იხ. ბმული

tsu.edu.ge

იხ. ბმული

ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universiteti

ekonomikisa da biznesis fakulteti

studentTa 73-e sauniversiteto

samecniero konferencia

p r o g r a m a

30-31 maisi, 11 saaTi, 2013 weli

ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universiteti

maRlivi korpusi, universitetis q. #2

auditoria 206

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


konferenciis Jiuris Semadgenloba:

akaki xelaZe dekani

manana lobJaniZe samecniero kvlevebisa da ganviTarebis

samsaxuris ufrosi

ia nacvliSvili –xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri

nino papaCaSvili –xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri

nugzar Todua sruli profesori

inga balarjiSvili asocirebuli profesori

gulnaz erqomaiSvili asocirebuli profesori

nazira kakulia asocirebuli profesori

ineza gagniZe asocirebuli profesori

nino abesaZe asocirebuli profesori

eka Coxeli asocirebuli profesori

akaki arseniSvili asocirebuli profesori

mixeil CikvilaZe – asocirebuli profesori

leila qadagiSvili – asistent profesori

manuCar masuraSvili II kursis studenti

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


მაგისტრატურა

1. გიორგი დევიძე

აგროსასურსათო პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის შეფასების

პრობლემები საქართველოში

/ხელმძ. სრული პროფესორი ე. ხარაიშვილი/ II კურსი

2. ნანა კაკიაშვილი

ეკონომიკური ზრდის ეკონომეტრიკული შეფასება

/ხელმძ. სრული პროფესორი ი. ანანიაშვილი/. I კურსი.

3. ნანა შეკიშვილი

მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირების ეკონომეტრიკული მოდელები

/ხელმძ. სრული პროფ. ი. ანანიაშვილი /.I კურსი

4. გიორგი ბაქრაძე

არასატარიფო ბარიერების გამოყენების თანამედროვე ტენდენციები

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი ნ. პაპაჩაშვილი / II კურსი

5. ირაკლი დანელია

საქართველოს გეოეკონომიკური როლი და პოტენციალი

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი ნ. პაპაჩაშვილი / II კურსი

6. დავით კოსაკიანი

მსოფლიო ეკონომიკის მიმდინარე კრიზისი: ჩვეულებრივი კრიზისი თუ

სისტემის კრიზისი?

/ ხელმძ. ასოც. პროფესორი ნ. კაკულია/ II კურსი

7. ირაკლი გულორდავა

საქართველოში ელექტრონული ზედნადების სერვისის სრულყოფის გზები.

/ხელმძ. ასისტენტ პროფესორი რ. სეთურიძე / I კურსი

8. ვალერი კვარაცხელია

საბაჟო - საინფორმაციო სისტემების კიბერუსაფრთხოება

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი დ. სიჭინავა,/ II კურსი

9. მარიამ წერეთელი, თეონა მჭედლიშვილი, ცისია შენგელია, თეა ჯანიაშვილი,

თამარ ვარაზაშვილი, ნოდარ ამყოლაძე

თუშური ცხვრის ექსპოროტის განვითარების პერსპექტივები

/ხელმძ. სრული პროფესორი ნ. თოდუა,/ I კურსი

ბაკალავრიატი

1. გიორგი მუშკუდიანი

ცხოვრების დონის განვითარების დინამიკა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში

/ ხელმძ. სრული პროფესორი ნ. ხადური/ III კურსი

2. ქეთევან ნაყეური

სავალუტო კურსის დინამიკა და მისი გავლენა ფასების სტაბილიზაციაზე

/ ხელმძ. ასოც. პროფესორი მ. ჩიქობავა/ III კურსი

3. დავით კეშელავა

სიღარიბის პრობლემა საქართველოში

/ ხელმძ. ასოც. პროფესორი ნ. კაკულია/ III კურსი

4. მარიამ დარჯანია

ახალგაზრდობის დასაქმების პერსპექტივები

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი ნ. კაკულია/ II კურსი

5. სალომე თუნთია

დეფლაცია საქართველოში: მიზეზები და შედეგები

/ ხელმძ. ასისტ. პროფესორი მ. ტაბატაძე/ III კურსი

6. გვანცა სისოშვილი

სასწავლო და შრომითი მიგრაცია

/ ხელმძ. ასისტ. პროფესორი მ. ლობჟანიძე/ III კურსი

7. თამარ თარაშვილი

ქართული ჩაის საექსპორტო პერსპექტივები

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი ნ. პაპაჩაშვილი/ IV კურსი

8. ანა ხუჯაძე

ქართული თხილის საექსპორტო პერსპექტივები

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი ნ. პაპაჩაშვილი/ IV კურსი

9. მარიამ ტოკლიკიშვილი

მინერალური წყლების მსოფლიო ბაზარზე საქართველოს ინტეგრირების

პერსპექტივენი

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი ნ. პაპაჩაშვილი/ IV კურსი

10. ნიკა ჩიტიშვილი

ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირება საქართველოში

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი გ. ერქომაიშვილი/ IV კურსი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


11. თინათინ მეძმარიაშვილი

თანამედროვე გლობალური საფინანსო–ეკონომიკური კრიზისის

თავისებურებანი

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი ნ. პაპაჩაშვილი IV კურსი

12. მაია მარჯანიძე, მარიამ ნაკაშიძე

აგრარული პოლიტიკის პრიორიტეტები საქართველოში

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი გ. ერქომაიშვილი/ IV კურსი

13. მარიამ ლუკაშვილი, ნინო კოვზირიძე

ბიოგაზი და მისი გამიყენების პოტენციალი საქართველოში

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი მ. ჩავლეიშვილი/ III კურსი

14. გიორგი გულისაშვილი

საქართველოს სტუდენტ–ახალგაზრდობის დემოგრაფიული ორიენტაციები

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი მ. ხმალაძე/ I კურსი

15. ხატია უდესიანი

სიღარიბე საქართველოში

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი მ. ნაცვალაძე/ / I კურსი

16. თამარ წვერიკმაზაშვილი

მწვანე ეკონომიკის განვიტარების პერსპექტივები საქართველოში

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი მ. ნაცვალაძე/ I კურსი

17. ვაჟა ერემეიშვილი

ქართული ხორბლის ხვედრითი წილი და მისი ზრდის პერსპექტივები ქართულ

ბაზარზე

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი მ. ნაცვალაძე/ I კურსი

18. თამარ მელიქიძე, მარიამ კაჭკაჭიშვილი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პროგნოზი და ანალიზი საქართველოში

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი ა. არსენიშვილი / III კურსი

19. ცოტნე მაისურაძე

ეკონომიკური თავისუფლება და საკუთრების უფლება

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი ა. არსენიშვილი/ III კურსი

20. სალომე გაფრინდაშვილი

თანამედროვე ხედვები პროექტების მენეჯმენტში

/ხელმძ: ასისტ. პროფესორი ნ. ფარესაშვილი/ II კურსი

21. გვანცა დოღონაძე

სოციალური საკომუნიკაციო ქსელები და მათი განვითარების პერსპექტივები

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი გ. ქეშელაშვილი/ II კურსი

22. კახა დაუშვილი

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემა (პრობლემები და

პერსპექტივები)

/ხელმძ. ასისტ. პროფ. ნ. ფარესაშვილი/ III კურსი

23. რეზო ბერაძე

ფული- წარსული, აწმყო, მომავალი

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი მ. ჩიკვილაძე/ IV კურსი

24. ნათია კვიცარიძე

ისლამური საბანკო სისტემა

/ხელმძ: ასოც.პროფესორი ლ. ღუდუშაური/ III კურსი

25. მალვინა ბერიძე

საქართველოს საგადასახადო სიისტემა

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი მ. ჩიკვილაძე/ IV კურსი

26. მარიამ ჯიბუტი

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში

/ხელმძ. ასისტ. პროფესორი ლ. ქადაგიშვილი/ II კურსი

27. ქრისტინა ჯანაშია

ფეხბურთის ბიზნესი

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი შ. შაბურიშვილი/ III კურსი

28. მარიამ დევაძე

სასურსათო ბიზნესის აქტუალური საკითხები საქართველოში

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი რ. ფუტკარაძე/ I კურსი

29. სალომე ხარებავა

სათამაშო ბიზნესი

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი შ. შაბურიშვილი/ III კურსი

30. თედო გოგოლაძე, მიხეილ გედენიძე

პროგრამული პაკეტი “ამორტიზაცია“ შემუშვება და სასწავლო პროცესში

გამოყენება

/ხელმძ: ასოც. პროფესორი ზ. მუნჯიშვილი/ III კურსი

31. დავით წიკლაური

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


სატრანსპორტო გადაზიდვებში ინფორმაციის დამუშავების სისტემა

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი დ. სიჭინავა,/ III კურსი

32. კესარია კირვალიძე, მაგდა მწითური, ნანა ჩიხლაძე

ERP სისტემის დანერგვის აქტუალობა საქართველოში.

/ხელმძ. ასისტ. პროფესორი რ. სეთურიძე / III კურსი

33. მარიამ აბულაძე

ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

/ ხელმძ. ასისტ. პროფესორი ვ. არღუთაშვილი/ III კურსი

34. ცირა ლაგვილავა

ტურიზმის განვითარების ტენდენციები საქართველოში

/ხელმძ. ასისტ. პროფესორი მ. ხოხობაია/ IV კურსი

35. ჯუნა კაპანაძე

სამცხე–ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალი

/ხელმძ. ასისტ. პროფესორი მ. ხოხობაია/ IV კურსი

36. ლევან დანელია, ზურაბ ბაბუაძე

პოტენციური მომხმარებლის არჩევანი უმაღლესი სასწავლებლების ბაზარზე

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი ჩ. ჯაში/ III კურსი

37. რუსუდან მაისურაძე

ელექტრონული წიგნების ბაზარი და ქართული რეალობა

/ხელმძ. ასოც. პროფესორი ბ. მღებრიშვილი/ III კურსი

38. ნინო მათიაშვილი

სურსათის ბიზნესი და უვნებლობის პრობლემები საქართველოში

/ხელმძ. ასისტ. პროფესორი ე. სარჯველაძე/ II კურსი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

More magazines by this user
Similar magazines