14.01.2014 Views

Klamki - strona 1

Klamki - strona 1

Klamki - strona 1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

klamki / door handles / дверные ручки

Klamki - strona 1


Spis wyrobów Index

Индекс изделия

Admirał system

Adonis

Aida

Antares

Antilia

Argus system

Aries

Aquila

Baron

Carina

Cetus

Darius

Delfin

Deneb

Dora

Dorado

Draco

Eva

Evita

Gemini system Irys system

Kobra system

Komandor system

Kometa

Leo

Libra

Musca

Nila

Paris

Pavo

Pegaz

Poluks

Regulus system Rigel system Rigel Quadro Sagita Tucana Vela Viola Wega

Wega Quadro Zoe

wzory pokryć galwanicznych / objaśnienia ikon samples of galvanic coatings / explanation of icons шаблон гальванических покрытий / условные обозначения

О

Klamki - strona 2


wzory pokryć galwanicznych samples of galvanic coatings шаблон гальванических покрытий

G2

chrom połysk glossy chrome хром блестящий

G6

chrom mat chrome mat хром матовый

G10

patyna na mosiądzu szlifowana brushed antique bras шлифованная старая латунь

G5

£4 nikiel mat nickel mat

никел матовый

G8

efekt stali szlachetnej brushed steel effect эффект благородной стали

G30

mosiądz lakierowany varnished brass латунь лакированная

objaśnienia ikon explanation of icons условные обозначения


ЧКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ

DOOR HANDLES

KLAMKI DRZWIOWE

Производимые фирмой Номет дверные ручки предназначенные для внутренних дверей. Они подходят для крепления со стандартными европейскими замками, имеют стяжные винты и двухсторонюю возвратную пружину, которая увеличивает срок службы замка. Конструкция дверной ручки даёт возможность крепления для правых и левых дверей.

Дверные ручки предназначены для дверей толщиной от 38 мм до 45 мм.

Стандартное сечение стержня у блокировки WC состовляет 4 х 4 мм с редукцией 8/4 мм.

Материал: ручка, накладка -стержень - сталь

сплав ZnAl или сталь

Гальваническое покрытие: 02 - хром блестящий

05 - никель матовый

06 - хром матовый

08 - эффект благородной стали 010 - шлифованная старая латунь 030 - латунь лакированная

Дверные ручки имеют сертификат Института Строительной Техники.

ОКОННЫЕ РУЧКИ

Ручки предназначены для приведения в действие механизма поворотных, поворотно откидных и откидных окон и дверей. 8 позиционный механизм даёт возможность поворота ручки с шагом 45 градусов (для микропроветривания).

Материал: ручка - сплав 7пД1 накладка, механизм - металл квадратный стержень - сталь

Стандартная длина стержня 32 мм, сечение 7 х 7 мм

Отделка:

винт М5х40

Покрытие:

гальваническое покрытие:

05 - никель матовый

06 - хром матовый

РУЧКИ-КНОПКИ

Комплект состоит из ручки-кнопки и дверной ручки с раздельной накладкой. Ручка-кнопка неповоротная. Направление комплекта устанавливается относительно установки ручки.

Материал: ручка, накладка

сплав ZnAl или сталь

Гальваническое покрытие: G5 - никель матовый G6 - хром матовый

The handles produced by Nomet are intended for inside doors. They are fitted for standard locks, and they are provided with throught-bolts and double - side return spring, which prolongs lock's life. The handle structure is so that it may be installed in both left and right doors.

The handles are suitable for door thickness from 38 mm to 45 mm. Standard pin cross-section is 8 x 8 mm.

Standard pin thickn ess for WC lock is 4 x 4 mm with 8/4 reduction. Material:

handle grab, sign plate — Zamac or steel stem — steel

Electroplaiting finish:

G2 - glossy chrome

G5 - mat nickel

G6 - mat chrome

G8 - brushed steel effect

G10 - brushed antique brass

G30 - varnished brass

Door handles are certified by Building Reaserch Institute. WINDOW HANDLES

The handles are intended for starting planetary mechanisms of wing - and - hopper and wing type windows. 8 - step mechanism enables rotation of handle grab every 45 degrees.

Material:

handle grab - Zamac body, mechnism - metal stem - steel

Standard sterm lenght is 32 mm, cross - section: 7 x 7 mm.

Fixing:

M5x40

Electroplaiting finish: G5 - mat nickel G6 - mat chrome

KNOB DOOR HANDLE

The complete set is composed of knob door handle and door handle with rosette. Knob door handles are not rotatable. Direction of the set is fixed towards the position of door handle.

Material:

handle grab, sign plate - Zamac

Electroplaiting finish: G5 - mat nickel G6 - mat chrome

Produkowane przez Nomet klamki przeznaczone sq do drzwi wewnętrznych. Przystosowano je do montażu ze standardowymi zamkami, wyposażono w śruby przelotowe i obustronną sprężynę powrotną, która wydłuża żywotność zamka. Konstrukcja klamki umożliwia montaż do drzwi lewych lub prawych.

Klamki przeznaczone są do drzwi o grubości od 38 mm do 45 mm. Standardowy przekrój trzpienia wynosi 8 x 8 mm. Standardowa grubość trzpienia przy blokadzie WC wynosi 4 x 4 mm z redukcją 8/4 mm.

Materiał:

część chwytowa, szyld — ZnAl, lub stal trzpień — stal

Wykonanie galwaniczne:

G2 — chrom połysk

G5 — nikiel matowy

G6 — chrom matowy

G8 — efekt stali szlachetnej

G10 — patyna na mosiądzu szlifowana

G30 — mosiądz lakierowany

Klamki posiadają certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej. KLAMKI OKIENNE

Klamki przeznaczone są do uruchamiania mechanizmów obwiedniowych drzwi okien uchylno-rozwiernych, uchylanych i rozwiernych.

Mechan izm 8 — taktowy umożliwia obrót części chwytowej

ze skokami co 45 stopni. Materiał:

część chwytowa, szyld — ZnAl

korpus — stal trzpień — stal

Standardowa długość trzpienia wynosi 32 mm, przekrój 7 x 7 mm. Mocowanie:

M5x40

Wykonanie galwaniczne G5 — nikiel matowy G6 — chrom matowy

GAŁKI DO DRZWI

W skład kompletu wchodzi gałka i klamka na szyldzie dzielonym Gałki są nieobrotowe. Kierunek kompletu jest ustalany względem położenia klamki.

Materiał:

część chwytowa, szyld — ZnAl

Wykonanie galwaniczne G5 — nikiel matowy G6 — chrom matowy

Klamki - strona 4


Info / Info / Общие информации

Spis treści / Table of contents / Содержание

Nowości / New / Новинки

Adonis

Darius

Kometa

Leo

Rigel Quadro Wega Quadro

§.J9.Dd.9.rc!. ./..SJ9D.d.9r.d ./ .Стандартные...............................

Admirat system

Aid9 ADJares

Argus system

ADJilia

Aries

Aquila

BaroD

CariDa

CeJus

DelfiD

DeDeb

Dorado

Draco

Eva

Libra

GemiDi system IryS system

Kobra system

KomaDdor system

Musca

Pavo

Pegaz

Poluks

SagiJa

Regulus system

Rigel system

TucaDa

Vela

Wega

iDwesJycyJDe / EcoDomic liDe / Эконом класс

Dora

EviJa

Nila

Paris

Viola

Zoe

Tarczki / Rosettes / Накладки

Elementy dodatkowe / Extra parts /Дополнительные элементы 67

Klamki - strona 5


Nowości / New / Новинки

Klamki - strona 6


54

10

Lo funkcja 72 90


T-1391-100

T-1397-172

T-1401-100

T-1407-172

Leo

12

Lo funkcja 72 90


14

Rigel Quadro

Wega Quadro

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

Klamki - strona 9


Standard / Standard / Стандартные

Klamki - strona 10


Admirał

Admirał

T-442-800

klamka okienna / window handle / оконная ручка

Klamki - strona 11


Antares

Aida

T-1121-104

T-551-104

T-555-100

T-002-104

T-003-104

T-004-104

T-002-104 T-003-104 T-004-104

i dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

Klamki - strona 12


T-111-112

T-507-172

T-641-112

T-117-172

t-641-112 gatko-klamka obrotowa rotational knob-door handle ручка-кнопка поворотная

t-641-112-l(p) gatko-klamka nieobrotowa non-rotational knob-door handle ручка-кнопка поворотная

t-651-112 gatko-gatka obrotowa rotational knob-knob кнопка поворотная

Lo funkcja 72 90


T-961-104

T-966-172 'S

T-981-100

T-002-104 T-003-104 T-004-104

T-002-100 T-003-100 T-004-100

С

23

t-966-172 t-966-190

t-967-172 t-967-190

t-968-172 -

t-965-100

t-961-104

Klamki - strona 14


T-881-104

T-021-104

T-025-100

0 56

0 56

102

ZD

24

t-881-104

G2

G30

Q dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

T-002-104 T-003-104 T-004-104

О О

Lo funkcja 72 90


Carina

Cetus

T-871-100

T-851-115

T-858-172

И52

122

2ГЕ

t-871-100

G8, 0,2

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

О О

106

Lo funkcja 72 90


T-601-104 T-606-172 T-511-104 T-517-172

D CD CD Ö"

CD

t-606-172 t-607-172 t-608-172

T-002-104 T-003-104 T-004-104

T-002-104 T-003-104 T-004-104

Delfin

Deneb

Klamki - strona 17


T-811-104

T-801-104

T-805-100

Lo funkcja 72 90


T-1011-100

T-911-104

T-002-100 T-003-100 T-004-100

T-002-104 T-003-104 T-004-104

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

Eva

Libra

Klamki - strona 19


T-661-112

T-667-172

T-291-112-L(P)

0 56

120

Lo funkcja 72 90


T-691-104

T-781-104-L(P)

^ dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

T-002-104 T-003-104 T-004-104

Т-792-800-ЦР)

klamka okienna / window handle / оконная ручка

Irys

Klamki - strona 21


T-571-104

38

Lo funkcja 72 90


40

T-581-104

T-002-104 T-003-104 T-004-104

T-587-172

T-401-104-L(P)

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

Komandor

Klamki - strona 23


T-971-100

T-951-104

T-957-172

421

t-971-100

G8/ /G2

Q dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

T-002-100 T-003-100 T-004-100

t

О О

Lo funkcja 72 90


T-251-104

120

44

Lo funkcja 72 90


46

47

T-541-104

T-546-172 T-901-115 T-906-172

Poluks

Sagita

t- 546-172 t-546-190 t-547-172 t-547-190 t-548-172 -

t- 906-172 t-906-190 t-907-172 t-907-190 t-908-172 -

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

Klamki - strona 26


Regulus

48

T-141-104

О О

Lo funkcja 72 90


T-191-105

50

Lo funkcja 72 90


Tucano

Vela

T-1091-115 T-1097-172 T-861-100

t- 1096-172 t-1096-190 t-1097-172 t-1097-190 t-1098-172 -

T-002-100 T-003-100 T-004-100

T-002-115 T-003-115 T-004-115

Klamki - strona 29


Wega

54

T-181-104

О О

Lo funkcja 72 90


Inwestycyjne / Economic line / Эконом класс

Klamki - strona 31


T-1151-116 T-1156-172 T-1271-119

I Dora

Evita

t-1156-172 -

t-1157-172 -

t-1158-172 -

t-1155-100 t-1151-116

T-002-116 T-003-116 T-004-116

T-002-117 T-003-117 T-004-117

Klamki - strona 32


Nilo

T-1131 -116

T-1137-172

T-1161-116

T-1166-172

60

S\N^ Lo funkcja ^s\.


104

г-1

62

t-126

G8, g2

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

funkcja 72 90

t-1146-172

t-1147-172 -

OD t-1148-172 -

t-1145-100

104

63

G5

G6

G10

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

t-1141-116

T-002-117 T-003-117 T-004-117

й

T-002-116 T-003-116 T-004-116

ф O

T-1261-119 T-1141-116 T-1145-100

Zoe

Viola

Klamki - strona 34


Tarczki do drzwi / Door handle rosettes /Накладки к дверям

rr Q'

0

о

T-002-100

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

О

G8/ /0,2 G5

G6 G8

G30

majq zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

Aries, Carina, Eva, Kometa, Leo, Musca, Vela

r

q'

0 4

T-002-104

0 56

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

О

G30 G2 G5

G6 G8

mają zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

о

Admirał, Aida, Antares, Antilia, Baron, Delfin, Deneb, Draco, Irys, Kobra, Komandor, Libra, Pavo, Pegaz, Regulus, Wega

r 0

T-002-105

58

J

T-003-105

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

O

G5

G6

mają zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

O

Rigel

r 0

43

T-003-109

40

/7\

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

O

G2 G6

G30

szyld do górnego zamka z wkładką bębenkową in apply to upper drum lock накладка верхнего замка с цилиндровым вкладышем

СО

r

Q' 0

00

T-003-108

С

r

Q' 2

T-002-112

И 56

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

О

G2 G5

G6 G30

mają zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

O

Argus

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

O

G2 G5

G6 G30

mają zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

O

Argus, Gemini

Cl O

65

Klamki - strona 35


Cl О

66

r a

5

T-002-115

0 56

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

О

G10

majq zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

О

Cetus, Sagita, Tucana

r a

7

T-002-117

г 53

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

GB

mają zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

О

Evita, Viola

r a

6

T-002-116

Я 54

r a

2

О

T-002-120

T-003-120

54

0

Г ,-ч л

T-004-120

ГШ

54

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

О

G5

G6

G10

mają zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

О

Dora, Nila, Paris, Zoe

dostępne pokrycia available coatings доступные покрытия

G5 G6

GB G10

mają zastosowanie do następujących modeli klamek in apply to following door handle models применяются к следующим моделям ручек

Adonis, Darius, Rigel Quadro, Wega Quadro

Elementy dodatkowe Extra parts

Дополнительные элементы

Zestaw elementów do drzwi o grubości od 46 mm do 68 mm Sets for door thicknesses exceeding 56 mm and max 68 mm Комплекты для дверей с толщиной од 46 мм до 68 мм

T-000-913.CC

T-000-914.CC

T-000-915.G30

T-000-917

T-000-916.G30

T-000-91B

67

t-000-913.cc

Trzpień kwadratowy 8x8 L=125 (kpl=5 szt.) - drzwi zewn. max. 68 mm ocynk Square pin 8x8 L=125 (set=5 pcs) - door max. 68 mm, galvanized (zinc) Стержень квадратный 8x8 L=125 (кпл=5 шт) - двери наружн.max. 68 мм оцинкованный

t-000-914.cc Wkręt M5x80 (kpl.=10 szt.) - drzwi zewn. max. 68 mm ocynk Screw M5x80 (set=10 pcs) - door max. 68 mm, galvanized (zinc) Винт М5х80 (кпл=10 шт) - двери наружн. max. 68 мм оцинкованный

t-000-915 G2, G5, G6, GB, G10, G30 Wkręt M5x80 (kpl.=10 szt.) - drzwi zewn. max. 68 mm ocynk Screw M5x80 (set=10 pcs) - door max. 68 mm, galvanized (zinc) Винт М5х80 (кпл=10 шт) - двери наружн. max. 68 мм оцинкованный

t-000-916 G2, G5, G6, GB, G10, G30 Tulejka (kpl=10 szt.) - drzwi zewn max. 68 mm galwanizowana Sleeve (set=10 pcs) - door max. 68 mm, galvanized in different covers Втулка (кпл=10 шт) - двери наружн. max. 68 мм с гальваническим покрытием

t-000-917.cc Trzpień kwadratowy 5x5 (kpl=5 szt.) + redukcja 8/5 (kpl=15 szt.) WC Square pin 5x5 (set=5 pcs) + reduction 8/5 (set=15 pcs) WC Стержень квадратный 5x5 (5шт) + редукция 8/5 (15шт) WC

t-000-91b.cc Trzpień kwadratowy 6x6 (kpl=5 szt.) + redukcja 8/6 (kpl=15 szt.) WC Square pin 5x5 (set=5 pcs) + reduction 8/5 (set=15 pcs) WC Стержень квадратный 6x6 (5шт) + редукция 8/6 (15шт) WC

Tarczki do drzwi

Elementy dodatkowe

T-QQ3-115

T-QQ4-115 i

T-QQ3-117 i

T-QQ4-117

T-003-116

T-004-116

Klamki - strona 36


NOMET Sp. z o.o.

87-100 Toruń

ul. Kanałowa 40/42

tel. (056) 61 98 116

fax (056) 61 98 117

e-mail: nomet@nomet.pl

www.nomet.pl

projekt i produkcja NOVUM Agencja Reklamowa Sp. z o.o. www.n.com.pl; edycja 2008 sesja zdjęciowa Well Done Studio www.welldone.pl

Klamki - strona 37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!