Pelan Strategik PTJKB 2010-2015 - Pejabat Tanah Dan Jajahan ...

ptjkb.kelantan.gov.my

Pelan Strategik PTJKB 2010-2015 - Pejabat Tanah Dan Jajahan ...

Peta Jajahan Kota Bharu


Maksud Hadis :-

Pelan Strategik 2010-2015

Kata-kata Aluan

Ketua Jajahan

Kota Bharu

“Sesungguhnya Allah S.W.T suka apabila seseorang itu membuat sesuatu perkara

itu ia melakukannya dengan tekun (memperbaiki dan mempertingkatnya).

(Riwayat Al-Baihaqi)

Syukur kita kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNya tahun baru

2010 masehi bersamaan 1431 Hijrah baru sahaja bermula. Azam penjawat

awam khususnya Pegawai-Pegawai dan penjawat awam di Pejabat

Tanah dan Jajahan Kota Bharu perlu dipertingkatkan lagi. Sesungguhnya kerjakerja

yang dibuat pada hari ini lebih baik daripada semalam dan kerja-kerja

pada keesokan hari sepatutnya lebih baik daripada hari ini.

Bagi menyahut hasrat Stakeholder dan Pelanggan, Pejabat Tanah

dan Jajahan Kota Bharu telah menyediakan sebuah Pelan Strategik 2010

2015 dalam persediaan ke arah Transformasi Jajahan supaya lebih cekap

dalam pengurusan, pentadiran dan memantapkan lagi sistem penyampaian

perkhidmatan Kerajaan kepada pelanggan dan Stakeholder. Penetapan Visi,

Misi dan Moto dalam hala tuju strategik merupakan kaedah perancangan

jangka panjang disamping pelan tindakan dan mekanisma pelaksanaan yang

merupakan perancangan peningkatan kualiti bagi menaikkan imej jabatan.

Bagi menguatkan iltizam jabatan, Pejabat Tanah dan Jajahan Kota

Bharu akan merealisasikan pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Laporan

sasaran kerja tahunan sebanyak 12 aktiviti utama yang menjadi “Core Business”

Jabatan akan diberi tumpuan sepenuhnya oleh seluruh warga kerja. Insyaallah

pencapaian melebihi 90% akan cuba diperbaiki dalam masa 6 bulan. Manakala

pembukaan Kaunter Ekspress memberi kemudahan yang lebih cepat kepada

pelanggan untuk mendaftar sesuatu urusan urusniaga dalam masa 2 jam

sahaja.

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Satu lagi prinsip mentransformasi proses kerja pentadbiran dengan

mengamalkan prinsip ketelusan ialah Pelan Transformasi Negara yang

menghasilkan 6 bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area)

(NKRA). Pelaksanaan NKRA adalah akujanji ketelusan kerajaan terhadap

usaha-usaha membela nasib dan kesejahteraan rakyat. Adalah diharapkan

3 fokus NKRA iaitu menumpukan bidang kebajikan rakyat, meningkatkan

pendapatan isi rumah miskin, menaikan taraf infrakstruktur asas luar bandar

menjadi agenda penting bagi pencapaian NKRA Jajahan Kota Bharu.

Akhir sekali saya yakin jika semua pihak memainkan peranan mereka,

tahun 2010 akan menjadi tahun yang cukup bermakna dari segi kecemerlangan

“Delivery System” Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu demi meningkatkan

kecemerlangan organisasi dan kepuasan pelanggan.

Wassalam.

TENGKU AZMI BIN TENGKU JAAFAR

KETUA JAJAHAN

KOTA BHARU

Bertarikh : 19hb Muharram 1431H

03hb Januari 2010M


Pelan Strategik 2010-2015

Kandungan

Kata-Kata Aluan Ketua Jajahan Kota Bharu

BAB I PENDAHULUAN 1

Ringkasan Eksekutif 2

Pengenalan 3

Carta Organisasi 4

Fungsi Dan Peranan 5

Punca Kuasa 7

Stakeholders (Pihak-Pihak Berkepentingan) Dan Pelanggan 8

BAB II SENARIO PERSEKITARAN 9

Analisis Persekitaran 11

Isu-Isu Dan Cabaran-Cabaran Kritikal 12

BAB III HALA TUJU STRATEGIK 13

Visi, Misi dan Moto 15

Nilai-Nilai Bersama 16

Objektif Strategik 17

Pelan Strategik 18

Peta Strategik 25

Elemen Penentu Kejayaan 26

Mekanisme Pelaksanaan 27

The Way Forward 28

BAB IV 29

Penutup 31

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


Pelan

Strategik

Bab I

PENDAHULUAN


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Ringkasan Eksekutif

Pelan Strategik Pejabat Tanah Dan Jajahan

Kota Bharu 20102015 ini disediakan

sebagai panduan dan juga rangka kerja

kepada pihak pengurusan dan juga semua

kakitangan ke arah pencapaian visi serta misi

yang ditetapkan dengan berteraskan motto

jabatan iaitu ’RAKAN TANAH ANDA’.

2


Pengenalan Dan

Pelan Strategik 2010-2015

Latar Belakang

Jajahan Kota Bharu adalah sebuah Jajahan yang mengandungi 14 buah Daerah

(Penggawa), dan 131 Mukim (Penghulu) dan 601 buah kampung. Keluasan keseluruhan

Jajahan ini adalah 409 km persegi. Kawasan ini dibahagikan juga kepada 2 pihak

Berkuasa Tempatan, iaitu 115 km persegi kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu dan

bakinya adalah kawasan Majlis Daerah Ketereh. Bandar Utama didalam Jajahan ini

adalah bandar Kota Bharu yang juga adalah ibu negeri bagi negeri Kelantan.

Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu telah mula beroperasi sejak tahun 1904 hasil

daripada persidangan pertama Majlis Mesyuarat Negeri dan mendapat ampuni

perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Kelantan (Sultan Mohamad ke IV).

Kini, pejabat yang terletak ditengah pusat bandar Kota Bharu ini diketuai oleh

seorang Ketua Jajahan yang juga merupakan Pentadbir Tanah bagi Jajahan Kota

Bharu. Pentdabirannya dibahagikan kepada tiga bahagian utama, iaitu Bahagian

Pengurusan Tanah, Bahagian Pembangunan dan Bahagian Khidmat Pengurusan.

3

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

KETUA JAJAHAN

Carta Organisasi

Pelan Strategik 2010-2015

P.T.N N54

PEMBANTU TADBIR

(KESETIAUSAHAAN)

PERUNDANGAN

BIL

JAWATAN

TIMBALAN KETUA

JAJAHAN

P.T.N N52

1

1

2

Pem. Undang-Undang L29

Pemb. Tadbir (P/O) N17

JUMLAH

BAHAGIAN

PENGURUSAN TANAH

BAHAGIAN KHIDMAT

PENGURUSAN

BAHAGIAN

PEMBANGUNAN

KETUA PENOLONG

KETUA JAJAHAN

KETUA PENOLONG

KETUA JAJAHAN

P.T.N N48

P.T.N N48

4

UNIT PEMBANGUNAN

TANAH DAN PELUPUSAN

UNIT PENGUATKUASAAN

DAN TEKNIKAL

UNIT PENDAFTARAN

UNIT MAJLIS DAN

KERAIAN

UNIT PENTADBIRAN DAN

KEWANGAN

P.T.N N44

P.T.N N41

P.T.N N44

PEN. PEG. TADBIR N32

PEN. PEG. TADBIR N36

UNIT PEMBANGUNAN

UNIT PEMBANGUNAN

FIZIKAL

MASYARAKAT

P.T.N N44 P.T.N N41

BIL JAWATAN

BIL JAWATAN

BIL JAWATAN

BIL JAWATAN

BIL JAWATAN

BIL

PEMBANGUNAN TANAH

1 PPT (Penggawa) N36 1 Pemb. Tadbir (P/O) N22

1 Pemb. Tadbir (P/O) N17 1 Pen. Peg. Tadbir N27 1 Pen. Peg. Tanah NT31/32 1 JAWATAN

BIL

1 PPT (Penggawa) N27 14 Pemb. Tadbir (Kew) N22 1 Pemb Tadbir Rendah N11 1 Pemb. Tadbir (P/O) N22 1 Pen. Peg. Tanah NT22 1 Pemb. Tadbir (P/O) N26 1

1 Pemb. Tadbir (P/O) N17 1 Pemb. Tadbir (P/O) N17 4 JUMLAH

2 Pemb. Tadbir (P/O) N17 9 Pen. Peg. Tanah NT17 6 Pen. Peg. Tanah NT22 2

1 Penghantar Notis N3 14 Peg. Khid. Pelanggan N17 1 Penghantar Notis N12 1 Pemb. Tadbir (P/O) N17 1 Pen. Peg. Tanah NT17 8

3 JUMLAH

30 Pemb. Tadbir (Kew) W17 3 Pemb. Am Pejabat N4 1 Pemandu R3

2 Pemb. Tadbir (P/O) N17 9

2 Pemb Tadbir Rendah N11 2 UNIT TEKNOLOGI

Penghantar Notis N3 1 Pekerja Ren. Awam R1 6 Pelukis Plelan J17

1

3 Pemandu R3

3 MAKLUMAT

Pemb. Am Pejabat N1 1 JUMLAH

17 Pemb Tadbir Rendah N11 1

1 Pemb. Am Pejabat N1 2 PPTM F32

JUMLAH

15 Pekerja Ren. Awam R4 1

1 Pekerja Ren. Awam R1 4 Pemb. Am Pejabat N1 3

1 Jaga R1

2 JAWATAN

BIL Pekerja Ren. Awam R1 6

UNIT HASIL

15 JUMLAH

23 Juruteknik Komp. FT17 1 JUMLAH

32

JUMLAH

1

P.T.N N41

PELUPUSAN

JAWATAN

BIL JAWATAN

BIL

UNIT KESELAMATAN

Penolong Akauntan W27 1 Pen. Peg. Tanah NT17 2

Pemb. Tadbir (Kew) N22 1 Pemb. Tadbir (P/O) N17 2

JAWATAN

BIL Pemb. Tadbir (Kew) N17 8 Pemb Tadbir Rendah N11 1

Pemb. Tadbir (P/O) N17 1 Penghantar Notis N3 2 Pekerja Ren. Awam R1 2

JUMLAH

1 JUMLAH

12 JUMLAH

7

JAWATAN

Penolong Jurutera J29

Juruteknik J22

Pemb. Tadbir (P/O) N22

Pelukis Pelan J22

Juruteknik J17

Pemb. Tadbir (P/O) N17

Pemb. Tadbir (Kew) W17

Pemb Tadbir Rendah N11

Pemandu R3

Pemb. Am Pejabat N1

JUMLAH


Pelan Strategik 2010-2015

Fungsi Dan Peranan

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

A. Unit Pembangunan Tanah • Memproses Permohonan Milik

Tanah

• Memproses Permohonan

Pembangunan Tanah

o Tukar Syarat

o Pecah Bahagian/Sempadan

o Penyatuan Tanah

o Penyerahan Balik Tanah

• Memproses Pengambilan Balik

Tanah

• Permohonan Hak Lalu Lalang

(ROW)

B. Unit Pendaftaran • Menguruskan Pendaftaran

Urusniaga, bukan Urusniaga Tanah

• Menguruskan Pendaftaran Hakmilik

o Hakmilik Baru

o Hakmilik

o Hakmilik Gantian

o Hakmilik Tanah

• Penukaran Hakmilik Sementara

kepada Hakmilik Kekal

• Memproses Permohonan Perintah

Jual

C. Unit Hasil • Menguruskan kutipan cukai tanah

semasa, anggaran, premium dan

pelbagai hasil

• Menyediakan penyata dan akaun

hasil

• Penguatkuasaan kes kegagalan

membayar hasil

D. Unit Penguatkuasaan dan

Teknikal

5

• Menguruskan permohonan permit

batuan

• Menguatkuasa Undang-Undang

Pelanggaran Tanah :

o Hak lalu lalang (ROW)

o Permit batu batuan

o Kebenaran ruang udara

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Fungsi Dan Peranan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

A. Unit Pentadbiran dan Kewangan Pentadbiran:

• Pengurusan sumber Manusia

• Permohonan Lesen Hiburan

mengikut Enakmen Kawalan

Hiburan dan Tempat-Tempat

Hiburan 1998

6

Kewangan:

• Menyelenggara Dan

Mengemaskini rekod perakaunan

• Menguruskan pembayaran

• Menyelenggara Akaun Panjar

Wang Runcit

• Urusetia Kepada Jawatankuasa

Kewangan & Akaun

B. Unit Majlis dan Keraian • Menjadi urusetia kepada semua

majlis / keraian rasmi jabatan

C. Unit Keselamatan • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa

Pegurusan Bencana Jajahan

D. Unit Teknologi Maklumat • Menyelenggara sistem-sistem

aplikasi jabatan

• Mengendali dan menyelenggara

infrastruktur dan perkhidmatan ICT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

A. Unit Pembangunan Fizikal • Menjadi urusetia kepada

Jawatankuasa Tindakan dan

Pembangunan Jajahan

• Merancang, menyelaras,

melaksana dan memantau

perlaksanaan projek-projek kecil

• Menguruskan pembayaran

kepada projek-projek yang telah

disiapkan.

B. Unit Pembangunan Masyarakat • Menguruskan program-program

kemasyarakatan

• Menjadi urusetia kepada program

bantuan seperti tabung Serambi

Mekah.

• Merancang, menyelaras serta

memantau program-program

Pembasmian Kemiskinan.


Punca Kuasa

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

Pelan Strategik 2010-2015

• Kanun Tanah Negara (Akta 56 Tahun 1965)

• Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)

• The Water Enactments FMS Cap. 146

• Electricity Act. 1949

• Forest Enactment Cap. 153

• Small Estate (Distribution) Ordinance 34 Of 1955

• The Land (Group Settlement Area) Act. 1960

• Malay Reservation Enactments Cap. 142

• Age of Majority Act. 1971

• Limitations Ordinance 1953

• Town Board Enactment Cop. 137

• Stamp Ordinance 1949

• Fragmentation of Estate Directions 1968

• Power of Attorney Ordinance, 1949

• Probate and Administration Act. 1959

• Town and Board Planning Act. 1976

• Trustees Ordinance 1949

• Delegation of Power Ordinance 1956

• Interpretation and General Claieses Ordinance No. 7

• Arbitration Ordinance 1950

• Pekeliling-Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan

• Pekeliling-Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

• Akta Acara Kewangan 1957 (Akta 61)

• Perintah-perintah Am/ Arahan Perbendaharaan/ Arahan Perkhidmatan

• Peraturan-peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2003

• Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1963

• Enakmen Kawalan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 1998

• Akta Eksais 1976

• Arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN) No. 20:

• Dasar dan Mekanisme Pengurusan dan Bantuan Bencana Negara

• Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Edaran yang

dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam/ Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran

Awam/ Pekeliling Am/ Surat Pekeliling Am/ Arahan Ketua Setiausaha Negara/

Garis Panduan/ Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU

• Pekeliling Perbendaharaan/ Surat Pekeliling Perbendaharaan/ Pekeliling/ Surat

Pekeliling Kontrak Perbendaharaan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

• Arahan Perbendaharaan

• Surat Pekeliling Perbendaharaan

• Akta Acara Kewangan 1957

• Perlembangaan Persekutuan Bahagian 7 - Perkara 96-112

• Pekeliling Perbendaharaan Negeri

• Arahan Pejabat Pembangunan Negeri

7

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Stakeholders

STAKEHOLDERS

Dan Pelanggan

• Menteri Besar

• Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO)

• Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK)

PELANGGAN

Pejabat

Tanah Dan Jajahan

Kota Bharu

• Penduduk

• Pelawat / Pelabur

• Agensi Kerajaan

• Swasta

• Pemilik Kediaman / Premis Perniagaan

• Badan Bukan Kerajaan (NGO)

• Komuniti Perniagaan

8


Pelan

Strategik

Bab II

SENARIO PERSEKITARAN


Analisa Persekitaran

Pelan Strategik 2010-2015

Analisa persekitaran dibuat berdasarkan kaedah SWOT sebagaimana berikut:-

1. STRENGTHS (KEKUATAN)

i) Kepimpinan yang baik dan dinamik

ii) Mempunyai kakitangan yang berpengalaman

iii) Semangat kerja berpasukan yang terbina melalui amalan 5S

iv) Kakitangan yang komited dan kompiten

v) Capaian maklumat yang memuaskan

2. WEAKNESSES (KELEMAHAN)

i) Sumber-sumber yang terhad

ii) Penggunaan teknologi tinggi ditahap rendah

iii) Peluang latihan yang terhad

iv) Sistem/Prosedur kerja yang lapuk

v) Kesedaran terhadap nilai-nilai murni yang agak sederhana

3. OPPORTUNITIES (PELUANG)

i) Kedudukan bandar Kota Bharu sebagai ibu negeri

ii) Kerjasama masyarakat yang maju, berilmu dan progresif

iii) Masyarakat yang taat kepada perintah agama

iv) Sokongan dasar-dasar Kerajaan Negeri yang baik

4. THREATS (ANCAMAN)

i) Kedudukan ekonomi negeri dan antarabangsa yang tidak

menentu

ii) Bencana Alam seperti banjir

iii) Tahap kemiskinan rakyat yang memerlukan perhatian dan

pembelaan

11

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Isu-isu Dan Cabaran

Kritikal

ISU-ISU STRATEGIK

1. Warga Jabatan yang kurang kemahiran serta kompentensi terhadap

perkembangan teknologi dan sistem pengurusan.

2. Teknologi ICT kurang dimanfaatkan

3. Tahap kefahaman terhadap Pentadbiran Tanah yang perlu berkem-

bang selari dengan pembangunan dan keperluan rakyat.

4. Pemantauan dan penguatkuasaan Undang-Undang yang semakin

mencabar.

5. Keupayaan untuk memenuhi hasrat dan keperluan pelanggan yang

perlu ditingkatkan.

6. Tahap kemudahan infrastruktur perlu ditingkatkan.

12


Pelan

Strategik

Bab III

HALA TUJU STRATEGIK


Visi

Misi

Moto

Pelan Strategik 2010-2015

Menjadikan Pejabat Tanah

Dan Jajahan Kota Bharu

sebagai sebuah pejabat

yang terunggul di dalam

Pentadbiran Jajahan di

Kawasan Pantai Timur

Semenanjung Malaysia

menjelang tahun 2015

Memastikan Pentadbiran

dan PerkhidmatanTanah Dan

Jajahan Yang Berkesan Kearah

Mencapai Pembangunan

Yang Seimbang Dari Segi

Fizikal, Sosio ekonomi dan

Rohani.

RAKAN TANAH

ANDA

15

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Nilai Bersama

‘UBUDIYAH

Manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan semata-mata untuk beribadat

kepada-Nya. Ia memberi signifikan dari sudut sifat diri, tujuan hidup dan juga cara

menjalani kehidupan yang lahir dari pancaran iman dan akidah yang jelas.

MAS’ULIYAH

Kebertanggungjawaban (akauntabiliti), iaitu segala kerja (tanggungjawab) yang

dilakukan di dunia ini akan dipersoalkan oleh Allah di hari pengadilan kelak. Suatu

proses khilafah yang memikul amanah bagi memakmurkan bumi Allah melalui amalan

yang berlandaskan syariat.

ITQAN

Kualiti kerja yang boleh diterjemahkan sebagai ketekunan, komitmen dan kesungguhan

kerja, membentuk peribadi yang berakhlak dan bermoral serta modal insan yang

cemerlang dalam melaksanakan tugas.

16


Pelan Strategik

OBJEKTIF STRATEGIK 1

Pelan Strategik 2010-2015

Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan

sistem penyampaian perkhidmatan.

OBJEKTIF STRATEGIK 2

Memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni ke arah

kecemerlangan organisasi.

OBJEKTIF STRATEGIK 3

Memperkukuhkan pengurusan dan pentadbiran tanah bagi kemakmuran negeri.

OBJEKTIF STRATEGIK 4

Mewujudkan lebih banyak kemudahan dan infrastruktur awam bagi mempertingkatkan

kualiti hidup masyarakat.

OBJEKTIF STRATEGIK 5

Mempertingkatkan keselamatan dan ketenteraman awam bagi tujuan mengekalkan

perpaduan dan keharmonian masyarakat.

17

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 1:

MEMANTAPKAN KEUPAYAAN DAN KAPASITI ORGANISASI BAGI MENINGKATKAN

KECEKAPAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

STRATEGI

Memantapkan

pembangunan

organisasi

Menetapkan

hala tuju strategik

pengurusan

sumber manusia

Mewujudkan

persekitaran kerja

yang kondusif

TINDAKAN/

PROGRAM

Memperkukuhkan

struktur dan Skim

Perkhidmatan

organisasi

Memantapkan fungsi

dan diskripsi tugas

Membangunkan

Pelan Komprehensif

Sumber Manusia

Memantapkan

pengurusan

pengetahuan

dan maklumat

(K-Management)

Mempertingkatkan

budaya inovatif dan

kreatif

Memanfaat dan

mengoptimumkan

penggunaan

teknologi dalam

penyampaian

perkhidmatan

Mempertingkatkan

jalinan hubungan

antara pihak

pengurusan – pekerja

Meningkatkan

kemudahan dan

fasiliti pejabat

18

INDIKATOR

Penarafan dalam

Star Rating

Pelan Komprehensif

Sumber Manusia

Tahap Kompetensi

Pekerja

Pangkalan data

K-Management

Anugerah inovasi

Tahap

Kepuasan Pekerja

SASARAN/

TAHUN

SASARAN

Mendapat

penarafan

sekurangkurangnya

4

bintang pada

tahun 2012

Pelan disiapkan

pada tahun 2012

Tahap

kompetensi

Pekerja yang

mendapat aras

III melebihi 60%

setiap tahun

Pangkalan data

diwujudkan

pada tahun 2012

Mendapat

tempat

pertama dalam

pertandingan

Anugerah Inovasi

Perkhidmatan

Awam pada

tahun 2015

Tahap kepuasan

melebihi 70%

setiap tahun


Pelan Tindakan

STRATEGI

Mempertingkat

dan memperkasa

imej organisasi

TINDAKAN/

PROGRAM

Membangunkan

Pelan Transformasi PTJ

Membangunkan

Pelan Media dan

promosi

Mempertingkat

dan memudahkan

capaian pelanggan

kepada PTJ

19

Pelan Strategik 2010-2015

INDIKATOR

Indeks

Persepsi Pelanggan

SASARAN/

TAHUN

SASARAN

70% pelanggan

berpandangan

positif terhadap

PTJ menjelang

tahun 2012

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2:

MEMPERKASAKAN TADBIR URUS ORGANISASI DAN PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI

MURNI KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI

STRATEGI

Memperkasakan

tadbir urus

Memantapkan

sistem dan

prosedur kerja

Memantapkan

pengurusan

kewangan

TINDAKAN/

PROGRAM

Meningkatkan

kecekapan

pengurusan kawalan

dalaman

Mewujudkan Pelan

Integriti dan Kod Etika

Organisasi

Mempertingkatkan

penerapan dan

penghayatan nilainilai

murni

Menyemak

pemakaian dan

keberkesanan

peraturan/ undangundang

sedia-ada

Merekayasa dan

menambah baik

sistem dan prosedur

kerja

Mengoptimumkan kos

operasi organisasi

Mengamalkan

perbelanjaan

berhemah

20

INDIKATOR

Indeks Akauntabiliti

(Audit Negara)

Indeks

Persepsi Pelanggan

Bilangan kes

tatatertib

Bilangan program

penerapan dan

penghayatan nilainilai

murni

Tahap Kepuasan

Pelanggan

Bilangan prosedur

yang disemak dan

ditambahbaik

Prestasi

perbelanjaan

Jumlah penjimatan

SASARAN/

TAHUN

SASARAN

Mendapat

penarafan

sekurangkurangnya

4

bintang dalam

tahun 2012

70% pelanggan

berpandangan

positif terhadap

PTJ pada tahun

2012

Penurunan

kes tatatertib

sebanyak 5%

setiap tahun

2 program

dilaksanakan

pada setiap

tahun

Tahap kepuasan

melebihi 80%

setiap tahun

50% prosedur

berjaya semak

dan ditambah

baik pada tahun

2012

Mencapai

perbelanjaan

seimbang

antara hasil dan

perbelanjaan

menjelang tahun

2015

Penurunan 5%

penjimatan

pada setiap

tahun


Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3:

Pelan Strategik 2010-2015

MEMPERKUKUHKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TANAH BAGI

KEMAKMURAN NEGERI

STRATEGI

Mempertingkatkan

kecekapan

pentadbiran

tanah

Mempertingkatkankeberkesananpenguatkuasaan

Memperkasakan

pembangunan

tanah

TINDAKAN/

PROGRAM

Membangunkan

pangkalan data

pengurusan tanah

Memperkemaskan

pengurusan

pendaftaran dan

rekod tanah

Mewujudkan

kod etika dan

amalam terbaik

penguatkuasaan

Melaksanakan

tindakan

penguatkuasaan

secara bersepadu

Mempertingkatan

kemahiran dan

keupayaan anggota

penguatkuasa

Mengoptimumkan

pembangunan guna

tanah berdasarkan

zonning

21

INDIKATOR

Pangkalan data

Tahap Kepuasan

Pelanggan

Bilangan kesilapan

proses

Kod etika dan

amalan terbaik

Bilangan kes

pelanggaran

uandang-undang

Jumlah kes yang

disabitkan

SASARAN/

TAHUN

SASARAN

Pangkalan data

pengurusan

tanah secara

komprehensif

diwujudkan pada

tahun 2012

Tahap kepuasan

melebihi 90%

setiap tahun

Kesilapan proses

tidak melebihi 5%

setiap tahun

Kod etika dan

amalan terbaik

diwujudkan pada

tahun 2011

Penurunan kes

sebanyak 5%

setiap tahun

Jumlah kes yang

dapat disabitkan

melebihi 80%

setahun

Guna tanah 70% guna tanah

mengikut zon

pada tahun 2012

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Pelan Tindakan

STRATEGI

Memantapkan

keupayaan

kutipan hasil

TINDAKAN/

PROGRAM

Mempelbagaikan

kaedah kutipan dan

saluran pembayaran

hasil

Meningkatkan

kecekapan sistem

pemantauan

kutipan hasil

Mempertingkatkan

keberkesanan

kutipan hasil

tertunggak

22

INDIKATOR

Jumlah kutipan hasil

Jumlah kutipan hasil

tertunggak

SASARAN/

TAHUN

SASARAN

Jumlah kutipan

hasil melebihi

100% setiap

tahun

Jumlah kutipan

melebihi 60%

dari jumlah

keseluruhan hasil

tertunggak setiap

tahun


Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4:

Pelan Strategik 2010-2015

MEWUJUDKAN LEBIH BANYAK KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR AWAM BAGI

MEMPERTINGKATKAN KUALITI HIDUP MASYARAKAT

STRATEGI

Mempertingkatkan

kemudahan

dan infrastruktur

awam

Membangunkan

masyarakat yang

sihat fizikal, mental

dan spritual

Memperkukuhkan

pengurusan aset

dan fasiliti awam

TINDAKAN/

PROGRAM

Membangunkan

Pelan

Pembangunan

Kemudahan dan

Infrastruktur Awam

yang komprehensif

Mempermudahkan

proses penyediaan

kemudahan

dan infrastruktur

oleh jabatan/

agensi Kerajaan

dan pihak-pihak

berkepentingan

Meningkatkan

kesedaran dan

menerapkan

budaya kebersihan

dan kesedaran

penjagaan alam

sekitar

Meningkatkan

penghayatan dan

kesedaran gaya

hidup sihat

Membangunkan

Pelan

Penyelenggaraan

Fasiliti Awam

Mempertingkatkan

Penggunaan Sistem

Pengurusan Aset

23

INDIKATOR

Pelan Pembangunan

Kemudahan dan

Infrastruktur

Tahap Kepuasan

Pelanggan

Indeks Kualiti Hidup

Indeks Kesihatan

Kos

penyelenggaraan

Jangka hayat aset

dan kemudahan

SASARAN/

TAHUN

SASARAN

Pelan disiap

pada tahun 2012

Tahap kepuasan

melebihi 90%

setiap tahun

Peningkatan 50%

indeks Kualiti

Hidup

Peningkatan 20%

indeks Kesihatan

Penurunan 5%

kos penyelenggaraan

Peningkatan

5% jangka

hayat aset dan

kemudahan

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5:

MEMPERTINGKATKAN KESELAMATAN DAN KETENTERAMAN AWAM BAGI TUJUAN

MENGEKALKAN PERPADUAN DAN KEHARMONIAN MASYARAKAT

STRATEGI

Memantapkan

jaringan

kerjasama

dengan

pihak-pihak

berkepentingan

Memperkukuhkan

jalinan dan

penyertaan

komuniti dalam

aktiviti dan

program PTJ

Mempertingkatkan

agenda

perpaduan

masyarakat

TINDAKAN/

PROGRAM

Mewujudkan

mekanisme

penyelarasan

pelaksanaan

dengan agensi

Kerajaan, NGO’s

serta pihak swasta

Mempertingkatkan

perkongsian sumber,

tanggungjawab

dan kepakaran

dengan PTJ yang

bersempadan

Mempertingkatkan

penglibatan

komuniti dalam

perancangan

dan pelaksanaan

program PTJ

Mewujudkan Pusat

Info dan Maklum

Balas Komuniti di

Pejabat Penggawa

Dearah

Mengakifkan

Jawatankuasa

Keselamatan

Daerah

Menyediakan

kemudahan sosial

secara adil dan

seimbang selaras

dengan taburan

penduduk

24

INDIKATOR

Tahap Kepuasan

Pelanggan

Bilangan kerjasama

strategik

Penyertaan komuniti

Penyelesaian kes

Indeks Jenayah

Tahap Kepuasan

Pelanggan

SASARAN/

TAHUN

SASARAN

Tahap kepuasan

melebihi 90%

setiap tahun

Peningkatan

20% bilangan

kerjasama

strategik pada

tahun 2015

90% penglibatan

komuniti dalam

perancangan

program/aktiviti.

50% penyertaan

komuniti dalam

program / aktiviti

pada tahun 2012

Setiap tahun

100% aduan

komuniti dapat

diselesaikan

dalam tempoh

yang ditetapkan

Indeks jenayah

menurun 5%

pada setiap

tahun

Tahap kepuasan

melebihi 80%

setiap tahun


Peta Strategik

PELANGGAN

C5-

Memperkukuhkan

Jalinan Dan

Penyertaan Komuniti

Dalam Aktiviti Dan

Program PTJ

C4-

Memperkukuhkan

Pengurusan Aset

Dan Fasiliti Awam

C1-

Mempertingkatkan

Kemudahan Dan

Infrastruktur Awam

C3-

Mempertingkatkan

Agenda Perpaduan

Masyarakat

C2-Membangunkan

Masyarakat Yang

Sihat Fizikal, Mental

Dan Spritual

KEWANGAN

F3-

Memantapkan

Keupayaan Kutipan

Hasil

F2-

Memperkukuhkan

Pembangunan Sosio

Ekonomi

F1-

Memantapkan

Pengurusan Kewangan

25

PROSES DALAMAN

P1-

Memperkasakan

Tadbir Urus

Pelan Strategik 2010-2015

P6-

Memperkasakan

Pembangunan

Tanah

P5-

Memantapkan

Hala Tuju

Pembangunan

Daerah

P4-

Mempertingkatkan

Kecekapan

Pentadbiran Tanah

P3-

Memantapkan

Sistem Dan Prosedur

Kerja

P2-

Mempertingkatkan

Keberkesanan

Penguatkuasaan

PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

L5-

Memantapkan Jaringan

Kerjasama Dengan

Pihak-Pihak

Berkepentingan

L4-

Mempertingkat

Dan Memperkasa

Imej Organisasi

L1-

Memantapkan

Pembangunan

Organisasi

L3-

Mewujudkan

Persekitaran Kerja

Yang Kondusif

L2-

Menetapkan Hala

Tuju Strategik

Pengurusan

Sumber Manusia

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

Elemen Penentu Kejayaan

• Pengurusan Ilmu (Knowledge Management)

Ilmu, pengalaman dan amalan terbaik berkaitan pemodenan pentadbiran serta

sistem penyampaian perkhidmatan akan dikongsi dan ditambah nilai melalui

penggunaan sistem Pengurusan Ilmu atau Knowledge Management (KM) Pejabat

Tanah Dan Jajahan Kota Bharu. Penggunaan optimum KM akan memastikan

penggunaan sumber ilmu secara berkesan dalam mencapai objektif strategik

Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu.

• PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Tumpuan akan diberikan kepada peningkatan ilmu dan kepakaran modal insan

melalui program pembangunan kompetensi yang sesuai dalam bidang-bidang

kritikal dan strategik. Pendekatan mentor-mentee, coaching dan pengurusan

pembangunan kerjaya akan turut dilaksanakan bagi meningkatkan kecekapan

dan keberkesanan kerja serta mengekalkan “institutional memory”

26


27

Pelan Strategik 2010-2015

Mekanisme Pelaksanaan

Bagi memastikan setiap unit di Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu memainkan

peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam tempoh 5 tahun ini, strategi dan

pelan tindakan di dalam pelan ini akan dipantau dan dibuat kajian semula mengikut

jadual perancangan seperti Jadual 5.

Penilaian pencapaian Pelan Strategik ini akan dijalankan pada setiap dua tahun.

Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif strategik, strategi, program

dan tahap penyampaian sasaran prestasi yang ditetapkan, satu kajian semula Pelan

Strategik dan kajian keberkesanan akan dibuat pada tahun 2012. Kajian tersebut akan

turut mengambil kira senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan strategik

Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu .

Jadual 5: Jadual Perancangan Pemantauan dan Penilaian Pelan Strategik

Bil Perkara Tarikh Cadangan

1. Mesyuarat Pemantauan Pelan

Strategik

Setiap 6 bulan

2. Penilaian Pencapaian Setiap dua tahun

3. Penilaian keberkesanan dan Kajian

Semula Pelan Strategik

2012

Dalam pada itu, bagi memantapkan tadbir urus dan memastikan pelaksanaan Pelan

Strategik ini berjalan dengan berkesan, adalah dicadangkan satu jawatankuasa khas

diwujudkan. Jawatankuasa ini akan dinamakan Jawatankuasa Transformasi Pejabat

Tanah Dan Jajahan Kota Bharu . Keahlian jawatankuasa adalah seperti di Jadual 6 di

bawah.

Jadual 6: Jawatankuasa Transformasi Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu

JAWATAN KEAHLIAN

Pengerusi Ketua Jajahan

Setiausaha Ketua Penolong Ketua Jajahan (Khidmat Pengurusan)

Ahli-ahli Timbalan Ketua Jajahan

Ketua Penolong Ketua Jajahan (Pembangunan)

Semua Penolong Ketua Jajahan

Jawatankuasa ini akan bertindak sebagai penyelaras utama di dalam pemantauan,

penilaian dan kajian semula Pelan Strategik Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu

berdasarkan kepada pengukuran dan pelan tindakan yang ditetapkan.

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U


P

E

J

A

B

A

T

T

A

N

A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Pelan Strategik 2010-2015

The Way Forward

Selepas perancangan strategik ini dilaksanakan yang berakhir pada tahun 2015,

peranan Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu diharap akan lebih menyerlah

dalam aspek pengurusan dan pembangunan daerah dan tanah. Oleh kerana

agenda pengurusan dan pembangunan hal daerah dan tanah adalah agenda

yang berterusan, maka perancangan strategik 5 tahun bukanlah suatu tempoh yang

secukupnya untuk mengukur pencapaian secara holistik. Akan tetapi perancangan

ini perlu diteruskan lagi bagi membangunkan dan memantapkan lagi transformasi

pengurusan pentadbiran daerah dan tanah Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu

berdasarkan kepada keperluan semasa.

Selepas tahun 2015, Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu mempunyai gagasan

dan berwawasan untuk mencapai ke tahap seperti berikut:

a. Menjadi agensi yang terunggul di Malaysia dalam pengurusan hal daerah dan

tanah;

b. Pengurusan daerah dan tanah yang cekap dan berkesan serta dijadikan

penandaras dan pusat rujukan di peringkat nasional;

c. Dapat menyediakan semua perkhidmatan teras dan sokongan pentadbiran

daerah dan tanah secara on-line.

28


Pelan

Strategik

Bab IV

PENUTUP


Penutup

Pelan Strategik 2010-2015

Sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap amat diperlukan bagi

menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar dan strategi

pembangunan negara. Ia juga bagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi rakyat serta

masyarakat perniagaan yang terus meningkat.

Justeru, Pelan Strategik Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu telah mengariskan

beberapa objektif strategik dan strategi serta tindakan/program yang perlu

dilaksanakan.

Tumpuan akan diberikan kepada usaha penambahbaikan mekanisme pelaksanaan,

penyelarasan, pemantauan dan penilaian agar program yang dirancang dapat

dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan serta pencapaiannya dapat diukur

berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Pelan strategik ini juga akan dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak pengurusan

untuk memantau hala tuju organisasi serta meningkatkan keupayaan dalamannya

bagi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

31

P EJ

A B

A T T

A

N A

H

D

A

N

J

A

J

A

H

A

N

K

O

T

A

B

H

A

R

U

Similar magazines