C emken

nplg.gov.ge

C emken

akaki biZinaSvili

siTbo Cemken da Cemgan 7

* * *

unda migaCndes ca qudad,

grgebia mgosnis bedi,

`didma poetma~ gagqurda,

miTxar, ra ginda meti.

2005 w.

vaxtangs!

Sen moganiWeb Rirsebas samass,

didi krZalviT da ridiT,

xar Rirseuli generlis mama,

Tumca, mudam xar mSvidi.

mamulze sevdas vera scildebi,

dgaxar mis gverdiT mudam,

Sen gaqvs sikeTe gulSi imdeni,

RmerTs daubruneb xurdas.

mgosnis Rirsebas Sensas vin Secvlis?!

xar, xSirad misi mwyemsi,

varT Sen ojaxSi `kaxuris~ eSxiT,

Wiqa ivseba leqsiT.

samocdaaTi weli gwvevia,

pirnaTeli xar xalxTan,

rac samSobloze dagiweria,

RmerTma gisminos, vaxtang!

ici sicocxlis xerxic, fintebic...

ginaxavs zecis kide,

rac gagivlia _ orjer imdeni,

gasavleli gaqvs kidev!

2003 w.

More magazines by this user
Similar magazines