Pelan Tindakan Bencana (Luaran) - Hospital Sultanah Aminah ...

hsajb.moh.gov.my

Pelan Tindakan Bencana (Luaran) - Hospital Sultanah Aminah ...

v

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARA (LUARAN) RA RAN) N) N

HOSPITAL HO H SP S ITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU BAHR HR HRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


KATA-KATA ALUAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya terhasilnya Pelan

Tindakan Bencana (Luaran) Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru Edisi 4/2009 yang

akan digunapakai ketika berlakunya bencana di bawah pengendalian Hospital Sultanah

Aminah Johor Bahru.

Ribuan terima kasih kepada Pakar Perunding Kecemasan Dan Trauma Hospital

Sultanah Aminah Johor Bahru, Pakar Perubatan Kecemasan Dan Trauma Hospital

Sultanah Aminah Johor Bahru dan Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Dan

Trauma Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru di atas komitmen yang telah diberikan

dalam penyediaan Pelan Tindakan Bencana ini.

Terima Kasih diucapkan kepada semua Jawatankuasa yang telah bekerjasama

membantu dalam menjayakannya, serta yang terlibat secara tidak langsung dalam

penghasilan Pelan Tindakan Bencana (Luaran) Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru

ini.

Dengan penghasilan Pelan Tindakan Bencana ini akan diedarkan dan

digunapakai oleh semua Jabatan dan Unit di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.

Diharapkan dengan penyediaan Pelan Tindakan Bencana ini akan dapat

meningkatkan progresif dan perkhidmatan Perubatan Kecemasan bagi Hospital

Sultanah Aminah Johor Bahru khususnya.

“Save Life, Make Hospital Save for Emergency”

Sekian. Terima Kasih.

……………………………..

(DR. HJ DAUD BIN HJ ABD. RAHIM)

Pengarah Hospital,

Hospital Sultanah Aminah

Johor Bahru, Johor.


PENGHARGAAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya terhasilnya Pelan

Tindakan Bencana Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru Edisi 4/2009 yang akan

digunapakai ketika berlakunya bencana di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.

Dengan rasa tulus dan ikhlas, jutaan terima kasih diucapkan kepada Pengarah Hospital

Sultanah Aminah Johor Bahru kerana telah mencetuskan idea untuk menghasilkan

Pelan Tindakan Bencana Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.

Ribuan terima kasih juga kepada Pakar Perunding Kecemasan Dan

Trauma Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Pakar Perubatan Kecemasan Dan

Trauma Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru dan Pegawai Perubatan Jabatan

Kecemasan Dan Trauma Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru di atas komitmen yang

telah diberikan dalam penyediaan Pelan Tindakan Bencana ini.

Terima Kasih diucapkan kepada semua Jawatankuasa yang telah

bekerjasama membantu dalam menjayakannya, serta indidu yang terlibat secara tidak

langsung di dalam penghasilan Pelan Tindakan Bencana Hospital Sultanah Aminah

Johor Bahru ini.

Diharapkan Pelan Tindakan Bencana Luaran ini akan dapat meningkatkan

tahap kesiapsiagaan semua anggota Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru di dalam

menghadapi situasi bencana yang tidak diduga disamping memantapkan mutu

perkhidmatan Kecemasan Dan Trauma secara keseluruhannya.

“Save Life, Make Hospital Save for Emergency”


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN BENCANA ( LUARAN )

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU, JOHOR

EDISI 4-2009

Penasihat

Dr Haji Daud Bin Abdul Rahim

Pengarah Hospital

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

Pengerusi

Dr Md Saed Bin Mian

Pakar Perunding Kecemasan Dan Trauma

Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

Ketua Koordinator

Dr Rashdan Bin Rahmat

Pakar Perubatan Kecemasan Dan Trauma

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

Ahli-ahli

Dr Lim Kin Hoe

Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Dan Trauma

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

En Twin Johnson Entalai

Ketua Penyelia,

Penolong Pegawai Perubatan U42,

Jabatan Kecemasan Dan Trauma

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

Tn. Haji Ismail Bin Ahmad

Penolong Pegawai Perubatan U36,

Jabatan Kecemasan Dan Trauma

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

AHLI-AHLI LAIN

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU

En. Raschidi Bin Abdul Karim

Penolong Pegawai Perubatan U32

En. Mohd Ali Bin P. Kassim

Penolong Pegawai Perubatan U32

En. Nazrul Izzad Bin Mansor

Penolong Pegawai Perubatan U32

En. Mohd Aswadi Bin Abdul Rahman

Penolong Pegawai Perubatan U32

En. Zayuri Bin Mohd Noor

Penolong Pegawai Perubatan U32

Pn. Noorizah Binti Puteh

Ketua Jururawat U32

Tn. Haji Radzman Bin Che Rus

Penolong Pegawai Perubatan U29

En. Adnan Bin Abdullah

Penolong Pegawai Perubatan U29

En. Norzamzuri Bin Zakaria

Penolong Pegawai Perubatan U29


KANDUNGAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

No Tajuk Mukasurat

1.0 Pengenalan 2

1.1 Fungsi Pelan Tindakan Bencana Hospital Sultanah Aminah

Johor Bahru

3

2.0 Objektif, Konsep & Falsafah 5

3.0 Definisi Bencana 8

4.0

Kejadian Bencana Yang Berkemungkinan berlaku Di sekitar

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

5.0 Jawatankuasa Pengurusan Bencana 17

6.0

Organisasi Perkhidmatan Hospital Selepas Pengaktifan

Tindakan Bencana

7.0 Pelan Tindakan 31

7.1 Fasa Tindakan 31

7.2 Fasa Pengaktifan Bencana Peringkat Hospital 32

7.3 Carta Alir Pengaktifan Pelan Tindakan Bencana 36

8.0

Fasa Pengaktifan Tempat Rawatan Kecemasan Di Tempat

Bencana

9.0 Pengurusan Di Tempat Kejadian (Pre Hospiatl Care) 44

10.0 Pengurusan Pengangkutan Mangsa 59

11.0 Fasa Pengaktifan Tempat Rawatan Kecemasan Di Hospital 61

12.0 Fasa Pengaktifan Perkhidmatan Sokongan Semasa Bencana 71

13.0 Pengurusan Fasa Pemulihan Selepas Operasi Bencana 79

14.0 Sumber Manusia 82

15.0 Jawatankuasa Penilaian Semula Operasi Bencana 85

16.0 Action Card 87

17.0 Lampiran 227

12

21

40


SINGKATAN PERKATAAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

CRW - CARDIAC REHABILITATION WARD

CTW - CARDIOTHORACIC WARD

EMTS - EMERGENCY MEDICAL AND TRAUMA SERVICES

FFC - FORWARD FIELD COMMANDER

HDU - HIGH DEPENDANCY UNIT

HSAJB - HOSPITAL SULTANAH, AMINAH JOHOR BAHRU

ICU - INTENSIVE CARE UNIT

JKT - JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

JPAM - JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

JT - JURURAWAT TERLATIH

KJ - KETUA JURURAWAT

KKM - KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

MASTEM - MALAYSIAN SOCIETY FOR TRAUMATOLOGY AND EMERGENCY MEDICAL

MKN - MAJLIS KESELAMATAN NEGARA

NGO - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION

O & G - OBSTETRIC AND GINECOLOGY

OMC - ON SCENE MEDICAL COMMANDER

ORL - OTORHINOLARYNGOLOGY

OSC - ON SCENE COMMANDER

OT - OPERATION THEATER

PBSM - PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

PKPK - PUSAT KORDINASI PANGGILAN KECEMASAN

PKTK - PUSAT KAWALAN TEMPAT KEJADIAN

PMSB - PANTAI MEDIVEST SEDIRIAN BERHAD

PP - PEGAWAI PERUBATAN

PPK - PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

PPP - PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

PT - PEMBANTU TADBIR

SAR - SEARCH AND RESCUE

START - SIMPLE TRIAGE AND RAPID TREATMENT


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.0 PENGENALAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Menurut Arahan 20 Majlis Keselamatan Negara, kejadian ‘bencana’ ditakrifkan

sebagai sebarang insiden sama ada semulajadi atau kerana faktor manusia,

yang berlaku secara tiba-tiba dan menyebabkan kecederaan, kematian dan

kerosakan terhadap harta benda atau persekitaran dan menyebabkan gangguan

terhadap aktiviti kehidupan seharian. Insiden-insiden seperti ini memerlukan

pengurusan yang membabitkan sumber, alatan dan kemahiran khas dari

pelbagai agensi. Ko-ordinasi secara efektif diperlukan memandangkan

jangkamasa pemulihan sepenuhnya mungkin lama dan berpanjangan. Falsafah

ini diterimapakai oleh semua agensi yang terlibat di dalam Pengurusan Bencana

di Negara ini termasuk agensi di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia.

Persediaan bagi menangani bencana diperlukan oleh semua agensi kerajaan

yang terlibat termasuklah hospital. Hospital harus mempunyai keupayaan untuk

memberikan respon dengan segera. Ia harus bersedia sepanjang masa untuk

membuat perubahan yang diperlukan apabila diperlukan untuk menangani

kemasukan pesakit yang banyak dalam situasi bencana. Ini termasuklah sama

ada bencana yang berlaku di dalam (internal) mahupun luaran (external).

Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, sebagai hospital utama dinegeri Johor

juga mempunyai pelan dan perangcangan di dalam menghadapi situasi bencana

luaran. Pelan tindakan bencana ini adalah penting dan mesti diketahui dan

difahami oleh setiap wargakerja Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Ia

menjadi garispanduan bagi setiap kakitangan dalam menghadapi sebarang

kemungkinan bencana yang datang dalam pelbagai bentuk dan pada bila- bila

masa. Ianya mestilah mudah difahami dan dapat digunapakai dalam setiap

keadaan oleh mereka yang terlibat dalam menghadapi bencana. Pelan ini juga


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

hendaklah dikaji dan diperbaiki secara berkala supaya ianya bersesuaian

dengan keperluan semasa.

1.1 FUNGSI PELAN TINDAKAN BENCANA HOSPITAL SULTANAH AMINAH

JOHOR BAHRU.

i. Menyediakan satu pasukan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa

yang terlibat dengan cepat dan cekap bermula di tempat kejadian tanpa

mengabaikan skop perkhidmatan hospital yang sedia ada.

ii. Menubuhkan organisasi dan mewujudkan satu mekanisma pengurusan

yang efisyen serta menentukan peranan dan tanggungjawab kakitangankakitangan

hospital semasa bertindak menangani sesuatu bencana yang

berlaku.

iii. Menyediakan satu pasukan yang lengkap dengan peralatan-peralatan di

tempat kejadian dan berupaya membantu usaha menyelamat dan

memulihkan mangsa bencana. Pasukan ini juga akan membantu

memindahkan mangsa-mangsa bencana dari tempat kejadian.

iv. Boleh menggiatkan (mengaktifkan) sistem yang menggabungkan semua

kakitangan Hospital Sultanah Aminah dari pelbagai perkhidmatan dan

peringkat pada bila-bila masa yang di perlukan.

v. Menyediakan keperluan kelengkapan seperti ruang Wad atau kawasan

pemulihan dan bilik gerakan bagi memenuhi permintaan bantuan yang

semakin bertambah.

vi. Menubuhkan satu sistem kawalan dan perhubungan dengan tempat

kejadian, lain–lain hospital dan lain-lain pihak atau agensi yang terlibat

seperti media massa, pihak berkuasa, keluarga mangsa dan orang awam.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


2.0 OBJEKTIF, KONSEP & FALSAFAH

2.1 Objektif

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Sebagai dokumen rujukan bagi operasi perawatan pesakit semasa situasi

bencana yang berlaku di sekitar Johor Bahru.

� Mewujudkan sistem yang membolehkan semua petugas hospital memainkan

peranan bersama bagi merawat pesakit semasa situasi bencana.

� Mengenalpasti semua risiko dan ancaman yang ada di Hospital Sultanah

Aminah, Johor Bahru.

� Mengenalpasti sumber dan kapasiti yang ada di sekitar Hospital Sultanah

Aminah, Johor Bahru.

� Asas bagi semua penambahbaikan bagi melicinkan semua aktiviti berkaitan

bagi menangani bencana.

2.2 Konsep & Falsafah

PEMULIHAN

(RECOVERY)

PENGHINDARAN

(PREVENTION)

RESPON

(RESPONSE)

PERSEDIAAN

(PREPARATION)


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

2.3 Fasa-fasa Bencana

Fasa-fasa Bencana adalah mengikut kitaran yang terdiri daripada fasa-fasa berikut :

2.3.1 Penghindaran (Prevention/mitigation)

a. Dalam fasa ini, langkah-langkah diambil bagi mengelakkan kejadian

bencana atau sekurang-kurangnya mengambil langkah untuk

mengurangkan kesan bencana sekiranya tidak dapat dielakkan.

b. Contoh: amalan menutup suis bila keluar dari bilik, arahan melarang

merokok, sistem perparitan dan sebagainya.

2.3.2 Persediaan (Preparation)

a. Dalam fasa ini, Pelan Tindakan Bencana atau ‘Emergency Response

Plan’ disediakan.

b. Persediaan ini mengambilkira penglibatan semua pihak yang terbabit

secara total dalam respons terhadap bencana.

c. Latihan seperti ‘tabletop exercise’ dan ‘drill’ perlu dilaksanakan secara

berkala.

2.3.3 Respon (Response)

a. Dalam fasa ini, petugas bertindak untuk menangani situasi bencana yang

berlaku.

b. Dalam fasa ini, Pelan Tindakan Bencana yang baik akan membolehkan

tindakan diambil dengan lebih teratur dan terancang.

2.3.4 Pemulihan (Recovery)

a. Dalam fasa ini, usaha untuk mengembalikan semula semua kerosakan

kepada keadaan asal dilakukan.

b. Dalam fasa ini juga beberapa gejala yang berpanjangan dikenalpasti –

misalnya ’Post-traumatic Stress Disorder’ dan sebagainya.

c. Setelah selesai fasa ini, kitaran ini akan kembali semula ke fasa

penghindaran (prevention).


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


3.0 DEFINASI BENCANA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Suatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks dan melibatkan

kehilangan nyawa atau kecederaan, kemusnahan harta benda atau alam sekitar

serta menjejaskan aktiviti masyarakat setempat dan ia berkemungkinan untuk

merebak ke kawasan yang lebih besar.

Arahan 20 Majlis Keselamatan Negara (MKN) mendefinasikan bencana sebagai

satu kejadian yang berlaku dengan tiba-tiba menyebabkan kemusnahan harta

benda yang besar, kehilangan nyawa yang ramai dan gangguan kehidupan harian

sesebuah masyarakat. Tiga agensi yang dikenal pasti sebagai agensi utama

adalah Polis Di Raja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan

Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kejadian ini memerlukan pengendalian yang komprehensif serta melibatkan

sumber, peralatan, kecekapan dan tenaga manusia yang lebih meluas daripada

pelbagai agensi serta penyelarasan yang berkesan di mana kemungkinan

memerlukan tindakan yang kompleks dan jangkamasa yang panjang.

Pasukan Perubatan Hospital memainkan peranan yang penting dalam usaha

mencari dan menyelamat mangsa-mangsa yang terlibat dengan memberikan

rawatan yang cepat dan berkesan kepada mangsa-mangsa bencana bermula di

tempat kejadian lagi (Pre Hospital Care), semasa penghantaran mangsa ke

hospital dan rawatan selanjutnya di hospital.

Pengendalian bencana akan berbeza mengikut kemampuan sesebuah hospital,

dari segi kemudahan infrastruktur, kepakaran, kekuatan anggota dan peralatan

yang mampu disediakan.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tahap bencana di peringkat Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru telah

dikategorikan kepada tiga keadaan, di mana jumlah mangsa yang terlibat akan

diambil kira sebelum bencana diisytiharkan iaitu:

i. Incident Reporting.

� Keadaan di mana mangsa yang terlibat kurang dari 20 orang.

ii. Mass Casualty Incident

� Keadaan di mana mangsa yang terlibat seramai 20 hingga 35

orang.

iii. Bencana (Disaster)

� Apabila mangsa yang terlibat melebihi 35 orang.

� Merah – lebih daripada 5 orang

� Kuning – lebih daripada 10 orang

� Hijau – lebih daripada 20 orang

Arahan 20 MKN (1997) telah menentukan tahap bencana kepada berikut:

3.1 Tahap Satu (Level One)

Tahap ini juga dikenali sebagai 'Mass Casualty Incident (MCI)', dan ciri-

cirinya adalah;

i. Sesuatu kejadian yang tidak berpotensi untuk merebak dan hanya

berlaku setempat di satu-satu kawasan (melibatkan Daerah).

ii. Tidak kompleks.

iii. Kehilangan nyawa dan harta benda yang minima.

iv. Kejadian yang berlaku tidak mengganggu pekerjaan harian

penduduk setempat.

v. Pusat berkuasa tempatan dapat mengendalikan kejadian bencana

dan tidak memerlukan pertolongan dari pihak luar.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

3.2 Tahap Dua (Level Two)

Kejadian bencana yang lebih serius di mana ianya berpotensi untuk

merebak ke luar kawasan dan memberikan ancaman yang boleh

mengakibatkan keadaan yang membimbangkan (melibatkan Negeri).

Bencana ini akan melibatkan kehilangan nyawa yang banyak serta

kerosakan harta benda dan infrastruktur. Ia juga akan mengganggu

pekerjaan atau aktiviti harian kawasan itu. Keadaan ini lebih kompleks dan

pihak berkuasa tempatan mengalami kesukaran untuk menyelamatkan

mangsa bencana. Pertolongan kepakaran dari pihak luar mungkin

diperlukan untuk mengatasi kejadian bencana ini.

3.3 Tahap Tiga (Level Three)

Tahap bencana ini lebih meluas daripada bencana tahap dua (melibatkan

Kerajaan Pusat). Kejadian bencana ini memerlukan pertolongan kepakaran

dari luar negara untuk mengatasi pengurusan bencana ini.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

4.0 KEJADIAN BENCANA YANG BERKEMUNGKINAN BERLAKU SEKITAR

HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU.

Hospital Sultanah Aminah terletak di satu lokasi yang merangkumi skop

perkhidmatan perubatan yang berisiko tinggi antaranya ialah:

� Berkemungkinan pendaratan pendatang tanpa izin dari negara jiran secara

besar-besaran.

� Loji pembersihan air di Kota Tinggi – Pembebasan gas klorin.

� Jaringan lebuhraya yang sibuk seperti Lebuhraya Utara Selatan, Lebuhraya

Pasir Gudang, Linkedua, Lebuhraya Senai Desaru, Lebuhraya Johor Bahru

Nusajaya dan Kulaijaya Johor Bahru serta CIQ Tambak Johor dan CIQ

Linkedua – Kemalangan yang akan melibatkan banyak kenderaan dan

ramai mangsa, kejadian tanah runtuh dan hakisan di tepi lebuhraya dan

sebagainya.

� Iskandar Malaysia merupakan kawasan berpenduduk padat di mana

banyak kawasan perumahan yang baru telah dibuka serta pembukaan

Nusajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan negeri yang baru

berkemungkinan kebakaran berskala besar boleh merumitkan keadaan.

Dijangka menjelang 2025, penduduk Iskandar Malaysia akan meningkat ke

3 juta orang berbanding 1.3 juta pada tahun 2005.

� Pertumbuhan pesat di Iskandar Malaysia yang merangkumi segitiga logistik

iaitu Lapangan Terbang Sultan Ismail, Senai di Utara, Pelabuhan Tanjung

Pelepas di Barat daya dan Pelabuhan Pasir Gudang di Tenggara –

merangkumi kawasan seluas 2,217 kmpersegi di mana Hospital Sultanah

Aminah merupakan hospital utama serta disokong oleh Hospital Sultan

Ismail dan Hospital Temenggung Sri Maharaja Tun Ibrahim Kulaijaya.

Keadaan ini akan meningkatkan risiko kearah bencana berskala besar dan

perlu ditangani secara kolektif dan efisyen oleh semua pihak yang terlibat.

Konsep Safety and Security sebagai teras di dalam pembangunan Iskandar


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Malaysia menunjukkan betapa pentingnya pelan Tindakan Bencana ini

difahami oleh setiap anggota Hospital Sultanah Aminah.

� Kawasan–kawasan perindustrian seperti Pasir Gudang, Tampoi dan lainlain

berpontensi mencetuskan situasi bencana seperti letupan tangki

minyak, tumpahan bahan kimia, pencemaran gas-gas toksik serta bahanbahan

petrokimia yang mengancam nyawa penduduk sekitarnya.

� Lokap Polis Johor Bahru dan Pusat Serenti - Rusuhan oleh banduanbanduan

atau tahanan.

� Lapangan Terbang Sultan Ismail seperti nahas udara dan pendaratan

kecemasan serta kemalangan air di Pelabuhan Pasir Gudang dan Tanjung

Pelepas.

� Lain-lain kejadian bencana yang berkemungkinan berlaku di sini

termasuklah kemalangan udara yang berlaku di kawasan binaan dan orang

ramai, perlanggaran atau keretapi tergelincir, bencana alam seperti banjir,

ribut, taufan, kemarau atau kebakaran yang melibatkan bangunan tinggi,

rusuhan awam dan lain-lain lagi.

PETA PERANCANGAN ISKANDAR MALAYSIA ‘FLAGSHIP’ A

DI PUSAT BANDARAYA JOHOR BAHRU.


PETA PERANCANGAN ISKANDAR MALAYSIA ‘FLAGSHIP’ B

DI NUSAJAYA.

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PETA PERANCANGAN ISKANDAR MALAYSIA ‘FLAGSHIP’ C

DI WESTERN GATE DEVELOPMENT.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PETA PERANCANGAN ISKANDAR MALAYSIA ‘FLAGSHIP’ D

DI EASTERN GATE DEVELOPMENT.

PETA PERANCANGAN ISKANDAR MALAYSIA ‘FLAGSHIP’ E

DI SENAI SKUDAI.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

5.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA TERDIRI DARIPADA

� Pengarah Hospital

� Timbalan Pengarah Hospital (Klinikal) I, II, III & IV

� Timbalan Pengarah Hospital ( Pengurusan )

� Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma

� Ketua – ketua Jabatan klinikal dan bukan klinikal

� Ketua Jabatan Sokongan Klinikal

� Pakar Kecemasan Jabatan Kecemasan Dan Trauma

� Penyelia Hospital dan Penolong Pegawai Perubatan Kanan

� Penyelia Jururawat

� Ketua Pengawal Keselamatan Hospital

� Bilik Gerakan bencana HSAJB (semasa bencana sahaja) akan dibuka di Bilik

Seminar Jabatan Kecemasan Dan Trauma.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PENGERUSI BENCANA

PENGARAH HOSPITAL

HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JB

KOORDINATOR PENTADBIRAN

TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL (KLINIKAL 1)

KOORDINATOR KLINIKAL

KETUA JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

KAWASAN KHAS

Timbalan Pengarah

(Pengurusan)

PERKHIDMATAN SOKONGAN

Timbalan Pengarah

(Klinikal II)

PESAKIT DALAM DAN SUMBER MANUSIA

Timb. Pengarah Hospital (Klinikal IV)

KECEMASAN DAN FORENSIK

Timb. Pengarah Hospital (Klinikal III)

PUSAT MEDIA &

MAKLUMAT

KPP Pengurusan

(Pentadbiran dan

Perkhidmatan)

KHIDMAT

SOKONGAN

KLINIKAL

KPP KLINIKAL

PERGERAKAN

STAFF

KLINIKAL

SOKONGAN

Ketua Penyelia

Pen. Peg.

Perubatan

PERGERAKAN

STAFF KLINIKAL

PENGURUSAN

DAN

PROFESIONAL

Ketua Jabatan

Pembedahan

PERKHIDMATAN

PESAKIT DALAM

Ketua Penyelia

Jururawat

PERKHIDMATAN

FORENSIK

Ketua Jabatan

Forensik

PERKHIDMATAN

RAWATAN

KECEMASAN

DAN PRA

HOSPITAL

Pakar Kecemasan

Dan Trauma

TEMPAT

MENUNGGU

WARIS

Peg. Tadbir

Pentadbiran

BILIK GERAKAN

Penyelia Pen. Peg.

Perubatan

( Pejabat Penyelia )

Pen. Peg.

Perubatan

Pakar Dan

Pegawai

Perubatan

SPECIALIZED

CARE UNIT

Penyelia

Jururawat Y/M

REKOD

PERUBATAN

Ketua Jabatan Rekod

Perubatan

PENGURUSAN

SIMPANAN

MAYAT & POST

MORTEM

Ketua Unit

Jabatan Forensik

PENGURUSAN

RAWATAN DI

JABATAN

KECEMASAN &

TRAUMA

Peg. Perubatan

Y/M

PENGURUSAN

KEWANGAN

KPP Pengurusan

(Kewangan Dan

Pembangunan)

Pem.

Perawatan

Kesihatan

WAD

BENCANA

BARAT 5

Penyelia

Jururawat Y/M

MAKANAN DAN

SAJIAN

Ketua Jabatan Sajian

Dan Dietetik

JABATAN

PERGIGIAN

Ketua Jabatan

pergigian

PMSB

Ketua Pengurus

Operasi

Cawangan

Pemandu

DEWAN

BEDAH

Penyelia

Jururawat Y/M

PENGANGKUTAN

& KAEDAH

PEMINDAHAN

PESAKIT

Ketua Unit Jabatan

Kecemasan &

Trauma

FARMASI

Ketua Jabatan

Farmasi

KESELAMATAN

Pen. Peg.

Keselamatan

Jururawat

Terlatih

ZON

BEREAVEMENT

Ketua Jabatan

Kebajikan Sosial

Semua Ketua Jabatan yang lain akan menolong

Pengarah

(Berada di Bilik Gerakan Bencana)

5.1 CARTA ORGANISASI


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

5.2 PERKHIDMATAN RAWATAN KECEMASAN DI JABATAN KECEMASAN DAN

TRAUMA HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU.

PRA-HOSPITAL

(Pakar Perubatan Kecemasan)

KOORDINATOR ZON

MERAH

Ketua Jabatan Anaestesia

5.3 PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL

PENGIMEJAN DAN

DIAGNOSTIK

Ketua Jabatan X-Ray

KOORDINATOR

PERKHIDMATAN RAWATAN

KECEMASAN

PENGURUSAN RAWATAN

KECEMASAN DI JKT

(ZON BENCANA)

KOORDINATOR ZON

KUNING

Ketua Jabatan Orthopedik

KETUA PENOLONG

PENGARAH

KLINIKAL

MAKMAL KLINIKAL

Ketua Jabatan Patologi

PENGANGKUTAN DAN

PINDAHAN

(Ketua Unit JKT)

KOORDINATOR ZON

HIJAU

Ketua Jabatan Otorinologi

JABATAN PERUBATAN

TRANSFUSI

Ketua Jabatan


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

6.0 ORGANISASI PERKHIDMATAN HOSPITAL SELEPAS PENGAKTIFAN PELAN

TINDAKAN BENCANA

6.1 Koordinator Utama:

� Pengarah Hospital secara automatik akan menjadi Koordinator Utama

untuk Tindakan Perkhidmatan Kecemasan Bencana. Beliau akan

dibantu oleh dua pegawai Penyelaras dalam pengurusan bencana, iaitu

koordinator klinikal dan koordinator pengurusan.

Peranan Pengarah Hospital

i. Pengerusi kepada Lembaga Tindakan Bencana Hospital.

ii. Pengistiharan fasa amaran merah

� (declaration of Red Alert)

ii. Pengaktifan perkhidmatan sokongan.

iii. Lapuran kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan KKM.

iv. Mengenalpasti dan melantik Koordinator Pengurusan.

v. Mengenalpasti dan melantik Koordinator Klinikal.

vi. Interaksi dengan agensi-agensi berkaitan.

vii. Persiapan dan mengendalikan Bilik Gerakan Bencana.

viii. Mengendalikan sidang akhbar dan penyalur maklumat bencana.

ix. Menguruskan orang kenamaan (VIP’s) dan Penguasa Tempatan yang

berkenaan.

x. Mengetuai “Debriefing and Reporting Session”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

6.2 Koordinator Klinikal:

� Dilantik oleh Pengarah Hospital dan akan disandang oleh Ketua Jabatan

Kecemasan Dan Trauma Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru.

� Berperanan untuk menyelaras perkhidmatan kecemasan di tempat kejadian

dan di hospital termasuk di wad bencana.

� Beliau akan dibantu oleh dua pegawai Penyelaras dalam pengurusan

bencana. Iaitu Perkhidmatan Kecemasan Dan Forensik dan Perkhidmatan

Pesakit Dalam Dan Sumber Manusia.

Peranan Koordinator Klinikal

i. Menyelaras pasukan klinikal di zon rawatan kecemasan

� Kritikal, semi kritikal dan bukan kritikal

ii. Menyelaras pasukan dalam pengurusan rawatan di tempat bencana

iii. Menyelaras perjanalanan zon-zon rawatan klinikal.

iv. Menyelaras tempat triage di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru.

v. Menyelaras perkhidmatan psikiatrik dan kaunseling.

vi. Berhubung dengan Koordinator Pengurusan / Pentadbiran bagi tujuan

mendapatkan peralatan klinikal.

vii. Menyelaras pengagihan petugas klinikal.

viii. Member laporan dari masa ke semasa kepada Pengarah Hospital tentang

situasi terkini bencana serta pengurusan pesakit dan pergerakan anggota

hospital yang terlibat.


6.2.1 Perkhidmatan Kecemasan Dan Forensik

� Diketuai oleh Timbalan Pengarah Hospital (Klinikal III)

a) Perkhidmatan Rawatan Kecemasan Dan Pra Hospital

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Diketuai oleh Pakar Perubatan Kecemasan Dan Trauma Hospital Sultanah

Aminah, Johor Bahru.

� Menyelaraskan dan membentuk zon-zon rawatan di hospital.

� mewujudkan dan mengarahkan pasukan pra hospital ke lokasi untuk

memberi rawatan kepada mangsa bencana.

i. Pengurusan Rawatan Di Jabatan Kecemasan & Trauma

� Diketuai oleh Pegawai Perubatan yang menjaga JKT pada hari

tersebut. (Pegawai Perubatan Zon Merah)

ii. Pengurusan Rawatan Di Tempat Bencana.

� Diketuai oleh Pegawai Perubatan Senior Pra Hospital (Pegawai

Perubatan Zon Hijau).

iii. Pengangkutan dan Kaedah Pemindahan Pesakit dari zon Bencana ke

Hospital Sultanah Aminah.

� Diketuai oleh Ketua Unit JKT.

b) Perkhidmatan Forensik

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Forensik HSAJB

� Menguruskan penerimaan dan penyerahan mayat serta bedah siasat.

i. Pengurusan Simpanan Mayat dan Bedah Siasat

� Diketuai oleh Ketua Unit Jabatan Forensik.

ii. Perkhidmatan Pergigian

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Pergigian


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

6.2.2 Perkhidmatan Pesakit Dalam Dan Sumber Manusia

� Diketuai oleh Timbalan Pengarah Hospital (Klinikal IV)

� Menguruskan Pembahagian tugas-tugas kakitangan hospital yang terlibat.

a) Pergerakan Staff Klinikal Pengurusan dan Profesional

� Diketuai Ketua Jabatan Pembedahan

� Menyelaras tugas-tugas Pakar dan Pegawai Perubatan yang telibat.

b) Pergerakan Staff Klinikal Sokongan

� Diketuai oleh Ketua Penyelia Penolong Pegawai Perubatan

� Menyelaras tugas-tugas Penolong Pegawai Perubatan, Pembantu

Perawatan Kesihatan dan Pemandu.

c) Perkhidmatan Pesakit Dalam

� Diketuai oleh Ketua Penyelia Jururawat

� Menyelaras tugas-tugas Jururawat Terlatih dan Jururawat

Masyarakat.

i. Specialist care Unit

� Diketuai oleh Penyelia Jururawat Y/M

ii. Dewan Bedah

� Diketuai oleh Penyelia Jururawat Y/M

iii. Wad Bencana Barat 5

� Diketuai oleh Penyelia Jururawat Y/M


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

6.3 Koordinator Pentadbiran:

� Koordinator Pentadbiran ini akan ditarajui oleh Timbalan Pengarah

Hospital (Klinikal I) Hospital Sultanah Aminah Johor Bharu.

� Beliau akan mengurus penempatan peralatan untuk bencana dan juga

pengagihan pegawai sokongan klinikal dan bukan klinikal.

� Beliau akan dibantu oleh dua pegawai Penyelaras dalam pengurusan

bencana. Iaitu Pengurusan Perkhidmatan Sokongan dan Perkhidmatan

Kawasan Khas.

Peranan Koordinator Pentadbiran

i. Pengurusan dan pengagihan tenaga kerja dan sistem untuk sumber

sokongan klinikal dan bukan klinikal.

ii. Pemantauan berterusan kepada keperluan semasa bencana.

iii. Menyelaras penempatan pesakit di hospital.

iv. Pengurusan inventori.

v. Bilik Gerakan Bencana Hospital.

vi. Perkhidmatan bukan Klinikal.

� Keselamatan, kejuruteraan, pembersihan, sajian dan linen

vii. Keperluan pengangkutan

� Membentuk dan menyediakan kawasan bukan klinikal

� Tempat menunggu saudaramara (waris) mangsa

� Kawasan perhimpunan untuk sidang akhbar.

ix. Menyelaras perkhidmatan psikiatrik dan kaunseling.

x. Memberi laporan kepada Pengarah Hospital dari masa ke semasa tentang

pengurusan bencana yang dipertanggungjawabkan kepadanya.


6.3.1 Perkhidmatan Sokongan

� Ia akan diketuai oleh Timbalan Pengarah Klinikal II.

a) Perkhidmatan sokongan klinikal

� Di sandang oleh Ketua Penolong Pengarah

i. Makmal :

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Patologi

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Mengadakan laluan khas untuk menghantar spesimen

dan mengambil keputusan makmal.

ii. Jabatan Perubatan Tranfusi / Tabung Darah

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Perubatan Tranfusi /

Tabung Darah.

� Memastikan bekalan darah mencukupi.

� Mendapatkan bantuan dari hospital berdekatan jika perlu.

� Menyediakan kemudahan menderma darah.

iii. Jabatan pengimejan dan diagnostik

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Pengimejan Dan Diagnostik.

� Memastikan mesin x-ray di Jabatan Kecemasan dan

Trauma berada dalam keadaan baik.

i. Memastikan mesin x-ray dan mesin ct scan di jabatan

berada dalam keadaan baik.

ii. Menyediakan mesin x-ray mudah alih jika diperlukan.

iii. Memastikan kakitangan jabatan mencukupi.

b) Bilik Gerakan

� Dikawal selia oleh Penyelia Penolong Pegawai Perubatan ( Pejabat

Penyelia)

� Membuka Bilik Gerakan

� Menyusun “Action Card”

� Memanggil staff untuk datang membantu mangsa-mangsa

bencana.

� Membahagikan tugas kepada staff.

� Menyediakan peralatan (non-medical) yang mencukupi untuk

disalurkan ke zon-zon bencana.


c) Rekod Perubatan

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Rekod.

� Mengendalikan dokumentasi bencana.

� Menyediakan statistik bencana.

� Menyimpan dokumen dengan selamat.

� Menggunakan fail-fail yang khas untuk bencana

d) Makanan Dan Sajian

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Sajian Dan Dietetik

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Menyediakan makanan untuk kakitangan dan pesakit.

� Mencari bahan mentah untuk keperluan semasa bencana jika

perlu.

e) Farmasi

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Farmasi.

� menyediakan bekalan perubatan yang mencukupi untuk mangsa

bencana

� mewujudkan farmasi khas untuk mangsa bencana.

� Mendapatkan bekalan ubat daripada sumber-sumber lain jika perlu.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

6.3.2 Perkhidmatan Kawasan Khas

� Diketuai oleh Timbalan Pengarah (Pengurusan)

a) Pusat Media Dan Maklumat

� Diterajui oleh Ketua Penolong Pengarah (Pengurusan)

� Mengadakan tempat untuk sidang akhbar.

� Membentuk pusat komunikasi dan informasi yang dianggotai oleh

telefonis khasnya kepada keluarga mangsa.

b) Tempat Menunggu Waris

� Diketuai oleh Pegawai Tadbir Pentadbiran

� Menyediakan ruang menunggu untuk keluarga mangsa.

� Menyediakan makanan dan minuman kepada waris mangsa bencana jika

perlu.

� Bekerjasama dengan forensik.

c) Pengurusan Kewangan

� Diterajui oleh Ketua Penolong Pengarah Pengurusan (Kewangan)

� Menguruskan pembelian dan pembayaran.

d) Perkhidmatan Sokongan Seliaan

� Diselia oleh Pantai Medivest Sdn. Bhd. / Sinar Jernih

� Memastikan kebersihan di zon terlibat.

� Menyediakan bekalan keperluan pelupusan sisa klinikal dan sisa

domestik.

� Menjalankan perkhidmatan kawalselia peralatan perubatan.

� Memasang khemah untuk tempat menunggu keluarga mangsa (mortuary /

tempat letak kereta depan tangki septik) atas arahan Bilik Gerakan.

e) Keselamatan

� Diketuai oleh Penolong Pegawai Keselamatan

� Mengawal lalulintas dalam kawasan hospital.

� Mengenal pasti laluan khas untuk pesakit dan pelawat.

� Memastikan keselamatan hospital terjamin.

� Memastikan kawalan orang ramai.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

f) Zon Bereavement

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Kebajikan Sosial

� Mengadakan tempat untuk “grief” dan “bereavement.

� Memberi kaunseling kepada mangsa dan keluarga mangsa.

� Bekerjasama dengan Jabatan Forensik.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


7.0 PELAN TINDAKAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Perlaksanaan perkhidmatan perubatan kecemasan terhadap kejadian bencana

memerlukan peranan kedua-dua perkhidmatan pengurusan/pentadbiran dan

perkhidmatan perubatan klinikal (Hospital Disaster Management Committee).

“Standard Operational Policy” untuk bencana mestilah datangnya dari hospital dan

bukannya hanya dari Jabatan Kecemasan Dan Trauma. Pelan tindakan

pengurusan bencana mestilah dirancang dengan sempurna dan mengandungi

beberapa turutan fasa operasi. “Standard Operational Policy” seharusnya

mengandungi fasa-fasa yang dinyatakan di bawah.

7.1 FASA TINDAKAN

7.1.1 Fasa Pengaktifan Pelan Tindakan Bencana Hospital

(“Standard operational policy” untuk hospital)

7.1.2 Fasa Perkhidmatan Kecemasan Tempat Bencana

Pasukan Mencari dan Menyelamat (SAR), Penilaian dan Perkhidmatan

Perubatan Kecemasan di tempat bencana

7.1.3 Fasa Pembentukan Tempat Rawatan Di Jabatan Kecemasan Dan

Trauma

Menyediakan sistem di Jabatan Kecemasan Dan Trauma untuk menerima

dan merawat mangsa bencana di kawasan yang telah ditetapkan

7.1.4 Fasa Penglibatan Perkhidmatan Sokongan Hospital

Intergerasi dalam perkhidmatan Sokongan hospital untuk menangani

mangsa bencana (e.g. Pathologi Forensik, Pergigian dan Tabung Darah)

7.1.5 Fasa Pemulihan dan Pengurusan selepas Bencana

Pengurusan “Debriefing and post mortem event” selepas bencana di

hospital.


7.2 FASA PENGAKTIFAN BENCANA PERINGKAT HOSPITAL

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Semasa pengaktifan peringkat ini, semua format-format operasi, protokol dan

“standard operation procedure” hendaklah dipatuhi. Walau bagaimana pun, Pelan

tindakan ini mestilah tidak akan mengganggu aktiviti perkhidmatan harian hospital.

Semua langkah yang akan diambil semasa Pelan Tindakan Bencana ini diaktifkan

seharusnya tidak akan menyukarkan atau mengganggu perkhidmatan kepada

pesakit yang sedia ada atau pesakit baru yang memerlukan rawatan di hospital.

Pelan ini mestilah merangkumi penyelenggaraan dan koordinasi serta

penyelarasan yang baik di antara pegawai perkhidmatan bahagian

pengurusan/pentadbiran dan pegawai perkhidmatan bahagian klinikal. Semua

proses dan tindakan serta keputusan yang melibatkan bencana hendaklah dibuat

oleh Lembaga Tindakan Bencana Hospital dan semua keputusan tidak

seharusnya dibuat daripada mana-mana pegawai perkhidmatan pengurusan

ataupun perkhidmatan klinikal secara bersendirian.

7.2.1 Tindakan Awal Kepada Panggilan Berkaitan Dengan Bencana

i. Maklumat kejadian bencana akan di terima oleh pihak hospital melalui empat

cara:

� Panggilan awam melalui telefonis Hospital Sultanah Aminah yang

kemudiannya menyambungkan panggilan ke Pusat Kawalan Panggilan

Kecemasan.

� Panggilan ke Pusat Koordinasi Panggilan Kecemasan ( PKPK ) melalui

Panggilan Kecemasan 999 (disalurkan oleh pihak Telekom Malaysia).

� Panggilan telefon ke Pusat Koordinasi Panggilan Kecemasan

menggunakan talian terus Jabatan Kecemasan Dan Trauma oleh orang

awam, polis, bomba dan agensi lain.

� Diberitahu secara lisan oleh anggota polis yang bertugas di Pondok Polis,

Hospital Sultanah Aminah.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

ii. Penerima panggilan (Pegawai yang bertugas di Pusat Koordinasi Panggilan

Kecemasan) hendaklah merekodkan perkara-perkara berikut apabila

mendapat panggilan mengenai bencana:-

Pengenalan kepada pemanggil termasuklah nama, jawatan, nombor yang

boleh dihubungi semula, dan tempat panggilan dibuat.

� Masa menerima panggilan.

� Keadaan kejadian bencana tersebut (jenis bencana).

� Tempat kejadian seberapa terperinci yang boleh.

� Anggaran mangsa yang terlibat.

� Jenis bantuan yang diperlukan – bersiap sedia di hospital atau

menghantar pasukan perubatan ke lokasi.

iii. Pegawai yang bertugas di Pusat Koordinasi Panggilan Kecemasan (PKPK)

akan memaklumkan kepada pegawai perubatan zon merah tentang

panggilan yang diterima. Pegawai Perubatan zon merah seterusnya akan

mengesahkan kejadian bencana daripada agensi-agensi yang terlibat seperti

Polis, Bomba, Pasukan First Responder lain atau lain-lain sumber yang boleh

dipercayai. Pegawai Perubatan zon merah akan cuba mendapatkan

maklumat kejadian yang lebih terperinci seperti:

� Pengenalan pegawai yang memberi maklumat.

� Masa kejadian dan panggilan dibuat.

� Jenis bencana dan tahap keterukannya.

� Anggaran mangsa terbabit.

� Lain-lain risiko semasa operasi menyelamat.

� Lain-lain yang difikirkan perlu.

iv. Setelah panggilan kejadian bencana disahkan, Pegawai Perubatan bertugas di

Zon Merah akan menganalisa kejadian sebelum mengistiharkan “Yellow

Alert” (keadaan bersiap sedia) kepada kakitangan Jabatan Kecemasan Dan

Trauma, seterusnya beliau akan memaklumkan kejadian kepada:-


� Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma

� Pakar Kecemasan atas panggilan

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Beliau (Pegawai Perubatan Zon Merah) juga akan menyelaras / mengarahkan

PKPK memaklumkan kepada;

� Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Dan Trauma yang tinggal

berhampiran

� Penyelia atas panggilan di hospital

� Penyelia di Jabatan Kecemasan Dan Trauma

v. Pada peringkat “Yellow Alert” ini, kakitangan Jabatan Kecemasan Dan

Trauma akan membuat persediaan untuk menghadapi bencana. Antaranya

termasuklah:

� Membuat Persiapan membentuk Pasukan Mencari dan Menyelamat

(Search & Rescue Team) yang akan dihantar segera ke tempat kejadian

sebaik sahaja pengesahan kejadian dibuat.

� Membuat persiapan untuk kemasukan mangsa yang ramai dan

serentak.

� Menyusun semula Zon Rawatan Pesakit.

vi. Sekiranya maklumat yang diterima palsu atau tidak benar, maka Pegawai

Perubatan zon merah akan membatalkan perisytiharan “Yellow Alert” di

Jabatan Kecemasan Dan Trauma dan beliau seterusnya akan memaklumkan

kepada Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma, Pegawai Perubatan yang

telah dihubungi, Penyelia atau Ketua Jururawat Jabatan Kecemasan Dan

Trauma, Telefonis Hospital Sultanah Aminah yang bertugas dan Penolong

Pegawai Perubatan di kaunter dan seluruh Kakitangan Jabatan Kecemasan

Dan Trauma yang bertugas pada masa tersebut.

� Sekiranyanya maklumat itu benar, Ketua Jabatan Kecemasan Dan

Trauma akan mengistiharkan “Red Alert” di peringkat Jabatan

Kecemasan Dan Trauma sekiranya perlu dan pada peringkat ini


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Pasukan Pencari dan Penyelamat 1 akan dihantar serta merta ke

tempat kejadian.

vii. Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma akan memaklumkan kejadian

kepada Pengarah Hospital dan di atas nasihat beliau Pengarah Hospital akan

mengistiharkan secara rasmi “Yellow Alert” peringkat hospital dan Pelan

Tindakan Bencana peringkat hospital sedia untuk dijanakan serta merta.

viii. Selepas pengisytiharan ini, Pegawai Perubatan zon merah akan

mengarahkan Telefonis untuk menghubungi dan memaklumkan kejadian

bencana kepada Pegawai-pegawai atasan hospital dan Pakar-Pakar yang

bertugas atas panggilan supaya bersedia dan pengumuman akan dilakukan

melalui system telefon oleh operator hospital. Pada masa yang sama Bilik

Gerakan Bencana Hospital akan dibuka di Bilk Seminar JKT.

ix. Sekiranya mangsa bencana adalah ramai maka atas nasihat Ketua Jabatan

Kecemasan Dan Trauma, Pengarah Hospital akan mengistiharkan “Red

Alert” dan Pelan Tindakan Bencana hospital akan dijanakan serta merta di

mana semua kakitangan yang bertugas atas panggilan diminta melaporkan

diri ke Bilik Gerakan Bencana Hospital untuk menerima ‘Kad Tugasan”

(Action Card) dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

x. Sekiranya tempoh bencana berpanjangan maka penyerahan tugas yang

seterusnya akan dilakukan kepada kakitangan yang telah ditugaskan bagi

setiap unit sehinggalah bencana tamat dan Pengarah Hospital

mengumumkan ‘stand down’.


7.3 CARTA ALIR PENGAKTIFAN PELAN TINDAKAN BENCANA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

7.3.1 Fasa 1- Penerimaan panggilan dan pengesahan kejadian bencana (luaran)

•NGOs

•PBSM

•Bomba

•JPAM

999

Polis

Kordinator Pengurusan

Timbalan Pengarah

Hospital

Amaran Palsu

Alarm

KEJADIAN

PEMANGGIL

Istihar “Yellow

Alert”

Operator Hospital /

Pegawai bertugas di

PKPK

Pegawai Perubatan

Zon Merah Jabatan

Kecemasan dan Trauma

Ketua Jabatan

Kecemasan Dan

Trauma HSA

Kejadian disahkan

Pengarah

Hospital HSA

Kordinator Klinikal

Ketua Jabatan

Kecemasan Dan Trauma

Polis / Kepastian Bencana

Berakhir Amaran Bencana Istihar “Red Alert”


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

7.3.2 Fasa 2 – Pengisytiharan “Red Alert” dan Pengaktifan Pelan Tindakan Bencana Hospital

sultanah Aminah, Johor Bahru

Lapuran ke JKN &

KKM

Pegawai

perhubungan

kepada agensi luar

Persiap Triage, Penyelamat & Pencari

dan Pasukan Perubatan Bergerak

Persiapan JKT untuk tempat

penerimaan mangsa & menyelaras

tenaga kerja

Menyelaras Pasukan di Jabatan

Kecemasan dan trauma

-Zon Resusitasi / Merah bencana

-Zon Kuning bencana

-Zon Hijau bencana

Menyelaras semua Pakar

Klinikal/Pakar Perunding atas

Panggilan hospital

Rumah Mayat (Mortuary)

Istyihar “Red Alert”

Pengarah Hospital

Persiap Operasi Pusat Gerakan

Bencana Hospital

Sidang akhbar &

perhubungan awam

Aktifkan

perkhidmatan

sokongan hospital

Kordinator Klinikal & Pasukan Kordinator Pengurusan & Pasukan

Operasi Pusat Kawalan

Penyediaan Wad untuk mangsa

Aktifkan Perkhidmatan Sokongan

Persiap Pusat Maklumat & Sidang

Akhbar

Persiap Ruang Menunggu Untuk Waris

Mangsa

Persiap Pusat Kawalan Bencana


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

7.3.3 Fasa 3 – pengagihan Fungsi-Fungsi Klinikal Dan pengurusan Bagi

Perawatan Bencana

Pesakit /

mangsa mati

Rumah

mayat

Penyelaras Klinikal

Pengagihan staf untuk rawatan

mangsa di tempat bencana,

Jabatan Kecemasan dan

Trauma dan wad

Buka lebih wad

Penyelaras Hospital

Mangsa Terlalu Ramai

Semua pesakit di rawat di

dalam hospital atau discaj

Berakhir “RED ALERT”

Penyelaras Pentadbiran

Persiap pusat rujukan hospital

lain untuk mangsa (Hosp

Temenggong Sri Maharaja Tun

Ibrahim, Hosp Sultan Ismail

dan sebagainya)

Aktifkan Hospital

Sokongan


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

8.0 FASA PENGAKTIFAN PERKHIDMATAN KECEMASAN DI TEMPAT

8.1

BENCANA

ULASAN CARTA ALIRAN PENGENDALIAN PERKHIDMATAN KECEMASAN

DI TEMPAT BENCANA

i. Jabatan Kecemasan Dan Trauma menerima panggilan.

ii. Ketua Jabatan, Jabatan Kecemasan Dan Trauma mengistiharkan Red

Alert peringkat Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

iii. Pasukan Mencari dan Menyelamat (Pra Hospital 1) diarah ke lokasi

kejadian.

iv. Pasukan Mencari dan Menyelamat melaporkan diri kepada Pegawai

Perantara di lokasi kejadian.

v. Pasukan Mencari dan Menyelamat membuat penilaian kejadian.

vi. Maklumbalas diberi kepada Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

vii. Sekiranya pasukan Pra Hospital 1 boleh mengendalikan kejadian mereka

akan mengendalikan tanpa meminta bantuan.

viii. Sekiranya pasukan Pra Hospital 1 tidak boleh mengendalikan kejadian

mereka akan meminta bantuan pasukan kedua.

ix. Sekiranya tiada bencana berlaku maklumbalas diberikan kepada

Jabatan Kecemasan Dan Trauma untuk stand down.

x. Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma memaklumkan kepada Pengarah

Hospital tantang kesahihan bencana.

xi. Pengarah Hospital akan mengisytiharkan Yellow Alert di peringkat

Hospital – Bilik Gerakan Bencana akan diaktifkan serta merta.

xii. Pasukan Mencari dan Menyelamat (Pra hospital 1) akan mendirikan Pusat

Operasi Perubatan (Medical Base Station) di lokasi kejadian.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

xiii. Kerja-kerja triage dan perawatan dimulakan mengikut kod hijau, kuning,

merah atau putih.

xiv. Maklumbalas akan dihantar dari masa ke semasa ke Bilik Gerakan

Bencana bagi tujuan penyelarasan bantuan bencana.

xv. Pengangkutan dan proses pemindahan dijalankan mengikut tahap

kecederaan mangsa;

� Ambulan – kritikal / tag merah diikuti tag kuning

� Kenderaan awam – tag hijau

� Kenderaan polis – tag putih / meninggal dunia. Di hantar terus ke

rumah mayat.

xvi. Penghantaran mangsa-mangsa ke Zon Rawatan di Hospital.


KAWASAN BENCANA

PRESS

Family &

Relative

Medical

Base

On Scene Commander

POLICE

ZONE

Police Base Station

Incident Area

High Risk Zone

COMMAND CENTRE

(TACTICS ZONE)

STRATEGY ZONE

Medical Incident

Commander

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Fire Base

Station

Ambulance HQ

Transportation

Forward Field

Commander


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

9.0 PENGURUSAN DI TEMPAT KEJADIAN (PRE HOSPITAL CARE)


9.1 Pasukan Mencari dan Menyelamat (Pra Hospital 1)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Pasukan in dilengkapi dengan peralatan perubatan asas. Pasukan ini dianggotai oleh :

� Seorang Pegawai Perubatan (zon hijau) – Ketua Pasukan.

� Pegawai Perubatan Siswazah JKT

� Seorang Penolong Pegawai Perubatan JKT (Pra Hospital).

� Seorang Jururawat JKT (zon hijau).

� Seorang Pemb. Perawatan Kesihatan JKT (Pra Hospital, Kategori A).

� Seorang Pemandu Ambulan JKT (Pra Hospital).

� Action Card diambil di Bilik Seminar Jabatan Kecemasan, JKT.

Tugas dan Tanggungjawab

a. Ketua Pasukan akan melapor diri kepada Komandan Tempat Kejadian (On

Scene Commander) iaitu Pegawai Polis yang mengetuai pasukan dan

memaklumkan tentang

� Bilangan petugas perubatan

� Kelengkapan perubatan termasuk ambulan

� Beliau merupakan On Scene Medical Commander (OMC) pada ketika itu

b. Bertindak sebagai pasukan peninjau dan menilai situasi kejadian (situational

analysis).

� Anggaran mangsa yang terlibat

� Jenis / sifat bencana

� Perkhidmatan sokongan yang diperlukan

c. Melakukan rapid primary triaging menggunakan sistem ”START”


� MERAH - Kritikal (tidak sedarkan diri)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� KUNING - Semi kritikal (sedar tapi tidak boleh bergerak)

� HIJAU - Tidak kritikal (Sedar dan boleh berjalan)

� PUTIH - Mati


9.1.1 Sistem triage di tempat kejadian

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

START SYSTEM – Simple Triage And Rapid Treatment

Walking wounded

& Uninjured

MINOR

Hold in a

specific Location

Remember to fully

triage

START where you stand.

Assess the scene. Call for Assistance.

Determine safety

Call out

Under 20/min

PERFUSION

YES

Radial Pulse Blanch Test

Over 20/min

Non Walking

RESPIRATIONS

Absent Present Under 2sec Under 2sec

IMMEDIATE MENTAL STATUS IMMEDIATE

follow simple command Can’t follow simple command

DELAYED IMMEDIATE

NO

Position Airway

Look/listen/feel

NO

Reposition position

Airway

NO

DEAD


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Sistem triaging akan diselaraskan dengan menggunakan ’Triage Tagging Card’

yang dikeluarkan oleh MASTEM.

KAD TRIAGE

KAD TRAIGE UNTUK KES KRITIKAL (PRIORITI UTAMA) ( P1)


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

KAD TRIGE UNTUK KES SEPARA KRITIKAL (PRIORITI KEDUA) ( P2 )


KAD TRAIGE UNTUK KES TIDAK KRITIKAL ( PRIORITI KETIGA) ( P3)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

KAD TRAIGE UNTUK KES TIDAK PRIORITI ( P4) (Kematian)


“Clearking Sheet” Bencana

Nama :

Jantina : L / P Umur :

Tarikh / Masa :

Tempat :

Maklumat Insiden : Pemeriksaan : Pemeriksaan Am :

Kemalangan jalanraya Normal Sesak Nafas

Tertimbus tanah runtuh Pucat Sakit Dada

Terperangkap bangunan Biru Keracunan

Terbakar Pengsan

Letupan Lain-lain

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

No. Pendaftaran :

Kecederaan ketara : _________________________________________________________

_________________________________________________________

Lokasi : _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tahap Kecederaan :

Sedar Separuh sedar / percakapan

Tidak sedar Separuh sedar / sakit

GCS E V M = /15

Pernafasan

Terbuka Tersekat

Oropharyngeal airway

Jaw trust Chin lift

Tanda-tanda vital :

B/P: PR:

Pendarahan :

0.5 – 1.5L 1.5L – 3.0L Lebih 3.0L

Anak Mata : Kanan Kiri

Reaksi

Saiz

Prosedur penyelamat : ________________________________________________________

________________________________________________________

Perawatan : ________________________________________________________

________________________________________________________


DIAGNOSA :

LOKASI KECEDERAAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Kecederaan Berkaitan : ___________________________________________________

KEMATIAN TIDAK DAPAT DISELAMATKAN

DESTINASI : ________________________________________________________

Data Peribadi Penyelamat

Nama / Name : ______________________________ Jantina / Sex : _______________

Agensi : ____________________________________ Umur / Age : ________________

Pangkat / Position : __________________________________

Tandatangan : ________________________________


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

d. Melaporkan kepada bilik gerakan mengenai penilaian situasi yang dibuat.

e. Menyediakan Medical Base Station di tempat kejadian (Zon Kuning Bencana ),

yang terdiri daripada:

� Base station

� Zon perawatan dan pemulihan

� Zon putih

f. Mewujudkan sistem komunikasi yang baik di antara pasukannya dan:

� On Scene Commander ( OSC )

� Bilik Gerakan di Hospital

� Pasukan Pra Hospital 2 (jika diperlukan)

� Ini dicapai melalui pegawai perantara (LO) yang dibentuk diantara ahli

pasukannya

g. Menyelenggara petugas-petugas bantuan dari agensi lain dan pemindahan

mangsa dari zon merah bencana ke Medical Base Station.

h. Merawat mangsa termasuk resusitasi dan stabilisasi.

i. Memberi maklumat terkini kepada On Scene Commander dan Pusat Kawalan

Panggilan Kecemasan JKT.

j. Pasukan Pra Hospital 1 tidak dibenarkan memasuki Zon Merah Bencana,

kecuali :

� Tahap keselamatan kawasan zon terjamin

� Dibekalkan dengan peralatan perlindungan yang mencukupi

� Keperluan untuk menyelamat nyawa / resusitasi ketara

� Bagi kes-kes tertentu,


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

9.1.2 PASUKAN MENCARI DAN MENYELAMAT (PRA HOSPITAL 1)

TIADA

BENCANA

MAKLUMBALAS

STAND DOWN

BENCANA

(istihar RED Alert)

PASUKAN PERTAMA

PEGAWAI PERANTARAAN DI

TEMPAT BENCANA

PENILAIAN

MEMBENTUK PUSAT OPERASI

(Pos) PERUBATAN DI TEMPAT

BENCANA

TRIAGE

MAKLUMBALAS KE PKPK

Bantuan

PASUKAN

KEDUA

HIJAU KUNING MERAH

PUTIH

PENGANGKUTAN

PEMINDAHAN

MAKLUMBALAS KE

BILIK GERAKAN

HOSPITAL


9.2 PASUKAN PRA HOSPITAL 2

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Pasukan ini dihantar ke tempat kejadian dengan kelengkapan dan peralatan

bencana. Pasukan ini dianggotai oleh :

� Seorang Pegawai Perubatan senior / Pegawai Perubatan Siswazah – JKT

(Ketua Pasukan)

� Seorang Penolong Pegawai Perubatan (Minor OT – JKT).

� Seorang Jururawat (Pembedahan Lelaki – Wad Barat 4).

� Seorang Pembantu Perawatan Kesihatan (Orthopedik Lelaki – Wad Barat 2).

� Pemandu Ambulan (Pasukan Pra Hospital JKT).

� Action Card diambil di Bilik Seminar Jabatan Kecemasan, JKT.

Tugas dan Tanggungjawab

a. Ketua pasukan Pra Hospital 2 akan mengambilalih tugas On Scene Medical

Commander daripada ketua pasukan Pra Hospital 1 dan akan bekerjasama

dalam menjalankan tugas.

b. Bertanggungjawab untuk menerima dan merawat mangsa dari Zon Merah

Bencana dan Primary Triaging.

c. Memberi maklumat terkini kepada On Scene Commander dan Bilik Gerakan

Bencana Hospital.

d. Menyelenggara sistem pengangkutan dan pendaftaran mangsa untuk dihantar

ke hospital.

e. Pasukan Perubatan 2 tidak dibenarkan memasuki Zon Merah Bencana,

kecuali:


� Tahap keselamatan kawasan zon terjamin.

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Dibekalkan dengan peralatan perlindungan yang secukupnya.

� Keperluan untuk menyelamat nyawa / resusitasi ketara.

� Bagi kes-kes tertentu.

� Sekiranya keadaan Jabatan kecemasan dan trauma dalam

kekurangan Pegawai Perubatan pada hari bencana tersebut dan

pasukan pra hospital 1 telah direspon oleh Pegawai Perubatan.

Pasukan Pra Hospital 2 akan diketuai oleh Pegawai Perubatan

Siswazah (akan membantu Pegawai Perubatan dari pra 1).

� Sekiranya pra hospital 1 diketuai oleh Pegawai Perubatan, pra

hospital 2 diketuai oleh Pegawai Perubatan Siswazah, secara

automatik ketua pra hospital 1 ( Pegawai Perubatan ) bertindak

sebagai ”On Scene Medical Commander”.

� Sekiranya pra hospital 1 diketuai oleh Pegawai Perubatan

Siswazah, pra hospital 2 akan diketuai oleh Pegawai Perubatan

dan megambil alih tugas sebagai ”On Scene Medical

Commander”.


9.2.1 PASUKAN PRA HOSPITAL 2

9.3 Pasukan Perubatan Lain

Akan ditentukan oleh Penyelaras Klinikal.

MAKLUMAT DARIPADA PKPK

PASUKAN KEDUA

AMBIL ACTION CARD DI BILK

GERAKAN

BERGERAK KE TEMPAT

BENCANA

LAPOR DIRI KEPADA ON SCENE

MEDICAL COMMANDER

( Mengambilalih Tugas )

MEMBENTUK PUSAT OPERASI (Pos)

PERUBATAN DI TEMPAT BENCANA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

HIJAU KUNING MERAH

PUTIH

PENGANGKUTAN / PEMINDAHAN

MAKLUMBALAS

KE BILIK GERAKAN

HOSPITAL


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


10.0 PENGURUSAN PENGANGKUTAN MANGSA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

a) Pergerakan dan perkhidmatan ambulan mestilah diselenggara oleh On Scene

Medical Commander (OMC).

b) Mangsa Kod Merah dan Kod Kuning yang stabil dihantar ke hospital dengan

menggunakan ambulan (termasuk ambulan dari pasukan sokongan).

c) Mangsa Kod Hijau dihantar ke hospital atau premis kesihatan yang

berhampiran dengan menggunakan lain-lain kenderaan termasuk kenderaan

awam.

d) Mangsa Kod Putih (termasuk bahagian badan yang tercerai) dihantar ke

Jabatan Forensik hospital dengan kenderaan polis.

e) On Scene Medical Commander (OMC) bertanggungjawab :

� Menyediakan mortuary sementara di Zon Hijau Bencana dengan

kawasan tertutup.

� Mengurus dan mengendalikan mayat atau bahagian badan dengan

sempurna.

� Memastikan beg mayat mencukupi.

� Berhubung dengan Jabatan Forensik hospital.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

11.0 FASA PENGAKTIFAN TEMPAT RAWATAN KECEMASAN DI HOSPITAL

ULASAN FASA PENGAKTIFAN BENCANA DI HOSPITAL / ZON RAWATAN

BENCANA HSAJB

1. Pengarah Hospital mengisytiharkan “RED ALERT”.

2. Semua pegawai Perubatan atas panggilan bagi setiap disiplin dimaklumkan

mengenai bencana oleh telefonis hospital.

3. Pegawai Perubatan atas panggilan memaklumkan kepada Pakar dan Ketua

Jabatan masing-masing.

4. Pegawai Perubatan hadir ke Bilik Gerakan Bencana Hospital di bilik Seminar

JKT untuk melapurkan diri dan mendapatkan “ACTION CARD” masing-

masing.

5. Pegawai hadir ke zon yang ditetapkan untuk bertugas.

6. “Action Card” Hijau – bertugas di Zon Hijau Bencana (Koridor Belakang

JKT, HSAJB).

7. “Action Card” Kuning – bertugas di Zon Kuning Bencana (Wad Pemerhatian

JKT, HSAJB).

8. “Action Card” Merah – bertugas di Zon Merah Bencana (Zon Merah sedia

ada JKT).

9. Zon Penurunan dan Triage adalah di tempat letak motosikal berbumbung di

laluan keluar masuk ambulan, di belakang JKT, HSAJB.

10. Ruang menunggu zon hijau adalah di Dataran Kecemasan di belakang JKT,

HSAJB.

11. Pegawai bertugas mengikut arahan yang tertera pada “action card” masing-

masing.

12. Pegawai-Pegawai hospital yang akan terlibat dalam fasa ini terdiri daripada

pegawai-pegawai dan kakitangan hospital seperti berikut :-

i. Bagi Pengurusan Perkhidmatan Kecemasan Hospital “EMTS” akan

diketuai oleh:-

� Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma, atau;


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Ketua Jabatan Pembedahan (Jika Ketua Jabatan Kecemasan Dan

Trauma bercuti)

ii. Pegawai dan kakitangan yang terlibat di bilik Bilik Gerakan Bencana

Hospital terdiri daripada :-

� Seorang

Panggilan

Penolong Pegawai Perubatan Kanan (U32) Atas

� Seorang Ketua Jururawat Atas Panggilan

� Seorang Pembantu Perawatan Kesihatan dari Pejabat Penyelia

11.1 FASA PENGAKTIFAN ZON RAWATAN BENCANA DI HSAJB

Zon penurunan & triage

( Tempat Letak

Motosikal Berbumbung,

laluan Ambulan di

belakang JKT, HSAJB.)

Tempat dekontaminasi

( Belakang JKT,

HSAJB. )

“RED ALERT”

BILIK GERAKAN

ACTION CARD

Zon hijau bencana

( Koridor belakang

JKT, HSAJB. )

Zon kuning bencana

( Wad Pemerhatian

JKT, HSAJB. )

Zon merah

(Di zon Kritikal JKT,

HSAJB. )


11.2 TEMPAT DEKONTAMINASI

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Bilik dekontaminasi terletak di belakang Jabatan Kecemasan Dan Trauma

di tempat menaikan pesakit ke ambulan manakala bilik dekontaminasi

mudah alih akan dipasangkan di Dataran Kecemasan jika perlu.

� seorang Pembantu Perawatan Kesihatan dari JKT (Kategori C) , HSAJB

akan ditugaskan di bilik dekontaminasi.

� Seorang Pembantu Perawatan Kesihatan dari wad medical (D3), HSAJB

akan ditugaskan di bilik dekontaminasi.

� Dua orang Pembantu Perawatan Kesihatan dari Wad Paediatrik JKT yang

bertugas pada hari bencana akan ditugaskan di bilik dekontaminasi

mudah alih jika diperlukan.

11.3 ZON TRIAGE DAN PENURUNAN

� Terletak di tempat letak motosikal berbumbung, berhampiran laluan

keluar masuk ambulan.

� Koordinator – Pakar Kecemasan Dan Trauma .

� Petugas;

� Seorang Pegawai Perubatan senior JKT , HSAJB.

� Pegawai Perubatan Siswazah JKT.

� Seorang Penolong pegawai Perubatan JKT dari zon Triage,

HSAJB.

� Seorang Jururawat Terlatih JKT dari zon wad pemerhatian, HSAJB.

� Seorang Pembantu Perawatan Kesihatan dari JKT, HSAJB.

� Seorang Pembantu Tadbir dari Bilk Daftar Masuk, HSAJB.


LALUAN AMBULAN

Zon Triage

Bencana

Ruang Menunggu Mangsa

Zon Hijau

11.3.1 PELAN LAKAR ZON BENCANA HSAJB

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Drop Zone

Lal uanDropZone Bilik ‘Secondary

Triage’

Kawasan Rawatan Dan Konsultasi Zon Hijau

Zon Triage

Bencana

Zon Kuning

Bencana

Zon Merah

Bencana

Pintu Masuk Ke

Zon Kuning


11.4 ZON HIJAU BENCANA

� Di laluan atau koridor di belakang JKT, HSAJB.

� Koordinator : Ketua Jabatan ENT

� Petugas

a. 1 orang Pakar Bedah Urologi

b. 3 Pegawai Perubatan atas panggilan;

� 1 dari Jabatan Paediatrik

� 1 dari Jabatan Psikiatri

� 1 dari Jabatan Kulit

c. 2 Penolong Pegawai Perubatan;

� 1 dari Jabatan ORL

� 1 dari Jabatan Mata

d. 5 Jururawat;

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� 1 Ketua Jururawat dari wad Orthopedik (Barat 2)

� 1 J/T dari Wad Bersalin (Pasif)

� 1 J/T dari Wad Timur 5

� 1 J/T dari wad Perubatan Lelaki (Dahlia1)

� 1 J/T dari Wad A2

e. 2 Pembantu Perawatan Kesihatan;

� 1 dari wad perubatan Perempuan (Cempaka 3)

� 1 dari wad Perubatan Lelaki (Dahlia 2)


11.5 ZON KUNING BENCANA

� Wad Pemerhatian, JKT, HSAJB.

� Koordinator : Ketua Jabatan Orthopedik

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Petugas

a. 1 orang Pakar Orthopedik atas panggilan

b. 4 Pegawai Perubatan;

� 1 dari Jabatan Perubatan Am

� 1 dari Jabatan ORL

� 1 dari Jabatan Pembedahan Urologi

� 1 dari Jabatan O & G

c. 2 Penolong Pegawai Perubatan;

� 1 dari Jabatan Orthopedik (atas panggilan)

� 1 dari Jabatan Pembedahan Am (atas panggilan)

d. 5 Jururawat;

� 1 Ketua Jururawat dari wad Pembedahan Perempuan (Timur 2)

� 1 J/T dari Wad Timur 5

� 1 J/T dari Wad Bunga Raya 4

� 1 J/T dari Wad Respiratori

� 1 J/T dari Wad Pertama

e. 2 Pembantu Perawatan Kesihatan;

� 1 dari Wad Pertama

� 1 dari Wad Respiratori


11.6 ZON MERAH BENCANA

� Zon Merah, JKT, HSAJB.

� Koordinator : Ketua Jabatan Anaestesia

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Petugas

a. Pakar Pembedahan (atas panggilan- OT)

b. Pakar Bius (atas panggilan)

c. 4 Pegawai Perubatan;

� 1 dari Jabatan Pembedahan Am (atas panggilan)

� 1 dari Jabatan Orthopedik (atas panggilan)

� 1 dari Jabatan Pembedahan Neuro (atas panggilan)

� 1 dari Jabatan Kardiotorasik (atas panggilan)

d. 4 Penolong Pegawai Perubatan;

� 2 dari JKT, HSAJB

� 1 penolong Pegawai Perubatan dari zon Merah

� 1 Penolong Pegawai Perubatan zon Kuning

� 1 dari Jabatan Anestesia

� 1 dari Wad Rawatan Rapi

e. 6 Jururawat;

� 1 Ketua Jururawat JKT, HSAJB.

� 2 J/T dari JKT, HSAJB.

� 1 orang Jururawat dari zon Merah

� 1 orang Jururawat dari zon Kuning

� 2 J/T dari Wad Kardiotorasik (CTW)

� 1 J/T dari Kardiologi

f. 2 Pembantu Perawatan Kesihatan;

� 1 dari Wad Rapi Neonatal

� 1 dari Bunga Raya 1

� Pesakit yang sedia ada di zon Merah akan dihantar ke zon Kuning (Acute Bay)

untuk rawatan selanjutnya.


11.7 WAD BENCANA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Wad Barat 5 (pesakit sedia ada akan dipindahkan ke wad sementara

yang akan diuruskan oleh Koordinator wad bencana ).

� 50 katil (jika pesakit melebihi 50 orang, pesakit akan dipindahkan ke

Hospital Sultan Ismail dan Hospital Temenggong Sri Maharaja Tun

Ibrahim, Kulai).

� Koordinator : Ketua Jabatan Neurosurgical ( Atas panggilan)

� Petugas

a. 3 Pegawai Perubatan;

� 1 dari Jabatan Pediatrik Surgical

� 1 dari Jabatan Ofthalmologi

� 1 dari Jabatan ORL

b. 6 Jururawat;

� 1 Penyelia Jururawat Y/M

� 1 Ketua Jururawat

� 1 J/T dari Unit Haemodialisis (atas panggilan)

� 1 J/T dari Unit Tranfusi Darah (atas panggilan)

� 1 J/T dari Wad Barat 5

� 1 J/T dari Wad Perubatan Lelaki (D2)

� 1 J/T dari Wad A2

c. 3 Pembantu Perawatan Kesihatan;

� 1 dari Wad CRW

� 1 dari Jabatan Radiologi

� 1 dari Wad A2


11.8 PELAN ALIRAN ZON RAWATAN BENCANA, JKT, HSAJB

KRITIKAL

AMBULAN

KRITIKAL

ZON MERAH

BENCANA

MANGSA DARI TEMPAT KEJADIAN

ZON PENURUNAN

HOSPITAL TRIAGE

SEMI KRITIKAL

ZON KUNING

BENCANA

RAWATAN KECEMASAN DIBERIKAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

KENDERAAN LAIN / AWAM

-IDENTIFIKASI MANGSA

-PROFIL MANGSA

TIDAK KRITIKAL

TIDAK KRITIKAL

BENCANA

PERLU RAWATAN LANJUT SEBAGAI PESAKIT DALAMAN

YA

DIMASUKKAN KE

WAD / BILIK BEDAH

RAWATAN LANJUT

DIDALAM WAD

TIDAK

TIDAK KRITIKAL

DISCAJ

MATI

FORENSIK

KE “BILIK MENUNGGU WARIS”

BALIK KE RUMAH BERSAMA

WARIS


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

12.0 FASA PENGAKTIFAN PERKHIDMATAN KLINIKAL DAN PENTADBIRAN

SEMASA BENCANA

12.1 PERKHIDMATAN KLINIKAL

Diketuai sama ada oleh Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma / Ketua

Jabatan Ortopedik / Ketua Jabatan Pembedahan Am:

i. Menyelia perkhidmatan klinikal (Kecemasan Dan Forensik).

ii. Memastikan kesinambungan rawatan kecemasan dan dalaman.

12.1.1 PERKHIDMATAN KECEMASAN DAN FORENSIK

� Diketua oleh Timbalan Pengarah Hospital (Klinikal III)

a. Perkhidmatan Rawatan Kecemasan Dan Pra Hospital

� Diketuai oleh Pakar Perubatan Kecemasan Dan Trauma Hospital

Sultanah Aminah, Johor Bahru.

� Menyelaraskan dan membentuk zon-zon rawatan di hospital.

� mewujudkan Pra Hospital 1 dan 2 dan mengarahkan pasukan pra

hospital ke lokasi untuk mengesahkan bencana dan memberi

rawatan kepada mangsa bencana.

� Pengurusan Rawatan Di Tempat Bencana.

� Diketuai oleh Pegawai Perubatan Senior Pra Hospital.

� Mengawalselia Pusat Kawalan tempat kejadian.

� Perhubungan dengan pasukan perubatan ditempat kejadian

melalui Bilik Gerakan.

� Mengendalikan kawasan penerimaan kecemasan untuk

mangsa bencana

i. Pengurusan Rawatan Di Jabatan Kecemasan & Trauma

� Diketuai oleh Pegawai Perubatan yang menjaga JKT pada

hari tersebut.

ii. Pengangkutan dan Kaedah Pemindahan Pesakit.

� Diketuai oleh Ketua Unit JKT.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

b. Perkhidmatan Forensik

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Forensik HSAJB

� Menguruskan penerimaan dan penyerahan mayat serta bedah

siasat.

i. Pengurusan Simpanan Mayat dan Bedah Siasat

� Diketuai oleh Ketua Unit Jabatan Forensik.

ii. Perkhidmatan Pergigian

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Pergigian

12.1.2 PERKHIDMATAN DALAMAN

i. Diketuai oleh Timbalan pengarah Hospital (Klinikal IV)

ii. Menghubungi semua Ketua Jabatan.

iii. Menentukan pergerakan anggota perubatan.

iv. Menghubungi Pakar Perunding Kanan Anaestesia (Dewan Bedah)

untuk menyediakan dewan bedah dan Pakar Perunding Kanan Unit

Rawatan Rapi untuk wad rawatan rapi (ICU dan HDU) jika perlu.

v. Menghubungi Ketua-Ketua Unit yang berkenaan untuk

menyediakan wad-wad yang bakal digunakan jika perlu.

a. WAD BENCANA

Bertempat di Wad Barat Lima (Wad Mata)

i. Menghubungi Ketua Unit wad berkenaan untuk

menyediakan tempat dan peralatan yang mencukupi.

ii. Mempastikan Wad Bencana mempunyai jumlah Petugas

yang mencukupi.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

b. WAD KHUSUS

i. Menghubungi Ketua-Ketua Unit wad khusus seperti ICU,

CICU, CCU, HDU Neuro dan NICU yang berkenaan

bertanggung jawab untuk menyediakan tempat dan

ii.

peralatan anggota yang cukup.

Memaklumkan kepada Jabatan Anestesiologi berkenaan

anggaran jumlah mangsa yang mungkin memerlukan

rawatan di wad khusus

iii. Bekerjasama dengan Jabatan Aneastesiologi untuk

memohon peralatan dari hospital-hospital lain.

c. WAD UMUM

i. Mengenalpasti wad-wad umum yang akan menempatkan

mangsa-mangsa bencana.

ii. Menghubungi ketua-ketua unit di wad-wad tersebut.

iii. Memastikan jumlah petugas dan peralatan mencukupi

iv. Ketua-ketua unit menghubungi petugas-petugas lain untuk

melaporkan diri dengan kadar segera.

v. Menguruskan pemindahan pesakit-pesakt yang stabil ke

wad-wad lain jika perlu.

d. DEWAN BEDAH

i. Menghubungi Ketua Unit Dewan Bedah/Unit TSSU

ii. Ketua unit memastikan anggota dan peralatan mencukupi

bagi mengendalikan kes pembedahan.

iii. Mengenalpasti Dewan-dewan Bedah yang boleh digunakan.

iv. Mengenalpasti kes-kes elektif yang boleh ditunda.

v. Pakar Bius bertanggungjawab memindahkan kes-kes elektif

yang telah berada di dalam Dewan Bedah ke wad masingmasing.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

vi. Menyiapkan peralatan resusitasi sebelum kes-kes dibawa

masuk

� Airlock

� Kaunter Penerimaan

� Kawasan pemulihan

12.2 PERKHIDMATAN PENTADBIRAN

i. Diketuai oleh Timbalan Pengarah (Klinikal I).

ii. Menyelia perkhidmatan pentadbiran.

iii. Memastikan kesinambungan perkhidmatan sokongan, logistik dan

perancangan.

iv. Menyelia keperluan kewangan dalam masa bencana.

12.2.1 PERKHIDMATAN SOKONGAN

Diketuai oleh Timbalan Pengarah (Klinikal II)

a. PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL

� Di sandang oleh Ketua Penolong Pengarah

i. Makmal :

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Patologi

� Mengadakan laluan khas untuk menghantar spesimen

dan mengambil keputusan makmal.

ii. Jabatan Perubatan Tranfusi / Tabung Darah

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Perubatan Tranfusi /

Tabung Darah.

� Memastikan bekalan darah mencukupi.

� Mendapatkan bantuan dari hospital berdekatan jika perlu.

� Menyediakan kemudahan menderma darah.

iii. Jabatan pengimejan dan diagnostik

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Pengimejan Dan Diagnostik.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Memastikan mesin x-ray di Jabatan Kecemasan dan

Trauma berada dalam keadaan baik.

iv. Memastikan mesin x-ray dan mesin ct scan di jabatan

berada dalam keadaan baik.

v. Menyediakan mesin x-ray mudah alih jika diperlukan.

vi. Memastikan kakitangan jabatan mencukupi.

b) Bilik Gerakan

� Dikawal selia oleh Penyelia Penolong Pegawai Perubatan ( Pejabat

Penyelia)

� Membuka Bilik Gerakan

� Menyusun “Action Card”

� Memanggil staff untuk datang membantu mangsa-mangsa

bencana.

� Membahagikan tugas kepada staff.

� Menyediakan peralatan (non-medical) yang mencukupi untuk

disalurkan ke zon-zon bencana.

c) Rekod Perubatan

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Rekod.

� Mengendalikan dokumentasi bencana.

� Menyediakan statistik bencana.

� Menyimpan dokumen dengan selamat.

� Menggunakan fail-fail yang khas untuk bencana

d) Makanan Dan Sajian

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Sajian Dan Dietetik

� Menyediakan makanan untuk kakitangan dan pesakit.

� Mencari bahan mentah untuk keperluan semasa bencana jika

perlu.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

e) Farmasi

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Farmasi.

� menyediakan bekalan perubatan yang mencukupi untuk mangsa

bencana

� mewujudkan farmasi khas untuk mangsa bencana.

� Mendapatkan bekalan ubat daripad sumber-sumber lain jika perlu.

Membuka kaunter Farmasi khas untuk mangsa bencana

12.2.2 PERKHIDMATAN KAWASAN KHAS

� Diketuai oleh Timbalan Pengarah (Pengurusan)

a) Pusat Media Dan Maklumat

� Diterajui oleh Ketua Penolong Pengarah (Pengurusan)

� Mengadakan tempat untuk sidang akhbar.

� Membentuk pusat komunikasi dan informasi yang dianggotai oleh

telefonis khasnya kepada keluarga mangsa.

b) Tempat Menunggu Waris

� Diketuai oleh Pegawai Tadbir Pentadbiran

� Menyediakan ruang menunggu untuk keluarga mangsa.

� Menyediakan makanan dan minuman kepada waris mangsa bencana jika

perlu.

� Bekerjasama dengan forensik.

c) Pengurusan Kewangan

� Diterajui oleh Ketua Penolong Pengarah Pengurusan (Kewangan)

� Menguruskan pembelian dan pembayaran.

d) Perkhidmatan Sokongan Seliaan

� Diselia oleh Pantai Medivest Sdn. Bhd. / Sinar Jernih

� Memastikan kebersihan di zon terlibat.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Menyediakan bekalan keperluan pelupusan sisa klinikal dan sisa

domestik.

� Menjalankan perkhidmatan kawalselia peralatan perubatan.

� Memasang khemah untuk tempat menunggu keluarga mangsa (mortuary /

tempat letak kereta depan tangki septik) atas arahan Bilik Gerakan.

e) Keselamatan

� Diketuai oleh Penolong Pegawai Keselamatan

� Mengawal lalulintas dalam kawasan hospital.

� Mengenal pasti laluan khas untuk pesakit dan pelawat.

� Memastikan keselamatan hospital terjamin.

� Memastikan kawalan orang ramai.

f) Zon Bereavement

� Diketuai oleh Ketua Jabatan Kebajikan Sosial

� Mengadakan tempat untuk “grief” dan “bereavement.

� Memberi kaunseling kepada mangsa dan keluarga mangsa.

� Bekerjasama dengan Forensik.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

13.0 PENGURUSAN FASA PEMULIHAN SELEPAS OPERASI BENCANA

� Prosedur Berakhirnya Amaran Bencana (Stand Down)

13.1 BILIK GERAKAN

Ia terdiri daripada :

� Apabila menerima arahan “stand down” atau berakhirnya Amaran

Bencana daripada Pengarah Hospital, tindakan pemulihan dan

pengurusan selepas operasi ini perlu diambil oleh semua pihak yang

berkenaan. Semua pihak yang terlibat hendaklah memastikan

pengurusan ini berjalan dengan lancar tanpa menjejaskan

perkhidmatan Hospital yang sedia ada.

13.1.1 Pegawai Perkhidmatan Pengurusan

� Pengarah Hospital / Timbalan Pengarah hospital.

� Ketua Penyelia Jururawat.

� Penyelia Pen. Peg. Perubatan dan Pen. Peg. Perubatan Kanan.

� Pegawai Keselamatan.

13.1.2 Pegawai Perkhidmatan Klinikal

� Pakar/Pakar Perunding dan Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

� Pakar/Pakar Perunding atas panggilan Jabatan Pembedahan dan

Orthopedik.

� Pakar/Pakar Perunding atas Panggilan Jabatan Bius dan Perubatan

Am.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

13.1.3 Bilik Gerakan bertanggungjawab untuk :

� Menerima arahan stand down dari Pengarah Hospital.

� Memastikan arahan stand down dimaklumkan kepada SEMUA

pasukan yang terlibat

i. Sokongan

ii. Wad Sokongan

iii. Sumber manusia

iv. PMSB

v. Badan Sukarelawan

� Menubuhkan jawatankuasa penilaian semula Operasi Bencana.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

14.0 SUMBER MANUSIA

Perkara-perkara berikut perlu dilaksanakan oleh setiap Penyelaras yang terlibat

dalam operasi bencana adalah seperti dibawah:-

14.2.1 PASUKAN PERUBATAN DI TEMPAT BENCANA

� Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

� Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

� Memberitahu semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

� Memastikan segala kejadian dilapurkan.

14.2.2 ZON MERAH

� Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

� Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

� Memberitahu semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

� Memastikan segala kejadian dilapurkan.

14.2.3 ZON KUNING

14.2.4 ZON HIJAU

� Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

� Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

� Memberitahu semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

� Memastikan segala kejadian dilaporkan.

� Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

� Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

� Memaklumkan semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

� Memastikan segala kejadian dilapurkan.


14.2.5 WAD BENCANA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

� Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

� Mangsa-mangsa bencana akan dipindahkan ke wad biasa mengikut

disiplin setelah penilaian keadaan pesakit dilakukan.

� Pesakit asal Barat 5 akan dipindahkan semula apabila semua mangsa

bencana telah dibuat penempatan ke wad-wad mengikut disiplin .

� Memastikan semua peralatan yang dipinjam dikembalikan.

� Memastikan peralatan sediada di wad tersebut mencukupi dan

disimpan dalam keadaan baik.

14.3 JABATAN SOKONGAN

Jabatan sokongan Hospital seperti Jabatan Pengimejan, Farmasi, Sajian, Makmal,

pengangkutan, Forensik, Pentadbiran dan Kewangan hendaklah memastikan

perkara-perkara berikut :-

� Memastikan diperbaharui semua bekalan stok yang telah digunakan dan

dan membaikpulih peralatan yang tidak berfungsi.

� Memastikan perkhidmatan rutin tidak terjejas.

� Menyediakan laporan dalam tempoh 48 jam bagi tujuan penilaian oleh

Jawatankuasa Penilaian Semula Operasi Bencana.

14.4 PANTAI MEDIVEST SDN BHD

Syarikat Konsesi terlibat dengan aktiviti seperti berikut :-

� Membersihkan semua tempat yang terlibat.

� Membantu kerja-kerja pemulangan semua barang-barang yang telah

dipinjam kepada jabatan masing-masing.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

15.0 JAWATANKUASA PENILAIAN SEMULA OPERASI BENCANA

15.1 Anggota Jawatankuasa ini terdiri daripada ;-

� Pengarah Hospital

� Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma

� Ketua Jabatan Anaestesia

� Ketua Jabatan Orthopedik

� Ketua Jabatan Bedah

� Ketua Jabatan Perubatan

� Ketua Jabatan Forensik

15.2 Tugas jawatankuasa ini ialah :

� Menerima semua Laporan dari Koordinator.

� Menjalankan segala penyiasatan yang perlu.

� Mengaktifkan semula Lembaga Tindakan Bencana Alam.

� Menyediakan laporan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia,

Pengarah Kesihatan Negeri dan pihak Berkuasa Negeri.

� Mengadakan sidang akhbar untuk Pengarah Kesihatan Negeri.

� Menubuhkan Klinik Khas Psikiatri untuk tujuan “Post traumatic stress

disorder”.

� Surat Penghargaan kepada semua petugas yang terlibat dan yang

berkenaan.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PEGAWAI PERUBATAN

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

(ZON HIJAU)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT SATU

1.

2.

3.

Tindakan

Mengetuai dan memberi arahan kepada ahli-ahli

yang lain dalam pasukan.

Ahli terdiri daripada ;-

� Pegawai Perubatan Siswazah

� Penolong Pegawai Perubatan Pra

Hospital

� Jururawat Terlatih Zon hijau

� Pem. Perawatan Kesihatan (kategori A)

� Pemandu.

Melapur kepada pegawai perantara dan

berkerja sama dengan Komander di Pusat

Kawalan Tempat Kejadian (PKTK).

Penilaian dan memberi maklumbalas ke bilik

gerakan hospital.

4. Mendirikan Pusat operasi Perubatan

5.

6.

7.

8.

Memberi laporan terkini dari masa kemasa

kepada bilik gerakan.

Membuat keputusan untuk menghantar mangsa

ke hospital.

Sekiranya keadaan jabatan dalam kesukaran untuk

melepaskan Pegawai Perubatan. Pegawai Perubatan

Siswazah bertindak sebagai ketua pasukan Pra-

Hospital 1.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

(ZON HIJAU)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT SATU

1.

2.

3.

Tindakan

Mengetuai dan memberi arahan kepada ahli-ahli

yang lain dalam pasukan.

Ahli terdiri daripada ;-

� Pegawai Perubatan Zone hijau

� Pen. Peg. Perubatan Pra Hospital

� Jururawat Terlatih Zon hijau

� Pem. Perawatan Kesihatan (kategori A)

� Pemandu.

Melapur kepada pegawai perantara dan

berkerja sama dengan Komander di Pusat

Kawalan Tempat Kejadian (PKTK).

Penilaian dan memberi maklumbalas ke bilik

gerakan hospital.

4. Mendirikan Pusat operasi Perubatan

5.

6.

7.

8.

Memberi laporan terkini dari masa kemasa

kepada bilik gerakan.

Membuat keputusan untuk menghantar mangsa

ke hospital.

Sekiranya keadaan jabatan dalam kesukaran untuk

melepaskan Pegawai Perubatan. Pegawai Perubatan

Siswazah bertindak sebagai ketua pasukan Pra-

Hospital 1.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

( PRA HOSPITAL )

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT SATU

1.

2.

3.

Tindakan

Membuat persedian kelengkapan dan memastikan

semua alatan berfungsi sebelum bertolak ke lokasi

kejadian.

Menerima dan melakukan arahan yang di berikan

oleh Peg. Perubatan di tempat kejadian.

Membantu Peg. Perubatan memberi rawatan di

lokasi kejadian.

4. Mengiringi mangsa ke hospital sekiranya diperlukan.

5.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

(ZON HIJAU)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT SATU

1.

2.

Tindakan

Menerima dan melakukan arahan yang di

berikan oleh Peg. Perubatan di tempat

kejadian.

Membantu Peg. Perubatan memberi rawatan di

lokasi kejadian.

3. Mengiringi Mangsa ke Hospital sekiranya perlu.

4.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

( PRA HOSPITAL – KATEGORI A )

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT SATU

Tindakan

Mengikut dan menjalankan arahan yang di beri


1. oleh Peg. Perubatan atau Paramedik di tempat

kejadian.

2.

Membantu terutamanya dalam usaha evakuasi dan

trasportasi mangsa-mangsa.

3. Mengiringi mangsa ke hospital sekiranya perlu.

4.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PEMANDU AMBULAN

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

( PRA HOSPITAL )

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT SATU

1.

2.

Tindakan

Mengikut dan menjalankan arahan yang di beri

oleh Peg. Perubatan atau Paramedik di tempat

kejadian.

Membantu terutamanya dalam usaha evakuasi

dan transportasi mangsa-mangsa.

3. Menghantar mangsa ke hospital.

4.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PEGAWAI PERUBATAN SENIOR JKT / PEGAWAI

PERUBATAN SISWAZAH

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT DUA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tindakan

Melapur dan berkerja sama dengan pasukan

penyelamat satu.

Mengetuai dan memberi arahan kepada ahli-ahli yang

lain dalam pasukan di Pos Perubatan.

Ahli terdiri daripada ;-


� Pen. Pegawai Perubatan Minor OT

� Jururawat Terlatih dari wad surgikal (Barat 4)

� Pem. Perawatan Kesihatan dari wad


orthopedik Lelaki (Barat 4)

Pemandu.

Menyediakan rawatan di pos Perubatan di tempat

kejadian sebelum dibawa ke hospital.

Memberi kerjasama dan logistik kepada pasukan

perubatan sokongan yang lain.

Sentiasa berhubung dan memaklumkan maklumat

terkini di tempat kejadian kepada bilik gerakan.

� Sekiranya keadaan JKT dalam kekurangan Peg.

Perubatan pada hari bencana tersebut dan

pasukan pra hospital 1 telah direspon oleh Peg.

Perubatan. Pasukan Pra Hospital 2 akan diketuai

oleh Peg. Perubatan Siswazah.

� Sekiranya pra hospital 1 diketuai oleh Peg.

Perubatan, pra hospital 2 diketuai oleh Pegawai

Perubatan Siswazah, secara automatik ketua pra

hospital 1 (Peg. Perubatan) bertindak sebagai ”On

Scene Medical Commander”.

� Sekiranya pra hospital 1 diketuai oleh Peg.

Perubatan Siswazah, pra hospital 2 akan diketuai

oleh Peg. Perubatan dan megambil alih tugas

sebagai ”On Scene Medical Commander”.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

(MINOR OT)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT DUA

1.

2.

Tindakan

Melapur dan berkerja sama dengan pasukan

penyelamat satu.

Memastikan keperluan peralatan perubatan

untuk penyediaan Pos Perubatan di bawa

bersama.

3. Membantu mengendalikan Pos Perubatan.

4.

5.

Membantu memberi rawatan kepada mangsa

di Pos Perubatan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

DARI WAD PEMBEDAHAN

(BARAT 4)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT DUA

1.

2.

3.

4.

Tindakan

Melapur dan berkerja sama dengan pasukan

penyelamat satu.

Membantu memberi rawatan kepada mangsa di

Pos Perubatan.

Mengiringi dan menghantar mangsa ke Hospital

jika diperlukan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

DARI WAD PEMBEDAHAN ORTOPEDIK

(BARAT 2)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT DUA

1.

2.

3.

4.

ACTION CARD

Tindakan

Melapur dan berkerja sama dengan pasukan

penyelamat satu.


Mengiring dan menghantar mangsa ke

hospital jika diperlukan.

Bertanggungjawab terhadap kebersihan dan

susun atur Pos Perubatan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini

ke bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PEMANDU AMBULAN

JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

(PRA HOSPITAL)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PASUKAN PENCARI DAN PENYELAMAT DUA

1.

2.

3.

Tindakan

Melapur dan berkerja sama dengan pasukan

penyelamat satu.

Mengikut dan menjalankan arahan yang di beri oleh

Peg. Perubatan atau Paramedik di tempat kejadian.

Membantu terutamanya dalam usaha evakuasi dan

transportasi mangsa-mangsa.

4. Menghantar mangsa ke hospital.

5.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PENGARAH HOSPITAL

PERANAN:

HOSPITAL MEDICAL COMMANDER

OBJEKTIF / MATLAMAT

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

1. Memastikan Pelan Tindakan Bencana

diaktivasikan dan beroperasi.

2. Memastikan semua mangsa bencana

mendapat rawatan yang optima.

3. Memastikan semua maklumat terkini bencana

dan mangsa dikumpul dan disalurkan ke pihak

tertentu.

4. Menyelesaikan sebarang masalah yang timbul

semasa bencana.


Red Alert

Mengarahkan Pelan Tindakan

Bencana diaktivasikan

Menerima maklumat dari Ketua Jabatan Kecemasan kejadian

bencana yang disahkan

Semua kakitangan atas panggilan

dipanggil melaporkan diri ke Bilik

Gerakan melalui sistem PA/Pager

HOD terbabit diarah melaporkan

diri ke Bilik Gerakan

Mempengerusikan taklimat situasi

bencana

Memainkan peranan sebagai HMC

dan memberikan arahan

selanjutnya

Membuat keputusan isytihar Red Alert atau YellowAlert

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Yellow Alert

Mengarahkan semua HOD dan

pengurusan middlelevel serta semua

kakitangan hospital berada di dalam

keadaan siapsiaga

Mengarahkan siapsiaga disebarkan

melalui sistem SMS/telefon

Red

Alert

Perkembangan

situasi

Situasi selamat

Stand down

Yellow

Alert

Terus di dalam

keadaan siapsiaga


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

PENGARAH HOSPITAL

PERANAN : HOSPITAL MEDICAL COMMANDER

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Membuat keputusan & mengisytiharkan red

alert.

Mengerahkan KPJ & KPH membuka Bilik

Gerakan.

Memastikan KPJ, KPH & HOD terbabit

mengarahkan kakitangan terbabit melaporkan

diri di Bilik Gerakan.

Mempengerusikan taklimat bencana kepada

semua HOD terlibat, KPJ & KPH, Penyelaras

Klinikal & Penyelaras Pengurusan.

Memantau & memberikan arahan yang

bersesuaian mengikut perkembangan semasa.

Mendapatkan sumber tambahan mengikut

keperluan bencana di mana perlu.

Memastikan maklumat mangsa dikemaskini &

menyebarkannya kepada JKN dari semasa ke

semasa.

8. Mengendalikan sidang akhbar.

9. Mengetuai taklimat kepada VIP.

10.

Mengisytiharkan Stand-down apabila operasi

bencana selesai.

11. Mengetuai ”debriefing & reporting session”.

12.

13.

Membantu dan menyelesaikan sebarang

masalah yang timbul semasa operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

KETUA JABATAN KECEMASAN DAN

TRAUMA

PERANAN:

KOORDINATOR KLINIKAL

OBJEKTIF / MATLAMAT

1. Menyaring kesahihan maklumat panggilan

berkenaan bencana.

2. Membuat keputusan untuk memaklumkan

permulaan amaran bencana kepada Pengarah.

3. Menyelaraskan pembukaan dan memastikan

kelancaran operasi Zon Triage dan zon-zon rawatan

bencana hospital.

4. Memastikan kelancaran operasi Zon Triage dan zonzon

rawatan bencana di tempat kejadian.

5. Sebagai penyelaras zon rawatan di tempat kejadian,

zon rawatan bencana di hospital dan bilik gerakan

hospital.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PAKAR PERUNDING PERUBATAN KECEMASAN

DAN TRAUMA DAN KETUA JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA HSAJB

1.

2.

PERANAN : KOORDINATOR KLINIKAL

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.

Memastikan HOD Emergency membuka zon-zon

rawatan klinikal bencana.

3. Memastikan KPJ membuka wad bencana.

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Memastikan ’Field Medical Team ’ dihantar ke

tempat bencana.

Menerima maklumbalas & informasi situasi dan

mangsa di kawasan bencana dan zon-son

rawatan hospital.

Menyalurkan semua perkembangan situasi dan

mangsa kepada HMC.

Menyelaras dan berinteraksi dengan Koordinaror

Pengurusan bagi memenuhi sebarang keperluan

ditempat kejadian dan zon rawatan hospital.

Mengarahkan (jika perlu) HOD Psikiatri untuk

menyelaraskan perkhidmatan Psikiatrik &

Kaunseling.

Mengarahkan (jika perlu) HOD Forensik untuk

menyelaraskan perkhidmatan Forensik dan

pengecaman.

Mengarahkan (jika perlu) KPP, KPH untuk

menyediakan jadual tugasan staf klinikal

sekiranya bencana berlanjutan melebihi satu syif.

Membantu dan menyelesaikan masalah yang

timbul sepanjang operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


TIMB. PENGARAH HOSPITAL

(KLINIKAL 1)

PERANAN:

KOORDINATOR PENTADBIRAN

OBJEKTIF / MATLAMAT

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

1. Memastikan Bilik Gerakan beroperasi dengan lancar.

2. Memastikan semua keperluan sokongan bagi

perawatan mangsa (klinikal & non-Klinikal) optima

dan mencukupi.

3. Memastikan segala dokumentasi staf dan pesakit

dikemaskini.

4. Menyelesaikan sebarang masalah yang timbul

semasa bencana.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ACTION CARD

TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

( KLINIKAL I )

PERANAN : KOORDINATOR PENTADBIRAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kedatangan.

Mengarahkan Timb. Pengarah (Klinikal II)

membuka bilik Gerakan Bencana.

Memastikan Timb. Pengarah (Klinikal II)


mengarahkan KPP Klinikal menyediakan

Perkhidmatan Sokongan Klinikal.

Memastikan Timb. Pengarah (Klinikal II)

mengarahkan Ketua Jabatan Rekod

Perubatan, Ketua Jabatan Sajian dan Dietetik

dan Ketua Jabatan Farmasi bersiap sedia

untuk memulakan tugas.

Berinteraksi dengan Timb. Pengarah

(Pengurusan) bagi memastikan Pusat Media

dan Maklumat, Tempat Menunggu Waris,

Pengurusan Kewangan, PMSB, Keselamatan

dan Zon Bereavement disediakan.

Menerima maklumat-maklumat terkini dari

Timbalan Pengarah (klinikal II) dan Timbalan

Pengarah (Pengurusan)

Membantu dan menyelesaikan sebarang

masalah

bencana

yang timbul sepajang operasi

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

(KLINIKAL III)

PERANAN:

PERKHIDMATAN KECEMASAN DAN FORENSIK

OBJEKTIF / MATLAMAT

1. Memastikan rawatan kecemasan dan forensik

beroperasi dan bersiap sedia untuk menerima

mangsa

2. Memastikan kakitangan dan keperluan di

jabatan Kecemasan Dan trauma dan Jabatan

Forensik di penuhi.

3. Memastikan setiap mangsa mendapat rawatan

kecemasan yang sewajarnya.

4. Memastikan koordinasi dan pengurusan mayat

di Bilik mayat berjalan dengan lancar.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

ACTION CARD

TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

(KLINIKAL III)

PERANAN : PERKHIDMATAN KECEMASAN DAN

FORENSIK

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.

Memastikan Jabatan Kecemasan Dan Trauma

dan Jabatan Forensik bersiap sedia untuk

menerima mangsa bencana.


Memastikan

mencukupi.

staff dan bekalan peralatan

Menganalisa dan memastikan keperluan

perawatan di tempat kejadian dan di Jabatan

Kecemasan Dan Trauma dipenuhi.

Memantau koordinasi dan pengurusan pesakit di

tempat kejadian melalui pasukan yang bertugas

di tempat kejadian.

Memantau koordinasi dan pengurusan mayat di

Bilik mayat.

7. Membuka bilik mayat sementara jika perlu.

Memaklumkan jumlah dan perkembangan

8. mangsa dari masa ke semasa ke Bilik Gerakan

Hospital.

9.

Melaporkan sebarang perkembangan kejadian ke

Bilik Gerakan Hospital.

Membantu dan menyelesaikan sebarang

10 masalah yang timbul di tempat kejadian dan zonzon

rawatan bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

11. bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

(KLINIKAL IV)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN:

PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM DAN SUMBER MANUSIA

OBJEKTIF / MATLAMAT

1. Mengkoordinasi pergerakan staff dan

penyediaan wad bencana

2. Memastikan staff di tempat rawatan dan wad

mencukupi.

3. Menyelaras pemanggilan Pakar/Pegawai

Perubatan tambahan dari unit/jabatan lain

mengikut keperluan.


ACTION CARD

TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

(KLINIKAL IV)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM DAN

SUMBER MANUSIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.

Menyelaras pemanggilan staff yang terlibat

untuk bertugas.

Memantau koordinasi dan pengurusan

pesakit dalam.

Melaporkan sebarang perkembangan staff

dan pesakit dalam ke Bilik Gerakan Bencana.

Mengenalpasti keperluan perawatan mangsa

dan menyalurkan maklumat tersebut ke Bilik

Gerakan Bencana.

Memastikan bekalan makanan dan minuman

dihantar kepada petugas di wad bencana.

Membantu dan menyelesaikan sebarang

masalah yang timbul di wad bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

(KLINIKAL II)

PERANAN:

PERKHIDMATAN SOKONGAN

OBJEKTIF / MATLAMAT

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

1. Menyelaras kakitangan dan keperluan di

Jabatan yang terlibat.

2. Memaklumkan kepada penyelaras Sumber

manusia jika kakitangan tidak mencukupi.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ACTION CARD

TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

(KLINIKAL II)

PERANAN : PERKHIDMATAN SOKONGAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.

Memastikan Bilik Gerakan Bencana dibuka


berserta

diperlukan.

dengan kelengkapan yang

Mengarahkan KPP Klinikal menyediakan

perkhidmatan sokongan klinikal.

Memastikan Jabatan membuat dokumentasi

terkini dan menghantar laporan ke Bilik

Gerakan Bencana.

Memastikan Ketua Jabatan Sajian Dan

Dietetik menyediakan bekalan makanan

berterusan dan mencukupi.

Memastikan Ketua Jabatan Sajian Dan

Dietetik menyediakan bekalan ubat-ubatan

mencukupi semasa bencana.

Menguruskan bahan mentah dan ubat-ubatan

tambahan jika diperlukan.

Melaporkan sebarang perkembangan terkini

ke Bilik Gerakan Bencana.

Membantu dan menyelesaikan sebarang

masalah yang timbul di tempat kejadian dan

zon-zon rawatan bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


TIMB. PENGARAH HOSPITAL

(PENGURUSAN)

PERANAN:

PERKHIDMATAN KAWASAN KHAS

OBJEKTIF / MATLAMAT

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

1. Memastikan Pusat media dan maklumat serta

tempat menunggu waris dibuka.

2. Memastikan perkhidmatan PMSB dan

Keselamatan bersiap sedia.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ACTION CARD

TIMBALAN PENGARAH HOSPITAL

(PENGURUSAN)

PERANAN : KOORDINATOR PENGURUSAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kedatangan.

Mengarahkan KPP Pengurusan (Pentadbiran

dan perkhidmatan) membuka pusat media dan

maklumat lengkap dengan peralatan dan

kakitangan bertugas.

Mengarahkan pegawai Tadbir Pentadbiran untuk

menyediakan Tempat Menunggu Waris.

Mengelaraskan pengurusan kewangan dan

memastikan KPP Pengurusan ( Kewangan Dan

Pembangunan) menyediakan laporan terkini.

Berinteraksi dengan Pengurus Perkhidmatan

Pantai Medivest bagi memastikan keperluan

sokongan dipenuhi. (linen, pembersihan dan

kejuruteraan).

Mengarahkan Penolong Pegawai Keselamatan

bagi memastikan kawalan keselamatan &

lalulintas terkawal.

Mengarahkan Unit Kebajikan dan Sosial untuk

mengendalikan Zon Bereavement.

Membantu dan menyelesaikan sebarang

masalah yang timbul sepajang operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PAKAR PERUNDING KANAN ANEASTESIA

(DEWAN BEDAH)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERANAN : KOORDINATOR DEWAN BEDAH (OT)

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kedatangan.

Menyelaraskan penyediaan senarai pembedahan

kecemasan berdasarkan permohonan dari

Primary Team (Surgeri / Ortopedik dll).

Memastikan keperluan perawatan dan peralatan

perubatan di Dewan Bedah mencukupi

Mengarahkan kakitangan dewan bedah bersiap

sedia.

Memastikan penyediaan laporan dari Zon

Kuning, Dewan Bedah dan Unit Rawatan Rapi

selepas Stand-down.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PAKAR PERUNDING KANAN ANEASTESIA

(ICU)

PERANAN : KOORDINATOR SPECIALIZED CARE UNIT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tindakan

Lapor diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Memastikan semua kakitangan bersiap sedia

untuk menerima pesakit/mangsa.

Sentiasa berinteraksi dengan koordinator klinikal

untuk memastikan jumlah mangsa yang

tersenarai untuk dimasukan ke Unit Rawatan

Rapi.

Memastikan dan menyelaras persediaan Unit

Rawatan Rapi untuk menerima mangsa-mangsa

bencana.

Mendapatkan sumber tambahan mengikut

keperluan bencana di mana perlu

Memastikan keperluan perawatan dan peralatan

perubatan di Unit Rawatan Rapi mencukupi.

Memastikan penyediaan laporan Unit Rawatan

Rapi selepas Stand-down.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

KETUA JABATAN OTORHINOLOGI (ENT)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : KOORDINATOR DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kedatangan.

Sebagai koordinator zon hijau bagi merawat

mangsa-mangsa bencana yang tidak kritikal.

Memantau dan mengawasi setiap aktiviti di

dalam Zon hijau.

Memastikan semua keperluan untuk merawat

pesakit mencukupi.

Memastikan semua Petugas hadir dan

sebarang masalah hubungi bilik gerakan

Gerakan samb. 3333 untuk mendapatkan

bantuan.

Dibantu oleh:

� 1 orang pakar Urologi

� 3 Pegawai Perubatan atas panggilan

Jab. Pediatrik ,Jab. Psikiatri dan Jab.

Dermatologi

� 2 orang Pen. Peg.Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 orang Pembantu Tadbir

� 2 Orang Pembantu Perawatan

Kesihatan

Melaporkan setiap perkembangan atau

masalah kepada Pakar Kecemasan Dan

Kecemasan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

KETUA JABATAN ORTHOPEDIK

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : KOORDINATOR ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kedatangan.

Bertindak sebagai ‘Koordinator Klinikal’ bagi

merawat mangsa-mangsa bencana yang separa

kritikal.

Dibantu oleh:

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 Pakar Orthopedik,

� 1 Jabatan Perubatan Am,

� 1 dari jabatan ORL,

� 1 dari jabatan Urologi

� 1 dari jabatan Perbidanan dan Sakit

Puan

� 2 orang Penolong Pegawai Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memantau dan mengawasi setiap aktiviti di dalam

Zon kuning.

Memastikan semua Petugas hadir dan sebarang

masalah hubungi bilik gerakan Gerakan samb.

3333 untuk mendapatkan bantuan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Pakar Perubatan Kecemasan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

KETUA JABATAN ANAESTESIA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : KOORDINATOR KLINIKAL ZON MERAH

BENCANA (ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kedatangan.

2. Sebagai Koordinator Klinikal zon Merah.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa

bencana yang kritikal.

Dibantu oleh:

� 1 orang Pakar Surgikal

� 1 orang Pakar Bius

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 dari Jabatan Surgikal

� 1 dari Jabatan Orthopedik,

� 1 dari Jabatan Neurosurgikal

� 1 dari Jabatan Kardiothorasik

� 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan

lanjutan kepada jabatan yang berkenaan.

Memastikan semua Petugas hadir dan sebarang

masalah hubungi bilik gerakan samb. 3333 untuk

mendapatkan bantuan.

melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Pakar Perubatan Kecemasan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.

.


ACTION CARD

KETUA JABATAN NEUROSURGIKAL

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : KOORDINATOR WAD BENCANA BARAT 5

(DISASTER WARD)

1.

2.

3.

4.

5

6.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kedatangan.

Bertindak sebagai koordinator wad bagi merawat

mangsa-mangsa bencana.


Bertugas untuk membuat pemerhatian dan

penjagaan terhadap mangsa-mangsa bencana

daripada zon separa kritikal dan tidak kritikal

sementara menunggu dimasukkan ke wad sebenar.

Dibantu oleh:

� 3 Orang Peg. Perubatan dari

� 1 Jabatan ORL,

� 1 Pead Surgical,

� 1 Oftalmologi.

� 6 orang Jururawat Terlatih

� 3 Pembantu Perawatan Kesihatan

Anda diminta melaporkan setiap perkembangan

atau sebarang masalah di zon anda kepada bilik

gerakan samb. 3333.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ACTION CARD

KETUA JABATAN SURGERI

PERANAN : PERGERAKAN STAFF KLINIKAL

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kedatangan.

Menyelaras pemanggilan Ketua Jabatan dari unit/jabatan

berkenaan untuk bertugas sebagai ketua di zon-zon

berikut : Zon Hijau – ENT, Zon Kuning – Orthopedik,

Zon Merah – Anestesia, Wad Bencana – Ofthalmologi.

Menyelaras pemanggilan Pakar dari unit/jabatan

berkenaan untuk bertugas sebagai ketua di zon-zon

berikut : Zon Hijau – Urologi, Zon Kuning – Orthopedik

Zon Merah – Anestesia dan Pembedahan Am.

Menyelaras pemanggilan Pegawai Perubatan dari

unit/jabatan berkenaan untuk bertugas di zon-zon berikut :

Zon Hijau – Peg. Perubatan atas panggilan Pediatrik,

Psikiatri & Dermatologi. Zon Kuning – Peg. Perubatan

atas panggilan Urologi, ENT, O&G dan Perubatan. Zon

Merah – Orthopedik, Pembedahan, Neurosurgical dan

Kardiothorasik. Wad Bencana – Peg. Perubatan atas

panggilan ENT, Ofthalmologi dan Pediatrik Surgical.

Menyelaras pemanggilan Pakar/Pegawai Perubatan

tambahan dari unit/jabatan lain mengikut keperluan.

Menyelaras jadual tugas semua Pakar dan Pegawai

Perubatan dari setiap unit/jabatan sekiranya bencana

berlanjutan melebihi dari satu syif.

Memaklumkan jumlah dan perkembangan pesakit dari

masa ke semasa ke Bilik Gerakan Hospital.

Memastikan penyediaan laporan di Zon Kuning selepas

Stand-down.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah yang

timbul semasa operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas diumumkan

“stand down.


1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ACTION CARD

KETUA JABATAN FORENSIK

PERANAN : KETUA OPERASI FORENSIK

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Lapor diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Memastikan membuka kawasan pengecaman jika

diperlukan.

Memastikan jabatan berada di dalam keadaan siap

sedia untuk menerima mangsa.

Memastikan urusan dokumentasi dan medico-legal

sentiasa dikemaskini.

Berhubung dengan negeri lain untuk membantu di

dalam urusan forensik.

Berinteraksi dengan Bilik Mayat dan lain-lain

agensi yang berkaitan untuk tujuan identifikasi

mangsa.

Memastikan penyediaan laporan setelah Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

KETUA JABATAN PENGIMEJAN DIAGNOSTIK

1.

2

3.

4.

5.

PERANAN : PERKHIDMATAN PENGIMEJAN DAN

DIAGNOSTIK

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.


Memastikan Pegawai Perubatan Pengimejan

Diagnostik berada di zon rawatan bencana.

Mengarahkan Juru Radiologi tambahan datang

bertugas apabila diperlukan.

Memberi keutamaan kepada kes-kes bencana di

zon dan wad bencana.

Mengarahkan petugas beserta peralatan di

kawasan rawatan bencana.

6 Menunda kes-kes elektif ke tarikh yang lain.

7.

8.

9.

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down.


ACTION CARD

KETUA UNIT SAJIAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PERKHIDMATAN BEKALAN MAKANAN

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Lapor diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Mendapatkan maklumat serta jumlah pesakit dan

petugas.

Menyediakan bekalan makanan dan minuman

yang mencukupi sepanjang operasi bencana.

Memastikan bekalan makanan berterusan di

hantar ke Bilik Gerakan, wad bencana, zon-zon

rawatan bencana dan zon bencana sepanjang

operasi bencana berjalan.

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


1.

2

3.

ACTION CARD

KETUA JABATAN REKOD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PERKHIDMATAN REKOD PERUBATAN

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.


Mendapatkan informasi terkini pesakit dan

membuat statistik.

Mendapatkan maklumat pesakit dari setiap zon dan

wad bencana serta bahagian forensik.

4. Menghantar laporan ke Bilik Gerakan Hospital.

5. Berinteraksi dengan PTO (KPJ).

6.

7.

8.

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

KETUA JABATAN KEBAJIKAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PERKHIDMATAN ZON BEREAVEMENT

1.

2

Tindakan

Lapor diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Membuka pusat menunggu waris pesakit yang

terlibat.

3. Memberi taklimat kepada waris.

4.

5.

Memberi informasi terkini senarai nama mangsa &

lokasi pesakit melalui papan kenyataan yang

diletakkan di pusat menunggu waris pesakit dari

masa ke semasa.

Memastikan kebajikan pesakit terjaga (makanan,

minuman dsb).

6. Membantu menghubungi waris pesakit.

7.

8.

9.

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PANTAI MEDIVEST

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PERKHIDMATAN SOKONGAN SELIAAN

1.

2.

3.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.


Mengarahkan kakitangan untuk membantu

dalam persediaan peralatan dan zon rawatan.

Mengarahkan petugas-petugas untuk menjaga

kebersihan di zon-zon rawatan, wad bencana

dan tempat menunggu.

4. Memberi bantuan teknikal dll.

5.

6.

7.

8.

9.

Membantu dalam meletakkan papan tanda

dengan arahan dari Bilik Gerakan Bencana..

Memastikan keperluan linen dan klinikal di zon

rawatan/wad bencana dipenuhi.

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang

masalah yang timbul semasa operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

KETUA JABATAN TRANFUSI PERUBATAN

PERANAN : PERKHIDMATAN TRANFUSI PERUBATAN

1.

2

3.

4.

5.

Tindakan

Lapor diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Mengenalpasti / menganalisa bilangan mangsa

dan keperluan bekalan darah.

Mengarahkan staf di Tabung Darah serta staf

tambahan (apabila diperlukan) datang bertugas

dan bersedia untuk menerima kes.

Menyelaras dengan hospital-hospital lain untuk

mendapatkan penderma darah.

Memberi laluan (Fast Lane) kepada mangsa

bencana.

6. Memastikan keselamatan staf serta harta benda.

7.

8.

9.

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


1.

ACTION CARD

KETUA JABATAN MAKMAL KLINIKAL

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PERKHIDMATAN MAKMAL KLINIKAL

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.

2 Mengarahkan petugas bersiap sedia.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Memberi laluan (Fast Lane) kepada mangsa

bencana untuk membuat ujian darah.

Mengarahkan staf di Makmal Klinikal serta staf

tambahan (apabila diperlukan) datang bertugas

dan bersedia untuk menerima kes.

Mengarahkan kakitangan makmal untuk

menghantar

bencana.

keputusan darah bagi kes-kes

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PENOLONG KETUA KESELAMATAN

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN

1.

2.

3.

4.

5.

Tindakan

Lapor diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Mengarahkan petugas keselamatan berada di

setiap zon bencana, wad bencana, laluan ke

wad bencana, kawasan triage, pintu masuk /

keluar.


Mengarahkan Pegawai Keselamatan

memastikan lalu lintas di sekitar kawasan

bencana / zon-zon rawatan berjalan lancar.

Memastikan lalu lintas keluar / masuk ambulans

berjalan dengan lancar.

Mengawal kesesakan orang awam di zon-zon

rawatan bencana.

6. Memastikan keselamatan staf serta harta benda.

7.

8.

9.

Memastikan penyediaan laporan selepas Standdown.

Membantu dan menyelesaikan sebarang

masalah yang timbul semasa operasi bencana

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PAKAR UROLOGI ‘ATAS PANGGILAN’.

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan

Otorhinologi (Koordinator Zon Hijau Bencana)

dan tandatangan.

Beritahu Pakar Paediatrik atas panggilan atau

Ketua Jabatan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa

bencana yang tidak kritikal.

Dibantu oleh:

� Dua orang Pegawai Perubatan Atas

panggilan dari Jabatan Psikiatri dan

Jabatan Dermatologi.

� 2 Penolong Pegawai Perubatan

� 5 Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Tadbir

� 2 orang Pembantu Perawatan

Kesihatan

Melaporkan setiap perkembangan atau

masalah kepada Koordinator Zon Hijau.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

JABATAN PEDIATRIK ‘ATAS PANGGILAN’.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

1.

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Otorhinologi

(Koordinator Zon Hijau Bencana) dan tandatangan.

2. Pergi ke lokasi anda.

3.

Beritahu Pakar Paediatrik atas panggilan atau

Ketua Jabatan.

4. Periksa persiapan bilik untuk menerima pesakit.

5.

6.

7.

8.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang tidak kritikal.

Dibantu oleh:

� Seorang Pakar Urologi (Atas panggilan).

Sebarang pertanyaan mengenai

pengurusan pesakit boleh di rujuk kepada

pakar tersebut,

� Dua orang Pegawai Perubatan Atas


panggilan dari Jabatan Psikiatri dan Jabatan

Dermatologi,

2 Penolong Pegawai Perubatan,

� 5 Jururawat Terlatih,

� 2 Pembantu Tadbir,

� 2 orang Pembantu Perawatan Kesihatan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Koordinator Zon Hijau.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

JABATAN PSIKIATRI ‘ATAS PANGGILAN’

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

1.

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Otorhinologi

(Koordinator Zon Hijau Bencana) dan tandatangan.

2. Pergi ke lokasi anda.

3.

Beritahu Pakar Paediatrik atas panggilan atau

Ketua Jabatan.

4. Periksa persiapan bilik untuk menerima pesakit.

5.

6.

7.

8.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang tidak kritikal.

Dibantu oleh:

� Seorang Pakar Urologi (Atas panggilan).

Sebarang pertanyaan mengenai pengurusan

pesakit boleh di rujuk kepada pakar tersebut

� Dua orang Pegawai Perubatan Atas


panggilan dari Jabatan Psikiatri dan Jabatan

Dermatologi

2 Penolong Pegawai Perubatan

� 5 Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Tadbir

� 2 orang Pembantu Perawatan Kesihatan

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Koordinator Zon Hijau.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

JABATAN DERMATOLOGI ‘ATAS PANGGILAN’

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

1.

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Otorhinologi

(Koordinator Zon Hijau Bencana) dan tandatangan.

2. Pergi ke lokasi anda.

3.

Beritahu Pakar Paediatrik atas panggilan atau

Ketua Jabatan.

4. Periksa persiapan bilik untuk menerima pesakit.

5.

6.

7.

8.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang tidak kritikal.

Dibantu oleh:

� Seorang Pakar Urologi (Atas panggilan).

Sebarang pertanyaan mengenai pengurusan

pesakit boleh di rujuk kepada pakar tersebut

� Dua orang Pegawai Perubatan Atas


panggilan dari Jabatan Psikiatri dan Jabatan

Dermatologi

2 Penolong Pegawai Perubatan

� 5 Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Tadbir

� 2 orang Pembantu Perawatan Kesihatan

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Koordinator Zon Hijau.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PAKAR ORTHOPEDIK ATAS PANGGILAN.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan tandatangan.

Membantu pegawai perubatan merawat mangsamangsa

bencana yang separa kritikal.

Dibantu oleh:

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 dari jabatan Perubatan

� 1 dari jabatan ORL,

� 1 dari jabatan Urologi

� 1 dari jabatan Perbidanan dan Sakit

Puan

� 2 orang Penolong Pegawai Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memantau dan mengawasi setiap aktiviti di dalam

Zon kuning.

Memastikan setiap mangsa bencana separa kritikal

mendapat rawatan primer yang sewajarnya.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon kuning.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’JABATAN PERUBATAN AM.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang separa kritikal.

Dibantu oleh:

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 Pakar Orthopedik,

� 1 dari jabatan ORL,

� 1 dari jabatan Urologi

� 1 dari jabatan Perbidanan dan Sakit

Puan

� 2 orang Penolong Pegawai Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana separa kritikal

mendapat rawatan primer yang sewajarnya.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon kuning.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN ORL

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang separa kritikal.

Dibantu oleh:

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 Pakar Orthopedik,

� 1 dari jabatan Perubatan,

� 1 dari jabatan Urologi

� 1 dari jabatan Perbidanan dan Sakit

Puan

� 2 orang Penolong Pegawai Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana separa kritikal

mendapat rawatan primer yang sewajarnya.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon kuning.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN ‘ATAS PANGGILAN’

JABATAN UROLOGI

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang separa kritikal.

Dibantu oleh:

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 Pakar Orthopedik,

� 1 dari jabatan ORL,

� 1 dari jabatan Perubatan

� 1 dari jabatan Perbidanan dan Sakit

Puan

� 2 orang Penolong Pegawai Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana separa kritikal

mendapat rawatan primer yang sewajarnya.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon kuning.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN PERBIDANAN DAN

SAKITPUAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang separa kritikal.

Dibantu oleh:

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 Pakar Orthopedik,

� 1 dari jabatan ORL,

� 1 dari jabatan Urologi

� 1 dari jabatan Perubatan

� 2 orang Penolong Pegawai Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana separa kritikal

mendapat rawatan primer yang sewajarnya.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon kuning.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ACTION CARD

PAKAR ANAESTESIA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang kritikal.

Dibantu oleh:

� 1 orang Pakar Surgikal

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 dari Jabatan Surgikal

� 1 dari Jabatan Orthopedik,

� 1 dari Jabatan Neurosurgikal

� 1 dari Jabatan Kardiothorasik

� 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan .

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon Merah.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ACTION CARD

PAKAR SURGIKAL

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang kritikal.

Dibantu oleh:

� 1 orang Pakar Bius

� 4 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 dari Jabatan Surgikal

� 1 dari Jabatan Orthopedik,

� 1 dari Jabatan Neurosurgikal

� 1 dari Jabatan Kardiothorasik

� 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan .

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon Merah.

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN ORTHOPEDIK.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang kritikal.

Dibantu oleh:

� 1 orang Pakar Bius

� 1 orang Pakar Surgikal

� 3 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 dari Jabatan Surgikal

� 1 dari Jabatan Neurosurgikal

� 1 dari Jabatan Kardiothorasik

� 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon Merah.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN NEUROSURGIKAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang kritikal.

Dibantu oleh:

� 1 orang Pakar Bius

� 1 orang Pakar Surgikal

� 3 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 dari Jabatan Surgikal

� 1 dari Jabatan Orthopedik

� 1 dari Jabatan Kardiothorasik

� 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon Merah.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN KARDIOTORASIK.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk merawat mangsa-mangsa bencana

yang kritikal.

Dibantu oleh:

� 1 orang Pakar Bius

� 1 orang Pakar Surgikal

� 3 orang Peg. Perubatan Atas panggilan

� 1 dari Jabatan Surgikal

� 1 dari Jabatan Neurosurgikal

� 1 dari Jabatan Orthopedik

� 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 5 orang Jururawat Terlatih

� 2 Pembantu Perawatan Kesihatan

Memastikan setiap mangsa bencana yang kritikal

mendapat rawatan kecemasan yang sewajarnya

dengan segera.

Merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan

kepada jabatan yang berkenaan.

Melaporkan setiap perkembangan atau masalah

kepada Penyelaras Zon Merah.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN PEAD SURGICAL

1.

2.

3.

4.

5.

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(DISASTER WARD)

(WAD BARAT 5)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Neurosurgikal

(Koordinator Wad Bencana) dan tandatangan.

Bertugas untuk membuat pemerhatian dan

penjagaan terhadap mangsa-mangsa bencana

daripada zon separa kritikal dan tidak kritikal

sementara menunggu dimasukkan ke wad

sebenar.

Dibantu oleh:

� 2 Orang Peg. Perubatan dari

� 1 Jabatan ORL,

� 1 Oftalmologi.

� 6 orang Jururawat Terlatih

� 3 Pembantu Perawatan Kesihatan

Anda diminta melaporkan setiap perkembangan

atau sebarang masalah di zon kepada Penyelaras

Wad .

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN OFTHALMOLOGI

1.

2.

3.

4.

5.

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(DISASTER WARD)

(WAD BARAT 5)

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Neurosurgikal

(Koordinator Wad Bencana) dan tandatangan.


Bertugas untuk membuat pemerhatian dan

penjagaan terhadap mangsa-mangsa bencana

daripada zon separa kritikal dan tidak kritikal

sementara

sebenar.

menunggu dimasukkan ke wad

Dibantu oleh:

� 2 Orang Peg. Perubatan dari

� 1 Jabatan ORL,

� 1 Pead Surgical.

� 6 orang Jururawat Terlatih

� 3 Pembantu Perawatan Kesihatan

Anda diminta melaporkan setiap perkembangan

atau sebarang masalah di zon kepada Penyelaras

Wad .

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


1.

2.

3.

4.

5.

ACTION CARD

PEGAWAI PERUBATAN

‘ATAS PANGGILAN’ JABATAN ORL

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(DISASTER WARD)

(WAD BARAT 5)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melapor diri kepada Ketua Jabatan Neurosurgikal

(Koordinator Wad Bencana) dan tandatangan.


Bertugas untuk membuat pemerhatian dan

penjagaan terhadap mangsa-mangsa bencana

daripada zon separa kritikal dan tidak kritikal

sementara

sebenar.

menunggu dimasukkan ke wad

Dibantu oleh:

� 2 Orang Peg. Perubatan dari

� 1 Jabatan Ofthalmologi,

� 1 Pead Surgical.

� 6 orang Jururawat Terlatih

� 3 Pembantu Perawatan Kesihatan

Anda diminta melaporkan setiap perkembangan

atau sebarang masalah di zon kepada Penyelaras

Wad .

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PAKAR KECEMASAN DAN TRAUMA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : KOORDINATOR ZON TRIAGE DAN

PENURUNAN MANGSA

(TEMPAT LETAK MOTOSIKAL BERBUMBUNG LALUAN

AMBULAN, BELAKANG JKTHSAJB.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.

Bertindak sebagai koordinator bagi unit

Triage mangsa-mangsa bencana.

Dibantu oleh

� 1 orang Peg. Perubatan JKT

� 1 orang Peg. Perubatan siswazah

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan

� 1 orang Jururawat Terlatih dari JKT

� 1 orang Pemb. Perwawatan kesihatan

JKT

� 1 orang Pemb. Tadbir dari Bilk Daftar

Masuk.

Mengenal pasti mangsa-mangsa bencana

dan melakukan ’triage’ mangsa-mangsa ke

zon-zon mengikut tahap kecederaan yang

dialami oleh mangsa.

Meletakkan ‘tag’ khas bencana sebelum

dihantar ke zon tertentu.

Memastikan setiap magsa dihantar ke zon

yang sepatutnya.

Memaklumkan setiap perkembangan dan

masalah di zon anda kepada Bilik Kawalan

Bencana samb. 3333 setiap masa.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini

ke bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan “stand down.


ACTION CARD

PEG. PERUBATAN JKT (ZON HIJAU)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON TRIAGE DAN PENURUNAN

MANGSA

(TEMPAT LETAK MOTOSIKAL BERBUMBUNG LALUAN

AMBULAN, BELAKANG JKTHSAJB.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Pakar Perubatan

Kecemasan & Trauma HSAJB (Koordinator Di Zon

Triage Dan Penurunan Mangsa) dan tandatangan.

Dibantu oleh

� 1 orang Peg. Perubatan JKT

� 1 orang Peg. Perubatan siswazah JKT

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan

� 1 orang Jururawat Terlatih dari JKT

� 1 orang Pemb. Perawatan Kesihatan JKT

� 1 orang Pemb. Tadbir dari Bilk Daftar

Masuk.

Mengenal pasti mangsa-mangsa bencana dan

melakukan ’triage’ mangsa-mangsa ke zon-zon

mengikut tahap kecederaan yang dialami oleh

mangsa.

Meletakkan ‘tag’ khas bencana sebelum dihantar

ke zon tertentu.

Memastikan setiap magsa dihantar ke zon yang

sepatutnya.

Memaklumkan setiap perkembangan dan masalah

di zon anda kepada Bilik Gerakan Bencana samb.

3333 setiap masa.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


ACTION CARD

PEG. PERUBATAN SISWAZAH JKT

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON TRIAGE DAN PENURUNAN

MANGSA

(TEMPAT LETAK MOTOSIKAL BERBUMBUNG LALUAN

AMBULAN, BELAKANG JKTHSAJB.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Pakar Perubatan

Kecemasan & Trauma HSAJB (Koordinator Di Zon

Triage Dan Penurunan Mangsa) dan tandatangan.

Dibantu oleh

� 1 orang Peg. Perubatan JKT

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan

� 1 orang Jururawat Terlatih dari JKT

� 1 orang Pemb. Perawatan Kesihatan JKT

� 1 orang Pemb. Tadbir dari Bilk Daftar Masuk.

Mengenal pasti mangsa-mangsa bencana dan

melakukan ’triage’ mangsa-mangsa ke zon-zon

mengikut tahap kecederaan yang dialami oleh

mangsa.

Meletakkan ‘tag’ khas bencana sebelum dihantar ke

zon tertentu.

Memastikan setiap magsa dihantar ke zon yang

sepatutnya.

Memaklumkan setiap perkembangan dan masalah di

zon anda kepada Bilik Kawalan Bencana samb. 3333

setiap masa.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ACTION CARD

KETUA PENYELIA HOSPITAL

PERANAN :

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Menerima arahan penaktifan ’Pelan Tindakan

Bencana’ dari HMC

Membuka dan memulakan operasi Bilik Gerakan

Hospital.

Memastikan kelengkapan Bilik Gerakan berfungsi

(white board/alat tulis, telefon, fax, buku kehadiran

staf, komputer & printer)

Memastikan petugas yang terlibat menerima action

card masing-masing.

Mendapatkan nombor panggilan pegawai-pegawai

dari agensi yang terlibat secara langsung dengan

bencana.

Mengarahkan panggilan ke atas PPP, PPK dan

Pemandu mengikut keperluan.

Melantik seorang PPP untuk bertindak sebagai ’Pt.

Tracking Officer’ bagi setiap syif.

Membuat jadual tugasan bagi PPP, PPK dan

Pemandu tambahan sekiranya bencana berlanjutan

melebihi satu syif.

Melaporkan situasi terkini kepada HMC dari masa ke

semasa

Berinteraksi dengan Bilik Gerakan Jabatan

Kecemasan untuk maklumat terkini.

Menyelaras (atas arahan Timbalan Pengarah

Pengurusan) sebarang aktiviti berkaitan keperluan

sokongan bagi perawatan mangsa.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul semasa operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ACTION CARD

KETUA PENYELIA JURURAWAT

PERANAN :

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Bertindak sebagai ketua dalam perkhidmatan Pesakit

Dalam.

Mengarah dan memantau Penyelia Jururawat atas

panggilan untuk membuka Unit Rawatan Rapi dan

wad bencana (Wad Barat 5) serta mengarahkan

kakitangan dewan bedah bersiap sedia.

Mengarahkan Penyelia Jururawat untuk memanggil

Jururawat Terlatih dari sumber / lokasi lain mengikut

keperluan.

Memastikan jadual tugasan dibuat sekiranya bencana

berlanjutan melebihi satu syif.

Menyelaras peralatan dari wad untuk dibawa ke zon

rawatan bencana. (Rujuk lampiran di belakang)


Mendapatkan maklumbalas dan perkembangan

pesakit dari wad bencana dari semasa ke semasa dan

memaklumkan kepada Bilik Gerakan Hospital.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul sepanjang operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ACTION CARD

PENYELIA JURURAWAT Y/M

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : KOORDINATOR SPECIALIZED CARE UNIT

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Mengarah dan memantau Ketua Jururawat atas

panggilan untuk bersiap sedia menerima mangsa

bencana.

Mengarahkan Ketua Jururawat untuk memanggil

Jururawat Terlatih dari sumber / lokasi lain mengikut

keperluan.

Memastikan jadual tugasan dibuat sekiranya bencana

berlanjutan melebihi satu syif.

Menyelaras peralatan dari wad untuk dibawa ke zon

rawatan bencana. (Rujuk lampiran di belakang)

Mendapatkan maklumbalas dan perkembangan pesakit

dari wad bencana dari semasa ke semasa dan

memaklumkan kepada Bilik Gerakan Hospital.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah yang

timbul sepanjang operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ACTION CARD

PENYELIA JURURAWAT Y/M

PERANAN : DEWAN BEDAH

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Mengarah dan memantau Ketua Jururawat atas

panggilan bersiap sedia untuk mangsa bencana

Mengarahkan Ketua Jururawat untuk memanggil

Jururawat Terlatih dari sumber / lokasi lain mengikut

keperluan.

Memastikan jadual tugasan dibuat sekiranya bencana

berlanjutan melebihi satu syif.

Menyelaras peralatan dari wad untuk dibawa ke zon

rawatan bencana. (Rujuk lampiran di belakang)


Mendapatkan maklumbalas dan perkembangan

pesakit dari wad bencana dari semasa ke semasa dan

memaklumkan kepada Bilik Gerakan Hospital.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul sepanjang operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ACTION CARD

PENYELIA JURURAWAT Y/M

PERANAN : WAD BENCANA BARAT 5

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

Mengarah dan memantau Ketua Jururawat atas

panggilan untuk membuka wad bencana (Wad

Barat 5)

Ini adalah berdasarkan Pegawai Perubatan yang

bertugas dari unit berkenaan.

Mengarahkan Ketua Jururawat untuk memanggil

Jururawat Terlatih dari sumber / lokasi lain mengikut

keperluan.

Memastikan jadual tugasan dibuat sekiranya

bencana berlanjutan melebihi satu syif.

Menyelaras peralatan dari wad untuk dibawa ke zon

rawatan bencana. (Rujuk lampiran di belakang)

Mendapatkan maklumbalas dan perkembangan

pesakit dari wad bencana dari semasa ke semasa

dan memaklumkan kepada Bilik Gerakan Hospital.

Membantu dan menyelesaikan sebarang masalah

yang timbul sepanjang operasi bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

ACTION CARD

KETUA JURURAWAT

WAD ORTHOPEDIK LELAKI (BARAT 2)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(Koordinator Zon Hijau Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Bertindak sebagai koordinator di Zon Hijau.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Memastikan semua persediaan dan peralatan di zon

hijau lengkap.

Memaklumkan kepada Ketua Jabatan ENT jika

terdapat sebarang untuk tindakan selanjutnya.

Mengarahkan Ketua Jururawat untuk memanggil

Jururawat Terlatih dari :

� 1 dari wad bersalin, 1 dari wad perubatan

kanak-kanak A2, 1 dari wad perubatan Lelaki

(Dahlia 1), 1 dari wad timur 5 untuk Zon Hijau.

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan yang

telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas keseluruhan perawatan ke

atas pesakit seperti Prosidur Dressing , STO, hantar

spesimen , dan lakukan mengikut arahan Peg.

Perubatan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

KETUA JURURAWAT

WAD SURGIKAL PEREMPUAN (TIMUR 2)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

Bertindak sebagai koordinator (Paramedik) di Zon

Kuning.

Memastikan semua persediaan dan peralatan di zon

kuning lengkap.

Mengarahkan Ketua Jururawat untuk memanggil

Jururawat Terlatih dari

� 1 dari wad timur 5, 1 wad dari Bunga Raya 4,

1 dari wad PP2 dan 1 wad kelas pertama

untuk Zon Kuning ;

Memaklumkan kepada Ketua Jabatan Orthopedik

jika terdapat sebarang untuk tindakan selanjutnya.

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan yang

telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas keseluruhan perawatan ke

atas pesakit seperti Prosidur Dressing , STO, hantar

spesimen , dan lakukan mengikut arahan Peg.

Perubatan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

KETUA JURURAWAT

WAD SURGIKAL LELAKI (BARAT 4)

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

( WAD BARAT 5)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

NeuroSurgikal (Koordinator Wad Bencana) dan

rekodkan kehadiran.

Bertindak sebagai koordinator (Paramedik) di Wad

bencana.

Memastikan semua persediaan dan peralatan di

zon-zon dan wad lengkap.

Memaklumkan kepada Bilik Gerakan jika pesakit

telah melebihi 50 orang di dalam wad Bencana

untuk tindakan selanjutnya.

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas keseluruhan perawatan ke

atas pesakit seperti Prosidur Dressing , STO,

hantar spesimen , dan lakukan mengikut arahan

Peg. Perubatan.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

KETUA JURURAWAT JKT

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN: BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

Bertindak sebagai koordinator (paramedik) di Zon

Merah bencana.

Memastikan semua persediaan dan peralatan di zonzon

dan wad lengkap.

Mengarahkan Ketua Jururawat untuk memanggil

Jururawat Terlatih dari


� 2 dari wad CTW dan 1 dari wad CRW untuk

Zon Merah.

Memaklumkan kepada Ketua Jabatan Aneastesia jika

terdapat sebarang untuk tindakan selanjutnya.

Membuat pemantauan keatas jururawat yang

menjalankan tugas membantu mangsa bencana.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan “stand down.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


1.

ACTION CARD

KETUA JURURAWAT (ON CALL CDC )

PERANAN : CDC (EXISTING / DISASTER)

(BILIK GERAKAN BENCANA, HSAJB)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan

dan rekodkan kehadiran.

2. Mengenalpasti kejadian dan mengambil butiran.

3. Memberitahu HOD @ Pegawai Perubatan Y/M.

4.

5.

Memastikan peralatan ke tempat lokasi perlu

berada dalam keadaan baik dan berfungsi

Mengkoordinasi perhubungan dan aktiviti

Pasukan Perubatan di lokasi kejadian dengan

JKT ( Radio Trunk / Telefon ).

6. Menjalankan aktiviti CDC seperti biasa.

7.

8.

Mengkoordinasi perhubungan dengan hospital-

hospital lain sekiranya mangsa perlu di hantar

ke hospital lain sama ada dari lokasi kejadian

@ Hospital Sultanah Aminah.

Perhatian: Sila pulangkan “action card ” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JABATAN OFTHALAMOLOGI ATAS PANGGILAN)

1.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(Koordinator Zon Hijau Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu tugas Peg. Perubatan.

3.

4.

Seramai 2 orang Pen. Peg. Perubatan

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Ofthalamologi ( Atas panggilan)

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab. ORL

( Atas panggilan)

Melakukan prosedure / rawatan kepada pesakit

seperti T&S, POP, Dressing, Irrigation.

5. Mengiringi pesakit untuk kemasukkan ward.

6.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


1.

ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JABATAN ORL ATAS PANGGILAN)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(Koordinator Zon Hijau Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu tugas Peg. Perubatan.

3.

4.

Seramai 2 orang Pen. Peg. Perubatan

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Ofthalamologi ( Atas panggilan)

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

ORL ( Atas panggilan)

Melakukan prosedure / rawatan kepada pesakit

seperti T&S, POP, Dressing, Irrigation.

5. Mengiringi pesakit untuk kemasukkan ward.

6.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JABATAN UROLOGI)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(EXISTING GREEN ZONE)

(BILIK MAYAT SEMENTARA JABATAN KECEMASAN DAN

TRAUMA)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(Koordinator Zon Hijau Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu tugas Peg. Perubatan.

3.

4.

Melakukan prosedure / rawatan kepada pesakit

seperti T&S, POP, Dressing, Irrigation, Nail

Avulsion.

Membantu tugas-tugas PPP I/C @ Asthma Bay

jika tiada prosedure.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JAB. ORTHOPEDIK ATAS PANGGILAN)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu tugas Peg. Perubatan.

3.

Seramai 2 orang Pen. Peg. Perubatan

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Orthopedik ( Atas panggilan)

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Pembedahan ( Atas panggilan)

4. Memberi rawatan awal kepada pesakit.

5.

Mengambil vital sign, ECG, memasukkan branula /

IV line, membalut luka / membebat kepatahan.

6. Mengiringi pesakit untuk kemasukkan ward.

7.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JAB. PEMBEDAHAN ATAS PANGGILAN)

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(Koordinator Zon Kuning Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu tugas Peg. Perubatan.

3.

Seramai 2 orang Pen. Peg. Perubatan

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Orthopedik ( Atas panggilan)

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Pembedahan ( Atas panggilan)

4. Memberi rawatan awal kepada pesakit.

5.

Mengambil vital sign, ECG, memasukkan branula /

IV line,membalut luka / membebat kepatahan.

6. Mengiringi pesakit untuk kemasukkan ward.

7.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(DISASTER RED ZONE/ EXISTING RED ZONE) (ZON

KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

2.

3.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

Membantu Peg. Perubatan dalam meresusitasi

pesakit.

Seramai 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 2 orang Pen. Peg. Perubatan dari JKT

� Dari Zon Merah

� Dari Zon Kuning

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Aneastatik

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Unit ICU

4. Memberi rawatan awal kepada pesakit.

5.

6.

Mengiringi pesakit kritikal ke wad, CT Scan, dan

untuk admission serta lain-lain.

Memastikan peralatan di Resus Bay lengkap dan

berfungsi.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JABATAN ANEASTASIA)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(DISASTER RED ZONE/ EXISTING RED ZONE) (ZON

KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

2.

3.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Anaestesia (Koordinator Zon Merah Bencana)

dan rekodkan kehadiran.

Membantu Peg. Perubatan dalam meresusitasi

pesakit.

Seramai 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 2 orang Pen. Peg. Perubatan dari JKT

� Dari Zon Merah

� Dari Zon Kuning

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Aneastatik

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Unit

ICU

4. Memberi rawatan awal kepada pesakit.

5.

6.

7.

Mengiringi pesakit kritikal ke wad, CT Scan, dan

untuk admission serta lain-lain.

Memastikan peralatan di Resus Bay lengkap

dan berfungsi.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down”.


1.

2.

3.

ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(UNIT ICU)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(DISASTER RED ZONE/ EXISTING RED ZONE)

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(Koordinator Zon Merah Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

Membantu Peg. Perubatan dalam meresusitasi

pesakit.

Seramai 4 orang Pen. Peg. Perubatan

� 2 orang Pen. Peg. Perubatan dari JKT

� Dari Zon Merah

� Dari Zon Kuning

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Jab.

Aneastatik

� 1 orang Pen. Peg. Perubatan dari Unit ICU

4. Memberi rawatan awal kepada pesakit.

5.

6.

7.

Mengiringi pesakit kritikal ke wad, CT Scan, dan

untuk admission serta lain-lain.

Memastikan peralatan di Resus Bay lengkap dan

berfungsi.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(CDC ATAS PANGGILAN)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI CDC (EXISTING / DISASTER)

(BILIK GERAKAN BENCANA, HSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada HMC di Bilik Gerakan dan

rekodkan kehadiran.

2. Mengenalpasti kejadian dan mengambil butiran.

3. Memberitahu HOD @ Peg. Perubatan Y/M.

4.

5.

Memastikan peralatan ke tempat lokasi perlu

berada dalam keadaan baik dan berfungsi.

Mengkoordinasi perhubungan dan aktiviti Pasukan

Perubatan di lokasi kejadian dengan JKT ( Radio

Trunk / Telefon ).

6. Menjalankan aktiviti CDC seperti biasa.

7.

8.

Mengkoordinasi perhubungan dengan hospitalhospital

lain sekiranya mangsa perlu di hantar ke

hospital lain sama ada dari lokasi kejadian @

Hospital Sultanah Aminah.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

(JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON TRIAGE DAN PENURUNAN

MANGSA ( DISASTER / EXISTING )

(TEMPAT LETAK MOTOSIKAL BERBUMBUNG LALUAN

AMBULAN, BELAKANG JABATAN KECEMASAN DAN

TRAUMA)

1.

2.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Pakar Perubatan

Kecemasan &Trauma JKTHSAJB (koordinator)

dan rekodkan kehadiran.

Membantu Peg. Perubatan dalam melakukan

Triage.

3 Membuat Tagging kepada pesakit.

3. Pen. Peg. Perubatan dari Zon Triage

4.

5.

Mencatat jumlah pesakit yang di masukkan ke

Zon tertentu.

Mengiringi pesakit / menghantar pesakit yang

telah di Triage ke zon tertentu.

6. Menjalankan aktiviti Jabatan seperti biasa.

7.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

WAD BERSALIN (PASIF)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(koordinator Zon Hijau Bencana ) dan

rekodkan kehadiran.

Memanggil pesakit mengikut nombor serta

nama yang telah didaftarkan dan melakukan

‘Initial Clarking’ ke atas pesakit serta

mengambil semua aduan dan data-data yang

diperlukan.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Bersalin (pasif)

� 1 Wad Perubatan kanak-kanak

Anggerik 2

� 1 Wad Perubatan Lelaki (Dahlia 1)

� 1 Wad Timur 5

Melakukan semua Prosidur yang biasa

dilakukan mengikut kes seperti dressing ,

Injection , ECG mengikut prioriti aduan dari

pesakit.

Jika ada tanda-tanda yang abnormal seperti

B/P tinggi , Dextrostix tinggi , Chest pain refer

kepada Peg. Perubatan untuk triaging pesakit

ke Zon Kuning.

Berikan penerangan kepada pesakit supaya

menunggu di luar mengikut nombor giliran

sebelum mendapatkan rawatan yang

selanjutnya .

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini

kebilik gerakan setelah tamat bertugas

atau selepas diumumkan“stand down” *.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

JURURAWAT TERLATIH

(WAD PERUBATAN KANAK-KANAK ANGGERIK 2)

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(koordinator Zon Hijau Bencana ) dan

rekodkan kehadiran.

Memanggil pesakit mengikut nombor serta

nama yang telah didaftarkan dan melakukan

‘Initial Clarking’ ke atas pesakit serta

mengambil semua aduan dan data-data

yang diperlukan.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Bersalin (pasif)

� 1 Wad Perubatan kanak-kanak

Anggerik 2

� 1 Wad Perubatan Lelaki (Dahlia 1)

� 1 Wad Timur 5

Melakukan semua Prosidur yang biasa

dilakukan mengikut kes seperti dressing ,

Injection , ECG mengikut prioriti aduan dari

pesakit.

Jika ada tanda-tanda yang abnormal seperti

B/P tinggi , Dextrostix tinggi , Chest pain

refer kepada Peg. Perubatan untuk triaging

pesakit ke Zon Kuning.

Berikan penerangan kepada pesakit supaya

menunggu di luar mengikut nombor giliran

sebelum mendapatkan rawatan yang

selanjutnya .

Perhatian: Sila pulangkan ”action card”

ini kebilik gerakan setelah tamat

bertugas atau selepas diumumkan“stand

down” *.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

JURURAWAT TERLATIH

WAD PERUBATAN LELAKI (WAD DAHLIA 1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(koordinator Zon Hijau Bencana ) dan rekodkan

kehadiran.

Memanggil pesakit mengikut nombor serta nama

yang telah didaftarkan dan melakukan ‘Initial

Clarking’ ke atas pesakit serta mengambil semua

aduan dan data-data yang diperlukan.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Bersalin (pasif)

� 1 Wad Perubatan kanak-kanak Anggerik 2

� 1 Wad Perubatan Lelaki (Dahlia 1)

� 1 Wad Timur 5

Melakukan semua Prosidur yang biasa dilakukan

mengikut kes seperti dressing , Injection , ECG

mengikut prioriti aduan dari pesakit.

Jika ada tanda-tanda yang abnormal seperti B/P

tinggi , Dextrostix tinggi , Chest pain refer kepada

Peg. Perubatan untuk triaging pesakit ke Zon

Kuning.

Berikan penerangan kepada pesakit supaya

menunggu di luar mengikut nombor giliran

sebelum mendapatkan rawatan yang selanjutnya

.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini

kebilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *.


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

(WAD TIMUR 5)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(koordinator Zon Hijau Bencana ) dan

rekodkan kehadiran.

Memanggil pesakit mengikut nombor serta

nama yang telah didaftarkan dan melakukan

‘Initial Clarking’ ke atas pesakit serta

mengambil semua aduan dan data-data

yang diperlukan.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Bersalin (pasif)

� 1 Wad Perubatan kanak-kanak

Anggerik 2

� 1 Wad Perubatan Lelaki (Dahlia 1)

� 1 Wad Timur 5

Melakukan semua Prosidur yang biasa

dilakukan mengikut kes seperti dressing ,

Injection , ECG mengikut prioriti aduan dari

pesakit.

Jika ada tanda-tanda yang abnormal seperti

B/P tinggi , Dextrostix tinggi , Chest pain

refer kepada Peg. Perubatan untuk triaging

pesakit ke Zon Kuning.

Berikan penerangan kepada pesakit supaya

menunggu di luar mengikut nombor giliran

sebelum mendapatkan rawatan yang

selanjutnya .

Perhatian: Sila pulangkan ”action card”

ini kebilik gerakan setelah tamat

bertugas atau selepas diumumkan“stand

down” *.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

(WAD TIMUR 5)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Orthopedik (koordinator Zon Kuning Bencana )

dan rekodkan kehadiran.

Mendaftarkan pesakit yang baru datang serta

melakukan Initial Clerking dan Incharge pesakit

dari awal perawatan sehingga pesakit

dimasukkan ke wad atau discaj kerumah.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Timur 5

� 1 Bunga Raya 4

� 1 Wad Respiratory PP2

� 1 Wad Kelas Pertama

Menjalankan penilaian keatas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang keatas pesakit.

Bertanggungjawab atas keseluruhan

perawatan ke atas pesakit seperti Prosidur

Dressing , STO , hantar spesimen , dan

lakukan mengikut arahan Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mendiscajkan pesakit pastikan pesakit

mendapat ubatan , Slip Head Injury , TCA jika

ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

WAD BUNGA RAYA 4

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Orthopedik (koordinator Zon Kuning Bencana )

dan rekodkan kehadiran.

Mendaftarkan pesakit yang baru datang serta

melakukan Initial Clerking dan Incharge pesakit

dari awal perawatan sehingga pesakit

dimasukkan ke wad atau discaj kerumah.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Timur 5

� 1 Bunga Raya 4

� 1 Wad Respiratory PP2

� 1 Wad Kelas Pertama

Menjalankan penilaian keatas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang keatas pesakit.

Bertanggungjawab atas keseluruhan

perawatan ke atas pesakit seperti Prosidur

Dressing , STO , hantar spesimen , dan

lakukan mengikut arahan Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mendiscajkan pesakit pastikan pesakit

mendapat ubatan , Slip Head Injury , TCA jika

ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

(WAD RESPIRATORY PP2)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Orthopedik (koordinator Zon Kuning

Bencana ) dan rekodkan kehadiran.

Mendaftarkan pesakit yang baru datang

serta melakukan Initial Clerking dan

Incharge pesakit dari awal perawatan

sehingga pesakit dimasukkan ke wad atau

discaj kerumah.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Timur 5

� 1 Bunga Raya 4

� 1 Wad Respiratory PP2

� 1 Wad Kelas Pertama

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan

rawatan yang telah di rancang ke atas

pesakit.

Bertanggungjawab atas keseluruhan

perawatan ke atas pesakit seperti Prosidur

Dressing , STO , hantar spesimen , dan

lakukan mengikut arahan Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mengdiscajkan pesakit pastikan pesakit

mendapat ubatan , Slip Head Injury , TCA

jika ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini

ke bilik gerakan setelah tamat bertugas

atau selepas diumumkan“stand down” *


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

(WAD KELAS PERTAMA)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(koordinator Zon Kuning Bencana ) dan rekodkan

kehadiran.

Mendaftarkan pesakit yang baru datang serta

melakukan Initial Clerking dan Incharge pesakit dari

awal perawatan sehingga pesakit dimasukkan ke

wad atau discaj kerumah.

Seramai 4 Jururawat Terlatih

� 1 Wad Timur 5

� 1 Bunga Raya 4

� 1 Wad Respiratory PP2

� 1 Wad Kelas Pertama

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang di

arahkan oleh Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mengdiscajkan pesakit pastikan pesakit mendapat

ubatan , Slip Head Injury , TCA jika ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down” *.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

(JAB KECEMASAN DAN TRAUMA)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Anaestesia (Koordinator Zon Merah Bencana)

dan rekodkan kehadiran.

Lakukan pendaftaran serta “Initial Clerking” ke

atas pesakit yang baru masuk mengikut kes yang

diterima.

Seramai 5 Jururawat Terlatih

� 2 JKT

� 1 dari zon Merah

� 1 dari zon Kuning

� 2 Wad Kardiothorasik (CTW)

� 1 wad Kardiologi CRW

Bertanggungjawab ke atas setiap perawatan

yang dilakukan ke atas pesakit dari awal

sehingga pesakit dimasukkan ke wad,ke bilik

pembedahan atau dipindahkan ke lain hospital.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang di

arahkan oleh Peg. Perubatan.

Jika pesakit dimasukkan ke wad kritikal pastikan

peralatan yang lengkap dibawa.

Jika pesakit dipindahkan ke hospital lain

pastikan semua dokumentasi yang lengkap

disertakan.

Pastikan pesakit stabil dan jika ada sebarang

keabnormalan sila laporkan kepada Peg.

Perubatan dengan segera.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *.


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

WAD KARDIOTHORASIK (CTW)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Anaestesia (Koordinator Zon Merah Bencana)

dan rekodkan kehadiran.

Lakukan pendaftaran serta “Initial Clerking” ke

atas pesakit yang baru masuk mengikut kes

yang diterima.

Seramai 5 Jururawat Terlatih

� 2 JKT

� 1 dari zon Merah

� 1 dari zon Kuning

� 2 Wad Kardiothorasik (CTW)

� 1 wad Kardiologi CRW

Bertanggungjawab ke atas setiap perawatan

yang dilakukan ke atas pesakit dari awal

sehingga pesakit dimasukkan ke wad,ke bilik

pembedahan atau dipindahkan ke lain hospital.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang

di arahkan oleh Peg. Perubatan.

Jika pesakit dimasukkan ke wad kritikal

pastikan peralatan yang lengkap dibawa.

Jika pesakit dipindahkan ke hospital lain

pastikan semua dokumentasi yang lengkap

disertakan.

Pastikan pesakit stabil dan jika ada sebarang

keabnormalan sila laporkan kepada Peg.

Perubatan dengan segera.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *.


ACTION CARD

JURURAWAT TERLATIH

(WAD KARDIOLOGI - CRW)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Anaestesia (koordinator Zon Merah Bencana )

dan rekodkan kehadiran.

Lakukan pendaftaran serta “Initial Clerking” ke

atas pesakit yang baru masuk mengikut kes

yang diterima.

Seramai 5 Jururawat Terlatih

� 2 JKT

� 1 dari zon Merah

� 1 dari zon Kuning

� 2 Wad Kardiothorasik (CTW)

� 1 wad Kardiologi CRW

Bertanggungjawab ke atas setiap perawatan

yang dilakukan ke atas pesakit dari awal

sehingga pesakit dimasukkan ke wad,ke bilik

pembedahan atau dipindahkan ke lain hospital.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang

di arahkan oleh Peg. Perubatan.

Jika pesakit dimasukkan ke wad kritikal pastikan

peralatan yang lengkap dibawa.

Jika pesakit dipindahkan ke hospital lain

pastikan semua dokumentasi yang lengkap

disertakan.

Pastikan pesakit stabil dan jika ada sebarang

keabnormalan sila laporkan kepada Peg.

Perubatan dengan segera.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

JURURAWAT TERLATIH (ATAS PANGGILAN)

DARIPADA UNIT HAEMODIALISIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(WAD BARAT 5)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

NeuroSurgical (koordinator Wad Bencana) dan

rekodkan kehadiran.

Menerima mangsa bencana yang telah mendapat

rawatan awal di Zon kuning atau Zon hijau

sementara menunggu mangsa di masukkan ke

wad atau didiscaj.

Dibantu oleh 4 Jururawat Terlatih

� 1 Tabung Darah

� 1 wad Barat 5

� 1 dari wad Dahlia 2

� 1 dari wad Cempaka 4

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang

diarahkan oleh Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mengdiscajkan pesakit pastikan pesakit

mendapat ubatan , Slip Head Injury , TCA jika

ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down” *.


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

JURURAWAT TERLATIH (ATAS PANGGILAN)

DARIPADA UNIT TABUNG DARAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(WAD BARAT 5)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

NeuroSurgical (koordinator Wad Bencana) dan

rekodkan kehadiran.

Menerima mangsa bencana yang telah mendapat

rawatan awal di Zon kuning atau Zon hijau

sementara menunggu mangsa di masukkan ke

wad atau didiscaj.

Dibantu oleh 4 Jururawat Terlatih

� 1 dari unit Haemodialisis

� 1 dari wad cempaka 4

� 1 dari wad Barat 5

� 1 dari wad Perubatan Lelaki (Dahlia 2)

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang

diarahkan oleh Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mengdiscajkan pesakit pastikan pesakit

mendapat ubatan , Slip Head Injury , TCA jika

ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down” *.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

JURURAWAT TERLATIH (ATAS PANGGILAN)

WAD BARAT 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(WAD BARAT 5)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

NeuroSurgical (koordinator Wad Bencana) dan

rekodkan kehadiran.

Menerima mangsa bencana yang telah

mendapat rawatan awal di Zon kuning atau Zon

hijau sementara menunggu mangsa di

masukkan ke wad atau didiscaj.

Dibantu oleh 4 Jururawat Terlatih

� 1 dari unit Haemodialisis

� 1 dari wad cempaka 4

� 1 dari wad barat 5

� 1 dari wad Perubatan Lelaki (Dahlia 2)

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang

diarahkan oleh Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mengdiscajkan pesakit pastikan pesakit

mendapat ubatan , Slip Head Injury , TCA jika

ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

JURURAWAT TERLATIH (ATAS PANGGILAN)

WAD DAHLIA 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(WAD BARAT 5)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

NeuroSurgical (koordinator Wad Bencana) dan

rekodkan kehadiran.

Menerima mangsa bencana yang telah mendapat

rawatan awal di Zon kuning atau Zon hijau

sementara menunggu mangsa di masukkan ke

wad atau didiscaj.

Dibantu oleh 4 Jururawat Terlatih

� 1 dari unit Haemodialisis

� 1 dari wad cempaka 4

� 1 dari wad barat 5

� 1 dari wad Tabung Darah

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang

diarahkan oleh Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mendiscajkan pesakit pastikan pesakit mendapat

ubatan , Slip Head Injury , TCA jika ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down” *.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

JURURAWAT TERLATIH (ATAS PANGGILAN)

WAD CEMPAKA 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTION CARD

PERANAN : BERTUGAS DI WAD BENCANA

(WAD BARAT 5)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

NeuroSurgical (koordinator Wad Bencana) dan

rekodkan kehadiran.

Menerima mangsa bencana yang telah

mendapat rawatan awal di Zon kuning atau Zon

hijau sementara menunggu mangsa di

masukkan ke wad atau didiscaj.

Dibantu oleh 4 Jururawat Terlatih

� 1 dari unit Haemodialisis

� 1 dari wad Tabung Darah

� 1 dari wad barat 5

� 1 dari wad Dahlia 2

Menjalankan penilaian ke atas pesakit serta

mengambil tahu tentang perancangan rawatan

yang telah di rancang ke atas pesakit.

Bertanggungjawab atas semua prosedur yang

diarahkan oleh Peg. Perubatan.

Sebelum memasukkan pesakit ke wad atau

mengdiscajkan pesakit pastikan pesakit

mendapat ubatan , Slip Head Injury , TCA jika

ada.

Perhatian: Sila pulangkan ”action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down” *.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

(WAD PERUBATAN PEREMPUAN - CEMPAKA 3)

1.

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(koordinator Zon Hijau Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu mengendalikan pesakit.

3.

4.

5.

6.

Membantu menghantar spesimen darah ke

makmal dan mengambil bekalan darah dari Blood

Bank.

Membantu menghantar pesakit ke wad, & X-Ray,

(CT Scan).

Membantu jururawat kemaskan serta bersihkan

troli dan tempat.

Perhatian: Sila pulangkan “action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


ACTION CARD

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

(WAD PERUBATAN LELAKI)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON HIJAU BENCANA

(KORIDOR BELAKANG JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan ENT

(koordinator Zon Hijau Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu mengendalikan pesakit.

3.

4.

5.

Membantu menghantar spesimen darah ke

makmal dan mengambil bekalan darah dari

Blood Bank.

Membantu menghantar pesakit ke wad, & X-

Ray , (CT Scan).

Membantu jururawat kemaskan serta bersihkan

troli dan tempat.

Perhatian: Sila pulangkan “action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

(WAD KELAS PERTAMA)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan

Orthopedik (koordinator Zon Kuning

Bencana) dan rekodkan kehadiran.

2. Membantu mengendalikan pesakit.

3.

4.

5.

6.

Membantu menghantar spesimen darah ke

makmal dan mengambil bekalan darah dari

Blood Bank.

Membantu menghantar pesakit ke wad, & X-

Ray , (CT Scan).

Membantu jururawat kemaskan serta

bersihkan troli dan tempat.

Perhatian: Sila pulangkan “action card” ini ke

bilik gerakan setelah tamat bertugas atau

selepas diumumkan“stand down”.


ACTION CARD

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

(WAD RESPIRATORI)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON KUNING BENCANA

(WAD PEMERHATIAN JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Orthopedik

(koordinator Zon Kuning Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu mengendalikan pesakit.

3.

4.

5.

6.

Membantu menghantar spesimen darah ke

makmal dan mengambil bekalan darah dari Blood

Bank.

Membantu menghantar pesakit ke wad, & X-Ray ,

(CT Scan).

Membantu jururawat kemaskan serta bersihkan

troli dan tempat.

Perhatian: Sila pulangkan “action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


ACTION CARD

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

(WAD BUNGA RAYA 1)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(koordinator Zon Merah Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu mengendalikan pesakit.

3.

4.

5.

6.

Membantu menghantar spesimen darah ke

makmal dan mengambil bekalan darah dari Blood

Bank.

Membantu menghantar pesakit ke wad, & X-Ray ,

(CT Scan).

Membantu jururawat kemaskan serta bersihkan

troli dan tempat.

Perhatian: Sila pulangkan “action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


ACTION CARD

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

(WAD NICU)

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PERANAN : BERTUGAS DI ZON MERAH BENCANA

(ZON KRITIKAL JKTHSAJB)

1.

Tindakan

Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan Anaestesia

(koordinator Zon Merah Bencana) dan rekodkan

kehadiran.

2. Membantu mengendalikan pesakit.

3.

4.

5.

6.

Membantu menghantar spesimen darah ke

makmal dan mengambil bekalan darah dari Blood

Bank.

Membantu menghantar pesakit ke wad, & X-Ray ,

(CT Scan).

Membantu jururawat kemaskan serta bersihkan

troli dan tempat.

Perhatian: Sila pulangkan “action card” ini ke bilik

gerakan setelah tamat bertugas atau selepas

diumumkan“stand down”.


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


LAMPIRAN 1 - CONTOH BORANG INFORMASI KEADAAN PESAKIT

WARIS UNTUK

DIHUBUNGI

STATUS TERKINI MANGSA

MASUK

WAD

PESAKIT

LUAR /

DISCAJ

ZON

RAWATAN

BANGSA

UMUR

JANTINA

NAMA MANGSA

MENINGGAL

DUNIA

B

I

L

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU


WARIS UNTUK

DIHUBUNGI

STATUS MANGSA

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

LAMPIRAN 2 - MAKLUMAT KEADAAN SEMASA MANGSA / PESAKIT (PADA PAPAN

KENYATAAN) :

MASUK

WAD

PESAKIT

LUAR /

DISCAJ

BANGSA

UMUR

JANTINA

NAMA MANGSA

MENINGGAL

DUNIA

B

I

L


PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

LAMPIRAN 3 – CADANGAN KEPERLUAN DAN PERALATAN DI ZON-ZON RAWATAN

1. ZON PENURUNAN DAN TRIAGE

LOKASI : TEMPAT LETAK MOTORSIKAL BERBUMBUNG, BERHAMPIRAN

LALUAN KELUAR MASUK AMBULAN DI BELAKANG JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA.

KETUA : - SEORANG PEGAWAI PERUBATAN JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA

PETUGAS : - SEORANG PEN. PEGAWAI PERUBATAN JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA.

- SEORANGJURURAWAT TERLATIH JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA.

- SEORANG PEM. PERAWATAN KESIHATAN JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA.

- SEORANG PEMBANTU TADBIR JABATAN KECEMASAN

DAN TRAUMA.

Keperluan dan peralatan

1. Telefon - 2

2. Walkie talkie - 1

3. Kerusi - 3

4. Meja - 3

5. Papan putih - 1

6. Alatulis

7. Kad rawatan pesakit

8. Buku pendaftaran pesakit

9. NIBP dan vital sign set - 2

10. Stetoskop - 1

11. Wheel chair - 3

12. Transport trolley - 3


2. BILIK DEKONTAMINASI

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

LOKASI : TEMPAT MENAIKKAN PESAKIT KE AMBULAN DI BELAKANG JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA.

PETUGAS : 2 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN JABATAN KECEMASAN DAN

TRAUMA.

Keperluan dan peralatan

1. Roller

BILIK DEKONTAMINASI PORTABLE (Jika perlu)

LOKASI : DIPASANGKAN DI DATARAN KECEMASAN DI BELAKANG JABATAN

KECEMASAN DAN TRAUMA.

PETUGAS : 2 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

3. ZON HIJAU

LOKASI : DI KORIDOR BELAKANG JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA.

KETUA : PAKAR BEDAH UROLOGI

PETUGAS : 1. 3 PEGAWAI PERUBATAN

2. 2 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

3. 5 JURURAWAT TERLATIH

4. 2 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

Keperluan dan peralatan

1. Meja pegawai - 3

2. Kerusi pegawai - 3

3. Kerusi pesakit - 3

4. Kerusi menunggu - 4 X 3

5. Vital sign monitor - 3

6. Wheel chair - 3

7. Transport trolley - 3

8. Stetoskop - 3

9. Alat tulis


4. ZON KUNING

PELAN TINDAKAN BENCANA (LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

LOKASI : BILIK PEMERHATIAN JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA.

KETUA : PAKAR BEDAH ORTHOPEDIK (atas panggilan)

PETUGAS : 1. 4 PEGAWAI PERUBATAN

2. 2 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

3. 5 JURURAWAT TERLATIH

4. 2 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

Keperluan dan peralatan

1. Katil pesakit - 10

2. Emergency cart - 1

3. Bed side monitor - 2

4. NIBP dan vital sign set - 2

5. ECG machine - 1

6. X ray viewer - 2

7. Procedure trolley - 1

8. Stetoskop - 4

9. Wheel chair - 3

10. Transport trolley - 3

5. ZON MERAH

LOKASI : ZON KRITIKAL JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA.

KETUA : PAKAR PERUBATAN KECEMASAN

PETUGAS : 1. PAKAR PEMBEDAHAN (atas panggilan)

2. PAKAR BIUS (atas panggilan)

3. 4 PEGAWAI PERUBATAN

4. 4 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

5. 6 JURURAWAT TERLATIH

6. 2 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

Keperluan dan peralatan

1. Resussitation courch - 4

2. Monitor with parameter - 4

3. Defibrilation machine - 2

4. ECG machine - 1

5. Ultrasound machine - 1

6. Chest tube trolley - 1

7. Procedure trolley - 1

8. Transport trolley - 3

9. Xray viewer - 4

10. Blood warmer - 4

11. Portable ventilator - 1


PELAN TINDAKAN BENCANA

(LUARAN)

HOSPITAL SULTANAH AMINAH

JOHOR BAHRU

PELAN TINDAKAN BENCANA

HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

More magazines by this user
Similar magazines