MANUAL MANUALE NAKHAVNO PRIRUCNIK

romsrbija

MANUAL MANUALE NAKHAVNO PRIRUCNIK

Jovanović

Fetahi Saška

MANUALE

PRIRUČNIK

NAKHAVNO

Ringrazio mio fratello Svetislav senza la cui collaborazione non

sarebbe stato possibile pubblicare questo libro. E i miei amici da

associazione Lipa ,Agim Saiti , Gordana Herold ,Rebecca Covaciu

, Rade Vucković Niški che sono sempre lì a venire per aiutare a

risolvere piccoli e grandi problemi

PREDGOVOR

I-XIII

ROMSKO ITALIJANSKI 1-32

ROMSKO ENGLESKI 33-63

ROMSKO SRPSKI 64-94

ITALIJANSKO ROMSKI 95-125

ENGLESKO ROMSKI 126-156

SRPSKO ROMSKI 157-187


PREDGOVOR PRIRUČNIKU ZA BRZO SNALAŽENJE

Nakon višegodišnjeg rada i mog velikog zadovoljstva konačno sam

uspela da privedem kraju veoma složeni projekat i u dilemi sam šta

da saopstim stručnoj javnosti i čitaocima. Ono što je medjutim

nedvosmisleno je da znam da ce ovaj prvi, Romsko-Italijansko-

Englesko-Srpski priručnik izazvati pažnju kakvu zaslužuje. Ovo

posebno naglačavam jer se do sada nije dogodilo da neko objavi

priručnik Romskog jezika sa opštim pojmovima i rečima koje se

svakodnevno upotrebljavaju a koji je preveden na tri jezika i činu

celinu tako da čitaoc moze bez obzira da li zna Romski,Italijanski,

Srpski ili Engleski pronaći frazu ili reč prevesti je i odmah upotrebiti.

Jer je ovo priručnik za brzo snalaženje i reagovanje kakav nam je

danas potreban u ovim brzim i kritičnim vremenima .

Imajući u vidu sve napred navedeno, pre više godina počela sam da

prikupljam gradju za jedan savremen priručnik .Gradju sam nalazila

u pisanoj formi, zatim konverzacijom, na internetu tako da on

poseduje svoj profesionalni žargon, ali i standardizovanu

terminologiju.

Zahvaljujem se svim saradnicima i prijateljima koji su mi svojim

znanjem , predanošću i odgovornošću pružili onu vrstu pomoći koja

je u ovakvim poduhvatima dragocena, što se kasnije u radu i

potvrdilo.

Kao sto je uobičajeno u predgovorima dužna sam da objasnim cilj ,

namenu i koncepciju priručnika .

Cilj i namena priručnika su jednostavni – brzo snalaženje i prevod

reči i fraza bez obzira da li onaj koji upotrebljava priručnik zna

gramatiku tog jezika ili ne. Jer priručnik nije koncipiran na tom

principu . Svakodnevna upotreba za brzo snalazenje je

koncepcija priručnika koji ima 2.500 reči na 3 prevoda sto iznosi

oko 30.000 upotrebljenih reči.

Na kraju, izražavam zahvalnost jos jednom svima koji su zaslužni za

pripremu i objavljivanje priručnika i molim čitaoce i stručnu javnost

da nezameraju ako se potkrala neka greska u pisanoj formi jer će

biti jos promena i dodataka jer ipak ovo je prvo izdanje .

Hvala svima uživajte i nek Vam ovaj priručnik pomogne u

svakodnevnim aktivnostima.

Sa poštovanjem Jovanović Fetahi Saška

I


PREFAZIONE AL MANUALE DI PRONTO SOCCORSO LINGUISTICO

Dopo svariati anni di lavoro e con mio grande piacere sono riuscita a

concludere questo progetto editoriale estremamente complesso e mi

trovo nel dubbio. Che cosa comunicare ai professionisti del settore,

ai lettori?

L'unica certezza è dovuta alla mia consapevolezza che questo primo

manuale in edizione plurilingue,: romanì - italiano – inglese – serbo,

susciterà senza meno la dovuta attenzione. Questa affermazione è

dovuta al fatto che nessuno fino ad oggi ha pubblicato un Dizionario

della lingua romanì che includa i concetti generali, le parole di uso

quotidiano a loro volta tradotte in ben tre lingue che permettono al

lettore, a prescindere se conosce le lingue in questione – romanì,

italiano, serbo o inglese - di trovare la frase e di utilizzarla

immediatamente. Questo è un dizionario che permette una

consultazione veloce e immediata, ciò di cui abbiamo bisogno in

questi tempi critici e veloci.

Tenendo conto di tutto ciò che ho menzionato sopra, anni fa ho

iniziato a raccogliere l'occorrente per un dizionario contemporaneo.

Il contenuto attinge alle forme scritte, alla lingua del quotidiano, al

linguaggio del web, in modo tale da includere sia le espressioni

colloquiali che la terminologia standardizzata.

Sono grata a tutti i miei collaboratori e a tutti i miei amici, che mi

hanno sostenuto con i loro saperi, la loro dedizione e la loro

competenza, nella realizzazione di questo progetto. Il loro aiuto si è

rilevato prezioso durante tutto il percorso lavorativo.

Come di consueto, la prefazione prevede che venga illustrato

l'obiettivo, lo scopo finale di questo dizionario.

L'obiettivo, nonché lo scopo sono semplici: una facile consultazione,

una traduzione immediata a prescindere dal fatto se il consultante

sia a conoscenza delle regole grammaticali di quella determinata

lingua o meno. Questo manuale non si basa su quel principio, ma

sull'uso quotidiano, su una facile e veloce consultazione, basata su

2.500 parole, tradotte in 3 lingue diverse che costituiscono una base

di 30.000 parole dell'uso quotidiano.

Per concludere esprimo ancora una volta la mia gratitudine verso

tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare e a pubblicare questo

II


dizionario. Chiedo altresì ai professionisti del settore e ai lettori di

essere comprensivi se riscontreranno alcuni errori nella forma

scritta, in quanto ci saranno ancora tanti cambiamenti e tante

aggiunte, trattasi di una prima edizione.

Ringrazio tutti voi e mi auguro che questo dizionario vi sarà d'aiuto

nel quotidiano.

Jovanovic Saska Fetahi

Saška Jovanović (udata Fetahi), Romkinja poreklom iz Ex Jugoslavije

, Diplomirani Inžinjer elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u

Prištini . Transkulturni medijator pri Institutu za zdravstvo ,

emigraciju I siromaštvo INPM San Galikano u Rimu.Predsednik I

osnivač Nevladine organizacije Romni Onlus.Zamenik predsednika

Federacije Romani.Legalni prevodioc I vlasnik firme Beki.Član

Nacionalnog koordinatnog odbora Nacionalne strategije za

integraciju Roma I Sinta u Italiji. Učesnik raznih internacionalnih I

nacionalnih kongresa u Evropi I Italiji . Koordinator I Mediator u

razlicitim Evropskim projektima . Borac za ljudska prava .Osnivač

prve Romske Ženske mreze u Italiji ,,Rowni ,,

Saska Jovanovič (sposata Fetahi), donna Rom di

origine Jugoslava.Laureata in ingegneria elettrotecnica alla

Facoltà di Pristina.Mediatore trans culturale presso l 'istituto INPM -

Istituto Nazionale per l'immigrazione e la povertà

"San Gallicano" a Roma, Italia

Presidente e fondatore della Associazione Romni Onlus.

Vicepresidente dell Federazione Romani.

Interprete legale, e titolare della Ditta Beki. .

Membro del tavolo di coordinamento della nazionalesulla strategia di

inclusione nazionale per la comunità Rom, Sinti e Camminanti, Roma

III


Partecipante al tavolo nazionale per la strategia di coordinamento da

UNAR - Ufficio Nazionale contra razzismo.

Difensore dei diritti umani.Fondatore della prima rete delle donne

Rom i Italia ROWNI

Agim Saiti је rodjen 14.05. 1955.godine u selu Naberdane, opstina

Рес, na Kosovu. Osnovnu skolu је zavrsio u Trebovicu, srednju

muzicku u Prizrenu, a Specijalizaciju u muzickoj Akademiji u

Sarajevu. Jedno vreme je radio u obrazovanju na srpskohrvatskom

jeziku kao nastavnik u BiH. Nakon povratka na Kosovu, radio je u OS

„Rilindja" (Preporod), u Tresteniku i„A1i Kelmendi" u Naberdane, kao

nastavnik muzickog vaspi- tanja, zatim u ,,Xhemajl Kada i„Ramiz

Sadiku", (1984- 1988). kao ucitelj romskog jezika, sa 420 ucenika

romske dece. Osnivac KUD „Kr10 e Romengo"(G1as Roma), u Peci i

biva biran kao prvi Predsednik. 1990. godine, zaposljava se u radio

stanici Рес, gde osniva program na romskom jeziku, kao urednik,

novinar i saradnik muz- ickog programa do 1999. god.

Nakon rata na Kosovu, boravi u Evropu, gde se i sada nalazi i uziva

status izbeglice. Ucesnik је mnogih kulturnih manifestacija, kao i

raznih seminara o jeziku, poput onog iz 1986. odrzanog u Sarajevu,

kao prvi ucitelj romskog jezika.

Prvu knjigu pesama pod nazivom: „Munrri cehrajin - Моја

zvezda - Y11i im" u Subotici 2011. Ovo je njegova Druga knjiga

pesama.

O Agim Saiti si bijando 14. 05. 1955. bers ano gav Naberc

Jane, e komuna Ipekosi, ane Kosova. E funduni sikavni dja agor ano

Trebovic, е maskaruni ano Prizreno, a e Specijalizacija ane muzikaci

Akademija ane Sarajeva. Jekh vakti cerda ano sikavipe pe

IV


srbokroatikani chib sar sikavno ane B thaj Her. Palo iripe ane Kosova

cerda buci ane FS „Rilindja" ano Trestenik thaj „A1i Kelmendi" ano

NabercJan, sar sikavno e muzikako, napal ane „Demajlj Kada thaj

„Ramiz Sadiku", (1984-1988). bers sar sikavno e rromane chibako

420 sikadenca e rromane chavorrenca. Fundutno si e КАА „Kr10 e

Rromengo", ano Ipeko thaj alosavol sar angluno Prezidento. 1990

bers bucardol ane Radio achavuni Ipeko (Рес), kaj fundosarol o

programo pe rro- mani chib, sar redaktori, zurnalisti thaj kupacerutno

е muzikace programesko di ko 1999. bers. Ра1а о maripe ane Kosova,

thanardol ane Evropa, kaj vi akana arakhadol nasaldese statusesa.

Lipeutno si bute kulturace manifestacijengo sar vi savetane seminarengo

katar e chib, sar goda andar o 1986. incardo ane Sarajeva

sar angluno sikavno e rromane chibako. Angluni pustik ikalda telo

a1av: „Munrri cehrajin - Моја zvezda - Y11i im" (Subotica 2011). Каја

si ljesi o Dujto pustik diljenca.

PP'S Agim Saiti t a e- 14.05.1955 anni, nel villaggio Naberdjane, Pec,

Kosovo. Ha completato la scuola elementare a Trebovic, musica

secondaria a Prizren, e specializzati nella Accademia di Musica di

Sarajevo. Per un certo eriodo ha lavorato nella formazione come

insegnante di erbo-croato in Bosnia. Dopo il ritorno in Kosovo, ha

avorato presso ES, „Rilindja" e il Trestenik „Ali :elmendi" in

Naberdjane, educazione musicale come tsegnante, poi, „Xhemajl

Kada" e „Ramiz Sadiku" 1984 -1988) . lenguage come insegnante

romani, con 20 alunni di bambini rom. Fondatore della CAS „Krlo e

>,omengo" (Voce dei rom), Pec e fu eletto come rimo presidente.

1990 anni, lavorando al forno stazione adio, ha stabilito un

programma in Romani, come Aattore, giornalista e programma

musicale associato ino al 1999. anni. Dopo la guerra in Kosovo,

residente in Europa, dove ra e ha lo status di rifugiati. Ha partecipato

a molti even-culturali, oltre a vari seminari sul linguaggio, come uello

del 1986. tenutasi a Sarajevo, come il primo maes--o della lingua

romané. Il primo libro di poesie dal titolo:„Mtmrri cehrajin La mia

stella", pubblicato nel 2011 anno Subotica uesto il suo secondo libro di

poesie..

V


Gordana Herold completato con successo il primo Gymnasium 1986

a Sarajevo, dove Ivo Andric era uno studente.

Dal 1986 al 1991 Gordana Herald ha visitato la Facoltà di Filosofia di

Sarajevo, conseguendo il diploma per il filologo di Germanistica e

Slavistica.

1986 -1989 Gordana lavora come presentatore e giornalista per la

radio nazionale Sarajevo.

1991 lavora per Radio Vaticana come presentatore e giornalista a

Roma. Dal 1993 sta lavorando su diversi progetti filologiche,

educativi e culturali. Lei è il primo ufficialmente riconosciuto

traduttore in Germania (1995) per la lingua Rom.

Alcune pubblicazioni:

Titolo: Il fuoco e il vento (E jag the e bahlav). Racconti, pensieri e

riflessioni antropologiche sulla cultura dei

rom, ISBN: 8883113233, ISBN-13: 9788883113239, 2004, Autore

http://buch.archinform.net/isbn/3-88402-241-5.htm, Romengiro

Drom Indijatyr ke Makiratuno Derjav,

ISBN-10: 3-88402-241-5, ISBN-13: 9783884022412, 2001, Lector

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/01/2

5/ho-visto-anche-zingari-bellissimi.html?ref=search 1994, creatrice

di fiabe.

Autore di alcuni articoli scientifici di lingua e cultura zingara in “Lacio

Dròm”, rivista bimestrale di studi zingari in Italia.

http://www.muelheimer-stimmen.de/ http://www.muelheimerstimmen.de/aktuelle-ausgabe/

pagine 8, 9, 2013,Autore.

VI


Sinti und Roma zwischen Ausgrenzung und Selbstbehauptung,ISBN

978-3-938636-20-6, Autore dell`articolo Romane Romnja, Köln

2013

Gordana Herold agorisarda e I. gimanazija 1986 ando Sarajevo, kote

vi o Ivo Andrić sas studento.

Katar o berš 1986 dži ko berš 1991 voj sas studento po filozofsko

fakultet ando Sarajevo, te kote lija pi diploma sar filolog pala e

germanistika te slavistica

Katar o berš 1986 dži ko berš1989 voj kerela bući sar moderatorka

te džurnalista pala e radio stanica Sarajevo.

Ando berš 1991 voj kerela bući pala o Radio Vatikan sar

moderatorka te džurnalista ande Roma.

Katar o berš 1993 voj kerel filološki, edukatvni te kulturni projekturi.

Ande Germania voj si majnangluni manušni kaj si oficijelno

translaterka pala e romani čhib.

Varse publikacije:

E pustika (lil): E jag te e bahlav. Paramiča, ginduri te antropološke

ginduri pala e romani kultura, ISBN: 8883113233, ISBN-13:

9788883113239 2004 Autorka

http://buch.archinform.net/isbn/3-88402-241-5.htm, Romengiro

Drom Indijatyr ke Makiratuno Derjav,

ISBN-10: 3-88402-241-5, ISBN-13: 9783884022412, 2001,

Lektorka

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/01/2

5/ho-visto-anche-zingari-bellissimi.html?ref=search 1994 kerel

paramiča

Autorka si katar e džanglikane lila pala e romani čhib te kultura ande

rivista " Lacio Drom", kaj likel jehk vare ande duj čhon ande Italija.

http://www.muelheimer-stimmen.de/ http://www.muelheimerstimmen.de/aktuelle-ausgabe/

pe patrina 8, 9, 2013, Autorka

Sinti und Roma und zwischen Ausgrenzung Selbstbehauptung, ISBN

978-3-938636-20-6, autorka ande pustika po lil 202-211 pala e

Romane Romnja, Köln 2013

Gordana Herold successfully completed the First Gymnasium 1986 in

Sarajevo, where Ivo Andric was a student. From 1986 to 1991

Gordana Herold visit the Faculty of Philosophy in Sarajevo, get the

diploma for the philologist in Germanic and Slavic Studies. 1986

-1989 Gordana works as a presenter and journalist for the national

radio Sarajevo.

1991 she workes for Vatican Radio as a presenter and journalist in

VII


Rome. Since 1993 she is working on various philological, educational

and cultural projects. She is the first officially recognized translator

in Germany (1995) for the Romani language.

Some publications:

Title: The fire and the wind (E jag te e bahlav). Stories, thoughts

and anthropological reflections on the culture of the Roma, ISBN:

8883113233, ISBN-13: 9788883113239, 2004 Author

http://buch.archinform.net/isbn/3-88402-241-5.htm, Romengiro

Drom Indijatyr ke Makiratuno Derjav,

ISBN-10: 3-88402-241-5, ISBN-13: 9783884022412, 2001 Lektor

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/01/2

5/ho-visto-anche-zingari-bellissimi.html?ref=search 1994 creator of

fairy tales

Author of several scientific articles in Gypsy language and culture

"Lacio Drom", the bimonthly magazine of studies gypsies in Italy.

http://www.muelheimer-stimmen.de/ http://www.muelheimerstimmen.de/aktuelle-ausgabe/

page 8, 9, 2013Author

Sinti und Roma zwischen Ausgrenzung und Selbstbehauptung, ISBN

978-3-938636-20-6, Author of the article Romane Romnja, Köln

2013

Gordana Herold završava I. Gimnaziju 1986 u Sarajevu, gdje je

nekad također Ivo Andrić bio student.

Od 1986-1991 Gordana Herold je student na Filozofskom fakultetu u

Sarajevu, i prima diplomu kao filolog za germanstiku i slavistiku.

1986 -1989 Gordana radi kao voditelj i novinar za državnu radio

stanicu Sarajevo.

1991 radi za Radio Vatikan kao voditelj i novinar u Rimu.

Od 1993 ona radi na različitim filološkim, obrazovnim i kulturnim

projektima. Ona je prva službeno priznata prevoditeljka u Njemačkoj

(1995) za romski jezik.

Neki radovi:

Naslov: vatra i vjetar (I jag i bahlav). Priče, misli i antropološka

promišljanja o kulturi Roma, ISBN: 8883113233, ISBN-13:

9788883113239 2004 Autor

http://buch.archinform.net/isbn/3-88402-241-5.htm, Romengiro

Drom Indijatyr ke Makiratuno Derjav,

ISBN-10: 3-88402-241-5, ISBN-13: 9783884022412, 2001 Lektor

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/01/2

5/ho-visto-anche-zingari-bellissimi.html?ref=search 1994 tvorac

VIII


ajki

Autor je više znanstvenih članaka za jezik i kulturu Roma u Rivisti

"Lacio Drom", dvomjesečnika u Italiji.

http://www.muelheimer-stimmen.de/ http://www.muelheimerstimmen.de/aktuelle-ausgabe/

stranice 8, 9, 2013, Autor.

Sinti und Roma zwischen Ausgrenzung und Selbstbehauptung, ISBN

978-3-938636-20-6, Autor članka Romane Romnja, Köln 2013

LIPA è un’associazione senza fini di lucro a forte vocazione

interculturale, formativa e sociale,

che desidera proporsi come interlocutore e collaboratore di

organismi – istituzioni, non profit,

privati, per progettare e realizzare insieme percorsi di integrazione e

promozione delle donne e

delle famiglie migranti, promuovendo il diritto alla cittadinanza attiva

e il rispetto delle differenze

culturali e di genere.

LIPA (il tiglio, in tutte le lingue slave) è un’associazione autonoma e

indipendente che nasce nel

marzo 2003 a Roma per iniziativa di sette donne provenienti dai

paesi del territorio della ex

Jugoslavia, professioniste in Italia. Le socie investono

nell’associazione, vissuta come spazio di

condivisione di valori e di esperienze in settori differenti, uno

sfaccettato patrimonio di

professionalità, accumulato in anni di lavoro nei settori sociale e

culturale. L’intento, perseguito

con determinazione, è la realizzazione di un protagonismo civico

condiviso e di un punto di

riferimento e supporto in primo luogo per le donne e, attraverso le

donne, per tutti i futuri cittadini

europei.

L’idea-guida della LIPA è quella di ribaltare gli stereotipi legati

IX


all’immagine della donna

migrante e della sua famiglia: promuovendo il diritto alla

cittadinanza attiva e il rispetto delle

differenze culturali e di genere, favorendo il confronto trans-culturale

con iniziative che partano

dall’acquisita necessità di un riscontro concreto e valorizzando le

esperienze e le competenze

delle donne associate.

LIPA è uno spazio aperto a tutti per la discussione e

l’approfondimento della conoscenza fra le

culture. E un’occasione per entrare in contatto con le altre donne

straniere e italiane che vivono

quotidianamente gli stessi problemi di integrazione e di

riconoscimento delle specifiche capacità e

professionalità.

LIPA promuove azioni e campagne volte alla promozione delle

donne, organizza eventi

interculturali, seminari e laboratori didattico-creativi, percorsi

formativi per insegnanti e operatori,

attività di orientamento ai cittadini stranieri e italiani, per il

riconoscimento dei titoli di studio, per

la valorizzazione delle competenze professionali e l’orientamento,

per un pieno inserimento

lavorativo nella società di accoglienza; svolge traduzioni e

interpretariato.

LIPA fa la consulenza e supporto ai cittadini stranieri, e ai cittadini

italiani, per il riconoscimento

dei titoli di studio, per l’avviamento a strutture di formazione

gratuite, per la valorizzazione delle

competenze professionali e l’orientamento per un pieno inserimento

lavorativo nella società di

accoglienza; organizza processi formativi per l’acquisizione degli

strumenti (lingua, cultura,

preparazione professionale, normativa, orientamento verso le

istituzioni, i diritti e le opportunità

ecc.) indispensabili per essere soggetti attivi nel lavoro e nella

società; svolge i corsi di

formazione ed educazione interculturale per insegnanti ed operatori

del sociale indispensabili per

una convivenza pacifica tra le culture diverse.

MALA PRICICA O NAMA :

Kulturna udruga LIPA, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna udruga,

X


osnovana je 2003,

od strane sedam žena juznoslavenskog porijekla, raznih

profesionalnosti (jezično

kulturnih posrednica, arhitektica, umjetnica, socijalnih i kulturnih

radnica, prevoditeljica,

istraživacica), ali sličnih vizija doživljavanja ljudskih vrijednosti i

vlastitog položaja.

Udruga je nastala prvenstveno sa željom da ukaže na nepovoljan

status žena na tržistu

rada, njihovoj izloženosti dvostrukoj discriminaciji; kao žena i kao

strankinja.

Nepovoljnim i nesigurnim radnim uvjetima, podzastupljenosti i (ne)

vidljivosti u skoro

pa svim područjima kulturno- društvenog života.

Lipa svojim akcijama i svojim dugogodišnjim djelovanjem teži

suzbijanju bilo kakve

vrste netrpeljivosti, diskrimnacije ili ksenofobije.

Lipa valoriza kulturne različitosti s posebnom naznakom na umijeće,

kreativnost i

sposobnost žena.

Lipe su: Manuela, Ksenija, Anna, Fatima, Silvia, Azra,

Dunja, Luči…….

Rebecca Covaciu I giornali hanno parlato di lei come della

"piccola Anne Frank del popolo Rom".

Rebecca Covaciu ,novine su pisale o njoj kao mala Anna Frank

Romskog naroda.

XI


Раде Вучковић - Нишки

Самостални уметник, композитор

инструменталиста, синеаста заступљен у неколико

ромских и неромских антологија поезије,

главни и одговорни уредник програма на ромском језику на

регионалној

,,RTV - Бllе аmie,,

новинар у нишким ,,Народним новинама,,

члан ромонолошке школе ЈУНИР-а-

Југословенског удружења за научно истраживање

православне религије

Члан скупштине новинара Србије и Црне Горе

Председник информисања Рома у Националном Савету

Републике Србије

Генерални секретар Удружења грађана Рома

екологија ,,Амаро дром,,

уметнички директор јединственог дечијег ромског фестивала

у свету,

члан Савета за мањинске заједнице у скупштини Града Ниш

члан Удружења песника ,,Бранко Мољковић и

Глас Корена у Нишу

члан резервних старешина Републике Србије

Раде Вучковић Нишки, поред поезије и публицистике, је и

друштвено

ангажован на побољшању и образовању својих сународника

и већ 40 година своју професију је ставио у служби свог народа.

XII


XIII


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Abijav

Abijavari

Abijavehći

Angrusti

Abijavehko

Aćarav

Ačhadipe

Ačhadivav

Ačhav

Ačhav

Ačhav Mange,

Ašjav Mosa

Ačhavimata

Ačhavimata

Ačhavipe

Ačhilem Nango

Ači Devleha!

Romsko

Italijanski

Matrimonio

Ospite Di Nozze

Birmania

Adulterio

Aspettare

Ritardo

Rinunciare

Vivente

Pristananem ,

Ascoltare

Zitto , Zitto

Sosta

Sosta

Prevenzione

Fallito

Arrivederci!

Ači! Šir! Ač! Zitto !

Ađive Thara

Ađiveh

Ađivesutno

Agor

Agor

Aj

Ajrat

Ajsav

Aka

Akala, Adala,

Agaja

Akaring

Ake

Oggi - Domani

Oggi

Corrente

Completamento

Top

Che

Stasera

Mulino

Qui

Questi , Questi,

Questi

Qui , Qui

Qui

Aketalem

Akhardivav

Akušav

Akušimata

Akušipe

Alav

Alavari

Alavehtar

Ale

Aloj Ma

Alomahko

Alomatari

Alomate

Alome

Alosarav

Amal

Amal

Amalimahći

Amalimasko

Amalin

Amalin

Amalipe

Ambola

Amen

Amilaj

Amilaj

An Opašođive

An Sastipe!

An! De!

Anav (ruđipe)

Andar

Qui

Il Mio Nome È

Karam ,

Rimproverare

Giuramento

Maledizione

Parola

Vocabolario

Parola Per Parola

Ci

Scelgo Di

Sondaggio

Selettore

Elezioni

Selezionato

Scegliere

Amico , Compagno

Amico

Ordine Sociale

Vita Sociale

Amico , Compagno

Amico

Società

Pera

Noi

Questa Primavera

Estate ( Questa

Estate )

Mezzogiorno

Cheers!

Andiamo!

Gestire

( Richiesta)

Su

1


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Andar

Andar

Andar Agor

Andarav

Andaripe

Ande Opašejrat

Andegaći

Andivav

Ando

Andothan

Andral

Andralutno

Andre

Andresko

Andrustako

Angla

Angla Opašođive

Angle

Angluni Kuštik

Anglunipe

Anglutno

Angro

Angrustako

Angrusti

Angrusti

Anjekhvar

Ankerela

Anpalpale

Attraverso

Perché , Per

Dall'inizio

Approvvigionamen

to, Ordinare Un

Appalti

Mezzanotte

Se

Visualizzati ( Su

Chiamata )

In

Invece Di

Dall'interno

Interno

In

Interno

Scriba

Anteriore

A Mezzogiorno

Prima

Cugini Di Primo

Grado

Inizio

Primo

Uovo

Impiegato

Comunale

Anello

Cerchio

Improvvisamente

Mantenere

Indietro

Anta! Dajder !

Araći

Ieri

Arakh, Devla! Dio Non Voglia !

Arakh!

Arakhav

Arakhav

Arakhipe

Arjat

Arli

Armaja

Aro, Varo

Aršovo

Asan

Asape

Asaporo

Ašarela

Asavno

Astarav

Astarav

Astardi

Ašunav

Ašundo

Ašunipe

Ašunipe, Kan

Asvin

Atalo

Atharni Bući

Athoskar

Attenzione !

Attenzione !

Mantenere

Difendere

Difesa

Stasera

Sostituzione

Maledizione

Farina

Pala

Belegija

Risata

Sorriso

Fissare

Divertente

Prendere

Trovare

Rete

Ascoltare

Famoso

Udito

Senso Dell'udito

Lacerare

Qui È

Scadente

( Cestino)

Allora

Av! Andiamo !

Avđinali Jrat

Avdinalo

Aven Mande

Bezexa

Aver

Notte Di Nozze

Carino

Mi Dispiace

Altro

2


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Aver Drom

Avertehara

Avilo

Avindo

Avipe

Avlin

Avlin

Avral

Avrečhande

Avrečhande

Avresko

Seconda Volta

Dopo Domani

Era

Futuro

Arrivo

Cantiere

Cantiere

Al Di Fuori

Diversamente

Altro

Alieno, Straniero

Avri Esterno (fuori )

Ažućajvol

Ažućarav

Ažućardi

Ažućaripe

Ažućaripe

Ažutimata

Ažutipe

Baj

Bajatici

Bajatici

Bajradino

Bajrori

Bakri

Bakro

Bakroro

Bal

Balaj

Balajori

Balamno

Balamno

In Attesa Di

Spero Che

Sala D'attesa

Attesa

Pazienza

Porzione

Servizio

Manicotto

Figlio

Bimbo

Aumento

Ms.

Ariete

Pecora

Agnello

I Capelli ( In Testa

)

Letto

Koritance

Cristiano

Avvocato

Balavno

Baloro

Banđe

Banđi Klidi

Bandimahko

Banđipe

Banđipe

Banđipe

Banđipe Mae

Bango

Bango

Bango

Bar

Bar

Bardeder

Bare Čučenca

Bareder

Bari

Bari

Bari

Bari Kućin

Bari Teharin

Baro

Baro

Baro

Baro

Baro

Baro Ćheroro

Baro Devlesko

Dive

Baro Paj

Professore ,

Insegnante

Maiale

Sbagliato

Chiave Di Accesso

Colpevole , Il

Colpevole

Pendenza

Guasto

Errore

Mi Sento Male

Sbagliato

Colpevole

Smorfia

Pietra

Giardino

Maggiore

Tetta

Manager

Autorizzazione

Potere Statale

Mrs.

Bomba

Prime Luci

Dell'alba

Ufficiale

Officer

( Impiegato )

Significativo

Capo

Grande

Scuola

St. George

Mare

3


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Baro Phandipe

Baro Raj

Baroro

Barvalimata

Barvalimata

Barvalo

Bašaldi

Bašalipe

Bašalno

Bašimata

Bašipe

Bašno

Bax

Bax

Baxtalo

Baxtalo Dive

Baxtarav

Baxtaripe

Benđalimata

Benđalimata

Beng

Bengalo

Berutno

Bešaldengo

Bešaldi

Bešaldi

Bešipe

Bezexa Si Manđe

Biakhardo

Bianav

Bianavehko

Biašundipe

Duro Lavoro

Capo Della Polizia

Martinetto

Abbondanza

Arricchimento

Ricco

Strumento

Musicale

Musica

Campana

Pettegolezzo

Suono

Gallo

Felicità

Benedizione

Felice

Buongiorno

Congratulazioni

Congratulazione

Rottura,

Frantumazione

Rabbia

Demone

Diabolico

Marinaio

Falegname

Sedia

Panchina

Sessione

Pietà Di Me

Non Invitato

Cognome

Senza Nome

Silenzio

Biavipe

Bibango

Assenza

Innocente

Bibax Miseria ( Miseria )

Bibaxtalipe

Bibaxtalipe

Bibaxtalo

Bibi

Bibi

Bibijanavno

Bibižaj

Bibućako

Bibućako

Bibućarnimata

Bibućarno

Bibućarno Manuš

Bičačipe

Bičačo

Bičhalav

Bičhaldi

Bičhaldo

Bičhalipe

Bičhalipe

Bićhinadipe

Bićindi

Bićindo

Bićinipe

Bičjalav-Tar

Bidarako

Bidarano

Biđesko

Bidevlehko

Biđindo

Fallimento

Difficoltà

Infelice

Zia

Matrigna

Sterile

Ingenuo

Vacanza

Disoccupato

Ozio

Minimo ,

Disoccupati

Fannullone

Ingiustizia

False, Spurie

Passi , Si Prega Di

Inviare

Messaggio

Mp

Trasmissione

Pacchetto

Malinteso

Mercato

Venditore

Vendita

Inviare

Tranquillamente

Impavido

Crudele

Empio

Innumerevole

4


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Bidošalo

Innocente

Bižaj

Politico

Bidukhako

Indolore

Bižaj

Saggio

Bidžanindo

Inconsciamente

Bižaj

Apprensivo

Bigođako

Stupido

Bižajipe

Codice

Bijakhengo

Bijekhipe

Bijertime

Bikamindo

Bikandino

Bikuč

Bilačhimata

Bilaćho

Bilačho

Biladžamnipe

Biladžavehko

Bilidžavno

Bimaritime

Bimelalo

Bipaćipe

Bipharimahko

Bipindžardo

Bipoćinipe

Malvagio

Discordia

Proibito

Involontariamente

Ricalcitrante

Economico

Manguparija

Demone

Briccone

Nervo

Spudorato

Impertinente

Unwed

Pulito

Immaturità

Spensierato

Sconosciuto

Mancato

Pagamento

Bižajipe

Bizorako

Bizumado

Bizuralipe

Bizuralo

Bizuralo

Bjandimahko

Bjandivav

Bjando Phral

Bjando Than

Bjanimahći

Bjanipe

Bobo

Bokh

Bokhalo

Bokoli

Boldav

Boldine

Attenzione ,

Attenzione

Impotente

Inesperto

Debolezza

Debole

Sciolto

Compleanno

Nato Per

Fratello

Luogo Di Nascita

Madri

Nascita

Mais

Fame

Affamato

Sigillo

Persuadere

Invertito

Biramome

Non Registrato

Boldino

Orologio

Biramome

Analfabeta

Boldo

Battezzati

Biromnjako

Biromnjako

Biš

Bisikado

Bistardipe

Bistaripe

Biuže Buća

Biužo

Singolo

Scapolo

Venti

Ignorante , Non

Qualificati

Oblio

Dimenticando

Furto

Immondo

Bolta

Bonlučim

Bori

Bori

Breš

Breš Đe

Briara

Azione

(commercio )

Mi Piace

Sposa

La Sposa ( La

Sposa )

Volume

Anno

Birra

5


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Brš

Bršehko Hodinipe

Bršenca

Bršind

Bršonoj

Bršutno

Bućaći Vrama

Bućaha

Bućaki

Bućako Ačhadipe

Bućako Đive

Bućako Kadiripe

Bućako Than

Bućako Than

Bućaripe

Bućaripe

Bučaripe

Bućarno

Bućarno

Buće

Bući

Bući

Bući

Bući

Buči

Anno

Vacanza

Anni

Pioggia

Cintura

Annuale

Orario Di Apertura

Occupato

Documenti Di

Lavoro

Sciopero

Giorno Lavorativo

Manodopera

Lavoro

Occupazione ,

Sartiame

Gestione

Azione

Mestiere

Industrioso

Master

Polmoni

Prodotti, Merci

Lavoro

Occupazione

Compiti, Le

Mansioni

Professione ,

Occupazione

Bućori Beni (piccolo )

Buhlipe

Buhljardipe

Buka

Buka

Spazio

Ampliamento

Guancia

Mordere

Buko

Buko

Bul

Fegato

Fegato

Culo , Culo

Bul Ass ( Glutei )

Bula

Buledipe

Buljako

Buljaripe

Buljaši

Bušuka

But

But Droma

But Droma

But, Zurale

Butebršengo

Buterigengo

Butipe

Butore

Buzako

Buzni

Buzno

Čačardivav

Čače, Čačeh,

Čačimaha

Čačeh

Čačikaneh

Čačimaha

Čačimata

Čačipe

Čačipe

Čačipe

Čačo

Čačo

Hodja

Cum

Ano

Spread

Gay

Bolla

Molti

Spesso

Molte Volte

Molto

Perenne

Multiforme

( Diverse )

Plurale

Praticamente

Capretto

Capra

Capricorno

La Giustizia È

Così , Infatti , Che

Infatti

Davvero

Gravemente

Fatto

Esattamente

Giustizia

Verità

Dritto

Corretto

6


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Čačo

Čačo Ramope

Čačo Va

Čajraći Čhuri

Čajrali Umal

Čalavdo

Čalovel

Čang

Čar

Čarundipe

Ćerain

Ćerav

Ćerav

Ćerav Arli

Ćerav Donde

Ćerav Lačhipe

Ćerav Lil

Ćerav Prada

Ćerće

Ćerdipe

Ćerdipe

Ćerdivav

Ćerdo

Ćerdo

Ćerdol-Pe Manđe

Ćeri

Ćeripe

Čhalalo

Čhav Sama

Čhav Sama

Čhavehći

Diritto

Ortografia

Diritto

Capelli

(strumento)

Prato

Strambo

Sgorga Sangue

Gamba

Erba

Avviso

Stella

Fare

Sbagliato

Mercati Spacciare

Raddoppiare

Fare Un Favore

Scrivere La Lettera

Rapinare

Amaramente

Prodotto Prodotto

Produzione

Concordato, Fare

Un Accordo

Costruito

Oltre

Penso Che

Cielo

Costruzione

Male

Prestare

Attenzione

Curare

Nipote

Čhavehko

Nipote

Čhavo

Figlio, Fidanzato

Čhavo

Giovane

Čhavo

Ragazzo

Čhavore Bambini ( Rom )

Čhavoro

Ragazzo

Čhavoro

Figlio

Čhavroro

Figlio

Čhej

Figlia

Čhej

Ragazza

Čhejori

Kćerčica

Čhejori

Ragazza

Ćhelavno

Giocatore

Ćhelimata

Gioco

Ćher

Appartamento

Ćher

Casa

Čhere

A Casa

Ćherehko

Casa

Čherehko

Tetto

Čherehko

Casa

Ćheruni Bući Casa D'affari

Ćherutni

Casalinga

Ćherutno

Ospite

Čhibako Sikavipe Grammatica

Čhibalano

Shiptar

Čhibalo

Albanese

Ćhinadipe

Condizione

Ćhinadipe

Contratto

Ćhinadipe

Accordo

Ćhinadipe

Affare

Ćhinadipe

Accordo

Ćhinađipe

Armonia

Ćhinadivav

Concordare

7


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ćhinado

Destinati

Ćidipe

Montaggio

Ćhinav

Ćhinavimata

Ćhinavipe

Ćhinavipe

Čhinavipe

Ćhindano

Ćhindipe

Ćhindipe

Ćhindo

Čhinipe

Ćhinjardo

Ćhinjaripe

Ćhinjipe

Ćhinjo

Čhojralo

Čhordaripe

Čhordo

Pali, Tagliare Il

Insediamento

Ordine

Affitto

Trattativa

Affilato

Ferita

Interruzione

Spento

Macellazione ,

Macellazione

Lavorare

Stanchezza

Stanchezza

Stanco

Barbuto

Eiaculazione

Falegname

Ćidipe

Čik

Čikalo

Čikat

Ćiken

Ciknegodako

Cikni Donđi (2 ♣)

Ciknidako

Nasvalipe

Ciknidi

Ciknjaripe

Cikno

Cikno Kanalo

Ćilo

Cincana

Čingar

Assembly

( Assembly )

Fango

Fangoso

Fronte

Grasso

Deficiente

Piccolo Diavolo ( 2

♣ )

Orticaria

Ortica

Riduzione

Insignificante

District Court

Palo

Ciglio

Combattimento Di

Cani

Čhorvitalo

Sacerdote

Čingar

Rumore

Ćhrej

Avvio

Čingar

Rumore

Čhudine

Spreco Di Denaro

Čingaraši

Millantatore

Čhudipe

Aborto Spontaneo

Čingaraši

Ribelle

Čhuri

Coltello

Čingardav

Sue

Čhutino

Come ( Simile)

Čingardav

Attacco

Čhuvav

Arrestare

Čingardipe

Reclamo

Čhuvav O Phučipe

Čhuvav Xoxavdi

Ćićidin

Ćićidinajvav

Cicni

Ćidav

Ćidimata

Fare Una Domanda

Ingannare

Spesso

Costoso

Gatto

Acquistare

(costoso )

Raccolto

Čingardipe

Čingardipe

Čingardivav

Čingaro

Čingerdi

Čingo Phral

Applicazioni ,

Accusa

Colpa

Tuzak L'

Rissa

Sega

Ubriaco, Fratello

Bagnato

8


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ćinosavav

Debole

Čororipe

Povertà

Ćinzi

Tesla

Čororo

Indifeso

Čio

Veloce

Čororo

Miserabile , Povero

Ćir

Formica

Crca

Un Po ' , Un Po'

Cira

Cira Kana

Alcuni

Raramente

( Raramente)

Crdav Po Drom

Crdi

Andare (sulla

Strada )

Chilogrammo

Ćirabršengo

Giovanile

Crdini

Misurare

Ćirado

Cotto

Crdini

Litro

Ciramajsig

Solo

Crdini

Libra

Ćiravav

Sicuro

Crdino

Metro

Ćiravav

Cuoco

Čuči

Tetta

Ćiravdo

Cuoco

Čučo

Vuoto

Ćiravipe

Cottura

Čučo

Vuoto

Ćireš

Ciliegia

Čučo

Inutile

Ćirikli

Uccello

Čumidav Tu

Per Favore

Ćiriklo

Passero

Ćunuto

Luna

Ćirvo

Padrino

Dab

Colpo

Ćišaj

Sabbia

Daba

Battito

Ćisi

Borsa

Dabardo

Battuto

Ćišlo

Magro

Dabaripe

Thrashing

Čojrali

Čokano

Čor

Čorav

Čoravno

Čordo

Ćorikano

Ćoripe

Čoripe

Ćorlogano

Čorlogano

Čororimata

Kradljivka

Martello

Ladro

Rubare

Light- Fingered

Stolen ( Rubato)

Ladri

Miseria

Furto

Fannullone

Vagabondo

Orfani

Daći

Dad

Dade!

Dadehči Phen

Damilara

Dand

Dandalipe

Dandari

Dar

Daradinajvav

Darado

La Nonna ( La

Madre Della

Madre)

Padre

Padre!

Zia

D'estate

Dente

Mordere

Dentista

Paura

Spaventare L'

Spaventato

9


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Darado

Intimidito

Darado

Interessato

Đaramahko

Pericoloso

Darav

Temo

Daravipe

Minaccia

Dasigendara Recentemente

Dasikani Čhib Lingua Serba

Dasikano

Serbo

Dav

Adorazione

Dav

Lasciare

Dav

Dare

Dav Ane Simađi Pappa

Dav Bušće

Macello

Đav Đabori

Colpo

Dav Gindo

Penso Che

Dav Krisi

Giudice

Dav Ma Mrtik Decidere

Dav Ma Mrtik Difendere La

Dav Mrtik

Grab

Dav Mujal

Estradare

Đav Pe

Vedo L'

Dav Simađi

Dare Il Pegno

De, Devla! Dio Non Voglia !

Dej

Madre

Dejako

La Madre Di

Dejani Čhib

Madrelingua

Dejikaneh

Materna

Dekafti

Sega

Dekhamno

Falsario

Del

Dio

Del Pohče Bršind Cadute Di Pioggia

Del Rat

Sanguinamento

Dela

Cieli

Dela! De !

Đelem

Đelo

Deš

Đese Thaj Raćasa

Dešenđi

Andai

È Andato

Dieci

Giorno E Notte

Dieci

Dešenđi Bank ( 10 Dinari )

Đesesko

Dešto

Dešuduj

Dešuinia

Dešujefta

Dešujekh

Dešuoxto

Dešupandž

Dešušov

Dešuštar

Dešutrin

Detharin

Devla, Sastipe!

Devla!

Devla! Devla!

Devlehko

Devlehko Meripe

Devlehtar Dino

Devlikani

Dićhav

Dićhipe

Dijem

Dikhalm

Dikhav

Dikhav Banđeh

Dikhav Bući

Ordine Del Giorno

Decimo

Dodici

Diciannove

Diciassette

Undici

Diciotto

Quindici

Sedici

Quattordici

Tredici

Mattina

Dio Salute!

Dio!

Dio! Dio!

Bibbia

Morte Naturale

Data Da Dio

Oratorio

Vedere

Panoramica

Ho Dato

Fa Male

Orologio

Odio

Occupare

10


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Dikhav Ladžavipe

Imbarazzante

Dođivesengo

Due Giorni

Dikhavno

Supervisore

Dojrori

Guinzaglio

Dikhipe

Luce

Donde

Doppio

Dikhipe

Visita

Donđi Jagali

Pistola

Dikhipe

Visione

Dopaš

Metà

Dikhljarav

Introdurre

Dopašerat

Mezzanotte

Dikhljaripe

Display

Dopo

Incudine

Dikhlo

Specchio

Dopušedivesehko

Pranzo

Dilabavno

Cantante

Doraćaripe

Divinazione

Dilengo Čher

Manicomio

Dorjav

Sava

Dilimata

Follia

Dorjav

Fiume

Dilipe

Stupidità

Doš

Difetto

Diljardo

Dilji

Dilo

Dilo

Dilo

Đinavav

Đinavav

Đinavipe

Đinavno

Đindi

Đindo

Dipe

Đive

Đive Ađive

Đivehko Čhon

Đivesenca

Đivesipe

Divope

Diz

Dobršengo

Arrabbiato,

Furioso

Canzone

Pazzesco

Stupido

Ingannare

Leggere

Ocenim

Lettura

Tesoriere

Numero

Numero

Regalo

Giorno

Oggi

Agosto

Giorni

Alba

Ferocia

Torre

Biennale

Doš

Došalipe

Došalo

Došarav O Đi

Došardo

Došarno

Drab

Drab

Drab

Drab

Drabardi

Drabari

Drabehko Pajoro

Drak

Drakhalina

Drom

Drom

Drom

Drom

Dromesko Lil

Duflan

Peccato

Impurità

Peccatore

Anima Sbagliata

Imputato

Accusatore

Veleno

Droga

Radice

Droga

Ostetrica

Gatar

Tisana

Uva

Vigneto

Strada

Strada

Tempo

Strada

Passaporto

Due Volte

11


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Duj

Duj Ođa

Duj Po Duj

Dujdrom

Dujore

Dujšela

Due

Asma

Due A Due

Due Volte

Due

Duecento

Dujto Altri ( In Ordine )

Dukh

Dukhadimata

Dukhadipe

Dukhado

Dukhape

Dukhavipe

Dumešći Suv

Dumo

Dumukh

Dumut

Dumutno

Dur

Durado

Duri

Duripe

Dušljari

Dušlo

Džala Opre

Džamutro

Džanglipe

Džanipe

Džav

Džav Romehte

Džeji

Dolore

Degli Infortuni

Dolore

Doloroso

Congedo Per

Malattia

Insulto

Articolazione Della

Spalla

Spalla

Pugno

Tempo Fa

Stantio

Lontano

Rimosso

Corda

Distanza

Usuraio

Scala Fascio

Salita

Zet

Marchio

Conoscenza

Andare, A Piedi

Sposato

Persona

( Femmina)

Džene Persone ( Poche )

Dženo

Dženo

Dženo

Dži Pejrat

Džiakana

Džiakanutno

Džibrše

Džimerimahte

Džiopašejraćate

Džiraći

Džukel

Džungado

Džungado

Džungaleh

Džungalimata

Džungalo

Džungalo

Džungavipe

Džuto

Džuv

Džuvindo

Džuvljano

Džuvljarka

Efta

Egothe

Eketalem

Eravimata

Ertipe

Ertiv

Eta

Creatura ,

Creatura

Persona

( Persone )

Essere

La Sera

Finora

Ex

Il Prossimo Anno

Tutta La Vita

A Mezzanotte

Couldnt

Cane

Calma

Sveglio

Brutto

Crimine

Nemico

Male

Risveglio

Specie

Pidocchio

Vivo

Femminile

Omosessuale

Sette

Non Ci

Che Sono Io

Sconfitta

Scusa

Scusa ( Arrivederci

)

Che,Cosi

12


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Faćko

Falka

Faša

Faša

Feder

Feli

Fijeđe

Fijeđe

Fijekahko

Fijekaj

Fijekana

Fijekhanči

Fijeko

Fijesar

Fijesavo

Firo

Foro

Foro

Foroha

Forohći

Forohko

Forohko

Forongo

Forošći

Forosko

Forosko Baro

Forosko Ćher

Fundope

Fusuj

Gaći

Gaći Drom

Gaćistale

Bastardo

Mascella

Nastro

Fascia

Meglio

Muffa

Dove

Dove

Il Cui Dio

In Cui Sia

In Qualsiasi

Momento

Tutto

Chiunque

Comunque

Qualsiasi

Bobina

Città

Belgrado

Città

Cittadino

Cittadino

Città

Civile

Beograđanka

Da Belgrado

Sindaco Di

Casa Municipale

Stabilimento

Fagioli

Quanto

Quante Volte

Quanti Di Loro

Gad

Camicia

Gada

Lavanderia

Gadže

Nerom

Gaja

Niente

Gaja

Gratuito

Gaja

Gratis

Gaja Teharin Mattina

Galavo

Bagagli

Galbenimata Itterizia

Galbeno

Giallo

Gale Čhonehko Questo Mese

Garudineh

Segretamente

Garudivav

Bastonatura

Garuvimata Copertura

Gativ Ma

Preparare

Gav

Villaggio

Gavutno

Agricoltore

Gđaveri

Avverto

Gijegaći

Qualunque

Ginavela

Lettura

Gindo

Intenzione

Gindo

Significato

Glonco

Matita

Glonco

Pallottola

Gloneo

Pallottola

Gođaver

Intelligente

Gođi

Mente

Gođi

Modo

Gođi

Cervello , La Mente

Gođi

Pensiero

Gođori

Idee , Idee

Goj

Salsiccia

Goja Ta ( S )

13


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Golehke Kaj

Gomež

Gošnja

Gras

Grastari

Gucupana

Guglo

Gunojarimata

Guojari

Gurumnji

Gurvengo Bićindo

Haćarav

Haćarav

Haćarav

Haćardi!

Haćardinajvol

Haćardo

Haćaripe

Haćarno

Hajso

Halome

Hamimata

Hamimata

Hamime

Hanado

Hanavipe

Hanavno

Handuk

Hanomatari

Heh Inća

Hehtalo

Perché

Cavallo

Spazzatura

Cavallo

Džambas

Nuca

Dolcemente

Fecondazione

Netturbino

Vacca

Piazza Del

Bestiame

Figura

Trovare

Capire

Ovviamente!

Smells

Comprensibile

Comprensione

Compassione

Corso

( Ovviamente)

Eletto

Agitazione

Confusione, La

Folla

Inaffidabile

Mod

Ricerca

Scavatrice

Profondità

Stagnino

Anche Lì


Herdelezi

St. George

Hi Ma

Io Proprio , Ho

Hrmitipe

Nitrito

Ićarav

Sono

Ićardivav

Io Agisco

Ićardivav

Resistere Alla

Ićardivav

Sono Stato

Ićaripe

Supporto

Ićerav Donde Ne Dubito

Ićhardivav

Sto Lottando

Ikalav

Vadim

Ikalav Xoli

Upset

Ikanav Đilja Eseguirà Brani

Ikandivav

Estrazione

Iklav

Fuori

Ikol! Basta !

Ilehći Kavćin Attacco Di Cuore

Ilo

Cuore

Impotrivisajvav Opporsi

Inćarav Dži

Prezzo

Inćardiav Rindoste Rispettare L'ordine

Inja

Nove

Injanđi

Nove

Injavardeš

Novanta

Inkaldivav

Tergiversato

Inotipe

Nuoto

Inzardevastehko Generoso

Inzardi Rug (tenda )

Inzardino

Verticale

Inzarel E Vunđe Kick The Bucket

Irime

Viceversa

Iripe

Ritorno

Iripe

Ritorno

14


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Irisajvav

Irisarav

Irisavav

Iriv O Udžilipe

Istarav An Gođi

Istardečhibako

Indietro

Reagire

Mi Voltai

Saldare

Imparare A

Memoria

Balbuziente

Ita! Guardate !

Itakaj

Iv

Ivend

Izdrano

Jag

Jag

Jagako

Jagali

Jagalo

Jakh

Jakhale

Jasvin

Javašin

Jećhipe

Jedheđivesehko

Jefta

Jekh

Jekh

Jekhegođako

Jekhethaneste

Jekhvarutno

Jertipe

Jivend

Jokh, Dikhipe

Jrat

Anche Se Premte

Neve

Inverno

Scivoloso

Fuoco

Febbre ( Febbre)

Stufa

Lampada

Pistola

Circa

Occhiali

Lacerare

Bit Cannone

Unità

Giorno

Sette

Uno

Direttamente

Pensatore

Insieme

Singolo

Perdono

Inverno

Vista

Notte

Kaćehći Romni

Kafenjava

Kafrin

Kahče

Kahko

Kahte

Kaj Savo

Kajstalo

Kajtalan?

Kak

Kak

Kak

Kakli

Kako

Kalamujesko

Kalemida

Kalemohko

Kali Bul

Kali Pharimata

Kali Traš

Kaljanco

Kaljardi

Kaljardo

Kaljardo

Kaljoremorćhako

Kalo

Kalo

Kalo

Kalo Kaš

Kalo Lil

Zia

Taverna

Chiodo

Il Quale

La Cui

In Cui

Dove

Dove

Dove Sei?

Zio

Zio

Patrigno

Mandrino

Stickman

Sodomita

Smalto

Mascalzone ,

Pervertito

Secchione

Il Dolore ( Il

Dolore )

Orrore

Romac , Rom

( Zingari )

Locanda

Locandiere

Krivilovac

Bruno

Marmellata

Nero

Treno (ferrovia)

Carpine

Accusa

Kam, Ka Lo Farò , Sarà ,

15


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Kama

Kamam

Kamipe

Kamlipe

Kan

Kanali

Kanali

Kanali

Kandav Ma

Kandino

Kandipe

Kandipe

Kapljardi

Kar

Karing

Karing

Karing

Karnalengo

Šorutno

Karnali

Kaš

Kaštarno

Kašteski Skorca

Kaštuni

Kaštuno

Kaštuno

Kašuko

Kašukomuto

Kašukoro

Sarà, Sarà, Sarà,

Sarà

Vorrei

Mi Piace

Accarezzando

Amore

Orecchio

Tribunale

Municipale

Ufficio

Baracca

Io Uso

Servitore

Servizio

Disciplina

Caffè

Pene

Qui

Dove

Dove

Ufficiale

Esercito

Legno ( Materiale)

Carpentiere ,

Falegname ,

Carpentiere

Corteccia

Registratore Di

Cassa

Attraversare

Di Legno

Sordo

Sordomuto

Duro D'orecchio

Kašutno

Kava Brš

Kavađi

Kavađi

Kavčarav

Tavolo

Quest'anno

Cappotto (lungo)

Gilet

Kanem

Kazom Dopo (prezzo )

Ke Paš

Kerav

Kerav

Kerav Lafi

Kerisarav

Khajdata

Khajdrom

Kham

Kham

Khamalo

Khamnjarav

Khamnjivav

Khanali

Khandini

Khandino

Khandipe

Khanđiri

Khanđiri

Khanglipe

Khanipe

Khapavnjako Krlici

Kher

Khermo

Kherutni Rig!

Khoro

Con

Commettere

Eseguire

Parlare, Parlare

Banc

Così

Dove

Sole

Sole

Soleggiato

Fare In Gravidanza

Incinta

Pena

Toilette

Pigro

Ozio

Moschea

Chiesa

Puzza

Lumperaj

( Aggiornamento )

Collo ( Gola)

Bottiglie

Casa

Verme

Direttamente A

Casa !

Caraffa

16


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Khosav

Khosipe

Khosipe

Khoslo

Amor

Pulizia

Cancellazione

Soppresso

Khul Merda ( Feci )

Khulamimata

Khulavnipe

Khuljaripe

Abominio ( Bullshit

)

Odio

Calunnia

Kikirigo Helleborus L.

Kingo

Kiravela

Kočak

Kokala

Kokalo

Kolopo

Kombo

Kopači

Koring

Bagnato

Cottura

Pulsante

Scheletro

Osso

Cappello

Nodo

Doppiare

Ci

Korkore I ( Alone )

Korkorutno

Koro

Koro Por

Kovleilehko

Kovlo

Solitario

Cieco

Appendice

Misericordioso

Mite

Kozom Jakhale Che Ora È?

Kris

Kris

Kris

Kris

Krisano

Krisano

Regolamento,

Norma

Convinzione

Decisione

Legislative,

Regolamentari

Giudiziario

Legale

Krisengo Baro

Krisi

Krisi

Krisime

Krisime

Krisipe

Krisipe

Krlali

Krlalo

Krlo

Krlo

Kuč Bar

Kućimata

Kućin

Kućipe

Kuj

Kujho

Kukujori

Kulunda

Kumnata

Kumnata

Kunica

Kurko

Kurko

Kuštik

Kutari

Kutari

Lačharav

Xoxavneh

Lačheošehko

Presidente Della

Corte

Destino

Giudice

Condannato

Inevitabilmente

Prova

Sentenza

Distretto (contea

Edificio )

Forte

Calibro

Voce

Gemma

Howling

Grano

Expensiveness

Gomito

Nido

Marmo

Natale

Cognata

Amico , Asta

Vescica

Settimana

(Domenica )

Domenica

Generazione

Il Sindaco ,

Assessore

L'autorità Dello

Stato

Adulterazione

Di Animo Gentile

17


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Lačhipe

Pace

Liprav

Appunto

Lačhipe

Proprietà

Livarno

Colto

Lačho

Buono

Loćharipe

Aiutare

Lačo Manuš

Uomo Buono

Loćharipe

Vantaggio

Ladavipe

Rimozione

Loći Ći Jrat Mo

Buonanotte

Ladžavipe

Vergogna

Lodav

Egli Vaga Per La

Lako

Lei

Lodavipe

Caricamento

Lančhipe

Vantaggio

Logodipe

Impegno

Langavipe

Hramljanje

Loko

Facile, Facile

Late

Con Lei

Loko Prno

Auto

Lav Romnja

Sposare

Lokores

Lentamente

Lavavav

Fotografia

Lole

Persone Potenza

Lehte

Con Lui

Loli Bojava

Robbia

Leko

La Sua

Lolipe

Rossore

Lengo

Loro

Lolipe

Socialismo

Lešini

Affamato

Lolo

Rosso

Lićharipe

Sofferenza

Lon

Sale

Lićharipe

Tortura

Londo

Salino

Liduj Džene

Entrambi

Londo Them

Inghilterra

Lijem

Presi

Love

Soldi

Lil

Carta

Love Lovehće

Cauzione

Lil

Libro

Lovenđi

Tesoreria

Lil

Mappa

Luja

Lunedi

Lil

Documento

Lulavaši

Inglese

Lil

Dinaro

Luluđa

Fiori

Lilali

Permesso

Luluđa

Fiore

Lilialo

Documento

Lunđaripe

Estensione

Lilvari

Postino

Lunđimaha

Lungo

Limojra

Cimitero

Lunđipe

Lunghezza

Limoraši

Limori

Lipe

Lipipe

Becchino

Grave

Presa

Incollaggio

Lundžaripe

Lungo

Lungonebršengo

Estensione,

Prosecuzione

Lungo ( Long)

Lungo

18


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Luv

Mačhari

Mačho

Mađkarno Than

Mahrimata

Mahrime

Mahrime

Maj Anglal

Maj Bareder

Maj But

Maj Učutno

Majanglal

Majbilačhe

Majbut

Majbut

Majcikno

Majnasul

Majpalal

Majpalal

Majsigarutno

Majtele

Makh

Makhlo

Makhlo

Makhlo

Makhlo

Maladivav

Malavdo

Malavipe

Malavipe

Mami

Protezione , Riparo

Pescatore

Pesce

Centro

Mestruazione

Genitali

Contaminati

Documento

Maggiore

Solitamente

Top

Prima

Peggio ( Peggio)

Solitamente

Di Più

Minore

Peggio ( Peggio)

Dopo La ( Allora)

Più Tardi

Il Primo, Il

Secondo

Minore

Volare

Olio

Grasso

Burroso

Crema

Ricevo Da

Amante

Riunione

Rapporto Sessuale

( Sessuale )

Nonna

Mami Baba ( Vecchia )

Mande

Manđin

Manđin

Manđipe

Mangav

Mangav

Mangav

Mangipe

Mangro

Manušehko

Džuvdipe

Manušengo

Manušipe

Manušno

Manušvalipe

Manušvalo

Marav

Marc

Marci

Mardinajvav

Mardino

Mardipe

Mardo

Marimahko Bango

Maripe

Marnari

Mas

Matardimata

Mataripe

Mato

Me

Mekav Ma

Mekav Simađi

A Me

Dote

Tesoro

Applicazione

Per Favore

Ottenere

Chiedere

Accattonaggio

Pane

La Vita Umana

Dell'umanità

Umanità

Umano

Umanità

Umano

Combattimento

Mercoledì

Martedì

Uccidere Il

Battuto

Callo

Malconcio

Invalido Di Guerra

Guerra

Panettiere

Carne

Alcolismo

Narcotizzazione

Ubriaco

Io

Dare L'

Lasciare Un Pegno

19


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Meklino

Arrugginito

Melalipe

Sporcizia

Melalo

Sporco

Meljarav

Bottino

Meljardo

Sporchi

Memeli

Candela

Memoraš

Ho

Merimahko Krisipe Condanna A Morte

Meripe

Morente

Mihajlo

Mihajlo

Mila

Grazia

Milaj

Estate

Milajehko

Estate

Mindž

Vagina

Mismere

Mezzogiorno

Mišto

Utile

Mišto! Baro! Bene ! Ok !

Mo, Ačta!

Zitto , Uomo!

Mohko

Orale

Mol

Vino

Molipe

Prezzo

Morćhi

Pelle

Mothav

Dire

Mothav

Dichiarazione

Mothodinajvav Confess

Mothodipe

Riconoscimento

Mothodo

Ora

Mothodo

Ora Orologio

Mrno

Me

Mudarav

Spegnere

Mudarav

Tutto Girato

Mudardimata Morte

Mudaripe

Abbattimento

Muj

Muj

Muj

Immagini

(ritratto )

Grugno

Morale

Muj Faccia ( Guancia )

Muj An Muj

Mujalo

Mujdipe

Mujdipe

Mujehko Liloro

Mujkalipe

Mujlil

Mukav

Mukipe

Muklinajvav

Muklino

Muklino

Muklo

Muklo

Muklo

Mule

Mulengo

Mulengo Čher

Mulengo Vrdon

Mulikano Phanglo

Mulipe

Mulo

Mulo

Mulo

Mulo Bijando

Muripe

Muršano

Faccia A Faccia

Notaio

Invito

Nome

Immagini Delle

Carte D'identità

Immoralità

Quadro

Sparare , Tutti

Girati

Perdono

Divorzio

Gratuito

Consentito

Rilasciato

Perse

Consentito

Culo

Necrologio

Obitorio

Carro Funebre

Bara

Morte

Defunto

Morto

Corpo

Nato Morto

Deterioramento

Virile

20


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Mustak

Mustaka

Muto

Na

Naj

Naj Kar

Najarav

Najhede

Najhelede

Najimahče

Sostejora

Najisime

Najisipe

Nakh

Nakhavav

Nakhavipe

Nakhavipe

Nakhavipe

Nakhavno

Nakhavno

Nasvalipe

Nakhipe

Nakhle Jivendehko

Nakhlipe

Nane!

Nango

Baffi

Baffi

Muto

Non

( Negativamente)

Dito

Forte

Bagno

Migliore

Peggio

Tronchi

Richiesto

Grazie

Naso

Deglutire

Divertimento

Trasporto

Ingestione

Traduttore

Malattia Infettiva

Transizione

Inverno ( Lo

Scorso Inverno )

Passato

Bro!

Nudo

Napal Dopo (dietro )

Našado

Našaldo

Našalipe

Našav

Našav

Rifugiato

Fuggitivo

Rapimento

Fuga

Evitare

Našav-Tar

Scappare

Našipe

Fuga

Nasulipe

Male , Guai

Nasvalengo Ospedale

Nasvalibe

Malattia

Nasvalo

Paziente

Naupre Up ( Up )

Nav

Nome

Nevipe

Notizie

Nevipe

Messaggio

Nevljarav

Ripetizione

Nevo

Nuovo

Ni Andar Sohte Per Niente

Ni Maj

Mai Più

Njamo

Famiglia

Njamo

Famiglia

Njamosko

Relativo

Nuvera

Nebbia

O Del Džanel Chissà

Ođeski Dukh Dolore

Ođi

Stomaco

Ođi

Stomaco

Ođi

Spirito ( Anima)

Ođivesehko Quotidiano

Okojajrat

La Sera Prima

Okojarači

Ieri

Opašođive

Mezzogiorno

Oprime

Proibito

Opripe

Resistenza

Orjat

La Sera

Oxto

Otto

Oxtonđi

Otto

Oxtovardeš

Ottanta

21


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Paćape

Onore

Pandž

Cinque

Paćape

Speranza

Pandžore

Cinque

Paćape

Fede

Papici

Santas

Paćaripe

Twist

Papin

Oca

Paćava

Gelatina

Paramiči

Storia

Paćavdo

Paćavno

Paćipe

Paćiv

Paćiv

Paćivako

Paćivako

Paćivako Alav!

Paćivaleh

Paćivaleh

Paćivalo

Paćivasa

Paćivori

Paj

Pajali

Pajari

Pajehko Šoro

Pala

Palacira

Palal

Palasohte

Palav

Pale, Palem

Palmaki

Palmako

Palpale

Palpale

Rispettato ,

Apprezzato

Affidabile

Maturità

Reception ,

Accoglienza

Vittoria

Verticale

Onorevole

Lo Prometto!

Propriamente

Umano ( Onesti)

Religioso

Rispetto

Spuntino

Acqua

Nave

Copertura

Fonte ( Indoor)

Dietro

Presto

Indietro , Retro

Perché , Per Cui

Per

Ancora, Ancora

Cattolico

Cattolico

Indietro

Indietro

Paraštuj

Parnebalengo

Parno, Paxno

Parvaripe

Parvarno

Pašalimata

Pašalno

Paše

Pašipe

Pašlimahko

Pašljivav Mae

Pašpaše

Pašuno

Patave

Patrađi

Patrin

Patrin

Pčhučimata

Pe Bibax

Pe Merimahte

Pe Mo Đi

Pe Rig

Pe Savo Vah

Pedepsiv

Pegova

Peha

Peha

Venerdì

Blu

Bianco , Pallido

Cibo

Foster

Si Avvicina

Adiacente

Vicino

Quartiere

Letto

Giacente

Vicino

Prossimo

Mobilia

Pasqua

Crosta ( Per

Torte )

Stuoia

Examination

Sfortunatamente

Moribondo

Anche Se

Infine

Modo

Punire

Quindi Quindi

Diritto

Personalmente

22


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Pejekhvarate

Pejrat

Pekavno

Pekipe

Pekorkore

Pele

Pendžerava

Improvvisamente

Sera

Fornicatore

Contusione

Privatamente

Scroto

Finestra

Peradimate Rovine ( Ruderi )

Peravipe

Pereza

Peripe

Pero

Persi

Persi

Peruja

Perutno

Petalome

Phabarav

Phabarav

Phabardo

Phabardo

Phabaripe

Phađimata

Phagav

Phagav

Phagav

Phagino

Phakali Sapni

Phakalo

Phandav

Falciatura

Stampante

Dell'apparecchio

Diminuire,

Scendendo

Quartiere Mahala

L'anno Scorso

L'anno Scorso

(l'anno Scorso )

Quartiere

Prossimo

Professionale

Rubare I Soldi

Saltare In Aria Il

Vapore

Accendino

Caldo

Fumo

Violazioni Del

Interruzione

Exchange ( Denaro

)

Interruzione

Battuto

Drago

Piano

Vicino

Phandimahko

Phandimata

Phandipe

Phanglo

Phanglo

Phanglo

Phanglo

Phaome

Pharado

Pharimaha

Pharipe

Pharipe

Pharjardo

Pharnavo

Pharo

Phen

Phenaha

Phendol

Phenel

Pherdebršengo

Pherdo

Pherdo

Phiramni

Phiramno

Phirav

Phiravni

Phiravno

Phiravno

Phiripe

Phivli

Phivlo

Phral

Condannato,

Prigioniero

Collegamento

Carcere

Prigioniero

Chiuso

Buio

Bloccare

Congelato

Piantato

Appena

Peso

Cura

Accusato

Amico

Difficile

Sorella

Sì , Diciamo

Dice

Dice

Adulto

Completo

Integrale

Polizia

Passo

I Contadini Sono

Slut

Guida

Nave

A Piedi

Vedova

Vedovo

Fratello

23


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Phralehko

Phućardo

Phučav

Phučimata

Phučipe

Phučljarav

Phuj

Phujvako

Phujvalo

Phukavimata

Phukavipe

Phukavno

Phumb

Phunro

Phuravno

Phureder

Phurederipe

Phurivav

Phuro

Phuro

Phušlivav

Phuv

Phuv

Phuv

Pićipe

Piljugo

Pinda

Pindžajvav

Pindžardo

Pipe

Piri

Piromos

Pišlo

Cugino

Prepotente

Chiedere

Udito

Esame

Esaminare

Sopracciglio

Stato

Patata

Diffamazione

Pettegolezzo

Sussurratore

Pus

Impronte

Amante

Anziani, Capi

Potenza

Sono Vecchio

Vecchio

Vecchio

Credo Che

Terra

Paese

Stato

Riunione

Malta

Cinquanta

Soddisfare La

Accertata;

Bevanda

Barattolo

Economizzare

Terra

Pišot

Cornamuse

Plajin

Montagna

Plečinta

Gibanica

Po

Di

Po Brš

All'anno

Po Čhon

Al Mese

Po Đive

Al Giorno

Po Đive

Quotidiano

Po Pašate

Metà , Metà E Metà

Po Phan

Sul Posto

Po Sastipe

Salute

Po Sting

Sinistra, Sinistra

Po Udžilipe

Sul Credito

Poćin

Premio

Poćinav

Raccogliere

Poćinipe

Pagamento

Poćinipe

Salario

Poćivako

Fiera

Podipe

Calzature

Pofta

Unità

Pofta

Desiderio

Poloćhe

Lentamente

Pomana

Funerale

Pomilaj

In Estate

Pora

Budella

Porehko

Utero

Porengo Šerand Cuscino Di Piume

Pori

Coda

Poskari

Borseggiatore

Poski

Tasca

Poštin Cappotto ( Short )

Prada

Rapina

Prada

Rapina

24


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Prandome

Prandope

Prastape

Prastavimata

Praxosarav

Primvara

Prligano

Prnalengo

Prnali

Prno

Proandrope

Pruna

Pržala

Puj

Pukipe

Purano

Pusadi

Pusadi

Pusado

Pusavipe

Putarde

Putardegođako

Putardipe

Putardo

Putardo

Rahciri

Rajari

Raklo

Ramoj

Ramomasko

Ramome

Ramope

Sposato

Matrimonio

Esecuzione

Gara

Seppellire

Primavera

Raff

Calzolaio

Scarpa

Piede

Matrimonio

Prugna

Uova Strapazzate

Pollo

Stipendi, Salari

Ex

Forcella

Pugnale

Accoltellato

Morso ,

Pungiglione

Aperto

Chiaro

Scoperta

Opener

Chiave

Accessori

Korpar

Tipo

Descrivere

Carta Da Lettere

Inscritto

Segno

Ramosajvav

Ramosarav

Ramosardo Alav

Ranglo

Ranglo

Rašaj

Rat

Rat

Ratehko Iripe

Ratehko Kafćin

Ratvalipe

Ratvalo

Le Firme Sono

Scrivere

La Parola Scritta

Rasato

Barbiere

Monaco

Umore

Sangue

Vendetta

Goccia Di Sangue

Spargimento Di

Sangue

Sanguinoso

Ratvardipe Lesioni ,

Ratvaripe

Ratvaripe

Repardivav

Republikako

Majphureder

Resimasko

Reslipe

Rezo

Ricali

Rici

Ričini

Rig

Rindo

Rindohko

Rindome

Rindope

Riparimata

Rito

Rjaćako

Rjat

Stupro

Sanguinamento

Mi Ricordo

Presidente

Obiettivo

Successo

Riso

Brandy

Pneumatico

Sopportare

Direzione

Serie

Pulito

Regolare

Piano

Memoria

Arrabbiato

Cena

Sera

25


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Roća

Rodav

Rodipe

Roja

Rom

Rom

Romaneh

Romani Čhib

Romani Čhib

Romanipe

Romni

Romnjako Phral

Romoro

Rota

Rota

Rovav

Rovav Ma

Rovela

Rovipe

Ruđipe

Rugiv Ma

Rumosardino

Rupuzipe

Sa An Sa

Sa E Phujvendi

Marimata

Sa, Sja

Saijekheđivesehko

Šaj

Šaj

Šaj Avel

Gonna

Cercare

Ricerca

Cucchiaio

Uomo

Marito

Zingaro

Gypsy , Lingua

Rom

Romanes

Rom , Zingaro

Romani

Cognato

Ciganče

Ruota

Bici

Citare In Giudizio

L'

Lamentarsi

Pianto

Gemendo

Preghiera

Prego

Rotto

Rush

In Totale

Guerra Mondiale

Tutto

Quotidiano

Lattina

Io Posso , Io Sono

In

Forse

Šaj! Ok !

Sajekh

Sajekh

Šajipe

Sama

Sano

Sapni

Sar

Sar Desar

Sempre

Ugualmente

Possibilità

Attenzione

Povero

Serpente

( Femmina)

Come

Da

Sar Ma Ćereh Ciao !

Šarale

Saranda

Sarkana

Saro Tem

Sastardo

Sastri

Sastripe

Pantaloni

Quaranta

Come Se

Tutto Il Mondo

Medico

Ferro

Salute

Sastro Taste ( Suocero )

Sastro

Sastruni

Sastrunimata

Sastruno

Sasuj

Sataripe

Savato

Savipe

Savo

Savore

Šax

Šekeri

Šel

Šelbršunipe

Suocero

Stazione

Di Hardware

Ferro

Suocera

Trattamento

Sabato

Qualità

Che

Tutto

Cavolo

Zucchero

Cento

Secolo ( Secolo)

26


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Šelore

Cento

Šon

Mese

Semno

Cicatrice

Šor

Ladro

Šenluk

Gioia

Šoreha

Personale ( Testa)

Sićipe

Apprendimento

Šoreha

Testa ( In Persona

Sig

Sigahla

Sigardevorbako

Velocità

Velocità

Metà Cazzo

Šoreha Thaj

Čhojraha

Šorehk

Nella Carne

Mal Di Testa

Sigende

Sigo

Sigutno

Sijas

Sikadi

Sikado

Presto

Per Un Po '

Recente

Grazie

Scolara

Studente

Šorekho Kokalo

Soro

Šoro

Šoro

Soro Đive

Cranio

Tutto

Facciata

Testa

Per Tutta La

Giornata

Sikavav

Determinare

Soro Jrat

Tutta La Notte

Sikavipe

Cortesia

Soroneđivesehko

Tutto Il Giorno

Sikavipe

Prova

Šorutno

Capo

Sikavni

Insegnante

Soske

Perché

Sikavno

Manuale

Šošoj

Coniglio

Sikavno

Insegnante

Sosteja

Mutande

Siklipe

Costume

Sostejora

Mutandine

Siklipe

Abitudine

Šov

Sei

Sikudol

Si Scopre

Sovardi

Camera

Šil

Šil

Šil Mae

Siloderno

Šing

Šingalo

Šingoro

Skamin

Skorca

Sode Ćerol

Šolo

Freddo

Freddo

Zebem

Violento

Corno

Poliziotto

Allodola

Sedia

Corteccia

Come È, Come La

Corda

Sovardo

Sovav

Sovel

Spidela

Spidipe

Stađalo

Stađi

Stagi

Štar

Štar Šela

Letto

( Matrimoniale)

Sonno

Giuramento

Spinta

Spinta

Ufficiale

Cappello

Cappuccio

Quattro

Quattrocento

27


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Štarore

Strahinime

Stranđiv

Streando

Šudraripe

Šuk

Šukar

Šukar!

Šukarav

Šukarimaha

Šukarni

Šuklo

Šuko

Šuladipe

Sumburici

Sumnakaj

Sumnakuni

Sumnakunjako

Sumnakuno

Sumnal Kurko

Sunalo

Šunavav

Šunavav

Šundro

Sung

Sungavipe, Nakh

Šuvlo

Svatalo

Svato

Svunto Del

Tandžaripe

Tangarav

Quattro

Luminoso,

Illuminato

Estorcere

A Causa Di

Rinfreschi

Bellezza

Bello

Bene!

Abbellire

Pacificamente

( Pacificamente )

Amanti

Crostata

Asciutto

Pulizia

Clitoride

Oro

America

Americana

Oro

Domenica Mondo

Delirante

Dichiarare

Annuncio

Fresco

Odore

Odore

Gonfio

Talker

Narrazione

Il Signore Dio

Costrizione

Ricatto

Tangarav

Tasavav

Tasavav Ma

Tasipe

Tatipe

Tato

Tato

Taxtaj

Taxuj

Insistere

Soffocamento

Soffocamento

Soffocamento

Calore

Stamp

Caldo

Vetro

Acconto

Te Del O Del! Possiate Voi !

Te Marel Ma O Del! Da Dio !

Te, Kaj

Tehara

Teharinaha

Teharinaha

Teharinako

Teljaripe

Teljaripe

Ternipe

Ternipe

Terno

Terno

Ternore

Tetragi

Thagar

Thagarehko

Thaj

Thaj Gaja Majdur

Thanehko

Thanehte

Se

Domani

La Mattina

Presto (al

Mattino )

Prima Colazione

Partenza

Partenza

I Giovani

I Giovani

Sposo

Giovane

Sposi

Mercoledì

Leader

Forestale Dello

Stato

E

Et Cetera

Locale

Correttamente

28


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Thanesko

Phureder

Thanicko

Thar

Thav O Vas

Thavali

Them

Them

Them

Funzionari Locali

Incontra ( In

Posti)

Molare

Dare Una Mano

Discorso

Mondo

Persone

Persone

( Mondiale )

Them Paese (stato )

Themalo

Themesko

Therav

Therdipe

Therdipe

Theripe

Theripe

Thodipe

Sconosciuto

Colta Umana

Guadagnare

Risparmio

Guadagni

Merito

Guadagno

Alloggio

Thoh! Tres !

Thomehko

Thud

Thulo Kaš

Thulo Mas

Thuvali

Thuvalni

Thuvalo

Thuvlo

Tijari

Tomna

Tomnako

Toska

Locale

Latte

Tronco D'albero

Bacon

Finanza

Scatole Di Sigari

Tabacco

Spesso

Piastra

Cadere

In Autunno

Allora

Tost

Tradav

Tradav Lil

Tradavno

Tradimata

Tradimata

Tradimata

Tradinajav

Tradipe

Tradipe

Tradipe

Tradivav

Trin

Trito

Trohnipe

Tromajvol

Tromanipe

Trona

Trubupe

Trupo

Trušalisarav

Trušalo

Tu

Turvinjipe

Tušalipe

Učo

Udžile

Udžile Sem

Udžilime

Udžilipe

Udžilipe

Udžilipe

Arrogante

Unità

Inviare Una

Lettera

Battitore

Persecuzione

Coercizione

Inseguimento

Contrattazione

La Persecuzione ,

Inseguimento

Traduzione

Guida

Lite

Tre

Terzo

Sniffle

Deve Essere

Libertà

Freddo

Bisogno

Corpo

Battezzati

Assetato

Voi

Consigli

Sete

Alto

Obbligato

Dovere

Carica

Costo

Prestiti , Il Debito

Prestito

29


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Udžilipe

Udžilipe

Udžilipe

Udžilipe

Udžilutnipe

Udžilutno

Ulado

Ulado

Ulavipe

Ulavipe

Ulavipe

Umal

Umaljako Bućarno

Unguro

Unsurimasko

Čhavo

Unsuripe

Upar

Upre

Upre Tele


Credito, Prestito

Prestito, Credito,

Debito

Del Debito ( Debito

)

Spuntare

Responsabilità

Debitore

Diviso

Separatamente

Separazione

Divisione

Divisione

Campi

Contadino

Ungherese

Ragazzo , Unico

Giovane

Matrimonio

Sopra

Su

Su E Giù

Labbro

Uštadivav Mi Alzo ( Alzo )

Uštipe

Užaripe

Užaripe

Užerj

Užo

Va

Vaćarav

Vaćarav

Vaćardol

Vaćarimata

Salita

Zero

Strippaggio

Virtù

Pane Bianco

Che

Obiezione

Parlare

Trattativa

Ćeretanje

Vaćarimata

Varegaći

Varekaj

Varekaring

Varekasko

Vas

Vast

Vazdav Ma

Vazdivav

Vinato

Virime

Von, On, Hon

Vorbako

Vordon

Voš

Vov Peha

Vramica

Vrasime

Vrdon

Vrdonehko

Vrjamja

Vrš

Vunato

Vunato

Vunđa

Vunđa

Vunđa

Vurma

Xalavdi

Xalešorehko

Xalo

Xalxano

Xape

Perorazione

Alcuni

Pertanto

Da Qualche Parte

Ex

Mano

Manoscritto

Io Protesto

Mi Alzo

Verde

Reentrant

Quelli , Essa

Altoparlante

Auto

Foresta

Personalmente

Minuscolo

Caldo

Auto

Cocchiere

Tempo

Foresta

Blu

Blu

Chiodo

Zoccolo

Artiglio

Carreggiata

Prostituta

Calvo

Ebreo

Venale

Mangiare

30


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Xarkuma

Xarnedikhimahko

Xarnipe

Xarnjaripe

Xarnjaripe

Xarno

Xarno

Xarundimata

Xasardivav

Xasardo

Xasaripe

Xav E Love

Xav Khul

Xav Maripe

Xav Solax Nasul

Xav Solax Nasul

Xav Sovel

Xav Sovel

Xav Sovel

Xavdžalo

Xaxali

Xindimata

Xinz

Xirxil

Xiv

Xivarav

Xivici

Xljipe

Xolaraha

Xoli

Xoli

Xoli

Rame

Miope

Modestia

Accorciamento

Umiliazione

Basso

Breve

Prurito

Sto Perdendo

Perso

Perdita

Spendere Soldi

Baljezgam

Essere Battuto

Lo Giuro Sbagliato

Sbagliato A

Giurare

Giuro

Giurare

Voto

Moneygrubbing

Ebrea

Faida

Angolo

Piselli

Foro

Indovinelli

Polenta

Poppa

Irosamente

Rabbia

Energia

Rabbia

Xoraxaj

Xoxadino

Xoxadipe

Xoxadipe

Xoxado

Xoxavipe

Xoxavipe

Xoxavipe

Xoxavno

Xoxavno

Xumer

Xurdarav

Xurdardo Šax

Xurdimata

Xutavav

Xutavav

Xutavipe

Zalipe

Žambuka

Zaro

Zarondi

Zeja

Zejengo Kokalo

Zen

Zin

Žoja

Zor

Musulmano

Contraffazione

Perdere

Confusione

( Errore)

Falsificazione

Frode

Scherzo

Giacente

Ingannare

Frode

Pasta

Modificare

Cavolo Crauti

Bambini (piccolo /

Roma )

Sintonizzato

Masturbarsi

Provocazione

Vertigini

Rana

Cubo

Gioco

Indietro

Spina Dorsale

Sella

Gobba

Giovedi

Potenza

Zoralo Forte (ricco )

Zumadivav

Zumavipe

Zumijako

Zurale

Competere

Tentativo

Pomodoro

Molto

31


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Zuralipe

Zuralipe

Zuralo

Zuralo

Zuralo

Žutipe

Potenza

Forza

Impresa

Resistente

Sopportare

Porzione

32


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Abijav

Abijav

Abijavari

Abijavehći

Angrusti

Abijavehko

Aćarav

Ačhadipe

Ačhadivav

Ačhav

Ačhav

Ačhav Mange,

Ašjav Mosa

Ačhavimata

Ačhavimata

Ačhavipe

Ačhilem Nango

Ači Devleha!

Ači! Šir! Ač!

Ađive Thara

Ađiveh

Ađivesutno

Agor

Agor

Aj

Ajrat

Ajsav

Aka

Akala, Adala,

Agaja

Akaring

Ake

Romsko

Engleski

Wedding

Marriage

Wedding Guest

Burma

Adultery

Wait

Delay

Give Up

Living

Pristananem , Listen

Shut Up , Shut Up

Stopping

Stopping

Prevention

Bankrupt

Goodbye!

Shut Up!

Today - Tomorrow

Today

Current

Completion

Top

That

Tonight

Mill

Here

These , These ,

These

Here , Here

Here

Aketalem

Akhardivav

Akušav

Akušimata

Akušipe

Alav

Alavari

Alavehtar

Ale

Aloj Ma

Alomahko

Alomatari

Alomate

Alome

Alosarav

Amal

Amal

Amalimahći

Amalimasko

Amalin

Amalin

Amalipe

Ambola

Amen

Amilaj

Amilaj

An Opašođive

Here I

My Name Is

Karam , Reprove

Swearing

Cuss

Word

Vocabulary

Verbatim

There

I Choose To

Poll

Selector

Elections

Selected

Choose

Friend, Comrade

Friend

Social Order

Social Life

Friend , Comrade

Friend

Society

Pear

We

This Spring

Summer ( This

Summer )

Noon

An Sastipe! Cheers !

An! De!

Come On!

Anav (ruđipe) Handle ( Request )

Andar

Andar

On

Through

33


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Andar

Andar Agor

Andarav

Andaripe

Ande Opašejrat

Andegaći

Andivav

Ando

Andothan

Andral

Andralutno

Andre

Andresko

Andrustako

Angla

Angla Opašođive

Angle

Angluni Kuštik

Anglunipe

Anglutno

Angro

Angrustako

Angrusti

Angrusti

Anjekhvar

Ankerela

Anpalpale

Because , For

From The Beginning

Procurement, Order

A

Procurement

Midnight

If

Show Up ( On Call)

In

Instead Of

From Within

Internal

In

Internal

Scribe

Front

To Noon

In Advance

First Cousins

Start

First

Egg

Municipal Clerk

Ring

Circle

Suddenly

Keep

Back

Anta! Dajder !

Araći

Yesterday

Arakh, Devla! God Forbid !

Arakh!

Watch Out!

Beware !

Arakhav

Arakhav

Arakhipe

Arjat

Arli

Armaja

Aro, Varo

Aršovo

Asan

Asape

Asaporo

Ašarela

Asavno

Astarav

Astarav

Astardi

Ašunav

Ašundo

Ašunipe

Ašunipe, Kan

Asvin

Atalo

Keep

Defend

Defense

Tonight

Replacement

Curse

Flour

Shovel

Belegija

Laughter

Smile

Fix

Funny

Catch

Find Out

Network

Listen

Famous

Hearing

Sense Of Hearing

Tear

Here It Is

Atharni Bući Shoddy ( Trash )

Athoskar

Then

Av! Come On !

Avđinali Jrat

Avdinalo

Aven Mande

Bezexa

Aver

Aver Drom

Avertehara

Avilo

Wedding Night

Cute

I'm Sorry

Other

Second Time

Day After Tomorrow

Was

34


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Avindo

Future

Avipe

Arrival

Avlin

Yard

Avlin

Yard

Avral

Outside

Avrečhande Differently

Avrečhande Other

Avresko

Alien , Alien

Avri Outside ( Outside )

Ažućajvol

Waiting For

Ažućarav

I Hope

Ažućardi

Waiting Room

Ažućaripe

Waiting

Ažućaripe

Patience

Ažutimata Helping

Ažutipe

Service

Baj

Sleeve

Bajatici

Child

Bajatici

Baby

Bajradino

Increased

Bajrori

Ms.

Bakri

Aries

Bakro

Sheep

Bakroro

Lamb

Bal Hair ( On His Head )

Balaj

Bed

Balajori

Koritance

Balamno

Christian

Balamno

Lawyer

Balavno

Professor , Teacher

Baloro

Pig

Banđe

Wrong

Banđi Klidi Passkey

Bandimahko

Banđipe

Banđipe

Banđipe

Banđipe Mae

Bango

Bango

Bango

Bar

Bar

Bardeder

Bare Čučenca

Bareder

Bari

Bari

Bari

Bari Kućin

Bari Teharin

Baro

Culprit , The Culprit

Slope

Fault

Error

I Feel Bad

Wrong

Guilty

Grimace

Stone

Garden

Larger

Boob

Manager

Authorization

State Power

Mrs.

Bomb

Crack Of Dawn

Official

Baro Officer ( Clerk )

Baro

Baro

Baro

Baro Ćheroro

Baro Devlesko

Dive

Baro Paj

Baro Phandipe

Baro Raj

Baroro

Barvalimata

Barvalimata

Barvalo

Significant

Boss

Large

School

St. George

Sea

Hard Labor

Chief Of Police

Jack

Abundance

Enrichment

Rich

35


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Bašaldi

Bašalipe

Bašalno

Bašimata

Bašipe

Bašno

Bax

Bax

Baxtalo

Baxtalo Dive

Baxtarav

Baxtaripe

Benđalimata

Benđalimata

Beng

Bengalo

Berutno

Bešaldengo

Bešaldi

Bešaldi

Bešipe

Bezexa Si Manđe

Biakhardo

Bianav

Bianavehko

Biašundipe

Biavipe

Bibango

Musical Instrument

Music

Bell

Gossip

Sound

Rooster

Happiness

Blessing

Happy

Good Day

Congratulations

Congratulation

Breakage ,

Shattering

Rage

Devil

Diabolical

Sailor

Carpenter

Chair

Bench

Session

Pity Me

Uninvited

Surname

Nameless

Silence

Absence

Innocent

Bibax Misery ( Misery )

Bibaxtalipe

Bibaxtalipe

Bibaxtalo

Failure

Trouble

Unhappy

Bibi

Bibi

Bibijanavno

Bibižaj

Bibućako

Bibućako

Bibućarnimata

Bibućarno

Bibućarno Manuš

Bičačipe

Bičačo

Bičhalav

Bičhaldi

Bičhaldo

Bičhalipe

Bičhalipe

Bićhinadipe

Bićindi

Bićindo

Bićinipe

Bičjalav-Tar

Bidarako

Bidarano

Biđesko

Bidevlehko

Biđindo

Bidošalo

Bidukhako

Bidžanindo

Bigođako

Bijakhengo

Bijekhipe

Bijertime

Aunt

Stepmother

Barren

Naive

Holiday

Unemployed

Idleness

Idle , Unemployed

Idler

Injustice

False , Spurious

Steps, Please Send

Message

Mp

Transmission

Package

Misunderstandi

Market

Vendor

Sale

Send

Safely

Fearless

Heartless

Impious

Numberless

Sinless

Painless

Unconsciously

Witless

Nefarious

Discord

Prohibited

36


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Bikamindo

Bikandino

Bikuč

Bilačhimata

Bilaćho

Bilačho

Biladžamnipe

Biladžavehko

Bilidžavno

Bimaritime

Bimelalo

Bipaćipe

Bipharimahko

Bipindžardo

Bipoćinipe

Biramome

Biramome

Biromnjako

Biromnjako

Biš

Bisikado

Bistardipe

Bistaripe

Biuže Buća

Biužo

Bižaj

Bižaj

Bižaj

Bižajipe

Bižajipe

Bizorako

Bizumado

Bizuralipe

Unintentionally

Recalcitrant

Inexpensive

Manguparija

Devil

Rogue

Nerve

Shameless

Saucy

Unwed

Clean

Immaturity

Carefree

Unknown

Non-Payment

Unregistered

Illiterate

Single

Bachelor

Twenty

Ignorant , Unskilled

Oblivion

Forgetting

Theft

Unclean

Politician

Wise

Apprehensive

Code

Caution , Caution

Impotent

Inexperienced

Weakness

Bizuralo

Weak

Bizuralo

Loose

Bjandimahko Birthday

Bjandivav

Born To

Bjando Phral Brother

Bjando Than Place Of Birth

Bjanimahći Mothers

Bjanipe

Birth

Bobo

Corn

Bokh

Hunger

Bokhalo

Hungry

Bokoli

Seal

Boldav

Persuade

Boldine

Inverted

Boldino

Clock

Boldo

Baptized

Bolta Action ( Trade )

Bonlučim

I Enjoy

Bori

Bride

Breš

Volume

Breš Đe

Year

Briara

Beer

Brš

Year

Bršehko Hodinipe Vacation

Bršenca

Years

Bršind

Rain

Bršonoj

Belt

Bršutno

Annual

Bućaći Vrama Business Hours

Bućaha

Employed

Bućaki

Working Documents

Bućako Ačhadipe Strike

Bućako Đive Working Day

37


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Bućako Kadiripe

Bućako

Bućako Than

Bućaripe

Bućaripe

Bučaripe

Bućarno

Bućarno

Buće

Bući

Bući

Bući

Bući

Buči

Manpower

Worker

Employment ,

Rigging

Management

Action

Craft

Industrious

Master

Lungs

Product , Goods

Job

Employment

Tasks, Duties

Profession ,

Occupation

Bućori Goods (small )

Buhlipe

Buhljardipe

Buka

Buka

Buko

Buko

Bul

Space

Widening

Cheek

Bite

Liver

Liver

Ass , Butt

Bul Ass (buttocks )

Bula

Buledipe

Buljako

Buljaripe

Buljaši

Bušuka

But

But Droma

But Droma

Hodja

Cum

Anus

Spread

Gay

Blister

Many

Often

Many Times

But, Zurale

Butebršengo

Buterigengo

Butipe

Butore

Buzako

Buzni

Buzno

Čačardivav

Čače, Čačeh,

Čačimaha

Čačeh

Čačikaneh

Čačimaha

Čačimata

Čačipe

Čačipe

Čačipe

Čačo

Čačo

Čačo

Čačo Ramope

Čačo Va

Very

Perennial

Multifarious

( Diverse )

Plural

Pretty Much

Kid

Goat

Capricorn

Justice Is

So , Indeed, That

Indeed

Really

Seriously

Fact

Exactly

Justice

Truth

Straight

Correct

Right

Spelling

Right

Čajraći Čhuri Hair ( Tool )

Čajrali Umal

Čalavdo

Čalovel

Čang

Čar

Čarundipe

Ćerain

Ćerav

Ćerav

Meadow

Wacky

Gushing Blood

Lower Leg

Grass

Warning

Star

Do

Wrong

38


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ćerav Arli

Ćerav Donde

Ćerav Lačhipe

Ćerav Lil

Ćerav Prada

Ćerće

Ćerdipe

Ćerdipe

Ćerdivav

Ćerdo

Ćerdo

Ćerdol-Pe Manđe

Ćeri

Ćeripe

Čhalalo

Čhav Sama

Čhav Sama

Čhavehći

Čhavehko

Čhavo

Čhavo

Čhavo

Markets Peddle

Redouble

Do You A Favor

Write A Letter

Rob

Bitterly

Product Product

Production

Agreed , Make A

Deal

Built

Over

I Think

Sky

Construction

Bad

Pay Attention

Take Care

Granddaughter

Grandson

Son , Boyfriend

Youngster

Boy

Čhavore Children (Roma )

Čhavoro

Čhavoro

Čhavroro

Čhej

Čhej

Čhejori

Čhejori

Ćhelavno

Ćhelimata

Boy

Child

Child

Daughter

Girl

Kćerčica

Girl

Gambler

Game

Ćher

Ćher

Čhere

Ćherehko

Čherehko

Čherehko

Ćheruni Bući

Ćherutni

Ćherutno

Čhibako Sikavipe

Čhibalano

Čhibalo

Ćhinadipe

Ćhinadipe

Ćhinadipe

Ćhinadipe

Ćhinadipe

Ćhinađipe

Ćhinadivav

Ćhinado

Ćhinav

Ćhinavimata

Ćhinavipe

Ćhinavipe

Čhinavipe

Ćhindano

Ćhindipe

Ćhindipe

Ćhindo

Čhinipe

Ćhinjardo

Ćhinjaripe

Apartment

House

At Home

Home

Roof

Home

Home Business

Housewife

Host

Grammar

Shiptar

Albanian

Condition

Contract

Agreement

Bargain

Agreement

Harmony

Agree

Intended

Poles, Trim The

Settlement

Order

Rent

Negotiation

Sharp

Wound

Interruption

Off

Slaughter ,

Slaughter

Work-Worn

Fatigue

39


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ćhinjipe

Ćhinjo

Čhojralo

Čhordaripe

Čhordo

Čhorvitalo

Ćhrej

Čhudine

Čhudipe

Čhuri

Fatigue

Tired

Bearded

Ejaculation

Carpenter

Priest

Boot

Waste Of Money

Miscarriage

Knife

Čhutino Like ( Similar )

Čhuvav

Čhuvav O

Phučipe

Čhuvav Xoxavdi

Ćićidin

Ćićidinajvav

Cicni

Ćidav

Ćidimata

Ćidipe

Ćidipe

Čik

Čikalo

Čikat

Ćiken

Ciknegodako

Arrest

Ask A Question

Fool

Thick

Expensive To

Cat

Buy ( Expensive)

Harvest

Assembly

Assembly (assembly

)

Mud

Muddy

Forehead

Fat

Feeble-Minded

Cikni Donđi (2 ♣)

Little Deuce ( 2 ♣ )

Ciknidako

Nasvalipe

Ciknidi

Ciknjaripe

Cikno

Hives

Nettle

Abatement

Insignificant

Cikno Kanalo

Ćilo

Cincana

Čingar

Čingar

Čingar

Čingaraši

Čingaraši

Čingardav

Čingardav

Čingardipe

Čingardipe

Čingardipe

Čingardivav

Čingaro

Čingerdi

Čingo Phral

Ćinosavav

Ćinzi

Čio

Ćir

Cira

District Court

Stake

Eyelash

Dogfight

Noise

Noise

Loudmouth

Rebel

Sue

Attack

Claim

Applications ,

Prosecution

Blame

Tuzak The

Brawl

Saw

Drunk , Wet Brother

Faint

Tesla

Fast

Ant

Some

Cira Kana Rarely ( Rarely )

Ćirabršengo

Ćirado

Ciramajsig

Ćiravav

Ćiravav

Ćiravdo

Ćiravipe

Ćireš

Ćirikli

Juvenile

Cooked

Just

Sure

Cook

Cook

Cooking

Cherry

Bird

40


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ćiriklo

Sparrow

Ćirvo

Godfather

Ćišaj

Sand

Ćisi

Bag

Ćišlo

Skinny

Čojrali

Kradljivka

Čokano

Hammer

Čor

Thief

Čorav

Steal

Čoravno

Light-Fingered

Čordo Stolen ( Stolen )

Ćorikano

Thieves

Ćoripe

Misery

Čoripe

Theft

Ćorlogano Idler

Čorlogano Tramp

Čororimata Orphans

Čororipe

Poverty

Čororo

Helpless

Čororo

Miserable , Poor

Crca

A Little , A Little

Crdav Po Drom Go ( On The Road )

Crdi

Kilogram

Crdini

Measure

Crdini

Liter

Crdini

Libra

Crdino

Meter

Čuči

Boob

Čučo

Empty Space

Čučo

Empty

Čučo

Pointless

Čumidav Tu Please

Ćunuto

Moon

Dab

Daba

Dabardo

Dabaripe

Dad

Dade!

Dadehči Phen

Damilara

Dand

Dandalipe

Dandari

Dar

Daradinajvav

Darado

Darado

Darado

Đaramahko

Darav

Daravipe

Dasigendara

Dasikani Čhib

Dasikano

Dav

Dav

Dav

Dav Ane Simađi

Dav Bušće

Đav Đabori

Dav Gindo

Dav Krisi

Dav Ma Mrtik

Dav Ma Mrtik

Dav Mrtik

Blow

Beating

Beaten

Thrashing

Father

Father!

Aunt

Of Summer

Tooth

Bite

Dentist

Fear

Scare The

Frightened

Intimidated

Concerned

Dangerous

I'm Afraid

Threat

Recently

Serbian Language

Serbian

Worship

Let

Give

Pap

Slaughter

Whack

I Think

Judge

Decide

Defend The

Grab

41


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Dav Mujal

Extradite

Đav Pe

I See The

Dav Simađi Give The Pledge

De, Devla! God Forbid !

Dej

Mother

Dejako

Mother's

Dejani Čhib Mother Tongue

Dejikaneh

Maternal

Dekafti

Saw

Dekhamno Forger

Del

God

Del Pohče Bršind Rain Falls

Del Rat

Bleeding

Dela

Heavens

Dela!

De!

Đelem

I Went

Đelo

He Went

Deš

Ten

Đese Thaj Raćasa Day And Night

Dešenđi

Ten

Dešenđi Bank ( 10 Dinar )

Đesesko

Agenda

Dešto

Tenth

Dešuduj

Twelve

Dešuinia

Nineteen

Dešujefta

Seventeen

Dešujekh

Eleven

Dešuoxto

Eighteen

Dešupandž Fifteen

Dešušov

Sixteen

Dešuštar

Fourteen

Dešutrin

Thirteen

Detharin

Morning

Devla, Sastipe! God Health !

Devla!

Devla! Devla!

Devlehko

Devlehko Meripe

Devlehtar Dino

Devlikani

Dićhav

Dićhipe

Dijem

Dikhalm

Dikhav

Dikhav Banđeh

Dikhav Bući

Dikhav Ladžavipe

Dikhavno

Dikhipe

Dikhipe

Dikhipe

Dikhljarav

Dikhljaripe

Dikhlo

Dilabavno

Dilengo Čher

Dilimata

Dilipe

Diljardo

Dilji

Dilo

Dilo

Dilo

Đinavav

Đinavav

God!

God! God!

Bible

Natural Death

God-Given

Oratory

See

Overview

I Gave

Hurts

Watch

I Hate

Keep Busy

Embarrassing To

Supervisor

Light

Visit

Vision

Introduce

Display

Mirror

Singer

Madhouse

Madness

Stupidity

Angry , Furious

Song

Crazy

Stupid

Fool

Read

Ocenim

42


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Đinavipe

Reading

Drab

Root

Đinavno

Treasurer

Drab

Drug

Đindi

Number

Drabardi

Midwife

Đindo

Number

Drabari

Gatar

Dipe

Gift

Drabehko Pajoro

Herb Tea

Đive

Day

Drak

Grapes

Đive Ađive

Nowadays

Drakhalina

Vineyard

Đivehko Čhon

August

Drom

Road

Đivesenca

Days

Drom

Street

Đivesipe

Dawn

Drom

Time

Divope

Savagery

Drom

Road

Diz

Tower

Dromesko Lil

Passport

Dobršengo

Biannual

Duflan

Twice

Dođivesengo

Two-Day

Duj

Two

Dojrori

Leash

Duj Ođa

Asthma

Donde

Double

Duj Po Duj

Two By Two

Donđi Jagali

Gun

Dujdrom

Twice

Dopaš

Half

Dujore

Two

Dopašerat

Midnight

Dujšela

Two Hundred

Dopo

Anvil

Dujto

Other ( In Order)

Dopušedivesehko

Lunch

Dukh

Pain

Doraćaripe

Divination

Dukhadimata

Injury , Injury

Dorjav

Sava

Dukhadipe

Sorrow

Dorjav

River

Dukhado

Painful

Doš

Defect

Dukhape

Sick Leave

Doš

Sin

Dukhavipe

Insult

Došalipe

Impurity

Dumešći Suv

Shoulder Joint

Došalo

Sinner

Dumo

Shoulder

Došarav O Đi

Mistaken Soul

Dumukh

Fist

Došardo

Defendant

Dumut

Long Ago

Došarno

Prosecutor

Dumutno

Stale

Drab

Poison

Dur

Far

Drab

Drug

Durado

Removed

43


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Duri

Rope

Džuvljano

Female

Duripe

Distance

Džuvljarka

Homosexual

Dušljari

Usurer

Efta

Seven

Dušlo

Beam Scale

Egothe

There There

Džala Opre

Climb

Eketalem

That's Me

Džamutro

Zet

Eravimata

Defeat

Džanglipe

Mark

Ertipe

Apology

Džanipe

Knowledge

Eta

That

Džav

Go , Walk

Faćko

Bastard

Džav Romehte

Married To

Falka

Jaw

Džeji

Person ( Female)

Faša

Tape

Džene

People ( Few)

Faša

Swathe

Dženo

Creature , Creature

Feder

Better

Dženo

Person ( Persons)

Feli

Mold

Dženo

Being

Fijeđe

Wherever

Dži Pejrat

The Evening

Fijeđe

Wherever

Džiakana

Hitherto

Fijekahko

Whose God

Džiakanutno

Former

Fijekaj

Wherein Either

Džibrše

Next Year

Fijekana

Anytime

Džimerimahte

Lifetime

Fijekhanči

Anything

Džiopašejraćate

To Midnight

Fijeko

Anyone

Džiraći

Couldnt

Fijesar

Anyway

Džukel

Dog

Fijesavo

Any

Džungado

Calm

Firo

Coil

Džungado

Awake

Foro

Town

Džungaleh

Nasty

Foro

Belgrade

Džungalimata

Crime

Foroha

City

Džungalo

Enemy

Forohći

Citizen

Džungalo

Evil

Forohko

Citizen

Džungavipe

Awakening

Forohko

City

Džuto

Species

Forongo

Civil

Džuv

Louse

Forošći

Beograđanka

Džuvindo

Alive

Forosko

From Belgrade

44


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Forosko Baro

Forosko Ćher

Fundope

Fusuj

Gaći

Gaći Drom

Gaćistale

Gad

Gada

Gadže

Gaja

Gaja

Gaja

Gaja Teharin

Galavo

Galbenimata

Galbeno

Gale Čhonehko

Garudineh

Garudivav

Garuvimata

Gativ Ma

Gav

Gavutno

Gđaveri

Gijegaći

Ginavela

Gindo

Gindo

Glonco

Glonco

Gloneo

Gođaver

Mayor Of

Municipal House

Establishment

Beans

How Much

How Many Times

How Many Of Them

Shirt

Laundry

Nerom

Nothing

Free

Gratis

Morning

Luggage

Jaundice

Yellow

This Month

Secretly

Hiding

Cover-Up

Prepare

Village

Farmer

I Warn

Whatever

Reading

Intention

Meaning

Pencil

Bullet

Bullet

Smart

Gođi

Gođi

Gođi

Gođi

Gođori

Goj

Mind

Way

Brain , Mind

Thought

Ideas, Ideas

Sausage

Goja Ta ( S )

Golehke Kaj

Gomež

Gošnja

Gras

Grastari

Gucupana

Guglo

Gunojarimata

Guojari

Gurumnji

Gurvengo Bićindo

Haćarav

Haćarav

Haćarav

Because

Horse

Trash

Horse

Džambas

Nape

Sweetly

Fertilization

Garbage Collector

Cow

Livestock Square

Figure

Find Out

Understand

Haćardi! Of Course !

Haćardinajvol

Haćardo

Haćaripe

Haćarno

Smells

Understandable

Understanding

Compassionate

Hajso Course (of Course )

Halome

Hamimata

Hamimata

Hamime

Hanado

Elected

Turmoil

Confusion , The

Crowd

Unreliable

Hack

45


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Hanavipe

Hanavno

Handuk

Hanomatari

Heh Inća

Hehtalo

Herdelezi

Hi Ma

Hrmitipe

Ićarav

Ićardivav

Ićardivav

Ićardivav

Ićaripe

Ićerav Donde

Ićhardivav

Ikalav

Ikalav Xoli

Ikanav Đilja

Ikandivav

Iklav

Ikol!

Ilehći Kavćin

Ilo

Impotrivisajvav

Inćarav Dži

Inćardiav

Rindoste

Inja

Injanđi

Injavardeš

Inkaldivav

Inotipe

Search

Digger

Deep

Tinsmith

Even There

There He

St. George

I Own , I Have

Neigh

I'm Torn

I Act

Resist The

I Have Been

Support

I Doubt It

I'm Struggling

Vadim

Upset

Perform Songs

Extracting

Out

Enough!

Heart Attack

Heart

Oppose

Price

Abide By The Order

Nine

Nine

Ninety

Prevaricated

Swimming

Inzardevastehko Generous

Inzardi

Rug ( Tent)

Inzardino

Upright

Inzarel E Vunđe Kick The Bucket

Irime

Vice Versa

Iripe

Return

Iripe

Return

Irisajvav

Back To

Irisarav

React

Irisavav

I Turned Around

Iriv O Udžilipe Pay Off

Istarav An Gođi Memorize

Istardečhibako Stutterer

Ita!

Look!

Itakaj

Although Premte

Iv

Snow

Ivend

Winter

Izdrano

Slippery

Jag

Fire

Jag Fever (fever )

Jagako

Stove

Jagali

Lamp

Jagalo

Pistol

Jakh

About

Jakhale

Glasses

Jasvin

Tear

Javašin

Cannon Bit

Jećhipe

Unity

Jedheđivesehko Day

Jefta

Seven

Jekh

One

Jekh

Directly

Jekhegođako Thinker

46


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Jekhethaneste

Jekhvarutno

Jertipe

Jivend

Jokh, Dikhipe

Jrat

Kaćehći Romni

Kafenjava

Kafrin

Kahče

Kahko

Kahte

Kaj Savo

Kajstalo

Kajtalan?

Kak

Kak

Kak

Kakli

Kako

Kalamujesko

Kalemida

Kalemohko

Kali Bul

Together

Single

Forgiveness

Winter

Eyesight

Night

Aunt

Tavern

Nail

Whom

Whose

In Which

Wherever

Wherein

Where Are You?

Uncle

Uncle

Stepfather

Spindle

Stickman

Bugger

Enamel

Scoundrel , Pervert

Nerd

Kali Pharimata Grief (grief )

Kali Traš

Kaljanco

Kaljardi

Kaljardo

Kaljardo

Kaljoremorćhako

Kalo

Horror

Romac , Rom

( Gypsy )

Inn

Innkeeper

Krivilovac

Swarthy

Jam

Kalo

Kalo

Kalo Kaš

Kalo Lil

Kam, Ka

Kama

Kamam

Kamipe

Kamlipe

Kan

Kanali

Kanali

Kanali

Kandav Ma

Kandino

Kandipe

Kandipe

Kapljardi

Kar

Karing

Karing

Karing

Karnalengo

Šorutno

Karnali

Kaš

Kaštarno

Kašteski Skorca

Kaštuni

Kaštuno

Kaštuno

Black

Train ( Railway)

Hornbeam

Indictment

I Will , You Will ,

Will , Will , Will ,

Will

I Would

I Love

Fondling

Love

Ear

Municipal Court

Office

Barrack

I Use

Servant

Service

Discipline

Coffee

Penis

Here

Where

Where

Officer

Army

Wood ( Material)

Carpenter , Joiner ,

Carpenter

Bark

Cash Register

Cross

Wooden

47


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Kašuko

Kašukomuto

Kašukoro

Kašutno

Kava Brš

Deaf

Deaf And Dumb

Hard Of Hearing

Table

This Year

Kavađi Coat (long )

Kavađi

Kavčarav

Vest

Kanem

Kazom After (price )

Ke Paš

Kerav

Kerav

Kerav Lafi

Kerisarav

Khajdata

Khajdrom

Kham

Kham

Khamalo

Khamnjarav

Khamnjivav

Khanali

Khandini

Khandino

Khandipe

Khanđiri

Khanđiri

Khanglipe

Khanipe

Khapavnjako

Krlici

Kher

Khermo

With

Commit

Execute

Talk , Talk

Banc

That Way

Wherever

Sun

Sun

Sunny

Do Pregnant

Pregnant

Penalty

Toilet

Lazy

Idleness

Mosque

Church

Stink

Lumperaj

( Refresher )

Neck ( Throat )

Bottles

House

Worm

Kherutni Rig!

Khoro

Khosav

Khosipe

Khosipe

Khoslo

Straight Home!

Jug

Sake

Cleaning

Deletion

Deleted

Khul Shit ( Feces )

Khulamimata

Khulavnipe

Khuljaripe

Abomination

( Bullshit )

Hatred

Slander

Kikirigo Helleborus L.

Kingo

Kiravela

Kočak

Kokala

Kokalo

Kolopo

Kombo

Kopači

Koring

Wet

Cooking

Button

Skeleton

Bone

Hat

Node

Dub

There

Korkore I ( Alone )

Korkorutno

Koro

Koro Por

Kovleilehko

Kovlo

Lonely

Blind

Appendix

Merciful

Mild

Kozom Jakhale What Time Is It ?

Kris

Kris

Kris

Kris

Krisano

Regulation , Rule

Conviction

Decision

Law, Regulation

Judicial

48


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Krisano

Legal

Lačhipe

Peace

Krisengo Baro

Krisi

Krisi

Krisime

Krisime

Krisipe

Krisipe

Krlali

Krlalo

Krlo

Krlo

Kuč Bar

Kućimata

Kućin

Kućipe

Kuj

Kujho

Kukujori

Kulunda

President Of The

Court

Fate

Judge

Sentenced

Inevitably

Trial

Judgment

District ( County

Building )

Loud

Caliber

Voice

Gem

Howling

Grain

Expensiveness

Elbow

Nest

Marble

Christmas

Lačhipe

Lačho

Lačo Manuš

Ladavipe

Ladžavipe

Lako

Lančhipe

Langavipe

Late

Lav Romnja

Lavavav

Lehte

Leko

Lengo

Lešini

Lićharipe

Lićharipe

Liduj Džene

Lijem

Lil

Lil

Property

Good

Good Man

Removal

Shame

Her

Benefit

Hramljanje

With Her

Marry

Photograph

With Him

His

Their

Starving

Suffering

Torture

Both Of

I Took

Paper

Book

Kumnata

Sister-In-Law

Lil

Map

Kumnata

Friend, Rod

Lil

Document

Kunica

Bladder

Lil

Dinar

Kurko

Week ( Sunday)

Lilali

Permit

Kurko

Sunday

Lilialo

Document

Kuštik

Generation

Lilvari

Postman

Kutari

Mayor , Councilor

Limojra

Cemetery

Kutari

State Authority

Limoraši

Gravedigger

Lačharav

Xoxavneh

Lačheošehko

Adulteration

Kind-Hearted

Limori

Lipe

Lipipe

Grave

Taking

Sticking

49


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Liprav

Livarno

Loćharipe

Loćharipe

Loći Ći Jrat Mo

Lodav

Lodavipe

Logodipe

Loko

Loko Prno

Lokores

Lole

Loli Bojava

Lolipe

Lolipe

Lolo

Lon

Londo

Londo Them

Love

Love Lovehće

Lovenđi

Luja

Lulavaši

Luluđa

Luluđa

Lunđaripe

Lunđimaha

Lunđipe

Lundžaripe

Lungo

Lungonebršengo

Note

Literate

Help

Benefit

Good Night

He Wanders The

Loading

Engagement

Easy , Easy

Auto

Slow

People Power

Madder

Redness

Socialism

Red

Salt

Saline

England

Money

Bail

Treasury

Monday

Englishman

Flowers

Flower

Extension

Along

Length

Extension ,

Continuation

Long (long)

Long-

Luv

Mačhari

Mačho

Mađkarno Than

Mahrimata

Mahrime

Mahrime

Maj Anglal

Maj Bareder

Maj But

Maj Učutno

Majanglal

Protection , Shelter

Fisherman

Fish

Center

Menstruation

Genitalia

Contaminated

Document

Largest

Usually

Top

Earlier

Majbilačhe Worse ( Worse )

Majbut

Majbut

Majcikno

Usually

More

Smaller

Majnasul Worse ( Worse )

Majpalal After The ( Then )

Majpalal

Majsigarutno

Majtele

Makh

Makhlo

Makhlo

Makhlo

Makhlo

Maladivav

Malavdo

Malavipe

Malavipe

Mami

Later

The Former , The

Latter

Lower

Fly

Oil

Fat

Buttery

Cream

I Get By

Lover

Meeting

Sexual Intercourse

(sexual )

Grandmother

Mami Baba ( Old Woman )

50


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Mande

Manđin

Manđin

Manđipe

Mangav

Mangav

Mangav

Mangipe

Mangro

Manušehko

Džuvdipe

Manušengo

Manušipe

Manušno

Manušvalipe

Manušvalo

Marav

Marc

Marci

Mardinajvav

Mardino

Mardipe

Mardo

Marimahko

Bango

Maripe

Marnari

Mas

Matardimata

Mataripe

Mato

Me

Mekav Ma

Mekav Simađi

To Me

Dowry

Treasure

Application

Please

Obtain

Ask

Begging

Bread

Human Life

Of Humankind

Humanity

Human

Humaneness

Humane

Fight

Wednesday

Tuesday

Kill The

Beaten

Callus

Battered

War Invalid

War

Baker

Meat

Alcoholism

Narcotization

Drunk

I

Give The

Leave A Pledge

Meklino

Melalipe

Melalo

Meljarav

Meljardo

Memeli

Memoraš

Merimahko

Krisipe

Meripe

Mihajlo

Mila

Milaj

Milajehko

Mindž

Mismere

Mišto

Rusty

Dirt

Dirty

Spoil

Soiled

Candle

I Have

Death Sentence

Dying

Mihajlo

Grace

Summer

Summer

Vagina

Midday

Useful

Mišto! Baro! Well ! Ok !

Mo, Ačta!

Mohko

Mol

Molipe

Morćhi

Mothav

Mothav

Mothodinajvav

Mothodipe

Mothodo

Mothodo

Mrno

Mudarav

Mudarav

Mudardimata

Shut Up, Man!

Oral

Wine

Price

Skin

Say

Statement

Confess

Recognition

Hour

Hour Clock

Me

Turn Off

All Shot

Death

51


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Mudaripe

Killing

Muj Images (portrait )

Muj

Snout

Muj

Moral

Muj Face ( Cheek )

Muj An Muj Face To Face

Mujalo

Notary

Mujdipe

Invitation

Mujdipe

Name

Mujehko Liloro Images Of Id Cards

Mujkalipe

Immorality

Mujlil

Tableau

Mukav

Shoot , All Shot

Mukipe

Pardon

Muklinajvav Divorce

Muklino

Free

Muklino

Allowed

Muklo

Released

Muklo

Missed

Muklo

Allowed

Mule

Ass

Mulengo

Obituary

Mulengo Čher Mortuary

Mulengo Vrdon Hearse

Mulikano Phanglo Coffin

Mulipe

Death

Mulo

Deceased

Mulo

Dead

Mulo

Body

Mulo Bijando Stillborn

Muripe

Spoilage

Muršano

Manly

Mustak

Mustache

Mustaka

Muto

Mustache

Mute

Na Not ( Negatively )

Naj

Naj Kar

Najarav

Najhede

Najhelede

Najimahče

Sostejora

Najisime

Najisipe

Nakh

Nakhavav

Nakhavipe

Nakhavipe

Nakhavipe

Nakhavno

Nakhavno

Nasvalipe

Nakhipe

Nakhle

Jivendehko

Nakhlipe

Finger

Strongest

Bath

Best

Worst

Trunks

Required

Thank You

Nose

Swallow

Fun

Transport

Ingestion

Translator

Infectious Disease

Transition

Winter ( Last Winter

)

Past

Nane! Bro !

Nango

Naked

Napal After ( Behind )

Našado

Našaldo

Našalipe

Našav

Našav

Našav-Tar

Našipe

Refugee

Fugitive

Abduction

Escape

Avoid

Get Away

Escape

52


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Nasulipe

Nasvalengo

Nasvalibe

Nasvalo

Evil , Trouble

Hospital

Disease

Patient

Naupre Up ( Up )

Nav

Nevipe

Nevipe

Nevljarav

Nevo

Ni Andar Sohte

Ni Maj

Njamo

Njamo

Njamosko

Nuvera

O Del Džanel

Ođeski Dukh

Ođi

Ođi

Ođi

Ođivesehko

Okojajrat

Okojarači

Opašođive

Oprime

Opripe

Orjat

Oxto

Oxtonđi

Oxtovardeš

Paćape

Name

News

Message

Repeat

New

For Nothing

Nevermore

Family

Family

Relative

Fog

Goodness Knows

Grief

Stomach

Stomach

Spirit (soul)

Daily

The Night Before

Day Before

Yesterday

Noon

Prohibited

Resistance

In The Evening

Eight

Eight

Eighty

Honor

Paćape

Paćape

Paćaripe

Paćava

Paćavdo

Paćavno

Paćipe

Paćiv

Paćiv

Paćivako

Paćivako

Hope

Faith

Twist

Aspic

Respected ,

Appreciated

Reliable

Maturity

Reception ,

Reception

Victory

Upright

Honorable

Paćivako Alav! I Promise !

Paćivaleh

Properly

Paćivaleh Human ( Honest )

Paćivalo

Paćivasa

Paćivori

Paj

Pajali

Pajari

Religious

With Respect

Snack

Water

Ship

Cover

Pajehko Šoro Source (indoor )

Pala

Palacira

Palal

Palasohte

Palav

Pale, Palem

Palmaki

Palmako

Palpale

Palpale

Pandž

Behind

Soon

Back , Rear

Why , For Which

For

Again, Again

Catholic

Catholic

Back

Back

Five

53


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Pandžore

Five

Papici

Santas

Papin

Goose

Paramiči

Story

Paraštuj

Friday

Parnebalengo Blue

Parno, Paxno White , Pale

Parvaripe

Food

Parvarno

Foster

Pašalimata Approaching

Pašalno

Adjacent

Paše

Close

Pašipe

Neighborhood

Pašlimahko Bed

Pašljivav Mae Lying

Pašpaše

Close

Pašuno

Neighbor

Patave

Furniture

Patrađi

Easter

Patrin Crust ( For Pies )

Patrin

Matting

Pčhučimata Examination

Pe Bibax

Unfortunately

Pe Merimahte Moribund

Pe Mo Đi

Though

Pe Rig

In The End

Pe Savo Vah Way

Pedepsiv

Punish

Pegova

Then Then

Peha

Right

Peha

Personally

Pejekhvarate Suddenly

Pejrat

Evening

Pekavno

Pekipe

Pekorkore

Pele

Pendžerava

Whoremonger

Bruise

Privately

Scrotum

Window

Peradimate Ruins ( Ruins )

Peravipe

Pereza

Peripe

Pero

Persi

Persi

Peruja

Perutno

Petalome

Phabarav

Phabarav

Phabardo

Phabardo

Phabaripe

Phađimata

Phagav

Mowing

Machine Printer

Decline , Falling

Mahala

Neighborhood

Last Year

Last Year (last

Year )

Neighborhood

Neighbor

Professional

Steal Money

Blow Up Steam

Lighter

Hot

Smoking

Violations Of The

Break

Phagav Exchange ( Money )

Phagav

Phagino

Phakali Sapni

Phakalo

Phandav

Phandimahko

Phandimata

Phandipe

Phanglo

Break

Beaten

Dragon

Plane

Close

Convict , Prisoner

Linkage

Prison

Prisoner

54


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Phanglo

Closed

Phučljarav

Examine

Phanglo

Dark

Phuj

Eyebrow

Phanglo

Lock

Phujvako

State

Phaome

Frozen

Phujvalo

Potato

Pharado

Planted

Phukavimata

Defamation

Pharimaha

Barely

Phukavipe

Gossip

Pharipe

Weight

Phukavno

Whisperer

Pharipe

Care

Phumb

Pus

Pharjardo

Accused

Phunro

Footprints

Pharnavo

Friend

Phuravno

Lover

Pharo

Difficult

Phureder

Elders , Chiefs

Phen

Sister

Phurederipe

Power

Phenaha

Yes, We Say

Phurivav

I'm Old

Phendol

Says

Phuro

Old Man

Phenel

Says

Phuro

Old

Pherdebršengo

Adult

Phušlivav

I Guess

Pherdo

Full

Phuv

Land

Pherdo

Complete

Phuv

Country

Phiramni

Police

Phuv

State

Phiramno

Step

Pićipe

Meeting

Phirav

Peasants Are

Piljugo

Mortar

Phiravni

Slut

Pinda

Fifty

Phiravno

Guide

Pindžajvav

Meet The

Phiravno

Ship

Pindžardo

Known , Known

Phiripe

Walking

Pipe

Drink

Phivli

Widow

Piri

Jar

Phivlo

Widower

Piromos

Economise

Phral

Brother

Pišlo

Ground

Phralehko

Cousin

Pišot

Bagpipes

Phućardo

Domineering

Plajin

Mountain

Phučav

Ask

Plečinta

Gibanica

Phučimata

Hearing

Po

Of

Phučipe

Exam

Po Brš

Per Year

55


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Po Čhon

Per Month

Po Đive

Per Day

Po Đive

Daily

Po Pašate

Half, Half And Half

Po Phan

On The Spot

Po Sastipe Health

Po Sting

Left , Left

Po Udžilipe On Credit

Poćin

Award

Poćinav

Collect

Poćinipe

Payment

Poćinipe

Wage

Poćivako

Fair

Podipe

Footwear

Pofta

Drive

Pofta

Desire

Poloćhe

Slowly

Pomana

Funeral

Pomilaj

In Summer

Pora

Guts

Porehko

Uterus

Porengo Šerand Feather Pillow

Pori

Tail

Poskari

Pickpocket

Poski

Pocket

Poštin Coat (short )

Prada

Robbery

Prada

Robbery

Prandome Married

Prandope

Marriage

Prastape

Running

Prastavimata Race

Praxosarav Bury

Primvara

Prligano

Prnalengo

Prnali

Prno

Proandrope

Pruna

Pržala

Puj

Pukipe

Purano

Pusadi

Pusadi

Pusado

Pusavipe

Putarde

Putardegođako

Putardipe

Putardo

Putardo

Rahciri

Rajari

Raklo

Ramoj

Ramomasko

Ramome

Ramope

Ramosajvav

Ramosarav

Ramosardo Alav

Ranglo

Ranglo

Rašaj

Spring

Raff

Cobbler

Shoe

Foot

Wedding

Plum

Scrambled Eggs

Chicken

Salaries , Wages

Former

Fork

Dagger

Stabbed

Bite , Sting

Open

Clear

Discovery

Opener

Key

Accessories

Korpar

Guy

Describe

Writing Paper

Inscribed

Sign

Signatures Are

Write

The Written Word

Shaven

Barber

Monk

56


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Rat

Rat

Ratehko Iripe

Ratehko Kafćin

Ratvalipe

Ratvalo

Ratvardipe

Ratvaripe

Ratvaripe

Repardivav

Republikako

Majphureder

Resimasko

Reslipe

Rezo

Ricali

Rici

Ričini

Rig

Rindo

Rindohko

Rindome

Rindope

Riparimata

Rito

Rjaćako

Rjat

Roća

Rodav

Rodipe

Roja

Rom

Rom

Mood

Blood

Vendetta

Drop Of Blood

Bloodshed

Bloody

Injuries , Injuries

Rape

Bleeding

I Remember

President

Target

Success

Rice

Brandy

Tire

Bear

Direction

Series

Neat

Regular

Schedule

Memory

Angry

Dinner

Evening

Skirt

Look For

Search

Spoon

Man

Husband

Romaneh

Romani Čhib

Romani Čhib

Romanipe

Romni

Romnjako Phral

Romoro

Rota

Rota

Rovav

Rovav Ma

Rovela

Rovipe

Ruđipe

Rugiv Ma

Rumosardino

Rupuzipe

Sa An Sa

Sa E Phujvendi

Marimata

Sa, Sja

Saijekheđivesehk

o

Šaj

Šaj

Šaj Avel

Romany

Gypsy , Roma

Language

Romanes

Roma People

Romani

Brother-In-Law

Gipsy

Wheel

Bike

Sue The

Complain

Crying

Moaning

Prayer

I Pray

Broken

Rush

In Total

World War

All

Daily

Can

I Can, I Am Able To

Maybe

Šaj! Ok !

Sajekh

Sajekh

Šajipe

Sama

Sano

Always

All The Same

Possibility

Attention

Poor

Sapni Snake ( Female )

57


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Sar

Sar Desar

As

Since

Sar Ma Ćereh Hello !

Šarale

Saranda

Sarkana

Saro Tem

Sastardo

Sastri

Sastripe

Sastro

Sastro

Sastruni

Sastrunimata

Sastruno

Pants

Forty

As If

The Whole World

Doctor

Iron

Health

Taste ( Father In

Law )

Father-In-Law

Station

Of Hardware

Iron

Sasuj Mother ( In-Law )

Sasuj

Sataripe

Savato

Savipe

Savo

Savore

Šax

Šekeri

Šel

Mother In Law

Treatment

Saturday

Quality

That

All

Cabbage

Sugar

Hundred

Šelbršunipe Century ( Century )

Šelore

Semno

Šenluk

Sićipe

Sig

Sigahla

Hundred

Scar

Joy

Learning

Speed

Speed

Sigardevorbako

Sigende

Sigo

Sigutno

Sijas

Sikadi

Sikado

Sikavav

Sikavipe

Sikavipe

Sikavni

Sikavno

Sikavno

Siklipe

Siklipe

Sikudol

Šil

Šil

Šil Mae

Siloderno

Šing

Šingalo

Šingoro

Skamin

Skorca

Sode Ćerol

Šolo

Šon

Šor

Half-Cocked

Soon

Awhile

Recent

Thank You

Schoolgirl

Student

Determine

Courtesy

Evidence

Teacher

Textbook

Teacher

Custom

Habit

It Turns Out

Cold

Cold, Cold

Zebem

Violent

Horn

Policeman

Lark

Chair

Bark

As Is , As The

Rope

Month

Thief

Šoreha Personal ( Head )

Šoreha Head ( In Person )

Šoreha Thaj

Čhojraha

In The Flesh

58


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Šorehko

Headache

Šorekho Kokalo Skull

Soro

All

Šoro

Facade

Šoro

Head

Soro Đive

All Day

Soro Jrat

All Night

Soroneđivesehko All-Day

Šorutno

Chief

Soske

Why

Šošoj

Rabbit

Sosteja

Underpants

Sostejora

Panties

Šov

Six

Sovardi

Room

Sovardo Bed ( Bed )

Sovav

Sleep

Sovel

Oath

Spidela

Push

Spidipe

Push

Stađalo

Officer

Stađi

Hat

Stagi

Cap

Štar

Four

Štar Šela

Four Hundred

Štarore

Four

Strahinime Bright, Illuminated

Stranđiv

Extort

Streando

Due To

Šudraripe

Refreshments

Šuk

Beauty

Šukar

Nice

Šukar! Fine !

Šukarav

Šukarimaha

Šukarni

Šuklo

Šuko

Šuladipe

Sumburici

Sumnakaj

Sumnakuni

Sumnakunjako

Sumnakuno

Sumnal Kurko

Sunalo

Šunavav

Šunavav

Šundro

Sung

Sungavipe, Nakh

Šuvlo

Svatalo

Svato

Svunto Del

Tandžaripe

Tangarav

Tangarav

Tasavav

Tasavav Ma

Tasipe

Tatipe

Tato

Tato

Taxtaj

Embellish

Peacefully

( Peacefully )

Mistresses

Tart

Dry

Cleanliness

Clitoris

Gold

America

American

Gold

Sunday World

Delirious

Declare

Announcement

Cool

Odor

Smell

Bloated

Talker

Narration

The Lord God

Compulsion

Blackmail

Insist

Choking

Choking

Choking

Heat

Stamp

Hot

Glass

59


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Taxuj

Down Payment

Te Del O Del! May You !

Te Marel Ma O

Del!

Te, Kaj

Tehara

Teharinaha

Teharinaha

Teharinako

Teljaripe

Teljaripe

Ternipe

Ternipe

Terno

Terno

Ternore

Tetragi

Thagar

Thagarehko

Thaj

Thaj Gaja Majdur

Thanehko

Thanehte

Thanesko

Phureder

By God !

If

Tomorrow

In The Morning

Early ( In The

Morning )

Breakfast

Departure

Departure

Youth

Youth

Groom

Young

Newlyweds

Wednesday

Leader

State Forest

And

Et Cetera

Local

Correctly

Local Officers

Thanicko Meet ( In Places )

Thar

Thav O Vas

Thavali

Them

Them

Molar

Give A Hand

Speech

World

People

Them People ( World )

Them Country (state )

Themalo

Themesko

Therav

Therdipe

Therdipe

Theripe

Theripe

Thodipe

Stranger

Cultured Human

Gain

Saving

Earnings

Merit

Earning

Lodging

Thoh! Tres !

Thomehko

Thud

Thulo Kaš

Thulo Mas

Thuvali

Thuvalni

Thuvalo

Thuvlo

Tijari

Tomna

Tomnako

Toska

Tost

Tradav

Tradav Lil

Tradavno

Tradimata

Tradimata

Tradimata

Tradinajav

Tradipe

Tradipe

Tradipe

Local

Milk

Tree Trunk

Bacon

Finance

Boxes Of Cigars

Tobacco

Fat

Plate

Fall

In Autumn

Then

Arrogant

Drive

Send A Letter

Beater

Persecution

Coercion

Chase

Bargaining

Persecution ,

Pursuit

Translation

Driving

60


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Tradivav

Litigation

Trin

Three

Trito

Third

Trohnipe

Sniffle

Tromajvol Must Be

Tromanipe Freedom

Trona

Cold

Trubupe

Need

Trupo

Body

Trušalisarav Baptized

Trušalo

Thirsty

Tu

You

Turvinjipe Advice

Turvinjisarav Instruct , Advise

Tušalipe

Thirst

Učo

High

Udžile

Obliged

Udžile Sem Owe

Udžilime

Charge

Udžilipe

Cost

Udžilipe

Loans, Debt

Udžilipe

Loan

Udžilipe

Credit, Loan

Udžilipe

Loan , Credit, Debt

Udžilipe Debt ( Debt )

Udžilipe

Tick

Udžilutnipe Responsibility

Udžilutno

Debtor

Ulado

Divided

Ulado

Separately

Ulavipe

Separation

Ulavipe

Division

Ulavipe

Division

Umal

Umaljako

Bućarno

Unguro

Unsurimasko

Čhavo

Unsuripe

Upar

Upre

Upre Tele


Uštadivav

Uštipe

Užaripe

Užaripe

Užerj

Užo

Va

Vaćarav

Vaćarav

Vaćardol

Vaćarimata

Vaćarimata

Varegaći

Varekaj

Varekaring

Varekasko

Vas

Vast

Vazdav Ma

Vazdivav

Vinato

Virime

Fields

Peasant

Hungarian

Guy , Single Young

Man

Marriage

Above

Up

Up And Down

Lip

I Stand Up ( Stand

Up )

Rising

Scratch

Stripping

Virtue

White Bread

That

Objection

Speak

Talks

Ćeretanje

Peroration

Several

Therefore

Somewhere

Former

Hand

Manuscript

I Protest

I Get Up

Green

Reentrant

61


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Von, On, Hon

Vorbako

Vordon

Voš

Vov Peha

Vramica

Vrasime

Vrdon

Vrdonehko

Vrjamja

Vrš

Vunato

Vunato

Vunđa

Vunđa

Vunđa

Vurma

Xalavdi

Xalešorehko

Xalo

Xalxano

Xape

Xarkuma

Xarnedikhimahko

Xarnipe

Xarnjaripe

Xarnjaripe

Xarno

Xarno

Xarundimata

Xasardivav

Xasardo

Xasaripe

Those Ones , It

Speaker

Car

Forest

Personally On

Wee

Hot

Car

Coachman

Time

Forest

Blue

Blue

Nail

Hoof

Claw

Track

Harlot

Bald

Jew

Venal

Eating

Copper

Shortsighted

Modesty

Shortening

Humiliation

Low

Short

Itch

I'm Losing It

Lost

Loss

Xav E Love Spend Money

Xav Khul

Baljezgam

Xav Maripe Be Beaten

Xav Solax Nasul I Swear It Wrong

Xav Solax Nasul Wrong To Swear

Xav Sovel

I Swear

Xav Sovel

Swear

Xav Sovel

Vow

Xavdžalo

Moneygrubbing

Xaxali

Jewess

Xindimata Feud

Xinz

Angle

Xirxil

Peas

Xiv

Hole

Xivarav

Riddles

Xivici

Polenta

Xljipe

Poop

Xolaraha

Angrily

Xoli

Anger

Xoli

Energy

Xoli

Anger

Xoraxaj

Muslim

Xoxadino

Counterfeit

Xoxadipe

Miss

Xoxadipe Confusion (error )

Xoxado

Forgery

Xoxavipe

Fraud

Xoxavipe

Prank

Xoxavipe

Lying

Xoxavno

Fooled

Xoxavno

Fraud

Xumer

Dough

Xurdarav

Change A

62


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Xurdardo Šax

Xurdimata

Xutavav

Xutavav

Xutavipe

Zalipe

Žambuka

Zaro

Zarondi

Zeja

Zejengo Kokalo

Zen

Zin

Žoja

Zor

Cabbage Sauerkraut

Children (small /

Roma )

Tuned

Masturbate

Provocation

Dizziness

Frog

Cube

Gambling

Back

Spine

Saddle

Hump

Thursday

Power

Zoralo Strong ( Rich )

Zumadivav

Zumavipe

Zumijako

Zurale

Zuralipe

Zuralipe

Zuralo

Zuralo

Zuralo

Compete

Attempt

Tomato

Very

Power

Strength

Firm

Resistant

Bea

63


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Abijav

Abijav

Abijavari

Abijavehći Angrusti

Abijavehko

Aćarav

Ačhadipe

Ačhadivav

Ačhav

Ačhav

Romsko

Srpski

Ačhav Mange, Ašjav

Mosa

Ačhavimata

Ačhavimata

Ačhavipe

Ačhilem Nango

Ači Devleha!

Ači! Šir! Ač!

Ađive Thara

Ađiveh

Ađivesutno

Agor

Agor

Aj

Ajrat

Ajsav

Aka

Akala, Adala, Agaja

Akaring

Ake

Свадба

Брак

Сват

Бурма

Браколомство

Чекам

Закашњење

Одустанем

Станујем

Пристананем,

Послушам

Ћутим, Шутим

Обустављање

Заустављање

Спречавање

Банкротирам

Збогом!

Ћути!

Данас-Сутра

Данас

Данашњи

Завршетак

Врх

Да

Ноћас

Млин

Овде

Ови, Ове, Ова

Амо, Ovamo

Ево

Aketalem

Akhardivav

Akušav

Akušimata

Akušipe

Alav

Alavari

Alavehtar

Ale

Aloj Ma

Alomahko

Alomatari

Alomate

Alome

Alosarav

Amal

Amal

Amalimahći

Amalimasko

Amalin

Amalin

Amalipe

Ambola

Amen

Amilaj

Amilaj

An Opašođive

An Sastipe!

An! De!

Anav (ruđipe)

Ево Ме

Зовем Се

Карам, Корим

Псовање

Псовка

Реч

Речник

Дословно

Ето

Бирам Се

Бирачки Списак

Бирач

Избори

Одабран

Бирам

Пријатељ, Друг

Друг

Друштвено

Уређење

Друштвени

Живот

Пријатељица,

Другарица

Другарица

Друштво

Крушка

Ми

Пролетос

Летос (овог

Лета)

У Подне

У Здравље!

Дај!

Поднесем

(молбу)

64


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Andar

О

Arakh!

Пази! Чувај!

Andar

Кроз

Arakhav

Чувам

Andar

Због, Ради

Arakhav

Браним

Andar Agor

Из Почетка

Arakhipe

Одбрана

Andarav

Набавим

Arjat

Вечерас

Andaripe

Набавка

Arli

Замена

Ande Opašejrat

У Поноћ

Armaja

Клетва

Andegaći

Уколико

Aro, Varo

Брашно

Andivav

Ando

Andothan

Andral

Andralutno

Andre

Andresko

Andrustako

Angla

Angla Opašođive

Angle

Angluni Kuštik

Anglunipe

Anglutno

Angro

Angrustako

Angrusti

Angrusti

Anjekhvar

Ankerela

Anpalpale

Anta!

Araći

Arakh, Devla!

Појавим Се (на

Позив)

У

Уместо

Изнутра

Унутрашњи

Унутра

Унутрашњи

Писар

Испред

До Подне

Унапред

Први Рођаци

Почетак

Први

Јаје

Општински

Писар

Прстен

Круг

Наједанпут

Задржавати

Уназад

Дајдер!

Јуче

Боже Сачувај!

Aršovo

Asan

Asape

Asaporo

Ašarela

Asavno

Astarav

Astarav

Astardi

Ašunav

Ašundo

Ašunipe

Ašunipe, Kan

Asvin

Atalo

Atharni Bući

Athoskar

Av!

Avđinali Jrat

Avdinalo

Aven Mande Bezexa

Aver

Aver Drom

Avertehara

Ашов

Белегија

Смех

Осмех

Поправити

Смешан

Ухватим

Дознам

Мрежа

Слушам

Чувен

Слух

Чуло Слуха

Суза

Ево Га

Лоша Роба

(бофл)

Затим

Дођи!

Брачна Ноћ

Сладак

Жао Ми Је

Други

Други Пут

Прекосутра

65


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Avilo

Било Је

Banđe

Криво

Avindo

Будући

Banđi Klidi

Калауз

Avipe

Avlin

Avlin

Avral

Avrečhande

Avrečhande

Avresko

Avri

Ažućajvol

Ažućarav

Ažućardi

Ažućaripe

Ažućaripe

Ažutimata

Ažutipe

Baj

Bajatici

Bajatici

Bajradino

Bajrori

Bakri

Bakro

Bakroro

Bal

Balaj

Balajori

Balamno

Balamno

Balavno

Baloro

Долазак

Двориште

Авлија

Извана

Различито

Друкчије

Туђ, Стран

Напоље (ван)

Чека Се

Надам Се

Чекаоница

Чекање

Стрпљење

Помагање

Услуга

Рукав

Детенце

Беба

Повећан

Госпођица

Ован

Овца

Јагње

Коса (на Глави)

Корито

Коританце

Хришћанин

Адвокат

Професор,

Учитељ

Прасе

Bandimahko

Banđipe

Banđipe

Banđipe

Banđipe Mae

Bango

Bango

Bango

Bar

Bar

Bardeder

Bare Čučenca

Bareder

Bari

Bari

Bari

Bari Kućin

Bari Teharin

Baro

Baro

Baro

Baro

Baro

Baro Ćheroro

Baro Devlesko Dive

Baro Paj

Baro Phandipe

Baro Raj

Baroro

Barvalimata

Виновник,

Кривац

Нагиб

Кривица

Грешка

Криво Ми Је

Погрешан

Крив

Гримаса

Камен

Башта

Већи

Сисата

Руководилац

Овлашћење

Државна Власт

Госпођа

Бомба

Цик Зоре

Чиновник

Службеник

(чиновник)

Значајан

Газда

Велик

Школа

Ђурђевдан

Море

Робија

Шеф Полиције

Каменчић

Обиље

66


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Barvalimata

Богаћење

Bibaxtalipe

Невоља

Barvalo

Богат

Bibaxtalo

Несрећан

Bašaldi

Bašalipe

Bašalno

Bašimata

Bašipe

Bašno

Bax

Bax

Музички

Инструменат

Музика

Звоно

Олајавање

Звук

Певац

Срећа

Благослов

Bibi

Bibi

Bibijanavno

Bibižaj

Bibućako

Bibućako

Bibućarnimata

Bibućarno

Тетка

Маћеха

Јалов

Наиван

Празник

Незапослен

Беспосличарење

Беспослен,

Незапослен

Baxtalo

Срећан

Bibućarno Manuš

Беспосличар

Baxtalo Dive

Добар Дан

Bičačipe

Неправда

Baxtarav

Baxtaripe

Benđalimata

Benđalimata

Beng

Bengalo

Berutno

Bešaldengo

Bešaldi

Bešaldi

Bešipe

Bezexa Si Manđe

Biakhardo

Bianav

Bianavehko

Biašundipe

Biavipe

Bibango

Bibax

Bibaxtalipe

Честитам

Честитање

Лом, Ломљава

Бес

Ђаво

Ђаволски

Морнар

Столар

Столица

Клупа

Седница

Грехота Ми Је

Непозван

Презиме

Безимен

Тишина

Недолазак

Недужан

Јад (беда)

Пропаст

Bičačo

Bičhalav

Bičhaldi

Bičhaldo

Bičhalipe

Bičhalipe

Bićhinadipe

Bićindi

Bićindo

Bićinipe

Bičjalav-Tar

Bidarako

Bidarano

Biđesko

Bidevlehko

Biđindo

Bidošalo

Bidukhako

Bidžanindo

Лажан,

Подметнут

Упутим,

Пошаљем

Порука

Посланик

Слање

Пошиљка

Неспоразум

Пијаца

Продавач

Продаја

Пошаљем

Мирне Душе

Неустрашив

Бездушан

Безбожан

Безбројан

Безгрешан

Безболан

Несвесно

67


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Bigođako

Bijakhengo

Bijekhipe

Bijertime

Bikamindo

Bikandino

Bikuč

Bilačhimata

Bilaćho

Bilačho

Biladžamnipe

Biladžavehko

Bilidžavno

Bimaritime

Bimelalo

Bipaćipe

Bipharimahko

Bipindžardo

Bipoćinipe

Biramome

Biramome

Biromnjako

Biromnjako

Biš

Bisikado

Bistardipe

Bistaripe

Biuže Buća

Biužo

Bižaj

Bižaj

Bižaj

Bižajipe

Безуман

Безочан

Неслога

Недозвољен

Нехотице

Непослушан

Јевтин

Мангупарија

Нечастиви

Битанга

Дрскост

Бестидан

Безобразан

Невенчан

Чист

Незрелост

Безбрижан

Непознат

Неплаћање

Неуписан

Неписмен

Неожењен

Нежења

Двадесет

Неук, Невешт

Заборав

Заборављање

Лоповлук

Нечист

Политичар

Мудар

Довитљив

Шифра

Bižajipe

Bizorako

Bizumado

Bizuralipe

Bizuralo

Bizuralo

Bjandimahko

Bjandivav

Bjando Phral

Bjando Than

Bjanimahći

Bjanipe

Bobo

Bokh

Bokhalo

Bokoli

Boldav

Boldine

Boldino

Boldo

Bolta

Bonlučim

Bori

Bori

Breš

Breš Đe

Briara

Brš

Bršehko Hodinipe

Bršenca

Bršind

Bršonoj

Опрез,

Опрезност

Импотентан

Неискусан

Слабост

Слаб

Лабав

Рођендан

Родим Се

Рођени Брат

Место Рођења

Породиља

Порођај

Кукуруз

Глад

Гладан

Печат

Наговорим

Изокренуто

Часовник

Крштен

Радња трговачка

Уживам

Невеста

Млада (невеста)

Годиште

Годину Дана

Пиво

Година

Годишњи Одмор

Годинама

Киша

Каиш

68


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Bršutno

Годишњи

Buledipe

Сперма

Bućaći Vrama

Радно Време

Buljako

Чмар

Bućaha

Запослен

Buljaripe

Ширење

Bućaki

Радна Исправа

Buljaši

Хомосексуалац

Bućako Ačhadipe

Штрајк

Bušuka

Плик

Bućako Đive

Радни Дан

But

Много

Bućako Kadiripe

Радна Снага

But Droma

Често

Bućako Than

Радно Место

But Droma

Много Пута

Bućako Than

Bućaripe

Bućaripe

Запослење,

Намештање

Пословање

Деловање

But, Zurale

Butebršengo

Buterigengo

Врло

Многогодишњи

Многостран

(разнолик)

Bučaripe

Занат

Butipe

Множина

Bućarno

Марљив

Butore

Прилично Много

Bućarno

Мајстор

Buzako

Јаре

Buće

Плућа

Buzni

Коза

Bući

Производ, Роба

Buzno

Јарац

Bući

Посао

Čačardivav

Правдам Се

Bući

Bući

Запослење

Задатак,

Дужност

Čače, Čačeh,

Čačimaha

Čačeh

Баш, Заиста,

Управо

Доиста

Buči

Bućori

Buhlipe

Buhljardipe

Buka

Buka

Buko

Buko

Bul

Bul

Bula

Професија,

Занимање

Роба (ситна)

Простор

Проширење

Образ

Залогај

Џигерица

Јетра

Дупе, Задњица

Гузица

(задњица)

Хоџа

Čačikaneh

Čačimaha

Čačimata

Čačipe

Čačipe

Čačipe

Čačo

Čačo

Čačo

Čačo Ramope

Čačo Va

Čajraći Čhuri

Čajrali Umal

Стварно

Озбиљно

Чињеница

Тачно

Правда

Истина

Прав

Исправан

Десно

Правопис

Десница

Коса (оруђе)

Ливада

69


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Čalavdo

Ћакнут

Čhavoro

Дечак

Čalovel

Липти Крв

Čhavoro

Дете

Čang

Потколеница

Čhavroro

Детенце

Čar

Трава

Čhej

Кћи

Čarundipe

Упозорење

Čhej

Девојка

Ćerain

Звезда

Čhejori

Кћерчица

Ćerav

Урадим

Čhejori

Девојчица

Ćerav

Грешим

Ćhelavno

Коцкар

Ćerav Arli

Пазарим, Тргујем

Ćhelimata

Игра

Ćerav Donde

Удвостручим

Ćher

Стан

Ćerav Lačhipe

Учиним Услугу

Ćher

Кућа

Ćerav Lil

Напишем Писмо

Čhere

Код Куће

Ćerav Prada

Опљачкам

Ćherehko

Кућни

Ćerće

Горко

Čherehko

Кров

Ćerdipe

Ćerdipe

Ćerdivav

Ćerdo

Ćerdo

Продукт,

Производ

Израда

Сложим Се,

Нагодим Се

Саграђен

Готов

Čherehko

Ćheruni Bući

Ćherutni

Ćherutno

Čhibako Sikavipe

Čhibalano

Čhibalo

Домаћи

Кућни Посао

Домаћица

Домаћин

Граматика

Шиптарски

Албанац

Ćerdol-Pe Manđe

Чини Ми Се

Ćhinadipe

Услов

Ćeri

Небо

Ćhinadipe

Уговор

Ćeripe

Градња

Ćhinadipe

Споразум

Čhalalo

Лош

Ćhinadipe

Погодба

Čhav Sama

Посветим Пажњу

Ćhinadipe

Договор

Čhav Sama

Водим Рачуна

Ćhinađipe

Слога

Čhavehći

Унука

Ćhinadivav

Договорим Се

Čhavehko

Унук

Ćhinado

Намењено

Čhavo

Čhavo

Čhavo

Čhavore

Син, Момак

Младић

Дечко

Деца (ромска)

Ćhinav

Ćhinavimata

Ćhinavipe

Кољем,

Поткрешем

Нагодба

Наруџбина

70


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ćhinavipe

Čhinavipe

Ćhindano

Ćhindipe

Ćhindipe

Ćhindo

Čhinipe

Ćhinjardo

Ćhinjaripe

Ćhinjipe

Ćhinjo

Čhojralo

Čhordaripe

Čhordo

Čhorvitalo

Ćhrej

Čhudine

Čhudipe

Čhuri

Čhutino

Čhuvav

Čhuvav O Phučipe

Čhuvav Xoxavdi

Ćićidin

Ćićidinajvav

Cicni

Ćidav

Ćidimata

Ćidipe

Ćidipe

Čik

Најам

Уговарање

Оштар

Рана

Прекид

Прекинут

Клање, Покољ

Изморен

Замарање

Замор

Уморан

Брадат

Ејакулација

Тесар

Свештеник

Чизма

Бачене Паре

Побачај

Нож

Налик (сличан)

Ухапсим

Поставим

Питање

Заварам

Густ

Скупим Се

Мачка

Купим

(скупљам)

Берба

Скупштина

Збор

(скупштина)

Блато

Čikalo

Čikat

Ćiken

Ciknegodako

Блатњав

Чело

Маст

Малоуман

Cikni Donđi (2 ♣)

Мала Двојка (2 ♣)

Ciknidako Nasvalipe Копривњача

Ciknidi

Ciknjaripe

Cikno

Cikno Kanalo

Ćilo

Cincana

Čingar

Čingar

Čingar

Čingaraši

Čingaraši

Čingardav

Čingardav

Čingardipe

Čingardipe

Čingardipe

Čingardivav

Čingaro

Čingerdi

Čingo Phral

Ćinosavav

Ćinzi

Čio

Ćir

Cira

Ćirabršengo

Коприва

Снижење

Безначајан

Срески Суд

Колац

Трепавица

Кавга

Галама

Бука

Галамџија

Бунтовник

Тужим

Нападнем

Тужба

Пријава,

Оптужба

Оптуживање

Тужакам Се

Свађа

Тестера

Пијаница, Мокри

Брат

Губим Свест

Тесла

Брз

Мрав

Мало

Малолетан

71


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ćirado

Скуван

Crdini

Литар

Ciramajsig

Малопре

Crdini

Вага

Ćiravav

Уверим

Crdino

Метар

Ćiravav

Кувам

Čuči

Сиса

Ćiravdo

Кувар

Čučo

Празно Место

Ćiravipe

Кување

Čučo

Празан

Ćireš

Трешња

Čučo

Бесмислен

Ćirikli

Птица

Čumidav Tu

Молим Те

Ćiriklo

Врабац

Ćunuto

Месец

Ćirvo

Кум

Dab

Ударац

Ćišaj

Песак

Daba

Батине

Ćisi

Кеса

Dabardo

Изударан

Ćišlo

Мршав

Dabaripe

Млаћење

Čojrali

Čokano

Čor

Čorav

Čoravno

Čordo

Крадљивка

Чекић

Крадљивац

Украдем

Крадљив

Краден

(украден)

Daći

Dad

Dade!

Dadehči Phen

Damilara

Dand

Баба (мајчина

Мајка)

Отац

Оче!

Ујна

Од Летос

Зуб

Ćorikano

Лоповско

Dandalipe

Ујед

Ćoripe

Беда

Dandari

Зубар

Čoripe

Крађа

Dar

Страх

Ćorlogano

Мангуп

Daradinajvav

Испрепадам Се

Čorlogano

Скитница

Darado

Уплашен

Čororimata

Сирочад

Darado

Заплашен

Čororipe

Немаштина

Darado

Забринут

Čororo

Беспомоћан

Đaramahko

Опасан

Čororo

Бедан, Јадан

Darav

Плашим Се

Crca

Малко, Малчице

Daravipe

Претња

Crdav Po Drom

Кренем (на Пут)

Dasigendara

Однедавно

Crdi

Килограм

Dasikani Čhib

Српски Језик

Crdini

Мера

Dasikano

Српски

72


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Dav

Поклоним

Đesesko

Дневни Ред

Dav

Дозволим

Dešto

Десети

Dav

Дајем

Dešuduj

Дванаест

Dav Ane Simađi

Заложим

Dešuinia

Деветнаест

Dav Bušće

Закољем

Dešujefta

Седамнаест

Đav Đabori

Млатнем

Dešujekh

Једанаест

Dav Gindo

Размишљам

Dešuoxto

Осамнаест

Dav Krisi

Судим

Dešupandž

Петнаест

Dav Ma Mrtik

Одлучим

Dešušov

Шеснаест

Dav Ma Mrtik

Браним Се

Dešuštar

Четрнаест

Dav Mrtik

Зграбим

Dešutrin

Тринаест

Dav Mujal

Изручим

Detharin

Јутро

Đav Pe

Наиђем На

Devla, Sastipe!

Боже Здравља!

Dav Simađi

Дам У Залог

Devla!

Боже!

De, Devla!

Дај, Боже!

Devla! Devla!

Боже! Боже!

Dej

Мајка

Devlehko

Библија

Dejako

Мамин

Devlehko Meripe

Природна Смрт

Dejani Čhib

Матерњи Језик

Devlehtar Dino

Богом Дан

Dejikaneh

Матерински

Devlikani

Богомоља

Dekafti

Пила

Dićhav

Видим

Dekhamno

Фалсификатор

Dićhipe

Преглед

Del

Бог

Dijem

Дао Сам

Del Pohče Bršind

Киша Пада

Dikhalm

Заболи

Del Rat

Крвари

Dikhav

Гледам

Dela

Небеса

Dikhav Banđeh

Мрзим

Dela!

Де!

Dikhav Bući

Упослим Се

Đelem

Ишао Сам

Dikhav Ladžavipe

Брукам Се

Đelo

Отишао Је

Dikhavno

Надзорник

Deš

Десет

Dikhipe

Светлост

Đese Thaj Raćasa

Даноноћно

Dikhipe

Посета

Dešenđi

Десетка

Dikhipe

Вид

Dešenđi

Банка (10

Динара)

Dikhljarav

Dikhljaripe

Представим

Приказ

73


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Dikhlo

Огледало

Doraćaripe

Гатање

Dilabavno

Певач

Dorjav

Сава

Dilengo Čher

Лудница

Dorjav

Река

Dilimata

Лудило

Doš

Мана

Dilipe

Глупост

Doš

Грех

Diljardo

Бесан, Разјарен

Došalipe

Грешност

Dilji

Песма

Došalo

Грешник

Dilo

Луд

Došarav O Đi

Грешим Душу

Dilo

Глуп

Došardo

Оптуженик

Dilo

Будала

Došarno

Тужилац

Đinavav

Прочитам

Drab

Отров

Đinavav

Оценим

Drab

Лек

Đinavipe

Читање

Drab

Корен

Đinavno

Благајник

Drab

Дрога

Đindi

Цифра

Drabardi

Бабица

Đindo

Број

Drabari

Гатар

Dipe

Поклон

Drabehko Pajoro

Чај Од Трава

Đive

Дан

Drak

Грожђе

Đive Ađive

Данданас

Drakhalina

Виноград

Đivehko Čhon

Август

Drom

Цеста

Đivesenca

Данима

Drom

Улица

Đivesipe

Зора

Drom

Пут

Divope

Дивљаштво

Drom

Друм

Diz

Кула

Dromesko Lil

Пасош

Dobršengo

Двогодишњи

Duflan

Дупло

Dođivesengo

Дводневни

Duj

Два

Dojrori

Узица

Duj Ođa

Астма

Donde

Двоструко

Duj Po Duj

Два По Два

Donđi Jagali

Двоцевка

Dujdrom

Двапут

Dopaš

Половина

Dujore

Двојица

Dopašerat

Поноћ

Dujšela

Двеста

Dopo

Наковањ

Dujto

Други (по Реду)

Dopušedivesehko

Ручак

Dukh

Бол

74


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Dukhadipe

Туга

Džiopašejraćate

До Поноћи

Dukhado

Болан

Džiraći

Довече

Dukhape

Боловање

Džukel

Пас

Dukhavipe

Увреда

Džungado

Присебан

Dumešći Suv

Рамени Зглоб

Džungado

Будан

Dumo

Раме

Džungaleh

Гадно

Dumukh

Песница

Džungalimata

Злочин

Dumut

Давно

Džungalo

Непријатељ

Dumutno

Бајат

Džungalo

Зао

Dur

Далеко

Džungavipe

Буђење

Durado

Удаљен

Džuto

Врста

Duri

Конопац

Džuv

Вашка

Duripe

Даљина

Džuvindo

Жив

Dušljari

Зеленаш

Džuvljano

Женско

Dušlo

Кантар

Džuvljarka

Хомосексуалка

Džala Opre

Попети Се

Efta

Седам

Džamutro

Зет

Egothe

Ено Онде

Džanglipe

Ознака

Eketalem

Ето Ме

Džanipe

Знање

Eravimata

Пораз

Džav

Идем, Ходам

Ertipe

Извињење

Džav Romehte

Džeji

Удам Се

Лице (женска

Особа)

Ertiv

Eta

Извиним

(опростим)

Дедер

Džene

Dženo

Dženo

Dženo

Dži Pejrat

Džiakana

Džiakanutno

Džibrše

Džimerimahte

Људи

(неколико)

Створ, Живо

Биће

Лице (особа)

Биће

До Навече

Досад

Досадашњи

Догодине

Доживотно

Faćko

Falka

Faša

Faša

Feder

Feli

Fijeđe

Fijeđe

Fijekahko

Fijekaj

Копиле

Вилица

Трака

Повој

Боље

Калуп

Гдегод

Било Где

Чији Год

Где Било

75


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Fijekana

Било Кад

Gale Čhonehko

Овога Месеца

Fijekhanči

Било Шта

Garudineh

Криомице

Fijeko

Било Ко

Garudivav

Кријем Се

Fijesar

Било Како

Garuvimata

Прикривање

Fijesavo

Било Који

Gativ Ma

Припремим Се

Firo

Калем

Gav

Село

Foro

Варош

Gavutno

Сељак

Foro

Београд

Gđaveri

Уразумим

Foroha

Градом

Gijegaći

Колико Год

Forohći

Грађанка

Ginavela

Читање

Forohko

Грађанин

Gindo

Намера

Forohko

Градски

Gindo

Значење

Forongo

Грађански

Glonco

Оловка

Forošći

Београђанка

Glonco

Метак

Forosko

Београђанин

Gloneo

Куршум

Forosko Baro

Forosko Ćher

Fundope

Fusuj

Gaći

Gaći Drom

Gaćistale

Gad

Gada

Gadže

Gaja

Gaja

Gaja

Gaja Teharin

Galavo

Galbenimata

Galbeno

Председник

Општине

Општинска Кућа

Оснивање

Пасуљ

Колико

Колико Пута

Колико Их Је

Кошуља

Рубље

Нером

Џабе

Бесплатно

Бадава

Јутрос

Пртљаг

Жутица

Жут

Gođaver

Gođi

Gođi

Gođi

Gođi

Gođori

Goj

Goja

Golehke Kaj

Gomež

Gošnja

Gras

Grastari

Gucupana

Guglo

Gunojarimata

Guojari

Gurumnji

Паметан

Ум

Начин

Мозак, Памет

Мисао

Замисо, Идеја

Кобасица

Та (ова)

Зато Што

Коњ

Ђубре

Коњ

Џамбас

Потиљак

Слатко

Ђубрење

Ђубретар

Крава

76


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Gurvengo Bićindo

Сточни Трг

Ikalav Xoli

Нервирам

Haćarav

Схватим

Ikanav Đilja

Изводим Песме

Haćarav

Сазнам

Ikandivav

Извадим Се

Haćarav

Разумем

Iklav

Излазим

Haćardi!

Наравно!

Ikol!

Доста!

Haćardinajvol

Мирише

Ilehći Kavćin

Срчана Кап

Haćardo

Разумљив

Ilo

Срце

Haćaripe

Разумевање

Impotrivisajvav

Противим Се

Haćarno

Осећајан

Inćarav Dži

Ценим

Hajso

Дакако

(наравно)

Inćardiav Rindoste

Придржавам Се

Реда

Halome

Изабран

Inja

Девет

Hamimata

Метеж

Injanđi

Деветка

Hamimata

Збрка, Гужва

Injavardeš

Деведесет

Hamime

Непоуздан

Inkaldivav

Изврдам

Hanado

Пијук

Inotipe

Пливање

Hanavipe

Претрес

Inzardevastehko

Дарежљив

Hanavno

Копач

Inzardi

Черга (шатор)

Handuk

Дубок

Inzardino

Усправан

Hanomatari

Калајџија

Inzarel E Vunđe

Отегне Папке

Heh Inća

Чак Тамо

Irime

Обратно

Hehtalo

Ено Га

Iripe

Повратак

Herdelezi

Ђурђевдан

Iripe

Враћање

Hi Ma

Поседујем, Имам

Irisajvav

Вратим Се

Hrmitipe

Њиштање

Irisarav

Реагујем

Ićarav

Двоумим Се

Irisavav

Окренем Се

Ićardivav

Понашам Се

Iriv O Udžilipe

Вратим Дуг

Ićardivav

Одупрем Се

Istarav An Gođi

Упамтим

Ićardivav

Бавим Се

Istardečhibako

Муцавац

Ićaripe

Издржавање

Ita!

Гле!

Ićerav Donde

Сумњам

Itakaj

Мада, Премте

Ićhardivav

Мучим Се

Iv

Снег

Ikalav

Вадим

Ivend

Зима

77


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Izdrano

Клизав

Kak

Стриц

Jag

Огањ

Kak

Очух

Jag

Jagako

Jagali

Jagalo

Jakh

Врућица

(грозница)

Шпорет

Лампа

Пиштољ

Око

Kakli

Kako

Kalamujesko

Kalemida

Kalemohko

Вретено

Чича

Хуља

Глеђ

Подлац,

Покварењак

Jakhale

Наочаре

Kali Bul

Глупан

Jasvin

Суза

Kali Pharimata

Јад (туга)

Javašin

Ђем

Kali Traš

Ужас

Jećhipe

Jedheđivesehko

Jefta

Jekh

Jekh

Jekhegođako

Jekhethaneste

Jekhvarutno

Jertipe

Jivend

Jokh, Dikhipe

Jrat

Kaćehći Romni

Јединство

Једнодневни

Седам

Један

Директно

Истомишљеник

Заједно

Једнократан

Праштање

Зима

Чуло Вида

Ноћ

Стрина

Kaljanco

Kaljardi

Kaljardo

Kaljardo

Kaljoremorć

Kalo

Kalo

Kalo

Kalo Kaš

Kalo Lil

Kam, Ka

Ромац, Ром

(Циганин)

Крчма

Крчмар

Кривиловац

Црномањаст

Џем

Црн

Воз

(железнички)

Граб

Оптужница

Ћу, Ћеш, Ће,

Ћемо, Ћете, Ће

Kafenjava

Кафана

Kama

Бих

Kafrin

Ексер

Kamam

Волим

Kahče

Коме

Kamipe

Миловање

Kahko

Чији

Kamlipe

Љубав

Kahte

Код Кога

Kan

Уво

Kaj Savo

Гдекоји

Kanali

Општина, Суд

Kajstalo

Где Је

Kanali

Надлештво

Kajtalan?

Где Си?

Kanali

Касарна

Kak

Ујак

Kandav Ma

Употребљавам

78


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Kandino

Слуга

Kham

Сунце

Kandipe

Служба

Kham

Сунце

Kandipe

Дисциплина

Khamalo

Сунчан

Kapljardi

Кафа

Khamnjarav

Учиним Трудном

Kar

Пенис

Khamnjivav

Затрудним

Karing

Овамо

Khanali

Казна

Karing

Камо

Khandini

Клозет

Karing

Где

Khandino

Лењ

Karnalengo Šorutno

Официр

Khandipe

Беспослица

Karnali

Армија

Khanđiri

Џамија

Kaš

Дрво (материјал)

Khanđiri

Црква

Kaštarno

Kašteski Skorca

Столар, Тесар,

Дрводеља

Кора Дрвета

Khanglipe

Khanipe

Смрад

Лумперај

(пијанка)

Kaštuni

Kaštuno

Kaštuno

Kašuko

Kašukomuto

Kašukoro

Kašutno

Kava Brš

Kavađi

Kavađi

Kavčarav

Kazom

Ke Paš

Kerav

Kerav

Kerav Lafi

Kerisarav

Khajdata

Khajdrom

Каса

Крст

Дрвен

Глув

Глувонем

Наглув

Сто

Ове Године

Капут (дуги)

Антерија

Канем

Пошто (цена)

Код

Починим

Извршим

Разговарам

Банчим

Који Пут

Гдекад

Khapavnjako Krlici

Kher

Khermo

Kherutni Rig!

Khoro

Khosav

Khosipe

Khosipe

Khoslo

Khul

Khulamimata

Khulavnipe

Khuljaripe

Kikirigo

Kingo

Kiravela

Kočak

Kokala

Врат (грло)

Флаше

Кућа

Глиста

Правац Кући!

Тестија

Бришем

Чишћење

Брисање

Обрисан

Говно (измет)

Гадост

(говнарија)

Мржња

Клевета

Кукурек

Мокар

Кување

Дугме

Костур

79


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Kokalo

Кост

Kućipe

Скупоћа

Kolopo

Шешир

Kuj

Лакат

Kombo

Чвор

Kujho

Гнездо

Kopači

Дуб

Kukujori

Кликер

Koring

Онамо

Kulunda

Божић

Korkore

Сам (усамљен)

Kumnata

Шурјакиња

Korkorutno

Усамљен

Kumnata

Пријатељ, Род

Koro

Ћорав

Kunica

Бешика

Koro Por

Kovleilehko

Kovlo

Kozom Jakhale

Kris

Kris

Kris

Kris

Krisano

Krisano

Krisengo Baro

Krisi

Krisi

Krisime

Krisime

Krisipe

Krisipe

Krlali

Слепо Црево

Милостив

Благ

Колико Је Сати?

Пропис,

Осуда

Одлука

Закон, Пропис

Судски

Законит

Председник Суда

Судбина

Кадија

Осуђен

Неизбежно

Суђење

Пресуда

Срез (зграда

Среза)

Kurko

Kurko

Kuštik

Kutari

Kutari

Lačharav Xoxavneh

Lačheošehko

Lačhipe

Lačhipe

Lačho

Lačo Manuš

Ladavipe

Ladžavipe

Lako

Lančhipe

Langavipe

Late

Lav Romnja

Седмица

(недеља)

Недеља

Генерација

Кмет, Одборник

Државни Орган

Кривотворим

Добродушан

Мир

Имање

Добар

Добар Човек

Пресељење

Брука

Њен

Корист

Храмљање

Код Ње

Оженим Се

Krlalo

Гласан

Lavavav

Фотографишем

Krlo

Калибар

Lehte

Код Њега

Krlo

Глас

Leko

Његов

Kuč Bar

Драгуљ

Lengo

Њихов

Kućimata

Кукњава

Lešini

Гладујем

Kućin

Зрно

Lićharipe

Патња

80


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Lićharipe

Мучење

Londo

Слан

Liduj Džene

Обадвојица

Londo Them

Енглеска

Lijem

Узео Сам

Love

Новац

Lil

Папир

Love Lovehće

Кауција

Lil

Књига

Lovenđi

Благајна

Lil

Карта

Luja

Понедељак

Lil

Исправа

Lulavaši

Енглез

Lil

Динар

Luluđa

Цвеће

Lilali

Дозвола

Luluđa

Цвет

Lilialo

Документ

Lunđaripe

Наставак

Lilvari

Поштар

Lunđimaha

Дуж

Limojra

Гробље

Lunđipe

Дужина

Limoraši

Гробар

Lundžaripe

Продужење

Limori

Гроб

Lungo

Дуг (дугачак)

Lipe

Узимање

Lungonebršengo

Дугогодишњи

Lipipe

Лепљење

Luv

Заштита, Заклон

Liprav

Напоменем

Mačhari

Рибар

Livarno

Писмен

Mačho

Риба

Loćharipe

Помоћ

Mađkarno Than

Центар

Loćharipe

Олакшица

Mahrimata

Менструација

Loći Ći Jrat Mo

Лаку Ноћ

Mahrime

Полни Орган

Lodav

Досетим Се

Mahrime

Загађен

Lodavipe

Утоваривање

Maj Anglal

Исправа

Logodipe

Веридба

Maj Bareder

Највећи

Loko

Лак, Лаган

Maj But

Најчешће

Loko Prno

Ауто

Maj Učutno

Врховни

Lokores

Споро

Majanglal

Раније

Lole

Народна Власт

Majbilačhe

Горе (лошије)

Loli Bojava

Црвена Боја

Majbut

Обично

Lolipe

Црвенило

Majbut

Више

Lolipe

Социјализам

Majcikno

Мањи

Lolo

Црвен

Majnasul

Гори (лошији)

Lon

Со

Majpalal

После (затим)

81


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Majpalal

Касније

Marc

Среда

Majsigarutno

Majtele

Makh

Makhlo

Makhlo

Makhlo

Makhlo

Maladivav

Malavdo

Malavipe

Malavipe

Mami

Mami

Пријашњи,

Пређашњи

Ниже

Мува

Уље

Мрсан

Мастан

Кајмак

Сналазим Се

Љубавник

Сусрет

Обљуба

(сексуална)

Бака

Баба (стара

Жена)

Marci

Mardinajvav

Mardino

Mardipe

Mardo

Marimahko Bango

Maripe

Marnari

Mas

Matardimata

Mataripe

Mato

Me

Mekav Ma

Mekav Simađi

Уторак

Побијем Се

Испребијан

Жуљ

Изубијан

Ратни Инвалид

Рат

Пекар

Месо

Алкохолизам

Опијање

Пијан

Ја

Предам Се

Оставим Залог

Mande

Код Мене

Meklino

Запуштен

Manđin

Мираз

Melalipe

Прљавштина

Manđin

Благо

Melalo

Прљав

Manđipe

Молба

Meljarav

Испрљам

Mangav

Молим

Meljardo

Замазан

Mangav

Испросим

Memeli

Свећа

Mangav

Затражим

Memoraš

Морам

Mangipe

Просјачење

Merimahko Krisipe

Смртна Пресуда

Mangro

Хлеб

Meripe

Умирање

Manušehko

Džuvdipe

Manušengo

Manušipe

Manušno

Manušvalipe

Manušvalo

Marav

Човечији Живот

Човечански

Човечанство

Људски

Човечност

Човечан

Бијем

Mihajlo

Mila

Milaj

Milajehko

Mindž

Mismere

Mišto

Mišto! Baro!

Михајло

Милост

Лето

Летњи

Вагина

Око Подне

Користан

Добро! У Реду!

82


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Mo, Ačta!

Ћути, Бре!

Muklo

Пуштен

Mohko

Усмен

Muklo

Пропуштен

Mol

Вино

Muklo

Допуштено

Molipe

Цена

Mule

Магарац

Morćhi

Кожа

Mulengo

Посмртница

Mothav

Кажем

Mulengo Čher

Мртвачница

Mothav

Изјавим

Mulengo Vrdon

Мртвачка Кола

Mothodinajvav

Исповедим Се

Mulikano Phanglo

Мртвачки Сандук

Mothodipe

Признање

Mulipe

Смрт

Mothodo

Час (сат)

Mulo

Покојни

Mothodo

Сат, Часовник

Mulo

Мртав

Mrno

Мене

Mulo

Леш

Mudarav

Угасим

Mulo Bijando

Мртворођен

Mudarav

Стрељам

Muripe

Кварење

Mudardimata

Погибија

Muršano

Мужеван

Mudaripe

Убијање

Mustak

Брк

Muj

Слика (портрет)

Mustaka

Бркат

Muj

Њушка

Muto

Нем

Muj

Морал

Na

Не (одрично)

Muj

Лице (образ)

Naj

Прст

Muj An Muj

Лицем У Лице

Naj Kar

Најјачи

Mujalo

Бележник

Najarav

Купам

Mujdipe

Позивница

Najhede

Најбољи

Mujdipe

Назив

Najhelede

Најгори

Mujehko Liloro

Фотографија Из

Личне Карте

Najimahče

Sostejora

Купаће Гаће

Mujkalipe

Неморал

Najisime

Захтеван

Mujlil

Табло

Najisipe

Хвала

Mukav

Пуцам, Стрељам

Nakh

Нос

Mukipe

Опроштење

Nakhavav

Гутам

Muklinajvav

Разведем Се

Nakhavipe

Провод

Muklino

Ослобођен

Nakhavipe

Превоз

Muklino

Дозвољено

Nakhavipe

Гутање

83


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Nakhavno

Преводилац

Ođeski Dukh

Душевна Бол

Nakhavno

Nasvalipe

Nakhipe

Nakhle Jivendehko

Nakhlipe

Nane!

Nango

Napal

Našado

Našaldo

Našalipe

Našav

Našav

Našav-Tar

Našipe

Nasulipe

Nasvalengo

Nasvalibe

Nasvalo

Naupre

Nav

Nevipe

Nevipe

Nevljarav

Nevo

Ni Andar Sohte

Ni Maj

Njamo

Njamo

Заразна Болест

Прелаз

Зимус (прошле

Зиме)

Прошлост

Брате!

Го

После (иза)

Избеглица

Бегунац

Отмица

Побегнем

Избегавам

Умакнем

Бекство

Зло, Невоља

Болница

Болест

Болесник

Навише (горе)

Име

Новост

Вест

Поновим

Нов

Низашта

Никада Више

Фамилија

Породица

Ođi

Ođi

Ođi

Ođivesehko

Okojajrat

Okojarači

Opašođive

Oprime

Opripe

Orjat

Oxto

Oxtonđi

Oxtovardeš

Paćape

Paćape

Paćape

Paćaripe

Paćava

Paćavdo

Paćavno

Paćipe

Paćiv

Paćiv

Paćivako

Paćivako

Paćivako Alav!

Paćivaleh

Paćivaleh

Стомак

Желудац

Дух (душа)

Дневни

Прексиноћ

Прекјуче

Подне

Забрањен

Отпор

Увече

Осам

Осмица

Осамдесет

Част

Нада

Вера

Увијање

Пихтије

Поштован,

Цењен

Поуздан

Зрелост

Пријем, Дочек

Победа

Честит

Частан

Часна Реч!

Прописно

Људски

(поштено)

Njamosko

Рођак

Paćivalo

Религиозан

Nuvera

Магла

Paćivasa

С Поштовањем

O Del Džanel

Бог Зна

Paćivori

Закуска

84


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Paj

Вода

Patave

Намештај

Pajali

Лађа

Patrađi

Ускрс

Pajari

Корице

Patrin

Кора (за Пите)

Pajehko Šoro

Pala

Palacira

Palal

Palasohte

Palav

Pale, Palem

Palmaki

Palmako

Palpale

Palpale

Pandž

Pandžore

Papici

Papin

Paramiči

Paraštuj

Parnebalengo

Parno, Paxno

Извор

(наткривен)

Иза

Ускоро

Позади, Страга

Зашто, Ради Чега

За

Опет, Поново

Католикиња

Католик

Натраг

Назад

Пет

Петорица

Дедица

Гуска

Прича

Петак

Плав

Бео, Блед

Patrin

Pčhučimata

Pe Bibax

Pe Merimahte

Pe Mo Đi

Pe Rig

Pe Savo Vah

Pedepsiv

Pegova

Peha

Peha

Pejekhvarate

Pejrat

Pekavno

Pekipe

Pekorkore

Pele

Pendžerava

Peradimate

Асура

Испитивање

На Жалост

На Самрти

Додуше

На Крају

На Који Начин

Казним

Потом, Затим

Правилно

Лично

Изненада

Навече

Курвар

Модрица

Насамо

Мошнице

Прозор

Рушевине

(развалине)

Parvaripe

Храна

Peravipe

Косидба

Parvarno

Хранитељ

Pereza

Машина Писаћа

Pašalimata

Приближавање

Peripe

Пад, Падање

Pašalno

Paše

Pašipe

Pašlimahko

Pašljivav Mae

Pašpaše

Pašuno

Суседни

Близу

Суседство

Лежај

Лежим

Тик

Ближњи

Pero

Persi

Persi

Peruja

Perutno

Petalome

Phabarav

Махала,

Комшилук

Прошле Године

Лане Године

Комшилук

Комшија

Стручан

Украдем Паре

85


MANUALE MANUAL PRIRU NIK NAKHAVNO

Č

Phabarav

Дигнем Паре

Phabardo

Упаљач

Phabardo

Врућ

Phabaripe

Пушење

Phađimata

Кршћење

Phagav

Сломим

Phagav

Разменим

(новац)

Phagav

Прекршим

Phagino

Пребијен

Phakali Sapni

Аждаја

Phakalo

Авион

Phandav

Затворим

Phandimahko

Робијаш,

Затвореник

Phandimata

Повезивање

Phandipe

Затвор

Phanglo

Затвореник

Phanglo

Затворен

Phanglo

Загасито

Phanglo

Брава

Phaome

Смрзнут

Pharado

Подметнут

Pharimaha

Једва

Pharipe

Тежина

Pharipe

Брига

Pharjardo

Оптужен

Pharnavo

Другар

Pharo

Тежак

Phen

Сестра

Phenaha

Да, Речемо

Phendol

Каже Се

Phenel

Каже

Pherdebršengo

Пунолетан

Pherdo

Пун

Pherdo

Потпун

Phiramni

Полиција

Phiramno

Корак

Phirav

Сељакам Се

Phiravni

Дроља

Phiravno

Водич

Phiravno

Брод

Phiripe

Ходање

Phivli

Удовица

Phivlo

Удовац

Phral

Брат

Phralehko

Братић

Phućardo

Надмен

Phučav

Питам

Phučimata

Саслушање

Phučipe

Испит

Phučljarav

Испитујем

Phuj

Обрва

Phujvako

Државни

Phujvalo

Кромпир

Phukavimata

Клеветање

Phukavipe

Оговарање

Phukavno

Клеветник

Phumb

Гној

Phunro

Траг Ногу

Phuravno

Швалер

Phureder

Старешина,

Главешина

Phurederipe

Власт

Phurivav

Остарим

Phuro

Старац

Phuro

Стар

86


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Phušlivav

Нагађам

Pofta

Нагон

Phuv

Земљиште

Pofta

Жеља

Phuv

Земља

Poloćhe

Полако

Phuv

Држава

Pomana

Даћа

Pićipe

Састанак

Pomilaj

На Лето

Piljugo

Аван

Pora

Црева

Pinda

Педесет

Porehko

Материца

Pindžajvav

Упознам Се

Porengo Šerand

Пернати Јастук

Pindžardo

Знан, Познат

Pori

Реп

Pipe

Пиће

Poskari

Џепарош

Piri

Ћуп

Poski

Џеп

Piromos

Економисање

Poštin

Капут (кратки)

Pišlo

Млевен

Prada

Пљачка

Pišot

Гајде

Prada

Отимачина

Plajin

Планина

Prandome

Жењен

Plečinta

Гибаница

Prandope

Удаја

Po

На

Prastape

Трчање

Po Brš

Годишње

Prastavimata

Утрка

Po Čhon

Месечно

Praxosarav

Сахраним

Po Đive

По Дану

Primvara

Пролеће

Po Đive

Дневно

Prligano

Бараба

Po Pašate

Po Phan

Po Sastipe

Po Sting

Po Udžilipe

Poćin

Poćinav

Poćinipe

Poćinipe

Poćivako

Podipe

Попола, Пола-

Пола

На Лицу Места

На Здравље

Лево, Налево

На Кредит

Награда

Наплатим

Плаћање

Плата

Поштен

Обућа

Prnalengo

Prnali

Prno

Proandrope

Pruna

Pržala

Puj

Pukipe

Purano

Pusadi

Pusadi

Pusado

Обућар

Ципела

Стопало

Венчање

Шљива

Кајгана

Пиле

Плата, Надница

Бивши

Виљушка

Бодеж

Убоден

87


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Pusavipe

Ујед, Убод

Rezo

Пиринач

Putarde

Отворено

Ricali

Ракија

Putardegođako

Бистар

Rici

Гума

Putardipe

Откриће

Ričini

Мечка

Putardo

Отварач

Rig

Правац

Putardo

Кључ

Rindo

Низ

Rahciri

Прибор

Rindohko

Уредан

Rajari

Корпар

Rindome

Редован

Raklo

Момак

Rindope

Распоред

Ramoj

Опишем

Riparimata

Успомена

Ramomasko

Писаћи Папир

Rito

Љут

Ramome

Уписан

Rjaćako

Вечера

Ramope

Натпис

Rjat

Вече

Ramosajvav

Потпишем Се

Roća

Сукња

Ramosarav

Пишем

Rodav

Потражим

Ramosardo Alav

Писана Реч

Rodipe

Тражење

Ranglo

Обријан

Roja

Кашика

Ranglo

Берберин

Rom

Човек

Rašaj

Калуђер

Rom

Супруг

Rat

Ћуд

Romaneh

Ромски

Rat

Ratehko Iripe

Ratehko Kafćin

Ratvalipe

Ratvalo

Ratvardipe

Ratvaripe

Ratvaripe

Repardivav

Republikako

Majphureder

Resimasko

Reslipe

Крв

Крвна Освета

Кап Крви

Крвопролиће

Крвав

Озледа, Повреда

Силовање

Крварење

Сетим Се

Председник

Републике

Циљ

Успех

Romani Čhib

Romani Čhib

Romanipe

Romni

Romnjako Phral

Romoro

Rota

Rota

Rovav

Rovav Ma

Rovela

Rovipe

Цигански,

Ромски Језик

Ромски Језик

Ромски Народ,

„ромство“

Ромкиња

Шурак

Циганче

Точак

Бицикл

Тужим Се

Жалим Се

Плакање

Оплакивање

88


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Ruđipe

Молитва

Sastruno

Гвозден

Rugiv Ma

Молим Се

Sasuj

Ташта (пуница)

Rumosardino

Покварен

Sasuj

Свекрва

Rupuzipe

Навала

Sataripe

Лечење

Sa An Sa

Укупно

Savato

Субота

Sa E Phujvendi

Marimata

Sa, Sja

Saijekheđivesehko

Šaj

Šaj

Šaj Avel

Šaj!

Sajekh

Sajekh

Šajipe

Sama

Sano

Sapni

Sar

Sar Desar

Sar Ma Ćereh

Šarale

Saranda

Sarkana

Saro Tem

Sastardo

Sastri

Sastripe

Sastro

Sastro

Sastruni

Sastrunimata

Светски Рат

Све

Свакодневни

Може

Могу, У Стању

Сам

Можда

У Реду!

Увек

Свеједно

Могућност

Пажња

Сиромах

Змија (женка)

Као

Откако

Здраво!

Панталоне

Четрдесет

Као Да

Цео Свет

Лекар

Гвожђе

Здравље

Таст (пунац)

Свекар

Станица

Гвожђурија

Savipe

Savo

Savore

Šax

Šekeri

Šel

Šelbršunipe

Šelore

Semno

Šenluk

Sićipe

Sig

Sigahla

Sigardevorbako

Sigende

Sigo

Sigutno

Sijas

Sikadi

Sikado

Sikavav

Sikavipe

Sikavipe

Sikavni

Sikavno

Sikavno

Siklipe

Siklipe

Квалитет

Који

Сви

Купус

Шећер

Стотина

Век (столеће)

Стотињак

Ожиљак

Весеље

Учење

Брзина

Брзином

Брзоплет

Убрзо

Часком

Скорашњи

Захваљујем

Ученица

Ученик

Утврдим

Учтивост

Доказ

Учитељица

Уџбеник

Учитељ

Обичај

Навика

89


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Sikudol

Испостави Се

Sovardi

Соба

Šil

Šil

Хладноћа

Студен,

Хладноћа

Sovardo

Sovav

Кревет

(постеља)

Спавам

Šil Mae

Зебем

Sovel

Заклетва

Siloderno

Насилан

Spidela

Гурнути

Šing

Рог

Spidipe

Гурање

Šingalo

Пандур

Stađalo

Полицајац

Šingoro

Шева

Stađi

Шешир

Skamin

Столица

Stagi

Капа

Skorca

Кора

Štar

Четири

Sode Ćerol

Šolo

Šon

Šor

Šoreha

Šoreha

Šoreha Thaj

Čhojraha

Šorehko

Šorekho Kokalo

Soro

Šoro

Šoro

Soro Đive

Soro Jrat

Soroneđivesehko

Šorutno

Soske

Šošoj

Sosteja

Sostejora

Šov

Колико Стоји,

Пошто Је

Конопац

Месец

Лопов

Лично (главом)

Главом (лично)

Главом И Брадом

Главобоља

Лобања

Цео

Прочеље

Глава

Цео Дан

Целу Ноћ

Целодневни

Начелник

Зашто

Зец

Гаће

Гаћице

Шест

Štar Šela

Štarore

Strahinime

Stranđiv

Streando

Šudraripe

Šuk

Šukar

Šukar!

Šukarav

Šukarimaha

Šukarni

Šuklo

Šuko

Šuladipe

Sumburici

Sumnakaj

Sumnakuni

Sumnakunjako

Sumnakuno

Sumnal Kurko

Sunalo

Четири Стотине

Четворица

Светао, Обасјан

Изнудим

Услед

Освежење

Лепота

Леп

Фино!

Улепшам

Мирно (на Миран

Начин)

Швалерка

Кисео

Сув

Чистоћа

Клиторис

Злато

Америка

Американац

Златан

Света Недеља

Бунован

90


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Šunavav

Прогласим

Ternore

Младенци

Šunavav

Објавим

Tetragi

Среда

Šundro

Прохладан

Thagar

Вођа

Sung

Мирис

Thagarehko

Државна Шума

Sungavipe, Nakh

Чуло Мириса

Šuvlo

Отечен

Thaj Gaja Majdur

И Тако Даље

Svatalo

Причалица

Thanehko

Мештанин

Svato

Причање

Thanehte

Исправно

Svunto Del

Tandžaripe

Tangarav

Tangarav

Tasavav

Tasavav Ma

Tasipe

Tatipe

Tato

Tato

Taxtaj

Taxuj

Te Del O Del!

Господ Бог

Присиљавање

Уценим

Инсистирам

Гушим

Гушим Се

Гушење

Врућина

Штамбиљ

Топло

Чаша

Капара

Дабогда!

Thanesko Phureder

Thanicko

Thar

Thav O Vas

Thavali

Them

Them

Them

Them

Themalo

Themesko

Месни

Старешина

Месни (из Места)

Кутњак

Дам Руку

Говор

Свет

Народ

Људи (свет)

Земља

(државна)

Странац

Културан,

Људски

Te Marel Ma O Del!

Богами!

Therav

Стекнем

Te, Kaj

Ако

Therdipe

Уштеда

Tehara

Сутра

Therdipe

Зарада

Teharinaha

Ујутро

Theripe

Заслуга

Teharinaha

Рано (јутром)

Theripe

Зарађивање

Teharinako

Доручак

Thodipe

Смештај

Teljaripe

Полазак

Thoh!

Трес!

Teljaripe

Одлазак

Thomehko

Локалан

Ternipe

Омладина

Thud

Млеко

Ternipe

Младост

Thulo Kaš

Стабло, Дебло

Terno

Младожења

Thulo Mas

Сланина

Terno

Млад

Thuvali

Финансија

91


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Thuvalni

Кутија За Цигаре

Tušalipe

Жеђ

Thuvalo

Дуван

Učo

Висок

Thuvlo

Дебео

Udžile

Дужан

Tijari

Тањир

Udžile Sem

Дугујем

Tomna

Јесен

Udžilime

Задужен

Tomnako

У Јесен

Udžilipe

Трошак

Toska

Тада

Udžilipe

Позајмица, Дуг

Tost

Бахат

Udžilipe

Позајмица

Tradav

Возим

Udžilipe

Кредит, Зајам

Tradav Lil

Tradavno

Tradimata

Tradimata

Tradimata

Tradinajav

Tradipe

Tradipe

Tradipe

Tradivav

Trin

Trito

Trohnipe

Tromajvol

Tromanipe

Trona

Пошаљем Писмо

Гонич

Прогањање

Принуда

Потера

Цењкам Се

Прогон, Потера

Превод

Вожња

Парничим Се

Три

Трећи

Кијавица

Сме Се

Слобода

Прехлада

Udžilipe

Udžilipe

Udžilipe

Udžilutnipe

Udžilutno

Ulado

Ulado

Ulavipe

Ulavipe

Ulavipe

Umal

Umaljako Bućarno

Unguro

Unsurimasko Čhavo

Зајам, Кредит,

Дуг

Дуг (дуговање)

Вересија

Задужење

Дужник

Подељен

Одвојено

Растанак

Деоба

Дељење

Њива

Земљорадник

Мађар

Момак,

Неожењен

Младић

Trubupe

Потреба

Unsuripe

Женидба

Trupo

Тело

Upar

Изнад

Trušalisarav

Покрстим

Upre

Горе

Trušalo

Жедан

Upre Tele

Горе-Доле

Tu

Ти


Усна

Turvinjipe

Turvinjisarav

Савет

Упутим,

Саветујем

Uštadivav

Uštipe

Дижем Се

(устајем)

Устајање

92


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Užaripe

Огреботина

Vunđa

Нокат

Užaripe

Гуљење

Vunđa

Копито

Užerj

Врлина

Vunđa

Канџа

Užo

Бели Хлеб

Vurma

Траг

Va

Да

Xalavdi

Блудница

Vaćarav

Приговорим

Xalešorehko

Ћелав

Vaćarav

Говорим

Xalo

Јеврејин

Vaćardol

Говори Се

Xalxano

Подмитљив

Vaćarimata

Ћеретање

Xape

Једење

Vaćarimata

Говоранција

Xarkuma

Бакар

Varegaći

Неколико

Xarnedikhimahko

Кратковид

Varekaj

Дакле

Xarnipe

Скромност

Varekaring

Некуд

Xarnjaripe

Скраћивање

Varekasko

Бивши

Xarnjaripe

Понижење

Vas

Рука

Xarno

Низак

Vast

Рукопис

Xarno

Кратак

Vazdav Ma

Буним Се

Xarundimata

Свраб

Vazdivav

Дигнем Се

Xasardivav

Губим Се

Vinato

Зелен

Xasardo

Изгубљен

Virime

Увучен

Xasaripe

Губитак

Von, On, Hon

Они, Оне, Она

Xav E Love

Потрошим Паре

Vorbako

Говорник

Xav Khul

Баљезгам

Vordon

Аутомобил

Xav Maripe

Добијем Батина

Voš

Шума

Xav Solax Nasul

Кунем Се Криво

Vov Peha

Vramica

Vrasime

Vrdon

Vrdonehko

Vrjamja

Vrš

Vunato

Vunato

Лично Он

Часак

Врео

Кола

Кочијаш

Време

Шума

Плаво

Модар

Xav Solax Nasul

Xav Sovel

Xav Sovel

Xav Sovel

Xavdžalo

Xaxali

Xindimata

Xinz

Криво Се

Закунем

Кунем Се

Закунем Се

Заветујем Се

Грамжљив

Јеврејка

Завада

Угао

93


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

Xirxil

Грашак

Zen

Седло

Xiv

Рупа

Zin

Грба

Xivarav

Изрешетам

Žoja

Четвртак

Xivici

Качамак

Zor

Снага

Xljipe

Какање

Zoralo

Јак (богат)

Xolaraha

Љутито

Zumadivav

Такмичим Се

Xoli

Љутња

Zumavipe

Покушај

Xoli

Енергија

Zumijako

Парадајз

Xoli

Гнев

Zurale

Веома

Xoraxaj

Муслиман

Zuralipe

Моћ

Xoxadino

Фалсификован

Zuralipe

Јачина

Xoxadipe

Промашај

Zuralo

Чврст

Xoxadipe

Забуна (грешка)

Zuralo

Отпоран

Xoxado

Фалсификат

Zuralo

Медвед

Xoxavipe

Превара

Žutipe

Помагање

Xoxavipe

Подвала

Xoxavipe

Лагање

Xoxavno

Преварен

Xoxavno

Варалица

Xumer

Тесто

Xurdarav

Уситним

Xurdardo Šax

Купус Рибанац

Xurdimata

Деца

(ситна/ромска)

Xutavav

Уганем

Xutavav

Мастурбирам

Xutavipe

Провокација

Zalipe

Вртоглавица

Žambuka

Жаба

Zaro

Коцка

Zarondi

Коцкање

Zeja

Леђа

Zejengo Kokalo

Кичма

94


MANUALE MANUAL PRIRUČNIK NAKHAVNO

A Casa

A Causa Di

A Me

A Mezzanotte

A Mezzogiorno

A Piedi

Abbattimento

Abbellire

Abbondanza

Abitudine

Abominio

( Bullshit )

Aborto Spontaneo

Accarezzando

Accattonaggio

Accendino

Accertata;

Accessori

Accoltellato

Acconto

Accorciamento

Accordo

Accordo

Accusa

Accusato

Accusatore

Acqua

Italijansko

Romski

Acquistare (costoso

)

Adiacente

Adorazione

Adulterazione

Čhere

Streando

Mande

Džiopašejraćate

Angla Opašođive

Phiripe

Mudaripe

Šukarav

Barvalimata

Siklipe

Khulamimata

Čhudipe

Kamipe

Mangipe

Phabardo

Pindžardo

Rahciri

Pusado

Taxuj

Xarnjaripe

Ćhinadipe

Ćhinadipe

Kalo Lil

Pharjardo

Došarno

Paj

Ćidav

Pašalno