Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Zamocować T-Racer bezpośrednio do

wysokociśnieniowego pistoletu

natryskowego.

1 Zamocowanie bagnetowe T-Racera

docisnąć do przyłącza

wysokociśnieniowego pistoletu

natryskowego, a potem przekręcić o

90°, aż zaskoczy.

2 Mocno dokręcić nasadkę

zabezpieczającą.

Uwaga

Rysunek

Przy czyszczeniu ścian zawsze

trzymać wysokociśnieniowy pistolet

natryskowy obiema rękoma.

Wysokociśnieniowe urządzenie

czyszczące nie wytwarza ciśnienia.

Wymontować dysze

wysokociśnieniowe, sprawdzić je pod

względem uszkodzeń, przepłukać T-

Racer czystą wodą, a potem ponownie

zamontować dysze

wysokociśnieniowe.

Rysunek

1 Otworzyć zacisk.

2 Wyjąć dyszę wysokociśnieniową.

3 Wyczyścić dyszę wysokociśnieniową

przy użyciu czystej wody i w razie

konieczności ją wymienić.

4 Włożyć dyszę wysokociśnieniową.

5 Zamknąć zacisk.

38 Polski

Czyszczenie ścian

Usuwanie usterek

Czyszczenie dyszy

wysokociśnieniowej

Instrukcje ogólne

Wskazówka

Rurę przedłużającą można używać z

każdym rodzajem akcesoriów Kärcher.

Pielęgnacja

Po użytkowaniu oczyścić urządzenie

wilgotną szmatką.

Ochrona środowiska

Materiały użyte do opakowania

nadają się do recyklingu.

Opakowania nie należy wrzucać do

zwykłych pojemników na śmieci, lecz do

pojemników na surowce wtórne.

Zużyte urządzenia zawierają cenne

surowce wtórne, które powinny być

oddawane do utylizacji. Z tego

powodu należy usuwać zużyte urządzenia

za pośrednictwem odpowiednich

systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników

(REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników

znajdują się pod:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/

umweltschutz/REACH.htm

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części

zamienne firmy KÄRCHER. Lista części

zamiennych znajduje się na końcu

niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki

gwarancji określone przez odpowiedniego

lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki

urządzenia usuwane są w okresie

gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane

są błędem materiałowym lub

produkcyjnym. W sprawach napraw

gwarancyjnych prosimy kierować się z

dowodem zakupu do dystrybutora lub do

autoryzowanego punktu serwisowego.

More magazines by this user
Similar magazines