Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím vášho

zariadenia si prečítajte tento

pôvodný návod na použitie, konajte podľa

neho a uschovajte ho pre neskoršie

použitie alebo pre ďalšieho majiteľa

zariadenia.

• Rešpektujte bezpečnostné pokyny k

vášmu vysokotlakovému čističu.

• Vysokotlakový prúd na vysokotlakovej

pištoli zapnite až vtedy, keď sa T-Racer

nachádza na čistenej ploche.

• V bezprostrednej blízkosti čistiacej

hlavy sa nesmú nachádzať žiadne

ďalšie osoby.

• Pozor, nebezpečenstvo spätného

nárazu! Dbajte na pevný postoj a

vysokotlakovú pištoľ s predlžovacou

trubicou príp. držiak pevne držte.

• Po ukončení čistiacej prevádzky

vysokotlakový čistič vypnite. Počas

práce na T-Racer tento dodatočne

odpojte od vysokotlakovej pištole.

• Maximálna teplota vody 60 °C

(rešpektujte pokyny pre vysokotlakový

čistič).

Symboly na prístroji

Nebezpečenstvo!

Počas prevádzky nesiahajte

rukou pod okraj T-Racer!

Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu

nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie

je poškodený. Akékoľvek poškodenia

počas prepravy láskavo oznámte

predajcovi.

Viď strana 2, obrázok

1 Skriňa

2 Bajonetová prípojka s poistnou

objímkou

3 Predlžovacia trubica

4 Vysokotlaká tryska

5 Rameno rotora

Používanie výrobku v súlade s jeho

určením

T-Racer sa ideálne hodí na čistenie podláh

a stien s rôznymi povrchmi, ako drevo,

plast, betón, dlažba a prírodný kameň. T-

Racer používajte výhradne v domácnosti.

Použitie

Upozornenie: Počas režimu vysávania

pomocou vysokotlakového čističa bezpodmienečne

dodatočne použite vodný filter

Kärcher (objednávacie číslo:4.730-059.0).

Čistenie podlahy

Na vysokotlakovú pištoľ pomocou

predlžovacej trubice pripevnite T-Racer.

Obrázok

1 Zatlačte predlžovaciu trubicu do

bajonetovej prípojky vysokotlakovej

pištole a otočte ju o 90° tak, aby

zaskočila.

2 Pevne dotiahnite poistnú objímku.

Tento postup opakujte aj u oboch

ostatných spojení.

Pokyny

• Pred použitím T-Racer voľné plochy

pozametajte, aby nedošlo k poškodeniu

trysiek.

• T-Racer nie je vhodný na drhnutie

podlahy!

Pozor

Obrázok

Neprechádzajte zariadením po

hranách!

Čistenie povrchov stien

Priamo na vysokotlakovú pištoľ pripevnite

T-Racer.

1 Zatlačte bajonetovú prípojku T-Racer

do prípojky vysokotlakovej pištole a

otočte ju o 90° tak, aby zaskočila.

2 Pevne dotiahnite poistnú objímku.

Pozor

Obrázok

Pri čistení plôch stien stále držte

vysokotlakovú pištoľ oboma rukami.

Slovenčina 41

More magazines by this user
Similar magazines