1ol9yVL

tikal

1ol9yVL

Ü

2436587:90?;A@B3C0DB;!5

/10

E#FHG$I>JLKNMFPO!KQ>RBS1QMTGUKNFHJVXWPYZFHO)WPF

ŒAŽ8¢`H|ŒA…eL‘„’{ LP|“”6ˆ•‚€„L“A‡ “A–8‡ #“A‡}—HŒA˜€{|€~8¤‚1…†ŒA˜¢{ 8{ 8—:…†˜€`šPƒ8LP|

z'{}|~c|€~8¦‚ƒC„L„L`‚€‚4…†ƒC‡‰ˆŠL‹HL‡

‚žC“”|ƒ8˜Ÿ“”‡>|Œ¤L¡|L6ˆ\|€~8¢‚€„’ŒAŽ>BŒ”…$‚4|€ƒCˆŠ£\|Œ“1¢ŒA˜€e—HL8`˜€“A‡!‚4|€˜ƒC„’|ƒ8˜€`ˆ

{}|`¤‚›L|€‚(“ACˆ#‚›ašHƒCLC„L`‚`œŠ{|({

L#¦#§©¨«ª6¨«ªP¬1­Ÿ®¯Ÿ°L±C¯’ª6²¨³.±C´µ¬A®€·C¸#·Cx²Z²¹¯’®.ªC³Ÿº¥»ë!é”ì6íÅîXï¡í.í.éxèLìñð¦ò†ì

úõ’øxïŠÿ†ï¡öXÿ†éäí.é”øLô ìXò†ê6ë é”õú!éxùŠé”ÿ¡ Šîé”ú£¢¤ ŠèðäòÓì ò†ì!ó¤ïŠõ’õ¥ >øxò†ï¡í.éÀèLë ÿ†é”õ§¦©¨¢Zè’é”ê6ë é”ìCíò«í.é”ðäõ.éxí’õ¦¨

ïŠì

õ§¦¨¨mïŠìXúcí.è’éxé”õ§¦ !"#%$& AûeéxùŠéxèë!é”ì6í’ò†ïŠÿë ò«è’é#í+ ,'ì ú-¢^è’é”ê>ë!é”ì6íõ.í.èLë øNí’ë è’é”úcîXï¡í.í.éxèLì õ\ò†ì'ÿ†ï¡è’óŠéäú ï¡í’ïŠõ’éxí’õ.û©ô ò†øLô'ð¦ï”ücó ¤ö)éxü 8ì ú

øxï¡í’ò*

/02340576.0/ ïŠì ú 198 0"0/ ò†ì6í+ ;:©=@?@ABCEDF G+


Šè‰ùŠéxè’í’ò†øNé”õ¨øxïŠìäö)é¼ú ò*]éxè’é”ì6íží›ü>î)é”õ ¢$ï¡í+ 8ðäõ.ïŠì úÅí’ô é¼ÿ†ï¡ö)é”ÿ†õ¢¤ Šè‰é”ú!óŠé”õeøxïŠìäö)é¢ú ò©])éxè’é”ì6íží›ü>î)é”õ ¢)ö` 8ì ú õ.#

¢¤

8ì ò†ø#í.è`ïŠì õ’ïŠøNí’ò* 8ì õmÿ†ï¡ö)é”ÿ†õ^¢\ Šè¤ùŠéxèLí’ò†øNé”õ¤è’éxî èLé”õ.é”ìCíïŠøxø( 8ëXìCíb Hû¼ì!éxèLõû¼ô ò†ÿ«éé”ú!óŠé”õ¤ö)éxíû¨éxé”ì'í’ô é”õ.é

aŸìcé”ÿ«é”øNí.è¥

ò†øxï¡í.éc >øxøxë è’è’é”ì øNé”õd ¢ðäé”ìCí’õ.#feò†ì øNé¢óŠèLï¡îXôøxïŠì¤ðZ ú!é”ÿ$ðZ Šè’éø( 8ðÅîkÿ†ò†øxï¡í.é”ú, Šög.é”øNí’õ.Xò†í¢ô ïŠõ

Aû©ì!éxèLõ¢ò†ìXú

ò†ì6í.é”ì õ’ò†ùŠé”ÿ«ü'ë õ.é”ú òÓì øLô!é”ð¦ò†øxïŠÿ¨òÓì¢\ Šè`ðäï¡í’ò†øxõ§¦h !iKj žø( 8ðÅîXë í.éxè\ùò†õ’ò* 8ìk¦ hò†ú é. ò†ì ú!é(_!ò†ì!ó

ö)éxé”ì

ô!éî è¥ ŠöXÿ«é”ðn ¢o¢^èLé”ê6ë!é”ì6í¥õLë!ö óŠèLï¡îXô ðäò†ì ò†ì ó ò†õäí+ £'kì úp¢Zè’é”ê>ë!é”ì6í¥õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õZ HùŠéxè¤ï ø( 8ÿ†ÿ†é”øNí’ò* 8ìq ¢

m

ò†ì!ó ¢µë ÿBõ.í.èLë øNí’ë è’é”úñò†ì¢¤ ŠèLðäï¡í’ò¡ 8ìõLë øLôÐïŠõäô Šíäûeéxö

óŠèLï¡îXôXõ.#ñç!è’é”ê>ë!é”ì6í¥õ’ë!öXóŠèLï¡îXô÷ðäò†ìXò†ì!ócú!é”ÿ†ò«ùŠéxèLõÅðäé”ïŠì

õ. ø( 8ð¦ðZ 8ì:î è¥ Ší.é”òÓìÀõ’í.èLë øNí’ë!è’é”õïŠìXú:õ’ô ï¡è’é”úlîXï¡í.í.éxè`ì õ¢ò†ìr Šög.é”øNíÃè’é”ø( Šó8ì ò«í’ò¡ 8ìX#aí¢øxïŠìïŠÿ†õ+

ïŠøxøNé”õ’õ¼îXï¡í.í.éxèLì

õ.é”ú'ò†ìs¢ZèLïŠë ú'ú éxí.é”øNí’ò* 8ì í+ ¤øxï¡í’ø`ôýõ’òÓðäò†ÿ†ï¡èc¢ZèLïŠë úcí.èLïŠì õLïŠøNí’ò* 8ì'îXï¡í.í.éxèLìXõo¢^èE 8ð ðäò†ÿ†ÿÓò* 8ì õ& ¢¨é”ÿ«é”øNí.èE 8ì ò†ø

ö)éäë

ë!èLí’ô!éxèLðZ Šè’é ‰óŠèLï¡îXôÄò†õ#ï•óŠé”ì!éxèLïŠÿÃú ï¡í’ïcõ.í.èLëXøNí’ë!è’élû¼ô ò†ø`ôýø( HùŠéxèLõäïŠÿ†ð% 8õ.íÅïŠÿ†ÿeî è’éxùò* 8ë õû¨é”ÿ†ÿ*)4è’é”õ.é”ï¡èLø`ô!é”ú

ç

é”ìCílîXï¡í.í.éxèLìXõ.¼í’ô>ë õ.1ò«í:øxïŠìÕë ì ò*¢Zü÷í’ô!é'ðäò†ì òÓì!ó î è¥ øNé”õ’õ:ò†ì6í+ í’ô!é'õ’ïŠðÅév¢ZèLïŠðÅéxûw Šè¥xQ# m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é

¢Zè’é”ê6ë

Ší’õ& ¢‰û¨é”ÿ†ÿ*)x>ì Hû¼ì•ò†õ+ 8ðZ Šè’îkô ò†õ’ðÒí.é”õ’í1ïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ðäõ©û¨éxèLé#ú éxùŠé”ÿ* Šî)é”úXõLë øLô•ïŠõoz#`{b#`|©ÿ†ÿÓðäïŠì ìX}?õ

ú!é”øxïŠú!é”õ)ÿ¡

ïŠì ú,~^#K€#Ku•ø.ïAüQ}?õ&‚©ïŠë!íüM¦©¨ƒP ïŠõ¢ûeé”ÿ†ÿ$ïŠõÃîkÿ«é”ìCíü§ ¢žï¡î îXè¥ _!ò†ðäï¡í.éo 8ì!é”õ#„$… Hû¨éxùŠéxè

~BïŠø¥x>í.èLïŠø¥xò†ì!ós¦i

óŠèLï¡îXôTðäò†ì òÓì!óÅî è¥ ŠöXÿ†é”ð&ô ïŠõ¢ì Ší¼ö)éxé”ìTé(_>îkÿ* Šè’é”ú¤ûeé”ÿ†ÿ>#…a€ì•øLô!é”ð¦ò†øxïŠÿòÓì¢\ Šè`ðäï¡í’ò†øxõ.õ+ 8ðÅé

í’ô!逢^èLé”ê6ë!é”ì6í©õLë!ö

ŠèLò«í’ô ð¦õ(ûeéxè’é©ú!é”õLò«ó8ì!é”úäí+ #ú ò†õLø( AùŠéxèÃø( 8ðäðZ 8ìÀõ’ë!öXõ’í.èLë øNí’ë!è’é”õ‰î` 8õ’õ.é”õ’õ.é”ú¦ö6üäïõ.éxíw ¢ÎøLô!é”ð¦ò†øxïŠÿ

éNþ¥øxò«é”ì6íBïŠÿ«ó

8ðÅî` 8ë ì úXõ€¦hX #b[„#`1é”ô ïŠõ’îééxí¤ïŠÿ>#¦©¨.lPžï¡î îXÿ†ò«é”ú•ò†ì úXë øNí’ò«ùŠéÿ¡ Šó8ò†ø\îXè¥ ŠóŠèLïŠðäðäòÓì!ó¦í+ lí’ô!é#î è¥ Šökÿ«é”ð† ¢

ø(

è’é”úXò†øNí’ò†ì!ó•øLô!é”ðäòÓøxïŠÿÃøxï¡èLøxò†ì ŠóŠé”ì òÓøxò«í›üýö6ü ëXõ’ò†ì!ó-¢^èLé”ê6ë!é”ì6í#õ’ë!öXõ.í.è`ë øNí’ë!è’é”õ.#M$& AûeéxùŠéxèäí’ô!é”õ’é¤õ.ü>õ’í.é”ðäõÅï¡è’é

î

ŠíBí’ï¡è’óŠéxí.é”ú:í+ Åÿ†ï¡èLóŠé¢õLøxïŠÿ«é¤ú ï¡í’ïŠõ.éxí’õ.#„[„#~&#$& 8ÿ†ú!éxèBéxí¢ïŠÿ>#X¦©¨(i $î è¥ Šî` 8õ.é”ú;e|^~f^|^‡÷í+ Åú Åï¡î î èE _!ò†ðäï¡í.é

ì

øNí’ë!èLé¦îXï¡í.í.éxèLì ú ò†õ’ø( HùŠéxè’ü öXïŠõ’é”úˆ 8ìÄí’ô!é:ðäò†ì ò†ðë ð ú!é”õ’øNèLò«îXí’ò* 8ìýÿ†é”ì!óŠí’ôÄî èLò†ìXøxò«îXÿ«éäïŠì úˆ ŠîXí’ò* 8ì ïŠÿ

õ’ë!ökõ.í.èLë

ò†õLø( AùŠéxè1í’ô!éø( 8ðÅîkÿ«éxí.éõ.éxí& ¢¢^è’é”ê>ë!é”ì6í¼îXï¡í.í.éxè`ì õ.#d{¢é”øNé”ì6í’ÿ«ü 4a€ì xë ø`ô òÎéxí1ïŠÿ>#y¦©¨h½î è¥ Šî` 8õ.é”ú¤ïŠì W îXèLò* ŠèLò©)

ú

ŠèLò«í’ô ð;XøxïŠÿ†ÿ«é”ú W…Š u‹kí+ ¦ú ò†õ’ø( HùŠéxè©ïŠÿ†ÿ7¢^è’é”ê>ë!é”ì6í¼õ’ë!ökõ.í.èLë øNí’ë!èLé”õ.#ë!èLïŠð% >ø`ô ò$ïŠì ú;ï¡èLü6îXòÓõŒ¦©¨

öXïŠõ.é”úïŠÿ«ó

Šî)é”ú•í’ô!éäò†ú é”ï¥ë õLò†ì!ólïÀð% Šè’éÅéNþ¥øxò«é”ì6í¢óŠèLï¡îXôcè’éxî èLé”õ.é”ìCí’ï¡í’ò¡ 8ì'õ.í.èLë øNí’ë!èLé#ïŠìXúTé”ú óŠé()4óŠè¥ Aû¢í’ô

¢µë!è’í’ô!éxè¤ú!éxùŠé”ÿ*

õ’í.é”ïŠú ¢ùŠéxè’í.é(_)4óŠè¥ Hû¢í’ôX# m ô é”ò«è:ïŠÿ«ó ŠèLò«í’ô ð;1øxïŠÿ†ÿ†é”úÕçe Š ¢ú!é”ðZ 8ì õ’í.èLï¡í.é”õï÷ú!è`ïŠðäï¡í’ò†øcî)éx襢¤ ŠèLðäïŠì øNé

ò†ì

u ïŠìXúÐçe Š ö` Ší’ôñí’ïPxŠé'ïŠú!ù¡ïŠìCí’ï¡óŠé- ¢ W î èLò* ŠèLò*)›ÿ†ò*xŠé:ÿ«éxùŠé”ÿ©)4û¼òÓõ.éï¡î î èE 8ïŠøLô!é”õ.•'XèLõ.í’ÿ«üÄò†ì6í.è¥ ú ë øNé”ú

W…Š

W è’óŠèLïAûeïŠÿ½ïŠì ú“{Œ#`e>è`ò*xPïŠì6í ¦©¨# m ô é”õ.é\ïŠÿ«ó ŠèLò†í’ô ðäõ. í’ôV 8ë!ó8ôèLé”ú ë øNé\õ.é”ï¡è`øLô•õ.îXïŠøNé )õ.í’ò†ÿ†ÿ$ö)é”ï¡è©í’ô!è’éxé

ö>ü{Œ#

8ì6í.èLò«ùò†ïŠÿ8ökë!íò†ìXô!éxè’é”ì6ímî è¥ Šökÿ«é”ðäõ¦©¨¨Ž½ô6ë óŠéeøxïŠì úXò†ú ï¡í.é¨õ’éxí½óŠé”ì éxèLï¡í’ò* 8ìX8ðë ÿ«í’ò«îkÿ«é(õ’øxïŠì õj ¢Xú ï¡í’ï¡ökïŠõ.é

ì

ú#ú ò þÀøxë ÿ«í’ò«é”õÎï¡ížðäòÓì ò†ì!ó¼ÿ¡ 8ì!ó©îkï¡í.í.éxèLì õ.#e 8ðÅéeî è’éxùò* 8ë õû ŠèEx\ô ïŠõ½î è¥ Šî` 8õ.é”úí+ ¢è’é”ø( ŠèLúí.èLïŠì õ’ïŠøNí’ò¡ 8ì a–¢õ

ïŠì

?>TC"&¢\ Šè1é”ïŠøLô'îkï¡í.í.éxèLì•í+ lð¦ò†ì ò†ðäò¡šxé¤í’ô!éé(]` Šè’íc ¢‰ðë ÿ«í’ò«îkÿ«é\õ’øxïŠì õ1ö>ü,'kÿ«í.éxè`ò†ì!ó% 8ë!í¤ë ìXì!é”øNé”õ’õ’ï¡è’ü:í.é”õ’í’õ

—˜

îXï¡í.í.éxè`ì õ¢óŠè¥ Hû›¢Zè¥ 8ð í’ô!éb 8ÿ†ú“ 8ì!é”õ.#f$… Hû¨éxùŠéxè)ö)é”øxïŠë õ.é ¢žï¦ô>ë!óŠé\øxïŠì ú òÓú ï¡í.é\õ.éxí1ðäïŠò†ì6í’ïŠò†ì!é”ú

û¼ô!é”ìì!éxû

Šî í’ò†ðäò*š”ï¡í’ò¡ 8ìõ’éxé”ðäõäë ì ï]` ŠèLú ï¡ökÿ«é¥û©ô!é”ìÄðäò†ÿ†ÿ†ò¡ 8ì õb ¢1í.èLïŠì õ’ïŠøNí’ò¡ 8ì õÅï¡è’é:í’ïPxŠé”ìñò†ì6í+

ï¡íÅé”ïŠøLôÐÿ«éxùŠé”ÿ>(í’ôXò†õ€

8ì õ’òÓú!éxèLï¡í’ò* 8ìX#eô!é”ìV Aüéxí‰ïŠÿ>#K¦¨.XòÓìCí.è¥ ú ë øNé”úÅïùŠéxè’í’ò†øxïŠÿ ðäòÓì ò†ì!ó1í.é”øLô ìXò†ê6ë é¢ë õ’ò†ì!ó%AILPO&HQG+B(CECB¥T§œ.?¤=@ B¥A=LPGEC

ø(

¦PlP í.é(_í¢è’éxí.è`ò«éxùPïŠÿ¦©¨ éxí’øP#

îXïAü>ðÅé”ì6í’õ.# W ì Ší’ô!éxè\ï¡î îkÿ†ò†øxï¡í’ò* 8ìcò†õ¢í+ ¤øxÿ†ëXõ.í.éxèot^u-[

úV >øxë ðäé”ìCí’õ¤ökïŠõ.é”ús 8ì'í’ô!é”ò«è¤ø( 8ðäð% 8ì õ.í.èLë øNí’ë è’é”õ.#

¢Zè’é”ê6ë é”ìCí¢õ’ë ö óŠèLï¡îXô:ðäòÓì ò†ì!ó#ô ïŠõÃèLïŠòÓõ.é”ú:óŠè’é”ï¡í¼òÓìCí.éxè’é”õ’í’õ.#

m ô!écxŠéxèLì é”ÿX ¢y¢Zè’é”ê>ë!é”ì6í¢õ’ë!ö óŠèLï¡îkôÀð¦ò†ì ò†ì!ó#ò†õBóŠèLï¡îkôQYPõ’ë!ö óŠè`ï¡îXôlò†õ+ 8ðZ Šè’îkô ò†õ’ð

í.é”õ.í.#aŸì:í’ô!é¤îXïŠõ’íÃí’ô!è’éxé

öXïŠøEx6óŠè¥ 8ëXì úZxì Aû¼ÿ†é”ú!óŠé #„eò†ì øNé…e|^~f^|^‡ ëXõ.é”õ(ï¤ø( 8ðÅîXë í’ï¡í’ò* 8ì ïŠÿ†ÿ«ü‰)›ø( 8ì õ.í.è`ïŠò†ì!é”ú#ö)é”ïŠð

õ.é”ï¡èLø`ôX6ò†í


¥ø( 8ðäî è’é”õ’õ•ž…ŸS / ¢¤ Šè¼é”ïŠø`ôcú ò†õ’ø( HùŠéxè’é”ú¤îXï¡í.í.é”ì7kû¼ôXò†ÿ«éŒ¡)ïPxò¦"ë!é”ì6í’ò†ïŠÿÃîXï¡í.í.éxèLìXõäïŠì

óŠè¥ Aû¼í’ô öXïŠõ.é”ú‹ 8ì ï¤õLò†ì!ó8ÿ«éÅõ’ë!öXîXï¡í.í.éxèLìX# W õLò†ðäò†ÿ†ï¡è¤õ.í.è`ï¡í.éxóŠü ò†õïŠÿ†õ+ TïŠú Šî í.é”ú ö>ücçj{&‡wÄ m ¦"#

îXï¡í.í.éxèLì

ò†õÅîkï¡îéxè¨ûeéú!éxùŠé”ÿ* Šî FPÆ H'XèLõ’í(õ.é”ï¡èLøLô — ~BçeVžëXõ.é”ú¦ò†ìXô!éxè’é”ì6í’ÿ«ü

ó‰e>îXïŠì¥ïŠú

W î è`ò* ŠèLò©)›ÿ†ò¡xŠé¢ïŠÿ†óŠè¥ Ší’ô!èLò†ð¦õ.#fÈ'éú!é”õLò«ó8ìï¥ì!éxûÆøxïŠì 8ìXò†øxïŠÿÿÓï¡öé”ÿÓò†ì!óÅõ.üõ.í.é”ð —ÉcÊ ÆM:¡B¥Ë ?>AELEF G+ALPG–T‰B(G

ò†ì

\õ’ë î î` Šè’í1çe4#‰‡‰ïŠøLô¥óŠèLï¡îXô¦ò†õžïŠõ’õ’ò«ó8ì é”úäïë ì òÓê6ë!écON?¤ÇV?\ONUO É^Ê Æ“AELT’B(#~BïŠõ.é”ú§ 8ì%¢çeÅø( ú!é”õ.6ï\ô ò«éxè+)

í+

ò†øxïŠÿÎõ.é”ï¡è`øLôTí.è’éxé\ò†õ¢ø( 8ìXõ.í.èLë øNí.é”úX#~¨ülî èLé() ŠèLú!éxè¢í.èLïAùŠéxèLõ’ïŠÿy ¢í’ô éí.è’éxé Xó‰eîXïŠì¤ú ò†õLø( AùŠéxèLõ¢ïŠÿÓÿX¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

ï¡èLø`ô

é”ìCí1õ’ë!ö óŠèLï¡îkô:óŠè¥ Aû¼í’ôTò†ì6í+ Å 8ì é\î è¥ øNé”ú ë!èLé Xó‰e>îXïŠìTú!èLïŠðäï¡í’òÓøxïŠÿ†ÿ«ü:ïŠøxøNé”ÿ«éxèLï¡í.é”õ1í’ô!é#ðäò†ì òÓì!ó#î è¥ øNé”õ’õ.#

¢Zè’é”ê6ë

>ú ëXøNé\ðÅéxí’ô ú õ•¢¤ Šè¼îkï¡è’í’ò«í’ò* 8ì òÓì!óZ ¢ží’ô!錢Zè’é”ê>ë!é”ì6í¼óŠèLï¡îXôXõ¼ïŠøxø( ŠèLú òÓì!ó¦í+ ¥í’ô!é ¢çe¤ÿ†é(_ò†ø( ŠóŠè`ï¡îXô ò†ø

È'é#ò†ìCí.èE

è¥ g.é”øNí’ò* 8ìs ¢¨óŠè`ï¡îXô'ú ï¡í’ïŠõ.éxí’õ¤í+ 'kí¤í’ô!é#îXï¡è’í’ò«í’ò* 8ìXõ.# m ô éîkï¡è’í’ò«í’ò* 8ìcïŠì úcî èE gŸé”øNí’ò* 8ì'ú é”ÿ†ò«ùŠéxè

ŠèLú!éxèïŠìXúcî

>ú îXï¡èLïŠÿ†ÿ«é”ÿÃïŠìXúñõ’øxïŠÿ«é”ë!î î è¥ Šî)éxè’í’ò«é”õ.#qÈ'éTú!é”ðZ 8ìXõ.í.èLï¡í.éô Hû í+ ï¡îXîXÿ«üî è’é()4î èLëXì ò†ì!ó(î` 8õ.í–)4îXèLë ì ò†ì ó

ó

úÄîXï¡èLí’ò†ïŠÿÃø( 8ë ì6íÅî èLë ì òÓì!óí+ v Šî í’òÓðäò*šxéló‰e>îXïŠìX#³È'éïŠÿ†õ¥ 'é(_>í.é”ì úÄó‰eîXïŠìÄí+ ðäò†ì 駢Zè’é”ê>ë!é”ìCíäòÓì ú ë øNé”ú

ïŠì

õ.û¼ôXò†øLô:ò†ìXú ò†øxï¡í.é”õBí’ô!éó ú:é(_>í.é”ìXõ’ò«öXò†ÿÓò«í›ü% ¢îkïŠìX#

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô

ï¡í.é¢í’ô!é¢îéxèE¢\ ŠèLð¦ïŠì øNé… ¢ó‰e>îXïŠìÀë õ’ò†ì!óïõ’ü>ì6í’ô!éxí’ò†ø¢ú ï¡í’ïóŠé”ì!éxèLï¡í+ Šèdxò†ì úXÿ«ü#î è¥ Aùò†ú!é”ú¦ö6ü§ë)

È'é¢éxùPïŠÿÓë

øLôXò6ò†ì€|1ì ò«ùŠéxèLõ’ò†í›üo ¢Ku•ò†ì ì!é”õ¥ Ší’ïPû©ô ò†øLôò†õí’ô!éBõ’ïŠðÅéeóŠé”ì!éxèLï¡í+ Šè(ïŠÿ†õ+ ¢ë õ.é”úò†ìr¦©¨#„Ì¢ë!èmé(_î)éxèLò†ðÅé”ì6í’ïŠÿ

èLïŠðZ

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô:ò†õ+ 8ð% Šè’îXô ò†õLð

í.é”õ’í¼îXÿ†ïAü>õ¼ïäðäï"g+ Šè¼è¥ 8ÿ«éò†ìlí’ô!éí+ Ší’ïŠÿ½ø( 8õ.í.# m ô!é W î èLò* Šè`ò©)›ÿ†ò*xŠé¢ïŠÿ«ó ŠèLò«í’ôXðäõ¢õ’ë])éxè

í›ûw ¥ïŠúXú ò«í’ò* 8ì ïŠÿ)ø( 8õ.í’õŽ

CB¥îXò†õb¦©¨#

Á ÿ«é”ï¡è`ÿ«ü Îò«í¤ò†õ¢ì!é”øNé”õ’õ’ï¡èLüTí+ ¤ú!éxùŠé”ÿ¡ Šî ì!éxû

ðÅéxí’ô ú õ¢í+ , AùŠéxè`ø( 8ðÅé¦í’ô!é”õ’éäú ò þ¥øxë ÿ†í’ò«é”õ.#b{¢é”øNé”ì6í’ÿ«ü í’ô!éxè’é

ô ïAùŠé:öéxé”ìýè’éxî` Šè’í’õ€ 8ìÄõ’ë øxøNé”õ’õ¥¢Zë ÿBïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ðäõ.žÿ†ò¡xŠér‰è’é('V_Ke>îXïŠì

¦©¨BïŠìXú m è’éxéu•ò†ì!éxè¥Âæ ¢ï¡í#ð¦ò†ì ò†ì!ó

m ô!é”õ’éî è’éxùò* 8ë õ¥õ.í’ë ú ò†é”õÅó8ò«ùŠécë õ¥ðë ø`ôÐø( 8ì'ú!é”ì øNéí+ é(_îXÿ* Šè’é•ì!éxû

ïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ðäõÅ¢\ Šèlðäò†ì òÓì!óv¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

óŠèLï¡îXôXõ.#

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ1û¼ò«í’ôcèLé”ê6ë ò†è’é”úcõ’ë!î î` Šè’í.#Zeò†ì øNé#í’ô!éäú!é”õLò«ó8ì'ø( 8ð\ökò†ì!é”õ¢í’ô!éäõ’ë ö óŠèLï¡îXô'ò†õ¥ 8ðZ Šè’îXô òÓõ’ð

í.é”õ’í\ïŠì ú

è’é”õ’ëXÿ«í’õÃò†ì ú òÓøxï¡í.é¤í’ô ï¡í¢ó‰e>îXïŠì 8ë í.îéxèE¢\ ŠèLð çe Š õ’ò«ó8ì ò*'køxïŠìCí’ÿ†ü¦ö>üÀïŠì, Šè`ú!éxè• ¢


ô!éè’é”ðäïŠòÓì ò†ì!ó% ¢¨í’ô!éîXï¡î)éxè¢òÓõ… Šè’ó8ïŠìXò*šxé”úcïŠõc¢\ 8ÿ†ÿ¡ Aû¼õ.#caŸìseé”øNí’ò* 8ìM)û¨éÅú!é('kì éí’ô!éöXïŠõ’òÓøø( 8ì øNéxîXí’õ

m

ò†ì!ó\î è¥ ŠöXÿ«é”ð;#e>é”øNí’ò¡ 8ìò†õeïŠìr AùŠéxè’ùò«éxû ¢Îí’ô!é1û¼ô 8ÿ«é1õ.üõ.í.é”ð ïŠì úr 8ë!èeú é”õ’ò«ó8ì

¢7¢Zè’é”ê>ë!é”ìCíBõ’ë!öXóŠèLï¡îXô¦ð¦ò†ì

8ì õ’òÓú!éxèLï¡í’ò* 8ìX# m ô!éäðäï"g+ Šè\í’ô!é. ŠèLéxí’ò†øxïŠÿ¢¤ 8ë ì ú ï¡í’ò¡ 8ìs ¢f¢çe Á >ú!é juTòÓì ò†ðë ðÍ¢çe Á ú!é !¢çe Á ú!é

ø(

è’éxé 6ïŠì ú#í’ô é”ò«èžî è¥ Šî)éxè’í’ò«é”õžï¡èLé¢ò†ìCí.èE >ú ëXøNé”úÅò†ì%e>é”øNí’ò* 8ìZi#e>é”øNí’ò¡ 8ì%hc¢\ Šè`ðë ÿÓï¡í.é”õží’ô!é¢ïŠÿ«ó ŠèLò†í’ô ðÎ ¢kó‰eîXïŠìX#

m

è’é”õ.é”ì6í\í’ô!éÀïŠì ïŠÿ«üõ’ò†õŒ ¢Ãí’ô!é¥ïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ð,é”øNí’ò* 8ìˆ

È'éÀî

úÏeé”øNí’ò* 8ìÏ#õ’ëXðäðäï¡èLò*šxé”õf 8ë è¢û ŠèExQ#

ïŠì

òÓõmîXï¡î)éxè¡ûe颤 øxë õ! 8ì#ë ìXú ò«è’é”øNí.é”úÿ†ï¡ö)é”ÿ«é”ú\õ’òÓðÅîXÿ«é(óŠè`ï¡îXôX#$… Hû¨éxùŠéxè>ò«íòÓõmí.èLò†ù>ò†ïŠÿCí+ ^'Xí! 8ë!èžïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ð

aŸì\í’ô

ú ò†è’é”øNí.é”úcóŠèLï¡îXô'ïŠì ú'ëXì ÿ†ï¡ö)é”ÿ«é”úTóŠèLï¡îXôX#NÈÌò«í’ô'õ+ 8ðÅéäðZ ú ò©'øxï¡í’ò* 8ìXX 8ë!èïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ð øxïŠì'ö)é#é(_>í.é”ìXú!é”ú

í+

Åî è¥ øNé”õ’õBì 8ì)›õLò†ðÅîXÿ«é©óŠèLï¡îXô õeû¼ò†í’ôÀõ’é”ÿ*¢Û)›ÿ¡ ‰ ŠîXõeïŠì ú:ðë ÿ«í’ò«îkÿ«é¢é”ú!óŠé”õ.# m ô!é¤ú!é('kì ò†í’ò* 8ì% ¢½ÿ†ï¡ö)é”ÿ«é”ú¦óŠè`ï¡îXô:ò†õ

í+

8ÿÓÿ* Aû¼õ#

ó8ò«ùŠé”ì¤ïŠõ…¢\

JB.G+B ð

ë

î

3§¦ ëÅ— é ED 難d— 3 ê ï ¨ £

¥

— 3 ì ¦ ír— éŒED — ¡ — 3 ì ¡ — + ¦ í§— é £ Œ< ÇQT 難f— 3 ì „ê ï ¨ £

¥

· é ?\Cb


¨

l

—©*Kì é/“T‰B(ÇQL =SB(C;=¤JB“LAEA.UGG+B.ÇQAIB · G¥B98.UKB.ÇQA.æ‹L ·:* ?¤ÇˆéwDb?@ù@Bù¡D =¤JB;CIU"HHLPG=NL ·;* ?\Çpédù=@?BA(CD?FE%G

.

CJILKM=@NFO%PRQSTE%SUEVK§?ÛCd=LXWÇQTNB(PB.GIæ^F G+ë ðÅéxèLï¡í.é1õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õžò†ìäòÓì øNè’é”ïŠõ’ò†ì óÿ«é(_òÓø( ŠóŠèLï¡îXô ò†ø• ŠèLú!éxè6û¼ô ò†ø`ôäò†õ

ú

8ì õ’òÓõ.í.é”ìCížû©ò«í’ôí’ô!éÃú!éxî í’ô)>'Xè`õ.íí.è`ï”ùŠéxèLõ’ïŠÿV ¢kí’ô!éÃõ.é”ï¡è`øLôäõ.îkïŠøNé # m ô!éÃõ.é”ï¡èLøLô¦õ.îXïŠøNé¢ïŠÿ†õ+ ¤õ’ôV 8ë ÿ†úó8ë ï¡èLïŠì6í.éxé

ø(

1-edge

0-edge

2-edge

...

n-edge

G 0 G 1

...

Pruned

çîXïŠøNé Ž„¢çe Á ú!é m è’éxé


þ¥øxë ÿ«í©í+ ¤ô ï”ùŠé¥ï:ú!é”õ’ò«ó8ì•í’ô ï¡íì :íû Tì >ú é”õ1òÓìTí’ô éäõ.é”ï¡èLøLô õ.îXïŠøNéÅè’éxî èLé”õ.é”ìCí¤í’ô éäõ’ïŠðÅé

a€íðäï”ü•ö)é#úXò

AûeéxùŠéxèÃò*¢Ãû¨é,xì HûÒí’ô ï¡íÅï•õLë!ö óŠèLï¡îXôô ïŠõ#ö)éxé”ìÄú ò†õ’ø( HùŠéxè’é”úX¨í’ô!é”ìû¨é¤øxïŠì÷ú òÓõ’øxï¡èLúýí’ô ò†õ

õ’ë!öXóŠèLï¡îXôX#v$&

ë!îkÿ†ò†øxï¡í.éb 8ì!é #ouÏ Šè’é. AùŠéxèÎò†ì“ 8ë è1ú!é”õLò«ó8ìXû¨éî è¥ HùŠéí’ôXï¡í1ò*¢ží’ô éõ’ë ö óŠèLï¡îXôí’ô ï¡í1ïÀì ú!é\èLéxî è’é”õ.é”ì6í’õ¢ô ïŠõ

ú

ò†õ’ø( HùŠéxè’é”úXBïŠÿ†ÿBóŠèLï¡îXôXõ#í’ô ï¡í¦ò«í’õÅú!é”õLøNé”ì ú!é”ì6íäì >ú é”õ#è’éxî è’é”õ.é”ì6íäðë õ.íäô ïAùŠé¤ö)éxé”ìñú ò†õ’ø( HùŠéxè’é”ú÷í+ #

ö)éxé”ì÷ú

ô>ë õ.û¨éÀøxïŠì ú ò†õLøxï¡èLú'í’ô!é”ð,#lç Šèé(_ïŠðäîXÿ«é


ò«ùŠé”ìlïN¢çe¥í.è’éxécžŒ % € ‚ ðÅé”ïŠìXõ ò†õBú ò†õ’ø( HùŠéxè’é”úlö)é.¢\ Šè’é ‚ #‡¨ïŠøLôlùŠéxè’í.é(_:ò†õeïŠõ’õ’ò«ó8ì!é”úlï#õ’ë!ökõ’øNèLò«î í

Š

8ð l•í+ 5„ƒ ¨lò*¢í’ô!éxèLé¤ï¡è’é 5 ùŠéxè’í’òÓøNé”õäò†ì¾éN‰õLë øLôí’ô ï¡íÅí’ô!é:ðäï¡ó8ìXò«í’ë ú!ér ¢1õLë!öXõ’øNèLò†î í’õè’é]\ké”øNí’õÅí’ô!é

¢Zè¥

ò©])éxè’é”ì6ížõ’ë!öXõ’øNè`ò«î í’ò†ì!ó8õ½ï¡è’éÃóŠé”ì!éxè`ï¡í.é”ú%¢¤ Šèží’ô!éÃóŠèLï¡îXôÅò†ìÅçí’ï¡í.é€e>îXïŠøNé {¢éxî è’é”õ’é”ìCí’ï¡í’ò* 8ì — eVe{^I#

m ô!é¢öXïŠõLò†ø¢ò†ú!é”ï ¢j‚1ïŠë!í›ülø( 8ðÅé”õd¢Zè¥ 8ð

í’ô!é¤îXè¥ Šî)éxè’í›üäí’ôXï¡íÃí’ô!éøxïŠì 8ì ò†øxïŠÿ$ÿÓï¡öé”ÿÓò†ì!óŒ ¢í›ûw ¦ò†õ+ 8ð% Šè’îXô ò†ø


è’é”õ.é”ì6í’ï¡í’ò* 8ìˆ ¢¢í’ô òÓõóŠè`ï¡îXôX# W ðZ 8ì!ócí’ô!é”õ.é:õ.í.èLòÓì!ó8õ.(ïcðäò†ì òÓðë ð

ò«í’õùŠéxè’í’ò†øNé”õ‰ûeéløxïŠìÄóŠéxíÅïcõ.í.èLòÓì!óTèLéxî

ŠóŠèLï¡îXôXò†øBõ.í.èLò†ì!óòÓõ#%¨(éxí1ò«í¢ò†õ

ÿ†ï¡ö)é”ÿ>!ò«í¢ò†õ¢í.èLò«ùò†ïŠÿí+

8õ’õ’ò«ökÿ«é©í’ôXï¡í¢ú ò©])éxè’é”ìCíÃî)éxèLðë!í’ï¡í’ò* 8ìXõÃøxïŠì¤ûw Šè¥x§ 8ë íÃí’ô!é\õ’ïŠðÅéøxïŠìV 8ì ò†øxïŠÿÎÿ†ï¡ö)é”ÿ$ò†ìXú!éxî)é”ì ú!é”ì6í’ÿ«üÅö)é”øxïŠë õ.é

î`

øxïŠì 8ì ò†øxïŠÿÿ†ï¡ö)é”ÿ†ò†ì!óäõ’ü>õ.í.é”ð;øxïŠÿ†ÿ†é”úMON?\ÇK?\ONUO ÉcÊ Æ³B(Ç4AELTP?¤Ç‰F#&~eé”õ’ò†ú!é”õ©í’ô!éï¡ö4 HùŠé

È'é#ú!é”õ’ò«ó8ìTï¦ì!éxû

¦îkï¡è’í’ò†ïŠÿ)è’é”ÿ†ï¡í’ò¡ 8ì õ.Ž- —]˜€ ïŠìXú„ ›œ˜€ ûeé\ò†ì6í.è¥ >úXë øNé¤ïÅí’ô ò«èLúÀîXï¡èLí’ò†ïŠÿ` ŠèLú!éxè¢ö)éxíû¨éxé”ì“¢\ Šè’ûBï¡èLú:é”ú óŠé\ïŠì ú

í›ûw

Ÿ9 0 i ¦ íZ›œ˜€ ì 0 ‹ ¦ íp—–˜€ ì Ÿ i ‡ … ‹ ¤


ŸŸ9 0 i ¦ íp—–˜€ ì 0 ‹ ¦ íp›œ˜€ ìU… iZª Ÿ ‹ !


Þ ˜ JB;G¥B(:*< =@?>LPÇ«Z¬ ˜€ T’B­WÇ`B¥Tpœ(æ£AILPOÅœ(?¤ÇV?¤Ç‰F³=¤JB%H=SBETL°

:R?\Ç4BEú é #ç Šèé(_ïŠðÅîkÿ«é ¢\ Šèí’ô!駢çe í.è’éxéÀõLô Aû¼ìýò†ì

í’ô!éÀø(

— ö4I6í’ô é…¢çe¦ø( ú!é• ¢)í’ô!é¼óŠè`ï¡îXô¦ò†õ —+— j ì iI — i 쌋 I —Œ‹ ì jI —Œ‹Pì I — ì iI — i ì5Š +I#(ç Šèeí’ô!é

ç


# — ö4Ÿ½ — ø-¾ — úQ¿

é”ú!óŠé\ìV

— l ì ¨ ì e ì9¥Qì h§ — l ì ¨ ì h ì9¥Qì es — l ì ¨ ì e ì9¥Qì es

l

— ¨ ì ì h ìYÀ"ì es — ¨ ì ì e ì9¥Qì es — ¨ ì ì e ì9¥Qì h§

¨

— ì l ì e ì9¥Qì es — ì l ì e ìYÀ"ì hr — ì l ì h ìYÀ"ì ev


— ì ì e ì 6 ì»Á — ì ì e ì 6 ì»Á — ì ì h ìYÀ"ì»Á


— ì ¨ ì»ÁdìYÀ"ì h§ — ì l ì»ÁdìYÀ"ì hr — ì l ì»Ádì 6 ì ev

i

Þ³ß+Ü{cþ£¥ ¦X¼yµ§Ã*§ÅÄ“µ²¤­Q±`¬¦Q®±y¦X¦X¼Æ§µ§.¨®P²¤¹ ¨"²¤¦Q»ãf?¤PB.ǧé€D4žbD7½Ç 6]¸ 0 — é ì žcED„


ïŠì Ší’ô!éxèû ŠèLú7yÜ{cþ àwµ(Õ!²¤¹¦Q­K®¯V°±y²¤¹Ö%®"¼jµ‰®s²@»ìë ò†õïÿÓò†ì!é”ï¡èo ŠèLú!éxèú!é('kì!é”ú'ïŠõŒ¢\ 8ÿÓÿ* Aû¼õ#Åa9¢Ÿ½½ê

aŸì

0 — é å ì ž å „ê —­¥ j ì9¥ i ì !#!#! ì9¥FÈ mïŠì úí¾vê 6]¸ 0 — ékæ ì ž2æVê —4À j ìYÀ i ì !#!#! ìYÀ»ˆ ì ½ ì ¾ ¦ Á ¡í’ô!é”ì;½ ª ¾lò*]#é”ò†í’ô!éxè

6]¸

ôòòòòòòòòòòò

ŸT¡ ¥ è ¦ í å ˜ ›>¥ 5 À è ¦ í æ ˜ — !

1983`0

ŸT¡ ¥ è ¦ í å ˜ ›IìŸÀ è ¦ í æ ˜ ›Iì¥ 5 …

1983`0

ŠèÃí’ô!é1óŠèLï¡îXôlò†ìÀçú!éí¿•ò†õ¢ÿ†é”õ’õBí’ô ïŠì¤ø( ú!é½ û¼ô òÓøLô:ò†õÃÿ«é”õLõÃí’ô ïŠì¤ø( ú!éí¾#

Ü,µ‰Ý»j²\¨"²¤¦Q»õqß9β@»y²@´v«jǾÜ{cþk¥ ¦X¼jµVãÞf?¤PB.Ç£


¦X¼jµ~Ã*§ÅÂ^¯V®µ»4¨§¯K»!¼â¥€±j²¤©¤¼„ãf?¤PB(Ç < ÉcÊ ÆôAELT’BR½ ê —­¥ j ì9¥ i ì !#!#! ì9¥ È ED“ë!é”ì6í…


ú!é¤ô ïŠõBïëXì ò†ê>ë!é¼ø( Šè’è’é”õ’î4 8ìXú ò†ì!óì >ú é1ò†ì¥í’ô!éc¢çe Á >ú!é m è’éxé ïŠì úÀïŠìCüÀì >ú é1ò†ì¥í’ô!éo¢çe Á >ú é m è’éxé

ø(

8ì6í’ïŠò†ì õ‰ïùPïŠÿ†òÓúZ1çeäø( >ú!é # Á éxèLí’ïŠò†ì ÿ«ü 8õ+ 8ðäé• ¢)í’ô!é¼ì ú!é”õ(ø( 8ì6í’ïŠò†ì¦ï\ðäò†ì ò†ðë ð΢çe#ø( >ú é¢û¼ô ò†ÿ†éw Ší’ô éxèLõ

ø(

¦X¼yµR|w®"µµv¥€¦+l4µ‰®P²@»!­7ã ÉcÊ ÆxvLT’B ˜ G+BIBŒAILPÇK=


ô!é^¢çe¥ø( ú!é…¢Zè¥ 8ð õ.í.éxî;\òÓõ‰ò†ì¥í›ûw øxïŠõ’é”õ.Ž — ò\ —­¥ j ì !–!–! ì9¥ ‰ i ì 0 ì9¥ c ì !–!–! ì9¥ cˆ IïŠì ú — ò†ò\ —­¥ j ì !–!–! ì9¥FˆQì 0 I#

m

Ší’ô; ¢æy#Dv

~w

ú!é 6í’ô é”ì¦ò«í’õ¨ðäò†ì ò†ðë ð ¢çeäø( ú!é1ðë õ’í‰ï¡î î)é”ï¡è‰ö)é.¢¤ Šè’é¢í’ô ò†õ¨ì ú!é¼ò†ìÅí’ô é¼î è’é() Šè`ú!éxè¨õ.é”ï¡è`øLô§ ¢$í’ô!é&¢çe

ø(

ú!é m è’éxé #‰ç Šè©í’ô!é\õ’ïPxŠéb ¢ú!é — Šè©ì ú!é"eò†õÃøxïŠÿ†ÿ†é”ú‹TPU"HQ:R?@AI< =SBZAELT’B — Šè€TPU"HQ:R?>AE< =SB€Ç4LT’BP

Á

î)é”ï¡è’é”ú — Šèeô ï”ùŠé1ö)éxé”ìäú ò†õLø( AùŠéxè’é”úQæy)ïŠì úö6ü¤ò†ìXú ë øNí’ò* 8ìX ¥ '³¦ 0"/ — ¾j õ

¾ $ kí’ô!é”ì{&,Ÿ 5 — ' ¦ oéæy#‚& Aû

û¨é¤îXè¥ AùŠéí’ô ò†õBî è¥ Šî` 8õ’ò†í’ò* 8ìX#

ðZ 8õ.í¤&

ú ò©])éxè’é”ì6í1ðäòÓì ò†ðë ð†¢çeTø( >ú!é”õ#ç Šè¤é”ïŠøLô ð¦ò†ì ò†ðë ð†¢çeTø( >ú é $û¨éÅïŠú ú•öXïŠøExí’ô!é:& èkj é”ú!óŠé

¢Zè¥ 8ð

í’ô éè`ò«ó8ôCí’ð% 8õ.í©ùŠéxèLí.é(_4# m ô!éxèLéï¡è’éÅï¡í¤ðZ 8õ.íÅ ëÅ— é – ƒ ¥ùŠéxè’í’ò†øNé”õ — a墨õ.é”ÿ*¢\)›ÿ* ‰ ŠîcïŠì ú•ðëXÿ«í’ò©)4é”ú!óŠé#ï¡è’é

î)éxèLðäò«í.í.é”ú7mò«íò†õÓ ër— é –Iy 8ì!éÅ ¢eû©ô ò†øLô øxïŠì ö)éÅí’ô!éäùŠéxè’í.é(_ í+ Ï¢\ Šè`ð

í’ô ò†õ¤ökïŠø¥x>ûeï¡èLú é”ú!óŠé # m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é

} — 錖 ª

ír— 錖 ó 맗 é –¸#Dv

¨


èLëXì!é¥ïŠÿ†ÿBú ë îXÿ†ò†øxï¡í.éÀø( >ú!é”õÅïŠìXúýí’ô é”ò«èÅú!é”õ’øNé”ì ú ïŠì6í’õ.(ûeé:ú cì ŠíÅô ï”ùŠé¤ø`ô ïŠì øNé:í+ 'ïŠøxøNé”õ’õÅí’ô!é:ú ë îXÿ†ò†øxï¡í.é

î

ú!é”õû¼ô ò†ø`ôýï¡è’é:ø`ô ò†ÿ†ú!èLé”ìM ¢… Ší’ô éxèäú ë!îXÿ†òÓøxï¡í.é¦ø( >ú é”õ.#£Ì¢ë!è#ïŠÿ«ó ŠèLò«í’ôXð ó‰eîXïŠì‹¢¤ ŠèLðë ÿ†ï¡í.é”úö)é”ÿ* Aû 8ì ÿ†ü

ø(

óŠèLï¡îkôX!í’ô!éì>ë ðö)éxè• ¢žú ë!îXÿ†òÓøxï¡í.éø( >ú!é”õ©ó‰e>îXïŠìTïŠøxøNé”õ’õ.é”õ¢ò†õÃö` 8ë ìXú!é”úlö6ü:í’ô éî è¥ ú ë øNí

é”ïŠøLô-¢Zè’é”ê>ë!é”ìCí©õ’ë!ö

ð\ö)éxèd ¢žò«í’õBé”ú!óŠé”õ©ïŠì ú:ùŠéxè’í’òÓøNé”õ.#

¢ë

ô!é”õ’éäí’ô!é. Šè’é”ðäõöXë òÓÿ†ú'ïõ+ 8ÿÓò†ús¢\ 8ëXì ú ï¡í’ò* 8ì‹¢\ Šèú ò†õ’ø( HùŠéxèLò†ì!óïŠÿÓÿ¢Zè’é”ê6ë é”ìCí\õLë!ö óŠèLï¡îXôXõ.#r~eü'î èLé() ŠèLú!éxè

m

ò†ì!óv ¢©í’ô!é;¢çe Á ú!é m èLéxé ¨ò«íäò†õó8ë ï¡è`ïŠìCí.éxé”ú í’ô ï¡íÅû¨éTøxïŠì÷é”ì6ëXðÅéxèLï¡í.é¤ïŠÿ†ÿBî` Ší.é”ì6í’ò†ïŠÿf¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

õ.é”ï¡èLø`ô

õ.# m ô!é„¢çe Á >ú!é(èLë ìXò†ì!ód ¢ ú ë!îkÿ†ò†øxï¡í.é(ì ú!é”õmòÓì¤í’ô!é‰í.èLéxéeõ.í’òÓÿ†ÿ8ðäïPxŠé”õí’ô ò†õõ.é”ï¡èLøLôXò†ì!ó¼ø( 8ðÅîkÿ«éxí.é

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô

ú õ¥ 8ë ì úcû¼ô òÓÿ«éÅç!è’é”ê>ë!é”ì øNü W ì6í’ò†ðZ 8ìV Ší+ 8ì!é¦ô!é”ÿ«îkõ^'kì ú ò†ì ólïŠÿÓÿ¢^è’é”ê>ë!é”ì6í\õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ1û¼ò«í’ôV 8ë!í¤ù>ò¡ 8ÿ†ï¡í’ò†ì!ó

ïŠì

AùŠé”ú'ï¡ö` AùŠé #\ó‰e>îXïŠìcë õ.é”õ¢ïlõ.îXï¡èLõ’éïŠúg’ïŠøNé”ì øNü•ÿ†ò†õ.í©è’éxî è’é”õ.é”ì6í’ï¡í’ò* 8ìcí+ :õ.í+ Šè’é#óŠèLï¡îkô õ.#

éxè’í’ò«é”õ1ó8ò«ùŠé”ì'ïŠìXúTîXè¥

ÿ«ó ŠèLò«í’ô ð äÿ†ï”üõd 8ë!í¢í’ô é¤îXõ.é”ë ú äø( ú!éo ¢ë!é”ì øNü ¤

Ž(è’é”ÿÓï¡öé”ÿ)í’ô

„ id† ïŠÿÓÿX¢^èLé”ê6ë!é”ì6íb¨)4é”ú!óŠéóŠèLï¡îXô õ¢òÓì ƒD„X¤


ŠèLí „ i ò†ì,¢çe:ÿ«é(_!ò†ø( ŠóŠèLï¡îXôXò†ø^ ŠèLú!éxè ¤

hŽ‰õ+

„ † „ i ¤ Ž

0¦ „ i ¼j¦

‰ŽMtå¦K®rµ‰¯V¹P±ýé”ú!óŠé

ò†ì ò«í’òÓïŠÿ†ò*šxé / û¼ò†í’ô 0 Xõ.éxí / !¸é/vê * ¥ * ¦ ƒ…„ì 0¦ í§—©* $ ¤— 8ì ÿ†ü¥óŠèLï¡îkô,a9 ò†õ¢è’é”ø( ŠèLú!é”úQ

ƒŽ

eë!ö óŠè`ï¡îXô u•ò†ì ò†ì ó —$ƒ„ „ / ¤

Ž

ƒ…„ † ƒ…„ ƒ£0 ¤

¨.lŽ

¨PŽ ²‡tù ƒ…„ F‡Þ&,Ÿ 5 3[' ¤

¨

¬j®µ‰¯M’ ¤

¨Ž

ߥ©@²@»!µ›ÞŒz»õXãBˆ“{¢é”ð% AùŠé¤ò†ì¢Zè’é”ê>ë!é”ì6íùŠéxè’í’òÓøNé”õÅïŠì úé”ú!óŠé”õN¢^èE 8ð í’ô é¥óŠèLï¡îkôõ’éxí ƒ…„ #M{¢é”ÿ†ï¡ö)é”ÿ¨í’ô!é

þ`¨µ‰°¤Þ

ò†ì!ó% 8ì é”õ©ò†ì•ú!é”õ’øNé”ìXú ò†ì!ó%¢Zè’é”ê>ë!é”ì øNü # W ú ú•ïŠÿ†ÿ!¢^è’é”ê>ë!é”ì6í ¨)4é”ú!óŠé#óŠèLï¡îkô õ©òÓìCí+ „ i ïŠì ú•õ+ Šè’í1í’ô!é”ð ò†ì

è’é”ðäïŠòÓì

ÿ†é(_ò†ø( ŠóŠè`ï¡îXô ò†øÏ ŠèLú!éxè# ç Šè:é(_!ïŠðÅîXÿ†é ¢û¨é'ô ïAùŠé ïýÿÓï¡öé”ÿ1õ.éxí³ W ~& Á *#*#*# $ ¢\ ŠèlùŠéxè’í’òÓøNé”õ.íAï ö7?øP*#*#*# $

¢çe

Šè¤é”ú!óŠé”õ.# ‡‰ïŠøLôò¨)4é”ú!óŠé óŠè`ï¡îXô ô ïŠõ“ 8ì ÿ«üq 8ì é é”ú!óŠé õ’ëXøLô ïŠõ — l ì ¨ 슉Œì9¥Q슉 I — l ì ¨ 슉 ì9¥K슋 I§#*#*#*\ïŠì ú

¢¤

ïŠøxøNé”õ’õ.é”õ¦í’ô 8õ.é¤ú ë îXÿ†ò†øxï¡í.éÀø( >ú!é”õäû¼ô ò†ø`ôï¡èLélø`ô ò†ÿ†ú è’é”ì‹ ¢^ Ší’ô!éxèäðäòÓì ò†ðë ð

¢çeø( ú!é”õ.# m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é ¢¤ Šè

í’ô!é\ø( 8ðäîXÿ«éxí.é”ì!é”õ’õ¼ïŠì ú¤õ+ 8ë ìXú ì!é”õ’õ.#

€qNÒ o‚ ÙNÕ¢Þ _ÿÓ9o©á¼àÎæ.ß2qZÔ

aŸìlí’ô ò†õ¢õ.é”øNí’ò¡ 8ìX!û¨éŒ¢\ ŠèLðë ÿ†ï¡í.éo 8ë è¢ó‰e>îXïŠì:ïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ð

öXïŠõ.é”ú; 8ì;¢çe¤ÿ«é(_!ò†ø( ŠóŠèLï¡îXô òÓø& Šè`ú!éxè¢ïŠì ú¤ò«í’õ¢î è¥ Šî)

ý©¤­K¦K®P²\¨"±j´

ú Š èLï¡îXôQeéxí (èE gŸé”øNí’ò* 8ì —$ƒ0„ „ I#

í’ô!é¤ÿ†ò¡xŠé # W øxø( ŠèLú òÓì!ó'í+ ‹¢çeÄÿ«é(_!ò†ø( ŠóŠèLï¡îXô òÓø§ Šè`ú!éxè — l ì ¨ 슉 ì9¥Q슉 §‡

— l ì ¨ 슉Œì9¥Q슋 ¢‡!#!#!•#qeò†ì øNélûeé

è’é”õ+ ŠèLí¢í’ô!éÿÓï¡öé”ÿÓõf ¢žùŠéxè’í’ò†øNé”õ1ïŠì ú:é”ú!óŠé”õ1õ.éxîXï¡èLï¡í.é”ÿ†ü ò«í¢òÓõ¢î` 8õ’õ’ò«ökÿ«é©í’ôXï¡í¼éxùŠé”ì•ïäùŠéxè’í.é(_ÿ†ï¡ö)é”ÿ«é”ú

Œ WzŽ ô ïŠõ

í’ô!é¤ðZ 8õ’í%¢^èLé”ê6ë!é”ì6íZ øxøxë!è’è’é”ì øNé”õ¥ïŠì ú÷ïŠì÷é”ú!óŠéTÿ†ï¡ö)é”ÿ«é”ú Œ.ï Ž ô ïŠõÅí’ô éðZ 8õ.íZ¢Zè’é”ê>ë!é”ìCíÅ >øxøxë!èLè’é”ì øNé”õ.eöXë!í

¨(i


i ò†õ¢òÓðÅî` Šè’í’ïŠìCíÃò†ìlö` Ší’ôÏeí.éxîÏÅïŠì úÏeí.éxîÏ#aŸìÏe>í.éxîÏ í’ô éŨ)4é”ú!óŠéŒ¢Zè’é”ê>ë!é”ì6í¢õ’ë!ö óŠèLï¡îkô õÃï¡è’é¤í’ô!é\õ’éxé”ú õ


ï¡í¨óŠé”ì!éxèLï¡í.é¤ÿ* Ší’õ ¢Îø`ô ò†ÿ†ú è’é”ì — ")4é”ú!óŠéc¢^èLé”ê6ë!é”ì6í¨õLë!ö óŠèLï¡îXôXõIy¢\ 8ÿÓÿ* Aûeé”úäö>üäðZ Šè’é1ú!é”õ’øNé”ì ú ïŠì6í’õ — o ŠèBðZ Šè’é

í’ô

efz)m`ãBˆç Šè\é”ïŠø`ô¾¨)4é”ú!óŠé%¢Zè’é”ê>ë!é”ìCíõLë!ö óŠèLï¡îXô77e!ë!ö óŠèLï¡îXô uTòÓì ò†ì!ó¥óŠè¥ Aû¼õ\ïŠÿ†ÿžì ú!é”õ¤ò†ì•í’ô!é

þ`¨µ‰°Îúâߥ©@²@»yµ

— çüèLé”ðZ Aùò†ì!ó í’ô é¤é”ú!óŠéïP¢Zí.éxèÀïŠÿÓÿ¢ú!é()

þ`¨µ‰°×

úXïŠìCí’õ& ¢(í’ô ò†õŒ¨)4é”ú!óŠé#óŠèLï¡îXôôXï”ùŠé#ö)éxé”ìõ.é”ï¡èLø`ô!é”úX#¼çV Šè1é(_!ïŠðÅîXÿ†é õ’ïAü —$‰Œì9¥Q슉 I —$‹§ìYÀ"ì)’ I —“’^ì 6 ì)’

õ’øNé”ì

u•ò†ì òÓì!ó€'kì ú õf 8ë!í©ïŠÿ†ÿÎõ.í.èLëXøNí’ë!è’é”õÃû¼ôXò†øLô¤ø( 8ì6í’ïŠò†ì“ 8ì ÿ«ü —“’^ì 6 ì)’ I# m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é —$‰Œì9¥Q슉 ¢øxïŠìö)é

eë!öXóŠèLï¡îXô

HùŠé”úp¢Zè¥ 8ð í’ô!é:ú ï¡í’ïŠõ.éxíÅö)é.¢\ ŠèLé¥í’ô!é:õ.é”ø( 8ìXúÄè¥ 8ë ì úýèLë ì õ# m ô!é:õ’ïŠðÅé:ô ï¡î î)é”ì õí+ —$‹§ìYÀ"ì)’ ö)é.¢¤ Šè’é

è’é”ðZ

óŠè`ï¡îXô u•ò†ì ò†ì ó —$ƒD„ „ / I#

þ7«!¬j°y®¦X¹µ¼j«y®µ³Þeë!ö

/ y ê&,Ÿ 5 — /

¨PŽ²‡t

®"µ‰¨"«y®» ¤ Ž

„ † „ õ /[$ ¤ Ž

/ }!î` Ší.é”ìCí’ò†ïŠÿmøLô ò†ÿÓú!è’é”ìÀû¼ò«í’ô, 8ì é¤é”ú!óŠéóŠè¥ Hû¢í’ô ¤'”

iŽ(óŠé”ì!éxè`ï¡í.éïŠÿ†ÿ

ðäéxèLï¡í.é — / ¤

hŽ„‡¨ì6ë

6 6 ò†õ / } øLô ò†ÿÓú,¼y¦

ŽMtå¦K®rµ‰¯V¹P±

²‡t /3['['§¸8P1 — 6 •Þ&,Ÿ 5 3['

‰Ž


¢ / — / ò†õ(ïb¢çeäø( ú!é• Šèeïì ú!é¢ò†ìÅí’ô é…¢çe Á ú!é m èLéxé"I# m ô!é¢è’é”øxë èLõ’ò* 8ìÅò†ìreë!ö óŠèLï¡îkô u•ò†ì ò†ì!ó

øLôXò†ÿ†ú!è’é”ìN

8ÿ†ÿ* Aû©õ(í’ô!é©î è’é() ŠèLú!éxè¨í.èLï”ùŠéxè`õ’ïŠÿ4 ¢71çe Á ú!é m è’éxé1òÓìäçøxøxë è¦ðZ 8õ.íZ¢Zè’é”ê>ë!é”ìCí’ÿ†ü #

m ô6ëXõ.¨ò*¢ — l ì ¨ 슉Œì9¥Q슉 ¦òÓõÅïv¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô:ò†ì ƒ…„ í’ô!é”ì — l ì ¨ 슉 ì9¥K슉 ©ô ïŠõ¼ïäùŠéxè’ü:ô ò«ó8ô:õ’ë!îXî4 ŠèLíBòÓì ƒ…„

ò*¢RŒ.ô ò«ó8ô!é”õ’í Ž øxïŠì ì Ší©öéøxÿÓïŠò†ðÅé”úX#

é”ú!óŠé”õw¢Zè’é”ê6ë é”ìCíeõ’ë!ö óŠèLï¡îkô õII#a€ìe>í.éxî;6ûeé¢ë õ.é¼í’ô é©é”ÿ«é”ðäé”ìCí’õBò†ì „ i í+ î è¥ g.é”øNí¨í’ô!é1û¼ô 8ÿ†é¼óŠèLï¡îXôÀõ.éxí ƒ[„ #

ï¡è’é:ïŠÿ†ÿ¢^èLé”ê6ë!é”ì6íé”ú!óŠé”õÅò†ì ƒD„ (ò†ìýí’ô!éÅ'kèLõ.íè¥ 8ë ì ú

— ÿ†ò†ì!é, Iweë!öXóŠèLï¡îXô u•ò†ì ò†ì ó;'kì úXõb 8ë!íÅïŠÿ†ÿ¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ¢û¼ôXò†øLô ø( 8ì6í’ïŠò†ì

—$‰Œì9¥Q슉 I#,aŸì í’ô é¦õ.é”ø( 8ì ú è¥ 8ë ì úXeë!ö óŠèLï¡îkô u•ò†ì ò†ì!ór'kìXú õo 8ë!í\ïŠÿÓÿ¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ¤û©ô ò†øLô ø( 8ìCí’ïŠò†ì

—$‹rìYÀ"ì)’ öXë!í\ú Tì Šíø( 8ì6í’ïŠò†ìïŠìCü'é”ú!óŠér ¢ —$‰ ì9¥K슉 I#;aŸì í’ô!é¥í’ô ò«èLú'èE 8ë ì úX

í’ô!éí’ô ò«èLú:èE 8ë ì ú:èLëXì õ.# m ô ò†õ¢õ’í.éxîî è¥ g.é”øNí’õ ƒ…„

ò†ì6í+ ¥ï¥õ’ðäïŠÿ†ÿ†éxè¢óŠèLï¡îXôTõ.éxí¼û¼ò†í’ô¤ÿ«é”õ’õ¼ùŠéxè’í’ò†øNé”õ.é”ú!óŠé”õ¢ïŠì ú

óŠèLï¡îXôXõ.# m ô>ë õÃò«í¢ðäïPxŠé”õ¼í’ô!é\õ’ë øxøNé”õLõ’ò«ùŠé\ðäòÓì ò†ì!óî è¥ øNé”ú ë!è’éc¢µïŠõ.í.éxè©ïŠìXú,¢ZïŠõ’í.éxè#

þ`¨µ‰°´

ߥ©@²¤»yµ>]Qü>ÞKÞVãBˆ m éxèLðäò†ìXï¡í.éû¼ô!é”ì¤ïŠÿÓÿ7¢Zè’é”ê6ë é”ìC패)4é”ú óŠé\óŠèLï¡îXôXõ¼ïŠì ú:í’ô é”ò«è¼ú!é”õ’øNé”ìXú ïŠìCí’õ1ï¡è’éóŠé”ì éxè+)

ï¡í.é”úX# m ô!é¼î èE ŠóŠèLïŠð

õ’ô 8ë ÿ†úäí.éxèLðäò†ì ï¡í.é¢ï¡íÃÿ†ò†ì!écò†ìXõ.í.é”ïŠúr ¢mÿ†ò†ì!é ¨ ¨©ò†ìÀïŠÿ†ÿøxïŠõ.é”õ.#„[ò†ì!錨 ¨¢ò†õeò†ì øxÿÓë ú!é”úZ¢¤ Šè

ø( 8ðÅîXÿ†éxí.é”ì!é”õ’õ.#

ƒŽ /

6 ¤

Ž e!ë!ö óŠèLï¡îXô uTòÓì ò†ì!ó —$ƒD„ „ / ¤

aŸìé”ïŠøLôè’é”øxë èLõ’ò«ùŠé¨èLë ìX eë!ö óŠèLï¡îkô u•ò†ì ò†ì!ó —$ƒD„ „ / )óŠè¥ Hû¼õ! 8ì é‰é”ú!óŠéw¢^èE 8ð

/ ïŠì úú ò†õ’ø( HùŠéxè½ïŠÿ†ÿ’¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ^¢¤ 8ÿ†ÿ* Aû©õ^¢çecÿ«é(_!ò†ø( ŠóŠèLï¡îkô ò†ø ŠèLú!éxèÎò># é #*mí’ô!éÅðäò†ì ò†ðë ð

¢çe•ø( ú!éZ ¢eî è’éxùò* 8ë õ’ÿ†ü¤ú ò†õ’ø( HùŠéxè’é”ú

õ


Šè’é ò«í¢ò†õBó8ë ï¡è`ïŠìCí.éxé”úí’ô ï¡í¢í’ô!é¤î è`ë ì ò†ì!óú >é”õ¢ì Ší¢ï])é”øNí¼í’ô!éø( 8ðÅîkÿ«éxí.é”ì!é”õ’õd ¢½í’ô!éèLé”õ’ë ÿ«í.# m ô!é¤îXèLë ì ò†ì ó

¢¤

ë øNé”õBí’ô é\õ.é”ï¡èLø`ô¤õ.îXïŠøNé\ïŠìXúlè’é”ú ë ì úXïŠìCíÃø( 8ðÅîXë í’ï¡í’ò* 8ìX# — {¼é”ðÅé”ð\ö)éxè¢í’ôXï¡í¼ïŠìCüÀí.é”õ.í• ¢j¢µïŠÿ†õ.é

éNþ¥øxò«é”ì6í’ÿ«üÀè’é”ú

í+ ¥ò«í’õ…¢^èLé”ê6ë!é”ì6í¼õ’ë ö óŠèLï¡îXô¤õ’éxí.# m ô!é”ì¤ò«í¢óŠé”ì éxèLï¡í.é”õ¢ïŠÿ†ÿ$î` Ší.é”ìCí’òÓïŠÿmøLôXò†ÿ†ú!è’é”ìlû©ò«í’ô, 8ì!éé”ú!óŠé\óŠè¥ Hû¢í’ôX)ïŠì ú

/

õweë ö óŠèLï¡îXô uTò†ìXò†ì!ób 8ìÀé”ïŠøLô:ø`ô ò†ÿ†ú7# m ô é¼óŠé”ì!éxèLï¡í’ò¡ 8ì ¢Îî` Ší.é”ìCí’ò†ïŠÿøLôXò†ÿ†ú!è’é”ì¥ò†õeì Šíeø( 8õ’í’ÿ«ü #

è’é”øxë!è`õ’ò«ùŠé”ÿ«üÅèLëXì

ðÅéxèLï¡í.é — / I#

þ7«!¬j°y®¦X¹µ¼j«y®µvú;‡‰ì>ë

* ¦Ï/ !¸é³¼j¦

¨PŽMtå¦K®rµ‰¯V¹P±

é”ì6ëXðÅéxèLï¡í.éí’ô!éì!é(_>íd øxøxë!è’èLé”ì øNéb ¢ / ò†ì *~¤

Ž

tS¦Q®§µ¯V¹P± 6 6 òÓõ / } ø`ô ò†ÿ†ú:ïŠì ú; >øxøxë!è`õ¢ò†ì * ¼j¦

Ž

ðäéxèLï¡í’ò†ì!óäïŠÿ†ÿ` øxøxë!è’èLé”ì øNé”õ — ðZ Šè’éïŠøxøxë!èLï¡í.é”ÿ«ü:ë ì6í’ò†ÿ$ïŠÿ†ÿ)î` 8õ’õ’ò†öXÿ«é¢øLô ò†ÿÓú!è’é”ìlï¡è’é\ú òÓõ’ø( AùŠéxè’é”ú4w ¢ /

~eülé”ì6ë

— / — eë!öXî è¥ øNé”ú ë!è’é…(ø( 8ë ìCí’õ¨í’ô!é• øxøxë!è’èLé”ì øNé”õ„ ¢$ïŠÿ†ÿ í’ô!é©ø`ô ò†ÿ†ú!èLé”ìN ¢ / òÓìÅí’ô!é

ò†ìÅé”ïŠø`ôÀóŠèLï¡îXôX’‡¨ì6ëXðÅéxèLï¡í.é

Šè1é(_ïŠðäîXÿ«é Xçøxøxë è’è’é”ì øNéb ¢i — ï’¢ò†ìi — ö4I#f& Ší.í.é”ú•ÿ†ò†ì é”õÃïŠì ú¤øNüøxÿ«é”õ

ç


ò†ì!óïŠìXú'ú ¤õ+ 8ðÅé¦ø`ô ò†ÿ†ú è’é”ìcø( 8ë ìCí’òÓì!óÎûeé¦ø( 8ìCí’òÓì6ë!éÅí.èLü>ò†ì óÀí+ ;'kì úcï¤ì!éxûð¦ï¡í’øLô ò†ì ó#%~¨é”øxïŠëXõ.é

ï:ðäï¡í’ø`ô

øxøxë!è’è’é”ìXøNé”õ¢ï¡è’é\ú òÓõ’ø( AùŠéxè’é”úTò†ì 8ì!éõ’øxïŠì7 í’ô!é¤í+ Ší’ïŠÿmø( 8õ’í©ò†õÃì Ší¢ðë ø`ôX#aŸì:í’ô!éì!é(_í¢îXï¡è’í.!ûeé\ú òÓõ’øxë õ’õ

ïŠÿ†ÿ`

Šî í’ò†ðäò¡š”ï¡í’ò* 8ì õ.# W í¢í’ô éé”ì ú, ¢½í’ô ò†õ¢õ’é”øNí’ò* 8ìX!ûeéó8ò«ùŠéb 8ë!í¼í’ô!é\ïŠì ïŠÿ«üõ’ò†õf ¢½í’ô!é\ïŠÿ†ó ŠèLò«í’ô ð&ïŠìXú¤ò«í’õ

õ.éxùŠéxèLïŠÿ!

õ’ò* 8ìX# é(_í.é”ì

ê

8ðÅîXë í’ï¡í’ò* 8ì- 8ì•úXë!îXÿ†ò†øxï¡í.éõ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õ1ïŠì ú•í’ô!é”ò«è¢ú!é”õ’øNé”ì ú ïŠì6í’õ.# m ô éxè’éï¡è’é#íû :ûBï”üõ¢í+:ú ¥í’ôXï¡í.# m ô!é

ø(

P]¤ïŠì6ü#ø`ô ò†ÿ†úû¼ôV 8õ.é¢ø( >ú é¢ò†õ(ì Ší(ðäòÓì ò†ðë ðÆïP¢Zí.éxè¨ÿÓò†ì!éwib ¢Xe!ë!ö óŠèLï¡îXô uTòÓì ò†ì!ó#yaí‰òÓõžøxïŠÿ†ÿ«é”ú

'XèLõ’íú!éÀò†õ 0 jPí’ô!é”ì ï¤î4 Ší.é”ì6í’ò†ïŠÿ(ø`ô ò†ÿ†úM ¢ / ú >é”õì Ší\ø( 8ì6í’ïŠò†ìïŠìCü

a9¢¨í’ô!é%'XèLõ.í¤é”ú!óŠé§

ò†õ¨é”ú!óŠé¢õ’ô 8ë ÿÓúäö)é©ì #õ’ðäïŠÿÓÿ«éxè‰í’ô ïŠìlïŠì6üäé”ú!óŠé1û¼ô ò†ø`ô¥òÓõ¨ø( 8ì ì é”øNí.é”ú¥í+ ‚ ò†ì / #žç ŠèÃé(_!ïŠðÅîXÿ«é ò†ì¥ç½ò†ó8ë!è’é

í’ô

— ö4I í’ô éé”ú!óŠé — e ì9¥Kì»Á ÃõLô 8ë ÿ†ú:ì Ší¼öéïŠúXú!é”úlí+ ¦í’ô!é¤óŠè`ï¡îXô,i — ï’Bí+ §¢\ Šè`ð&ïäì!éxû ø`ô ò†ÿ†ú:õLò†ì øNé — e ì9¥Qì»Á

i

ïŠì — e ì 6 ì hÅI# m ô é¥ïŠú ú òÓì!ó; ¢ — e ì9¥Qì»Á ðäïPxŠé”õ#í’ô!é¥ð¦ò†ì ò†ðë ð”¢çeýø( >ú!é§ ¢í’ô!éÀì!éxû óŠè`ï¡îXô

ò†õÿ«é”õ’õí’ô

ïŠì:í’ô ï¡í& ¢½ò«í’õ¢îXï¡è’é”ì6í¼ò†ì¤çë õ.Xò«í¢ðë õ.í©ô ï”ùŠéöéxé”ìú ò†õ’ø( HùŠéxè’é”ú:ö)é.¢\ ŠèLé # — •eòÓì øNéïŠÿ†ÿ

ÿ«é”õ’õ¢í’ô

Hû ¢^è¥ 8ð ùŠéxè’í’ò†øNé”õc 8ì•í’ô!éèLò«ó8ô6í’ðZ 8õ.í1îXï¡í’ôXí+ :õ+ 8ðÅéé(_>í.é”ì6í.Îò«í1î èLë ì é”õ¢í’ô 8õ.é#øLôXò†ÿ†ú!è’é”ìóŠè¥ Aû©ò†ì!ó

é”ú!óŠé”õ1óŠè¥

8ðùŠéxèLí’ò†øNé”õBò†ì% Ší’ô!éxèeî` 8õ’ò«í’ò* 8ìXõ.#½çV Šèeé(_!ïŠðÅîXÿ†é 6ö>ü%(è¥ Šî)éxè’íü;¨P —“ŸMì9¥Qì»Á ¨ò†õ‰î èLë ì é”úX# — i‰„j 8õ.í–)4î èLëXì ò†ì!ó

¢Zè¥

ú!é”õ^ ¢‰í’ô éóŠèLï¡îkôTí’ôXï¡í / è’éxî è’é”õ.é”ì6í’õ¢ïŠì ú•í’ô!é”ì•îXò†øExë!î•í’ô!éõLðäïŠÿ†ÿ«é”õ.í^ 8ì!é # m ô éóŠé”ì!éxè`ï¡í’ò* 8ì

í’ô!éN¢çe•ø(

è¥ øNé”ú ë!èLéò†õ¤ïŠÿÓðZ 8õ.í¤í’ô!éäõ’ïŠðäéäïŠõ¤é”ì6ëXðÅéxèLï¡í’ò†ì!ó:ïŠÿ†ÿ# é #*û¼ô!é”ì!éxùŠéxèÃõ+ 8ðÅé¢îXï¡èLí ¢j1çe¥ø( ú!é¤ò†õ‰óŠé”ì éxèLï¡í.é”úX ò«íBò†õ

ïŠú!ù¡ïŠìCí’ï¡óŠéo

8ðÅîXï¡èLé”úlû¼ò«í’ô / #a9¢ò†íBòÓõeÿ†é”õ’õBí’ô ïŠì / ò†íBøxïŠìlö)é¤ø( 8ì øxÿ†ëXú!é”úÀí’ô ï¡í / ò†õBì ŠíBí’ô!éð¦ò†ì ò†ðäïŠÿK 8ì!éïŠì úÀí’ô>ë õÃò«í

ø(

ò†õLøxï¡èLú!é”úX# W ¢Zí.éxè¢í’ô!é”õ.éN¢\ 8ë è1õ.í.éxîkõ.ïŠÿÓÿú ë îXÿ†ò†øxï¡í.éø( >ú!é”õ¢ïŠì úTí’ô!é”ò«è¢ú!é”õ’øNé”ìXú ïŠìCí’õ¢ï¡è’é#ú ò†õLøxï¡èLú!é”úX#

øxïŠì•ö)éú

ô>ë õBó‰e>îXïŠìú 6é”õ¼ì Ší¢óŠé”ì!éxèLï¡í.éïŠìCülú ë!îkÿ†ò†øxï¡í.é¤õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õ.#

m

îXè¥ >øNé”úXë!è’éc¨PCó8ò«ùŠé”ìäïb¢^è’é”ê>ë!é”ì6í(õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô / 6û¨é¢ì éxé”úäí+ óŠé”ì!éxè`ï¡í.é©ïŠÿ†ÿî` Ší.é”ì6í’ò†ïŠÿ øLôXò†ÿ†ú!è’é”ìN ¢ / û¼ò«í’ô

aŸì§eë!ö

Hû¢í’ôX# m ô éxè’é¦ï¡è’é¥í’ô!è’éxé¦ï¡î îXè¥ 8ïŠøLô!é”õí+ •ú ¤í’ô ï¡íû¼ò«í’ô õLðäïŠÿ†ÿ(ø( 8õ.í.#,aŸì í’ô é%'XèLõ’íï¡î î è¥ 8ïŠø`ôX

8ì!é¥é”ú!óŠé¦óŠè¥

8õ’õ’ò«ökÿ«éø`ô ò†ÿ†ú!èLé”ìTï¡è’éÅóŠé”ì éxèLï¡í.é”ú ï¡í¤í’ô!éÅö)éxó8ò†ì ìXò†ì!ó#oÈÌô!é”ìcû¨éäõ’é”ï¡èLøLô'í’ô é€ øxøxë!è’èLé”ì øNé”õc ¢ / ò†ì•í’ô!é

ïŠÿ†ÿ½î`

òÓÿ†úp ¢ / ò†õ¦ø( 8ëXìCí.é”úX#½aŸìñí’ôXò†õÅûBï”ü ¼õ+ 8ðäéTø( 8ë ì6í’õÅ¢¤ ŠèÀî4 8õLõ’ò«öXÿ«é:ø`ô ò†ÿ†ú!èLé”ì÷ðäï”ü

óŠèLï¡îXôÐõ.éxí.¢ïŠì6ü÷ùPïŠÿ†òÓúñøLô

¢¡a£

·¹¸»º˜¼…½ µ°¾À¿Á®°Â¬M¯˜¬§Ã

¤


8õ’õLò«öXÿ«é¼ø`ô ò†ÿ†ú è’é”ìäö)é.¢¤ Šè’é1ø( 8ëXìCí’ò†ì ó#a€ì õ’í.é”ïŠúXû¼ô!é”ì!éxùŠéxèBûeé&'ì ú¥ï#ì!éxûÕø`ô ò†ÿ†úÅ ¢ / >ûeé¤ïŠú ú

óŠé”ì!éxèLï¡í.éïŠì6ü¦î`

Åí’ô!é\ø`ô ò†ÿ†ú è’é”ìlÿ†ò†õ.íf ¢ / ïŠì úø( 8ë ìCí©ò«í.#a€ì¤í’ô ò†õBûBï”ü Xé”ïŠø`ôø( 8ë ì6í•¢¤ Šè©ïÅø`ô ò†ÿ†ú:ðë õ.íÃö)éï¡í¼ÿ«é”ïŠõ’íd 8ì!é #

ò«í¢ò†ì6í+

ò«ùŠé”ìcïÀóŠèLï¡îXô / ê — 0 j ì 0 i ì !–!–! ì 0 ˆ IÎò«í’õ1î` 8õ’õ’ò«öXÿ†éøLô ò†ÿÓú!è’é”ì•õ.éxíRË;¾êì 6 ¥ 0§Ì ì 6 ê — 0 j ì 0 i ì !–!–! ì 0 ˆ ì 0Ì $

Š

ò†ÿ†ú!èLé”ì õ.éxí ë ¤êË 6 6 ¦ Ë/ ì 6 Ÿ / ¥ /3 ÀY* 8 ¥ ' · Ÿ 5 é $ ë ñ Ë;w# m ô!éÏ'XèLõ.í

ò«í’õlï”ù¡ïŠò†ÿ†ï¡ökÿ«éTø`ô

î èE 8ïŠøLôóŠé”ì!éxèLï¡í.é”õË/ ïŠì úýí’ô!é”ìÄø( 8ë ì6í’õ.# m ô!é¥õ.é”ø( 8ìXúýï¡î îXè¥ 8ïŠøLôóŠé”ì!éxèLï¡í.é”õ ë ò†ì ïŠìÄïŠúô ø¦ûBï”ü

ï¡î

úcí’ô!é”ì ø( 8ë ìCí’õ# m ô!éÅî` 8õ’õ’ò«ökÿ«é ŠîXí’ò†ðäò*š”ï¡í’ò* 8ìXõ& ¢Bî è`ë ì ò†ì!óÀú ë!îXÿÓò†øxï¡í.é”õ¢ò†ìcí’ô!é”õ.éäíû Tï¡î î è¥ 8ïŠø`ô!é”õ\ô ïAùŠé

ïŠì

ú òÓõ’øxë õ’õ.é”ú'òÓì£e>é”øNí’ò* 8ìˆh#¡¨P# m ô!éäí’ôXò«èLú'ï¡î î èE 8ïŠøLôýí’ïPxŠé”õïŠú ùPïŠì6í’ï¡óŠé§ ¢ç è’é”ê6ë é”ì øNü W ì6í’ò†ðZ 8ìV Ší+ 8ì!é #

ö)éxé”ì

ïŠÿ«üš”ò†ì!óí’ô!é&¢çeäø( ú!é©óŠè¥ Aû¼òÓì!óò†ì¥çò†ú é#ïŠì6ücô ò†ì6í^¢¤ Šèî` 8õ’õ’ò†öXÿ«éøxïŠìXú ò†ú ï¡í.é”õo ¢

é(_!ïŠðÅîXÿ«é

— é #¡¨Bû©ò«í’ô 8ë!í¢ø( 8ðÅîkÿ†ò†øxï¡í.é”ú:ø( 8ðÅîXë í’ï¡í’ò* 8ìú 8ì é # m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é ò†ì:õ’ëXøLô¤øxïŠõ.é kû¨éõ’í’ò†ÿ†ÿ)ë õ.éo 8ì!éŒ ¢í’ô!éb'XèLõ.í


õ.#žç Šè1í’ô!éc'Xè`õ.íÃí›ûw ¥ï¡î îXè¥ 8ïŠøLô!é”õXûeé\ô ï”ùŠé\í+ ¥ø( 8ë ì6í¼ïŠÿ†ÿ / }?õ¼ø`ô ò†ÿ†ú!èLé”ìÀìV äðäï¡í.í.éxè©û©ô!éxí’ô!éxè¢í’ô!éxü

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô

ŠèBìV Ší.# m ô!é1í’ô ò«èLú¥ï¡î î è¥ 8ïŠø`ô¥îXè¥ Šî` 8õ.é”õ‰îkï¡è’í’ò†ïŠÿø( 8ë ìCíeî èLëXì ò†ì!ó# m ô ï¡íBò†õ.¢\ ŠèÃïŠÿ†ÿ / }øLô òÓÿ†ú!è’é”ì

ï¡è’é^¢^èLé”ê6ë!é”ì6íw

ë w6û¨é1õ.í’ò†ÿ†ÿXì!éxé”úäí+ #ïŠøxøNé”õ’õeí’ô!é”ð,6öXë!í(ûeé1úV 8ìX} í‰ë!î$ú ï¡í.é¼ø( 8ëXìCí.éxèw¢\ Šèeí’ô 8õ.é& Šö6ùò* 8ë õ¨ò†ì¢Zè’é”ê>ë!é”ìCí„ 8ì!é”õ.#

ò†ì

8ìXÿ«ü¥ø( 8ë ì6í’õ¢õ+ 8ðäéo ¢ / }ø`ô ò†ÿ†ú è’é”ìX# m ô ò†õ¨î èLëXì ò†ì!óò†õBú ò©])éxè’é”ìCíf¢Zè¥ 8ð í’ô!é¤î` ŠîXë ÿÓï¡è 8ì!é¢í’ô ï¡í W î èLò¡ ŠèLò©)›ÿ†ò*xŠé

aےw

ŠèLò†í’ô ðäõ¿À ¨S)›õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô — ò*¢Q 8ì!éf ¢ò«í’õ ¿ )›õLë!ö óŠèLï¡îXôXõ½òÓõžì Ší¢^èLé”ê6ë!é”ì6íI

ïŠÿ«ó

äè’é”úXë øNé¤ë ì ì!é”øNé”õ’õLï¡è’ü¦í.é”õ.í’òÓì!ó#a€ìló‰eîXïŠìXîXï¡è’í’ò†ïŠÿ$ø( 8ëXìCíÃî è`ë ì ò†ì!óò†õBí+ Åè’é”ú ë øNé¤ë ìXì!é”øNé”õ’õ’ï¡è’üÀø( 8ë ì6í.éxè

ò†õeí+

ï¡í’ò†ì ó#…a€í1ú >é”õ¢ì Ší1è’é”ÿ«ü, 8ìcïŠìCüTø( 8ðÅîXÿ†ò†øxï¡í.é”úcô ïŠõLôÏ¢µë ì øNí’ò¡ 8ì¤í+ :øLô!é”øEx ¿ )›øxÿ¡ 8õ’ë!è’é#ò†ì¤í’ôXò†õ©øxïŠõ’é # Ì¢ë!è

ë!î$ú

Aû í’ô ï¡íò†í’õ¤ø( 8õ.íò†õ¢ì!é”ï¡èLÿ«üTì!éxó8ÿ†ò«ó8ò«ökÿ«é kökë!í¢í’ô ò†õ^ Šî í’ò†ðäò¡š”ï¡í’ò* 8ìcðäïPxŠé”õ¤í’ô!é#î è¥ ŠóŠè`ïŠð èLë ì

é(_îéxè`ò†ðÅé”ì6í’õ1õLô

8ì!éZ ¢¨í’ô é¦ðZ 8õ.íõ’ò†ó8ì ò©'køxïŠì6í¤õ.î)éxé”ú ë!îXõ1ûeé% Šö í’ïŠò†ìcö)é”õ’ò†ú é”õ¢û¼ô ï¡í¤í’ô!éäïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ð

8ì!éÅí’ò†ðäéZ¢ZïŠõ.í.éxè#Zaí\òÓõc

ò«í’õ.é”ÿ¡¢ïŠøLôXò«éxùŠé”õ.#

X

X

a

X

a

a

a

X

a

X

c

a

X

Y

Z

b

Z

X

b

c

Y

Y

a

a Z

W

b

a

Z

e

Y

b

Y

a

W

X

c

Y

a

Z

b

a

Z

e

Y

(a)

(b)

(c)

ç½ò†ó8ë!è’éoiŽweë ö óŠèLï¡îXô Š è¥ Hû¼ò†ì!ó

í›ûw :ï¡î î è¥ 8ïŠø`ô!é”õ.# m ô!éö4 Ší.í+ 8ð

ÿ†òÓì!é\ò†õ©í’ô ï¡í¢õ’ë øLôcøxïŠõ.éN 8ì ÿ†üÀèLéxî è’é”õ.é”ì6í’õ¢ï¥õ’ð¦ïŠÿ†ÿÎî` Šè’í’ò* 8ìÏ ¢(ïŠÿ†ÿy¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

¨ƒ


Á ú!é m è’éxé¢ø( HùŠéxèLõ‰ïŠÿÓÿí’ô!éÃóŠèLï¡îXô õ# m ô é. Šè’é”ðô¢õ’ô Hû¼õžó‰e>îXïŠìÅúV 6é”õžì Ší(ð¦ò†õ’õøNé”úXë!è’éòÓõ¢î)éx襢¤ ŠèLðÅé”úòÓìõ’ë ø`ôTï¥ûBï”ü¤í’ô ï¡í1í’ô!éû¼ô 8ÿ«é\óŠèLï¡îXô•ú ï¡í’ïŠõ.éxí¤ò†õ¼õLô!èLë ìxlí+ Àí’ô!é

ð¦ò†ì

é©ø( 8ì6í’ïŠò†ì ò†ì!óï\õ’ðäïŠÿÓÿ«éxè‰õ.éxí ¢$óŠèLï¡îXô õ.6û¼ò«í’ôÅé”ïŠø`ôlô ï”ùò†ì!ó\ÿ†é”õ’õ(é”ú!óŠé”õeïŠì ú¦ùŠéxè’í’ò†øNé”õ.# m ô é¼õ.î)éxé”ú ë!î


õÃïŠì ú:é”ú óŠé”õ¼ï¡è’é\òÓìCù 8ÿ«ùŠé”úú ë!èLò†ì óí’ô!éðäò†ì ò†ì óî èE >øNé”õ’õ#

òÓõ¢ÿ†ï¡è’óŠéxè¢û©ô!é”ì:ÿ«é”õ’õÃóŠè`ï¡îXô

8ðZ Šè’îkô ò†õ’ð î è¥ ŠöXÿ†é”ð òÓõ1ïŠìv‚^)›ø( 8ðäîXÿ«éxí.éäî èE ŠöXÿ«é”ð,# m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é $í’ô!éÅèLë ì6í’ò†ðÅé€ ¢eó‰e>îXïŠì

eë!öXóŠèLï¡îXô•ò†õ+

8ëXÿ†úö)é#é(_î48ì é”ìCí’ò†ïŠÿ#ba墨ðÅé”ïŠõ’ë!è’é”úcö>üí’ô é#ì>ë ðö)éxè^ ¢eõ’ë!ö óŠè`ï¡îXôcïŠì úQY" Šè¤óŠèLï¡îXô'òÓõ+ 8ðZ Šè’îXôXò†õ’ð&í.é”õ’í’õ.

õ’ô

ì6í’ò†ðÅé•øxïŠìÐö)éTö4 8ëXì ú!é”ú÷ö>üfÕ —>¿×Ö À 8 Ö I¼û¼ô!éxè’é ¿ òÓõäí’ô!écðäï_!ò†ðëXð ì>ë ðöéxèr ¢\õ’ë ö óŠèLï¡îXô

í’ô!é•èLë

8ð% Šè’îXô ò†õLðäõ¢é(_!ò†õ.í’ò†ì ó¥ö)éxí›ûeéxé”ì'ïr¢^èLé”ê6ë!é”ì6í¤õ’ë!ö óŠè`ï¡îXôTïŠìXú•ïÀóŠèLï¡îkô•òÓìTí’ô é#úXï¡í’ïŠõ.éxí. Ö ò†õ©í’ô!éÅì6ëXð\ö)éxè

ò†õ+

é”ìCíBõ’ë!ö óŠè`ï¡îXôäí’ô ï¡íBóŠè¥ Hû½¢^èE 8ðÿ Ší’ô!éxèÃðäòÓì ò†ðë ðø( ú!é”õ.# ¿×Ö ö` 8ë ì úXõ(í’ô!é¢ì6ëXð\ö)éxèw ¢mò†õ+ 8ðZ ŠèLîXô ò†õ’ð

¢Zè’é”ê6ë

ï¡í(õ’ô 8ë ÿÓúö)éÃú 8ì!é¢òÓìN ŠèLú!éxèží+ o'kìXú ¢Zè’é”ê>ë!é”ì6í(õ’ë!î)éxè’óŠèLï¡îXôXõy¢Zè¥ 8ð ú òÓõ’ø( AùŠéxè’é”úÅ¢^èLé”ê6ë!é”ì6ížõ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õ.#

í.é”õ.í’õ‰í’ô

È

— & ª 5 I#ô$& AûeéxùŠéxè ¿ ò†õ¥î è’éxí.í›üõ’ðäïŠÿ†ÿ&¢¤ Šè¤õ.îXï¡èLõ.é•óŠèLï¡îXôXõ¥û©ò«í’ôÐúXò«ùŠéxèLõ.écÿ†ï¡ö)é”ÿ†õ.# W ìV Ší’ô!éxè

ùŠéxè’í’ò†øNé”õ

Šè’í’ïŠì6íc¢ZïŠøNí+ Šèò†õ 8 #€a€í¢ôXïŠõ¤ö)éxé”ìTîXè¥ AùŠé”ú òÓì m ô!é. Šè’é”ð”Àí’ô ï¡ío¢¤ ŠèïŠìCücõ’ë!öXóŠèLï¡îXôMéN$í’ô!éäì>ë ðö)éxè^ ¢

ò†ðÅî`

¢¡ÇÎ

Ï»¬§²´³“ÐÑJ¯˜Ñ

ó‰e>îXïŠì#ú >é”õžï1î è’é() ŠèLú éxè(õ.é”ï¡èLøLôN ¢kí’ô!é•¢çe Á >ú é m è’éxé #(è¥ Šî)éxè’íü€1ïŠì ú m ô é. Šè’é”ð

h1ó8ë ï¡èLïŠì6í.éxéÃí’ô ï¡íží’ô!é

ó‰e>îXïŠìï¡ó8ïŠò†ì õ.í W…Š u ïŠìXú¤çe Š ï¡è’é\ÿÓò†õ.í.é”ú:ïŠõ•¢¤ 8ÿ†ÿ* Hû¼õ.Ž

í.é”õ’í¢\ Šè(õ’ë ö óŠèLï¡îXô#ðäò†ìXò†ì!ó©òÓõ½ê>ë ò«í.éÃø( 8õ.í’ÿ†ü #


ú¥ùŠéxè’í’ò†øNé”õ¨í’ô ï¡íBZè’é”ê>ë!é”ìCíeõ’ë!ö óŠè`ï¡îXôäô ïŠõ.#~eé”øxïŠë õ’é& ¢$î èLé()4î èLë ì òÓì!ó 8 ò†õ¨ðë ø`ô¥õLðäïŠÿ†ÿ«éxè¨í’ô ïŠì

¢$é”ú!óŠé”õBïŠì

ï¡í¼ì>ë ðö)éxèd¢\ Šè¢èLé”ïŠÿÎú ï¡í’ïŠõ.éxí’õ.#

í’ô

ŠèLðëXÿ†ï¡í.éïäðZ ú ò©'Xé”úlùŠéxè`õ’ò* 8ì, ¢½ó‰e>îXïŠìX øxïŠÿÓÿ«é”ú¤ò†ì úXë øNé”ú)4ó‰e>îXïŠì7>û©ô ò†øLô:øxïŠìTú ò†õ’ø( HùŠéxè•¢Zè’é”ê6ë é”ìCí¼òÓì ú ë øNé”ú

¢¤

õ.# m ô!é\ò†ì úXë øNé”ú:õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô:ú!é('kì ò†í’ò* 8ìlõ’ï”üõ©ò¡¢â ò†õ¢ïŠìTò†ì ú ë øNé”ú:õLë!ö óŠèLï¡îXô ¢„éZ í’ô!é”ì ër— âv ñ

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô

éŒI í§— âv ñqír— éŒIXïŠìXú:ò*¢Îí›ûw äùŠéxè’í’òÓøNé”õ¢ï¡î î)é”ï¡è¢ò†ìÀö` Ší’ô¥óŠè`ï¡îXô õ.!í’ô!é¢é”ú!óŠé¤ö)éxíû¨éxé”ì:í’ô é”ð&ðëXõ.íÃïŠÿ†õ+

맗

è’é”õ.é”ì6í¢ò†ìlö` Ší’ô ¢½í’ô!é”ð,# m ô éxè’é.¢\ ŠèLé ò«í¢ò†õÃïäõ’ë ö óŠèLï¡îXôÀû¼ò«í’ô:ø( 8ìXõ.í.èLïŠò†ì6í — õII#„È'éðäïPxŠéí’ô!éo¢¤ 8ÿ†ÿ* Hû¼ò†ì!ó

ö)é¤î

ú ò©'køxï¡í’ò¡ 8ìM 8ìó‰e>îXïŠìX#'çé”ø( 8ì ú7(û¨élóŠè¥ HûÒí’ô!élîXï¡í.í.éxèLì õÅòÓìýí’ô éÀõ’ïŠðäé:ûeïAü‹ ¢¼ó‰eîXïŠìX

øxïŠì÷õ’ô!è`ò†ìxcí’ô!élóŠèLï¡îXô÷õ.éxí#ö>ü

Hû¨éxùŠéxèûeé1ì éxé”ú¦í+ í.é”õ.í¨û©ô!éxí’ô!éxèeí’ô 8õ.é¼îkï¡í.í.éxèLì õeï¡è’é©èLé”ïŠÿ†ÿ«üÅò†õ+ 8ðZ ŠèLîXô ò†øBí+ ò†ì ú ë øNé”ú¥õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õžû¼ò†í’ô¦ï

ô

õ’ë!î î` Šè’í.#jÈ'é1ú é('kì!é©ïŠìÀò†ì6í.éxèLðÅé”ú òÓï¡í.é¢óŠèLï¡îXôX×äV#äÅò†õ¨õ’ë!ö óŠè`ï¡îXôäò†õ+ 8ð% Šè’îXô ò†øBí+ %é ïŠì úÊä ƒ $

ðäò†ìXò†ðëXð

ú ë øNé”ú'õ’ë ö óŠèLï¡îXô òÓõ+ 8ðZ Šè’îXôXò†øí+ séNû¼ô!éxè’é ò†õí’ô!éäèLò«ó8ô6í’ðZ 8õ.í\ùŠéxè’í.é(_‹ ¢…ä“¢¤ Šèï“1çe í.è’éxé¦ò†ì³éN#

ò†õòÓì

é”ì!éxè`ï¡í’ò* 8ìM ¢w¢^èLé”ê6ë!é”ì6íò†ì úXë øNé”ú'õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õ¢ò†õø( 8ì úXë øNí.é”ú ò†ìcíû TîXô ïŠõ.é”õ.Ž — ¨¢óŠé”ì!éxèLï¡í.é¥òÓìCí.éxèLðäé”ú ò†ï¡í.é

Š

í’ô!éÀóŠèLï¡îXôÄõ.éxí#ï¡ö` AùŠé{&,Ÿ 5 3[' ¤ ïŠìXú — \û¼ô é”ì óŠè¥ Hû¼ò†ì!ócïŠì úø( 8ë ì6í’ò†ì!ó

óŠèLï¡îXôXõ\û¼ôXò†øLôï¡è’é¢^èLé”ê6ë!é”ì6íòÓì

òÓï¡í.éÃóŠèLï¡îXô õ.6ïŠì úäïì!éxûÐø( 8ë ìCí¨ò†õžøxïŠÿ†øxë ÿ†ï¡í.é”ú¥ïŠì úäø( 8ðÅîkï¡è’é”úÅû¼ò«í’ô:&,Ÿ 5 3[' #a9¢ò†í(ò†õžõ.í’ò†ÿ†ÿóŠèLé”ï¡í.éxè

ò†ì6í.éxèLðÅé”ú

ïŠìØ&,Ÿ 5 3[' y 8ë!í.îkë!í\ò«í.# m ô!éäé”ïŠõ’üs'Xí’ì!é”õ’õŒ ¢eó‰eîXïŠì í+ •ò†ì ú ë øNé”ú'õLë!ö óŠèLï¡îXô î è¥ ŠöXÿ«é”ð ò†ì ú ò†øxï¡í.é”õí’ô ï¡í

í’ô

W

Šè`ÿ†úTúXï¡í’ïŠõ.éxí’õ.#cÈ'éÅë õ.éïÀõ.üìCí’ô éxí’ò†øúXï¡í’ï¦óŠé”ì!éxè`ï¡í+ Šè¤î è¥ Aùò†ú!é”úö6üÏë!èLïŠðZ øLôXòmïŠì ú-ï¡è’ü>îXò†õ€¦©¨#

è’é”ïŠÿû

ô!éÀè’é”ïŠÿBú ï¡í’ïcõ.éxí#ûeéÀí.é”õ’í.é”úñò†õï•ø`ô!é”ðäò†øxïŠÿBø( 8ðÅî` 8ë ìXúýú ï¡í’ïŠõ’éxí.#ˆÌ¢ë!èî)éx襢¤ ŠèLðäïŠì øNéÀí.é”õ.í’õÅõ’ô Hû í’ô ï¡í

m

i’ƒMu-~&ðäïŠòÓì÷ðÅé”ðZ Šè’ü BèLë ìXì ò†ì!ós{¢é”ú£$©ï¡ír[mò†ì>ë_ˆ# #kÈ'éTïŠÿÓõ+ ò†ðÅîkÿ«é”ðÅé”ì6í.é”úˆ 8ë!è¦ùŠéxèLõLò* 8ìp ¢¤çe Š

i

òÓøLô ïŠø`ô ò«éxùŠé”õõ’ò†ðäò†ÿÓï¡è1î)éx襢¤ ŠèLðäïŠìXøNé¦ïŠõí’ô ï¡íè’éxî` Šè’í.é”ú ò†ì ¦©¨#$¼éxè’é¦û¨éÀø( 8ðÅîXï¡è’éäí’ô é¦î)éx襢¤ ŠèLðäïŠì øNé

û¼ô

8ìlè’é”õ’ë ÿ†íeökïŠõ.é”ú, 8ì:í’ô!éõLïŠðÅéú ï¡í’ïŠõ.éxí’õ.# m ô!éxülú ò†úÀí’ô!é¤í.é”õ.í… 8ìï% hPl u-$c¡Ma€ì6í.é”ÿX½é”ìCí’òÓë ð

ò†ðÅîkÿ«é”ðÅé”ì6í’ï¡í’ò*

Á û¼ò«í’ô; Š ~ÕðäïŠò†ìlðÅé”ðZ Šè’ü kïŠÿ†õ+ ÅèLë ìXì ò†ì!óí’ô!éb[mò†ì>ë_ÌŒe4# W ÿ«í’ôV 8ë!ó8ôlí’ô!éxè’é¤é(_!ò†õ.íÃõ+ 8ðÅéú ò©])éxè’é”ì øNé”õ

a¥a¥a

¢¡kØ Ù®Èª!Ú Û¢ÂMÜMÃd®È²sÝD¥ ÞÑ7ªHÚfªd®ÈÝD¥M¯˜Ñ7Ú ­ªfÞ¬ßMÂMàצX߹ۢ§ÜÃd®È²sÝ¥áÞÑ7ªHÚfªd®ÈÝD¥MāÑJÚ

aŸì î èLéxù>ò* 8ëXõ\õ.é”øNí’ò* 8ìXõ.îXïŠìøxïŠì:ö)é¤\Xé(_ò†öXÿ«üäé(_í.é”ì ú!é”úí+ ¦õ+ 8ÿ«ùŠéo Ší’ô!éxè1ø( 8ì õ.í.èLïŠòÓì!é”ú,¢Zè’é”ê6ë é”ìCí¢õ’ë ö óŠèLï¡îXô:ðäòÓì ò†ì!óî è¥ ŠöXÿ†é”ðäõ.#

å æØn€ÙrÒ(àÎæIÔ”Ò‰Þ1ß`ÚÎÕ¢Þ#â ѳÒ(à´ç”á©à7Ô”Õ¢Þ#åÒè¤ß)ã#âNÖ

ø( 8ðÅî èLé”ô!é”ì õ’ò«ùŠé©î)éx襢\ Šè`ðäïŠì øNé©õ’í’ë ú!üÅô ïŠõ¨öéxé”ì¥ø( 8ì ú ë øNí.é”úlò†ìÅ 8ë!è‰é(_î)éxèLò†ðÅé”ì6í’õ 8ì¦ö` Ší’ô¦õ’ü>ì6í’ô!éxí’ò†ø1ïŠì ú

ó‰e>îXïŠì; 8ë!í.î)éx襢\ Šè`ðäõÃçe Š

ö>üÅí+ %i’h#í’ò†ðÅé”õ• 8ìõ.üìCí’ô éxí’ò†ø¤ú ï¡í’ïŠõ.éxí’õ©û¼ô!éxè’é”ïŠõ¼ï¡ö4 8ë íb¨h")E¨.l l¦í’ò†ðäé”õ•¢µïŠõ.í.éxè

8ìÀí’ô!é¤øLô!é”ð¦ò†øxïŠÿ)ø( 8ðÅî` 8ë ì úÀú ï¡í’ïŠõ.éxí.#(ó‰e>îkïŠìÀïŠÿÓõ+ ú é”ðZ 8ì õ.í.èLï¡í.é”õÃïö)éxí.í.éxè¢õ’øxïŠÿ†ï¡öXòÓÿ†ò«í›üZ HùŠéxè¢çe Š

õ’ò†ì øNé1ò«í

õ’ë øxøNéxé”úXõ¼ò†ì:ø( 8ðÅîkÿ«éxí’ò†ì!ó#í’ô!é\ð¦ò†ì ò†ì!óî è¥ øNé”õ’õ.é”õ¢û¼ò«í’ô:ÿ* Hû¨éxè©í’ô!è’é”õ’ô 8ÿÓú õBïŠì ú¤ÿ†ï¡è’óŠéxè©ú ï¡í’ïŠõ.éxí’õ.#

W ÿ†ÿXé(_î)éxèLò†ðÅé”ì6í’õ ¢mó‰e>îXïŠìÀïŠì úlò†ì úXë øNé”ú)4ó‰e>îXïŠì¥ï¡è’é¢ú 8ì!éc 8ìlï€hPl l u-$c¡sa€ì6í.é”ÿ`é”ì6í’ò†ë ðºa¥aEa Á

û¼ò«í’ô

¢Bó‰e>îXïŠìcû¼ò†í’ôcí’ô ï¡íb ¢Ãçe Š

è’éxî` Šè’í.é”ú òÓ쾦©¨¨ò*¢¨í’ô!éäè’é”õ’ëXÿ«í¤ò†õï”ù¡ïŠò†ÿ†ï¡ökÿ«é 7 Ší’ô!éxè’û©ò†õ.éÅûeé¦õ’ô Hûô 8ë!èb Hû¼ì

ò†ìýí’ô!é”õ.éÀí›ûw cí.é”õ.í’ò†ì!ó•é”ìCùò«è¥ 8ìXðÅé”ìCí’õží’ô!é¥óŠèLé”ï¡í#õ’îéxé”úXë!îïŠø`ô ò«éxùŠé”úö>ü ó‰e>îXïŠìÄðäïPxŠé”õ#õ’ë ø`ôÄò†ì ïŠøxøxë!èLïŠøNü

Pl


é -ê . (§# ÿ ü ¡(R%¡ œ ¡" -Yþ ¢ - # - %¡"#“

é &Šê . (§# ÿ ü ¡ œ L\Xë

õ.éí’ô!éNÂ1ç[ò«ö Š èLï¡îXôsu•ï¡í’øLô ò†ì ó[ò«ö èLï¡èLü — žéxèLõ’ò* 8ìv# l’©î è¥ Hù>òÓú!é”úö>ü Á ŠèLú!é”ÿ†ÿ†ïéxí¤ïŠÿ>#

ò«è’èLé”ÿ«éxùPïŠì6í.#cÈ'éäë

cùŠéxèLò*¢Zü ïŠì úÄú!éxöXë!óTí’ô!é¥é(_î)éxèLò†ðÅé”ì6í’ïŠÿ¨è’é”õ’ë ÿ«í’õ# m ô éÅ¢Zè’é”ê6ë é”ìCí#õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õú ò†õ’ø( HùŠéxè’é”úÄï¡è’éÀúV 8ë!öXÿ«é

¦ƒBí+

m ô!éÃõ.ü>ì6í’ô!éxí’ò†ø¼ú ï¡í’ïŠõ.éxí’õ‰ï¡èLé¢óŠé”ì!éxèLï¡í.é”ú¥ë õ’ò†ì!ó¤ïõLò†ðäò†ÿ†ï¡èøNé”ú ë è’éÃú!é”õ’øNèLò«ö)é”ú

þ`ª!»4¨"±!µ‰¨"²¤¹ZÜ,¯¨¯K§µ’¨"§Œ}

øLôXòméxí¤ïŠÿ>#ï¡î îXÿ†ò«é”úTïlõ’ò†ðÅîXÿÓò©'Xé”úlî è¥ øNé”ú ë!èLéò†ìí’ô!é”ò«è¢óŠèLï¡îXô•ú ï¡í’ïlõ.üìCí’ô!é”õLò†õ.# m ô!éú éxí’ïŠò†ÿ†õ

ò†ìˆ¦©¨#oë!èLïŠðZ

>ø`ô ò># m ô!é¢õ.üì6í’ô!éxí’ò†ø¢ú ï¡í’ï\õ.éxí’õ‰øxïŠì¦öé©ú!é”õ’øNèLò«ö)é”úö>ü 'kùŠé¢îXï¡èLïŠðÅéxí.éxè`õ.Ž — ¨Z 세Cí’ô!é¢í+ Ší’ïŠÿkì6ëXð\ö)éxè

ë!è`ïŠðZ

— ž:¸6í’ô!é©ïAùŠéxèLï¡óŠéõ’ò*šxé• ¢$óŠè`ï¡îXô õ‰òÓìäí.éxèLðäõ„ ¢$é”ú!óŠé”õ. — ä ¸>í’ô!é©ïAùŠéxèLï¡óŠé¤õ’ò*šxé… ¢

¢$óŠèLï¡îXôXõ(óŠé”ì!éxèLï¡í.é”ú7

Ší.é”ìCí’òÓïŠÿV¢Zè’é”ê6ë é”ìCíeõ’ë!ö óŠèLï¡îkô õ —R· G+BY8.UKB(ÇK=â•B(GÇ4B(:¸C"I — i‰ î ¸>í’ô!é1ì6ë ðö)éxè ¢$î` Ší.é”ìCí’òÓïŠÿ†ÿ«üN¢^èLé”ê6ë!é”ì6íxŠéxèLì é”ÿ†õ.

î`

ú — h- í ¸Ší’ô éBì>ë ðö)éxèy ¢ î` 8õ’õLò«öXÿ«é‰ÿÓï¡öé”ÿÓõ.PïŠõžú é”ì Ší.é”ú#ò†ìr¦©¨P#ë!é”ì6íjxŠéxè`ì!é”ÿ†õ.8ïŠì ú€i¤ï”ù¡ïŠò†ÿ†ï¡ökÿ«éÃÿ†ï¡ö)é”ÿ†õ.Pû¨éÃè’éxîXè’é”õ.é”ì6íí’ô òÓõ½úXï¡í’ïŠõ.éxí(ïŠõ§ì-¨.l ¿ í“iÈäQ¨.lž^Pl î Pl l#

î`

é¼î)éx襢¤ ŠèLðäïŠì øNé• ¢mó‰e>îXïŠì¦òÓìäù¡ï¡èLò* 8ë õ(õ’ü>ì6í’ô!éxí’ò†ø©ú ï¡í’ïŠõ.éxí’õÃïŠì ú¥ø( 8ðÅîXï¡è’é1ò«í‰û¼ò†í’ô¦çe Š # m ô!é”ì

È'é1í.é”õ.í¨í’ô

õ.í.èLï¡í.éÅí’ô!éÀõ’ò«í’ë ï¡í’ò¡ 8ì õ¤û¼ô!éxèLé¦ó‰e>îXïŠì û ŠèEx>õ\öéxí.í.éxè#ï¡ö` AùŠélò«í’õ\ïAùŠéxèLï¡óŠé:î)éx襢¤ ŠèLðäïŠì øNé # m ô!é¦í’ô ò«èLú

ûeé¥ò†ÿ†ÿÓë

— ï’¥õ’ô Aû©õ¥í’ô éTèLëXìCí’ò†ðäéø( 8ðÅîXï¡èLòÓõ+ 8ì ö)éxíû¨éxé”ìó‰e>îXïŠìïŠì úçe Š ¢\ Šèlú ï¡í’ïŠõ.éxí’õlû¼ò†í’ô¾'V_é”ú

ç ?Mþ'- ¤¡ þ é ÿTê

çîkïŠì:ù>õ#(çe Š

øLô é”ø¥xŠé”úTö6ülí’ô!é”ò«èÃîkïŠø¥x¡ï¡óŠéïŠì ú¤ìV äú ë!îXÿ†òÓøxï¡í.é^ Šè1ðäò†õ’õLò†ì!óîXï¡í.í.éxèLì¤ò†õ• ŠöXõ.éxè’ùŠé”úX#

ï¡ö` 8ë!íÃô Aû

í+ ÅóŠé”ì!éxèLï¡í.éí’ô!éúXï¡í’ïŠõ.éxí’õ¢ûeéxè’éú!é”õ’øNè`ò«ö)é”ú¥ò†ìv¦©¨ #È'é\ë õ.é¢í’ô!éú ï¡í’ï#óŠé”ì éxèLï¡í+ Šè¼î èE Aùò†ú!é”úÀö6ü

eò†ìXøNéù î ò†õ¢ïŠÿ«ûBï”üõ¢õ.éxí¼í+ Pl lûeéŒ 8ð¦ò«í î Pl l# W ì Ší’ô éxè©îXï¡è`ïŠðÅéxí.éxè1òÓõ¢í’ô!éðäò†ì ò†ðë ð

õ’ë!îXî4 ŠèLí. . #dÈ'é

ë õ.é¤î)éxèLøNé”ì6í’ï¡óŠé\í+ ¦è’éxî è’é”õ.é”ì6í¢ò«í.#

é(_îéxè`ò†ðÅé”ì6íBõLô Aû¼õ¼í’ô ï¡í¢ó‰e>îkïŠì:õ’øxïŠÿ«é”õ¼ÿÓò†ì!é”ï¡èLÿ«ü¥ò†ìlí’ô!éõ’ò*šxéŒ ¢½ú ï¡í’ïŠõ’éxí.#

é”ïŠøLôlóŠè`ï¡îXôlò†õ.>í’ô!éc¢ZïŠõ.í.éxèBó‰e>îkïŠì¥î)éx襢¤ ŠèLðäõ# W õeí’ô!é1é(_>î)éxèLò†ðäé”ìCí’õBõ’ô HûÕò†ì¥çí’ô é¢õ’îéxé”úXë!îÅ¢¤ Šè

¨


é -ê . (§# ÿ ü ¡

é ¤ ê ë> ?Mÿ % ü ý7“ÿ ü #“¡"$#“

ï¡í’ïŠõ.éxí¥ìϨ.l ¿ äh"ž^Pl . l"! l¨:ò†õ¤ú Hû¼ì í+ Tï¡è¥ 8ë ì ú‹,¢\ Šèõ’ðäïŠÿ†ÿé”ú7é í Kê ¨.l

õ.üìCí’ô

ä ’ê½h ïŠì úy ž: ê½Pl#a€íBí.é”õ.í’õÃíû äú ò*]éxè’é”ì6íBðäò†ì ò†ðë ð õ’ë!î î` Šè’í’õ.l# l¨¤ïŠì úl# l#„ÈÌò«í’ôÀí’ô!é¤ò†ì øNèLé”ïŠõ’ò†ì!ó


¢!óŠèLï¡îXô#ú ï¡í’ïŠõ’éxí’õ.Ší’ô!éeèLë ì6í’ò†ðÅé¨òÓì øNè’é”ïŠõ.é”õ½ÿ†ò†ì!é”ï¡è`ÿ«ü #7a€í½ò†õ½ïŠìò†ì ô!éxè’é”ì6ímèLé”õ’ë ÿ«í½õ’ò†ì øNé¨í’ô!é¨õ.üì6í’ô!éxí’ò†øeú ï¡í’ï

õ’ò*šxéw

Šèø( 8ìCí.è¥ 8ÿÓõ¤í’ô!éÅì6ëXð\ö)éxèc ¢„¢Zè’é”ê>ë!é”ìCí¤õ’ë ö óŠèLï¡îXô õ©ö>üí’ô!é#îXï¡èLïŠðäéxí.éxèLõ. î däVÎïŠì úÏžŒ# m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é

óŠé”ì!éxèLï¡í+

ðö)éxè% ¢c¢^è’é”ê>ë!é”ì6íäõ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õÅò†õäìV Ší¦õ.é”ì õ’ò†í’ò«ùŠé¤í+ í’ô!éTõ’ò*šxé; ¢¤ú ï¡í’ïŠõ.éxí’õÃöXë!íÅí+ í’ô éðäò†ì òÓðë ð

í’ô!éì>ë

ŠèLí . ò*¢ Ší’ô!éxèîXï¡èLïŠðäéxí.éxèLõï¡è’éN'V_é”úX# m ô ò†õ1î è¥ Šî)éxè’íüTò†õ¢ì Ší¤ù¡ïŠÿ†ò†ú-¢¤ Šè¤é(_>í.èLé”ðÅéäîXï¡èLïŠðäéxí.éxèLõ.#%Ì¢ë!è

õ’ë!îXî4

Hû¼õžë ì ú éxè7'V_é”ú¢ î ¸§ ä ¸2 ž:¸8ïŠì ú . Ší’ô!éÃì6ëXð\ö)éxèj ¢V¢^èLé”ê6ë!é”ì6ížõ’ë!ö óŠè`ï¡îXô õmúV 6é”õîXïŠì7>û©ô ò†øLô:òÓõ¢ë õ.é”úlí+ Àðäò†ì!éc¢Zè’é”ê6ë é”ìCí¼òÓì ú ë øNé”ú

çë!é”ì6í\õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ.# m ô!éÅè’é”ïŠõ+ 8ìò†õ¤ïŠÿ«í’ô 8ë ó8ô ðZ Šè’é¥ø( 8ðÅîXë!í’ï¡í’ò* 8ìýò†õì!éxé”ú é”ú'í+

í’ô

ðÅéxèLï¡í.éäò†ìXú ë øNé”ú•õ’ë!ö óŠèLï¡îkô õ©òÓìí’ô!é#óŠèLï¡îkô'ú ï¡í’ïŠõ.éxí.Îí’ô!éÅì>ë ðöéxèc ¢¢^è’é”ê>ë!é”ì6í¤ò†ì ú ë øNé”ú•õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ1ò†õ

é”ì>ë

¦í’ô ò†õ•|^{…[ ïÃí+ äè’éxí.è`ò«éxùŠé\ò«í.#È'éï¡î îXÿ†ü¦í’ô!é\õLïŠðÅé\ø( 8ì õ.í.è`ë øNí’ò* 8ìðäéxí’ô >úë õ.é”ú

¦©¨#w{¢é”ïŠú!éxèLõ©øxïŠì¤è’é.¢Zéxè¼í+

¦í.èLïŠìXõ+¢\ Šè`ð&í’ô!é\úXï¡í’ï¦ò†ì6í+ ¦ïäóŠè`ï¡îXô¤õ.éxí.#Ãçë ð\ö)éxè• ¢

ò†ì‹¦©¨Pmí+

ò†õLø( AùŠéxè’é”ú-¢Zè’é”ê6ë é”ìCí¢îXï¡í.í.éxèLìXõ1ïŠõ1í’ô!é#ðäò†ìXò†ðëXð õ’ë!îXî4 ŠèLí¢ùPï¡è`ò«é”õ^¢^è¥ 8ð ‘ í+ ;Pl’‘r# m ô!éí+ Ší’ïŠÿžðÅé”ðZ Šè’ü

ú

#%# ý°ñ ò)ò þ ¢ó´ó´ó\ & ü þ'- ¤°\ ŠôÈ\ -)& \ .õò .&ÐþVò “ .Bý òYü0-&˜“þ ¡ - “( òö —´÷ \

ð

600

500

σ0.02−gSpan

σ0.02−induced−gSpan

σ0.01−gSpan

σ0.01−induced−gSpan

100

90

80

σ0.02−gSpan

σ0.02−induced−gSpan

σ0.01−gSpan

σ0.01−induced−gSpan

Runtime (sec)

400

300

200

Number of Isomorphism Tests (x1M)

70

60

50

40

30

100

20

10

0

0 50 100 150 200 250 300 350

Size of Graph Set (x1K)

0 50 100 150 200 250 300 350

Size of Graph Set (x1K)

çéxí — eü>ì6í’ô!éxí’ò†øo¢ï¡í’ïŠõ.éxíI

ç


8ì õ’ëXðÅî í’ò* 8ìÄò†õäÿ†é”õ’õ#í’ô ïŠìâ¨.l l u ¢¤ Šè¦ïŠìCüî` 8ò†ì6í€ ¢1ó‰e>îXïŠì ïŠì ú÷ò†ì ú ëXøNé”ú)4ó‰e>îXïŠìÄõ’ô Hû¼ì÷ò†ìÄí’ô!é'kó8ë!è’é #

ø(

ô!é\èLë ì6í’ò†ðÅéò†ì¤çîXïŠìTïŠøLô ò«éxùŠé”õ1ö)éxí.í.éxè¼î)éx襢¤ ŠèLðäïŠìXøNéö6ü

m

¨h")E¨.l l'í’ò†ðäé”õø( 8ðÅîkï¡è’é”úû¼ò«í’ôçe Š #žç ŠèÅé(_ïŠðäîXÿ«é (ò*¢Ãûeé:ë õ.é .

8ðÅîXï¡èLé”ú¦û¼ò†í’ôÅi’ƒ\õ’é”ø( 8ì ú õeë õ.é”úäö>üäçe Š #‰Èô òÓÿ«é¢çe Š ï¡ö` Šè’í’õeø( 8ðÅîXë í’ï¡í’ò* 8ì¦ë ìXú!éxèwh‘ öé”øxïŠëXõ.é… ¢$í+

ø(

8ì!ó¥èLë ì ìXò†ì!óäí’ò†ðäéŒ Šè¢é(_ôXïŠë õ.í.é”úcðäïŠò†ì•ðÅé”ðZ Šè’ü )ó‰e>îkïŠìTøxïŠìcø( 8ì6í’ò†ì6ë éí’ô éðäòÓì ò†ì!óÅî èE >øNé”õ’õ¢ë ì6í’ò†ÿ¨P# h‘

ÿ*

ŠèLíeí’ô è’é”õ’ô 8ÿ†úò†õÃè’é”ïŠø`ô!é”úX#Ãçë!é”ìCí¼îXï¡í.í.éxèLì õ¼û¨éŒ'kì ú,¢¤ Šè¼ö` Ší’ô

õ’ë!îXî4

õÃïŠì ú:òÓì ú ë øNé”ú:õ’ë ö óŠèLï¡îXô õ#

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô

Të ìXú!éxèLõ.í’ïŠì ú û¼ôCü'ó‰eîXïŠì ô ïŠõõ’ë ø`ô ïTô ò«ó8ô!éxèõ.î)éxé”ú ë!î èLï¡í.éÀò†ì í’ôXò†õ\ø`ô!é”ðäò†øxïŠÿ¨ø( 8ðÅî` 8ë ì ú

È'éÀí.è’ü'í+

ï¡í’ïŠõ.éxí¤ø( 8ðÅîkï¡è’é”ú•û¼ò«í’ô¤í’ôXï¡í1ò†ì•õ.üìCí’ô éxí’ò†øúXï¡í’ïŠõ.éxí’õ.# W ¢Zí.éxè¤ïŠì ïŠÿ«üš”ò†ì!ó¦í’ô éõ.í.è`ë øNí’ë!è’é”õ& ¢(í’ô!é#ú ï¡í’ïlïŠì ú

ú

ò†õLø( AùŠéxè’é”ú,¢Zè’é”ê>ë!é”ì6í¢õ’ë!ö óŠèLï¡îkô õ.>û¨éc'kìXúlí’ô 8õ.éøLô é”ðäò†øxïŠÿ$ø( 8ðÅî` 8ë ì úXõÃô ï”ùŠé\ÿ¡ Ší’õf ¢í.è’éxé()›ÿÓò*xŠéõ.í.èLë øNí’ë è’é”õ.#

ú

8ì õ’ò†õ.í.é”ì6ížû¼ò«í’ôí’ô!éÃò†ìXô!éxè’é”ì6í¢çeí.è’éxé¢õ.í.è`ë øNí’ë!è’éÃë õ.é”úÅòÓìó‰eîXïŠìX# m ô!éxè’é.¢¤ Šè’é Cò«íîXïŠìX# m ô!é:ú!é”ì õ.élú ò†õ.í.è`ò«öXë!í’ò* 8ìM ¢1ÿ†ï¡ö)é”ÿ†õè’é”õ’ëXÿ«í’õ#ò†ì ökò«óŠóŠéxè

îXï¡í.í.éxèLìXõ.#

ŠèLðäïŠì øNéäÿ* 8õLõo ¢eçe Š í’ô ïŠì'í’ô ï¡íŒ ¢eó‰eîXïŠìX# Á 8ì õLò†ú!éxèLò†ì ó¥í’ô!é¦èLë ì6í’ò†ðÅéÅøxë!è’ùŠé¦òÓì'ç½ò†ó8ë!è’éÅh — ö4I½í’ô!é

î)éx襢¤

ì6í’ò†ðÅéló8ï¡îÐöéxíû¨éxé”ì ó‰e>îXïŠì÷ïŠì ú çe Š ò†õ#û¼ò†ú é”ì!é”úÄû¼ô ò†ÿ†é„ í ½í’ë!èLìXõ#í+ ö)élõLðäïŠÿ†ÿ«éxèZ¢¤ Šèäí’ô!éúXï¡í’ïŠõ.éxí

èLë

¿ ä‰h"ž^Pl . l"! l¨P#

ì-¨.l

û

Šèf¢Zè’é”ê>ë!é”ìCíÃõ’ë ö óŠèLï¡îXôÀðäò†ì òÓì!óïŠì úlïŠú ú è’é”õ’õ.é”úÀí’ô!é¢î` 8õ’õ’ò«ökÿ«é©ò†ì é.¢Û)

aŸì¥í’ôXò†õeîXï¡î)éxè6ûeéò†ì6ùŠé”õ.í’ò«ó8ï¡í.é”ú:ò†õLõ’ë!é”õw¢\

é¼î è’éxùò* 8ë õë!é”ì6í¨õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õ¨ðZ Šè’é¼éNþÀøxò«é”ìCí’ÿ†üÅí’ô ïŠì¦í’ô é©é(_!ò†õ.í’ò†ì ób 8ì!é”õ.#žó‰e>îkïŠìÅ 8ë!í.î)éx襢¤ ŠèLðäõ¨çe Š

ó‰e>îXïŠì¥í+

ŠèLú!éxèo ¢‰ð¦ï¡ó8ì ò«í’ë ú!é#ïŠì úcò†õ¢øxï¡îXï¡öXÿ†éí+ :ðäòÓì!éÿÓï¡è’óŠéxèo¢^èLé”ê6ë!é”ì6í¢õ’ë!ö óŠèLï¡îkô õ©òÓì•ïÀöXò†óŠóŠéxè1óŠè`ï¡îXôcõ.éxí

ö>üTïŠì-

10 2

Runtime (sec)

10 3 Support threashold(%)

FSG

gSpan

induced−gSpan

subgraph

induced subgraph

10 1

Frequent Subgraphs (#)

10 5 Support threashold(%)

10 4

10 3

10 0

10 2

0 5 10 15 20 25 30

0 5 10 15 20 25 30

é -øê . (§# ÿ ü ¡ œ L\ ü ÿ (J .Bý

é ¤ ê ë> ?O? “¡£ù . ¡"(# ý7- #%#“¡"“( œ L\ ü ÿ (J .Bý

ç


õÃéNþÀøxò«é”ìCí’ÿ†üÀökë!í¼ïŠÿ†õ+ ¦öé”øxïŠëXõ.éò«í©øxïŠì¤ö)é\ï¡î îXÿÓò«é”ú — û¼ò«í’ôõ+ 8ðÅéð¦ò†ì Šè¢é(_í.é”ì õ’ò* 8ìXõ• Šè¼èLéxù>ò†õLò* 8ì õI

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô

'ðäò†ì òÓì!óì!é”ï¡èLÿ†ü ïŠÿ†ÿx>ò†ìXú õŒ ¢…¢^è’é”ê>ë!é”ì6íÅõ’ë!öXõ.í.è`ë øNí’ë!è’é”õ.žò†ìXøxÿ†ë ú ò†ì ó¤õ.é”ê6ë é”ì øNé”õ.(í.è’éxé”õ‰ïŠì úÄÿ†ï¡í.í’ò†øNé”õ.#va€í

í+

è¥ Hù>òÓú!é”õï¤óŠé”ì éxèLïŠÿ¢ZèLïŠðÅéxûw Šè¥xv¢¤ Šèõ’øxïŠÿ†ï¡ökÿ«éäðäò†ì òÓì!ó ¢ðZ Šè’é¦ø( 8ðÅîkÿ†ò†øxï¡í.é”ú îkï¡í.í.éxèLì õ.# m ô!éäîXèLïŠøNí’ò†øNéÅ ¢

î

ú ò†ì!ó'ó‰eîXïŠì÷í+ ýð¦ò†ì!é¢^èLé”ê6ë!é”ì6í¦ò†ìXú ë øNé”ú÷õ’ë!öXóŠèLï¡îXô õÅò†ìXú ò†øxï¡í.é”õ#í’ô!é{\ké(_ò«ökò†ÿ†ò«íüM ¢ó‰e>îXïŠì÷í+ õ+ 8ÿ«ùŠé

é(_í.é”ì

ô!éxèLé¢ï¡èLéðäïŠìCüÀò†ì6í.éxè’é”õ.í’ò†ì!ó#è’é”õ’é”ï¡èLøLô:îXè¥ ŠöXÿ«é”ðäõeè’é”ÿÓï¡í.é”úlí+ Åó‰e>îXïŠìlí’ô ï¡í¢õ’ôV 8ë ÿ†ú¥öé¢îXë èLõ’ë!é”ú§¢Zë è’í’ô!éxè#

m

Šèžé(_!ïŠðÅîXÿ«é Ší’ô éeé(_í.é”ì õ’ò¡ 8ì ¢Xó‰e>îXïŠìí+ ¤ðäò†ì ò†ì ó…¢Zè’é”ê6ë é”ìCíë ð\ö)éxè ¢4¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

î

õBû¼ò†í’ô 8ë!íÃÿ* 8õ’õ¢ðë ø`ô¤ë õ.é.¢µë ÿ$ò†ì¢¤ ŠèLðäï¡í’ò¡ 8ìX#

õ’ë!öXóŠèLï¡îXô

m ô!éÅõ.üìCí’ô éxí’ò†ø#ú ï¡í’ïlóŠé”ì!éxèLï¡í+ Šè\òÓõ&xò†ì úXÿ«ü:î è¥ Hù>ò†ú é”úTö>üÏuTè#Xu•ò†øLô òÓô ò«è¥ rë)

ýr¹“’7»y¦Ž§©¤µ‰¼j­Kµ´£µ»4¨§[}

øLôXò‰ïŠì úM‰è¥ ¢Zé”õ’õ+ Šè Š é. Šè’óŠér\ï¡è’ü6îkò†õï¡íí’ô!ér1éxîXï¡è’í’ðÅé”ì6íŒ ¢ Á 8ðäîXë!í.éxè€eøxò†é”ì øNé"Y W è`ð\üM$^ Á {¼é()

èLïŠðZ

,a¥a Ž $î èE Aùò†ú!é”ú•ô!é”ÿ«îV¢µë ÿmõLë!óŠóŠé”õ.í’ò* 8ì õ¤ï¡ö` 8ë!í¢í’ô!éÅë õLï¡óŠéZ ¢„¢ç½ÿÓò«öTóŠè`ï¡îXô'ðäï¡í’øLôXò†ì!ó:ÿ†ò«ö è`ï¡è’ü #oÈ'é

ç!é”ú!éxè`ò†ø(

:í’ôXïŠìx Š ë 8ðäò†ì óÏeô 8ë'ïŠì úR¨‰ïŠìXÿ†ò m 8ì ó;¢\ Šèí’ô!é”ò«èø( 8ðäðäé”ìCí’õ.# m ô!éäûw Šè¥x•ûeïŠõõ’ë!î î` Šè’í.é”ú'òÓìcîXï¡è’í

ïŠÿ†õ+

ý

W óŠèLïAûeïŠÿ‰ïŠì ús{b#!e>èLò*x¡ïŠì6í.#ç ïŠõ.í\ïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ðäõ&¢\ Šèð¦ò†ì ò†ì!óÀïŠõ’õ+ øxò†ï¡í’ò* 8ì•èLë ÿ†é”õ.#oa€ì~xdG–LA"ù ¯ÈþÈþ.çyIÇK=ù

¦©¨€{Œ#

Ç · ù ÿKB(Gæ;Ì7< G@FB É < = m ïŠò«ûBïŠìXKu•ï¡èLø`ô‹¨ h#

Ç`BEB(G?¤Ç‰FR®5v

m # W õ’ïŠò>%# W ö)é ‰e4# ï”ûBïŠõ+ >é ’$ # W èLòÓðë!è`ïP$ #‰eï¡í’ïŠðZ Ší+ >ïŠì ú%e4# W è`ò*xPïAûeï#Q‡žþ¥øxò«é”ì6ížõ’ë!öXõ’í.èLë øNí’ë!è’é

¦"

AùŠéxèLü£¢Zè¥ 8ðÿ†ï¡è’óŠé õ’é”ðäò©)›õ.í.èLëXøNí’ë!è’é”úÌú ï¡í’ï# a€ì xdG–LAù;±¦5±qÆ"+ä w IÇQ=ùvL Ç · ù É < =


€€#K~Bë!è`ú ò†ø¥x4u‹# Á ïŠÿ†ò†ðäÿÓò†ð,6ïŠìXú“z# Š é”ô è¥xŠé #„u W çja W Ž W ðäï_!ò†ðäïŠÿ`¢Zè’é”ê>ë!é”ì6í¢ò«í.é”ðäõ.éxí¼ïŠÿ†ó ŠèLò«í’ô 𠢤 Šè

¦

õ’ïŠøNí’ò* 8ì ïŠÿ>ú ï¡í’ï¡öXïŠõ’é”õ.#a€ìxfG+LAù ±¦Œ¯¤IÇK=ù%vLPÇ · ù É < =LPÇ ®5vdx^读°"!îkï¡óŠé”õ

ò†í’õ¨éxù¡ïŠÿ†ë

m #Q$ # Á ŠèLðäé”ìX Á #Q‡•#Q[mé”ò†õ.éxèLõ¥ 8ìXQ{Œ#Q[#Q{¼ò«ùŠé”õ.í.)ïŠì ú Á #`e>í.é”òÓìX#ZIÇK=@G–LTPUVA=@?>LPÇ£=LÅäc: F‰LPGI?@=¤J’O€CI#&u“a m

¦"

l¨PXe>é”ø( 8ì ú;‡¨ú ò«í’ò* 8ì7#

‰è’é”õ’õ.KPl

ïŠõ’îé $ # m 8ò«ù 8ì!é”ì78ïŠì ú {Œ#\ò†ì!ó#6çë!é”ìCí m #wÈ ïŠõ’ô ò* ¼ïŠìXú£$ #wuÏ Ší+ ú ï# W ìÐï¡îXèLò* ŠèLò©)4ökïŠõ.é”ú ïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô ð ¢\ Šèlðäò†ì òÓì!óv¢^èLé”ê6ë!é”ì6í

¦©¨h"

8ðÒóŠèLï¡îXô¤úXï¡í’ï#„aŸìwx É ! _ îXï¡óŠé”õ ¨©£ 4Pl l l#

õLë!öXõ.í.èLëXøNí’ë!è’é”õw¢^èE

øLôXòmïŠì ú Š #`ï¡è’ü>îXò†õ.#¢ç!èLé”ê6ë!é”ì6í¤õ’ë!ö óŠè`ï¡îXô¤ú ò†õLø( AùŠéxè’ü #^a€ì»xfG+LA"ù鱌¯ùIÇQ=ùZvLPÇ · ù É !$ #X‰ò†ì6í+ yÄ€# Á ô!é”ì7`| #X¢ï”ü8ïŠÿ>mïŠìXú-u£# ) Á #7$1õ’ëX#b‰è’é('V_Ke>îXïŠìXŽ

¦©¨"NzV#Xé”òXzV#X$©ïŠìX7~^#7uÏ

òÓì!ó¥õ.é”ê>ë!é”ì6í’ò†ïŠÿ½îXï¡í.í.éxèLì õ¢éNþÀøxò«é”ìCí’ÿ†üö>üî è’é('K_‰)4î èE gŸé”øNí.é”ú•îXï¡í.í.éxèLìcóŠèE Aû¢í’ôX# a€ì~xdG–LA"ùŸ±¦Œ¯{IÇK=ù

u•ò†ì

$©é”ò†ú!é”ÿ†öéxèLó Š éxèLðäïŠì6ü W îXèLò†ÿXPl l¨P#

¨h ƒ ©£Q¨h ƒi W ë!ó#!¨ ƒ#

¨ ŠèExQK‚Z¨N W ë ó#!¨ ƒ#

¦©¨"€~^#[mòÓë Š # Á 8ì!ó[„#J¨¤òBïŠì úˆZ#È ïŠì!ó#£¢ò†õLø( AùŠéxèLò†ì óv¢^è’é”ê>ë!é”ì6íÅõ’ë!öXõ.í.è`ë øNí’ë!è’é”õ ¢^èE 8ð

ôXò«éxèLï¡èLø`ô ò†øxïŠÿ

u•ï”ü;Pl l l#

È W Qz8ë ÿ†üϨ i#

¦©¨€$ # uTïŠìXì ò†ÿ†ï $

m 8ò«ù 8ì!é”ì7CïŠì ú W #Pa#Pžéxè¥xPïŠð% #Q¢ò†õ’ø( HùŠéxè’ü ¢Q¢^èLé”ê6ë!é”ì6í


#y~Bë ìxŠé žïŠì úˆe4#!žé”ìVxPï¡í.é”õ’ô7#,Â1ò†ú é. ò†ì ú!é(_!ò†ì!ó¤ïŠìXú õ’ò†ð¦ò†ÿ†ï¡èLò«íüè’éxí.è`ò«éxùPïŠÿ‰ö6ü ÿÓï¡è’óŠé”õ.í

¦Pl€%#jeô!é”ï¡è’éxèj$

8ð¦ðZ 8ìlõ’ë!ö óŠèLï¡îkô¥ú!éxí.é”øNí’ò¡ 8ìÀëXõ’ò†ì!óú!é”øxò†õ’ò* 8ì¥í.è’éxé”õ.#x•< =>=SB.GIÇ$•BEAEL¥FÇV?¤=@?>LPÇV4i — hIŽ¡¨.l’Ph©£Q¨.l¨P!Pl l¨P#

ø(

Hü 4z#4{b#K$1ï¡èLò«í’õLïXe4#`eë ú ï¡èLõLô ïŠìX Š #4~eôXïŠÿ* Ší’ò†ïQu£#Q~BïAûeï$ïŠì úÏ #7eô ïŠô7# m ë!è’ö` P)›øLôXï¡è’ó8ò†ì!ó

¦¨€j#Xeô!é”ì

òÓì!ó% ¢¨ÿÓï¡è’óŠéÅú ï¡í’ï¡öXïŠõ.é”õ.#Œa€ì~xfG+LA"ùX±¦¦rärvVwsèåÆ"BXw É IÇK=ù vLPÇ · ù>wMú é”ÿ$ðäï¡í’øLô òÓì!óäò†ìÀè¥ Šö` ŠíÃù>òÓõ’ò* 8ì¥ö6ülõ’ë!ö óŠè`ï¡îXôlò†õ+ 8ðZ Šè’îkô ò†õ’ð,#x•< =>=SB.GIÇ$•BEAEL¥FÇV?¤=@?>LPÇV

¦

h — IŽ ƒ¤£PlPi¨ #


"€u£#Xz#7¡)ïPx>ò#^‡(þ¥øxò«é”ì6í’ÿ«üðäò†ìXò†ì!óZ¢Zè’é”ê6ë é”ìCí1í.è’éxé”õ¤ò†ì•ïÅ¢¤ Šè’é”õ.í.# m é”øLôXì ò†øxïŠÿj{¢éxî` Šè’ícl¨)9‰!1éxîXï¡è’í’ðÅé”ì6í

¦

Á 8ðÅîkë!í.éxè^eøxò«é”ìXøNé V{¢é”ì õ’õ’é”ÿ†ï¡éxè…j 8ÿ«ü>í.é”øLô ì òÓøoa€ìXõ.í’ò«í’ë!í.é KPl l¨ — í+ ¥ï¡î î)é”ï¡è•bcôPl lI#

¢

ú Á #z#j$©õ’òÓïP # Á $ W {&u‹Ž W ìýéNþ¥øxò«é”ì6íïŠÿ«ó Šè`ò«í’ô 𔢤 Šè#øxÿ* 8õ.é”úò«í.é”ðäõ.éxíðäò†ì ò†ì ó#raŸì

¦€u£#jzV#¡)ïPxòeïŠì

wIÇQ=ùvLPÇ · ù É < =

More magazines by this user
Similar magazines