Buaicphointí 2010 - Ordnance Survey Ireland

osi.ie

Buaicphointí 2010 - Ordnance Survey Ireland

Buaicphointí 2010

Na Torthaí ar aon amharc amháin:

Feidhmíocht mhaith i mbliain andúshlánach

Ba é méid an ioncaim trádála ná

€21 milliún, sin méadú de 7%

thar mar a bhí an bhliain seo caite

Tháinig laghdú de 9% ar chostais

Díolachán agus Táirgeachta

Laghdú de 5% ar Speansais

Riaracháin agus Dáileacháin

Feabhsúcháin ar Éifeachtúlacht:

Dul chun cinn den scoth maidir

le hathbhreithniú agus

athstruchtúrú na heagraíochta

Dul chun cinn maidir le

deiseanna nua gnó i bhFiontair

Bheaga agus Mheánmhéide

(FBM) agus sna Margaí

Idirnáisiúnta

Bhí líon na mball foirne ag teacht

le figiúr an Chreat Rialaithe

Fostaíochta le haghaidh 2010

mar a bhí 290 Coibhéis

Lánaimseartha (FTEnna)

Tionscadal píolótach eitlíochta á

fhorbairt le tacaíocht ó

Fhiontraíocht Éireann agus ó

Údarás Eitlíochta na hÉireann

Trí mheán comhdhálacha agus

ceardlanna rinneadh luach sonraí

údarásacha comhsheasmhacha

aníos go dtí an bunleibhéal san

OSi a chur chun cinn – chun

cinntí tráchtála níos fearr a

chumasú i gcomhthéacs

acmhainní tearca agus cinntí fíorchasta.

Tugadh cuntas do shaoránaigh ar

luach agus thábhacht shonraí an

OSi agus ar an ról a ghlacann sí

sa tsochaí agus cainéil éagsúla á

úsáid aici m.sh. láithreán

gréasáin. Pléadh tábhacht na

tíreolaíochta / an OSi le daoine

óga trí mheán an chórais

oideachais.

Tugadh faoi thionscadail

phíolótacha nua leis an nGarda

Síochána, le NAMA, Coillte agus

leis an bPríomh-Oifig Staidrimh

(CSO)

Ár ngnó a mhéadú:

Baineadh amach fás de 40%

maidir le Táirgí Turasóireachta

agus Fóillíochta agus seoladh

cúig tháirge nua

Le seoladh rathúil seirbhísí

gréasáin ligeadh don OSi dul

isteach in earnáil na FBM

3

More magazines by this user
Similar magazines