ITALIANO: - Guerra Edizioni

guerraedizioni.com

ITALIANO: - Guerra Edizioni

CORSO

MULTIMEDIALE

D'ITALIANO

PER STRANIERI

albanese

versione a cura di

Artan Fida

percorso 2

ITALIANO:

,


2

albanese percorso

Unità 4: Persone e parole che

viaggiano

Njësi 4: Persone e parole che

viaggiano

Lezione 7: In stazione

Mësim 7: In stazione

1. Con un compagno guarda il dépliant e fa’ delle

frasi per descrivere la stazione come

nell’esempio.

Me një shok shiko fletëpalosjen dhe formo

fjali për të përshkruar stacionin si në shem-

bull.

Scopri la regola!

Zbulo rregullën!

2. Completa la tabella con le parole del dépliant.

Plotëso tabelën me fjalët e fletëpalosjes.

3. Ora guarda il dépliant e scrivi delle frasi per

descrivere la stazione come nell’attività 1.

Poi confronta le frasi con un compagno.

Tani shiko fletëpalosjen dhe shkruaj fjali

për të përshkruar stacionin si në veprimtarinë

1. Pastaj krahasoji fjalitë me një shok.

4. Ascolta il dialogo e scegli le parole corrette.

Dëgjo dialogun dhe zgjidh fjalët e sakta.

5. Ora con un compagno pratica il dialogo.

Tani me një shok ushtro dialogun.

6. Leggi e completa il messaggio di Erica con un

verbo del riquadro.

Lexo dhe plotëso mesazhin e Erikës me një

folje nga kuadrati.

7. Scrivi un messaggio di risposta.

Shkruaj një mesazh përgjigjeje.

8. Secondo te come risponde Erica?

Sipas teje, si përgjigjet Erika?

/ / 2 / / ITALIANO: PRONTI, VIA!

Riflessione sulla lingua

Reflektim mbi gjuhën

LESSICO LEKSIKU

In italiano Nella tua lingua?

Në italishte Po në gjuhën tënde?

vocale …………………

consonante …………………

un, uno, una, un’ - articolo indeterminativo

un, uno, una, un’ – nyje joshquese

9. Metti l’articolo indeterminativo.

Vendos nyjen joshquese.

10. Guarda nuovamente il dépliant dell’attività 1 e,

sul quaderno, scrivi delle frasi come

nell’esempio.

Shiko sërish fletëpalosjen e veprimtarisë 1 dhe

shkruaj në fletore fjali si në shembullin 1.

Io parlo italiano - indicativo presente dei verbi

regolari

Io parlo italiano - e tashme dëftore e foljeve të

rregullta

In italiano ci sono tre coniugazioni:

Në italishte ka tri zgjedhime:

I -are; II -ere; III -ire.

(arrivare) (prendere) (partire - finire)

andare - indicativo presente di un verbo

irregolare

andare - e tashme dëftore e një foljeje të çrregullt

11. Completa le frasi con i verbi del riquadro.

Plotëso fjalitë me foljet në kuadrat.

12. Completa il testo.

Plotëso tekstin.

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


Lezione 8: Comunicare nel XXI secolo

Lektion 8: Comunicare nel XXI secolo

1. Cosa usi per comunicare? Quando? Perché?

Parla con un compagno.

Çfarë përdor për të komunikuar? Kur? Pse? Fol

me një shok.

2. Che cosa sono? Abbina le immagini con

queste parole.

Çfarë janë? Lidhi figurat me këto fjalë.

3. Leggi il testo e rispondi alle domande.

Lexo tekstin dhe përgjigju pyetjeve.

4. Ora compila il modulo con i tuoi dati.

Tani plotëso formularin me të dhënat e tua.

5. Fa’ delle domande a un compagno

che non conosci bene e compila il modulo.

Bëji pyetje një shoku të cilin nuk e njeh mirë

dhe plotëso formularin.

LESSICO LEKSIKU

Amici di penna o amici di e-mail?

Come chiamate le persone che scrivono via

e-mail, nelle chat, nei blog, ecc.?

In italiano non usiamo una parola precisa.

Amici di penna o amici di e-mail?

Si i quani personat që komunikojnë me email, në

çat, në blog, etj.? Në italishte nuk përdorim një

fjalë të saktë.

Scopri la regola!

Zbulo rregullën!

per

6. Completa le frasi.

Plotëso fjalitë.

un altro per

Guarda questa frase:

- Oggi parto per Milano.

Con partire usiamo per.

Shiko këtë fjali:

- Oggi parto per Milano

Me partire përdorim per.

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE

7. Completa le frasi con in, a, per, fra, di.

Plotëso fjalitë me in, a, per, fra, di.

PERCORSO 2

8. Guarda le immagini poi rispondi come nelle

immagini alla domanda del tuo compagno,

come nell’esempio.

Shiko pamjet, pastaj si tek pamjet përgjigju

pyetjeve të shokut tënd, si në shembull.

LESSICO LEKSIKU

Anche nella tua lingua si usa avere in

questi casi?

Edhe në gjuhën tënde përdoret kam në raste të

tilla?

Scopri la regola!

Zbulo rregullën!

In italiano per chiedere se una persona ha un problema

si dice: ………………………….?

Në italishte, për të pyetur nëse një person ka një

problem thuhet: ....................... ?

È possibile anche un’altra domanda: (Che) cosa c’è?

Është e mundur edhe një peytje tjetër: (Che) cosa c’è?

Fonologia

Fonologjia

L’accento dei verbi al presente indicativo

Theksi i foljeve në të tashmen e dëftores

9. Ascolta le frasi e indica l’accento.

Dëgjo fjalitë dhe trego theksin.

10. Ascolta di nuovo e ripeti le frasi.

Dëgjo sërish dhe përsërit fjalitë.

11. Ora guarda la tabella.

Tani shih tabelën.

LESSICO LEKSIKU

In italiano Nella tua lingua?

Në italishte Po në gjuhën tënde?

lettera (a, b) …………………

sillaba …………………

ITALIANO: PRONTI, VIA! / / 3 / /

2

albanese percorso


2

albanese percorso

VITA ITALIANA

JETË ITALIANE

APPROFONDIMENTI

MË SHUMË

1. Collega le frasi a c’è oppure ci sono.

Bashkëlidh fjalitë me c’è ose ci sono.

2. Inserisci un, uno, una, un’.

Ndërfut un, uno, una, un’.

3. Inserisci il verbo tra parentesi.

Ndërfut foljen në kllapa.

4. Quale manca?

Inserisci le forme del presente

del verbo andare e scopri che manca ………

Cila mungon?

Ndërfut format e së tashmes

të foljes andare dhe zbulo ç’mungon ........

5. Completa le frasi con in, a, per, fra, di.

Plotëso fjalitë me in, a, per, fra, di.

Unità 5: Lavorare in Italia

Njësi 5: Lavorare in Italia

Lezione 9: Cerco lavoro

Mësim 9: Cerco lavoro

1. Secondo te, perché Sergio ha questo indirizzo

di un sito Internet? Parla con un compagno.

Sipas teje, pse Serxho ka këtë adresë të një

faqeje Interneti? Fol me një shok.

2. Ascolta il dialogo e indica se le affermazioni

sono vere o false.

Dëgjo dialogun dhe trego nëse pohimet janë

të vërteta ose të rreme.

3. Ascolta nuovamente il dialogo e con un com-

pagno rispondi alle domande.

Dëgjoje sërish dialogun dhe me një shok

përgjigju pyetjeve.

/ / 4 / / ITALIANO: PRONTI, VIA!

4. Ascolta nuovamente e leggi il dialogo.

Dëgjo sërish dhe lexo dialogun.

5. Ora, a coppie, praticate il dialogo.

Tani, në çifte, ushtroni dialogun.

Scopri la regola!

Zbulo rregullën!

6. Quale parola usiamo in italiano per rispondere

a “Grazie”?

Cila është fjala që përdorim në italisht për t’iu

përgjigjur “Grazie”?

7. Compila il curriculum con i dati di Sergio.

Shkruaj jetëshkrimin me të dhënat e Serxhos.

8. Con un compagno, a turno, uno fa le domande

e l’altro risponde con i dati di Sergio.

Me një shok, me radhë, njëri bën pyetjet

ndërsa tjetri përgjigjet me të dhënat e Serxhos.

9. Immagina di essere a Siena per un anno per

studiare l’italiano. Vorresti lavorare. Quale

lavoro vorresti fare? Leggi gli annunci e scegli

un lavoro.

Imagjino sikur ndodhesh për një vit në Siena

për të mësuar italishten. Do të doje të punoje.

Ç’punë do të doje të bëje? Lexo lajmërimet dhe

zgjidh një punë.

10. Ora a coppie fate dei dialoghi come nelle

attività precedenti. Usate i vostri dati

personali.

Tani në çifte ndërtoni dialogë si në veprim

taritë e mëparshme. Përdorni të dhënat tuaja

vetjake.

Riflessione sulla lingua

Reflektim mbi gjuhën

indicativo presente di tre verbi irregolari

e tashmja dëftore e tri foljeve të çrregullta

fare, sapere e potere

11. Completa le frasi con fare, sapere o dovere.

Plotëso fjalitë me fare, sapere ose potere.

vorrei

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


12. Prova a chiedere qualcosa gentilmente.

Përpiqu të kërkosh diçka me mirësjellje.

Scopri la regola!

Zbulo rregullën!

Sapere o conoscere?

Osserva le frasi, qual è la regola?

Vëzhgo fjalitë, cila është rregulla?

per - la durata

per - kohëzgjatje

Sergio dice: “Vorrei rimanere qui per sei mesi circa”.

Significa che forse parte per l’Argentina fra sei mesi.

Sergio thotë: “Vorrei rimanere qui per sei mesi circa”.

Do të thotë se mbase do të niset për në Argjentinë pas

gjashtë muajsh.

Per indica la durata di un’azione.

Per tregon kohëzgjatjen e një veprimi.

LESSICO LEKSIKU

In italiano Nella tua lingua?

Në italishte Po në gjuhën tënde?

durata …………………

13. Metti in ordine le frasi.

Vendosi fjalitë sipas radhës.

Lezione 10: I mestieri

Mësim 10: I mestieri

1. Guarda le foto e insieme al professore e ai

colleghi scrivi il nome dei lavori.

Shiko fotografitë dhe së bashku me mësuesin

dhe me kolegët shkruaj emrin e punëve.

2. Ascolta le conversazioni al telefono. Chi parla?

Dëgjo bashkëbisedimet në telefon. Kush flet?

3. Abbina i disegni ai lavori.

Lidh vizatimet me punët.

4. Dove lavorano queste persone?

Ku punojnë këta persona?

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE

Scopri la regola!

Zbulo rregullën!

L’accento

Theksi

PERCORSO 2

il, la, l’, lo – l’articolo determinativo singolare

il, la, l’, lo - nyjet shquese për njëjësin

5. Nell’attività 4 mancano tre lavori. Quali?

Në veprimtarinë 4 mungojnë tri punë. Cilat?

6. Metti il, lo, la, l’.

Vendos il, lo, la, l’.

i numeri da 21 a 100

numrat nga 21 në 100

7. Completa la tabella, poi ascolta e controlla

i numeri.

Plotëso tabelën, pastaj dëgjo dhe kontrollo

numrat.

8. Ora ascolta e ripeti i numeri.

Tani dëgjo dhe përsërit numrat.

9. Ascolta i messaggi nella segreteria telefonica.

Che lavoro fa la SGDT?

Dëgjo mesazhet në sekretarinë telefonike.

Ç’punë bën SGDT-ja?

10. Ascolta nuovamente i messaggi nella

segreteria telefonica e scrivi i numeri

di telefono che senti.

Dëgjo sërish mesazhet në sekretarinë telefo

nike dhe shkruaj numrat e telefonit që dëgjon.

11. Cerca sul dizionario la traduzione di queste

parole e poi mettile in ordine di durata.

Kërkon në fjalor përkthimin e këtyre fjalëve

dhe pastaj renditi ato sipas radhës së gjatë-

sisë.

12. In italiano usiamo molte parole straniere.

Cerca sul dizionario l’equivalente italiano

di queste due parole.

Në italishte përdorim shumë fjalë të huaja.

Kërko në fjalor barasvlerësin e këtyre dy

fjalëve në italishte.

Fonologia

Fonologjia

ITALIANO: PRONTI, VIA! / / 5 / /

2

albanese percorso


2

albanese percorso

13. Con un compagno leggi queste parole.

Me një shok lexoni këto fjalë.

14. Ora indicate l’accento come nell’esempio.

Tani tregoni theksin si në shembull.

15. Ascolta e ripeti le parole.

Dëgjo dhe përsërit fjalët.

16. Completa la tabella con queste parole.

Plotëso tabelën me këto fjalë.

17. Ora ascolta e controlla le parole.

Tani dëgjo dhe kontrollo fjalët.

VITA ITALIANA

JETË ITALIANE

LESSICO LEKSIKU

Nei testi che seguono ci sono parole che non

conosci. Leggi i testi e prova a capire cosa

vogliono dire prima di cercare le parole sul

dizionario.

Centro, impero, figlia, potente, guerra, unirsi,

moneta.

Në tekstet që pasojnë ka fjalë që nuk i njeh. Lexoji

tekstet dhe përpiqu të nxjerrësh kuptimin para se

t’i kërkosh fjalët e panjohura në fjalor.

Centro, impero, figlia, potente, guerra, unirsi,

moneta

APPROFONDIMENTI

MË SHUMË

IL DIZIONARIO E I VERBI

FJALORI DHE FOLJET

Sotto la foto trovi questa frase: Jaime cerca una parola

sul dizionario. Nel dizionario non trovi il presente indicativo

“cerca”, ma la forma base del verbo: “cercare”.

Usare il dizionario, specialmente per i verbi, non è facile.

Impariamo a farlo.

Nën fotografi gjen këtë fjali: Jaime cerca una parola

sul dizionario. Në fjalor nuk e gjen të tashmen dëftore

“cerca”, por formën bazë të foljes: “cercare”.

Përdorimi i fjalorit, veçanërisht për foljet, nuk është i

lehtë. Le të mësojmë se si bëhet.

1. Usiamo il dizionario

I verbi “dare” e “dire” sono difficili, perché

molte persone non sono regolari. Ecco alcuni

/ / 6 / / ITALIANO: PRONTI, VIA!

verbi che trovi in queste pagine e che sono

più facili: trova sul dizionario il verbo base

e scrivi la forma base e la terza persona nella

tua lingua.

Le të përdorim fjalorin

Foljet “dare” dhe “dire” janë të vështira, sepse

shumë veta nuk janë të rregullta. Ja disa folje

që i gjen në këto dy faqe dhe që janë më të

lehta: gjej në fjalor foljen bazë dhe shkruaj

formën bazë dhe vetën e tretë në gjuhën tënde.

2. Ma il dizionario talvolta è difficile da usare

Ecco altri verbi irregolari di queste due pagine.

Por fjalori shpeshherë është i vështirë për t’u

përdorur Ja disa folje të tjera të çrregullta nga

këto dy faqe.

In altri casi prima del verbo c’è ci o si; nel

dizionario questi verbi formano una parola

sola, con si o ci unito in fondo.

Në disa raste të tjera, para foljes është vënë ci

ose si; në fjalor këto folje formojnë një fjalë të

vetme, me si apo ci të bashkëngjitur nga pas.

Unità 6: A casa e al bar

Njësi 6: A casa e al bar

Lezione 11: Al bar e in famiglia

Mësim 11: Al bar e in famiglia

1. Secondo te, cosa fanno le due ragazze?

Perché guardano il cellulare? Di cosa parlano?

Sipas teje, çfarë po bëjnë dy vajzat? Pse po e

shohin celularin? Për çfarë po flasin?

2. Ascolta il dialogo e rispondi alle domande.

Dëgjo dialogun dhe përgjigju pyetjeve.

3. Controlla le risposte con un compagno.

Kontrollo përgjigjet me një shok.

4. Ora ascolta nuovamente e completa il dialogo.

Tani dëgjo sërish dhe plotëso dialogun.

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


5. Ora pratica il dialogo con un compagno.

Tani ushtro dialogun me një shok.

6. Leggi e completa i testi. Queste tre parole

sono nuove: genitori, moglie, marito. Ma se

leggi attentamente i testi sai dove vanno!

Lexo dhe plotëso tekstet. Këto tri fjalë janë të

reja: genitori, moglie, marito. Por, po të

lexosh me vëmendje tekstet, e kupton se ku

do të shkojnë!

7. Cosa posso prendere al bar? Abbina le

immagini con le parole.

Çfarë mund të marr në bar? Lidh pamjet me

fjalët.

8. Prova a riempire gli schemi con le parole

dell’attività precedente o con altre che

conosci.

Përpiqu t’i mbushësh skemat me fjalët e

veprimtarisë së mësipërme ose me fjalë të

tjera që njeh.

Scopri la regola!

Zbulo rregullën!

Riflessione sulla lingua

Reflektim mbi gjuhën

9. Nel dialogo al bar, Elisa non sa cosa prendere

e Susanna l’aiuta a scegliere. Cosa dice

a Elisa?

Në dialogun në bar, Eliza nuk di se ç’të marrë

dhe Suzana e ndihmon të zgjedhë. Çfarë i

thotë Elizës?

10. Con un compagno prova a fare dei dialoghi

come nell’esempio.

Me një shok përpiqu të ndërtosh dialogë si në

shembull.

La mia città è bella – i possessivi singolari

La mia città è bella – pronorë njëjës

Guarda le frasi.

Shiko fjalitë.

In italiano prima del possessivo usiamo (1) l’articolo

determinativo (il, lo, la, ecc.) o (2) indeterminativo (un,

una, ecc.).

Në italishte, para pronorit përdoret (1) nyja shquese (il,

lo, la, etj.) ose (2) nyja joshquese (un, una, etj.).

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE

11. Completa le frasi con il possessivo.

Plotëso fjalitë me pronorët.

PERCORSO 2

Mio padre si chiama Gabriele – i possessivi con

i nomi della famiglia

Mio padre si chiama Gabriele – pronorët me emrat

e familjes

Guarda le frasi.

Shiko fjalitë.

Con i nomi di famiglia al singolare non usiamo l’articolo

(1). Ma con loro sì (2).

Me emrat e familjes në njëjës nuk përdoret nyja (1). Por

me loro përdoret (2).

12. Trasforma le frasi con i possessivi.

Kthe fjalitë me pronorët.

chiamarsi - indicativo presente plurale

chiamarsi – e tashme dëftore shumës

13. Completa con il verbo chiamarsi.

Plotëso me foljen chiamarsi.

molto

14. Completa le frasi.

Plotëso fjalitë.

E ora completa la regola: quando dopo molto c’è un aggettivo

(simpatico, ecc.) cambia/non cambia.

Dhe tani plotëso rregullën: kur pas molto vihet një

mbiemër (simpatico, etj.) ndryshon / nuk ndryshon.

Lezione 12: In famiglia

Mësim 12: In famiglia

1. Che cognome possiamo dare alla famiglia

di Elisa?

Ç’mbiemër mund t’i japim familjes së Elizës?

2. Abbina le parole del riquadro alle persone.

Lidh fjalët e kuadratit me personat.

3. Conosci anche altre parole per descrivere le

persone? Con un compagno prova a scrivere

qualche aggettivo.

A njeh edhe fjalë të tjera për të përshkruar

personat? Me një shok përpiqu të shkruash

ndonjë mbiemër.

ITALIANO: PRONTI, VIA! / / 7 / /

2

albanese percorso


2

albanese percorso

4. Ascolta Silvano che descrive una persona della

sua famiglia. Di chi parla?

Dëgjo Silvanon që po përshkruan një person të

familjes së tij. Për kë po flet?

5. Con due compagni a turno descrivete una delle

persone della famiglia di Elisa. Ma non dite chi

è! I compagni possono indovinare.

Me dy shokë, me radhë, përshkruani njërin

nga personat e familjes së Elizës. Por mos

thoni kush është! Shokët mund të përpiqen ta

gjejnë.

6. Ora scegli una delle persone della famiglia

di Elisa. Scrivi un breve profilo. Immagina

anche informazioni che non hai!

Tani zgjidh njërin prej personave të familjes

së Elizës. Shkruaj një profil të shkurtër.

Imagjino edhe informacione që ti nuk i ke!

7. Quali informazioni ci sono nel tuo profilo?

Forse se pensi a una serie di domande puoi

scrivere altre informazioni! Prova a scrivere

altre domande.

Cilat informacione janë në profilin tënd?

Mbase po të mendosh për një varg pyetjesh

mund të shkruash informacione të tjera!

Përpiqu të shkruash pyetje të tjera!

8. Pensa a un membro della tua famiglia. Poi a

coppie, a turno cercate di indovinare le infor

mazioni su questa persona come nell’esempio.

Dopo tre risposte sbagliate puoi aiutare il tuo

compagno!

Mendo për një pjesëtar të familjes tënde.

Pastaj, në çift, me radhë, përpiquni të gjeni

informacionet për këtë person si në shembull.

Pas tri përgjigjesh të gabuara mund ta ndih

mosh shokun tënd!

9. Guarda la foto e le frasi. Scegli la parola giusta.

Shiko fotografitë dhe fjalitë. Zgjidh fjalën e

duhur.

LESSICO LEKSIKU

In italiano si usa sempre la parola nipote.

E nella tua lingua?

Në italishte përdoret gjithnjë fjala nipote. Po në

gjuhën tënde?

di

Guarda queste frasi.

Shiko këto fjali.

/ / 8 / / ITALIANO: PRONTI, VIA!

In italiano usiamo di prima della persona (Silvano) che

ha il libro, e nella tua lingua?

Në italishte ne përdorim di para personit (Silvano) që

ka librin. Po në gjuhën tënde?

10. Scopriamo la famiglia!

Le ta zbulojmë familjen!

11. Scrivi i nomi della tua famiglia

Shkruaj emrat e familjes tuaj.

Fonologia

Fonologjia

Pronuncio e scrivo: /¥/ famiglia

Shqiptoj dhe shkruaj: /¥/ famiglia

12. Ascolta e ripeti le parole.

Dëgjo dhe përsërit fjalët.

13. Ora leggi le parole.

Tani lexo fjalët.

L’intonazione nelle domande e nelle frasi

affermative e negative

Intonacioni në pyetjet dhe në fjalitë pohore dhe

mohore.

In italiano l’intonazione è così nelle frasi affermative e

negative:

Në italishte, intonacioni është kështu në fjalitë pohore

dhe në ato mohore:

e così nelle domande:

dhe kështu në pyetje:

LESSICO LEKSIKU

Come si dice intonazione nella tua lingua?

Si thuhet intonazione në gjuhën tënde?

14. Ascolta le frasi. Com’è l’intonazione?

Dëgjo fjalitë. Si është intonacioni?

15. Ora ascolta e ripeti le frasi.

Tani dëgjo dhe përsërit fjalitë.

VITA ITALIANA

JETË ITALIANE

APPROFONDIMENTI

MË SHUMË

USIAMO IL DIZIONARIO

LE TË PËRDORIM FJALORIN

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


1. Crea il tuo dizionario.

Spesso quando parli in italiano non sai come

si dice una parola: puoi comunicare anche se

non la conosci, se sai spiegare il suo

significato.

Copia per ogni parola il significato giusto

nella colonna Significato 1.

Krijo fjalorin tënd.

Shpeshherë, kur ti flet në italishte nuk e di se

si i thuhet një fjale: mund të komunikosh edhe

pa e njohur atë fjalë, po të dish tË shpjegosh

kuptimin e saj.

Kopjo për secilën fjalë kuptimin e duhur në

kollonën Significato 1.

2. Cerca sul dizionario le parole dell’attività 1 e

scrivi il loro significato nella colonna

Significato 2.

Kërko në fjalor fjalët e veprimtarisë 1 dhe

shkruaj kuptimin e tyre në kollonën Significato

2.

3. “Chiamare” e “chiamarsi”

A pag. 51 hai cercato “chiamarsi” sul

dizionario. Ma hai trovato due parole diverse:

che cosa significano?

“Chiamare” dhe “chiamarsi”

Në faqen 51 kërkove “chiamarsi” në fjalor. Por

gjete dy fjalë të ndryshme: ç’kuptim kanë?

Completa il presente indicativo dei due verbi (non usare

per ora la colonna a destra).

Plotëso të tashmen dëftore të dy foljeve (mos e përdor

tani për tani kollonën në të djathtë).

4. “Mi chiamo Wang”, “Il mio nome è Wang”

Le due frasi del titolo hanno lo stesso

significato, ma nel secondo caso usi i

possessivi.

Completa la tabella dell’esercizio 3 con la

forma “il …………. nome è”.

Adesso cambia queste frasi come

nell’esempio; usa il possessivo.

“Mi chiamo Wang”, “Il mio nome è Wang”

Dy fjalitë e titullit kanë të njëjtin kuptim, por

në rastin e dytë përdoren pronorët.

Plotëso tabelën e ushtrimit 3 me formën “il

…………. nome è”.

Tani ndryshoji këto fjali si në shembull; përdor

pronorin:

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE

AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO 2

VETËVLERËSIMI I LINJËS 2

PERCORSO 2

1. Completa il testo: scrivi il tuo primo

messaggio in una lista di discussione per

studenti di italiano.

Plotëso tekstin: shkruaj mesazhin tënd të parë

në një listë diskutimi për nxënës të italishtes.

2. Completa questo dialogo.

Plotëso këtë dialog.

3. Metti l’articolo indeterminativo.

Vendos nyjen joshquese.

4. Metti l’articolo determinativo.

Vendos nyjen shquese.

5. Completa le frasi con il verbo parlare.

Plotëso fjalitë me foljen parlare.

6. Completa le frasi con il verbo finire.

Plotëso fjalitë me foljen finire.

7. Completa le frasi con il verbo andare.

Plotëso fjalitë me foljen andare.

8. Completa le frasi scegliendo fare, sapere

o potere.

Plotëso fjalitë duke zgjedhur fare, sapere ose

potere.

9. Inserisci il nome giusto per queste famiglie.

Ndërfut emrin e duhur për këto familje.

10. Scrivi questi numeri.

Shkruaj këta numra.

11. Vita italiana.

Jeta italiane.

ITALIANO: PRONTI, VIA! / / 9 / /

2

albanese percorso

More magazines by this user
Similar magazines