28.09.2013 Views

Informe societat professional 7 - Col·legi d'Enginyers Tècnics ...

Informe societat professional 7 - Col·legi d'Enginyers Tècnics ...

Informe societat professional 7 - Col·legi d'Enginyers Tècnics ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Dades generals

Núm. inscripció:

Registre de Societats Professionals

Nom de la societat: Cartela, Serveis d'Enginyeria, S.L.P .

Activitat: L'activitat exclussivament pròpia de l'exercici de l'Enginyeria tècnica industrial

Adreça: Pg. De la Ribera, 117

Codi postal: 08420

Població: Canovelles

Dades notarials

Núm protocol: 98

Data protocol: 18/01/2008

Duració de la societat: Indefinida

Nom del notari:

Socis i administradors

Nom del soci:

Núm. de col·legiat:

Col·legi:

Nom del soci:

Núm. de col·legiat:

Col·legi:

7

Javier Franch Valverde

Juan Antonio Mulet Canal

Administrador solidari i soci professional

7409

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Juan Manuel Mulet Candela

Administrador solidari i soci professional

21022

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona


Nom del soci:

Núm. de col·legiat:

Col·legi:

Registre de Societats Professionals

María Isabel Mulet Candela

Soci no professional

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!