Views
3 years ago

Download - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Download - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาบุคคลเพื ่อใหเกิดแรงจูงใจภายใน 1. ความตองการสิ่งที่ทาทาย 2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน 3. ความเปนตัวของตัวเอง 4. ความตองการมีความสามารถ ี 5. ความมงมั่น ความมุงมน

แนวทางการสงเสริมและสรางแรงจงใจสําหรับกลมเสี่ยง แนวทางการสงเสรมและสรางแรงจูงใจสาหรบกลุมเสยง 1. ผูใหบริการควรจัดใหมีบรรยากาศทีทาทาย ั ใ ี ี่ 2. บอกเปาหมาย 3. พยายามใหงานแกกลุมเสี่ยง 4. ใหขอมูลยอนกลับแกกลุมเสียงและแนะนํา ่ 5. พบกลมเสี่ยงเปนรายบคคล พบกลุมเสยงเปนรายบุคคล 6. บรรยากาศของการพบกันตองมีลักษณะอบอุน 7. ผูใหบริการตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี 8. ผใหบริการตองใหความชวยเหลือ ผูใหบรการตองใหความชวยเหลอ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1
new politics 5: ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง, ทุนทางสังคม - igood media
อ่านวารสาร - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุคลากร นักศึกษา ผลงานดีเด่น
ปีที่ 07 ฉบับที่ 62 เมษายน 2552
กรกฎาคม 2555 ปีที่ 11 ฉบับที่ 100 กรกฎาคม 2555
การสื่อสารเชิงเสียง (Aural Communication)
รายงานประจำปี 2008-2009 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีมนักศึกษาไทย - local CFA Societies
การเคลื่อนที่แบบหมุน(Rotational Motion)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ TPAR
กลยุทธที่3 - สพม.2 - สพฐ.
การประเมินความเสี่ยง
อุปกรณ์ปกป้องศรีษะ Head Protection
Download - กรมชลประทาน
Presentation of groundwater quality data นางสาวสุชาดา ศรีบุรี รหัส ...
ลดขั้นตอนการกัดงานได้โดยใช้Tool ที่เล็กลง - Factory Max CO., LTD
ไฟล์แนบ
หมวดหินห้วยหินลาด - กรมทรัพยากรธรณี
อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ Respiratory Protection
อานโครงการศึกษาวิจัย - FTA
ระบบปลูกแบบวัสดุปลูก1 - KMIT'L