Sajtószemle 2012.02.09. - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

Sajtószemle 2012.02.09. - Hargita Megye Tanácsa

xozEttTjNÁpllÁP lnM Évf 2/' (6194] sz]iM lló oDÁrÁM l rEJ

F

e


írÉrrrltnortÉs n csALA-GYltKossÁG ÜGYÉBEN

Huszonkét év börtön Lőrincznek

N4lnősített emberöjéséÍt huszonkét éV letöltendő börtönbüntetésre ítélte a HaÍqita l\,4eqVei

TörVényszék Lőrincz Bóbertet' bűnrészességért ]6 esztende]g kellbörtijnben ülnie l\4észáros

Józsefnek' A két elitét csa a Zsolt nél]aialÍalvialpolgáÍmest€í családjának hatezer lejes anyagi

és négyszázezer ejes eÍkölcs kétéíítést ke fizessen' !]' oldal

i:-!'.i444É-


iig!úlJMbsji u0 vdd dlÉi4y bÉ

lI

:ii.

rl

1,,

ll

iÍÉtEÍÍlnDETÉs A csALÁ_6Y|t(ossÁG ÚGYÉBEN

Huszonket év börtön Lőrincznek

Mindsísnsnbotiilfu ádhÜ90É

IÉl év lgldhondó bóíbnbúíle_

léslo ilóho a HaÍgila MeqYei

TöÍyáíyról lóÍine Bóbonó!

bJn'ds'al!dor' I6 !ílond.i!

lpllha inhun líiá M;9;lDs

Józsglnok' A lút .litóh csala

zsoli nóhai alíalvi alpol!áme}

leÍ Faládjámk halcre. lDje9

aDya!i ós íágysázozgÍ lejBs er

tólcai kánó'í&l k'l| fi z.ss.i'

].\]

.i\d6nd ]dúwL\1(d'uenú.lü

n.m l.h.'rl"nÍn lm]6

]c$ó] KüllnÜ l'iki bFa|Fé]


t Rmrn qtl',ó dlul lannd 1

l@'ad h&. A Iz.. jdrbr or

d*ú' íJújx.9 sb l(*Íat

bblll, . M.rcihavlr 'rlryi.ló b.jlnri

nlr lévó 'rl'm'n' h.]B.hedblu LÚ.b.n Bor

h"l' ...h, L#ú. i.r" I&'ÍL" Í".J'l.

Edlln a tudi{rlt hdyrB.lvl'bll

'...óld lxd9lL

arB.

lrt ir.synFlv'i.lc *dh.lc

.Inót k*lat u onrid Ulng|' ^ vrllr'

lahd'' BN'i nlaÚiJÍ u 6 Hld

|grFló rhu' E]:Á' óbbidil*.

iJri lAnúdE mr. .' él. l''l]].I

!ó nvMl]J& h.nn!' rhJv r Lkbhll.

B.t nJ.h'.- t9t!'b.. Sd..!."abrr

- fu.ér- fuó.ilorrú' H.ajb M..

gp Tu]crtl daalr u h,lvi íJ . í Éd.ióí r6ú.í!@ia''Í nd6lr]'r

s'dfu' l'oí' a E 6ÍóÉ ja''1 bll' l l. cilL LhoínF| -^ í..

ú' (DNIl-oNl'ö. '7&ÚÉaj] omr*ft' l(okóF ^ Lli!.óí.ílú.Lfi lall rMiüL r t6r

s !Ík GlüjJdúr r HlEin vlnF Gn&Ílü! lcEtab.n ( ')' lo3y !

n gy.l n ^) rJ!@ r L.lrbb 'oÍln l..nÉvó l'b.ly noüti !*bb!ésle Edó

nbyid!ó dbur hdÉt oI tlfu @rly.r lEl lusmlnios bF

nFlE d'al@!ó

F llm óE6ed (-). l

Edbéd 'rDh' il

'ÉB drlí ld6gE_

r lrnrm]nFt lElyi .ln.E&k r

'ét r uüJ*l(air nyiMnxúlnrlrbt

n! to!.píiri i.lr&Lí G rlol Llló

irályní { i]r4 m.rlúóL$Lri

a Ílhqút Ío'F.&rl élób.l.

Hr'ljo M.ay. Tsr.lbrl jil'tl L d

l'J'Ái L''d í{F.lt! dó ffidFr '}

rolrlq ÚLe nMl'lEbE g:lüd!.:r

dho.fu .llÉn É!od!úín'

oE,;6' nmk*dtl' úd. ollmphl

+o'wnFla E]ó Í&r&.Lt' yJ!

mbi l l.eéM'ó4To6' Koloa

ffi.lÉI4 9óló e'4!YíTrrÉ l','

lyitllún prl 'md}Tag.l rnd.]rc

zö' H:Jllu m.3}t kruldb fuFdrt|l

.ló u m.lyt pddrdn }dod6

*Md.L ffi u]í.t' úDl.vlnEü.nbninr

dhüL adsrc]t EátH.k

^

-d}" il.Fl'.dr . .& ''(.!"Ü'}d.

lE holyúi'* ÉlÉ::aor óiííá'* *

m3.aú ! Á pr*fu dL ö.lB L!

ÍtóeB 40 @ l.j'

'dá! ^ Él'lDer!

HrBlEMqy.T HrÍg]E M.xy.T l.á'rk ilrójjbfi irrójjbfi k'

h.| b€nyüJÚl' E] inl d.lmn&u f.r

mrb&ellmMndEc'br!'mlrFr


ELt0GÁoTAl( SZENTIGYHAZÁ l0El rcLÍsEGvmsET

millióból gazd;ílkodnak'

7

hrlélésre rendezkednek be

A! lsíalloz&l. V.l'mint a

*oln}vízolvozltd ruídsz.l ti_

ápil&ót lolíaÍát. omollotl kul

tlÍáli' valaminl ohaúsi ÍíóZ.

frónyók modM'álásín tgh.r

hanlsúlÍ srdn$cYháza óikor

L'!44r!l..-

silldJ; 1 UH]iÍál 29j o00

l!' q}pófulNil js d h' r

Í.nJdlcilúik i]l. hor.} Íob"

u, rudNkr m.ft"d((bcruh,.

l''' nlI_ i)']ll V l'LpÚln,l

Ím 5 MnB rlh $oEFhrr

Á l.don'o'bL ]Jo & h:b

DL ' i'úl!ou. I.nv .u lzon

t lLthlcn Gáhq 6 ; Á& FlJr

fii( i n.s).i lniNdl is |]po(

. liM l23 0m ].jr c]bor Áon

Ilidód6i }üz GlüjlÉj! ^ ú b.É

jc4it l hcló ]jtól *rcjád &

Jór& fuJb.takltkl' (É ,tt] dÍ '

ki' kinónl(dt.k d v{fus úó

^ '{-

9{id &í]'oz!1ll b3 000 mrg

l.i ill E .*aerc' Á Hsn "jz.

hjldáÍ' é ]


PÁLYí2Á1 lErHiVÁs

aooyatáldGt éló s.mályot únooatási pfuqÉmla ' 2012{s óuo

it.-@,.k,.ta,,4-.t,. H sE M.sxTJnn!.

LtcÉ] rcnddtd' lnlAlh m.g].

hbAűnln't' rúAúrln'r' rA] iTIé\LLLE1 rcnddrd' rcnddtd' rnlglh fulglh .( h.gy.

'alné\iLgg:)

kruki.n foat rUtr .lo no.l).L gondoz$n eikorcdott a(

vakl' ql:;ú].nl,].pk!ányo]{ {lig)h'rl(

Á 7í l' $ ac clól.lnYzoÜ k.ft.östc a{000lei

B.: ál, Úknnaó rl^;lhló: *afuol,lú ó rnn| salahrn

, .^. i\,k" a263-ia7r\a/rja3, r'ntit: kktu;aaadEc@

hdry,-i11,,'rk-hr d uÚuh,,ghnq).tu hrrl'Pat.

,t úlü-lktahn h , //u! u h. dw&l? |ó/prh'ulot


NtueneegyJo 0ontes

E!r.ú]n n,ó!! &2l' ,nl

,' pD| t1!J 'DnÚni &Lrt

|Ln hl|,|nÉl Éfolúnr

[|

'ifuu dnr!' Pú Á\'L 'Á)

,Áfa'h}!dd. fu'nu,jl

4 ) lrÉ,]A

@wyl 'l|lhul d **L! u' -, É'l|l

lolz FtlRlriR 9- 6[nÖRTÖ(

Tdn M ir&i !,4t,],,at rt a.,,t"r&n, sud ,Lfu.,.h . u,-4.l .lnddl . ú

*ú abu&l. fun ktú/N Ld &1

'au.p .

lMlna nófub' ].!., rbc*.ffi lutr.li,l ,1r.

,n hdlú ].L,ú;. u}l 9]t,.a4.;l;h.l iril' k

rltnLet ,


lTln.ltiti nod. cy.t3yó. ú .frbü.ks' lliL válolúílbr

'yIl. 'okn lJlognnrl' ídn fu \uléni hlig

'.''hllloloí.MrB.llLu]l.c'(tB)r. 9.n'r'k|ó('t Í'

''l''l.' Frr'ul 'ubo^" M d' ljÍ.!v. hoAy) íó.;l

n.lyh.k lljpró l' onlomjn'/J' - a 'ddrog ol l.gJobb mi'o*gb.n

Dln(ull' H.g'ir.hld E3)íJ]d .' 'o''oó l'wo]s"l')' (. 'cg'k'. bÍ'

r Brb.'-Bolyri TudÓnlí'.ry('.h a',_ piobl{m4ul 'l,dodnl u ' .

c'.4yó'.nÍmik]óír lihdyddt tnózlod!_id.i{í Enn.!íd.kib.n

usoán - Fl.Ikrc b. M.kiJlnd Ó(khlnBoh íL(Btr('(kl lgzul.

Pol3lm$l( }.ddl lonÉLo l' m.lvn.t .l1 l('é'. l n/8r /oná8'

tójin' Mini szl.l.x.' il.sy*ül( Kisl Róbal tuÍilztikjbh já!üj mri.

égnz. .ltt núLódik .z r tuli'*itri Ldng9r|.mb*t lélték fd. oo1.

ól'o,l,' /md} prcsnn. gln;'kl'rclin' íontr''hoA/. ^ killó

.jÓ ';''ohk gokJ lrJ

'

4l.l rcdíLnrL' lllrHj ll [A/úl|:i.l d l

'.ml.ló

d. rln {.By.nil.g Cy(qrlbr llro. plosnm.rchrso!, hk(n 'Ay rlyrn

!Ídlnr| n' .V.nd.A|. Íolrd|uk {tkLL u b.lgulhM.l r l.nnnbr'

rÍ.l'.L.t éPPcn I jngBagül foly.

dÍllg n.n F* íoltosn.t .gy

'án hdyi alLlnb( üodr (s}abkónt

^l

'nlnÚb]n |)'l]. ntB (nytgő.n '

.gyú fót.Íj jig lríb]n' Á luÍ 'nkli

rodrliirt iit nrrEt.n t.arhuJr,

p.íi Hu'g.vón' illilv. 1 bu![sti

r^ NéPprÍt .l.]ruló üiiE G}t.'

.vón. n'k!ólon' F.brull ó{n nl

ió l l rLuló !]aj.. r Edrb' M.qFl

NépplÍt B'.gyó5z.nhl]dósi gsv.-

Íc' Á' r]rpkó qsol s'ód GrboÍ

vrlem'dl r h.lri íívdd dnókaa'

frÚnlljÍ te rldn^l'

'lIn.I( cíü Yllljlkdzó d B 6l| !{ts.xB' ^lrfun

r.m, h: 3 d v)trmnr t{r ctnuk


l]ólo'laszok ahkultak ki cyots

gyósontmiilós egyes ulcáin a

ledd déluláni és estiszélvihal

niafr A lúzoltók utca NYiÍ_dí_

ló felé várgló 9a|as.án olYan

tá9 is voh' ahol a hó magassi.

Jín!$y A|i,

t!,,.ii iit! ,{ri v.L. .r.1,.

,,1,,,. kJ, ",,r-r,.,, r,,r

r:;... .,,"r",r,, r,,. - ,

|i,t]!iv';ú, {v]l\ls

lhí]b ]99]'6{]okhNi

lJ húqh\? c/c( ü úV |h'on -

ullla ! Ko on6i f, rrfr q/

ln.l . ,., a, ,. ;.,

Ll r 'ai l' ÍL'\'

M nI Lisz]ÚüI.' íÍijJ] ]t!d,tU)

6rc c]rmot proLlúD.it i ]'ftü]tV

L B)-rri' ,r di fqlli d l(llcrt

:Jl,.,, r J.JJ!. .n, T

]]]Ítl l lo uLILiÚl 6

e t!e"n r tbb rar:r! r.

m]Drj 'i\uí !] o{] Rhij.odlt

FaNNÁ(ÁDAs0xÁT 0K0z0ÍT A VlHAB

IGt méter magas hótorlaszokalakultak ki

] l]st Á 'J r ),!m( fuh l l''oi i

ihtti!l.[LóL/(qJsn ! vüí

]i!Jr]!D .lC Doi oa loÍ].:.\

[ÍNi,[ i\ Ji!Ln|(]í o]]n(

C,.:,o..!.r lli

Fh'na lr iL] . Íol!

7Ú'h' rI]c !]H,L

Lr." r" :( r(.r,

]]!n]nhi no'( n, Í:)tr] \/

nr.,n:-..i1.,,. n i i!.r,.,

" '

i, ],. l ió;,-..i"

rl

: . c'! i

nlrnodl !i. ogirtir:,

rn o!!T( i,i-

'!L(f!15!i, ]illbÚ !D|Jd ] v]Lr ]]{' |oir

]]í(o]hnok i Li]l:.L,'ú o li.L]]

h I]k c\. !ú!ldúj l'aiJ'i

!L l'.]ru ,!]i 'urJ útlo

Di.ÍÚ nLktrVo| l4)!)Jdt

'iu Lóronr:, ü rijlo !j!(L]]t

riJ iJlin LEh,t rtotr.it3

(;FFnjitlj a5 GríqrótóLqrT\

]ó!nt nahin! áris it otn Yo]t

r lrrr ! J.rcqrrr (.r tr

L .r, l' , r rtr i.r (nn.

H;do ljkappNi Qr rnd( ur(

'i&ri


Nviltlloratotilttilo( .l t siú

nat a lózü.n ske.n'z'ln

m.lybÚí lösónil, holY Moy.li

llv.nt lanácao. lllváll.lt.

úqYúbt

' tanl6@L.k p.di!

ü.tilc hofi r6.a..a!.r.( &ir

tó döí6.r dfu' a. m utln

rl co s-r.o!'-d .r""r.

A -k.Lh.r.ÉIo*

.( l"d-i,rr' , Fr,ryo Ni.

dd( q' t kúu?o €dó6ét

lul hoDt dótrtÁ & lnrk kjKl@tr'E'

! 'BÚ r']mon,tn, ]

.ts"L "";. '-"."i' , r.l

]4Tr' úLcdódcLn 6r]n'rl

.!o&, lmmuil,l \il"L r

Jonb{] JóE'$ at lr.EuJ.sd

ldLd l€mgJruhEon'c]


Farsangfarlo lovas hóörömmel

szakítanánal a tól toltszgzon

jellooóvel a íooyo loEs.i' i.ov.

sabálú l.nd.zvónyt lóÍó!

rck lebruál urokó hótvé!óióE

Homoód|iitdón' Áz l' székelíól_

dj LoEs htsano íÚoÉmia naw.

jából kialatult' li'bb'k löólt ló

vontafia síVá@nyl' lzánhaíásl'

lóli díjÜ9Brási lovas íjászalot

lílhat majd a lózónsáe do a É

tD9.lók akál ki is ptóbálhalják a

Nomrorh Loitnd

, rltrlt@zo :tQl t


öBEGszl(A HAB0|TA MEGYE GÉPÁLLoMÁ Y

Elavult trakorpark

ilúy óvIal is id&óbb' 'llWh a HáÍqilá nólvób'n lor

qalDmbanl.Vó Il05 databo'ráklolállDmánvldbt minl

leld - dÚül ki a belúgYmiíbíó um adal.iból' xíóvo$

iál liálalatú, új fahon p.'lig laEly epan 1' dar+

A .úolrb]h@énodo$anilrdlnlol']loow

A

"l.'", -d.!l,.. .-[. . .L'.Jr. -' *-

,( \b.1"l'*l" ,-.l*ÉÍ" i

'..^{.J-"*' " -g.

u&m! EuILloJr.r o[! o aoqlJrj*' Lle[.ddmi

Lir ú]o|l í@1*n. 1 ]Ól]Lt] \Enny 6l]tfuktld


Jú!iushónapíolyamáíégYÍer

te é' idén csak eqy pálvá,ási

idó*albaíWdo{ mog a nalal

lazdat eliídulását olós'gili

112_os ós á léliq ón.lláló qa!

dasáqok piácta

'ótmó'ósd ü_

nooálo 14l.ds ifu ,l.dósá[.l

a lltozdo.!dásá!i Ívlink'dliüm

hívIák íál szalámh.rck a qa.

dát liqyelmét az udvaóelvszéli

gózb.n tisoÍ g'dfóruoolon

.ijtloI Íík u udnú.ly'.Li

Pxzdilkodók x maó*IdníÍj

r'mo9Ú''olircl s q.hno Dr'

L"-,; L.h.-iF.r-r " -.i'.

,!!r?rk.nbÜc A \oŐtdr

l' ii

^('ll v.nÍoÍ & P{llnotj kpviseló ^!al iÓdÁi álnl

gívíúr lóruóolon H dli

,AnJn5, r H:B, M.By.i M.

zdBüdőlA' ln( .i.i& Ü Kj'

6&t&i Ugyíök{B ig,zg ójr l

Júniusban indula 141.es

Á 91kd LÜ ÚÍjbbhk [dziil

lJl'''üo " g' zd'Ll rjmbo'K'

kg.9fu évi l5oo .uónl *r

ktntó l4l.s inÍazk.d&r .ntltc

lti ldri lrpdll HiÍAln ncAy.i

I r od"[n.Jd airs!pL B

Pjlr'tot lvúitonú b.' xmibijl

l70)Ullv n{nÚl!n.-li.

"'-i_'-'ü;''F-""'].,

] loE .,ópl ){{ Joníoli

9,lim[|aÚruru - óbb nft

l]0'3 n''L o cÚs l'(dd J!

nul l-2' kozN hidÜ m€A'

H onló idóyúhÍ !.lill sor

idón ] lin.l g'djl f!m!]:pldír

aoRUMol(oN TÁJÉ(oaArÍÁK A2

Egy dobása lesz idén a

KL]]d]]3oú tjmoqrti\oI NdLdt

tr , ,L ilbl óÍo

'l

un

r;,.h.h \.Á* ]-d tsJ,

JlLlodt\i oo'mgok f.hird.irijl

h!zL n'H B.rtulr' 5'. , 1

r*i,'"-q.-l*"n"q Jk

l"rcL


UDVABHELYszÉÚ MEzóGAzDÁszoloT

pályazni készülő gazdálcrak

Maíodú'ol!hÚiiok$iliv&dók

Eriistö!tel

H.ahLÁ a\lE l.hlmú

...u.'olÍ l. lo lLliki.'

laxsno'r us)-.|

'ar";r.4

l.;l mÍ tobb' ] n''oguoún

L.p.ol'ro'qndrpÍob..-" l

hrc . MLtr rbEr mnq',. rD

d.]t rc9(oL ''"JJ'g Íd.Úmo'

lontrrcndÍ..|h."A.ó'Arn]t.n(

}oqllmnoJd' ÚlA i l'ÉzcKí

üAl.ók{A ,ilo] íolyósitott tá

moqÍÍ o-XA.kbc_^"nbh'

..A s'dr r Íolloa1mhi!' Üik


MAoÉrNtl Jutlos cÁEÁÍ

Pénzt hozott

az összefogás

fu átl.tonlónti 4o l.j.! juE a. loc.k.límo! á' l.hivir!

ód.lúb.n immÍ hálon aW.!Y.dl.li on

lolia óssz! a ldlÜíiil& álllnúó|t . Mldáltfui Juhtar 'i

Eoy.rül.l. At.rcdÍány' r kolÁbbi nlllá hllY.fi

'ók ávi 60 l.j lorá!b.vona.'

'z.t

juh- & lt(l(.hrtókník jló úmog l'ok l.hlvrí

lÖr!]tr .!}E mly'Ll, .Edm.nF$aEsL foBl os

i rclau].l !'hü *VdlL' ] jr,1]JA9v] ]uhbÍrók Es

noftlh d tÁnrp ]rF n[ &d.uLqa4t shE cíLr'

MÜ]cli]. F *lmsfur M ]tF .h ] hlfun é!. .

'lJru slld


ltBvEnót sziMotT BE A cÁBlTAs

Felszentelik idén a Mária-utat

lffiLlúmftdulcjbjfr.s'!d.'Á's.eBi{óbl,g

{4Elá.id. i'nd í!L dffiL na6rl nÚn3

íáÍ1ól a Úv.dalyi.r.ído'c* 'm!fu eb! ^z d. l@.lil . r.lj r F_m

<'Í.dában' át iíólako3 dq rcJi6 Bldn@ljul

nuDlí batlolll . cltfu. NóMl. *(!!o 'lold mÍ múdEta ÚhiJ.

oEatb h Svlic!.n i.. nuF 'l}Ú @Dr lrgE IngFíő bfi.gnll]dÍ

k!úÉainat' tovabüí lözóloM lrlrId .q.!aI ú .grzEtrlq Ml

kcrilml. vóü lltólhd aúh'!'

holY b.tóh]n'* . ltófi ú..i !.i!&t fod;ú bilBlful al@}'

tÁ' óWd! ó!úLláh.' a. . sÉnl rljl dvÓülhól iii.ÍI( o!.n6i

Alcro.ndonlE.nn.Edr d]jd"" xolóhr'" o*ik' Xa.

rápdúÉl i &.ld! htb&ál_ fffu*la( ^ u'Í b.Áam r

Ér- lilBd.l . L!Úc .E'É Bdry- hdy^üú

".dI; n} h:ngofl d p&lc'!Í{F4 r

cJir dildi ipnde!' prrFh

A ^ íÉ[-s-i'r-k 'd-

PaelÍ tuuL.Gonloi r C

ögs jga 'B

'b' .!í Búsz'ój]

a ag!u,* . o.Lr&n ú]'h1B

6ea!F&í cElE l! .lhondE

ljb' z&! hogt nx{"UaaOw

Ior]ón&hh El]h d]}ú] bLIoI

6lidotrc rtil Dunl:ldr*J'e

20l l_ fudó Err_'

- U$.4rlJot lf, ú tln} e'

n}aijr:b.n ü{n.!lt!n fu ruló

& trirLÜ ! Íágoruló b.'.$ól'

lEgy báfu sldLnju+ ccElÉt

- A Ktulktut vatB z he.

toulllodn'.L d aoln. ' LdoÍk.

"d *!, "e*a", h"q,e...a.

5,l4v]\]Íh.Ilo


{drc(& hÓal 6b.lú5i'Io! !.

kdl4rdlbü A jIblbdq rE4'

d.maj éLÁ.n Ú fu:g !Ön 'yrí&

!o!J2!&"llj] r e;ni& ildá

N@dó.i fotildloj PÍo{m

r Níair'Út Id6l& ED.l loÉá

b.l'! .r!t dmnJ b'dfl ro.

h')s]l lcrlÉnz! 13 n:pc Dn;.

doxrnn bqh.t r kl.FDFF

rcnelv( ü rEh! Mrnr'l &

cJ"j.lyö r(o-( ryn í.!''

min Elje (&.rlr ^ rd'rr r &

L.''Ú Lháo'asd jIf h.n.l btr.

o'bj 2 mmuu5Jo:](

ho{y 'úon' óhú r ltt d

yjg'l 'dóql6T 2 in'ÉaénFib.i dolgo'

z,nl]. FrrIDI h&,l r É]nótdd

PEg]nmL fulÍoldon dod@'

^

tÍ fu\on b.6mubqr'lrq

hBi aAú üdn kfu.d:9

ú 1kjfi í.an uJjll A uilfu'

Hozirfu .Óúbbl' iogy b}

.cg!ó.d]td sjílm,l vén óbb

mbt ltun oruJ Dn [eoca,L

M]. fm.l ní. t lFnáRd

klm.di.inr, nL rbbri il hrry

.gv cl.krckdiosdÉn Yjxg{l

(EI(c) .nd'i'& u'1n ' oíloníI

dh,]&il furlÍ .Ed'Elot

r b.rlÁi fua ü.h'..r".';.i

ú Eün b.liü viÉli]dik dm.

i]-:

. b..*..!,É-l'"

'g}'

"gy

EI Ja,' .J'

'fufrn1turru.r]Il-rru

rdÍá:conÚ!z.a.'!ót7ele.'ni]n5']lddulH4hlll

ád]nlll d. nrthl ll úlbl.'' roíimn| !dí roid a[oP d

D.mL6l.ilrloDll'hb.z@oteU

MdíRl koffi].l' fu4lÚi' kfufuid.'&d pni o'!'ihd

iaE y lNbleé í*húü

!15'jld.tuLHÍBhtr

cnbÍLu d. dibult. @ 6fu!i oL

í h.ubÍ. . dlhllul & 6dLn _

ghrÚút| c6' u d..' 9t &E 'ry 1]'5'jd'H.diu


oMÁÍuÁr^ JÁnÍ Áu llír ELilöKE

Fasel elégedett volt a látottald


20D FtBRUÁR9.őUTÖRTÖK

lr.8

var

hargitarrépe

e

loÍ!ETlNAprAP|| (XxV)EVF 27 (rF4)szÁM ]óoLoALÁRÁItI]


K0VAcs ÍAMAs' A Z0NG0BlsTAÍAN0Nc

Napülág nélkül a billenryiknél

KoVács Tamás neve sokak szánáÍa isÍneÍősen csenghet: a N'4óÍa Ferenc Altalános lskola

tanLlója nem átóként sziiletett, de szabadidejében egyíe tóbb enelgiát íektet a klassz kus

Zongora Iorté ya nak e sajátításáÍa' Kitartó gYakorlásának köszönh€tően 20] ]'ben mintegy

kétszáz diák köziil elnyerte az országos BachJesztiválfődíját' idén ped g egy ú]abb

Veísenyle készü]. l i' oldnl


BeÍgeleq olyan lehelséles

zeÍésszel büszkéltedik

'ialal s,dLlvud!átholy' akil lin&

qasló oBdmánvolol mÜlaíák

íel .lmíll áv9khin xnv]ífr

Tamás neve sokak s'ánáÍa h'

mélós'í cgnqhet a l''lórc lF

rcn. Áhálános lslola lánuldi.

*ahadidejéún eqvrc

tiilb 'lloié'g .nerqiát létlcl a tlasz_

ízilDs zongotá íoÍtéhainak

ohajiÚl&áú' (i'áno !yaror

lisinaI köszóíh6tóáí 2011.

beÍ miDtaqy kátzáz diák kG

zúl elnyeíe az oEzáqos Bach_

í.srtivál íídiiál' idén Dediq

oqy úiabb VáE'nvlo lés,ü|n.k

okatóiával, (omdi-vass lza_

Á'Íal Jóisel

-_--

5j!ol.|rl Ícnd.Ll.ll Úll}4(

bl.rn nqElnr( rctr Kor{r

T1mísí!! tL'olúr fie]ljji Yen]

íiil urin adisnd lnii e' hrn

Eot' ].gycn * zo0gon' Íombin'

YlAr altá!.*y rscAó Íiidió Áu

íAyqlrlYi 9j!oEÍú Gh. r

l9'9 b.i 9ül.rtm' hétérd!;

(adrc nko]áit' nejJ dl Év.í

Í Bud:pőrcá' i \iLUt Ba

,hyiny Lrto nomr K o d

c).itu.lo hon,bin ro\Drrl

En!]mlnF( ]0l0L.n lokó

zórt l 6!lád szikcl}'ldvJhayrc'

Hl.évd loÍiLt' frill .By il_

tékhrnqgü.n póqőqrcft r

bill.Dtyúk t, gúlci eonnil é?

rcl


LInterjúlNTEfuÚ BoKon

Bár a r.vllyi óvór is oÉdí&

íwsíok tokiíli' iióÍ nó! 1óbb

cáh tí!óIt la' .avail p.di! ooY

.lánád'tál ünatíjá !lá'

n'ly d' m fubjd kö,:áq !á.

iál kiilrEólvBlóEángk kólBl a

lgl6r kóhi lgilBsztástg - 6s ÍBm

.últ, n.í vála9t&i ávbóÍ

vaDwnl' ErcdnóÍvahól ós

l.4ottól bósáh laDontml .

!óvidóti t l.!úlá6 Dol!áÚ6.

sÁNDoF PABAJDl PoIGABMESTEBBEI

Ertít, egészséget, partnerséget !

- ondóbó] 6 . nÉsi nnis

moR,d5J"l dLuJók l'1cid

6'5 Lj]Óm.Er5 jlJrl'Je]br!

Lirot&&. hn idan f.lvDML

lói 9*bén]r b.ÉidnL' r mú

lúlxtok iltélc l'' millió lc'E úg

ÁIójofxlYÁ ntrs'nolul Endc'

lör elM]i nwlám %J.Lbá

.lÉih -''r;.'-*.-n -.h-Á

Y:oj]Í'-*P.]:t1:9'"tr

2oD FEBRUÁR 9_ CSL-IToRToK


Bál a hvalyi áv.t as

nÍBsnol rokinÚ' idfu nó! 'rcdn' lölb

cáh tí.ólt ll' .lavail podi! lqY

3zánad.í.l tdnasíj. .ló.

.lr s ÍlÍ.id töaáo .}

iár kót óldó'ánal kó'd !

lól& köhi lóilÚí&rc - ór n.u

á,aí' m.rt ólatíási 6VboI

váqylnk' Endnányokdl ó.

l.Mbd b6!ólr Lputrlí'l .

ró9idári l.b!Úló. !ol0ád6.

Ál dnuí mindigú$/ ild l

n.k'üdnd'hoptrhrnnc

qy bl Ícl9 ;JJ r *g.rc

ii ún m' 'dn nag.fr éIrúnl hd.

hlq]órn Á n.h&6!L .ll. E

.ÉJ,írn'on(L k{Lm"mq r nq.

n, etud6l 5 ur kitum orl

;d *bb * l.F. Krt *

munr] Údn Evü íliíúlr

Lfud.

l ponjdi Íurdókofidffi rpl.

l&Í' o .Byb.n I .' l.g.s}!bb'

Mcr vs aÓlvúlt[f 1].1.

'Á1 16 .*) hids nJlnriLP hdt.

mó' And DolBIui iölüéhó &

Éilú&bo londoLodó dÉt

l loool.!'m nildJc.

'(óL .&é.i R.maLmli írun lcd.é_

iB' jú.'iÚb i]


Az if úságilakís-kervényezők is igényelhetnek

Áz iljúsáqi lakásl kéÍvéÍyé_

u ók álvihBÚI( Íéqiségponliukal

a s,Dciális lislála - ddnlólt a

székelyudvaúElyi pDlqáÍmes_

leÍi hivatal' Mildez pcdiq azl

jelcnli' hoqv a kilaÍohalon'

avaqv'ooiálisaí hátáíyos

h.lYzolú sránályBl nollell

eqy úFbb laloqótia. az ÁNl_s

laká áválóké is haÍcba szál!

hal az újonnaÍ ópüló csgÍohálj

gociális lakásolón Uqyai"

alko' Íem mellékes' hoqy

csaka janu& 3t' előn leadott

dosziékal Úeszik ligyelembo,

akitehít mosl ébtedl lel, idén

bnfusan nen iul íllami bé a_

At:r*ii;$l:l;íli

\rr,r rr \Nl 5 ,llr Lflc

(y;.ó]ld' vjÉnnj! llYd 9cm!

csÁKÁ REGl lRÁTcs0M0KAT BlBALJA( El

f g

I e.ltdrud\.1,.f ' lLldnor(o

r, -".i d"..*; "pn". dr,,

liílál$íin Gtrkxií|!il]L.LóÍ

szociális lakást

és hrddótjb]ínkÍdl tijéLo'

zódhÍiík Ió] is, hoty di

llm iri.o[kl rd 01ll;l ltdl

o.,]ig l0l nagy.dmatÜA(k

NljDiBelJ KÍJli[ tq .qltfi.

ió o j|ót*ii' Íiig i'lg hnokjól


n)aó!d' viólktán l.vó '.ma.

lJd.t h] rrÜn]l' pnyr?hnnJL

.]:lÚ Ir}Í ' B'6 f(llÍgil

hdn.l( ' ÍoünB l.lM| '{.íy

{tion']Ól(tr( J hClFÍÚ ő

n ruloÜull' híB) t ísrts

l]kjkll6.L YunlB[rÍs.k'

E!) s s}]lÚl] rl; i 'oJ'l

l rJ'

qóeL] oío4Jk' JlÍ6rl !

l]IÜi BBy t sDío]sr]Lb in

Sltrblt

ő l @ir]ÚÚ h'lÍrnp hJ'z

bj.l lo?óll. lrpunllrl 3Áj

ttitrtotud, e.nctFl

lÍln PdBnmd( hryrd

^

kó&olBjl'Íí.luBrl.| osjlyj'

nrt \aoóÉlól'l tr mqÍudfu L,

hoB) ÍindÚok' 'k'kÁNLj "j'

lnldl! '.r.Ddí.k' k.r.lt rdL

- MryJ !r, no ldh.L cl.

b'n]rl Jr 2 'duíA' kÁ.k - z

ublsó .IllÍj! ro1o .]qin W]r

- .z&r bdÓL.lnrl llnÜl dt

) lép{a s.úi m velt' jóq

Dindós..:y L.lí bl ldóni'

ldBy ffiilli na!.nbt rlrp

jli 'Ú {ítLlÉl 2 inEtrójrt'

Á !sh6É!L.' nrlrnv ,oEl

t u m{d Lfs.íIcni r tisi doní'éc

él ' ju.ió DlÁuznüü

*E!dh.rlnÉjru&' 'íli9.

Blr!'&o].k n}tzólnúl'Ílib

- n'diE 8*ó xr'nh' mjd .3y

aonl6 infofiüd& omr n.B|

ü 4úca rrj}BE n}Eá' )ru

@ó t{*Ea*ar fi*Flok Ei!

- z &Á!n. ltr Dlr'

m.bll ^haa ldr! hlr5he : *{.'

'u'

t'{ry:ó' .n.]m*n] :

ldiól LLdl - Ek I@r 'BL1

kóeols1la.Í.]ügyd.'i onú]y

c&l3 i.nuát 3l.

6l6íi látósk íónlt5í.k

Nm $! cély. vÚ nrt'

.lj m6t ébEd d. hoÍy llui

béi.!6ho' n(.b. jubi' nig

]í;9Í]l el. j:Íuft ]l .lóa

i.sFd. u!á!k knil 6ffhnb.'

HJ rchÍ \dJLi flot rd I.

l.i.í''s j[ rl!ú.kkbb].Ib'

nlnon r.ruls,; J hn\rnirr

6


Több

a tiidőg1'ulladás

Mridrcm az slduó hdi kÁM.

lgsing Íón muh h.l'n Hatqira

mgoÉbln á diágnBín'h ú

dóoyülládá'ot eim!' Bí Ea

aÍátryi!.n maqs' ! jánání.na

ilalatóság ge nt a nogbdt .

qg ésBk szána Úodóldl ónÍ.k

m


HoMonóoME n HUszÁrÉ4Eo

Marcius r5-re készülnek

H{sáEkadémián voíol ló!zl'

ámdbí ledi! voótó'óqi la_

ookat valas'totlák Valaminl

ÉUná ilok tanulásálal l]ó"

9ültr'k gl5ó nvilválos bánt.

l'rdrasJl(la a Bomoíidmo i

rcdt' mdy.k élérc óln$krt

k r n.v{(k l(, rodlltt p.dig

r Ycetól{g n.ggxvuiiírq Y}

l.h i hdóo&i Dli]etlto4to!

lnól,.ió-ná.].-JL-dilúlr

- IÍJ 5zombÍ6hi]oLÚ (t

, HoÜorcJmrnü Hu9.naÍ.d

}óhldn3ts). ih]d|í6loknrk

Dio.ta á!ldszrbdF{(n(!

ull'@ ul m.q ÁLso.Homo

.ÁJ-. a( l óiD.a Bobtrd

vnosallvi lclk&. F.lsó Homo

lódnc(té&t sz1bó Fc[nc' Kn'

Hofr úódmn.ilrtP(Jig jó 1

u' Í.l(l(l, o.-dk. ,i'n]aq.

60 FÍ< &lÍr un l.unkrbb

ruln.m-. HonoroJnrnrc.

Ío] nlitoI lo[ [i- (kpnl$rcl

"""Ji h,dl "L'h bull!.]( "

t*":.."ilit.'s" rt,*'.,

.ú.L -''v Htrszínkrdimiá.'

lml]'d BlvlnyoJÚdon rcn

d< .k n.s z 'd.D. rhol rok

h.^-,;p"--t.-,.*-.

tü!!. i'd{.kc LrPtunk rii

.lo^{o liouDl l.!L rn

i--* l.tls, .ri

.gÉtn 1 "tll"JL ]}Bzil.gFdls 9ó

'''il""i',-o',-*"u- 0".

h-.*" -Líl]."".:k - -,,,]

ng]ii' hu'íIdilok Rn]]n*,

k szi]lYc a oÍ.iús l'iunncP

, 5Ln[


f 1,5.'

írlö

19ll-bén

{95


sr

GIiI&lí! 2012. lébr!ár 9' I vll' évÍolyan' 27 sáÍl


Uj kezdet e5 fB[ílF!'t7,

a folytaiásra

Á angpédagóarslas a ryó9p.d.3Ú3

lsmét elkezdódiek a zene foglálkozésoka csiksze.eda Plzzeoktaiósl

KÓzpontbén' ahol már két csopoltban oktal]ák ze.éleazé!l \t. gyele.

keket a szines kottá módslerreL' A zenepedagócls szer nt az eddlg e élt

eledmények mmd€nképpen íolylalásÍ. _;(]l'mes_.k .:aritrr.]l .r: u l] .

ektkcldetén remé k. hoEV eszÍoVtatás

' '

ÁndÁíol l.lolábán

Zdilon zonélérdpú3 prdÉrl

É ul'jn ddm' a blkúm b

wzáói! 'j]nondb' ro 0oo hjl

I

nyomdnludnlktdts?onr ! rra0s.

Fdagfuu! '3 É' elmBdl'q a

b ! zen€!.dllÜPus A FoÉLt

!ófu[ak úid ) ] hUlgszüllld

lól ho&y d aÚr bo Ás dld

$sB szsinr o bk[r ro*Ld

dZqrrdaNx!B Á ioról tl6

neü'hgzejn,rdonzeDef,l


Pályázat fogyatékkal élők vá| líiására, táboroztatására

i! pÁlyÁzni lebd

'dén

'qyd.

samólFkmkszólóbYdk€ry

EéleLre PdlyázhabaL jogi

s,Éüólyi6á$é' ÉndglLezö'

'ókkal

dló BBnd]Jg[ gondozÁ

9€|€2Gk éhdbt igéoyll

b€nyúilot p'jlyázalok ótr

rsrdszes id'jn !o eze 16i. a

há bényülkn' (cslkÁzeredá

iroda) valaminl dekÚotr'kus

Íormában a salenonandma@

ófulnóblnaykiltjlldlpn]yá

zíi ú ap ábpjdí Ez E

'uw.

úlá 'aló, lglvsHa4ÍáMe

ma, rsrsron 0166 !ro0/803,

c-m3iL saramona,drea@


A régio kohásrul'i

- hangzott e a szerdá.

megtaított .siksom yó

tó értékelték a 20ir

l\lr"llxil"r;":l"H:.

EniÁnak igazgalóÉ kilsjlon

no4á3krúpdencja |6ilssz

lée'r€Lyie}úÉnJó].'jnrz

cÁlks4rddbán és szdkirlyud

larheN6n pÁldjul bbb mjnt 19o

3zgnó\ $z !ész' yfl 'ipu

3ak 3zolBáj iéilódÁsdl bizlo

Éiljá, hxBtr kdülük löbbe! i.

nénsbEági ds 3Ydioi 0!nb3

gg!!tL{!-#tl.-

\* u

] l| 8é!ándbk a catilás k0 Lónbózó ágazb Bt w4tói Bal.ól pb!

ben'dbbfupoö!8AáJ jl|an

rdé.dún8ede]dül

!

íébi]nv canEs munkdá|s E.

i. c]oon !' sokál

'ejlódkk

sz'3aéÍenb'en szdko)v-

dábatr póLd]jul jól núkódjk '

kdbgrállás(Eroviz{dbbl épülelél áhdeeykomplgmbb,

ryskd azonna' bvÁbbllidk az

sk*rek dMndó yidék{ejlB?

] bmÚábán' iA kúldnössbb immár jól mütddó Lépzéek


etnél l


Cs

íkszeredában

Á hetyi mdsmold!iui Állo.

volt a leghidegebb

(o(ón viha.6 e.éjí 32é' i3

Á2 óláléielzések' valamin!

Fokozottan

figyeljenek a di

Á vlsórnaDig 0lói!i0lloll

ilÉl }b4iú @$i íól.níol.

ü€.tdó ósdoLtdidFós€

iénet oda lokozdlln 3l8nin.

Unámkko kó.!' hog ou obó

ákokra

izünélékMne agsdjék 'z ud'

srmadúlo]Gl'LéóbpdiA

lÍbYdüliín !m rcL ohálá6'


Béremelést és pénzügyi

amnesztiát ígér az új kormány

_:É'-;

iir

tlt I * fbl}?**tfrul+liit#


1".,,,r,,r^',1

I rih

llha]aiúblDdd]i]l]L

nálra A!u k;níYb U

[.\ldlÉ A m!!r.*e[ebo

1

o]3?Ü!s s7oletser (ÚNPn) s

ia kéFzó D.mokrab Lt$ E

Pán (PDI' !]c*rD]t láf e

n[Bd(É]d[o ! ó}e B.gJdl

k]jL]5nls' l.zrán Mu'e! .

r rnnd mPl ú!1 hJj1

Ldd bgL _. liáru; endbd

I

!4n Liz kitnazdr belr

l!üod vij]b]ia u p(bnc

*

Í

P

látdoz&ál e multikuluú'b'

Bzámdt is' llendezíj Ljvánia

tsunor kdzdle á2 ó] lo.niry

.me]JazRMDszszámá.ak'

s iolok bóvjtée kapNÁo 62

El]eH Loil[, jAy a opsübj'


A!l'l's s'.llt]okíLuirÉ$elÚ(íldlítt!'@LFr

rr rtlótld'd Íjdl4stÚysaE i'sr' E9}tt'di. róz

l4 fióre Üd!B* s!Íleló6adlt mn É l'l hldóséel

i*úl.} bn.h]fi'á rÚdól td.lú9áfu li.n im@]ll

o.cíbeí Ííodllofi ule nm c!r(*É{áhd ladd]r?^

]elós b'z16 refr sld prul' e l elét sk holy

^ hóe kl'a lásl

'

EdeLs a 062ág bbb

'dola]: b€Iád á h deg mbll tloc íor)''

.!r3}gtlal(rÉÚ iÁ'yl.kroiíM'2ocloló6ir,Á'á'

& l'dé á N üÍosdoll €d7ó nékunN? lttn gámd hok I M áhun|

m íláfr'l M s|ok@ e óadlaka ÍúsNál UÍy 10nk úiGreídb.i

uh hjnáM'd.hál ].lf,l dlo$dn a Bk q'ldóld, lh á

'

lél ólol bílál' had PiElmin'eá] á

'M Éizdd él]á mol'vál

n4ulánpótá5l mmped8gúíyl0'n á9urod|bó

lgyíiíonÍEIáiE_

ltlúÓi.lybÍá9l'róképlségúsákáíbgúnk'dé|éle

Fi.dzr hoÁ E 16! lilol: Ú t'0í1ó{l

-

dé'

3a klók lólá 1a ÉgpáMí.gy p d$ dlió fu.l ÍE8il@i''.

169 uu. w néA;@s híáq roMY'í ! Td :07532007{5'

Jól tÉdn*k.l'o3y K'BJrLí' á pály'í i gláfu{d(á lóltgqbal

$rár.ftvél s óéA l m d ár' vl s& ván]

KedÉs hnaet m| Há égy 9 np á bál ]0 l! áil6r ú9y 30ndÓl0m'

hoPi m' ts mÉ'lomelo 5 le 1 2 hóió' nÚl'a ulán


1t uiiiiiiil'iitiÜi

!nr

I!


cíi6Ítö|L 2012' február 9'

J

^r]pitva8tl ben


Egy évtized után idén elkészÜlhet

a Bányail ortterme

etrún lsls &onak az ösq-

iez&éng e&.ógB lson€. Az

lal spoltlóbíhényóntr épi

úzómdefuo bíél a My' ön

hatóri&iá! 1o.1 iúntMúl ds

sdódlgk' Á bló ópll&l olgedÁ

lvenegvdt'vfu:onlnská.

l ercm' aÍotrnyibeh iól ba

bdnak a buD*Álalokk&l' jú_

n'u€ j'lliusb&n, & légké!óbb

i'kolg*.zdóe6 Ál i.l.Ilfu ad

A lakkózópú*ob idén dd

||| Al áplliéés' munlabbr É h'ladn'\ d h.Ém49É.s€lóc T]6 p}f,,

iÁ.Á' Á. " "" d h"L*lA.Al

€ew& abpián a bnds cu.

DÁh az össB! lsldl' !0Ú o@ leil

m'szakíeEnérysiszsrin'3

iáÁv'kiqósullésalkalmówla

hibddzó tisz336l & hegkapia

m'jd 'z ilkola' Á' glótgaeb

öszeból @ m0 k]t 8Dofuze

mkB szánt mlna a lanhléz'

móny€e!ó.égqabeE lbló

*ij6lzó' hane3ild bÜend€zé.

l€zdt ö!!a3bó' ia ek a cá'

bov64léút & & bliil€l bsksrl_

bÚa Móú un eüklég' neÍ á

mói hae!áljáL Éli 'dóMakban'

a tminlÁzBúny kdml looo lei.

ryi bádsli di]sl lid a ffúJ

üi €po lÁhftnóry öslzLdlbé

&lóbbmi 1milidÉÚóm]y'

Mindig ott, ahol on

Er..a4.Ú

méljük' 3 leddl úedém leNs

!m*dlúglehEkárlsnno

MkisakközópbkobszófuE

1 !53 o@ bjnyj Eükdé6i d, b

haü Ííl&sz-ddája Ú o00 hrB

! EBdó.s ngm fudiuk, h4y

lolia Íi*hi á kózuzémi sám

smnlzlaM'Íéhá!Ezló.

irid- 'fif,M

o2óe2l /lt lo

drttt-ra ,L ,t

ot r-"8'24a

or2:Lmooú


,,lskola másként'' - rendhagyó

tanórák minden iskolában

álap]án szerve2 k meg

kezei kaptak a dlákok'

lll "lslo]a náslénl1áW EndhaBó lanódl4hátlP'táznows fu*hlk@áso( tllárdulÁx úilgírás k *q€l aelképé]é.ek iótótl


sá.h('LJlllÚ!'!!l [!'nÜjJl{rd\!

Jó!'ó hót n kl'ibtlcttl* . r.m.l.tok t

At ohalásin niszléd!n ánal m.3sabon

laniitézmét'}db€n lebÍuár 13-24' lözÓlt l'oll k l0g€evllniaz

' skola trú9lénl_ hél l€!éler'}sfue rc \oBllozó Fvőhlotai

Jftl}lk' n nden bntdDr' Ébí'nl dlllyíónorn.l n?l l!]]

b{gÉln e o@ilYl.e$é*l' Dnonlalréll r.ellt d'áMr el

lépzeléséil. A]e*lálÓl€t tzaáÍ ra( á vüló{ la|á.$' ' ulamint

.dá|laióc$rMpvisélójism?3l€ ' yildsál'

díogdnú a leMh,ed orlób9 h.l !aeg6 píoÉÉnÉl

iÉ|d

hlozö ni€ Pl a melf' uníe !s rséfler Az dl lrreÚ hAH

nindéi GrtálykÍembÚ lííÚff6.|ik eí 3 prcgÉml a mesE

táníelú3yélóség p.dil honhp]ái. k4lÓn cíe á élB lélrchüot

mlnüb.niÍlváfu$ldÍahoftan.*}€ös*t:niíl.múíryé

nel e .lsto á máskéil" hélÉ Wiaüeó leér.n'.a3él

laLYfutr lÚla* a7l É' hql J

3yúú3! zail l! vélh J'j


úlb':VqnoLíLlj$ Jétrl.l]

ny'eránd dEhelF'l.!dl'


Az eddigi díjazottak:

2006_ d|V€Na !a' 09e9

2010 d| Bdh Áíp: d |ram4gyógÉv

2c06 DÉ! íÍ.lr, '1 Áro|c mn Un)

,007 6odüJ}ios(Dí Pl o mtz.n

2003 (oÍst;ros(rimE qÍonG mmz' nr

2009 DÍ ful't5 í,V PalÜ(Izmós ÁÍon0 nnjzUm)

2Dl0 _ Pá he Pi ($\KÍo}sákkrzóDÉlÓli)

2o0g' BámtÁdhu rcnd€7ó oFíalól

2009_ l eksGy! ali]',onámkés,íó

2010 Dávid3oloidíoldmúVév

?006 _ rla Í saídol laúlémBlel


t

r.lÚEq&kddM euFhe@óo'*ú

adljóJtrréÚJ.hidh*'ddt|bl'bqc&t.!sene

Ú& ÍvÍ]lk'hry n o&.'!r ldl h!'']á rfuMú.i * d

ÉLdkíi@'.sddú&ó!|uló|l'Enkrld'

I@ltítei@Ftfu á!*s!{fu A!c.ffi d

Éc*D4b6:Fli'3sbdfuffi-cr

iqkbd!!ffiPre.firdi*lrrtá

'enci'hiáÉii_

A*Lo tdá,d'íl. , e.ded'* M'

clüdttlÉfu 'ieryl a tgiÍ'ble'fu '&e|onód F

EeÍ:i.'d?rd*fudfuÍl9d'mqd

Bory}ábsúWódyryqdrÉneekb.9kMjÚBla'dL

foeNrolk@ dilld'hq'l}1fufu!*óúl4!rn4

3bat ]itr!ú*!úl^E'&ql!hb.el|:F loB.

dí eh jrzn&áed'd.n3a'.0liBótd*fu 6

'!rÚ:!p.lfu d(!i.jlttE1B4qd.l''Údt*d

ry'p'lt.drfuteru.lrr...F!Íb*tl'Bb

&frRleMnqetu'sfutur.h!!.E

ffilíb 'th ry4d4Éii

offi 'qle'lqEúl'il{lalú!.jHdlleé

tnÉBdttlaf, úfu s.íE| ú.'4'sff ls46

süa'Úhi&ís ltdi ?euÚid4d6

.i'Ú\l4l.'MfuÉ@frffi..ffií4h

fufutiru'.M@eld.&'lbÚdr!ú

tils á*i.stful á JlúillruL ee c!lb|'& ü

a gb 6i deryN.odfr.lú'{ fudle}F |.l ióltp

fud@l&áemi4fu!*Ú{lqd

lgedtdtu'&rrE!od:htu!


f

o

f

Memi iÍ.N lrÍt!@*lw'lri'L@l0?ó']ó'0' O

er I I

l"

a3Üünll. 20t2. hbÍuáÍ 9. l lll' évfolvam' 27 sám

j! ÉlJl


p.t ÍoE . koz ( a beteg

!l ri '! .* a,.,.;..

l td ú. *lh ryd h.

n!r m,r!rrdj.D,.? qyrk iDi

i1

sjía4!e l{{!ils ado!ü

{*


E!Ítélték a Csala-gyiIkosság

vádlottjait

A.éh. Í]Vergyó. Íi V a poLgármesler c5..

Zso]t n]clByr]ko.]s.V. vinjol LÓnll-2 RÓb.ll

c22ÓV.nt)Únli!/éssegg. Vádol MÓszarcs

]o]Sell. 16 e! bollonblnl.tést !/ llnJk h,j

l]nr8la Me8ye|Tl]lvény5léken Al ill'et c|br

t / n.po,r trc Lr le'i.t felebb.z.!

Cleq]l]r)(

|& ll dé q rij} *Úi! vl

Iii ' i !Z d.]' l)

'Rüb{qG

ld u'h!tó bLinld6l láÉal ul

ror

csá ázlo[ot cyél6/óálfálü a po gáÍmoíÜél2ou áp' ls22én'

na&pénl en á 3!6inhd krd vináFbáí g |o[ár m.3 Übb

Éstalö!É$l' ]únllsb€n lá órtátál k lóÍ ne

Róh.n alfjlvi hrod' ^innBór al'iaz.lsó khaIl8alásl sá disfudo

boncsalét irásáM lóz5€íú riddilellAl l]oly ó ldi aki

'

a lltlhá]y lozlab. v l|e Ló' iruet Ló ru Fóbé/t nemulah z a

sillú léBeÍ É]L|i.!él 5 ulóbb m*állft ' va ]omr!ál'

noid!'n' hoo mh.[ö*l4q ÉL *nIaüE dl. büE

ktíúqPt' a r.Eí m ó' háÉm @ ábBjs l:rf fu tE

v&ol@a!ét i !t&á3 ím locadL e! nhl ah.Ád áqá@9


N/egalakuIt a Gyergyószentmiklósi E[/NP


A tehetséges Óvodásokat keresték

!élÉ!d cr{y&zedoilÚ*n

elsó' illelE slókÁszi'ó mztá!

hdség hEnadla áiándék, anÍ

6opío$úd !(mBiEéLé! 3

lókjD*'É!ól'r€]mi alb'a

kolazDeMlálvánaksakbni

ni vcMs 0{b3, Mduv cábq

úlanill BoldLgÁ.sabol€ Á jÁ.

lr séglb á eülóbek pedük

E\el&j!Ámkí€limnl!éb€n'v€

Mcsabaha@ülvüb:ahw

!eó*dJMólokol'úwleé'

blyJdui'ehetsé&kdtkaffb.

Gupón q lefulóségd aid aEL

mmmkdeLeáA'dáságku

blÁ!mdnlrh8g@árydnák

lomk shfuz b6onló já6kos lol-

iBsló6óeisblké.kgmludllk

lé!€bóNáárvbpjaid6'nssmá.

hálaeFlgynm€&n.sggósz

& 6!y elók&zi'ó Gzlály indu]

Á hbréÉ! Bddn a 2É úánt

3 *ÉÉl eüe* G!dd* a

khbeóbglzmk'bkjp'c

á[k ahol a msgÍslsló iDjomj

.iúaújl& mllsí próbáljul m3.

ryugldniazj*obkedéoelótl

geEkelq ük lbó Gzlólba in.

ddn*' a nú}éadi ou lá{ybáí

lebebé$.nbd! É!z@k ú!z''


Bemutatta kormánya tagjait

Ungureanu

ÍÖbbek kozÓtt a ksebbségi tÖívény ello8adásál

az ]nte.ein kus kapcsolatok lellesztését. Va a-

m]nt a bérekés nVlqdiakemelését taíta mazza

a kllelÓlt kormény progíam]a. amelyról csÚ|ÓltÓ.

kon szavaz a paÍláment

l Nd. íós kbhdónot ú!ú'

l! M'ha' neui untumm!.

kl]olÜl' LÚmáÍyló &kia hdl

ló.'oM'lnjl3ehólyól

klváni! ófu 4 áié !.'

^

mrnyí' Az új *oÍÍan}t i E

RMDsz D.&b'e lddrsi

'.!

ni&ll.Iunélán!u'dBütéJv

rturomotr Hlnor 3z sld3Bisülyl

nlnl!zláIiumnÁl pldi!

RnlI !á'ló' bb Málló Bóla

lobrdir. r n'gtr .'6'{@bo

tlll!íü6tl€úhúdv&dÉ

nó.hó UxPn i. m!td'! tal

nlnLzúli p@z'|ÁL.rato'!k

c.ltllln Pmdoiu

'llrúgttyl é6

k4i lolslóB bbiebr tz ulóbbi

ldlólll@lle\*rMr!aL

^lomirytú'i.ióló.Biól

rgdó á! tóöblyiB li.llljs

lrjllksr iavamrr 3 D dokm.

büzó nliL&ldriumokbsn' ds !

páibánn.m'6lbné*be!oíb.

vdóiíunk.ió|'Ál4ifuiláDö

dnjddidöll. áB Bqd.n

D*gd'

'r( Édzii$inide.

D.r irY'lohlr' cabde' Boú

ravk&xli'oudbBqhjBiÍ

á fuírlll3yi' cllilin B.b& .z

orblrd ó. s'djo ru'! ! ns',ó-

Fdá.á&i lárcÁl tályftMlj!

Á nini'2lsi6Iühsl@| o ni! Ío.

Iymdn ml b haügatúk a lö!

xúldDb.n .u nr'Dsz Moü.

llB.ror.rdr rruriob bq.

Álbpoda!.ó*||i' hW hr

G lshslórá buj - á nyíú

zo 1 bót6k á! ! nyugdliot'

'olylálldk

.z eó'zségijryi E.

mmk dm.ú b€ rem

ültdik sako llbe' 'dáD új ká.

bind !!]klio l p.il0né ^z bs

vóny 'ninól {óftbb .lloga

dr!!-' küIijn hjelll lzántel

i.vllÁ.áiar' hí..'!á.a!el'

lmlLn .lómlá'ó.l lgé. ' ki

ióbb3áliokt!tÁ.b!n'E'JEí

dóhj! paldÁül r kngbbógsk

nydvén otilld hfunÁ.ok lá|

Fkrj'álh.{n.llllnkó@k

ir. *oh&J. M.rÍeró!'

lyi0 d é! cÉly.%lé8ali

lonzdk mÁlú h3zlÉíuú$al

üi ko.núnyNlr.mb. b.ká'

rüllmind.noly{Din'.zlodáB

e{n{m kieodbn rmr!. A ki-

&bb!óg''olokbóvllóÚ |!pÚíi

.á á l@l!'ó! F BÉL ló!'!.

'ólnlmfufudkldÜlybod

.l.l'dólalbM'rilnáb.b.

Llbóvhdlo e hslyi közi.lzg&.

Fl az ú] komúíyp'tgBnbli

Eatr tülm.ú3n a köálloló3

p& Dslstk.l sz R Dsz ül'

!n $t.Ná@ m.Állá.

ál i rödr@ót eEldÉr:

á D''Úv'.{Éályi oíon a.

eía'BúMlj [delÚ n}

@&ldÁú' a ldáhÁd l6NónJ'

valamh'.v]$za8zÓlgítrdí.

si bi%b& h.lErc Mslyn.k

rdtun rdrl, r&y a i@ ruti.

&ú!o&!oÚ'boi4+'bn'4n

ill&Dodful !z sltdelke'ó j0


= fuokál sll$.kdi.l*illiúkm.l &LíléitÍolidjM'imctll

= iiff il]ii,ii;li;''fi :;ifi iili:l;li,"üi#iiffi:i' fi i]

|Ó.dl'!ló ry!|W í'ódta|' *m!|yiiagii o{itren sélt id''á r0z

|aq]reh*tséldlh4ot serlNtüség0ntremúl!lÍe.lós*ota

condo]ofr BneíaztakÓzmondásI'hog}

"NemaíU'

hale' azemberi':azho8y nem Vetleo iela

ruháI edd8'annakokaVo]t és hogy fe Veszgm 'ékely eazt

lraddd0nlsefre én Nagyonegy9erúvo na'ha aha

8yományápÓ áscsupánav'selelenmúlna HavanÓt.

'ele hogy égy |agyÓmányrdó csopoÍl éV háromszoÍ

ulazasátku ÍodreválaÚ ítkullulál]sÍeíddvények

me8szeÍvezését és lebonyo!llásál ecy V6elet ie ö]lé.

séVg me8lehetodan''ivesene|beszé€eiiékÖnnel

r26ang7 Mlnden l Vle elem aPen e€ íarean8oló

.50por nJI l oR/ loLábbLÉz l ezl arcglhagvományl

!. .:UlÓhh pVqrben hányál án |alsroll Ishony

re€nyu3odpn eláíuL@' ho8y lehéí íÚhában rcltam

A k'lyéníalv' kultúÉl káp.9 alban 9ó nék:

Ak' a e8e só hoaá'óláí ilIa rem ''8eÍmlelen_meÍl

@lósá8o1 iÍ1' valÓban í9y yan' ho8y a kultúr 8a4aló

sa|át'ma3ánbÚl/lal ts nál Hálnecsná ga$onmén á

|! Úrazlro?lÚa|don vaPysálá|ué M'nden|]íéiVan

9eme és áUa és a nócské l se VByeodá meÍlaÍól s

tudaíá U AmügyapolgálmesleÍegyp'ot'8yeiénoda'

6 a Íe8' kullúÍgargató a 'éÍl nem cs náll $mmt' bar

nlle|etbe lanolla ésrem bu zPaloli

BÚsz|e ehslako? ekedés tÚdásáE az a €yalogos aki

a? ú1 |0repin sétá Imásodmagával azautÓíádudá t

ese? bcntcllne| Lla]dmagy ázkodotl táísának

"ogyezesyesyÍánYÚú1 Ll/!e v sélkedésez'

]aVa iI la áll egy Vo ksw.8enaulókUcsol láVÍányi

lí,]a kj]. | !]!n a {ovet|e/ó l'" e'onszómon 074]

l]! i'2 ^Írgl.!aot!|ao.rb.l le'esit|JI


2o12'Íl8nUÁB9..

('Ü nÍóK

lilllillilllllllil rill I llllrl

o

I


ll4a szavaz a parlamentaz újromán kabinetről

Rajtra kész a kormány

B iliill'ii,,:ii'ii.,,:riir"ir;rl

r ' ...,.r.r ,i r"L"d!i,,

lqjnj i [] DlLt ]]j {.jú ]

-'l5i


Ma ravaza pa ament a Mihai názvan Ungureanu v€lé

Rajtra kész azúit

toLÍ Ál[''oBRóL Á PDL n i9tIt

v! bd'búó bíü 3dqBL lJla!öjJ

hB debd !.n YJdjJ 1nqbja'í' lt$ll'

lgsa4 Lhdd5ig.' t 9 [.&jódgÍ' ! ev

dh& Én bdLLL4ú' otrd

'lu p' lsdít ^? lb hr l.jjóóinií (UNl|)

Nqhddhld cibdd oFi ! rüd

ni'crc'hnoi(NÍ{P 'iri]í 3!líLqnnhig

Jln fub d a

'blseá' by Plh s6m

' ldh]q'' lqdó nhtftrcld Fni8 hd&

!v!$lénl!v]'sdi:ldlJ]@htr!ú{

Mdbtri'^nillkrLFnatribi@nJB

nqhJ]3íj9 'emP Dú b ü aj]dl

PÍogÍanban a tlselbÍégltönén'

U4qqru k'me} PfosBni ú

^. Dirrircs18n ú lcn|l( d9|uháú]i '$í!P

V dóú hbhd Pro8Bn'lq! ^ d.íq Ml Jl

vÚlJl RlJD\z .!Brd&nü'ií.ÚtrL 'óé/

bJió5rcgiüpdií.Údyeiúeíli

6]tgúd kóófu bful' kJó. o ND9

w.ul. íJ & t\{ fryü lÉó múÚ

+N|i$dgev kDelEunüüjbÍ

'&}d6 a q!Íg ú]kólis@úsi lcbEljsi &

' li q|l4!i!ri nNbd

'i|^6l

Fíoq

r*d ü NDsz {' ú] ,0D ^ v.3q &ú.'$

n4úpdíhEbe!te!lutrifu

&cióFde'ifstrnni$ürúd'ía

wkz 5E4Fb€L ! MírcMeh.'j orulj

\iv$4lgíkú5] h]{lt*D!l 3 idPlc hj

BMffi

tslHttT

uqEJtpt

$fl o

bo?ájirulk s!}

k &, 'iNdihnb'bsíti {knh' ! oNdjiir roiqi rr&i

.n& d' En.lid' úhogd | 'Ú !+['

Du &de6de' ő

Eú 's1ürjFse]r

ligiókbu dók ddnbósi3ó n hoe

AbIn'.dkío.!furó dó


|tte kabinetról

omán kormány

HffiMHEH

MHHBBffi

usJd'

lú pin lPNL) €hk !o ánr li ! ljryJe h'

td&4il ídb !$ldq o lidJt bt

ún&' lnk g . bmáI}rhr ! Íq]lís

dj! (slE) .!sr dJ,H Ú M dní _l!Í

'ifu|3$bll!(fuFlnohLsb

sd"'dhzPdfudbF9bhq

ílhc. gúL:eé leF . 'fnn{d q

A PDL által delegált úi miniszteÍek

hd ÁI&$Pdfu(ls'e€D€9PDL!kpY foby'dh.Í Aff e*pdils]*]b i

!b'a pán *Í4y @Fi nereÉérelé bdÍsl mu4idÜ&i gl hblg !9r

:siri?ídesélAÉ! e

oíá{k'b[onhere.ógdünqaqd

l i!, J]db hplBgo A, ok & Ú(r r

dh.ee|A{&4rebgnd.

ffivóFll'*h'áts'd,rciqd9i69dibb9!ididfuBlÉ'sdkuó

'w!fu'&lgld.üeih

*lfut[fuldJ@dlPdlbbih'Jbbvddpdiuú(En.6

Ú(á{!.b'íÍttd,!dtlAl

ítrBaPoL&'ÁÉj]€66dqÚ6lmb:m]el!,@d|.4ddi99dpo

Mlld 6e Ís.€ 4 '*on v&a(

!0d64 dnöb Edl, a PDL üPidó]

n!oú4&| lÍ hbíltghÚ l !g' i

ÚÍrglklDútj.n.t!st's$'(

B kÍÍdnr \!LJi ty ! nDMgd ndn

!'! rúh nqrj.jA'j! r jóJilTl

[!$ JkiD4óni$$| hfrÚ[ n+ 'ú

ho9 fo 6 u#nbÚdán'e

' eek.uó 'ÍM*lí' dfubl óR4!]t

'éNbm

'rcChudl.BqiklvidkruhdA'dg

díq hiá.!dó]r 14 *e vdl tELP leriiÉl:* irérü*ó'


llNÚtlllm

Bekiitött sz.mnd

dwÉdbm

lúful


népás zsuz5anna szerint több szeÍvez€t félé is éls2ámolt ru ámlákát a Gángó szövetség

Anomáliákra derült fény

az MCSM S7 gazdáI kodásá ba n

Á'ór h Po i mna'poi li

iídrlg.loryl!/rd.Mh'ríólh

sbrá46.t (ll.sMsz) Ezá&é

bú! trtre ro új J4trú!l'' Ddy

&ohibnpreep.ütrgjhbo

ryd''ója k' Mfodo 1 kd6eD

!! lqüp BueFful9j'ó-

'ú! tíd' en jeb'.i Ú

'4ito2hlól

dózó FlgiÍi bmír ücjh' 2ofo

Élzdtl dó d'únd&9! Áz

|1cse6z d ná. hBlI niilo

hdlnít' hog lono]) idd 6 iáB

b!nd6 íüÚobdm' o jqgM

lFhilNnn*tlcló'6thd&.s

bi@Da5lRF í9lkáid*Losl

Dqeoiín.4hóroPiBtíóYi4l

h'nm|udinqikPí i']dail

'Üsh5i3 n' mdr' $- /kdFd

wÍhd' n kocn| dL dl Li'

nú' í i.Iy.n6 ün'ili. Élü

3orw''!b o.hooryr6!Po

jui limoahi Í.ídll h R.!&

-.ded;".b'e *' ÉpF^

dn ]mslúk új úPlMoy láG

haj5'mdybooh*$b!i

54(qd djs üsfult iPNr

boqd(.*ewüb.gcr4'ürr!

"ktró!ÉkjódsnkU.Érlát

kn.Pú'Dd@eoóosrÍn

6l}1díikneokÍisiPrc3üEd.

!áói?dók plieJ &! n41ül]o

ra*óN9l s66ign nq] ' t]i

rcodgÍ ftlo .íig bnbís i Bl

NPszn4J'@dd'!eí,Áro

6bb.giwlBadilÍkól'lgiPd

LB úglig bnb$n ]o. hoq íni( i

eló Ye'ój! 44l btssh'bu d'

d noÜ F !] GJoo ó fiLi!

ro {rj! rnr.{ I *r ij w{larctr

Ronújib b]*!dl iPirjo)

5Üd P új qiLh' PiEüsi &

rc[lMnr@tr ú@ut rj.LdqL

L!i!sFH' .ii Lir.sún' ]6

krq!rn4Frctvr$k 4\t'G

bd Druj'd' ánq ú rcldff{e!

$úLlt' lÜrÁ6eM'B! Par


zlarolár$l a2 n Dsz-t

ltl ^JróülÜi

sJóol i

or!{ji.)ievÜ$?.'ix$J.D

ü]. !'$qlJ.úhPú!i'^ii'

\J. vMÍ J(JJb! a!

.úel únoBÍ'! UDBU{is

r&i{!hiio]l!ryhl(ón*!

r I wbsaubs(uk 3 Pdnibn bc

fu' nlÚLdjqlj Jl.!o{cqrdo !

D.nÍ. d! nq !* !!n [ ÚJdLó

úolvdl.giu !' jFhhL

\döljJ ü lNDsza Á?

^Jrch$J

vádolja

(opotoiu

Nem hátrál a

MOGYE-rektor

Dol lnoqn ü!jok Úi'dÍüDr

T$ry s]'ó'ij4gh'l'h .q

Y'8jLDeúad'NNlIdll

ssik$!s !r;J \o&r!t!.1

a i,j mhB q5qm6sdh d,is

Nd9L e lgrtr

'!9j

í!ú!"

bos 'd^rDq kfu' hrijllk !


Dezméri lstván

az új prefektus

lluL D IGYI - Dezméri Istún

RMDsz_cs Politiklsl nevezlék ki

H U nlzd n.gy€ új P.efcktuúnak - je_

leDtctte be J 9nvet*8 me8yei vc7f,lósé8.

legnaP' Dezn]éri 20ll lall az

RMDSZ ü8yvektó clíókj tisztÉgét

löh te b.' winklcr G}!la cu'ópai

Párl.mcnli k.Pl'isló V4dnt e újPle_

fekfus e1ótt álló leBióbb kihivás z

idén esedékcs válsztIsk negy{rv€

7.* lsz' Á7 53 éves Dezméri Istvá'

Bukarestben sa@tt Politikatudomá'

nyi okl€velct' 2004 és 2008 ki!7ijtt a

belyi trá6 tasja vÖh: Á konnáry'

a2Útán dónlóh Demeri Prefekusi ki

neve7iséról. miulár Dé/si

^nil. vÓlt

Prcfektus negJGpta íőlitkíri kinrye

lsél @ dnúk ry !égén' l{Mtalm


$|ARGlTA MEGYE - lluszonkét év saabadsáEvesztés [őr!lrez Róbertmek

Börtön Csala gyilkosánnak

Ítélét sziilétett. Nemjogeósen, de huszonkét éVre itélték áz a]falusi a|polqármestel qyilkosát

t I ueunld $6 szrbrdsr6sTEse

ll 'retre tegnop a Hlrgiű nlegyei

tö Ényszék á csalá ZsÓlt $cr$óallalvi

álpol8ármesleí fueg$ilkoló

Lórincz Róbertet. A gllkos tetteíár

5á.a ló év lcttjkendö bódönbüntetést

9abott ki az i8a^ágszo1gá]t!tás' A

dölté$el Lórincz Róbelt.c húsz & le'

töltendo bórtönbüntetést shbták ki

8yilko$á8 miatt és újabb hét évet a

teg)veltaltásra von'tkozó v.bályo

zás áthá8ása nialt' A bÍró a ket blin'

tetést összevonvá' 22 évben til]ápitottá

meg a sabadságvesztés idejét. Mésá

ros Jóaeae' Lórincz tettestársára 15

Net szabtak ki gyilkosság miatt és

íégy évet a fegFertártás.a vonatkozj

jogszabályok be nem taÍtása miátt' á

letóltendÖ börtöDbüntetés idótarta

mát pedig 16 &ben állaPÍtotta neg á

biró. Á döntés strint ug''ea]&o. a

két elitéltnek ö$Ben bated lejes

anyági és 400 ezer lejes erkölBi káÍé

ítést kell kifizetnie csala Zsolt özve

gyen maradt leleségének. Emellett ha

vi 500 lejt a2 a]Pol8ámeste. jelenleg 7

és 12 ryes gyerekeinek, uok íagyko'

njvá 9í]á5ájg. Mindgek nelett neg

ke! tériteniúk a nyomoás kaihségeit,

arely e]éri a 88 ezcr lcjt' A dóntés

Amint a(ól b$zámoltunk, cs.]a

zsoltot' a Haqita megyei Gye.gyóll

h]ü alPolgá nestelét borzo'ti villájá

bán gyilkolták nre8 201l tavaszán,

nigipénteken' 43 éves c]óliáIó hd

lálát háro'n 8olyótalálat ^ oko2ta' Etsy

Ióvés a líbát éÍe' ket!ö pedi8 kózvet

len közeLől a hasába fu.ódott' Á nyomoást

a L4felsőbb itéló- éssemmi_

tószék úgyéylége folytatla ]e' Á nyo

mozóhatóság korábbi tájékoztatásá

szerint Lóri.cz Róbelt elmondta az

ügyésrknek eéIt ólte meg csa.la

Zsoltot, mivel & arpÓbá]mester sa'

xuá]isan mo]esztáltá őt háÍÓn éwe]

ko.ábbÚ. Lőrincz skrint a2 inci

densre & a]Pol8á.m€ster irodá]'ában

kerúlt sor ahol nindketten ittas á]1a-

Potban tarlózkodta| lőri..z ut i5

hozátette, hogy 2010 ben csá]a ft€g

fosztotta ót egy telek tulájdonjogától'

Á vizsgaat soií! kiderült' hogy a

gyi]ko$ág napján Lórinú RóbeÍ aÚa

kérte Mésáros hÓgy géPko_

6ijá! vigye hétvé8i

'ózsefet'

házához, hogy ei

vegye fegyverét' lórincz elmoídta

Mé9árosnak' hogy @ alpolgármester

]elö\Ését te ,eli \ln'liln r Ggyldl

nrJsükh07 \ttték, l.ólinü álaicban és

kLszt}iibcn e cldinr keres7tü]

kóZelitette C]sa1a ZÍnt n'aralÓ]át, 'reg

majd le]óttt aZ altalusi a]Pol8:iuncs

telt. Á trlutLilis B)'i]k!$ttg Uttür tobb

mcndemondi is 1rÚiigetl csa]a Zso]t

meg8yi]ko1ásálól . na8lkö7sé8ben'

soká! nenr záIták kj nal .lehetósé8ét'

hogy a2 erószúos cflckrnén)'

ó$afug8ésben lehet a tórvénylele!

ianjtermelésekkel' és b$ esetle8es ,'ia

ftaffiás leszámolái' tötént, ugyanak

kor egyesek azt is tudni vé]ik, lro$' az

alPolgármeíelt á há1á1. előtti idó_

salóan többször is megÍenyegettélc

Áz kóztudomású' hogy G}tr8yódía]u

néhai á]PÓlgá]meste.e lamegrnunká

lássál logla]kozó cég részhnajdolosa

volt' ÁÜó1 is lehelelt halani' ho8y

csala Zsoltnak a2 elműl idószanban

tijbb Peres Ú$e is akadl' ani áÍa

ub]' ho8y lehettek ellenségei' csála

Zsolt vá8yonálak tckintéll$ l]ónya_

dát méE alpolgámesteri kincrczése

el(ítt ve'désInunkásként s2ereztc

svájcb ' a Boranton található hét

végi hlizár testvélével kö7ösen épitet

l€ l ffiólill{Á


sajtkérzító tanfolyam kezdódött (5ík5z€redában

Képzés csíki gazdáknak

sjtldli€,r!9FI hqd'r' b-

!o otd6 J p!, + drkrn

sLJn i jó noÁis L rsijJn' J

hikk$q o!Bf?r\;!" tlk d1!

rcíadt$*Jllld.kin.&ido

'ir465qd

üi$JLPh' n.í i

Úwd Úne.u' Nú ip Mje

r-" 'dd. p,".' { s"h;L'

udnJj!}'lL.Ltsdi3$llJFíqr

ltLtollilhir Á c'(w Jjiil

t Lto !^{nF l rlrÜsfuúLó


Hargita megyeiszakemberek az AER közgyűlésén

Székelyföld iek lobbiznak

Brüsszelben

|l Halgira n'cgyei dn}oÍmany/5t

ll k€t 5,Jkenlbcre

luróPai Régiók Köz8yÚlésérek kc-

Íetéb€n múkijda} mezó8azdásá8i a5

vidélíéilcszlési munkacsoPort lévé

kenységébcn' aícty javaslálokat

leszaz EÚróp.i Unió kijós a8rárPo

rctoe egységes áIláspontú javaslato

kat küldeni az iu.tél.s lórumDak a

Kózös Á8rárpoliti1o ki.lakíásár!'

A mcgyei taná.s j.vad.trit a kóz_

gyűlés megal.Pozollnak lálálta'

ezé felkéÍe a közintéznényt,

hogy v.gyen részt !z ÁER kerelé

ben rŰkódó D€z-ó8azdasá8i és vi

dékfejlesztési m!nkacsoPort tevé

kcnységében. Á r.gyei tanács a

szókelyftjldi 8ázdák igényei.ck éF

vanycsítése érdekébcn két szakemberr

dcle8ál a munklcsoPonba'

Ándrás zoltánl' á megyei la.ács

íejlesztési i8azgalós{8ának munka

litikájárá' hlóPai Bizollsá8

20]l oklóbcrébeí ^l új.atárgyaha az

EU kózös agrárpolitikáját' és tiz lé_

Óában vélemélr. javaslatokal váF

náI ennek a Polilikán.k az újratár

gya]ására (ilycn konzukációk es.lé

ben }jkérik . lagorsá8ok' régiól'

helyi ijrkoÍ!ány2abk véleményét

is)' ÁzEU s Kózös Ag.árPolitikaki táreál' va]aminl Ka$ay lánost' az

dolgozásábdn szerepet válla]ó Euló- Kb1é6cB Fcjlcvlé\i T.sa

Pai Ré8iók Közgiúlése (AER) szi_ sJg ^lcík nenedb€rt(' l llíBÖssIEtocllLl


Erdély több települé'én szerveznek farsan9bú(5úztatót

Maskarás téltemetések

- ] . lmiMü


l2 oldal

Í*, t.s to;

2.

uJ ÍIla

2012. f.}.uí. 9- ..úlö'l&

0'&í9ot lözél.ti n.pil.p ]'{aPírr' l9l7'LeL Ro 'óúli ltagr'arszó únnrl

2

o

I

EI

Eta

-

vIII. évfolya'n.

j]?' (]59a.)s,á'n


Mini s z teri v izs gadrukk

. r' :- .'! Il.!'1,,1t.t'.. "'rr.r'.,.. lt t.ttt't,r,,t l

. r "r! rr \lrir,! lli/\rn Li.ilrLr.rnu dr.isTt.rclnaik't.liilr ko.ni,if\.ir,l.

.|:i,':.Li.i.l iiilatt (:: I.:l.. l(lllrLL l.kL l] .t7 R\lDs7 l\ l.ilnL]!.ú L li)r

'I


M iniszterek vizsgad ru kkia

7 dip ddúán l Mihai fuvai

Unguleukijelóhkományfó

nj!úííjdÓli.i r pÚlan í' sol

sáí n.úalstiisok]'oz h onltl

an b{'LoÍJn taá! Mnm

Pin (PDL) aryjh'i fu}.ióveza

'ój. s in' Lsz gond

''itÍ ' Jj

Lrs.6jt és vmíon a íóváJlsbm

dóaiíyi]altozo(lapÜil'átleg

i. ij ,,Mozgósitjuk a koaücLó'.

veerd krr ev.gyúj'.íjr ]

(LNrn). e nMDsz és a Bmz!

i ki{tblg( hrciójá hsasd

knLbbÍ'gk oa jddll b!: h4v

litr'os!iL. u új rolniny(' iim

!árhátó|té9ukJólfegrepetis.k,

Á,dbMetpapk'fo6i9lb.

szd.ltrib.disdsc4(UsL)

e ArrdmiiÉirósághü loldÚl

Mmli R&B( uryureu kt!

jdYóDt LoEiiryóak ólglt'

ltllh.l8a..ÍUngu'.lnui eh lor ányáMlö$'etétcl.

(RMDsz} cáLlin Pdoiu l3&{sgti Mi

nní&iud (fugc.Úú)

Kü|UNmjnsíénum &nrPR); o.b.i.l B!(i

B.luBnós?űum (PDL) BDgdm DrágÚi

Péí,ügymiíisÍÜiun (PDL)I cabli.l op@

védclmj lÍioúÍtoum (UNPR)' Kdm@ HÍod!

Múklódsug}i MinnÍéÍiÚi' (RjVDsz)'

um (NDsz): fudi ráüló trg.szn*ugy Mi

e osago' áí.ly koivolidíh

5ági übdib{' !s ft!Éozá '

tl!égutÍeládaiár'N.n itr

nn.mgl. !ibn!Ú& a lodó

hogtdloládbi'o.Dj''Falíí

& nüDsz ''lkeuúl.i'i!''

A koarnó l!dd!( a' * ]b]

iolyó dsÚ w!]llgsídt i lDr

lis,ÜiÚm (F.\{Dsz)] Lu.iln Dod. ca,d is

Nlinaioum(PDL) cdÍiu Peso fugio'

Íaln Fril.ylisi is TÚnglikij \í 9t !m

(PDL} Aletaldru NeÜc s!áll[íusyi Mi

D'űjuh (PDL). s'djÚ fÚia Ntzógazd igi

M:nn'énl]n (PDI-I c llh !.ba oka'á5

úBi Nlnvl..um (PDl| fuYa! Muí*

fu]nnuni|i.iós N{'i[néÍiL'm (PDL)' chudia

Boghi..vi.i MuDLiusy, MEhr(un (PDL)

ftP Ü'. lqn]ji i i?ua]


]a!eh roÍndívd eT'ü.'

l.lug.nn&.r.l.t'l€gmleh'r fuidb'l.{![t.d.fulb'.ffiifurit!!&'J! {-.'í*

tÓdúyált.hIóség!a16l'

rorirZorld:i.kul'ún.zin.

mán'{ó,áfr'nM@rá;al'í

Én&l'!Lf!jr@i@Zl&.'ú.3.

MlLleródó ájrk}ól iÉlE uc

ns b!{sl l'agylik jóú a m. sdrr n.g ].gmgyobb


f.l.'

ha ílidlúk btóvi'És l hllyi

rÖ,i€'zgr'á!ba., a LóelÉlad

üj rbi9t'].ld1'já KÍbb ílíí. rcúfo8ol&ló.áíúodi' i.'

hdgy a PDL dÁzig6 raó{. hdÉ4 doll@íi dá

íEl á g':nrni3i láE .ld LoÉ'

'ia

hq/ lc3ln bífu B$ü.

r'ddabiamé1}BÓLol@hiú! 'ál'' lIlú' Ujddói kÉ'dérc !'á1a'

hdy.dsilól ltrl.n k Enidl roá!.ie peok jávAolád ám

'gy

Bod.]dpYi*lójanilyébm$delB.k.íy..gúLl.l

PÁija ÍÍrl.ió{1é9 uú Émil UngMu á ! 164@: .

B€ tlx lon á!yfó. ?DL{nÓl rú]fÓldi bjE'',.3 {uójeránl

dÍi*iánalFId!ví|L1í

fonL .ídtl' hog' ÍlMhft tB.ory. llíoMwd

n.ed'ddt ElB vigÜíyá c'!

sik

'áML'ÓtiEl .ffoÉúLí . !\p

&d'n4b.né'únk'

fuh($nl áu .Lúb s?djiiJ'Libeiín sz ag (UsL) rá'

mlban. tdze s]tóái.Lo:btóbl E

rukuB ibtun!Mzb -f*artu

mint Uigü.aí! mgI'élt.a!.o kulónb

úeLölc' Ponb $kral .lnkóbb.n 'yilatkoon i l4ih't nniu

MhróI Á k' FbkÚ dhid.&hrn k j.Lrí {funEt:

9'ó e' Ú' hogy ufu fr'b lrdínym

,fu J Elfu;óbrn M iüdjd}c'é'glEól cÍi. fut)i6d

iMilds me'{y,;d @á]' ' óló ad1óán k2íoú j.Lle

ú!í' !ián' fu ícg á ]ausl'á'

t sábó &dr& &l.n.' tsu'

íÚfuEégidnórEg!.Pd.l

ldn r''ól ÉjÉkoz.ú . 9jióL

ál r&{a2B!ó!i áu@,éí

& e üj.Ézqlgyi ólitiy .l

i ^.ó&.gddrró']..*

u új kom'{iypDgnhbl

.b.kúImúd.noly'íjí'ézkc

dés és Éládat' mdy a2 RMDsz

r4!ásd.rdm@ll.alielé

a l4folebb . í'ü.t .3

'.l nyugdiid( m.lé! z .Lsó c

atd.vg2dalá€i&kólB.gÉt&i

gládÓl a'i!l & RMDsz r]ulja.

vÚhpéDosiffid.ro.

&!i á h.'i öúmányabr!.!

dol8ejl gárrn.

^dna' ' á1'

9nd.jórli a íöd&. lzinlé.

b..Bzújrod.}T'!t

nnbá' '.^ lódisab b*íy.r

n'

í]3rdr9 a báÍció.

szHl ffi Ú'ldz* a}rdllÉl' 'afuftr .á

! hhíó I.dmú'o ! pai&

P.MDsz cgy új, 20u vt3ót ód.

n}qmgáuapodáíi!teEbb.n

pd'.r:^ffi&ái'dyioffii

is 6yól}laéá' Egy.M ru_

6.. búd.id ' lEh@&' a

la{lÚi últ.y' a lnl8zddl

E!í!i bi'Brgúr . hebz.t - a

Mh' nilltödts a .b ll kél

élbcn kÁlx - igy r joloÚ fulqido

Úsl.e!drii.Édfu'*útrF

!ól ígldfuL . r.d]ioóó *ld

drd Jlirbd íái É'L!Éid

t.lq.l.lóEd@óúDpb.n']á


Pénzáldás az új kabinettőI?

Az új kormán1program közelebb hozhafa a kózalkalmazotti berek visszadlitását

E. u! luütl.hlúnd.n bnld r titj4!.! &.'i u I.fu!fu h lqq

blF&iFBórmfl€sEvagy!óneB€dt!rBinÍa{ya

;k 'i-áÍláú-L h"-'

órángázdaágb.lvrE.Í tíful'


Mister U, d keresett profi

Í.dúari.hÚd' R@fuql EEydffi Ó16ói

b'údtbaiják' hogy i fukaircdfuú *m

a loiljka' *m . Üdzó ifii! fuy@it|

áÍ'nm lnir Bed & pá4á.á} mjinzM

ÓLhlBirrdÍulÁzágj]*'r,dóiiégjl'

kel9.mb€sitdt'Moík.u.ms.'m.glc

pd'hogyEúíBo.l.froidlsau6.za

páf am.lyóI miiddfi bLio né'g$'át

map n _ .a üiü' hory vé'q Ljíió

hivtri ó$res útü€ze','&' hory az új í|

rle&' iét kÍ4ji i szl.' az elren,ék vi

lodóából (Hogy íil'ú likcÍ

! ! knri d'. hoa .z NDsz

Ás._"'|"só

9 !-o hrlnt lDí.l'

";;;;;;;;;'.i

l,ii;;l

3rnidisztaihe'ftnd9öEbég!.rE'

etóinek ké6zre' jopk Wh ]omá!}

9iJ'6 r&Yi!.lddl 'óral Lózb*gr.}d

jogfMoBig ftry€ldé' a koináry na

áfu bgjiijó' bÜa .tlq i!'élúya he

ájánlbk a Efomok!ü, ihol &k I.b.

mqhiúli&e!? linÍóa'íagyÓbbir

hÓgy funáíiát á dúc*obálabk náiyi''

]ák 9ános kvali.ág van Áiománpolin

LábúÍiíd.újfudb.hÓ€y/glólb&.lil'

j.l1i á b.Ié fekd.n bi'arJn és rcmóntl'

sm o*zfuó rvnq Misú U a lrcmány

!ya]'akfubyz&rindlfulpif.lad!ái.

'á (]á'éklé' €1é3gé b.batábljáI u 06á9

EU bs&ából és r NmEttóa v.luelP

pál ú.É&óÍ

ELa6é'!*' id.j! p€dig rcpBot kí&)'

trgánapodlslól ddó ld'

EÍ U cB h&lajb pÓü'jrrj kulÚdt Í\ fu'

9bÍáslbódottépviselan'ntBás&!, Be

á; tínii Á blusi hLszd!Áh da Lipó.

báli alrJÍAságl k zr]e'zi hogy aüat]]a3

vós dl.núc a núden lÉbeo Lmil .jáÉ-

beB tomá.y- ugy

'hfrró

jó fuhjdoí{'

gi jó furajdoisieival Motá s ndllkéF

s&' i.llm. o''ofunjnE. savabíás.

pá]foÍdÜ]ál Yi'{gb'í. Úd&Ór

sjábs Eládviásbá keiüher lúi.tabogy

''ú.

MisEi U oagy €sé\€ négn TÉian Beso

rpb4 (é3 ro!ds!) H' e a dBzdi pdi'i.

brng'duóad6yÜIT trgválbmt

ás&a b.láqa hatalom./áhÍlási úódszfti

!e} bJ$abdansfuál s cdd]é ang.iól l..

.emtÉnyleFndbka.komfurj*a

vneqá a tdí: 'r!ü Liboíbbha'

Údobr n m4blálfuíí* bcíd( á í4'r.

m,d.mokndrN.üüd*Bágú,,sbl

3ít"..nnb/ÍvóoedÚiiíelmélcl

RÓfteia kd{eá íráÍftj!' dsídrfrjüL

nÚúd.üí r j.hiI.É bmhPÍ 9l

má$ s íól.g ha Flódje" n€m tényszeiul


Gorilla-dosszié

szldYiliábadipp.nbulo('ts*'íolidlajl'inilü

r'hai@k.hn.k''ndrkMntvinc€bólfiP.

g.dmdlÍiid.ipolitjl**res.'pi€'ráciÚsm.l

kománybs?césshsy.kbcn'Alilkoszolsjl.l

íttígitl&im'ag'itip6ln.n !r íyirváncsá.

go' _ é; bu].it múd.n].' Á hirru és ar.iójiinal a

fue.v. Úl' c.du'' Jobb í''tú pol€áful bmaiml

d.bíljáL . pLín'd' míl fodjut ug.l' hory

ni.dd polirilc lor, el hi'ldil & biddji\ na

M'sáfusálm bulon .pÉi i Mil\ i ll.fu.li É

gidjgsá&.n.lyaEidl'c\il'*ób'mií..nB

áhi meÉr (Bkv BiL Lózbeek' nagy'

t ruhizálor ú) .mlyln Poli'irái Én?Jziv.nyú

LÓDben miéfl núlÓd'{nEi\ állanol iLJ.n nas

6'eb\ adilo! a Mí$!' KoilLió píftja nt3 í.fi

gr'dt keté ' s iB jókrl nl gyaÍ nágyaÍ vátj.skodás

nÉliaraÍdllL.dllyúÓ''hínaá"teil.fugy'

pán.Iddltígyat: b4 ü'bólagüilagy ús

R.d'íDjib T6l.isLt9ló2e9Úogáyab!2dil'

nÚ ü. a .'LdFr.dó fudJ Éd &zíÜEni

d('rlol.hchcrugyüpdelmdRMaBv;

s'fuiy*LHir&b.n:rílíotm35áfu

fuí 1 sot E!,Ít bdíiy$ ds rlnB hn kfudn

dEd cBy p.-dY rud.í!ní' .a.' frl 6l'

nogy ul}.tr Ehrj olyln.jinljá' rl' aldt 19éj

fuÉ 6lt ' d. &d.n6 G9.iop!

B.

'dmé

rlu ic Elrnom' holy pi'iÉlrpú ú]ságol mái é

&D ED o]!el' !z ií'.Ííd.í ul bm a fuod fun'

rün,ésmü'daDt9ímáÍá' irmmavilágháló'ól

{jéLoódíar' ó$z. ldl n8hhom !z ot !@bol

nuámcásiyorásorllíkovc'r.zókmcg.Íéséhez

r{bb3ó!!.ti a @g.', ha icn rn1in6i i ÍUfu

D. a ÉUimol JÜt2ó sa]cmbcrck É rcjn:*r' .

göEÉÚ.z {iznják i fu'tlch f.Ih && P.ldád

a.i cirl* rfuÉD .rnhn'k romolvzü.i f.l

'

véd.rd'irifud'lfrnrbiírÖn'€''ioóml}

zinbÚ 016ó mo'o'olij íh só'' .Í a sépi6 tli

ta'*.' ú Ób p!Úi,anoL .lEgil .rhr

b.&c rü.Bir . dEl kulsz.v.Í' l '. rhhü

fldim: ri!s&t'ó lúál ajáíl

Mély.n .Epndo&odik u olv}

mondmivrlójÁhoz. Ls6ú'y


Huszonkét év börtön

Csala Zsolt gyilkosrínak


Az MCSMSZ

anomríliái

)f:.T,:'i ","Ti,':'i";

More magazines by this user
Similar magazines