8. Použitá a pro další studium vhodná literatura - FBMI

fbmi.cvut.cz

8. Použitá a pro další studium vhodná literatura - FBMI

8. Použitá a pro další studium vhodná literatura

Pro hodně kapitol

[1] Albergoni,V., Cobelli,C., Francini,G.L.: Biological Systems. An Engineering Approach. Bologna,

Pitagora Editrice 1974.

[2] Deutch,S., Deutch,A.: Understanding the Nervous System. An Engineering Perspective. New

York, IEEE Press 1993.

[3] Eck,V.: Bionika. [Skripta ČVUT], Praha, Vydavatelství ČVUT 1998.

[4] Eck,V., Razím,M.: Biokybernetika. [Skripta ČVUT], Praha, Vydavatelství ČVUT 1996.

[5] Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník. Praha, Avicenum 1981.

[6] Hrazdíra,I. a kol.: Biofyzika. Učebnice pro lékařské fakulty. Praha, Avicenum 1990.

[7] Pěgřím,R., Valachovič,A.: Anatomie a fyziologie člověka. Praha, SZN 1969.

[8] Silbernagl,S., Despopulos,A.: Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada Avicenum 1993.

[9] Svatoš,J.: Biologické signály I. Geneze, zpracování a analýza. Praha, Vydavatelství ČVUT 1992.

[10] Schneck,D.J.: Engineering Principles of Physiologic Function. New York, NY Univ. Press 1990.

[11] The Biomedical Engineering Handbook. J.D.Bronzino (ed.), Boca Raton, CRC Press 1995.

[12] Trojan,S. a kol.: Lékařská fyziologie. Praha, Grada Avicenum 1994.

[13] Vokurka,M.: Praktický slovník medicíny. Praha, Maxdorf 1994.

[14] Vrána,V.: Modelování biologických objektů a dějů. [Skriptum VUT], Brno, ES VUT 1989.

[15] Wright,S.: Klinická fyziologie. Praha, Avicenum 1970.

Kap.1

[16] Beier,W., Glass,K.: Bionika. [Malá moderná encyklopédia]. Obzor, Bratislava 1971.

[17] Greguss,F.: Patente der Natur. Technische Systeme in der Tierwelt- biologische Systeme als

Modelle für die Technik. Quelle und Meyer, Heidelberg, 1988.

[18] Heynert,H.: Úvod do obecné bioniky. Academia, Praha 1977.

Kap.3

[19] Kittnar,O. a kol.: Fyziologické regulace ve schématech. Praha, Grada 1999.

[20] Milsum,J.H.: Biological Control Systems Analysis. New York, McGraw-Hill 1966.

[21] Schneck,D.J.: Feedback control and the concept of homeostasis. Mathematical Modelling, roč.9

(1987), č.12, s.889-900.

[22] Schneck,D.J., Berger,D.S.: The Role of Music in Physiologic Accommodation. IEEE EMB

Magazine, 18, 1999, č.2, s.44 - 53.

Kap.4.1

[23] Andrássyová,E., Mach,M.: Genetické algoritmy a ich aplikácie. Lékař a technika, 20, 1996, č.4-5,

s.98 - 101.

[24] Goldberg,D.E.: Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Reading,

Addison-Wesley Publ. 1989.

[25] Holland,J.H.: Adaptation in Natural and Artificial Systems. Cambridge, MIT Press 1993.

[26] Kalmus,H.: Otázky genetiky. [Malá moderní encyklopedie], Praha, Orbis 1967.

[27] Markoš,A.: Povstávání živého tvaru. Praha, Vesmír 1997

107


[28] Mitchell,M.: An Introduction to Genetic Algorithms. Cambridge, MIT Press 1996.

[29] Nečásek,J.: Genetika. Praha, Scientia 1997.

Kap.4.2

[30] Kotek, Z., Brůha,I., Chalupa,V., Jelínek,J.: Adaptivní a učící se systémy. Praha, SNTL-Alfa 1980.

[31] Koukolík,F.: Mozek a jeho duše. Praha, Makropulos 1997.

[32] Novák,M., Faber,J., Kufudaki,O.: Neuronové sítě a informační systémy živých organismů. Praha,

Grada 1992.

[33] Schalkoff,R.: Pattern Recognition. Statistical, Structural and Neural Approaches. New York,

J.Wiley & Sons Inc. 1992.

[34] Šnorek,M., Jiřina.M.: Neuronové sítě a neuropočítače. [Skripta ČVUT], Praha, Vydavatelství

ČVUT 1996.

Kap.5.2

[35] Loizou,P.C.: Mimicking Human Ear. IEEE Signal Proc. Magazine, roč.15, 1998, č.5, s.101-130.

[36] Loizou,P.C.: Introduction to Cochlear Implants. IEEE EMB Magazine, roč.18, 1999, č.1, s.32-42.

Kap.5.3.

[37] Jain,A.K.: Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989.

[38] Srinivasan,M.V., Venkatesh,S.: From Living Eyes to Seeing Machine. Oxford, Oxford Univ. Press

1997.

[39] Toward an Artificial Eye. IEEE Spectrum, roč..33, (1996), č.5 (May).

Kap.6.

[40] SKELET 2000. Abstrakta mezinárodní konference. Praha, UK FTVS 2000.

[41] Valenta,J. a kol.: Biomechanika. Praha, Academia 1985.

Kap.7.

[42] Fejfar,Z.: Srdce v labyrintu světa. Praha, Makropulos 1997.

[43] Fejfar,Z., Přerovský,I. a spol.: Patofyziologie krevního oběhu. Praha, Avicenum 1980.

[44] Štejfa,M. a spol.: Kardiologie. Praha, Grada-Avicenum 1995.

108

More magazines by this user
Similar magazines