Taules i index - Ajuntament de Terrassa

web.terrassa.org

Taules i index - Ajuntament de Terrassa

ÍNDEX

1. Introducció

2. Taules

Taula 1. Llegenda segons codificació local

Taula 2. Llegenda segons codificació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Taula 3. Llegenda segons la classificació de la Directiva Hàbitat (92/43/CE i 97/62/CE)

Taula 4. Correspondència de codis amb la llegenda local

Taula 5. Correspondència de codis amb la llegenda del DMA

Taula 6. Correspondència de codis amb la llegenda de la Directiva Hàbitat

Taula 7. Superfícies segons llegenda local

Taula 8. Superfícies segons llegenda del DMA

Taula 9. Superfícies segons llegenda de la Directiva Hàbitat

Taula 10. Notes realitzades al camp

Taula 11. Observacions a les fotografies realitzades al camp

Estudi de la vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de Terrassa (segons la Directiva 92/43/CE i la Modificació 97/62/CE)

3. Plànols

3.1 Plànols de situació

Plànol 1 Situació

Plànol 2 Àmbit de l’estudi. Sòl no urbanitzable al terme de Terrassa

NaturGest, SL., CIF: B-60339579, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 25855, foli 168, full B-96086, inscripció 4a de gener de 1997. Domicili a la Ctra. de Manresa, núm. 6, 2on, 08251, Santpedor (Barcelona). Telèfon: 93 827 22 65; Fax: 93 827 24 58; correu electrònic: naturgest@naturgest.es

Plànol 3

3.1 Detall de les ortofotos emprades en el treball de camp. Color

3.2 Detall de les ortofotos emprades en el treball de camp. Blanc i negre

Plànol 4 Xarxa viària i Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac

Plànol 5 Localització de les fotografies realitzades durant el treball de camp

3.2 Plànols de síntesi a escala 1/50.000

Plànol 6 Boscos d’aciculifolis

Plànol 7 Boscos d’esclerofils

Plànol 8 Afloraments rocallosos

Plànol 9 Bosquines, brolles i matollars

Plànol 10 Conreus, guarets, erms i espais amb recobriment vegetal molt antropitzat

Plànol 11 Medi aquàtic i vegetació de ribera

Plànol 12 Prats

Plànol 13 Hàbitats artificialitzats

Plànol 14 Hàbitats del sòl no urbanitzable del terme de Terrassa segons codificació local

Plànol 15 Hàbitats segons el Departament de medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Plànol 16 Hàbitats inclosos en la Directiva Europea 92/43/CE i 97/62/CE

3.3 Plànols de detall a escala 1/4.000

Plànol 17 Hàbitats del sòl no urbanitzable del terme de Terrassa, segons codificació local. Detalls.

Consta de 65 fulls a escala 1/4.000.


Taula 1: Llegenda segons codificació local

1-Boscos d'aciculifolis.

1.1Boscos de pi pinyer (Pinus pinea).

1.11 Pi pinyer.

1.12 Pi pinyer amb alzina (Quercus ilex) i pi blanc (Pinus halepensis).

1.13 Pi pinyer i pi blanc.

1.2Boscos de pi blanc.

1.21 Pi blanc.

1.22 Pi blanc amb pi pinyer i alzina.

1.23 Pi blanc amb alzina.

1.24 Pi blanc amb alzina i roure.

1.25 Pi blanc amb alzina i pi pinyer.

2-Boscos d'escleròfils.

2.1 Alzina.

2.2 Alzina amb roure martinenc (Quercus humilis), pi pinyer i pi blanc.

2.3 Alzina amb pi blanc.

2.4 Alzina sobre brolla de bruc (Erica arborea) i argelaga.

2.5 Alzina amb pi blanc i lledoner (Celtis australis) dispers.

2.6 Alzina i roure sobre bardissa, amb pollancres (Populus nigra) i om (Ulmus minor)

dispers.

2.7 Alzina amb pi blanc sobre bardissa.

2.8 Roure amb alzina.

2.9 Alzina amb roure i pi blanc.

3-Afloraments rocallosos.

3.1 Conglomerats.

3.2 Cingleres margós-argiloses.

4-Bosquines, brolles, matollars i vegetació similar.

4.1Bosquines.

4.11 Bosquina de pi blanc.

4.12 Bosquina de pi blanc i alzina en colonització.

4.13 Bosquina d'alzina, càdec (Juniperus oxycedrus) amb alguna savina (Juniperus

phoenica) .

4.14 Bosquina d'alzina i roure, sobre una brolla de bruc i argelaga (Genista scorpius).

4.15 Bosquina d'olivera (Olea europaea), alzina i ginesta vera (Spartium junceum).

4.2Brolles.

4.21 Brolla d'argelaga amb ginesta i llentiscle (Pistacia pentiscus).

4.22 Brolla d'argelaga amb roldor i pi blanc, garric (Quercus coccifera) i roure.

4.23 Brolla d'argelaga amb ginesta.

4.24 Brolla de bruc amb argelaga i pi blanc.

4.25 Brolla de bruc i argelaga.

4.26 Brolla de romaní (Rosmarinus officinalis) amb alzina i roure de

rebrot.

4.27 Brolla de romaní amb estepa, càdec i llentiscle.

4.28 Brolla de romaní amb argelaga.

Estudi de la vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de Terrassa (segons la Directiva 92/43/CE i la Modificació 97/62/CE)

4.3Matollars.

4.31 Matollar d'alzina, arboç (Arbutus unedo) i càdec.

4.32 Matollar d'alzina, roure i esbarzer (Rubus ulmifolius).

4.4Altres.

4.41 Garrigues de coscoll i argelaga.

4.42 Bardissa d'esbarzer.

4.43 Ginestar de ginesta vera.

4.44 Bardissa de roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer amb pi blanc.

4.45 Timoneda.

4.46 Timó (Thymus vulgaris) amb estepa.

4.47 Bardissa de roldor amb argelaga.

5-Conreus, guarets, erms i espais amb recobriment vegetal molt antropitzat.

5.1Conreus herbacis.

5.11 Herbacis de secà.

5.12 Horta.

5.13 Herbaci de secà amb feixes.

5.2Conreus arbustius i arboris.

5.21 Arbustiu de secà.

5.22 Arbori de secà.

5.23 Oliveres.

5.24 Ametllers (Prunus dulcis).

5.25 Oliveres i ametllers.

5.26 Vivers.

5.3Guarets.

5.31 Camps de conreu abandonats o en guaret.

5.4Erms.

5.41 Erms, sòl trepitjat, denudat.

5.5Recobriment vegetal molt antropitzat.

5.51 Canyar (Arundo donax).

5.52 Robínies (Robinia pseudoacacia).

5.53 Eucaliptus (Eucalyptus sp.).

5.54 Parcs i jardins.

5.55 Plantació d'alzines formant jardí.

5.56 Robinia i ailants amb altres sp. al·lòctones de jardineria.

5.57 Ailants (Ailanthus altissima).

6-Medi aquàtic i vegetació de ribera.

6.1Medi aquàtic.

6.11 Riu o torrent mediterrani canalitzat amb formigó i llera de graves.

6.12 Riu o torrent mediterrani amb substrat de graves.

6.13 Areny fluvial amb vegetació no especialitzada.

6.14 Petits embassaments.

6.15 Llacunes artificials.

6.2Vegetació de ribera.

6.21 Àlbers (Populus alba).

6.22 Pollancre amb pi blanc i ginesta.

6.23 Pollancres.

6.24 Àlbers amb pollancres sobre bardissa.

6.25 Salzeda.

6.26 Salzeda amb pollancres.

7-Prats.

7.1 Prats secs amb anuals i timó.

7.2 Prats secs amb anuals, ripoll (Oryzopsis miliacea), gramínies i olivarda

(Inula viscosa).

7.3 Herbassar amb falguera.

7.4 Vegetació ruderal i arvense.

8-Hàbitats artificialitzats.

8.1Eixos viaris.

8.11 Ferrocarril.

8.12 Carreteres.

8.13 Camins.

8.2Infraestructures tècniques.

8.21 Subestacions elèctriques.

8.22 Altres infraestructures.

8.23 Depuradores.

8.3Habitatges.

8.31 Masies.

8.32 Habitatges aïllats o agrupats.

8.33 Edificacions en runes.

8.4Instal·lacions agro-ramaderes.

8.41 Granges.

8.42 Edificació agrícola.

8.43 Bassa de purins.

8.44 Bassa o dipòsit artificial d'aigua.

8.5Extractives i abocadors.

8.51 Dipòsits de terres.

8.52 Dipòsits de runes.

8.53 Dipòsits de residus no autoritzats (abocaments).

8.54 Activitats extractives en funcionament.

8.55 Activitats extractives en desús.

8.6Activitats diverses i indústries.

8.61 Activitats comercials i indústries diverses.

8.62 Activitat industrial abandonada.

8.63 Golf.

8.64 Hípica.

8.65 Ferrovellers.

8.7Horts.

8.71 Edificacions dels horts.

8.72 Superfície de conreu i lleure dels horts.

100 Sòl urbà i urbanitzable

Terme municipal no cartografiat

NaturGest, SL., CIF: B-60339579, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 25855, foli 168, full B-96086, inscripció 4a de gener de 1997. Domicili a la Ctra. de Manresa, núm. 6, 2on, 08251, Santpedor (Barcelona). Telèfon: 93 827 22 65; Fax: 93 827 24 58; correu electrònic: naturgest@naturgest.es


Taula 2: Llegenda segons codificació del Departament de Medi

Ambient de la Generalitat de Catalunya

24 Aigües corrents.

24.3 Arenys fluvials.

24.31 Arenys fluvials sense vegetació.

24.32 Arenys fluvials amb vegetació esparsa.

31 Bosquines i matollars de muntanya i d'ambients frescals de terra baixa.

31.8 Bosquines, matollars i herbassars generalment preforestals o postforestals.

31.891 Bardisses amb roldor (Coriaria amyrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),...de

terra baixa (i de l’estat gemontà).

32 Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis.

32.B Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització.

32.1 Màquies i altres bosquines altes

32.1131 Màquies d'alzinar (Quercus ilex), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya

mediterrània.

32.2 Bosquines i matollars termòfils mediterranis.

32.211 Garrigues d'ullastres (Olea europaea var. sylvestris) i llentiscle (Pistacea

lentiscus), de les terres mediterrànies càlides.

32.214 Garrigues dominades per argelaga negra (Calicome spinosa), de les

contrades mediterrànies càlides.

32.2191 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), de les contrades mediterrànies

càlides.

32.2D Altres menes de garrigues de les contrades mediterrànies càlides.

32.4 Bosquines i matollars calcícoles mediterranis.

32.42 Brolles dominades per romaní (Rosmarinus officinalis), calcícoles, de terra

baixa.

32.4811 Argelagars (matollars de Genista scorpius) calcícoles, de terra baixa i de la

muntanya mitjana.

32.4D Timonedes dominades per cistàcies baixes (Helianthemum syriacum, H.

Hirtum,... Fumanaericoides, F. Thymifolia)

34 Prats (i altres formacions herbàcies) basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya

mitjana.

34.6 Prats alts mediterranis.

34.6321 Prats oberts amb dominància de ripoll (Oryzopsis miliacea), dels camps

abandonats, terres remogudes, ...de terra baixa.

41 Boscos caducifolis, planifolis.

41.7 Rouredes submediterrànies.

41.714 Boscos de roures (Quercus humilis, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q.

ilex), de la terra baixa.

42 Boscos aciculifolis.

42.8 Pinedes mediterrànies.

42.8315 Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de

bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana.

42.8413 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o

garrigues d'alzinar o de carrascar.

42.8417 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc llenyós.

Estudi de la vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de Terrassa (segons la Directiva 92/43/CE i la Modificació 97/62/CE)

44 Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits.

44.1 Comunitats dominades per Salix sp.

44.1412 Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana.

44.6 Alberedes i altres boscos de ribera mediterranis.

45 Boscos esclrerofil·les.

45.3 Alzinars i carrascars.

45.3121 Alzinars de terra baixa, catalano-occitans.

45.3122 Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q.x cerrioides, Q. pubescens), de

terra baixa i de l'estatge submontà.

45.3123 Alzinars amb pins (Pinus sp) de terra baixa.

45.321 Bosquets d'alzines (Quercus ilex) que colonitzen ambients calents i sovint

rocosos de la muntanya mitjana.

53 Vores d'aigua i hàbitats inundables.

53.6 Canyars i formacions anàlogues.

53.62 Canyars (d'Arundo donax), de vores d'aigua.

62 Roques i codines (no litorals).

82 Conreus herbacis.

82.1 Conreus herbacis intensius, sense vegetació natural intercalada.

82.11 Conreus herbacis intensius (cereals, farratges,...) que cobreixen

uniformement grans superfícies.

82.12 Conreus herbacis intensius (hortalisses, flors,...) disposats en mosaic, sense

vegetació natural intercalada.

82.2 Conreus herbacis intensius amb bandes de vegetació natural intercalades.

83 Conreus llenyosos i plantacions d'arbres.

83.1 Conreus arboris.

83.11 Camps d'oliveres (Olea europaea subsp. europaea).

83.14 Camps d'ametllers (Prunus dulcis).

83.2 Conreus arbustius.

83.3 Plantacions d'arbres.

83.322 Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp).

83.3252 Plantacions d'altres arbres planifolis.

83.4 Vivers de plantes llenyoses.

85 Parcs urbans i jardins.

85.2 Petits parcs i places.

85.3 Jardins i horts casolans.

86 Àrees urbanes i industrials.

86.2 Viles i pobles.

86.3 Àrees industrials actives.

86.4 Àrees industrials abandonades i altres espais colonitzables per comunitats

seminaturals.

86.412 Graveres.

86.42 Munts de runa i d'escòries.

86.43 Vies i nusos de comunicacions i altres espais oberts.

86.7 Àrees revegetades.

87 Camps abandonats, ermots i vegetació ruderal.

87.1 Conreus abandonats.

87.2 Comunitats ruderals.

87.21 Comunitats ruderals de terra baixa.

89 Hàbitats aquàtics artificialitzats.

89.2 Aigües dolces.

89.23 Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles, ...grans canals i estanys

ornamentals.

89.24 Basses i estacions depuradores d'aigües residuals.

Taula 3: Llegenda segons la classificació de la Directiva Hàbitat

(92/43/CE i 97/62/CE)

9540 Pinedes mediterrànies, naturals o antigues, de pi blanc (Pinus halepensis)

i de pi pinyer (Pinus pinea).

9340 Alzinars i carrascars.

92AO Salzedes, alberedes (i omedes) mediterrànies.

NaturGest, SL., CIF: B-60339579, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 25855, foli 168, full B-96086, inscripció 4a de gener de 1997. Domicili a la Ctra. de Manresa, núm. 6, 2on, 08251, Santpedor (Barcelona). Telèfon: 93 827 22 65; Fax: 93 827 24 58; correu electrònic: naturgest@naturgest.es


Taula 4: Correspondència de codis amb la llegenda local.

Codi Codi Codi Codi Codi Codi Codi Codi Codi

Local DMA Hàbitats Local DMA Hàbitats Local DMA Hàbitats

1.11 42.8315 9540 4.32 32.1131 9340 6.23 44 --

1.12 42.8315 9540 4.41 32.2191 -- 6.24 44.6 92AO

1.13 42.8315 9540 4.42 31 -- 6.25 44.1412 92AO

1.21 42.8417 9540 4.43 31.891 -- 6.26 44.1412 92AO

1.22 42.8413 9540 4.44 31.891 -- 7.1 34.6 --

1.23 42.8413 9540 4.45 32 -- 7.2 34.6321 --

1.24 42.8413 9540 4.46 32.4D -- 7.3 31.8 --

1.25 42.8413 9540 4.47 31.891 -- 7.4 87.21 --

2.1 45.3121 9340 5.11 82.11 -- 8.11 86.43 --

2.2 45.3122 9340 5.12 82.12 -- 8.12 86.43 --

2.3 45.3123 9340 5.13 82.2 -- 8.13 86.43 --

2.4 45.321 9340 5.21 83.2 -- 8.21 86.3 --

2.5 45.321 9340 5.22 83.1 -- 8.22 86.3 --

2.6 45.3122 9340 5.23 83.11 -- 8.23 86 --

2.7 45.3123 9340 5.24 83.14 -- 8.31 86 --

2.8 41.714 -- 5.25 83.1 -- 8.32 86 --

2.9 45.3122 9340 5.26 83.4 -- 8.33 86 --

3.1 62 -- 5.31 87.1 -- 8.41 86 --

3.2 62 -- 5.41 87 -- 8.42 86.5 --

4.11 32.B 9540 5.51 53.62 -- 8.43 86 --

4.12 32.B 9540 5.52 83.3252 -- 8.44 89.23 --

4.13 32.1131 9340 5.53 83.322 -- 8.51 86 --

4.14 32.1131 9340 5.54 85.2 -- 8.52 86 --

4.15 32.211 -- 5.55 83.3 -- 8.53 86 --

4.21 32.4811 -- 5.56 83.3252 -- 8.54 86 --

4.22 32.4811 -- 5.57 83.3252 -- 8.55 86.4 --

4.23 32.4811 -- 6.11 24.31 -- 8.61 86.3 --

4.24 32.2D -- 6.12 24.31 -- 8.62 86.4 --

4.25 32.2D -- 6.13 24.32 -- 8.63 86 --

4.26 32.42 -- 6.14 89 -- 8.64 86 --

4.27 32.42 -- 6.15 89 -- 8.65 86.3 --

4.28 32.42 -- 6.21 44.6 92AO 8.71 85.3 --

4.31 32.1131 9340 6.22 44 -- 8.72 85.3 --

Estudi de la vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de Terrassa (segons la Directiva 92/43/CE i la Modificació 97/62/CE)

Taula 5: Correspondència de codis amb la llegenda del DMA.

Codi

Codi

Codi Codi

Codi

Codi

DMA

Local

Directiva DMA

Local

Directiva

24.31 6.11,6.12 45.321 2.4, 2.5 9340

24.32 6.13 53.62 5.51

31 4.42 62 3.1, 3.2

31.8 7.3 82.11 5.11

31.891 4.43. 4.44, 4.47 82.12 5.12

32 4.45 82.2 5.13

32.1131 4.13, 4.14, 4.31, 4.32 9340 83.1 5.22, 5.25

32.211 4.15 83.11 5.23

32.2191 4.41 83.14 5.24

32.2D 4.24, 4.25 83.2 5.21

32.B 4.11, 4.12 9540 83.3 5.55

32.42 4.26, 4.27, 4.28 83.322 5.53

32.4811 4.21, 4.22, 4.23 83.3252 5.52, 5.56, 5.57

32.4D 4.46 83.4 5.26

34.6 7.1 85.2 5.54

34.6321 7.2 85.3 8.71, 8.72

41.714 2.8 86 8.23, 8.31, 8.32,8.33, 8.41, 8.43,

8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.63, 8.64

42.8315 1.11, 1.12, 1.13 9540 86.3 8.21, 8.22, 8.61, 8.65

42.8413 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 9540 86.4 8.55, 8.62

42.8417 1.21 9540 86.43 8.11, 8.12, 8.13

44 6.22, 6.23 86.5 8.42

44.1412 6.25, 6.26 92AO 87 5.41

44.6 6.21, 6.24 92AO 87.1 5.31

45.3121 2.1 9340 87.21 7.4

45.3122 2.2, 2.6, 2.9 9340 89 6.14, 6.15

45.3123 2.3, 2.7 9340 89.23 8.44

Taula 6: Correspondència de codis amb la llegenda de la Directiva Hàbitat.

Codi

Codi

Codi

Directiva

Local

DMA

9340 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9,4.13, 4.14, 4.31, 4.32 32.1131, 45.3121, 45.3122, 45.3123, 45.321

9540 1.11, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 4.11, 4.12 32.B, 42.8315, 42.8413, 42.8417

92AO 6.21, 6.24, 6.25, 6.26 44.1412, 44.6

NaturGest, SL., CIF: B-60339579, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 25855, foli 168, full B-96086, inscripció 4a de gener de 1997. Domicili a la Ctra. de Manresa, núm. 6, 2on, 08251, Santpedor (Barcelona). Telèfon: 93 827 22 65; Fax: 93 827 24 58; correu electrònic: naturgest@naturgest.es


Taula 7: Superfícies segons llegenda local.

Codi Sup. % % Codi Sup. % % Codi Sup. % %

Local ha Snu total Local ha Snu total Local ha Snu total

1.11 10,77 0,24 0,15 4.32 3,69 0,08 0,05 6.23 2,59 0,06 0,04

1.12 25,97 0,57 0,37 4.41 8,05 0,18 0,11 6.24 3,16 0,07 0,05

1.13 22,08 0,49 0,32 4.42 45,96 1,01 0,66 6.25 0,10 0,00 0,00

1.21 2,25 0,05 0,03 4.43 16,20 0,36 0,23 6.26 0,15 0,00 0,00

1.22 1.010,14 22,26 14,42 4.44 18,61 0,41 0,27 7.1 19,55 0,43 0,28

1.23 607,43 13,38 8,67 4.45 5,55 0,12 0,08 7.2 160,11 3,53 2,29

1.24 183,14 4,04 2,61 4.46 1,31 0,03 0,02 7.3 0,10 0,00 0,00

1.25 37,10 0,82 0,53 4.47 16,71 0,37 0,24 7.4 20,07 0,44 0,29

2.1 0,66 0,01 0,01 5.11 469,75 10,35 6,71 8.11 7,60 0,17 0,11

2.2 123,59 2,72 1,76 5.12 38,74 0,85 0,55 8.12 35,48 0,78 0,51

2.3 178,22 3,93 2,54 5.13 12,91 0,28 0,18 8.13 1,84 0,04 0,03

2.4 25,94 0,57 0,37 5.21 1,10 0,02 0,02 8.21 5,40 0,12 0,08

2.5 0,77 0,02 0,01 5.22 49,81 1,10 0,71 8.22 3,14 0,07 0,04

2.6 9,41 0,21 0,13 5.23 24,72 0,54 0,35 8.23 0,05 0,00 0,00

2.7 0,69 0,02 0,01 5.24 2,83 0,06 0,04 8.31 19,56 0,43 0,28

2.8 6,42 0,14 0,09 5.25 63,17 1,39 0,90 8.32 36,93 0,81 0,53

2.9 118,78 2,62 1,70 5.26 1,93 0,04 0,03 8.33 0,51 0,01 0,01

3.1 32,38 0,71 0,46 5.31 217,17 4,79 3,10 8.41 8,14 0,18 0,12

3.2 0,31 0,01 0,00 5.41 29,58 0,65 0,42 8.42 2,20 0,05 0,03

4.11 1,38 0,03 0,02 5.51 27,74 0,61 0,40 8.43 0,25 0,01 0,00

4.12 1,37 0,03 0,02 5.52 0,63 0,01 0,01 8.44 0,92 0,02 0,01

4.13 232,26 5,12 3,32 5.53 0,11 0,00 0,00 8.51 9,33 0,21 0,13

4.14 125,46 2,76 1,79 5.54 3,91 0,09 0,06 8.52 26,08 0,57 0,37

4.15 0,43 0,01 0,01 5.55 0,58 0,01 0,01 8.53 7,79 0,17 0,11

4.21 19,20 0,42 0,27 5.56 2,60 0,06 0,04 8.54 79,12 1,74 1,13

4.22 12,01 0,26 0,17 5.57 0,44 0,01 0,01 8.55 11,84 0,26 0,17

4.23 11,73 0,26 0,17 6.11 6,67 0,15 0,10 8.61 27,93 0,62 0,40

4.24 0,70 0,02 0,01 6.12 13,98 0,31 0,20 8.62 1,18 0,03 0,02

4.25 0,62 0,01 0,01 6.13 9,58 0,21 0,14 8.63 1,54 0,03 0,02

4.26 3,80 0,08 0,05 6.14 0,76 0,02 0,01 8.64 6,10 0,13 0,09

4.27 1,29 0,03 0,02 6.15 2,93 0,06 0,04 8.65 1,42 0,03 0,02

4.28 1,32 0,03 0,02 6.21 0,52 0,01 0,01 8.71 0,03 0,00 0,00

4.31 4,95 0,11 0,07 6.22 5,00 0,11 0,07 8.72 122,47 2,70 1,75

TOTAL 4.538,46 100 64,80

Estudi de la vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de Terrassa (segons la Directiva 92/43/CE i la Modificació 97/62/CE)

Taula 8: Superfícies segons llegenda del DMA.

Codi Sup. % % Codi Sup. % %

DMA ha Snu total DMA ha Snu total

24.31 20,65 0,46 0,29 45.321 26,71 0,59 0,38

24.32 9,58 0,21 0,14 53.62 27,74 0,61 0,40

31 45,96 1,01 0,66 62 32,68 0,72 0,47

31.8 0,10 0,00 0,00 82.11 469,75 10,35 6,71

31.891 51,52 1,14 0,74 82.12 38,74 0,85 0,55

32 5,55 0,12 0,08 82.2 12,91 0,28 0,18

32.1131 366,35 8,07 5,23 83.1 112,98 2,49 1,61

32.211 0,43 0,01 0,01 83.11 24,72 0,54 0,35

32.2191 8,05 0,18 0,11 83.14 2,83 0,06 0,04

32.2D 1,32 0,03 0,02 83.2 1,10 0,02 0,02

32.42 6,41 0,14 0,09 83.3 0,58 0,01 0,01

32.4811 42,94 0,95 0,61 83.322 0,11 0,00 0,00

32.4D 1,31 0,03 0,02 83.3252 3,68 0,08 0,05

32.B 2,75 0,06 0,04 83.4 1,93 0,04 0,03

34.6 19,55 0,43 0,28 85.2 3,91 0,09 0,06

34.6321 160,11 3,53 2,29 85.3 122,50 2,70 1,75

41.714 6,42 0,14 0,09 86 195,38 4,31 2,79

42.8315 58,81 1,30 0,84 86.3 37,89 0,83 0,54

42.8413 1.837,81 40,49 26,24 86.4 13,02 0,29 0,19

42.8417 2,25 0,05 0,03 86.43 44,92 0,99 0,64

44 7,59 0,17 0,11 86.5 2,20 0,05 0,03

44.1412 0,24 0,01 0,00 87 29,58 0,65 0,42

44.6 3,68 0,08 0,05 87.1 217,17 4,79 3,10

45.3121 0,66 0,01 0,01 87.21 20,07 0,44 0,29

45.3122 251,79 5,55 3,59 89 3,70 0,08 0,05

45.3123 178,90 3,94 2,55 89.23 0,92 0,02 0,01

TOTAL 4.538,46 100 64,80

Taula 9: Superfícies segons llegenda de la Directiva Hàbitat (92/43/CE i 97/62/CE).

Codi

Sup. % %

Directiva

ha Snu total

9540 1.902,98 41,93 27,17

9340 823,05 18,13 11,75

92AO 3,92 0,09 0,06

TOTAL 2.729,95 60,15 38,98

NaturGest, SL., CIF: B-60339579, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 25855, foli 168, full B-96086, inscripció 4a de gener de 1997. Domicili a la Ctra. de Manresa, núm. 6, 2on, 08251, Santpedor (Barcelona). Telèfon: 93 827 22 65; Fax: 93 827 24 58; correu electrònic: naturgest@naturgest.es


Nota Informació

514-1 hi ha algun àlber

514-3 antena

514-4 conreu oliveres o un abocador clausurat

515-1 abandonat

606-1 2-3m de capçada bosquina

606-2 2-3m de capçada bosquina

606-3 al llarg del camí molta brossa i ferralla

606-4 bosc madur ben desenvolupat hi ha arboç de mida notable

607-1 hi ha algun pollancre aïllat

607-10 masia

607-11 masia

607-2 sec

607-3 guaret

607-4 golf

607-5 àrids

607-6 masia

607-7 jardineria

607-8 begudes

607-9 benzinera

608-1 masia

608-2 masia

608-3 hi ha algun pollancre i algun plataner

608-4 s'està fent moviment de terres

608-5 masia

608-6 anuals

608-7 hi ha algun pollancre i algun plataner

608-8 abandonat

608-9 abandonat

610-1 neteja recent

611-1 masia

611-2 de terres

612-1 benzinera

614-1 terres

614-2 hi ha cavalls

614-3 masia

614-4 hi ha algun avellaner

614-5 hi ha algun om

614-6 hi ha algun om i algun salze

614-7 abandonada

614-8 àlbers

614-9 ciutat

707-1 hi ha algun pollancre

709-1 amb algun roure martinenc

709-2 amb àlbers

709-3 lledoners

710-1 oliveres

712-1 plantat

712-2 masia

Estudi de la vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de Terrassa (segons la Directiva 92/43/CE i la Modificació 97/62/CE)

Nota Informació

714-1 amb algun pi pinyer i matolls

714-2 bastant pi blanc jove

714-3 bastant pi blanc jove

714-4 abandonada

NaturGest, SL., CIF: B-60339579, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 25855, foli 168, full B-96086, inscripció 4a de gener de 1997. Domicili a la Ctra. de Manresa, núm. 6, 2on, 08251, Santpedor (Barcelona). Telèfon: 93 827 22 65; Fax: 93 827 24 58; correu electrònic: naturgest@naturgest.es

More magazines by this user
Similar magazines