

3. Menyeragamkan infrastruktur ICT secara

kos

Pemantapan

efektif bagi

Pembudayaan

memastikan kelancaran

ICT

dan

Warga Mahkamah

kebolehcapaian

Dan Pelanggan

rangkaian

berteknologi tinggi.

TERAS 3

Pemantapan Infrastruktur

Yang Pantas, Terkini Dan

Selamat

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kesedaran ICT menerusi

program pengurusan perubahan kepada

staf mahkamah dan pelanggan.

2. Meningkatkan kompetensi ICT secara

berterusan dengan sokongan bersepadu

dari pengurusan atasan.

TERAS STRATEGIK ICT

Mukasurat ( xii )

TERAS 2

Pengukuhan Aplikasi Yang

Bersepadu, Berkesan Dan

Selamat

OBJEKTIF

1. Meningkatkan integrasi dan penyatuan

aplikasi bagi menggalakkan perkongsian

maklumat.

2. Meningkatkan penggunaan aplikasi

dengan lebih efisien dan efektif.

3. Memperkukuhkan keselamatan aplikasi

bagi menjamin kebolehpercayaan dan

integriti maklumat.

TERAS 4

Pemantapan Tadbir Urus ICT Yang

Menyeluruh

OBJEKTIF

1. Memperkukuhkan dasar ICT mengikut

amalan terbaik selaras dengan

keperluan semasa dan kehendak

pelanggan.

2. Menambahbaik pengurusan organisasi

ICT bagi memastikan Tadbir Urus ICT

yang mantap.

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

6. PENJAJARAN STRATEGIK BISNES DAN STRATEGIK ICT

Teras Strategik ICT PKPMP telah dijajarkan kepada Teras Strategik PKPMP seperti

ditunjukkan.

Mukasurat ( xiii )

TERHAD


TERHAD

7. INISIATIF STRATEGIK ICT

Pemantapan Infrastruktur

Yang Pantas, Terkini Dan

Selamat

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Berpandukan kepada empat (4) teras strategik ICT yang dibentuk, sebanyak 11 inisiatif

dan 35 program ICT telah dikenalpasti sebagai strategi dalam pengukuhan

pelaksanaan ICT PKPMP bermula tahun 2011-2015.

TERAS

STRATEGIK

TERAS

1

TERAS

2

Pengukuhan Aplikasi Yang

Bersepadu, Berkesan Dan

Selamat

TERAS 3

Pemantapan Pembudayaan

ICT Warga Mahkamah Dan

Pelanggan

TERAS 4

Pemantapan Tadbir Urus

ICT Yang Menyeluruh

Pemerkasaan keupayaan infrastruktur ICT & komunikasi

emantapan Infrastruktur

Mukasurat ( xiv )

INISIATIF

Pengukuhan & kawalan keselamatan maklumat

Pengukuhan sistem e-Kehakiman

Pengawalan kualiti dan keselamatan aplikasi

Penambahbaikan aplikasi berdasarkan perubahan

persekitaran dan keperluan pengguna

Pembangunan aplikasi baru yang memenuhi keperluan

pengguna

Pelan latihan ICT

Peningkatan kesedaran dan pengiktirafan ICT

Pemantapan Tadbir Urus ICT

Pengukuhan Struktur Organisasi ICT

Menjalankan audit penggunaan ICT

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

8. PEMETAAN INISIATIF STRATEGIK ICT DENGAN RANGKA KERJA STRATEGI ICT

SEKTOR AWAM

Inisiatif ICT PKPMP ini dirangka selari dengan halatuju ICT kerajaan. Inisiatif ini adalah

selaras dengan komponen dalam Rangka Kerja Strategik ICT Sektor Awam. Rajah

dibawah menunjukkan pemetaan ini.

Community Applications

� eResiT

� e-Kehakiman

(e-Filing)

� eRating

Agency Specific

Applications

� e-Kehakiman (CMS)

� e-Kehakiman (CRT)

� Emel

� eSPEK

� Sistem Pintar

Mahkamah

� Sistem Pemantauan

Kontrak

� ICT Helpdesk System

� Sistem Penempahan

� MyMeeting

� Sistem Kedatangan

eHadir

VISI & MISI PKPMP

Mukasurat ( xv )

Gateway

� Portal PKPMP

Enterprise Wide Application

� EG Applications

Knowledge Management

� Knowledge

repository

� Business Intelligent

System (BIS)

Enabling Environment Components:

� JK Pemandu e-Kehakiman, JPICT, JK Pengguna, JK Teknikal e-Kehakiman, JK Laman Web Kehakiman,

JK Latihan ICT

� Central Systems ( Back-up system, Env monitoring system, Helpdesk system, Exchange,

Active Directory (AD) )

� Information Security Management System (ISMS)

� 1Gov*Net

� Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik Akta 2007, Data Dictionary Sektor Awam (DDSA), Dasar Keselamatan

ICT, Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP), Garis Panduan Pengurusan Keselamatan ICT Sektor

Awam Malaysia (MyMIS), Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 (Rangka Dasar Keselamatan Teknologi

Maklumat Dan Komunikasi Kerajaan), The Malaysian Govt Interoperability Framework For Open

Source Software (MyGIFOSS)

TERHAD


TERHAD

9. PELAN TINDAKAN

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Pelan tindakan digariskan secara terperinci dengan butiran mengenai Aktiviti, Sasaran

Program, Faktor Kejayaan Kritikal, Jangka Masa, Pemilik Program dan Petunjuk

Prestasi Utama (KPI) bagi setiap Program ICT.

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Mengikut Program Bagi Teras 1

PROGRAM

Peningkatan keupayaan rangkaian

LAN;

� Perkakasan rangkaian

(firewall, switch)

� Perisian rangkaian (Traffic

Analyzer, dan lain-lain)

� Konsolidasi LAN

Migrasi rangkaian WAN kepada

1Gov*Net

Penyediaan Pusat Data yang lengkap

� Bilik yang sesuai

� Penghawa dingin

� CCTV & Access Card

Mukasurat ( xvi )

MAC 2011

Kertas cadangan yang diluluskan

OKT 2011

Zon A - Perlis, Perak, Kedah, P.Pinang

DIS 2011-JAN 2012

Zon B - Selangor, Kuala Lumpur, Johor,

Melaka, Negeri Sembilan

FEB 2011

Zon C - Pahang, Terengganu, Kelantan

APRIL 2011

Zon D - Sabah, Sarawak

JAN 2011

Laporan kajian rangkaian

APRIL 2011

Proses perolehan selesai

OKT 2011

Migrasi selesai

FEB 2012

Roll Out selesai

JUN 2013

Kajian selesai

KPI

DIS 2014

Proses perolehan selesai di 80 lokasi

DIS 2015

Proses perolehan selesai bagi baki 56

lokasi

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PROGRAM KPI

Pengukuhan perkakasan dan perisian

ICT untuk Automasi Pejabat

PERKAKASAN

� Server

� PC

� Pencetak

� Pengimbas

� Projektor

� Kemudahan peralatan backup &

restore

PERISIAN

� Webmail

� Log

� Antivirus

� Active Directory

� Perisian automasi pejabat

Penyelenggaraan perkakasan dan

perisian

� Perkakasan ICT

� Pusat Data / DRC

� Perisian

Pembangunan Pusat Pemulihan

Bencana (DRC)

Mukasurat ( xvii )

JUN 2011

Satu dokumen Pelan Perancangan

Kapasiti disediakan

OGOS – DIS 2011

Kelulusan pengurusan, penyediaan

spesifikasi dan perolehan

JAN 2012

25% pembekalan perkakasan &

perisian

JAN 2013

25% pembekalan perkakasan &

perisian

JAN 2014

25% pembekalan perkakasan &

perisian

JAN 2015

25% pembekalan perkakasan &

perisian

MAC 2011

Kelulusan Bahagian Pengurusan

JUN 2011

Penyediaan spesifikasi dan perolehan

JULAI 2011 & JULAI 2013

Perlantikan pembekal

SETIAP DIS (2011-2015)

Laporan penyelenggaraan

DIS 2011

Pembangunan selesai

Setiap 2 tahun

Simulasi DRC

Setiap 2 Tahun

Laporan penilaian

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PROGRAM KPI

Pengukuhan Backup & Restore untuk

aplikasi utama:

� CRT

� e-Kehakiman

� eSKHD

� Aplikasi Dalaman

Penilaian risiko berasaskan Garis

Panduan HiLRA & MyRAM

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Mengikut Program Bagi Teras 2

PROGRAM

Perluasan sistem e-Kehakiman

Semenanjung dan e-Kehakiman

Sabah dan Sarawak

Mukasurat ( xviii )

JUN 2012

Kajian selesai

SEP 2012

Kelulusan pengurusan , penyediaan

spesifikasi dan perolehan

SETIAP NOV (2012-2015)

Latihan

SETIAP NOV (2012-2015)

Pengujian perkakasan

SETIAP MAC (2013 & 2015)

Aktiviti penilaian oleh MAMPU

SETIAP MEI (2013 & 2015)

Laporan penilaian HiLRA & MyRAM

KPI

Julai 2011

Satu hasil penilaian dan

kajian peluasan

Ogos 2011

Kelulusan JPICT dan MAMPU

Okt - Dis 2011

Perluasan ke 13 lokasi terpilih dan

pemasangan CRT di 50 bilik bicara

(fasa 2)

Jan - Mac 2012

Perluasan ke 10 lokasi yang mempunyai

Mahkamah Sesyen (fasa 3)

Jun - Dis 2012

Perluasan ke baki lokasi tertakluk

kepada hasil penilaian dan kajian (fasa

4)

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PROGRAM KPI

Penyelenggaraan sistem e-Kehakiman

Pembangunan Sistem Pengurusan

Hasil dan Deposit (eResiT)

Mukasurat ( xix )

Januari 2012

Kelulusan daripada JPICT

Apr 2012 – Mac 2013

Penyelenggaraan sistem e-Kehakiman

fasa 1 kali pertama

Feb 2013 – Mac 2014

Penyelenggaraan sistem fasa 2

Apr 2013 – Mac 2014

Penyelenggaraan sistem fasa 1 kali

kedua dan penyelenggaraan sistem

fasa 3

Mac 2014 – Dis 2015

Penyelenggaraan sistem semua fasa

Jan 2012 – Dis 2015

Penyelenggaraan sistem

Integrated Court System (ICS) Sabah

dan Sarawak

Feb 2011

Satu (1) Kajian Risk Analysis

Jun 2011

Satu (1) laporan kajian diluluskan oleh

JPICT dan JTICT

Sept 2011

Kelulusan sistem oleh Akauntan

Negara

Dis 2011

Pembangunan sistem dimulakan

Ogos 2012

Migrasi data untuk tujuh (7) lokasi

mahkamah

Okt 2012

Pelaksanaan perintis eResiT di tujuh

(7) lokasi

Feb 2013 - Dis 2013

Migrasi dan pelaksanaan eResiT di

126 lokasi

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PROGRAM KPI

Sistem eSPEK

(Penyatuan Modul Waran Tangkap

Dan Notis Kepada Penjamin

Berkomputer dalam eSPEK)

Penambahbaikan portal kepada portal

interaktif

Perslaksanaan kawalan kualiti serta

pengukuhan ciri- ciri keselamatan

aplikasi

Pembangunan aplikasi untuk

menyokong strategi bisnes

� Dynamic Reporting/Business

Intelligent System (BIS)

Mukasurat ( xx )

Mac 2011

Hasil kajian kebolehlaksanaan

disediakan

Julai 2011

Perlaksanaan eSPEK online

Ogos 2011- Dis 2011

Perluasan ke 107 lokasi

April 2011

Portal selesai ditambahbaik

Impak

Meningkatkan kedudukan dalam

penilaian portal/laman web oleh MDEC

Laporan ujian pencerobohan yang

diluluskan 2 kali setahun

Impak

Pencerobohan sifar

Februari 2012

Penyediaan tender

April 2012

Pelantikan pembekal

Januari 2013

Dashboard System sedia digunakan

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PROGRAM KPI

Perlaksanaan Information Security

Management System (ISMS)

Pembangunan aplikasi pemantauan:

Sistem Pemantauan Kontrak

Mukasurat ( xxi )

Disember 2012

Pelan ISMS disediakan

Jun 2013

Pengiktirafan ISMS

Mac 2012

Hasil kajian kebolehlaksanaan

disediakan

Ogos 2012

Satu (1) sistem pemantauan sedia

digunakan

ICT Helpdesk System Mac 2011

Laporan kajian kebolehlaksanaan

disediakan dan diluluskan

April 2011

Penyediaan tender

Jun 2011

Perlantikan pembekal

Disember 2011

Sistem Helpdesk sedia digunakan

eRating Januari 2012

Hasil kajian kebolehlaksanaan

disediakan

Mac 2012

eRating sedia digunakan

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PROGRAM KPI

Pembangunan Aplikasi Sokongan:

Sistem Penempahan

Mukasurat ( xxii )

November 2011

Hasil kajian kebolehlaksanaan

disediakan

Mac 2012

Satu sistem penempahan sedia

digunakan

MyMeeting Ogos 2011

Satu sistem MyMeeting sedia

digunakan

Sistem Kedatangan Jun 2012

Laporan kajian kebolehlaksanaan

disediakan dan diluluskan

Knowledge Repository

Julai 2012

Penyediaan tender

September 2012

Perlantikan pembekal

Mac 2013

Sistem Kedatangan sedia digunakan

Jun 2011

Laporan kajian kebolehlaksanaan

disediakan dan diluluskan

Julai 2011

Penyediaan tender

September 2011

Perlantikan pembekal

Mac 2012

Knowledge Repository sedia

digunakan

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Mengikut Program Bagi Teras 3

PROGRAM KPI

Pembangunan Pelan Latihan ICT

2012 - 2015

Pelaksanaan Pelan Latihan ICT

2012 - 2015

Anugerah Tokoh ICT PKPMP /

Laman Web Jabatan

Lawatan ke agensi yang mempunyai

aplikasi ICT terbaik

Mukasurat ( xxiii )

Satu (1) dokumen Pelan Latihan ICT

Setiap Tahun

ICT Personel

Lima (5) sesi latihan teknikal ICT

setahun

Non ICT Personel

Lapan (8) sesi latihan aplikasi setahun

Tujuh (7) sesi latihan perisian

automasi pejabat setahun

Satu (1) kali setahun

Satu (1) kali setahun

Satu (1) dokumen laporan lawatan

dihasilkan

Seminar Technology Update Dis 2011-2015

Satu (1) kali setahun

Satu (1) dokumen laporan aktiviti

TERHAD


TERHAD

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Mengikut Program Bagi Teras 4

PROGRAM KPI

Mewujudkan Dasar ICT yang

komprehensif

Penilaian keberkesanan jawatankuasa

sedia ada dan pewujudan

jawatankuasa baru.

Jawatankuasa sedia ada adalah:-

� Jawatankuasa Pemandu ICT

(JPICT)

� Jawatankuasa Pengguna e-

Kehakiman

� Jawatankuasa Teknikal e-

Kehakiman

� Jawatankuasa Laman Web

Kehakiman

� Jawatankuasa kerja/pengguna

eSKHD.

Jawatankuasa baru adalah:-

� Jawatankuasa Latihan ICT

Semakan semula Terma Rujukan

jawatankuasa sedia ada.

Jawatankuasa sedia ada adalah:-

� Jawatankuasa Pemandu ICT

(JPICT)

� Jawatankuasa Pengguna e-

Kehakiman

� Jawatankuasa Teknikal e-

Kehakiman

� Jawatankuasa Laman Web

Kehakiman

� Jawatankuasa kerja/pengguna

eSKHD.

Mukasurat ( xxiv )

Jun 2011

Satu Dasar ICT PKPMP yang

komprehensif diwujudkan

Laporan penilaian keberkesanan

jawatankuasa sedia ada disediakan

Laporan Kajian kemungkinan

pewujudan jawatankuasa baru

disediakan

Jawatankuasa Latihan ICT ditubuhkan

beserta satu terma rujukan ICT

disediakan dan keahlian

Lima (5) Terma Rujukan ICT yang

telah dikemaskini disediakan

TERHAD


TERHAD

10. PELAN PELAKSANAAN

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PROGRAM KPI

Semakan semula Dasar, Prosedur

Tetap Operasi(SOP) dan garis

panduan ICT

Dasar Keselamatan ICT

Garis Panduan Mengenai Tatacara

Penggunaan Internet dan Email

PKPMP

Garis panduan penggunaan audio

conferencing

Pemantapan tadbir urus pelaksanaan

ICT dengan mengambil kira program

perubahan pengurusan

Kajian Penambahbaikan Struktur

Organisasi ICT

Pelaksanaan Penambahbaikan

Struktur Organisasi ICT

Pemantauan peningkatan penggunaan

ICT

Program-program ICT yang dirancang untuk dilaksanakan dalam ISP PKPMP bagi

tempoh lima (5) tahun mulai 2011 adalah selari dan menyokong keperluan dan hala

tuju Pelan Strategik PKPMP. Pelan pelaksanaan ISP PKPMP ini perlulah dipantau dan

dikaji semula secara berkala bagi memastikan penjajaran semula dengan hala tuju

untuk mencapai visi dan misi PKPMP.

Mukasurat ( xxv )

Satu (1) dokumen dasar yang telah

dikemaskini

Dua (2)

Terma garis panduan ICT dikemaskini

Laporan pelaksanaan program empat

(4) kali setahun (JPICT)

Kertas cadangan pengukuhan

perjawatan diluluskan oleh Jabatan

dan Agensi Pusat

Pengisian 95% perjawatan skim

Teknologi Maklumat (Skim ’F’)

1 kali setiap tahun.

Laporan audit diluluskan oleh

pengurusan tertinggi PKPMP

TERHAD


TERHAD

11. FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL

a) Peruntukan Kewangan

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Bajet atau sumber kewangan yang mencukupi merupakan asas utama bagi

memastikan program yang dirancang mencapai sasaran;

b) Pengetahuan dan Kepakaran

Keperluan personel ICT yang pakar dan mahir dalam pelbagai bidang

(multiskilled) seperti pengurusan projek, pengurusan aplikasi, pangkalan

data, pembangunan infrastuktur dan keselamatan ICT serta sentiasa peka

dengan teknologi terkini adalah sangat penting. Oleh yang demikian, PKPMP

perlu mengkaji keperluan perjawatan dan latihan kepada pegawai bagi

memenuhi keperluan tenaga kerja dan kemahiran dalam melaksanakan

program yang telah dirancang. Ketepatan pemilihan teknologi berdasarkan

trend ICT semasa juga perlu diambil kira dalam merancang dan membangun

aplikasi yang berimpak tinggi di samping penyediaan prasarana ICT yang

bercirikan:

i) Kebolehsediaan yang tinggi (High Availability).

ii) Kebolehpercayaan tinggi (High Reliability).

iii) Keselamatan tinggi (Highly Secured).

iv) Berkapasiti tinggi (High Capacity).

c) Kelulusan Jawatankuasa

Kelulusan jawatankuasa diperingkat JPICT diperlukan dalam pelaksanaan

infrastruktur dan pembangunan aplikasi. Oleh itu, penyediaan kertas

cadangan yang lengkap perlu disediakan bagi tujuan bekenaan.

Pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan projek dilakukan

dalam masa yang telah dirancang.

Mukasurat ( xxvi )

TERHAD


TERHAD

d) Komitmen

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Komitmen merupakan salah satu aspek kritikal kejayaan yang boleh dilihat

daripada pelbagai aspek seperti:

i) Komitmen Pengurusan Tertinggi dan Pengurusan Organisasi

Penglibatan pihak pengurusan tertinggi yang peka dengan keperluan

dan kepentingan ICT merupakan faktor kritikal untuk kejayaan

pelaksanaan program ICT di agensi. Pengurusan organisasi dan

pengurusan ICT yang mantap memainkan peranan penting sebagai

perancang dan penggerak ICT di PKPMP. Komitmen yang

berterusan daripada pihak pengurusan akan memberi impak terhadap

pengurusan perubahan (change management) yang efektif.

ii) Komitmen Masa

Jangkamasa yang dianggarkan bagi melaksanakan setiap program

perlu memenuhi faktor sumber seperti yang dinyatakan (kewangan,

manusia, kepakaran dan kemudahan) untuk menjanjikan pelaksanaan

yang tepat dan efektif.

iii) Komitmen Warga PKPMP

Selain itu, komitmen warga PKPMP yang terdiri daripada kakitangan

ICT dan bukan ICT sangat penting dalam membentuk budaya kerja

yang berorientasikan ICT. Warga PKPMP perlu memahami impak

dan perubahan yang diperlukan dan bersama-sama membantu

melaksana program ICT tersebut.

Mukasurat ( xxvii )

TERHAD


TERHAD

12. PENUTUP

PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (20112015)

PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Adalah diharapkan ISP PKPMP 2011-2015 yang telah dibangunkan ini dapat difahami,

dihayati dan dilaksanakan bagi merealisasikan hasrat PKPMP bagi

mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan PKPMP bertaraf dunia.

Mukasurat ( xxviii )

TERHAD

More magazines by this user
Similar magazines