01.05.2014 Views

Fadenalgenvernichter Gro§p. - Zahradní jezírka OASE

Fadenalgenvernichter Gro§p. - Zahradní jezírka OASE

Fadenalgenvernichter Gro§p. - Zahradní jezírka OASE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NL

Gebruiksaanwijzing

OASE aqua activ

Draadalgenvernietiger

OASE aqua activ Draadalgenvernietiger is een

nieuwsoortig combinatieproduct voor de gemakkelijke

en duurzame bestrijding van draadalgen.

De draadalgen worden door het middel

vooreerst gedood. Door de meer dan 1 milliard

micro-organismen die zich eveneens hierin

bevinden, worden de dode algen snel biologisch

afgebroken.

Draadalgen komen toenemend voor bij zuiver,

helder water en goede waterkwaliteit. Zij zijn

niet schadelijk voor de vissen en dienen voor

vele kleinste organismen als levensruimte. Een

sterke vermeerdering is vaak na het vullen van

de tuinvijver met hard leidingswater, rijk aan

voedingsstoffen, waar te nemen.

In goed verzorgde vijvers storen draadalgen de

optische indruk. Daarom werd OASE aqua activ

Draadalgenvernietiger speciaal ontwikkeld om

zonder gebruik van schadelijke zware metalen

(bv. koper) draadalgen op een betrouwbare

manier te kunnen bestrijden.

Dosering:

De dosering bedraagt 50 ml per 1.000 liter

(25ml per 1.000 liter voor 2500 ml concentraat)

vijverinhoud. De nodige hoeveelheid

gelijkmatig over het wateroppervlak verdelen of

in een filterkous in een beekloop leggen.

Om voor de afbraak van de in de vijver overgebleven

draadalgen voldoende zuurstof ter

beschikking te stellen, zou, omdat de OASE

aqua activ Draadalgenvernietiger op lange termijn

werkzaam is, over een langere tijdruimte

voor genoeg waterbeweging moeten worden

gezorgd.

Bij vijvers met vissen zou de Draadalgenvernietiger

alleen moeten worden ingezet wanneer voldoende

zuurstofverzorging door filtertechniek of

circulatiepomp gewaarborgd is. Een UV-lamp in

de waterkringloop zou tijdens de eerste weken

van de aanwending moeten worden uitgeschakeld.

In zeldzame gevallen kan het tot een beschadiging

van gevoelige soorten waterlelies of van

andere vijverplanten komen, die dan weliswaar

gewoonlijk herstellen.

Het middel bevalt levende micro-organismen en

is voor vissen en andere dieren in de aangegeven

dosering onschadelijk.

Voor kinderen en huisdieren ontoegankelijk

bewaren.

Elk onnodig contact met het middel vermijden.

Na beroering handen en gezicht grondig wassen.

Na oogcontact met veel water uitspoelen

en indien nodig de oogarts consulteren.

Gebruik alleen in tuinvijvers zonder verbinding

met andere waterlopen.

Niet gebruiken in water voor viskweek voor consumptie.

Droog, vorstvrij en niet boven 35 °C

opslaan. Tegen UV-straling beschermen.

Houdbaarheid:

24 maand na productiedatum. Na het openen

van de verpakking het product binnen de 3

maand opgebruiken

Inhoud:

500 ml voor 10.000 liter

2500 ml (concentraat) per 100.000 liter

De vulhoogte varieert afhankelijk van het technisch

proces.

Bij sterke overdosering kunnen gevoelige waterplanten

beschadigd worden.

Gebruik:

Vooraleer OASE aqua activ Draadalgenvernietiger

ingezet wordt en ook tijdens de aanwending

zouden zo veel mogelijk draadalgen moeten

afgevist worden, omdat hun biologische

afbraak grote hoeveelheden zuurstof verbruikt.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


D

Gebrauchsanweisung

OASE aqua activ

Fadenalgenvernichter

OASE aqua activ Fadenalgenvernichter ist ein

neuartiges Kombinationsprodukt zur einfachen

und nachhaltigen Bekämpfung von Fadenalgen.

Die Fadenalgen werden durch das Mittel

zunächst abgetötet. Durch die ebenfalls enthaltenen

mehr als 1 Milliarde Mikroorganismen werden

die toten Algen schnell biologisch abgebaut.

Fadenalgen treten gehäuft bei sauberem, klarem

Wasser und guter Wasserqualität auf. Sie sind

nicht schädlich für die Fische und dienen vielen

Kleinstlebewesen als Lebensraum. Eine starke

Vermehrung ist oft nach dem Auffüllen des Gartenteiches

mit hartem und nährstoffreichem Leitungswasser

zu beobachten.

In gepflegten Teichen stören Fadenalgen den

optischen Eindruck. Daher wurde OASE aqua

activ Fadenalgenvernichter speziell entwickelt,

um ohne den Einsatz schädlicher Schwermetalle

(z.B. Kupfer) Fadenalgen sicher bekämpfen zu

können.

Dosierung:

Die Dosierung beträgt 50 ml pro 1.000 Liter

(25 ml pro 1.000 Liter für 2500 ml Konzentrat)

Teichinhalt. Benötigte Menge gleichmäßig auf

der Wasseroberfläche verteilen oder im Filterstrumpf

in den Filterauslauf legen.

Bei starker Überdosierung können empfindliche

Wasserpflanzen geschädigt werden.

Anwendung:

Vor dem Einsatz des OASE aqua activ Fadenalgenvernichters

und auch während der Anwendung

sollten möglichst viele der vorhandenen

Fadenalgen abgefischt werden, da ihre biologische

Zersetzung große Mengen Sauerstoff verbraucht.

Um für die Zersetzung der im Teich verbliebenen

Fadenalgen ausreichend Sauerstoff zur Verfügung

zu stellen, sollte, da der OASE aqua activ

Fadenalgenvernichter langfristig wirkt, über

einen längeren Zeitraum für ausreichende Wasserbewegung

gesorgt werden.

Bei Teichen mit Fischbesatz sollte der Fadenalgenvernichter

nur eingesetzt werden, wenn eine

ausreichende Sauerstoffversorgung durch Filtertechnik

oder Umwälzpumpe sichergestellt wird.

Eine UV-Leuchte im Wasserkreislauf sollte während

der ersten Woche der Anwendung abgeschaltet

werden.

In seltenen Fällen kann es zu einer Schädigung

empfindlicher Seerosenarten oder anderer Teichpflanzen

kommen, die sich allerdings in der

Regel schnell wieder erholen.

Das Mittel enthält lebende Mikroorganismen und

ist für Fische und andere Tiere in der angegebenen

Dosierung unschädlich.

Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.

Nach Berührung Hände und Gesicht

gründlich waschen. Nach Augenkontakt mit viel

Wasser ausspülen und gegebenenfalls Augenarzt

aufsuchen.

Anwendung nur in Gartenteichen ohne Anbindung

an andere Gewässer.

Nicht anwenden in Gewässern zur Zucht und

Haltung von Speisefischen.

Trocken, frostfrei und nicht über 35 °C lagern.

Vor UV-Strahlung schützen.

Haltbarkeit:

24 Monate ab Herstellungsdatum. Nach Öffnen

der Dose innerhalb 3 Monaten verbrauchen.

Inhalt:

500 ml für 10.000 Liter

2500 ml (Konzentrat) für 100.000 Liter

Füllhöhe technisch bedingt.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


GB

Instructions for using

OASE aqua activ string algae control

OASE aqua activ string algae control is a new

combination product for the simple and lasting

control of string algae (blanket weed). Firstly the

string algae will be destroyed by the treatment

before the 1 billion plus microrganisms also present

in the product biodegrade the dead algae

fragments. Filamentous algae often appear in

ponds of clean, clear water with good water

quality. It is not harmful to fish as long as it is

not allowed to get too long and indeed for

many organisms it serves as a habitat. A strong

increase in growth is often observed after filling

or topping up the pond with hard and nutrient

rich tap water.

In most ponds, the main objection to filamentous

algae is that it looks unsightly. Therefore OASE

aqua activ string algae control was specifically

developed to control this type of algae without

the use of harmful heavy metals (copper for

instance), which can affect some flora and

fauna.

Volume

To calculate the volume of a pond:

Length x width x depth (all in metres) x 1000 =

litres

Mix the required amount of OASE aqua activ

string algae control within a container of water

(a watering can is ideal). Ensure that the container

has not been used for pesticides or herbicides.

One level capful (20ml) of OASE aqua

activ string algae control is sufficient to treat

400 litres of pond water. Pour the mixture into

the pond with as much of a sprinkling action as

possible, particularly in areas of heavy string

algae growth.

Dosage:

Use 50ml per 1000 litre (25ml per 1000 litre

for 2500ml concentrate) pond capacity. Distribute

evenly on to the surface or use the filter bag

placed into the filter outflow. Sensitive plants

may be damaged if dosage is excecded.

Application

Before using OASE aqua activ string algae control

it is advisable to thin out as much of the filamentous

algae as possible by hand to ensure

the treatment has a longer lasting effect. Since

the decomposition of dead algae consumes such

large quantities of oxygen, it is also advisable

to dispose of as much dead algae as possible

during the treatment. This can be skimmed form

the surface or removed from the bottom of the

pond using an OASE pondovac. If large quantities

of silt and sludge appear in the pond as

result of the treatment then the use of OASE

aqua activ silt remover and OASE aqua activ

oxygen stabiliser may be required. The use of

fountain or filter pumps will also help in increase

the ponds oxygen content and should be kept

on 24 hours per day as OASE aqua activ string

algae control is a long term active agent. In

cases of ponds containing fish, OASE aqua

activ string algae control should only be applied

if sufficient oxygen is available in the water via

full time fountain or filter pumps.

Ultra violet lights on filtration systems should be

switched off for the first week of the application.

In rare cases, the growth of some pond plants

may be affected by the addition of OASE aqua

activ string algae control, however recovery is

generally quick. In the stated dosage, the treatment

is harmless to fish and other animals.

Do not store within the reach of children or pets.

Avoid unnecessary contact with skin and eyes.

After touching the powder, wash hands and

face thoroughly. In case of contact with eyes,

wash immediately with clean, warm water and

seek medical attention if irritation occurs.

Do not allow treatment or treated water to enter

local streams, rivers or waterways.

Do not use in waters used for the breeding and

rearing of fish intended for consumption

Use by date:

24 months from date of manufacture.

After opening use within 3 months.

Contents:

500 ml for 10.000 litres

2500 ml (concentrate) for 100.000 litres

Level may vary due to the technical

process.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


F

Mode d’emploi

OASE aqua activ

Algues en paillettes exterminateur

OASE aqua activ Algues en paillettes exterminateur

est un produit nouveau de combinaison

pour combattre les algues en paillettes de façon

simple et durable. Les algues en paillettes sont

d’abord tuées par le produit. Par les microorganismes

de plus d’un milliard contenus également,

les algues mortes se décomposent biologiquement

en vitesse.

Les algues en paillettes se montrent souvent dans

de l’eau claire et propre, de bonne qualité. Elles

ne sont pas nuisibles pour

les poissons et servent pour beaucoup

d’animalcules les plus petits d’espace vital. Une

propagation forte s’observe souvent après le

remplissage de l’étang du jardin avec de l’eau

dure et riche en substance nutritive du robinet.

Dans des étangs soignés les algues en paillettes

dérangent l’impression optique. C’est pourquoi

l’OASE aqua activ Algues en paillettes exterminateur

a été développé spécialement pour pouvoir

combattre les algues en paillettes avec sûreté

sans l’emploi de métaux lourds nuisibles (par

ex. le cuivre).

Le dosage :

Le dosage est de 50 ml par 1.000 litres (25 ml

par 1.000 litres pour 2500 ml concentrèe) contenus

dans l’étang. Uniformiser la quantité

nécessaire sur la surface de l’eau ou la poser

dans un filet dans un ruisseau.

Avec une surdose forte des plantes aquatiques

sensibles peuvent être endommagées.

L’emploi :

Avant l’emploi d’OASE aqua activ Algues en

paillettes exterminateur et aussi pen-dant l’emploi

le plus de la quantité des algues en paillettes

présentes devraient être enlevées de l’eau,

étant donné que leur décomposition biologique

nécessite de grandes quantités d’oxygène.

Pour avoir assez d’oxygène à la disposition

pour la décomposition des algues restées dans

l’étang il faudrait garantir un mouvement de

l’eau pour une période prolongée, étant donné

que l’OASE aqua activ Algues en paillettes

exterminateur agit à longue durée.

Concernant des étangs contenant des poissons

OASE aqua activ Algues en paillettes exterminateur

ne devrait être employé que si un approvisionnement

suffisant d’oxygène est garanti par

une technique de

filtre ou par une pompe de circulation. Une

lampe UV dans la circulation de l’eau doit rester

éteinte pendant la première semaine de l’emploi.

Dans des cas rares il peut arriver que des sortes

de nénuphars ou d’autres plantes aquatiques

délicates s’endommageront. Mais ils se récréeront

normalement assez vite après.

Le produit contient des microorganismes et n’est

pas nuisible pour des poissons et d’autres

animaux dans le dosage indiqué.

Garder dans des endroits non accessibles pour

des enfants et des animaux domestiques.

Eviter tout contact non nécessaire avec le produit.

Après avoir touché le produit rincer les mains

et le visage avec soin. Après un contact avec

les yeux rincer avec beaucoup d’eau et le cas

échéant prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste.

Emploi uniquement dans des étangs du jardin

sans connection avec d’autres eaux. Ne pas

employer dans des eaux qui servent à l’élévation

et l’entretien de poissons comestibles.

Emmagasiner sans gelée et pas en dessus de

35 °C. Protéger de rayons UV.

Utiliser de préférence avant :

24 mois à partir de la date de production.

Après avoir ouvert l’emballage, à consommer

dans les 3 mois qui suivent.

Contenu:

500 ml pour 10.000 litres

2500 ml sous forme concentrée pour 100.000 litres

Hauteur de remplissage due à la technique.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


E

Instrucciones de uso

OASE aqua activ

Algicida para algas filamentosas

OASE aqua activ Algicida para Algas Filamentosas

es un novedoso producto combinado

para combatir en forma eficaz y duradera

las algas filamentosas. En primer lugar el

producto causa la muerte de las algas filamentosas.

Y porque contiene también más

de mil millones de microorganismos, las

algas muertas quedan sometidas a una rápida

degradación biológica.

Las algas filamentosas aparecen frecuentemente

en agua limpia, clara y de buena

calidad. No son perjudiciales para los

peces, y se constituyen en hábitat para

numerosos microorganismos. La proliferación

aumenta generalmente después de

haber añadido al estanque de jardín agua

de grifo dura y rica en nutrientes.

En los estanques bien cuidados, las algas

filamentosas suelen perjudicar la estética.

Por ello hemos desarrollado específicamente

el OASE aqua activ Algicida para Algas

Filamentosas que permite combatirlas eficazmente

sin hacer uso de metales pesados

(p.ej. cobre) perjudiciales.

Dosificación:

La dosificación asciende a 50 ml por cada

1.000 litros (25 ml por cada 1.000 litros

para 2500 ml de concentrado) de cabida

del estanque. Distribuir uniformemente la

cantidad necesaria sobre la superficie del

agua, o depositarla en la salida del filtro

mediante una redecilla.

Si se exagera la dosis, existe riesgo de perjudicar

las plantas acuáticas sensibles.

Aplicación:

Antes de hacer uso del OASE aqua activ

Algicida para Algas Filamentosas, y también

durante dicho uso, se recomienda recoger

con una red el máximo posible de las

algas existentes, ya que su degradación biológica

consume una gran cantidad de oxígeno.

Para que esté disponible oxígeno en cantidad

suficiente para la degradación de las

algas que quedaron en el estanque, cuidar

de una buena circulación del agua durante

un período prolongado, ya que el OASE

aqua activ Algicida para Algas Filamentosas

surte su efecto por largo tiempo.

En el caso de estanques con peces, hacer

uso del algicida para algas filamentosas

solamente si habrá una provisión suficiente

de oxígeno mediante equipos filtradores y

bombas de circulación. Si se tiene una luminaria

ultravioleta en el circuito de agua,

mantenerla apagada durante la primera

semana de la aplicación.

En casos excepcionales pueden quedar

afectadas algunas especies sensibles de

nenúfar u otras plantas acuáticas, pero las

que suelen recuperarse rápidamente.

El producto contiene microorganismos

vivientes, y no es perjudicial para los peces

y demás animales si se respeta la dosificación

recomendada.

Guardar en un lugar que no esté al acceso

de niños y animales domésticos.

Evitar todo contacto innecesario con el producto.

Lavar detenidamente las manos y el

rostro después del contacto. Después del

contacto con los ojos, lavar con mucha

agua y recurrir en su caso al oculista.

Aplicar únicamente en estanques de jardín

que no comuniquen con otras aguas.

No aplicar en aguas previstas para la cría

de peces destinados al consumo humano.

Almacenar en seco, protegido contra heladas

y a temperaturas no superiores a 35

°C. Proteger contra radiación ultravioleta.

Plazo de conservación:

24 meses desde la fecha de fabricación.

Consumir preferentemente a los 3 meses

una vez abierto el envase.

Contenido:

500 ml para 10.000 litros

2500 ml (concentrado) para 100.000 litros

El nivel de llenado está condicionado por

razones de orden técnico.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


I

Istruzioni per l'uso

OASE aqua activ

Distruttore delle alghe filiformi

Il distruttore delle alghe filiformi OASE aqua

activ è un prodotto combinato di nuova formula

per l'eliminazione semplice e durevole delle

alghe filiformi. Le alghe filiformi vengono uccise

innanzitutto dal mezzo. Grazie ad oltre 1

miliardo di microrganismi, le alghe morte vengono

rapidamente decomposte dal punto di

vista biologico.

Le alghe filiformi si moltiplicano con acqua pulita

e limpida e buona qualità dell'acqua. Non

sono dannose per i pesci e offrono a molti

microrganismi lo spazio vitale. Si deve osservare

una forte proliferazione dopo il riempimento

dello stagno del giardino con acqua dell'acquedotto

dura e ricca di sostanze nutritive.

Negli stagni oggetto di cure particolari, la presenza

delle alghe filiformi nuoce all'impressione

ottica. Per questo motivo il distruttore delle

alghe filiformi OASE aqua activ è stato studiato

in modo particolare, per poter eliminare in

modo sicuro le alghe filiformi senza utilizzare

metalli pesanti nocivi (per es. il rame).

Dosaggio:

Il dosaggio deve essere di 50 ml per ogni

1.000 litri (25 ml per ogni 1.000 litri per 2500

ml di concentrato) della capacità dello stagno.

Distribuire uniformemente la quantità richiesta

sulla superficie dell'acqua o collocarla nella reticella

del filtro in uscita.

In caso di forte sovradosaggio, le piante acquatiche

estremamente sensibili possono essere danneggiate.

Applicazione:

Prima di impiegare il distruttore delle alghe filiformi

OASE aqua activ e anche durante l'applicazione

si dovrebbero togliere molte delle alghe

filiformi esistenti, dato che la loro decomposizione

biologica consuma grandi quantità di ossigeno.

Per mettere a disposizione ossigeno sufficiente

alla decomposizione delle alghe filiformi rimaste

nello stagno, si dovrebbe disporre di un moto

sufficiente dell'acqua per un periodo più lungo,

dato che il distruttore delle alghe filiformi OASE

aqua activ agisce a lungo.

Negli stagni con un numero normale di pesci si

dovrebbe impiegare il distruttore delle alghe filiformi

soltanto, se si garantisce un approvvigionamento

sufficiente di ossigeno grazie alla tecnica

di filtrazione o alla pompa di circolazione.

Si dovrebbe disinserire una lampada ad ultravioletti

nella circolazione dell'acqua durante la

prima settimana dell'applicazione.

In rari casi si può arrivare a danneggiare tipi

sensibili di ninfee o altre piante dello stagno,

che di solito si riprendono di nuovo entro breve

tempo.

Il mezzo contiene microrganismi viventi e non è

dannoso per i pesci e altri animali nel dosaggio

indicato.

Rendere inaccessibile il prodotto ai bambini e

agli animali domestici.

Evitare qualsiasi tipo di contatto non necessario

con il mezzo. Dopo il contatto lavare a fondo le

mani e il viso. In caso di contatto con gli occhi

sciacquare con molta acqua e se necessario

chiamare un oculista.

Utilizzazione soltanto negli stagni dei giardini

senza collegarsi ad altre acque.

Non utilizzare in acque per l'allevamento e il

mantenimento di pesci per l'alimentazione dell'uomo.

Depositare in un locale asciutto, esente dal gelo

e ad una temperatura non superiore 35 °C .

Proteggere dai raggi ultravioletti.

Data di scadenza:

24 mesi dalla data di fabbricazione. Dopo l'apertura

della scatola consumare il prodotto

entro 3 mesi.

Indice:

500 ml per 10.000 litri

2500 ml (concentrato) per 100.000 litri

Livello di riempimento secondo specifica

tecnica.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


DK

Brugsanvisning

OASE aqua activ

Trådalgefjerner

OASE aqua activ Trådalgefjerner er et hidtil

ukendt kombinationsprodukt, som bruges til

enkel og varig bekæmpelse af trådalger. Først

bliver trådalgerne dræbt af midlet. I kraft af de

mere end 1 milliard mikroorganismer, som produktet

indeholder, nedbrydes de døde alger hurtigt

biologisk.

Trådalger forekommer som oftest i rent, klart

vand og god vandkvalitet. De er ikke skadelige

for fiskene og skaber miljø for mange mikroorganismer.

Man vil ofte kunne iagttage en stærk

formering efter at have fyldt havedammen med

hårdt ledningsvand, som er rig på næringsstoffer.

I velplejede damme vil trådalger genere det

optiske indtryk. Derfor udviklede vi specielt

OASE aqua activ Trådalgefjerner med henblik

på at kunne bekæmpe trådalger uden at skulle

bruge skadelige tungmetaller (f.eks. kobber).

Dosering:

Doseringen er 50 ml pr. 1.000 liter (25 ml pr.

1.000 liter for 2500 ml koncentrat) damindhold.

Den nødvendige mængde fordeles jævnt

over vandoverfladen eller i filterstrømpen i filterudløbet.

Ved stærk overdosering kan sensible vandplanter

tage skade.

Brug:

Inden OASE aqua activ Trådalgefjerner bruges

og også under brugen skal så mange trådalger

som muligt fiskes op, da deres biologiske nedbrydning

forbruger store mængder ilt.

For at sikre tilstrækkelig ilt til nedbrydningen af

de alger, som bliver tilbage i dammen, skal der

sørges for en tilstrækkelig bevægelse i vandet i

en længere periode, da OASE aqua activ Trådalgefjerner

virker langfristig.

I damme med fiskebesætning skal trådalgefjerneren

kun bruges, hvis der samtidig er sikret en

tilstrækkelig iltforsyning i kraft af filterteknik eller

cirkulationspumpe. En UV-lampe i vandkredsløbet

skal være afbrudt under den første uges

brug.

I sjældne tilfælde kan det medføre skader på

sensible åkander eller andre damplanter, som

dog normalt retter sig op igen ret hurtigt.

Midlet indeholder levende mikroorganismer og

er i den specificerede dosering uskadeligt for

fisk og andre dyr.

Skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr.

Undgå enhver unødvendig kontakt med midlet.

Vask hænder og ansigt grundigt efter kontakt

med midlet. Efter øjenkontakt skylles med meget

vand, opsøg i givet fald øjenlæge.

Midlet bør kun bruges i havedamme uden tilslutning

til andre vandløb.

Må ikke bruges i damme, der bruges til opdræt

og hold af spisefisk.

Opbevares tørt, frostfrit og ikke over 35 °C.

Midlet skal beskyttes mod UV-stråling.

Holdbarhed:

24 måneder fra fremstillingsdato. Efter dåsens

åbning skal midlet bruges i løbet af 3 måneder.

Indhold:

500 ml til 10.000 liter damvand

2500 ml (Koncentrat) til 100.000 liter

Fyldehøjden er teknisk betinget.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


S

Bruksanvisning

OASE aqua activ

Bekämpningsmedel mot trådalger

OASE aqua activ bekämpningsmedel mot trådalger

är en ny kombinationsprodukt för enkel

och effektiv bekämpning av trådalger. Medlet

dödar först och främst trådalger. De mer än 1

miljard mikroorganismer, som produkten också

innehåller, åstadkommer därefter en snabb biologisk

nedbrytning av de döda algerna.

Trådalger förekommer i anhopningar i rent, klart

vatten av god kvalitet. De är inte skadliga för

fiskar och ger många mikroorganismer livsutrymme.

Efter påfyllning av trädgårdsdammar

med hårt näringsrikt ledningsvatten kan man

ofta iaktta en stark tillväxt av trådalger.

I välskötta dammar lämnar trådalger ett störande

optiskt intryck. Därför har OASE aqua

activ bekämpningsmedel mot trådalger utvecklats

speciellt, så att trådalger kan bekämpas

säkert utan användning av skadliga tungmetaller

(t ex kopar).

Dosering:

Doseringen är 50 ml per 1.000 liter (25 ml per

1.000 liter för 2.500 ml koncentrat) dammvolym.

Fördela den erforderliga mängden jämnt

över vattenytan eller lägg i en filterstrumpa i filterutloppet.

Vid kraftig överdosering kan känsliga vattenväxter

ta skada.

Användning:

Före användningen av OASE aqua activ

bekämpningsmedel mot trådalger och även

under pågående användning bör så mycket trådalger

som möjligt skummas av, eftersom den

biologiska nedbrytningen förbrukar stora mängder

syre.

För att ställa tillräckligt mycket syre till förfogande

för nedbrytningen av de trådalger, som

blir kvar i dammen, måste man under längre tid

sörja för tillräcklig vattencirkulation, eftersom

OASE aqua activ bekämpningsmedlet mot trådalger

verkar på lång sikt.

I dammar med fiskbesättning bör bekämpningsmedel

mot trådalger endast sättas in, om en tillräcklig

syresättning genom filterteknik eller en

cirkulationspump är säkerställd. En UV-belysning

i vattenkretsloppet bör under den första veckan

av behandlingen hållas avstängd.

I sällsynta fall kan känsliga näckrosarter eller

andra vattenväxter ta skada, även om de i regel

snabbt repar sig igen.

Produkten innehåller levande mikroorganismer

och är vid angiven dosering inte skadlig för

fiskar och andra djur.

Förvara produkten utom räckhåll för barn och

husdjur.

Undvik all onödig kontakt med produkten. Tvättta

händer och ansikte grundligt efter beröring

med produkten. Skölj med mycket vatten och

sök ögonläkare vid behov, om produkten har

varit i beröring med ögonen.

Produkten får endast användas i trädgårdsdammar

utan förbindelse med andra vattendrag.

Produkten får inte användas i vatten för uppfödning

och skötsel av matfisk.

Förvara produkten på torrt, frostfritt ställe, ej

över 35 °C. Skydda produkten mot UV-strålning.

Hållbarhet:

24 månader fr o m tillverkningsdatum. Förbrukas

inom 3 månader efter det burken har öppnats.

Innehåll:

500 ml för 10.000 liter

2.500 ml (koncentrat) för 100.000 liter

Påfyllningshöjd i relation till teknik.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


N

når en tilstrekkelig oksygenforsyning kan garanteres

ved hjelp av filterteknikk eller sirkulasjonspumpe.

Det anbefales å slå av UV-lys i vannsirkulasjonen

i den første anvendelsesuken.

I meget sjeldne tilfeller kan ømfintlige sjørosearter

eller andre damplanter bli skadet. Men disse

kommer seg som regel fort igjen. Middelet inneholder

levende mikroorganismer og er uskadelig

for fisk og andre dyr i den oppgitte doseringen.

Bruksanvisning

OASE aqua activ

Trådalgemiddel

OASE aqua activ trådalgemiddel er et nytt kombinasjonsprodukt

for en enkel og effektiv

bekjempelse av trådalger. Først dreper middelet

trådalgene. Middelet inneholder i tillegg over 1

milliard mikroorganismer som deretter raskt nedbryter

de døde algene biologisk.

Trådalger forekommer ofte i rent, klart vann og

også ved god vannkvalitet. De er ikke skadelige

for fiskene og danner levestedet for mange

mikroorganismer. En øket formering kann ofte

observeres etter påfylling av hagedammen med

hart og næringsrikt springvann. I velstelte hagedammer

forstyrrer trådalgene det optiske inntrykket.

Derfor ble OASE aqua activ trådalgemiddel

spesielt utviklet for å bekjempe

trådalger uten bruk av skadelige tungmetaller

(f.eks. kobber).

Dosering:

Doseringen er 50 ml per 1.000 liter (25 ml per

1.000 liter til 2500 ml konsentrat) daminnhold.

Den nødvendige mengden fordeles jevnt på

vannoverflaten eller legges i filterstrømpen i filterutløpet.

Oppbevares utilgjengelig for barn og husdyr.

Unngå enhver unødvendig kontakt med middelet.

Hendene og ansiktet vaskes grundig etter

berøring. Ved øyekontakt skylles med mye vann

og eventuelt oppsøkes lege.

Brukes kun i hagedammer uten tilknytning til

andre vann.

Må ikke brukes i vann til oppdrett og avl av

matfisk.

Lagres tørt, frostfritt og ikke over 35° C. Beskyttes

mot UV-lys.

Holdbarhet:

24 måneder fra produksjonsdato. Den åpnete

beholderen brukes opp i løpet av 3 måneder.

Innhold:

500 ml for 10.000 liter

2500 ml (konsentrat) for 100.000 liter

Påfyllingshøyden er teknisk betinget.

Ved sterk overdosering kan ømfintlige vannplanter

bli skadet.

Bruksanvisning:

Før bruk av OASE aqua activ trådalgemiddel

og også under bruken skulle flest mulig av de

aktuelle trådalgene bli fjernet, fordi den biologiske

nedbrytningen bruker store mengder surstoff.

For å stille nok oksygen til disposisjon for nedbrytingen

av de resterende trådalgene, skulle

man, fordi OASE aqua activ har langtidsvirkning,

sørge for en tilstrekkelig vannbevegelse

over et lengre tidsrom. Ved dammer med fiskebesetning

skal trådalgemiddelet kun anvendes

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


FIN

Käyttöohje

OASE aqua activ

Rihmalevien torjunta-aine

OASE aqua activ rihmalevän torjunta-aine on

uusi yhdistelmätuote, jolla rihmalevät saa hävitettyä

helposti ja pysyvästi. Aine tappaa aluksi

rihmalevät. Tuotteen sisältävät yli miljardi mikroorganismia

hajottavat kuolleet levät biologisesti

lyhyessä ajassa.

Rihmalevät ovat yleisiä, kun vesi on puhdasta,

kirkasta ja hyvälaatuista. Ne eivät ole haitallisia

kaloille, ja ne tarjoavat monille pieneliöille elintilan.

Rihmalevät lisääntyvät usein voimakkaasti,

kun puutarhalammen on täyttänyt kovalla ja

ravinteikkaalla vesijohtovedellä.

Rihmalevät huonontavat hoidetun lammen optista

vaikutelmaa. OASE aqua activ leväntorjuntaaine

kehitettiin, jotta rihmalevät saa torjuttua

tehokkaasti käyttämättä haitallisia raskasmetalleja

(esim. kuparia).

Annostelu:

Annos on 50 ml 1 000 litraan (25 ml 1 000 litraan

käytettäessä 2500 ml tiivistettä) vettä. Levitä

tarvittava määrä tasaisesti veden pinnalle tai

pane se suodattimen poistoliitännän suodatinsukkaan.

Suuri yliannos voi vahingoittaa herkkiä vesikasveja.

Käyttö:

Rihmalevää on poistettava mahdollisimman paljon

ennen OASE aqua activ leväntorjuntaaineen

käyttöä ja käytön aikana, koska levän

biologinen hajoaminen kuluttaa paljon happea.

Jotta lammessa olisi riittävästi happea jäljelle

jääneiden rihmalevien hajoamiseen (OASE

aqua activ leväntorjunta-aine vaikuttaa pitkään),

vesi on pidettävä pitkään riittävästi liikkeellä.

Älä käytä leväntorjunta-ainetta kalalammikoissa,

ellei riittävää hapen saantia ole varmistettu suodattimella

tai kierrätyspumpulla. Vesikierron UVlamppu

on sammutettava ensimmäisen käyttöviikon

ajaksi.

Jotkut herkät lummelajit tai muut kasvit saattavat

joissakin harvoissa tapauksissa vahingoittua,

mutta yleensä ne toipuvat nopeasti.

Aine sisältää eläviä mikro-organismeja. Se on

oikein annosteltuna vaaraton kaloille ja muille

eläimille.

Säilytettävä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.

Vältä aineen tarpeetonta koskettamista. Jos kosket

ainetta, pese kädet ja kasvot huolellisesti. Jos

ainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä

ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Tarkoitettu vain puutarhalampiin, joista ei ole

yhteyttä toisiin vesistöihin.

Ei saa käyttää altaissa, joissa kasvatetaan

ruoka-kaloja.

Säilytettävä kuivassa, jäätymiseltä suojattuna ja

enintään 35 °C lämpötilassa.

Suojattava UV-säteilyltä.

Säilyvyys:

24 kuukautta valmistuspäivästä. Käytettävä kolmen

kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta.

Sisältö:

500 ml 10 000 litraan

2500 ml (tiiviste) 100 000 litraan

Tekniikka rajoittaa täyttömäärän.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


H

Használati utasítás

OASE aqua activ

fonalas-alga irtószer

Az OASE aqua activ fonalas-alga irtószer

olyan újszerű kombinált termék, mely a

fonalas-algák egyszerű és tartós

leküzdésére való. A szer hatására a

fonalas-algák elpusztulnak. A benne levő

több mint egymilliárd mikroorganizmus

gyorsan, biológiailag, lebontja az elpusztult

algákat.

A fonalas-algák leggyakrabban tiszta,

átlátszó, jó minőségű vízben szaporodnak

el. A halakra nézve nem károsak és sok pici

élőlénynek szolgálnak élettérként. Erős

elszaporodásuk gyakran a tó kemény,

tápanyagdús vízzel való feltöltése után

figyelhető meg.

Ápolt tavaknál a fonalas-algák esztétikai

hibát jelentenek. Az OASE aqua activ

fonalas-alga irtószert úgy fejlesztettük ki,

hogy a fonalas-algákat a káros nehézfémek

(például.: réz) alkalmazása nélkül is

biztonságosan le lehessen küzdeni.

Adagolás:

Adagolása 50 ml a tó minden 1000 liter

vizére számítva (25 ml 1000 literenként,

2500 ml koncentrátumhoz). A szükséges

mennyiséget egyenletesen elosztva öntse

rá a tó felszínére vagy helyezze a szűrő

kifolyásánál levő szűrőharisnyába.

Erős túladagolása károsíthatja az érzékeny

vízinövényeket.

Alkalmazás:

Az OASE aqua activ fonalas-alga irtószer

alkalmazása előtt és a kezelés alatt is,

igyekezzen minél több algát lehalászni,

mivel biológiai lebontásuk nagyon nagy

mennyiségű oxigént fogyaszt.

A tóban maradt algák lebontásához

szükséges oxigén biztosítására, mivel az

OASE aqua activ fonalas-alga irtószer

hosszabb ideig hat, gondoskodni kell a víz

megfelelő mozgatásáról.

Halasított tavaknál az OASE aqua activ

fonalas-alga irtószer csak akkor

alkalmazható, ha a szűrőrendszer vagy a

vízforgató szivattyú megfelelő

oxigénellátást tud biztosítani. A vízkörben

esetleg elhelyezett UV-lámpát a kezelés

első hetében ki kell kapcsolni.

Ritka esetben előfordulhat az érzékeny

vízililiomok vagy más vízinövények

károsodása, azonban ezek általában

gyorsan regenerálódnak.

A készítmény élő mikroorganizmusokat

tartalmaz, amik a megadott adagolás

mellett a halakra és más állatokra nem

veszélyesek.

Gyermekek és háziállatok elől elzárva

tárolja.

Ügyeljen rá, hogy fölöslegesen ne

érintkezzen a szerrel. A kézre vagy a

szembe került anyagot haladéktalanul,

alaposan mossa le. A szembe került szert

alaposan öblítse ki és szükség esetén

keressen fel egy szemészorvost.

Csak élővízzel kapcsolatban nem álló kerti

tavakban használható.

Étkezési halak tenyésztésére, tartására

szolgáló vizekben nem alkalmazható.

Száraz, fagymentes, 35 °C alatti

helyiségben tárolja. Óvja az UV

sugárzástól.

Eltarthatóság:

a gyártás dátumától számított 24 hónap. A

kibontott dobozt 3 hónapon belül el kell

használni.

Tartalom:

500 ml készítmény, 10 000 liter tóvízhez

2500 ml koncentrátum, 100 000 liter

tóvízhez

A doboz töltési szintje műszaki adottság.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


PL

Instrukcja obsługi

OASE aqua activ

Środek niszczący glony nitkowe

Środek niszczący glony nitkowe OASE

aqua activ Fadenalgenvernichter jest nowoczesnym

produktem łączonym przeznaczonym

do łatwego i trwałego zwalczania glonów

nitkowych. Środek powoduje najpierw

uśmiercenie glonów nitkowych. Dzięki

zawartości ponad 1 miliarda mikroorganizmów

martwe glony ulegają szybkiemu

rozkładowi biologicznemu.

Glony nitkowe występują w dużych ilościach

w czystej, klarownej wodzie o dobrej

jakości. Nie zagrażają one rybom i są siedliskiem

wielu drobnych organizmów

żywych. Wzmożone rozmnażanie się zaobserwować

można często po wypełnieniu

stawu ogrodowego wodą twardą i bogatą

w substancje odżywcze wodą wodociągową.

W zadbanych stawach glony nitkowe zakłócają

wrażenie optyczne. Specjalnie w celu

zwalczania glonów nitkowych bez stosowania

metali ciężkich (np. miedzi) zaprojektowany

został środek do niszczenia gonów

OASE aqua activ Fadenalgenvernichter.

Dozowanie:

Dawka wynosi 50 ml na każde 1.000 litrów

objętości stawu (25 ml na 1.000 litrów dla

2500 ml koncentratu). Odpowiednią ilość

rozprowadzić równomiernie po powierzchni

wody lub wprowadzić do wylotu filtra.

W przypadku silnego przedawkowania

może dojść do uszkodzenia wrażliwych

roślin wodnych.

Zastosowanie:

Przed zastosowaniem środka niszczącego

glony OASE aqua activ Fadenalgenvernichter

oraz podczas jego stosowania należy

możliwie dużą ilość glonów nitkowych

wyłowić, ponieważ ich rozkład biologiczny

wymaga zużycia dużych ilości tlenu.

Aby dla rozkładu glonów w stawie zapewnić

wystarczającą ilość tlenu, należy

zadbać o wystarczający ruch wody przez

dłuższy okres czasu (środek niszczący

glony OASE aqua activ działa długofalowo).

W przypadku stawów zarybionych środek

niszczący glony można stosować tylko

wówczas, gdy zapewnione jest wystarczające

zaopatrzenie w tlen ze strony urządzenia

filtracyjnego lub pompy przetłaczającej.

Kontrolka UV znajdująca się w obiegu wodnym

powinna zostać wyłączona w pierwszym

tygodniu stosowania.

W rzadkich przypadkach dojść może do

uszkodzenia lilii wodnych lub innych roślin

stawowych. Jednakże rośliny te szybko

regenerują się.

Środek zawiera żywe mikroorganizmy i jest,

w przypadku przestrzegania podanych

dawek, nieszkodliwy dla ryb i innych zwierząt.

Przechowywać w miejscu niedostępnym

dla dzieci i zwierząt.

Unikać zbędnego kontaktu ze środkiem. Po

zastosowaniu dokładnie umyć ręce i twarz.

W przypadku dostania się środka do oczu,

należy gruntownie wypłukać dużą ilością

wody i w razie potrzeby wezwać lekarza.

Stosować wyłącznie w stawach ogrodowych

nie mających połączeń z innymi

zbiornikami wodnymi.

Nie należy stosować w stawach hodowlanych.

Przechowywać w suchym i zabezpieczonym

przed mrozem miejscu, w temperaturze

nie przekraczającej 35 °C. Chronić

przed promieniowaniem UV.

Okres ważności:

24 miesiące od daty produkcji. Po otwarciu

zawartość puszki zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Zawartość:

500 ml na 10.000 litrów wody w stawie

2500 ml (koncentrat) na 100.000 litrów

Wysokość wypełnienia uwarunkowana

technicznie.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


CZ

Návod k použití

Přípravek pro likvidaci řas OASE aqua

activ

Přípravek na likvidaci řas OASE aqua

activ je nový kombinovaný výrobek pro

jednoduché odstraňování řas s dlouhým

účinkem. Řasy jsou přípravkem nejprve

usmrceny. Díky více než jedné miliardě

mikroorganismů, které přípravek rovněž

obsahuje, jsou mrtvé řasy rychle biologicky

odbourány.

Řasy se často vyskytují ve zdravé, čisté

vodě dobré kvality. Nejsou škodlivé pro

rybky a mnohým malým organismům

slouží jako životní prostor. Jejich silné

rozmnožení lze často vidět po doplnění

zahradního jezírka tvrdou a na živiny

bohatou vodou z vodovodu.

V upravených jezírcích kazí řasy optický

dojem. Proto byl speciálně vyvinut prostředek

pro likvidaci řas OASE aqua

activ, aby bylo možné řasy bezpečně

odstraňovat bez použití škodlivých těžkých

kovů (např. mědi).

Dávkování:

Dávkování činí 50 ml na 1000 litrů (25 ml

na 1000 na litrů u koncentrátu 2500 ml)

vody v jezírku. Potřebné množství rovnoměrně

rozdělte na vodní hladině nebo

vložte do filtrační punčochy na výstupu

z filtru.

Silné předávkování může ublížit citlivým

vodním rostlinám.

Použití:

Před použitím přípravku na likvidaci řas

OASE aqua activ a také během jeho používání

by se mělo co nejvíce řas z jezírka

vylovit, protože jejich biologický rozklad

spotřebovává velké množství kyslíku.

Aby ve vodě v jezírku bylo dostatek kyslíku

potřebného pro rozklad zbývajících

řas, je nutné na delší dobu zajistit

dostatečnou cirkulaci vody, protože přípravek

na likvidaci řas OASE aqua activ

působí dlouhodobě.

U jezírek s rybkami by se měl přípravek

na likvidaci řas používat jen tehdy, je-li

zajištěno dostatečné zásobování kyslíkem

díky filtraci nebo cirkulaci vody čerpadlem.

UV Lampa v okruhu oběhu

vody by měla být během prvního týdne

použití vypnuta.

Ve vzácných případech může dojít

k poškození citlivých druhů leknínů nebo

jiných rostlin v jezírku, zpravidla však

dojde k jejich rychlému zotavení.

Přípravek obsahuje živé mikroorganismy

a při udaném dávkování je pro ryby a

jiná zvířata neškodný.

Uchovávejte na dětem a zvířatům nepřístupném

místě.

Vyvarujte se každého zbytečného styku

s přípravkem. Po dotyku si důkladně

omyjte ruce a obličej. Při vniknutí do očí

je důkladně vypláchněte vodou a případně

vyhledejte očního lékaře.

Používejte pouze v zahradních jezírcích

bez napojení na jiná vodstva.

Nepoužívejte ve vodstvech pro pěstění a

chov ryb určených ke konzumaci.

Uložte v suchém prostředí bez mrazu,

při teplotě do 35 °C. Chraňte před UV

zářením.

Trvanlivost:

24 měsíců od datumu výroby. Po otevření

obalu spotřebujte do 3 měsíců.

Obsah:

500 ml na 10000 litrů vody

2500 ml (koncentrát) na 100000 litrů

Plnicí výška je technicky podmíněna.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


SK

Návod na použitie

OASE aqua activ

hubenie nitkovitých rias

OASE aqua activ na hubenie nitkovitých

rias je nový kombinovaný produkt na

jednoduché a trvalé odstránenie nitkovitých

rias. Nitkovité riasy sú týmto prostriedkom

najprv zahubené. Potom sú

rýchlo biologicky rozložené pomocou

mikroorganizmov, ktoré sú obsiahnuté v

počte asi 1 miliarda.

Nitkovité riasy sa vyskytujú často v

čistej, jasnej vode a pri dobrej kvalite

vody. Nie sú škodlivé pre ryby a slúžia

ako životný priestor pre veľa mikroorganizmov.

Silné premnoženie je často vidieť

po naplnení rybníka tvrdou a na živiny

bohatou vodou.

V ošetrovaných rybníkoch rušia nitkovité

riasy optický dojem. Preto bol špeciálne

vyvinutý OASE aqua activ prostriedok

na ničenie rias, aby mohli byť tieto bezpečne

odstránené bez použitia škodlivých

ťažkých kovov (napr. meď).

Dávkovanie:

Dávkovanie je 50 ml na 1.000 litrov (25

ml na 1.000 litrov pre 2500 ml koncentrát)

obsahu rybníka. Potrebné množstvo

rovnomerne rozdeľte na hladine vody

alebo vložte do filtra na odtoku filtra.

V prípade silného predávkovania môže

prísť k poškodeniu citlivých vodných

rastlín.

Použitie:

Pred použitím OASE aqua activ hubenia

nitkovitých rias a aj počas aplikácie je

treba čo najviac rias vyloviť, pretože na

ich biologické rozloženie je potrebné

veľké množstvo kyslíka.

Aby bol v rybníku dostatok kyslíka na

rozloženie rias, ktoré tam ešte zostali,

je treba sa v priebehu dlhšieho časového

obdobia postarať o dostatočný

pohyb vody v rybníku, pretože OASE

aqua activ pôsobí dlhodobo.

U rybníkov so zarybnením sa prostriedok

na hubenie rias používa len vtedy,

ak je zabezpečený dostatok kyslíka

pomocou filtračného zariadenia alebo

cirkulačným čerpadlom. UV-svetlo v cirkulácii

vody by malo byť počas prvého

týždňa aplikácie vypnuté.

Zriedkavo môže prísť k poškodeniu citlivých

druhov lekien alebo iných rastlín v

rybníku, ktoré sa ale spravidla rýchlo

spamätajú.

Prostriedok obsahuje živé mikroorganizmy

a pre ryby a iné zvieratá nie je za

dodržania predpísaného dávkovanie

škodlivý.

Uschovajte pred deťmi a domácimi zvieratami.

Zabráňte každému zbytočnému kontaktu

s prostriedkom. Po dotyku rukami

alebo tvárou tieto miesta dôkladne

umyte. Po vniknutí do očí ich vypláchnite

veľkým množstvom vody a v prípade

potreby vyhľadajte lekára.

Aplikácia len v záhradných rybníkoch

bez napojenia na iné vodné toky.

Nepoužívať do vôd určených na chov a

držanie rýb na jedenie. Skladujte v

suchom, pred mrazom chránenom priestore,

teplota nesmie prekročiť 35° C.

Chráňte pred UV-žiarením.

Životnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby. Potom

otvorení nádoby spotrebujte do 3 mesiacov.

Obsah:

500 ml na 10.000 litrov

2500 ml (koncentrát) na 100.000 litrov

Technicky podmienené výškou hladiny.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


SL

Navodilo za uporabo

OASE Aqua Activ

Uničevalec nitkastih alg

OASE Aqua Activ Uničevalec nitkastih alg

je nov kombiniran proizvod za enostavno in

trajno zatiranje nitkastih alg. Niktaste alge

se s sredstvom najprej uničijo. Zaradi vsebnosti

več kot 1 miliarde mikroorganizmov

se uničene alge hitro biološko razkrojijo.

Nitkaste alge se v večjem številu pojavljajo

v čisti in bistri vodi dobre kakovosti. Niso

škodljivi ribam in služijo mnogim mikroorganizmom

kot življenjski prostor. Močno

razmnoževanje nitkastih alg je pogosto

opazno po polnjenju vrtnega bazenčka s trdo

vodovodno vodo polno hraniva.

V negovanih vrtnih bazenčkih nitkaste alge

motijo optični vtis. Zato smo razvili OASE

Aqua Activ uničevalca nitkastih alg za zanesljivo

zatiranje nitkastih alg, brez uporabe

škodljivih težkih kovin (na pr. bakra).

Doziranje:

Doziranje znaša 50 ml na 1.000 l (25 ml na

1.000 l za 2500 ml koncentrata) vode vrtnega

bazenčka. Razporedite potrebno količino

preparata enakomerno na gladino vode

ali jo položite v filtrirno vrečo v izpust

filtra.

V primeru močnega predoziranja obstaja

nevarnost poškodbe občutljivih vodnih

rastlin.

Uporaba:

Pred in med uporabo OASE Aqua Activ uničevalca

nitkastih alg potegnite čim več obstoječih

nitkastih alg iz vode, ker njihova biološka

razgradnja porabi velike količine

kisika.

Za zagotovitev zadostne količine kisika za

razgradnjo nitkastih alg, ki so ostale v vrtnem

bazenčku, je potrebno v daljšem časovnem

obdobju poskrbeti za zadostno gibanje

vode, ker OASE Aqua Activ

uničevalec nitkastih alg deluje dolgoročno.

Pri vrtnih bazenčkih z ribjim staležem lahko

uporabljate uničevalca alg le, če je zagotovljena

zadostna oskrba s kisikom, bodisi

s filtrsko tehniko ali črpalko. UV-svetilka v

vodnem tokokrogu naj bo v prvem tednu

uporabe preparata izklopljena.

V redkih primerih lahko pride do poškodb

občutljivih vrst lokvanjev ali drugih vodnih

rastlin, ki se sicer ponavadi hitro regenerirajo.

Sredstvo vsebuje žive mikroorganizme in je

za ribe in druge živali v navedeni dozi neškodljivo.

Hranite preparat ne mestu, ki ni dostopno

otrokom in živalim.

Preprečite nepotreben kontakt s sredstvom.

Po kontaku temeljito umijte roke in

obraz. Po kontaktu z očmi izpirajte z veliko

vode in po potrebi poiščite pomoč zdravnika.

Uporaba le v vrtnih bazenčkih brez povezave

z drugimi vodami.

Ne uporabljajte v vodah, v katerih gojite in

držite konzumne ribe.

Hranite sredstvo v suhem prostoru, kjer ne

zmrzuje in kjer temperatura ne presega 35°

C. Obvarujte preparat pred UV-žarčenjem.

Rok trajanja:

24 mesecev od datuma proizvodnje. Po

odpiranju doze uporabite vsebino v roku do

največ 3 mesecev.

Vsebina:

500 ml za 10.000 l vode vrtnega bazenčka

2500 ml (koncentrat) za 100.000 l vode vrtnega

bazenčka

Višina polnjenja preparata je tehnično pogojena.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


HR

Uputstvo za uporabu

OASE aqua activ

Uništavač končastih algi

OASE aqua activ uništavač končastih algi je

novi kombinirani proizvod za jednostavno i

dugotrajno uništavanje končastih algi.

Končaste alge se ovim sredstvom najbrže

ubijaju. Putem preko 1 milijarde mikroorganizama

koje ovo sredstvo takodjer sadržava, mrtve

alge se brzo biološki razgradjuju.

Končaste alge se često pojavljuju kod čiste,

jasne vode dobre kvalitete. One nisu štetne za

ribe i služe mnogim najmanjim živim bićima

kao životna sredina. Njihovo obilno razmnožavanje

primjećuje se često nakon punjenja

umjetnog vrtnog jezera tvrdom vodom

bogatom hranjivim sastojcima, što je slučaj

kod vode sa slavine.

U njegovanim jezerima končaste alge

narušavaju dobar vizualni dojam.

Zbog toga je OASE aqua activ uništavač

končastih algi posebno razvijen, da bi mogao

bez uporabe štetnih teških metala (npr. bakra)

sigurno pobjediti končaste alge.

Doziranje:

Doziranje iznosi 50 ml na 1.000 litara (25 ml na

1.000 litara za 2500 ml koncentrata) sadržaja

jezera. Potrebnu količinu ravnomjerno raspodjeliti

po površini vode ili je staviti u filterski

ispust u čarapi filtera.

Kod jakog predoziranja mogu se oštetiti

osjetljive vodene biljke.

Uporaba:

Prije korištenja OASE aqua activ uništavača

algi i prilikom njegove uporabe trebalo bi

mehanički otkloniti što je moguće više

končastih algi, pošto njihovo biološko rastvaranje

zahtjeva velike količine kisika.

Pošto OASE aqua activ uništavač algi ima

dugotrajno djelovanje, a da bi bilo dovoljno

kisika za uništavanje preostalih končastih algi u

jezeru, trebalo bi da u dužem vremenskom

periodu postoji dovoljno kretanje vode.

Kod jezera u kojima ima riba treba koristiti

uništavač končastih algi samo onda kada se

može osigurati dovod kisika filterom ili obrtnom

pumpom. U prvom tjednu uporabe UV-svjetiljka

u kružnom toku vode trebala bi se isključiti.

U rijetkim slučajevima može doći do oštećenja

osjetljivih vrsta vodenih ruža ili drugih biljaka,

koje se, medjutim, u pravilu brzo oporavljaju.

Sredstvo sadrži žive mikroorganizme i nije

štetno za ribe i druge životinje u preporučenom

doziranju. Čuvati dalje od djece i domaćih životinja.

Izbjegavati svaki nepotreban kontakt sa sredstvom.

Poslije kontakta dobro oprati ruke i lice. Ukoliko

dodje do kontakta s očima isprati sa puno

vode i po potrebi otići kod očnog liječnika.

Upotrebljavati samo u vrtnom jezeru koje nije

povezano sa drugom vodom.

Ne upotrebljavati u vodama za uzgoj i držanje

riba za ishranu.

Držati na suhom, do 35 °C i čuvati od mraza.

Štititi od UV-zraka.

Rok uporabe:

24 mjeseca od datuma proizvodnje. Poslije

otvaranja potrošiti za 3 mjeseca.

Sadržaj:

500 ml za 10.000 litara

2500 ml (koncentrat) za 100.000 litara

Visina punjenja tehnički uzrokovana.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


UA

Iнструкцiя щодо застосування

ОAЗE аква актив – знищувач ниткових

водорослiв

ОASE аква актив – знищувач ниткових

водорослiв це новий комбiнацiйний препарат

для простого та довготривалого знищення

ниткових водорослiв. Препарат спочатку

вмертвлює нитковi водорослi. Через

наявнiсть у препаратi бiльш, нiж 1 мiлiард

мiкроорганизмiв мертвi водорослi швидко

знищуються бiологiчним шляхом.

Нитковi водорослi трапляються передусiм у

чистiй та прозорiй водi та високому якiсному

рiвню води. Вони не шкiдливi для риб й

утворюють житлове пространство для багатьох

мiкроорганизмiв. Значне поширення

часто спостерiгається при наповненнi садового

ставка жорсткою та багатою на

поживнi речовини водою з водопроводу.

В уходжених ставках нитковi водорослi

оптично заважають. Тому було спецiально

розроблено ОASE аква актив – знищувача

ниткових водорослiв, якi надiйно знищують

нитковi водорослi без застосування

шкiдливих важких металiв (наприклад мiдь).

Дозування:

Доза складає 50 мл. на 1000 литрiв (25 мл.

на 1000 литрiв 2500 мл.–концентрата) вмiсту

ставка. Необхiдну кiлькiсть слiд рiвномiрно

розподiлити по поверхностi води чи приладнати

у фiльтрацiйному чулцi до

фiльтрацiйного випуску.

Значне перевищення дози може зашкодити

чутливим водяним рослинам.

Вживання:

Перед застосуванням знищувача ниткових

водорослiв ОASE аква актив и пiд час

застосування слiд удалити якмога бiльше

ниткових водорослiв, бо iхня бiологiчна

переробка потребує чималу кiльiсть кисня.

Щоб забезпечити достатньо кисня для

бiологiчної переробки залишившихся у

ставцi ниткових водорослiв, потрiбна належна

цiркуляцiя води, бо знищувач ниткових

водорослiв ОASE аква актив має довготривалий

строк дiї.

Якщо у ставку є риби, то знищувача ниткових

водорослiв ОASE аква актив можна

вживати тiльки за умов достатнього забезпечення

киснем через фiльтрацiйну технiку

або через насос для для цiркуляцiї води.

Лампу ультрафiолетового випромiнювання у

коловоротi води слiд виключати у перший

тиждень застосування.

У рiдких випадках це може зашкодити чутливим

сортам латаття або iнших ставкових

рослин, проте у бiльшостi випадкiв вони

знов швидко одужують.

Препарат мiстить живi мiкроорганизми i у

зазначенiй дозi не є шкiдливий для риб та

других тварин.

Зберiгати у недоступному для дiтей та

хатнiх тварин мiсцi. Запобiгати надлишковий

контакт. Пiсля вживання вимити руки та

обличчя. Пiсля контакту з очима промити

чималою кiлькiстю води, при нездужаннi

провiдати лiкаря.

Вживати тiльки в садових водоємах, якi не

мають виходу до iнших водних джерел. Не

вживати у водоємах для розведення харчових

риб.

Зберiгати у сухому мiсц, якi не мають виходу

до iнших водних джерел.

Не вживати у водоємах для розведення

харчових риб.

Зберiгати у сухому мiсцi, берегти вiд мороза

та температури вище, нiж 35°С. Захищати

вiд ультрафiолетового випромiнювання.

Строк годностi:

24 мiсяця вiд дати випуску. Пiсля вiдкриття

використати упродовж 3 мiсяцiв.

Вмiст:

500 мл. для 10 000 л.

25 мл.(концентрат) для 100 000 л.

Технiчно обмежений об’єм наповнення.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


SR

Uputstvo za upotrebu

OASE aqua activ

Uništivac koncastih algi

OASE aqua activ uništivac koncastih algi je

novi kombinovani proizvod za jednostavno i

dugotrajno uništavanje koncastih algi. Koncaste

alge se ovim sredstvom najpre ubijaju.

Putem preko 1 milijarde mikroorganizama

koje ovo sredstvo takode sadrži, mrtve

alge se brzo biološki razgraduju.

Koncaste alge se ucestano pojavljuju kod

ciste, jasne vode dobrog kvaliteta. One nisu

štetne za ribe i služe mnogim najmanjim

živim bicima kao životna sredina. Njihovo

obilno razmnožavanje primecuje se cesto

nakon punjenja veštackog baštenskog jezerceta

tvrdom vodom bogatom hranljivim

sastojcima, što je slucaj kod vode sa cesme.

U negovanim jezercima koncaste alge

narušavaju dobar opticki utisak.

Zbog toga je OASE aqua activ uništivac

koncastih algi specijalno razvijen, da bi mogao

bez upotrebe štetnih teških metala

(npr. bakra) sigurno da pobedi koncaste alge.

Doziranje:

Doziranje iznosi 50 ml po 1.000 litara (25

ml po 1.000 litara za 2500 ml koncentrata)

sadržine jezerca. Potrebnu kolicinu ravnomerno

raspodeliti po površini vode ili je

staviti u filterski ispust u carapi filtera.

Kod jakog predoziranja mogu se oštetiti

osetljive vodene biljke.

Upotreba:

Pre korišcenja OASE aqua activ uništivaca

algi i prilikom njegove upotrebe trebalo bi

mehanicki otkloniti što je moguce više koncastih

algi, pošto njihovo biološko rastvaranje

zahteva velike kolicine kiseonika.

Pošto OASE aqua activ uništivac algi ima

dugotrajno dejstvo, a da bi bilo dovoljno kiseonika

za uništavanje preostalih koncastih

algi u jezercu, trebalo bi da u dužem vremenskom

periodu postoji dovoljno kretanje

vode.

Kod jezera u kojima ima riba treba koristiti

uništivac koncastih algi samo onda kada se

može osigurati dovod kiseonika filterom ili

obrtnom pumpom. UV-sijalica u kružnom

toku vode trebalo bi da se u prvoj sedmici

upotrebe iskljuci.

U retkim slucajevima može doci do ostecenja

osetljivih vrsta vodenih ruža ili drugih

biljaka, koje se medutim po pravilu brzo

oporavljaju.

Sredstvo sadrži žive mikroorganizme i nije

štetno za ribe i druge zivotinje u preporucenom

doziranju.

Cuvati nedostupno od dece i domacih životinja.

Izbegavati svaki nepotreban kontakt sa

sredstvom. Posle dodirivanja dobro oprati

ruke i lice. Ukoliko prsne u oci isprati sa

puno vode i po potrebi otici kod ocnog lekara.

Upotrebljavati samo u baštenskom jezeru

koje nije povezano sa drugom vodom.

Ne upotrebljavati u vodama za uzgoj i držanje

riba za ishranu.

Držati na suvom, ne preko 35 °C i cuvati od

mraza. Štititi od UV-zraka.

Rok upotrebe:

24 meseca od datuma proizvodnje. Posle

otvaranja potrošiti za 3 meseca.

Sadržina:

500 ml za 10.000 litara

2500 ml (koncentrat) za 100.000 litara

Visina punjenja tehnicki uslovljena.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


RO

Instrucţiuni de folosire

OASE aqua activ

distrugător de alge filiforme

OASE aqua activ distrugător de alge filiforme

este un produs combinat de tip nou, pentru

combaterea simplă și de durată a algelor

filiforme. Algele filiforme sunt întâi distruse de

produs. Apoi algele moarte vor fi repede

descompuse biologic prin cele mai mult de un

miliard de microorganisme conţinute de

asemenea.

Algele filiforme apar în cantităţi mari în apă

curată, clară și cu o bună calitate a apei. Ele

nu sunt dăunătoare pentru pești și servesc ca

mediu de viaţă pentru multe microorganisme.

De multe ori se poate observa o înmulţire

masivă a lor după umplerea iazului de grădină

cu apă de la reţea, dură și bogată în substanţe

nutritive.

Algele filiforme deranjează aspectul vizual în

iazurile îngrijite. De aceea a fost special

dezvoltat produsul OASE aqua activ

distrugător de alge filiforme, pentru a se putea

combate sigur algele filiforme fără utilizarea

metalelor grele nocive (de ex. cupru).

Dozare:

Se dozează 50 ml la 1.000 litri (sau 25 ml la

1.000 litri în cazul produsului concentrat în

ambalaj de 2500 ml) de volum de iaz.

Cantităţile necesare se vor împărţi uniform pe

suprafaţa apei sau se vor pune în săculeţul

filtrului în gura de scurgere a filtrului.

La o mare supradozare pot fi vătămate plantele

acvatice sensibile.

Folosire:

Înaintea utilizării produsului OASE aqua activ

distrugător de alge filiforme și chiar și în timpul

folosirii ar trebui să se pescuiască cât mai

multe dintre algele filiforme existente, pentru

că descompunerea lor biologică utilizează mari

cantităţi de oxigen.

Pentru că produsul OASE aqua activ

distrugător de alge filiforme acţionează pe

termen lung, pentru a pune la dispoziţie

suficient oxigen pentru descompunerea algelor

filiforme rămase în iaz ar trebui ca o perioadă

mai lungă de timp să se asigure o mișcare

suficientă a apei.

În cazul iazurilor populate cu pește trebuie să

se folosească distrugătorul de alge filiforme

doar atunci, când este asigurată o suficientă

alimentare cu oxigen prin tehnologii de filtrare

sau prin pompe de recirculare. În timpul primei

săptămâni de folosire trebuie decuplată

eventuala lampă de UV din circuitul apei.

În rare cazuri pot apărea vătămări ale speciilor

sensibile de nuferi sau alte plante de iaz, care

însă de regulă își revin repede.

Produsul conţine microorganisme vii și este

nepericulos pentru pești și alte animale în

cazul dozărilor indicate.

A se păstra ferit de copii și animale de casă.

Evitaţi orice contact inutil cu produsul. După

atingere spălaţi-vă mâinile și faţa temeinic.

După contactul cu ochii clătiţi cu multă apă, și

dacă este cazul consultaţi un medic

oftalmolog. Se va folosi doar în iazuri de

grădină care nu au legătură cu alte ape.

A nu se folosi în ape pentru creșterea și

păstrarea peștelui pentru consum alimentar.

Depozitaţi uscat, ferit de îngheţ și la temperaturi

ce nu depășesc 35 ˚C. Feriţi de radiaţie UV.

Durată de valabilitate:

24 luni de la data producerii. După

deschiderea cutiei se va folosi în termen de 3

luni.

Conţinut:

500 ml pentru 10.000 litri

2500 ml (concentrat) pentru 100.000 litri

Înălţime de umplere condiţionată tehnic.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


BG

Начин на употреба

OASE aqua activ

Препарат за унищожаване на нишковидни

водорасли

OASE aqua activ препарат за унищожаване

на нишковидни водорасли е нов комбиниран

продукт за лесна и продължителна борба с

нишковидните водорасли. Най- напред препаратът

унищожава нишковидните водорасли.

Унищожените водорасли бързо се разграждат

биологично от съществуващите над

1 милиард микроорганизми.

Нишковидните водорасли често се появяват

в чиста, бистра вода и във вода с добри

качества. Те не са вредни за рибите и са

жизнена среда за много микроорганизми.

Техният брой се увеличава след допълването

на градинското езеро с твърда чешмяна

вода, богата на хранителни вещества.

В поддържаните езера нишковидните водорасли

дразнят окото. OASE aqua activ препарат

за унищожаване на нишковидните

водорасли е разработен специално, за да

може да се пребори сигурно с нишковидните

водорасли без използването на вредни

тежки метали (напр. мед).

Дозировка:

Дозировката е 50 мл на 1000 л (25 мл на

1000 л за 2500 мл концентрат) воден обем.

Равномерно разпределете необходимото

количество върху повърхността на водата

или го изсипете във филтърната торбичка

на филтърния отвор.

Силното предозиране може да унищожи

чувствителните водни растения.

Приложение:

Преди и по време на използването на OASE

aqua activ препарат за унищожаване на

нишковидни водорасли по възможност

повечето от наличните нишковидни водорасли

трябва да се почистят от рибата,

защото тяхното биологично разграждане

изисква много кислород.

За да се осигури достатъчно количество

кислород за разграждането на останалите в

езерото нишковидни водорасли, трябва да

се гарантира достатъчно движение на водата

за по- дълъг период от време, защото

OASE aqua activ препарат за унищожаване

на нишковидните водорасли действа продължително.

При езера с риби препаратът за унищожаване

на нишковидните водорасли трябва да

се използва само тогава, когато е гарантиран

добър приток на кислород през филтрирането

или циркулационната помпа. През

първата седмица на използването му ултравиолетовата

лампа при циркулацията на

водата трябва да се изключи.

В по- редки случаи може да се получи

увреждане на чувствителни видове бели

водни лилии или други блатни растения,

които принципно се възстановяват бързо.

Препаратът съдържа живи микроорганизми

и в посочената дозировка е безвреден за

рибите и другите животни.

Съхранявайте на недостъпно за деца и

домашни животни място.

Избягвайте ненужен контакт с препарата.

След контакт измийте основно ръцете и

лицето. При контакт с очите изплакнете с

много вода и при необходимост потърсете

офталмолог.

Използвайте само в езера, които не са

свързани с други водоеми.

Не използвайте във водоеми за отглеждане

на риби.

Съхранявайте на сухо, защитено от студ

място при температура под 35 °C. Пазете от

ултравиолетово лъчение.

Срок на годност:

24 месеца от датата на производството. Да

се употреби до 3 месеца след отварянето

на кутията.

Съдържание:

500 мл за 10000 л

2500 мл (концентрат) за 100000 л

Равнището на пълнене е технически обосновано.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


RUS

Руководство к применению

OASE aqua activ

Разрушитель Нитевидных Водорослей

Разрушитель Нитевидных Водорослей OASE

aqua activ является комбинированным продуктом

нового типа для простого уничтожения

нитевидных водорослей со стойким

результатом. Нитевидные водоросли предварительно

убиваются с помощью средства.

Убитые водоросли биологически расщепляются

также входящими в состав микроорганизмами

в количестве 1 миллиарда.

Нитевидные водоросли всплывают комками

на поверхности очищенной, прозрачной

воды хорошего качества. Они не опасны

для рыб и служат средой обитания для многих

мелких организмов. Сильное размножение

наблюдается после наполнения садового

пруда жёсткой и богатой питательными

веществами водопроводной водой.

В ухоженных прудах нитевидные водоросли

нарушают внешний вид. Разрушитель Нитевидных

Водорослей ОSE aqua activ специально

разработан для того, чтобы надёжно

бороться с нитевидными водорослями без

применения вредных тяжёлых металлов

(напр., меди).

Дозировка:

Дозировка составляет 50 мл на 1.000

литров (25 мл на 1.000 литров для 2500

литров концентрата) прудовой воды. Необходимое

количество равномерно распределить

по поверхности воды или поместить в

фильтровальный чулок на выходе фильтра.

При сильной передозировке могут пострадать

чувствительные водные растения.

Применение:

Перед применением Разрушителя Нитевидных

Водорослей OASE aqua activ и во время

применения необходимо отловить как

можно больше имеющихся нитевидных

водорослей, поскольку их биологическое

разрушение расходует большое количество

кислорода.

Чтобы обеспечить оставшиеся в пруду нитевидные

водоросли достаточным для разложения

количеством кислорода, поскольку

Разрушитель Нитевидных Водорослей OASE

aqua activ имеет длительное действие, необходимо

на продолжительный период обеспечить

интенсивное движение воды.

В прудах с рыбой Разрушитель Нитевидных

Водорослей можно использовать только

тогда, если гарантируется активное снабжение

кислородом посредством фильтровальной

техники или циркуляционного насоса.

УФ-светильник в водяном контуре необходимо

отключить в течение первой недели

применения.

В редких случаях могут пострадать чувствительные

виды кувшинок или другие прудовые

растения, которые, как правило,

быстро восстанавливаются.

Средство содержит живые микроорганизмы

и в указанной дозировке не опасно для рыб

и других животных.

Беречь в месте, недоступном для детей и

домашних животных.

Избегать любого излишнего контакта со

средством. После контакта тщательно

вымыть руки и лицо. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды, при

необходимости, обратиться к врачу.

Применение только в садовых прудах, без

попадания в другие резервуары с водой.

Не применять в воде для разведения и

содержания рыбы, используемой в пищу.

Хранить в сухом, тёплом месте, не выше

35°С. Беречь от УФ-лучей.

Срок хранения:

24 месяца с даты изготовления. После

вскрытия использовать дозу в течение 3

месяцев.

Содержание:

500 мл для 10.000 литров

2500 мл (концентрат) для 100.000 литров

Уровень наполнения технически обусловлен.

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel


RC

OASE Wübker GmbH & Co. KG

Postfach 2069

D-48469 Hörstel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!