17.10.2014 Views

Príloha č. 1 Zoznam druhov pestovaných rastlín podliehajúcich ...

Príloha č. 1 Zoznam druhov pestovaných rastlín podliehajúcich ...

Príloha č. 1 Zoznam druhov pestovaných rastlín podliehajúcich ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Príloha</strong> <strong>č</strong>. 1 <strong>Zoznam</strong> <strong>druhov</strong> <strong>pestovaných</strong> <strong>rastlín</strong> <strong>podliehajúcich</strong> povinnej registrácii v Štátnej odrodovej knihe<br />

Latinský názov<br />

Slovenský názov<br />

Skúšky<br />

hospodárskej<br />

hodnoty<br />

DUS<br />

skúšky<br />

POĽNÉ PLODINY<br />

I. REPY<br />

1. Beta vulgaris L. Repa cukrová A + TK A<br />

2. Beta vulgaris L. Repa kŕmna A A<br />

II. KŔMNE PLODINY<br />

3. Agrostis canina L. Psin<strong>č</strong>ek psí A* + TK* A<br />

4. Agrostis gigantea Roth Psin<strong>č</strong>ek obrovský A* + TK* A<br />

5. Agrostis stolonifera L. Psin<strong>č</strong>ek poplazový A* + TK* A<br />

6. Agrostis capillaris L. Psin<strong>č</strong>ek oby<strong>č</strong>ajný tenu<strong>č</strong>ký A* + TK* A<br />

7. Alopecurus pratensis L. Psiarka lú<strong>č</strong>na A* + TK* A<br />

8. Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv., ex J.S.et K.B.Presl. Ovsík oby<strong>č</strong>ajný A* + TK* A<br />

9. Bromus catharticus Vahl Stoklas preháňavý A* + TK* A<br />

10. Bromus sitchensis Trin. Stoklas sitkanský A* + TK* A<br />

11. Cynodon dactylon (L.) Pers. Prstnatec oby<strong>č</strong>ajný A* + TK* A<br />

12. Dactylis glomerata L. Rezna<strong>č</strong>ka lalo<strong>č</strong>natá A* + TK* A + P<br />

13. Festuca arundinacea Schreber Kostrava trsteníkovitá A* + TK* A<br />

14. Festuca filiformis Pourr. Kostrava vláskovitá A* + TK* A + P<br />

15. Festuca ovina L. Kostrava ov<strong>č</strong>ia A* + TK* A + P<br />

16. Festuca pratensis Hudson Kostrava lú<strong>č</strong>na A* + TK* A + P<br />

17. Festuca rubra L. Kostrava <strong>č</strong>ervená A* + TK* A + P<br />

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrava drsnolistá A* + TK* A + P<br />

19. x Festulolium Asch. & Graebn. Kostravovec A* + TK* A<br />

20. Lolium multiflorum Lam.<br />

20.1 ssp. alternativum Mätonoh mnohokvetý jednoro<strong>č</strong>ný A* + TK* A<br />

20.2 ssp. non alternativum Mätonoh mnohokvetý taliansky A* + TK* A<br />

21. Lolium perenne L. Mätonoh trváci A* + TK* A + P


22. Lolium x boucheanum Kunth Mätonoh hybridný A* + TK* A<br />

23. Phalaris aquatica L. Lesknica A* + TK* A<br />

24. Phleum nodosum L. Timotejka uzlatá A* + TK* A + P<br />

25. Phleum pratense L. Timotejka lú<strong>č</strong>na A* + TK* A + P<br />

26. Poa annua L. Lipnica ro<strong>č</strong>ná A* + TK* A<br />

27. Poa nemoralis L. Lipnica hájna A* + TK* A<br />

28. Poa palustris L. Lipnica mo<strong>č</strong>iarna A* + TK* A<br />

29. Poa pratensis L. Lipnica lú<strong>č</strong>na A* + TK* A<br />

30. Poa trivialis L. Lipnica pospolitá A* + TK* A<br />

31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl Trojštet žltkastý A* + TK* A<br />

33. Hedysarum coronarium L. Sekernica A A<br />

34. Lotus corniculatus L. Ľadenec rožkatý A A + P<br />

35. Lupinus albus L. Lupina biela A A<br />

36. Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá A A<br />

37. Lupinus luteus L. Lupina žltá A A<br />

38. Medicago lupulina L Lucerna ďatelinová A + TK* A<br />

39. Medicago sativa L. Lucerna siata A + TK A<br />

40. Medicago x varia T.Martyn Lucerna menlivá A + TK* A<br />

41. Onobrychis viciifolia Scop. Vi<strong>č</strong>enec vikolistý A A<br />

42. Pisum sativum L. (partim.) Hrach siaty vrátane pelušky A + TK A<br />

43. Trifolium alexandrinum L. Ďatelina egyptská A + TK A<br />

44. Trifolium hybridum L. Ďatelina hybridná A + TK A<br />

45. Trifolium incarnatum L. Ďatelina purpurová A + TK A<br />

46. Trifolium pratense L. Ďatelina lú<strong>č</strong>na A + TK A + P<br />

47. Trifolium repens L. Ďatelina plazivá A + TK A<br />

48. Trifolium resupinatum L. Ďatelina obrátená A + TK A<br />

49. Trigonella foenum-graecum L. Senovka grécka A A<br />

50. Vicia faba L. (partim) Bôb oby<strong>č</strong>ajný A + TK A<br />

51. Vicia pannonica Crantz Vika panónska A + TK A<br />

52. Vicia sativa L. Vika siata A + TK A<br />

53. Vicia villosa Roth. Vika huňatá A + TK A<br />

54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kvaka A A<br />

55. Brassica oleracea L. convar.acephala (DC.) Alef.var.medullosa Thell. Kel ku<strong>č</strong>eravý A A<br />

Var. viridis L.<br />

56. Phacelia tanacetifolia Benth. Facélia vrati<strong>č</strong>olistá A A<br />

57. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Reďkev siata olejná A A


III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY<br />

58. Arachis hypogea L. Podzemnica olejná A A<br />

59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Repica olejnatá A A<br />

60. Brassica juncea (L.) Kapusta sitinová A A<br />

61. Brassica napus L. (partim) Repka olejka A + TK A<br />

62. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch Kapusta <strong>č</strong>ierna A A<br />

63. Cannabis sativa L. Konopa siata A + TK A<br />

64. Carthamus tinctorius L. Požlt farbiarsky A A<br />

65. Carum carvi L. Rasca lú<strong>č</strong>na A + TK A<br />

66. Gossypium spp. Bavlník A A<br />

67. Helianthus annuus L. Slne<strong>č</strong>nica ro<strong>č</strong>ná A + TK A<br />

68. Linum usitatissimum L. Ľan siaty A + TK A<br />

69. Papaver somniferum L. Mak siaty A + TK A<br />

70. Sinapis alba L. Hor<strong>č</strong>ica biela A + TK A<br />

71. Glycine max (L.) Merrill Sója fazuľová A + TK A<br />

IV. OBILNINY<br />

72 Avena nuda L. Ovos nahý A + TK* A<br />

73. Avena sativa L. Ovos siaty A + TK* A<br />

74. Avena strigosa Scherb. Ovos hrebienkatý A + TK* A<br />

75. Hordeum vulgare L.<br />

75.1 2-row barley Ja<strong>č</strong>meň siaty – dvojradový A + TK A<br />

75.2 6-row barley Ja<strong>č</strong>meň siaty – šesťradový A + TK A<br />

76. Oryza sativa L. Ryža A A<br />

77. Phalaris canariensis L. Lesknica kanárska A A<br />

78. Secale cereale L. Raž siata A + TK A<br />

79. Sorghum bicolor (L.) Moench. Cirok dvojfarebný A A<br />

80. Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Cirok sudánsky A A<br />

81. Sorghum bicolor (L.) Moench. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky A A<br />

82. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Tritikale A + TK A<br />

83. Triticum aestivum L. Pšenica letná A + TK A<br />

84. Triticum durum Desf. Pšenica tvrdá A + TK A<br />

85. Triticum spelta L. Pšenica špaldová A + TK A<br />

86. Zea mays L. Kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej) A A


V. ZEMIAKY<br />

87. Solanum tuberosum L. Zemiak A + TK A<br />

VI. ZELENINY<br />

1. Allium cepa L.<br />

1.1 skupina Aggregatum Šalotka - A<br />

1.2 skupina Cepa Cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TK A<br />

2. Allium fistulosum L. Cibuľa zimná - A<br />

3. Allium porrum L. Pór pestovaný - A<br />

4. Allium sativum L. Cesnak kuchynský - A<br />

5. Allium schoenoprasum L. Cesnak pažítkový (pažítka) - A<br />

6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Trebuľka voňavá - A<br />

7. Apium graveolens L.<br />

7.1 Celery Zeler voňavý - stopkový - A<br />

7.2 Celeriac Zeler voňavý - buľvový - A<br />

8. Asparagus officinalis L. Asparágus lekársky (špargľa) - A<br />

9. Beta vulgaris L.<br />

9.1 Beetroot including Cheltenham beet Repa oby<strong>č</strong>ajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej - A<br />

9.2 Spinach beet / Chard Repa oby<strong>č</strong>ajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold) - A<br />

10. Brassica oleracea L.<br />

10.1 Curly kale Kel ku<strong>č</strong>eravý - A<br />

10.2 Cauliflower Karfiol - A<br />

10.3 Sprouting broccoli / Calabrese Brokolica - A<br />

10.4 Brussels sprouts Kel ruži<strong>č</strong>kový - A<br />

10.5 Savoy cabbage Kel hlávkový - A<br />

10.6 White cabbage Kapusta hlávková biela - A<br />

10.7 Red cabbage Kapusta hlávková <strong>č</strong>ervená - A<br />

10.8 Kohlrabi Kaleráb - A<br />

11. Brassica rapa L.<br />

11.1 Chinese cabbage Kapusta pekinská /<strong>č</strong>ínska - A<br />

11.2 Turnip Okrúhlica - A<br />

12. Capsicum annuum L. Paprika ro<strong>č</strong>ná - A + R<br />

13. Cichorium endivia L.<br />

13.1 Curled-leaved endive Čakanka štrbáková pravá ku<strong>č</strong>eravá - A<br />

13.2 Plain-leaved endive Čakanka štrbáková pravá širokolistá - A


14. Cichorium intybus L.<br />

14.1 Witloof chicory Čakanka oby<strong>č</strong>ajná A** A<br />

14.2 Large-leaved chicory / Italian Chicory Čakanka oby<strong>č</strong>ajná siata listnatá (šalátová) A** A<br />

14.3 Industrial chicory Čakanka oby<strong>č</strong>ajná siata cigóriová (priemyselná) A** A<br />

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Dyňa <strong>č</strong>ervená - A<br />

16. Cucumis melo L. Melón cukrový - A + R<br />

17. Cucumis sativus L.<br />

17.1 Cucumber Uhorka siata šalátová - A<br />

17.2 Gherkin Uhorka siata naklada<strong>č</strong>ka - A<br />

18. Cucurbita Maxima Duchesne Tekvica obrovská - A<br />

19. Cucurbita pepo L. Tekvica oby<strong>č</strong>ajná pravá (špargľová) alebo patizónová - A<br />

20. Cynara cardunculus L.<br />

20.1 Globe artichoke Arti<strong>č</strong>oka kardová - A<br />

20.2 Cardoon Arti<strong>č</strong>oka zeleninová - A<br />

21. Daucus carota L.<br />

21.1 Carrot Mrkva oby<strong>č</strong>ajná - A<br />

21.2 Fodder carrot Mrkva oby<strong>č</strong>ajná kŕmna - A<br />

22. Foeniculum vulgare Mill. Fenikel oby<strong>č</strong>ajný - A<br />

23. Lactuca sativa L. Šalát siaty - A<br />

24. Lycopersicon esculentum Mill. Raj<strong>č</strong>iak jedlý - A + R<br />

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petržlen záhradný - A<br />

26. Phaseolus coccineus L. Fazuľa šarlátová - A<br />

27. Phaseolus vulgaris L.<br />

27.1 Dwarf French bean Fazuľa záhradná krí<strong>č</strong>kovitá - A<br />

27.2 Climbing French bean Fazuľa záhradná ty<strong>č</strong>ová - A<br />

28. Pisum sativum L. (partim)<br />

28.1 Wrinkled pea Hrach siaty pravý stržňový - A<br />

28.2 Round pea Hrach siaty pravý lúskavý - A<br />

28.3 Sugar pea Hrach siaty pravý cukrový - A<br />

29. Raphanus sativus L.<br />

29.1 Radish Reďkev siata pravá (reďkovka) - A<br />

29.2 Black radish Reďkev siata <strong>č</strong>ierna - A<br />

30. Rheum rhabarbarum L. Rebarbora vlnitá - A<br />

31. Scorzonera hispanica L. Hadomor španielsky - A<br />

32. Solanum melongena L. Ľuľok baklažánový (baklažán) - A<br />

33. Spinacia oleracea L. Špenát siaty - A


34. Valerianella locusta (L.) Laterr. Valeriánka poľná - A<br />

35. Vicia faba L. (partim) Bôb oby<strong>č</strong>ajný (záhradný) - A<br />

36. Zea mays L. (partim)<br />

36.1 Sweet corn Kukurica siata cukrová - A<br />

36.2 Popcorn Kukurica siata pukancová - A<br />

OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN<br />

Vitis Vini<strong>č</strong> hroznorodý A + TK A<br />

Humulus lupulus Chmeľ A A<br />

Vysvetlivky:<br />

A - skúšky sa u daného druhu vykonávajú<br />

A* - skúšky sa vykonávajú pri trávach ur<strong>č</strong>ených na produkciu krmovín<br />

A** - skúšky sa vykonávajú pri <strong>č</strong>akanke na priemyselné ú<strong>č</strong>ely<br />

TK - hodnotí sa technologická kvalita odrody<br />

TK* - hodnotí sa technologická kvalita odrody na žiadosť žiadateľa<br />

P - sleduje sa ploidita odrody<br />

R - hodnotí sa rezistencia odrody podľa platných metodík odrodových skúšok<br />

(vykonáva akreditované pracovisko)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!