Views
4 years ago

อ่านวารสาร - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านวารสาร - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านวารสาร -

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 School of Accountancy Sripatum University ดร.ฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์ สวัสดีคะ ขาวสารคณะบัญชีฉบับนี้มีบทความที่เปน ประโยชนเพื ่อใหผู อานไดเตรียมวางแผนภาษีการหักคาลดหยอน เบี ้ยประกันชีวิตแบบบำนาญกันนะคะ พบกับเรื ่องเลาจากศิษยเกา คนเกงทำงานที่ PricewaterhouseCoopers (Thailand) ฉบับนี้ทานจะพบกับเรื่องที่นายินดีหลายเรื่องคะ การจัดทำขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคม ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของ นักบัญชี” ความรวมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) ในโครงการ “การจัดทำบัญชีครัวเรือนใหกับ นักเรียนและผูปกครอง” ชุมชนผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับคนเกงของคณะบัญชีควารางวัล ชมเชย และรางวัล Popular Vote ในโครงการ RD Camp Season 5 จัดโดยกรมสรรพากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุกทานที่สำเร็จการศึกษาภาค 2/2555 คณะจัดปจฉิมนิเทศ นักศึกษา “การเตรียมความพรอมกอนออกไปพบโลกแหง การทำงาน” ขอแสดงความยินดีกับผูนำนักศึกษาไดรับมอบโล- เกียรติบัตร ในงานวันเกียรติยศ รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาทุกคนไดนำรางวัลการแขงขันกีฬาดอกบัวเกมส ครั้งที่ 15 มาฝากคณะกันนะคะ กิจกรรมวิชาการก็ดำเนินการกันอยางตอเนื่องคะ มีทั ้ง การเพิ ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู ภาษีอากรกอนเขาสู ระบบธุรกิจ รุ นที ่ 3 เปนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสรรพากรกับคณะบัญชีคะ การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษา อังกฤษ English for Accounting การทดสอบภาษาอังกฤษ และ การทดสอบความสามารถดานคอมพิวเตอร กิจกรรมบริการ ทางวิชาการดานวิชาชีพสูสังคมใหกับหนวยงานตางๆ รวมทั้ง กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายไดรวบรวมอยูในขาวสารฉบับนี้คะ ฉบับหนาฝากทุกทานติดตามกันอยางเชนเคย นะคะ พบกับใหมคะ สวัสดีคะ 31 มีนาคม 2556 งานสานสัมพันธชาวบัญชีศรีปทุม บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม “บัญชีครัวเรือน” คณะบัญชี ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม หรือชุมชน “บัญชีครัวเรือน” ระหวางโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) อำเภอ ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวางนายจีราวัฒน ชัยจรูญเกียรติ ผูอำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ), นางสุภา ผองยุบล รองผูอำนวยการโรงเรียน วัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ), นายนิคม จุติสมวาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และดร.ฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี, นางสาวสุวรรณี รุงจตุรงค ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ, นางสาวพรรณทิพย อยางกลั่น ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ English for Accounting ปการศึกษา 2555 คณะบัญชีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษโครงการ English of Accounting ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา ณ อาคารเอนกประสงค มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อ พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจำนวน 250 คน ใหมีการพัฒนา ดานทักษะภาษาอังกฤษสูการเตรียมความพรอมในการทำงานในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง
การสื่อสารเชิงเสียง (Aural Communication)
กลยุทธที่3 - สพม.2 - สพฐ.
new politics 5: ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง, ทุนทางสังคม - igood media
Presentation of groundwater quality data นางสาวสุชาดา ศรีบุรี รหัส ...
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ TPAR
ดาวน์โหลดเอกสาร - สถาบันพระปกเกล้า
20 สิงหาคม 2553 2553
อุปกรณ์ปกป้องศรีษะ Head Protection
Download - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 07 ฉบับที่ 62 เมษายน 2552
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1
การสัมมนาเวที สาธารณะ - FTA
M. bovis - กระทรวงสาธารณสุข
ภาพนิ่ง 1 - สถาบันพระปกเกล้า
บุคลากร นักศึกษา ผลงานดีเด่น
new politics 1: ยุทธศาสตร์ การเมืองใหม่ - igood media
การเคลื่อนที่แบบหมุน(Rotational Motion)
ระบบปลูกแบบวัสดุปลูก1 - KMIT'L
อ่านหนังสือ - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ล่าสุด (29 เม.ย.56) - AIRA
รายงานประจำปี 2008-2009 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สรรสาระ - National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
กรกฎาคม 2555 ปีที่ 11 ฉบับที่ 100 กรกฎาคม 2555
Page 1-41 ok.indd - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การใชยางธรรมชาติผสมกับยางอะคริลิค Blend of natural rubber a
วารสาร inTECH Life เล่ม 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทีมนักศึกษาไทย - local CFA Societies
ไม้ดอกไม้ประดับ - สำนักงานอธิการบดี
ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ - กระทรวงสาธารณสุข