LA KANTO DE LA KOLOROJ

icxlm.org

LA KANTO DE LA KOLOROJ

))<

LA KANTO DE LA

KOLOROJ


Ru$a pomo, ruQa pomo,

Estas $i, estas Qi.

Pomo estas frukto,

pomo estas frukto.

Frukto, jes! Frukto jes!


Flava rozo, flava rozo,

Estas Qi, estas Qi.

Rozo estas floro, rozo estas floro.

Floro, jes, floro, jes.


Verda cedro, verda cedro,

Estas Qi, estas Qi.

Cedro estas arbo, cedro estas arbo.

Arbo, jes, arbo, jes.


Jupo, blua jupo,

estas Qi.

jupo estas

vesto, jes. vesto.


Nigra kato, nigra kato,

Estas Qi, estas Qi.

Kato estas besto, kato estas besto.

Besto, jes, besto, jes.


Blanka mevo, blanka mevo,

Estas Qi, estas Qi.

Mevo estas birdo, mevo estas birdo.

Birdo, jes,

birdo, jes.


Bruna tablo, bruna tablo,

Estas Qi, estas Qi.

Tabloestas

meblo, tablo estas meblo.

Meblo, jes, meblo, jes.


mo, Estas Qi, estas

o estas

fiSo.

jes.


OranQa pilkooranQa

pilko,

Estas Qiestas

gi.

Pilko estas ludilopilko

estas ludilo.

Ludilo, jes Ludilo jesl


Purpura ailto, purpura aUto.

Estas Qi, estas Qi.

Aito estas veturilo,

AIto estas veturilo.

Veturilo, jes, veturilo, jes.


An$enua Forko, an$enra Forko.

Esuas $i, esuas $i.

Fonko estas manQilo,

Fonko estas manQilo.

ManQilo, jes! ManQilo jes!


Ona ningo, ona ningo.

Esuas $i, esuas pi,

Ringo esuas ornamo,

ringo esuas ornamo.

Ornamo, jes, ornamo, jes.


Sur la Tero, bela Tero

Lo$as ni, kanbas ni.

Kune sun la Tero,

monda Familio.

Famili', Famili'.


KANTO DE LA KOLOROJ

Ru$a Pomo (uzu la francan melodion nFrere Jacques.")

A Red Apple (Use the French melody "Brother John'")

Ru$a pomo, ru$a pomo, Estas S, estas Si. (ruga = !gd, pomo = apple. estas = is, gi = it)

pomo estas frukto, pomo estas frukto, Frukto, jes, frtrkto, jes. (frukto = fruit, jes =

Jtsg)

Flava rozo, flava tozo, Estas $i, estas $i.

Rozo estas floro, rozo estas floro, Floro, jes, floro, jes'

Verda cedro, verda cedro, Estas $i, estas Si.

Cedro estas arbo, cedro estas &rb, Arbo, jes, arbo, jes'

Blua jupo, blua jupo, Estas Si, estas Si.

Jupo estas vesto, jupo estas vesto, Vesto, jes, vesto, jes'

Nigra kato, nigra kato, Estas $i, estas Si.

Kato estas besto, kato estas besto, Besto, jes, besto, jes'

(flava = yellolv, rozo = r@)

(floro = flower)

(verda = green, cedro : cedar)

(arbo = tree)

fiupo = skirt)

(vesto = sarment)

(nigra = black. kato = cat]

(besto = animal,/beast)

Blanka mevo, blanka mevo, Estas Si, estas Si. (btanka = white, mevo

Mevo estas birdo, mevo estas birdo, Birdo, jes, birdo, jes'

= sea sull)

Bruna tablo, bruna tablo, Estas $i, estas $i.

(tablo = table)

Tablo estas meblo, tablo estas meblo, Meblo, jes, meblo, jes. (meblo = piece of furniture)

Griza salmo, grwasalmo, Estas $i, estas Si.

Satmo estas fiSo, salmo estas fiSo, Fi3o, jes, fiSo, jes'

Oran$a pilko, oran$a pilko, Estas Si, estas Si.

Pilko estas ludilo, pilko estas ludilo,'Lutlilo, jes, ludilo, jes.

(griza = grgy, salmo = salmon)

(fiSo = flsD

(pilko : ball)

(ludas : plav)

Purpura atto, purpura atto, Esta^s $i, estas Si.

(purpura = purple)

A[to estas veturilo, atto estas veturilo, Veturilo, jes, veturilo, jes. (veturas = travel)

Ar$enta forko, arpenta forko, Estas $i, estas Si.

(argenta = silvercolored)

Forko estas forko estas man$ilo, Manfiilo, jes, manfrilo, jes. (mangas = egt)

-*gilo,

Ora ringo, ora ringo, Estas $i, estas $i.

(ora = eold+olored. ringo = rins)

Ringo estas orrru-o, ringo estas ornamo, Ornamo, jes, ornamo, jes. (ornarno = ornament)

Sur la Tero, bela Tero,

Lo$as ni, kantas ni,

Kune sur la Tero,

Monda familio, Farnili', famili'.

(On the Earth, beautiful Earth,

Live we, sing we,

Together on the Earth,

A world family, Family, familY.)

(La lasta strofo de 0i tiu monda kanto por infanoj estas verkita de Charlotte Kohrs.)

(The last verse of this world song for children has been written by Charlotte Kohrs.)

Similar magazines