15.07.2014 Views

ţ ܈ ără ţ ă ă ărui hipă pregă ă apabilă ă ră pundă ăror - Solarvest

ţ ܈ ără ţ ă ă ărui hipă pregă ă apabilă ă ră pundă ăror - Solarvest

ţ ܈ ără ţ ă ă ărui hipă pregă ă apabilă ă ră pundă ăror - Solarvest

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

!"#$%&''()


¡¢¡£¤¥¦§¨¤©¢¤¥ ¡¡¡


***¡+¤,¦§-+.¡§¤


0123452406789:;?@A6BA5CA31D62E35EAFG24C0C


o


o


o
© Sanyo


H

]LMN^NR_P]N^HL`

MH^HRLPNRNKYKNKNIJKLMN


IJKLMNOJPJQJKPLHRNSLTUJVWXNIPNRYZ[\]LH


bT^NcQJKPLMNLVWXHLMbTdeef

Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

HIT-N235SE10 235 1.580 x 798 x 35 ASI-mono

HIT-N240SE10 240 1.580 x 798 x 35

ASI-mono

HIT-H245E01 245 1.601 x 861 x 35

ASI-mono

IPLKHTNa

HIT-H250E01 250 1.601 x 861 x 35

ASI-mono

În poză modelul

Sanyo HIT-NxxxSE10

HIT 240HDE4 240 1.601 x 861 x 35

ASI-mono


© Kyoceraghijklhimnopqrjistuljivrusrtir


rwsxshmilhlywmhijsymwsjmmwsos
ryisuqnorhmmqpsjmhwojqwltswsusrnrmzqhwriqjly{|qusjr}{r~lqhrnqjmrojmnmi€hTip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

KD 135 GH-2PU 135 1.500 x 668 x 46 poly

KD 140 GH-2PU 140 1.500 x 668 x 46

poly

KD 190GH-2PU 190 1.341 x 990x 46

poly

KD 215 GH-2PU 215 1.500 x 990x 46

poly

În poză modelul

KD 21xGH-2PU

KD 235 GH-2PB 235 1.662 x 990 x 46

poly

KD 240 GH-2PB 240 1.662 x 990 x 46 poly

KD 245 GH-2PB 245 1.662 x 990 x 46 poly


© BOSCH Solar Energy AG

© Kyocera‚ƒ„„…„†„…


Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

M 190 190 1.343 x 988 x 40 mono

M 195 195 1.343 x 988 x 40

mono

M 200 200 1.343 x 988 x 40

mono

În poză modelul

BOSCH c-SI M 60

M 240 240 1.660 x 990x 50

M 245 245 1.660 x 990x 50

mono

mono


© Solon

SOLON Black 230/07

(monocristalin)

SOLON Blue 230/07

(policristalin)

Date electrice – (STC)

STC (Condiții standard de test): 1.000 W/m². (25 ± 2)°C. AM 1.5 în conformitate cu EN 60904-3

Puterea maximă P max 260 Wp 255 Wp 250 Wp 245 Wp 240 Wp

Eficiență panou

15.85 % 15.55 % 15.24 % 14.94 % 14.63 %

Tensiune nominală V mpp 30.45 V 30.24 V 30.03 V 29.82 V 29.62 V

Curent nominal I mpp 8.57 A 8.45 A 8.34 A 8.22 A 8.11 A

Tensiune circuit deschis V OC 37.80 V 37.53 V 37.27 V 37.01 V 36.75 V

Curent de scurtcircuit I SC 8.92 A 8.83 A 8.74 A 8.65 A 8.56 A

Curent invers maxim I R 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A

Tensiune maximă sistem 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V

Toleranță de măsurare P max: ± 3 %

Reducerea eficienței panoului de la 1000 W/m la 200W/m: < 4 %

Date electrice – (STC)

STC (Condiții standard de test): 1.000 W/m². (25 ± 2)°C. AM 1.5 în conformitate cu EN 60904-3

Puterea maximă P max 255 Wp 250 Wp 245 Wp 240 Wp 235 Wp 230 Wp 225 Wp

Eficiență panou

15.85 % 15.55 % 15.24 % 14.94 % 14.63 % 14.33 % 14.02 % 13.72 %

Tensiune nominală V mpp 30.67 V 30.49 V 30.30 V 30.12 V 29.94 V 29.76 V 29.58 V 29.40 V

Curent nominal I mpp 8.52 A 8.40 A 8.28 A 8.16 A 8.03 A 7.90 A 7.78 A 7.65 A

Tensiune circuit deschis V OC 37.70 V 37.53 V 37.38 V 37.20 V 37.03 V 36.86 V 36.69 V 36.52 V

Curent de scurtcircuit I SC 8.95 A 8.83 A 8.71 A 8.59 A 8.47 A 8.36 A 8.24 A 8.12 A

Curent invers maxim I R 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A

Tensiune maximă sistem 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V

Toleranță de măsurare P max: ± 3 %

Reducerea eficienței panoului de la 1000 W/m la 200W/m: < 5 %

© Solon


© SolarWorld

Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

SW 235 poly 235 1.675 x 1.001 x 31 poly

SW 240 poly 240 1.675 x 1.001 x 31

poly

SW 2xx poly
Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm) Tipul celulei

REC 230PE 230 1.665 x 991 x 38 poly

REC 235PE 235 1.665 x 991 x 38

poly

REC 240PE 240 1.665 x 991 x 38

poly

REC 245PE 245 1.665 x 991 x 38

poly

În poză modelul

REC 2xx PE

REC 230PEEU 230 1.665 x 991 x 38

poly

REC 235PEEU 235 1.665 x 991 x 38 poly


© SCHOTT Solar

Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

SCHOTT PERFORM

MONO 185

TM

185 1.620 x 810 x 50 mono

SCHOTT PERFORM

MONO 190

TM

190 1.620 x 810 x 50

mono

SCHOTT PERFORM

MONO 195

TM

195 1.620 x 810 x 50

mono

În poză modelul

SCHOTT Mono 1xx

SCHOTT PROTECT TM

POLY 175 DG

175 1.350 x 993 x 50

poly

SCHOTT PROTECT TM

POLY 180 DG

180 1.350 x 993 x 50

poly

SCHOTT PROTECT TM

POLY 185 DG

185 1.350 x 993 x 50

poly

SCHOTT PERFORM

POLY 230

TM

230 1.685 x 993 x 50

poly

În poză modelul

SCHOTT Poly 2xx

SCHOTT PERFORM

POLY 235

TM

235 1.685 x 993 x 50

poly

SCHOTT PERFORM

POLY 240

TM

240 1.685 x 993 x 50

poly

SCHOTT PROTECT TM

ASI 100 DG

100 1.300 x 1100 x 35

a-Si

SCHOTT PROTECT TM

ASI 103 DG

103 1.300 x 1100 x 35

a-Si

În poză modelul

SCHOTT a-SI 1xx

SCHOTT PROTECT TM

ASI 105 DG

105 1.300 x 1100 x 35

a-Si


—•–

¡

¢› Ÿ

ž

‡ˆ‰Š‹Œ‰ˆŽ‰ŒŽŠ‰‘‰’‰“”Š


— —– š› œ›› —œž Ÿ•–

˜–•–


—›

Ÿ¢

˜›ž© Q.CELLS

Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

Q.PRO 230 G2 230 1.670 x 1.000 x 50 poly

În poză modelul

Q.PRO XXX G2

Q.PRO 235 G2 235 1.670 x 1.000 x 50

Q.PRO 240 G2 240 1.670 x 1.000 x 50

Q.PRO 245 G2 245 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 245 245 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 250 250 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 255 255 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 260 260 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 245 (BLK) 245 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 250 (BLK) 250 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 255 (BLK) 255 1.670 x 1.000 x 50

Q.PEAK 260 (BLK) 260 1.670 x 1.000 x 50

poly

poly

poly

mono

mono

mono

mono

mono

mono

mono

mono

Q.SMART UF-90 90 1.190 x 630 x 7.4 CIGS

În poză modelul

Q.PEAL XXX (BLK)

Q.SMART UF-95 95 1.190 x 630 x 7.4

Q.SMART UF-100 100 1.190 x 630 x 7.4

Q.SMART UF-105 105 1.190 x 630 x 7.4

Q.SMART 90 90 1.196 x 636 x 3.6

Q.SMART 95 95 1.196 x 636 x 3.6

Q.SMART 100 100 1.196 x 636 x 3.6

Q.SMART 105 105 1.196 x 636 x 3.6

Q.SMART UF L-100 100 1.190 x 790 x 7.4

Q.SMART UF L-105 105 1.190 x 790 x 7.4

Q.SMART UF L-110 110 1.190 x 790 x 7.4

Q.SMART UF L-115 115 1.190 x 790 x 7.4

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

CIGS

În poză modelul

Q.SMART UF L

Q.SMART UF L-120 120 1.190 x 790 x 7.4 CIGS

Q.SMART UF L-125 125 1.190 x 790 x 7.4 CIGS


Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm) Tipul celulei

SCG57-HV-F 57.5 1.258 x 658 x 30 CIS

SCG60-HV-F 60 1.258 x 658 x 30

CIS

SCG62-HV-F 62.5 1.258 x 658 x 30

CIS

În poză modelul

SCGXX-HV-F

SCG65-HV-F 65 1.258 x 658 x 30

CIS

SCG57-HV-L 57.5 1.250 x 650 x 8

CIS

SCG60-HV-L 60 1.250 x 650 x 8 CIS

SCG62-HV-L 62.5 1.250 x 650 x 8 CIS

În poză modelul

SCGXX-HV-L

SCG65-HV-L 65 1.250 x 650 x 8 CIS
Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm) Tipul celulei

SF 140-L 140 1.257 x 977 x 35 CIS

SF 145-L 145 1.257 x 977 x 35

CIS

În poză modelul

SF 1XX-L

SF 150-L 150 1.257 x 977 x 35

SF 155-L 155 1.257 x 977 x 35

CIS

CIS


© Suntech Power


£¤¥¦§¨©ª«¬­¬®¯°±²¤³¬«±±²ª¨¥¤«±´¥«µ¤«¬­¤¬«¬ª


¥·²ª¨±¬±

­±¨¹º»¹­¬

¬´¬³«±ª´µ½´¬³«¥¨±ª¨­»¨¼¥«·ª³±¥¨¾

¿À

¼¥«

¸¨²«±·¤´

Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

STP 190S-24/Ad+ 190 1.580 x 808 x 35 mono

Pluto Ade-200 200 1.580 x 808 x 35

mono

STP 225-20/WD 225 1.665 x 991 x 50

poly

În poză modelul

STP 2xx-18/Ud

STP 230-20/WD 230 1.665 x 991 x 50

STP 245S-20/WD 245 1.665 x 991 x 50

poly

mono

STP 250S-20/WD 250 1.665 x 991 x 50

mono


© YINGLIÐÇÌÍÔÕÈÅÈÕÔÖÏÑÇ×ÑØÁÂÃÄÅÂÙÌÅÑÇÚÛÎÔÐÈÕÓÈÜ ÁÂÃÄÅÂÆÇÈÈÃÉÃÈÇÄÊËÌÅÍÂÃÄÎÌÏÐÑÃÊÒÂÏÂÓÈÍ


ÍÈÐÑÃÌÔÇÂÂÃÕÓÑÅÑÓÈÅÑÃÂÞÈÅÄÅÌÖÑÅßÁÂÃÄÅ ÆÝ


ÙÌÅÑÇÈÕÓÈÌ×ÌÏÐÑÃÂÈÍÈÞàÇá×ÑÇÈÕâÑ×ÌÃÕÓÇÔâÞÌÅÓÑÓÛ

Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

YL 230P-29b 230 1.650 x 990 x 50 poly

YL 235P-29b 235 1.650 x 990 x 50

poly

În poză modelul

YL xxxP-29b

YL 240P-29b 240 1.650 x 990 x 50

YL 250C-30b 250 1.650 x 990 x 50

poly

mono

YL 255C-30b 255 1.650 x 990 x 50

mono

YL 260C-30b 260 1.650 x 990 x 50

mono

În poză modelul

YL xxxC-30b (Panda)

YL 265C-30b 265 1.650 x 990 x 50 mono


© SolarPark


ãäåæçèäéåêëäêìíîîïðåñòçëäóëôñìëõöëõ÷ë

ëùèùéæòëõæéæóäüóäæõóçõæåêòýñõæëéæôêé

åêåææë

åñòæõåóëìóûëùæìëøñëõùæ öëäñêõóìæøñùñúñìùëóåæôñìëõöëõ÷åêñåëìóùëùæ

Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

SP 220 Poly 220 1.675 x 1.000 x 34 poly

SP 225 Poly 225 1.675 x 1.000 x 34

poly

SP 230 Poly 230 1.675 x 1.000 x 34

poly

SP 235 Poly 235 1.675 x 1.000 x 34

poly

În poză modelul

SPPxx

SP 240 Poly 240 1.675 x 1.000 x 34

poly


¡¢£¤¥¦ÿ£¡§¨£©¦¥£ÿ¦¥¡¦¢ ¤¢¢þÿþÿ


ÿ

Type Output power AC Input voltage DC

M215-60-S22 215 W 16 – 36 V

M215-60S23 215 W 16 – 36 V


## !") #&#'#( $#%#$#


*


Type Output power AC Input voltage DC

SB 1200 1.200 W 100 – 400 V

SB 1600TL 1.600 W 125 – 600 V

SB 1700 1.550 W 139 – 400 V

SB 2100TL 1.950 W 125 – 600 V

SB 2500 2.300 W 224 – 600 V

SB 3000 2.750 W 268 – 600 V

SB 3300 3.300 W 200 – 500 V

SB 3800 3.800 W 200 – 500 V


1


+,--./0.

Type Output power AC Input voltage DC

SB 3000TL-20 3.000 W 125 – 550 V

SB 4000TL-20 4.000 W 125 – 550 V

SB 5000TL-20 4.600 W 125 – 550 V

SB 2000 HF-30 2.000 W 175 – 700 V

SB 2500 HF-30 2.500 W 175 – 700 V

SB 3000 HF-30 3.000 W 175 – 700 V

1


+,--.23-345-6789

Type Output power AC Input voltage DC

SMC 4600A 4.600 W 246 – 600 V

SMC 5000A 5.000 W 246 – 600 V

SMC 6000A 6.000 W 246 – 600 V

SMC 6000TL 6.000 W 333 – 700 V

SMC 7000TL 7.000 W 333 – 700 V

SMC 7000HV-11 6.650 W 335 – 800 V

SMC 8000TL 8.000 W 333 – 700 V

SMC 9000TL-10 9.000 W 333 – 700 V

SMC 9000TLRP-10 9.000 W 333 – 700 V

SMC 10000TL-10 10.000 W 333 – 700 V

SMC 10000TLRP-10 10.000 W 333 – 700 V

SMC 11000TL-10 11.000 W 333 – 700 V

SMC 11000TLRP-10 11.000 W 333 – 700 V

1


+,--.:7.;0


JKKLMNOPPQRKLOLOLSTRULOPPMVWQPXLYUROL

aVOYWLYUOVbMRVcPdLOUNROL =>??@_\`H^


Sunny Central

La cerere


=>??@ABCD>E=@FGHI


=>??@ZH[A\] =>??@AHBI

Type

Type

Sunny Backup 5000

Sunny Backup 2200

Sunny Backup – set „S“

Sunny Backup – set „M“

Sunny Backup – set „L“

Battery pack, for SBU 5000,

capacity 142 Ah, 48V, 6.8 kWh

Battery pack for SBU 2200,

capacity 142 Ah, 24V, 3.4 kWh

Sunny Beam Bluetooth

SMA Bluetooth Repeater

SMA Bluetooth Repeater Outdoor

Sunny WebBox, input RS485

Sunny WebBox, input RS485,

incl. analogue modem

Sunny WebBox, input RS485,

incl. GSM modem and SIM card*

Sunny WebBox Bluetooth


=>??@=H?F\^A\]

Type

Sunny Sensor Box incl. RS485 Power Injector

Sunny Sensor Box incl. RS485 Power Injector

Sunny Sensor Box incl. Power Injektor and power module

RS485 Power Injector

Bluetooth Power Injektor

Ambient temperature sensor PT 100


fpihpi}iomfmhsojm


efghijkflkgmnoilijmpqokjirihsmipituivsgqlwxyzhpqrsjinowipxfokfrihigmi{|rifok


vqmq~qlmfkjiivkjkiomixfk


€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š†ˆ
Type Output power AC Input voltage DC

REFUsol 08k 8.250 W 430 – 850 V

REFUsol 10k 10.000 W 380 – 850 V

REFUsol 13k 12.400 W 420 – 850 V

REFUsol 17k 16.500 W 460 – 850 V

REFUsol 20k 19.200 W 480 – 800 V


ž ‘˜š›œ ‹ŒŽ

‘’““”•–—“” ‹ŒŽ

Type Output power AC Input voltage DC

REFUsol 100k 100 kW 460 – 800 V

REFUsol 500k 500 kW 460 – 850 V

REFUsol 630k 630 kW 460 – 850 V


‘———” ‹ŒŽ©©§World´s first

Type Output power AC Input voltage DC

Ÿ Ÿ¡¢Ÿ¢£Ÿ¤¢¥£¥¦Ÿ§¨Ÿ©¤¢

REFUsol 333k 333 kW 575 – 1150 V

Type Output power AC Input voltage DC

REFUsol SBP 500k 8.000 W 150 – 1.000 V

REFUsol SBP 630k 10.000 W 150 – 1.000 V

REFUsol SBP 1M 12.000 W 150 – 1.000 V

REFUSol SBP 1.M 15.000 W 150 – 1.000 V

‹ŒŽ


ª«¬­®¯°±²³­´®³²µ´®³·®¸¹º»¼ºº½¾¿À¼ÁÂ

Type Output power AC Input voltage DCSM2000S 1.800 W 100 – 550 V

SM3000S 2.500 W 100 – 550 V

SM4200S 3.800 W 100 – 550 V

SM6000S 4.600 W 100 – 550 V

SM10MT 10 kW 250 – 750 V

SM13MT 13 kW 250 – 750 V

SM15MT 15 kW 250 – 750 V

SM20S 20 kW 430 – 800 V

SM35S 30 kW 430 – 800 V

SM20C 20 kW 430 – 800 V

SM25C 25 kW 430 – 800 V

SM30C 30 kW 430 – 800 V

SM35C 35 kW 430 – 800 V

SM50TS 50 kW 430 – 800 V

SM80TS 80 kW 430 – 800 V

SM100TS 100 kW 430 – 800 V

SM300TS 300 kW 430 – 800 V

SM330TS-SV 330 kW 450 – 800 V

SM1000TS 1.000 kW 450 – 800 V


E l e k t r o n i k

Type

×ØÙÚÛÜÝÞÛÚßààØÞáÞàÜÛÚâãÞäÚ ÔÏÕËÊÈÌÖËÄÇÈÉÊËÉÊ

Ó
ÃÄÅÆÄÇÈÉÊËÌÊ

Type Output power AC Input voltage DC

PIKO 3.0 2.800 W 180 – 950 V

PIKO 3.6 3.300 W 180 – 950 V

PIKO 4.2 3.800 W 180 – 950 V

PIKO 5.5 5.000 W 180 – 950 V

PIKO 8.3 7.600 W 180 – 950 V

PIKO 8.3 MSR 7.600 W 180 – 950 V

PIKO 10.1 9.200 W 180 – 950 V

PIKO 10.1 MSR 9.200 W 180 – 950 V

Ó

Type Output power AC Input voltage DC

StecaGrid 300M4 300 W 45 – 100 V

ÍËÉÎÏÐÊÑÒÄÇÈÉÊËÌÊ

StecaGrid 500M4 500 W 75 – 170 V

StecaGrid 3000 3.000 W 350 – 600 V

StecaGrid 3600 3.600 W 350 – 600 V

StecaGrid 8000 3ph 8.000 W 350 – 700 V

StecaGrid 10000 3ph 9.500 W 350 – 700 V

Output power AC Input voltage DC

XS 2000 1.500 W 100 – 450 V

XS3200 2.500 W 100 – 600 V

XS4300 3.300 W 100 – 550 V

XS6500 5.000 W 100 – 600 V

ES4,6TL 4.600 W 395 – 850 V

IS10 10.000 W 100 - 550 V

IS15 15.000 W 100 – 600 V

IS10G 10.000 W 100 – 550 V

IS15G 15.000 W 100 – 600 V

CS10TL 10.000 W 180 – 950 V

CS12TL 13.000 W 180 – 950 V

CS15TL 15.000 W 200 – 980 V

CS20TL 20.000 W 200 – 980 V

CS30TL 30.000 W 200 – 980 V


÷êçêðèööðøæéìèíìê÷æðøèíööõêðæíöìæéöùèéê åæçèéêëèìêíîïîìêðêñðòóêîìêôíèõöíìéê

solarfox ®

SOLAR DISPLAY SYSTEMS


éêèõêõèìêîöîìêðú÷éèíêçê


é


LORENZ ® y

designed b

LORENZ ® designed byûüýþûþýÿ ¡ý¢ýÿ £¢þ¤¡

¡ ¥¦§ûÿû

¨ ¨ü¡ÿ¡£


ÿ¡ £¢


©
Tipuri

ConSole 4.1

ConSole 4.2

ConSole 5.2

ConSole 6.2

ConSole extension, kit


DouleSun


WS Horizon

DouleSun

WS T 1600

WS Horizon


DouleSun


WS Horizon

DouleSun

WS T 1600

WS Horizon


Cod

FT 1E-RETE

FT 1E-RETE_PL

T610

Descriere

Placă încălzitoare pentru panou fotovoltaic 150x75 cm

Cablu prelungitor de 4 m

Unitate detector ICE pentru acoperișuri și jgeaburi cu sondă


o


Tip Putere nominală (Wp) Dimensiuni (mm)

Tipul celulei

TRI 5 MA 5 300 x 200 x 18 poly

TRI 20 MA 20 443 x 424 x 35

mono

TRI 40 MA 40 644 x 511 x 35

mono

TRI 80 MA 80 1.199 x 543 x 35

mono

TRI 90 MA 90 1.200 x 543 x 35

mono

În poză modelul

TRI 90 MA

TRI 130 MA 130 1.200 x 543 x 35

mono


!"#$%&'(#)*+,


-"./)!0'1

- baterie AGM 12/270

- invertor Master 12/500 c.a.

- regulator de încărcare SCM 20 A

- siguranță DIN 00-100 A

- suport siguranță DIN 00

- întrerupător c.c.

-"./)!0'2

- 4 baterii AGM 12/160

- invertor Mas COMBI 12/1200

- regulator de încărcare SCM 20 A

- siguranță DIN 00-125 A

- suport siguranță DIN 00

- întrerupător c.c.

-"./)!0'3

- 2 baterii AGM 12/185

- invertor Mas Combi 24/2.500

- 500 sistem de distribuție în c.c pentru siguranță

- Ecran simplu Masterview pentru monitorizare

- regulator de încărcare SCM 40 A

- Mastershunt 500

- proteție partea de c.c. și c.a.

- întrerupător c.c.

- grad de protecție IP 55 pentru aplicații de exterior


E l e k t r o n i k
56789:;;;


Type System voltage DC output current

Solsum 6.6F 12 V (24 V) c.c 6 A

Solsum 8.8F 12 V (24 V) c.c 8 A

Solsum 6.6F 12 V (24 V) c.c 10 A

PRS1010 12 V (24 V) c.c 10 A

Solsum x.x F

PR xxxx

MPPT

Tarom xxxx

PRS1515 12 V (24 V) c.c 15 A

PRS2020 12 V (24 V) c.c 20 A

PRS3030 12 V (24 V) c.c 30 A

PR1010 12 V (24 V) c.c 10 A

PR1515 12 V (24 V) c.c 15 A

PR2020 12 V (24 V) c.c 30 A

PR3030 12 V (24 V) c.c 30 A

PR2020IP 12 V (24 V) c.c 20 A

MPPT2010 12 V (24 V) c.c 20 A

Tarom235 12 V (24 V) c.c 35 A

Tarom245 12 V (24 V) c.c 45 A

Tarom440 48 V c.c 40 A

Tarom2070 12 V (24 V) c.c 70 A

Tarom2140 12 V (24 V) c.c 140 A

Tarom4455 48 V c.c 55 A

Tarom4110 48 V c.c 110 A

Tarom4140 48 V c.c 140 A

Programator pentru regulatoarele

SolsumF,Solarix PRS și MPPT

Data logger cu soft pentru monitorizare

Convertoare voltaj c.c.

4

Type Output power AC Input voltage DC

Solarix PI 550 500 W 12 V

Solarix PI 1100 1.000 W 24 V

Seria AJ 200 - 2.000 W 12 – 48 V

Seria XPC 1100 - 1600 W 12 – 48 V

Seria C 1300 - 3500 W 12 – 48 V

Seria XTM 2000 - 3500 W 12 – 48 V

Seria XTH 2500 - 7000 W 12 – 48 V

Solarix PI


?@AABCD?E

?@AABCD?E


Tip Tensiune (V) Ah

Dimensiune

SLC 12V 12A 12 12 165 x 125 x 176

SLC 12V 18A 12 18

SLC 12V 24A 12 24

SLC 12V 40A 12 40

SLC 12V 65A 12 65

SLC 12V 80A 12 80

SLC 12V 100A 12 100

SLC 12V 120A 12 120

SLC 12V 140A 12 140

SLC 12V 200A 12 200

SLC 12V 250A 12 250

198 x 174 x 166

351 x 176 x 167

260 x 215 x 169

307 x 215 x 169

328 x 220 x 172

331 x 218 x 175

341 x 287 x 173

484 x 241 x 171

530 x 218 x 209

522 x 222 x 242

Tip Tensiune (V) Ah

HL 12V 24A 12 24

HL 12V 40A 12 40

HL 12V 65A 12 65

HL 12V 75A 12 75

HL 12V 90A 12 90

HL 12V 100A 12 100

HL 12V 110A 12 110

HL 12V 135A 12 135

HL 12V 150A 12 150

HL 12V 180A 12 180

HL 12V 210A 12 210

HL 12V 240A 12 240

Dimensiune

165 x 125 x 176

198 x 174 x 166

351 x 176 x 167

260 x 215 x 169

307 x 215 x 169

328 x 220 x 172

331 x 218 x 175

341 x 287 x 173

484 x 241 x 171

530 x 218 x 209

522 x 222 x 242

521 x 224 x 269

Tip Tensiune (V) Ah

Dimensiune

HL 12V 24A 12 24 167 x 125 x 175

HL 12V 40A 12 40

HL 12V 60A 12 60

HL 12V 70A 12 70

HL 12V 85A 12 85

HL 12V 105A 12 105

HL 12V 120A 12 120

HL 12V 145A 12 145

HL 12V 150A 12 150

HL 12V 180A 12 180

HL 12V 220A 12 220

HL 12V 240A 12 240

198 x 174 x 166

265 x 188 x 166

260 x 215 x 169

260 x 215 x 169

307 x 215 x 169

407 x 240 x 174

341 x 287 x 173

484 x 241 x 171

530 x 218 x 209

522 x 222 x 242

520 x 208 x 269


NOTIȚE


NOTIȚE


NOTIȚE


Vă mulțumim pentru timpul acordat


FFFGHIJKLMNHOGLI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!