La nostra experiència del reumatisme gonocòcic

taller.iec.cat

La nostra experiència del reumatisme gonocòcic

K6

I,A NOS'CRA F,XPERIi•JNCIA DEI. Rh:UMATISME

GONOCoCIC

DR5. .I . ALSINA I BOFILL i ('. JUS'C I BUS(ZIiN:TS

M-111 recollil i allillilzilt (,Is cilsos de I-elimalisl1w gollwqwic

ifl,-Iv^4siik it la Cliflicil Wdica R d(fralif cIS darn't's sis

Sumen I:z, (,iiliv 62 midalts cla.,^Sificills com it remilillics illgressals

(1111-aill ell milleix lellips, lil (plill ('()Sit (1611a ;II rellillillistile

golloc6cic (111il (k. f9 per celit eldn' In Iolalilal

dels rellmatisilles.

D'ailtiests malalls, 9 Ienieii de 20 ;1 :30 aiiys, fres passaven

Wil(Ilh-Slil, (dill i till llolll('^s ill-t-ibRVil ('1 10). IM IIIiIj(1l- parl (9)

crell dolles. I'levill, (1,1111 cil^z, (-it lols eg dellio"Iri'l till focus NO-

11orrilgic g-ellilal, que 1101116.,; en dos IllosIrilva 111111 ev(111166

aguda, (cervicilis, imexihs). l,m els casos cii qll^ lia eslat possihle

defelmillar itillh segurelat ]it data d'hifeceiC), aquesla

111111yallil, illlerv^!l millim, till illly^ Maxim, t1i anys,

Pol (11a, fit al Cot 11 em:aIllell I del hrot relillullic, ell qw1fre citso-;

allil precedil (1,1111 refredim-lent g-eneral imporlaid i vii viuc

eh-; ^;illlplome, illici^ils forell ('IS (I'lom illferci(') : h1)r(',

cidfreds, suors, ct-filli'llgiii, crehantamet-il. A(ltwsl quadro fou

(^Il 1, Is (^Ik hn,vissml I dom'I pils al hI-()1 po1iiIr1I-^'i1,i(' (11w ('11 1:1

re^41i) dids noAres millalls folt lit prillwril nmllifesliwn') 11(d proc6s

rolilmllic^ iultlesla collsl;,Ilwi^l I In similitild d(ds ^^implollws

poliarlictilars illicials, conslit1wixell lirl h-ol "11111111allwill cill-mlerishe

del rcllfllali,-^Ilw 'gollocelcie. La dislrihIwi6 (Vit(Im'slil

primera fase (,-, gviiin% sNnMv la makNa : lHAPImVinm, geflolls,

colzes, escapillo-hullierid ^ ('11 Ires, ca.,os, s,;Ifecth IiIIIII)6

la columna vertehm! i en (Ios ArNeWack! cowtknu"YL Wirob^

sempre ilqtje^,ds fell6illens arlicillars es redlwi.xell it (I('lor

^ sovilit, hi lia ima Hellgera limlefilC66 fugd(,^ ^ llolm,^s en

,res casos la illfilfrilci(t dels lekils periar(iculars lia persiAif


\ nvi, Coli de 110(

lur;uit 10 o 20 dies en diverses articulacions. En gairebe tots

.Is casos el proces ha tluedat redult it porlnissimes articulacinns

: en 2 casos, dues, in in resin it una sola..Aduesta articulacio

en In dual es fisa el prr_u'es, en 8 casos Ion el genoll, I

Id eolze i 1 In tihio;tstr

More magazines by this user
Similar magazines