Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Pomoc pri poruchách

Vysokotlakový čistič nevytvára žiadny

tlak alebo pulzuje.

Vysokotlakové trysky demontujte,

skontrolujte vysokotlakové trysky, či nie

sú poškodené. T-Racer prepláchnite

čistou vodou a opäť namontujte

vysokotlakové trysky.

Čistenie vysokotlakovej trysky

Obrázok

1 Vyberte sponu.

2 Vytiahnite vysokotlakovú trysku.

3 Vysokotlakovú trysku vyčistite v čistej

vode. V prípade potreby vymeňte.

4 Vysokotlakovú trysku nasaďte.

5 Zasuňte späť sponu.

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné

diely značky KÄRCHER. Prehľad

náhradných dielov nájdete na konci tohto

prevádzkového návodu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky

našej distribučnej organizácie. Prípadné

poruchy spotrebiča odstránime počas

záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich

príčinou chyby materiálu alebo výrobné

chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s

dokladom o kúpe zariadenia láskavo

obráťte na predajcu alebo na najbližší

autorizovaný zákaznícky servis.

Všeobecné pokyny

Tip

S každým príslušenstvom firmy Kärcher

môžete použiť predĺženie oceľovou rúrkou.

Ošetrovanie

Po použití zariadenie vyčistite vlhkou

handrou.

Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklovateľné.

Obalové materiály láskavo

nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale

odovzdajte ich do zberne druhotných

surovín.

Vyradené prístroje obsahujú

hodnotné recyklovateľné látky, ktoré

by sa mali opät' zužitkovat'. Staré

zariadenia preto láskavo odovzdajte do

vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/

umweltschutz/REACH.htm

42 Slovenčina

More magazines by this user
Similar magazines