PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

docs.jpa.gov.my

PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

PELAN STRATEGIK

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

2011-2015

JPA PENERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


K

a

n

d

u

n

g

a

n

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Perutusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iii

Tujuan Pelan Strategik JPA 2011-2015 1

Ringkasan Eksekutif 2

Metodologi 3

Sejarah Penubuhan 4

Carta Organisasi 5

Nilai-nilai Teras 6

Kuasa dan Undang-undang 8

Objektif 10

i


ii Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Pelanggan dan Stakeholders 12

Visi, Misi dan Slogan 13

Agenda Transformasi Negara 14

Cabaran dan Implikasi dalam Perkhidmatan Awam 19

Hala Tuju JPA 2011-2015 21

Pelan Tindakan 25

Memandang ke Hadapan 55

K

a

n

d

u

n

g

a

n


PERUTUSAN KETUA PENGARAH

PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Alaf 21 menuntut transformasi dalam agenda

pentadbiran negara ke arah merealisasikan aspirasi

Wawasan 2020. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

selaku agensi pusat yang bertanggungjawab terhadap

pengurusan sumber manusia dalam Perkhidmatan

Awam negara tidak ketinggalan dalam menyahut

agenda transformasi ini dan bersedia untuk menerajui

perubahan Perkhidmatan Awam. Justeru JPA amat peka

dan prihatin terhadap segala ekspektasi stakeholders,

implikasi semasa dan cabaran yang mendatang,

khususnya agenda nasional terkini iaitu Rancangan

Malaysia KeSepuluh (RMKe-10), Program Transformasi

Kerajaan (GTP), Model Baru Ekonomi (MBE) dan

Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian

Diutamakan (1Malaysia). Ekspektasi, cabaran dan

implikasi ini memerlukan dasar, strategi dan amalan

pengurusan sumber manusia yang mantap dan mampan

serta mendorong JPA agar sentiasa bersedia untuk

mengkaji, menambah baik dan melaksanakan elemenelemen

tersebut bagi menjadikannya lebih relevan.

Sehubungan itu, Pelan Strategik JPA 2011-2015 ini

dirangka bagi menjelaskan hala tuju strategik untuk

tempoh lima tahun yang sejajar dan menyokong dasardasar

utama Kerajaan. Pelan ini juga mengandungi

strategi dan inisiatif serta program kerja yang diharap

dapat memberi impak kepada semua stakeholders.

Semoga pelan ini menjadi petunjuk dan juga hala tuju

kepada warga JPA dalam melaksanakan program yang

telah dirancang bagi mencapai matlamat organisasi dan

secara langsungnya membantu Kerajaan mendukung

Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian

Diutamakan.

Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

iii


1 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

TUJUAN PELAN STRATEGIK JPA

2011-2015

Dokumen ini menyatukan semua strategi dan inisiatif yang

telah dirancang oleh JPA sebagai Pengurus Sumber Manusia

Perkhidmatan Awam untuk diselaraskan dan dilaksanakan

secara sistematik dan bersepadu bagi mencapai matlamat

yang telah ditetapkan

Dokumen ini akan menjadi rujukan utama JPA bagi

menentukan pelaksanaan aktiviti setiap bahagian JPA

adalah selaras dengan hala tuju strategik JPA secara

keseluruhan

Dokumen ini memusatkan segala komitmen dan fokus

seluruh warga JPA bagi menjayakan visi dan misi organisasi

dan seterusnya Misi Nasional


RINGKASAN EKSEKUTIF

P elan Strategik JPA 2011-2015

ini merupakan dokumen hala

tuju JPA yang dijadikan sebagai

garis panduan bagi mencapai

matlamat yang telah ditetapkan.

Dokumen ini juga merupakan

salah satu usaha JPA dalam

mencipta dan membentuk hala

tuju yang dinamik, budaya

k e r j a y a n g u n g g u l s e r t a

identitinya yang tersendiri

bagi menjadi pengurus sumber

manusia Perkhidmatan Awam

yang strategik, cekap, telus

serta berinovasi melalui

penggemblengan tenaga dan

sumber yang efisien.

Pelan Strategik ini dijajarkan

s e i r i n g d e n g a n a g e n d a

transformasi kerajaan iaitu

1Malaysia, GTP, MBE dan

RMKe-10.

Berdasarkan pelbagai

perubahan persekitaran yang

kompleks dan tidak menentu,

Pelan Strategik ini turut

mengimbas dan menganalisis

cabaran-cabaran dan

implikasi-implikasinya kepada

perkhidmatan awam.

Seterusnya, Pelan Strategik

ini merumuskan hala tuju

y a n g d i h a s i l k a n k e p a d a

enam Teras Strategik. Hala

tuju tersebut diterjemahkan

dalam pelan tindakan yang

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

menggariskan strategi-strategi

dan program-program khusus

yang mampu memperkukuhkan

dan meningkatkan keupayaan

serta kompetensi perkhidmatan

awam di samping berupaya

m e r e a l i s a s i k a n a g e n d a

pembangunan sumber manusia

perkhidmatan awam.

Pelan Strategik JPA 2011-2015

menggambarkan JPA sebagai

agensi peneraju perkhidmatan

awam yang sentiasa memastikan

penyampaian perkhidmatan

berkualiti tinggi dan mempunyai

nilai yang diharapkan oleh

stakeholders dan pelanggan

JPA. Kualiti dan nilai yang

cemerlang ini pastinya akan

mengukuhkan peranan JPA

dalam menguruskan sumber

manusia bagi perkhidmatan

awam. Pengurusan sumber

manusia yang mantap

akan menjurus kepada

kecemerlangan perkhidmatan

awam dan menyumbang kepada

kesejahteraan rakyat dan

sekali gus kepada kemakmuran

negara.

2


3 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

METODOLOGI

Pembangunan Pelan Strategik JPA 2011-2015 ini mengambil kira beberapa

dokumen penting dan proses kerja iaitu:

• RMKe-10, GTP dan MBE

• Mengkaji semula pelan strategik JPA terdahulu


Maklumat-maklumat dari Bengkel Technical Working Group (TWG) 6,

RMKe-10

• Amalan-amalan terbaik dari negara-negara luar

• Input yang diterima dari bahagian-bahagian di JPA

Hala tuju strategik JPA digariskan melalui beberapa analisis seperti berikut:

• Analisis matlamat, fungsi, visi dan misi serta mandat sedia ada

• Keperluan stakeholders dan pelanggan

• Cabaran dan implikasi kepada perkhidmatan awam


SEJARAH PENUBUHAN

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

1934 - Malayan Establishment Office (MEO) ditubuhkan

di Singapura

1946 - Pejabat MEO dipindahkan ke Kuala Lumpur

1954 - Fungsi-fungsi MEO digabungkan dengan

Establishment Division Federal Treasury dan

dinamakan sebagai Federal Establishment Office

(FEO)

1967 - FEO ditukar nama kepada Federal Establishment

Office of Malaysia (FEOM)

15 Ogos 1968 - Dikenali sebagai Jabatan Perkhidmatan Awam

Malaysia (JPA) sehingga kini

(Gelaran penerajunya telah ditukar kepada Ketua

Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia mulai 7

Oktober 1968)

4


5 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

CARTA ORGANISASI

Program

Perancangan

Sumber Manusia

Bahagian

Perancangan,

Penyelidikan &

Korporat

Ketua Pengarah Perkhidmatan

Awam

Program

Pembangunan

Sumber Manusia

Tim. Ketua

Pengarah

Perkhidmatan

Awam

(Pembangunan)

Bahagian

Pembangunan

Organisasi

Bahagian

Perkhidmatan

Bahagian Saraan

Bahagian

Pembangunan

Modal Insan

Program Operasi

Sumber Manusia

Tim. Ketua

Pengarah

Perkhidmatan

Awam (Operasi)

Institut Tadbiran

Awam Negara

Bahagian Pasca

Perkhidmatan

Bahagian

Pengurusan

Maklumat

Bahagian

Pengurusan

Psikologi

Bahagian Khidmat

Pengurusan

Penasihat

Undang-undang

Unit Audit

Dalam


NILAI-NILAI TERAS

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Perkongsian nilai oleh warga JPA merupakan asas dalam melaksana tugas

dan tanggungjawab yang diamanahkan. Nilai-nilai ini merupakan asas

kebolehpercayaan dan amanah yang akan menjadikan JPA sebuah organisasi yang

mantap secara keseluruhannya. Nilai-nilai teras akan menjadi pegangan bersama

ke arah mencapai Wawasan 2020.

BERTINDAK SEBAGAI SATU PASUKAN

Warga JPA sentiasa bersatu dan bekerjasama ke arah melaksanakan

tanggungjawab dan amanah selaras dengan visi, misi dan objektif Jabatan dalam

menyokong agenda transformasi negara.

KECEMERLANGAN DAN KEUNGGULAN

Warga JPA sentiasa mempamerkan budaya kecemerlangan dan keunggulan

dalam penyampaian perkhidmatan. Ini akan menjamin kualiti kerja terbaik dan

peningkatan kepercayaan serta keyakinan stakeholders dan pelanggan terhadap

Jabatan.

PROFESIONALISME

Warga JPA sentiasa berpegang pada ciri-ciri profesionalisme dalam

melaksanakan tugas dengan memberi keutamaan kepada kepentingan

Perkhidmatan Awam, bertanggungjawab terhadap pencapaian dan mutu

perkhidmatan serta komited memberikan perkhidmatan yang terbaik.

6


7 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

BERHEMAH DAN BERWIBAWA

Warga JPA sentiasa berhemah dan berwibawa dengan mengamalkan sifat-sifat

terpuji, cepat menyesuaikan diri dalam semua keadaan, bersedia menerima

kritikan dan teguran, memelihara penampilan dan sentiasa berbudi bahasa.

BERILMU MELALUI PEMBELAJARAN BERTERUSAN

Warga JPA sentiasa meningkatkan ilmu melalui pembelajaran berterusan. Ia

diterapkan melalui amalan perkongsian ilmu, mempelajari amalan terbaik

serta menyuntik pelbagai kemahiran untuk memberikan perkhidmatan terbaik

kepada pelanggan.


Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

KUASA DAN UNDANG-UNDANG

Kuasa pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam yang dijalankan oleh

JPA adalah berlandaskan peruntukan undang-undang berikut:

1

Perlembagaan Persekutuan Bahagian 10 – Perkhidmatan

Awam

2 Akta Prosedur Kewangan 1957

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969

Perintah-perintah Am (Bab B,C,E,F dan G)

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Pangkat dan Penamatan) 2005

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan

Tatatertib) 1993, Pindaan 1995, 1996, 2002, 2006 dan 2007

Akta Pencen 1980, Pindaan 1992, 2008 dan 2009

Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238)

Peraturan-peraturan Pencen 1980

Akta Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan

1980 (Akta 239), Pindaan 2008 dan 2009

Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah

Sekali di bawah Seksyen 22A, Akta Pencen 1980

8


9 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah

Sekali di bawah Seksyen 25, Akta Pencen Pihak-pihak

Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980

Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45) dan Pindaan 2009

Akta Saraan Ahli Parlimen 1980 (Akta 237)

Akta Perwakilan Kuasa 1956 (Akta 358)

The Mental Disorders Ordinance 1952

Akta Kaunselor 1998 (Akta 580)

Peraturan-peraturan Kenaikan Pangkat Perkhidmatan

Pelajaran, 1974

Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam

Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam


OBJEKTIF

1

2

3

4

5

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Merasionalisasi saiz Perkhidmatan Awam melalui perancangan

sumber manusia yang sistematik dan berstruktur dengan

menjalankan unjuran keperluan sumber manusia yang

menyeluruh

Menyediakan Perkhidmatan Awam dengan skim perkhidmatan

dan struktur organisasi yang relevan, anjal serta memenuhi

keperluan semasa bagi membolehkan organisasi melaksanakan

fungsi penubuhannya

Melahir dan membangun modal insan terbaik serta kompeten

untuk memenuhi keperluan strategik Perkhidmatan Awam

dan negara melalui dasar latihan dan program penajaan yang

dinamik

Menguruskan penjawat awam dan membangunkan dasar

pengurusan sumber manusia melalui penggubalan dan

pelaksanaan dasar perkhidmatan yang strategik dan berkesan

Menggubal dasar dan garis panduan berkaitan perkhidmatan

psikologi mengikut keperluan semasa bagi memantapkan

pembangunan sumber manusia di dalam perkhidmatan awam

10


11 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

6

7

8

Mengutamakan kebajikan pesara dan penerima pencen melalui

penambahbaikan dasar-dasar pasca perkhidmatan

Memperkenal pakej saraan terbaik dan menyeluruh kepada

penjawat awam serta menjalin hubungan harmoni majikanpekerja

Memantapkan penggunaan teknologi dalam pengurusan

sumber manusia ke arah meningkatkan kualiti penyampaian

perkhidmatan


Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELANGGAN DAN STAKEHOLDERS

Pesara

&

Penerima

Pencen

Jemaah

Menteri

STAKEHOLDERS

Pelajar

Tajaan

PELANGGAN

Orang

Awam

Ketua

Setiausaha

Negara

Anggota

Perkhidmatan

Awam

Agensi

Kerajaan

12


13 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

VISI

SLOGAN

VISI, MISI DAN SLOGAN

MISI

Menjadi sebuah organisasi bertaraf dunia dalam pengurusan

sumber manusia Perkhidmatan Awam

Meningkatkan keberkesanan modal insan demi

kecemerlangan penyampaian perkhidmatan awam melalui

usaha-usaha berikut:

Menjadi penasihat utama Kerajaan dalam

1. pengurusan sumber manusia Perkhidmatan Awam

2. Membina keupayaan melalui penstrukturan,

pengukuhan dan pemantapan organisasi serta

pembangunan modal insan

Mewujudkan penjawat awam yang berkompetensi

3. tinggi, berkualiti dan berinovasi

Memastikan suasana harmonis dalam hubungan

4. majikan dan pekerja

Mengukuhkan proses dan sistem kerja berasaskan

5. penggunaan ICT

JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam


Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

AGENDA TRANSFORMASI NEGARA

1Malaysia

Rakyat Didahulukan,

Pencapaian

Diutamakan

Asas Perpaduan

menuntut

Outcome-Based Public

Service

Impak

(Integriti)

Program

Transformasi

Kerajaan (GTP)

Enam Bidang

Keberhasilan Utama

Negara (NKRA)

Penyampaian

Berkesan menuntut

perubahan drastik

di dalam sistem

penyampaian

perkhidmatan

Nilai untuk

Wang

(Value for

Money)

WAWASAN 2020

MISI NASIONAL

Program

Transformasi

Ekonomi (PTE)

Model Baru Ekonomi

(MBE)

Negara

Berpendapatan

Tinggi, Terangkum

dan Mampan

Produktiviti

(Inovasi &

Kreativiti)

Rancangan

Malaysia

Kesepuluh

(RMKe-10)

Sasaran

Pertumbuhan

Makro Ekonomi

& Peruntukan

Perbelanjaan

Perkhidmatan Awam

lebih Inovatif

Tingkat Keupayaan &

Kompetensi

April 2009 Jan 2010 Mac 2010 Jun 2010

Kepantasan

(Tindakan

&

Keputusan)

Transformasi Perkhidmatan Awam - Memakmurkan Negara

14


15 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Peranan JPA Dalam RMKe-10

(Agensi Peneraju Bagi Program Nasional -

Transformasi Pengurusan Sumber Manusia

Perkhidmatan Awam)

WAWASAN 2020

Kemakmuran

Negara

Ekonomi

Berpendapatan Tinggi

Teras 5 Misi Nasional

Mengukuhkan Keupayaan Institusi dan Pelaksanaan

Hala Tuju Strategik RMKe-10

Peranan Kerajaan Sebagai Pemudahcara yang Efektif

Bidang Keberhasilan Utama (KRA)

Peningkatan Keupayaan dan Kompetensi Sektor Awam

Transformasi

Pengurusan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam


Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Nilai Pelengkap Transformasi Kerajaan

Agenda transformasi negara telah menggariskan empat nilai pelengkap seperti

yang dilakarkan di bawah sebagai prinsip dalam usaha transformasi tersebut. Nilainilai

ini juga harus dijadikan pegangan utama bagi perkhidmatan awam menuju

matlamat yang dihasratkan. Nilai-nilai pelengkap tersebut adalah seperti berikut:

Memartabatkan

nilai integriti

tertinggi

Menjadikan

kreativiti

dan inovasi

sebagai

budaya

Nilai-nilai

Pelengkap

Penyampaian

berteraskan

nilai untuk

wang

Memberi

penekanan kepada

kepantasan

kerja dan proses

membuat

keputusan

16


17 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Penjajaran Agenda Transformasi

JPA mendukung pelaksanaan agenda transformasi negara dengan menjajarkannya

melalui penggubalan enam Teras Strategik seperti berikut:

W

A

W

A

S

A

N

2

0

2

0

Model Baru

Ekonomi

Program

Transformasi

Kerajaan

1Malaysia

Rancangan

Malaysia

Kesepuluh

Pengukuhan

Perkhidmatan

Awam

Peningkatan

Keupayaan &

Kompetensi

Perkhidmatan

Awam

Teras Strategik

1. Menetapkan Hala Tuju

yang Dinamik

2. Membangunkan

Organisasi yang

Mantap

3. Mengurus Modal Insan

Terbaik

4. Membangunkan Modal

Insan yang Berdaya

Saing

5. Mendorong Prestasi

Unggul

6. Membentuk Budaya

Kerja Berprestasi

Tinggi

IMPAK

Kemakmuran

Negara

&

Kesejahteraan

Rakyat


Penjajaran Agenda Transformasi

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Pelan Strategik JPA 2011-2015 akan mengambil kira penumpuan bidang

keutamaan pengurusan sumber manusia dalam dua Inisiatif Perdana Nasional

iaitu MBE dan RMKe-10.

MBE RMKe-10

Menjadi sebuah negara maju

berpendapatan tinggi dengan

ciri keterangkuman dan

kebolehmampanan menjelang tahun

2020

Inisiatif Strategik Reformasi (SRI’s)

Memperkukuhkan

Awam adalah:

Institusi SektorRMKe-10 memperincikan strategi

untuk memastikan peranan yang lebih

berfokus bagi kerajaan selaku pengawal

selia dan pemangkin serta mendukung

gagasan 1Malaysia demi penyampaian

perkhidmatan yang berkesan

Salah satu bidang tumpuan adalah

“Mentransformasikan Kerajaan Ke Arah

Mentransformasikan Malaysia”. Lima

strategi yang digariskan adalah seperti

Menambah baik proses pembuatan

keputusan:

- Merubah kerajaan menjadi berikut:

cekap, mengamalkan

• Merangka perkhidmatan awam

perundingan dan berfokuskan berorientasikan rakyat dan

penyampaian

perniagaan

- Meningkatkan kemahiran • Mempercepat penyampaian melalui

kakitangan bagi membolehkan pengurusan outcome utama yang

mereka melaksanakan

telus dan bertanggungjawab

pelbagai tugas

• Memperkukuh peranan Kerajaan

- Memodenkan pengurusan

sumber manusia untuk

menyesuaikan kelayakan

dengan pekerjaan


sebagai pemudah cara efektif bagi

pertumbuhan yang dipacu sektor

swasta

Memacu produktiviti bagi

memastikan penggunaan kewangan

Menambah baik penyampaian

perkhidmatan:

- Pendekatan menyeluruh

kerajaan (whole-of-government

approach)

- Menambah baik sistem

pentadbiran dan struktur

tadbir urus


yang berhemah

Merasionalisasi dan membangun

kapasiti Kerajaan

- Membangun kapasiti dalam

organisasi yang berfokus

kepada keutamaan negara

- Menarik, membina dan

mengekalkan modal

insan cemerlang dalam

perkhidmatan awam

- Merasionalisasi organisasi dan

struktur Kerajaan sedia ada

MBE dan RMKe-10 (Penumpuan kepada Komponen Pengurusan Sumber Manusia)

18


19 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

CABARAN DAN IMPLIKASI

DALAM PERKHIDMATAN AWAM

CABARAN

CABARAN

CABARAN

Globalisasi dan

Liberalisasi

Perkembangan

penggunaan

teknologi

maklumat dan

komunikasi ICT

Wawasan 2020

IMPLIKASI

IMPLIKASI

IMPLIKASI

• “Interconnectedness atau interdependence”

(kesalinghubungan dan kesaling bergantungan)

• Wujudnya dunia tanpa sempadan

• Peningkatan mobiliti tenaga kerja dan persaingan

untuk mendapatkan pasaran antarabangsa, modal dan

teknologi

• Keperluan kepada pengurusan negara yang cekap,

strategik dan kepantasan bertindak bagi memastikan

negara terus berdaya saing

• Agenda IT negara berasaskan tiga komponen utama

iaitu connectivity of networks, equitability of access to

information dan masyarakat berpengetahuan

• Keputusan dapat dibuat dengan lebih pantas dan

maklumat disebarkan dengan lebih meluas

• Perkhidmatan diberi melalui online, real time, anytime

dan anyplace

• Perkhidmatan berbentuk online, mobile serta yang

memenuhi pendekatan “No Wrong Door Policy”

• Berpegang kepada empat tiang utama iaitu 1Malaysia,

GTP, MBE dan RMKe-10

• Pendekatan keberhasilan dalam merealisasikan Misi

Nasional ke arah negara maju, berdaya saing dan

berpendapatan tinggi

• Kerajaan dan penjawat awam perlu lebih responsif dan

prihatin kepada kehendak rakyat

• Perubahan minda penjawat awam


CABARAN

CABARAN

CABARAN

CABARAN

Peralihan

kepada

Ekonomi

Berasaskan

Pengetahuan

(K-Economy) IMPLIKASI

Ekspektasi

Stakeholder

yang Tinggi

Terhadap

Anggota

Perkhidmatan

Awam

IMPLIKASI

Inovasi

Pengurusan

Sumber

Manusia dalam

Penyampaian

Perkhidmatan IMPLIKASI

Tekanan untuk

Memperluaskan

Konsep Tadbir

Urus yang Baik

IMPLIKASI

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

• Pengetahuan dan kemahiran adalah penentu dalam

persaingan pada masa hadapan dan memacu negara ke

arah ekonomi berpendapatan tinggi dan berdaya saing

• Penekanan kepada pembelajaran berterusan dan

penyelidikan serta pembangunan (R&D)

• Pendekatan menyeluruh kerajaan (whole-of-government

approach) memerlukan kerjasama merentasi sempadan

agensi

• Komitmen yang lebih konsisten daripada perkhidmatan

awam

• Amalan pendekatan rundingan bagi menangani

perubahan dalam ekspektasi pelanggan dan stakeholders

• Kaedah

berkesan

penyampaian perkhidmatan yang lebih

• Inovasi di dalam budaya kerja, sistem dan prosedur,

perundangan, birokrasi, cara berfikir dan amalan kerja

ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih baik

• Kecemerlangan bergantung kepada imaginasi, kreativiti

serta komitmen penjawat awam untuk mencipta inovasi

• Pengenalan sistem yang lebih anjal melalui penerokaan

alternatif baru secara berterusan

• Amalan tadbir urus yang baik akan melancarkan

pencapaian agenda pembangunan nasional

• Perkhidmatan awam perlu lebih proaktif

• Penambahbaikan pelaksanaan kuasa, pengagihan


kuasa, pembuatan keputusan dan saluran rakyat untuk

menyuarakan pandangan

Pembuatan keputusan melibatkan rakyat dan Organisasi

Bukan Kerajaan (NGO) secara lebih aktif

20


21 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

HALA TUJU JPA 2011-2015

JPA akan mengalami perubahan ketara dalam tempoh 2011-2015 bagi

merealisasikan agenda transformasi negara melalui penetapan hala tuju yang

lebih strategik, berfokuskan peningkatan produktiviti, berpaksikan budaya

inovasi, responsif serta mengutamakan nilai-nilai integriti dalam setiap tindakan.

Ia merupakan satu proses terjemahan aspirasi pimpinan negara yang dihimpun di

dalam sepuluh tonggak hala tuju JPA iaitu:

(i) Merasionalisasi Saiz Perkhidmatan Awam

• Saiz Perkhidmatan Awam akan dikawal dengan lebih komprehensif bagi

memastikan setiap unit menyumbang keberhasilan produktiviti yang

tinggi kepada negara. Setiap organisasi akan memiliki penjawat awam

terbaik, berupaya memberi impak terhadap organisasi pada setiap masa

• Setiap organisasi juga mempunyai bilangan penjawat yang betul, di tempat

yang betul, pada masa yang betul pada setiap masa

• Ia diperkasa melalui sistem pusingan kerja (job rotation), pemadanan

penempatan kerja dan penyandang, pengukuhan pelaksanaan Analisis

Keperluan Latihan (TNA), kepelbagaian kemahiran, penggunaan ICT dan

sebagainya

(ii) Memperkukuh Struktur Organisasi Perkhidmatan Awam

• Menjalankan kajian bagi memastikan struktur organisasi adalah sesuai

dan kukuh dengan perkembangan semasa dan arahan stakeholders serta

dapat merealisasikan matlamat strategik organisasi

• Menetapkan hala tuju sektoral perkhidmatan awam (keselamatan,

pentadbiran, ekonomi dan sosial) khususnya dalam konteks Perancangan

Tenaga Manusia (saiz dan kompetensi)

• Menambah baik kapasiti organisasi, komposisi kumpulan perkhidmatan

dan bentuk struktur organisasi yang sesuai serta relevan

• Memastikan skim perkhidmatan memenuhi keperluan perkhidmatan


Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

(iii) Memperkenal Pakej Saraan yang Berteraskan Kompetensi

• Memperkenalkan pakej yang lebih menarik berpaksikan kompetensi

untuk menarik, membangun serta mengekalkan sumber manusia terbaik

berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam

• Dasar saraan Perkhidmatan Awam akan mempertimbangkan nilai pasaran

dan asas kelayakan, kemahiran kompetensi serta mengambil kira semua

aspek saraan di samping memberi penekanan terhadap keseimbangan

kerjaya-kehidupan (work life balance) penjawat awam

(iv) Mengurus Bakat Terbaik

• Memadankan secara sistematik kemahiran penjawat awam terhadap

keperluan agensi dengan memahami kelebihan serta kemahiran yang

dimiliki. Ini akan memastikan jurang keupayaan di atasi dan seterusnya

pengurusan serta pembangunan kerjaya secara terancang dapat

dipromosikan

• Menilai prestasi penjawat awam melalui sistem Petunjuk Prestasi Utama

(KPI) dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

• Pembangunan diri dan kerjaya penjawat awam melalui sistem mentoring

dan bimbingan, kepimpinan, e-pembelajaran dan lain-lain

(v) Mengiktiraf Sumbangan dan Kecemerlangan

• Antara jenis pengiktirafan termasuklah peningkatan landasan kerjaya,

pemberian bonus dan anugerah perkhidmatan cemerlang

• Ia juga boleh diberi dalam bentuk bukan kewangan seperti pakej percutian

atau lawatan sambil belajar ke luar negara

• Mengiktiraf sumbangan dan kecemerlangan penjawat awam akan dapat

meningkatkan motivasi kerja

22


23 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

(vi) Membudayakan Kreativiti & Inovasi

• Mengenal pasti bidang keutamaan pengurusan sumber manusia yang

boleh menjadi tumpuan inovasi dengan melihat amalan terbaik di sektor

swasta dan perkhidmatan awam luar negara

• Mewujudkan persekitaran yang kondusif melalui galakan daripada

majikan, komitmen pengurusan atasan dan ganjaran

(vii) Pembangunan Modal Insan

• Pembangunan latihan berdasarkan kepada kompetensi mengikut gred

perjawatan (pemantapan Pelan Operasi Latihan)

• Pembangunan kompetensi dilaksanakan melalui pemantapan aktiviti

mentoring dan bimbingan secara intensif dan berobjektif di perkhidmatan

awam

• Dasar penajaan sebelum perkhidmatan akan mengambil kira bidang

kritikal baru mengikut keperluan negara dan perkhidmatan awam

bersesuaian dengan norma jawatan yang kian berubah mengikut tahap

pembangunan negara

• Dasar penajaan dalam perkhidmatan akan berpandukan kepada keperluan

pengetahuan dan kemahiran baru yang diperlukan oleh perkhidmatan

awam khususnya dalam menyokong agenda transformasi kerajaan

• Memperkukuh peranan Majlis Latihan Sektor Awam serta

mengintegrasikan fungsi institusi latihan awam untuk menyokong

penyediaan peluang latihan


a

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

(viii) Meluaskan Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

• Meluaskan penggunaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

(HRMIS) di setiap agensi sebagai satu sistem pengurusan sumber manusia

yang cekap dan berkesan

• Memperkukuhkan Sistem Sokongan Keputusan (Decision Support System,

DSS) bagi meningkatkan keberkesanan pihak pengurusan membuat

keputusan yang tepat, berkualiti dan efektif

• Menambah baik Pangkalan Repositori Ilmu Sumber Manusia (PRISMA)

bagi memudahkan perkongsian ilmu di kalangan penjawat awam

• Mengukuhkan penggunaan Business Intelligence (BI) untuk memudahkan

integrasi maklumat

• Memperkukuhkan sistem Pensions Online Workflow Environment (POWER)

termasuk ciri-ciri keselamatan dan memastikan integrasi di antara POWER

dengan sistem-sistem aplikasi agensi lain bagi menentukan pertukaran

data dan proses mendapatkan maklumat berjalan lancar

(ix) Pendekatan Psikologi dalam Perkhidmatan Awam

• Memperkasa aplikasi psikologi dalam membina keupayaan dan

pembangunan kompetensi modal insan penjawat awam melalui sistem

mentoring dan bimbingan (coaching)

(x) Membina Kapasiti Kepimpinan Perkhidmatan Awam

• Membina keupayaan kepimpinan dengan mengenal pasti kemahiran dan

kapasiti yang sesuai untuk persekitaran perkhidmatan awam yang lebih

dinamik

• Berfokuskan kepada kepimpinan yang berorientasikan keusahawanan,

kreatif dan responsif (high thinking high doing)

• Keperluan kepimpinan dalam konteks inovasi, komitmen dan hormat

dengan berfokus kepada pengurusan pemikiran strategik

• Pengukuhan ciri keperibadian kepimpinan melalui pengukuhan nilai dan

etika

24


25 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Penetapan hala tuju JPA bagi tempoh 2011-2015 diterjemahkan melalui

pelaksanaan strategi dan program dalam Pelan Tindakan. Setiap strategi dan

program tersebut berpaksikan kepada Enam Teras Strategik iaitu Menetap Hala

Tuju yang Dinamik, Membangun Organisasi yang Mantap, Mengurus Modal

Insan Terbaik, Membangun Modal Insan yang Berdaya Saing, Mendorong

Prestasi Unggul dan Membentuk Budaya Kerja Berprestai Tinggi.

TERAS 1:

MENETAP HALA TUJU YANG DINAMIK

Hala tuju yang dinamik merupakan asas kepada usaha menjajarkan dasar-dasar

sumber manusia untuk menyokong pencapaian visi, misi, wawasan, prinsip,

matlamat dan strategi organisasi. Penetapan hala tuju ini turut merangkumi

pengukuhan dasar-dasar perkhidmatan sedia ada dan pembangunan dasardasar

baru pengurusan sumber manusia Perkhidmatan Awam, pemantapan

perancangan tenaga manusia dan tumpuan dalam inovasi pengurusan sumber

manusia.

Outcome yang diharapkan:

Penjajaran Pelan Strategik bagi menyokong pencapaian matlamat organisasi

dengan mengambil kira kehendak dan aspirasi negara dan juga perkhidmatan

awam.


26

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPP

Transformasi sumber

manusia menjadi lebih

strategik dan sejajar

dengan matlamat

organisasi


Kerangka Hala Tuju Strategik

Pengurusan Sumber Manusia

Perkhidmatan Awam


Menyebarluas Kerangka Hala Tuju

Strategik Pengurusan Sumber Manusia

Perkhidmatan Awam kepada agensi

kerajaan


Penggubalan Kerangka

Hala Tuju Strategik

Pengurusan Sumber

Manusia Perkhidmatan

Awam

BK

• Pengurusan prestasi

yang lebih fokus dan

jelas bagi mencapai

matlamat organisasi

• Tahap pencapaian KPI

penjawat utama perkhidmatan

awam

Program penambahbaikan dan

pemantauan KPI penjawat utama

perkhidmatan awam


• Peratus roll out KPI ke tahap

pengurusan seterusnya

• Program melata KPI ke tahap pengurusan

yang seterusnya

Pengukuhan

pembangunan dan

pelaksanaan Petunjuk

Prestasi Utama (KPI)

untuk penjawat utama

perkhidmatan awam

BP

Untuk penggubalan

dasar yang lebih

mantap melalui inputinput

yang diberikan


Tahap penambahbaikan

kepada dasar persaraan sedia

ada


• Mewujudkan networking yang stabil

dengan agensi-agensi seperti Organisasi

Bukan Kerajaan (NGOs), Kementerian

Pembangunan Wanita, Keluarga &

Masyarakat (KPWKM), warga emas dan

pesara

Jalinan kerjasama dengan

pihak luar (mewujudkan

dasar persaraan yang

mantap)

BPM

Merealisasikan

pendekatan Connected

Government


• Connected Government

• Bilangan projek integrasi

dengan agensi kerajaan yang

berkaitan pada 2013

Pengukuhan Integrasi

Sistem

PETUNJUK

BPP Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Korporat BS Bahagian Saraan BMI Bahagian Pembangunan Modal Insan

BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BP Bahagian Pasca Perkhidmatan BPO Bahagian Pembangunan Organisasi

BPPs Bahagian Pengurusan Psikologi BK Bahagian Perkhidmatan


27 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPPs

Dasar psikologi yang

menyeluruh dan

mudah dilaksanakan

oleh pengurus sumber

manusia


Bilangan agensi yang

melaksanakan dasar yang

diperkenalkan


Memperkukuh perkhidmatan psikologi

dalam Perkhidmatan Awam dengan

berterusan

Melaksanakan kajian terhadap pekeliling di

kementerian dan jabatan yang merangkumi

elemen kesedaran, pemahaman dan

pelaksanaanPembangunan,

pengukuhan dan

pemantauan pelaksanaan

dasar yang baharu

dan sedia ada dalam

perkhidmatan awam

BPPs

• Mewujudkan Standard

Operating Procedure

(SOP) perkhidmatan

Psikologi

Perkhidmatan yang lebih

sistematik, efisien dan mudah

dilaksanakan oleh pegawai

psikologi


Menyediakan Standard Kualiti

Perkhidmatan Psikologi Sumber Manusia

(SKPPSM)

Melaksana SKPPSM (program naziran

dan sistem star rating di kementerian dan

jabatan)

Melaksana Standard Kualiti MS ISO:2001

dalam aktiviti kaunseling dan ujian

psikologiPenetapan penyampaian

perkhidmatan psikologi

sentiasa relevan dengan

kehendak semasa


BPPs

Penjawat awam yang

lebih kuat kesihatan

mental

Kefahaman

kebolehpercayaan

terhadap

perkhidmatan

psikologi meningkat


Bilangan ujian secara atas

talian (online) ditambah dan

capaian akses efisien

Ujian psikologi diambil kira

dalam proses pengambilan

dan kenaikan pangkat dengan

peratusan yang sesuai

Penyediaan garis panduan

pelaksanaan ujian psikologi

dalam Perkhidmatan Awam


Membangunkan dan menambah bilangan

ujian psikologi baharu yang merangkumi

personaliti, sikap, status mental dan

sebagainya

Penyampaian perkhidmatan kaunseling

atas talian (Tele-Counseling/siber-k,

e-career, e-resume, e-counseling)
Meningkatkan

penggunaan aplikasi

teknologi selaras dengan

perkembangan semasa28

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPPs

Membantu dalam

penggubalan dasar dan

program

Membantu dalam

penambahbaikan isu

psikologi di tempat

kerja


Bilangan aktiviti penyelidikan

yang telah dibuat

Jurnal/Koleksi kajian


Menjalankan penyelidikan yang berfokus

(R&D) kepada melahirkan pekerja yang

berkualiti dan produktif

Mengkaji keberkesanan dasar sedia ada

Penyelidikan dan

Pengembangan (R&D)

dalam konteks Aplikasi

Psikologi

BPPs

Organisasi dan individu

yang mempunyai

pelan perancangan

kesejahteraan psikologi


• Meningkatkan kepuasan kerja

• Mengurangkan brain drain

• Suasana pejabat lebih harmoni

Konsultasi psikologi dan kaunseling

kepada agensi dan individu


Memberi khidmat

runding dan konsultasi

aplikasi psikologi dengan

lebih menyeluruh

melibatkan pelbagai

disiplin dalam psikologi

dan kaunseling

BPPs

Maklumat akan dapat

diakses dengan cepat

dan mudah

Anggota perkhidmatan

awam yang

lebih memahami

dan bersedia

untuk menerima

perkhidmatan

psikologi


Bilangan rangkaian networking

atau kerjasama

Bilangan taklimat dan

roadshow
• Roadshow berkaitan perkhidmatan

kaunseling melalui klinik kaunseling

siber-k & sebagainya

• Penglibatan secara langsung melalui

Membina rangkaian

outreach melalui media

elektronik, cetak dan

internet

media elektronik


29 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

TERAS 2:

MEMBANGUN ORGANISASI YANG MANTAP

JPA berperanan untuk memastikan agensi-agensi awam mempunyai organisasi

yang mantap bagi melaksanakan fungsi dan tanggungjawab serta responsif

kepada keperluan pelanggan dan stakeholders secara berterusan. Pemantapan

organisasi merupakan usaha membangunkan kapasiti supaya sentiasa

relevan dan menyokong semua strategi dan matlamat korporat organisasi.

Pembangunan organisasi yang mantap merangkumi rasionalisasi saiz

Perkhidmatan Awam, penjenamaan semula struktur dan fungsi perkhidmatan

awam dan mempertingkatkan infrastruktur serta pembangunan sistem utama

Perkhidmatan Awam.

Outcome yang diharapkan:

Organisasi yang lebih kukuh dan dinamik bagi menyokong pembangunan

strategi pengurusan sumber manusia.


30

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPO

BPP

• Agihan perjawatan

mengikut sektor

selaras dengan dasardasar

dan kewangan

semasa negara

Menetapkan kadar

pertumbuhan perjawatan bagi

tempoh tertentu


Penetapan kadar saiz perjawatan mengikut

sektor berdasarkan dasar-dasar semasa:

• Penetapan kadar pertumbuhan perjawatan

tertakluk kepada peruntukan kewangan

kerajaan dan keperluan sebenar

• Kajian perjawatan mengikut sektor

(pentadbiran, keselamatan, sosial dan

ekonomi)

Rasionalisasi saiz

Perkhidmatan Awam

• Menetapkan kadar saiz

perjawatan mengikut sektor

BPP

Agihan sumber

mengikut keutamaan

aktiviti pengurusan

sumber manusia

supaya selaras dengan

matlamat organisasi


Bilangan agensi yang

mengguna pakai submodul

(peratus)


Mendedahkan pengurus-pengurus

sumber manusia kepada kepentingan

perancangan sumber manusia melalui

submodul Formulasi dan Penilaian

Strategi-Perancangan Tenaga Manusia

Jangka Panjang (SFR-LTMP)


Merancang keperluan

sumber manusia

BPO

Agihan sumber

manusia mengikut

jenis perkhidmatan

selaras dengan

keperluan negara


Menetapkan nisbah perjawatan

mengikut kumpulan

perkhidmatan

Model struktur organisasi

mengikut jenis perkhidmatan


Penetapan struktur organisasi mengikut

jenis perkhidmatan (operasi, penyelidikan


dan pembangunan dasar):

• Penetapan nisbah jawatan mengikut

kumpulan perkhidmatan

• Kajian jenis penstrukturan organisasi

mengikut jenis perkhidmatan

Memastikan komposisi

kumpulan perkhidmatan

dan bentuk struktur

organisasi yang sesuai

dan relevan

BPO

• Pelaksanaan

sepenuhnya enam

modul/submodul

HRMIS di seluruh

negara iaitu:

i. Modul Data

Perjawatan

ii. Submodul

Pembangunan

Organisasi

Pelaksanaan modul-modul di

peringkat Perkhidmatan Awam

Persekutuan dalam tempoh

dua tahun dan agensi lain dua

tahun berikutnya

Ketepatan data perjawatan

pada tahap sekurangkurangnya

95%


Memastikan modul/submodul HRMIS di

mana BPO sebagai pemilik proses berfungsi

Memastikan maklumat

perjawatan yang tepat

dan terkini

sepenuhnya:

• Membangun, melaksana dan memantau

keberkesanan modul/submodul


Memperkasa MyPost sebagai rujukan utama

senarai perjawatan:

• Kajian audit perjawatan secara berkala

PETUNJUK

BPP Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Korporat BS Bahagian Saraan BMI Bahagian Pembangunan Modal Insan

BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BP Bahagian Pasca Perkhidmatan BPO Bahagian Pembangunan Organisasi

BPPs Bahagian Pengurusan Psikologi BK Bahagian Perkhidmatan


31 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

Submodul Penentuan

Keperluan Sumber

Manusia Jangka

Pendek

Submodul Penilaian

Penggunaan Sumber

Manusia

Submodul Norma

Perjawatan

Submodul Penilaian

Perjawatan

iii.

iv.

v.

vi.

Data perjawatan yang

tepat pada 1 Januari/1

Julai setiap tahun


BPO

Bilangan kajian

yang diluluskan

oleh Mesyuarat

Jawatankuasa Kerja

Pembangunan

Organisasi (JKK-PO)

dan Jawatankuasa Khas

bagi Mengkaji Jawatan

Tingkatan Tertinggi

(JKTT)


Bilangan kajian berdasarkan

keperluan agensi/arahan

stakeholders

Kajian ABM bagi KPM, KPT dan

KKM berdasarkan keperluan

agensi serta dasar-dasar

semasa negara


Penstrukturan semula organisasi bagi

meningkatkan keupayaan organisasi secara


optimum:

• Kajian penyusunan semula/penjenamaan

semula dan mengemaskan struktur

organisasi agensi

• Menjenamakan semula dan mengemaskan

struktur organisasi supaya relevan dengan

persekitaran semasa

Memastikan agensi

perkhidmatan awam

mempunyai struktur

organisasi yang kukuh

dan mantap

Pengukuhan perjawatan:

• Memantapkan struktur organisasi bagi

pelaksanaan fungsi-fungsi baru

• Pemeriksaan perjawatan di bawah

Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM),

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)


32

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPO

Kajian impak mengikut

keperluan/keutamaan

Penyampaian

perkhidmatan yang

berkesan melalui

pematuhan pemakaian

skim perkhidmatan


Agensi bermasalah

berdasarkan laporan audit/

keutamaan jabatanPengauditan terhadap agensi mengikut

keutamaan/keperluan:

• Menjalankan auditan agensi perkhidmatan

awam berdasarkan keutamaan/keperluan

Memastikan pematuhan

pemakaian skim

perkhidmatan dan

perjawatan yang

diluluskan

BPO

Bilangan kajian

yang diluluskan

dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Khas

Kabinet Mengenai

Perjawatan dan Gaji

Pekerja Sektor Awam

(JKK-MPGSA)


Pelaksanaan kajian perskiman

berdasarkan permohonan dan/

atau keperluan negara


Penambahbaikan/pemansuhan skim

perkhidmatan yang berkuatkuasa

berdasarkan keperluan:

• Kajian keperluan penambahbaikan/

pemansuhan skim perkhidmatan

• Kajian keperluan kelayakan masuk

pelbagai

• Kajian keperluan Multiskilling

Memastikan

perkhidmatan awam

mempunyai skim

perkhidmatan yang

relevan

BPO

Menambah baik

dan memperkukuh

keupayaan dan

institusi pelaksanaan

agensi


Bilangan kajian penggubalan/

penambahbaikan skim

perkhidmatan mengikut

keperluan negara


Penggubalan skim:

• Mengkaji pewujudan skim perkhidmatan

baru berdasarkan keperluan perkhidmatan

Memastikan skim

perkhidmatan memenuhi

keperluan perkhidmatan

Penambahbaikan skim:

• Mengkaji penggabungan/perluasan skop

fungsi tugas skim perkhidmatan yang

berkuatkuasa

• Mengkaji penjumudan skop fungsi tugas

yang tidak relevan


33 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

• Penambahbaikan sistem POWER dan • Kajian keberkesanan dan • Perkhidmatan kepada

BP

integrasi di antara HRMIS dan POWER kecekapan sistem sepenuhnya pesara/keluarga/

tanggungan yang lebih

cekap

• Peluasan dan Pelaksanaan HRMIS • Peratus pelaksanaan modul • Pewujudan satu

BPM

dan submodul HRMIS di

pangkalan data

semua agensi mengikut tahun nasional pengurusan

sehingga 2013

sumber manusia

• Peratus pelaksanaan modul perkhidmatan awam

dan submodul HRMIS

mengikut tunjang dan kategori

agensi sehingga 2013

Memastikan urusan

berkaitan persaraan yang

cekap dan berkesan

Pengukuhan keupayaan

modal insan melalui

pengurusan maklumat

sumber manusia

Aplikasi HRMIS

sentiasa relevan

dengan amalan

dan dasar PSM

perkhidmatan

awam sesuai dengan

pendekatan kerajaan

menyeluruh


Peratus penambahbaikan

modul selesai dilakukan dalam

tempoh tiga bulan selepas

pekeliling dikeluarkan

Bilangan integrasi sistem

setahun

Bilangan seminar HRMIS

setahun


Penambahbaikan HRMIS
34

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPM

Penerimaan

pelaksanaan HRMIS

oleh agensi menjurus

kepada pembentukan

pangkalan data

perkhidmatan awam

yang lengkap

Memudahkan carian

dan membuat padanan

jawatan dengan

kepakaran individu

Pengukuhan

kompetensi penjawat

awam


Peratus peningkatan

penggunaan HRMIS di agensi

Peratus pencapaian KPI HRMIS

di agensi

Peratus pelaksanaan modul/

submodul HRMIS di agensi


Program pengurusan perubahan untuk

menyokong pelaksanaan HRMIS

• Bilangan model kompetensi

yang lengkap untuk semua

skim perkhidmatan pada 2012


Bilangan profil kompetensi

individu (CI) dalam skim

gunasama pada 2013


BPM

Capaian maklumat

bisnes JPA dapat

diperolehi melalui satu

sumber dengan pantas,

tepat dan berkesan.


Satu sumber maklumat data

warehousing untuk setiap

bisnes JPA (pra-perkhidmatan,

dalam perkhidmatan dan pasca

perkhidmatan) pada tahun

2013

Peratus Maklumat pengurusan

sumber manusia yang boleh

dijanakan oleh EIS/DSS

bagi semua kementerian

dan Pentadbiran Setiausaha

Kerajaan Negeri (PSUK) pada

2011


Mengukuh dan memperluaskan

penggunaan Business Intelligence (BI) di

dalam bisnes organisasi JPA


Pengukuhan Budaya

Perkongsian Maklumat

dan Inovasi


35 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

Peratus maklumat bisnes teras

JPA yang boleh dijanakan oleh

EIS/DSS pada 2013

Peratus pelaksanaan PRISMA

di semua kementerian dan

PSUK pada 2013


Memulakan inisiatif pewujudan organisasi

berilmu (knowledge organization)BPM

Merealisasikan

pendekatan Connected

Government


• Information on Demand

• Bilangan EIS di kementerian

dan SUK pada 2013

• Bilangan DSS di JPA dan 10

agensi yang dikenal pasti pada

2013

• 1 prasarana SMS JPA pada

2013

Pengukuhan Integrasi

Sistem


PELAN TINDAKAN

TERAS 3:

MENGURUS MODAL INSAN TERBAIK

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

Perkhidmatan awam yang cekap, mantap dan berdaya saing bergantung kepada

kualiti sumber manusianya. Oleh itu, pelaksanaan dasar pengurusan sumber

manusia perkhidmatan awam yang dapat menarik, membangun dan mengekal

bakat terbaik merupakan kunci ke arah pencapaian matlamat tersebut.

Outcome yang diharapkan:

JPA dapat melahirkan penjawat awam yang relevan, berpengetahuan,

berkemahiran dan berintegriti.

36


37 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BP

Melahirkan

pesara-pesara

yang mempunyai

kemahiran/

pengetahuan untuk

menyumbang khidmat

(empowering &

engaging)


Penjawat awam yang sentiasa

mempunyai pengetahuan dan

kemahiran terkini


Mengadakan program latihan khusus dan

latihan peralihan kepada penjawat awam


Meningkatkan

kompetensi bakal pesara

secara berterusan (life

long learning)

BP

Skim persaraan yang

lebih baik


Skim persaraan yang

memenuhi kehendak dan

keperluan pelanggan


Menjalankan kajian berhubung skim

faedah persaraan bercarum (SFPB)


Penambahbaikan skim

persaraan

BP

Mewujudkan pilihan

tenaga kerja yang lebih

banyak


Peratusan pesara yang

memperoleh pekerjaan selepas

bersara


Mengadakan kerjasama dengan

JobsMalaysia bagi membolehkan pesara

menjadi salah satu pilihan tenaga kerja


Mengoptimakan

kemahiran/pengetahuan

pesara

BPPs

Pegawai akan lebih

terdidik dengan

kesedaran terhadap

diri sendiri dan

persekitaran

Pegawai lebih mudah

untuk mendapatkan

khidmat psikologi


Peratus individu yang

menyertai program bimbingan

dan kaunseling

Penggunaan Submodul

Kaunseling dalam HRMIS


Menyediakan perkhidmatan klinik

kaunseling, pameran, roadshow, seminar

dan sebagainya bagi meningkatkan

kesedaran pegawai dan agensi tentang

kepentingan dalam aspek pengurusan

prestasi dan pembangunan diriMemperkasa penggunaan

kaedah kaunseling

dalam aspek pengurusan

prestasi


PETUNJUK

BPP Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Korporat BS Bahagian Saraan BMI Bahagian Pembangunan Modal Insan

BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BP Bahagian Pasca Perkhidmatan BPO Bahagian Pembangunan Organisasi

BPPs Bahagian Pengurusan Psikologi BK Bahagian Perkhidmatan


38

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPPs

Perkhidmatan lebih

mudah diperoleh

Persekitaran pekerjaan

yang kondusif


Peratusan warga yang

mendapatkan perkhidmatan

Keberkesanan perkhidmatan


Penambahbaikan struktur organisasi

pengurusan psikologi di kementerian,

jabatan dan SUK dengan kerjasama BPO
Menyediakan

perkhidmatan kaunseling

di setiap kementerian,

jabatan dan SUK Negeri

BPPs

Pegawai yang

mempunyai ciri

personaliti yang

cemerlang

Motivasi dan

produktiviti meningkat

kerana wujud

keselarasan antara

minat, sikap dan

kriteria kerjaya


Profil Psikologi Pegawai

Bilangan ujian yang digunakan

Kajian keberkesanan ujian

Keputusan kajian motivasi dan

minat kerjaya


• Penambahbaikan ujian berdasar

kesesuaian dan keperluan stakeholders

• Memastikan kebolehpercayaan dan

kesahan ujian

• Menghasilkan output dalam bentuk

kualitatif dan kuantitatif

• Mengadakan permuafakatan dengan

agensi berkaitan dalam mendapatkan

modal insan terbaik seperti KPM dan KPT

Meningkat dan

memantapkan

penggunaan ujian

psikologi dalam proses

pengambilan dan

kenaikan pangkat

BPPs

Pewujudan sistem

sokongan di tempat

kerja

Meningkatkan

persekitaran kerja yang

kondusif dan berdaya

saing


Penubuhan Jawatankuasa

AKRAB di peringkat

kementerian

Kualiti program yang

dianjurkan


Melaksanakan Program Kemahiran Asas

Kaunseling melalui 3 fasa (pengenalan,

pertengahan dan lanjutan)

Mengadakan Majlis Pentauliahan AKRAB

secara tahunan

Mewujudkan Jawatankuasa AKRAB

peringkat kementerian dan kebangsaan

Mewujudkan Anugerah AKRAB Utama dan

AKRAB Gemilang secara dwi tahunan


Mewujudkan

Rakan Pembimbing

Perkhidmatan Awam

(AKRAB) di setiap

kementerian dan agensi

kerajaan


39 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BK

Bakat terbaik dari

kalangan graduan

tajaan biasiswa JPA

dan calon-calon

terbaik lain menyertai

Perkhidmatan

Gunasama


Bilangan bakat terbaik

(best talent) menyertai

Perkhidmatan Gunasama


• Melaksanakan Talent Scouting bagi

mengenal pasti bakat terbaik (best talent)

menyertai Perkhidmatan Gunasama di

bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan

Awam (KPPA)

Menarik dan Mengurus

Modal Insan Terbaik

• Sistem Profiling

menjadi asas penting

bagi penentuan

pemadanan tugas (job

matching)

• Satu sistem Profiling bagi

Perkhidmatan Gunasama

Mengukur potensi dan kesesuaian pegawai

menjawat jawatan menerusi sistem

Profiling dan pelan landasan kerjaya

Perkhidmatan Gunasama di bawah KPPA


Potensi dan kesesuaian

pegawai dikenal

pasti menerusi pelan

landasan kerjaya yang

komprehensif dan

memenuhi ekspektasi

jawatan dan matlamat

kerajaan


Pelan Landasan Kerjaya

bagi setiap Perkhidmatan

Gunasama


• Kenaikan pangkat

pegawai dilaksanakan

mengikut kompetensi

atau pengkhususan

sebagai satu pelan

penggantian

(succession planning)

Pelan Penggantian/

Kenaikan Pangkat bagi setiap

Perkhidmatan Gunasama


Melaksanakan Pelan Penggantian/

Kenaikan Pangkat bagi Perkhidmatan

Gunasama


PELAN TINDAKAN

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

TERAS 4:

MEMBANGUN MODAL INSAN YANG BERDAYA SAING

Pembangunan modal insan melalui peningkatan pengetahuan, kemahiran

dan pengalaman serta keupayaan berfikir secara inovasi dan kreatif di dalam

organisasi merupakan satu proses pembelajaran berterusan. JPA memberi

tumpuan sepenuhnya di dalam aspek ini di samping pembangunan kepimpinan

penjawat awam yang menjadi asas keunggulan Perkhidmatan Awam pada hari

ini.

Outcome yang diharapkan:

Penjawat awam mempunyai kompetensi yang relevan dan dinamik dengan

keperluan persekitaran, organisasi dan perjawatan.

40


41 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BMI

Pegawai-pegawai yang

berpotensi menjadi

pakar dalam bidangbidang

baru dan

mampu menyumbang

kepada Perkhidmatan

Awam dan negara


Peratusan bilangan pelajar

yang berjaya bergraduat

dalam bidang tersebut

dan berkhidmat dalam

perkhidmatan awam

Peratusan pengisian jawatanjawatan

kritikal berbanding

kekosongan, mengikut nisbah

yang ditetapkan

Bilangan pelajar yang ditaja

oleh negara bertambah


Menaja pelajar-pelajar ke luar negara

hanya untuk bidang-bidang yang tidak

dapat ditawarkan oleh IPT tempatan dan

bidang-bidang kritikal yang bilangan

tempatnya terhad dalam negaraMenggaris dan

memperkukuhkan dasar

dan panduan untuk

memperoleh Talent

Pool dan mengelakkan

Brain Drain dalam

Perkhidmatan Awam


Memenuhi keperluan

tenaga manusia

dalam sektor-sektor

yang diperlukan oleh

Perkhidmatan Awam

dan negara


• Peratusan penajaan (bukan

kritikal) di peringkat sarjana

Penajaan hanya di peringkat sarjana

mengikut pengkhususan bidang yang

telah ditentukan berdasar keperluan

perkhidmatan/kementerian (penajaan

dalam perkhidmatan)


Merapatkan jurang

permintaan dan

penawaran guna

tenaga


Bilangan pelajar yang

ditaja dan dilantik dalam

Perkhidmatan Awam mengikut

skim-skim tertentu


• Pembukaan penajaan terutamanya dalam

bidang kritikal kepada IPT sama ada yang

menjalankan kursus secara franchise/

twinning/universiti luar negara dengan

kampus cawangan di Malaysia

Peratusan pemegang biasiswa

yang berkhidmat secara

lantikan terus atau kontrak


• Pengambilan pemegang biasiswa

berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam

sama ada secara lantikan terus atau secara

kontrak

PETUNJUK

BPP Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Korporat BS Bahagian Saraan BMI Bahagian Pembangunan Modal Insan

BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BP Bahagian Pasca Perkhidmatan BPO Bahagian Pembangunan Organisasi

BPPs Bahagian Pengurusan Psikologi BK Bahagian Perkhidmatan


42

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

Menyediakan dasar • Pematuhan Dasar Latihan Sumber • Pencapaian sekurang- • Penjawat awam

BMI

serta garis panduan Manusia Sektor Awam (PP Bil. 6/2005) kurangnya tujuh hari

yang mempunyai

bagi pembangunan

dan pelaksanaan Pelan Latihan Sumber berkursus setahun bagi setiap kompetensi yang

modal insan dalam

Manusia Sektor Awam (SPP Bil. 2/2005) anggota perkhidmatan awam diperlukan untuk

Perkhidmatan Awam sepenuhnya oleh semua agensi kerajaan

menjalankan tugas

(Cadangan penetapan KPI untuk Ketua

dengan cemerlang

Setiausaha dan Ketua Agensi Kerajaan)

• Pematuhan/

• Mengadakan naziran untuk menilai • Bilangan agensi yang

pencapaian selaras

pelaksanaan dan keberkesanan dasar serta mematuhi dasar yang

dengan dasar yang

pelan operasi latihan perkhidmatan awam ditetapkan

sedang berkuat kuasa

oleh kementerian/agensi

• Meningkatkan bilangan kursus-kursus • Bilangan pegawai yang • Penjawat awam yang

jangka pendek, contohnya kursus Advanced dihantar bertambah

kompeten dan sentiasa

Management Program (AMP) di dalam berbanding jika dihantar ke relevan serta dapat

negara

luar negara

menjalankan tugasan

• Penumpuan kepada aspek dasar,

• Kajian mengenal pasti manfaat dengan cemerlang

pengurangan aktiviti operasi dengan

daripada pelaksanaan kursus • Pertambahan

menurunkan semua urusan penajaan • Peratusan pegawai yang

dan perkongsian

peringkat Ijazah Lanjutan kepada Ketua mengikuti pengajian dalam pengetahuan di

Perkhidmatan/agensi yang lebih layak bidang yang diperlukan oleh kalangan penjawat

mengenal pasti keperluan latihan serta perkhidmatan/organisasi awam

kesesuaian calon yang layak

• Penjawat awam yang

mempunyai kelayakan

dan pengetahuan

yang sesuai untuk

melaksanakan tugas

dengan berkesan


43 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

INTAN

Mengadakan sesi perkongsian

ilmu dan mewujudkan portal

pengetahuan secara web based

Mengikuti sekurang-kurangnya

satu kursus E-Pembelajaran

Sektor Awam (EPSA) dalam

setahun

Penerbitan modul program

pembangunan, pemulihan dan

pencegahan

Keberkesanan modul latihan


Menggalakkan perkongsian dan

penyebaran ilmu di antara pegawai

Mewujudkan persekitaran pembelajaran

yang fleksibel

Menggalakkan pembelajaran kendiri

sepanjang hayat
Membangunkan sistem

pengurusan pengetahuan

dan membudayakan

organisasi pembelajaran


BPPs

Ilmu dan latihan

yang terkini sesuai

dengan keadaan dan

perkembangan semasa
• Menyediakan modul-modul seperti modul

pengurusan stres, perubahan set minda

dan sebagainya

• Membuat modul trial berkenaan melalui

kerjasama dengan kementerian dan

jabatan

Membangunkan dan

melaksanakan modulmodul

yang bersesuaian

dengan kehendak semasa

BPPs

Proses pemahaman

dan keupayaan

kemahiran akan lebih

cepat

Peruntukan untuk

latihan dapat

dikurangkan


Laporan program pementoran

Kajian keberkesanan program

pementoran dan bimbinganMenyediakan taklimat dan program asas

pementoran kepada mentor dan mentee

Menyediakan garis panduan pelaksanaan

pementoran dan bimbingan dalam

Perkhidmatan Awam
Usaha meningkatkan

perkongsian pengalaman

(tacit knowledge) melalui

kaedah pementoran dan

bimbingan

BPPs

Peningkatan amalan

nilai murni pegawai

dan organisasi


Pengurangan kes-kes berkaitan

penyalahgunaan kuasa dan

rasuah

Organisasi mempunyai tahap

kesedaran, pengamalan dan

penghayatan yang boleh

diterima


Usaha berterusan untuk memperkukuh

nilai individu dan organisasi melalui

pelaksanaan Sistem Pengurusan Audit

Nilai (SPAN)


Pengukuhan dan

pemantapan etika dan

nilai penjawat awam


44

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPPs

Warga organisasi akan

bermotivasi dalam

persekitaran yang

harmoni


Peningkatan kualiti kerja dan

pengurangan kes-kes yang

disebabkan oleh stres

Mendapat skala melebihi tujuh

dalam IKP


Usaha mewujudkan suasana kondusif

dan pemantauan berterusan melalui

pelaksanaan Indeks Organisasi Cemerlang

(IOC) dan Indeks Kesejahteraan Psikologi

(IKP)


Persekitaran kerja yang

kondusif


BK

Transformasi

pengurusan sumber

manusia Perkhidmatan

Awam bagi melahirkan

bakat terbaik (Top

Talent) dan menjadikan

sumber manusia

dalam perkhidmatan

Gunasama sebagai

aset strategik dan

relevan bagi menerajui

perkhidmatan awam

dan mendokong

aspirasi Kerajaan


Pelan Strategik Sumber

Manusia Perkhidmatan

Gunasama dan Jawatan Utama

Sektor Awam

Bilangan program yang

dilaksanakan di bawah Pelan

Strategik Sumber Manusia

Perkhidmatan Gunasama dan

Jawatan Utama Sektor Awam


Membangun dan melaksanakan Pelan

Strategik Sumber Manusia Perkhidmatan

Gunasama dan Jawatan Utama Sektor

Awam


Pembangunan strategik

modal insan


• Pembangunan potensi

dan kompetensi

Top Talent bagi

memenuhi ekspektasi

perkhidmatan awam,

Kerajaan dan negara

Pelan Pembangunan

Kompetensi Jawatan Utama

Sektor Awam

Bilangan program yang

dilaksanakan di bawah Pelan

Pembangunan Kompetensi

Jawatan Utama Sektor Awam


Membangun dan melaksanakan Pelan

Pembangunan Kompetensi Jawatan Utama

Sektor Awam45 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BK

Pembangunan modal

insan menerusi

pendedahan kepada

budaya bekerja dan

tadbir urus berbeza

serta pengalaman

luas di organisasi di

dalam dan di luar

perkhidmatan awam


Bilangan yang menyertai

Program Cross Fertilization


• Melaksanakan Program Cross

Fertilization Bakat Terbaik (Top Talent)

dalam Perkhidmatan Gunasama dan

perkhidmatan lain

INTAN

Meningkatkan bilangan

penjawat awam yang

kompetitif, serba boleh,

up to date dan dinamik


• Menganalisis keperluan latihan

di peringkat organisasi dan

individu

Mengenal pasti keperluan pembelajaran

setiap agensi (TNA)


Penambahbaikan

program pembelajaran

• 20% pakej pembelajaran

setahun

Menyemak dan menambah baik pakej

pembelajaran bagi modul-modul anjuran

INTAN


• Satu learning roadmap setiap

skim perkhidmatan

• Melengkapkan prasarana

• Mewujudkan learning roadmap

Persekitaran

pembelajaran

yang kondusif bagi

meningkatkan kualiti

pembelajaran


• Menambah baik prasarana pembelajaran

pembelajaran

• 30% facilitrainer berkebolehan

menjadi pakar rujuk/khidmat

konsultasi

• Meningkat dan memperkukuhkan

kepakaran facilitrainer

Kualiti pembelajaran

meningkat


• Menjalinkan kolaborasi dengan

sekurang-kurangnya satu

institusi setahun

• Kolaborasi dengan institusi terkemuka

dalam dan luar negara


46

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

INTAN

Melahirkan penjawat

awam yang berinovatif


• Konvensyen Kumpulan Inovatif

dan Kreatif (KIK) setahun

sekali

• Anugerah Inovasi tahunan

perkhidmatan awam

• Mengadakan sesi perkongsian

ilmu sekurang-kurangnya

sebulan sekali

Menggalakkan dan mempromosikan

program/projek inovasi dan kreativiti

perkhidmatan awam


Pengukuhan kemahiran

berfikir dan budaya

inovasi

INTAN

• Melahirkan

penjawat awam yang

berpengetahuan dan

berdaya saing

Menggalakkan perkongsian ilmu antara

penjawat awam


• Mewujudkan portal

pengetahuan secara web based

Menyebarkan maklumat dan pengetahuan

kepada warga organisasi


Pembangunan sistem

pengurusan pengetahuan

dan organisasi

pembelajaran yang

cemerlang

• Menggalakkan pembelajaran sepanjang

hayat

INTAN

Penjawat awam yang

berintegriti


Menghadiri sekurangkurangnya

satu kursus

bercorak keagamaan/moral

Menghadiri latihan bercorak

nilai/etika/akauntabiliti/

integriti dan lain-lain yang

berkaitan sekurang-kurangnya

sekali dalam setahun


Membangunkan program-program yang

berteraskan penghayatan agama dan nilai

murni


Pengukuhan sahsiah

penjawat awam


47 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

TERAS 5:

MENDORONG PRESTASI UNGGUL

Ekosistem Perkhidmatan Awam berprestasi tinggi berkait rapat dengan sistem

saraan, pengurusan prestasi, pengiktirafan dan ganjaran yang diberikan

kepada penjawat awam. Elemen-elemen ini secara langsung akan mewujudkan

hubungan harmonis di antara majikan-pekerja yang menyumbang ke arah

kecemerlangan penyampaian perkhidmatan kerajaan.

Outcome yang diharapkan:

Kecemerlangan dalam penyampaian perkhidmatan awam melalui inisiatif

dorongan prestasi unggul. Hubungan harmoni di antara majikan-pekerja.


48

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BS

Peningkatan hubungan

harmonis antara

majikan dan pekerja


Peratusan isu yang

diselesaikan

Setahun sekali


Meningkatkan keberkesanan mesyuarat

perhubungan majikan-pekerja

Menganjurkan Hari Pekerja Sektor Awam
Memantapkan hubungan

harmoni di antara

majikan-pekerja

BS

Keberkesanan

dasar gaji, elaun

dan kemudahan

perkhidmatan awam


Bilangan penemuan yang

diterima pakai


Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Dasar

Gaji, Elaun dan Kemudahan


Menilai Keberkesanan

Pelaksanaan Dasar Gaji,

Elaun dan Kemudahan

BS

Meningkatkan

penyampaian

perkhidmatan/

motivasi pegawai

perkhidmatan awam

Menarik dan

mengekalkan bakat

terbaik dalam

perkhidmatan awam


Laporan Sistem Saraan Sektor

Awam disiapkan pada bulan

Jun 2011

Kajian Semakan Semula

dalam tempoh lima tahun bagi

memantapkan perancangan

dan pelaksanaan Sistem Saraan

Sektor Awam

Tahap penerimaan Sistem

Saraan Sektor Awam oleh

penjawat awam dan kesatuan

sekerja


Pembentukan Sistem Saraan Sektor

Awam yang kompetetif dan fleksibel bagi

merealisasikan matlamat pembangunan

negara


Memantapkan sistem

saraan perkhidmatan

awam
PETUNJUK

BPP Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Korporat BS Bahagian Saraan BMI Bahagian Pembangunan Modal Insan

BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BP Bahagian Pasca Perkhidmatan BPO Bahagian Pembangunan Organisasi

BPPs Bahagian Pengurusan Psikologi BK Bahagian Perkhidmatan


49 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BS

Pencapaian objektif

Sistem Saraan Sektor

Awam secara berkesan


Penilaian keberkesanan

seminar/bengkel

Bilangan isu yang diselesaikan

(emel/surat/sistem maklum

balas)

Tahap kefahaman peserta/

pelanggan


Pengukuhan pelaksanaan Dasar Saraan

Sektor AwamMemperkukuhkan

keupayaan pengurusan

Dasar Saraan Sektor

Awam


Pencapaian objektif

Sistem Saraan Sektor

Awam secara berkesan


Kajian keberkesanan khidmat

rundingan


Khidmat perundingan kepada agensi

pelaksana mengenai pelaksanaan Dasar

Saraan Sektor Awam


BS

Keberkesanan gaji,

elaun dan kemudahan


Peratusan kajian keberkesanan

yang berjaya dilakukan


Mengenal pasti bidang kajian

Membuat cadangan kajian

Menjalankan kajian

Menyediakan laporan

Menilai keberkesanan

pelaksanaan dasar gaji,

elaun dan kemudahan

BMI

Melahirkan penjawat

awam yang lebih

kompeten dan

berkualiti


Peratusan penjawat awam

yang berjaya menamatkan

pengajian dalam bidang

bersesuaian


Membangunkan dasar khusus berhubung

penajaan latihan/kursus dalam

perkhidmatan


Memfokuskan kepada

dasar penajaan latihan

untuk penjawat awam

dalam perkhidmatan


50

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

Penambahbaikan urusan • Pemantapan Unit Penguatkuasaan bagi • Kajian Keberkesanan Unit • Memantapkan

BP

persaraan

memantau kematian pesara atau penerima Penguatkuasaan

pengurusan faedah

pencen dan pendakwaan dibuat ke atas

persaraan secara

mereka yang menyalahi peruntukan

berkesan

undang-undang (termasuk kesalahan

pemalsuan dokumen)

• Pemberian faedah persaraan tanpa • Peratusan pengurusan

permohonan bagi persaraan wajib (rekod pemberian faedah persaraan

pegawai diperoleh dari HRMIS)

melalui HRMIS

• Cadangan pemanjangan tempoh

• Penerimaan cadangan

pembayaran pencen terbitan daripada pelanjutan tempoh

• 12 ¹/₂ tahun kepada 20 tahun kepada pembayaran pencen terbitan

balu/duda dikahwini dalam persaraan

• Pengambilalihan bayaran faedah tamat • Peratusan bayaran faedah

perkhidmatan ADUN

tamat perkhidmatan ADUN

• Semakan umur persaraan wajib

• Penetapan inisiatif pelanjutan

bagi pegawai perkhidmatan Awam

umur persaraan wajib

Persekutuan, Negeri, Badan Berkanun dan

Pihak Berkuasa Tempatan

• Pembiayaan kemudahan kepada pesara • Keberkesanan pembiayaan

Perkhidmatan Awam Persekutuan, Negeri, kemudahan kepada pesara

Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa

Tempatan

• Peratusan pemberian pencen

• Pemberian pencen kepada pegawai/

kepada pegawai/pesara yang

pesara yang diisytiharkan bankrap

diisytiharkan bankrap


51 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

Memperkukuhkan sistem penyampaian

rawatan perubatan untuk pesara dan ahli

tanggungan


BPPs

Peningkatan

pengukuhan kualiti

profesion Pegawai

Psikologi


Pegawai Psikologi mempunyai

100% Sarjana dan 20% Ijazah

Kedoktoran


Pelaksanaan pelan latihan dan kerjaya

perkhidmatan psikologi

Pewujudan kuota khusus bagi pegawai

psikologi untuk latihan/kursusPeningkatan kepakaran

dalam bidang

pengkhususan psikologi

BPPs

Peningkatan tahap ilmu

dan kemahiran

Pengamalan budaya

cintakan ilmu


Mencapai latihan 11 hari

setahun

Buku Log Latihan

Penglibatan dalam

pembentangan kertas

kerja, penulisan artikel dan

penerbitan jurnal


Mengadakan Persidangan Pegawai

Psikologi Perkhidmatan Awam

Menggalakkan proses perkongsian

kepakaran oleh pegawai psikologi


Pembelajaran berterusan

Pegawai Psikologi

BPPs

Pengkhususan dan

kepakaran dalam

bidang tertentu


Mendapat pengiktirafan atau

akreditasi daripada agensi atau

badan profesional


Menggalakkan pegawai psikologi

menghadiri kursus-kursus yang

memberikan akreditasi

Menggalakkan pegawai psikologi berdaftar

dengan pertubuhan profesionalMeningkatkan

akauntabiliti Pegawai

Psikologi melalui

program kemahiran dan

profesional

BPPs

Penjawat awam yang

sejahtera dan mampu

menyumbang dalam

produktiviti negara


Mendapat skala melebihi 7

dalam Indeks Kesejahteraan

Psikologi (IKP)


Menggalakkan pegawai psikologi

menghadiri kursus-kursus yang berkaitan

memperkasakan IESPQ

Penyediaan modul-modul yang

bersesuaianKeseimbangan pemimpin

dari segi kebijaksanaan

intelektual, emosi,

spiritual, fizikal (IESPQ)


52

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BK

• Kompetensi

dan potensi

sumber manusia

dibangunkan selari

dengan keperluan

perkhidmatan awam,

Kerajaan dan negara

Sistem Pengurusan

Kompetensi Perkhidmatan

Awam diperkenalkan pada

2011


Mewujudkan Sistem Pengurusan

Kompetensi Perkhidmatan Awam yang

relevan, menyeluruh dan fleksibel bagi

memenuhi keperluan perkhidmatan awam,

Kerajaan dan negara


Mendorong prestasi

unggul

• Pelaksanaan program

pembangunan kompetensi

dan potensi sumber manusia

perkhidmatan awam

Dasar yang lebih

fleksibel dan

menyeluruh dapat

menarik, membangun

dan mengekalkan

bakat terbaik dalam

perkhidmatan awam

serta menggalakkkan

budaya kecemerlangan

di kalangan sumber

manusia perkhidmatan

awam


• Aspek penambahbaikan dasar

sumber manusia perkhidmatan

awam diperkenalkan pada

2011

Melaksanakan penambahbaikan dalam

dasar sumber manusia perkhidmatan

awam meliputi aspek syarat perkhidmatan,

pelantikan semula, kenaikan pangkat,

penilaian prestasi, pengiktirafan dan

tatatertib bagi menyokong pembangunan

dan pengurusan bakat dalam

perkhidmatan awam


• Pelaksanaan dasar sumber

manusia yang berterusan


53 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

TERAS 6:

MEMBENTUK BUDAYA KERJA BERPRESTASI TINGGI

Usaha berterusan perlu dilaksanakan untuk mengekalkan tadbir urus yang baik

dan mengamalkan pengurusan berkualiti berasaskan nilai-nilai positif dan etika

kerja yang tinggi. Ia akan dapat memastikan perkhidmatan yang diberikan fokus

terhadap ekspektasi dan keperluan pelanggan. Selain itu juga, penggunaan ICT

secara menyeluruh dapat meningkatkan pengurusan kerja dengan lebih cekap

dan berkesan.

Outcome yang diharapkan:

Persekitaran kerja yang harmonis dan kondusif yang berteraskan budaya kerja

berprestasi tinggi.


54

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

PELAN TINDAKAN

Strategi Program/Inisiatif KPI Keberhasilan Bahagian

BPP

Aduan pelanggan

berkurangan dari masa

ke semasa

Bertindak secara

responsif kepada

ekspektasi pelanggan


• Pengurangan aduan pelanggan

• Peningkatan tahap kepuasan

pelanggan melalui Kajian

Kepuasan Pelanggan JPA

• Prestasi bulanan Smiley Box

• Kualiti perkhidmatan melalui

e-Pelanggan

Pengurangan aduan pelanggan dari 14

kepada 10 setahun

Kajian Tahap Kepuasan Pelanggan

Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan

Petugas

Menguruskan khidmat

pelanggan secara

berkesan - perkhidmatan

berfokuskan pelanggan

BP

Mewujudkan

persekitaran berilmu

dengan penjawat awam

yang menjadi pakar

rujuk


Pusat pangkalan khazanah

ilmu (persaraan dan faedah

persaraan)


Pusat pengumpulan ilmu • Mewujudkan pusat pangkalan khazanah

ilmu berkaitan persaraan dan faedah

persaraan perkhidmatan awam di Asia

PETUNJUK

BPP Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Korporat BS Bahagian Saraan BMI Bahagian Pembangunan Modal Insan

BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BP Bahagian Pasca Perkhidmatan BPO Bahagian Pembangunan Organisasi

BPPs Bahagian Pengurusan Psikologi BK Bahagian Perkhidmatan


55 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

MEMANDANG KE HADAPAN

Pembangunan sumber manusia akan menjadi salah satu faktor penentu dalam

kejayaan pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang. Peranan dan

fungsi JPA penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan

dan efektif dapat direalisasikan melalui penarikan, pembangunan dan pengekalan

bakat terbaik. Usaha ini akan menjadi satu strategi utama dalam memastikan

penjawat awam sentiasa bermotivasi, berinovasi dan mempunyai minda yang

mengutamakan integriti, nilai dan kecemerlangan dalam prestasi kerja.

Kerajaan pada hari ini telah menetapkan agenda-agenda utama negara yang perlu

digerakkan oleh perkhidmatan awam sebagai pemain utama dalam merancakkan

struktur ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi. Selain itu, perkhidmatan

awam yang responsif, anjal dan bertunjangkan kepada nilai integriti yang kukuh

akan menjadi medan penarikan utama kepada pengukuhan rantaian ekonomi dari

pelbagi perspektif. Sememangnya, langkah pada masa hadapan ini menuntut

komitmen yang padu untuk diharungi. Iklim perkhidmatan awam yang tidak lagi

berpaksi kepada keluk kelaziman dan kebiasaan memerlukan kumpulan bakat yang

berupaya menerajui keluk perubahan ini dan JPA selaku pengurus sumber manusia

perlu menggalas tanggungjawab ini sebaiknya.

Pada masa hadapan, JPA perlu lebih strategis dan mempunyai keupayaan merencana

hala tuju sumber manusia negara secara holistik yang akan memberi kesan langsung

terhadap pembangunan negara. Fungsi dan peranan JPA perlu diolah dan diberi

suntikan pengurusan sumber manusia terkehadapan yang dapat menjangka sudut

perubahan yang berlaku melalui aplikasi latihan yang berkesan, pembangunan

kompetensi yang menyeluruh serta kaedah pembelajaran yang menerapkan budaya

inovasi di dalam perkhidmatan awam.

Selain itu, bagi memastikan perkhidmatan awam diisi dengan sumber dan bakat

terbaik, JPA perlu menghimpunkan segala usaha ini melalui satu saluran jenama

majikan pilihan yang unggul. Pasaran bakat pada masa hadapan akan bersaing untuk

memilih jenama organisasi yang dapat mengikat komitmen mereka secara jelas.

Penjenamaan tidak boleh dilihat di dalam aspek fizikal sahaja malah ia perlu

merangkumi amalan sumber manusia seperti pemberian pakej saraan yang menarik,

penghargaan terhadap daya cipta dan inovasi, kepantasan bertindak serta peluang

meningkatkan kompetensi diri.


Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

MEMANDANG KE HADAPAN

Perkhidmatan awam turut memerlukan sokongan aplikasi teknologi maklumat dan

komunikasi yang terkini merentasi organisasi. Ledakan ICT ini akan menjadi satu

faktor penentu dalam menilai keupayaan perkhidmatan awam berhadapan dengan

tuntutan semasa. HRMIS akan terus diperkasakan dari aspek pengukuhan sistem

dan penerimaan bagi pelaksanaan urusan sumber manusia yang lebih pantas dan

berkesan.

Melalui perancangan dan pelaksanaan aktiviti secara terancang, segala usaha yang

digariskan di bawah pelan tindakan ini merupakan satu proses penjajaran yang

berterusan ke arah pencapaian matlamat strategik organisasi serta hala tuju negara

dalam tempoh 2011-2015.

Perancangan lima tahun ini merupakan satu usaha penambahbaikan berterusan

kepada perancangan untuk tahun-tahun berikutnya. JPA sebagai pengurus sumber

manusia perkhidmatan awam akan sentiasa menyokong dan memberi nilai tambah

kepada penyampaian perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti.

56

More magazines by this user
Similar magazines